A fissazione è peggio da malatia!

Stampa questo copione

(In scena entra Nino, il capo famiglia, con in spalla un sacco a pelo

Belmonte Mezzagno 30/04/08

                               Prefazione

A volte, fissarci su una determinata cosa, ci porta a credere e agire in modo tale, da compromettere la nostra psiche, e del resto, la nostra vita. Tanino, il protagonista di questa storia, a causa di un errore, sa che pagherà il debito con la vita, e diviene succube della propria fissazione! Ma, Tanino non sa che la sua è fissazione, ma quando lo scopre, accade che...

A fissazione è peggio da malatia!

Commedia Esilarante in due atti di:

    GIOVANNI  ALLOTTA

Personaggi      ed     interpreti

TANINO                         Capo famiglia

TANINA                    Moglie

ANDREA                  Figlio

CICCIU                     Fratello di Tanina

CUMMARI PIPPA  Cummari di famiglia

BECCHINO

PADRE GIGI

VENDITORE AMBULANTE

(In scena entra Nino, il capo famiglia, con in spalla un sacco a pelo. È ricurvo per la pesantezza del sacco, tanto da non vedere la strada che fa. La moglie lo guida, dandogli indicazioni)

TANINO

(E’ stanco) Beddamatri, chi sugnu stancu! Nun cià fazzu cchiù!

TANINA

Stamu arrivannu! Vai sempre dritto! (Avanti a Tanino c’è un tavolo) Fermo! Ora gira a destra!

TANINO

(Nervoso) Buttana da miseria! Sugnu stancu, e tu mi parri di destra? Unni è a destra!

TANINA

Vicinu a sinistra!

TANINO

E insisti! Unni è a sinistra?

TANINA

Vicinu a destra?

TANINO

(Adirato) Ti giuru, pi quantu stimu a pasta o furnu, appena posu  stu saccu, ti jettu du balconi! 

TANINA

Ma quali balconi!Si stamu a piano terra!

TANINO

E va beh, ti fazzu acchianari supra a seggia, e ti fazzu vulari di là, in giù! (Ironico) E ti fazzi rumpiri u chicchiriddu! /Ciocca di capelli/

TANINA

(Ironica) E poi, alla faccia tua, mi vaju a fari i capiddi con i colpi di sole!

TANINO

(Ironico) Ah si? Se  io, ti rompo a membrana radicale du ciriveddu con i colpi di bastone, poi  dunni vai, o macello?

TANINA

Picchì o macello?

TANINO

Pi vidiri, si ci avanza ...ciriveddu di porcu!

TANINA

U sai comu dici u proverbiu: “ U pisciaru, ‘nzoccu havi abbannià” E tu, mi pari u stissu!

TANINO

(Contiene la rabbia. Si toglie dalle spalle il sacco, e con prepotenza, si rivolge a Tanina che lo guarda) Chi è? ‘Un mi hai canusciutu ancora! 

TANINA

Pi sfortuna, havi vint’anni chi ti canusciu!

TANINO

(Indicandole la porta) Quannu nun ti convieni, da c’è a porta, pigghi e ti nni vai! (Pensante) Basta ca mi dai u mantenimento, accompagnamento, e a liquidazione del tuo licenziamento! E poi, ma pagari a cassa malattia di vint’anni di abilii cu tia! Stannu cu tia, u ficatu è infradiciuto!

TANINA

(Sbalordita) C’è cchiù nenti!

TANINO

Pensu ca ‘un mi scordu nenti. Appena mi ricordu cocchi cosa, tu dicu!  

TANINA

Ma viditi che bella chista! Si io, mi nni issi di sta casa, vulissi essiri pagatu di mia? (Tanino annuisce) Ma tu, sbattisti a testa! Si propriu avissi ad essiri accussì, tu mi devi pagari, vint’anni di pulizii! E ‘na  vota che mi hai acchianato di supra, mi hai terremotata tutta, per seminarmi, a mia insaputa!

TANINO

Ma chi vo diri, a mia insaputa? Io mi ricordu, ca primi di seminare, u tirrenu u zappavu, bonu, ma propriu bonu! Quannu era beddu zappatu, ci jettavu a semenza e cummigghiavu tutti cosi!

TANINA

A mia insaputa, picchì tu mi hai inseminata a tradimento, va! Navota ca ti ci havii misu a zappari, ti nni approfittasti ca io stava durmennu, tantu ca to figghiu Andrea sogna mentre è sveglio...(Ci pensa) è sveglio, mentri dormi...(Ci ripensa) veglia mentre si sveglia. (Confusa) Chi vi scoppiassiru i corna a tutti dui, mi cunfunnivu tutta! Comunque, è pa pressa, propriu comu tia! 

TANINO

Cara mogliera, a sapiri, ca zappannu zappannu, si stanca e cocchi corpo, scappa! E poi, nun pensu ca a curpa è a mia, si to figghiu vinni così, dicemu un poco troppo, culormale!

TANINA

Culormale? Ma comu schifia parri!

TANINO

In dialetto! In italiano si dice, ano-rmale! In dialetto si dice, culo-rmale!

TANINA

Scusami Tanino il mio poco allittramento! Quando sono nata, ancora dovevano inventare l’alfabetico, e non ho sturiato! Comunque, turnannu al fattu di to figghiu, io penso ca vinni così, picchì a semenza... era scaduta?

TANINO

Uella! Vidi ca la mia semenza è infallibile! Tantu è bedda frisca e ben curata, a putissi vinniri a pisu d’oro! E campassimo di rendita!

TANINA

Accuminciamu! E menu mali ca ancora nun hai manciatu ne bivutu, e dici strunzati! Appena manci, ci voli l’antiproiettile! Comunque, mi nni vaju da dintra!

TANINO

Oh! A propositu di manciari, chi fa, oggi nun si mancia! Vidi ca dintra du saccu, c’è un poco di verdura. Pigghiala e cocila!

TANINA

(Guarda dentro il sacco) Mih! Menu mali ca è anticchia! Cca, u reggimentu surdatu ci po’ manciari! Ma unni l’accattasti?

TANINO

Ma chi fai, scherzi? Mi dici a mia, unni l’accattasti? A cugghivu, nne muntagni!

TANINA

(Lo guarda con sospetto) Se se, a cugghisti nne muntagni! Bonu ti canusciu! A cu è, ca isti a cunsumari!

TANINO

(Offeso) Ma perché pensi sempre che sono malvagico! Porca miseria, si ci fussiru cristiani, putissiru pinsari ca sugnu un tipo,  incattivutu!

TANINA

(Ironica ) Mischinu! Sei un santuzzu, impiccicato al muro! (Adirata) ‘Un lu sai ca non si rubano, le cose delle altre persone? L’ottavo comandamento dice: Non rubare! (Addita al cielo) Se lo facciamo, il Signore ci vede e ci punisce!

TANINO

Stai tranquilla, ca du signore nun c’era e nun mi vitti nuddu!

TANINA

Ma chi capisti! Per Signore, intendo il padre celeste ch’è nei cieli! Da lassù, lui vede tutto quello che noi facciamo, quaggiù!

TANINO

Unni mi trovava io, ero dintra una valle...(Allarga le braccia per evidenziare la grandezza) vallosa, di chiddi ca trasi e nun sai si nesci, è china di alberi, infrastamuti di pampine, ca un cristianu da dintra u ponnu tagghiari pezza pezza ca nuddu u vidi. Mancu u Signuri du cielo, mi vitti! Ni sugnu sicuru! Menu mali ca canusciva a strata pi nesciri picchì ci l’haju dittu sempri a to frati Cicciu, di farici ‘na strada...(Si tappa la bocca e si divincola dagli sguardi d’ira della moglie)

TANINA

Allura, tutta sta verdura a isti a rubari nne me frati Cicciu Papillon?

TANINO

(Tra se) Cocchi jornu, sta lingua ma tagghiu, picchì mi pari a mia, ca haju a lingua longa! (Impacciato parla con la moglie) Ma si, ne avrò preso ‘na para di chiletti!

TANINA

‘Na para di chiletti? (Torna a guardare dentro il sacco) Ca ci putemu manciari e stramanciari! (Disperata gira per la stanza) Comu ti pirsuadisti a rubarici tutta a verdura a me frati! Iddu sa vinni e mercatini!

TANINO

Mi vinni facili facili iri nne to frati Papillon, picchì u canusciu bonu! (Tanina piange e Tanino si stizzisce) Chi ci chianci! ‘un lu sai chi dici u proverbiu: Amici e parenti, nun ci vinniri e nun ci accattari nenti! Io, né vinnivu né accattavu, ma rubavu! Quindi, mica è peccatu! (Tanina continua a piangere. Tanino s’imbestialisce, la prende per il braccio, con l’altro braccio prende il sacco) A finisci di allagarimi u ciriveddu con questo fiume di lacrime! Ormai, chiddu ch’è fattu, è fattu!

TANINA

(Piangendo) Un cià po’ iri a chiantari arreri? Si vò, t’ajutu ju!

TANINO

Ma chi dici!? Si a un cristianu ci tagghianu i peri, poi ci ponnu chiantari cchiù? No! Picchi, ci siccanu! U stissu è pa verdura! (Tanina continua a lamentarsi) Senti, ma fari un favori un chianciri cchiù! U sai chi staju pinsannu; Ora, mi fai a verdura e nna manciamu, appena nni veni di cacari, pigghiu a machina nni trasferemu in campagna di to frati, e cacamu tirrenu tirrenu, tutta a semenza, accussì spunta arreri a verdura! È genuina puru!  Si contenta? (Tanina, si ferma un attimo, poi riprende a piangere) Ancora mi l’haju a manciari sta verdura e già, mi sta facennu vilenu! (Entrambi, escono lamentandosi)

TANINA F. S.

Andrea! Vai da dintra e metti apparecchiari a tavola, u senti?

ANDREA F. S.

(un tipo esaltato) Te cuntari un sognu tantu bellu, ca mi pariva ca stava sognannu veru!

