‘A casseforti

Stampa questo copione

'A CASSAFORTI

'A CASSAFORTI

Commedia dialettale in tre atti di:

Rosolino Randazzo

Carini  31 Maggio  1985

(Opera tutelata dalla SIAE)


'A CASSAFORTI

Commedia dialettale in tre atti di Rosolino Randazzo

PERSONAGGI:

          Don Vincenzo Patanè                     50 anni

         Donna Maria  sua moglie                 40 anni

         Cuncittina loro figlia                        18 anni

         Giuvanni loro figlio                         16 anni

         Sarina cameriera di casa                            20 anni

         Don Luigi Rimondo                         60 anni

         Donna Teresa sua moglie                 50 anni

         Niculinu loro figlio                           20 anni

         Don Peppino Maranzano                          60 anni

Ambiente: Sicilia anni '60


(1)

ATTO I°

( Stanza soggiorno:parete di centro con un quadro di S.Giuseppe-una bastonniera o un attacapanni-un comò-quadri alle pareti)

SCENA I

(Si apre il sipario: Cuncettina, in pigiama, è intenta a cercare nei cassetti del comò buttando tutto in aria)

Donna Maria-(appare in camicia da notte mentre si accinge ad  indossare la

                   vestaglia)-Ma chi stai cumminannu? Chi niscisti         pazza?

Cuncittina- Nenti......mamma....nun ti scantari!, 'nca ora sistemu tuttu ju...Staiu circannu 'na cosa

Maria-        E chi è 'nca stai circannu?

Cuncittina- Nenti.....vulia vidiri 'u ritrattu ri quannu mi fici 'a prima      cumunioni....

Maria-        E 'a ttia sti pinzati ti vennu 'a li setti di matina?

SCENA II (Detti più Giuvanni)

Giuvanni-   (Entrando da sinistra pronto per andare a lavorare)

                   Mà mi nni vaju a travagghiari!( guardando il disordine) E chi succiriu?

                   Chi cci fu 'u tirrimotu?

Maria-        'Nca spiacci a tò soru!           

Giuvanni-   Mha? Nun l'haiu stu tempu di perdiri....mi nni vaju...Vossia mi   

                   binirici...(esce dalla comune)

Maria-        (che nel frattempo cerca anche lei nei cassetti)(esultante)Ccà è...!

                   Taliati quantu eri bedda....parevi 'na spusina.....

Cuncittina- (guardando la foto)No! Nun cercu chista.....Vulia vidiri                

                   chidda quannu eramu tuttu 'nsemmula (continua a      cercare)Ah!

                   Ccà... è!

Maria-        Ma tuttu stu 'nteressu da prima cumunioni tuttu 'nsemmula ti                         vinni?,...tu nun mi la cunti giusta!

Cuncettina- (timida, ma in vena di confidarsi)E chi centra m........vulia  

         vidiri 'na cosa!.....Eppuru si nun t'arrabii......ti dicu la         

         virità.........Certu tu 'u sai.....haiu diciottanni......'i picciotti                               talianu.......e.....'u sai?, m'arriv• 'na littra!

Maria-        (incuriosita e arrendevole)Chi cc'entra 'a figghia....pirchì

         m'avissi  arrabbiari......si na figghia nun si cunfida cu la

         matri....Videmu....videmu sta littra...... di cu è?

Cuncittina- E chistu e 'u fattu!...nun Š firmata.....Pi chistu  

         vuleva vidiri 'u ritrattu da prima cumunioni.......aspetta 'nca ti la

leggiu......

Maria-        Araciu però....'nca c'è tà patri......'A sira vinennu du circulu, si vagnò

 comu un puddicinu e avi na tussi......e 'ncampagna nun ci vosi jri....

Cuncittina-(mentre siedono, prende la lettera dal petto e comincia a

         leggere)Gentilissima signorina, scusi l'ardore......

-2-

Maria-        Ardore?.....e chi voli diri?.......

Cuncittina- Ardore.....vah.....focu......fiamma......

Maria-        Ah! allura cosi c'abbrucianu cci sunnu.....

Cuncittina-(continuando a leggere)Gentilissima signorina, scusi l'ardore di questa

mia presente che osa disturbare la tranquillità.. domestica della sua          persona,ma per troppo tempo ho tenuto nascosto e chiuso nel mio

cuore          questo segreto come in una cassaforte...e ora ho detto basta e                glielo          voglio aprire......

Maria-        Ma chi voli grapiri? 'A cassaforti?

Cuncettina-Chi centra! 'U cori voli grapiri (continua a leggere)

                   Signorina Concetta, dal primo momento che l'ho vista, quando                                abbiamo fatto la prima comunione, il mio cuore ha cominciato     a

battere......

Maria-        E pirchì prima nun ci battìa?....

Cuncettina- Seh! E allora ho capito che il mio destino era attaccato a quello suo.Sono  stato un poco titubante e pensieroso, ma ora ho paura di avere una risposta contraria che potrà.. ferire a      morte il mio cuore.....per il

momento non ci svelo il mio nome, nella speranza che Lei capisca da

dove proviene questo amore che è appena uscito dalla cassaforte del mio

cuore.Mi farò sentire molto presto. Un suo fedele e misterioso amatore

in pena.

Maria-        Ah! pi chistu vulevi vidiri 'u ritrattu da prima comunioni?!

Cuncettina- (guardando la foto)E comu fazzu? Cu pò essiri? Cci sunnu dudici

                   masculi!

Scena III^(detti pi- Vincenzo)

Vincenzo-   (si sente tossire e sputare)

Maria-        Ah! Tò patri! Và.. curcati, 'nca ccà.. sistemu ju! Vattinni!

(Cuncetta esce)

Vincenzo-   (gridando)Maria!!!(appare ammantato, con la papalina in testa e fazzoletto "muccaturi" in mano)

Maria-        Chi è 'u maritu? Ti susisti? 'Nca nun ti putevi stari curcatu accussì

 t'ammaturava?

Vincenzo-   Maturu l'haju!nun ti scantari! (si gira e sputa nel fazzoleto)

Maria-        E si vidi che beddu maturu ((tutta schifignosa)

Vincenzo-   Giuvanni si nni ju?

Maria-        Ora ora.....

Vincenzo-   E Cuncetta ancora dormi?

Maria-        Si! Nun lu sai 'nca chidda è na macagghiuna!Si nun sunnu li

                   deci nun si susi....

Vincenzo-   'Nca bonu! 'Nsignala macagghiuna!.....Nun lu capisci 'nca ora è fatta

granni?! S'avi 'a 'nsignari 'a fari 'a fimmina di casa, pirchì un'agghiorna

-3-

 'nca nun scura e si pò prisintari qualchi cugnintura.....Anzi,..datu 'nca

pigghiamu stu discursu e 'a picciuttedda dormi, assettati, 'nca t'haju 'a

parrari!..

Maria-        (insospettita e incuriosita)Chi c'è qualchi cugnintura?

Vincenzo-   Viri 'nca 'a sira, prima di cuminciari 'u trissetti, mi chiamò 'a sulu Don

Luiginu Rimunnu e m'addimannò 'a mano di to figghia, pi so figghiu               Niculinu!

Maria-        (si alza di scatto e va a guardare la foto della prima comunione)

Vincenzo-   Ma chi ti pigghiò? Niscisti pazza?

Maria-        Nenti!....vuleva vidiri......cu è 'nc'aveva graputu 'na cassaforti......

Vincenzo-   Chi? 'A cassaforti? Ma chi schifia dici?

Maria-        Nenti! Nun ti cci 'appricari........chiuttostu..... chi 'ntinzioni avissi? Cci

vulissi dari 'a tò figghia 'a ddu fissa di Niculinu?

Vincenzo-   Calmati....circamu d'arraggiunari n'anticchia!...Certu 'u sacciu      'nca stu

Niculinu pari anticchia fissicedda, ma....nun è d'accussì!...'U

picciutteddu è.... affruntusu......figghiu sulu.....nun ha nisciutu

mai.......'nta li cosi voli 'u sò tempu....

Maria-        (interrompendo)Ah!Pi chistu nun c’è dubbiu! 'U tempu su   pigghia!.....Basta pinzari 'nca pri grapiri 'na cassaforti....avi         'nc'aspetta di quannu si fici 'a prima comunioni!

Vincenzo-   (seccato)E torna cu 'a cassaforti? Ma chi razza di discursu stai      facennu?

Maria-        Nenti......mi capisciu Ju!

Vincenzo-   E poi? Nun è 'nca nni putemu firmari sulu all'apparenza?,....'amu 'a

taliari puru 'a sustanza!.....Niculinu è figghiu sulu! Sò patri avi tri

'ncantini!E si si fà... stu matrimoniu......,mi        maritu puru ju!..Mi maritu

cu don Luiginu......Ju cogghiu racina e iddu spremi! Ju cogghiu e jddu spremi! 'U capisci chi voli diri?.....Facemu 'na Suciità.        internazionali! Sordi 'a palati! 'U capisci          chistu?

