‘A mugghieri di l’onorevoli ci si ‘ntasau ‘u… lavandinu

Stampa questo copione

N.V.

ITALO SCHIRINZI

' A MUGGHIERI DI L'ONOREVOLI

CI SI 'NTASAU 'U....LAVANDINU

( Versione in dialetto siciliano de “L'amante di terracotta” )

dello stesso autore

commedia brillante

in

due atti

Italo Schirinzi

cell. 340 5837903

E mail: italoschirinzi@alice.it

 A MUGGHIERI DI L'ONOREVOLI

CI SI NTASAU U....LAVANDINU

( Versione in dialetto siciliano de “ L' amante di terracotta “ )

Commedia brillante in due atti

( scena unica )

di

ITALO SCHIRINZI

            Personaggi  ( in ordine di entrata ):

            Caterina..............................................la colf

            Mariolina............................................a mugghieri di l'onorevoli

            Pacifico Tranquilli..............................l'onorevoli

            Filomena.............................................n' amica di Mariolina

            Peppina...............................................n' autra amica di Mariolina

            Giulio..................................................l'idraulico

            Amedeo...............................................u dutturi

            Teresina................................................a mugghieri di l'idraulicu

a mia moglie giovanna

A MUGGHIERI DI L'ONOREVOLI

CI SI NTASAU U.....LAVANDINU

Atto primo

                        La scena è costituita da un ampio salotto di un appartamento signorile. L'arredo è

                        molto curato ed è costituito da un divano, una poltrona, un mobile d'epoca accostato

                        alla parete ed un tavolino da salotto. In fondo una porta che conduce al vano                               ingresso. A destra e a sinistra due porte, che conducono rispettivamente alla                                zona notte ed alla zona dei servizi del lussuoso appartamento. Alle pareti appliques

                        e quadri d'autore.

                        La storia si svolge ai giorni nostri.

                        All'apertura del sipario la scena è vuota, quindi, entra Caterina, giovane colf, poco                     più che ventenne, di origini paesane. Indossa il caratteristico grembiule blu con         

                        bretelle e pettina, ornato con trina bianca. Parla con  spiccato accento dialettale. 

Scena prima

  ( Caterina e Mariolina )

                       

Caterina:         ( Entra, inizia a fare le pulizie e canta ) Roma non fa' la stupida stasera, damme 'na                     mano a faje di'de sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che puoi e un friccico de luna

                        tutta pe' noi... Faje sentì che è quasi primavera, manna li meju grilli pe' fa' cri cri.....

Mariolina:       ( Entra. E' una donna di bella presenza, elegante, raffinata, dal portamento                                  signorile. Quarantacinque anni ben portati, moglie dell'onorevole Pacifico                                   Tranquilli ). Scummettu ca arrivau u to zitu.

Caterina:         A lei nun ci pozzu ammucciari nenti. Comu fici a capiri ca arrivau u me zitu?

Mariolina:       E' facili capiri certi cosi. Da chiddu ca canta si capisci subitu si na fimmina è filici                       oppuru è tristi.

Caterina:         Veru è.

Mariolina:       Cantari è 'n modu pri fari canusciri a l'autri i proprii sentimenti.

Caterina:         Ju sugnu filici pirchì sugnu nnamurata di 'n carusu ca mi piaci tantu.

Mariolina:       Statti attenta, però, figghia mia, pirchì l'amuri è comu la giuvintù. Lassa darreri quasi                  sempri tanti rimpianti.

Caterina:         Cchi sunu i rimpianti?

Mariolina:       Pintimenti pri chiddu ca puteva essiri e inveci nun è statu.

Caterina:         Lei cci nn'havi tanti di sti rimpianti?

Mariolina:       Qualchedunu.

Caterina:         Signura, ci pozzu fari a lei na dumanna?

Mariolina:       Cu mia puoi parrari liberamenti, nun aviri suggizioni.

Caterina:         Cchi nni pensa lei di stu novu locali notturnu unni l'artisti fanu u spugghiareddu?

Mariolina:       Si vogghiu  esssiri sincera t'haiu a diri ca nun nni pensu tantu beni.

Caterina:         Pirchì a lei nun ci piaci?

Mariolina:       Secunnu mia na fimmina, ca si spogghia davanti a tutti è pocu seria e a stissa cosa                       pensu di putiri diri di lu locali, ca la ospita.

Caterina:         E si na fimmina si spogghia 'n privatu davanti a lu so zitu?

Mariolina:       Beh, allura è tutta n' autra cosa, ma fussi megghiu si si spugghiassi davanti a so                           maritu. Tu ti spugghiasti qualchi vota davanti a lu to zitu?

Caterina:         Ancora nun m'haiu spugghiatu davanti a iddu, ma un jornu o l'autru sugnu sicura ca

9  

                        l'haiu a fari pirchì lu vidu troppu interessatu a certi cosi.

Mariolina:       A certi cosi o a dda cosa in particolari?

Caterina:         Chiui di autru a dda cosa, havi raggiuni lei. Ci l'havi fissa nta testa e, gira e firria,                        va a finiri sempri nte  paraggi. Signura, ju sinceramenti sugnu 'n pocu preoccupata.

Mariolina:       Pri la raggiuni ca ci gira sempri nte paraggi?

Caterina:         No, chistu anzi mi fa piaciri. Ju sugnu preoccupata, inveci, pirchì haiu paura di nun

                        sapirimi ancora spugghiari davanti a 'n omu anchi si iddu fussi lu me zitu.

Mariolina:       Si nun ti senti ancora pronta è megghiu rimannari. Ogni cosa a so tempu.

Caterina:         Pri diri a verità ju sugnu pronta già da tantu tempu  ma sugnu ugualmenti                                                preoccupata pirchì haiu ntisu diri ca pri spugghiarisi beni c'è bisognu di seguiri na                        tecnica particulari.

Mariolina:       Cui la purtau sta novella?

Caterina:         Chiddi ca fanu u spugghiareddu.

Mariolina:       E tu ci cridisti?

Caterina:         Si. E siccomu nun vulissi fari brutta figura, l'autra sira, pri capiri comu na carusa                          s'avissi a spugghiari, pregai u me zitu di purtarimi  a vidiri u spittaculu di lu                                  spugghiareddu.

Mariolina:       E iddu ti ci purtau?

Caterina:         Sissignura.

Mariolina:       Accussì isti a vidiri l'esibizioni di ddi  fimmini svrigugnati?

Caterina:         Si. Ju pinsai : si ci iu l'onorevoli vuoli diri ca è na cosa seria.

Mariolina:       L'onorevoli, bedda mia, ci iu pri duviri d'offiziu nun pri passatempu, nun                                     cunfunnemu i cosi ora.

Caterina:         Ju ci ii inveci pri vidiri cu l'occhi mei comu ddi fimmini si spogghiunu pirchì                                qualchi vota ci vogghiu fari na bella sorpresa a lu me zitu.   

Mariolina:       Pensi di riniscirici daveru?

Caterina:         Ju ci provu. Pri chistu ogni sira mi esercitu davanti a lu specchiu.

Mariolina:       E cchi fai davanti a lu specchiu?

Caterina:         Mi spogghiu... mi rivestu e poi mi rispogghiu. U fazzu  dui o tri  voti prima                                  di iramminni a lettu.

Mariolina:       Insomma ti ripasssi a lezioni?

Caterina:         Si. U fazzu pri truvarimi preparata nti lu mumentu giustu.

Mariolina:       Spugghiarisi è una cosa naturali comu biviri, dormiri, mangiari, nun ci fussi bisognu                    perciò di studiarici supra prima di fallu.

Caterina:         Anchi ju a pinsava accussì prima di vidiri l'artisti.

Mariolina:       Ju  cuntinuu a spugghiarimi sempri a modu miu, cara Caterina.

Caterina:         Lei si lu può permettiri pirchì  è na signura.

Mariolina:       Forsi i giuvini d'oggi siti chiui esiggenti e circati sempri la perfezioni ma ju restu di                      l' idea ca i cosi semplici spissu sunu chiui megghiu pirchì sunu genuini.

Caterina:         Ju nun mi vulissi spugghiari comu na cafuna, comu si spogghiunu i fimmini di lu

                        paisi miu.

Mariolina:       Comu ti vulissi spugghiari allura?

Caterina:         Comu fanu li fimmini di la televisioni. Iddi u sannu fari  beni pirchì  sunu abbituati.                    Si spogghiunu 'n pubblicu, 'n privatu, 'n comitiva, supra la varca di qualchi riccuni o                        intra la stanza di qualchi omu puliticu e senza  mai pruvari suggizioni.

Mariolina:       Chiddi sunu di cattivu esempiu, tu lassili perdiri, ascuta a mia.

Caterina:         Signura, è veru ca u fanu pri soldi o pri fari carrera nti la televisioni?

Mariolina:       Accussì dicunu i settimanali scannalistici, chiddi ca fanu u gossip. Ma si è veru nun è                  certamenti na bedda cosa.

Caterina:         E' veru, signura, pirchì ju  lu ntisi diri  na sira cu la so vucca da l'onorevoli.

Mariolina:       Nta televisioni avissi a travagghiari cui sapi fari l'artista, no cui è disponibili a

9

                        spugghiarisi e a nfilarisi dintra u lettu di chistu o di dd'autru pirsunaggiu.

Caterina:         Certu. Fussi comu si ju, pri guadagnari chiui soldi, circassi di iri a lettu cu l'onorevoli                  veru, signura?

Mariolina:       E' propriu accussì. Ma si tu ci pruvassi cu me maritu, ju ti licenziassi di bottu, gioja                      mia, e pirdissi anchi u travagghiu.

Caterina:         Ju vuleva fari sulamenti 'n esempiu, signura, nun lu dissi pri daveru.

Mariolina        E ju ti vuleva dari 'n avvertimentu, casumai ti passassi pri la menti, pirchì ti vogghiu                    beni.

Caterina:         Signura, visti l'onorevoli tuttu indaffaratu. Si sta preparannu n' autra vota a valigia.                     Forsi havi intinzioni di ripartiri subitu?

Mariolina:       Nun sacciu nenti, gioja mia.

Caterina:         Certu ca l'onorevoli ci sta pocu 'n casa. Mancu u tempu di disfari la valigia ca                              pensa già a rifalla. Forsi è pri  chistu ca nun aviti figghi, veru?

Mariolina:       Caterina, pensa a li fatti to, chisti sunu cosi ca nun ti riguardanu.

Caterina:         Mi scusassi, signura, forsi era megghiu ca tineva a vucca chiusa, veru?

Mariolina:       Pensu propriu di si.

Scena seconda

( Caterina, Mariolina, Pacifico,quindi,nuovamente Caterina )

Pacifico:          ( Entra. E' un uomo  di circa cinquant'anni, alto,magro, dai modi cortesi e di spirito

                         anglosassone. Indossa una bella giacca da camera ). Caterina, hai vistu pri casu a                      me cammisa a righini bianchi e blu?

Caterina:         Sissignuri, onorevoli, a visti. Ci la vaiu subitu a stirari ( Esce ).

Mariolina:       Eh, caru Pacificu, sta casa a pigghiasti pri 'n albergu. Nun fai 'n tempu ad arrivari ca                    subitu prepari a valigia pri ripartiri. Ma quannu finisci sta odissea?

Pacifico:          Si haiu pocu tempu a disposizioni a curpa nun è mia ma di lu me lavuru, cara                               Mariolina.
Mariolina:       Si, è sempri a solita solfa.

Pacifico:          Tu forsi nun sai o fai finta di nun sapiri ca i parlamentari fanu na mala vita.

Mariolina:       O cuntaccillu a 'n autru.

Pacifico:          Vulissi vidiri a tia. Da lunedì a venerdì, tuttu u santu jornu stravaccatu supra li divani                 di lu Transatlanticu di Monti Citoriu a discutiri cu chistu e cu dd'autru cullega, cu li                 giornalisti, cu li cummessi, cu chiddi di l'opposizioni ca ci rumpunu i..lampiuni..

Mariolina:       Chissà cchi fatica ca faciti, puvireddi?

Pacifico:          Tu mancu ti l' imagini . E' peggiu ca travagghiari nti na minera, ti l'assicuru ju.

Mariolina:       Ci cridu, ci cridu. Seccunu mia tanti ci avissiru a iri veramenti a travagghiari nti la                       minera. Facissuru cuntenti miliuni di elettori.

Pacifico:          C'è pocu da scherzari su sti cosi. La realtà è chiui pisanti di quantu  può appariri.

Mariolina:       Puvireddi.

Pacifico:          Na visitina a la bouvette, n' autra nti lu varveri, na taliata a li giurnali, na passiata                         fora e si fa subitu l'ura di pranzu.

Mariolina:       Chi guaiu!

Pacifico:          U tempu passa ca mancu ti nn'accorgi.

Mariolina:       Vola. U tempu vola.

Pacifico:          E poi ci sunu i riunioni, i cummissioni, i votazioni.....tutta na ruttura di c.... ca nun ti                    dicu pri nun fariti preoccupari.

Mariolina:       Capisciu, capisciu.....

Pacifico:          Si curri tuttu u jornu di ccà, di ddà.....

Mariolina:       Di su, di giù....a la ricerca di li passi perduti, nun è veru?

5

Pacifico:          E tuttu chistu pri pocu chiui di vintimila euru ogni misi, capisci? Vintimila euru a lu                     misi, comu si fussimu stracciuni. Da vrigugnarisi anchi a dillu.

Mariolina:       Da vrigugnarisi daveru. Ma tu nun lu diri, pirchì si ti senti Caterina ci chiedi subbitu                    l'aumentu. Idda ventimila euru i guadagna in dui anni, tridicesima cumpresa.

Pacifico:          Ma chistu è nenti. Pensa ca pri 'n pranzettu cu antipastu, dui primi, tri secunni,                             cuntornu, frutta, cosa duci, cafè,  ammazzacafè e na coppetta di champagne, hannu u                 curaggiu civili di fariti pagari sei euru a lu jornu, sei euru, capisci?

Mariolina:       Certu ca ci vuoli curaggiu, pirchi ju liggii ntu giurnali ca u pranzu, ca vuatri                                  onorevoli vi futtiti, v'avissi a custari  inveci novanta euru a testa.

Pacifico:          Chiddi di li giurnali sunu chiacchiari malevoli pri mittirici 'n cattiva luci cu l'elettori.

Mariolina:       Facemu finta ca è accussì, vah.....

Pacifico:          E comu si tuttu chistu nun bastassi, a fini da simana c'è da curari u culleggiu                                elettorali. Autri pranzi, autri ceni.....guarda è megghiu ca nun nni parramu, altrimenti unu                        unu si scuraggia e abbannuna tuttu.

Mariolina:       Tu naturalmenti nun ti scuraggi, veru Pacificu?

Pacifico:          Nun mi passa mancu pri l'anticamira du ciriveddu. Mica vogghiu iri a travagghiari                       nti la miniera ju.      

Mariolina:       Anchi si, dicemulu ntra nuatri, nun ti facissi mali 'n annettu di lavuru nti na minera.

Pacifico:          Ti prumettu ca quannu mi ritiru da la politica mi nni staiu tuttu u jornu a casa,

                        stravaccatu su stu divanu, cu 'n paru di pantofali nte pedi, e u giurnali 'n manu pri                       gudirimi a vicchiania 'n santa paci.

Mariolina:       Ah! Da 'n divanu a l'autru senza interruzioni?

Pacifico:          Propriu accussì.

Mariolina:       Na bedda prospettiva anchi pri mia, nun c'è cchi diri.

Pacifico:          Ora  tu hai aviri pacenzia, pirchì l'obblighi, ca haiu  assuntu cu la collettività, nun mi                    cunsentunu di dedicari tantu tempu a la famigghia. 

Mariolina:       Si facissimu u cuntu du tempu ca avemu passatu assemi in venticinc'anni di                                 matrimoniu,  sugnu sicura ca è menu di 'n annu.

Pacifico:          E' chiui impurtanti a qualità du tempu ca si passa insiemi, ca nun a quantità.

Mariolina:       Chistu è 'n modu di diri, ca ripetunu tutti chiddi ca sunu assenteisti di professioni                       pri giustificari a propria latitanza versu i figghi e a mugghieri.

Pacifico:          Ci sunu coppii, ca stanu tuttu u jornu insiemi.....

Mariolina:       Beati a iddi.

Pacifico:          E vivunu na vita assolutamenti  monotona, senza filicità. Pri chistu a 'n certu puntu                     s'annojunu e poi va a finiri ca si separunu.

Mariolina:       Nuatri nun curremu stu rischiu, veru?

Pacifico:          No, grazii a Diu, nun lu curremu.

Mariolina:       Pirchì vivemu da sempri comu si fussimu separati. Forsi è chistu ca mi vuoi diri?

Pacifico:          Ti vogghiu diri ca a luntananza e l'ansia di vidirici doppu 'n periodu di distaccu,                          alimenta nti nuatri u desideriu e di conseguenza teni viva a fiamma di l' amuri.

Mariolina:       Chiui ca tinilla viva a mia mi pari  inveci ca l'astuta. Quannu l'attesa diventa                                 normali nti la vita di na coppia, produci effetti negativi, nonostanti a bona volontà di                  li protagonisti.

Pacifico:          Pri furtuna nun è chistu u casu nostru e u meritu è tuttu tuo, amuri miu, pirchì tu si                      na fimmina  veramenti eccezionali.

Mariolina:       A li voti pensu ca si tu avissi pri mia a stissa attenzioni, ca hai versu i to elettori, ju                      fussi a fimmina chiui filici du munnu. 

