A catapecchia ca vali oru

Stampa questo copione

ITALO SCHIRINZI

(2015)

A CATAPECCHIA

Ca vali oru

Commedia brillante

in

tre atti

Versione in dialetto siciliano

della commedia “LO SFRATTO

dello stesso autore

Email:  italoschirinzi@alice.it

Cell.    340 5837903

A CATAPECCHIA

Ca vali oru

Commedia brillante

in

tre Atti

di

italo schirinzi

Personaggi: (in ordine di apparizione)

Nunzia  ………………………………………  A mugghieri di Fernando.

Fortunata ……………………………………. A signura d’u Bancu Alimentari.

Fernando ……………………………………. U maritu di Nunzia.

Emigrante …………………………………… ‘n’emigranti extracomunitariu.

Lalla ………………………………………… Na finta benefattrici.

Lella ………………………………………… N’autra finta benefattrici.

Avvocato Gambarotta ………………………. L’avvocatu difensori di li dui finti benefattrici.

Dottore……………………………………….U medicu di l’INPS

Ufficiale Giudiziario …………………………L’ufficiali giudiziariu.

Architetto …………………………………….L’Architettu.

A mia moglie Giovanna

A CATAPECCHIA

ca vali oru

Atto primo

LA SCENA

                   La scena, unica, è composta da un solo locale disadorno con qualche poster                                attaccato alla meno peggio alle pareti, un letto disfatto, un tavolino ed una sedia              sfondata, la cui seduta è costituita da alcune corde molli a rete che consentono a chi                      si siede di sprofondare senza rischiare di farsi male. In fondo c’è la porta d’ingresso                    che dà sull’esterno.  Ai lati una porta che dà sul cortile ed un’altra per accedere al                 bagno, che è collocato all’esterno del locale abitativo. Pende dal tetto un filo                              elettrico cui è legato un semplice portalampade, al quale è avvitata un’unica                                lampada che, volendo, può rimanere sempre accesa se si ha la possibilità di farlo. Si                  respira come è facile intuire un’aria di miseria nera nella quale vivono i due                               occupanti della “casa”.

                        All’apertura del sipario Nunzia, padrona di casa, è già in scena intenta a rifare il                         letto.

Scena prima

( Nunzia e Fortunata )

Nunzia:           (Una donna sulla quarantina, povera, di antica bellezza precocemente sfiorita,                             pettinata male e vestita peggio, canta il noto motivetto:)  Mo’ veni Natali nun tengu                     dinari,  nun sacciu chi fari e mi vaiu a curcà….. Mo’ veni Natali nun tengu dinari,                   nuntengu dinari e nun sacciu chi fari. Oggi nun sacciu  comu haiu a fari ppi cunsari a                        tavula. Mi finiu tuttu e nun sacciu chi fari ppi mangiari. Sta crisi a nuatri poviri ni               desi u corpu di grazia e ni sistemau pp’i festi.

Fortunata:       (Entra. E’ una donna di mezza età che fa del volontariato per conto del Banco                              Alimentare. Appoggia sul tavolo un borsone, dal quale una alla volta tira fuori degli                    oggetti o più semplicemente li elenca senza tirarne fuori alcuno). Bongiornu,                             signura Nunzia.

Nunzia:           Bongiornu, s’accumudassi, s’accumudassi.

Fortunata:       Comu sta, lei?

Nunzia:           Beni grazii, si tira avanti comu vuoli Dio.

Fortunata:       E u signor Fernando comu sta?

Nunzia:           Grazii a Dio, sta abbastanza beni puru ìddu.

Fortunata:       Iu vinni ccà ppi purtarivi ‘n pocu di robba.

Nunzia:           Oh! Ca Dio vi benidica a tutti chiddi d’u Bancu Alimentari. Lei arrivau propriu nto                     momentu giustu  pirchì mi finiu tuttu e nun sacciu a chi Santu votarimi ppi mettiri                       puru oggi qualchi cosa supra a tavula.  

Fortunata:       Cu sta robba , ca ora vi purtai, ci putiti iri avanti ppi qualchi simana. Ccà   intra c’è ‘n                  pocu di tuttu: dui chili di pasta, na buttigghia di ogghiu, ‘n pezzettu di burru, qualchi              scatula di pumadoru pilati, di linticchia, di  pusedda, dui scatuliddi di tonnu, una di                sardini, n’autra di angiovi salati, eccetira, eccetira. Ma prima di Natali vogghiu                          turnari             ppi purtarivi ‘n autru pocu di robba assemi o panittuni.

Nunzia:           Forsi vuleva diri assemi … a i … panittuni? Almenu unu ppi Natali e unu ppi                               Capudannu  ni l’ha’ purtari, no?

Fortunata:       Chi panittuni è megghiu nun esagerari si no finisci ca a tutti dui v’aumenta u                               zuccuru nto sangu. E si v’aumenta a glicemia poi c’è u piriculu ca vi veni puru u                          diabeti. E si, scanzatini, vi veni u diabeti sunu duluri di panza pirchì cc’u diabeti c’è                 puru u rischiu di mòriri. Lei ‘a canusci a signura Assunta, chidda ca sta ntu suttascala                   di ddu vecchiu palazzu vicinu o campusantu? 

Nunzia:           E comu no? ‘A visti puru duminica matina a la missa di menzu jornu.

Fortunata:       Idda, mischinedda, arristau viduva pirchì a so maritu ci piacevunu tantu i panittuni.

Nunzia:           Ah, si? Allura, vistu ca u panittuni è accussì micidiali, forsi è megghiu ca nun nni                         mangiamu mancu unu. Chi nni dici lei?

Fortunata:       Iu dicu di mangiarini u stissu, ma cu moderazioni. Mità ppi Natali e mità ppi                                Capudannu  ppi vuatri dui è na razzioni giusta.  

Nunzia:           Si, si. Havi raggiuni lei. Cc’u panittuni è megghiu nun esagerari. E cc’u … pandoru?

Fortunata:       Uguali è, a stissa cosa è. Pandoru o panittuni nun cangia nenti. Tutti e dui c’hannu u                   zuccuru ca fa mali a l’organisimu umanu.

Nunzia:           Allura ci vuoli moderazioni, veru?

Fortunata:       Ca certu. Moderazioni ci vuoli.

Nunzia:           Si no? Kaput! Piriculu di morti subbitania ppi curpa d’u diabeti fulminanti.

Fortunata:       L’annu passatu na signura d’u quarteri San Giovanni, na fimminuna ca, grazii a Dio,                   sprizzava saluti da tutti i pori,  vuosi ppi forza dui panittuni, unu  ppi Natali ed unu                     ppi Capudannu. Idda insistiu tantu e iu a la fini ci li  purtai ma finiu mali.  L’appinu a                       ricoverari nto spitali, mischinedda, cc’a prognosi riservata ppi troppi… candidi e                       zuccuru nto sangu. Ci strugghissi i nummira.

Nunzia:           Ppi l’amuri di Dio! Iu nun insistu, nun insistu. E’ megghiu evitari cumplicazioni.  Fortunata:       Certu ca è megghiu evitalli i cumplicazioni.                       

Nunzia:           Signura Fortunata, a stu puntu chi cci pozzu diri? Iu la ringraziu ppi tuttu u beni                          ca lei ni fa purtannuni sta robba cu tantu amuri. Sinun era ppi lei iu e me maritu cu                   sta miseria, ca c’avemu, erumu già morti di fami da ‘n pezzu.

Fortunata:       Lei nun havi a ringraziari a mia  ma o Patriternu, ca ni fa arricogghiri         ogni annu

                        tanta bedda robba. St’annu i cosi ienu chiù megghiu di comu ni putevumu                                   mmaginari pirchì, nonostanti la crisi ca c’è, a genti rispunniu cu granni generosità a                      l’invitu ca ci ficimu di purtarini la robba. Ppi virtù di lu Spiritu Santu a genti ni                                     purtau tonnellati e tonnellati di generi alimentari, tantu ca arrivamu o puntu ca nun                     sapevumu chiù unni metteri tutta dda robba. E nun ci dicu quanti panittuni ni                                  purtanu! Miiii! Panittuni tanti, tanti,  e puru pandoru, da nun sapiri chiù a cu’ dalli.             Da nun sapiri mancu chi farini.

Nunzia:           Forsi la genti si nni liberau pirchì aveva paura d’a glicemia, d’u diabeti, di la morti.                     I panittuni sunu piriculusi e puru i pandoru. Si, si, puru i pandoru, veru?

Fortunata:       Chista fu l’annata de’ panittuni e de’ pandoru.

Nunzia:           Da nun sapiri a cu’ dalli, veru?

Fortunata:       Propriu accussì, signura mia. Da nun sapiri a cu’ dalli.

Nunzia:           Menu mali. Dicu: menu mali ca la genti havi u cori d’oru.

Fortunata:       Chistu è veru. Nta ‘n momentu di forti crisi, comu a chiddu ca stamu attraversannu,                   a solidarietà umana è na vera grazia di Dio. 

Nunzia:           Si nun sugnu indiscreta, comu ‘u risolvistivu u problema di tutta sta abbunnanza di                     generi alimentari e di panittuni n particolari, si nun c’avevati mancu u postu unni                        mettiri             tuttu stu beni di Dio?

Fortunata:       Comu ‘u risolvemu? Gira e furria a la fini ni n’appumu a purtari ppi forza na bona                       parti n casa nostra. (Pausa) Chiuttostu ca farla marciri a l’aria aperta ni nni purtamu                    n casa na carrettata ppi ognunu. Nuatri semu tanti a fari u volontariatu senza interessi                    perciò, in quattru e quattr’ottu ficimu prestu a eliminari tuttu u superchiu, ca u bon                       Dio ni mannau. ‘N panittuni a tia, ‘n pandoru a mia, ‘n pandoru a tia, ‘n panittuni a               mia … si fa prestu a sbacantari ‘n magazzinu.

Nunzia:           Certu. ‘N panittuni a tia …. ’n panittuni a mia …. Si fa prestu a fari pulizzia….

Fortunata:       Chi cci vuoli? Na buttigghia d’ogghiu a tia, na buttigghia d’ogghiu a mia, ‘n chilu di                   zuccuru a mia, ‘n chilu di zuccuru a tia … cu santa pacenzia ficimu piazza pulita di                     tutta la scorta ca c’era, risolvennu  u problema di la mancanza di spaziu. 

Nunzia:           Facistivu beni. Vistu ca c’era, però, mi nni puteva purtari na carrettata puru a mia. Iu                   ‘a mitteva sutta o lettu, m’a cumpanaggiava e ci ieva avanti ppi qualchi misi …. A               picca a picca. Na buatta oggi, na buatta dumani … Panittuni no! E mancu pandoru,                        si no a glicemia ca nun ti dicu, u diabeti e poi …., scanzatini, puru a morti sicura.

Fortunata:       I nostri assistiti sunu tutti a dieta stritta, cara signura, perciò nun cummeni mai                             purtarici tanta robba tutta nta na vota.

Nunzia:           Nun cummeni, ah? Nun cummeni?

Fortunata:       No. Si no s’abbituanu a mangiari troppu, mischineddi, e poi … e poi …. va a finiri ca                  s’ingrassanu, addiventunu  obesi e poi … e poi …si c’allintamu i redini, s’addiccunu,                 e a robba nun             c’abbasta chiù ppi darici da mangiari a tutti.

Nunzia:           Certu, certu. Iu inveci sugnu furtunata.

Fortunata:       Lei è furtunata pirchì, gazii a Dio, c’havi ‘n maritu ca ogni tantu travagghia.

Nunzia:           Ppi carità nun parramu di travagghiu nta sta casa ca è megghiu. Iu sugnu furtunata.

Fortunata:       Ma lei nun si chiama Nunzia?

Nunzia:           Iu mi chiamu Nunzia ma sugnu furtunata pirchì puru si mangiu, quannu  mangiu,                        cosa ca nun capita tutti i jorna, nun ingrassu mai. Mai. Lei inveci?

Fortunata:       Iu sugnu Fortunata sulu di nomu pirchì pp’u restu c’haiu na scarogna ncoddu, ca Dio                 sulu ‘u sapi …! Ni la vita mi iu tuttu stortu. C’aveva nu beddu maritu e dopu setti                      anni di matrimoniu mi lassau ppi gghiri appressu a na ballerina. C’aveva na bedda                       casa e mi l’appi a vinniri ppi pavari i debiti, ca mi lassau me maritu. C’aveva na                                    bedda machina e m’a sequestranu  pirchì nun ci la fici chiù a pavari i cambiali, ca                iddu ava firmatu. C’aveva tanti beddi cosi e ora nun c’haiu chiù nenti, cara signura.

                        M’arristanu sulu l’occhi ppi chiangiri e u nomu: Fortunata.

Nunzia:           Caspita! Si tantu mi dà tantu, allura era megghiu si si chiamava Genoveffa. Scusassi                   si sugnu ancora chiù indiscreta di prima ma lei, ca c’appi tutti sti cuntrattempi, comu                      fa ppi campari si nun c’havi introiti sufficienti?

Fortunata:       Ci ‘u dissi già chi fazzu, no? Iu fazzu u volontariatu.

Nunzia:           Ah, già! (Pausa ) Unu a tia … unu a mia … unu a tia …. unu a mia …. unu a mia ….

Fortunata:       Scusassi, si iu fazzu beni a l’autri cristiani, chi mali c’è si nni fazzu ‘n pocu puru a                       mia? Iu, quannnu capii comu vannu i cosi nta stu munnu, pinsai: piattu riccu mi ci                    nficcu. E mi ci nficcai, disponibili a purtari ‘n pocu di aiutu a cu’ nn’havi chiù                               bisognu. Ham’ a essiri altruisti si no va a finiri ca ni scannamu unu cu l’autru. Si una              vuoli beni a l’autri cristiani è giustu ca vuoli beni n’anticchia puru a si stissa. No?

Nunzia:           Giustu. U so raggiunamentu nun fa na piega. Unu a tia, unu a mia e …

Fortunata:       L’autru jornu   na cullega nostra c’appi inveci paroli duri contra a chiddi comu a mia                    ca fannu u volontariatu ppi campari. Dissi ca n’avissimu a virgugnari pirchì                           sfruttamu l’organizzazioni benefica ppi nu scopu personali. Poi seppimu ca so maritu              è ‘n grossu speculaturi edili, ‘n palazzinaru di chiddi chiù accaniti e ca idda, assemi a                    n’ amica so, s’accattau tuttu u terrenu ca c’è ccà intornu ppi farici ‘n grattacelu. Eh,                    signura mia,  è propriu veru ca cu’ è saziu nun cridi mai a chiddu ca è diunu.

Nunzia:           Cu’ è riccu nun c’havi cumpassioni ppi cu’ è poviru anzi sutta, sutta ‘u disprezza.

Fortunata:       Arrivederci a prestu, signura, e pigghiamu u munnu comu veni. Unu a tia, unu a                          mia, unu a mia, unu a tia e … pp’u restu  pensa Dio (Esce ).

Scena seconda

( Nunzia, poi anche Fernando )

Nunzia:           (Controlla il contenuto della borsa, poi rifà il letto, canticchiando stancamente il              solito motivetto:)  Mo’ veni Natali nun tengu dinari, nun sacciu chi fari e mi vaiu a                     curcà…. Mo’ veni Natali nun tengu dinari …… nun tengu dinari …..nun tengu                                dinari …Brrrr! Chi friddu! St’ invernu si presenta chiù peggiu ca mai. (Cerca di                                 scaldarsi le mani con il fiato) Brrr! Na raggiuni di chiù ppi cummigghiarisi i spaddi                     (Si mette addosso una mantellina tutta bucherellata poco adatta per ripararsi dal                         freddo ).Sta casa è bella, ariosa, china di spifferi è, ccà trasi aria da tutti i lati, di                         sutta, di supra, di ciancu, pari di essiri a i quattru cantuni. Dici: ma chi vuoi di chiù                   da la vita? Si c’hai l'aria ppi respirari c’hai tuttu, no? Chistu è giustu. Difatti si manca               l’aria s’accupa, si manca l'aria si mori. Si, si. Chistu ‘u sacciu. Nun vogghiu mica             negari l'evidenza. ‘U sacciu ca si nun ci fussi l'aria nun ci fussi mancu la vita. Nun                 sugnu mica scema iu. Ma anchi avirini troppa di aria può essiri ‘n problema, no?                          Pirchì i purmuni si fannu u pienu d'aria, si incunu, si incunu, poi nun ci la fannu chiù                  e scoppiunu. Bum! Comu ‘n palloncinu, comu na camira d'aria, pirchistu iu mi                            preoccupu. Certu, certu, cu l'aria si campa, ‘u sacciu chistu, ‘u sacciu. Cu    l'aria si                         campa ma....nun si campa d'aria anzi di aria si può puru mòriri. E nuatri a ogni                           invernu, ca veni, rischiamu di mòriri ppi curpa di st’aria fridda, ca trasi da tutti i lati e                         si nficca intra i nostri purmuni. Troppa grazia. Troppa grazia.

Fernando:       ( Entra. Anche lui sulla quarantina, di origini meridionali, vestito male ) Brrr! Chi                        friddu! Brrr! (Con il fiato tenta di scaldarsi le mani ).

Nunzia:           Unni, intra o fora?

Fernando:       Intra, intra. Fora, grazii a Dio, stamatina c'è ‘n pocu di suli, ca ni quaria e ni fa     stari                 beni. Chiddu, ca veni d’u suli oltri a essiri gratis, è ‘n cauru genuinu, naturali,    nun                  è comu a chiddu de’ termosifoni ca fa siccari l’aria, ca poi ni fa mali a i   purmuni.   

Nunzia:           Iu nun ci n’appi mai  termosifoni nta me casa, perciò, nun ti pozzu cuntraddiri.

Fernando:       Mancu iu ci n’appi ma mi nni fici n’idea frequentannu u bar di chiazza Dante.

Nunzia:           C’è sempri tanta genti ddà fora?

Fernando:       Hai vogghia! Na fudda c’è. Forsi si sparsi a vuci ca nta stu piazzali c’è tantu suli e a                    genti giustamenti n’approfitta.

Nunzia:           E’ segnu ca i tempi sunu duri e ca u gas è ancora troppu caru. Me nanna, bonanima,                    diceva             sempri ca avirici cumpagni a duolu è ‘n gran cunsolu.

Fernando:       A propositu ‘u facisti ‘n pocu di cafè stamatina?

Nunzia:           Iu ci pruvai a fallu ma mi vinni fora sulu acqua chiara. Forsi a cafittera è troppu                           vecchia e nun rispunni chiù a i me cumanni. Ni n’avissim’accattari una nova.

Fernando:       Si a prossima vota tu ci metti puru u cafè forsi l’acqua ‘n pocu si scurisci.

Nunzia:           Quali cafè c’haiu a mettiri?  Quannu mai nuatri hamu avutu cafè n casa nostra? Iu                       n’ haiu appena ‘n vagu rigordu di quannu era carusa pirchì na vota n‘u purtau me ziu                   d’u Brasile.

Fernando:       Speriamu ca sutta i festi ni nni regalunu ‘n pocu, accussì putemu capiri finalmenti si                    a cafittera è ancora funzionanti. St'invernu si presenta chiù friddu ca mai.    (Tenta di

                        scaldarsi le mani con il fiato ) Brrr! ( va a prendere qualcosa per coprirsi ma trova                       solo qualche cencio bucherellato che mostra bene al pubblico per rimarcarne la                                  insufficienza) E’ megghiu cummigghiarisi beni. E’ megghiu ….. cummigghiarisi.

                        (Riguarda il cencio sconsolato) E’… megghiu. Ppi nuatri, ca semu  disoccupati, u                        problema è ancora chiù gravi pirchì  hamu a cercari di supravviviri cu ddu picca ca                      ni passa u Governu.

Nunzia:           Me nanna, bonanima, diceva sempri ca “tempu e malutempu nun dura sempri u stissu                  tempu”.

Fernando:       To nanna, bonanima, chi stava sempri cc’à vucca aperta?               

Nunzia:           Ppi fortuna  ca c'è qualchi anima bona ca ni duna ‘n aiutu. Ant’ura vinni a signura                       Fortunata, chidda d’u Bancu Alimentari, e ni purtau a pasta, l’ogghiu, u burru e tanti                  autri cosi di mangiari ma si scurdau d’u cafè. Forsi pinsau ca u cafè è ‘n lussu ca                                 nuatri nun ni putemu  permettiri. 

Fernando:       Chi nni purtau puru u panittuni?

Nunzia:           U panittuni nun nn’u purtau. Mi dissi ca prima di Natali torna e ni nni porta         unu                  ca n’ha’ bastari, però, puru ppi Capudannu.

Fernando:       Ni porta ‘n panittuni sulu ppi tutti i festi? Tirchi, spilorci ca nun sunu autru!

Nunzia:           Mi dissi ca chi cosi duci è megghiu nun esagerari pirchì cc’u diabeti putemu puru                        mòriri.

Fernando:       Ppi fortuna nuatri u diabeti nun ci l’avemu.

Nunzia:           Ma cc’ù panittuni dici ca, fra capu e coddu, ni può veniri.

Fernando:       E cc’u pandoru?

Nunzia:           E’ uguali. Mi dissi ca chistu ha statu  l’annu de’ panittuni e de’ pandoru. Dici ca                          n’ammucchianu tanti da nun sapiri chiù a cu’ dalli e allura si l’appinu a spartiri fra                       iddi stissi, mischineddi: unu a mia, unu a tia, unu a tia, unu a mia e via di seguitu e               cumpagnia cantannu.

