A mafia cinisi

Stampa questo copione

Turi d’o ciospu

A Mafia Cinisi

Atto unico in siciliano

di Alfio Bonanno

Turi d’o ciospu  -  Ristoratore

Cocimu  -  Garzone

Chin Ku  -  Mafioso cinese

Kung Jett Uh  -  Scagnozzo cinese

Agatuccia  -  Cliente

Cammilina  -  Cliente

Maresciallu Scilipoti  - Carabiniere

 Scena:   Piazza. Chiosco al centro; sullo sfondo il prospetto di un palazzo, a sinistra e a destra si esce dalla piazza o attraverso le quinte, o attraverso degli archi su colonne.

 

 I

Turi d'o ciospu:   (armeggia con bottiglie e bicchieri) Tom Cruis fici u film Cocchittail? e Turi fa u film Ciosputtail! (fa roteare in aria le bottiglie che finiscono miseramente a terra, con rumore di vetri rotti, o tenendo una latta sotto il banco del chiosco o facendo cadere le bottiglie in una cassetta imbottita a terra e producendo da fuori il rumore dei vetri rotti) ... mizzica... e menu mali ca non mi visti nuddu autru ca Tom Crùis... ma prima o dopu mi ‘mparu, com’è veru ca mi chiamu Turi d’o ciospu!

Maresciallu Scilipoti:   Turi... mi fa diri a testa ca hava interveniri a liggi...

Turi d'o ciospu:   Maresciallu, chi visti?

Maresciallu Scilipoti:   Si a postu cc’a licenza?

Turi d'o ciospu:   ...e si capisci!

Maresciallu Scilipoti:   Distribuzione di bevande?

Turi d'o ciospu:   A postu.

Maresciallu Scilipoti:   Permesso per alcolici?

Turi d'o ciospu:   A postu.

Maresciallu Scilipoti:   Distribuzioni cibi cotti e confezionati?

Turi d'o ciospu:   A postu.

Maresciallu Scilipoti:   Spasciu di buttigghi rutti?

Turi d'o ciospu:   A pos... chi dici?

Maresciallu Scilipoti:   Di quantu buttighi rumpi o iornu, ci voli un cuntrattu per smaltimento di rifiuti speciali....

Turi d'o ciospu:   Marasciallu: non si ci mittissi macare lei! Non sulu ca mi ‘ncuttùmu ca non sugnu capaci? Pi cummogghiu ci manca sulu a cuntraminzioni!

Maresciallu Scilipoti:   Ma, scherzi a parti, picchì non ci levi manu e cerchi di fari bonu u to travagghiu ca ggià è abbastanza ?

Turi d'o ciospu:   E si vidi ca lei, cu rispettu parrannu, è carrabbineri!

Maresciallu Scilipoti:   Prima inquinamentu ambientali e ora offesa a pubblicu ufficiali?

Turi d'o ciospu:   Chi centra? Sulu vogghiu diri ca lei non cunsidira ca si iù mi ‘mparu a fari furriari i buttigghi comu a Tom Cuisi ‘nto film appoi è tuttu di calata: a genti u vidi, si passa a vuci, s’arricogghiunu a centu a centu, poi a vuci s’allarga, arrivunu macari di Londra... di Nova Yocchi, di Pachinu...

Maresciallu Scilipoti:   Mih! Hava arrivatu ‘nta Merica e ti ni tunnasti a Siracusa?

Turi d'o ciospu:   Chi centra Siracusa? Pachinu... ‘nta Cina!

Maresciallu Scilipoti:   A Pachinu fanu i pumaroru... Pechinu vo diri...

Turi d'o ciospu:   Ca ddocu unni dici lei... s’arricogghiunu di tuttu u munnu e iù mi fazzu i soddi!

Cocimu:   ...si di novu ccu ssa storia... Zù Turi lassassi perdiri ca chiddi s’arricogghiunu di dabbanna u munnu lei lassa curriri na pocu di buttigghi ‘nterra e chiddi p’a delusioni ci sdurrubbunu u ciospu a pirati...

Turi d'o ciospu:   Eccu! Cca c’è n’autru disfattista tradizionalista: fussi ppi vuatri u munnu si firmassi! Menu mali ca ci su genti comu a mia ca ancora u fanu furriari...

Cocimu:   (sottolineando) I fanu furriari...

Turi d'o ciospu:   Chi vulissi diri?

Maresciallu Scilipoti:   I buttigghi, dici Cocimu... i buttigghi...

Turi d'o ciospu:   Ah! M’hava passu! Comunque arresta u fattu ca siti genti arretrati e retrogradi, ma iù vi fazzu vidiri ca a fama di Turi d’o Ciospu arriva finu a dabbanna u munnu

Cocimu:   E di ca a tannu a fami di Cocimu si cogghi c’o saccu!

Turi d'o ciospu:   Marasciallu non nu putissi arristari a Cocimu?

Maresciallu Scilipoti:   E picchì? Si è lecitu.

Turi d'o ciospu:  Ppi spubblicazioni di principali e falsità aggravati!