Pacifico:          Tu si me mugghieri, nu si na semplici elettrici e c'hai, perciò, l'obbligu di                                       cumprenniri i difficoltà di to maritu, ca s'havi a fari caricu di l'interessi generali, di la                  scola, di li trasporti, di la giustizia, di la sanità.......

Mariolina:       Ora capisciu pirchì in Italia tutti sti cosi vannu mali! 

6

Pacifico:          Chi fai a spiritusa?

Mariolina:       Ma nun  putissi, ppu beni di l'italiani, dedicariti  a qualchi autra cosa?

Pacifico:          A to ironia è propriu fora di postu, cara mia.

Mariolina:       Scusami, nun ti vuleva offendiri. Fu chiui forti di mia la tintazioni di fari na battuta.

Pacifico:          Troppu spissu tu fai na battuta pri diri a verità, ti pari ca sugnu scemu ju?

Mariolina:       Cunsidiratu ca si accussì bravu e ca t' interessi di tutti sti problemi, m'avissi a fari 'n                    favuri: fra l' interessi generali di la nazioni, ci putissi cumprenniri anchi chiddu di                        stuppari u lavandinu du me bagnu, ca purtroppu s' intasau?

Pacifico:          U to lavandinu, cara,  s' intasa troppu  spissu. Ci havi a esseri qualchi difettu nto                         scarricu oppuru è curpa di qualchi tubu fattu mali.

Mariolina:       Ju pensu ca u me lavandinu s' intasa pirchì nun funziona 'n tubu nti sta casa.

Pacifico:          Cosa mi vuoi fari intendiri cu sta metafora?

Mariolina:       Nenti. Ti vuleva sulu chiediri si prima di iratinni mi ci putevi dari na taliata, a ddu                       lavandinu.

Pacifico:          Mi dispiaci, amuri miu, ma nun ti pozzu cuntintari. Nun haiu u tempu materiali                            pri fari certi cosi. Macari ci l'avissi! Mi piacissi fari qualchi lavureddu di casa, ma                        nun mi pozzu permettiri stu lussu. Ju haiu a pinsari a l' interessi di la genti.

Mariolina:       Chi stranu! Dicunu ca tutti l'onorevoli fanu sulamenti i cazzi so, nun capisciu                               pirchì tu si l'unicu ca pensa inveci pri l'autri citatini. Si vidi ca  fui  chiù sfurtunata.

Pacifico:          Chistu è 'n autru pinseri difficili da levarici da testa a la genti. Ju ti pozzu             assicurari                     ca tutti i parlamentari italiani sunu granni travagghiaturi, mpignati notti e jornu a             sodisfari i bisogni di lu Paisi e, anchi si lu vulissiru, nun hannu u tempu pri pinsari a

                        a farisi l' interessi so.

Mariolina:       Lassamu perdiri stu discursu vah, .....ca è megghiu.

Pacifico:          Pirchì canusci forsi qualcunu ca si nni sta nti lu Guvernu ppi fari i so interessi?

Mariolina:       Nooooo! Pri carità......

Pacifico:          A verità è ca semu fin troppu sagrificati e contemporaneamenti anchi criticati.

Mariolina:       U tempu pri iri a lu Babayaca u truvasti, però?

Pacifico:          Sai benissimu ca ju nun nni puteva fari a menu.

Mariolina:       Nun mi diri ca facisti 'n sacrifiziu?

Pacifico:          Era 'n impegnu istituzionali comu a 'n autru e l'haiu vulutu adempiri duvirusamenti.

Mariolina:       Era beddu almenu? U spettaculu, vogghiu diri, ti piaciu?

Pacifico:          Era un normalissimu spugghiareddu, comu a Roma si nni vidunu tanti, eseguitu,                         però, cu granni maestria da na valenti professionista di sta specialità.

Mariolina:       Eh, già, comu a Roma si nni vidunu tanti! Quannu i viditi a Roma i spugghiareddi fra                 na votazioni e l'autra?

Pacifico:          I videmu quannu ci capita di iri in qualchi locali notturnu pri na cena di lavuru.                            Forsi tu nun lu sai ma nuatri parlamentari travagghiamu anchi la notti.

Mariolina:       Mischineddi.

Pacifico:          A Roma di notti c'è movimentu, si fanu incontri, riunioni, si curanu i pubblichi                             relazioni... nun è comu a ccà.

Mariolina:       A propositu di vita notturna, u sai ca ntra li fimmini du nostru paisi c'è un pocu di                       malumuri?

Pacifico:          Si, mi lu dissiru, ma pensu ca è assolutamenti ingiustificatu.

Mariolina:       Si lu vuoi sapiri anchi a mia u spugghiareddu di li fimmini mi pari nu spettaculu                           indecenti. Tu cchi nni dici?

Pacifico:          Dicu ca spissu u diavulu è menu bruttu di comu lu si vuoli dipingiri.

Mariolina:       Forsi da lu to puntu di vista maschilista?

Pacifico:          Senti Mariolina, ju rispettai 'n impegnu istituzionali e nun pensu, quindi, ca m'haiu a                    giustificari cu qualchedunu si andai a vidiri u spugghiareddu di la mitica Frou Frou.

Mariolina:       Mitica?

7

Pacifico:          Si, si, mitica.

Mariolina:       A canusci, tu?

Pacifico:          Pri sintitu diri.

Mariolina:       Da cui u sintisti diri?

Pacifico:          Da alcuni me culleghi romani.

Mariolina:       Da chiddi stissi ca comu a tia pensunu a l' interessi generali di l'Italia?

Pacifico:          Nun essiri polemica, Mariolina. Pigghiarisi un pocu di svagu nun è certu na curpa nti                   stu munnu. Si qualcunu di li me culleghi, deputatu o senaturi, luntanu da famigghia,                         si senti sulu, puvireddu, spersu nti dda granni città, chi mali fa si la notti si fa un giru               versu Caracalla pri farisi quattru chiacchiari cu ddi poviri disgraziati di li buttani, ca                         passunu la notti a l'apertu, oppuru cu qualchi travestitu, insomma cu tutta dda                               umanità dolenti, ca pri pudori di jornu si nascondi? Cchi mali c'è si pri fari n'opira                     di beni si porta nti l' albergu una o dui di ddi buttani pri fari festa cu la cocaina? 

Mariolina:       Certu, cchi mali c'è? Ognunu cura comu può l'interessi di la genti.

Pacifico:          Cchi mali c'è si, pigghiatu di scunfortu, si nni va a passari qualchi ora intra 'n night                      club pri vidiri 'n innoccenti spugghiareddu?

Mariolina:       Magari di la mitica Frou Frou?

Pacifico:          Di la Frou Frou, di la Dodò, di la Profumu, nun è impurtanti u nomu di l'artista.

Mariolina:       Impurtanti è ca si spogghia, nun è veru?

Pacifico:          Presumu di si.

Mariolina:       Nun sacciu si ti può interessari sapiri ca ntra pocu veni a farimi visita a signura                             Filomena, a mugghieri di lu nutaru Maccarruni, e, canuscennu a so cuntrariità pri                         ogni generi di spettaculu, unni si esibiscunu “ballarini menzi nudi o scusciati” comu     

                        idda li definisci, m'immaginu chiddu ca mi vuoli  diri.

Pacifico:          Tu cerca di nun alimentari u so malumuri. Teni presenti ca intra lu Babayaca                                 travagghiunu nti stu mumentu na trentina di personi, ca mantenunu altrittanti                              famigghi e ca l'annu prossimu ci sunu l'elezioni politichi. Mi spiegai, cara

                        mugghieri?

Mariolina:       Perfettamenti ti spiegasti.

Caterina:         ( Entra ) C'e a signura Filomena, a mugghieri du nutaru, la fazzu accumudari?

Pacifico:          Forsi è megghiu ca ju mi nni vaiu subitu dda banna. Comunqui prima di iramminni

                        passu a salutarivi. Caterina, è pronta a cammisa a righini?

Caterina:         Si, onorevoli, a misi supra u lettu.

Pacifico:          Brava. ( Esce  ).

Mariolina:       Caterina, fai accumudari subitu a signura Filomena.

Caterina:         Signura Filomena, s'accumudassi.( Esce ).

Scena terza

                                                                        

( Mariolina, Filomena, Caterina,quindi, Peppina. )

Mariolina:       ( Le va incontro ) Veni, cara, veni. Comu stai?

Filomena:        ( Coetanea di Mariolina, di corporatura robusta, capelli neri e carattere sanguigno.

                        Entra e, senza nemmeno salutare l'amica.....) Na cosa di stu generi nun aviss'a essiri

                        cunsintuta, pirchì è n' offisa pri ttuti i fimmini onesti di stu paisi.

Mariolina:       Mi fa tantu piaceri ca tu vinisti ccà ma ora ti pregu di calmariti, altrimenti è difficili                     raggiunari pacatamenti di 'n argumentu accussì scabbrusu.

Filomena:        Biata a tia ca si accussì serenae ci la fai a cuntrullari u to malumuri.

Mariolina:       Ju mi l' imposi cu lu raggiunamentu.

Filomena:        Ju inveci nun ci rinesciu e si qualchi cosa nun mi piaci la vogghiu diri.

8

Mariolina:       E dilla a mia.

Filomena:        Mi sentu  tutta rivugghiriri pri la rabbia e sentu u bisognu di sfugarimi cu tia. Chiddu                  ca sta succidennu nti stu nostru paiseddu, è inauditu. Sti mariti, ingrifati, arrapati,                     tutti a fari la fila pri trasiri ntu Babayaca e vidiri u spugghiareddu. E' na vera                          vrigogna ca nun si può chiui suppurtari.

Mariolina:       Gridari a lu scannulu nun servi a nenti, cara Filomena.

Filomena:        Tutti i personi pri beni s'avissiru  a ribbellari pri affirmari cu forza a nicissità di fari                       rispittari a morali comuni, ca fu gravementi violata nti sta circustanza.

Mariolina:       Mi risulta ca anchi to maritu ci iu.

Filomena:        Pri doveri di offiziu, accussì mi dissi. Anchi u nutaru havi l'obbligu di

                        rappresentanza, cara mia.

Mariolina:       Certu, certu. Ma nuatri nun facemuci pigghiari da la frenesia di giudicari.

Filomena:        Ju mi sentu stravasari a bili, cara mia, autru ca frenesia.

Mariolina:       Bisogna prima di tuttu analizzari u fenominu, individuarini a natura, li effetti, e la                       causa ca lu generau e sulu doppu emettiri a sentenza  di cundanna. Altrimenti                            risicamu di cascari ntu pregiudiziu, esponennuci a la  critica de'  nostri mariti.....

Filomena:        ...ca nun vidunu l'ura di faraccilla. ( Si sente suonare il campanello di casa).  

Caterina:         C'è a signura Peppina, a fazzu tràsiri?

Mariolina:       Vai subitu ad apriri la porta, Caterina. ( Va incontro all'amica ) Oh, cara,                                       accommodati,             speravu ca vinissi puru tu.

Peppina:          ( E' una donna dal fisico asciutto, capelli tirati indietro, occhiali da miope, dell'età                       di circa sessant'anni .) Ciao, Filomena. Mi dispiaci si  vi disturbai nto megghiu da                discussioni.

Mariolina:       Tu nun disturbi mai. Staumu parrannu di chiddu ca succedi nti stu paisi.

Peppina:          Nun mi nni parrari, bedda. C'è genti, puviredda, ca nun ci la fa a mettiri assemi u                        pranzu cu la cena. A sulu pinsarici mi si stringi u cori.

Filomena:        C'è di peggiu, cara, di moltu  peggiu.

Peppina:          Da quannu c'è l'euru i prezzi sunu radduppiati e molti famigghi nun arrivunu chiui a

                        la fini du misi. E' na tragedia 'n certi casi.

Filomena:        C'è di peggiu, cara Peppina, di moltu peggiu.

Peppina:          Accussì, dici?

Filomena:        Ci sunu fatti chiui gravi, ca stannu distrurennu a nostra società.

Peppina:          Ju nun nni sacciu nenti.

Filomena:        E u malu esempiu ci veni soprattuttu da la televisioni, ca pri ogni ura di la jurnata  ci                   proponi 'n riccu campionariu di minni, culi e jammi all'aria di signurineddi                                    spregiudicati,            anchi pri pubblicizzari 'n piattu di spaghetti cu pumadoru o 'n                                dentifriciu a l'amarena.

Mariolina:       Hai raggiuni. Di stu passu cui u sapi unni iemu a finiri?

Peppina:          Ma chistu cu l'euru mi pari ca nun c'entra nenti?

Filomena:        Certu ca nun c'entra nenti.

Mariolina:       Dicunu ca tuttu chistu fa parti di lu progressu.

Peppina:          Ju nun ci staiu capennu nenti.

Filomena:        Si accussì fussi stamu pagannu 'n prezzu troppu autu.

Peppina:          Forsi chista è curpa di l'euru?

Filomena:        Autru ca euru! Nti sti ultimi cinquant'anni a nostra società si sviluppau in sensu                           purtroppu negativu pri chiddu ca riguarda la moralità e i costumi e pari ca stu                              andamentu......

Mariolina:       .....ca certi chiamunu progressu.......

Filomena:        .....e' destinatu a proseguiri cu lu beneplacitu di l'autorità custituiti, ca nun movun 'n                    jiditu pri mittirici 'n frenu a stu continuu dilagari di l'immoralità.                                                                                                 Mariolina:  L'immoralità oramai pigghiau pedi e nun c'è modu di putilla fermari. E'                                                                                                           9

                        comu l'inflazioni galuppanti.

Peppina:          Eppuru, dicevunu ca cu l'euru avvisimu avutu tanti vantaggi.

Mariolina:       A verità è ca si va sempri di mali 'n peggiu.

Peppina:          A curpa è di lu Governu, ca nun controllau l'aumentu de' prezzi quannu canciau a                        munita.

Filomena:        Stamu iennu sempri chiui sutta senza mai tuccari u funnu.

Peppina:          Stamu pricipitannu nto baratru di la miseria pri curpa di sti nostri governanti.

Filomena:        Chiddu ca succedi tutti i siri nti dda tana di surci, adattata a night club, è na cosa                                   sconcia, pri la quali avissimu a elevari na furiusa protesta e farini arrivari l'ecu finu a                    li auti sferi di la politica.

Peppina:          Si, si, certu. Finu a lu Governu.

Mariolina:       Avissi a interveniri la questura pri applicarici i sigilli ntu locali e mettiri fini a ddu                        spettaculu indecenti di fimmini nudi da la testa a li pedi.

Filomena:        Nun sugnu sicura di chiddu ca dicu, ma mi riferirunu ca fu u signor questori in                            persona, ca ni autorizzau l'apertura, nonostanti la decisa opposizioni di so                                    mugghieri.

Mariolina:       Nuatri mugghieri nun cuntamu nenti, cara  mia. Pari ca puru iddu iu a vidiri la                             Frou Frou  pri duviri d' offiziu, naturalmenti.

Peppina:          Scusati si m'intromettu nta vostra discussioni ma ju nun haiu ancora caputu di cosa                     stati parrannu, pri chistu fici ripetutamenti riferimentu a l'euru e a lu Governu.

Mariolina:       Comu, tu nun sai ca c'è 'n locali notturnu unni ogni sira si spogghiunu provocanti                         signorini di coscia longa, ca attirunu a curiosità de' masculi, ca trascurunu i so                              mugghieri chiui di quantu facevunu prima?

Peppina:          Lu giuru su la bonanima di me maritu ca ju nun haiu a chiui pallida idea di chiddu                      ca mi stai dicennu. Ju arristai ferma a l'entrata in vigori dell'euru, perciò sugnu 'n                       pocu arretrata.

Filomena:        Curri vuci ca avvenenti buttaneddi s'intrattengunu a parrari cu li clienti e ci fanu                          spenniri 'n saccu di soldi pri 'na buttigghia di champagni.

Mariolina:       Anchi u parrucu si fici sèntiri, sentinziannu da lu pulpitu cu ddu so vuciuni  ca u                          Babayaca è opera di satana, ca si serviu di l'Amministrazioni Comunali pri assistari                     'n corpu mortali a la famigghia.

Peppina:          A quali famigghia?

Mariolina:       A chidda istituzionali.

Filomena:        Vidi, cara Peppina, tu, fortunatamenti...si viduva.

Peppina:          Fortunatamenti, dicisti?

Filomena:        Si. Dissi fortunatamenti pirchì ti puoi anchi permettiri di ignorari 'n fattu clamurusu                    comu a chiddu, ca stamu dicennu.

Peppina:          Hai raggiuni.

Filomena:        Ma nuatri, poviri fimmini disgraziati, ca ci avemu ancora l'obbligu di soddisfari i                         desideri sessuali de' nostri mariti, ca purtroppu sunu ancora 'n vita.......

Mariolina:       Pochi disiderii pri la verita.

Filomana:        .....e di manteniri viva a passioni di l'amuri, ci sintemu giustamenti penalizzati da                         la cuncurrenza sleali, ca ci fanu sti fimminazzi, ca si spogghiunu  spudoratamenti                 davanti a tutti.

Mariolina:       Me maritu pensa sulu a l'interessi generali di l'Italia, a la giustizia, a la sanità...e di lu                   sessu si scurdau completamenti, ma ju sugnu preoccupata u stissu pri l'autri fimmini.

Peppina:          Sti sbinturati pri spugghiarisi s'hanu a livari u vistitu?