TANINA F. S.

Mettiti ad apparecchiari ca poi mu cunti!

ANDREA F. S.

(Piagnucola) No no, ti l’haju a cuntari ora! Vasinnò poi u sonnu, si sveglia e u sognu si arruspiglia!

TANINA F. S.

Se se, u capivu! Pigghia di sutta e metti di ‘n capo! Ma a curpa nun è a tua, ma di stu pulacciuni di to patri! (Ironica) Zappannu zappanu, si perdi cocchi corpu! ‘un mu putivi diri, ca almenu, tu pirdivi i corpa e jo, mi mittivi a  ricogghiri!

TANINO F. S.

(Adirato) Zittuti! E mettici pani ‘m bucca! Comu si vidi ca nun si masculu, e nun poi capiri a sofferenza chi si prova a zappari! Tantu tu, u jardinu ci l’hai beddu prontu, e ti stai bedda frisca. Jo invece, haju u motozappa cinquanta cavalli, turbo diesel a filo continuo, e quannu accuminciu a zappari sciupo energie! Ed è facili perdiri cocchi corpu!

TANINA

(Entrando in scena col figlio Andrea) Si accuminci di ora a perdiri corpa, fra ‘na para d’anni ti vogghiu! Ci vonnu i gocci chiddi ca i vinninu sulu a via gra!(Ad Andrea) Aiutami ad apparecchiari!

ANDREA

Amunì mà! Prima ti devo contare il sogno!

TANINA

M’ha cuntari u sognu? (Facendo il conto delle dita) E comu, chi manu?

ANDREA

No, chi peri! (S’innervosisce, prende due sedie e fa sedere la madre e si siede anche lui) Ora, zitta e... attenta!

TANINA

(Spaventata si guarda in giro) Beddamatri! Di cu e stari attenta?

ANDREA

(Arrabbiato) Mamà, si cchiù cretina du papà quannu fai a stupida e mi pigghi pi fissa! Attenta, significa(Evidenzie le orecchie per farglielo capire) Ca ti deve aprire le aricchie e attenti!

TANINA

Aspetta, ma tu mi dicisti, stupida?(Andrea annuisce. Lo rincorre per la stanza) Veni cca, si t’acchiappo ti scippu  l’osso sacro du ciriveddu! (Lo acchiappa e Andrea ha paura) Ora ti accussu a to patri! (Urla) Taninu, ma u sentisti a to figghiu chi mi dissi? Nenti ci dici?

TANINO F. S.

Andrea! ‘un ti scantari, ca anzi i complimenti ci facisti dicennuci Stupida!

TANINA

Chissu ci dici a to figghiu? Invece di darici un pugnu nna facci e farici satari a “mandibolla” (Ad Andrea) Ma cu mu fa fari di fari abilii cu tia e to patri! Cocchi vota, mi nni scappu di notti!

ANDREA

Si però, prima ti cuntu u sognu e poi te ne scappi! Amunì, assettati!

TANINA

(Nervosa) Mi staju assittannu pi lassariti contentu, ma tantu nun ti sentu picchì nun tu meriti!

ANDREA

Si tu, nun mi vò sentiri nun mi sentiri. Tantu ci sunnu i to aricchi ca mi sentinu!

TANINA

Dicci ca si azzardanu a sintiriti, ca i scippu! (Andrea la guarda con stupore e la mette alla prova)

ANDREA

Mamma! (Tanina si gira di spalle e finge di non sentire. Andrea le urla all’orecchio) Mamma! e ‘nta surdia! Ma chi fai nun mi senti?

TANINA

Ti dissi ca nun ti sentu! E inutili ca jetti vuci! Nun ti sentu!

ANDREA

(Piagnucola) Ma io ti devo contare il sogno!

TANINA

 U po’ cuntari, tantu nun ti sentu!

ANDREA

(Si siede ben ordinato e racconta il sogno) Allura, stanotte mi chiudivu l’occhi e mi sono sognato che ero sveglio, mentre dormivo.

TANINA

(Confusa) Accuminciamu! Un facemu ca ora pi capiriti, ma fari attisiri i capiddi?! Parra a stampatello e tantu basta! (Si fa il segno della croce) Amen!

ANDREA

Mentre stavo caminando ho guardato a terra, e vitti ca era tutta sabbia, allura pinsai: “Sugnu a mari!” Mi giro di lato, taliu di sutta e supra e vju ca ero in un mare di desertico!

TANINA

Scusa, comu si sicuru ca eri nno deserto. Po’ essiri ca u mari, era darreri cocchi petra, e tu nun lu vidivi!

ANDREA

Si u mari era nascosto, non lo so, picchì nun ci jvu a taliari...(Si ferma a pensare) Però, fuvu un minchiuni, ci putiva iri e mi faciva un bagno. Comunque, u suli era troppu forti, i raggi racina, mi colpivano in testa,...

TANINA

Si dice, raggi uva!

ANDREA

Hai ragione! I raggi uva, mi colpivano in testa, che ogni bombolone era grossu comu uova, quannu i sbatti o muru!

TANINA

(Ironica) Mu immaginu, bedda frittata!

ANDREA

A sabbia era tantu cavura, ca nun putiva stari fermu! Havia a satari (Fa il movimento) prima cu un peri, e poi cu l’avutru! Accussì, quannu satavu cu unu, l’avutru si rifriddava!

TANINA

Gioia mia, chi raggi uva e l’ova sbattuti o muru, e a sabbia cavura di sutta i peri, secunnu mia stavi facendo quattro salti in padella!

ANDREA

Camminando camminando, nun cià faciva cchiù, dalla stanchezza.        L’ arsura mi stava arsurannu tuttu, e mi firmavu! Tutto ad un tratto, vedo una musica venire dall’alto chi vulava sopra il desertico, come una onda marina...

TANINA

Ma chi schifiu dici! A musica si sente, nun si vede!

ANDREA

Mamma, vidi ca quannu si sta nno desertico, nna vista cumpari un miraggico e si vidinu magari i mucchi pazzi chi volano! Quindi, si ti dicu ca vitti a musica, a vitti! Allura, tutto assieme dietro questa musica, ho viduto che è accomparuto, un immoruto /persona con la gobba/ (Si ferma e guarda la madre) Scusa mamma, se uso troppi avverbi indicativi del futuro trapassato! Ma è la coltura, purtroppo! Comunque, vedendo questo immoruto, ho visto...ca vinniva gelati, cu carrettino!   

TANINA

(Meravigliata) Passò chiddu du gelato, nno deserto?

ANDREA

Veru! U chiamavu e ci dissi: “ Buongiorno, signor immoruto! Mi dassi un beddu cono con gelato, alla banana!” Mamma, appena nesci du cono a gelato ca banana, mi pariva di sognare! Mi sentivo la liquorina in bocca. Nun vidiva l’ura di liccarimillu! Non so se lo sai mamma, liccari nne sogni è megghiu di una insurfarata reale che fanno nel letto  un uomo e una donna! 

TANINA

Basta, u capivu! Nun c’è bisogno di mettere i puntini sulla ...insurfarata! E poi tu, sei ancora minorato pi parrari di zappari u tirrenu! Nun ti fari dari consigli di to patri, vasinnò perdi corpa puru tu! Ora, chiudiamo argomentico di zappari e continuamu chiddu di liccari! Com’era u gelato, bonu?

ANDREA

Non lo so! Picchì, nun mu manciavu cchiù!

TANINA

Comu? Scummissa ca appena u nisciu du congelatore, è siccato?

ANDREA

Mi è siccato il cuore appena mi dissi, dandomi il cono: “Venti euri”

TANINA

Venti euri, pi un cono? Ma chi è pazzo! Picchì nun mi chiamavi, cu venti euri ci purtava tutta a gelateria, a stu gelataru truffaldinu!

ANDREA

Comu ti chiamava, ca tu a notti dormi chi tappi du sciampignon  n’aricchi! Mica mi putivi sentiri!

TANINA

Veru è, sangu mio! Purtroppo, to patri di jornu nun fa nenti e a notti, si metti a fari u falegname! Metti a serrare ligna (Fa il verso di russare) ca io, nun pozzu dormiri! Però, ci putivi diri o gelataru di aspittariti, mi vinivi a chiamari e io, viniva!

ANDREA

A prossima vota ti chiamu! Comunque, u sai chi ci dissi: “ Senta, signor gelataru, è vero che siamo nno mare di desertico, ma venti euri, mi parino troppo!” U sai chi mi rispunniu: “ Hai ragione Andrea!...”

TANINA

Sapiva puru u to nomi? Comu po’ essiri!

ANDREA

A sapiri, ca nne sogni semu tutti amici e parenti! Nun esiste, ne lei, ne tu, ne chiddu, ne chistu, ne comu ne quannu...semu tutti ‘na cosa!

TANINA

Allura, nne sogni si miscanu, porci e cristiani!

ANDREA

Brava! Cocchi vota, ti fazzu fari un giro, nne sogni!

TANINA

(Felice) Veru? Mi porti dunni ci sunnu l’avutri cristiani?

ANDREA

No, dunni ci sunnu i porci! (Tanina si arrabbia dandogli sberle. Andrea si ripara) Vidi ca schirzava!

TANINA

A mia sti porcati mi dici? A mia, mi fai fari un giro cu l’avutri porci? Vidi ca io onorata sugnu! Di quantu havi ca sugnu maritata, l’unicu veru porcu chi canusciu è to patri, e basta!

ANDREA

U capivu, chiedimi scusa! Comu ti stavu dicennu, u gelataru mi dissi: “ Hai ragione Andrea! Ha sapiri, ca è difficile ca nno desertico passanu cristiani e io, haju puru dirittu a campari! Quannu passa corcunu, mi pari giustu guadagnari cocchi cosa!” Ci dissi io: “(Adirato) Chi vo diri, ca a veniri a cunsumari a mia?” (Sensibile) Si misi a chianciri, tantu ca si bagnò tuttu, vinni un corpu di ventu e a sabbia si ci appicicò nna tuttu u corpu, e mischinu divintò un pezzo di fangu!