Maria-        Certu 'nca capisciu!Ora è tuttu chiaru!Pi maritariti tu, sacrifichi a tò

         figghia! Beddu patri?! Patrastru!

Vincenzo-   No!! Chistu tu nun l'hai 'a diri! Pirchì ju lu fazzu pi lu so

beni!Senza tàliari nuddu 'nteressu! pirchì nun ti scurdari, 'nca       ju cogghiu,Don Luiginu spremi e.....t• figghia....'ntrulla! Pi cu lu fazzu pi mmia 'nca staju murennu? Nun lu fazzu pi idda, pi faricci fari 'a signura?

Maria-        Basta!....Certu....nun è 'nca putemu dicidiri nuatri!...Ci lu dici 'a tò

 figghia e viri chi t'arrispunni!...'A idda avi 'a piaciri!

 Vincenzo-  Certu!..Ragiuni hai!.....Idda avi 'a dicidiri!Senza nudda        'mpusizioni!Socchi voli fari fà...!Basta 'nca tu ci fai diri si! Pirchì chiddi stasira vennu pi spigari 'a parola!

Maria-        Bravu! E menu mali 'nca era senza nudda imposizioni!...Ma ju                                 nun ci dicu nenti"Si hai curaggiu ci lu dici tu!

-4-

Vincenzo-   Ju? E cchi 'centra?! Tu sì 'a matri e tu l'hai 'a spirugghiari 'u fattu! Ju

nesciu, asinn mi carrica 'a testa e nun arraggiunu cchiù!

Maria-        Ma pirchì, quannu mai hai raggiunatu!

Vincenzo-   (guarda minaccioso ed esce)

SCENA IV^

Cuncettina- (entrando)M...!, ma ch'aveva me patri cu tutti sti vuci 'nca ha jttatu?

Maria-        E chi avi ad aviri 'a matri! 'U rifridduri ci detti 'ntesta e si vulissi maritari

arreri!

Cuncittina- (scandalizzata)Chi??Si voli maritari arreri??

Maria-        'Nca chi?! Si voli maritari cu...don Luiginu Rimunnu!

Cuncettina- (ancora pi- scandalizzata)Chi cosa???Si voli maritari c'un masculu?

Maria-        Ma chi capisti 'a figghia!!Si voli maritari nel sensu vha...di cumminari n'affari....'anzi....'na suiciità........(scandisce)

Cuncettina- Ah!,mi pareva! (cambiando discorso)M...! 'U sai? Nun haju fattu autru

chi pinsari cu potti essiri 'a scriviri dda littra! E pinsannu certi

particulari.....di quarcunu chi passìa.....di cu mi talìa quannu vaju 'a

missa, Ju dicu 'nca avi 'a essiri o Vitu Funcidda,.....o Cicciu du zu Vanni,

o Ninu Spatuzza chiddu         biunnu, javutu,beddu(smorfiosa e compiacente)

 Maria-       Ma chi vaj dicennu 'a matri! Vitu Funcidda nun pò essiri, pirchì si ti

                   ricordi 'a littra parrava di cassaforti,...perciò 'avi 'a essiri quarcunu 'nca

sti cosi l'avi 'a purtata di manu! Ora dimmi 'na cosa?! 'A Vitu Funcidda

cu cci l'avi 'a dari sta cassaforti siddu è mortu di pitittu?

Cuncittina- Ma la cassaforti Š dittu in sensu di paraguni, in sensu          mitaforico!...Ma vulennucci pinsari bonu,ragiuni hai! E poi....avi

 anticchia l'occhi storti,ma....Cicciu....

Maria-        (interrompendo)Chiddu nun l'hai 'a carculari propriu!

Cuncettina- E pirchì?

Maria-        Ma tu scurdasti 'nca littra era tutta 'ncudduriata?!,parrava di focu e

 fiammi?....era scritta tutta 'taliana?.....Ora dimmi 'na cosa! 'A Cicciu du

 zu Vanni piscia e trema cu ci la detti tutta sta littra si finu 'a dudici anni

java 'a prima?

Cuncettina- Allura Š iddu!Ninu Spatuzza! Iddu è, 'nca ogni vota chi mi viri

         arrussica comu un pumaroru!

Maria-        Ma c'avi 'a rrussicari si chiddu avi 'a facci cchiu dura di       balati?.....Senti

'a mmia......'a matri....talìa megghiu stu ritrattu e vidi cu arresta!

Cuncettina- Ma chiddi chi arrestanu...o nun mi piacinu....o sunnu ammiluccati.....

Maria-        (interrompendo)Eh.....eh.....e ddà... hai 'a talìari! 'A li voti chiddi 'nca

                   parinu fissa, macari 'nsutta 'nsutta poi mannanu certi littri di focu 'nca

p’ astutalli ci vonnu li pumperi......(soffermandosi un poco)

Mah......rimmi 'na cosa.....'nta stu ritrattu pi casu...c'è puru Niculinu

Rimunnu?

Cuncettina- Si!  Ccà... è allatu 'a mmia!

Maria-        Ma nun pò essiri 'nca è iddu?

-5-

Cuncittina- Niculinu????

Maria-        'Nca vulennucci pinsari, ci sunnu troppi cosi 'nca       currispunninu cu la

littra....Ti ricordi 'nca diceva:"..il mio        destino è attaccato a quello

suo".....e 'ntò ritrattu siti misi d'allatu!...poi c'è 'u fattu 'nca 'a statu

'nculleggiu e perci avi ad essiri allittratu!.......(con enfasi) E nun ni

scurdamu 'u fattu          da cassaforti, 'nca è la chiavi di tuttu 'u discursu!

                   Pirchì, sò patri, 'nte 'ncantini cci teni 'i cassaforti!.....E poi ....cu puteva                    essiri 'nca (sarcastica)pi svilari il suo        sigreto d'amori aspittava        di jri

 surdatu e si tineva stu cutugnu di quannu s'avia fattu 'a prima

comunioni?

Cuncettina- (ancora pi- sarcastica)Ragiuni hai!!!Cu puteva essiri? Ddu fissa di

Niculinu!

Maria-        (accomodante)Fissa??! E lu chiami fissa unu chi scrivi sta don      sorti di

littra?

Cuncittina- Ma basta! Nun è 'nca semu sicuri 'nca è iddu!E s'avissi ad essiri  pi

                   disgrazia veru iddu, megghiu 'nca cancia strata e         s'accumincia 'a                       chiudiri arreri 'a cassaforti!

Maria-        Ma chi dici 'a matri?Chi sunnu sti paroli!......(impacciata)...'Nca

 vidi.....vidi.......(tutto d'un fiato)'nca iddu è!!

Cuncettina- Iddu?? E 'a ttia cu ti lu dissi?

Maria-        'nca 'a matri, vidi 'nca......vidi 'nca 'a sira, don Luiginu Rimunnu ci

spiegò'a parola 'a tò patri!

Cuncettina- Maria santissima! E chi era pezza cavura d'ogghiu?....Prima stà... dudici

anni cu 'a cassaforti chiusa...e ora 'mbotta e       'ntrambotta, prima manna 'a

littra e poi 'a stissa sira fannu la spiegatina di parola? 'Nca veru fissa è!!

Maria-        E finiscila! Nun fari d'accussì!....'u picciutteddu dumani parti        pi

surdatu e......stasira.....vennu ccà...! e.....puru Niculinu!

Cuncettina- Stasira???Ma siti tutti pazzi? D'azzitamentu già... stamu     parrannu?

Maria-        E bonu...finiscila!...'U partitu è bonu!.....'U picciutteddu è beddu

 allittratu!.....fgghiu sulu....e poi....tòpatri cogghi e don Luiginu

spremi....!

Cuncettina- Don Luiginu?Veru!!Ora staju capennu!Capisciu tuttu!Perciò mè patri si

voli maritari !...Ma si fici 'i cunti sbagghiati ,e pi mia pòcuminciari puru

‘a ... divurziarisi!

Maria-        E no  'a matri! Nun fari d'accussi! 'U sai to patri cu è! Chiddu quannu si

metti 'na cosa 'ntesta nun c'è nenti di fari!E poi ... pensacci bonu figghia!

Chista pò essiri 'a tò furtuna!!!

Cuncettina- Furtuna? e mi la chiami furtuna chista? Azzitarimi cu ddu lampiuni

aggritta?


-7-

Maria-        Ma chi dici ' a matri. Chi voi jttari 'a furtuna cu li to manu?...E poi  chi

 nni sai si lu picciutteddu nun ha canciatu? tu avi assai chi nun lu vidi !

                   E poi ..... nun è 'nca ti stai maritannu!! l'azzitamenti pri chistu servi!!

                   pri canuscisi megghiu,.. pri praticarisi.....(persuasiva) Iddu dumani parti

pri surdatu, vi scriviti,vi canusciti megghiu..... e quannu  veni poi si nni

parra. Nun ti scantari ' a figghia,'nca tutti li cosi boni hannu 'a veniri.

                   E poi? 'U sai  comu  si dici?'Na fimmina f.à.. e 'na fimmina sfà...!!