Filomena:        Nun sulu u vistitu ma anchi tuttu u restu finu a ristari cu la natura esposta a li                               sguardi famelici di li spettaturi.

Peppina:          Scanzatini, a risicu di pigghiarisi na purmuniti, puvireddi?

Filomena:        Ma quali purmuniti, chiddi c'hannu puru u locali riscaldatu.

10

Scena quarta

( Gli stessi più Pacifico )

Pacifico:          Gentilissimi signori, chiedu scusa si vi interrompu 'n attimu ma ju vi vuleva salutari                     prima di ripartiri. (Fa il baciamano alle signore ospiti, che rispondono lusingate al

                        suo saluto ). Eccu, a stu puntu pozzu  anchi livarivi u disturbu ed augurarivi 'n ottima                  coversazioni. Pregu, pregu, cuntinuati puru.....

Filomena:        Si nni va subitu, onorevoli?

Pacifico:          U duviri mi chiama, cara signura Filomena.Mariolina, dimenticai di diriti ca                                a l'idraulicu ci telefunai già ju, pirchì ddu lavandinu nun nni vuoli propriu sèntiri di                        scaricari l'acqua.

Mariolina:       Ti ringraziu, comu a lu solitu fusti tantu gentili.

Pacifico:          Comunqui, dicci ca stu lavandinu si intasa troppu spissu e ca cuntrollassi beni a                           tubazioni. Mi dispiaci ca nun haiu u tempu pri darici na taliata di pirsuna.

Mariolina:       Nun ti preoccupari, ci pensa l'idraulicu a stasarimi u lavandinu comu fici l'autri voti. Pacifico:     Beh, allura, cu vostru permissu ju.......

Mariolina:       Aspetta 'n momentu, Pacifico, nun aviri premura di iratinni. A to presenza nun ci                                     disturba, veru signori?

Filomena:        Anzi pri nuatri è un onori si ci fa cumpagnia.

Peppina:          Si, si, onorevoli, si lei resta ci fa tantu piaciri.

Mariolina:       Si ti fermi ancora qualchi minutu ci puoi essiri d'aiutu pri lu seguitu di la discussioni                    su l'argumentu ca è di attualità nti sti jorna.

Peppina:          Onorevoli Tranquilli, Mariolina havi raggiuni. Facissi 'n sacrifiziu pri nuatri.

Pacifico:          Gentili signori, nun vulissi essiri scortesi, ma haiu na certa urgenza di iramminni

                        pri raggiungiri i me culleghi.

Mariolina:       A propositu di chiddu ca succedi ogni sira nti ddu night club, a nomi di tutti i                             fimmini du paisi, ti vulissi fari na dumanna. 

Pacifico:          Chi dumanna, sintemu?

Mariolina:       Comu mai na fimmina, ca si spogghia, suscita nti vuatri omini tantu interessi da                           fari addirittura la fila pri  assistiri a ddu spettaculu?

Filomena:        Eccu, brava, comu mai? Ci lu dicissi lei, onorevoli.

Pacifico:          Me mugghieri vi infurmau sicuramenti ca ju presenziai a ddu spettaculu sulu pri                          duviri di offiziu e nun pri morbusa curiosità personali.

Filomena:        Anchi me maritu, u nutaru, dissi ca cci iu pri duviri di rappresentanza.

Mariolina:       Dicunu tutti accussì ma intantu ci vanu pri taliarisi i fimmini nudi.                                                Ma si può sapiri cos'è ca v' attira tantu?

Peppina:          Eccu, cosa vi attira?

Pacifico:          Secunnu mia nun è l'attu di spugghiarisi, ca intrica lu spettaturi ma u modu, cioè                         comu na fimmina si spogghia, ca può risultari assai attraenti pirchì, dicemulu                             francamenti, nun tutti i fimmini purtroppu u sannu fari.

Mariolina:       Nta to qualità di rappresentanti du populu italianu e di espertu osservaturi, vuoi                          forsi insinuari ca nuatri fimmini di casa nun nni sapemu mancu spugghiari?

Filomena:        Cchi stai dicennu, Mariolina, nuatri nun nni sapemu spugghiari? Ma si è na vita ca ni                   spugghiamu e nni vistemu.

Peppina:          Onorevoli, anchi ju mi spogghiu, u sapi?

Pacifico:          Nun allarmativi pri chiddu ca vi dissi pocu fa. Si nun hannu ancora mparatu a                 

                        spugghiarisi beni, nun è certu curpa di li fimmini, puvireddi, e menu chi mai è a                           vostra.Vulissi essiri chiaru a stu propositu pri nun criari equivoci di sorti.

Peppina:          Di cui è allura a curpa si i fimmini nun si sannu mancu spugghiari?

11

Pacifico:          Du modellu educativu impostu da sta società ipocrita e bacchittuna, ca privilegia                         l'appariri dimenticannusi di l'essiri.

Peppina:          Cosa intendi diri cu chistu?

Filomena:        Ci facissi capiri qualchi cosa puru a nuatri, pri favuri.

Pacifico:          Secunnu mia na fimmina s'avissi a sèntiri fimmina nun sulu quannu è 'n menzu a              l'autri cristiani ma anchi quannu è tra i quattru mura domestichi, nti l'intimità                               coniugali. Avissi a esprimiri cioè tutta la so fimminilità sia quannu si vesti ca quannu                        si spogghia, mi spiegai?

Filomena:        Mariolina, sintisti chiddu ca dissi to maritu?

Mariolina:       U ntisi, u ntisi.

Pacifico:          Viditi, cari signuri, i fimmini, spinti da la logica perversa di lu cunsumismu chiù                           sfrinatu e cundiziunati nti li su scelte da lu desideriu di appariri sempri chiù beddi,                      chiù eleganti a l'occhi di la genti, hannu mparatu a vistirisi sempri chiù megghiu,                       accustannu beni i culuri e scigliennu abiti firmati, ca costunu 'n occhiu di la testa.                        Facennu accussì, senza accurgirasinni, hannu però trascuratu  di praticari l'arti di                                   spugghiarisi,    nun sapennu ca sapirisi livari 'n bel vistitu è altrittantu importanti ca                     sapirisillu mettiri.

Mariolina:       Ma, in cuncretu comu n' avissimu a spugghiari secunnu tia pri essiri femminili?

Pacifico;          Comu si spogghia, pri farivi 'n esempiu, la simpatica Frou Frou tutti i siri nti lu                             Babayaca.

Mariolina:       E comu si spogghia idda?

Pacifico:          Si spogghia cu na certa studiata lintizza, cu grazia, liggirizza, facennusi sciddicari                       u vistitu di ncogghu e livannusi poi pezzu doppu pezzu tutta la biancaria intima: u              reggisenu, u reggicalzi, i mutandini, ca fa vulari pri la stanza comu si fussuru farfalli.

Peppina:          Mizzica, cosi mai visti!

Pacifico:          Ogni fimmina s'avissi a mparari  a spugghiarisi beni pri fari filici u so amanti.       

Mariolina:       Ma senti da quali pulpitu arriva la predica. Ma si tu, nti ddi rari occasioni ca iemu a                     lettu assemi, nun vidi l'ura ca ju mi spogghiu pri paura ca ti scadi u tempu, pirchì dici               ora ca m'avissi a spugghiari lentamenti comu fa a francesina?

Filomena:        Pirchì, onorevoli?

Mariolina:       Filomena, cci lu chiesi già ju pirchì, di cosa ti mpicci tu?

Pacifico:          Pirchì cu l'esperienza si capisci ca pri na fimmina spugghiarisi davanti a 'n omu nun                     vuoli diri alliggiririsi sulamenti di lu vistitu ma anchi mettiri a nudu a propria anima                  e cunsignaraccilla insiemi al corpu a l'amanti, ca fremi ppu desideriu di vasalla e di.. Peppina:   E di futtirasilla, nun è veru? ( Mima il gesto con il pugno chiuso ).

Mariolina:       Scanzatini, Signuri! Cosa dici, Peppina?                                                                                                                  

Peppina:          Pirchì, sbagghiai?

Pacifico:          Mentre si spogghia, la Frou Frou  fa donu di sé a tutti li spettaturi, ca si la godunu cu                  l'occhi.                

Filomena:        E tuttu chistu pri livarisi 'n vistitu?

Peppina:          Nun sulu u vistitu, ma anchi tuttu u restu, veru onorevoli?

Pacifico:          Certu, certu, tuttu, tuttu.

Mariolina:       Mi pari ca tu mparasti troppi cosi vidennu spugghiarisi a francisa. Fussi megghiu si                      tu nun ci turnassi chiui nti ddu locali.

Pacifico:          Purtroppu nun è da escludiri ca c' haiu a iri  qualchi autra vota.

Mariolina:       Mi veni 'n dubbiu nti la menti: frequentari i night club romani, pri l'onorevoli                               nustrani è pri casu u modu  di curari l'interessi generali du populu italianu?

Pacifico:          Sti cunsidirazioni sunu troppu maliziusi e putissiru induciri in errori i to amichi,               

                        facennuci  cridiri ca deputati e senaturi sunu 'n pugnu di depravati, ca stanu a Roma                   sulu pri divirtirisi, frequentannu buttani e travistiti, inveci di fari u so duviri.

Mariolina:       Ju nun vuleva diri propriamenti chistu.

12

Filomena:        Nuatri semu preoccupati pri chiddu ca succedi ntu nostru paisi nun pri chiddu ca

                        faciti vuatri a Roma.

Mariolina:       Tu parra pri tia, Filumena.

Pacifico:          A stu propositu vi vulissi tranquillizzari dicennuvi ca, nonostanti la momentanea                          presenza di qualchi graziusa ballarina, nun cancia nenti nti la testa di la genti. Dicitici                  perciò a lu preti, ca non s' havi a preoccupari pirchì  purtroppu doppu qualchi jornu                tuttu sarà com'era prima.

Mariolina:       Speriamu ca almenu Caterina ntra stu mentri si mparassi a spugghiarisi  pirchì ci teni                   tantu, mischinedda, a fari bona figura cu so zitu.

Filomena:        Pirchì anchi Caterina si vuoli spugghiari?

Peppina:          E' nti lu so dirittu spugghiarisi anchi si è na cammarera.

Mariolina:       Certu, semu in democrazia e avemu tutti u dirittu di stari cu lu culu di fora, è veru?        

Peppina:          Pri chistu u Governu cu li tassi ci livavu anchi i mutanni?

Pacifico:          Ora, signuri mei, stamu iennu fora di lu siminatu. E' megghiu perciò ca mi nni vaiu                      altrimenti fazzu tardi. Signori.... ( Fa un inchino alle signore, dà un bacetto alla                           consorte ed esce di scena ).

Scena quinta

( Mariolina, Filomena, Peppina, quindi, Caterina. )

Mariolina:       U sintistivu comu raggiuna me maritu? Secunnu iddu si oggi c'è 'n calu du desideriu                   è curpa  di li fimmini, ca nun si sanu mancu spugghiari. E cu chistu ci sirviu tutti e              si nni iu.

Filomena:        Chiddu, ca dissi to maritu  su l'arti fimminili di spugghiarisi, francamenti mi curpiu.                    Ju pensu ca havi raggiuni quannu dici ca i fimmini hannu sempri trascuratu stu                                 aspettu di la so fimminilità.

Peppina:          Nuddu, però, c'insignau  mai a spugghiarici.

Filomena:        Nuddu, nuddu.

Peppina:          Su stu puntu anchi a scola fu assai carenti, nun ci mparau nenti.

Mariolina:       Cchi c'entra a scola, Peppina?

Filomena:        Avissimu a fari tesoru da lezioni ca ci fici l'onorevoli e circari 'n tutti i modi di                             arricchiri u nostru bagagliu seduttivu. Cchi nni dici tu, Peppina?

Peppina:          Si lu sapeva prima avissi fattu cuntentu a me maritu, ca è mortu, puvireddu, cu lu                                    desideriu di vidirimi fari nu spughhiareddu comu si devi. Mi rigordu ca a sira si                          mitteva comudu  nti na putruna, si faceva purtari na buttigghia di whisky, un                                bicchieri cu 'n pocu di ghiacciu intra, e poi mi diceva: Giuseppina, mi chiamava                            accussì iddu, Giuseppina, mi lu fai stasira u spugghiareddu?

Filomena:        E tu, ci u facevi?

Peppina:          Quannu mai. Ju mi sinteva offisa, bestia ca sugnu, e lu mannava a ddu paisi. Poi,                         ngrugnata mi nni ieva ntu lettu a chianciri i me peni. Chi stupita ca fui.

Mariolina:       A curpa nun è tua, nun t'affliggiri, gioja mia.

Filomena:        Ci ficiru crisciri cu l'occhi ntuppati.

Mariolina:       Nun si sapeva nenti.

Peppina:          Si turnassi in vita anchi pri n' ura sulamenti vi lu giuru ca ci facissi subitu nu                                 spugghiareddu da livarici u ciatu, facennu vulari a biancaria intima pri tutta la stanza                  comu tanti farfalli, imitannu la mitica Frou Frou.

Filomena:        Cu risicu di farici pigghiari 'n corpu apopleticu, puvireddu, e di fallu arristari                               siccu?

13

Peppina:          Chi mi nni futti a mia, tantu iddu  mortu è!

Mariolina:       Ci lu putissi dedicari postumu nu spugghiareddu cu tutti i santiuni?                          Filomena:    Ti metti davanti a lu specchiu....

Peppina:          Pri mia fussi comu cunsari a tavula sapennu di nun putiri poi mangiari. Fussi,

                        perciò, na tortura nun 'n piaciri.

Mariolina:       Hai raggiuni è megghiu canciari discursu, allura.

Peppina:          Ora ju v'haiu a lassari pirchì m'aspettunu 'n farmacia. Casumai ripigghiamu stu                             discursu nti n'autra occasioni, si parrarini nun mi procura troppa sofferenza ( Esce ).

Filomena:        ( Dopo un attimo di pausa ) Puviredda, c' arristau mali pri nun aviri esauditu u                             desideriu di so maritu.

Mariolina:       E' inutili dispirarisi quannu oramai è troppu tardi. Avissimu a essiri chiui                                       spregiudicati nti lu mumentu giustu pri nun aviri in seguitu rimpianti.

Filomena:        A propositu, prima ca mu scordu, cos'è sta storia di l'idraulicu, ca diceva to maritu?                     Sugnu curiusa di sapilla.

Mariolina:       Nun ti nn'haiu ancora parratu? Ah,ah! ( ride ).

Filumena:        No, mai mi nni parrasti.                       

Mariolina:       Mi s'intasau novamenti u lavandinu e chiesi a me maritu di pruvari a stasallu ca                            vintusa, ma iddu m'arrispunniu ca nun havi tempu pri fari certi cosi.

Filomena:        Si è pri chistu me maritu nun fa mancu... l'autri cosi, mi spiegai?

Mariolina:       Ti spiegasti.

Filomena:        Oramai haiu a pigghiari ju l'iniziativa si vogghiu otteniri qualchi cosa da me maritu.                     L'haiu a spingiri, invugghiari,  quasi custringiri a fari qualchi rara vota u so duviri di                   masculu.

Mariolina:       Fai beni a fari accussì, fatti valiri.

Filomena:        Sapissi chi vita fazzu, cara mia. Autru ca spugghiareddu.

Mariolina:       Sti nostri mariti c'hannu propriu delusu. Si scurdanu ca oltri a essiri mugghieri                             semu anchi fimmini.

Filomena:        E ca c' avemu ancora tanta vogghia di viviri e...l'argentu vivu addossu.

Mariolina:       Ci trattunu comu si fussimu 'n arredu di la casa....

Filomena:        Si, 'n mobili, na culunnedda, na putruna.......

Mariolina:       Ogni tantu, raramenti, ci dununu na spulvirata pri scutularici u pruvulazzu e poi si                       scordunu di nuatri.

Filomena:        Cu tutti sti buttaneddi ca ci sunu in giru pri nuatri mugghieri a vita si fici dura,                            pirchì nun putemu cumpetiri cu iddi.

Mariolina:       Sai cchi ti dicu, Filomena? Bivimuci qualchi cosa e scurdamuci di tutti i nostri guai.

Filomena:        Chista è na bona idea, ma sta vota nun mi vogghiu mbriacari, però.

Mariolina:       ( Si alza, prende una bottiglia di whisky e due bicchieri ) Eccu fattu. Chista è l'unica

                        midicina ca nun havi contraindicazioni. ( Versa il liquido nei bicchieri   prende un                        bicchiere in mano e lo porge a Filomena, poi prende l'altro e.... ) A la  nostra saluti,

                        Filomena.

Filomena:        A la nostra. ( Beve appena un sorso e poggia il bicchiere sul tavolino ) A li voti                            pensu, cara Mariolina, ca pri rendiri a nostra vita menu amara, avissimu  aviri u                            curaggiu di farici 'n amanti. Tu cchi nni dici?

Mariolina:       Anchi ju qualchi vota, di sfujuta, ci pinsai. Ma alluntanai sempri chista idea da la                        menti.

Filomena:        Forsi nun ti senti ancora pronta pri fari 'n passu comu a chistu?

Mariolina:       Veramenti pronta fussi già da 'n pezzu ma....

Filomena:        Hai qualchi esitazioni?

Mariolina:       Si. Vidi, Filumena, ju sugnu na fimmina leali e pensu ca nun si può viviri beni na             storia d'amuri senza essiri fedeli.