Fernando:       Unu a mia, unu a tia, (Fa il gesto dell’ombrello ) e chistu a i …. poviri, ah? T’a                             rigordi tu sta barzelletta? Unu a mia, unu a tia e …. chistu a l’indiani?

Nunzia:           Pirchì nuatri semu “l’indiani” ?

Fernando:       Tutti chiddi ca c’hannu bisognu d’ aiutu sunu “ l’ indiani”. I terremotati, i senza tettu,                 l’ alluvionati …. In Italia l’aiuti umanitari i distribuisciunu  sempri accussì: unu a

                        mia, unu a tia e ….  chistu a l’ indiani (rifà il gesto dell’ombrello ).

Nunzia:           Chi cci vuoi fari? Pigghiamu u munnu comu veni. Nun lu putemu certu cangiari                           nuatri.  Unu a tia, unu a mia  e chistu a i … chista è la vita. Chista è la vita …

Fernando:       Tu mi piaci pirchì nun ti scuraggi mai e talii sempri avanti.

Nunzia:           Nuatri c’avemu ancora tanti anni da campari ppi costruirci assemi ‘n avveniri. Ppi                        com’ora na catapecchia, ‘n tettu, ppi ripararini d’u friddu comunqui ci l'avemu e ni                     putemu cunsiddirari furtunati. C'è cu’ sta peggiu di nuatri.

Fortunato:       Secunnu tia c’è qualcunu ca sta peggiu di nuatri?

Nunzia:           Ddi barbuni, nuzzinteddi, ca nun c’hannu unni dòrmiri la notti, stannu      sicuramenti                 chiù peggiu di nuatri. Chiddi dòrmunu supra ‘n cartuni e arreri a qualchi           palazzu.

Fernando:       A li voti iu mi nsonnu cosi tantu belli. Mi nsonnu d’avirici na mugghieri bedda, na                      vera casa cc’a camira e cc’a cucina, tutta ammobiliata, cc’a tavula,  chi seggi …,                      seggi tanti, tanti, da nun sapiri unni mettiri, e mi pari di essiri ‘n signori. Poi, però,                quannu m’ arrisbigghiu, vidu a … tia e sta catapecchia e mi si stringi u cori. Mi                         pigghia na botta di malincunia e mi dispiaci puru d’aviri apertu l’occhi.

Nunzia:           A botta di malincunia ti pigghia vidennu a mia o vidennu sta catapecchia?  

Fernando:       (Dopo una breve pausa ) Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.

Nunzia:           Chi fai u spiritusu ora? Allura c’avissi a diri iu ca nun m‘insonnu  mai nenti e haiu                        davanti a l’occhi mei sempri u stissu paisaggiu, ca m’ affliggi u cori?  ( Indica il                           marito ).

Fernando:       Sognari è bellu ma è.... piriculusu, pirchì u sognu ti fa vidiri quasi sempri chiddu ca                     non c’hai e ca tu vulissi aviri. Iu fazzu quasi sempri sogni esagerati ppi biddizza e ppi             abbunnanza. Iu nun mi nsonnu mai di mangiarimi ‘n paninu pp’a strada, no! Iu mi                         nsonnu inveci di essiri intra ‘n bellu ristoranti, assittatu a ‘n tavulu chinu di robba                       bona, chi cammareri ca fannu a gara ppi servirimi. Cu’ mi ci metti u vinu nto                              bicchieri cu’ mi ci metti l’acqua, cu’ mi prepara u champagni …. I me sogni sunu                         tutti di bona qualità, pirchistu, quannu m’arrisbigghiu ci restu mali.  

Nunzia:           Ma almenu tu t’arrisbigghi saziu la matina.

Fernando:       Quannu mai? Iu inveci mi susu sempri chiù affamatu di comu mi curcai.

Nunzia:           Sognari è ‘n lussu ca si ponnu permettiri sulu i signori. A i poviri ci cummeni essiri                       realisti e stari sempri chi pedi n terra ppi nun aviri poi delusioni.

Fernando:       Eh, già, secunnu tia basta la saluti e ‘n paru di scarpi novi ppi fari....

Nunzia:           Quali scarpi novi? Cu’ parrau di scarpi novi? Chi stamu mpazzennu? Nuatri nun                          c’avemu mancu i soldi ppi fari a spisa e tu parri d’accattariti i scarpi novi?  Pensa a la                  saluti e lassa perdiri i scarpi novi, ca nun sunu nicissarii.

Fernando:       A propositu di scarpi ‘u sai ca, da chisti ca c’haiu nte pedi, mi nisciu già u jtu grossu                   di fora? Guarda quantu è bellu. Talialu, (Lo mostra alla moglie facendo in modo che                       loveda anche il pubblico ) ci manca sulu a parola, anzi forsi è megghiu diri a …                             malaparola.

Nunzia:           Forsi, chiusu dintra dda scarpa puzzolenti, u to jtu si sinteva accupari, mischineddu, e                 vuosi pigghiari ’n pocu d'aria pura.

Fernando:       Iu c’haiu  paura ca a forza di strusciallu n terra mi si cunsuma tuttu u jtu di sutta.

Nunzia:           Nun diri fissarii. N quattru e quattr’ottu nta ddu jtu ti ci veni ‘n caddu, chiù duru d’a                 sola ca            c’era prima e ci puoi caminari tranquillamenti ppi qualchi annu senza                                spenniri mancu ‘n centesimu.

Fernando:       ‘N autru caddu? Chistu  è l’unicu jtu ca ancora nun c’havi mancu ‘n caddu.

Nunzia:           Si vedi ca si pigghiau di gilusia e si vuoli adequari a l’autri jta.

Fernando:       Stamatina pinsava ca nuatri iemu d’accordu pirchì ni vulemu beni. Nuatri ni velemu                    beni, veru?

Nunzia:           Quannu ‘a pigghi accussì larga a mia mi fai paura pirchi nun sacciu mai unni vuoi iri                    a parari. Chi mi vuoi diri stamatina?

Fernando:       Nenti, nenti. Anzi no. Tu ‘u sai ca iu nun t’haiu datu mai dispiaciri, ‘u sai chistu, no?                   Stavota è diversu pirchì t’haiu a diri na cosa, ca ti può avvelenari a jurnata.

Nunzia:           ‘N caddu chiù o ‘n caddu menu nto to jtu a mia nun mi l’avvelena a jurnata.

Fernando:       U caddu nun c'entra nenti. Chidda ca t’haiu a dari, è inveci na mala notizia.

Nunzia:           I brutti notizii purtroppu sunu normali nta sta casa.

Fernando:       Mi sta succidennu na cosa strana e nun vulissi ca è u principiu di la fini. (Con                              voce lamentosa ) Forsi senza sapillu sugnu già cu ‘n pedi ni la fossa comu successi                   l’annu passatu a me cucinu e haiu a fari testamentu.

Nunzia:           Chi testamentu hai a fari?

Fernando:       Testamentu ppi disponiri di tutta a nostra robba (la indica con un gesto del braccio).

Nunzia:           Di quali robba parri si c’avemu sulu u lettu, a tavula  e na seggia scassata?

Fernando:       D’a robba. Perchì secunnu tia chista nun è robba?

Nunzia:           Ma finiscila, scunghiurutu! Tu ppi casu ti senti mali?

Fernando:       No, no. Anzi.

Nunzia:           Ti senti debuli?          

Fernando:       No, no. Anzi ppi chiddu ca mangiu di jornu mi sentu puru troppu beni.U fattu è ca                     fra capu e coddu mi vinni vogghia di travagghiari. (Scuote la testa come dire si,si, è              proprio vero ). Na vogghia di travagghiari ca nun haiu avutu mai. Mi vinni accussì                   senza preavvisu. Cosi da pazzi! Propriu a mia m’ava a capitari sta disgrazia?

Nunzia:           Ti vinni a vuluntà di travagghiari?

Frenando:       Si, si. E senza na raggiuni. E pinsari ca finu a qualchi jornu arreri stava accussì beni!                    Era tranquillu, spinsiratu, mi sinteva ‘n liuni e faceva progetti ppi l’avveniri ….

Nunzia:           Ti vinni vogghia di travagghiari? A … tia?

Fernando:       A mia, a mia.

Nunzia:           No! Nun ci cridu! Nun è possibili. Nun è possibili ca tu c’hai vogghia di travagghiari.                  Nun è possibili.

Fernando:       Mi vinni fra capu e coddu sta maliditta vogghia ca ora nun sacciu comu mi l’haiu a                     fari passari. Ci pensu puru la notti. Forsi mi ficiru u malocchiu oppure na fattura.

Nunzia:           A fattura t’a ficiru cu l’IVA o senza IVA?  

Fernando:       (La guarda male ) Nun sugnu ancora sicuru ma sta tentazioni mi pari ‘n bruttu                             signali. Forsi staiu ppi mòriri senza ca ni sacciu nenti. Nunzia, iu c’haiu pauraaaaa!

Nunzia:           Ppi comu ti canusciu iu nun t’hai a preoccupari, gioia, pirchi appena tu attrovi  u                          travagghiu a vuluntà di travaggiari ti passa subbitu. Chista è na cosa già collaudata. A                 to vogghia di travagghiari,  appena vidi u travagghiu scappa, si sciogghi comu a nivi                  sutta u suli.

Fernando:       Si sicura, tu?

Nunzia:           Ci pozzu mettiri a manu supra u focu.Tu, caru miu, si comu i romani. Tu ‘u sai                             comu diciunu i romani di Roma, chiddi propriu originali di Roma capitali?  Diciunu:                 “Voja de lavorà zompeme addosso ma famme lavorà meno che posso”. 

Fernando:       Ah! Accussì diciunu i romani? ‘Sti figghi di na mignott… (Pausa ) Vuoi vidiri ca                        senza sapillu sugnu romanu puru iu? (Altra breve pausa ) Me matri, quannu era                          carusa, da Roma na vota ci passau.

Nunzia:           Passau da Roma, visti u Colosseu e fici stu beddu capolavoru (indica Fernando.) 

Fernando:       Tu mi piaci pirchì si na fimmina intelligenti e capisti subbitu quali è u me                          problema. N'autra fimmina  o to postu avissi fattu sicuramenti na scenata. M’avissi               dittu prima di tuttu: tu mi hai delusa.... 

Nunzia:           Quannu mai? Quannu ti canuscii, tu nun eri già disoccupatu?

Fernando:       Disoccupatu n serviziu permanenti effettivu era iu.

Nunzia:           E accussì restasti, no? M’avissi maravigghiatu si ti mittevi ppi casu a travagghiari.      

Fernando:       A travagghiari iu? Mai! Iu sugnu na pirsuna coerenti. A dillu a tia n cunfidenza a mia                  u travagghiu mi fa schifu. Iu u travagghiu nun lu pozzu vidiri, mi è antipaticu. Fra              mia e iddu c'è dda cosa, comu si chiama?  … c’è l’incompatibilità di carattiri.                                  Pirchistu divorziamu subbitu. Iu sudu e mi stancu puru si vedu travagghiari a l’autri,                 figurati s’haiu a travagghiari iu. Perciò decisi di nun fari nenti. Ma nenti, nenti, ah? Nunzia:  Ca Dio ni la manni bona.  Ppi l’avviniri c’ hai almenu qualchi progettu alternativu?

Fernando:       Fici a dumanna pp’a pensioni di invalidità.  

Nunzia:           U nostru medicu chi ti dissi a propositu di sta mancanza di vuluntà lavorativa?

Fernando:       Mi dissi ca è na malatia congenita, difficili da curari.

Nunzia:           Chi vuoli diri congenita?

Fernando:       Vuoli diri ca ci nascii.

Nunzia:           Ah! ‘N donu di natura è? Allura si ti la ricanosciunu comu malatia professionali a                        pensioni ti la cuncedunu?

Fernando:       A pensioni d’invalidità a mia mi l’hannu  a dari ppi forza. Iu fici già ricorsu e ora                         staiu aspettann ca veni u medicu di l’ INPS ca m’ha’ fari a visita di cuntrollu.

                        .

Scena terza

(Nunzia, Fernando, Lalla e Lella )

                        (Entrano due signore di mezza età, vestite in modo elegante e dai modi accattivanti                      ma truccate in modo troppo pesante da sembrare due arpie).

Lalla:               Bongiornu, brava genti. Chi brava genti ca siti! Iu ‘u dicu sempri ca i poviri sunu                         chiù megghiu de’ ricchi pirchì sunu tutti di gran cori.

Lella:               Nuatri vìnnimu  ccà ppi fari ‘n pocu di beni a vuatri ca siti brava genti.

Nunzia:           ( A Fernando ) A mia mi pari ca sti  dui fimmini ni stannu pigghiannu ppi fissa.

Fernando:       ( A Nunzia ) Lassamuli parrari. Videmu sti dui sciolliri unni volunu  arrivari.

Lalla:               Nuatri vulemu beni a i poviri pirchì sunu pirsuni semplici, onesti, genuini. Si iu                             avissi a nasciri n’autra vota vi giuru ca vulissi nasciri povira, macari pp’addivintari                     subbitu dopu ricca. Ma vulissi nasciri povira ppi essiri almenu ppi ‘n jornu uguali a                         vuatri.

Nunzia:           Signura, si lei vuoli putemu fari subbitu u cambiu, nun faccissi cumplimenti.

Lalla:               No, cara. E’ megghiu lassari i cosi comu sunu ora. Si tu nascisti povira e iu nascii                         ricca chi cci putemu fari? Chi cci putemu fari?

Nunzia:           Chi cci putemu fari?

Lalla:               Nun ci putemu fari nenti. Chi dirittu avemu nuatri di scumbussulari l’ordini naturali                    di li cosi e di iri cuntra currenti? (Alza un po’ il tono della voce ) Chi dirittu avemu?

Nunzia:           (Con tono dimesso ) A mia mi parsi di capiri ca lei ci tineva tantu a essiri povira.  

Lalla:               Si. Ma si nascissi n’autra vota, no ora ca oramai m’abbituai a essiri ricca. Comunqui                    nuatri vìnnimu ccà ppi farivi ‘n pocu di beni. 

Lella:               Vuatri siti d’accordu o ppi casu vi dispiaci?

Nunzia:           A mia nun mi dispiaci.

Fernando:       Ppi mia ni putiti fari tuttu u beni ca vuliti. A … uffa n’u putiti fari u beni.

Nunzia:           Vuatri sì ca siti brava genti!

Lalla:               No. Brava genti siti vuatri, pirchì siti poviri. (Cerca con lo sguardo qualcosa per              sedersi ). Nuatri, ca semu ricchi, nun putemu essiri puru brava genti. 

Nunzia:           Piccatu! Chi vuliti ppi casu na seggia pp’assittarivi?

Lella:               Na seggia veramenti ni facissi comudu.

Nunzia:           Fernando, pigghia subbitu dui seggi ppi fari assittari sti signori.

Fernando:       (Prende in mano l’unica sedia che c’è la fa vedere al pubblico e poi rivolge a Nunzia                   uno sguardo minaccioso e ci rinuncia …) Haiu a pigghiari dui seggi? Dui, n’haiu a                 pigghiari, ah? Cu tia             facemu i cunti dopu. (Alle signore ) Vuatri m’aviti a scusari ma                  nta stu momentu nun ci n’avemu seggi disponibili. Tutti i nostri seggi sunu …                                    mpignati.

Lella:               Forsi vuoli diri ca sunu occupati?

Fernando:       No, no. Mpignati sunu. Tutti mpignati.

Nunzia:           Si, si. Mpignati sunu, mpignati. Ci l’assicuru iu.

Lalla:               Chi c’aviti ospiti n casa?

Nunzia:           Ma quali ospiti?

Fernando:       L’ospiti sunu tutti esauriti.

Lalla:               Mischini! Brrr, chi friddu! St’ invernu si presenta chiù  bruttu ca mai e vuatri, poviri                    disgraziati, mi faciti pena intra sta casa.

Lella:               Vuatri siti dui puvirazzi e aviti tantu  bisognu di aiutu.

Nunzia:           Comu mai sapiti tutti sti cosi di nuatri?

Lella:               A Pruvidenza c’havi a vista longa, cara signura, e nuatri semu indegnamenti nu                            strumentu nicu nicu nte so’ manu.

Lalla:               Si continuati a stari ccà intra vuatri dui rischiati di pigghiarivi na purmuniti. Perciò                      hamu a rimediari subbitu prima ca è troppu tardu.

Nunzia:           Havi raggiuni. Nta sta casa trasi aria da tutti i lati. Di sutta, di supra …miii! Ccà pari                   di essiri a i quattru cantuni. E nuatri rischiamu di ammalarini ppi daveru.      

Lella:               Ma cu’ vi lu fa fari di stari ccà, nta sta misera topaia? Ppi vuatri ci vuoli ‘n ambienti                    chiù accoglienti. ‘N ambienti  riscaldatu …. Ppi vuatri ci vuoli na cosa ….

Fernando:       Ci vulissi na casa ammobiliata cu camira e cucina.

Lalla:               Nun ci pari ora di chiederi troppu? E’ megghiu fari ‘n passu ppi vota. Intantu itivinni                  subbitu da sta catapecchia pirchì nun è casa ppi vuatri. Anchi si siti poviri, siti esseri                    umani, no?    

Lella:               Nuatri semu di animu bonu e n’avissimu cumpurtatu ni la stissa manera puru si                            vuatri eravati dui cani randagi.

Nunzia_          Ah, si!

Lella:               Pirchì puru i cani sunu esseri ….. viventi e hannu dirittu di campari beni, no?  Nuatri                   n’ attruvamu  dui pp’a strata e ni ci affezionamu subbitu . Ora i facemu mangiari tutti                     i jorna e,  ppi nun falli mòriri di friddu, ci ficimu na bedda cuccia tutta ppi iddi.       

Nunzia:           Facistivu beni. A la fin fini puru i cani randagi sunu esseri …. “umani” comu a                             nuatri.            (Fa segno di voler comprendere in quel “noi”tutti i presenti ).

Lella:               Comu a vuatri, pregu.

Nunzia:           Certu, certu! Mi scusassi si iu mi permisi di ….

Lalla:               Nuatri vi vulemu trattari….. comu trattamu i nostri cani. 

Nunzia:           Grazii, grazii. Quantu siti boni! 

Lella:               Nuatri nun semu razzisti.

Nunzia:           ‘U sintisti, Fernando, bontà so, ni volunu trattari comu trattanu i so’ cani.

Fernando:       A diri a verità finu a ora nun mi capitau mai di essiri trattatu comu ‘n cani.

Lalla:               (Risentita ) Pirchì, lei pensa forsi  ca i nostri cani sunu essiri inferiori a vuatri?

Fernando:       No, no, ppi carità. Anzi …..

Lella:               Nuatri vi consigghiamu di irivinni subbitu da sta casa, pirchì poi si v’ammalati i                           cosi si complicanu.

Fernando:       Scusati, ma si nuatri ni nni iemu da sta casa unni durmemu poi nta cuccia comu i                         cani?

Lella:               Ma chi cuccia? Va beni ca siti poviri ma vuatri nun siti propriu cani, cani.

Fernando:       No. Ci …. Assimigghiamu sulamenti.

Lella:               C’assimigghiati! Ma no, chi mi fa diri lei?

Nunzia:           Allura unni iemu a dormiri?

Lalla:               Unni vuoli a Pruvidenza. Putiti attruvari, ppi fari ‘n esempiu, ‘n postu lettu a la                            Caritas.

Lella:               Nuatri vi putemu raccumannari a Monsignori Della Casa.

Fernando:       Ni raccumannati a monsignori di la casa …. popolari?

Lella:               Ma chi c’entra ora a casa popolari? A Monsignori Della Casa, u Cardinali di Santa                       Romana Chiesa, ca c’havi i manu n pasta a la Caritas.

Nunzia:           A la Caritas c’è ‘n Cardinali ca fa a pasta a manu? Beni, beni!  

Fernando:       Bona a sapirisi sta cosa.

Lalla:               Ora nun faciti confusioni, ppi favuri. U Cardinali di Santa romana chiesa c’ havi i                       manu n pasta a la Carits ma nun fa la pasta a manu.

Nunzia:           Ah, ora ‘u capii. U Cardinali a pasta nun la fa, ‘a teni sulamenti nte manu.

Fernando:       A pasta ‘a fannu l’ autri cristiani ma chi manu d’u Cardinali pirchì a iddu ci piaci                         mettiri  i manu nmenzu  a la pasta.

Nunzia:           Secunnu mia ‘u fa apposta pirchì o Cardinali, sutta sutta,  ci piaci fari a pasta a manu.

Lella:               ( A Lella ) Sti dui oltri a essiri pizzenti sunu puru minchiuni.

Lalla:               ( A Lalla ) Si sunu minchiuni è megghiu ppi nuatri. ( Ai coniugi ) Secunnu mia ‘n                         postu lettu a la Caritas è na bona soluzioni ppi vuatri. 

Nunzia:           Iu a la Caritas nun ci vogghiu iri. Megghiu u friddu da me casa ca u cauru di                               l’ospiziu de’ poviri. Pirchì, puru si è misera e fridda, chista è sempri casa mia.

Lella:               Lei è una incoscienti, cara signura. Lei nun sapi u mali ca si fa cu li so’ stissi manu.

Lalla:               Ma quali ospiziu? Cu’ parrau di ospiziu? N cunfrontu  a sta baracca chiddu da                             Caritas è ‘n albergu a quattru stiddi. ‘N ambienti riscaldatu, cunfurtevuli, signorili.   