TANINA

(Gemente) U vidi, si ti stavi sveglio, tutti sti abilii nun li facevi!

ANDREA

Decisi di fare una operazione buona e ci dissi: “ Dammi stu gelato, me l’accatto io!” Iddu, era contenti, mischinazzu! Io, mi misi a circari u portapicciuli, nelle sacchette, ma nun c’era. Pinsavu ca mi l’havia scurdatu quannu ero sveglio,  nne calzoni. (Entra Tanino con un piatto di verdura)   Iddu, si misi arreri a chianciri e jo, vidennu a iddu ca faciva u fangu, m’incazzavu con mia stesso picchì nun mi purtavu nno sogno u portapicciuli! (Tanino gli va dietro e gli grida all’orecchio “ Sveglia”, Andrea assieme a Tanina si spaventano e cadono a terra)

TANINO

Havi un ura ca ti sentu parrari, ma ‘un ti siddia?! (A Tanina) E tu, inveci di apparecchiarimi a tavola, ci dai corda a iddu?!

TANINA

Si avissi corda, mica cià dassi a iddu, ta mittissi a tia, o coddu, pi affucariti!

ANDREA

Papà, ta pozzu diri ‘na cosa? Ma u sai ca si cretinu? Mi facisti sconvolgere a membrana sognativa du ciriveddu! (Piange) Ora, si u gelataio si è scantato, con me si è incazzato e u gelato, se le portato!

TANINO

(Ironico) Mischinu, chi è cunsumato! (Adirato) Vidi si ti nna ghiri da dintra! E finiscila cu sti sogni, sognosi! (Andrea esce. Tanino va al tavolo e si siede) Io, mi assetto ca haju pitittu!

TANINA

U porcu s’assittò! Mica pensa ca havi ‘na famiglia!

TANINO

Veru è! (Sgarbato) Vidi ca da dintra c’è a verdura, si a vuliti va pigghiati, vasinnò vi iti a curcari!

TANINA

Ma pi mia, ta po’ manciari tutta! Puru ca stassi murennu di pitittu, cose rubati nun mi manciu! 

TANINO

Megghiu così! Ma manciu io! Ti nni po’ iri! Levati di davanti i me occhi, vasinnò a verdura nun mi po’ calari!

TANINA

(Spregevole) T’avissi a fari acidità nna punta centrale du viddicu! /Ombelico/  

TANINO

(Adirato) Levati di cca, aceddu di malauguriu! (Si rimette a mangiare come un pappone) Talè, me la mangio a facci tua, e non m’inchiomma  /blocca/, nno viddicu!

TANINA F. S.

Vidi ca, mi nni staju ennu a chiesa!

 

TANINO

Sempri a chiesa va! Casa e chiesa, chiesa e casa! Ci manca picca e nna stanza di letto, ci fai puru l’altare!

TANINA

(Entra con una borsetta e un foular sulle spalle) Comu si vidi ca tu a chiesa, a talii cu cannocchiale!

TANINO

Nun haju bisognu di mittirimi l’occhiali pi vidiri a chiesa! Cu l’occhi a taliu!

TANINA

Intendevo, ca a talii di luntanu!

TANINO

U sai ca soffro di endoscopia nna l’occhi, di luntanu ci vju megghiu!

TANINA

Se se! Tu, cu ssu caratteri stupitu chi hai, di sicuro all’inferno ti nni vai!

TANINO

Prima, me finiri di manciari a verdura, e poi vaju unni capita!

TANINA

(Alza lo sguardo in cielo) Signuruzzu, alluminacci u ciriveddu!

TANINO

No, pi carità! Già un pozzu pagari a luci da casa, ci vulissi puru st’avutra bulletta du ciriveddu, e mi nni pozzu iri a rubari!

TANINA

(Ironica) Mischinu, comu si nun l’avissi fattu mai! Havi ‘na vita chi vai cunsumannu cristiani a ghiri rubannu! Ora pi concludiri, isti nne me frati! Comunque, mi nni vaju ca sta accuminciannu a missa.

TANINO

Senti a mia, fatti  parrina e ti stai  a chiesa, eviti di veniri dintra!

TANINA

Quantu si cretinu! Vidi ca u parrinu è masculu!

TANINA

E a parrina è fimmina!

TANINA

Quantu mi nni vaju, tantu parrari cu tia e parrari cu muru è a stissa cosa!

TANINO

Bonu, vatinni! Vulissi vidiri si a chiesa, ci vai pi pregari o, pi parrari!

TANINA

Vidi ca io, ho fede e timore di nostro Signore! A chiesa ci vaju pi pregari, e pi battiri a manu nno pettu, di me peccati! Tu inveci, si chinu di peccati, picchì a manu nno pettu, nun ta batti mai!

TANINO

Ma cu tu dissi! Quannu mangio e m’affucu, ma battu a manu nno pettu (Si batte la mano al petto) Vasinnò pozzu moriri!

TANINA

Tantu e fari, e tantu e diri, ca te fari pentiri di tutti li to peccati! E a chiesa, ava divintari u to manciari! (Esce)

TANINO

(Tra se) A chiesa ava divintari u me manciari? Ma chi voli diri? È veru ca haju u stomacu di ferru, ma ‘un penzu ca u cimentu, u pozzu digiriri! Si poi, mi veni u blocco intestinale, ci voli u martelletto pi sbloccari stu traffico! (Si rimette a mangiare la verdura) Che bedda! È’ duci duci! Bona è, a facci di cu mi voli mali! (Entra di scatto Andrea piangendo, tanto che Tanino balza in aria e stava per soffocare, si batte la mano al petto, per riprendersi. Adirato) Chi ti scoppiassi i corna, così ma fari scantari!

ANDREA

(Piangendo) Papà, sugnu siddiato! Stavo dormendo e mi sono sognato ch’ero sveglio! Quannu unu è sveglio, nun po’ sognari! Mi po’ aiutari!

TANINO

Ca certo ca ti pozzu aiutari! Ti dugniu un pugnu ‘n testa ca ti fazzu addummisciri, a lampo!

ANDREA

(Piangendo) Non posso pigliare sonno!

TANINO

Dimmi chi strata fici, ca u va pigghiu ju, u sonnu!

ANDREA

Ma chi c’entra! Non mi po’ calare u sonno ‘n testa! Hai capisciuto?

TANINO

(Pietoso) Sangu miu, nun ci po’ calari u sonnu, o picciriddu! Ora, ti aiutu ju! (Lo prende per i piedi e lo gira sottosopra. Andrea resta calmo) Calò u sonnu?

ANDREA

Ancora no, papà! A nuddu haju vistu!

TANINO

(Gli da forti scossoni, tenendolo sempre per i piedi) Oh, comu finì! Calò u sonnu? (Andrea dice di no) Dicci ca si muove, ca mi stannu aggrippannu, l’unghia di peri!

ANDREA

U sonnu nun ha calato. Ma, mi sentu l’acqua nne spaddi!

TANINO

U vidi? Ti l’haju sempri dittu, di biviri picca acqua! L’acqua va ne spaddi! E poi, ti perdi nno bicchiere d’acqua! (Entra Cicciu, vestito da contadino, con una zappa in spalla e un papillon bello grande al collo. In mano ha un sacchetto con dentro una bottiglietta di plastica)

CICCIU

(Al vederli in quella posizione, emette un grido) Lassalu iri, Tanino!!! (Tanino, lascia Andrea, lasciandolo cadere a terra, facendogli male)

ANDREA

(Piange come un bambino, per la botta) Ahi! Ahi! Mi sono faciuto la bua, ai capelli! Appena veni a mamma, ti accuso!

TANINO

A curpa è mia? Di to zio è a curpa, ca mi dissi di lassariti!

CICCIU

Ti vju ca u stavi ammazzannu o picciriddu, nun te diri nenti?

TANINO

Ma quali ammazzari e ammazzari! U picciriddu, vinni ne mia, mentri stava manciannu, e vuliva aiutu ca nun ci putiva calari u sonnu. Io, u missi suttasupra, pi farici calare u sonnu. Poi, arrivasti tu, e...

ANDREA

(Dolorante, si tocca la testa, alzandosi da terra) Mi facisti sbattiri u sonnu!

TANINO

Papillon, certu ca si senza midollo in testa, eh! Ci facisti sbattiri u sonnu o picciriddu, ora i personaggi di sogni, s’ammaccaru tutti!?

CICCIU

Tantu pi cuminciari, mi chiamu Cicciu!

TANINO

U sacciu ca ti chiami Cicciu, si, me cugnatu! Ma cu stu palcoscenico(Si riferisce al papillon di Cicciu che tiene al collo) chi teni o coddu, mi pari giustu chiamariti, papillon! (Guardandolo attentamente) E poi, ti dicu ca con questo lucs chi hai, fai un figurinu cu stu cosa!

CICCIU

Fatti gli affaracci tò! Comunque, unni è me soru ca a salutu!

TANINO

Chidda unni po’ essiri, a chiesa!

CICCIU

Avissi a essiri cuntentu, ca to mugghieri va a chiesa! Ci sunnu cristiani, ca a chiesa, mancu sa sognanu!

ANDREA

Io io! Mi sognavu a chiesa l’avutru jornu! Mih, com’era granni!

CICCIU

Picchì, tu sogni di jornu?

ANDREA

Ca certu! Di jornu, c’è cchiù luci! Invece a notti c’è scuru nne sogni, e nun si vidi nenti! !

CICCIU

(Accarezzandolo) Ragioni hai, gioia mia!(A Tanino) Tanino, un ci l’avissi pututu accattari ‘na lampa di cinque cento o picciriddu, ca a notti, un vidi nenti nne sogni!