Filomena:        Chistu è veru. Si nti l'amuri  veni a mancari la reciproca fiducia va tuttu a

14

                        carti quarantottu, comu dici sempri me maritu.

Mariolina:       E propriu chistu ca mi preoccupa e mi impedisci di pigghiari  l'iniziativa.

Filomena:        Ju nun sacciu comu fanu certi nostri amichi a teniri u pedi intra dui staffi e cuntinuari                 a viviri tranquilli, senza sintirisi a disaggiu.

Mariolina:       Chistu mancu ju u sacciu.

Filomena:        Ti cunfessu ca provu 'n pocu di invidia pri iddi e quasi quasi fussi tintata di imitalli.

Mariolina:       Cu tuttu u puttanisimu ca c'è nti stu paisi si lu facissimu puri nuatri nun si nni                              accurgissi nuddu, mancu i nostri mariti, ca hannu autri pinseri pri la testa.

Filomena:        A iddi sulu i corna ci mancunu ntesta.

Mariolina:       Ma poi ci ripensu e m'addumannu: ma doppu ju ci riniscissi veramenti a essiri fedeli?

Filomena:        A to maritu?

Mariolina:       No, a l'amanti. Ju haiu paura ca iddu putissi essiri gilusu di me maritu e farimi                              divintari a vita comu 'n infernu, pirchì ju ci vogghiu ancora beni a me maritu e di                         iddu nun mi vogghiu liberari.

Filomena:        Hai raggiuni, a li voti l'amanti è chiui gilusu di lu maritu.

Mariolina:       Secunnu mia è chiui facili farici i corna a lu maritu ca a l'amanti, anchi pirchì  di                           l'amanti spissu ci si nnamura veramenti.

Filomena:        Chistu è u guaiu. Si trovi 'n amanti ca ti fa suffriri cu cui ti sfoghi poi, cu to maritu?Mariolina:    Ci vuoli furtuna puru nti stu campu, cara mia. Tranni ca una fa na scelta oculata.... 

Filomena:        In chi sensu, oculata?

Mariolina:       Ntu sensu ca nun ci metti amuri.      

Filomena:        Ju t'haiu a diri na cosa ca mi tegnu intra u cori. C' è 'n assistenti di me maritu, na                          pirsuna moltu interessanti, ca da tempu mi fa la corti.

Mariolina:       Ah, beni! Di chistu nun mi nn' hai mai parratu.

Filomena:        No. N'aveva 'n pocu vrigogna.

Mariolina:       Di mia?

Filomena:        Si, anchi di tia. Mi fa na corti dilicata, silenziusa, fatta di guardati eloquenti ed                            assassini, di taliati maliziusi ed allusivi.....

Mariolina:       Na corti assai discreta a quantu pari?

Filomena:        Troppu discreta secunnu mia. Dicu ju, si unu nun havi u curaggiu di arrivari 'n                             funnu a la cosa, chi cci si metti a fari la corti a na signura?

Mariolina:       Eh, già. Mica si può jucari cu li sentimenti di l'autri.

Filomena:        Mi fa intendiri ca pri mia facissi anchi pazzii e poi inveci si nni sta rintanatu nti lu so

                        gusciu comu 'n cunigghiu spauritu.

Mariolina:       Chi piccatu! Nun aviri u curaggiu nicissariu......

Filomena:        Pri fari l'affunnu decisivu, santu Iddiu. Quannu mi talia fissu intra l'occhi, cridimi                       Mariolina, mi sentu tuttu 'n caluri addossu.....e u sangu  m'acchiana subitu nta testa.

Mariolina:       E iddu cchi fa?

Filomena:        Suspira. jsa l'occhi a lu cielu, ed apri i brazza scunsulatu, comu a vuliri diri: cchi cci

                        pozzu fari s' arrivau prima dd'autru, alludennu a me maritu, u nutaru.

Mariolina:       Filomena, fussi 'n pocu scemu stu to curtiggiaturi?

Filomena:        No, no, è 'n omu intelligenti, ma pensu ca havi paura ca u nutaru lu putissi licinziari.                    Ma 'n jornu o l'autru, cui lu sapi.......chiddu ca fazzu?

Mariolina:       Pirchì nun pigghi tu l'iniziativa?

Filomena:        Ci staiu pinsannu seriamenti. Ma, tu, chiuttostu, non c' hai nuddu pri li manu?

Mariolina:       Ju?

Filomena:        Nun c'hai nuddu ca ti gira intornu, sapennu ca to maritu ti trascura?

Mariolina:       Beh,.......nuddu....nuddu.....

Filomena:        Chi fini fici u dutturi ca na vota ti curtiggiava e, ca scusa di visitariti, ti palpava i                                     minni e ti tuccava u culu anchi davanti a to maritu?

Mariolina:       U dutturi, dicisti?

15

Filomena:        Si, u dutturi. Mi ricordu ca tu facevi finta di essiri malata pri putiriti spugghiari e            

                        fariti visitari da iddu.

Mariolina:       Ah! Si, si, mi lu ricordu. Oramai chiddu esauriu a so carica erotica pirchì addivintau                    troppu professionali pri lu me caratteri. A mia mi paiciunu inveci l'omini    passionali,                   chiddi ca hanu u sangu ca ci vugghi, ca ti fannu iri prestu su di giri e ti dununu la                       carica. Pri chistu recentementi mi orientai versu 'n idraulicu.

Filomena:        Un idraulicu? E cchi cci fai cu l'idraulicu?

Mariolina:       Cci fazzu, cci fazzu, Filomena. T'assicuru ca cci fazzu chiui di chiddu ca  cci faceva                   cu lu dutturi.

Mariolina:       E comu fai pri ncuntrariti cu iddu?

Mariolina:       E' sempici, Filomena. Ogni vota ca me maritu si prepara pri partiri ju intasu u

                        scaricu du  me lavandinu e ci fazzu telefunari a l'idraulicu. Chidd'autru ormai è                           ammaistratu e si organizza pri liberarisi di so mugghieri.

Filomena:        Ti  nnamurasti di 'n idraulicu?

Mariolina:       Mancu pri sognu. U fici soprattuttu pri darici na lezioni a Pacifico, ca mi lassa sempri                  sula e nun si pigghia cura di mia, du latu sessuali.

Filomena:        Si propriu sperta! Accussì ci fai mettiri i corna ntesta cu li so stissi manu? Bona sta                      pinsata, cumplimenti, fusti geniali.

Mariolina:       Accussì iddu nun può suspittari nenti. Ci telefuna puru cuntentu, lu curnutu.

Filomena:        A propositu, curri vuci ca l'idraulici ci dununu sutta a leva pilu. Chi è veru ca sunu                      amanti eccezionali?

Mariolina:       U ntisi diri puri ju, pri chistu  decisi di pruvarini  almenu unu.

Filomena:        Facisti beni. E comu ti pariu?

Mariolina:       Pri furtuna chistu, ca capitau a mia, sta facennu onuri a la so categoria.

Filomena:        Cui è st' idraulicu, u canusciu ju?

Mariolina:       Pensu propriu di no. E' 'n cafuneddu, cuntadinottu, fisicamenti  poderusu e volitivu

                        al massimu.

Filomena:        E.... pri lu restu?

Mariolina:       Pri lu restu,  grazii a Diu, è beni attrizzatu.

Filomena:        Nun ti ci faceva però cu 'n idraulicu.

Mariolina:       Mi dissi ca nun è tantu soddisfattu di so mugghieri pirchì dici ca nun havi a peddi                      liscia comu la mia, capisci?

Filomena:        Comu facisti pri truvallu?

Mariolina:       A prima vota mu mannau l'agenzia pri 'n serviziu urgenti. Siccomu mi piaciu, da                          tannu, si c'è bisognu, fazzu chiamari sempri a iddu da me maritu.

Filomena:        Chi fortuna aviri 'n maritu tantu primurusu!

Mariolina:       Ju, cara Filomena, haiu sacrificatu i megghiu anni di la me vita, in sustanza tutta a                       me giuvintù, assistennu in silenziu e cu discrezioni a la scalata di me maritu finu a                 tuccari i vertici di la  politica nazionali.

Filomena:        Chiui o menu a stissa vita c' haiu fattu ju da quannu mi maritai cu nutaru. Senti, ma                    pri casu nun è troppu viddanu u to idraulicu cafuneddu?

Mariolina:       Ju sugnu democratica e apprizzu anchi u lavuru manuali, nun sacciu si mi spiegu?                        Sapissi com'era cunfusu a prima vota! Nun sapeva unni taliari né unni mettiri i manu                   puvurazzu, pirchì aveva paura di la me reazioni. Capisci?

Filomena:        Mi lu imaginu.

Mariolina:       Poi, si fici curaggiu finalmenti, m'affirrau na manu e ma stringiu stritta, forti, forti.

                        Accidenti, ci dissi ju, hai na manu ca pari na tinagghia.

Filomena:        E iddu?

Mariolina:       Addivintau tuttu russu pri la vrigogna e ju circai di cunsulallu. Quannu visti ca era                      eccitatu a lu puntu giustu ntra mia e mia  dissi: haiu a battiri u ferru quannu è cauru.

Filomena:        E lu battisti u ferru?

16

Mariolina:       E comu, cara mia. Chidda fu na sirata memorabili, duranti la quali scoprii na parti           

                        di mia ca era ammucciata e ca ju  stissa ancora nun canusceva.

Filomena:        Quali parti scupristi di tia?

Mariolina:       Filomena, chiddu ca ti dicu è na cosa riservata. Doppu anni di frustrazioni giuvanili                    e vinticinc'anni di vita coniugali senza amuri, ca hannu murtificatu i me istinti                                sessuali, dda sira scoprii  finalmenti tutta a me sensualità, assapurannu pri la prima               vota la gioja di lu sessu chiui sfrinatu, di lu sessu estremu, chiddu ca ti scunvolgi                       tutta, ca ti metti 'n corpu u focu ....ca....t'attizza........

Filomena:        Basta, Mariolina, basta, mi staiu sintennu mali....

Mariolina:       Na cosa ca nun ti dicu...eru tutta elettrizzata.

Filomena:        Allura è veru ca sti idraulici fanu miraculi?

Mariolina:       Ju stissa, cridimi, arristai sbalurduta di la mia fortissima carica erotica.

Filomena:        Daveru?

Mariolina:       Daveru.

Filomena:        Ci cridu, doppu tanti anni di repressioni e di rinunci forzati......

Mariolina:       Filomena, cchi t'haiu a diri....ju cci fici l'abbonamentu.

Filomena:        Si cuntinui a parrari ancora 'n pocu di stu idraulicu finisci ca ju mi perdu i sensi. Mi                     ci cuncintrai troppu nti sta storia e m' acchianau u sangu  ntesta.

Mariolina:       Bivi, bivi, Filomena. Scurdamuci tutti i nostri guai e pinsamu a lu dumani.

Filomena:        Tu dimentichi, cara, ca ju, l'idraulicu nun ci l'haiu.

Mariolina:       Sta tranquilla, arriverà anchi pri tia u jornu di lu stagnaru, hai aviri fiducia.

Filomena:        ( Alza il bicchiere ancora mezzo pieno e....) A la to saluti, Mariolina.

Mariolina:       A la to, cara. Ti cunfessu ca da dda sira accuminzai anchi a vulirimi chiui beni di              prima. Mi liberai nti 'n corpu sulu di tutti i problemi accumulati in tanti anni di vita e                        mparai ad aviri chiù rispettu di la me pirsuna.

Filomena:        Ca Diu ti binidica!

Mariolina:       Ma nun finiu ccà. Ora haiu intenzioni di recuperari cu lu stagnaru tuttu u tempu persu                 cu me maritu.

Filomena:        Poviru stagnaru, si pensi di recuperari prestu tuttu chiddu ca hai persu in                                      vinticinc'anni di matrimoniu, u sfai ddu cristianu.

Mariolina:       Cchi mi nni futti a mia di iddu. Chistu è lu distinu di l'amanti.

Filomena:        Si havi a badari anchi a so muggheri c'è u risicu ca va in tilt, puvireddu. Acqua, ca                       alimenta chiui surgenti, da na parti o da n' autra è destinata a mancari.

Mariolina:       Si vuoli fari l'amanti s' havi a organizzari, altrimenti u sostituisciu cu 'n autru.

Filomena:        Cu cui?

Mariolina:       Cu lu lattaru o cu lu macillaiu . Sunu boni puru iddi, anzi ti li cunsigghiu.

Filomena:        A mia u latti nun mi piaci.

Mariolina:       Allura pigghiti u...filettu. C'è 'n vastu assortimentu a disposizioni.

Filomena:        Ma tu quantu pensi ca può durari n'avvintura accussì estrema?

Mariolina:       Ju sugnu oramai abbituata a viviri a la jurnata. Nti stu mumentu va tuttu a gonfii veli,                  dumani mi putissi truvavi n'autra vota sula comu haiu sempri statu pri tant'anni.

Filomena:        Chistu è u megghiu modu di affruntari a vita e ju vulissi essiri capaci di imitariti, ma

                        a mia mi manca u to curaggiu.

Mariolina:       U me curaggiu! Eh, cara Filomena, u me curaggiu è figghiu di la disperazioni, pirchì                   ju, inveci, fussi china di pauri. A la disperazioni ci s'arriva 'n pocu ppi vota, senza                  mancu accorgirasinni. 'N passu doppu l'autru. Prima di tuttu s'avverti 'n sensu di                              solitudini, di smarrimentu, poi subentra a malancunia, ca è duci, soporifera,                             accattivanti, nfini la tristezza. Allura a l'improvisu tuttu diventa  grigiu intornu a                                  nuatri pirchì a vita perdi i so culuri e u suli, u mari, ca prima ci mittevunu alligria,                         ci lassunu inveci indifferenti. Sapissi quanti notti hai passatu  sula, assittata 'n menzu                  a lu lettu, invocannu la presenza di qualcunu, ca mi pigghiassi a manu e ma stringissi

                                                                            9   

                        forti pri darimi curaggiu. Na notti nun mi rinisceva di pigghiari sonnu, fora chiuveva                   comu Diu la mannava....Trona, fulmini, saetti, pareva a fini du munnu e ju aveva                       paura, na strana paura, nun di moriri ma di viviri e senza accorgiramminni                                 chianu chianu accuminzai a chianciri. A l'intrasatta ntisi dintra di mia na vocina                          delicata, ca mi vuleva diri qualchi cosa, ca 'n principiu  ju nun rinisceva a                                    cumprenniri. Poi, furtunatamenti, si fici chiui chiara e ju a capii, a capii, Filomena, e                   la sentu ancora nti st'oricchi.  Indivina di cui era dda vocina?

Filomena:        Di l'idraulicu?

Mariolina:       Na vocina dissi, Filomena. Cosa c'entra l'idraulicu? Era la vocina da bonanima di                        me matri, ca da l'autru munnu mi sprunava a reaggiri. E ju reaggii.

Filomena:        Cu l'idraulicu!

Mariolina:       Brava, stavota ci indivinasti.

Caterina:         ( Entra ) Signura, ci pozzu diri na cosa?

Mariolina:       Dimmilla, senza fari cumplimenti, Caterina.

Caterina:         Ci avissi a chiediri 'n favuri.

Mariolina:       Chi favuri?

Caterina:         Avissi bisognu di qualchi ura di permissu.

Mariolina:       Unni vuoi iri, birbantedda?

Caterina:         Avissi a nesciri cu me zitu e pensu di fari tardi stasira.

Mariolina:       Si nun mi sbagghiu  chista è a sirata bona, è veru? A propositu, Caterina, poi tu                            mparasti beni a fari u spugghiareddu?

Caterina:         Signura mia è na cosa assai difficili, ci vuoli tantu allenamentu. Ju ci pruvai tanti voti                  a spugghiarimi davanti a lu specchiu e ora certi cosi i sacciu fari beni. U lanciu de'              quasetti, però, ancora nun mi rinesci beni, pri chistu pinsai ca è megghiu ca nun mi li                   mettu, accussì fazzu anchi chiui prestu a spugghiarimi.

Mariolina:       Tuttu u restu tu sai livari beni?

Caterina:         Benissimu, signura, u vuoli vidiri? ( Fa la mossa di spoglirsi ).

Mariolina:       No, no cchi fai? Pri carità.

Filomena:        Cui tu mparau a spugghiariti, bedda?

Caterina:         Nuddu, signura Filomena. Mi nni ii na sira a lu Babayaca assemi  a lu me zitu pri                         vidiri comu faceva a francisa.

Filomena:        A lu to zitu ci piaciu la Frou Frou?

Caterina          Mizzica, si ci piaciu! Avissi vistu comu a taliava! Cu l'occhi sbalancati...accussì( con                    le dita allarga le palpebre ). Taliava a francisa e mi tuccava 'n ogni parti...... supra,                      sutta, senza fermarisi 'n mumentu....ca pareva mpazzutu.

Filomena:        Ma tu putisti vidiri cu l'occhi tuoi quali effettu ci fici a lu to zitu u spgghiareddu da                    francisa mentri iddu a taliava?

Caterina:         Vidiri no, signura, pirchì in sala c'era scuru niuru. Ma sèntiri si. E comu si lu sintii.                       A lu me zitu u spugghiareddu da francisa ci fici 'n granni effettu. Perciò ju decisi di                allenarimi. Ora ju vulissi ca u stissu effettu ci facissi u  me spugghiareddu , u capiu?

Mariolina:       E brava a Caterina!

Filomena:        Biata giuvintù. A vita è tutta vostra. Guditilla finchì puoi, figghiuzza bedda.