Lella:               (Con tono brusco ) Beh, allura è megghiu parrari chiaru. Si nun vi nni iti di ccà putiti

                        passari  qualchi guaiu.

Lalla:               (Idem c.s.) Guai serii v’aspettunu. Omu avvisatu è …. menzu sarvatu.

Lalla:               ( A Fernando ) Ah, mi stava scurdannu di dirici ca si lei vuoli ni putemu interessari                     puru pp’attruvarci ‘n travagghiu.  

Fernando:       No, no, grazii. U travagghiu è megghiu ca m’u cercu iu .

Lalla:               Bravu! Si vidi luntanu ‘n migghiu ca lei è ‘n omu travagghiaturi.

Fernando:       (Compiaciuto ) Grazii.

Nunzia:           (Risentita ) Scusassi, da unni ‘u vidi lei ca me maritu è ‘n omu travagghiaturi?

Fernando:       Nunzia, lassa perdiri. Si a signora ‘u vidi, ‘u vidi e basta.

Lalla:               Lei vuoli sapiri da uuni ‘u vidu iu? ‘U vidu …. a corpu d’occhiu. Pirchì lei ppi casu                     nun lu vidi?

Nunzia:           No. Iu sugnu menza orba di natura e purtroppu nun haiu u piaciri di vidillu comu ‘u                    vidi lei.

Lalla:               Mischina!

Nunzia:           Mischina un cor…. umh! Forsi è megghiu ca mi staiu muta, vah.

Lella:               Beh, ora pinsatici beni e gghitivinni spontaneamenti da sta casa si no …..

Lalla:               Itivinni subbitu  mi raccumannu. Itivinni (escono ).            

Nunzia:           ‘U vidi chi brava genti ca c’è n giru. Allura nun è veru ca u munnu è tuttu stortu                          comu ni volunu fari intenderi certi mbrugghiuni. Ppi furtuna c’è  puru genti ca vuoli                  fari beni a l’autri cristiani senza chiediri nenti n cambiu. A sti dui fimmini l’avissiru a                        fari santi.

Fernando:       A mia inveci nun mi parsiru tantu boni di cori, anzi temu ca sutta, sutta c’è                                   qualchicosa ca nta stu momentu nun capisciu beni chi è.

Nunzia:           Tu si suspittusu ppi natura e troppu spissu nun distingui chiddu ca è beni da chiddu                    ca è mali.

Fernando:       Forsi tu c’hai raggiuni. Ma prima di lassari sta casa iu ci vogghiu vidiri chiaru.                             C’haiu paura di cascari da la padedda ni la braci. 

Scena quarta

(Nunzia, Fernando ed Emigrante)

Emigrante:      (Di nazionalità non dichiarata e possibilmente di pelle scura. Porta con se una sedia                   scassata ed una valigia di cartone legata con lo spago oppure un vecchio borsone)                      Scusate se io non parla bene vostra lingua. Io sono extracomunitario che viene da                      paese molto lontano.

Fernando:       Senti, beddu, si tu vinisti ccà ppi chiediri l’elemosina, ti dicu subbitu ca tu                                   sbagghiasti strata, pirchì nuatri dui semu poviri n canna. ‘U sai tu chi significa poviri                   n canna? Poviri n canna significa ca, puru vulennu, nuatri dui nun ti putemu aiutari in                     nissuna manera, capisci, gioia?

Emigrante:      Tu avere parlato di lemosina. Cosa essere lemosina al paese tuo?

Fernando:       Comu? Tu nun sai mancu chi è l’elemosina e vai n giru pp’e casi de’ cristiani a                             chiediri aiutu? Ppi canuscenza to elemosina è dda cosa, ca cu’ cci l’havi, c’a duna a                     cu’ nun ci l’havi. E’ semplici no?  

Emigrante:      Io avere capito. Lemosina essere la casa, che tu avere …. e che io invece non avere.

Fernando:       A cosa dissi, a cosa, no a casa. Ora tu nun cunfunniri i pulpiti chi purpetta.

Emigrante:      Cosa essere pulpiti?

Fernando:       Cosa essere pulpiti? I pulpiti sunu …. i pulpiti. Pulpiti, pul-pi-ti, ‘u capisti ora?

Emigrante:      (Perplesso ) E purpetta?

Fernando:       Purpetta sunu … i purpetta, pur-pet-ta. Ci l’ hai presenti i purpetta di carni? Pocu,                       ah? Ci cridu. Si inveci sunu purpetta di risu a Roma si chiamanu supplì. Supplì.

Emigrante:      (Idem c.s. ) Cosa essere supplì?

Fernando:       Ah, ma allura tu nun capisci nenti? I supplì sunu i …. supplì, no? Chiù chiaru                               d’accussì si mori. Sup-plì! Sup-plì. Capisci?

Emigrante:      Sup-plì?

Fernando:       Sup-plì!

Emigrante:      Signora, spiega tu a questo uomo che è nu poco ignorante che io, anche se non sapere                 cosa essere pulpiti e purpetta, avere invece capito benissimo cosa           essere lemosina al                   paese tuo.

Nunzia:           Ah, beni! Allura si tu ‘u capisti, spiegammilllu puru a mia pirchì iu sugnu chiù                              gnuranti ancora di me maritu.

Emigrante:      Non avere capito nemmeno tu?  Ah, allora qua siamo messi proprio bene. Che parlo                     ostrogoto io?

Nunzia:           Comu parri tu ‘u sai tu sulu, beddu. Iu sacciu ca nuatri dui parramu in italianu strittu                   e si tu nun capisci nenti nun è curpa nostra.

Emigrante:      Italiano? Voi due parlare italiano? Veramente a me pare che voi due parlare turco.

Nunzia:           Turcu? Quali turcu? Ma chi stai dicennnu, beddu? Nuatri semu italiani, nati e                              cresciuti in Italia.

Emigrante:      Anche se voi essere nati e cresciuti in Italia, secondo me parlare turco lo stesso. Ma                     turco, turco, che più turco non si può! Per questo io non capire niente di quello che                    dire voi.

Fernando:       Senti, beddu, lassamu perdiri i pulpiti e i purpetta e facemula finita. Si può sapiri                         pirchì tu da tantu luntanu vinisti propriu ccà? Chi vuoi tu da nuatri italiani?

Emigrante:      Io volere chiedere a te se puoi lasciare a me la tua casa.

Fernando:       Ah! Tu vuoi sta nostra ….. catapecchia?

Emigrante:      No, no. Io volere solo casa, non volere vostri ….. pidocchi.

Fernando:       Quali pidocchi? Catapecchia dissi, no pidocchi. Stuppiti l’aricchi, beddu. Ppi to                          norma e regola ccà intra pidocchi nun ci n’hannu  statu mai. Surci sì, tanti e puru                        beddi grossi, ma pidocchi no, mai. Forsi i pidocchi ci sunu nto paisi to.

Emigrante:      Al paese mio non essere rimasto più nessuno.

Nunzia:           Pirchì, emigranu puru i pidocchi?

Fernando:       Speriamu ca nun vinnunu tutti ccà!

Emigrante:      Invece di fare spirito di patata è meglio se tu dire a me cosa volere dire catapecchìa.                    (Sbaglia l’accento )

Fernando:       Catapècchia no catapeccchìa. Catapècchia vuoli diri …. Catapecchia, cata e ….                           pecchia, uguali catapecchia, tuttu attaccatu. ‘U capisti ora? Ca-ta-pèc-chia cu                              l’accentu supra la e, però. Dai, ripeti assemi a mia: Catapè…. Catapè… catapè…

Emigrante:      (Forte come uno starnuto ) …cchìa!

Nunzia:           Saluti!

Fernando:       Catapècchia! Dai, ripeti assemi a mia: Catapè… catapè… , catapè…

Emigrante:      Catapè …

Fernando:       Catapè…, catapè,  catapè…?

Emigrante:      Catape…cchìa!

Fernando:       (Come La vecchia fattoria ) Ia, ia, oh! Senti, ora basta, si no ccà facemu notti.

Emigrante:      Catape…cchìa ia, ia oh! Essere molto bello. Catape…cchìa, catape…cchìa, ia , ia,                       oh! A me piacere molto. Ia, ia oh!

Fernando:       Va beni, va beni, allura dillu comu vuoi tu. Ma … a tia cu’ ti ci mannau da nuatri?

Emigrante:      Nessuno. Io essere venuto qua perché avere sentito dire che presto voi due andare via                 da questa casa …. Da questa catapè …, catapè …., catapè….

Fernando:       Dai, dai, forza, forza ca ci la fai…. catapè… catapè …

Emigrante:      Catapè…. cchìa! Ia, ia, oh!

Fernando:       Ia, ia, oh! Da cu’ ‘u sintisti diri ca nuatri ni nni iemu da sta casa?

Emigrante:      Io avere sentito dire questo da persona molto importante.

Fernando:       Forsi capisti mali pirchì tu l’italianu nun lu capisci, beddu.

Emigrante:      Io masticare poco italiano. Masticare poco.

Nunzia:           ‘U vidi comu è? Tu ‘u mastichi pocu  l’italianu e poi nun lu digerisci, caru miu.

Emigrante:      Cosa vuole dire “digerisci”?

 Nunzia:          Bonanotti! Si t’haiu a spiegari ogni parola, ca dicu, allura è megghiu ca mi staiu                           muta e nun ni parramu chiù.

Fernando:       Si nuatri lassamu sta casa a tia poi unni iemu a dormiri a la stazioni centrali?

Emigrante:      No. Io e la mia mogliera lasciare libero il posto letto alla Caritas per voi due.

Fernando:       Pirchì tu e la tua mogliera nun ci stati beni  a la Caritas?

Emigrante:      Si. No.

Fernando:       Si o no?

Emigrante:      Noi avere avuto ordine di andare via per lasciare libero il posto letto.       

Fernando:       Cu’ è stu malacunnutta ca ti ordinau chistu?

Emigrante:      Il direttore della Caritas. Dice che lui deve fare favore a Monsignore Della Casa.

Fernando:       Miiiii! Chiddu ca ch’havi i manu nta pasta.

Nunzia:           Chista è sicuramenti opira di ddi fimmini, ca volunu custringiri sti dui puvirazzi a                        lassari i posti lettu per darinnilli a nuatri.

Fernando:       Si n’ apprufittunu pirchì sunu dui poviri disgraziati.

Nunzia:           Ma nuatri a la Caritas nun ci iemu, perciò, tu puoi stari tranquillu.  

Emigrante:      Il direttore avere detto che, se noi non ce ne andiamo, ci manda via lui a pedate   nel                   culo di dietro. Tu sai cosa essere culo di dietro?

Fernando:       ‘U sacciu, ‘u sacciu.

Emigrante:      (A Nunzia ) Anche tu sapere cosa essere culo di dietro?

Nunzia:           Mi l’immaginu.

Emigrante:      E le pedate?

Fernando:       Qualchi vota l’hamu assaggiati puru nuatri i pidati.

Nunzia:           Dicu iu ma comu si permetti u diritturi d’a Caritas di trattari accussì dui poveri                            emigranti, extracomunitari, morti di fami chiù di nuatri?

Fernando:       Cc’u sapi chistu?

Nunzia:           Forsi pp’accuntintari ddi dui fimmini u diritturi sta facennu a vuci grossa cu sti dui                     poviri stracciuni disgraziati.

Emigrante:      Senti, ora, tu, spiegare a me perché dire sempre che io e la mia mogliera siamo due                      poveracci morti di fame, straccioni e anche disgraziati? Ora tu       spiegare questo a                    me. Pego, spiegare, spiegare.

Nunzia:           Pirchì, vuatri chi siti ppi casu dui signori?

Emigranti:       Noi non essere signori ma …..

Nunzia:           Ah, mi pareva!

Emigrante:      Noi essere emigranti, non poveracci, straccioni e  disgraziati come dici tu. Noi essere                  solo emigranti. E-mi-gran-ti. Tu sapere bene cosa volere dire “emigranti”  perché                     forse anche tuo nonno essere stato emigrante.

Nunzia:           Scusa tantu si vi considdirai morti di fami comu a nuatri. Allura ‘u sai chi ti dicu? Si                   u diritturi d’a Caritas vi pigghia a pirati nto.. culu fa beni. Anzi fa benissimu. Pirchì i                      posti lettu è megghiu ca ci duna a dui italiani menu permalosi e chiù bisognusi di                        vuatri dui.

Emigrante:      Io avere sentito dire con mie orecchie che lui volere dare quei posti letto a due                            morti di fame …. come voi.

Fernando:       Ah! Accussì dissi?

Emigrante:      Si.

Fernando:       Nun dissi ppi casu a dui …. cani?

Emigrante:      No.

Fernando:       Menu mali.

Emigrante:      Io voglio fare a te una proposta. Se tu fare dormire qua anche me e la mia                                    mogliera io regalare a te questa sedia quasi nuova. (mostra la sedia simile a                                  quella già esistente in quella casa quasi priva di seduta ).

Fernando:       Vuliti dormiri ccà? E unni vi mittiti? Ccà intra a stentu ci durmemu nuatri dui.

Nunzia:           Nuatri c’avemu ‘n lettu sulu.

Emigrante:      Voi dormire di notte e noi dormire di giorno oppure voi dormire sopra e noi dormire                   sotto.  

Nunzia:           Sutta di nuatri vuliti dormiri?

Emigrante:      No sotto di voi. Sotto il letto.

Nunzia:           Ah! Sutta o lettu? No. Mancu a parrarini. Ccà intra c’è troppu friddu, c’è umidità. Si                  durmiti n terra vi pigghiati na purmuniti. Ascuta  a mia, gioia, è megghiu ca ti nni                        torni a la Caritas pirchì ccà nun c’è trippa pp’e jatti.

Emigrante:      Non c’è la trippa?

Nunzia:           No. Nenti trippa. Si vuoi ti pozzu dari na scatula di tonnu, di pusedda … (la offre ).

Emigrante:      Allora io lasciare in pegno a voi tutto il mio mobilio (allude alla sedia ).

Fernando:       Stu …  mobiliu, comu ‘u chiami tu, a nuatri nun ni servi.

Emigrante:      Serve, serve. Questa essere mia caparra. Tu sai cosa essere caparra? Caparra vuole                       dire che quando voi due andare via, questa casa restare sicuramente a me. (Esce ).

Fernando:       Allura lassa a caparra e tornatinni da to mugghieri. E … stai serenu, mi raccumannu.                   (Getta la sedia fuori dalla stanza considerandola inutile). Stai serenu.

Nunzia:           Ma tu pensa chi ti cumminanu  ddi dui fimmini ppi fari ‘n pocu di beni a nuatri.

Fernando:       Nun è giustu, però, apprufittarsi di dui poviri emigranti. Forsi è megghiu nun fidarisi                 pirchì si iddi sunu capaci di fari mali a ‘n emigranti vuoli diri ca sunu capaci di fari                    mali puru a nuatri.

Nunzia:           Speriamu ca tu ti sbagghi ma ora qualchi dubbiu mi sta vinennu puru a mia.

Scena quinta

(Nunzia, Fernando e Avvocato)

Avvocato:       (Entra)C’è pirmissu?Scusati, sugnu l’avvucatu Saverio Gambarotta.

Fernando:       ‘N avvucatu n casa nostra? Chi onuri? Nunzia, fallu assittari subbitu  pirchì                                  l’avvucatu  c’havi na jamma rutta.

Avvocato:       Chi sta dicennu, lei? Iu sugnu avvucatu ma nun c’haiu a jamma rutta.

Fernando:       Ci l’havi, ci l’havi a jamma rutta. Ci l’havi. ‘U ntisi cu l’oricchi mei ca ci l’havi.

Avvocato:       Ma no. Ci assicuru ca iu a jamma rutta nun ci l’haiu.

Fernando:       Ascutassi a mia, lei ci l’havi a jamma rutta, ci l’havi. E’ inutili negari l’evidenza.

Avvocato:       Comu ci l’haiu a diri ca iu nun ci l’haiu a jamma rutta?

Fernando:       E va beni, facemu finta ca è accussì. Aummu aummu, (tipica espressione omertosa)                     Nunzia, l’avvucatu  dici ca nun ci l’havi a jamma rutta. (Le fa l’occhietto ).

Nunzia:           Allura cu’ è ca ci l’havi rutta sta biniditta jamma?

Fernando:       (Con chiara allusione ) Qualcunu  ci l’havi a jamma rutta ma nun n’u vuoli fari                            sapiri a nuatri.‘U sai comu sunu sti cosi, no? Fra omini ci si capisci veru, avvucatu?

Avvocato:       Sintissi, iu mi chiamu Gambarotta ma i jammi, grazii a Dio, ci l’haiu tutti e dui sani.                    E nun m’u facissi ripetiri chiù, ppi favuri.

Fernando:       Ah, lei si chiama Gambarotta?  Cumplimenti, cumplimenti! Lei si chiama                         Gambarotta? Cumplimenti! Cumplimenti! Cu’ l’avissi dittu mai? Gambarotta!

Avvocato:       (Lo guarda male perché sospetta di essere preso in giro da uno mezzo scemo) Si. Mi                    chiamu Gambarotta, c’haiu i jammi ancora sani e si duna u casu ca sugnu puru                             avvucatu. Chi c’è di stranu?

Fernando:       Ah! Lei è avvucatu? Cumplimenti, cumplimenti! Avvucatu! Cu’ l’avissi dittu mai                        ca lei è avvucatu? (Gli sta per dare una pacca sulle spalle ma all’ultimo momento si                 trattiene dal farlo rimanendo con la mano sospesa in aria ).          

Avvocato:       (Al pubblico,toccandosi la tempia con dito indice ) Mi pari menzu scemu chistu.

Fernando:       Nunzia, saluta l’avvucatu Gambarotta.

Nunzia:           Piaceri.

Avvocato:       Piaceri, Gambarotta,

Nunzia:           Quisisana.

Avvocato:       Chi sana, lei? Chi sana? Iu mi chiamu Gambarotta.

Nunzia:           E iu Quisisana.

Fernando:       ‘U vidi chi bella cuincidenza, avvucatu! Gambarotta, Quisisana. Gambarotta,                              Quisisana. Pari fattu apposta ppi lei.

Avvocato:       Sintissi, ora finemula cu sti fissarii e parramu subbitu  di cosi serii.

Fernando:       Dica, dica, avvucatu, n chi cosa pozzu essiri utili?

Avvocato:       A signura …  Quisisana, comu caspita si chiama, è ppi casu la so gentili consorti?

Fernando:       Sissignuri. La ccà presenti Nunzia Quisisana è la me consorti effettiva di ruolu.

Avvocato:       Di ruolu è? Pirchì lei c’havi ppi casu n’autra mugghieri ca fa i supplenzi?

Fernando:       No, no, ppi carità. Chi tempi ca currunu è megghiu aviri na mugghieri sula.

Avvocato:       Allura pozzu parrari liberamenti?

Fernando:       Lei può parrari tranquillamenti pirchi fra nuatri dui nun ci sunu segreti. Nuatri semu                    dui nuci nta na sula scorcia.        

Avvocato:       Dunqui.

Fernando:       Dunqui (Si fegra le mani ).

Avvocato:       Si lei permetti dunqui ‘u dicu iu. (Dopo una breve pausa ) Dunqui, si tratta di na cosa                 delicata, ca necessita di ‘n pocu di tempu ppi spiegalla.

Fernando:       Pregu, avvucatu, iu e me mugghieri semu a so completa disposizioni.

Avvocato:       (Si guarda intorno come se cercasse un punto di appoggio, una sedia …) Ma!

Fernando:       Nunzia, anchi si l’avvucatu dici ca nun c’havi a jamma rutta, facemulu assittari u                         stissu,            perciò, pigghia subbitu na seggia.

Nunzia:           Quali seggia haiu a pigghiari?

Fernando:       Pigghia a seggia chiù megghiu ca c’è, no?

Nunzia:           ‘A chiù megghiu ca c’è haiu a pigghiari?

Fernando:       Nunzia, nun la fari tantu longa, ppi favuri. Si nun la trovi pigghia na seggia

                        qualunqui, a prima ca ti capita pp’i manu. Tantu i nostri seggi sunu tutti boni.

Nunzia:           Pigghia na seggia? A seggia devi diri. A seggia, femminili singulari , no na seggia

                        (si dirige verso ’unica sedia scassata che c’è nella stanza, la guarda, vede in che              stato è la seduta e perplessa … la piazza dietro all’avvocato  )  Pregu, avvucatu, s’               accumudassi. S’assittassi, s’assittassi.

Avvocato:       ( Senza guardare si siede e sprofonda nel vuoto rimanendo incastrato dentro la                             sedia ). Aiutu, aiutu! Affogu! Affogu …!

Nunzia:           Iu ‘u sapeva ca fineva accussì, ‘u sapeva. ( parlando fra sé ) Pigghia  na seggia …..                    na …            seggia …., na seggia qualunqui … ‘a chiù megghiu ca c’è … ha’ pigghiari.

Fernando:       Quali seggia pigghiasti, Nunzia?

Nunzia:           Pigghia l’unica seggia ca c’avemu. Quali seggia ava a pigghiari secunnu tia?

Fernando:       Ma comu l’unica ca c’avemu?  Scusassi, avvucatu, me mugghieri si cunfunniu e fra                     tutti i seggi, ca ci sunu nta sta casa, pigghiau propriu chidda menza rutta.

Avvocato:       Aiutu, aiutu! ( Tenta invano di liberarsi da quella scomoda situazione ) Autru ca                          menza rutta. Chista forsi na vota era na seggia, na vota …. ma ora …

Nunzia:           Fernando, mi sa tantu ca l’avvucatu arristau incastratu e da sulu nun ci la può fari                       a liberarisi, mischineddu.

