‘A cartella

Stampa questo copione

‘ A CARTELLA

    1          ‘ A  CARTELLA

     ==========================

                     Di Umberto Amato

( la scena si svolge in una stanza ben arredata,che, denota una certa agiatezza del proprietario.Inizia con la presenza del padrone di casa Calogero ed il suo amico d’infanzia Puddu che stanno giocando a carte,parlando ogni tanto del più e del meno .rivangando i vecchi ricordi.)

Calogero : Pecciò Puddu,u sta’ virennu com ni finiu?

                  A ma travagghiatu tutta ‘na vita,jè uora

                  Facemu i pinsiunati binistanti!!

Puddu     :-Iai raggiuni Calò,a ma crisciutu ‘nsemi

                  Jè nun’nni putemu lamintari!!!!

                  In giovintù,na ma fattu ri cotti e di cruri!

                  Mih….!!!quannu mi rioddu tutti l’avvinturi

                  Amurusi ca ma’ passatu, ancora ma rriz-

                  Zunu i carni!!!Ma tu tu ricordi chi tipu di

                  Malacanni ca ierutu??Miiih!!!na fimmina

                  Nun s’à scagghiava cu tia!

                  Ma chi cci facevutu???

                  E jù ma vo’accuntintari ro scartutu!!!

CAL -      : Ohu!!!! Possibili ca sinu a oggi nun ‘ta

                  Pututu ttrasiri ‘da testa ca jù era e sugnu

                  Di ‘nautru pianeta?????

                  Avevu i miei metodi,jè sulu accussì mi

                  Cascavunu ne’ peri!!!

PUD  -     : Si!!!!tannu!!!! no uora!!!!ormai t’arritirasti

                  Ca…dà to tana!!!jè a ‘stutasti tutti cannili

                  Specialmente di quannu mossi to muggheri

CAL  -     : Puddu!!! Ma chi stà ‘ncucchiannu????    2

                   Viri che cannili  sempri Addumati

                   Sunu!!!jè comu sbambunu quannu sentun

                  Ciauru di sarbaggiu!!!

                  Viri ca jù,’na vota a simana sacciu unni

                   S’astutunu i cannili!!!jè chissu mà basta!

                   Puddu!! Tu cunfidu a ttia sulu picchì semu

                   Comu a ddu frati,jè nun vogghiu ca sa

                   Sapiri in giru!!Mi raccumannu!!picchi

                   Senò i me figghi ma fanu viriri cchiù niura

                   Ra mezzanotti!!!Si scantunu cu jù dilapidu

                   Tutti i mè proprietà jè a iddi nun c’ha

                    Resta nenti!!Comu suddu avissunu fattu

                    Iddi ca funcia!!!!

PUD.   -     : A certu i proprietà sunu assai!!!senza

                    Cuntari ddu bellu palazzu ca jai a sei

                    Piani,ddu vignetu can un finisci mai ca

                    Fa vinu ca tu m’ha fattu assaggiari,jè ppoi

                    Sta palazzina cu tutti sti’nquilini !!!

                    Iautru ca pinsioni…. ca pigghiu jù!!!

                    Sulu ppe sigaretti ma bbastano!!!!!

                    Ma nun mi lamentu !!pi llo menu nun

                    Iau a nuddu ca mi tira i peri!!!

CAL.    -   :  Puddu…ma chi stà ricennu…viri ca

                    Quannu s’ncumincia a ddivintari vecchi,

                    facemu a tutti ‘mpacciu!!!

                    I mè figghi venunu.ccà tutti i simani

                    Specialmente ,a fini misi,quannu a na

  3                  Paiari i bullette ra luci ri l’acqua condo-

                     Minio e quannu scadunu i cambiali!!!

PUD.   -        Ma picchi’???nch’à ccattasti na casa

                     All’unu!!! Chi vanu ciccannu ancora?

                     Vo’ddiri ca quannu tinni stonni tu cha’

                      Restano tutti cosi a iddi,raccussì sunu

                      Cuntenti!!!!!

CAL.    -    :   A quali ….quali   ….I viru a tutti da

                       Faccia ..ogni vvota cavenunu ccà!!!

                       Poi… i beddi de mariti…pari can a fattu

                       L’accoppiate vincenti!!!A unni i ienu a

                       Truvari???Mi parunu ttri bicchini c’as-

                       Pettunu ca jù stiru i peri!

                       Ttoooh!!!!!ma jù sta soddisfazioni nun

                       C’ià rugnu né uora e ne mmai!!

                       A na moriri prima iddi nsuppilu ..

                      nsuppilu Prima ca s’astutunu a mmia!!

PUD.     -        Jè a ttia…su si mali pinseri ca ti fanu

                       Cascari malatu!!!

CAL.     -    :   Miih…a propositu di malatei …mi stà

                       Riurdannu ca aia’ telefonare o mò dut-

                       -turi,Pampinedda,tu riordi,ca jucavumu

                       Nsemi ri picciriddi.

                       Picchì a simana passata ma jà duvutu

                       Fari ncuntrollu generale..ma nò picchì

                       Mi sinteva mali!!!!Sulu picchì durante

                       A notti mi faceva mali u ciancu ca poi

                       Sibbeni u duluri mi finiu…ppi sicurezza

4                       Iù ddo dutturi.

                       Aoh!!megghiu di Pampinedda nun nni

                       Canusciu dutturi!!!!

                       T’affuvurari…a chissa pareva na visita

                        Spaziali….mi cuntrullò ncuminciannu

                        Di ll’ugna de peri….sinu è capiddi ra

                        Testa …ultrasoni…tacchi..di intra e di

                        Fora!!!

                        Puddu!!aspetta n’attimu,ca ci telefunu

                        Picchì stamatina ma vò mannari ca

                        ‘nfimmera i risultati.

                         (si reca al telefono e chiama lostudio)

                         Nenti….Pampinedda nun c’è è in sviz-

                         Zera per un convegno..viri quantu jè

                         Famoso raccussì..sta vinennu a nfir-

                         Mera pi puttarimi i risultati.

                         (nel frattempo bussano alla porta ed entra l’infermiera con

                                       Una busta grande nelle mani)

Infermiera - :  Buon giorno! Sig.Calogero…dato

                       Ca u dutturi a duvutu partire..mà

                       Raccumannatu di puttarici sta car-

                       Tella unni ci sunu tutti i risuttati

                       Da visita…ddocu intra ci sunu ma-

                       Cari tutti i spiegazioni.

                       Miih!!!Sig Calogero…nun aiu mai

                       Vistu ‘ò dutturi,cu tutta sta primura

                       Pi partiri,pareva ca u ssucutavuni

                       I cani rraggiati,parsi llampo dopu

5                       Ca mi resi sta busta!!!

CAL   -     :     Vò ddiri ca iera in ritardu cu

                       L’aereo..chi cci voli fari!!!

INF.     -    :     Jù mi nni staiu iennu,u duviri miu

                       Aià fattu!!!!Arrivederci!!!!!!

PUD.   -    :     Calò!!a mmia sta primura di Pam-

                       Pinedda,nun ma cunta giusta!!