         'U viri to patri ? Ti pari 'nca era d'accussi'?Ju lu fici spirtiri          n'anticchia e ora nun ci pozzu cummattiri 'cchi-!!

SCENA V

Vincenzo-   (entrando,ha sentito le ultime parole della moglie) Cu ccu è 'nca nun poi

cummattiri cchi-?

Maria-        Nenti...oh maritu... ci stava ricennu ' a to figghia....'nca stu caddu mi

runa 'a marteddu e nun ci pozzu cummattiri cchi-..si nun ci trovu

rimeddiu...  

Vincenzo-   (rivolgendosi a Cuncetta)Chi è Cuncettina?C'avemu 'sta      matina?Hai 'a

facci cchi- nivura ra menzannotti!

Cuncettina-'Nca chi dici! macari ora mi mettu ... ballari!doppu chiddu chi mi dissi me

matri?...

Vincenzo-   E chi ti dissi?

Cuncettina-'Nca ra bella cugnintura chi mi purtasti...Ma megghiu 'nca 'u sai...ju 'a stu Niculinu nun lu vogghiu!Nun mu pigghiu mancu si m'ammazzi!...(scoppia in lacrime)

Vincenzo-   Talè talè 'a muscidda! E chi è nuvità... d'ora di parrari accussi cu to                         patri?Chi ti voi agghiuttiri 'i renti di prima matina?? 'Nca cerca di stariti

carma e parramu cu versu"!

Maria-       Ragiuni avi to patri  Carmati!Anzi carmamunni tutti e circamu     d'arraggiunari!!

Cuncettina-(piangendo)Ma vi pari giustu 'nca ju me pigghiari 'a uno chi nun

canusciu?E nun sulu,ma puru fissa?Giustu vi pari      ah? Giustu eni?

Vincenzo-   (arrendevole ma deciso)Senti figghia mia!Ormai 'a situazioni è chista e

nun si pò canciari !Capisciu 'nca forsi s'avia aspittari n'anticchieddu      superchiu !!Capisciu 'nca forsi avia 'a parrari cu ttia.Ma figghia mia..Ora

è tempu di vinniggna! Ora si cogghi 'a racina.... Chi curpa n'haiu si

mentri pinsava sti         cosi m'accumpariu don Luiginu? Pi mmia fu comu

n'inspirazioni......Nun pinsai cchi- nenti!'A cosa cariu bella pulita pulita

 comu '- caciu nte maccarruna!!!Subitu pinsai.......Ju cogghiu e iddu

spremi.....

Maria-        Vicè,ma 'nta quarantanni chi ti canusciu,quannu mai t'hannu vinutu sti

pinsati?sti spirazioni!'Nca puru quannu pensi cummini dannu!!

-8-

Vincenzo-   Tu statti zitta malalingua (mima il gesto di uno schiaffo)asinnò ti fazzu

cariri sti quattru renti chi t'arrestanu!!!

Maria-        Ragiuni hai!megghiu 'nca mi staiu zitta!!

Vincenzo-   (rivolgendosi a Cuncettina)Senti Cuncettina,nun fari d'accussi ìo

 patri!ormai nun mi pozzu cchi- jttari n'arreri !!mi voi fari pigghiari pi

unu chi nun avi parola?...Viremu  stasira di chi si       tratta e poi si nni parra!Amuninni!Va vestiti!'Nca chiddi 'a mumentu sunnu ccà...!Amuni figghia nun mi fari pigghiari collira!!!(escono)

FINE I ATTO

 


(9)

ATTO II°

Scena 1^

(si apre il sipario e sono in scena Maria e Sarina, una ragazza sempliciona assunta per fare la cameriera e fare bella figura con i Rimondo la sera del fidanzamento)

Maria.        (mentre sistema il grembiule a Sarina)E mettiti tisa! Pari 'nca hai 'u

immu! Mi raccumannu! Nun nni fari fari mala fjura! Cerca di parrari

cchi-  picca chi poi!E quannu nun nni poi fari 'a meno, parra in italiano!

Sarina-       Ma donna Maria, quannu mai haiu parratu talianu! Si e no pozzu diri:

Buona sera.....buon giorno!....

Maria-        E chi ti pari c'hai 'a fari un comiziu? 'A sti dui paroli 'nsignati di diri

                   puru...sisssignora....si...signore...grazie.....E basta! L'impurtanti 'nca ti

movi cu eliganza....cu grazia....,accussì1 (mima)grazie signora...grazie signore....E poi nun diri cchiù nudda parola! Videmu.....fà... finta 'nca

porti 'u cafè.....

Sarina-       (prende un vassoio dalla cucina ed entra muovendosi goffamente e

facendo finta di servire il caffè)

Maria-        Cu grazia ti dissi......Con eleganza.......accussì mi pari menza sciancata

                   (suona il campanello) Va viri cu è e cu Signuri nna mannassi bona.....

Giovanni-   (ritorna dal lavoro ignaro di tutto)

Maria-        Ah? tu s￾! E 'a ttia cu cci aveva pinsatu!

Giovanni-   (sedendosi stancamente, comincia a togliersi le scarpe)

Maria-        Ma chi fai?...nni voi 'mprofumari 'a casa?...Viri 'nc'aspittamu cristiani!

Giovanni-   Ma chi ti pigghia mà...! Chi sì nirvusa?....Prima mi dici 'nca nun mi

pinsavi cchi-!..ora nun me livari 'i scarpi quannu è 'na cosa chi fazzu

ogni sira! ma chi ti pari 'nca vegnu di jucari?

Maria-        Ragiuni hai 'a matri! Sugnu nirvusa....ma tu nun sai nenti.....vidi 'nca

stasira s'azzita tò soru!

Giovanni-   Chi? s'azzita Cuncetta?...E' veru 'nca sugnu 'u cacaniru e l'urtimu da

casa, ma certi cosi mi putissivu puru diri!

Maria-        Ma chi dici 'a matri?! Si puru nuatri 'amu statu pigghiati alla        spruvvista....'A sirra parraru cu tò patri e iddu mi lu dissi sta matina ddoppu 'nca tu avevi nisciutu...

Giovanni-   Ma 'nsumma, nun sunnu cosi chi 'nteressanu 'a mmia!....E cu ccu

s'azzita? Chi sarà... questo mio cognatino?

Maria-        Niculinu..Niculinu Rimunnu!

Giovanni-   (scoppia in una fragorosa risata) Niculinu? ddu fissa 'nca 'a statu

 'nculleggiu?, ma chi dici veru?

Maria-        Zittuti...nun gridari...nun ci fari sentiri nenti 'a tò soru!Anzi...mettici 'a

bona parola puru tu,...asinnò stasira 'a schifiu finisci...Chi voi...tò patri si 

misi 'ntesta c'avi 'a fari 'a suicit... cu don Luiginu        Rimunnu ....e appena

chiddu si sbilanciò.....iddu nun si lu fici diri dui voti..

Giovanni-   Cosi di pazzi! 'Nca cu tutti i beddi picciotti 'nca ci       sunnu...propriu chistu

ci aveva 'a capitari 'a me soru!?

Maria-        Bonu 'a matri!Spicciati, va' lavati e ti vesti,...'nca chiddi 'a mumentu

sunnu cc...! E mi raccumannu....nun diri nenti 'a tò soru (Giovanni esce)

Scena II^

Vincenzo-   (entra intento a fare il nodo della cravatta)Ancora nun t'hai vistutu? 'A

cu aspetti? (si mette a fischiare mentre si guarda allo specchio)

Maria-        E chi semu allegri stasira....'i carti boni ti vannu.....Certu stasira pi ttia è

festa granni....stasiri t'azziti!...Ma è megghiu 'nca tu metti bonu 'ntesta....si stu Niculinu è veru comu dicinu, pi mmia poi arristari zitu pi tutta 'a vita cu don Luiginu,.....ma di maritaritillu ti lu poi scurdari!, 'nca ju nun haiu figghi di dari 'o primu fissa 'nca si prisenta....!

Vincenzo-   'O solitu semu!!( si altera)Ura di farimi acchianari  'a prissioni du sangu è!...Arreri ti l'haiu 'a diri 'nca lu fazzu pi idda? E diri sempri 'na cosa? Maria-        (sarcastica) Nun c'è bisognu! Tu cogghi e iddu spremi!

Vincenzo-   (ancora pi- adirato) Talè...è megghiu 'nca ti nni vai asinnò ti spremu

ju!...Videmu di chi si tratta! (suadente) Certu si chistu ha statu 'nculleggiu, nun è 'nca pò essiri critinu.....Anzi 'ntisi  stamatina 'o circulu 'nca eni spicializzatu          astrologo.....giologo.....'nsumma è unu chi capisci comu si fa 'u vinu! Ti rendi cuntu? Ju cogghiu....don Luiginu spremi.... e Niculinu 'mbuttigghia!...Putemu fari puru 'na fabbrica!.....L'haiu davanti l'occhi....(si mette in mano una bottiglia e a mò di messaggio pubblicitario....) Vino Rimondo-Patanè 'nca cchi- bonu nun ci nnè!