Cocimu:   Ma picchì non è veru ca havi du misi ca non mi duna a misata? Chissu chi è spubblicaizoni o farsità?

Turi d'o ciospu:   Non esageriamu... un misi va beni e ppi l’autru fusti tu ca no vulisti...

Cocimu:   Zu Turi cuntamuli giusti i cosi! Marasciallu u sapi chi mi dissi? Ti cogghi tutti i cocci d’e buttigghi ti vinni o riciclu e tuttu chidu ca pigghi scuntamu d’o stipendiu... u capisci?

Maresciallu Scilipoti:   Turi... Turi... veramenti veramenti è megghiu ca n’e potti avanti ssi paroli! Si voi un cunsigghiu: finiscila di rumpiri buttigghi, fatti u to travagghiu e dacci a misata a ddu muzzanteddu di Cocimu...

Turi d'o ciospu:   Accussì v’o finìu! Tutti contra di mia! Ma veni u iornu ca v’addimostru ca haiu ragiuni!

Maresciallu Scilipoti:   E quannu veni ssu iornu n’u fa sapiri... avanti salutamu a tutti ca sio fici taddu...

Turi d'o ciospu:   E comu accussì si ni va? Nenti si pigghia?

Maresciallu Scilipoti:   E pacenzia: ni misimu ca chiacchira e u tempu passau, haiu un appuntamentu a Custura... sempri problemi spuntunu... e ciccamu di darici abbastiu...

Turi d'o ciospu:   Mi dispiaci... voli diri ca aprossima vota facemu duppia dosi!

Maresciallu Scilipoti:   Vidi ca non m’u scordu! Salutamu

Cocimu:   Arrivederci

Turi d'o ciospu:   Bona iurnata

 II

Cocimu:   Allura, chi facemu?

Turi d'o ciospu:   Ca chi v’o fari? ’Ntantu va ietta i buttigghi rutti...

Cocimu:   (abbassandosi sotto il bancone e tirando fuori uno scatolone enorme) Appuntu... già u tonna a linchìu u scatulu? (facendo fatica a trascinarlo) Auh! Si vidi ca s’a allenatu assai aoggi...

Turi d'o ciospu:   Senti: finemula ccu ccu ritornellu ca mi siddiai! Si aviti a testa all’antica e non capiti il sanu rinnovamentu non è cuppa mia! Oh!

Cocimu:   (trascinando con fatica lo scatolone fuori) Iddu fa u rinnovamentu sanu e Cocimu carruzzia buttigghi rutti... Mah!

Turi d'o ciospu:   (uscito Cocimu è tentato di riprovare con le acrobazie, prende in mano delle bottiglie, fa per iniziare e poi scuotendo la testa lascia perdere) ...non facemu ca appoi hanu ragiuni iddi... p’a oggi lassamu stari...

(silenziosamente, possibilmente vestiti un po all’orientale, entrano Cin Ku e Kung Jet Uh)

Chin Ku:   Essele tu Tuli d’u Ciospu?

Turi d'o ciospu:   Prego?

Kung Jett Uh:   Tu capili o non capili?

Turi d'o ciospu:   (titubante) ... quacche pilu l’haiu... ma a vuatri chi vi ‘ntaressa?

Chin Ku:   ...non capili...

Kung Jett Uh:   ...non capili...

Turi d'o ciospu:   ...si ma non ciccamu pila ora... si po sapiri chi vuliti?

Chin Ku:   Licominciamo da capo: noi celcale Tuli di Ciospu, essele tu?

Kung Jett Uh:   Tu Tuli? Tu di Ciospu?

Turi d'o ciospu:   A unu a unu: dunqui a cu circati esattamenti?

Chin Ku:   Tuli.

Kung Jett Uh:   Pelò..

Turi d'o ciospu:   Ma tu sempri di pila parri?

Chin Ku:   Plego, ascolta Kung Jett Uh...

Turi d'o ciospu:   Comu si chiama?

Chin Ku:   Kung Jett Uh!

Turi d'o ciospu:   Ah! Cuncettu... allura è di cca d’e nostri parti... allura ni videmu tutti i matini?

Kung Jett Uh:   No matini, no palti... io Kung Jett Uh no cuncettu ma: Kung – Jett – Uh... capile?

Turi d'o ciospu:   ... e sempri cu sti pila... quindi tu ti chiami Cuncettu però a pizzuddu a pizzuddu... Cuncettu a cambiali... ppi modo di diri  Cun Ce ttu...

Chin Ku:   Blavo Kung Jett Uh, ma non questo ploblema, ploblema essele: chi è Tuli?

Turi d'o ciospu:   Eh... appuntu chi è Tuli? Tulipanu? Tulio De Piscopo...

Kung Jett Uh:   Mizzichin! Tuli... Tuli... No Tuli con la elle, ma Tuli con la elle... complendi o non complendi?

Chin Ku:   Tu sapele chi èTuli? Tuli con la elle...

Turi d'o ciospu:   Aspetta... no ca elli ma ca elli... Pecciò Tuli voli diri Turi... giustu? Turi di Ciospo... cioè Turi d’o Ciospu cioè iù medesimu

Chin Ku:   Ah! Allola tu è Tuli!