TANINO

C’è accattari a lampa di cinque cento, p’illuminarici i sogni? Pi mia, po’ ristaro o scuru! A iddu cu ciù dici di sognari, inveci di dormiri? A notti è fatta per dormire! (Tanino, si dirige al tavolo) E il giorno, per mangiare! Continuate a parlare, ca io haju chiffari! (Si mette a mangiare)

CICCIU

(Avvicinandosi) Cosa mangi? È verdura, vero?

ANDREA

Si si! È’ verdura! L’ha cogliuta in campagna, un saccone!

TANINO

(Irritato, insegue Andrea che esce di scena) Chi ti siccassi a lingua, zittuti! Chi ti scoppiassiru i corna, a tia cu tutti i sogni! Lassalu iri, Cicciu, ca chiddu è sognambulo! Chista non è verdura!

CICCIU

Comu nun è verdura! È verde, quindi, è verdura!

TANINO

Ma chi dici! Allura, tuttu chiddu ca è verde, è verdura? (Non sa che dire) Questa è...questa è...mozzarella filante verde!

CICCIU

Mozzarella verde? Veru ca mozzarella, nun nni manciu, ma a mozzarella so ch’è bianca!

TANINO

Si, ma la tecnologia va avanti! Puru le vacche, si aggiornano! Questa è mozzarella  senza polistirolo, pi chissu è verde!

CICCIU

Ma chi vò diri! Puru ca fussi, senza polistirolo, avissi a essiri, pallida! No, filante!

TANINO

(Stizzito) Minchiuni! Quantu domandi? Già, mi stai facennu du pallide, grossi quantu ‘na casa! Hai mai sintutu parrari di mucca pazza? (Cicciu annuisce) A mucca pazza chi fa, s’incazza diventa verde comu l’incredibile hulk, e fa a mozzarella verde! Mih! Basta ca si papillon, e nun sai sti cosi!

CICCIU

(Sedendosi) Mi devi scusare, non sono aggiornato chi mucche pazze! Comunque, po’ continuari a manciari!

TANINO

Già, mi passò u pitittu! Menu mali ca mi nni haju manciatu picca, e sugnu impazzutu! Si mi nni manciava chiossà, impazzoticavu tuttu!

CICCIU

(Aria stanca) Mi cridi, mi sentu stancu, ma tantu stancu, ca stancu puru a diritillu!

TANINO

Evita di parrari e mi fai un grossu favore!

CICCIU

Nun si po’ accattari cchiù nenti! Stamattina, accattavu novanta euro di medicinali. Mi è bastatu, fari ‘na pompata, ca finiu subitu!

TANINO

Minchiuni! E tu succasti tuttu? Ma chi havii, a febbre di dinosauro?

CICCIU

Chi capisti? (Prende la bottiglietta del sacchetto, la quale evidenzia ch’è un erbicida) Chistu  è u medicinali, pi arrusciari /Avvelenare/ l’erba ca pompa a manu!

TANINO

(Spaventato) Chi facisti? Ho capito bene? Hai arrusciato l’erba?

CICCIU

A chi c’era, ho fatto tutto il terreno! Mi dispiaciu, ma arrusciavu puru a verdura! Tutta tutta! Me mugghieri, quannu voli a verdura, si la v’accatta! Fra ‘na para di ura, sunnu tutti cosi sicchi! (Tanino, non è calmo e gira per la stanza) Ma chi hai Tanino? Ti senti mali?

TANINO

(Si finge calmo) Ma no! Ma quali mali! Sto benissimamente bene! Senti, vulissi vidiri sta bottiglietta, chi sa, avissi a fari puru u me tirrenu!

CICCIU

U to tirrenu? E quannu ti l’accattasti, stanotte?

TANINO

(Cerca di riprendersi) Io mica ho terreno! Vuliva diri, mi servi sapiri a potenza di stu medicinali, picchì ho preso un travagghiu ‘n campagna, e giustu giustu, ci devo arrusciare u tirrenu!

CICCIU

Tanino, havi ‘na vita ca ti canusciu, mi vò pigghiari pi fissa? ‘Un t’haju vistu mai travagghiari, e mi vò fari cridiri ca pigghiasti un travagghiu? Ma zittuti!

TANINO

(Adirato) Chi è, si gilusu, picchì io sugnu lagnusu, e tu no? Quannu ti servinu lezioni di lagnusia metabolica sperimentale, mu fai sapiri! (Gli strappa la bottiglia, dalle mani) Ora, dammi sta buttigghia! (Legge dalla bottiglietta) Erbicida extra potente, capace di essiccare persino le pietre! (Tra se) Bedda notizia! (Legge) Agisce nell’arco di tre ore! (Si cerca addosso, ma non trova orologio) Papillon, chi ura è?

CICCIU

(Guarda al polso) Sono le dodici e un quarto!

TANINO

(Si fa il conto con le dita, sottovoce) L’una e un quarto. I dui e un quarto. I tri e un quarto! (Parla sottovoce, evidenzia la disperazione) Chi sugnu cunsumatu! Ma cu mu fici fari?

CICCIU

(Cerca di capire) Chi è Tanino, tutto bene?

TANINO

(Idillico) Tutto bene Papillon, già tu dissi che va tutto bene! ma ‘un facemu ca sei geloso, ca staju scoppiannu di salute?

CICCIU

Ma chi dici! Mi fa piacere, che stai bene! Senti, io mi nni vaju! Dicci a me soru, ca cchiù tardu ritorno! A buttigghia du veleno, ta lassu?

TANINO

(Idillico) Ma si, ormai, cchiù scuru di mezzanotti ‘un po’ fari! Me la tegniu jo! (Si baciano e Tanino col sorriso sulle labbra, lo accompagna alla porta. Appena Cicciu se ne va, Tanino è disperato) Chi cunsumazioni!  Beddamaaaatri! Dicu ju, ma cu mu fici fari, iri a rubari a verdura, na dda cosa nutuli di papillon! Ma poi dico, puru iddu, nun mu putiva diri “Tanino, vidi ca staju avvelenannu a verdura, nun ma iri a rubari!” Almenu, u sapiva e mi nni iva a rubari ‘nta navutra campagna! (E’ irrequieto) Porca miseria, versu i tri è un quartu  moru! Dunni mi pozzu ammucciari, almenu a morti nun mi trova e po’ essiri ca si nni va?(Piange per un po’ di secondi, poi di scatto torna serio) A curpa di sti manu fitusi è! (Si guarda le mani) Siete oggeto di peccato, e vi punisco! (Si da schiaffi nelle mani, usando, prima una, poi l’altra mano. In coincidenza agli schiaffi, si fa male, dicendo “Ahi!”. Entra la moglie)

TANINA

(Osservandolo) Tanino! Ma chi fai?

TANINO

(Si lancia al collo di Tanina, piangendo come un bambino) Tanina, ti devo dare una edizione straordinaria, fra ‘na para di ore ... e cripari!

TANINA

Comu? Fra ‘na para di uri a cripari? E comu crepi?

TANINO

Così, mi chiudo gli occhi, e crepo tutto! (Piange a dirotto)

TANINA

Secunnu mia, mi stai pigliando pi fissa! Tantu, nun ti cridu! E poi, anche si fussi, comu dici tu, l’erba tinta ‘un mori mai!

TANINO

(Gemendo) Chistu è veru ca l’erba tinta comu mia, ‘un sicca mai, ma se l’arrosci , /Avveleni/  sicca!

TANINA

Cu tia, ‘un ci po’, mancu u secca tutto universale! Ma poi, dicu ju, picchì chianci?  Mi spieghi sta situazione?

TANINO

(Sempre gemendo) Quannu niscisti per andare a chiesa, vinni to frati Cicciu papillon! Parranno parranno, mi dissi ca stamattina, havia avvelenato tutta l’erba da campagna, inclusa a verdura! E mi fici vidiri, ca havia puru a bottiglietta du secca tutto! Io a liggivu, e c’era scritto ca stecchisce tutto, dopo tre (Esplode a piangere)

TANINA

(Spaventata) Ma chista è ‘na cosa grave! E ora? Ora, chi putemu fari?

TANINO

Chi nni sacciu! Io, mi fici un calcolo, a verdura ma manciavu verso i dudici e un quarto, versu i tri e un quarto,...moru! (Esplode a piangere)

TANINA

U vidi? Accussì ti levu u viziu di iri a rubari i cosi di cristiani! U sai, comu dici u proverbio: ‘Na cosa dumannata, e menza pagata!” (Tanino si siede e, si lamenta. Tanina è disperata. Entra Andrea, tutto elettrizzato)

ANDREA

Papà, ti devo contare un sogno! (Tanino continua a lamentarsi, non gli da retta) Mi sono sognato ca murivi! (Tanino balza dalla sedia e piange)

TANINO

(Piangendo) Un po’ di rispetto! Ma chi è, già mi vò tirari i peri?

ANDREA

Mamma, ma chi schifiu havi u papà? Sta divintannu stupitu?

TANINA

Svegliati Andrea! Secunnu tia, to patri fa così, picchì sta divintannu stupidu? Già è stupidu di natura! Però, ora si sta impegnannu a fallu di più, picchì...(Pietosa) sta morendo!

ANDREA

(Felice) Veru? Vai papà! Spicciati a moriri, accussì poi ti sogno!

TANINO

(Si innervosisce e lo insegue. Andrea va a nascondersi dietro a Tanina) Sdisanurato! Veni cca! Si cuntentu ca moru, accussì mi sogni? T’ammazzu!

TANINA

(Difendendo Andrea) Invece di pinsari ad ammazzari o picciriddu, pensa pi tia, ca a moriri! (Dalla rabbia che ha in viso, esplode in un pianto infantile, e va a sedersi. Tanina è stufa) Apposto semu, ti pari ca ora a finisci di chianciri! Finiscila Tanino! (Tanino aumenta il volume del pianto lamentoso) Ti dissi basta! (Tanino non ne vuole sentire di smettere. Tanina parla ad Andrea) A navutra anticchia a chistu l’ammazzu ju! Va vidi chi ura sunnu! (Andrea esce di corsa e rientra)

ANDREA

L’una e cinque!