Maria-        Megghiu 'nca mi nni vaju (mentre esce ripete sfottendo)Vino

         Rimondo-Patanè'nca cchi- bonu nun cci nnè!

Scena III^

Vincenzo-   (rimasto solo accenna al motivo musicale del brindisi della          Traviata)Beviamo.....beviamo.....sui lieti calici......(suona il campanello: Sarina e Vincenzo si scontrano mentre ognuno cerca di aprire la porta) E tu dunni spuntasti? cu schifia sì?

Sarina-       Comu?..nun ci lu dissi donna Maria?...Sugnu 'a cammarera nuova!

Vincenzo-   'A cammarera...e quannu mai 'amu avutu cammareri 'ncasa nostra!?                        (risuona il campanello)E và.. bene...per ora và... grapi 'nca doppu si nni

parra..(Sarina esce)

Sarina-       Don Vincenzo....c'Š don Luigino Rimondo con la sua mogghiera e  suo

figghio....

-12-

Vincenzo-   Gi... cc... sunnu!....TalŠ falli trasiri e li fai assittari 'nca ju avvisu           'a donna Maria e me figghia....(esce)

Scena IV^

 (detti pi- Luigino-Teresa e Nicolino)

Sarina-       Prego...prego...trasite trasite...

Luigino-      (vestito elegante..carattere fermo e deciso) Grazie!

Teresa-       (vestita elegante, entra e comincia a guardare dappertutto)

Nicolino-    (entra con un mazzo di fiori di campo in mano..vestito con             abbinamenti sbagliati...pantaloni non calzanti, camicia          fiorata a pizzi lunghi,cravatta con nodo piccolo e lunga,    giacca grande e diversa totalmente dai pantaloni, capigliatura sconnessa,faccia da cretino, da pacioccone....(si siede in mezzo ai genitori)

Sarina-       (seria a mò di recita scolastica) Sissignore e sissignora, la mia                         padrona vi dice di aspettari con un poco di pacienza che      stanno vinenno subito...grazie...buon giorno..anzi buona sera (inchino e d esce)    

Teresa-       Mi raccumannu 'a matri! Nun essiri affruntusu! Parra e trasi sempri in cunversazioni....E cerca di essiri gintili cu          Cuncettina....Quannu vidi 'nca nuddu parra, tu attacca discursu....

Nicolino-    E chi c'è diri mà...?

Teresa-       Qualunqui cosa...chi sacciu.....che bella giornata.....comu v... la                       vigna......che bella casa....

Luigino-      Ma chi dici? Niculinu omu di littra Š!..nun havi bisognu di                              essiri 'nsignatu! E veru Niculinu?

Nicolino-    (poco convinto) Si lu dici tu papà...!

(12)

Scena V^

Vincenzo-   (entrando) Don Luigino carissimo!....

Maria-        Signora Teresa.....

Cuncettina-(elegante..timida e triste)

Giovanni-   (anche lui vestito elegante)

Tutti-          (convenevoli di rito...saluti..baci tra le donne etc.)

Nicolino-    (in modo plateale cerca di baciare la mano di Concetta)

Concettina-(evita schifignosa il baciamano)

Tutti-          (prendono posto, i fidanzati accanto)

Giovanni-   Scusati, ma ju Š jri 'a parrari cu 'u principali 'nta chiazza e aju      'a nesciri.....Buona sira a tutti.....(esce guardando Nicolino e a                   stento trattiene di mettersi a ridere)

Luigino-      (tossisce) Dunqui, caro don Vincenzu, comu ci dissi 'a sira,                    nuatri semu ccà..., pirchì me figghiu Niculinu, cu lu nostru piaciri, avissi 'ntinzioni d'azzitarisi cu vostra figghia Cuncittina, si giustamenti puru vuatri vulissivu accunsentiri a       che (con oratoria) le nostre due famiglie da oggi innanzi diventinu una cosa sula!

Vincenzo-   (guarda Nicolino con aria poco convinta)Certu.....,anchi pi  nuatri è un grandi...onuri,...ma si mi cunsintiti vulissi agghiunciri qualchi autra parola a lu beddu discursu chi        facistivu vui!

Luigino-      Certu, cu piaciri...parrati!

Vincenzo-   Sicuramenti vi sareti resi cuntu, 'nca 'a cosa fu pigghiata                        anticchia pricipitosa.....nel sensu 'nca...assira mi parrastivu di li 'ntinzioni di vostru figghiu e stasira gi... mi stati parrannu di       azzitamentu!...Ora ju replicu 'nca pi mmia è un grandi onuri         'mparintarimi cu lu vostru casatu,...anchi pirchì tra di nuatri c'è una certa affinità... di attività........comu sapiti ju haiu tri sarmi di vigna e vui travagghiati giustu giustu cu lu stessu prodottu....perciò...in futuru putissimu parrari ..di travagghiu..

Maria-        (sottovoce) Ccà... semu...'a strata pi maritarisi si st... priparannu!

Vincenzo-   (continuando)Ma....vi duviti rendiri cuntu 'nca sti picciutteddi      si canisciuni picca e nenti....giustu giustu Niculinu dumani    parti pi surdatu (guarda Nicolino) vah......Ju vidennu la situazioni...nun vulissi parrari di veru azzitamentu!....dicemu 'nca ristamu in parola e quannu Niculinu torna di surdatu si         nni parra!

Luigino-      Certu, ragiuni aviti! E nuatri pi chistu vinnimu! Nun pritindiamu autru, anchi pirchì...sogno sicuro 'nca sti picciutteddi sarannu comu dui colombi...è veru Niculinu?

(13)

Nicolino-    Sì papà.......Ju avi assai 'nca talìu 'a signurina Cuncittina e ogni    vota 'nca 'a vju.....mi pari di vulari.....(mima la scena)

Teresa-       E tu...Cuncittina nenti dici?

Concettina- E chi devu diri....sugnu troppu emuzionata...di li beddi paroli chi dissi Niculinu.....Certu comu dici...me patri...ancora 'nnamu 'a praticari, pirchì......'a Niculinu ju pozzu diri 'nca lu canusciu picca.....

Vincenzo-   (sottovoce) 'Nca sicuru..datu 'nca chiddu vola comu 'na       palumma!

( In scena ci sono alcuni secondi di silenzio perchè nessuno ha niente da dire...allora Nicolino ricordandosi.....)

Nicolino-    Che bella giornata oggi! (si sente invece un grosso tuono)

Vincenzo-   E gi......si vidi! Si nun fussi pi sti quattru trona.....

Sarina-       (entra con il vassoio con il caffŠ) Sissignora pozzo offriri il           caffŠ? (naturalmente con aria pomposa e muovendosi tutta)

Maria-        Ma certo Sarina..lo puoi servire!!!!Aspetta che ti dono una           mano....don Luigi quanto zucchero?

Luigi-          Due grazie...

Maria-        E voi donna Teresa?

Teresa-       Uno!

Maria-        E lei signor Nicolino?

Nicolino-    Nenti grazie...Ju non pigghio caffŠ...altrimenti mi annervosico               e la notti non dormo.....e ....dumani...purtoppo devo lasciare la                   mia Concettina..per servire la Patria...ah! come sono                           sfortunato!...

Luigino-      Che di ci Niculinu!... Per un uomo che si rispetti Š un onore                   servire la Patria!

Vincenzo-   (sottovoce ironicamente)Si c'Š Niculinu  la nostra Patria nun                  curri nuddu piriculu...putemu stari tutti tranquilli!....

Maria-        (che nel frattempo ha continuato a servire il caffŠ)Si pirmittiti                vi fazzu girari sti quattru mura....Certu nu  Š 'na gran casa, ma                  addubbamu!

Tutti- (si alzano)

Teresa-       No Niculinu, tu resta cu Cuncittina....accuss￾ vi canusciti                     megghiu!...Don Vincenzu vui pirmittit?

Vincenzo-   Ma veramenti..lassalli suli.....nun Š 'nca avemu parratu                         d'azzitamentu?

Luigino-      E via don VicŠ...ancora all'antica siti?Ora semu moderni!E poi              no pirch￾ Š me figghiu, ma stati tranquillu 'nca di Niculinu vi              pututi fidari!

Vincenzo-   (apre le braccia acconsentendo.Tutti escono e lasciano i                ragazzi soli)

(14)

Scena VI^

Nicolino-Concetta-(scena muta con i due evidentemente impacciati...)

Nicolino-    Che bella.....No chista 'a dissi.....(correggendosi)Come v... la                  vigna!

Concetta-    Mah....si tira avanti!

Nicolino-    Ah..vostro padre sta comprando altre propriet......bene bene!

Concetta-    Ma no! chi ve l'ha detto?

Nicolino-    Ma non avete detto che si tira avanti...perci•....ho pensato....

Concetta-    Scusatemi signor Nicolino, ma voi che mi avete domandato?

Nicolino-    Come va la vigna!?