Fernando:       Nun ti preoccupari. Ora ci pensu iu a sistemari l’avvucatu, ci pensu iu. Avvucatu, lei                    ha’ stari tranquillu pirchì nta sti circostanzi chiù si movi peggiu è. Chisti  sunu cosi                ca oggi comu oggi cc’a crisi ca c’è purtroppu ponnu capitari.

Avvocato:       Unni ponnu capitari sti cosi? Unni? Nta l’ autri casi sti cosi nun capitunu mai. Iu nun                 la visti mai na cosa accussì nta na casa di pirsuni  …. civili.

Fernando:       Forsi nta l’ autri casi no ma nta sta casa cosi accussì (poiché gli suona bene lo ripete )                  nta sta casa cosi accussì,  avvucatu, ‘u senti comu sona beni? Nta sta casa cosi                            accussì, cosi accussì purtroppu ponnu capitari.

Avvocato:       Ma unni capitai, unni capitai iu?

Fernando:       Avvucatu, lei havi a stari tranquillu, tranquillu, pirchì  capitau nta na casa ospitali             cu genti ca a lei ci vuoli beni. (Gli dà un buffetto per consotalarlo).

Avvocato:       (Mostra di non gradire) O spitali, quannu mi susu, vi ci mannu iu. Comu fazzu a              stari tranquillu nta sta posizioni?

Fernando:       Avvucatu, ‘u sapi ca, taliannulu beni, cumminatu accussì, lei mi pari spiccicatu a              bonanima di l’onorevoli Andreotti, ncuddatu  a la seggia d’u putiri?

Nunzia:           Ora basta. Liberamu subbitu l’avvucatu (Fa una mossa maldestra ). Pirchì accussì,                      mischineddu, nun ci può stari.

Avvocato:       Mischineddu ‘n cornu! Ahi, Ahi! Ferma, ferma. Ma chi sta facennnu, lei?

Fernando:       Ferma! Nunzia, ferma! Accussì rischi di rumpirici na jamma a l’avvucatu.

Nunzia:           Una chiù, una menu, tantu  iddu è già Gambarotta, no?

Avvocato:       Faciti prestu, faciti prestu, ppi favuri. Liberatimi da sta maliditta trappula.

Fernando:       Ci pensu iu, avvucatu. Ci pensu iu. Nunzia, pigghia u marteddu e u scarpeddu ca cu                   quattru botti    a leva pilu ‘u sistemu subbitu a l’avvucatu.

Avvocato:       Oh, oh! Chi c’havi intenzioni di fari, lei? Chi vuoli diri ‘u sistemu iu a l’avvucatu?

Nunzia:           Chi vuoi rumpiri ppi casu a seggia? Guarda ca chista è l’unica seggia ca c’avemu.                        Si ‘a rumpi quannu ni veni a truvari qualcunu unni ‘u facemu assittari?

Avvocato:       Si veni qualcunu n casa vostra è megghiu si nun lu faciti assittari, ascutati a mia. E’                     megghiu si ‘u lassati addritta comu ‘n salami.

Nunzia:           Si ‘u lassamu addritta facemu na brutta figura.

Avvocato:       E’ megghiu si faciti brutta figura lassannulu addritta ca facennulu assittari ccà.

Fernando:       Nunzia, ascuta a mia, vai a pigghiari u marteddu e u scarpeddu.

Avvocato:       Chi marteddu, chi scarpeddu?

Nunzia:           Chi ci fai cc’u marteddu e cc’u scarpeddu?

Avvocato:       Chi ci fa, lei, cc’u marteddu e cc’u scarpeddu?

Nunzia:           Si tu a l’avvucatu ci duni n cauciu nto culu comu facisti l’autru jornu cu l’impiegatu                    d’u Comuni n quattru e quattr’ottu n’a sbrigamu puru stavota.

Avvocato:       A cui? A cu’ ci l’ha’ dari u cauciu nto culu? Nun v’azzardati a tuccarimi pirchi                             iu vi denunziu. Vi mannu tutti e dui n galera a vita.

Fernando:       Allura lei preferisci arristari accussì, incastratu nta sta seggia?

Avvocato:       Liberatimi subbitu o vi fazzu passari ‘n bruttu guaiu.

Fernando:       Avvucatu, stassi tranquillu, stassi tranquillu. Nuatri ora mittemu a seggia suttasupira                   e, spingennu cu ‘n pedi, a picca, a picca, a leggiu, a leggiu (fish) ci facemu nesciri u                         culu da la seggia.

Nunzia:           A leggiu, a leggiu ppi modu di diri pirchì ccà ci vuoli u solitu cauciu nto culu. A                           chiddu d’u Comuni ci rumpisti l’ossu sacru ma a la fini, grazii a Dio, ‘u liberasti.

Avvocato:       L’ossu sacru ci rumpiu? Ma chi semu pazzi? Si a mia mi faciti mali iu vi denunziu.

Fernando:       Stassi tranquillu, avvucatu, stassi tranquillu, ci pinsamu nuatri a sistemallu ni la                            posizioni giusta. Si lei cullabura cu nuatri è tuttu chiù semplici.

Avvocato:       Ma chi modu è chistu di riceviri la genti n casa vostra. Unni criscitivu nta giungla?                      V’avissivu a virgugnari!

Fernando:       Stassi tranquillu, avvucatu, stassi tranquillu. Ci assicuru ca accussì nun c’ha ancora                      mortu nuddu n casa nostra, almenu finu a ora. Perciò, stassi tranquillu.

Avvocato:       Ora ci ‘a finissi di dirimi di stari tranquillu pirchì chiù lei mi dici di stari tranquillu e                    chiù mi fa ncazzari.

Fernando:       Calma ci vuoli, calma. Si ni facemu pigghiari a nirvusa nun cumminamu chiù nenti.                     Nunzia, pruvamu a ghisari a seggia. Unu, dui, e ….

Nunzia:           Tu spingi d’arreri pirchì iu sula nun ci la pozzu fari.

Avvocato:       ‘N momentu, ‘n momentu, chi vuliti fari tutti e dui?

Fernando:       Eh, no, avvucatu, lei s’ha’ stari mutu e cullaburari. Si fidassi di nuatri ca semu                             pratichi di sti cosi. Lei circassi di susirisi e di mittirisi a c…..a ponti, ni la posizioni                      giusta per farini travagghiari beni. (Si inginocchia ) Unu, dui, tri, pronti, via! Nunzia,                       Nunzia, tenilu davanti e nun lu fari cascari ca iu ‘u spingiu d’arreri. Intantu pigghimi                  u cacciaviti accussì ci allargu u purtusu ….

Nunzia:           U cacciaviti n’u vinnemu l’autru jornu, ora n’arristau sulu u pedi di porcu.

Avvocato:       Nun v’ azzardati a mittirimi i manu addossu pirchì vi sistemu a tutti e dui  pp’i festi.

Fernando:       Tranquillu, avvucatu, tranquillu …. Scusassi nun ci ‘u dicu chiù di stari tranquillu.

                        Nunzia, vai a pigghiari u pedi di porcu.

Nunzia:           Iu hai a reggiri l’avvucatu si no casca n terra e si spacca puru a facci.

Fernando:       Allura lassamulu  perdiri u pedi di porcu. Avvucatu, quannu ci dicu “via” lei ha’                          stringiri ‘n pocu i… chiappi, si l’ha’ sucari, accussì m’agevola u lavoru.

Avvocato:       C’haiu a fari iu?

Fernando:       Havi a stringiri i chiappi e gghittari fora tutta l’aria ca c’havi n corpu..

Avvocato:       Quali aria haiu a gghittari fora?

Fernando:       Chidda de purmuni, sulu chidda mi raccumannu.     Prontu? Oh, oh, oh …, stringissi                  i natichi, stringissi, stringissi e gghittassi fora l’aria (gli da un calcio) Oplà!                                     (L’operazione può essere ripetuta ). Eccu fattu. ‘U visti, avvucatu? Ci vuoli chiù a                 dillu ca a fallu. Dicissi a verità, nun si senti chiù megghiu ora?

Avvocato:       Iu speru di nun truvarimi mai chiù nta na situazioni comu a chista.

Fernando:       Si ci capita n’autra vota ni facissi chiamari subbitu. ‘U visti quantu semu bravi. ‘N

                        quattru e quattr’ottu ficimu miracoli.

Avvocato:       Speru di nun aviri mai bisognu d’u vostru aiutu. Mai. (Si sistema la giacca, la                              camicia, la cravatta ) E ora finalmenti vinemu a nuatri. Dunqui.

Fernando:       Dunqui.

Avvocato:       (Lo guarda male).

Fernando:       Dunqui ‘u dici lei, ppi carità. Iu nun ci mettu vucca.

Avvocato:       Dunqui. Iu parrru ppi cuntu di dui mei clienti ca s’accattanu  u terrenu ca c’è ccà                                     intornu, cumpresu chiddu unni c’è costruita sta…. catapecchia.

Fernando:       E lei chi vuoli da nuatri?

Avvocato:       Iu? Nenti vogghiu, nenti. Data a situazioni, ca si vinni a creari, iu sugnu ccà sulu ppi                   cunsigghiarivi di lassari libera sta casa si nun vuliti passari guai seri.

Fernando:       Chi guai?

Avvocato:       Guai giudiziari. N paroli poviri, si vuatri nun deciditi di lassari bonariamenti libera                      sta casa iu, n nomu e ppi cuntu de’ me clienti, haiu a dari corsu a la procedura di                               sfrattu, ca ppi vuatri può essiri puru assai custusa.

Nunzia:           Nuatri nun c’avemu unni dormiri si ni nni iemu da sta casa. Perciò. puru si chista è                      na misera catapecchia, a nuatri ni fa comudu u stissu pirchì è megghiu di nenti.

Avvocato:       Vulennu, i me clienti vi ponnu fari dari ‘n postu lettu a la Caritas.

Fernando:       Avvucatu, nuatri ci vulemu pinsari. Prima di lassari a casa ci vulemu vidiri chiaru                         pirchì nun vulissimu cascari da la padedda ni la braci. Mi spiegai?

Nunzia:           N’aiutassi lei, ca è avvucatu. Nun ni facissi ittari a menzu a na strada. Lei, ca è                            avvucatu havi a difenniri a nuatri, ca semu poveri, pirchì i ricchi s’addifennunu  da                     suli. Avvucatu, ‘a preiu comu ‘n santu, nun ni facissi ittari fora da sta casa.

Avvocato:       Iu haiu a fari l’interessi de’ me clienti perciò vi ripetu ca si nun       lassati libera sta                      casa di vuluntà vostra iti sicuramente incontru a guai seri. Di chiù nun vi pozzu diri.                Biviri o affucari.  

Nunzia:           Biviri o affucari?

Avvocato:       Ppi com’ora iu vi salutu e intantu pp’u vostru beni vi cunsigghiu di ittari nta                                munnizza dda speci di seggia tutta rutta (Esce).

Fernando:       Si sapeva ca era accussì rugnusu ti giuru ca ‘u lassava ncastratu nta dda seggia.

Nunzia:           Chiddu prima o dopu a nuatri ni rovina, ni fa ghittari a menzu a na strada senza pietà.

Fernando:       Ppi com’ora è megghiu ca mi nni vaiu fora a fumarimi na sigaretta ppi farimi passari                    a nirvusa ca iddu mi fici veniri, si no finisci ca fazzu casamicciula ….. ( Esce ).

Nunzia:           Vai, vai. Iu intantu mi mettu ‘n pocu supra u lettu e cercu di rasserenarimi la menti.                     Iu a situazioni ‘a vidu niura e sugnu sicura ca sta storia d’u sfrattu finisci mali.                                    Intantu.... Mo’ veni Natali, nun tengu dinari, nun sacciu chi fari e mi vaiu a curcà.                    Mo’ veni Natali… (si sdraia sul letto e sospira…) Aaaah! Sugnu stanca di fari sta               vita! Sugnu stanca e chiddu ca è peggiu è ca nun c’è a li visti na bona soluzioni.

SIPARIO

FINE DEL PRIMO ATTO

A CATAPECCHIA

CA VALI ORU

Atto secondo

Scena prima

(Nunzia, Dottore e Fernando )

Dottore:          (Entra. E’ un uomo in età lavorativa ma,volendo, potrebbe essere anche una donna )                   Bongiornu. C’è qualcunu nta sta casa?  Oh, bongiornu signura. (La vede che è                             ancora a letto ) Iu sugnu u medicu sanitariu di l’INPS. Disturbu?

Nunzia:           No, no! (Si alza dal letto ) Bongiornu, dutturi. Mi stinnii supra u lettu ppi                         rasserenarimi ‘n pocu la testa dopu la visita di l’avvucatu Gambarotta ca, puru si            la                     jamma ci l’aveva sana, ni misi  u stissu l’animu n subbugliu. Me maritu a lei ‘u stava              aspittannu pirchì ‘u sapeva ca prima o dopu vineva. ‘U sapeva, ‘u sapeva ca vineva.

Dottore:          Ed ora sugnu ccà, puntuali comu i treni di na vota. U signor Fernando nun c’è n                          casa?

Nunzia:           Si, si. Si nni iu ‘n momentu  ccà fora  ppi pigghiarisi ‘n pocu di suli pirchì nta sta             casa ci fa troppu friddu, c’è tanta umidità e ogni invernu ca veni nuatri         rischiamu                    di pigghiarini na purmuniti.

Dottore:          So maritu ppi casu s’a pigghiau già a purmuniti?

Nunzia:           Ancora no ma, grazii a Dio, è supra la bona strada pp’ammalarisi e nun sulu di                             purmuniti.

Dottore:          Ah, beni, beni, chistu mi fa tantu piaciri.

Nunzia:           Iddu ci la sta mittennu tutta. Ora, si lei mi permetti, iu ci ‘u vaiu subbitu a chiamari.                    Mi scusassi si nun lu fazzu assittari ma i seggi ci l’avemu tutti…. mpignati.

Dottore:          (Incredulo dà un occhiata a tutta la stanza). Boh!

Nunzia:           (Si affaccia e chiama il marito ad alta voce e poi si tiene un po’ in disparte )                                  Fernando, Fernando, veni,  veni, c’è u dutturi, u dutturi di la Previdenza sociali.

Fernando:       (Entra di corsa ) Eccumi ccà. Bongiornu, dutturi. Brrr, ‘u senti chi friddu ca fa nta                      sta casa? Iu niscii ‘n momentu  ccà fora ppi pigghiarimi ‘n pocu di suli e fumarimi na                        sigaretta n santa paci.

Dottore:          Ah, lei fuma? Fuma, eh? Cascittuni!

Fernando:       No, no. Sulu qualchi tirata da la sigaretta di qualchi amicu cumpiacenti. ‘U sapi                           com’è? Unu fuma e poi a sigaretta passa involontariamenti da na manu a n’autra.

Dottore:          Comu fa a sigaretta a passari involontariamenti di manu n manu?

Fernando:       Involontariamenti si fa ppi diri.

Dottore:          Ah! Ora inveci passamu volontariamenti a nuatri dui ca è megghiu. Dunqui.

Fernando:       “Dunqui”  naturalmenti ‘u dici lei, ppi carità.

Dottore:          Pirchì “dunqui” ‘u vuoli diri lei?

Fernando:       No, no. “Dunqui”, a scansu di equivoci, è megghiu ca ‘u dici lei e basta.

Dottore:          Allura?

Fernando:       Nenti, nenti. Chistu ‘u dissi puru l’avvucatu, e iu ci rispunnii ca era megghiu si...

Dottore:          Quali avvucatu ‘u dissi?

Fernando:       ‘U dissi l’avvucatu Gambarotta. Chiddu ca c’havi i jammi ancora sani.

Dottore:          (Risentito ) Gambarotta? E chi c’entru iu cu l’avvucatu Gambarotta? Chi c’entru iu?

Fernando:       Lei? Nenti, nenti. Nun s’a pigghiassi a mali, dutturi. Lei cu l’avvucatu Gambarotta                     nun c’entra nenti.

Dottore:          Si iu nun c’entru nenti pirchì lei m’u numinau? Pirchì m’u rammintau? Sintissi, patti                    chiari e amicizia longa, iu ci ‘u dicu subbitu a lei, papali papali, si cuntinuamu                            accussì rischiamu d’accuminciari mali a jurnata e di finilla puru peggiu.

Fernando:       Dutturi, lei m’ha’ cridiri, iu sugnu accussì emozionatu… ca staiu sudannu  friddu.

Dottore:          Si lei nun si senti ancora prontu  iu mi nni pozzu puru turnari di unni vinni e bona                        notti a i sunaturi.

Nunzia:           No, no. La pregu, dutturi, nun si nni issi ppi favuri. Iu è tantu ca l’aspettu n gloria.

Dottore:          Dunqui. (Pausa in attesa della reazione di Fernando).

Fernando:       (Alza le braccia come dire:nulla da eccepire e si tappa la bocca).

Dottore:          Oh! Dunqui, lei è u signor Fernando Munazzotto di anni …. ca fici dumanna pp’aviri                 a pensioni d’ invalidità?

Fernando:       Sissignuri. (Indica la moglie ) E chista è me mugghieri, unica e sula, cunsiddiratu ca                    in Italia c’è la crisi….

Nunzia:           Piaceri, Quisisana.

Dottore:          Qui si sana?

Nunzia:           Quisisana.

Dottore:          Megghiu ppi lei. Signor Munazzotto, ora lei mi dicissi subbitu chiddu ca accusa,                          accussì n quattru e quattr’      ottu n’a sbrigamu.

Fernando:       Iu nun accusu a nuddu. Iu nun vidu, nun sentu  e nun parru. M’avissi a cascari a                         lingua … iu nun fazzu mai la spia.

Dottore:          Chi c’entra ora fari a spia? Iu ci chiesi di diri chiddu ca lei accusa ppi sapiri n                               sustanza di cchi si lamenta?

Fernando:       Si lei vuoli sapiri di cchi mi lamentu allura ….! Iu mi lamentu di tanti cosi. Mi                              lamentu pirchì nascii poviru, mi lamentu pirchì nun haiu mai ‘n euru nta sacchetta,                       mi lamentu pirchì nun haiu na vera casa, eccetira, eccetira, eccetira. Iu mi lamentu                  sempri, dutturi, mi lamentu sempri  ma purtroppu nun mi senti nuddu.

Dottore:          Beni, beni. E a propositu di la so saluti chi mi dici?

Fernando:       Comu si dici, dutturi? Quannu c’è la saluti e ‘n paru di scarpi novi … A propositu                       di scarpi, nun sacciu si ppi casu si n’ accurgiu, mada chisti ca iu c’haiu nte pedi mi              nisciu già u itu grossu di fora.

Dottore:          Chistu mi dispiaci.

Fernando:       Daveru? Dispiaci puru a mia pirchi ora sutta u jtu mi ci veni u caddu, ‘u sapi chistu,                    no? Lei ‘u vuoli vidiri u me itu prima ca ci veni u caddu di sutta?

Dottore:          No, no. U so itu a mia nun m’interessa.

Fernando:       ‘U vidi comu è? Iu mi lamentu ma nun c’interessa a nuddu.

Dottore:          A mia u so itu grossu nun m’interessa né cc’u caddu né senza caddu.

Fernando:       Chi piccatu! Si ‘u vidissi! Ci manca sulu a parola. Veru, Nunzia?

Nunzia:           (Gli fa segno di stare zitto per non innervosire il dottore). Cunfermu. Cunfermu.

Dottore:          Sintissi, nun mi facissi perdiri tempu e gghiemu subbitu a la sustanza. Lei ppi quali                      motivu  fici a dumanna pp’aviri a pensioni d’ invalidità? E’ chiara a me dumanna?

Fernando:       Chiarissima è.

Dottore:          Si a dumanna è chiara, lei arrispunnissi a siccu, senza tergiversari.

Fernando:       Pozzu?

Dottore:          Dica, dica, dica ….

Fernando:       Dicu, dicu, dicu.

Dottore:          Dica, dica, dica …

Fernando:       Dicu, dicu, dicu. Vidissi, dutturi, a cosa è assai delicata pirchì s’inquatra purtroppu                     nta na situazioni di famigghia pocu allegra.

Dottore:          Dica, dica, dica …

Fernando:       Dicu, dicu, dicu. Tantu  pp’accuminciari iu sugnu disoccupatu congenitu di natura,                     haiu na mugghieri ca, comu lei stissu può vidiri, sta addritta ppi miraculu, e tri figghi              a caricu. Tri picciriddi, ca parunu fatti di zuccuru e meli ppi quantu sunu beddi e                               affezionati, cu la vuccuzza sempri aperta come l’acidduzzi pirchì c’hannu na fami da                         … lupi e volunu mangiari. Cip, cip, cip … Cip, cip, cip … Nunzia, facci vidiri o                                    dutturi comu tenunu a vucca aperta i picciriddi. Cip, cip, cip … cip, cip, cip …

Nunzia:           (Esegue in faccia al dottore). Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah ah, ah, ah, ah!!!!!!!!

Dottore:          Basta , basta, ‘u capii ‘u capii, (si tappa il naso ) ora chiudissi sta vucca, ppi favuri. 

Nunzia:           Ah, ah, ah ….!

                        Basta, basta. (A Fernando ) E lei lassassi perdiri i preammuli, e gghissi      dirittu o                      sodu. Tantu pp’accuminciari  i…. picciriddi  unni sunu? Iu ccà nun staiu             vidennu                      mancu ‘n picciriddu.