TANINA

(Innervosita) Senti chi fai, metti a lancetta du orologio, dui uri avanti, accussì ssu cadavere mori e si leva di menzu i peri! (Andrea esce)

TANINO

(Gemendo) Amore, picchì dici sti cosi? Chi è, ‘un mi po’ vidiri cchiù?

TANINA

U fattu ‘un è, ca ‘un ti pozzu vidiri cchiù! U fattu è, ca ‘un ti pozzu sentiri cchiù! Quindi, spicciati a moriri e nni lassi in paci!

TANINO

(Sempre con voce pietosa) Ma ancora i tri e un quartu nun ci sunnu!

ANDREA

(Entra con un orologio da cucina) Mamma! Sunnu i tri e cinque!

TANINO

(balza dalla sedia) Già i tri e cinue sunnu? (Gira per la stanza lamentandosi) Comu fazzu! Fra deci minuti e moriri, e mancu mi haju priparatu a valigia! (Tanina e Andrea lo guardano immobili) Vu priparastivu u fazzolettino bianco pi salutarimi quannu partu pi l’avutru munnu?

ANDREA

Papà, mi dispiace! Io havia l’ultimo e mi sono sciosciato il naso!

TANINA

(Tanino si lamenta, girando per la stanza) Senti a mia, prima di partiri pi l’avutru munnu, tu facisti u bigliettu? Un facemu ca ci dici o controllore, “Poi passa me mugghieri, e ciù paga!” Picchì, io ‘un pagu nenti a nuddu!

TANINO

(Sempre più esasperato) Veru! Ancora mancu u bigliettu, m’haju fattu! E ora, comu fazzu? ‘nta deci minuti, mica cià fazzu a iri a fari u bigliettu! Scummissa, ca ma fannu fari a peri, finu in cielo! (Piange a dirotto) 

TANINA

Ora basta, chianciulinu! L’una e cinque sunnu! È stato uno scherzo!

TANINO

(Adirato) Mi pigghiati pi fissa? (Li insegue per la casa) Livativi davanti i me occhi, sinnò ma pigghiu cu tutti dui! (Tanina e Andrea escono) Viditi chi scherzu mi fannu, tutti dui Stanlio e Oglio! Ci mancava poco e, muriva di scantu! (Esce e rientra con un filo lungo del telefono fisso) Vistu ca e moriri, e fari tutti cosi io! (Digita il numero) Salutami commari Pippa! U cumpari, i picciriddi, stanno bene?- Bonu bonu! -Scusati cummari, vi vuliva diri, di pomeriggiu aviti chiffari?- Siccomu, versu i tri e un quartu e moriri, ci tegniu ca viniti!-Esatto, versu i tri e un quartu! ‘Un viniti cchiù tardu, picchì è sicuru ca ‘un mi truvati!- Ma quali dolci! Si propriu vuliti purtari cocchi cosa, purtatimi un vassoio di fiori misti! Va bene, a cchiù tardu! (Fine telefonata) E chista, è a prima! (digita numero) Salutamu ziu Giuvanni! Comu va a vecchiaia? – Comu si dici:” Si vò campari, vecchiu a divintari!  “Ziu Giuvanni, vidi ca dopo mangiare si invitatu a me casa!- -ma quali festa! Versu i tri e un quartu, avissi a moriri, chi fa, veni? – No! – (Adirato)Prifirisci, iri no dutturi picchì hai u ficatu, e no veniri a vidiri a mia, ca staju murennu? Ti faciva’na degna persona! (Gli chiude il telefono in faccia, gira per la stanza innervosito. Ritorna a prendere la cornetta del telefono) ‘Un stai vinennu a vidiri a mia ca staju murennu, appena mori tu, ‘un ti vegniu a vju, mancu si ti spuntanu i corna!(Chiude telefono. Gira per la stanza. È nervoso) Chi cunfusioni!(Allude alla famiglia) iddi, mica mi aiutanu. Pi iddi, pozzu moriri! A propositu di moriri, mancu sacciu comu me vestiri, cosa e diri prima di moriri! Bho! Di unni ci accuminciu? Ci vulissi corcunu ca si nni intendi di morti, ca mi dassi consigli! Tantu pi accuminciari, mi carmu. (Si siede) Allura, prima di tuttu quannu unu mori ci vonnu i fiori, i robbi, i luci, u lettu...(Si vanno spegnendo le luci)

 

            Fine primo atto

Secondo atto

(Identica scena di prima. Tanino gira e rigira, molto lentamente la stanza, parlando solo)

TANINO

Porca miseria! Ancora, nun mi pozzu capacitari, ca staju murennu! Tuttu chistu, pi curpa da verdura! (Si tocca lo stomaco, lamentandosi) Ahi, ahi! Si fa sentiri! Si parra du diavulu, e spuntanu...(Dolori alla pancia) Ahi, ahi! (Si siede e si lamenta) Mi fa mali a panza! Mi fa mali a panza! (Intorno a lui, vede che iniziano a girargli degli spiritelli che cantano)

SPIRITELLI

(Motivo del giro giro tondo) Giro giro tondo, Tanino sta morendo. Manca poco, con noi lui verrà, dritto dritto, all’inferno se ne andrà! Glielo porteremo, e lì lo lascieremo. Lui si brucierà, e mai più indietro tornerà! La la la ...

TANINO

(Si alza e adirato rincorre gli spiritelli che fuggono) Viditi ca ancora, i tri e un quartu, nun ci sunnu! Itivinni a fari ‘nto culu! (Si risiede) Viditi quantu sunnu vastasi, sti picciriddi! (Pensa) Aspetta, i picciriddi, mica si vestinu di bianco? U capivu! Sugnu ju ca misi ad aviri gli allucinogeni ‘nta l’occhi! (prende la sedia, si mette in disparte nella stanza) Ora, mi fazzu una durmutedda, accussì moru beddu friscu!

TANINA F. S.

(Urla) Andrea! Andrea!

    

ANDREA F. S.

Chi è mamma!

TANINA F. S.

Veni ad aiutarmi a purtari sti sacchetti dintra!

ANDREA F. S.

Nun pozzu veniri, sto sognando!

TANINA F. S.

Metti pausa, e mi veni ad aiutari, poi u ripighi u sognu! (Entra con dei sacchetti, aiutata da Andrea. È stanca, posa i sacchetti a terra e, si siede) Chi sugnu stanca! (Ad Andrea) Grazie Andreuccio! Poi continuari u sogno.

ANDREA

(Incuriosito da quei sacchetti pieni) Cosa hai comprato?

TANINA

Accattavu cinquanta lumini, quaranta santine, trenta pacchi di fazzolettini!

ANDREA

E picchì?

TANINA

To patri sta murennu, e nun va fazzu a spisa?

ANDREA

Chi si ni fa u papà da spisa? Hava a fari ‘na festa o cimiteru?

TANINA

(Tanino ascolta, quando la moglie dice lumini, unisce le mani, quando dice santini, per tante volte fa la croce)Accattavu cinquanta lumini, picchì dici ca quannu mori, ‘un voli ristari o scuru. Quaranta santine, picchì dici ca pi menzu di santi si va in paradiso. E i fazzolettini, servinu a nuatri pi chianciri! (Tanino, indisturbato, esce di scena con la sedia)

ANDREA

Beatu u papà, ora mori e si va a ripusari!

TANINA

Ma quali morir...(Si tappa la bocca, e parla ad Andrea a bassa voce) tu ancora si nicu, ma a sapiri: “A fissazioni è peggio da malatia!”

ANDREA

Ma che significa?

TANINA

U sacciu ju chi significa! Presto, puru tu scoprirai u significatu! (Bussano) Avanti! (Entra una signora con un vassoio di fiori) Commari Pippa!  

CUMMARI PIPPA

(Si guarda in giro) Dicu, sugnu in tempu, veru? (Guarda l’orologio al polso) Meno male, ancora i dui sunnu!

TANINA

Cummari scusatimi, chi diciti?

CUMMARI PIPPA

U cumpari, m’invitò alla sua morte, siccome io ci tegnu alla parintela, vogghiu essiri presenti. (Tanina si innervosisce, ma si trattiene) Scusati cummari Tanina, me marito veni doppu a salutari o cumpari. Anzi, tiniti stu vassoio di fiori!

ANDREA

(Annusa i fiori) Mih chi puzza! Sti fiori comu sunnu, scaduti?

TANINA

(Li strappa dalle mani del figlio e li posa sul tavolo) Vatinni da dintra a sognari!

ANDREA

U sai chi fazzu? Mi vaju a fari un giro o corso.

TANINA

Stai attento a nun girari troppo, ca poi ti po’ girari a testa! (Andrea esce)

Scusati cummari, nun è pi vui, ma pi dda cosa bona du cumpari, dicu, nun nni putiva fari a meno di dirivillu ca sta murennu! (Tanino Dietro di loro si tocca. Tanina con ironia) Chi è, dicennuvillu, mori megghiu?

CUMMARI PIPPA

Po’ essiri, ca crepa cchiù tranquillu! Ma dicitimi ‘na cosa cummari, nun l’aviti a piaceri ca jo vinni?

TANINA

Chi c’entra cummari! Assittamuni! (Si siedono) Io, pinsava di farici fari ‘na morti, pi chiddi stritti stritti, in poche parole, ‘na cosa in famiglia! No, di fari una cosa pubblica!

CUMMARI PIPPA

Cummari, ‘un vi capisciu chiddu chi vuliti diri!

TANINA

Dicu, ca ‘un vuliva farlu sapiri a nuddu ca me maritu, sta murennu!

CUMMARI PIPPA

(Sorrisino ironico) Cummari, ma ‘un mi faciti ridiri! Mi pariti un pò, su di giri con lo strombolone!