Turi d'o ciospu:   E si capisci! In carni ossa e mandarinettu al limoni...iù sugnu, Ma vuatri inveci ccu ssa parrata strana... a elli a postu da elli... ma di unni siti vuatri?

Chin Ku:   Noi Cinis... capili? Cinis...

Turi d'o ciospu:   Cìnisi  in provincia di Palermu?

Chin Ku:   No no no! Cinis... di Cina! Capili?

Turi d'o ciospu:   Mizzica! Da Cina? Viniti da Cina?

Kung Jett Uh:   Finalmente tu capili!

Turi d'o ciospu:   E quindi aveva ragiuni iù! Ancora m’haia a ‘mparari e fari firriari i buttigghi e già sugnu famosu finu ‘nta Cina... Ora avissuru a veniri Cocimu e u marasciallu...

Chin Ku:   (allarmato) Malesciallo? E pelchè Malesciallo? No bisogno... no bisogno...

Turi d'o ciospu:   Comu? U marasciallu? U primu hava veniri! Autru! Iù ci u dissi ma iddu non mi crideva, ma ora s’hava calari i corna!

Kung Jett Uh:   Tu no chiamale Malesciallo, solo dire chi è Tuli di Ciospu e no chiamale Malesciallo...

Turi d'o ciospu:   Bravu! Accussì ci u dicu e chiddu non mi cridi! No: ora inveci u chiamu, vuatri vi faciti vidiri e iddu s’ha mangiari tutti i mutuperii ca m’ha dittu! Anzi aspittati ‘n’attimu ca u chiamu. (estrae il cellulare e compone il numero)

(Chin Ku e Kung Jett Uh confabulano tra loro)

Turi d'o ciospu:   Prontu? Marasciallu... lassassi stari unni è e vinissi subitu ca ci fazzu vidiri na cosa... importanti certu importanti... vinissi. però subitu... Va beni va beni... cca sugnu ca u spettu. Fozza.

Chin Ku:   Tu fale lo spelto ma non finile... noi tolnale...

Kung Jett Uh:   Tolnale plesto e tu non fale più spelto...

(entrambi scappano in fretta)

Turi d'o ciospu:   Aspetta ... ma unni sati iennu? Fermi   fermi se no chiddu non ci cridi ...  ma vadda a sti scunchiuduti prima fanu tutta dda strada da Cina finu a cca e poi si nni fuiunu comu e sciamuniti... tunnati cca... vi dissi tunnati ca ora chiddu mi pigghia ppi cretinu a mia...

 III

Maresciallu Scilipoti:   Turi... ma si po sapiri chi succidìu? Vidi ca lassai na riunioni importanti... chi fu... ocche rapina? ...ocche richiesta di tangenti...?

Turi d'o ciospu:   (è impacciato)  ...no anzi era... va’ na cosa ca mi passava un piaciri... ma ora  vabbè u sacciu comu finisci... lei non ci cridi e spatti si siddìa..

Maresciallu Scilipoti:   Non capii na parola, ci cridi?

Cocimu:   (ritorna con lo scatolone vuoto) Ora però ci a finemu ch’i buttigghi rutti va beni?

Turi d'o ciospu:   A postu, e a frittata a ficimu completa!

Maresciallu Scilipoti:   Senti Turi: si m’ha diri qualche cosa m’a dici se no mi ni tornu di unni vinni...

Turi d'o ciospu:   ...e si ni turnassi, ca almenu mi sparagnu a pigghiata  p’o funnu d’a giacca...

Cocimu:   ... ci putissi capiri qualche cosa macari iù?

Maresciallu Scilipoti:   Turi mi chiamau di urgenza ppi vidiri na cosa importanti e ora mi ni voli mannari senza diri na parola...

Cocimu:   ... i buttigghi non ci furriunu boni... e u ciriveddu ci finìu di furriari completu...

Turi d'o ciospu:   Cocimu non ti ci mettiri macari tu ca appoi m’a pigghiu ccu tia... Dunqui: v’u dissi ca addivintava famosu? Ora: stamatina si presentunu dui ca venunu d’a Cina e ‘nzittati a cu ciccava?

Maresciallu Scilipoti:   Sintemu...

Turi d'o ciospu:   circavunu a Tuli di Ciospu... cioè Turi d’o Ciospu... cioè iù!

Cocimu:   E unni sunu ora ssi cinisi?

Turi d'o ciospu:   E chissu è u fattu, mentri ca iù chiamava o Marasciallu chiddi pigghia e si ni ieru!

Maresciallu Scilipoti:   Ma chi coincidenza! ‘Nta riunioni staumu parrannu propriu di cinisi... non è ca vi pozzu cuntari tuttu ma ci sunu ‘mpirugghi in vista... pi chiddu ca vi pozzu diri c’è ca ammenzu a tutti i cinisi ca stanu arrivannu a Catania ci sunu na pocu ca è megghiu ca si staunu a casa... eccu... no sacciu suddu mi capiii di zoccu dissi...

Cocimu:   ...e beh  certu ca si capiu...