                       Ci runa a busta a nfimmera jè scap-

                       Pa.Cca’ mi pari ca ccè puzza di

                       Abbruciatu!!!!jè tu,javi mezzura ca

                       Sta taliannu ssà busta jè ancora nun

                       T’ha dicisu di rapilla!!!!

CAL.    -    :    Ohu!!!miiih !!u sai ca nun u sapeva

                       Ca sì cchiù curiusu ri na fimmina!!!

                       (Calogero ,apre con delicatezza la busta ed incomincia ad

                                       Uscire piano piano lastre radiografiche e altri fogli che

                                       Incomincia a leggere a fior di labbra,e ,man mano che segue

                                       La lettura incomincia a sussultare e sbiancare in volto,

                                       Buttando l’ultimo foglio sul tavolo senza profferire parola)

PUD.    -     :   Calò….chi fù….chi ti stà pigghian-

                       Nu ncoppu,..parra..parra…cà liggiu

                       -tu??Rammi ccà ca leggiu jù..ca

                       Nun sugnu ntirissatu!!!!

                       (Puddu,prende il foglio ed inizia a leggere)

                       Miih!!!cca ci sunu paroli ca parunu

                       Straneri!!Iddi suli i sanu leggiri…

                       Aspetta…aspetta.. ccà..ncuminciun

                       Chiddi in talianu ecco <<Trattasi di

 6                    Un carcinoma maligno al fegato,in

                     Stato avanzato,che col passare degli

                     Anni è in metastasi,cioè,sta’ colpen-

                     Tutti gli altri organi,pertanto non

                      Operabile,alla luce delle conoscen-

                      Della medicina moderna.

                      P.S: Prospettive di vita al massimo

                      Mesi 6>>

                      Miih!!!Calò!!!Comu po’ esseri..unu

                      Comu a ttia,sanu e cchinu ri vita ca

                      Sa rridduci accussì!!!!

CAL.    -    :   Puddu!!!nun parrari cchiù!!!chissi

                      Sunu pugnalati jè rose profumate

                      Pi tutti i mò parenti ca stanu affacci-

                      Ati de finestri pi vviriri a mmia ca

                      Passu da strada stinnicchiatu intra

                      Na cassa di mortu.

                      Ma jù stu saziu nun chu ‘ rugnu a

                      Nnuddu.

                      Tutti cosi m’ammuccu prima ca

                      Stiru i peri. E tu ,Puddu,m’ha

                      Ggiurari cca!!ca nun t’ha nesciri

                      Mancu ‘na parola ra ucca cu nnud-

                      du senò u carcimona tu ‘nficcu a

                      Ttia ‘nda ucca!!!ha capitu?????

PUD.    -   : Ma chi stà ricennu Calò,mutu comu 7  

                   ‘npisci aià statu sempri che segreti tò.

                   Uora,s’ha fattu taddu,jè megghiu ca

                   Mi nni vaiu,senò a mo muggheri cu a

                   Senti!!ca chiù gghionna passanu jè

                   Cchiù rretica addiventa,sadda calafici

                   Arrivederci ,Calò,nun ti priuccupari

                   Ca chissi su cosi ca passunu!!!

CAL    -   :  Si!!!raggiuni iai ,passunu..passunu

                   Sulu quannu sugnu urricatu!!!!!!

                   ( Calogero si accinge ad uscire,perché deve andare a ritirare

                                 La pensione.E,poiche’ non vuole lasciare la casa sola.dato

                                 Che aspetta la bombola di gas,chiama la vicina di casa,donna

                                 SARA,che era comare di sua moglie la quale,da quando è

                                 Morta la moglie di Calogerogli tira il filo,poiché è signorina

                                 Grande che non si è mai sposata)

                                 Cummari Sara….o cummari Sara!!

                    Può veniri ‘nmumentu ccà…!!!

                    (Sara appare sulla porta tutta sorridente,pensando fra sé e sé

                                  Che il suo momento fosse arrivato finalmente)

SARA   -  :   Calogero…ccà sugnu…a tua

                    Completa disposizioni..cumannimi!!

                    tu u sai ca appena fai nfriscu jù…

                    Sugnu sempri sull’attenti pi ttia!!

CAL.     -  :  Riposu…riposu…ca ccà nun semu

                    nCaserma,pecciò..stai calma e soru!

                    T’haiu chiamato picchì aià nnesciri

                     Jè siccome avissi a veniri chiddu pi

                     Puttarimi a bombola do gas.

8                    Cca ci sunu i soddi c’ha pai jè ppoi

                    T’arritiri in bon ordine a to casa.

                    A capitu??

SARA    -  : Aià capitu…aià capitu…sulu ca

                    M’avissi piaciutu chiossai ca ristava

                    Ccà ,t’avissi priparatu npocu di man-

                    Giari,t’avissi arrizzittatu pocu di

                    Rrobbi nde cassetti,ca cca’ intra pari

                    Mmagazzinu de pizzari.

                    Comu si viri ca ccà ammanca na fim-

                    Mina di casa comu a mmia pa assis-

                    Timariti npocu comu Ddiu cumanna!

CAL.    -  :   Nun ti preoccupari….ca jù assistima-

                    Tu bbonu sugnu…pè festi e pè sima-

                     -ni…jè..intra npocu ri tempu pi sem-

                     -pri.pecciò fai chiddu ca t’haia rittu

                     Jè nun parrari cchiù..ca stamatina

                     Iau i uredda utati..a capitu?????

                     (Calogero esce,mentre Sara si siede pensando a quello che

                                    Aveva sperato sin dopo la morte della comare)

SARA  -  :    (pensando a voce alta)Ma comu aiu a ffari pi

                     Fallu cascari nda riti….a vogghia ca

                     Mi smuffiu..cetti voti aiu arrivatu o

                     Puntu di fare a sciantusa…ma quan-

                    -nu mai..jè iauru comu n’arancia ama

                    -ra…cettu ca su mi sistimassi cu iddu

9                    Putissi campari cu na jamma supra

                    L’autra…putissi fari a signura,ma..

                    Tempu ciau a ddari ca prima o dopu

                    Aià fari maturari!!!!!

                    (nel contempo bussano alla portaed entra la Signora Titina,

                                  cognata di Calogero e sorella della defunta di costui)

TITINA  - : Biii…cummari Sara!!!jè vui chi ci fa-

                    Citi ccà??A st’orariu n’avissuvu stari

                    A vostra casa a spurigghiarivi i fa-

                    -cenni intra????

                    (Sara,vedendola come un’intrusa e temibile concorrente nei

                                   Riguardi di Calogero,le risponde con fare infastidito)

SARA   -  :   Cettu..vicina di casa sugnu cu Calo-

                     gero jè C U M M A R I macari…

                     Nun sulu…vostra soru,prima di mo-

                     -riri,si raccumannò a mmia sula ,ca

                     A so maritu,nun cià  o mancari nenti

                     E jù ccà sugnu per ogni suo

                     D-e-s-i-d-e-r-i-o!!!!a ta’ capitu..o nò

TIT     -     :  Bi!!!!!e chista chi jè a marunnuzza

                     Ro scogghiu ca esaudisci tutti i

                     Disideri!!!!!