TANINA

Cara cummari, ‘un putiti capiri u mutivu di stu me gestu! Mi tocca fingiri, pi fari rinesciri sta situazioni! (Bussano) Avanti! (Entra il becchino tutto vestito di nero e un cappello alto in testa. In mano ha un catalogo. Cummari Pippa al vederlo si spaventa, e si stringe a Tanina. Fa le corna)

BECCHINO

Buongiorno Signore! È’ questa la casa di Tanino Pampinedda?

TANINA

(Spaventata) Si, è questa! Tanino è mio marito? Ma lei chi voli di iddu?

BECCHINO

È al contrario signora, è suo marito che vuole qualcosa da me! E sono qui, per dargliela!

CUMMARI PIPPA

(Scandalizzata, sottovoce a  Tanina) Cummari, nun facemu ca vostru maritu prima di moriri, passò all’altra sponda?

TANINA

Chi diciti cummari! Chiddu nun si fida a nuotari! Chiddu è capaci di affunnari, puru ‘nto bidè!

CUMMARI PIPPA

Nun mi capistivu! Ju diceva, chi sa ci vinni lu desideriu di...lu strumentu?

TANINA

(Sottovoce e stupita) Chistu significa ca me maritu,... è frocio!

BECCHINO

Scusi signora! Chiami suo marito, ho altri clienti che mi aspettano!

TANINA

(Urla, chiama il marito) Tanino! Tanino! Veni cca, c’è unu ca ti deve dare, una cosa bella grossa!

TANINO

(Entra, si regge in piedi per forza) Buongiorno a tutti! (Guarda il becchino) Chistu cu è, a morti in vacanza?

BECCHINO

Piacere sono Mario la Cascia! Il becchino!

TANINO

Ma dico io, voi becchi vi vistiti sempri di nero? Avutri culuri nun ni aviti?

BECCHINO

Sarebbe ridicolo che un becchino si vestisse di altri colori, non sarebbe corretto nei confronti dei congiunti del defunto. E poi, il lutto si porta di nero, no?

TANINO

Si, ma io soffro di luttofobia! (Invita il Becchino a sedersi) Comunque, signor tabuto, assittamuni!

BECCHINO

(Cattedratico) La Cascia!

TANINO

E va beh la cascia o tabuto, sempre lì siamo! 

TANINA

Signori scusatemi, facete con comodo, noi ci congediamo! (prende i sacchetti ed escono)

TANINO

Allora, signor  becco, il tabuto mi purtò?

BECCHINO

Non mi chiami più becco, ma becchino! Ho portato il catalogo di bare. (Esibendo il catalogo) Lei, che genere di bara vorrebbe?

TANINO

Ca quali vorrebbi?... A cchiù comoda!

BECCHINO

Le nostre bare, sono tutte comode! Ha una bara modello?

TANINO

Si! A me, mi nni piacissi una bedda comoda cu l’aria condizionata! L’avete?

BECCHINO

Certo che l’abbiamo! Se mi permette le faccio vedere anche, altri modelli! (Dal catalogo)  Guardi questa! Modello mille bolle blu, è la bara con l’idromassaggio! Le piace?

TANINO

A cascia con l’idromassaggio? Bona è! Così, quando staju dda ‘mpalato e mi venni di grattarmi i spaddi, nun haju problemi! Aziono ...

BECCHINO

...L’idromassaggio, e le gratteranno la schiena tante di quelle bolle d’acqua, che le sembrerà di star un bagno turco!

TANINO

(Balza in aria) Chi cosa, u turco? No no no! Signor beccamorto, ma chi schifiu di cascia mi consiglia, chiddu cu turcu? Ma lei su immagina, io da dintra, beddu stinnicchiatu chi mi fazzu l’idromassaggio, arriva u turcu e, ...zam! No no no no! ‘un a vogghiu cchiù!

BECCHINO

Il bagno turco, è una sauna!

TANINO

Giustu giustu jo, la devo provare? Cià facissi pruvari a navutru! Passiamo avanti, chista nun mi piaci cchiù!

BECCHINO

Guardi quest’altro; Modello valle verde! All’interno vi si trova, un tenero letto di prato verde, dove lei adagerà il suo corpo. In omaggio, le regaleremo i fiori, per profumare l’aria. Allora?

TANINO

No no! Pi mentri campu, di erba ‘un nne sentiri cchiù parrari! (Piangendo) Pi curpa di erba mi trovu a moriri! Finu a chi campu, verdura, basta! Passamo ad altro!

BECCHINO

Visto, che passerà tanto tempo in bara, le consiglio, per non annoiarsi, l’ultimo modello di bare col digitale celeste, con tre canali tombali. Canale di medicina; “I.A.R. Morte in prima linea” Canale d’amore; “L’amore è cieco e, a morti è orba!” Canale d’azione; “ Nuovo cinema paradiso”. Facciamo il contratto?

TANINO

Ma quale contratto e contratto! La ringrazio per le offerte, mi pigghiu chidda cu l’aria condizionata! E ‘un nni parramu cchiù!

BECCHINO

(Appunta sul catalogo) Va bene, per il modello fresh e clin! Questo modello, avendo l’aria condizionata, costa la bellezza di 3.500 Euro!

TANINO

(Alterato) Chi cosa? 3500 euro, pi una cascia cu l’aria condizionata? Signor beccamorto, facennu sti prezzi, i cristiani si levanu i viziu di moriri, eh!

BECCHINO

Però, lei non sa che, essendo un nuovo cliente, la nostra ditta le fa  l’omaggio di regalarle il funerale,  è contento?

TANINO

(Tranquillo) Visto ca è così, vale la pena morire!

BECCHINO

(Segna sul catalogo) Me la segno sul catalogo! Vado in magazzino e gliela faccio portare! (Bussano)

TANINO

Signor beccamorto, vidi pi tri e un quarto e moriri! ‘Un facemu ca viniti cchiù tardu, picchì va fazzu purtari indietro u tabuto! (Bussano) Tanina, ‘un ci senti ca tuppulianu?

TANINA F. S.

Vacci tu, ‘un pozzu veniri io!

TANINO

(Nervoso) Comu ci vaju io ca staju facennu il trattamento tabutario! Eh!

TANINA

(Esce adirata, seguita da commare Pippa. Si ferma in mezzo la stanza) Avanti! (Poi a Tanino) Pezzu di strunzu, chi ci vuliva a diri, avanti?!

PADRE GIGI

(Entra il prete) Pace e bene fratelli e sorelle!

TANINO

Porca miseria, u parrino! (Con fretta, e sotto gli occhi stupefatti dei presenti, sistema due sedie al centro della scena, prende dalla tasca un fazzoletto, lo lega tra il mento e la testa, si siede poggiando il sedere in una sedia, i piedi nell’altra) Parrino, sugnu prontu pi moriri! (Il becchino, esce scuotendo la testa)

PADRE GIGI

(Meravigliato) Tanino, che stai facendo? Ti sei bevuto il cervello?

TANINO

Parrino, liquori forti nun ni bivu, sono astemico!  

PADRE GIGI

Perché ti sei messo così?

TANINO

Mi scusassi parrino, ca si mi mettu ‘n terra a moriri, mi vennu i duluri ‘nte spaddi!

PADRE GIGI

Mi hai invitato a casa tua per dare l’estrema unzione al morto, e il morto sei tu?

TANINO

Si, picchì nun sugnu beddu pi fari u mortu? (Quasi piangendo) La prego, prima ch’è troppo tardi, mi facissi l’estrema giunzione.

PADRE GIGI

L’estrema che?

TANINO

Giunzione! (Piangendo) La prego parrino, mi facissi la congiunzione tra qua e nell’aldilà!

TANINA

Parrinu, ci dassi un cavuciu un culu a stu cadavere, e mu livassi di cca!

PADRE GIGI

Signora, lei è peggio di so maritu! Allora Tanino, vuoi che ti faccia la benedizione? (Tanino annuisce) Unisci le mani! (Tanino unisce le mani. Il prete inizia la benedizione) Signore, accogli questo tuo figliuolo nel tuo regno (Tanino piange e per soffiarsi il naso, si toglie il fazzoletto che tiene intorno al viso, soffia il naso e lo rimette) liberalo da ogni peccato e conducilo alla vita eterna. Amen! (Alzandosi) Bene! il mio lavoro l’ho finito, ora io andrei.

TANINO

Mi scusassi parrino, ma sta medicazione che lei mi ha fatto...

PADRE GIGI

(Interrompendolo) Benedizione! No, medicazione!

TANINO

Giusto beverazione! Allora, la garanzia di sta beverazione c’è?

PADRE GIGI

(Adirato)Dove siamo al mercatino? Se questa benedizione, o beverazione come dici tu, dovesse scadere, invece di andare in paradiso, te ne vai, o manicomio! Signori è stato un piacere, alla prossima morte! (Esce di scatto. Commare Pippa e la moglie, vi si siedono accanto a Tanino)

TANINA

(al marito) U vidisti? Sei sempre u solitu! Facisti arrabbiari o parrinu! Pi curpa tua, ora a missa la fa, tuttu arrabbiatu!

 

CUMMARI PIPPA

Lassati stari, cummari! Nun ci diciti sti cosi o cumpari, sinnò ci resta male! è vero cumpari?

TANINO

Ragioni aviti cummari! Menu mali ca ci siti vuatri a capirmi, sta specie di muglieri mia, nun mi capisci!

TANINA

Io nun ti capisciu? Si tu, ca ti esprimi comu un libro chiuso senza pagini, e puru hai u curaggiu di parrari! Ogni tantu, canciala a scheda du ciriveddu, ca ci l’hai carbonizzata!

TANINO

Ma zittuti, pecora marcia senza minni! Vidi ca io, u ciriveddu ci l’haju troppo ok!

TANINA

Pecora marcia senza minni a mia? Tu, cu stu fazzulettu in testa, pari un baccalaru chi capiddi!

TANINO

(Adirato) Ringrazia u Signuruzzu ca staju murennu, si nnò mancu pi bastonati putissi fari!