Turi d'o ciospu:   ...iù inveci non ci capii nenti... e in tutti i casi chiddi ca vinnuru cca erunu du cristiani per beni... e sopratuttu si parteru di tantu luntanu ppi circari a mia, signali ca aveva ragiuni iù ca prima o dopu addiventu famosu...

Maresciallu Scilipoti:   Va beni, va’ staiu capennu ca cca c’è sulu di perdiri tempu, iù mi ni tornu a riunioni, e in tutti i casi si c’è problema chiamati... arrivederci.   (esce)

 IV

Cocimu:   Putemu parrari di cosi serii?

Turi d'o ciospu:   ... picchi chiddi ca dicu iù sunu fissarii... Avanti chi m’ha diri?

Cocimu:   Lei havi ‘ntinzioni di rumpiri autri buttigghi pp’aoggi?

Turi d'o ciospu:   Cocimu!

Cocimu:   Senza offesa... picchì si è si ci dicu ca si vo ghietta lei, si è no iù avissi bisognu di arrivari n’attimu a posta...

Turi d'o ciospu:   Perciò si è si o è no tu ha scumpariri... e vacci e lassimi ‘nta paci... abbasta ca sugnu u principali e poi non mi calcola mancu u garzuni... vai vai 

Cocimu:   U tempu di ritirari un paccu e sugnu cca (esce)

Turi d'o ciospu:   U marasciallu non mi cridi, u garzuni mancu mi cunsidira... mi vinissi di rumpiri tutti cosi!

Chin Ku:   Tuli! No lompele no lompele ciospu!

Turi d'o ciospu:   Ah, ora spuntati vuatri averu? Prima mi faciti accucchiari a mala cumparsa... E poi chi ci ‘ntaressa a lei si vogghiu rumpiri tutti cosi?

Kung Jett Uh:   Ascoltale capo Chin Ku, tu no lomplele!

Turi d'o ciospu:   Parrau u zu Cucettu... e comu dicisti ca si chiama u to principali? Cincu?

Kung Jett Uh:   Celto, capu Chin Ku ha detto e tu ubbidile!

Turi d'o ciospu:   Cincu... e l’autri tri unni sunu?

Chin Ku:   Non capile cosa tu dici...

Turi d'o ciospu:   Cincu dicisti, no? Cca siti dui suli e ci ni mancunu n’autri tri... comu i cuntati i nummira a Cina ? Unu e dui cca, tri quattu e cincu non ci su...

Chin Ku:   Io non capile ma tu semblale tloppo spilitoso!

Kung Jett Uh:   Che faccio, esco katana?

Turi d'o ciospu:   Bravu: nescitinni di Catania, ca ci fai chiù cumpassa... voli diri prima fanu tantu spittaculu e poi scumparunu! A chi puddicinedda siti?

Chin Ku:   Cosa essele puddicinedda?

Kung Jett Uh:   (esce un dizionario tascabile) Contlollale subito  (sfoglia) ...ecco pullicinella:  maschela napoletana di buffone sfoltunato che plendele semple legnate!

Chin Ku:   (si infuria) Ah nawaia too ku zaru!

Turi d'o ciospu:   Chi è chi ci accuzzaru?

Kung Jett Uh:   Capu Chin Ku allabbiato, assai allabbiato, tu detto lui buffone, offesa illepalabile!

Turi d'o ciospu:   Ma quannu mai... ci ni sunu tanti puddicinedda strata strata e nuddu s’affenni... unu chiù unu menu... ci dici ca non si preoccupa...

Kung Jett Uh:   Capu Chin Ku io implessione che Tuli chiesto scusa...

Chin Ku:   ...accettate scuse ma non lipetele più offesa se no io e Kung Jett Uh uscile Katana!

Turi d'o ciospu:   Regolare: si vi sintiti affinnuti vi ni nisciti di Catania... acqua davanti e ventu d’arreri...

Chin Ku:   Ola basta! Tloppo chiacchiela! Tu chiudi bocca e ascolta miei oldini!

Turi d'o ciospu:   Oldini...? Ah voli diri ordini... vuliti ordinari quacche cosa? Bravi bravi...e d’altrocantu vi pattistuvu d’a Cina è giustu ca assaggiati qualche specialità dìo ciospu... allura chi vi pozzu favuriri?

Chin Ku:   Io volele ciospo!

Kung Jett Uh:   Tu dale a noi ciospo!

Turi d'o ciospu:   Uh! E comu vi ittati... v’a dari tuttu u ciospu? E chi eruvu camiddi...

Chin Ku:   Cosa camiddi... altra offesa?

Kung Jett Uh:   (sfogliando il vocabolario) no trovo camiddi...

Turi d'o ciospu:   Sentu a diri: e comu ci a faciti a vivirivi tutti i cosi d’o ciospu? Ca facemu chiossai di centu specialità... e chi eruvu camiddi? Va’ cammelli... ppi vivirivi tutta ssa roba...

Chin Ku:   Cammello? Tu dile a me cammello?

Turi d'o ciospu:   Si... cioè no va’ vogghiu diri...