                     Cummari Sara…viriti ca i disideri si

                     Esaudisciunu in famigghia e no ca

                     Ggenti strana…chissu mi rissi mo’

                     Soru prima di irasinni.

                     Perciò…mittiti u cori npaci ca cu mò

  10                   Cugnatu,a precedenza jè mmia,su

                     Iddu s’avissi a dicidiri!!!

                     Jè ppoi vi ricu na cosa,sempri chiac-

                     Chiri ra genti sunu,s’ana misu a diri

                     Ca ri quant’avi ca mossi mò soru,

                     nun è ca ristatu siccu!!!!

                     Ogni simana,sempre u stissu jornu,

                     sempre a stissa ura,và arrifriscarisi!!

                     Jè nun vi ricu cchiù nnenti!!!!

                     Scuddatavillo!!!!!!!

SARA   -  :   Senza jabbu…ma comu vi putiti

                     Mettiri nparenti da ucca???

                     Iavi raggiuni u proverbiu ca dici

                     :quannu a jatta nun arriva o laddu ,

                     rici ca jè rangidu!!

                     Jè vui raccussì siti!!!

                     Itavinni senò mi nni vaiu jù!!!!

TIT.   -   :      Sii…megghiu jè!!!avemu ancora

                     Tempu pi discurrilla!

                      Ricitici a mò cugnatu ca passai ri

                     Ccà!!!!

SARA  -   :    Siii! Uora ciù mettu p’iscrittu ra ccu

                      Ssì nun su scorda!!!

                      (rimasta sola Sara,si sente un turbinio nel cervello e inizia a sparlare)

                        Vaddati signuri mei,sta fimmina …..

                         A quali fimmina..chista nu riavulu jè!

    11                     Ma chi s’a’ mmisu nda testa???

                         Jù iavi na vita ca a Calogero ci staiu

                       Iennu r’appressu,jè uora veni chista

                       Ca nun ha cuntatu mai jè u pritenni

                       Pi dirittu di parintela!!!

                       Ma quannu mai nun si nni parra

                       Propriu!!!

                       (Nel frattempo entrano Anna e Fiorella,figlie di calogero)

ANNA  -    :   Buon giorno ,cummari Sara,mò

                       Patri..unnè da intra?

SARA   -    :   No..nun c’è ..je’ sciutu jè ma las-

                       Satu a mmia ccà c’aspettu a chiddu

                       De bomboli!

FIORELLA-: Rimmi na cosa Sara! Tu a mò patri

                       U viri tutti i jorna,veru???

SARA      -  :  Ma picchì…chi successi?? Jù nenti

                       Ci aiu fattu…jù ppè a me’ casa e

                       Iddu pa so casa!!!Innuccenti sugnu!

FIOR.     -  :    Maah!!!chi cosa ha capitu?

                       Jù ti stava ricennu ca datu ca u viri

                       Tutti i jorni,pi ccasu avissutu vistu

                        Suddu dda facci si viri stracangiatu

                        Su jè pallidu…su ccià spuntatu

                        Qualchi budda de frazzi..de manu?

SARA     -   :   Picciriddi..ma chi stati ncucchian-

                        Nu…votru padri sta scuppiannu di

  12                   Saluti..a quali pallidu e pallidu,

                     chiddu sinu a stamatina pareva

                     gnadduzzu ca cicca isata, jè….

                     Amara a ccu ci capitava ri sutta,

                     picchì..jè sempri ngazzatu friscu!

                     Sulu ju’ ci pozzu cummattiri…

                     Mù raccumannò a votra matruzza!

FIOR.  -  :   Senti a mmia…ppi ccasu n asti jorni

                     À venutu u dutturi ccà  ?? 

SARA   -  :   Ohuu!!ma picchi tutti sti dumanni?

                     Pi casu u vuliti viriri malatu??

                     Vaiu rittu ..ca jè sanu comu npisci

                     A parti ca jè sempri scurbuticu!!

ANNA  -   :   (rivolta alla sorella) Ma si’ sicura ri chiddu ca

                        Ntisu o su’ i malilingue ,ca .pi invidia

                        O iautri cosi sa na misu na ucca??

SARA   -    :    Ohu!!! Jù nun vogghiu sentiri cchiù

                      Nenti!!!Minni staiu iennu ca iaiu

                      Cchi ffari!!Ddocu ci sunu i soddi da

                      Bombola. (esce)

FIOR. -    :   Senti..a soru..di unni arriva ssa nu-

                      -tizia jè fonti sicura,picchì tutti i

                      Nutizzi ca aiu avutu di ssa funtana

                      Bboni o tinti sempri a na iutu a cop-

                      -pu sicuru ,e jù ci criru!!

                      Allura,pi essiri sicuri,facemu accus-

 13                     Si’. Tu,chiama a Rosa e ci rici ca

                   Veni ccà cu so ‘maritu e chiama puri

                    A tò maritu,ca jù mentri chiamu a mò

                    Maritu jè u fazzu iri nda signura

                    Rachela,a muggheri di ‘mbari Puddu

                    A porta ccà,raccussi facemu facci di

                    Prova.

ANNA  -   : Bella pinsata a soru….picchi’,suddu

                    A cosa jè vera,ccà ppi forza di cosi a

                    Ma fari ncunsigghiu di famigghia!!!

                    Prima ca ritorna papà!!!

                    (nel frattempo,bussano alla porta ed entra la zia Titina)

TITINA -  : Biii!!!! I mè niputeddi ci sunu ccà!!

                    Vostru patri,nun ha riturnatu???

                     Cu sapi unni ci luci u pilu!! Iaiu

                    L’impressioni ca vicchiania ha sta

                    Pigghiannu co cori allegru!!!

                    Certu …sempri accussi ha statu

                    Macari quannu campava mò suruzza!

                    (Intanto arriva la sorella Rosa ,accompagnata dal marito Santino

ROSA  -  :   Chi fù???chi successi???comu mai

                    Sta riunioni di famigghia??

SANTINO-:Menu mali ca stamatina sugnu di ri-

                    -posu,raccussi’ pozzu assistiri a sta

                    Bella riunione!!Ma mi pari ca ancora

                    Ci mancano iautri personaggi!!

14                 I vostri mariti,unni sunu? Pi ccasu

                 Sunu,o travagghiu??

                 Uora pi sapiri a nutizzia,certu ca a ma

                 Spittari a iddi!!No??

ANNA  - :Assittativi,..assittativi docu.. jè nun

                 Aviti primura,picchi’ a cosa comu

                 Interessa a niautri ,interessa macari a

                 Vuiautri,perciò stati calmi jè cueti!!

TITINA - :Ancora nun aiu capitu nenti,ma iau

                 L’impressioni ca cca’ a cosa seria jè!

                 Ah!!ricitimi na cosa!!nun è,ca a vostru

                  patri

                  cià successu quarcosa jè viautri

                 Stati facennu i ntontiri ??

                 Picchì, cu iddu,va bbeni,ca semu cug-

                 Nati,ma semu comu frati e soru.

                 ( in quel momento entra Sara che ha ascoltato l’ultima frase)

SARA  - : Mah..vadda chi sentunu aricchi mei

                 Iddu jè frati franciscanu e idda jè na

                 Soru carmelitana!!!