Fernando:       Lei vuoli sapiri unni sunu i picciriddi?

Dottore:          Dica, dica, dica …

Fernando:       Dicu, dicu, dicu. Nunzia ….,

Nunzia:           Dica, dica, dica …

Fernando:       Ah! (Si meraviglia ) Nunzia, unni sunu ….. i picciriddi?

Nunzia:           Quali…. picciriddi?

Fernando:       Ah, già, (al dottore ) mi scurdai di dirici ca i picciriddi hannu ancora a vèniri.

Dottore:          Pirchì, i picciriddi sunu a scola?

Fernando:       No. Veramenti i picciriddi nun hannu ancora nasciutu. Ma da ‘n momentu a l’autru                     ponnu nasciri e nun mi vulissi fari truvari impreparatu, senza ‘n  euru nta sacchetta. Dottore:      Ni ponnu nasciri addirittura tri tutti nta na vota?

Fernando:       Chistu nun lu putemu escludiri. A ‘n amicu miu già ci successi e ppi junta senza ca                      ni sapeva nenti, nuzzinteddu, pirchì fici tuttu so mugghieri. Perciò si l’immagina lei                         chi sorpresa. Eh, eh! Na cosa da nun cridiri.

Dottore:          Ma nun dicissi fissarii, ppi favuri, e parramu di cosi serii, di cosi cuncreti. Lei mi              pari ca travagghia troppu cu la fantasia, caru signuri.

Fernando:       Vidissi, dutturi ….

Dottore:          Dica, dica, dica …

Fernando:       Dicu, dicu, dicu. Iu sugnu previdenti e pensu sempri a l’avveniri. Pirchistu presentai                   ppi tempu a dumanna pp’a pensioni di invalidità, ma purtroppu m’a respingenu                                 subbitu. Ora dica, dica, dica, mi dicissi  lei comu può fari ‘n poviru cristu comu a mia                       ppi campari e ppi dari da mangiari a la famigghia si nun c’havi mancu ‘n euru  nta                      sacchetta. Chistu è ‘n problema cuncretu, no? Chistu è u busillis ca nuatri hamu a                     risolviri stamatina.

Dottore:          Ora mi dicissi na cosa, lei.

Fernando:       Dica, dica, dica …

Dottore:          Lei, dicu lei, n cuscenza so pensa ca la pensioni d’invalidità ci la negànu                                      ingiustamenti? E si chistu è veru, pirchì secunnu lei?

Fernando:       No, no, ppi carità. Iu nun dissi ca m’a respingenu ingiustamenti. Anzi a onuri d’u                        veru sutta sutta pensu inveci ca ficiru puru beni a respingiri a me dumanna pirchì iu                 nun sugnu invalidu, no, no, e, grazie a Dio, puru si di jornu mangiu picca e sulu                                    saltuariamenti, staiu ancora abbastanza beni di saluti.

Dottore:          (Perplesso ) Lei, però, fici ricorsu, caru signuri.

Fernando:       E’ veru, è veru. Chistu è veru. ‘U pozzu giurari davanti a Dio.

Dottore:          Lei fici ricorsu pirchi pensa ca ci ficiru na supirchiaria, n’ingiustizia, ‘n tortu? O ppi                     quali autra raggiuni lei fici ricorsu? Dica, dica, dica ….

Fernando:       Iu fici ricorsu sulamenti pirchì nuatri avemu fami e iu sugnu disoccupatu da la                             nascita. Vidissi, dutturi, iu nun sugnu invalidu e, si permetti,  (fa le corna e si                               tocca sotto) fazzu i scongiuri pirchì nun lu vogghiu essiri mancu dopu.

Dottore:          A stu puntu c’haiu a diri allura ca iu nun ci staiu capennu chiù nenti.

Fernando:       Ora chiddu ca vogghiu diri iu ci ‘u spiegu a chiari noti.

Dottore:          Dica, dica, dica ….

Fernando:       Dicu, dicu, dicu. Iu vogghiu aviri sulu a possibilità di mangiari e di pruvidiri a la             me famigghia presenti e …. futura. Pirchistu n mancanza d’u travagghiu mi servi a                     pensioni di invalidità. ‘U vidi comu fila u discorsu?

Dottore:          Ah! Ora ‘u capii. A vogghia di travagghiari comu stamu? Lei ci nn’ havi vuluntà di                      travagghiari?

Fernando:       Zeru assolutu, parola d’onuri. ‘U può testimoniari puru me mugghieri ca iu sugnu                        negatu ppi travagghiari ppi curpa di na congenita mancanza di vuluntà lavorativa già                  certificata da parti d’u medicu di famigghia.

Nunzia:           Si, si, cunfermu ca chiddu so è ‘n donu di natura.

Fernando:       ‘U vidi comu fila u discorsu?

Dottore:          ‘U discorsu fila ma purtroppu pp’aviri dirittu a la pensioni di invalidità nun c’abbasta                 a mala vogghia di travagghiari, nun c’abbasta. U soggettu interessatu, cioè a diri lei,                   havi a essiri puru fisicamenti o psichicamenti nun idoneu a travagghiari. Mi spiegai? Fernando:  Ah, ‘u capii! Haiu a essiri malatu oppuru menzu scemu?

Dottore:          Menzu scemu, tuttu…. scemu. Chistu  dici a liggi.

Fernando:       A liggi, a liggi. Si fa prestu a chiamari n causa a liggi. Ma chi nni sapi a liggi de’                          problemi di cu’ c’havi fami? Cu l’ articuli d’a liggi nun si consa a tavula e cu chidda                    penali si finisci puru n galera. U può testimoniari puru me mugghieri,           bonanima.

Nunzia:           Ma chi  bonanima d’egittu, tiè! (Gesto dell’ombrello ) Comunqui iu cunfermu,                             cunfermu tuttu, dutturi, cunfermu tuttu da la a a la zeta.

Fernando:       Vidissi, dutturi, iu nun sugnu invalidu ma, a dillu a lei n cunfidenza, mi cunsumu                        dintra pirchì nun haiu i soldi ppi fari a spisa. Sunu chiù li voti ca mi curcu diunu di                     chiddi ca inveci mangiu. E u me dutturi mi dissi ca, a forza di stari diunu, rischiu di                   ammalarimi di stomacu, ppi nun diri ca pp’u dispiaciri mi staiu ruvinannu puru u              ficutu.

Dottore:          Ah, sì? Beni, beni! Chistu ci può essiri utili ni l’avveniri.

Fernando:       Comu, beni, beni? Iu m’ammalu di stomacu e di ficutu e lei dici “beni, beni?”

Dottore:          Certu. Si lei s’ammala di stomacu o di ficutu può darisi ca ci dununu a pensioni di                      invalidità, accussì lei può risolviri u so problema senza aviri bisognu di travagghiari. 

Nunzia:           Speriamu ca ddu jornu nun è troppu luntanu, pirchi si no rischiamu di nun arrivarici                    vivi. E’ veru dutturi?

Dottore:          Chistu dipendi da so maritu, signura. Prima s’ ammala è …. megghiu è ppi vuatri.

Nunzia:           (A Fernando ) Si tu vuoi beni a la famigghia hai a essiri decisu. Ti devi ammalari             prima possibili e nun fari comu o solitu to ca rimanni tuttu a l’annu mai.

Fernando:       Io c’haiu paura, però, ca si m’ammalu di stomacu e di ficutu, quannu mi dununu a

                        pensioni, nun pozzu mancu mangiari.

Dottore:          Lei nun può mangiari. Ma so mugghieri e i futuri picciriddi si. Nun si può aviri tuttu                    da la vita.

Nunzia:           Ci ‘u dicu sempri puru iu ca unu ni la vita s’ha’ sapiri accuntintari.

Fernando:       Perciò, ora ca digerisciu puru i petri, nun pozzu mangiari pirchì nun c’haiu i soldi ppi                   fari a spisa e, quannnu mi dununu a pensioni, nun pozzu mangiari pirchì             c’haiu u                       stomacu e u ficutu ruvinati.

Dottore:          Esattu.

Fernando:       Ma allura iu nun pozzu mangiari mai?

Nunzia:           Chi ti costa fari ‘n sacrificiu pp’u beni d’a famigghia?

Dottore:          Iu nun vidu autra strata ppi risolviri u so problema. A Previdenza sociali nun ci può                     dari a pensioni a cani e porci (indica Fernando ).

Nunzia:           Giustamenti nun ci la può dari a cani e porci (indica Fernando ).

Fernando:       A verità è ca in Italia nun si fa nenti ppi la prevenzioni.

Dottore:          Chi c’entra ora a prevenzioni?

Fernando:       C’entra, c’entra, eccomu si c’entra. Si la pensioni d’invalidità  m’a dununu ora ca                        staiu beni iu nun m’ ammalu e nun diventu ‘n pisu ppi la società. ‘U sapi lei quantu                  costa curari unu ca è malatu di stomacu o di ficutu?

Dottore:          Lei dici beni ma a pensioni di invalidità nun si può dari n forma preventiva. Perciò                      decidissi lei si preferisci continuari a non mangiari  pirchì nun c’havi i soldi ppi fari a                   spisa o ammalarisi di stomacu e stari a diunu ma chi soldi d’a pensione nta sacchetta.

Fernando:       Ma dicu iu: oggi ca si può fari puru la guerra preventiva, pirchì nun si può dari                             na pensioni preventiva?

Dottore:          Mi dispiaci ma nun lu pozzu accuntintari anchi si capisciu u so raggiunamentu.    

                        A stu puntu ci cunsigghiu di pigghiari n cunsidirazioni puru a possibilità di                                   travagghiari. Tertium non datur. Nun c’è autru da fari, signuri miu.

Nunzia:           Travagghiari?  (A Fernando ) Vidi ca ccà si va di mali n peggiu. Seconnu mia è                            megghiu si t’ammali e ti fai dari a pensioni.

Fernando:       Forsi c’hai raggiuni tu.

Dottore:          Allura, arrivederci.

Fernando:       Arrivederci a ….  prestu, dutturi.

Dottore:          Iu ‘u speru …. ppi lei e pp’a so famigghia. ( Esce ).

Nunzia:           Bravu, stu dutturi. ‘U capiu subbitu qual è u problema e ni cunsigghiau a soluzionì                     chiù megghiu ca c’è.

Fernando:       E’ difficili accuminciari, però.                                     

 Nunzia:          Vistu ca nun c’hai vogghia di travagghiari è megghiu puntari tuttu supra a pensioni di                 invalidità. Vuoli diri ca quannu nun puoi chiù mangiari, chi soldi ca risparmiamu ti ci                  accatti ‘n paru di scarpi novi. Si cuntentu?

Fernando:       E comu? Campari di rennita ha statu sempri u me desideriu chiù forti ma nun mi fici                   mai u cuntu ca ppi realizzallu ava a fari u sacrificiu di nun mangiari. 

Nunzia:           Quannu ti dununu a pensioni, a nostra vita cangia da accussì a … accussì.                                    (accompagna queste parole girando il palmo della mano verso l’alto).

Fernando:       Forsi a to vita cangia da accussì  a accussì. A me vita inveci cangia da accussì a…                        accussà (fa il gesto apposto con la sua mano). E’ questione di punti di vista, cara                         mia.

Scena seconda

(Fernando, Nunzia e l’Ufficiale giudiziario)

Voce esterna:  Signura Nunzia, signura Nunzia ….

Nunzia:           Vegnu, vegnu ….  Chista è a postina. Ora vaiu a sèntiri chi vuoli.

Voce esterna:  Signura Nunzia, signura Nunzia ….

Nunzia:           Arrivu! (Esce ).

Fernando:       (Riflette ad alta voce ) Seconnu mia nun è giustu ma c’è pocu da fari, c’è pocu da                        fari … O ti mangi sta minestra o ti jetti da la finestra.  Ppi mia fussi megghiu                               mangiarisi a minestra ma …  beati a chiddi ca c’hannu vuluntà di travagghiari!

Nunzia:           (Entra ) Fernando, ccà fora c’è ‘n cristianu ca addumannau di tia. Dici ca è l’ufficiali                  giudiziariu.

Fernando:       Chi vuoli da mia stu cristianu?

Nunzia:           Nun lu sacciu. Ma c’haiu ‘n bruttu presentimentu. Havi na facci ca nun mi piaci.

Fernando:       Nun ti preoccupari, forsi ni porta u panittuni ca ni mannanu chiddi d’u Bancu                              Alimentari.

Nunzia:           Pirchì ‘u panittuni ppi Natali st’annu n‘u porta l’Ufficiali giudiziariu?

Fernando:       Boh! Forsi stavota n‘u mannanu ppi raccumannata.

Uff. Giud.      (Entra l'ufficiale giudiziario ) Pirmissu? C’è pirmissu? U signor Fernando                         Munazzotto, natu u 24 dicembri 1971, di professioni disoccupatu, cu’ è di vuatri dui?

Fernando:       Comu cu’ é di nuatri dui? Pirchì nun si vidi a occhiu nudu cu’ è?

Uff. Giud.      Chi nni sacciu iu cu’è? Vuatri rispunniti a la me dumanna senza fari cummenti pirchì                   iu l’haiu a mettiri nto verbali.

Nunzia:           Scrianzatu! Va beni ca nun vaiu mai nto parrucchieri e nun mi dugnu  mancu ‘n filu                     di russettu, ma nun mi pari d’assimigghiari a ‘n omu?

Uff: Giud:      No, no, ppi carità, ci mancassi autru! Iu ‘u visti subbitu ca lei è na fimmina. ‘U capii                    d’u vistitu ca c’havi ncoddu.

Nunzia:           Ah, d’u me vistitu  lei capiu ca iu sugnu na fimmina?

Uff. Giud:      Nun sulu d’u vistitu, ( breve pausa ) ma puru de’ scarpi. Va beni ca di sti tempi    fra                   masculi e fimmini nun ci si capisci chiù nenti ma iu c’haiu l’occhiu clinicu e certi              cosi modestamenti i capisciu a volu.

Fernando:       Scusassi, si lei visti subbitu ca idda è fimmina pirchì addumannau cu’ è di nuatri dui                   Fernando Munazzotto?

Uff. Giud:      Forsi iu mi cunfunnii pirchì nun taliai subbitu  i scarpi so’.

Fernando:       Scusassi, lei è maritatu?

Uff. Giud.      Si, maritatu sugnu.

Fernando:       Lei è maritatu cu na fimmina?

Uff. Giud:      Certu. Chi mi maritava cu ‘n masculu iu?

Fernando:       E’ propriu sicuru ca so mugghieri è na fimmina?

Uff. Giud:      Oh, bella! Sicurissimu sugnu, ci pozzu mettiri a manu nto focu.

Fernando:       Scummettu  ca lei capiu ca so mugghieri è na fimmina pirchì ci taliau i scarpi, veru?

Uff: Giud:      Beh, a essiri sinceru a me mugghieri nun ci taliai sulu i scarpi. Ma puru qualchi autra                    cosa ci taliai. Hum, hum!

Fernando:       Allura ‘u visti ca fra lei e so mugghieri c’è qualchi differenza? Macari nica, nica                           accussì, (mima con i due indici in croce) ma c’è.

Uff: Giud:      Ora ‘a smittissi di fari u spiritusu. Lei oggi è accussì cuntentu pirchì ancora nun sapi                    chiddu ca l’aspetta. Io sugnu l'ufficiali giudiziariu e c’haiu a notificari u sfrattu                           esecutivu.

Fernando:       Chi vuoli diri chistu?

Uff. Giud.      Vuoli diri ca di ccà vi nn’ata a gghiri. Ata a lassari libera sta casa.

Fernando:       Quali casa?

Uff. Giud.      Chista, chista.

Fernando:       Pirchì a lei chista ci pari na casa?

Uff. Giud.      Sintiti, vuatri dui unni stati?

Fernando:       Ccà stamu.

Nunzia:           Stamu  ccà. Nuatri dui vivemu assemi, semu maritu e mugghieri.              

Uff. Giud:      Allura si stati ccà vuoli diri ca chista è na casa. Dui chiù dui fannu quattru.

Fernando:       Vidissi ca lei si sta sbagghiannu di grossu. Chista nun è na casa, chistu è ‘n ricoveru                    attrezzi, na topaia, chista è peggiu di na stadda. Na catapecchia è.

Uff. Giud.      Ricoveru attrezzi o topaia, di ccà vi nn’ata gghiri u chiù prestu possibili pirchì cu la                     vostra presenza stati squalificannu tutta la zona. Chistu è ‘n quarteri di lussu, ‘n                         quarteri unni ci sunu appartamenti signorili, attici, superattici e nun si può chiù                           suppurtari ca vicinu a genti aristocratica, ca spinniu ‘n occhiu di la testa p’accattarisi                  na casa ccà, ci stannu puru dui miserabili comu a vuatri nta sta misera catapecchia.                Perciò di ccà vi nn’ata a gghiri ppi a fari postu a dui nobili signori, ca s’accattanu                          tuttu stu terrenu  ppi farici ‘n palazzu cc’a piscina e cc’u campu da tennis ca è a fini                    d’u munnu.

Fernando:       Menu mali ca è a fini d’u munnu accussì sti dui fimminazzi si nni vannu  a lu ‘nfernu                  cu tutti i scarpi.

Uff. Giud.      U palazzu è a fini d’u munnu.

Fernando:       Scusassi, iu ava caputu ca u munnu ...

Uff. Giud.      Allura capiu mali. Perciò lei e so mugghieri di ccà vi nn’ata a gghiri ppi liberari     stu                   quarteri di la vostra presenza pirchì sta ca.... tapecchia, comu vuatri la chiamati,                           l’hannu a demoliri cu la ruspa.

Fernando:       Demoliri?

Uff. Giud.      Demoliri.

Nunzia:           Chi vuoli diri demoliri?

Uff: Giud:      Vuoli diri ca l’hannu a sdirrubbari, abbattiri, radiri a solu, incinniriri, falla scumpariri                   da la facci di la terra.

Nunzia:           Uh, Madonna mia!

Fernando:       E cu’ ‘u dissi chistu?

Uff: Giud:      ‘U dissi u judici. C’è scrittu ccà, nta stu fogghiu ca iu v’haiu a notificari.

Fernando:       C’è scrittu ddocu?

Uff. Giud:      Ccà, ccà. Parola ppi parola chi punti e i virguli, frasi espliciti e suttantisi.

Fernando:       M’u facissi vidiri puru a mia chiddu ca c’è scrittu.

Uff. Giud.      Iu a lei nun ci fazzu vidiri nenti. Lei s’havi a fidari di mia e cridiri a chiddu ca ci                         dicu iu. Iu sugnu ‘n pubblicu ufficiali.                 

Fernando:       Ah! Ufficiali è, lei?

Uff. Giud.      Pubblicu ufficiali sugnu.

Fernando:       Lei è ufficiali? Cumplimenti, cumplimenti. A vidillu accussì, senza divisa, lei mancu                    ‘n capurali mi pareva. Inveci ….miiii! Ufficiali (breve pausa) di … fanteria?

Uff. Giud.      No. Ufficiali giudiziariu sugnu e si lei nun ci ‘a finisci cu sti jochi di paroli iu ci                           fazzu pignurari tutti i mobili e bona notti a i sunaturi.

Fernando:       Eh, no! I mobili no, i mobili lei nun li tocca. Si lei ni leva puru a mobilia ni ruvina                        completamenti. Unni ni curcamu n terra?

Uff. Giud.      E allura si nun vuliti passari guai chiù grossi itivinni di ccà senza fari resistenza. 

Fernando:       E iu … e nuatri …. chi fini facemu? Si ni mannati via di ccà iu e me mugghieri unni                    iemu?

Nunzia:           Unni iemu nuatri?

Uff. Giud.      E chi nni sacciu iu unni iti? Chisti sunu affari vostri.

Fernando:       Vidissi si ppi casu c'è scrittu puru chistu nta ddu fogghiu. Ci taliassi, ci taliassi ppi                      favuri, a li voti, ‘u sapi com’è….?

Uff. Giud.      (Fa finta di guardarci e di leggere ) Ccà nun c'è scrittu nenti. Nenti di nenti.

Fernando:       Comu nenti? Lei mi vuoli fari intendiri ca u judici scrissi ca hamu a lassari libera              sta … casa  ppi fari postu a ddi fimmini, ca c’ hannu l’ occhiu ni la testa, e si scurdau              di scriviri unni hamu a gghiri a sbattiri la testa nuatri? Nun ci pozzu cridiri. Nun ci             pozzu cridiri. Anzi, ppi dilla chiara e tunna, nun ci cridu.

Uff. Giud.      Lei nun cridi o judici? Lei sta scherzannu?  Si ‘u dici n'autra vota ca lei nun cridi o                      judici iu ‘u denunziu ppi oltraggiu a pubblicu ufficiali. Iu ‘u denunziu ppi …. ppi …                 iu ‘u denunziu ppi mancanza di fiducia ni li Istituzioni repubblicani. Allura ci cridi o                   nun ci cridi o judici? Rispunnissi a la dumanna, pirchi iu l’haiu a mettiri a verbali.

Fernando:       (A malincuore ) Ci cridu, ci cridu.

Uff. Giud.      Si ci cridi è megghiu ppi lei.

Fernando:       Ma comu mai u judici si scurdau di nuatri?

Uff. Giud.      U judici nun si scurdau di vuatri.

Fernando:       Ah, no?

Uff. Giud:      No. U judici nun si corda mai di nenti. U judici c’havi na memoria di ferru. U fattu è                  ca u judici di vuatri dui si nni…. futti.