Kung Jett Uh:   Onolevole Chin Ku: esco katana...?

Turi d'o ciospu:   E diciditi o figghiu nesci o non nesci non è ca po stari ogni minutu: nesciu o non nesciu nesciu o non nesciu... s’ha nesciri di Catania nesci e bon viaggiu...e chi schifìu!

Chin Ku:   Detto schifìu... contlolla...

Kung Jett Uh:   (sfoglia il dizionario) ...no schifìu... no c’è schifìu...

Turi d'o ciospu:   Ca comu non c’è... si u stati facennu vuatri tuttu ssu schifìu... ‘nsumma chi vi pigghiati, si po’ sapiri?

Chin Ku:   Tu dare me ciospo!

Kung Jett Uh:   Dale ciospo e no fale chiacchiele!

Turi d'o ciospu:   E comu diciti vuatri.... Però u vogghiu a vidiri si siti daveru capaci di calarivi tutti i spicialità d’o ciospu... di unni accuminciamu? Un classico: mandarinetto al limone... (comincia ad armeggiare)

Chin Ku:   Ma che stale facendo?

Kung Jett Uh:   Folse fa lito di sconfitta e saluto...

Turi d'o ciospu:   Ecco qua, numero uno: mandarinetto al limone, assaggiamu e poi mi diciti chi vi ni pari...

(i due titubanti prendono i bicchieri ed assaggiano)

Chin Ku:   Buono sapole, ma ora tu dare a noi ciospo si o no?

Turi d'o ciospu:   e alleggiu alleggiu... chi tuttu ‘nta na vota po essiri... era bonu u mandarinettu? Ora passamu o prossimu: sciampagninu!  (ricomincia ada armeggiare).

Kung Jett Uh:   Lui fa di nuovo lito, folse pelchè noi due quindi anche lito deve essele due...

Turi d'o ciospu:   Ecco servito lo sciampagnino! Assaggiamu, assaggiamu e poi viditi chi è u ciospu....

(nuovamente i due bevono)

 V

Agatuccia:   (Entra con Cammilina e nota i due stranieri)  Cammilina: robba estira c’è oggi; talè chi chi su’ vistuti beddi...

Cammilina:   Ma cu su’? E’ a prima vota ca vidu turisti cca o quarteri...

Agatuccia:   Bon giornu Zu Turi, chi ci sta facennu canusciri i nostri specialità a sti du turisti?

Turi d'o ciospu:   (ai cinesi) E cca c’è un beddu bicchiri di Tamarindo cco bicarbonatu... Calamu! Care signorine, hata sapiri ca sti dui vinnuru apposta da Cina e circaru a mia! E quannu ci dissi chi vulevunu assaggiari, dici ca volunu tuttu u ciospu! Almenu c’è qualcunu ca apprezza u me travagghiu... no comu a certuni ca sanu sulu darimi cunsigghi e rimproveri...

Cammilina:   Piacere. Iù sugnu Cammilina e chista è a me amica Agatuccia, vuatri cu siti?

Chin Ku:   Piacele, Chin Ku...

Kung Jett Uh:   Kung Jett Uh, onolevoli signoline...

Agatuccia:   Boni accuminciamu... mancu ni canuscemu e già ni chiamau signolini? Signa ci po essiri dda celibri sciollira di to soru va beni?

Chin Ku:   Ma che dile? Voi no signoline?

Cammilina:   Attia, coso itticusu, non sbagghiamu a parrari ca se no ti fazzu abbulari di Catania!

Kung Jett Uh:   Anche tu katana? Anche tu guelliela?

Agatuccia:   Ma comu parrunu chisti? E non t’annaculiari tuttu ccu ssu bicchieri di Tamarindu... capaci ca m’u ietti di ‘ncoddu ... ssu cosu tingia...

Chin Ku:   Tingia? Cosa essere Tingia?

Kung Jett Uh:   Lolo pallale male nostla lingua folse volele dile che lolo essere guelliele Ninja!

Chin Ku:   (spaventato verso Agatucci) Ninja?

Agatuccia:   E si capisci ca tingia!

Cammilina:   Tingia certu ca tingia!

Kung Jett Uh:   Anche tu Ninja? Capo folse essele necessalia pausa di liflessione..

Chin Ku:   Penso anche io! Tuli, è la seconda volta che ti fai difendere, plima da Malesciallo e poi da guelliele Ninja... ma la plossima volta io voglio Ciospo e basta, mi litilo ma tolnelò!

Kung Jett Uh:   Tolnelemo!

(escono di corsa)

Agatuccia:   Ma chi ci pigghiau?

Turi d'o ciospu:   E chi ni sacciu? E’ a sacunna vota ca fanu accussì... fina ca su suli su du pezzi di pani appena vidunu a cocchedun’autru accuminciunu a puliciarisi e si ni vanu... Boh?

 VI

Cammilina:   Comunqui ora ca semu cca ‘ntantu vivemu...

Turi d'o ciospu:   Giustu... chi facemu?

Cammilina:   A mia na spuma di cafè.

Agatuccia:   A mia na fragola.