                 Ma facitimi u piaciri Signura Titina,

                 chissà cià putiti cuntari e vostri nipu-

                 -ti can un vi canusciunu comu vi canu-

                 -sciu jù!!!

                 (intanto fa il suo ingresso Turi,marito di Anna,con una battuta

                              Fuor di luogo)

TURI   -  : Nun criru c’arrivai in ritardo!!!    15

                  Quannu ncumincia sta festa??

ANNA-  :  Tu sempri u solitu sciamunitu a essiri!

                  Assettiti dòcu jè nun n’apiri ucca,ca

                  Quannu parri tu,inchi sempri a pignata

                   Ppi tutti i fissarie ca rici!!Mutu e

                   Cuetu ta stari,ca ccà i cosi seri sunu!!!

FIOR.  -  :   Mò maritu,jaiu l’impressioni,ca jè

                   Cchiù rimbambitu di tò maritu!!

                   Javi du uri ca ci telefonai pi veniri ccà

                   Ca signura Rachela jè ancora nun si

                   Arricogghi,pare c’avissi mannatu fora

                   Paisi,quann’è dòcu rarreri a cantunera

ROSA  -  :  Ma chi cc’entra a signura Rachela

                   Quannu prima m’ha ta rittu,ca chista

                   Jè na riunioni stritta di famigghia!

SANT. -   : Rosa!! Nun criru ca vò sapiri a sorp-

                   Resa prima di rapilla??

ROSA  -  : zzittiti macari tu,ca pi scemenza cià

                  Vinci tu contru e to’cugnati!

TITINA - :Majù,pari ca u sapeva quannu vi mari-

                  Tastuvu ,ca facistuvu a gara cu sa ò

                  Pigghiari u maritu cchiù sciamunitu!

                  Puttamula o curtu!!raggiunatala e

                  Viremu di cchì si tratta,ca uora veni    

16                  Vostru patri Calogiru,c’appena vi

                 Viri tutti ccà…ncoppu ci pigghia!

FIOR.  -  : Cu è ca iavi primura si nni po’ gghiri

                 Niautri stamu aspittannu a ucca da

                 Verità ca si pessi cu ddu ntrunatu di

                  Mè maritu!!

TITINA - :Senti…jù..primura nun cì nn’haiu jè

                 Di ccà..nun mi movu!!

TURI  - :  Nun e’ ca m’appizzari a jurnata cca’

                Ju’,jaiu i mo’ chiffari je’ nun n’aiu

                Tempu ri peddiri cu quattru fimmini

                Cajettunu vuci,comu si forrunu a

                Piscaria!!Anna..ju’ mi nni staiu jennu!

ANNA  -:A ttia,t’haia rittu,ca ta stari assittatu

                Ddocu,mutu e sozzu,picchì tu comu

                O solitu nun capisci nenti!!!

                Ancora nun tà trasutu nda testa ca

                chista je’ nna riunioni d’importanza

                capitali.Cca’ s’ha dicidiri u futuru de

                nostri figghi e principalmente chiddu

                nostru!Pecciò,pezzu di babbu,asset-

                titi jè nun ciatari!!!!

SANT. - :Turi!! Assettiti..ca ti finiu comu a

                Pacchiottu!Aviri npocu di pacenza,

                 aspetta ca veni Cuncittulu,cia’ ddari

                 u tempu ca veni di Roma,c’agghiutu

                 a pigghiari a ucca da verita’jè a porta

                 ccà!!!Raccussì,finalmente sapemu

                 sti gran nuvità d’IMPURTANZA

                 CAPITALI!!! (risate di Santino)

ROSA  - : Santinu!!a nun ti cci mettiri macari

                 Tu! Niautri stamu ugghennu jè tu.o

                  solitu to’,ti metti a babbiari!!

TITINA -:

                 Chiuttosto…javi ddu uri ca riciti ca

                 Stati aspittannu sta ucca da virità!

                 Mu vuliti riri,na vota ppi sempri di

                 Cchi’ si tratta?

ANNA  -: Jè..uora vu ricu jù…raccussi’siti tutti

                 Cuntenti…mò.. patri..iavi…..

TITINA -: ahaa..ma o parsu chi iera u fattu…!! X

                  A chissu..u sapemu ca iavi fimmini!

                  Jè..nun ci nni mancunu..cchè soddi

                  Ca iavi!!!!

                 A vostru patri…a ta lassari iri…a unni

                 Ci l’aviti l’occhi??No’ picchi jè me

                 Cugnatu…jè no’ picchi iavi na certa

                 Età ..ma chiddu sempri n’ominu jè..

                 Prestante..cittrignu ..u ricu jù ca iau

                 Esperienza jè….

SARA - :  ma picchì..cummari Titina ..pi ccasu

                 A ta tastatu ssu citru ?           17

TITINA- : Vi vuliti stari muta!! Vui nun aviti

                   Dirittu di parrari,picchì siti strania

                                                                      

                 Jè nun siti di famigghia!!

                 Uora..unn’erumu arrivati?? Ca chista

                 M’ha fattu perdiri u filu do discussu…

                 ..,aha.. ndi votru patri!!

                 Viautri ..u canusciti comu patri e nò

                  Comu ominu comu u canusciu jù!

ROSA  -  : Ma..zia..chi vvo riri,ca c’è qualcosa

                  Fra tia e mò patri??

SARA  -  : Assa locu!! Chi nni mancavunu scec-

                  Chi a fera!!!!!

TITINA - : Vaiu rittu ..ca vui nun v’ata’ mmiscari

                   Ndo riscussu nostru,picchì nun ci tra-

                   Siti…javi na vita ca siti sempri ca

                   Ucca aperta,aspittannu ca sta ficu si

                   Matura pi putilla addinticari s – c –u-r

                   d-a-t-a-v-i-l-l-u!!!!

                   Rosa..jù cu to patri nun avemu nenti

                   Di spattiri,sulu ca si senti diri in giru

                   Ca faffallia npocu,cioè comu na fa-

                   Falla ca ci piaci appuggiarisi supra

                   Tanti fiorellini,ca ccà ..stu paisi jè

                   Npratu in fiore,tuttu l’annu!!        18

                   Perciò..nun v’allammicati ca vostru

                   Patri,iavi a testa supra e spaddi jè nun

                                                                          

                   Si fa ncantari di n-u-d-d-u!!!!

                   (profferendo l’ultima parola guarda di sbieco Sara)

SANT.  - :  Jè..bbravu mè soggiru!!!a capitu!!

                   A st’età…ancora si runa da fari!!!

                   Pecciò ..jù ca ,ancora sugnu picciottu

                   A spiranza ci ll’haiu!!!!

TURI  -    : Santinu,viri ca jù..cchiù picciottu sug-

                   Nu!!!

ANNA  -  : Ma..vi vuliti stari muti tutti dui cretini

                   Ca parrati sulu ammatula,..senza nud-

                   -du cunchirumentu!!!!

                   Uora…vi stavu ricennu u fattu picchì

                   Semu ccà!!!iè..nun m’ha ta fattu finiri

                   Di parrari,picchì,a ta rittu nmunzeddu

                   Di fissarii!!!!!