Mariolina:       Va puru, Caterina, pigghiti tutti l' uri ca ti servunu, ma ti raccumannu di essiri                              prudenti e di nun esagerari cu lu to zitu.

Caterina:         La ringraziu, signura. Bonasira, signura Filomena ( Esce ).

Filomena:        Ciao, cara.                                                                 

                        ( Suonano alla orta e subito dopo rientra Caterina).

Caterina:         Signura Mariolina, c'è u solitu idraulicu, dici ca u chiamau l'onorevoli.

Mariolina:       Si, si. Fallu tràsiri. E' pri ddu solitu  lavandinu ca è intasatu.

Caterina:         Signura, ma è sicura ca st'idraulicu ci sapi fari?

Mariolina:       Tu va ad grapiri la porta e nun ti preoccupari.

18

Caterina:         Va beni, vaiu subitu ( esce  ).

Filomena:        Sospetta qualchi cosa a carusidda?

Mariolina:       Pensu di no.E' na carusa semplici, di paisi, ingenua, puviredda, ma è tantu brava.

Scena sesta

( Mariolina, Filomena, Giulio, quindi, nuovamente Caterina )

Giulio:             ( Entra. E' un uomo sulla quarantina, fisicamente prestante. Indossa la caratteristica

                        tuta da lavoro e porta a tracolla la cassetta degli attrezzi ) E' pirmissu?

Mariolina:       Avanti.

Giulio:             Mi fici chiamari, signura?

Mariolina        Si, ti fici chiamari pirchì mi s' intasau u lavandinu.

Giulio:             Sempri u stissu?

Mariolina:       Si, sempri u stissu.

Giulio:             L'onorevoli partiu già?

Mariolina:       Naturalmenti, e comu a lu solitu so lassau a mia sta  piacevoli incombenza. Veni ccà,                   avvicinati, ca ti vogghiu presentari a l' amica mia. Filomena, chistu è Giulio, u chiui                     megghiu idraulicu du paisi e dintorni.

Filomena:        Piaceri.

Giulio:             Piaceri.

Mariolina:       A me amica mi diceva pocu fa ca ogni tantu ci s' intasa qualchi tubu.

Giulio:             Si vuoli ci pozzu dari na taliata.....

Filomena:        A to soru ci l'ha  dari a talita. Ma cchi dici stu scrianzatu? Na talita a mia mi vuoli                       dari?

Giulio:             Si nun si fida di mia, pri lu serviziu ci pozzu mannari 'n cullega miu, anchi pirchì nti                    stu mumentu ju c'haiu troppu da fari.

Filomena:        Ci cridu beddu. Comunqui stattini a la larga pri favuri. Nun haiu bisognu pri                                com'ora di interventi stasaturi.

Mariolina:       Filomena, nun fari cumplimenti. Si vuoi approfittari, Giulio ti può aiutari a truvari u

                        stagnaru ca fa pri tia.

Filomena:        No, grazii, ancora u me lavandinu nun è intasatu. Anzi pensu ca è megghiu si levu u                    disturbu, cara Mariolina. A st'ura me maritu sta 'n pinseri. Chiddu si nun mi vidi pri                     qualchi ura si fa veniri a smania. E' fattu accussì. E' tantu nnamuratu di mia. Ju e me                  maritu semu na coppia affiatata, lu capiu, signor idraulicu? A me casa u lavandinu                    u stasamu nuatri cu la vintusa. Almenu finu a ora ficimu sempri accussì.

Giulio:             Si 'n domani avissi bisognu di mia......

Filomena:        Ci lu fazzu sapiri a signura Mariolina, nun si preoccupassi.

Mariolina:       Filomena, di Giulio ti puoi fidari, è moltu discretu.                                         Filomena:    Grazii. Ora ju mi nni vaiu a casa. Ciau, Mariolina. Bonasira, signor idraulicu, tantu                     piaciri di avillu canusciutu ( Gli tende la mano ed egli la strine vigorosamente ).                               Accidenti, 'n autru pocu mi macinava a manu ( esce ).

Giulio:             C'e nuddu 'n casa?

Mariolina:       C'è Caterina, ma fra pocu si nni va pirchì havi a nesciri cu so zitu. Mi dissi ca stasira                    torna chiù tardi du solitu so.

Giulio:             Megghiu pri nuatri, no?

Mariolina:       Ntra stu mentri vai a dari n' ucchiata a lu lavandinu.

Giulio:             Cchi c'è qualchi cosa di novu stavota?

Mariolina:       No. U solitu tappu du dentifriciu, ca ci fici cascari dintra.

Giulio:             Va beni. Ora vaiu a cuntrullari, poi u travagghiu lu fazzu cu comudu ( esce ).

Caterina:         ( Entra ). Signura, si lei nun havi chiui bisognu di mia, ju mi nni issi, pirchì fora c'è

     19              

                        u me zitu ca m'aspetta.

Mariolina:       Ti nni puoi jri, cara. Anzi, aspetta 'n mumentu. Ti vuleva chiediri na cosa pri mia                           curiusitati.

Caterina:         Mi dicissi chiddu ca vuoli sapiri, signura.

Mariolina:       Senti, la Frou Frou, quannu fa u spugghiareddu, accuminza a spugghiarisi di supra o                   di sutta?

Caterina:         Di supra, di supra, signura. Pri essiri precisa, si leva prima di tuttu i nguanti, chiddi                      longhi, niuri, ca c'arrivunu quasi sutta li sciddi.

Mariolina:       I nguanti, dicisti?

Caterina:         Si, i nguanti, comu a chisti ccà, i vidi? ( Li tira fuori dalla borsetta e le mostra ). Ju                      mi l' acccattai ma mi vrigognu a mitirammilli pirchì mi sentu tutta nfrascamata. Poi a               Frou Frou si sbuttuna a camicetta e chianu chianu si la leva, facennu pri 'n pezzu apri                     e chiudi, apri e chiudi comu si avissi vrigogna di livarasilla.

Mariolina:       E poi, e poi?

Caterina:         Poi si fa sciddicari a gunnedda a li so pedi e cu 'n cauciu beni assistatu la scansa. A                     stu puntu metti manu a tuttu u restu, siminannu u reggisenu cca', i       mutandini ddà,

                        pri tutta a stanza comu si fussi na pirsuna disordinata, mi spiegai?

Mariolina:       E' veru ca si spogghia cu molta lintizza?

Caterina:         Uh! Anchi troppu, cara signura. Sapissi quantu la fa longa. Secunnu mia u fa apposta                  pri farisi desiderari. Pri livarisi u reggisenu e i mutandini ci metti chiui assai di deci               minuti.

Mariolina:       Mizzica!

Caterina:         Fa finta di vrigugnarisi la sfacciata. Prima si scopri e poi chi manu si ricopri  i minni                    e anchi dd' autra cosa, ( mima il gesto ) ma nun è veru ca si vrigogna, pirchì a la fini                       arresta tutta nuda comu a fici so matri, mischinedda. Chidda c' havi a faccia tosta,                cara signura, lu fa pri misteri, nun si spogghia  pp' amuri.

Mariolina:       Caterina, mi raccumannu, tu nun esagerari.

Caterina:         No, ju sugnu pratica oramai, in dui minuti mi spogghiu tutta nuda. Mi nni pozzu iri,                    ora?

Mariolina:       Vai, vai, e si avissi a fari tardi stasira nun ti preoccupari,

Caterina;         Grazii, signura, lei è tantu bona cu mia.

Mariolina:       Senti, si i nguanti nun ti servunu e ti fussuru di ngombru, mi li puoi lassari a mia.

Caterina:         Forsi è megghiu ca ci lassu a lei, altrimenti finisci ca mi li perdu. I tinissi lei, pri                           favuri ( esce ).

Mariolina:       ( Riceve dalla mani di Caterina i guanti e, una volta rimasta sola in scena, li indossa

                         ed improvvisa, uno spogliarello per mettersi alla prova ).

FINE DEL PRIMO ATTO

20

ATTO SECONDO

(poco più tardi)

Scena prima

( Mariolina e Giulio )

                        La scena è la stessa del primo atto, ma il divano è in posizione più centrale.                                  Mariolina passeggia nervosamente per la stanza. E' in sottoveste e parecchio                               agitata. Giulio, in mutande e canottiera, è sdraiato sul divano. Appare molto                                 dolorante e si lamenta in continuazione.

Giulio:             Ahiai, Ahiai, mi sentu mali! Ahiai, Ahiai, stu duluri è insopportabili. Aiutu, aiutu......

Mariolina:       Vulissi sapiri chiddu ca ti sta succidennu. Chi scherzu è chistu ca mi stai                                      cumminannu?

Giulio:             Mariolina nun è nu scherzu, ju mi sentu mali veramenti, nun mi pozzu moviri, ti lu                       dicu seriamenti, mi succidui na cosa gravi.

Mariolina:       Ma finiscila di fari u smurfiusu, sùsiti ca ti passa.

Giulio:             Haiu 'n fortissimu duluri nta carina, ca diventa chiui acutu a ogni picculu muvimentu                  ca fazzu.

Mariolina:       Cchi mi stai dicennu babbaleccu? Nun ci pozzu cridiri a sta cosa.

Giulio:             Pri junta nun mi sentu chiui a jamma dritta, ca mi si è comu paralizzata, u stai                              capennu, si o no?

Mariolina?       Paralizzata?

Giulio:             Senti, senti, cuntrolla si ti staiu dicennu na fissaria. 

Mariolina:       Ma vah.... ( Poi conciliante ) su, ora prova a mittiriti a dritta, nun la fari tantu                               longa....pri 'n dulureddu nta carina...( Lo vuole aiutare ad alzarsi ) Su, su.....

Giulio:             ( Prova ad alzarsi ma, nonostante la buona volontà non ci riesce) Ahiai, ahiai, ferma,

                        ferma, mi fa troppu mali. ( Mariolina, infastidita, lo molla a sedere sul divano ).                           Chianu, accussì mi rumpu tuttu. ( Si appoggia la testa sulla spalliera )Nun pozzu,                       nun pozzu, ti lu giuru, è 'n duluri troppu forti. ( Rimane a sedere sul divano ).

Mariolina:       Dai, ripruvamu, nun t'avviliri pri accusì pocu.

Giulio;             Fammi pigghiari 'n  pocu di ciatu, ti pregu. Ahiai, ahiai!

Mariolina:       Uh, chi lamentu!

Giulio:             Nun ci la fazzu chiui, bedda matri, ti giuru ca nun ci la fazzu chiui.

Mariolina:       Ju nun ti capisciu. Ma cosa intendi fari?

Giulio:             Nun lu sacciu, nun lu sacciu. Cchiuttostu, dammi 'n linzolu, na cupirtedda, na cosa                      qualsiasi pri cummigghiarimi 'n pocu, pri favuri, pirchì nti sti cundizioni cuminciu                        a sèntiri friddu. ( Continua a lamentarsi ).

Mariolina:       Nun fari u tragicu ( cammina avanti e indietro per la stanza sbuffando ) Uffa, ora                        vestiti e vattinni  immediatamenti.

Giulio:             E' na parola!

Mariolina:       Tu ti nn' hai a iri u chiui prestu possibili da sta casa pirchì nta nuttata avissi a turnari                    me maritu.

Giulio:             Calma, calma......

Mariolina:       Chi calma d'egittu, nun ti puoi fari truvari ccà, di notti e pri junta menzu nudu. Ti

                        nn'hai a renniri cuntu. Iddu si putissi puru insuspittiri, vidennuti cumminatu accussì.

Giulio:             U chiamasti u dutturi?

Mariolina:       U chiamai.

Giulio:             Cchi ti dissi?

21

Mariolina:       Mi dissi ca ora veni. Ma tu ntra stu mentri preparati u stissu pri iratinni.

Giulio:             E comu fazzu, bedda mia. Mi putissi anchi sveniri pri lu duluri.

Mariolina:       Tu mi vuoi cumprumettiri, disgraziatu, vuoi distruriri a me famigghia?

Giulio:             Cchi cci pozzu fari ju si mi capitau sta malanova?

Scena seconda  

 

( Mariolina, Giulio e dottore )

                        ( Suonano alla porta, mariolina va ad aprire en entra il dottore ).

Dottore:          ( E' un uomo di bella presenza, porta occhiali da vista e reca con sé la boresetta                           professionale ) E' permissu?

Mariolina:       Veni, veni, dutturi. Menu mali ca arrivasti in tempu. ( Si salutano affettuosamente                        con baci e abbracci) Comu stai, vecchiu liuni?

Dottrore:         Beni, grazii. Cchi ti succidiu Mariolina?

Mariolina?       A mia nenti, grazii a Diu, ma ddu tiziu, dda speci di residuatu bellicu, ca è assittatu                    supra a lu divanu, dici ca si ntisi mali.

Dottore:          Cui è chistu?

Mariolina:       Nu stagnaru.

Dottore:          Fici forsi indigestioni?

Mariolina:       A mia mi pari ca sta facennu 'n pocu di scena.

Dottore:          Pirchì u facisti spugghiari, santu Iddiu. A risicu di farici pigghiari na purmuniti,                           poviru disgraziatu.

Mariolina:       Iddu si spugghiau di so iniziativa.

Dottore:          Bastava 'n cucchiarinu di bicarbunatu nti menzu biccheri d'acqua cu na spruzzatina                     di lumia pri farici  fari nu beddu arruttu e si liberava u stomacu.

Giulio:             Dutturi, scusassi.....

Dottore:          Facissi silenziu lei, pri favuri. ( rivolgendosi a Mariolina )Mariolina, cchi mangiau,                       stu mischineddu?

Giulio:             Dutturi, dutturi, scusassi....

Dottore:          Si stassi mutu lei,  pri favuri.

Mariolina:       Cchi nni sacciu ju, Amedeo.

Giulio:             Dutturi, dutturi......

Dottore:          Cosa c'è ancora?

Giulio:             Ju ci vuleva diri ca a mia nun mi fa mali u stomacu.

Dottore:          ( Sorpreso ) Comu? Nun ci fa mali u stomacu?

Giulio:             Si nun mi fa mali chi cci pozzu fari?

Dottore:          U sintisti, Mariolina?

Mariolina:       U ntisi.

Dottore:          Allura pirchì mi chiamasti, pri farimi perdiri tempu?

Mariolina:       Pirchì t'hava a chiamari sulu si ci faceva mali u stomacu? 

Giulio:             Dutturi, ju haiu 'n fortissimu duluri nta carina.

Dottore:          E nun lu puteva diri prima, inveci di farimi spurmunari inutilmenti?

Giulio:             Ju circai di diriccillu ma lei subitu mi zittiu.

Dottore:          U capii allura chi c'havi. Lei c'havi 'n pocu di artrosi.

Giulio:             Ma quali artrosi, dutturi, ju mai soffrii di artrosi nta me vita.

Dottore:          A vuoli fari lei 'a diagnusi? Si a vuoli fari lei, facissi puru, accussì  ju mi nni pozzu                       anchi turnari tranquillamenti a casa.

Mariolina:       Unni vai, Amedeo? Nun essiri accussì nirvusu.

Giulio:             Dutturi....

22

Dottore:          Cchi c'è?

Giulio:             Nun sa pigghiassi a mali si l'artrosi nun ci l'haiu, si vuoli ma fazzu veniri pri fallu              cuntentu.

Dottore:          Ma si può sapiri allura cchi c'havi lei?

Giulio:             Si ju mi sentu mali è tutta curpa da signura.

Dottore:          Chi cci facisti, Mariolina?

Mariolina:       Ju? Nenti.

Giulio:             Comu nenti? Dutturi, fu curpa so, ci lu giuru. Stasira era propriu scatinata, forsi     

                        crideva di truarisi ntu circu equestri  a.....cavalcari supra nu stalluni..

Mariolina:       Amedeo, nun ci dari retta, è 'n chianciulinu. Fu sulamenti na sfurtunata coincidenza,                   na casualità, forsi 'n movimentu bruscu nti la concitazione du mumentu particulari,               oppuru a posizione 'n pocu squilibrata........

Dottore:          Mariolina, pri casu vuatri dui.....( accosta i due indici facendo il segno di intesa )

                        dicu, pri casu vuatri dui...... vi la intindeti? Insomma, siti amanti?

Mariolina:       ( Fa cenno di sì con la testa ) Sì.

Dottore:          Mizzica! Chisti sunu cosi da pazzi. Nun ci pozzu  cridiri. Tu e iddu siti amanti? Ma                     guarda cchi haiu a sentiri nti sta casa ( Ride).

Mariolina:       Sì, si,  semu amanti, chi c'è da rìdiri?

Dottore:          Tu, amanti, di stu ruttami?

Giulio:             Scusassi, u ruttami sugnu iù?

Dottore:          Ci fussi veramenti da rìdiri si nun fussi na cosa da chianciri.

Giulio:             Ma cchi c'è si stranu, nun pozzu essiri l'amanti da signura Mariolina?

Dottore:          Facissi silenziu, lei.

Mariolina:       A stu puntu mi pari opportunu diriti tutta a verità. Ju e stu....stagnaru, approfittannuci

                        di la momentanea assenza di me maritu.....

Giulio:             Ju sugnu idraulicu, dutturi, non stagnaru, comu dici a signura.

Dottore:          Mi maravigghiu di tia, Mariolina, ca si caduta accussì 'n bassu. A mia mi dicisti ca                       nun vulevi chiui tradiri to maritu, facennumi negativa pri tanti anni e ora ti                              cunfunnisti cu 'n misiru stagnaru.