Turi d'o ciospu:   Pronti... (armeggia) ecco qua...   e cca c’è a fragola...

Cocimu:   Zu Turi si n’hana vistu Giappunisi in giru?

Turi d'o ciospu:   E’ inutili ca ci fai a ripassata ca stavota haiu testimoni oculari: (alle due) giustu?

Cammilina:   Veru è

Agatuccia:   Dui. E non erunu giappunisi, erunu cinisi.

Turi d'o ciospu:   Ha vistu?

Cocimu:   E va beni... tantu piaciri! Voli diri ca almenu, si pighiau qualche cosa di sordi, mi pava a simanata...

Turi d'o ciospu:   ...a propositu! U vidi? ‘Nta cunfusioni mancu mi pavaru...

Cocimu:   Vabbè... va’... tutti i scusi su boni l’importanti ca non mi pava!

Agatuccia:   Ma veru è. Patteru comu du saittuna...

Cammilina:   Di chi staumu parrannu normalmenti a chi accuminciaru a fari Tingia... Ningia ... Tingia ... Ningia , ca sa chi vulevunu diri, e poi di un trattu pigghia e si ni scapparu di cursa...Boh?

Cocimu:   ‘Nsumma o di rittu o dei chiattu iù sta simanata non ha vidu mancu c’o cannucchiali...

Maresciallu Scilipoti:   Saluti a tutti, ossequi signorini... Turi ora putemu parrari cu calma... s’hana vistu chiù l’amici?

Turi d'o ciospu:   Ppi cu dici? P’e cinisi? Eccomu si s’hana vistu! E lei arriva cco so comutu! Si vineva un minutu prima i videva.

Maresciallu Scilipoti:   Ma dimmi: esattamenti chi vulevunu?

Turi d'o ciospu:   E chi sacciu? Iù ci addumannai si vulevunu qualche cosa...

Maresciallu Scilipoti:   E iddi?

Turi d'o ciospu:  ... iddi, non qualche cosa... tuttu u ciospu mi dissuru! S’u ‘mmaggina?

Maresciallu Scilipoti:   Stranu! Ma u sai picchì t’addumannai? Hai presenti ssa riunioni ca hama fattu aoggi? Benissimu: la notizia è ca ci sunu un pugnu tra tutti i cinisi ca arrivunu ca inveci di circari travagghiu cercunu di accatarisi casi e putii ppi farici fabbrichi clandesitni e pi vinniri sulu iddi, pensa ca na putia, mintemu ca tu a pavi milli euru o misi di affittu, arrivunu iddi e p’amuri di pighiarasilla tini pavunu dumila... a sti livelli va’ l’importanti ca l’unichi a vinnri sunu iddi, capisci?

Cocimu:   In pratica na mafia a postu di n’autra mafia...

Agatuccia:   Non ci abbastava chiddu ca c’era d’u nostru?

Cammilina:   Perciò ora ni tocca sumputtari macari a st’autri?

Maresciallu Scilipoti:   Ma vaddati, chista comu l’autra a sumputtemu si a vulemu sumputtari, camasennò ni mettemu o versu tutti, ni fidamu d’a liggi e i mannamu e casi chisti e chiddi...

Cocimu:   Belli paroli! Ma i castagni d’o focu lei i vulissa livari ch’e manu di l’autri!

Maresciallu Scilipoti:   Iù vi dugnu a me parola ca arreri non mi tiru! Ma tunnamu o nostru... Turi, quannu ssi cinisi t’addumannaru tuttu u ciospu tu chi pinsasti?

Turi d'o ciospu:   Ca avunu aviri i panzi comu a chiddi d’o camiddu! Comu si fa a vivirisi tuttu chiddu ca c’è ‘no ciospu?

Agatuccia:   ... ma dittu accussì...

Maresciallu Scilipoti:   Brava signurina: lei u capìu subbitu! Turi, e si per esempiu ti vosuru diri ca si volunu accattari tuttu u ciospu?

Turi d'o ciospu:   Mizzica! Non ci hava pinsatu...

Cocimu:   E iddu basta ca pensa a fari furriari i buttigghi... appoi si ci levunu u ciospu di sutta u nasu mancu si ni accorgi!

Turi d'o ciospu:   Cocimu è inutili ca fai u maestru! A storia a sapevi macari tu ma mancu a tia ti ci ìu a testa...

Cammilina:   ...ma si pozzu diri a mia, si capìu zoccu volunu, ma ppi piscalli comu si fa?

Maresciallu Scilipoti:   Mi stati dicennu ca si c’è genti iddi scumparunu, giustu? Allura per prima cosa lassamu a Turi sulu

Turi d'o ciospu:   Grazii tanti, ah! Siti un pugnu di amici... e su chiossai i pugna ca l’amici...

Maresciallu Scilipoti:   No Turi, non mi capisti, sentu a diri ca iddi hana cridiri ca non c’è nuddu, però, si tu t’a senti, iù m’appostu e accussì macari Cocimu, si ti voli dari na manu, iddi venunu,, ci fai diri esplicitu chi volunu, e na vota ca iù u sentu che mè aricchi, e ci siti du testimoni... u iocu è fattu!