                   Mo patri jè malatu r’i mali incurabile

                   E iavi sulu 6 misi di vita!!  XX

FIOR. -   :   Eccu!!!chissa iè a virità iè uora appe-

                   -na arriva a muggheri di Puddu,ni

                   Runa a conferma definitiva,ca a idda

                   Cià cuntatu so maritu!!!

                     

                          II°  A T T O                     19

(Tutti gli astanti sono seduti,costernati ,così sembra per la notizia che hanno appreso

Nel frattempo fa il suo ingresso Cuncittulu,trafelato e cercando un posto dove sedersi

Essendo stanco

CUNC. - :  Ohuu!!Facitim assittari ca stancu mot-

                   Tu sugnu!!!

                    (rivolgendosi alla moglie Fiorella)

         

                                   Ohuu..nun mi riri c’aiu arritardatu

                   Picchì aiu passatu i vai!!

                   Comu mi ricisti tu..aiu iutu a casa da

                                                             

                    Signura Rachela,iè, nun ha truvai.

                    Na vicina di casa mi rissi….

                    (Fiorella lo interrompe con veemenza)

FIOR. -   :   Sii…ma a signura Rachela,unnèèè?

CUNC. - :   Ohuu..iè chi sugnu saccu ca mi

                    Sduvacu tuttu nna na vota???

                   A vicina di casa mi rissi….aspetta,

                   Ca ancora stancu mottu sugnu!!!

FIOR. -   :   Chissu ù sapeva ca nascisti stancu

                    Mottu!!!

CUNC.  - :  A vicina di casa mi rissi….

SANT.   - :  Iè sinu a uora sunu tri i vicini di casa!

ROSA -   :   Statti mutu sciamunitu…u faciti

                    Parrari ò cristianu!!!!

CUNC. -  :  A vici….in tutti i modi..mi rissi ca a

                   Signura Rachela a uò iutu ndo par-

    20            Ruccheri pa’ rizzittarisi npocu iè nun

                   Sapeva quannu turnava!

                   Allura,jù chi fici,mi pigghiu a strada

                   Di pettu,iè ,a pperi,mi nni vaiu ndo

                   Parrucchieri,ca sapeva unn’era,arrivu

                   Ddà,iè u parrucchieri mi fa :alla

                   Signora abbiamo fatto il servizio ed è

                   Andata via,quannu iù ci dumannu su

                   U sapeva unni a o iutu,na signura che

                                                          

                   Ficurinia nda testa,mi rici c’avia sin-

                   Tutu riri,ca stava iennu ndo macillaiu,

                   don Zulu ,ca iù canusciu!!

                   Allura..chi fazzu jù?…mi pigghiu

                   Nautra vota a strada di pettu…je’..

TURI  -   :   Mmhiii…ie’a sacunna strada ca tà

                    Pigghiatu di pettu stamatina!!!!

                    Iè nun t’ha fattu nenti!!!aha!!!aha!!

ANNA  - :   Turi!!!u sa’ quantu ti piaci a tìa di

                     Fari u cretinu!!!!

                     Lassulu parrari…nò sai ca tò cugna-

                     Tu iè raccussi quannu parra!!!

FIOR.  -   :    Ohuu..chi vulissitu riri??Picchi’ nun

                     Ti talii a tò maritu,ca quannu parra

                      Nun sapi mettiri na parola appressu

                                                                      21

                      A nn’autra!!!!

TITINA-  :    Ma cià vuliti finiri cu tutti sti frusti!!

                      A tà fattu a gara cù sa o’ pigghiari u

                      Maritu cchiù sciamunitu!!!!

                      Iè chissu iè u risuttatu!!

                      A tà volutu ie’ uora vi tiniti!!!!!

                      Cchiuttostu…va ta scuddatu ca vos-

                     -tru patri nautri du jorna nun c’è

                     Cchiù iè viautri siti ccà ca vi strar-

                     riati ppì sti stupidaggini!!!

ROSA  -    :  Za’ Titina ,iau l’mpressioni ca chistu

                     Ie’ sulu l’antipastu!!!

                     Tu..a’ taliari nda facci e mè soru iè

                     Specialmente e mè cugnati…..

                     Ccià mmancunu sulu i fucili ppì

                     Sparari a chiddi ca vonu addinticari

                     Cchiossai!!!

ANNA  -  :   Siii.. iè tu e tò maritu ca ta iutu ac-

                     Cattari  ncannuni ppa tuccarivi cchiù

                     Ssai????

SARA  -  -   Bedda matri….bedda matri ca ià sen-

                    -tiri…svergognati siti senza cori!!!!

TITINA -  : iè ..sempri s’arrimisca idda!!!

FIOR.    -   :Prima ca s’incumincia sta guerra chè

                                                           22

                Fucili e che cannuni,u vulemu fari finiri

                Di parrari a mò maritu..ca i paroli cià

                Ristanu nde canna rozzi!!!

                Parra cuncittulu.ciatuzzu miu!!!!!

CUNC.- : Ah..unn’eru arrivatu??

SANT:    Ta ò tà pigghiatu a strada di pettu pi

                Gghiri di don Zulu,u macillaiu!!!

 CUNC:  Allura ,arrivu ndo macillaiu,je’ chistu

               Appena mi viri mi fa :<Don Cuncittulu

               A tà rivatu a propositu,cà ci sunu i du

               Chila di sasizza ca vostra muggheri avìa

               Ordinatu..v’ammogghiu?????>

               Jù..c’avevu iautri pinseri…ma ta ccririri

               U stava mannannu all’autru paisi!!!

               ( Turi e Santino all’unisono)

TURI  :   je’ a sasizza????

SANT. :  Je’ a sasizza?????

CUNC. : Ie’ mmegghiu ca a tutti dui sciamuniti

               Nun vi rugnu cuntu!!!

               Allura cià ddumannaiu su a vo’ vistu

              A signura Rachela…iè stu gran maledu-

              Catu..u sapiti chi mma rispunniu ???

              Si. Aiu vistu ca ci l’aveva ncani da ucca!

              Iè ppoi,capennu ca jù stava addivintannu

                                23

              Pericoloso,mi rissi ca signura Rachela

              Cià vò statu iè sinni a vò iutu a casa!!

FIOR. :  ie’ tu..chi facisti???

CUNC.: A ca vo ffari..nautra vota mi piggh…

              Nenti…ci vaiu sinu a casa e finalmente

              A truvai ca già era in vestaglia,iè subitu

              Senza perdiri cchiù tempu,ci’ resi u tò

              Missaggiu!!!

FIOR. :  Siiii..ma.. a Signura Rachela..unne’!!

CUNC.: Ma dittu di rarici u tempu di cangiarisi

              I robbi…iè veni subitu…ahaaaa…..

SANT. : Ahaaa…a chissu rispiru di cunsulazioni

              je’…Cuncittulu,ripositi c’assai à travag-

              -ghiatu uoggi!!!!

TITINA:ma vuliti spiegari na cosa ??

              sta signura Rachela..chi ccosa iè ca va

              ddiri? Nun e’ cchiù semplici ca aspittati

              a vostru patri..iè a cosa cià ddumannati

              a iddu ,su ie’ veru o nò??