Concetta-    Ah! Ju avevo capito come v... la vita! Chi mi poteva                     immaginare 'nca mi parravavu di vigna!

Nicolino-    (ride scemescamente in modo paradossale)Uh...uh...uh....che                  stupido equivoco...uh.uh.uh....Scusatemi Concetta.....ma non           mi posso controllare...uh..uh..uh!

Concetta-    (lo guarda sempre pi- con sospetto e inferocita per la sua              dabenaggine)

Nicolino-    Cuncetta....vogliamo parlare di cose pi- importanti che ci              riguardano da vicino? (si avvicina)

Concetta-    (con tono di chi deve sopportare, ma decisa)Parrati...ju cc...                   sugnu...pi disgrazia!

Nicolino-    Ebbene Cuncetta.....Ju dumani parto pi surdatu e...a                     me...dispiace assai....perchŠ ora che vi ho visto da vicino.....mi                 piacete ancora di pi-.....,ma purtroppo la vita Š questa! E                   stasera voi mi parete come in un sogno, e come i sogni belli            finiscono nel meglio.....ora che vi avevo vicina.....invece vi            devo lasciare e mi devo svegliare da questo sogno bellissimo                 che il destino mi procur•....

Concetta-    Ragioni avete, ma  meno male 'nca ogni tanto unu                                  s'arrisbigghia e parti pi surdatu!....purtroppo la vita Š questa!

Nicolino-    Che dite? Non ho capito il senso del vostro discorso!

Concetta-    No?...e chi c'Š di capire....vah....volevo dire...nel senso 'nca si                non ci fossero uomini come voi per difendere la                              Patria......(sarcastica), nella vita si devono fare purtoppo i                    sacrifici....

Nicolino-    Oh quanto siete patriottica!..Eh ditemi...vi dispiace (moine)                   che vi devo lasciare?

Concetta-    Per dire la verit.......(fa il segno che gliene frega)..mi vergogno                 a rispondere..potete pensare male.....

(15)

Nicolino-    (raggiante)Grazie Concetta....ho capito.....e questo mi                             basta...Ju non s• l'impressioni che vi ho fatto stasera, ma vi                giuro che duranti il militare, vi sar• sempre fedele e conter• i                  giorni, ma che dico....le ore....i minuti....che ci separeranno...e              quando verr•.....

Concetta-    (sottovoce)Viri 'nta quali manicomiu poi jri......

Scena V^ (rientrano gli altri)

Luigi-          Complimenti don Vincenzo, una bella casa veramenti!

Teresa-       Cumplimenti a vui donna Maria, pi comu Š ammobiliata, cu                  gustu finu...!

Maria-        Grazie...troppo buona..

Luigi-          Chi facemu? togliamo il disturbo? Niculinu chi facemu ni nni                 jamu?

Nicolino-    Veramenti pap.......,Ju nun mi nni vulissi jri,ma.....dumani si                  parti.....cu primu trenu.....

Luigi-          Amuninni vah....'nca dumani n'amu 'a susiri prestu  e si                         Niculinu nun dormi, poi dumani matina pari menzu                           scimunitu...

Vincenzo-   (sottovoce) Pirchi ora no?     

Luigi-          Don Vincenzo, ju vi salutu! La parola Š data! Arristamu                        d'accuss￾.....dopu 'u surdatu nni parramu megghiu....Vi salutu

Tutti-          (si salutano.....per ultimo esce Nicolino e prima di uscire               manda un   bacio a Concetta..il tutto mimato per bene)

Concetta-    (sembra impazzita e grida..)Nun lu vogghiu! Nun lu vogghiu!,

                   mancu si m'ammazzati! Ju 'a stu fissa nun lu vogghiu vidiri                    cchi-.....mancu 'nta carta geografica....(piange)

Maria-        Calmati 'a matri! Nun ti pigghiari collira!....

Vincenzo-   Ma chi niscemu tutti foddi?..C'Š bisognu di fari d'accuss￾....Mi             pari 'a mmia 'nca fici chiddu chi era giustu fari.....! nun Š 'nca                  pigghiai un impegnu pricisu.....ci lu dissi beddu                                  chiaru!...Quannu veni di surdatu si nni parra!...Ci puteva                            diri....Don Luiginu scusati, mi dispiaci, ma 'a chiddu chi vju              vostru figghiu Š cchi- fissa di l'acqua salata! Ci aveva 'a diri                   d'accuss￾? di facci e facci....e ci voli puru un certu criteriu! (con            aria convincente)Anchi pirch￾ sugnu sicuru figghia mia, 'nca                   'a li voti lu surdatu f... miracoli!..E tu vidi , 'nca 'a bedda matri                   di casi disperati nni f... 'a grazia e 'a Niculinu lu fannu spirtiri!               Sta tranquilla Cuncittina.....si resta fissa nni divurziamu tutti                 dui.....jamunni 'a curcari ora e nun ci pinsari cchi-!

Concetta-    (piangendo) St'attentu pap......vidi 'nca hai 'a manteniri 'a                      parola....Si chiddu torna fissa....Ju nun mi lu                                 pigghiu.....Ahhhhh(esce)

(16)

Vincenzo-   (alla moglie)Tu statti zitta...nun mi diri nenti,pi favuri......Lu                  sacciu 'nca Š veru amminchiunatu.....jamunni 'a curcari!

Maria-        Ragiuni hai....jamunni 'a curcari 'nca Š 'a megghiu                                  cosa....(escono-si spengono le luci e fuori campo dopo un             p•.....)

Maria-        (fuori campo)VicŠ..nun ti 'ncugnari...'nca m'ammischi 'u                        rifridduri.....Arrassati ti dissi!( dopo un p•,mentre c'Š scena                   buia si sente una serenata)

"Haju graputu 'na cassaforti

sulu pi ttia Cuncittina mia,

tu dormi e riposi e nun

pensi 'a chistu cc.........

Ju sugnu 'nnammuratu

di Cuncittina mia

'e stu cori chianci si nun s'affaccerr.......(bis)

Vincenzo-   (Si accende la luce e appare in camicia da notte lunga e la              papalina in testa)Ma cu Š stu pazzu? E dui di notti si veni 'a                  lanzari?(prende una brocca d'acqua, apre la finestra...)Vah                 durmiti....Passa 'e dd... canazzu di mannara!.......

Maria e Concetta-(entrano una in pigiama e l'altra in camicia da notte o                    vestaglia e in coro...)Ma chi ff-?Chi successi?...

Vincenzo-   E chi nni sacciu ju!..C'eranu dui chi cantavanu....Haju graputu               'na cassaforti....

Concetta-    Comu? Haju graputu 'na cassaforti.....accuss￾ dic￾a..

Vincenzo-   Accuss￾ accuss￾.....'avi 'na jurnata chi sentu parrari di                         cassaforti....Staju divintannu critinu.....mi vuliti fari scienti?...

Maria-        Nenti 'o maritu...nun ti cci appricari...chiuttostu dimmi 'na           cosa....,ma pi casu nun Š 'nca c'era Niculinu..cu chisti chi                          cantavanu?

Vincenzo-   Ma chi dici? 'A chiddu puru 'o scuru l'avissi canusciutu!                         Quantu mi v... 'a curcu. /esce)

Concetta-    Allura si nun c'era Niculinu e 'a canzuna parrava di                                cassaforti........

Maria e Concetta- (in coro) 'A littra nautru 'a scrissi!

FINE IIø ATTO

(17)

ATTO IIIø

Scena I^

(Si apre il sipario e ci sono in scena Maria e Concetta sedute che lavoranocol ricamo)

Concetta-    M...! Comu Š fari cu Ninu?! Chiddu 'nsisti sempri 'nca si voli                azzitari di dintra! Oramai ci pari 'nca ci dugnu 'a straviari e                  ogni sira,quannu nni parramu, chiddu dici sempri 'na cosa...

Maria         'A matri....nun parramu di sti cosi! Tu scurdasti 'nca si zita                    'nparola? Chi ti voi fari ammazzari di t• patri?

Concetta-    Bella zita!?...Me patri semmai s'azzit•! Ju oramai vogghiu 'a                   Ninu!..e megghiu 'nca me patri su metti 'ntesta e nun sci                             scorda 'a prumissa 'nca mi fici!

Maria-        St... tranquilla 'nca nun su scorda.....Si Niculinu torna fissa, t•               patri strogghi 'a parola......ma 'amu aspittari chi torna 'u                       fissa!.....T• patri vidi 'nca cci teni 'a manteniri 'a parola...e i                   patti sunnu patti.....

Concetta-    'A facci nostra! Si m'immaginava 'nca 'a scriviri 'a littra era                    statu Ninu, stanni sicura 'nca 'a stu Niculinu 'u mannava 'a fari              'ntrippa!

Maria-        E bonu 'a matri!, aniticchedda di pacienza!.....hai aspittatu            tantu!....oramai Niculinu si st... cuncidannu...'a Nini cuntinua 'a                    daricci acqua in manu (suona il campanello)

Sarina-       (va ad aprire e torna)Donna Maria, c'Š don Luiginu Rimunnu!