Cocimu:   Pi me va beni!

Turi d'o ciospu:   Ma iù chi arrisicu?

Maresciallu Scilipoti:   Non ti preoccupari picchì iù sugnu cca, mi pozzu mettiri macari sutta u bancuni...

Turi d'o ciospu:   E avanti, pruvamu... chista è a vota bona ca ci appizzu a peddi!

Agatuccia:   e nuatri ci putemu dari aiutu?

Cammilina:   Si putemu essiri utili...

Maresciallu Scilipoti:   Vuatri? Uhmmm... putissuvu fari chistu: mittitivi ‘n mantali e faciti a finta ca travagghiati ccu Turi e stati intra u ciospu, turi a stu puntu ti fa attruvari fora e fai in modu ca iddi s’a cantunu esplicitamenti, iù sugnu sutta u bancuni, Agatuccia e Cammilina stanu intra u ciospu e mi cummogghiunu...

Cocimu:   E iù unni mi mettu, supra u cantaranu?

Maresciallu Scilipoti:   No.... tu ti putissi mettiri sutta ssu scatuluni, votulu sutta supra e teniti prontu a interveniri si volunu scappari

Cocimu:   Bonu, ora ci fazzu du puttusa ppi taliari e m’ammucciu (esegue posizionandosi sulla sinistra del chiosco)

Maresciallu Scilipoti:   Carusi, vuatri mittitivi i mantali e tu, Turi o fatti na passiata ca appena ti vimunu sicuru ca ti ‘ncagghiunu..

(ognuno prende il posto assegnato)

 VII

Turi d'o ciospu:   Avanti... o iemini a fari astruppiari... (esce verso la sinistra un attimo di silenzio e subito rietra trascinato per il bavero dai due malviventi cinesi)  Auh! alleggiu... non c’è bisognu ca m’ammuttati... sacciu caminari... stati tranquilli...

Chin Ku:   Finile di schelzale!

Kung Jett Uh:   Tenele bocca chiusa e ascoltale!

Turi d'o ciospu:   Cunnutu si parru! Ma si po sapiri chi vuliti?

Chin Ku:   Già detto ma tu fatto finta di no capile!

Kung Jett Uh:   Capu Chin Ku detto volele ciospo e tu liempito noi di tloppi bicchieli di acqua cololata!

Chin Ku:   Chin Ku enolme dolole di panzela

Kung Jett Uh:   Kung Jett Uh collele più forte di fellali e non allivale nemmeno a polta di bagno... tellibile umiliazione

Chin Ku:   E anche tellibile fetole, più di polci molti...

Turi d'o ciospu:   nel senso di maiali assai...?

Chin Ku:   no ploplio molti... defunti...   impossibile lesitele tutto palazzo plotestale noi tloppa velgogna...

Kung Jett Uh:   Ma ola tu pagale pel tua fulbelia

Turi d'o ciospu:   Auh! Chi mi vuliti fari?

Chin Ku:   Folse niente se tu fale blavo. Ola palliamo.

Turi d'o ciospu:   E ci pari u mumentu di iucari o palluni?

Kung Jett Uh:   No pallegiale: pallale con la elle... quelle due dentlo ciospo chi essele?

Turi d'o ciospu:   Nenti... i dui ca travagghiunu ccu mia, accussì m’arriposu... ogni tantu

Chin Ku:   Ma non potele sentile nostli discolsi...-

Turi d'o ciospu:   ... non vi preoccupati, iddi su dui comu di famigghia! Zoccu sacciu iù sanu iddi

Chin Ku:   No saggio fidalsi di donne, ma che tu non saggio gia capito si ela da prima volta… Tu dici che si tappale olecchie con dito

Turi d'o ciospu:   Carusi… pacenzia  (le due eseguono) In bona sostanza si po’ sapiri chi vuliti da me vita?

Chin Ku:   Tu dai a me ciospo!

Turi d'o ciospu:   Accussì? T’u ‘mpacchettu e tu potti?

Kung Jett Uh:  Tuli non fale spilito

Chin Ku:   Io complale tuo ciospo o con buone o con cattive, tu dici me quanto vale e io dale doppio, tu non dale a me ciospo e io chiamale Kung Jett Uh con sua katana!

Turi d'o ciospu:   Catania si ci permetti non è di Cuncettu ma di nuatri catanisi!

Chin Ku:   Tu celvello ancola meno che pollo! No Catania, ma KATANA cioè spada samurai di popolo guellielo cinese! Con Katana...

Turi d'o ciospu:   ...mi passa u scantu ppi na simana!

Chin Ku:   (fa esercizio di iperventilazione e gesti di concentrazione per calmarsi) Tu finisci di fale buffone e dale a me ciospo se no sentire tutta potenza di mafia cinese

Turi d'o ciospu:   Senti Cincu, iù ti capisciu, t’addumannu scusa p’e cursi ca ti facistuvu, ma d’o ciospu non si ni parra.  E’ u me travagghiu, a me vita... si tu dugnu a tia poi iù chi fazzu?