ANNA : Ziaa..allura tu nun ‘à capitu nenti!!!

               Si nuiautri ci’àddumannamu a iddu

               Subbitu ni rici :ma cu nva’ ncucchiatu

               Sti cosi…iddu saziu nun ‘à datu mai..

               Ni rici ca a malatia da scimenza na nà

                            24

               Mmiscatu macari a niautri,i ns mariti

               Nun si nni parra propriu!! Niautri

               Inveci a ma essiri pronti davanti e provi

               Di fattu..raccussì,sapemu comu na ma

               Cumpurtari ndo futuru!!!

               Cca…cc’è ndo menzu a vita mia,di me’

               Maritu ,de me figghi,ie’ ddicemu macari

               Chidda de me soru e connessi!!!!

SARA :  Gia’ si stanu rrarriannu cu s’à rusicari

               U porcu,prima r’ammazzallu!!!

TITINA :Nautra vota idda parra…V’aiu rittu ca

               Vui siti strana iè nun v’atà mmiscari!!!

               ( finalmente dopo aver bussato entra la signora Rachela la quale

                          S’impressiona vedendo tanta gente)

RACH.  :Buon giorno..a tutta la compagnia,mi

               Fa veramente piacere vedere tutti i pare-

               Nti,unirsi quannu succerunu cosi,ca nud

               Du vulissi!!!

               Cettu..si sapi ca i figghi,sunu npezzu di

               Cori pe’ patri iè sulu stannicci vicinu ca

               Si senti l’affettu!!

               BBiii…macari i jenniri ci sunu ca vonu

               Beni a Calogiru comu a patri!!!

               Je’…macari a cugnata Titina staiu vir-

            ennu …ca je’ tanta affizziunata a Calo- 25

                               

               -giru ,ca pari ca forra ‘nna soru!!!

SARA     ‘nna soru carmelitana ca ‘nnisciutu

                Stamatina do cunventu di clausura!!

RACH. :  Ohuu…macari vui ci siti cummari Sara

                A ddirivi a virità,jù nun ci avu fattu

                Casu! U sacciu cù a ta statu ppi

                Calogiru,a parti u cumparatu ca b’on-

                amina di so muggheri,nun a ta fattu

                mai cunfunniri..a ta statu n’angilu do

                pararisu pi iddu!!

TITINA. : N’angilu do nfernu iautru ca pararisu!

RACH.  : Ohuuu…finalmente,stamu sapennu ca

                L’angili su’ sempri in guerra chè dimo-

                -nii!!

                Sintiti..ju’ avissi npocu di chiffari a mo’

                Casa….aia’ vinutu cca’ picchì nun vog-

                -ghiu passari di munsignara ie’ ca nun

                Sparru a nuddu!!!A ucca da virita’ mi

                Chiamunu!!Allura…Chi vuliti sapiri??

                Parrati!!

ANNA :   Na ta’ ddiri ppì filu ie’ ppì ssegnu tuttu

                Chiddu ca va’ cuntatu vostru maritu

                Puddu supra ddi mo’ patri..di sta mala-

                                26

                -tia ca pigghiau ie’..suddu iddu iera pri-

                senti quannu iddu u sappi!!

RACH. :  Vegnu ie’ mi spiegu!!Vostru patri iavi

                 Non chiu’ di 6 misi di vita ,picchi’ iavi

                 Ncancuru incurabili..ie’ non è ca cciu’

                 rissi iddu,ma, u’ liggiu iddu stissu na’

                 cattella ca u dutturi Pampinedda a vo’

                 mannatu a vostru patri!!viriti ca mo’

                 maritu allittirato je’!!!

FIOR.   :   U sapemu…u sapemu,ca vostru maritu

                 Sapi leggiri i carti!!!!

Cunc.    :   Mihiii…a sa’ mmisu a fari u chiru-

                 -manti uora???

FIOR.    :  Zzittiti..cretinu…ca cca’ i cosi si stanu

                 Mittennu serii!!!

                 Signura Rachela..uora ca na’ cuntatu

                 Comu stanu i fatti..lei ,comu n’ha dittu

                  Prima,datu ca iavi anticchedda di chif-

                  fari ,niautri a’ ringraziamu e si

                  po’ arritirari a casa!!!

RACH.   :  Nooo…nun vi priuccupati,u chif-

                 Fareddu mu pozzu fari macari cchiu’

                 Tardi..ma a propositu ma don Calogiru

                  Picchì..nun ie’ cca’!!!

                              27

                 Nun criru ca a’ ta’ ricuviratu o spitali

                 Gia’??Cettu ca..zundeddu,malamenti

                 ie’ misu….!!

                 (in quel momento,ascoltando le ultime parole di Rachela,entra

                             Calogero,che vedendo tutta quella gente in casa,subito resta

                             Ammutolito e, poi sbotta,con veemenza)

CALOG : Je’..oggi chi e’ a festa do scummog-

                 ghiu??Chi cci faciti tutti viautri cca’?

                 (poi accorgendosi della signora Rachela,immagina subito

                             Quello che e’ successo,dato che lei e’ riconosciuta in paese

                              Come il gazettino ufficiale)

                   Ahaa..a signura Rachela c’e’,uora si’

                 C’a’ tavula ie’ cunzata???

                  Chi e’ stu fattu ??ricuviratu o spitali..

                 …zundeddu…ma di cu’ stati parrannu?

ROSA   :   Ca ddi tia ,papa’!!chi e’ veru ca si’

                  Malatu gravi? Niautri nun ci vulevu-

                  -mu cririri..rinnillu…subbitu picchi’

                  Semu supra e’ spini!!

CALOG. : Inveci ju’ i spini a tutti viautri,vi

                  Zziccu ndo ciriveddu.

                  Ammittemu..per ipotesi ca iu’ avissi

                 A stari mali..mi vinnu tutti i proprieta’

                 Ie’ ppi farimi curari,mi nni vaiu a Pari-

                 -gi,Novajork,Londra..unni ie’ gghe’

                 Je’ ritornu novu comu prima!!!!

FIOR.   :   Siii…novu comu prima ,ma..puvirazzu

                                28

                  Je’ a niautri nun ci pensi????

                  Arristamu a’mmenzu a nna strada!!!

                  Viri quantu si’ malignu..mancu e to’

                   Niputeddi pensi!aha..aha..(pianto)

CALOG. :  Sintiti..uora ca ma ta datu a cunferma

                   Di quantu mi vuliti beni,u sapiti chi

                   Vi ricu :I-T-A-V-I-N-N-I e vostri

                    Casi jè riturnati cca’,sulu quannu

                    Stiru i peri je’ viriti tutti i proprieta’

                    Ca truvati…fora!!!Fora!!!!!!!

                                  (Tutti gli astanti escono uno per uno,silenziosi

                                   E resta soltanto Sara con Calogero)

SARA    :     BBonu..bbonu facisti Calogiru

                     ( Si chiude il sipario del 2° atto)

                      F I N E  II°  A T T O

               

             

                                  

                           III °  A T T O

(Calogero si trova seduto su di un divano,assorto nei suoi pensieri,parlando fra sé e sé

CALOG.-:Signuri mei..ma di unni arrivau stu

                 ttronu do celu…na tutta a vita mia,

                 nun aiu avutu .mai nna frevi,nun aià

                 statu mai malatu!!!