Fernando:       Chi mi vuoli diri ca o judici di nuatri nun ci interessa nenti?

Uff. Giud:      Nenti.  Pp’u judici vuatri nun siti nuddu, nun esistiti. Siti sulu dui fantasimi.

Fernando:       Ah, eccu! Ora ‘u capii. Pp’u judici nuatri nun esistemu, semu praticamenti invisibili,                    ppi chistu si scurdau di nuatri. Ora u discursu fila. Si semu invisibili, comu faceva u              judici, mischineddu, a ricordarisi di nuatri? Nun puteva.

Uff. Giud:      Nun duveva.

Fernando:       Nun duveva? Si..... vuleva  però.... Si u judici vuleva …                

Uff. Giud:      Ora basta. Basta. Ora ca finalmente lei capiu tuttu iu vi pozzu notificari u                                     decretu di sfrattu e bonanotti a i sunaturi.

Fernando:       Scusassi, ora a cu‘ ci ‘u notifica lei stu decretu di sfrattu?

Uff. Giud:      V‘u notificu a vuatri dui, naturalmenti.

Fernando:       Vidissi ca ccà intra nun c'è nuddu.

Uff. Giud:      Comu nun c’è nuddu? E vuatri allura cu’ siti?

Fernando:       Nuatri semu nuddu mmiscatu cu nenti. Semu invisibili, nuatri semu sulu dui                                fantasimi. Nunzia, cu’ semu nuatri? Diccillu tu a l’ufficiali.

Nunzia:           Dui fantasimi semu. Dui fantasimi.

Fernando:       Ora sugnu curiusu di vidiri comu fa lei a notificari u decretu di sfrattu a dui cristiani                   ca sunu invisibili. A dui fantasimi comu a nuatri.

Uff. Giud:      ‘N momentu, ‘n momentu, vuatri siti invisibili pp’u judici, pp’a liggi, ma no ppi mia.                   Ppi mia vuatri siti dui morti di fami n carni e ossa, ca cu la vostra presenza stati                                  svalutannu tutta sta zona residenziali.

Fernando:       Nuatri chi semu invisibili sulu quannu si tratta de’ nostri diritti e addivintamu di                          bottu visibili quannu si tratta de’ nostri duviri? Forsi è chistu ca lei ni vuoli fari                          ntendiri? (Nunzia gli dà un calcio senza farsi vedere dall’ufficiale giudiziario).

Uff. Giud:      (Sorpreso ) Cu’ è ca mi desi ‘n cauciu nto culu?

Fernando:       Forsi fu ‘n fantasima ca era di passaggiu.

Uff. Giud:      ‘N fantasima ca era di passaggiu fu, ah? Ringraziati a Dio ca c’haiu premura, pirchì                     c’haiu ‘n mucchiu di sfratti da notificari e nun vogghiu arrivari troppu tardu. Si no …

Fernando:       Chi l’havi a notificari ad autri cristiani invisibili comu a nuatri?

Uff. Giud.      Ccà c'è pocu da scherzari. Perciò vi intimu di nesciri immediatamenti da sta casa e di                  fari trasiri i novi proprietari, ca hannu a fari ‘n sopralluogu assemi a l’architettu.

Fernando:       Aspittassi ‘n momentu. Nun lu vidi ca me mugghieri è … quasi curcata nto lettu?

                        (Nu nzia si infila subito dentro il letto). Forza, Nunzia, sbrigati. Nfiliti dintra u lettu.

Uff. Giud:      Chi sta facennu, lei? Lei nun ci può curcari a st’ura.

Fernando:       Siccomu semu n democrazia me mugghieri si curca quannu ci pari e piaci.

Uff. Giud.      Lei m’ha’ diri pirchì so mugghieri si curca ora.

Fernando:       Si curca ora pirchì….. pirchì…. c’havi a frevi.

Uff. Giud:      So mugghieri c’havi a frevi? Accussì, di bottu ci vinni a frevi?

Fernando:       Si. Na frevi di cavaddu ci vinni.

Uff. Giud:      Allura so mugghieri sta mali? 

Fernando:       Malissimu sta.

Uff. Giud.      Beni, beni!

Fernando:       No. Me mugghieri sta mali, tantu mali.

Uff. Giud:      ‘U capii ca sta mali. Nun sugnu mica scemu.                       

Fernando:       Scusassi, si lei capiu ca me mugghieri sta mali pirchì dici: beni, beni? Accussì u                            discursu nun fila.

Uff. Giud:      Iu dissi: beni, beni propriu pirchì a signura sta mali.

Fernando:       Ah, eccu! Accussì parra a liggi? A l’incuntrariu.                  

Uff: Giud:      Si so mugghieri sta mali vuoli diri ca hamu a rinviari ppi forza di qualchi jornu                             l’esecuzioni di lu frattu.

Fernando:       Beni, beni! Chistu mi piaci puru a mia.

Uff. Giud:      Ma lei ‘a sta curannu a so mugghieri, veru?

Fernando:       E comu!

Uff. Giud:      Comu?

Fernando:       Comu vuoli Dio.

Uff. Giud:      Circassi di falla guariri prestu pirchi ddi dui fimmini nun ponnu aspittari chiù. Iu fra                    qualchi jornu tornu  n’autra vota ccà e si so mugghieri nun è ancora guarita ppi vuatri                  sunu duluri di panza, duluri di panza, parola mia. (Sta per uscire).

Fernando:       Ci dicissi d’aviri ancora ‘n pocu di pacenzia. (Le fa lo sgambetto).

Uff. Giud:      (Sta per cadere in terra e si volta minaccioso )Cu’ fu ca mi fici attruppicari? Cu’ fu?

Fernando:       Appi a essiri qualchi autru fantasima di passaggiu. Ccà intra c’è ‘n via vai di                                fantasimi…..

Uff. Giud.      Lei sta scherzannu cc’u focu, caru miu. Sta scherzannu cc’u focu (Esce ).

Nunzia:           ( Si alza dal letto ) Iu pensu ca accussì nun può continuari. Iu nun pozzu stari tuttu                      u jornu curcata ppi nun farini dari u sfrattu. Prima o poi finisci ca ni jettunu fora.

Fernando:       Allura n’hamu a mmintari qualchi autra cosa. ‘U sintisti cu chi facci tosta l’ufficiali                     giudiziariu ni dissi ca pp’u judici nuatri nun cuntamu nenti, ca pp’a liggi semu                             sulamenti dui fantasimi. Semu fantasimi pirchì  semu poviri. Si erumu ricchi, erumu                    inveci dui cristiani ca  c’avevumu dirittu di stari nta na casa dignitusa.

Nunzia:           ‘U sai chi ti dicu? Era megghiu si erumu  fantasimi ppi daveru. Almenu    ni                                 putevumu addivertiri a fari qualchi dispettu a cu’ ni vuoli mali.

Fernando:       Vulennu ni putemu mettiri a fari i fantasimi.

Nunzia:           Quannu?

Fernando:       Ora. Mi facisti veniri  ntesta na bella idea ca forsi può sbloccari sta situazioni.

                         Amuninni fora ca fa chiù cauru di ccà e ti mettu subbitu    a canuscenza di chiddu ca                 c’haiu n menti di fari.

Nunzia:           Sugnu curiusa di sapiri chi ti frulla nta dda testa.

Fernando:       E’ nn bella idea, n’idea di chiddi ca venunu n menti a ogni morti di papa.

Nunzia:           Pirchì ora mossi u papa?

Fernando:       Nunzia, chistu è sulu ‘n modu di diri. Cu’ campa vecchiu si fa. (Escono).

Scena terza

(Avvocato, Nunzia e Fernando)

Avvocato:       Pirmissu? C’è pirmissu? Nun c’è nuddu nta sta casa?  Oh, oh! Nuddu c’è ccà?

Nunzia:           (Lei rientra subito mentre il marito esce) Si, si. Ci sunu i fantasimi.

Avvocato:       I fantasimi ci sunu? Daveru?

Nunzia:           E comu no?

Avvocato:       Matri Santissima! Chistu iu nun lu sapeva.

Nunzia:           Finu a jeri nun lu sapeva mancu iu.

Avvocato:       E … dica, dica, dica, comu sunu? Comu sunu?

Nunzia:           Sunu fantasimi.

Avvocato:       Dicu: sunu fantasimi boni o fantasimi cattivi?

Nunzia:           Secunnu comu tira u ventu. Nun c’hannu ‘n carattiri stabili. Si qualcunu ppi casu ci                     è antipaticu ci nni fannu di tutti i culuri. Chistu è ‘n periodu ca c’hannu a nirvusa e                        guai a cu’ ci capita davanti. Chiddi sunu capaci di tuttu.

Avvocato:       Allura lassamuli n paci e nun facemuli innervosiri ancora di chiù.  

Nunzia:           E’ chiddu ca dicu puru iu. Lassatili n paci sti fantasimi e nun rumpitici i baddi pirchì                   si no s’incazzunu di bruttu e poi finisci ca fannu casamicciula….

Avvocato:       E cu’ li tocca? Iu nun ci pensu propriu a darici noia. Iu sugnu puru superstiziusu. Ppi                   l’amuri di Dio iu nun ci vogghiu aviri a chi fari chi fantasimi.

Nunzia:           Fa beni, fa beni. Ora s’accumudassi, s’assittassi, ca vaiu a chiamari subbitu  a me                         maritu. (Gli porge una sedia rotta che l’avvocato mostra di non gradire ed esce ).

Avvocato:       Unni m’assettu, ccà? Fussi scemu! Dopu l’esperienza di l’autra vota c’hannu                               ancora a facci tosta di farimi assittari supra sta seggia scassata. Chista è genti da                         chiudiri dintra ‘n manicomiu o da mannari nta n’isola deserta ppi impedirici di fari                     dannu a l’umanità. S’accumudassi, s’assittassi e u …. fissa s’assetta. Ah!

Fernando:       Bongiornu, avvucatu, pregu s’assittassi, s’assittassi.

Avvocato:       (Ripete in modo ironico ) Senti a st’autru ora! S’assittassi, s’assittassi ….. facci di                        bronzu siti!

Fernando:       Nunzia, pirchi nun lu facisti assittari a l’avvucatu e ‘u lassasti addritta comu ‘n                            salami?

Avvocato:       U salami, ccà presenti, nun si vuosi assittari, ricurdannusi di la       brutta esperienza

                        di l’autra vota.

Fernando:       Scusassi, chiamannulu salami iu nun ci vuleva mancari di rispettu a lei.

Avvocato:       Chi mi vuleva fari forsi ‘n cumplimentu?

Fernando:       Nunzia, l’avvucatu havi raggiuni, pigghia na seggia chiù megghiu di chista.

Avvocato:       Nun c’è bisognu di seggi, iu nta sta casa nun m’assettu chiù mancu si mi offriti u                        tronu  d’u re. Perciò, capitulu chiusu e parramu di cosi serii. Iu mi fici persuasu ca la                  vostra situazioni si sta mbrugghiannu forti. L’autru jornu, cc’a scusa d’a malatia di so                  mugghieri, lei pigghiau ppi fissa l’ufficiali giudiziariu e iddu logicamenti si n’appi a                 mali, perciò, ora quannu torna, si nun lassati libera sta casa, chiama i carabbineri e                        vi fa jttari fora a cauci nto culu. Ma chistu nun è nenti, nun è nenti, pirchì si faciti ppi                     casu resistenza i carabbineri vi denunzianu e vi mannunu subbitu n galera.

Nunzia:           Gesù miu, ma vidi n quali pastizzu ni stamu mittennu pp’addiffeniri u nostru                               sacrosantu dirittu a ripararini sutta n tettu ppi nun moriri di friddu.

Avvocato:       Quali dirittu? Vuatri nun aviti nissun dirittu di ripararivi d’u friddu intra sta casa.                        Sta casa nun è a vostra. Sta casa è de’ me clienti. Mittìtivilu beni n testa.

Fernando:       Havi raggiuni, havi ragguini. L’ufficiali giudiziariu n’u dissi chiaru e tunnu ca nuatri                   pp’a liggi nun          cuntamu nenti, ca semu sulu fantasimi. Però, quannu nuatri vinnimu a                   stari ccà, chista, ca lei chiama casa, era ‘n ruderi abbannunatu. Ci stavunu sulu i                                  surci. E chi surci! Facevunu paura puru a i jatti.

Avvocato:       “Era” ‘n ruderi abbannunatu. Era. Imperfettu  indicativu d’u verbu essiri. Ora inveci                   sta catapecchia vali oru e i me clienti volunu fari valiri u so dirittu di proprietà.  

Nunzia:           Allura ni jettunu fora di casa senza pietà?

Avvocato:       Chiddi vi jettunu fora a cauci nto culu.

Nunzia:           Anchi a rischiu di farini mòriri di friddu?

Avvocato:       Vuatrii dui nun curriti stu rischiu  pirchì, prima di moriri di friddu finiti n galera.

Nunzia:           Chistu tantu ppi bon auguriu, veru, avvucatu?

Avvocato:       Canuscennuvi, chista è na previsioni facili da fari.

Fernando;       A propositu, vistu ca secunnu lei nta ‘n modu o nta n’autru n galera c’hamu a gghiri                    u stissu, mi può diri ppi favuri quanti anni mi dununu  ppi na cutiddata nta                         panza di l’ufficiali giudiziariu?

Avvocato:       Na cutiddata nta panza di l’ufficiali giudiziariu? Scanzatini! Ma chi è pazzu lei? Nun                  mi dicissi ca iddu vinni già e lei ci nfilau u cuteddu nta panza? Signor Munazzotto,              mi taliassi beni nta l’occhi e mittemu subbitu  n chiaru sta cosa. Lei a cutiddata a l’                    ufficiali giudiziariu ci ‘a desi già o … ci l’havi ancora a dari?

Nunzia:           Madonna mia, Madonna mia,  aiutini tu!

Fernando:       Pirchì chi cangia, avvucatu?

Avvocato:       Comu chi cangia? Cangia tuttu. Si lei a cutiddata ancora nun ci ‘a desi putemu in                        primis pruvari a raggiunari ppi vidiri si è u casu di dariccilla ppi daveru. In secundis                    ci putemu pinsari ‘n pocu ppi capiri si è giustu dariccilla e pirchì. E nun sulu chistu                pirchì putemu stabiliri puru si sta …biniditta cutiddata ci l’ha’ dari propriu nta panza,                  cc’u rischiu di tuccari qualchi organu vitali e di aggravari la so posizioni  ( indica                   Fernando ). Viceversa (con un tono di voce alto).Viceversa (con tono di voce basso ).

Nunzia:           Madonna mia, Madonna mia, chi guaiu! Fernando ….

Fernando:       Nunzia, nun interrumpiri l’avvucatu. Pregu, avvucatu, cuntinuassi la so arringa.

Avvocato:       Viceversa, si a cutiddata ci ‘a desi già, nun ni resta autru da fari ca studiari a linea                       difensiva, invocannu u ricanuscimentu di l’attenuanti generichi ppi la provocazioni di                 ddu fitenti di l’ufficiali giudiziariu, ca insistiu troppu ppi gghittarivi fora da sta casa.

Fernando:       Oh! Mi fa piaciri ca puru lei parra di la provocazioni di ddu curnutazzu di l’ufficiali                    giudiziariu.

Avvocato:       Fitenti, fitenti no curnutazzu. Ma chistu nun è tuttu. Nun è tuttu. Pirchì nuatri avemu                 puru autri carti da jucari. E chi carti ca c’avemu!   

 Nunzia:          Chi nni putemu jucari puru a matta, avvucatu?

Avvocato:       Ni la fattispeci ni putemu appellari a la clemenza di la Corti, facennu presenti ca si                      tratta di (indica Fernando ) ‘n mortu di fami, ca fu custrittu  a difenniri cu l’ugna e                  cu i denti l’unica possibilità, ca c’aveva, di nun moriri di friddu assemi a so                                mugghieri, povira anima innocenti.

Nunzia:           Innoccenti sugnu, innoccenti, bravu, avvucatu, bravu. Fernando, fatti addifenniri da                   l’avvucatu ca ni sapi una chiù d’u diavulu.

Avvocato:       Signura, iu modestamenti sugnu ‘n principi d’u foru. Signor Munazotto, mi vinissi a                   truvari nto me studiu  e ci fazzu vidiri ca a ddu fetenti di l’ ufficiali giudiziariu….

Fernando:       A ddu curnutazzu.

Avvocato:       A ddu fetenti curnutazzu di l’ufficiali giudiziariu ci facemu fari a figura d’u pizzenti,                 ca si merita. Lei vinissi cchi sordi ca poi ci pensu iu.(Gli dà il biglietto da visita ).                     Assoluzione o il minimo della pena. Tranquillo.

Fernando:       Grazii, avvucatu, grazii. A mia mi pari, però, ca ccà ognunu cerca d’ apprufittari di li                   difficoltà di l’autri ppi fari sulu l’interessi so’. Sintennu parrari a lei iu mi fici                               persuasu ca è megghiu nun mittirisi mai n manu a l’ avvucati, pirchì l’ avvucati sunu                   capaci di diri tuttu e u cuntrariu di tuttu, seconnu la so cunvinienza.

Avvocato:       Sintissi, iu ci spiegai a lei quali sunu i conseguenzi a li quali può gghiri incontru si                        ci duna na cutiddata nta panza a l’ufficiali giudiziariu. Ora, però, havi a decidiri lei                         chiddu ca vuoli fari. Si a cutiddata ci ‘a desi o ci ‘a duna mi vinissi a circari pirchì na                soluzioni ‘a truvamu. (Cambia tono di voce) Si inveci a cutiddatata nun ci la vuoli              dari chiù, ci cunsigghiu di cugghirisi i pupi e di irisinni immediatamenti da sta casa.

Fernando:       Grazii, avvucatu, lei ha statu chiaru. Ma iu purtroppu nun m’a sentu di fari mali                           mancu a na musca, perciò, anchi si l’ufficiali giudiziariu mi sta antipaticu,  iu ci                           rinunziu a darici a cutiddata nta panza e cu’ n’appi n’appi.

Avvocato:       Ci rinunzia,  ah? ‘U  sapeva iu ca fineva accussì. Allura ‘u sapi chi ci dicu? Ca fa                         beni l’ufficiali giudiziariu a gghittarivi fora a cauci nto culu, pirchì lei è ‘n                                quaquaraquà e nun c’havi dirittu di stari nta sta casa. Si lei veni nto me studiu                                    l’assicutu a cauci nto culu puru iu. Virgogna! Lei è ‘n omu senza parola. Mi fici                                   spurmunari ppi nenti! (Alquanto contrariato ). Mi fici perdiri ‘n saccu di tempu ppi                   nenti. Ppi nenti, stu quaquaraquà! (Esce ).

ìNunzia:          Oh, Madonna mia! Vuoi vidiri ca l’avvucatu s’incazzau  pirchì tu nun ci vuoi dari                       chiù a cutiddata nta panza a l’ufficiali giudiziariu? Ma tu t’ava misu n testa di fari                     veramenti sta carnificina?

Fernando:       Ma quali! Io vuleva vidiri sulamenti quantu è birbanti l’avvucatu, ca vuleva fari u                        doppiu jocu cu nuatri.

Nunzia:           Ah! Megghiu accussì. Megghiu accussì. (Si fa il segno della croce ) Signuri vi                              ringraziu. Ma ora iu haiu paura ca      dd’avvucatu ni fa gghittari subbitu  fora da casa.

Fernando:       Nun è ancora ditta l’ultima parola. A spiranza è l’ultima a mòriri.

Nunzia:           Intantu …. Mo’ veni Natali, nun tengu dinari, nun sacciu chi fari e mi vaiu a curcà.                     Mo’ veni Natali ….. veni Natali … e nun sacciu chi fari. Nun sacciu chi fari e …..

Fernando:       Non sacciu chi fari e mi vaiu a curcà. E mi vaiu a curcà! (Si avviano verso il letto ).

SIPARIO

FINE DEL SECONDO ATTO

A CATAPECCHIA

CA VALI ORU

Atto terzo

Scena prima

(Fernando, Nunzia, Architetto, quindi, Emigrante)

Architetto:      (Entra ed ha un taccuino in mano) Scusati, cc’u vostru pirmissu iu c’avissi a dari na                    taliata a stu locali. Sugnu l’architettu di quelle due signore, ca s’accattanu tuttu u                       lottu circostanti.

Fernando:       Pregu, pregu, facissi cuntu di essiri a so casa.

Nunzia:           (A Fernando) ‘U sintisti ? Ddi dui fimmini ora s’accattanu puru u lottu.

Fernando:       Quali lottu?

Nunzia:           U bancu lottu, chiddu ca duna i nnummira.

Architetto:      Signora, a mia mi pari ca i nnummira i sta dannu lei inveci. 

Nunzia:           No, no. Da chi munnu è munnu i nnummira i duna u bancu lottu.

Architetto:      Chi c’entra ora u bancu lottu?

Nunzia:           ‘U dissi lei ora ora ca ddi dui fimmini s’accattanu u lottu.

Architetto:      Signura, i me clienti s’accattanu u lottu edificabili no u bancu lottu.

Fernando:       Ah, s’accattanu u lottu edificabili, no u lottu, lottu,  chiddu de’ nnummira a lottu? ‘U                 capisti ora, Nunzia? I dui cummari s’accattanu u lottu edificabili.

Nunzia:           Chi vuoli diri edificabili?