Maria-        Don Luiginu? E chi voli?

Concetta-    Ju  mi nni vaju dda dintra......! nun vogghiu vidiri 'a nuddu! (esce)

Maria-        ( a Sarina)Fallu trasiri!

Luigino-      (seccatissimo)Baciamu li manu donna Maria....., vostru maritu              nun c'Š?

Maria-        No! Nisc￾u pi farisi quattru passi! C'Š cosa?

Luigino-      Veramenti vurrissi parrari cu vostru maritu da omu 'a                           omu,...pirch￾ certi azioni a don Luiginu Rimunnu nun l'ha fattu            mai nuddu!

Maria-        Ma chi diciti?...Quannu mai mŠ maritu ha mancatu....Tuttu ci                putiti diri, ma n• 'nca f... azioni tinti!...Di chi si tratta? (sente                tossire) Ah!....cc... c'Š mŠ maritu.........VicŠ, VicŠ.....,veni cc...                   subitu, 'nca c'Š don Luiginu!

Vincenzo-   Carissimo don Luigino....quali bon ventu vi porta 'nta mŠ            casa?..doppu quasi un annu 'nca nun nnividemu?

Maria-        Autru chi bon ventu....aria di timpesta c'Š! Scusatimi don             Luiginu, vi lassu suli accuss￾ parrati megghiu! (esce)

Vincenzo-   Don Luiginu di chi si tratta? C'Š cosa?

(18)

Luigino-      Dunqui caru don Vincenzo, devu diri chi pinzavu a vui comu                 un veru galantomu! Di unu ',ca si ci puteva aviri fiducia....di            unu all'antica 'nca ancora sapi teniri 'a parola.....

Vincenzo-   Don Luiginu, ma chi stati dicennu? Si p• sapiri quali sbagghiu               haiu fattu?.Prima di accuminciari 'a  jttari vilenu lu pozzu           sapiri di chi cosa mi accusati?

Luigino-      E va beni..parramu chiaru!..Mi pari 'a mmia 'nca quannu  sonu              vinuto  'a spiecari la parola pi vostra figghia Cuncittina fustivu                    vui stissu 'a dittari li condizioni!

Vincenzo-   Maria santissima...pi la vita....!

Luigino-      E si nun sbagghiu li patti eranu 'nca  s'arristava in parola e           quannu me figghiu Niculinu si cuncidava...si sarebbi chiarita                  megghiu la situazioni...sbagghiu?

Vincenzo-   Non signura accuss￾ Š!

Luigino-      Allora caro don Vincenzo, mi volete spiecari comu mai tuttu                  'u paisi sapi 'nca vostra figghia Š zita cu Ninu Spatuzza?

Vincenzo-   Ma chi jti dicennu? Me figghia zita? Ma chi jti sintennu li              chiacchiari di cristiani?Sbagghiu c'Š! e stati tranquillu 'nca don                 Vincenzo PatanŠ 'na parola sula 'avi...e nun si la mancia.....!

Luigino-      Vogghiu spirari! E mi fa piaciri sintirivillu diri! Ma ora li                       condizioni li dettu ju!...e siccomu chiacchiari o nun chiacchiari              'a vuci firria,....e siccomu giustu giustu me figghiu Niculinu               arriva oggi...,Vi vogghiu avvisari...'nca stu azzitamentu si devi            fari ad ogni costu!...pi veru 'o pi apposta!...pirch￾ sulu accuss￾           si p• livari ogni dubbiu 'nca don Luiginu Rimunnu nun ha           statu pigghiatu p- culu!.....Mi sono spiegato?

Vincenzo-   Ma chi discursi jti facennu?...nun c'Š nessun problema per            quantu mi riguarda.....,ma mi duviti cunsintiri...che 'a questo                punto devu cunsidirari la vostra richiesta comu una                           'imposizioni.....e si mi pirmittiti...'i patti nun eranu chisti......La                   mia parola era chidda 'nca quannu riturnava Niculinu si                         sarebbi chiarita ogni cosa.....e sulu allura putivamu parrari di                azzitamentu o di strogghimentu......

Luigino-      Mi dispiaci contraddirivi.....'cc... l'unicu strogghimentu                           cunsintitu Š 'a mala pena un strogghimentu di stomaco....mi                sono spiegato? Pinsatila comu vuliti.......Stasira vinemu cu             Niculinu e stati attentu 'a chiddu chi faciti! Stu azzitamentu si                devi fari!....e si nun si f......nun sulu vi putiti scurdari di fari 'a                suicit... cu mmia, ma la racina vi la fazzu 'mpurriri                                all'arvulu......,pirch￾ senza il mio benistari nudda 'ncantina si la                   potr...         pigghiari!.....Vi saluto!, e stati attentu 'a chiddu chi                     faciti!....Omu avvisatu menzu sarvatu! Bonasira! (esce )

(19)

Vincenzo-   (resta seduto e incredulo) 'A postu semu!..Beddi semu                           cumminati....!E chi c'Š di fari? Si chiddu torna fissa, me                         figghia Cuncittina nun lu voli e 'a racina resta all'arvulu!..Si mi                'ncornu 'a fariccillu pigghiari....salvu 'a racina e perdu 'a me             figghia!(suona il campanello)

Sarina-       (va ad aprire e torna)Don VicŠ c'Š vostru cumpari! don                         Pippinu Maranzanu!

Vincenzo-   Me cumpari Pippinu? E chi schifia voli chi st'autru?....fallu                    trasiri!

Sarina-       Avanti s'incomodi....sissignore...grazie...buon giorno (esce)

Peppino-    (festante) Cumpari Vicenzu! e chi vi chiujstivu                              'ncunventu?....quant'avi chi nun viniti 'o circulu!...

Vincenzo-   (salutandolo)E chi vuliti cumpari, haju tanti camurrii pi la            testa....'nca per ora 'o circulu penzu! Assittativi....di chi si                   tratta....c'Š cosa?

Peppino-    Scusatimi cumpari, ma si nun fussi pi la cunfidenza                      'nc'avemu.... nun mi avissi mai pirmittutu di farivi stu                           discursu....pirch￾, giustamenti, ognunu 'nta s• casa Š patruni di                   fari 'nsocchi voli.....

Vincenzo-   Parrati cumpari.....basta 'nca nun mi dati mali nutizi...pirch￾                 gi... sugnu beddu chinu!

Peppino-    Cumpari, Ju parru sempri pirch￾ c'Š 'u San Giuvanni pu                      menzu, ma....sacciu 'nc... c'Š vostra figghia Cuncittina zita cu                    Ninu Spatuzza.....

Vincenzo-   Puru vui 'u sapiti?

Peppino-    Pirch￾ chi Š nuvit...?

Vincenzo-   Pi mia  si!.....,ma mittemula pi fatta......'nca poi mi la discurru                cu me muggheri.....e allura?

Peppino-    Mi dispiaci si fici 'nzinzula......., ma ju parru......

Vincenzo-   (interrompendo)pirchi c'Š San Giuvanni.....

Peppino-    Bonu....,facitimi parrari....,ju sacciu puru 'nca siti in parola cu               Don Luiginu Rimunnu e sacciu puru,si pirmittiti,'nca 'a                        Cuncettina nun ci va pri nenti di pigghiarisi 'a stu Niculinu             Rimunnu

Vincenzo-   E chi autru sapiti cump...??Lu sapiti vui si la racina resta                       all'arvulu?

Peppino-    Scusati ,ma chi c'entra per ora la racina?

Vincenzo-   C'entra!c'entra!cuntinuati....

Peppino-    Certu....ju nun pozzu darivi tortu....nel sensu 'nca Š giustu            vuliri rispittari a parola data 'a don Luiginu,ma..........ci                         pinsastivu a chiddu chi p• succeriri?Si vuliti furzari 'a manu 'a                    vostra figghia?Minimu minimu o si nni fui cu Ninu Spatuzza,

(20)

                   o vi terr... odiu pi tutta 'a vita...Ora cumpareddu miu,vui vi la                sintiti di rischiari cu' vostru sangu?Rispunniti cump...!!

Vincenzo-   Rispunniti na parola!A vui vi pari facili rispunniri......

                   Comunqui,cumpari,grazie du bon consigliu;ora mi la pensu e                 videmu chiddu chi pozzu fari.Di sicuru qualunqui strata                            pigghiu pozzu jri sulu 'a sbattiri'a testa 'o muru!

Peppino-    Ma nun diciti accuss￾!Curaggiu cumpari!Ma chi vuliti:figghi                 nichi vai nichi,figghi ranni vai ranni!Vi salutu cumpari!!

Vincenzo-   Vi salutu !..........(passeggia nervoso e scuotendo la testa)

D.Maria-    VicŠ chi vuleva don Luiginu?

Vincenzo    E nun ti l'immagini?Mi parrava d'un certu Ninu Spatuzza!Chi                fa nun lo conosci?

Maria-        (timorosa per essere stata scoperta)Accuss￾ di vista...E 'a            nuatri chi nni'nteressa di stu Ninu?