                 Aià statu sempri sanu, comu npisci

                 spada …spataiolu..mi chiamavunu!

                 A..chissi..battagli c’aiu vinciutu…

                 Cu mmia nuddu s’à scagghiava..tutti

                 I pinni ci’appizzavunu,sia masculi ca

                 fimmini!!

                 Aià cummattutu nna vita,ppì farimi

                 Tutti i proprietà,ppi stari uora filici

                 iè cuntentu e gudirimi tutti sti cosi,

                 ansemi e mè figghie iè mè niputi!!!

                 Iè uora,tuttu stu tirrimotu ca mi stà

                 Puttannu a fossa!!!

                 Ma ..pinsannici bbonu..riciunu ,ca

                 Tutti a ma moriri,prima o dopu,ma

                 Picchì,iù prima iè l’autri dopu???

                 Chi piccatu aiu fattu na vita??

                 Va dduna cianchi a morti iè cu ma

                                                    31

                Purtau r’avanti!!!!!

                Uora,pinsannu e mè figghie…..

                Nenti..megghiu ca chiamu a Puddu,

                ca chiddu jè mastru pì manteniri i seg-

                reti…

                           ( Calogero và al telefono per parlare con Puddu)

                Puddu..lassa tutti cosi e veni subbitu

                ccà!!urgentimenti ca t’à jà parrari!!!

                (finisce di parlare al telefono e si sprofonda nei suoi pensieri

                             Sonori parlando da solo)

                 Macari ca iddu iè sparritteri,cetti voti

                  ci venunu lampati geniali ,ca mi fa

                 rristari ca ucca aperta!!

                 ( sente bussare alla porta)

                             Avanti..a porta aperta iè!!!

PUDDU-: Calò,a’ vistu comu arrivaiu?? A tappu

                 Ri cannuni ..sugnu cca’!!!

CALOG- :U’ sacciu…u sacciu..c’amici si virunu

                  A tempu di bisognu!!

                 Uora,a parti a minchionata ca fattu

                 Quannu niscisti ri ccà,sibbeni jù tà

                 Và raccumannatu a pecura o lupu,

                  quannu arrivasti a tò casa ci isti a

                 sduvacari tutti i cosi a to’ muggheri,

                 comu si nun sapevutu ca idda iè cchiù

                 veloci di internet a trasmmettiri tutti

                                                   32

                 I messaggi al pubblico!!!!

                 Lassamu perdiri…arraggiunamu de cosi

                 cchiù serii…Oramai ma iù fattu u cuntu

                 datu ca iù aià stirari i peri,prima di tutti

                 l’autri,comu a mittemu che me’ figghie??

PUDDU -:Ma picchì..i tò figghie comu a na saputu

                 Cià rittu tu ppi ccasu??

CALOG.-:Puddu..a nun fari u sciamunitu cu mmia

                 A nutizia ci’arrivò a idde o mumentu ca

                 Tu svacantasti a coffa cu tò muggheri!

                 Quannu riturnai stamatina a casa,attruvai

                 A tutti ccà..figghie,ienniri,mo cugnata

                 Titina ,a cummari Sara,jè macari a tò

                 Muggheri pi inchiri a pignata,ci macavunu

                 Sulu i picciriddi!!

PUDDU-:Mò muggheri???iè cchi cci faceva ccà???

CALOG-:A’ ppà veniri di sicuru ppi legalizzari a

                bella nutizia ca tu c’iautu purtatu!!

PUDDU-:iè ..allura..comu a pigghianu a cosa i tò

                Figghie e i tò ienniri???

CALOG-:A comu avunu pigghiari sacunnu ri tia???

                Quannu ci rissi ca mi vinneva tutti cosi pi

                 Gghirimi a curari all’estiro…u sai chi

                                                        33

                  mmi rissunu <ppoi ritorni comu npuvi-

                  razzu..jè a niautri iè nostri figghi ni

                  lassi a ‘nmezzu na strada>..chissu mi

                  rispunnenu..senza pinsari ca jù mi nni

                  staiu stunnannu iè ri mumentu all’autru

                  o ccò matina ma trovunu che peri friddi!

PUDDU -: Menu mali ca jù nun ‘nnaiu nenti,né

                  Proprietà ,né soddi ne nenti,raccussi

                  Sugnu tranquillu!!!!

                  ( nel frattempo,bussano alla porta ed entra l’infermiera che prima

                               Aveva portato a Calogero la cartella dei risultati clinici,tenendo in

                               Mano una nuova cartella)

INFERM-: Signor Calogero,lei mi deve fare la

                   Cortesia,si nun sugnu di disturbo

                 Di darmi indietro a cartella ca cci purtaiu

                 Stamatina,picchì da ntuntuta da sicritaria,

                  nda busta co so nnomu ci misi i

                 risuttati ri nautru pazienti,cià resi o dutturi

                 e iddu ma resi a mmia pi puttaraccilla a lei

                 mi nn’aiu addunatu jù,andura a mmentri

                 ca scupava ..iè a truvai suttu a scrivania:

                 Chista jè a cartella so’..ma rassi subbitu

                 ca su u veni a ssapiri u dutturi Pampined-

                 da a mmia licenzia!!!!

                                                     34

                ( al sentire ciò,Calogero incomincia a tremare restando con la bocca

                              Aperta per lo stupore,prende la busta che aveva messo in un cassetto

                             E tremando la consegna all’infermiera prendendo in mano la nuova)

                             Grazie….e arrivederci e..scusate po’

                 distubbu!!!

CALOG.-:Puddu!!!Puddu!!nautra vota a ccavaddu

                 Sugnu!!!Mihiiii,mi salvaiu..Puddu..a tu

                 Nenti mi rici???

PUDDU -:Calo’…prima r’abballari…picchì nun

                 ‘nnu rapi stautru biglietto da lotteria??

CALOG.-:Tè ccà..rapulu tu ca mmia tutti cosi mi

                  Stanu trimannu!!tè ccà rapulu iè leggi!!

                (Puddu,prende in mano la busta e incomincia a sfogliare)

PUDDU -:Viremu..allura..chista nenti..lingua

                 Stranera jè..ecco..ecco..ccà ncumincia

                 U talianu: <Risultato finale degli esami:

                 Dopo approfonditi accertamenti eseguiti,

                 si dichiara che il soggetto in esame rientra

                 nella norma,non avendo riscontrato

                 alcun sintomo di disturbo per la sua

                 normale attività fisica.

                 Firmato : Dr.Pampinella

                 Mihiiii!!!!Calo’…a sta vota ..ppi ddaveru

                 Niscisti sutta ‘nna rota di carrettu!!!!

CALOG.-:BBeddu!!!bbeddu!!!Ti vogghiu bbeni!!

                 Iè ti meriti nu gran rialu!!!!

                                          35

                 Finalmente aiu capitu,ca i soddi,quannu

                 Ci sunu,a nà ffari a filicità di tutti.

                 A filicità di tutti macari quannu unu nun

                 C’e’ cchiù na sta terra.