Chin Ku:   Noi non intelessale cosa fai tu, noi intelssale che avele ciospo e poi altlo ciospo e poi tutti ciospi, tu dai a noi o ti piacele o non ti piacele e poi ti allangi.

Kung Jett Uh:   E se dici di no: ...

Turi d'o ciospu:   ...katana... u capii ma non po essiri u stissu...

Chin Ku:   Tu non avele chiala la situazione?

Kung Jett Uh:   Tu non paura di mafia cinese?

Turi d'o ciospu:   No no anzi... parrannu ccu licenza mi sta finennu peggiu di vuatri dopo tutta dda bibita ca vi vivistuvu...

Chin Ku:   E allola?

Kung Jett Uh:   Esplimiti!

 VIII

 Maresciallu Scilipoti:   (appare con la pistola in pugno sulla sinistra del chiosco, Agatuccia e Cammilina restano sulla destra) A stu puntu è megghiu ca mi esprimu iù!

Chin Ku:   Chi è questo che spunta di ciospo?

Maresciallu Scilipoti:   Maresciallo Scilipoti, per servirvi... e ora stamu beddi fermi e chi manu all’aria!

Kung Jett Uh:   Capo mi pale ola di scappale...

Chin Ku:   Folza da questo lato (tentano di forzare sulla destra dove c’è Turi)

Agatuccia:   Fozza Cammilina fimmamuli (si precipitano a fare barriera insieme a Turi)

Cammilina:   Di cca non si passa!

Maresciallu Scilipoti:   Fremmi! Vi dissi di starivi fremmi!

Kung Jett Uh:  Malesciallo, noi di Cina... no di Mongolia!

Cocimu:   (nel frattempo camminando sotto lo scatolone si pone sulla traiettoria dei due per ostacolare la fuga)

Chin Ku:   Dall’altlo lato, plesto!

Kung Jett Uh:   Allivo!

(si precipitano entrambi ma inciampano sullo scatolone cadendo)

Turi d'o ciospu:   Pigghili!

Agatuccia:   Acchiappili!

Cammilina:   Fremmili!

(tutti e tre si precipitano sui due e li immobilizzano)

Maresciallu Scilipoti:   Vi dichiaro in arresto, e cu tuttu chiddu ca ‘ntisi che me stissi aricchi stati tranquilli ca di unni vi ‘nchiudunu ponu ittari a chiavi!

Turi d'o ciospu:   Grazii maresciallu, mi salvau u ciospu!

Maresciallu Scilipoti:   Dovere... ora aiutatimi a mittirici i manetti.

Turi d'o ciospu:   Dassi cca...

Agatuccia:   Bravu marasciallu...

Cammilina:   Accussì si fa...

Maresciallu Scilipoti:   Grazii ma si non m’aiutauvu vuatri non si ni faceva nenti. Comunqui ora mi pottu a sti du’ brav’omini, arrivederci. (esce)

Agatuccia:   Arrivederci...

Cammilina:   Arrivederci...

Turi d'o ciospu:   Grazii ancora... E grazii macari a vuatri...

Agatuccia:   Ppi chiddu ca ficimu...

Cammilina:   Comunqui, voli diri ca a prossima vota ni offri qualcosa a gratis...

Turi d'o ciospu:   Mah... chi diciti ni nni iemu? Mi pari ca non ni stamu scurdannu nenti...

Cocimu:   (da sotto lo scatolone con voce flebile) ...fossi na cosa v’a stati scuddannu...

Agatuccia:   Cu parrau?

Cammilina:   Boh? Ca non c’è nuddu...

Cocimu:   (come sopra) ...c’è...c’è... qualcunu c’è...

Turi d'o ciospu:   Chi c’è occhedunu arreri o ciospu? (va a guardare)

Cocimu:   (come sopra) ...acqua.... acqua...

Agatuccia:   ...arreri o ciospu?

Cocimu:   (come sopra) ...acqua.... acqua...

Cammilina:   ...’nto menzu d’a chiazza?

Cocimu:   (come sopra) ...focherellu...

Turi d'o ciospu:   (battendosi il pamo sulla fronte) ...Cocimu... u scatuluni..

(Corrono tutti a recuperare il povero Cocimu)

Cocimu:   (appare a terra contorto e dolorante)  Focu!  Motti subbitania a vuatri! A non n’aveuvu unni irivi a sdurrubbari? Tutti ‘ncoddu di mia?

Turi d'o ciospu:   Scusa Cocimu, ma ‘nto preiu n’auma scurdatu di tia... comunqui grazii macari a tia, all’ultimu fusti tu ca i fimmasti... comu ni putemu sdibbitari? Chi hai bisognu?

Cocimu:   Siti tri giustu?

Agatuccia:   ...una dui e tri...

Cocimu:   E allura pigghiati tri cucchiarini...

Turi d'o ciospu:   ... ti fazzu tri cosi di viviri accussì t’arripigghi?

Cocimu:   ...ca quannu mai...  pigghiati i cucchiarini e arricugghitimi di ‘nterra ca sugnu pizzudda pizzudda...

 FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 41 volte nell' arco di un'anno