Vincenzo-   Maria,Maria, finemula! Ancora 'avi 'a durari sta commedia?                  'Nta quali libru sta scrittu e s'ha liggiutu 'nca 'na matri un sapi             nenti 'nca 'a figgia Š zita?! Finiscilia asinn• veru pazzu nesciu!

Maria-        Ma 'nsumma VicŠ! Parrammunni chiaru!..Chi poteva fari             Ju!..'Nta sti cosi cci voli manu  larga e una stritta......Si facemu             tutti vuci grossa...chi sapemu comu 'a p• pigghiari Cuncittina                e nni cummina qurchi fissaria? (mima il gesto della fuitina)'A                    mmia di nenti mi poi rimpruvirari! Ju senza 'nca ti siddi 'a            matri l'haiu saputu fari! Tu 'u patri....nun lu sacciu!

Vincenzo-   Grazie mugghiruzza mia! Grazii!Pugnaliami puru tu!...Ma             basta, vidi 'nca stasira veni don Luiginu e s• figghiu Niculinu,             'nc... gi... si cuncir•.....Stasira socchi succeri Š bonu! e ci                          strugghemu la parola...

Maria-        Nun ti preoccupari 'o maritu! Prima veni t• figghia!....Chi f... pi             stasira priparu dui purpetti cu 'a sassa?

Vincenzo-   (adirato e sarcastico)Quali purpetti d'Egittu?! Racina,...pani e                racina! N'avemu tanta all'arvulu! D'ora in poi si mancia sulu                    pani e racina! E quannu nni finisci chidda frisca.....nni                         manciamu chidda 'mpassuluta!

Maria-        VicŠ, ma chi  niscisti foddi?

Vincenzo-   Macari fussi veru?!...accuss￾ mi purtassiru 'o manicomiu e mi              livassi di 'nto menzu!

Maria-        TalŠ, ju v'avvisu a Cuncittina (esce)

Vincenzo-   (nervoso e sconsolato) E comu fazzu? D'unni pigghiu pigghiu                'a porto 'a malafiura (guarda il quadro di un santo)Cc... ci           vulissi un miraculu!

Giovanni-   (entra di botto come un forsennato gridando)                                Miraculu!Miraculu!

(21)

Vincenzo-   (stordito e preoccupato) Chi Š? Chi ti successi?Chi ti pigghia?

Maria e Concetta (entrando)Chi succiriu? Giuv... ' figghiu...chi nun ti              senti  bonu?

Giovanni-   Cosi di pazzi!Cosi di pazzi!...vitti 'a Niculinu,anzi, 'a bonarma               di Niculinu!

Vincenzo-   Bedda matri santissima, pirch￾ muriu? Troppu bellu fussi!

Giovanni-   Ma quali moriri! Ora Š nautru! Nun si canusciu cchi-!Pari un                 signori cuntinintali!...Vistutu eliganti.....scherzevoli......ridi cu                   tutti! 'Nsumma pari tutta n'autra cosa!...Ma quali fissa e                           fissa?...Trasiu 'nto bar e appena mi vitti...."cugnateddu miu chi              si dici? veni cc...! vivemunni 'napperitivu alla mia saluti!"...Ju                    nun 'appi 'a forza mancu di ciatiari tantu arristai alluccutu!

Concetta-    Vah vidi 'a cu le cuntari sti fissarii! E poi basta! 'A mmia nun                m'interessa nenti! Pi mia p• divintari puru un ancilu! Ju nun lu              vogghiu! Pi mia cunta sulu Ninu!

Vincenzo-   (arrendevole e persuasivo)Ma 'o patri, nun p• essiri 'nca era                   comu ti diceva Ju?...'nc... 'u surdatu a li voti f... miracoli!...Nun                 putemu vidiri di chi si tratta?.....Chi razza di miraculu Š? Puru              San Giuseppi si p• offenniri.....

Concetta-    Basta! Nun vogghiu sentiri nenti! (esce)

Vincenzo-   (rivolgendosi al quadro del santo) Ju vi ringraziu 'u stissu

                   (rivolto a Maria)Si vidi 'nc... Š destinu 'nca amu 'a manciari

                   pani e racina (suona il campanello) 'A postu semu!...chidda                   gi... cc... sunnu!...Jtivinni, 'nca sta vucca amara mi la fazzu sulu                  ju....(escono tutti) Sarina (chiama) vvidi cu Š?

Sarina-       (va ad aprire ed entra don Peppino Maranzano furibondo)

Peppino-    (con aria sconvolta) Cosi di pazzi! Cosi di pazzi!...'Nt...                         sissant'anni chi sugnu 'nta terra, nun m'avia mai capitatu di fari             'na mala fiura di chista! Nun c'Š cchi- munnu!

Vincenzo-   C'aviti cumpari? Chi vi successi?

Peppino-    E c'haju 'a vidiri cchi-! Nun s'arraggiuna cchi-! Chi putiti              pinzari ora di mia?

Vincenzo-   Ma chi vuliti chi penzu si prima nun mi diciti chi vi succidiu?

Peppino-    Ragiuni aviti, ma sugnu troppu nirvusu!...Chi vi dissi cumpari              antura? Vi ricurdati chi vi vinni 'a diri?

Vincenzo-   E comu mi ricordu!!..Mi vinistivu 'a diri 'nca dunni pigghiu                    pigghiu vaju 'a sbattiri 'a testa 'o muru!

Peppino-    E ora cumpari, doppu chiddu chi succidiu, ju nun sacciu                        comu vi va finisci cu vostra figghia!

Vincenzo-   Cu me figghia? Ma chi c'entra me figghia?....Ma 'nsumma             vuliti parrari? Vi vuliti sdivacari 'u stomacu?

(22)

Peppino-    'Nca viditi, 'nca du pezzu di fitusu e cani di mannara di Ninu                  Spatuzza, doppu 'nca mi fici 'a testa tanta pi parrari cu vui                  pi azzitarisi ci vostra figghia Cuncittina,...stanotti 'u sapiti                    chi fici?....Si nni fuju cu 'a figghia du zu Vitu piruccheddu!

Vincenzo-   Si nni fuju? E ora cu ci lu dici 'a Cuncittina?

Peppino-    Scusatimi cumpari.....ma ju mi nni vaju 'nc'haju un chiffari!

                   ( esce e dopo un attimo di silenzio)

Concetta-    (Si sente gridare dall'interno)M'ammazzu!M'ammazzu                            (entra) Nun Š giustu!Basta ju m'ammazzu! (agitata come                pazza seguita dalla madre)

Maria-        Bonu figghia, carmati 'a matri, nun fari d'accuss￾! Chi focu                   granni! Chi foci granni chi vunni 'nta la me casa!

Vincenzo-   Ma chi successi? Chi cosa aviti?

Maria-        Ma chi sacciu! Era affacciata 'nt• finistruni e 'a vitti parrari cu                Fifidda 'a cinisara! Trasiu e si misi a jttari vuci comu 'na                     pazza!: "si nni fuju...si nni fuju.....

Vincenzo-   I mali nutizi arrivanu sempri subitu!, ma cu Fifidda 'a cinisara               arrivanu cchi- prestu di teligramma!

Concetta-    (piangendo)Chi sugnu sfurtunata!Chi distinu amaru! Ma ju                   m'ammazzu accuss￾ mi levu di 'nto mezzu!

Vincenzo-   (deciso)Finiscila ora!...Basta!! Nun succidiu nenti! Quantu hai               cinquant'anni? Nun ci nni sunnu cch- masculi? Ogni                      'mpidimentu Š giuvamentu! Chi ti vulevi pigghiari 'a du                     ricuttaru di Ninu Spatuzza?(abbracciandola)Calmati figghia                mia! Nun ti preoccupari! Nin ci pinzari cchi- 'nca 'a tuttu c'Š               rimediu.....'A li voti 'u Signuri chiuj 'na porta e nni grapi una                 cchi- granni! (suona il campanello)

Concetta-    E grapennu sta purta cchi- granni cu avissi 'a trasiri Niculinu?.

                   Tu si pazzu! Siti pazzi tutti! Ju mi va fazzu monaca!(esce di                   scena)

Vincenzo-   E no cara mia....Tutti dintra 'amu 'a ristari....tutti 'a manciari                 pani e racina....

Maria-        (sconsolata)VicŠ 'o maritu,...st'attentu 'a chiddu chi ci dici 'a                  don Luiginu, nun cumminari autri 'nzinzuli.......dicci ,nca                      semu tutti malati

                   (esce esclamando)Chi focu granni! chi focu granni!(suona             ancora il campanello)

Sarina-       (va ad aprire ed entrano i Rimondo con un Nicolino                      irriconoscibile, elegante,allicchittato con un mazzo di rose in              mano)

Nicolino-    (abbracciando Vincenzo) Carissimo pap...,...come va la vita?

Vincenzo-   Araciu figghiu......nun mi chiamari pap...!

(23)

Nicolino-    Come? non lo devo chiamare pap...?,   ma lei scherza!....Ma lei              per me sar... un secondo padre, ma perche secondo?....uguale,                  uguale a mio padre!