                 Nuddu m’ha ddiri,quannu sugnu mottu,

                 macari cà jù nun ‘nnu sentu,a facci di cu

                 ‘nni lasso’,Mai!!!!

                 Sara,,o  Sara…veni cca’!!!

PUDDU-: Ma comu ..prima a chiamavutu cummari

                 Sara,iè.uora a chiami Sara,ma rimmi ‘nna

                 Cosa Calo’…ma chi c’e’ cosa fra tia e

                 Idda?? Mihii..sempri u mistiriusu a’ fattu!

CALOG.-:Statti mutu Puddu..ca chissi misteri

                 Pirsunali sunu..fà finta can un à ntisu nenti

                 (Sara s’affaccia dalla porta allarmata)

SARA  - : Chi fu’ Calogiru???Ti senti mali???

                 Rimmi chi ti senti!!!ccà sugnu !!!

                 Ma tistaiu virennu nda facci ,tuttu allegru

                 Chi fù??Parra!!!

PUDDU -:Si viri ca iavi u cori ‘nno zucchiru!!

                 Andura ha ricivutu na bella nutizia..

                 …jè..u stati virennu..nasciu nautra vota!

                 Jè sanu jè chinu di vita!!!!

                 Ddi sciamuniti inpiegati do dutturi ci

                 Avevunu sbagghiatu a cartella so’ ppì

                                                      36

                 ‘nnautra!!!po’ campari cent’anni!!!

SARA - : Ma ju’ ..ca u riceva ca a Calogiru sti cosi

                Nun ci putevunu succeriri a dispettu de

                Malilingue!!!Matri..Quantu sugnu cuntenta

CALOG.-:Mettiti o telefunu e chiama a tutti,e mò

                Figghie,e mo ienniri,a mmè cugnata Titina

                Iè tu..Puddu chiama a internet…scusa

                Chiama a tò muggheri..picchì,vogghiu

                A tutti cca’ quannu fazzu a dichiarazioni.

PUDDU-:Ca ma’ cunzari palcu pi sta dichiarazioni?

CALOG.:Puddu..fai chiddu ca ta iù rittu jè moviti

                A cura!!!

                (Puddu esce di corsa,mentre Sara si reca al telefono ,poi si ferma di botto

                            E rivolto a Calogero)

SARA - : Macari a signura Titina aia’ chiamari??

CALOG.:Siii.tà jà rittu..chiama macari a idda picchì

                Jè soru di me muggheri,perciò jè di

                Famigghia!

                A chista surpresa…. ca ciau a fari!

                Sinu a ddeci minuti fa,ma vo cascatu u

                Munnu ngoddu,quannu sapeva ca ò

                Moriri iè ppi mmia ierunu tutti nnimici,

                taliava i proprietà,i soddi iè mi ‘nni

                frigava ri tutti,pari ca ma ò purtari tutti

                cosi cu mmia….uora ca jà nasciutu nautra

                                     37

                 vota,jè megghiu ca l’amuri e l’affettu

                  ca valunu chiossai de soddi,

                  mi godu uoggi ca sugnu vivu e no’

                 quannu sugnu mortu ca nun viru nenti.

 SARA  - :Tutto fatto!!!fà cuntu ca fra deci minuti

                  Sunu tutti cca’.

                  Ma…a signura Titina ..ppi forza a o’

                  Chiamari??

CALOG.- :Sara…nun ti preoccupari ca ppi idda

                  Ci pensu ju’!!!

                  Prima ci fazzu pigghiari ‘ncoppu jè

                  Ppoi subbitu…subbitu a fazzu risusci-

                  Tari!! Jè..tu… vo’ mettiti u megghiu

                   Vistitu ca iai…picchì dopu a ma nesciri

                  Ju’ e tu!!!

                               ( udite queste parole rimane esterrefatta,si muove a destra e sinistra

                                Che quasi non sa cosa fare,esterrefatta assaporando il momento

                                Che Calogero stà cadendo tra le sue braccia.Va a prepararsi)

                                ( Nel frattempo,dalla porta d’igresso,arrivano le figlie con i

                                Rispettivi mariti tutti ,in processione,arriva pure Titina ,e, dato

                                Che erano stati informati da Sara per telefono della felice novita’,

                                tutti abbracciano Calogero,mentre entra pure Puddu con sua moglie

                                Rachela,ai quali Calogero si rivolge)(entra pure Sara sfarzosamente

                                Vestita)

TITINA -:  Bhiii…a cummari Sara.chi ssà vistutu

                   Di festa ..oggi????

CALOG.-:  Titina….lassala stari a Sara!!!jè ascuta

                  Chiddu ca staiu ricennu!!!

                                             38

                   Vvaiu fattu veniri tutti cca’..picchì va

                   Ia’ cumunicari ‘na dicisioni inpurtanti.

                   Ju’,stamatina ieru cu nperi intra na fossa,

                   uoggi,inveci aiu nasciutu nautra vota!!

                   Pecciò,sugnu nautru,jè di uoggi in poi

                   Cangiu vita ,iè a fazzu cangiari macari

                   A vuiautri,picchì pi mmia tutti viautri

                   Siti u mò munnu,sinu a quannu campu,

                   sulu và ta riurdari can un ci sunu soddi,

                   p’accattari amuri jè affettu,ansignatac-

                   cillu macari e picciriddi vostri!!

                   Detto questo,dumani matina,vaiu ndo

                   Nutaru e ci mettu a nomi de me figghie,

                   n’appartamentu all’unu,a nnomu di mè

                   cugnata Titina n’autru appartamentu iè

                   a nnomu di Puddu,ca pi mmia ha statu

                   sempri comun frati,l’appartamentu di

                   cca’ supra,raccussì nun paia cchiu’

                   affittu!!!!

                   I soddi iè tutti l’autri proprieta’,a morti

                   Mia(cchiu’ tardu possibili!!) vanu in

                   Parti uguali per tutte le mie adorate figlie

                   (scroscianti battute di mano degli astanti)

                   Iè uora nun vi puliciati!!!iè nun ha ta diri

                   Nenti!!!! SARA!!!!camina cu mmia ca

                                             39

                   A ma gghiri n’aginzia di viaggi pi

                   Prinutari ,nviaggiu pì girari u munnu

                   Interu tu e….Ju’…….

                                F I N E

                           PERSONAGGI

1 – Calogero (padrone di casa )

2 -  Puddu (amico di Calogero )

3 -  Titina (cognata di Calogero )

4 -  Sara   (comare di Calogero )

5 -  Anna  (figlia di Calogero)

6 -  Rosa   ( figlia di Calogero )

7 -  Fiorella (figlia di Calogero )

8 -  Turi  (marito di Anna )

9 -  Santino (marito di Rosa )

10- Cuncittulu (marito di Fiorella )

11- Rachela (moglie di Puddu )

12- Infermiera                                                              tel.0931-35201

                                                                                     cell.3420556144

                 Commedia in due atti scritta da Umberto Amato

*Si prega coloro che desiderano rappresentare questa commedia,d'informare

 l'autore del luogo e della data,poichè,desidera assistere come spettatore

                

                 

                                          

                    

                   

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 28 volte nell' arco di un'anno