TANINA

Pi mia po’ moriri puru ora, anzi, hai già perso troppo tempo! (Esce, poi rientra la testa dalla porta) ti dicu puru, ca ti nni po’ iri a fari ‘nto culu!

TANINO

Cummari! Vi ni renditi conto chi vipera chi haju dintra? Me mugghieri è peggio di ‘na suocera!

CUMMARI PIPPA

Cumpari, per ora vostra mugghieri sta attraversannu un bruttu mumentu. Viditi ca è bruttu sapiri ca u maritu sta murennu!

TANINO

Cummari, mi pigghiati pi fissa? Poco fa, lu sintistivu puru vuatri ca mi dissi, nun vidi l’ura ca io moru! (Alzando la voce per farglielo sentire a Tanina) Però, havi di sapiri la signora, ca appena io moru, la notti la vaju a truvari e mi la tiru pi li pedi!

TANINA F. S.

E io, ti dugniu un colpu di padella in testa!

TANINO

Cretina! Si sugnu fantasma comu fai? Nun mi po’ pigghiari!

TANINA F. S.

Mi mettu puru ju u linzolu di fantasma, e ti ammazzu!

TANINO

(A commare Pippa) è un caso grave! Mischina nun lu fa apposta ad essiri cretina, è un difetto di fabbrica!

TANINA

(adirata affaccia la testa dalla porta) Mi dicisti a mia cretina? (Tanino annuisce) (Tanina esplode a piangere come una bambina) Nun sugnu cretina, io sogno troppo intelligenta!

COMMARI PIPPA

(Si alza, va a sostenere a Tanina) Nun chianciti cummari! Sunnu lacrimi sprecati per questo individuo! (A Tanino con stizza) Vi sintiti scaltru a diri a vostra mugghieri, cretina!

TANINO

Anzi, avissi ad essiri contenta ca ci fici un complimentu, e sparti chianci!

TANINA

(Sempre piangendo) Chistu complimentu mi lu chiami? Nun sugnu cretina!  

CUMMARI PIPPA

Cummari, nun chianciti cchiù! Nun vali la pena chianciri pi un cretinu chi vi dissi cretina! (Continua a piagere Tanina) Però ora, nun aviti a chianciri cchiù comu ‘na cretina! (Tanina si ferma a guardare la comare, additandole il dito e farle capire che anche lei ha detto quella parola, e riesplode a piangere) Li paroli, nun ni fannu pirtusa! Amunì da dintra! (Escono)

TANINO

I fimmini chi sunnu strani! Mancu u sannu iddi chiddu chi vonnu! Si unu nun è sinceru, ed è tintu picchì nun è sinceru. Si unu dici a verità, è tintu picchì dici a verità! Dicu ju, comu si devono accontentari sti fimmini? Bho! No, nun ci cridu ca Dio quannu fici u munnu, pigghiò sulu ‘na costola di l’omu e fici a fimmina. Di quant’havi ca staju cu idda, mica mi manca sulu a costola, puru u ficatu si carbonizzò! E prima ca mi fa partiri di ciriveddu, la mando a fari ‘nto culu ju! Mi putiva stari sulu sulu! Comu si dici: Chi gioca sulu, nun perdi mai! (Ha mal di pancia) Ahi ahi! A verdura si fa sentiri! No, chista è a morti chi sta arrivannu! Ahi ahi! (Da fuori si sente la voce di un vecchio venditore ambulante)

VENDITORE AMBULANTE F. S.

Haju ova frischi! Haju cipuddi! Haju patati! Cu mancia patati nun mori mai!

TANINO

(Si tocca la pancia e viene illuminato) Veru? Cu mancia patati, nun mori mai! (Urla) Signor patataro! Vinissi cca! (Bussano e va ad aprire)

VENDITORE AMBULANTE

(Entra un vecchio, con un cesto in spalla. Ha occhiali grandi ed è mezzo cieco, ed anche sordo) buongiorno signora! (Da la mano a vuoto, Tanino capisce e gli afferra la mano)

TANINO

Sono un Signore!

VENDITORE AMBULANTE

Buttana da miseria! Picchistu mi sentu stancu! Caminannu caminannu, in paradisu arrivavu!

TANINO

Ma quali paradiso! U chiamavu io, picchì mi sirvissiru un poco di patati! A quantu li vinni all’etto?

VENDITORE AMBULANTE

Chi, u tettu? Nun ni vinnu tettu! Ma si voli, ci lu pozzu iri a pigghiari!

TANINO

Se, u capivu! A quantu sunnu o chilu sti patati?

VENDITORE AMBULANTE

Voli un chilu di cacati! Mi dispiaci, ora subitu subitu, nun ci li pozzu fari ad aviri. Mi dessi u tempu di manciari, e poi a voglia di cacati!

TANINO

(Adirato) Sintissi a mia, nun haju tempu da perdiri! Vossia e surdu!

VENDITORE AMBULANTE

Turdu to patri c’è! A mia sti paroli? Pezzu di gioventù bruciata!

TANINO

(Gli urla nelle orecchie) io dissi surdu! Su- r- du! Voce del verbo ca nun ci senti!

VENDITORE AMBULANTE

Ci fannu mali i denti? Picchì nun mi l’avissi dittu prima! Si assettassi ca io sugnu puru dentologico! (fa sedere a Tanino nella sedia, torna nella cesta e prende un tenaglione da idraulico)

TANINO

(Si tocca la pancia) Ahi ahi! Staju murennu! Nun mi la fidu cchiù! Ahi ahi!

VENDITORE AMBULANTE

(Torna da Tanino col tenaglione. Tanino si alza di scatto e va a sedersi in un’altra sedia, sempre lamentandosi per il mal di pancia) Si sta murennu, io l’haju ‘na bedda medicina! (Il venditore opera Tanino, ma Tanino è dietro di lui che si lamenta) Ora, ti lu scippu ju sti denti! Statti fermu! (Il venditore si destreggia come se facesse fatica. Tanino al vederlo si meraviglia e non si lamenta più) u vidi ca ora stai megghiu?

TANINO

(Tra se) ma dico jo, tutti i pazzi a mia capitanu!

VENDITORE AMBULANTE

(Girandosi) Già cca si! Hai fatto progressi, dopo l’operazione! Già cammini chi to pedi! Comu ti senti?

TANINO

(si risiede dolorante) Comu mi sentu? Staju murennu du duluri di panza! Ho è la verdura, ca dintra u stomaco sta maturannu, o è la morti ca sta arrivannu!

VENDITORE AMBULANTE

Io, pi la morte ci l’haju ‘na bedda soluzione! (Prende dalla cesta un sacco di patati) chisti sunnu patati miracolosi! Sunnu già bollite, pronti pi manciarli! Cu mancia patati, nun mori mai!

TANINO

Finalmente u capiu, ca vogghiu i patati! Amunì, mi dessi tuttu u saccu! (Prende il portafoglio) Tinissi sti cinquanta euri!

VENDITORE AMBULANTE

(Si toglie gli occhiali ed è felice di quei soldi)Lei è molto generoso! Un saccu di chistu mu vinnu, cinque euro!

TANINO

Mi dessi u restu allura!

VENDITORE AMBULANTE

U restu? In minutu ca guardo ca...(Prende la cesta e scappa)

TANINO

(Lo rincorre fino a fuori) U restu! Pezzu di truffaldino!(Poi rientra col mal di pancia) Ahi ahi, chi duluri chi duluri! (Si siede) Buttana da miseria, giuru, ca si avissi un cuteddu pi mano per ora, mi tagghiassi sta panza! Si nun dicu a verità, avissi a moriri, me soggira! (Guarda nel sacco e prende una patata) Videmu si è veru ca fannu miracoli. (Inizia a mangiare e ne prova gusto, tanto che inizia a mangiarne una dietro l’altra. Di scatto entra Andrea con un urlo, Tanino dallo spavento sputa le patate) chi ti vinissi una onda elettrocervelletica! Accussì ma fari scantare!

ANDREA

(Felice) Papà! Talìa che beddu orologio chi mi accattavu!

TANINO

(Guardando l’orologio al polso di Andrea) Talè che bello! Ma dove l’hai accattato?

ANDREA

L’ho accattato in piazza, nella bancarella di Mustafà!

TANINO

Veru? Sugnu contentu, ca Mustafà si grapiu ‘na banca! È una bancarella, ma sempre banca è! Dimmi ‘na cosa, u locale bello è?

ANDREA

Il locale ‘un mi è piaciuto! È sotto il balcone du zù Giuvanni, quello che sputa du balconi! Poviru Mustafà,  si è andato a riparari, dunni chiovi!

TANINO

Pigghia e ci metti l’ombrelloni, anti sputamento!

ANDREA

Ma chi stavi manciannu?

TANINO

Patati!

ANDREA

Boni! Mi la pozzu pigghiari una? (Sta per mettere la mano dentro il sacco e Tanino gli da uno schiaffo)

TANINO

Levati i manu! Tu stai bene e nun hai di bisogno di manciartilli! I patati si l’hannu a manciari sulu chiddi chi stannu pi moriri! Per esempio, io!  Anzi, dimmi chi ura sunnu!

ANDREA

Sunnu i tri meno cinque!

TANINO

(Frettoloso) Porca vacca! Fra venti minuti e moriri! Aspetta ca manciu patati, almenu videmu si sta morti si po’ evitari! (Prende patati dal sacco e inizia a mangiare)

ANDREA

Papà, tu pozzu cuntari un sogno? (Tanino annuisce) Allora, mi ricordo ca mentre dormivo, mi sono svegliato subito subito, sai perché?

TANINO

Perché, sonno nun ni havii?

ANDREA

No! Perché già, mi havia svegliato nno sogno, e stavo sognando!

TANINO

 Pi capiri a tia, ci voli un prifussuri di sognologia!

ANDREA

Sai, mentri caminavu, pi strata c’erano tanti fimmini. Mischini, comu si vidiva ca eranu povere! 