Vincenzo-(quasi commosso)Ti dissi araciu! Nun pricipitamu li cosi!

Nicolino-    E la signora Maria? e Concettina?

Luigino-      (con sospetto)Come mai non sono presenti? Stanno forse             male?

Vincenzo-   E si! Veramente me muggheri....tuttu 'nsemmula ci acchian•                   'na frevi di cavaddu! Anzi...vi prega di scusalla,...comu puru 'a             Cuncittina, 'nca nun si p• moviri mancu un minutu d'allatu 'u            lettu,'nc... me muggheri si metti 'a jttari vuci pirch￾ si scanta 'a               ristari sula...

Nicolino-    Oh! come mi dispiace! Potevate dirlo prima che non avremmo               osato disturbare!, ma ce ne andiamo subito e torneremo                         un'altra sera!

Vincenzo-   No che c'entra! Oramai 'nca siti cc......dobbiamo definire certi                particulari......(nel frattempo si vedono ogni tanto Concetta e                 Maria che fanno capolino senza essere viste per verificare il                  cambiamento di Nicolino)

Teresa-       (sospettosa) Scusatimi don Vincenzo...nun vurrissi 'nca sta                    frevi di cavaddu fussi signali di qualchi autra cosa! vah! Nun                    sacciu si mi spiegu!

Luigino-      Haju puru ju sta 'mprissioni! E veru don VicŠ.....Chi                    facemu?..'A lassamu all'arvulu sta racina?

Vincenzo-   (imbarazzato)Eh...'nsumma...,Caru don Luiginu.....anchi si mi                chianci 'u cori......anchi si sacciu 'nca Š manciari pani e racina             tuttu l'annu....ju vi devu diri....

Maria-        (entra all'improvviso)Buona sira!....chi si dici?...Comu semu?

                   (sorpresa di tutti)

Luigino-      E la vostra frevi di cavaddu arrist• 'nta stadda?

Nicolino-    Carissima signora Maria......anzi mamma,  siete guarita?

Maria-        Niente cosa passeggera fu!

Vincenzo-   (sembra caduto dalle nuvole) 'Nsumma caro don Luiginu,             comu stava dicennu....

Maria-        (subito interrompe)Niculinu....chi ci conti della vita militare?

Nicolino-    Cosa posso dire, le solite cose. Ma devo confessare che per                    me Š stata una esperienza utilissima...oserei dire che mi ha                   trasformato,...come se fossi diventato un altro. E le dir• di                   pi-! Ho avuto modo di approfondire i miei studi di enologo,               infatti,come sapete, ero militare  ad Asti, ed ho quindi                            approfittato delle mie libere uscite e delle mie licenze, per              visitare i grandi stabilimenti della Gancia e della Cinzano.....e              ho portato con me, tante di quelle novit... che mi consentiranno

(24)

                   di provare degli esperimenti, sui nostri vini locali,per                             produrre,anche qui in Sicilia,il famoso spumante.

Vincenzo-   (mordendosi le mani)Autru chi vinu.....puru 'u spumanti                        PatanŠ avissimu pututu fari...

Teresa-       Bravu Niculinu, nun cci nnŠ 'ntilligenti comu 'a ttia!

Vincenzo-   Basta!, ma pirch￾ m'aviti 'a torturari ancora cu sti                                discursi...Caru don Luiginu, comu ci stava dicennu, 'a mmia                   mi dispiaci assai e mi chianci 'u cori, ma purtoppu ci devu diri              che.......

Maria-        Che bella giornata........( in modo plateale)

Teresa-       Bellissima, mancu pari 'nca semu nt' Ottobri!

Vincenzo-   (sempre pi- nervoso) Ma nni misimu 'a parrari du tempu?...mi               lu faciti livari stu cutugnu ?

Luigino-      Chi manciastivu cosi pisanti don VicŠ?

Maria-        Ma chi diciti don Luiginu!...me maritu parra di lu                                   cutugnu.....vah....comu diri....'nca nun vuli l'ura di dirivi 'nca                  semu tutti filici e cuntenti di stu azzitamentu.......

Vincenzo-   /si accascia sulla sedia)

Luigino-      Benissimo...benissimo, questo ci fa molto ma molto piacere                   rivolgendosi a Vincenzo)caru don Vincenzo nun lu putivati                    diri prima inveci di faricci tutta sta firriata?

Vincenzo-   E chi vuliti don Luiginu,...'a mmia mi piaci tantu firriari...'nca                ju stessu nun nni staju capennu nenti!....'Nta sta casa nun si               capisci cchi- nenti!....Li frevi acchiananu e scinninu! I miraculi              nun sunnu cchi- critti!...Li cumpari vannu e vennu!...Si                     grapinu e chiuinu cassaforti comu si fussimu 'a Banca d'Italia!

Maria-        (conciliante)L'aviti 'a scusari (mette la mano sulla spalla di           Vinvenzo), ma oramai Š fattu vecchiu stu mariteddu miu                             e...ogni tantu..iddu stessu nun sapi 'nsoccu dici......Š veru                      VicŠ?...L'et... arriva e arriva pi tutti!

Vincenzo-   (ironico)Ragiuni hai!E datu 'nca staju addivintannu                       scimunitu....d'ora in poi nun parru cchi- accuss￾ nun fazzu                    'nzinzula!...Parra tu 'a muggheri...'nca ancora si bedda                      'nsenziu!...

Nicolino-    E via!...Volete litigare proprio stasera? (abbracciandoli), ma                  scusate e Concettina?

Maria-        Sta vinennu!..Vistu 'nca nun s'immaginava 'nca 'a frevi mi            passava subitu.....ancora nun s'avia vistutu!

Luigino       (alzandosi verso Vincenzo) Caro don Vincenzo comu v... la                    raccolta 'avannu?...n'avemu racina bona?...'U sintistivu 'a me           figghiu chi pinsati avi 'ntesta?...Puru 'u spumanti voli fari!

(25)

Vincenzo-E comu 'u 'ntisi! Ju l'haju sempri ammiratu 'a vostru                                 figghiu...specialmenti prima di jri surdatu....Ju 'u capivi subitu,              nc... era un picciutteddu 'ntilligenti e assistimatu!

Concetta-    (entra timidamente con un vestito verde di                                              "appuntamento")Buona sera1 Scusate il ritardo!(saluta i                        suoceri)

Nicolino-    Cuncittina mia!( le bacia la mano, si siedono e                               "amoreggiano")

Giovanni-   (entra con un grosso vassoio di dolci) Buona sera a tutti....M...              'unni li mettu?

Maria-        Supra 'a tavola! (suona il campanelloe Sarina va ad aprire)

Sarina-       Sissignore e sissignora c'Š don Pippinu Maranzanu vostru            cumpari!

Vincenzo-   'U diceva ju 'nca i cumpari vannu e vennu? Sulu 'nca sta vota                era megghiu 'nca nun vinia....!

Maria-        VicŠ, ma chi dici?...mancu tu mi pari! Stai tranquillu 'nca 'u                   cumpari i capisci 'a volu certi situazioni...../a Sarina)Fallu                   trasiri!

Vincenzo-   E gi... 'a volu capisci! Si vidi 'nca l'et... pi jddu nun 'arrivatu!.....

Peppino-    Buona sera a tutti! (guarda i due fidanzati e si rende                      conto)Chi vinni 'a purtari disturbu?

Vincenzo-   Quali disturbu cumpari, basta 'nca nun parramu di nenti                        stasira!...Stasira si fa festa 'a sti dui colombelli....Vi prisentu                  mio jenniro Nicolino Rimondo di professione giologo!

Nicolino-    Enologo.....pap... enologo...

Vincenzo-   E comu schif￾a si dici...nun 'avi 'mpurtanza!...manciamu ora                ...'nca haju pitittu! (apre il vassoio) Ah?! cannola cci sunnu! Si             vuatri sapissivi chi avia 'a manciari ju stasira!?.....

Sarina-       (comincia a passare con il vassoio)

Luigino-      Ora ci vulissi un bellu brinnisi 'a l'auguriu di ziti!

Vincenzo-   Ragiuni aviti! (prende una bottiglia di vino e incomincia a             mescere e a porgere i bicchieri a tutti) E vistu 'nca ancora me                  jenniru nun ha priparatu lu spumanti....nni cuntintamu di stu             vinu 'nca servi puru di auguriu pi la nova succit...! E' veru don              Luiginu?

Luigino.      Certu!...Vui cugghiti, ju spremu e Niculinu 'mbuttigghia!

Vincenzo-   Benissimo! Isati tutti sti bicchieri e ripititi 'nsocchi dicu ju! :

                   Vinu Rimondo-PatanŠ 'nc... cchi- bonu nun cci nn'Š!

Tutti-          (in coro)Vinu Rimondo-PatanŠ 'nca cchi- bonu nun cci nnŠ!

SIPARIO

FINE III° ATTO

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 5 volte nell' ultimo mese
  • 34 volte nell' arco di un'anno