Giulio:             Idraulicu, pri la precisioni.

Dottore:          Zittu, nun m'interrompissi, pri favuri. Nun cridu a l'occhi mei, Mariolina. Cchi c' havi                  stu stagnaru ca ti fici perdiri la testa?

Mariolina:       Qualchi cosa ci l'havi ma ora nun mi va di scinniri nte particulari.

Dottore:          Tu dici ca cci l'havi?

Mariolina:       Cci l'havi, cci l'havi, eccomu si cci l'havi, garantisciu ju.

Giulio:             U capiu ora ca cci l'haiu?

Dottore:          Mutu, lei. Comunqui sugnu u stissu maravigghiatu ed esterrefattu. Mittirisi cu 'n                         pizzenti, cu sta speci di vermi sulitariu, nudu, nun è cosa pri tia, Mariolina.

Giulio:             A vuoli smettiri d'offenniri, apprufittannusi du fattu ca sugnu impossibilitatu a                            reaggiri? Diccillu anchi tu, Mariolina.

Dottore:          Ah, ti fai chiamari di “tu”? Cumplimenti. Semu arrivati a lu tu. Allura a cosa è seria?

Mariolina:       Senti, Amedeo, ora finiscila di maravigghiariti pirchì ci stai scassannu i baddi e cerca                  di fari u to duviri di medicu.

Dottore:          Si la pensi accussì......allura canciamu subitu reggistru.

Mariolina:       Ju ti chiamai pri darimi 'n aiutu, nun pri sintirimi fari a paternali.

Dottore:          Ah, beni, si la metti su stu chianu allura......Cuntatimi comu successi u fattu ( si                           accomoda intanto nella poltrona ) pri cunsintirimi di fari la diagnosi precisa.

Mariolina:       Accuminciu ju. Dunqui....Ju stava eseguennu unu di li me esercizi erotici preferiti......

Dottore:          Caspita! Semu arrivati a lu puntu ca fai anchi a ginnastica erotica. E quali era pri                         la precisioni stu eserciziu eroticu..... preferitu?

Mariolina:       E' semplici. Iddu era stinnutu supra u divanu  a faccia a l'aria e ju, appena terminai di                                                                                                  9

                        fari u spugghiareddu, ci sautai addossu e accuminzai a pressari di supra..., mi spiegu?

Dottore:          A pressari.....dicisti?

Mariolina:       A.......pressari, dissi.       

Dottore:          Accussì si dici ora?

Giulio:             Vidissi, dutturi, mentri a signura....mi  pressava di supra ju sinteva 'n dulureddu di                      sutta, mi spiegu? Ccà sutta ( indica la schiena ) comu si ci fussi na modda menza                      rutta ca mi si cunficcava nta carina. Ju stringii i denti e circai di resistiri pri nun                          cuntrariari Mariolina, ca era ntu so megghiu tutta accalurata.

Mariolina:       Si, si pri diri a verità ci stava tantu beni ed eru filici comu mai mi capitau prima.

Dottore:          Comu mai ti capitau prima? Pensaci beni.

Mariolina:       Mai, mancu cu tia si lu vuoi propriu sapiri..

Giulio:             Ed era anchi su di giri.....

Dottore:          Avevi forsi bivutu, Mariolina?

Mariolina:       Un pocu, assemi a Filomena. Tuttu stava iennu a gonfii veli finu a quannu stu                              disgraziatu mi fici la sorpresa......

Dottore:          Chi sorpresa?

Giulo:              Ci lu spiegu ju, dutturi, ca fui la vittima innoccenti. A un certu puntu ddu dulureddu                   iniziali, divintau 'n duluruni lancinanti e ntisi na fitta ccà, propriu a l'altezza di

                        l'ossu sacru, comu si na lama di 'n cuteddu m'avissi improvisamenti trafittu. Subitu                     pirdii a sensibilità da jamma dritta, poi......

Mariolina:       Ju nti ddu mumentu nun mi resi cuntu ca qualchi cosa nun stava iennu pri lu versu                       giustu......

Giulio:             E mentri ju mi lamintau di sutta, e comu mi lamintau, caru dutturi, idda cuntinuava                     a...spingiri di supra.....

Mariolina:       Ju pinsai ca ddi so lamenti facevunu parti du jocu, ca stavumu facennu e nizialmenti                  nun ci fici casu, anzi.......

Dottore:          Imaginu ca sulu inizialmenti nun ci facisti casu?

Mariolina:       Ca certu, sulu inizialmenti, pirchì doppu pocu avvirtii i segni inequivocabili du so                        problema.

Dottore:          Vuoi diri 'n sustanza ca s'ammusc. ..( fa il verso di quando si sgonfia un palloncino )

Mariolina:       Vogghiu diri ca.... ca...fici: pluff!

Giulio:             Pri forza, u duluri era trememdu.

Dottore:          Ora u capii comu ienu i cosi. ( Rivolgendosi a Giulio ) Pruvassi a mittirisi distesu cu                    la panza in giù.

Giulio:             Cu la panza in giù? Cchi  mi vuoli fari, dutturi?.

Dottore:          U vulissi  sulamenti visitari.

Giulio:             Nun mi pozzu girari, u duluri è troppu forti, quannu mi movu.

Dottore:          S'avissi a moviri chianu chianu.

Giulio:             ( Prova a farlo ) Ahiai, ahiai, ahiai, nun ci la fazzu dutturi, non ci la fazzu, nun mi                       pozzu moviri.

Dottore:          Ma ju comu fazzu a visitallu? Su, s'appuggiassi a mia ( tenta in qualche     modo di

                        visitarlo ) Fa mali ccà?

Giulio:             Si,si.

Dottore:          E ccà?

Giulio:             Si, si. Sugnu tuttu 'n duluri, caru dutturi.

Dottore:          E ccà?

Giulio:             Unni tocca ora nun sentu nenti.

Dottore:          ( Scuote la testa ) Secunnu mia si tratta di la probabili frattura di l' ultima vertebra cu                  la conseguenti compressioni du midullu spinali.

Giulio:             E' na cosa gravi, dutturi?

Dottore:          In teoria c'è u risicu, nun tantu remotu, di na paralisi a li arti inferiuri.

24

Giulio:             Accidenti!

Dottore:          Ma speriamu di putilla evitari.

Mariolina:       Comu?

Dottore:          Pri com'ora cunsigghiu riposu assolutu pri almenu quattru jorna e poi na radiografia                     a la culunna vertebrali, ca s'avi a fari, possibilmenti, a domiciliu.          

Giulio:             Si u capii beni  avissi a ristari nti sta casa pri almenu quattru jorna?

Dottore:          Comu minimu, quattru jorna. C'è bisognu di riposu assolutu specialmenti nti sta                          prima fasi ca è chidda chiui delicata.

Mariolina:       Ma cchi stai dicennu, Amedeo, riposu assolutu?

Dottore:          Si, cara, assolutu, vali a diri ca u pazienti nun s'havi a moviri di ccà pirchì u risicu                        di cumplicanzi è assai elevatu e ju nun mi la sentu di assumirimi sta responsabilità. 

Mariolina:       Ti renni cuntu di chiddu ca stai dicennu? Stanotti aviss' arrivari me maritu. Cchi cci                    cuntu a ddu puvireddu?

Dottore:          Dacci i me saluti e dicci ca si pri casu avvirtissi 'n pocu di mali di testa nun s'avissi a                    preoccupari chiui di tantu pirchì è l'effettu naturali de' corna. Non tu scurdari, bedda.

Mariolina:       Ti stai vendicannu pri lu spassu ca ti livai quannu ti lassai?

Dottore:          Mancu pri sognu. A situazioni è obiettivamenti moltu delicata e ju nun vi pozzu                           cunsigghiari di fari diversamenti.

Mariolina:       Amedeo, mi raccumannu, almenu teni a vucca chiusa , nun mi sputtanari.

Dottore:          Ma cosa dici, Mariolina? C'è u segretu professionali. Beni, ora mi nni vaiu. A lei ci                      fazzu i me auguri di cumpleta guarigioni e a tia, Mariolina, chi t'haiu a diri? Bona                        furtuna. Chi autru ti pozzu diri si preferisci purtariti a lettu nu stagnaru?

Giulio:             Idraulicu, no stagnaru.

Dottore:          Arrivederci ( bacia la mano a Mariolina ed esce ).

Giulio:             Bonasera.

Scena terza

 

                                                               ( Mariolina e Giulio )

                         ( Seguono momenti di imbarazzato silenzio di entrambi. Mariolina passeggia pr la                      stanza tormentandosi le mani, poi si lascia cadere sconsolata sulla poltrona. Giulio,

                        incapace di qualunque reazione, non osa profferire parola per timore di peggiorare                      la già critica situazione ).

Mariolina:       Tu ti nn'hai a iri da sta casa, u capisci chistu, veru?

Giulio:             Nun è possibili, Mariolina. U risicu pri mia è troppu grossu. U sintisti chiddu ca                           dissi u dutturi? Riposu assolutu pri almenu quattru jorna e piriculu di paralisi a li                         arti inferiuri.

Mariolina:       Riposu assolutu nta to casa, no ccà. Chiuttostu telefuna a to mugghieri e dicci ca                                    ti vinissi a pigghiari cu la machina. U capisti ca nti sta casa nun ci puoi arristari?

Giulio:             U capii ma nun ci pozzu fari nenti.

Mariolina:       U jocu si sta facennu periculusu e ju nun pozzu mettiri a risicu a me posizioni                              sociali pri na vertebra rutta di 'n misiru stagnaru.

Giulio:             Comu ti l'haiu a diri ca ju sugnu idraulicu, Mariolina? E poi i me vertebri sunu                             uguali a chiddi to.

Mariolina:       Idraulicu o stagnaru pri mia è a stissa cosa. A verità è ca tu si 'n dongiovanni de'  me

                        stivali, 'n amanti di terracotta. Eccu, chiddu ca si: 'n amanti di terracotta. Si unu è                       debuli di spina dursali nun l'avissi a tentari certi impresi, ca coinvolgunu a dignità          

                   9             

                        e l'onorabilità di na pirsuna pri beni di l'auta società.

Giulio:             Tu u vulisti  fari u sessu estremu.

Mariolina:       E tu fusti prisuntuusu ad accunsintiri. ( Momento di pausa ). Comunqui, duluri o nun                  duluri tu ti nn'hai a iri da sta casa prima du ritornu di me maritu altrimenti.......

Giulio:             Altrimenti, cchi fai, sintemu?

Mariolina:       Altrimenti ti spezzu tutti l'autri vertebri, chiddi ca sunu ancora sani, u capisti ora cchi                  fazzu, stagnaru di la malora? Ju ti desi troppa cunfidenza, era megghiu ca mi mitteva                 n'autra vota cu dutturi.

Giulio:             Suvvia, nun ti disperari, circamu di truvari 'n rimediu.

Mariolina:       Ma chi rimediu vuoi truvari?

Giulio:             Veni ccà, dammi u telefunu e videmu chiddu ca pozzu fari.

Mariolina:       Eccuti u telefunu.

Giulio:             ( Telefona alla moglie ) Prontu, Teresina? Senti, gioja, ju sugnu ancora 'n casa di                          l'onorevoli Tranquilli, Si.....si......tu spiegu doppu. Si......si.....no! M'avissi a veniri a                      pigghiari pri favuri, pirchì mi successi 'n picculu incidenti. No.... no..... nenti di                                    gravi, nun ti preoccupari, amuri miu. Si.....si..... è urgenti, anzi urgentissimu. Si,..si,..

                        ti spiegu tuttu doppu. Va beni, cara, allura t'aspettu subitu ( Restituisce il telefono ).

Mariolina:       Comu finiu cu to mugghieri?

Giulio:             Tu spiegu doppu. Mi dissi ca veni subitu. Dammi pri favuri na cosa pri                                         cummigghiarimi. Haiu i brividi addossu e mi fa mali anchi la testa.

Mariolina:       Mi dispiaci abbijariti fora di casa nti sti cundizioni ma nun pozzu fari diversamenti.                     U capisci chistu, veru?

Giulio:             Nuatri idraulici semu pronti a tuttu. U risicu fa parti du nostru misteri.

Mariolina:       Ora ti vaiu a pigghiari na cuperta e mi vaiu a mettiri qualchi cosa addossu puru ju.

Giulio:             Fa cuntu ca chidda sta arrivannu.

Mariolina:       Vaiu e tornu immediatamenti.

Giulio:             ( Fa le prove per alzarsi senza risultato positivo ) Ahiai, ahiai, ahiai....Comu haiu a                       fari pri turnaramminni a casa? Ci haiu anchi na jamma addurmisciuta, comu si fussi                     paralitica. Cui mu fici fari di nfilarimi nti st' avventura......stava tantu beni prima....

Mariolina:       ( Ritorna indossando una vestaglietta sbottonata e con una copertina in mano ).

                        Teni, ntra lu mentri cummogghiati ( gli porge la copertina ). Mi raccumannu cerca di                   essiri cunvincenti cu to mugghieri.

Giulio:             Nun ti preoccupari, u sacciu ju comu l'haiu a trattari a idda.

Scena quarta 

( Mariolina, Giulio e Teresina )

                        ( Suonano alla porta, la signora Mariolina va ad aprire ed entra Teresina )

Teresina;          ( E' una popolana di mezza età dai modi alquanto bruschi ) Bonasera, signura, cchi

                        cci successi a me maritu?

Mariolina:       Oh! Venga, cara, lei è a mugghieri du signur Giulio, veru?

Teresina:          Pri servilla.

Mariolina:       Ecculu u so beddu maritinu. Nun c'è nissun motivu di preoccuparisi. E' vivu e                             vegetu. C' appi 'n leggeru maluri ma ora, grazii a Diu, è tuttu passatu. Veru, signor                       Giulio? ( Giulio, intimorito, non risponde ) Veru, signor Giulio? Arrispunnissi.

Giulio:             Si, si, nun ti preoccupari, Teresina, fu na cosa passiggiera.

Teresina:          Chi cci fai allura supra lu divanu cu sta cuperta addossu?

Giulio:             Stava sintennu friddu e a signura Mariolina gentilmenti mi cunsigghiau di                                                                                                  9

                        cummigghiarimi.

Teresina:          A signura Mariolina, a quantu vidu, pari ca c' havi cauru inveci.

Mariolina:       ( Cerca in qualche modo di abbottonarsi la vestaglia ma non ci riesce ) Si, si, è veru,

                        ju sugnu assai calurusa pri natura.

Teresina:          Biata lei.Ma tu, chi aspetti pri susiriti da stu divanu?

Giulio:             Teresina, amuri miu, mi successi 'n guaiu. Mi fici mali nta carina vicinu all'ossu                            sacru e nun mi pozzu moviri.Ti pregu, fa qualcosa, chiama l'elicottiru, l'ambulanza...

Mariolina:       U trenu...

Giulio:             Cchi c'entra u trenu?

Teresina:          L'elicottiru, l'ambulanza? Ma cchi ti cumminasti? Comu è ca ti facisti mali?

Giulio:             Fu u corpu di la strega. Sapissi quantu è dulurusu....E' na frustata ca t'arriva                                 a l'improvisu.......

Teresina:          Forsi vuoi diri a....tradimentu?

Giulio:             Eccu, brava, a tradimentu è a parola giusta.

Mariolina:       Fu u classicu corpu di la strega!

Teresina:          Di la strega, eh? U classicu corpu di la strega, nun 'n corpu qualunqui....

Mariolina:       Si, si, u curpiu a tradimentu mentri stasava u lavandinu.

Teresina:          Quali lavandinu stavi stasannu?

Giulio:             Chiddu da signura Mariolina.

Teresina:          E cu sta cuperta addossu chi cci fai? Pirchì nun ta levi? ( detto fatto prende un lembo

                        della coperta e la tira via, scoprendo il marito in mutande e canottiera ) Ah! Beni. E'

                        accussì ca stasi i lavandini di li signuri? Si 'n porcu tradituri, eccu chiddu ca si.

Giulio:             Teresina, nun accuminzari comu u to solitu a offendiri.

Mariolina:       Si spugghiau, pri nun spurcarisi a tuta.

Teresina:          Ma la smittissi di pigghiarimi pri lu culu, altrimenti ci lu  fazzu vidiri ju a lei comu è                    u colpu di la strega, pirchì a mia mi rinesci beni, specialmenti chiddu classicu.

Mariolina:       Nun è chistu u modu di rivulgirisi a na signura.

Teresina:          Cui fussi ccà a.... signura ?

Mariolina:       Ju, pirchì nun si vidi forsi?

Teresina:          No, nun si vidi.

Mariolina:       D'altrondi cchi ci si può aspittari da mugghieri di nu stagnaru?

Giulio:             Di 'n idraulicu, pregu.

Teresina:          ( Rivolgendosi al marito ) E tu, nun ti vrigogni di farimi assistiri a stu spettaculu                          indecenti? ( Indica i due in evidente stato d'imbarazzo ).

Giulio:             Teresina, calmati, ti giuru ca è tuttu 'n equivucu. Ju e a signura Mariolina stavumu                        pruvannu a fari qualchi innoccenti eserciziu acrobaticu....senza nissuna malizia....

Mariolina:       Propriu accussì, signura, senza nissuna malizia.

Teresina:          Senta, signura, a mia nun mi nni futti nenti de' vostri esercizi acrobatici e  pri  mia                       lei si lu può teniri tutta a vita stu stagnaru pirchì ju nun lu vogghiu chiui vidiri mancu               'n fotografia.