Fernando:       Edificabili vuoli diri, vuoli diri … nta stu momentu mi passau di menti chiddu     ca                    vuoli diri. Scusassi, architettu, n paroli poviri chi vuoli diri di precisu lottu                                 edificabili, pirchì me mugghiri, ca è ‘n pocu gnuranti, purtroppu nun lu sapi.

Architetto:      Vuoli diri ca supra stu terrenu inveci di sta catapecchia c’havi a veniri ‘n grattacelu                     chi fiocchi. E, di consequenza, vuatri vi nn’ata a gghiri da sta casa pirchì hamu a                               cuminciari subbitu a travagghiari.  

Fernando:       Iddi volunu accuminciari a travagghiari ppi fabbricari ‘n     grattacelu.

Nunzia:           Ah, è lei chiddu ca vuoli costruiri u grattacelu? Ora ci pensu iu. (Prende la sedia )                       S’accumudassi, architettu, s’assittassi. (Gliela pone dietro con malizia ). S’assittassi.

Fernando:       (Mentre l’architetto sta per sedersi gli toglie la sedia da sotto il sedere … ) No, no,                        stassi attentu,           stassi attentu ca si s’assetta ci resta incastratu.

Architetto:      (Non trovando più la sedia cade con il sedere per terra ) Chi modi sonu chisti?

Fernando:       Iu ci ‘u dissi a lei di stari attentu.

Architetto:      Si ‘a signura mi desi na seggia pp’assittarimi lei pirchì m’a levau da sutta u c…..,                         ppi farimi cascari n terra?

Fernando:       Taliassi chi seggia è chista. ‘A taliassi beni.

Architetto:      Chista lei ‘a chiama seggia?

Fernando:       Appuntu!

Nunzia:           Iu ci desi a seggia ca c’avemu, mica ci nni puteva accattari una nova ppi iddu.

Fernando:       Me mugghieri a seggia ci la offriu, però, cu tuttu u cori.

Architetto:      Menu mali. Avanti, vah, ora almenu datimi na manu ppi farimi susiri, ppi favuri.

                        (I due fingono di aiutarlo ed appena lo sollevano un poco,mollano la presa e lo                            fanno ricadere più volte a terra facendo un poco di confusione ) Oh, oh, oh!

Architetto:      Basta, basta. E’ megghiu ca provu a susirimi da sulu ( dopo qualche tentativo andato                   a vuoto a mala pena ci riesce ). Eccu fattu. Accuminciamu beni la jurnata!

Nunz e Fern:   (I due fingono di incoraggiarlo e di fare il tifo per lui ) Bravu! Bravu! (applausi).

Architetto:      Ora facitimi travagghiari, ppi favuri.  (Prende le misure e fa qualche commento ad                       alta voce ) Quattru ppi tri, dudici.  (scrive ) Cincu ppi quattru vinti …. Tri ppi tri,                    novi … tri ppi novi … tri ppi novi …. Tri ppi novi  …

Fernando:       Tri ppi novi, vintisetti. Vintisetti, architettu ...

Architetto:      (Gli dà una guardata non proprio amichevole ) Si, si. Grazii. Vintisetti. Sei ppi                           cincu, trenta.Setti ppi ottu ….Setti ppi ottu …. Cinquantasei…..

Nunzia:           (A Fernando) Chi sta facennu l’architettu?

Fernando:       Si sta ripassannnu a tabellina.

Nunzia:           A l’età so si ripassa ancora a tabellina?

Fernando:       L’ architetti a tabellina s’a ripassunu tutti i santi jorna.

Nunzia:           Chistu iu nun lu sapeva.

Architetto:      Va beni accussì. Iu ppi oggi haiu già finutu.

Fernando:       Di già? Architettu, onestamenti mi pari ca oggi lei di ripassu ni fici picca. Eh, si.                          Propriu picca ni fici. Setti ppi setti?

Architetto:      Quarantanovi.

Fernando:       Bravu! Si vidi ca lei è architettu. Ottu ppi ottu?

Architetto:      Sissantaquattru.

Nunzia:           Dui ppi dui?   

Fernando:       Chista è troppu facili ppi l’architettu.

Architetto:      Chi c’aviti ppi casu bisognu di ripassarivi a tavula pitagorica?

Fernando:       Nuatri? No, no. Nuatri ci stamu dannu ‘n aiutu a lei.

Architetto:      A mia? Ma chi siti scemi? Chi vi passa ppi la testa? Cosi da pazzi! Mi vulevunu                           aiutari a ripassare a tabellina a mia. Cosi da pazzi! Cosi da pazzi! Ma chi vuliti?

Fernando:       (A Nunzia) ‘U vidi chi succedi? A fari beni a l’autri ci si rimetti sempri.

Architetto:      Sintiti, dicu a vuatri. Iu ora mi nn’haiu a gghiri o Catastu, appena arrivunu i me                           clienti facitili assittari, anzi no, è megghiu si i lassati addritta e dicitici ca iu tornu                       prestu.  Cosi  da pazzi, cosi da pazzi! A tabellina, a mia. (Esce ).

Nunzia:           Secunnu mia l’architettu si n’appi a mali.

Fernando:       Si ora venunu ddi dui fimmini  è megghiu ca ni iemu a preparari ppi farici a festa ca                    si meritunu.

Emigrante:      (Entra ) Abù, abà, sciallà. Io volere sapere se con la mia caparra ci sono novità.

Fernando:       Oh, guarda cu’ c’è? Tu caschi comu u caciu supra i maccarruni. Iu studiai na                                mossa ppi sbloccari a situazioni e tu hai a fari la to parti ppi jucari assemi a nuatri.                       Nunzia, i preparasti linzola ppi fari i fantasimi?

Nunzia:           Si. E’ tuttu prontu.

Emigrante:      Cosa essere fantasmi?

Fernando:       Tu nun canosci i fantasimi? Veni fora ca t’u dicu iu cu’ sunu i fantasimi. (Canticchia)                  Semu sulu tri,            dui fantasmi e ‘n emigranti, senza amici né parenti, semu tri …Veni,                    veni, veni…veni, veni, veni, veni …veni, veni, veni, veni, veni… ccà.

Emigrante:      Abù, abà, sciallà. Abù, abà, sciallà. (Escono tutti e tre ).

Scena seconda

(Lalla, Lella, Nunzia, Fernando, Emigrante)

                        (Entrano le due signore, Lalla e Lella, sicure di trovarci l’architetto ).

Lella:               Pirmissu? C’è pirmissu? Nun c’è nuddu nta sta casa?  Vuoi vidiri ca puru stavota                        l’architettu veni tardu?

Lalla:               Eppuru mi prumisi  ca arrivava prima di nuatri . Ora chi ci facemu ccà nuatri dui suli,                  suli?

Lella:               Chi putemu fari? L’ aspittamu e quannu veni, veni. Iu sugnu sicura ca l’architettu                        veni. Chiuttostu, chi fini ficiru ddi dui pizzenti ca stavunu ccà?

Lalla:               Secunnu mia ddi dui morti di fami abbannunanu a casa ppi paura di l’ufficiali                             giudiziariu. Siccomu a vota passata ‘u pigghianu ppi fissa cc’a scusa ca a mugghieri                    aveva a frevi, iddu ava già decisu di chiamari i carabbineri ppi falli jttari fora      cu                    la forza. 

Lalla:               Allura ddi puvirazzi capenu l’antifuna e giustamenti s’arrinnenu prima ancora di                          cummattiri. Tantu contra a nuatri nun ci la putevunu fari.

Lella:               Contra a ‘n avvucatu comu a chiddu nostru a guerra era persa n partenza ppi iddi.

Lalla:               Grazii a Dio, ora nun c’è chiù nuddu ca ni può impediri di fari u comudu nostru. Nun                 c’è chiù nuddu ca ni può impediri di realizzari u nostru progettu.

Lella:               Accussì sarà cuntentu puru to maritu, ca si può costruiri finalmenti u grattacelu.

Fernando:       (Entra un fantasma da una parte e uno dall’altra. Sono coperti da un lenzuolo                             bianco con due fessure all’altezza degli occhi e altri piccoli accorgimenti per                                renderlo idoneo a farli sembrare veramente due fantasmi ) Cu’ ’u dissi ca ccà nun                         c’è chiù nuddu? Cu’ è ca ‘u dissi? Ccà ci semu nuatri. Vi scurdastivu di nuatri?                                  (Tengono le braccia alzate per fare più paura alle signore )

Lella:               (Inizialmente ne vede solo uno ) Oddio, ccà c’è ‘n fantasima! Aiutu, aiutu! C’è ‘n                        fantasima! Lalla, Lalla, talia, c’è ‘n fantasima, ‘n fantasima.

Lalla:               (Non reagisce alla sollecitazione e ed esclama semplicemente..) Oddio, c’è ‘n                              fantasima ppi daveru!  Aiutu, aiut …. aiu….a… a…ah! (Alza le braccia spaventata e                  la parola le si strozza in gola, rimanendo completamente afona).

Lella:               Lalla, Lalla! Chi ti pigghiau, bedda? Matri, sicca arristau!

Nunzia:           Pss, pss, pss! Pss, pss, pss!

Lella:               Cu’ è? (Si volta e vede l’altro fantasma) Oddio!

Nunzia:           Vidissi ca finu a prova cuntraria ccà i fantasimi semu dui.  

Lella:               Dui? Lalla, i fantasimi sunu dui, dui sunu! Aiutu, aiutu! (scappa inseguita dai                              fantasmi che le mettono paura). Curri, Lalla, …. curri, curri … Lalla, curri … pirchì                     nun curri, Lalla? Matri, di marmuru si fici!

Lalla:               (Assiste immobile come una statua di gesso senza potere dire una parola).

Fernando:       Veni ccà. Unni vai, tu? Unni vai? Tu oramai nun c’hai scampu. (Uno da un lato e uno                  dall’altro lato finalmente la bloccano). Alt! Di ccà nun si passa.

Nunzia:           Alt! E’ inutili ca cerchi di scappari. Ppi vuatri dui arrivau l’ura d’u giudiziu                                  universali e ora sunu cavuli vostri.

Fernando:       E chiddi vostri sunu cavuli amari.

Lella:               Aiutu, aiutu! Vi pregu, signuri fantasimi, vi pregu, nun ni faciti mali.

Fernando:       Ripeti chiddu ca dicisti ora ora.

Lella:               Vi pregu, signuri fantasimi, nun ni faciti mali.

Fernando:       (A Nunzia, lusingato ). Accussì mi piaci. ‘U sintisti, Nunzia?

Nunzia:           Cu’ sunu i signuri fantasimi? 

Fernando:       Comu cu’ sunu? I signuri fantasimi semu nuatri, no?          

Nunzia:           Ah! Nuatri semu? Mizzica! Ora ca semu fantasimi addivintamu puru signuri?

Fernando:       Statti muta e nun cumplicari i cosi. (Alza le braccia e minaccia Lella facendole                            paura). Ed ora cu tia facemu i cunti, anima persa. Uh …. Uh …, uh …!

 Lella:              Aiutu! Iu mi sentu mali.( Sentendosi venir meno, Lella guarda dietro di sé in                                cerca almeno di una sedia sulla quale accasciarsi). Mi sentu mali, mi sentu mali. Mi                 pari di sveniri. Fra pocu mi perdu i sensi. Signor fantasima, ci lu giuru, iu staiu quasi                ppi sveniri.

Fernando:       (A Nunzia ) Fantasima, curri, va a pigghiari subbitu na seggia pp’a signura ca vuoli                      perdiri i sensi.

Nunzia:           (A Lella ) Oh! Tu aspetta ‘n momentu prima di sveniri. Chi premura c’hai? Resisti,                       bedda, resisti (va a prendere una sedia nella quale accogliere la signora che sta per                     perdere i  sensi e gliela mette subito dietro). Eccu fattu, ora, si vuoi, ti puoi puru                               rumpiri u coddui. Unu, dui, tri …. Unu, dui, tri … Oh, oh, oh …..

Lella:               Pozzu sveniri?

Nunzia:           Pregu, pregu.

Lella:               (Le si piegano le gambe, guarda dietro di se, si assicura che c’è la sedia, si mette             una mano in fronte e sprofonda nella sedia svenuta) Oh! Oh! (Prende bene le misure                 per cadere sulla sedia).Oh….!

Nunzia:           Oh, oh, oplà, canestru! Una è già sistemata. Ora tu statti cheta nta sta seggia ca                           nuatri iemu a sistemari dda mummia mbarsamata di l’amica to.

Fernando:       (A Lalla, che è rimasta impietrita e senza parole …) E tu chi fai, nun strilli? Tu nun                      ci nn’hai paura de’ fantasimi?

Nunzia:           (A Lalla ) Ora, ca semu fantasimi, semu signuri puru nuatri. ‘U capisti, bedda?

Fernando:       Forza, ietta schigghi puru tu, chiedi aiutu, chiama i carabbineri e fanni      jttari fora a                  pidati nto culu. Ah, ah, ah! (ride). Nun parri chiù, ah? Nun parri chiù?     Chi ti

                        cascau a lingua a tia? (A Nunzia)A chista ci cascau a lingua.

Nunzia:           (La cerca ) Unni ci cascau?   

Lalla:               Ah …. Ah …. Ah …! (Apre la bocca e fa cenno con il dito di avere perso la parola).  

Nunzia:           ( Guarda dentro la bocca di Lalla e le infila un dito fino a farla strozzare) A lingua ci                    l’havi, ci l’havi. Ci ‘a visti iu. ‘A tuccai ora ora puru cu ‘n jtu.

Fernando:       Allura vuoli diri ca pirdiu sulamenti a parola. A paura fa     novanta, ah?  

Nunzia:           Secunnu mia chista nun si muovi chiù pirchì si la fici di ncoddu.

Fernando:       E’ veru cc’a t’a facisti di sutta? Si o no? Rispunni! Rispunni!

Lalla:               (Fa segno di no e che non può rispondere ).

Nunzia:           Chista nun parra.

Fernando:       Pirchì nun parri? Rispunni, pirchì nun parri?  (A Nunzia )Si chista cuntinua a nun                        parrari iu fazzu comu fici Michelangelo cc’u Mosè. Vaiu a pigghiari u       marteddu e                 ci dugnu na bedda martiddata nte jammi e cu n’appi n’appi de’ cassati di         Pasqua.                       Pirchì nun parri? Toh, na martiddata nte jammi. Pirchì nun parri? Toh,       n’autra                        martiddata. Prima o poi …. a forza di martiddati nte jammi a chista a          fazzu                           parrari iu. Parola mia.

Nunzia:           Chista mi pari na bona idea ppi fari rianimari sta mummia mbarsamata.

Fernando:       Allura tenila a bada tu ca iu ora vaiu a pigghiari subbitu u marteddu.

Lalla:               No, no. A martiddata nte jammi no, a martiddata no! Iu haiu i jammi troppu sicchi e                   si mi ci dati na martiddata si rumpunu n milli pezzi.

Fernando:       A mummia parrau.

Nunzia:           Ppi paura d’a martiddata nte jammi ti turnau subbitu a parola, ah?

Fernando:       Allura Michelangelo c’aveva raggiuni?

Nunzia:           A stu puntu, però, iu a martiddata ci ‘a dassi u stissu, accussì ci ‘a dassi, ppi sfizziu,                    tantu ppi vidiri si è veru ca c’havi i jammi sicchi sicchi.

Lalla:               A martiddata no, a martiddata no.

Fernando:       Va beni. Obbiezioni accolta. 

Lalla:               Ma vuatri cu’ siti? Chi vuliti da nuatri?

Fernando:       Comu cu’ semu? Nuatri semu fantasimi. Chiddi ca pp’u judici nun esistunu ma ca                       inveci ci sunu. ‘U capisti ora cu’ semu nuatri? Nuatri semu fantasimi  e stamu nta sta                 casa. Chiutostu cu’ siti vuatri? Cu’ vi ci purtau ccà?

Nunzia:           (A Fernando) Chi t’u scurdasti cu’ sunu iddi?  Iddi sunu i patruni di casa ….

Fernando:       Iu a sti dui signuri nun li canusciu, nun li visti mai prima d’ora.

Nunzia:           Ma allura si propriu scemu. Chi si già rimbammitu? Iddi sunu ….

Fernando:       Ti vuoi stari muta, ppi favuri!

Lalla:               Nuatri semu i novi proprietarii di tuttu u terrenu ca c’è ccà intornu.

Nunzia:           Tu dissi ju ca sunu…

Fernando:       Muta, tu. Tantu piaciri! Mai visti né sintuti prima d’ora.

Lalla:               (Guarda verso l’amica ) A propositu, chi ci facistivu a l’amica mia, mischinedda?

Nunzia:           Nenti. Lei s’accuffulau nta seggia e s’addurmisciu.

Lalla:               Anchi si vuatri siti fantasimi, di ccà vi nn’ata a gghiri u stissu prima possibili pirchì                      ccà nun ci putiti stari chiù. Sta casa è di nostra proprietà. N’accattamu chi nostri soldi                       e ora l’hamu a sdirrubbari, l’hamu a raderi a zeru.

Nunzia:           L’ata a sdirrubbari? Ma chi siti pazzi? Chista è na casa prizziusa ppi cu’ nun c’havi                      unni iri a dòrmiri.

Fernando:       E’ megghiu dòrmiri ccà ca a l’aria aperta, no?

Lalla:               Chista è na catapecchia e accussì com’è nun servi a nenti.

Nunzia:           Nun ti servi a tia pirchì c’ hai na bella casa ma a nuatri ni servi e comu ni servi.

Lalla:               Ti dissi ca nun servi.

Nunzia:           E iu ti dicu inveci ca servi.

Lalla:               Nun servi.

Nunzia:           Servi, servi. Ti dissi ca servi. (A Fernando) Signor fantasima, dacci subbiti na                              martiddata nte jammi e facemula finita.

Lalla:               A martiddata no, a martiddata no.

Nunzia:           Allura rispunni: sta catapecchia servi o nun servi?

Lalla:               ( Remissiva ) Servi, servi.

Nunzia:           Oh! Servi. Chi boni    maneri si otteni tuttu. Allura ppi com’ora nenti martiddata.

Fernando:       Senti, bedda, nuatri ccà ci stamu da chiù di ducent’ anni e nuddu mai si permisi di                      farini sluggiari. Perciò si ora vi mittistivu n testa di pruvarici iu v’avvertu ca nuatri                    vi perseguitamu notti e jornu finu a quannu campati e nun vi damu           paci mancu                 dopu la morti.

Lalla:               Lella, Lella, Lella! (Si avvicina e la scuote ) Arrisbigghiti!  Lella, Lella, Lella!

Lella:               (Da appena segni di vita e come in sogno … ) Ah! Chi c’è? Lalla, Lalla, Lalla!

Nunzia:           Lella e Lalla, Lalla e Lella, mi pariti pani cottu e murtadella. Signor  fantasima, dai                      sbrighiti, chiama subbitu u spiritu malignu, accusì cu sti dui sciolliri mittemu i cosi                       n chiaru e nun ni parriamu chiù.

Fernando:       ‘U chiamu subbitu e cu’ n’appi n’appi.

Lalla:               ‘N momentu! ‘N momentu! Cu’ è stu spiritu malignu?

Nunzia:           Ora ‘u vidi cu’ è. (A Fernando ) Dai, chiama u spiritu malignu e mittemu subbitu i

                        carti n tavula.

Lalla:               No, u spiritu malignu no. U spiritu malignu, no. Iu c’haiu paura d’u spiritu malignu.

Nunzia:           (A Fernando ) Nun ti fari cunvinciri da sta strega chianciulina.      

Fernando:       (Allarga le braccia e si esibisce in una strana invocazione ) Spiritu malignuuuu!                           Spiritu malignuuuu! Tu ca pp’arrivari finu a ccà attraversasti u mari …

Nunzia:           Vidi ca prima d’attraversari u mari u spiritu malignu attraversau u desertu.

Fernando:       Ah, veru è! Spiritu malignuuuu! Spiritu malignuuuu! Tu, ca pp’ arrivari finu a ccà,                       attraversasti prima u desertu e poi u mari, (a Nunzia ) va beni accussì? Veni subbitu                    nta sta catapecchia cu l’accentu supra la “e” e facci capiri   a sti dui streghi ricchi                         sfunnati ca hannu a lassari n paci i nostri amici Nunzia e    Fernando, ca sunu                              preoccupati pirchì i volunu jttari fora di ccà.  

Nunzia:           I nostri amici Nunzia e Fernando sunu dui puvirazzi comu erumu nuatri prima ca                         addivintassimu fantasimi.

Fernando:       I nostri amici Nunzia e Fernando stannu nta sta baracca e nun c’hannu unni iri a                          dòrmiri si ddu curnutazzu di l’ufficiali giudiziariu ci notifica u sfrattu.

Nunzia:           Pirchì Nunzia e Fernando a la Caritas nun ci volunu iri. Mi spiegai?

Lalla:               Ppi casu vuatri siti amici di ddi dui morti di fami ca occupanu       abbusivamenti sta                   casa?

Nunzia:           Chiù ca amici semu. Nuatri semu quasi parenti. Havi tant’ anni ca vivemu assemi e                      nun c’avemu intenzioni di spartirini ora. Puru si sunu poviri, Nunzia e Fernando sunu                         dui bravi pirsuni e nuatri ci iemu d’accordu.

Lalla:               Mi maravigghiu di vuatri ca siti dui signori e frequentati inveci certi pirsunaggi.

Nunzia:           (Fa cenno a Fernando di agire ). Chiamalu!