TANINO

Comu lu capisti ca eranu povere?

ANDREA

Talmente erano povere, ca mncu havianu i picciuli pi accattarisi una gonna un giacca!

TANINO

E comu eranu vistute?

ANDREA

Nun eranu vistute! Havianu sulu due stelline cca(Indicando nei capezzoli) e navutra ...

TANINO

(Interrompendolo) U capivu! Nun c’è bisogno di approfondire con le stelle!

ANDREA

Havianu la borsa senza soldi ca la giravano così (Fail movimento rotatorio col braccio, come se stesse girando una borsa) Poi, firmavano li machini, pi chiedere l’elemosina e non tutti ci la davano! Però, c’erano persone generose ca li facivano acchianare in macchina! E dunni si li purtavanu?

TANINO

(Imbarazzato) ca...dunni li purtavanu...ca a manciari! Visto ca eranu povere, mi sembra giustu che qualcuno bravo li portava a mangiare cocchi pezzu di carni!

ANDREA

Poi, una di iddi mi chiamò e io ci sono andato!

TANINO

Vero? Ti fici vidiri cocchi cosa? (Entra Commare Pippa e Tanino fa segnale a Andrea di star in silenzio. indifferente, continua a mangiare Patate)

COMMARE PIPPA

Cumpari, chi stati facennu?

TANINO

Stai manciannu patati! Chi fa, nun si vidi?

COMMARE PIPPA

Dico, ma u vidistivu chi ura sunnu?

ANDREA

(guarda dal suo orologio) sono le tre e cinque!

TANINO

Ora, ca sacciu chi ura sunnu, che fari cummari?

COMMARE PIPPA

Comu, chi aviti a fari? Fra deci minuti aviti a fari stu viaggiu, e ancora nun siti prontu?

TANINO

U viaggio? Andrea, mi prenotasti viaggio?

ANDREA

Si si! Chiddu pu manicomio! (Tanino gli molla uno schiaffo)

COMMARE PIPPA

U viaggio pi l’avutru munnu! Fra deci minuti, aviti a moriri e ancora stati accussì tuttu lordu?

TANINO

U viditi chi staju facennu? Mancio patati! Accussì, po’ essiri ca nun moru!

COMMARE PIPPA

Picchì, i patati vi bloccanu a morti?

TANINO

Cu mancia patati, nun mori mai! Accussì dici u proverbiu!

COMMARE PIPPA

Cumpari, mi pariti un picciriddu ca criditi a sti fissarii! (Esce di corsa e rientra col vestito) Spicciativi, mittitivi u vistutu! A cummari Tanina, si sta finennu di sistimari! (Ad Andrea) e tu, chi ci aspetti? Va sistemati!

TANINO

Picchì, me mettiri u vistitu?

COMMARE PIPPA

Pi moriri eleganti!

TANINO

(Prende e fa volare il vestito) Livati stu cosa di cca! Si è vero ca e moriri, vogghiu moriri così, cu panza e presenza!

TANINA

(Entra Tanina vestita di nero, che piange) Tanino sangu miu! Picchì mi lasciasti! (Urla) Tanino!

COMMARE PIPPA

Cummari Tanina, nun fati così ca ancora nun ha murutu u cumpari!

TANINA

(Parlando calma, come se non avesse pianto)Ancora nun ha murutu? Allura, aspittamu! (Si prende la sedia e si siede attorno al marito meravigliato) Assettativi cca cummari! Chi sa, mi vennu i svinimenti, siti a prima a pigghiarimi! (Commare Pippa si siede accanto  a Tanina) ma chi è stu vistiti ‘n terra?

COMMARE PIPPA

U cumpari, nun si lu vosi mettiri u vistiti!dici ca voli moriri, cu panza e presenza!

TANINA

(A Tanino) Picchì nun ti lu vò mettiri u vistitu? Mi devi far svergognari puru in cielo, ca sugnu ‘na mugliera ca nun ti fazzu vestiri bonu? (Tanino silenzioso)

ANDREA

(Entra col vestito) Comu staju?

TANINA

Gioia mia, chi si beddu! Di li biddizzi, pigghiasti tuttu di mia! menu mali ca nun pigghiasti di to patri!(Tanino la guarda come per dire, che non è vero)

COMMARE PIPPA

Cummari, vi lu pigghiastivu u fazzolettinu pi quannu avemu a salutari o cumpari, quannu si nni vola in cielo?

TANINA

Mu scurdavu! Andrea, vai da dintra e pigghia tri fazzolettini!

COMMARE PIPPA

No, io ci l’haju!

TANINA

Pigghiani sempri tri. Almenu facemu un poco di cunfissioni.(Andrea esce e rientra consegnando i fazzolettini a Tanina, tenendone uno per se)

COMMARE PIPPA

Chi ura sunnu?

ANDREA

Tre e dieci! (Tanino si lamenta toccandosi lo stomaco)

TANINA

Chi è Tanino? Già cca è! (Tanino continua a lamentarsi)

COMMARE PIPPA

Cummari, io dicessi ca visto ca manca picca, accuminciamu a fari i preghierini!

TANINA

Giustissimo! Allura, al mio tre accuminciamu tutti e tre! Iddu sta murennu, nun mi pari giustu! Pronti? (Commare Pippa e Andrea, annuiscono) Uno, due e tre( Tutti e tre si fanno la croce e pregano facendo brusio, sottofondo si sente “l’hai” di Tanino)

ANDREA

(Guarda l’orologio) I tri e un quartu sunnu! (Cala silenzio da tomba, più nessuno parla. Si sente bussare alla porta, Tanino inizia a tremare)

TANINO

(Spaventato) Si cercanu a mia, dicitrici ca nun ci sugnu! (Bussano)

TANINA

(Spaventata) Chi è?

F. S.

Sono la morte!

TANINO

(Si nasconde sotto il tavolo) Dicitrici ca nun ci sugnu!

FANTASMA

(Entra in scena il fantasma col lenzuolo, al vederlo tutti si spaventano) Sono venuto qui, per portarmi con me a Tanino! Ditemi dov’è?

COMMARE PIPPA

Mi scusassi, in non sono di questo paese!

TANINA

Ma haviavu appuntamentu cu me maritu?

 FANTASMA

Certo! Devo accompagnarlo in cielo! (Ride)

TANINA

Tanino, nesci di sutta u tavulu! Vidi comu è bravu stu cristianu, ti havi a dari un passaggio in cielo!

FANTASMA

Ti sei nascosto? Ma lo stesso ti porterò con me?(Ride)

TANINO

Signor fantasma, nun sugnu ju Tanino!

FANTASMA

Esci subito! (Tanino non esce e il fantasma lo acchiappa per i piedi. Tanino scappa per la stanza, rincorso dal fantasma) fermo! Adesso vieni con me!

TANINA

Signor fantasma, io sono una brava mugliera. Iddu  è ‘na cosa nutuli, ca nun si misi lu vistitu!

FANTASMA

Mettiti subito il vestito! O ti farò andare all’inferno! (Tanino con fretta e furia si mette il vestito) ora, saluta la tua famiglia che partiamo! (Bacia tutti, le donne piangono)

ANDREA

Papà, ora ca si mortu ti pozzi sognare?

TANINO

Certo, ca mi puoi sognare! (Andrea è felice e gira per la stanza)

FANTASMA

Allora, andiamo! (Le due donne piangono e salutano Tanino col fazzoletto. Andrea va dietro il fantasma, gli toglie il lenzuolo e sotto c’è Cicciu papillon!

TANINO

(Al vederlo resta immobile) signor fantasma, ma lei lo sa che ha un viso conoscente?

ANDREA

Zio cicciu! (lo rincorre e lo prende a schiaffi e calci, le donne cercano di separarli)

CICCIU

Fermi tutti! ti vosi fari uno scherzo Tanino!

TANINO

(Adirato) mi vulisti fari uno scherzu? Però, du scantu stava murennu veru! (Si scaglia su di lui, con calci e schiaffi le donne lo dividono) ti pari ca sugnu un pupo, ca mi fai i scherzi! E poi, propria ora ca staju murennu!

CICCIU

Ma quali moriri! U scherzu, consisti proprio in chistu, ca nun è veru ca tu hai a moriri! (Tanino è meravigliato) u fattu da verdura, è stata tutta ‘na cosa organizzata, pi fariti capiri ca nun si rubanu i casi alla genti, picchì si po’ ristari fregati!

TANINO

Allura, nun moru cchiù! (Tutti in viso sono felici. Tanino esplode di gioia e bacia e abbraccia tutti) forza, ora avemu a festeggiari! (Commare Pippa esce e rientra con lo champagne, tutti brindano e sono felici) Chi sugnu cuntentu! Oggi è comu si avissi nasciutu navutra vota! È proprio vero, la fissazione è peggio da malatia! Mancu cchiù a panza mi doli! (Si siede. Si sente una zanzara in giro che distrurba a tutti)

TANINA

Havi ‘na matinata ca sta zanzara mi disturba. Ora ci pensu ju! (Esce e rientra con una padella. Da colpi in aria per prendere la zanzara, ma non riesce. Con lo sguardo tutti seguono la traiettoria della zanzara che va a mettersi sulla testa di Tanino che sta bevendo. Tanina piano piano si avvicina e gli da una padellata in testa a Tanino che si fa male)

TANINO

( Dopo la padellata) te- le- fo- no  ca- sa! (E abbassa la testa. Cicciu va a toccargli il polso e la gola)

CICCIU

Vidi ca muriu! Muriu veru!

COMMARE PIPPA

ma chi diciti? (Controlla il polso) Veru muriu! Cummari, ammazzastivu o cumpari! Nenti diciti?

TANINA

Tantu, nun havia a moriri u stissu!

FINE!

    Questo copione è stato visto
  • 18 volte nelle ultime 48 ore
  • 21 volte nell' ultima settimana
  • 36 volte nell' ultimo mese
  • 180 volte nell' arco di un'anno