Giulio:             U sai benissimu ca sugnu idraulicu qualificatu e non stagnaru.

Teresina:          No, no, stagnaru si. Stagnaru fitenti e tradituri.

Mariolina:       Si sta sbagghiannu di grossu, signura, sintissi a mia..

Teresina:          Ju nun sacciu  cchi farmini di 'n omu, ca si nni va di casa in casa a stasari i lavandini,

                        facennu esercizi acrobatici menzu nudu cu li signuri clienti. Pri chistu ci u lassu                            volentieri a lei stu campiuni di tradimenti.

Mariolina:       E no, cara signura, mi dispiaci, ma lei chistu nun lu può fari.

Teresina:          Nun lu pozzu fari?

Mariolina:       Eh, no. Ora ca vinni si l'havi a purtari via u so maritinu. Ju nun sacciu daveru cchi                       farini di nu stagnaru intra a casa. Chiddu ca è u so è u so e si l'havi a pigghiari.

Teresina:          Su pigghiassi lei.

27

Mariolina:       Ju c'haiu già l'onorevoli.

Teresina:          Tantu pri accuminzari me maritu vinni nta so casa ca era sanu e lei ora mi lu vulissi                       restituiri menzu scassatu, doppu avillu utilizzatu e puru malamentii. U sapi cchi cci                      dicu a lei: unni vi facisturu l' estati vi faciti u nvernu. U curassi e l'accudissi lei pirchì                       ju mi nni vaiu e vi salutu tutti dui. ( Esce sbattendo la porta ).

Scena quinta

( Mariolina, Giulio, quindi, Fiomena e Peppina )

Mariolina:       ( Sconsolata si siede sulla poltrona e, dopo un attimo di silenzio...) E ora chi facemu?

Giulio:             Chi facemu? Aspittamu cu pacenzia l'arrivu di to maritu. A stu puntu ci cummeni                        pigghiari u toru pri li corna....senza offisa pri l'onorevoli naturalmenti.....

Mariolina:       E poi?

Giulio:             U mittemu davanti a lu fattu cumpitu e ci pigghiamu i nostri responsabilità.

Mariolina:       Tu si pazzu. Ju nun mi pigghiu nissuna responsabilità pirchì a curpa è tutta tua.

Giulio:             Bisogna affruntalla 'n facci a realtà.

Mariolina:       Si tu si a realtà, nun offri certamenti 'n beddu spittaculu a la vista.

Giulio:             Pri forza, nti sti condizioni......! Vulissi vidiri a to maritu a lu me postu.

                        ( Suonano alla porta, Mariolina va ad aprire ed entrano Filomena e Peppina ).

Filomena:        Comu finiu cu l'idraulicu, Mariolina?

Mariolina:       Mali, mali, anzi malissimu. Vi fici veniri pirchì mi successi 'n guaiu grossu e avissi                        bisognu du vostru aiutu.

Peppina:          Oh! Guarda, Filomena. C'è 'n omu cu li mutanni assittatu supra lu divanu.

Mariolina:       Ma taliulu beni, Peppina, ti pari 'n omu chiddu?

Filomena:        Ma si, Peppina, chiddu è l'idraulicu, di cui ti parrai pocu fa.

Peppina:          L'idraulicu? Uh, che beddu, 'n idraulicu veru! Mariolina, u pozzu tuccari?

Mariolina:       Certu, cara, ancora nun muzzica, è ammaistratu.

Peppina:          Scusa, ma cchi cci fa 'n idraulicu menzu nudu supra u divanu?

Mariolina:       Un tubu. Cosa vuoi ca ci fa? Stu fissa vosi esagerari e si rumpiu a carina.

Filomena:        Caspitina, allura è veru chiddu ca si dici di l'idraulici?

Peppina:          Ma pirchì è menzu nudu?

Mariolina:       Pirchì nun si può' nfilari mancu i causi. Dici ca, si si movi, senti troppu duluri nta                         carina.

Peppina:          Allura havi a stari sempri cu li mutanni?

Mariolina:       Finu a quannu nun guarisci.

Peppina:          Oh, che biddizza!

Filomena:        Oddiu, propriu na biddizza nun mi pari, specialmenti cu li mutanni.

Mariolina:       Vui dui m'avissivu aiutari a fallu spariri di la circulazioni pri qualchi jornu.

Filomena:        Comu?

Mariolina:       Nun lu sacciu mancu ju, Filomena. Si me maritu u trova ccà, 'n mutanni, suspittusu                     com'è, putissi pinsari anchi mali.

Filomena:        Ci cridu.

Peppina:          Pirchì nun lu rispidisci a so casa?

Mariolina:       So  mugghieri mi dissi ca nun lu vuoli chiui.

Peppina:          Filomena, purtatillu nta to casa di campagna e rinchiudilu dintra lu fienili. Cui vuoi                     ca lu trova dda intra?

Giulio:             E' inutili ca v'affannati a truvarimi na collocazioni. Ju da sta casa nun mi movu finu a

                        quannu nun sugnu perfettamenti guaritu. U dutturi mi ordinau riposu assolutu pri      

28       

                        almenu quattru jorna, aviti caputu ora?

Mariolina:       Statti mutu tu, ca nun fusti interpellatu.

Filomena:        Vistu ca oramai è liberu e so mugghieri non lu vuoli chiui, pirchì nun ti lu pigghi tu,                     Peppina?

Peppina:          E cchi nni fazzu ju? Nun lu sintisti ca è puru menzu scassatu?

Filomena:        Cchi vuoli diri chistu? Chianu chianu,  a la menu peggiu, u rimetti 'n sestu,  e poi...da                  cosa  nasci cosa....

Peppina:          Accussì dici?

Mariolina:       Ti putissi rifari na vita.

Peppina:          Cu l'idraulicu 'n mutanni?

Filomena:        Megghiu di nenti, cu li tempi ca currunu.

Mariolina:       Nun pinsari ca c'è tantu di megghiu a disposizioni.

Peppina:          No, no, mi dispiaci ma nun mi la sentu di fari stu passu. Sugnu sicura ca la genti ci                      truvassi da ridìri e ca la bonanima di me maritu nun appruvassi.

Mariolina:       Allura mi pari di capiri ca su vuatri dui nun ci pozzu fari affidamentu?

Peppina:          Mi dispiaci, Mariolina, ma pri mia fussi comu pigghiarimi na seggia scunucchiata.

Filomena:        E megghiu si nuatri ni nni iemu prima ca arriva l'onorevoli.

Peppina:          Si, è megghiu iranninni pirchì, nonostanti tuttu, dd 'omu 'n mutanni mi turba la menti.

Mariolina:       Itavinni, itavinni, ora ci pensu ju a risolviri u problema.(Le  accompagna alla porta).

                        U sintisti? Nun ti vuoli nuddu. Ormai si sulamenti da rottamari. Comunqui, vistu ca                    tu nun hai  intenzioni di iratinni, scappu ju di casa prima ca arriva me maritu.

Giulio:             Chi fai?

Mariolina:       Mi nni vaiu. Non ci la facissi a suppurtari u so disprezzu. Haiu troppa stima di mia                      pri farimi umiliari da me maritu davanti a tia.

Giulio:             E tu avissi u curaggiu di lassarimi sulu nti sti condizioni? Cchi cci putissi diri ju a to                    maritu?  

Mariolina:       Inventati qualchi cosa comu hai tintatu di fari cu to mugghieri.

Giulio:             Tu si na carogna. Accussì mi ricumpensi doppu ca t'haiu aiutatu a recuperari u tempu                   persu? Forsi mi meritassi di essiri trattatu 'n pocu chiui megghiu.

Mariolina:       Ma comu, mi stai distrurennu a vita e hai puru u curaggiu di lamintariti?

Giulio:             Ju aveva 'n bruttu presentimentu ma nun mi puteva imaginari ca avissi finutu tuttu                      accussì mali.

Mariolina:       E' tutta curpa to pirchì dimostrasti di nun essiri a l'altezza.

Giulio:             Ju mi crideva ca li zocculi sunu tutti uguali ma ora c'haiu canusciutu a tia, pozzu                          diri cu cirtizza ca chiddi di l'auta società sunu chiui strunzi di l'autri.

Mariolina:       Parra. Parra. Offendimi puru, vigliaccu. Ma ju nun vogghiu arristari mancu 'n minutu                  di chiui nti sta casa. Ccà intra semu in troppi, caru miu. Perciò, addiu, stagnaru.

Giulio:             Disgraziata, ingrata, mi lassi a la mercè di to maritu in condizioni menomati senza                       mancu 'n linzolu pri cummigghiarimi.

Mariolina:       ( Torna indietro, raccoglie la copertina e gliela lancia ).Teni, cummogghiti.

Giulio:             ( Non riesce ad afferrarla e rimane in mutande e canottiera. Appoggia la testa sulla

                        spalliera e chiude gli occhi. Intanto fa il suo ritorno a casa l'onorevole Pacifico                            Tranquilli ).

Scena sesta

( Giulio e Pacifico )

Pacifico:          ( Entra, depone in terra la valigia, e si dirige piano piano verso il divano. Si                                 sorprende di non trovare Mariolina ad aspettarlo ). Scusi, signore, chi cci fa lei

                        a st'ura in casa  mia nti sti condizioni alquantu insoliti?

29

Giulio:             Chi cci fazzu dici lei, giustamenti? Mu dumannai puru ju prima ca lei arrivassi.

Pacifico:          Ah, si? Beni. E comu s'arrispunniu?

Giulio:             Ca nun è facili spiegaraccillu.

Pacifico:          Provi inveci a spiegarammillu, ca è megghiu pri lei.

Giulio:             Precisamu subitu ca a signura Mariolina sta beni e godi di ottima saluti.

Pacifico:          A propositu, unni è me mugghieri?

Giulio:             Si nni ju, sbattennu a porta, pirchì secunnu idda ccà intra semu in troppi.

Pacifico:          Mi pari puru a mia ca c'è qualcunu di superchiu.

Giulio:             Lei alludi a mia?

Pacifico:          Naturalmenti. Ma lei nun mi dissi ancora chi cci fa menzu nudu nta me casa?

Giulio:             E già, menzu nudu......, nun ci fici casu.

Pacifico:          Arrispunnissi subitu a me dumanna.

Giulio:             Onorevoli, ci lu giuru su l'anima di li morti, ju mi truvai pri casu coinvoltu nti sta             storia. Chistu nun è u me ambienti abbituali.

Pacifico:          Nun ci pozzu dari tortu.

Giulio:             Ju sugnu na pirsuna du populinu, 'n miserabili, unu di li tanti citatini anonimi, ca                          votunu quannu ci sunu l'elezioni, mi spiegai?
Pacifico:          E, si è lecitu sapillu, pri cui vutau l'autra vota?

Giulio:             Pri lei, naturalmenti.

Pacifico:          Bravu.

Giulio:             Ju sugnu 'n poviru idraulicu, anzi nu stagnaru comu dici giustamenti a signura ca,                        saluti c'è ccà, di tubi si nn'intendi.

Pacifico:          Si, si, Mariolina di tubi si nn'intendi pirchì ci si intasa spissu u lavandinu.

Giulio:             E ju arrispunnii sempri puntualmenti a la so chiamata. Lei mi telefunava e ju subitu                      arrivava. Nun mi fici mai desiderari.

Pacifico:          Ah, lei è, quindi, u famusu idraulicu di me mugghieri, chiddu ca nun fu capaci                            ancora             di risolveri u problema di ddu lavandinu ca si intasa continuamenti?

Giulio:             Famusu, si fa pri diri. A genti mi chiama volentieri pirchì sacciu allazzari i tubi e                          stasari beni i lavandini.

Pacifico:          E i stasa in mutanni accuffulatu supra lu divanu, i lavandini?

Giulio:             Nossignuri. Chistu fu 'n casu eccezionali, speru. Di regula ju mi movu comu .....                          'n griddu.

Pacifico:          Allura pirchì ora si nni sta immobili, assittatu?

Giulio:             Pirchì fui sfurtunatu.

Pacifico:          Si tutti chiddi ca sunu sfurtunati s' assittassiru, ci fussi sempri poca genti 'n pedi.

Giulio:             Onorevoli, fu tutta curpa mia. A signura nun c'entra nenti. Ju fici u passu chiui longu                   da me jamma. Mirai troppu autu e lu distinu mi puniu.

Pacifico:          L'avissi a castigari puru ju pri nun aviri risoltu u problema di me mugghieri.

Giulio:             Lei c' havi raggiuni. Ju purtoppu sugnu fattu di terracotta, pirchì sugnu debuli di                                     spina dorsali. Nun m' aveva a cimentari nti n' imprisa comu a chista.

Pacifico:          Pirchì è accussì difficili stasari 'n lavandinu?

Giulio:             A secunnu cchi lavandinu è, onorevoli.

Pacifico:          Chiddu ddi me mugghieri comu è?

Giulio:             Si  nun lu sapi lei? Onorevoli, parramuci chiaru: u veru problema nun è u lavandinu                     ma è so mugghieri.

Pacifico:          Me mugghieri è 'n problema? Ma cchi sta dicennu lei?

Giulio:             E' difficili spiegaraccillu ma è accussì, cridissi a mia.

Pacifico:          Chi nni sapi lei di me mugghieri?

Giulio:             Qualchicosa sacciu.

Pacifico:          Mi la facissi sapiri puru a mia, anzi a stu puntu ci lu ordinu.

Giulio:             Onorevoli, lei havi a sapiri ca a signura Mariolina, na santa fimmina, puviredda.......

30

Pacifico:          Facissi menu preammuli e pochi commenti.

Giulio:             A signura Mariolina stava attravirsannu 'n bruttu periodu pirchì era 'n pocu depressa.

Pacifico:          Lei è sicuru di chiddu ca dici?

Giulio:             Sicurissimu. E, comu lei certamenti sapi, a depressioni è na brutta bestia.

Pacifico:          Chistu è veru.

Giulio:             Cui è depressu si senti spissu inutili ed incapaci a cummattiri cu la vita. Ogni                               picculu problema ci pari 'n macignu e, pri la paura d'arristarini scacciatu, medita                           a li voti di falla finita.

Pacifico:          Oddiu, cchi mi vuoli diri cu stu discursu?

Giulio:             Ma fortunatamenti a signura Mariolina a stu puntu nun ci arrivau.

Pacifico:          Menu mali. E tuttu stu casinu pri 'n lavandinu ca s' intasau?

Giulio:             C'è sempri na stizza, ca fa trabuccari u vasu. Ma nun si tratta du lavandinu.

Pacifico:          Ah, no?

Giulio:             No. Cui è depressu si fa pigghiari da malancunia e vidi tuttu niuru.

Pacifico:          Me mugghieri nun è stata mai depressa.

Giulio:             Eh, caru onorevoli, a lei certi cosi ci ponu sfuiri e nun ci si può pri chistu moviri                           rimproveru. Lei, mischineddu, s'havi a pigghiari cura di l'interessi generali, havi a                        badari a lu culleggiu elettorali, havi a fari carrera politica pri accumulari i soldi e                    fari stari beni a so mugghieri e giustamenti nun può seguiri tuttu chiddu ca succedi                       nti la famigghia. Bisogna capilli certi cosi.

Pacifico:          Lei li capisci?

Giulio:             Certu. Ju sugnu 'n poviru stagnaru e certi cosi nun mi ponu sfuiri. Ju fazzu parti di                       dd'umanità ca si dici chiui propriamenti.....

Pacifico:          Vuoli forsi diri dolenti?

Giulio:             Bravu. Mi livau a parola da vucca. Dolenti, comu a mia. Vidissi, ju arrispunnii a na                      richiesta urgenti di aiutu di na persona ca era in difficultà. Cchi avissi fattu lei a lu                      postu miu?

Pacifico:          Probabilmenti  chiddu ca fici lei, si sapissi almenu di cosa si trattava.

Giulio:             Ha vistu ca la pinsamu tutti dui a la stissa manera?

Pacifico:          Nun arrivassi a conclusioni frittulusi pri favuri, signor.....?

Gilio:               Giulio.

Pacifico:          Signor Giulio, iemuci chianu.

Giulio:             Vuatri politici, manager, alti dirigenti.....giustamenti vi nni  iti fora di casa pri

                        svolgiri u vostru lavoru e, fra granni alberghi e ristoranti famusi, si vi capita, vi                             cunciditi magari na scapppatedda cu qualchi bedda fimmina.....

Pacifico:          Chisti su cosi ca a lei nun ci riguardanu.

Giulio:             E ccà cascau l'asinu, caru onorevoli. Pirchì a mia sti cosi mi riguardanu, e comu si mi                   riguardanu.

Pacifico:          Ci riguardanu a lei?

Giulio:             Certu. Quannu vuatri vi nni iti fora di casa, lassati i mugghieri suli e nun ci pinsati                       chiui, anchi si iddi, povireddi, sunu 'n pocu depressi. Ma poi tocca a nuautri, picculi                  artigiani,circari di mettiri na toppa supra li crepi, ca si sunu aperti nti li vostri rapporti                coniugali.                                                                                                                   Pacifico:         E lei di....toppi ni misi tanti?

Giulio:             Abbastanza, cu lu risicu di farimi mali, comu mi successi sta vota ntu tentativu di                        cunsulari a signura Mariolina, povira anima innoccenti.

Pacifico:          Sta a vidiri ca ora c'haiu curpa puru ju.

Giulio:             A so scusanti ci pozzu diri pri esperienza personali ca nun è facili capiri i fimmini.

Pacifico:          Lei naturalmenti li capisci?