Fernando:       (Ripete l’invocazione ) Spiritu malignu, spiritu malignu  tu, ca pp’arrivari finu a ccà,                     attraversasti u desertu  e poi u mari …. Chi si ppi casu ancora stancu d’u viaggiu o                      t’addurmiscisti? Veni subbitu ccà ppi farici a sti dui streghi u serviziu, ca sai tu.

Emigrante:      ( E’ coperto da un lenzuolo nero acconciato come quelli bianchi dei fantasmi ed ha                      in mano un bastone). Ecchime! Ecchime! Io essere spirito di legno. Spirito di legno.

Lalla:               Oddio! ‘N fantasima niuru c’è, ‘n fantasima niuru! Aiutu, aiutu! (Nunzia va a                              prendere ’altra sedia e si posiziona dietro di lei, seguendo i suoi movimenti  in attesa                    che  si svenga per la paura) Lella, Lella, Lella!

Fernando:       Iddu nun è ‘n fantasima.

Lalla:               Aiutu, aiutu! (Tenta di scappare e Nunzia le corre dietro con la sedia ).

Emigrante:      Ferma, ferma! Se tu scappare io dare a te botta in testa. Io essere spirito di legno.

Fernando:       Tu si spiritu malignu.

Emigrante:      Malignu?

Fernando:       Malignu, malignu.

Emigrante:      E il legno?

Fernando:       U lignu nun c’entra nenti. Cu’ t’u dissi a tia di purtariti stu lignu appressu?

Emigrante:      Forse io avere confuso pulpiti con  purpetta. Getto il legno. (Abbandona il legno ) Va                  bene così?

Fernando:       Spiritu malignu, tu cu stu lignu stai facennu troppu casinu. E ora   fai u to duviri

                        senza perdiri tempu. Pigghiti l’anima di sti dui streghi e portali subbitu a   lu ‘nfernu.

Emigrante:      Tutt’ e due le devo prendere?

Fernando:       Tutt’e dui. A l’unimosu, all’usinomu, all’unisonu …. Tutt’e dui assemi, vah.

Lalla:               No. A lu ‘nfernu no, a lu ‘nfernu no. Lella, Lella, Lella! Aiutu, mi sta mancannu u                       ciatu, aiutu, aiutu! (Guarda dietro e poi si lascia andare così Nunzia finalmente può                   accoglierla nella sua sedia ) Mi manca u ciatu. Mi manca u ciatu. Signor fantasima,                   pozzu sveniri puru ju?

Nunzia:           Finalmenti! Dai, dai, unu, dui, tri …Oh, oh, oh …(Lalla sviene ) Oplà, canestru!

Lella:               (Abbastanza sveglia con un filo di voce) A lu ‘nfernu no! A lu ‘nfernu no!

Nunzia:           Inveci si. Ata a gghiri a lu nfernu, tutt’ e dui. A l’unis ….  assemi c’ata a gghiri.

Emigrante:      Scusa, capo, se le streghe non sono ancora morte come faccio io per prendere la loro                   anima?

Fernando:       Prenotaci subbitu dui posti a lu ‘nfernu, nun lu vidi ca stannu murennu di paura                           tutt’e dui?

Lalla:               (Si sveglia ) Iu ancora nun staiu murennu. Lella. Lella, Lella! Tu ppi casu stai                               murennu?

Lella:               Ah! (Quasi sveglia )Mancu iu staiu murennu!

Nunzia:           Miiii! Sti dui maliditti streghi c’hannu a scorcia dura, porca miseria!

Fernando:       Spiritu malignu  alt, sospendi l’ operazioni e ascutamu i so ultimi vuluntà.

Emigrante:      Abù, abà, sciallà,  allora io mi fermo qua.

Lella:               Nuatri vi vulemu tantu beni, ‘n beni di cori.

Lalla:               E  vi vulemu chiediri pirdunu pp’ aviri tentatu di jttarivi fora dopu ducent’ anni                           di onuratu serviziu nta sta casa. Si vuatri ni pirdunati ni putemu mettiri d’accordu ppi                     nun gghiri subbitu a lu ‘nfernu. Pirchì nuatri c’avemu paura di lu ‘nfernu, è veru                                   Lella?

Lella:               Si. Nuatri c’avemu paura di iri lu ‘nfernu e vulemu fari a  paci cu vuatri.

Fernando:       Si u spiritu malignu è d’accordu nuatri  semu pronti a trattari         pp’attruvari na

                        bona soluzioni puru pp’i nostri amici Nunzia e Fernando.

Nunzia:           Supratuttu ppi iddi, mischineddi.

Fernando:       Spiritu malignu, tu si d’accordu a trattari cu sti dui sciolliri pentiti?

Emigrante:      No. Io dovere prendere la loro anima per portarle subito all’inferno.

Fernando:       Spiritu malignu, ora nun fari u difficili, trattamu cu iddi e circamu di salvari a crapa e                 i cavuli.

Emigrante:      Ah, buoni i cavoli. Buoni i cavoli.  Io voglio fare anche i cavoli miei.

Fernando:       Allura, spiritu malignu, si d’accordu?

Emigrante:      (Non sa cosa dire ed apre le braccia rassegnato ).

Fernando:       (Imitando il postino di “C’è posta per te” ) U spiritu malignu accittau l’invitu a                            trattari.

Emigrante:      Io fare quello che vuoi tu per salvare questa catapecchìa, ia ia, oh!

Fernando:       Catapècchia, spiritu malignu, catapècchia, Si duru, però.

Lalla:               Scusassi, signor fantasima, ppi casu stu spiritu malignu è puru straneru?

Nunzia:           Si. E’ nu spiritu malignu extracomunitariu.

Lella:               (Definitivamente sveglia ) Extracomunitariu è? Accidenti! Chi stannu arrivannnu             puru i spiriti maligni extracomunitari ora?

Nunzia:           L’Italia è china di spiriti maligni. Ce n’è unu a ogni angulu di strata.

Lalla:               E sunu tutti extracomunitari?

Nunzia:           No. Certi spiriti maligni sunu italiani. Sunu chiddi di Equitalia. Ci l’havi   presenti lei                  chiddi de’ tassi?

Lalla:               Speriamu ca u clandestinu capisci l’italianu e nun ni fa mali a nuatri.

Nunzia:           Vuatri dui siti sutta la nostra protezioni.  

Lalla:               Vi ringraziu. Ora, però, mi vulissi susiri da sta seggia.

Lella:               Puru iu mi vulissi susiri.

Fernando:       E’ megghiu ca trattamu mentri siti ancora assittati si no u spiritu malignu s’incazza e                   vi manna subbitu a lu ‘nfernu. A la fini, si a trattativa si concludi beni, nuatri                                   v’aitamu a mittirivi n’autra vota addritta, parola di fantasimi. N casu cuntrariu ….                   ppi vuatri sunu cavuli amari.

Emigrante:      Abu, abà, sciallà!

Scena terza

(gli stessi più Architetto e poi Fortunata)

Architetto:      (Entra ) Pirmissu? Oddio, chi ci sunu i fantasimi?  Signura Lalla, signura Lella,                           chi successi ccà? Iu c’haiu paura de’ fantasimi.

Lalla:               Nun si preoccupassi, architettu. Sti fantasimi sunu  amici nostri. Ci stannu da                               duecentu anni nta sta casa e sunu inquilini rispittusi.

Architetto:      E chiddu niuru cu’ è?

Lalla:               Chiddu è nu spiritu malignu extracomunitariu comu a chiddi di Equitalia.

Architetto:      Ci giuru ca iu nun ci staiu capennu nenti.

Lalla:               Lei nun capisci mai nenti, architettu. Ora, però, sintissi a mia. Iu a sti dui fantasimi ci                 vogghiu dari ‘n appartamentu  nicu nicu  d’u grattacelu si iddi cunvinciunu, però, ddi                 dui morti di fami, amici so’, a lassari bonariamenti libera sta casa.

Fernando:       N’appartamentu nicu nicu ni vuoli dari? Pirchì nicu?

Architetto:      Ppi casu u vuliti puru granni?

Nunzia:           Certu. (A Fernando ) Chistu è chiddu ca s’arripassava a tabellina.

Fernando:       (A Nunzia ) Ssss! Nun ti fari sèntiri. (All’architetto ) L’appartamentu ‘u vulemu                            granni e, si è possibili, puru panoramicu. Nuatri avemu bisognu  di tantu spaziu e di                    na camira cu l’usu di cucina ppi ospitari u spiritu malignu assemi a so mugghieri.

Lella:               Pirchì, u spiritu malignu è puru maritatu?

Fernando:       Chi ci vuoli fari, signura? I spiriti maligni Dio prima li fa e poi l’accoppia, no?

Lalla:               Architettu scigghissi lei l’appartamentu ca c’hamu a dari a sti fantasimi pirchì nuatri                    semu stanchi di stari nta sta posizioni e a lu ‘nfernu nun ci vulemu iri.

Architetto:      V’ aiutu iu a farivi susiri.

Fernando:       Tu, pensa a scegghiri l’appartamentu e fatti i cavuli …. to’.

Emigrante:      Buoni i cavoli. Abù, abà, sciallà di chi sono i cavuli ccà?

Architetto:      Calma, signori, calma. (Guarda la pianta del costruendo grattacielo) Eccu, chistu                        mi pari n’appartamentu bonu. ( Glielo fa vedere ) Chi nni dici lei? Vi va beni chistu?

Nunzia:           Fammillu vidiri puru a mia.

Fernando:       Si. Va beni, va beni. Affari fattu. Ccà la manu. (Si stingono la mano).

Architetto:      (Mostra sulla pianta l’appartamento alle signore, ottenendone un tacito assenso ).

Emigrante:      Abù, abà, sciallà.

Lalla:               Chi dissi u niuru clandestinu?

Fernando:       Dissi ca puru iddu vi pirduna. Arrivederci, arrivederci e grazii.

Lalla:               Oh! Chi nni lassati accussì a nuatri?

Fernando:       Ah, già! Spiritu malignu dammi na manu a mettiri addritta sti dui signuri. (Le fanno                    alzare con molta facilità) Unu, dui, tri… opla!  E via una. Unu, dui e tri… opla! E                      via dui. Va beni ora?

Architetto:      Allura vi  cunfermu ufficialmenti ca i signuri ccà presenti m’autorizzanu a dirivi   ca,                   si i vostri amici Nunzia e Fernando làssunu bonariamenti libera            sta catapecchia, vi                  mettunu a disposizioni stu bellu appartamentu nto novu           grattacelu, accussì putiti                    stari tutti assemi comu ata statu finu        a ora. 

Fernando:       L’appartamentu n’u dununu ppi sempri, veru?

Architetto:      V’u regalunu a vuatri fantasimi si i vostri amici Nunzia e Fernando abbannununu                        volontariamenti sta casa. Mi spiegai ora?

Nunzia:           Beni! Allura ci iemu a dari subbitu a bona notizia a i nostri amici.

Emigrante:      Ed io? Ed io? Ed io? Abù, abà, sciallà (Segue i due fantasmi ed escono tutti e tre ).

Fernando:       Abù, abà, sciallà, amuninni da banna e ti spiegu chi si fa.

Architetto:      Iu nun capisciu, però, pirchì a ddi dui fantasimi c’aviti vulutu dari u chiù megghiu                      appartamentu d’u palazzu.

Lalla:               Architettu comu ci l’hamu a diri a lei ca nutri a lu ‘nfernu nun ci vulemu iri?

Lella:               Nuatri avemu paura de’ fantasimi.

Fortunata:       (Entra. Ha la borsa piena ) Bongiornu. (Perplessa ) Scusati, ma …. ora chi ci stati                      vuatri nta sta casa?

Lalla:               No, no. Nuatri semu di passaggiu. Nuatri vinnimu  ccà sulu ppi fari n’opira di beni a                   certi nostri amici fantasimi, ca da duecentu anni ci onuranu di la so’ presenza nta sta               casa.

Fortunata:       Fantasimi? Unni sunu i fantasimi?

Lalla:               Ccà sunu. Havi duecentu anni ca stannu ccà. Ma lei chi vuoli?

Fortunata:       Iu? Nenti vogghiu, nenti. Iu vinni ccà pirchì pinsava d’attruvarici ….

Lella:               Si lei pinsava d’attruvarici i fantasimi c’haiu a diri ca ora ora si nni ienu dda banna                      assemi o spiritu malignu niuru.

Fortunata:       Chi fantasimi? Chi spiritu malignu? Iu pinsava d’attruvarici ccà dui signuri …

Lella:               Dui … pizzenti vuoli diri, lei?

Fortunata:       Iu pinsava d’attruvarici dui cristiani ca prima stavunu ccà.

Fernando:       (Entra) Ecchimi, ecchimi! Bongiornu, signura Fortunata. Bongiornu. Quannu arriva                    lei trasi u suli nta sta casa. Me mugghieri è dda banna pirchì sta facennu ancora u                 fantas ….pirchì sta parrannu ancora chi fantasimi.

Fortunata:       Si sta parrannu chi fantasimi nun ‘a disturbassi. Iu ripassu ‘n autru jornu.

Fernando:       (L’afferra per un braccio ) No, no, aspittassi, ‘a fazzu veniri subbitu. Nunzia,                               Nunzia, spogghiti e veni subbitu ccà pirchì ti vuoli vidiri a signura Fortunata.

Lalla:               Lei ‘a vuoli vidiri nuda a signura Nunzia?

Fortunata:       No, no. Scanzatini. Iu nun la vogghiu vidiri nuda, a signura. Iu ci vuleva sulu parrari. 

Lalla:               E ppi parrari cu lei a signura Nunzia prima s’ha’ spugghiari?

Fortunata:       Chi nni sacciu iu si a signura si spogghia o si vesti?

Nunzia                        (Entra ) Bongiornu, signura Fortunata. Scusassi si la fici aspittari. Quannu vidu a lei                    a mia ...  mi si grapi u cori.

Lalla:               Ah! Quannu ci si grapi u cori lei si spogghia?

Fortunata:       Bongiornu, signura Nunzia, mi dispiaci disturbari ma, comu ci prummittii l’autra             vota, turnai ppi  purtarivi ‘n pocu di robba ppi Natali.

Nunzia:           Chi disturbu? Lei può veniri quannu vuoli. U Signuri ci ’a renni a lei, ca è tantu                           bona.

Fernando:       Scummettu ca lei ni purtau puru u panittuni, veru?

Fortunata:       Secunnu lei iu m’u puteva scurdari di purtarivi u panittuni ppi Natali?

Nunzia:           No. Lei nun s’u puteva scurdari.

Fortunata:       E difatti nun m’u scurdai. Ecculu ccà! ‘U vidi? (Lo tira fuori dal bosone ) Chistu è ‘n                  panittuni di qualità superiori. ‘N panittuni di ‘n chilu e menzu ca, sulu a vidillu, vi fa                   veniri l’acquolina nta            vucca. Chi canditi e cc’a passula.Taliati chi biddizza di                              panittuni. E’ ancora sanu, sanu comu nisciu da la fabbrica           (Lo tiene in mano per                         mostrarlo) pirchì ancora nuddu l’assaggiau.

Nunzia:           (Allunga la mano per prenderlo ma Fortunata forse involontariamente lo allontana                     da lei e lo avvicina a Fernando).

Fernando:       (Allunga la mano per prendere il panettone ma Fortunata lo allontana da lui per              avvicinarlo forse involontariamente a Lalla ).

Lalla:               (Lo afferra con decisione e ne esamina la confezione) M’u facissi vidiri a mia. Veru                     è. Chistu è ‘n panittuni di prima qualità. ‘N panittuni chi fiocchi, chistu è ‘n panittuni                     ppi signuri.

Fernando:       ‘N panittuni ppi signuri….. fantasimi.

Lalla:               No, no. ‘N panittuni ppi signuri comu a nuatri. Nun fazzu ppi diri ma (indica Nunzia                   e Fernando ) ppi iddi stu panittuni è propriu nu sprecu. (Lo riconsegna malvolentieri                     a Fortunata ) Ppi iddi onestamenti abbastava anchi na cosa chiù modesta. ‘N                                   panittuni normali, pirchì a li voti u superchiu e comu u mancanti.

Lella:               Si, si. Ppi iddi è sprecatu. Stu panittuni inveci ni facissi comudu a nuatri.  Stasira                         c’avemu a cena invitati di riguardu e ci vuoli ‘n panittuni di chiddi boni ppi fari bella                  figura. Si a vuatri nun vi dispiaci stu panittuni n’u pigghiamu nuatri. Tantu a vuatri                 nun vi servi. (Tenta invano di afferrarlo). A vuatri nun vi servi.

Lalla:               Chi nni faciti vuatri di ‘n panittuni di bona qualità?

Fernando:       Chi nni facemu nuatri di ‘n panittuni bonu?

Lella:               Chi nni faciti?

Nunzia:           Nenti! Nuatri nun ni facemu nenti. Nuatri semu poviri e semu abbituati a fari a menu                  di tanti cosi, nun sulu d’u panittuni di bona qualità.

Lella:               Vuatri siti furtunati pirchì siti poviri e vi sapiti adattari a tuttu! Ppi nuatri inveci…

                        è diversu.

Nunzia:           Da chi munnu è mnnu ha statu sempri accussì. Unu a mia, unu a tia e chistu (fa il                         gesto dell’ombrello ) …. a i poviri, senza offisa pp’i presenti.

Fortunata:       Beh, allura fazzu comu vuliti vuatri. U panittuni ci ‘u dugnu volentieri a sti dui nobili                 signuri pirchì sugnu sicura ca iddi l’apprezzunu e ni fannu puru ‘n bon usu.

Lalla:               Allura, grazii, grazii e bon Natali a vuatri, brava genti. Facitivi ‘n bon Natali, mi                          raccumannu.

Lella:               Vi assicuru ca stu panittuni n’u mangiamu a la vostra saluti e a la saluti de’ vostri                         amici fantasimi.

Fernando:       Grazii, grazii. Vuatri siti tantu gentili.

Architetto:      I me clienti sunu puru ginirusi. Na fedda di ddu panittuni, però, m‘a vogghiu                              mangiari puru iu.

Nunzia:           Bravu! Accussì mi piaci lei. ‘N pocu ppi ognunu nun fa mali a nissunu.

                        (Lalla, Lella e l’architetto salutano e lasciano la scena portandosi via il panettone ).

Fortunata:       Iu, però, si era nte vostri panni, ddu beddu  panittuni nun ci l’avissi datu a ddi dui                      fimminazzi. Eh, no! Ma, comu si dici, cuntenti vuatri, cuntenti tutti. Arrivederci e                       bon Natali (Esce lasciando la borsa).

Nunzia:           Bon Natali. Bon Natali puru a lei.

Fernando:       (Sconsolato ) Bon Natali. Piccatu! Ddu panittuni ni faceva comudu puru a nuatri. Cu’                 ‘u sapi chi sapuri c’aveva cu tutti i canditi e dda bedda passula.

Nunzia:           Vuoli diri ca, ringraziannu a Dio, almenu ppi st’annu a nuatri a glicemia nun                                 n’aumenta.

Fernando:       A verità è ca ntra na chiacchiara e l’autra ddi dui carogni ni futtenu  puru u panittuni,                 menu mali ca ppi paura de’ fantasimi ni regalanu ‘n bell’appartamentu.

Nunzia:           L’appartamentu ci ‘u regalanu a i fantasimi, no a nuatri. A propositu, o spiritu                              malignu quali stanza ci damu?

Fernando:       Damuci a megghiu stanza ca c’è cu l’usu di cucina accussì facemu cuntenta puru a so                  mugghieri.

Nunzia:           Sugnu d’accordu puru iu. Tantu si nun nn’aiutamu fra nuatri poviri facemu tutti na                     brutta fini pirchì supra i ricchi purtroppu nun ci putemu cuntari.

Fernando:       A i ricchi nun ci fa paura nenti pirchì chi soldi, ca c’hannu, si ponnu accattari tuttu                      chiddu ca volunu. Omini e cosi. Siccomu c’hannu i picciuli iddi si sentunu forti,                          invincibili e nun c’hannu pietà ppi nuddu. Menu mali ca c’hannu paura de’ fantasimi.

Nunzia:           I ricchi c’hannu paura de’ fantasimi, pirchì puru si ni la vita reali iddi nun li vidunu,                    ci l’hannu, però, intra la so cuscenza. I fantasimi sunu i so’ rimorsi ppi tuttu u mali               ca ficiru e ppi chiddu ca ogni jornu cuntinuanu a fari. Sunu i malidizioni ca ci manna                       la povira genti, ca soffri pirchì è costritta a subbiri i so’ suvirchiarii, sunu i lamenti di                 chiddi ca morunu di fami pirchì a ricchizza è cuncintrata nte manu di pochi cristiani                       ricchi sfunnati ed egoisti. I ricchi c’hannu paura sulu de’ fantasimi pirchì di l’autri              cristiani, masculi e fimmini,  a iddi nun ci nni mporta nenti. Nenti! Nenti! 

Fernando:       Iddi di l’autri cristiani si nni futtunu. Intantu mo’ veni Natali…

Nunzia:           Eh, si. Mo’ veni Natali, nun tengu dinari, nun sacciu chi fari e mi vaiu a curcà.

                        ( Insieme )

                        Mo’ veni Natali, nun tengu dinari, nun sacciu chi fari e mi vaiu a curcà. (Si mettono                      entrambi a letto ) Mo’ veni Natali, nun tengu dinari, nun     sacciu chi fari e mi vaiu a                   curcà. Bona notti (spengono la luce ).

FINE

SIPARIO

 

 

                                    

                         

                       

                            

                       

                            

                         

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 16 volte nell' arco di un'anno