Giulio:             A secunnu. A me mugghieri, pri esempiu, a li voti nun la capisciu.

Pacifico:          E' difficili capiri a propria mugghieri, veru?

31

Giulio:             Si. E' chiui facili capiri i mugghieri di l'autri.

Pacifico:          Lei comu fa?

Giulio:             C'haiu na certa predisposizioni naturali a cumprendiri i fimmini maritati.

Pacifico:          Di me mugghieri  capiu  qualchi cosa di particulari?

Giulio:             Si permetti, onorevoli, ju c'avissi a fari 'n picculu rimproveru a lei.

Pacifico:          A mia?

Giulio:             Si, pirchì lei trascurau troppu a signura Mariolina. Ed è curpa so si poi i cosi ienu             nti sta manera.

Pacifico:          Parrassi chiaramenti, pri favuri.

Giulio:             A signura Mariolina, stanca d'aspittari a cui nun arriva mai, dicisi di recuperari cu                        mia tuttu lu tempu persu in venticinc'anni di matrimoniu cu lei.

Pacifico:          Dissi propriu accussì: u tempu persu?

Giulio:             Precisamenti.

Pacifico:          Oh, povira gioja!

Giulio:             Anima santa!

Pacifico:          Ma lei pirchì si nni sta in mutanni assittatu supra stu divanu?

Giulio:             Ju m'avissi vulutu sùsiri.

Pacifico:          Quannu?

Giulio:             Doppu.

Pacifico:          Doppu cosa?

Giulio:             Doppu...U me fu infortuniu sul lavoru, mi spiegai?

Pacifico:          No.

Giulio:             A signura vuleva recuperari troppu prestu u tempu, ca aveva persu.....capisci ora?

Pacifico:          I fimmini nun canusciunu i menzi misuri.

Giulio:             E qualchi vota esagiranu  sia nti lu beni ca nti lu mali.

Pacifico:          Ma nun vidu a relazioni ca c'è cu me mugghieri.

Giulio:             A signura, purtroppu pri mia, esagerau.

Pacifico:          In chi sensu?

Giulio:             Comu in chi sensu? Ci pari pocu na vertebra fratturata?

Pacifico:          E chistu pri recuperari u tempu persu cu mia?

Giulio:             Propriu accussì. Ju sugnu 'n martiri, caru onorevoli. Salvognunu risicu d 'arristari              cu li jammi paralizzati, mancu s'avissi fattu a campagna da Russia.

Pacifico:          E comu successi tuttu stu maceddu? Parrassi chiaramenti.

Giulio:             Da omu a omu?

Pacifico:          Da omu a omu.

Giulio:             Onorevoli, ju ci lu dicu cu lu massimu rispettu: a so signura era 'n po' troppu                                assatanata.....

Pacifico:          Chistu mi surprenni pirchì Mariolina normalmenti è na criatura assai misurata nti li                       su cosi.

Giulio:             Dassi retta a mia: a signura è na grannissima......cavadduna.

Pacifico:          Cavadduna....?  Mi crideva ca dicissi nautra cosa...

Giulio:             Cchi pinsava ca ci dicissi : buttana?

Pacifico:          Dici daveru?

Giulio:             Na cavadduna di chiddi scapistrati.

Pacifico:          Ju mai mi nni accurgii.

Giulio:             E chistu fu lu guaiu.

Pacifico:          Ju a cunsidirai sempri 'n essiri fragili....a me mugghieri...

Giuliuo:           Fragili?

Pacifico:          Fragili, indifesu....

Giulio:             Indifesu putissi anchi essiri ma fragili no, caru onorevoli, ci lu pozzu assicurari ju.

Pacifico:          Chiddu, ca lei mi sta dicennu, mi maravigghia e mi stupisci, mi capisci?

32

Giulio:             U capisciu ca lei si maravigghia e si stupisci.

Pacifico:          Nun m' imaginava, però,  ca Mariolina....suffrissi tantu pri......

Giulio:             Stu....pisci?

Pacifico:          Havi a sapìri, caru signor Giulio, ca ju haiu sempri preferitu  frequentari li mignotti

                        romani pri circari ddi sodisfazioni sessuali, ca pinsava francamenti di nun putiri                           truvari nta me casa. Ju haiu sempri avutu lu massimu rispettu pri me mugghieri e              haiu evitau di falla trasiri nti li me fantasii erotichi, mi capisci? Ju mi diceva:                            Mariolina è 'na fimmina delicata, ingenua, pudica, timida.......Mi pareva di                                 sciupalla anchi a farici 'na carizza di troppu. Figuramuci a fari certi cosi.....Cu li                            mignotti romani inveci è tutta n'autra cosa. Siccomu li pagu, pozzu pritenniri anchi                         na dedizioni maggiori, dicemu accussì. Nun ci pari a lei?

Giulio:             Onorevoli, ju u capisciu a lei, pirchì anchi a mia mi piaci frequentari.....fimmini                            zocculi, ma zocculi nustrali, nun furasteri.

Pacifico:          Ah, beni, anchi lei quindi......s'arrangia?

Giulio:             Si, ma, a differenza di lei, ju nun li pagu. A mia i fimmini mi la dununu gratis, forsi                     pirchì sugnu nu stagnaru.

Pacifico:          Ma lei sta forsi insinuannu ca me mugghieri è na zoccula?

Giulio:             Onorevoli ju ci vulissi fari capiri ca a li voti avemu vicinu 'n tesoru  di fimmina e nun                  ci n'accurgemu pirchì semu troppu distratti da autri cosi. E chistu purtroppu è u so              casu.

Pacifico:          Nun ci permettu di diri certi cosi di me mugghieri.

Giulio:             A signura Mariolina è 'n amanti straordinaria, na fimmina cu li... fiocchi, ca ogni                          masculu a vulissi aviri pri mugghieri, specialmenti si si dassi na calmata. Vidissi                           comu mi cunsau pri li festi? Na vertebra mi rumpiu. Si ju fussi a lu so postu,  parola                        mia.....

Pacifico:          Lei c'è già statu  anchi troppu a lu me postu, nun ci pigghiassi l'abbitudini, però.

Giulio:             Ci vuleva diri ca ju la issi subbitu a circari, a pirdunassi e a cummincissi a fari                              ritornu a casa, comu su nenti fussi.

Pacifico:          Accussì dici lei?

Giulio:             Anchi pri farisi dari na manu nti  sta sfurtunata circustanza.  U sapi ca ju nun mi                          pozzu moviri? U dutturi mi ordinau riposu assolutu pri almenu quattru jorna e                            qualcunu s'avissi a pigghiari cura di mia, nun ci pari a lei?

Pacifico:          Pigghiarisi cura di lei?

Giulio:             Chi cci vuoli fari? Caterina nun si visti chiui, lei è troppu mpignatu cu la politica, ma                   quachuidunu pri regula avissi a providiri a mia.

Pacifico:          Providiri a lei, ma cchi semu pazzi?

Giulio:             Oh, mica mi vuliti fari moriri ccà, assittatu supra stu divanu? A propositu, mi putissi                    purtari pri favuri 'n biccheri d' acqua?

Pacifico:          Vuoli 'n biccheri d'acqua?

Giulio:             Si, pirchì c'haiu a vucca e a gola troppu sicchi.

Pacifico:          ( Va aprendere l'acqua ) Eccu, servitu.

Giulio:             Grazii, onorevoli, lei è moltu gentili.

Pacifico:          Sta casa senza Mariolina pri mia è comu si fussi vacanti.

Giulio:             Propriu vacanti nun mi pari, nti stu mumentu ci sugnu ju ca ci dugnu 'n pocu da fari.

Pacifico:          No, no, pri mia è comu si fussi u stissu vacanti e nun mi la sentu d'arristari sulu nti                      sta casa. E' megghiu perciò ca mi nni vaiu puru ju.

Giulio:             Ma chi cci aviti na fissazioni? Vuliti scappari tutti da sta casa? Ma nun vi renniti                          cuntu ca nun mi putiti lassari sulu pri quattru jorna e quattru notti? M' aviti assistiri                    e fari guariri si nun vuliti passari 'n guaiu.

Pacifico:          Si arrangi. Lei c' aveva a pinsari prima.

Giulio:             Oh! U fattu succesi nta vostra casa e nun vi nni putiti lavari i manu comu a Pilatu.

33

Pacifico:          Lei mi sta dannu i nnummira, caru signuri.

Giulio:             Onorevoli, ascutassi a mia pri favuri. Avissi nicissità di fari 'n bisognu fisicu                    

                        idrauilicu, mi spiegai?

Pacifico:          Cosa avissi a fari lei?

Giulio:             Avissi a pisciari.

Pacifico:          E cchi mi nni futti a mia?

Giulio:             Onorevoli, mi ci vulissi u pappaiaddu.

Pacifico:          U pappaiaddu?

Giulio:             Si, comu a chiddu ca dununu nto spitali. Si mi lu putissi procurari  lei, pri curtisia,                       pirchì mi sentu a vissica troppu china e nun vulissi sciupari  involontariamenti stu                       divanu.

Pacifico:          A padedda nta testa ci dugnu a lei non u pappaiaddu. Chiddu ca lei mi sta chiedennu                 è daveru eccessivu, caru signuri. Lei, prima apprufittau di me mugghieri e ora                                 pritenni puru ca ju ci fazzu da nfirmeri. Ma santu Diu, c'è 'n limiti a tuttu.

Giulio:             U facissi pri misericordia.

Pacifico:          Sintissi, parramuci chiaru, amicu miu: finu a quannu  Mariolina nun farà ritornu nti                      sta casa, giuru ca lu lassu marciri supra stu divanu a scuntari tutti i so piccati. Accussì                       nautra vota nun ci  va chiui a lettu cu li so clienti.

Giulio:             Ju fici n'opera di beni, mi sacrificai pri la vostra famigghia.

Pacifico:          Chi è 'n missionariu lei?

Giulio:             Lei ci scherza ma si vidissi comu è ora a signura...nun si ricanusci chiui. E' Riciuruta,

                        allegra, entusiasta di la vita, autru ca li mignotti romani! Onorevoli, ascutassi a mia, a                  finissi di curriri darreri a li buttani, chiamassi cu lu telefuninu a so mugghieri, ci                          facissi qualchi moina, e a cummincissi a turnari, prima ca è troppu tardi pri lei e pri                mia. Seguissi u cunsigghiu di nu stagnaru, abbituatu a ncuddari i cocci e a riparari i                  guasti.

Pacifico:          U sapi ca quasi quasi mi cumminciu? Vogghiu pruvari a seguiri u so cunsigghiu                            ( esce ). 

Scena settima

( Giulio e Caterina, quindi, Pacifico )

Caterina:         ( Rientra dopo la serata trascorsa con il fidanzato ) Oh, matri mia, c'è l'idraulicu cu                     li mutanni! ( Rivolgendosi a Giulio ) Chi cci fai ntu divanu, cu li mutanni?

Giulio:             Nun l'hai mai vistu 'n omu cu li mutanni?

Caterina:         Si ti vidissi u me patruni ti sistimassi pri li festi a tia.

Giulio:             Statti muta, Caterina, ci manchi sulu tu ora.

Caterina:         Chi facisti u spogghiareddu cu la signura?

Giulio:             Ssssss! Silenziu. Cchi ti passa pri la testa? Chiuttostu, veni ccà, avvicinati.

Caterina:         No.

Giulio:             Avvicinati, ca t'haiu a diri na cosa delicata.

Caterina:         Di tia nun mi fidu pirchì hai i manu logni.

Giulio:             Stavota ti puoi fidari pirchì nun mi pozzu mancu moviri.

Caterina:         Si stancu mortu, eh?   Ta scialasti cu la signura?

Giulio:             Ti dissi di fari silenziu, sangu di Giuda. Nun sugnu stancu mortu, è ca mi fici mali. Caterina:      Ti struppiasti?

Giulio:             Mi struppiai, va beni?

Caterina:         Tu e la signura siti troppu fucusi.

Giulio:             Chi nni sai, tu, occhiu di linci?

34

Caterina:         Tuttu sacciu, chi ti pari ca sugnu scema?

Giulio:             Ora, veni ccà, ti pregu di aiutarimi, pri favuri.

Caterina:         Bada ca si mi tocchi, mi mettu subitu a strillari.

Giulio:             Ti giuru ca nun ti sfioru mancu cu 'n jditu.

Caterina:         ( Si accosta a Giulio ) Di cchi hai bisognu?

Giulio:             Caterina, mi ci vulissi 'n pappaiaddu pri fari la pipì.

Caterina:         ( Ride fragorosamente ) 'N pappaiaddu? ( ride ancora ) 'N pappaiaddu, dicisti? Pirchì                 nun ci l'hai chiddu to pri fari la pipì? ( continua a ridere ).

Giulio:             Tu si bestia, nun capisci mai nenti. E smettila di ridiri, scimunita.

Caterina:         U capii vah...c'hai vogghia di jucari cu mia. E' megghiu ca mi nni vaiu a lettu, pirchì                    ju sugnu 'n pocu stanca veramenti, caru miu.

Pacifico:          ( Entrando incrocia Caterina ) Oh, Caterina! Si ancora susuta, mi crideva ca eri già                     a lettu, bedda.

Caterina:         A signura  nun c'è?

Pacifico:          No. Nisciu 'n mumentu pri sbrigari na cosa urgenti.

Caterina:         A st'ura, nisciu?

Pacifico:          A st'ura nisciu, chi c'è di stranu? Ma torna prestu, nun ti preoccupari. Caterina, u                         vidisti ca supra u divanu c'è 'n omu cu li mutanni? 

Caterina:         Cui ci lu misi? Stamatina, quannu spulvirai nun c'era, bedda matri.

Pacifico:          Ma nun lu vidi ca è l'idraulicu?

Caterina:         Oh, chi scema! Cu li mutanni nun lu ricanuscii.

Pacifico:          Sai, Caterina, mentri Giulio stava stasannu u lavandinu da signura Mariolina, ci                           pigghiau, puvireddu, u corpu di la strega e arristau siccu ntu divanu.

Caterina:         E' a prima vota ca ci succedi stu guaiu. Tutti l'autri voti ci lu stasau tranquillamenti u                   lavandinu e a signura c' arristau sempri cuntenta. E' veru, signor Giulio?

Giulio:             T'avissi a cascari a lingua a tia. Chiuttostu, vidi si mi trovi u pappaiaddu.

Pacifico:          Ah, si, si, mi passau di la menti. Caterina, u signor Giulio avissi bisognu di 'n                               pappaiaddu, vidi 'n pocu si ci nni trovi unu?

Caterina:         Unni ci lu trovu u pappaiaddu? A st'ura i negozii di l'aceddi sunu tutti chiusi ( Esce ).

Scena ottava

( Giulio, Pacifico, Mariolina, Teresina, quindi, Caterina. )

Mariolina:       ( Entra insieme a Teresina ). Mi nni ii a circari a signura Teresina e la invitai a                               passari na simana assemi a nuatri pri farici cumpagnia. Ju ci prumisi ca, si ci dava                         chistu onuri, ci avvissimu rialatu 'n televisori cu lu registraturi incorporatu.

Pacifico:          Facisti beni, cara. Sai, Giulio havi bisognu di assistenza e ci avemu a pinsari nuatri,

                        pirchì iddu, puvireddu, si fici mali mentri travagghiava pri tia, veru, Mariolina?

Mariolina:       Veru, è. U mischineddu fu sfurtunatu assai nti sta circustanza.

Teresina:          Ma allura è veru ca fra vuatri dui nun c'era malizia? Onorevoli, mi scappa da rìdiri,                      u sapi ca ju quasi quasi dubbitai di so mugghieri?

Giulio:             Teresina, ma comu facisti a pinsari ca 'n omu comu l'onorevoli putissi aviri i corna.

Teresina:          Mi sbagghiai.

Giulio:             I corna ci l'hannu sulu i poviri, mittatillu beni ntesta accussì nun sbagghi chiui. Teresina:  Mi scusassiru si ju pinsai mali.

Mariolina:       Si quachidunu pinsau mali di mia ju lu pirdunu pirchì l'apparenza puteva anchi                             ingannari.

Pacifico:          Si, ma sulamenti un osservaturi frittulusu ci puteva cascari, unu spertu no.

Caterina:         ( Entra ) Signura, ci haiu a dari na brutta notizia.

35

Mariolina:       Ti lassasti cu lu zitu?

Cterina:           No. U lavandinu è ancora intasatu.

Pacifico:          Allura c'è bisognu di 'n interventu appropriatu.

Mariolina:       Pacifico, fammi  na curtisia, vistu ca Giulio, è momentaneamenti fora usu, telefuna                     a n'autru idraulicu.

Pacifico:          A n'autru idraulicu? Nun cridu propriu ca cci nn'è di bisognu, cara, pirchì stavota ci                     vogghiu  pruvari ju a statari u lavandinu e fari 'n modu e manera ca nun s' intasa                          chiui. Oggi, comu vuatri ben sapiti, va di moda u fai da te. Perciò, Caterina, lassa                    perdiri u pappaiaddu e cercami chiuttostu na vintusa.                                                                Caterina:     Subitu, onorevoli ( fa per uscire ). 

Giulio:             Oh! E ju unni pisciu nti la vintusa? 

fine

                           

( SIPARIO )

Italo Schirinzi

cell. 340 5837903

E mail: italoschirinzi@alice.it

                                              

                                     

 

36

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 5 volte nell' ultimo mese
  • 103 volte nell' arco di un'anno