Stampa questo copione

"

M. F. P.

Monsignor Pennisi

A  prumisa

Farsa in un atto

_________________________

__________________________________

EDITRICE LIBRERIA VESCOVILE O. V. E.

OPERA VOCAZIONI ECCLESIASTICHE

RAGUSA


PERSONAGGI

CARMELU TRINNASCHI

IANU                                                – suo figlio

PUDDU MEUSA                                        – Sindaco

ALFIU SPARAPAGHIAZZU           – Consigliere

CICCIU 'NZOLIA                             – Consigliere

'NTONI TRONU                               – 'Gnaccacani

NEDDU OCCHIMICCIUSI              – Scupàstrati"

DON PETRU                                    – Guardia

TURI CARCARAZZA                      – Malandrini!

CIRINU                                             – Carritteri

AVVOCATO RONCIGLIONE         – Consigliere della Prefet­tura

SCENA

Una sala del consiglio municipale, una porta in fondo, due porte alle pareti di destra e di sinistra. Un tavolo centrale, sedie o poltrone intorno, sulla parete quadri fastosi, di fronte avvisi etc... La sala è parata a festa, per il ricevimento del Prefetto.

PUDDU          – (vestito fastosamente con la palandrana e il cappello a cilindro, davanti ad uno specchio fa le prove per il discorso al Prefetto. Gesticola. Inchi­nandosi): Eccellena, ho l'altissimo onore di porgerle il ben­venuto a nome di tutta la cittadinanza di questo gentile paese, la cui fama vola al  dì là dei mari (si impapina) al di là dei... al di là dei monti... al di là dei mari.

ALFIU            – Signor Sindaco, unn'è l'usceri?

PUDDU          – Al di là dei monti, al di là dei mari.

ALFIU            – Unni?

PUDDU          – Ah!... là banda. (Alfiu esce da destra) (Puddu seguitando come sopra)... di questo gentil paese la cui fama vola al di là dei monti, al di là dei mari…Morti subitania cchi veni appressu? (Estrae un fo­glio, guarda e seguita): In questo fausto giorno... Io mi faccio interprete... intertepre... inter... botta di vilenu chi parola mpirigghiusa... Mi faccio interpète... interpetre... bum! dei sentimenti di questo laborioso paese. In questo fausto giorno... in questo fausto giorno... in questo fausto giorno: (Entra Cicciu da destra).

CICCIU          – Signr Sindaco, quannu accuminciunu i tassi?

PUDDU          – In questo fausto giorno...

CICCIU          – Oggi?

PUDDU          – Oggi! Oggi... e si non ti levi davanti ti spezzu una sedia nella testa e te la faccio pagare sparte.

CICCIU          – Ma... .

PUDDU          – A momenti deve arrivare il Prefetto e tutti i rotoli rotti me li venite a contare a me: io mi devo concentrare, capisci?!

CICCIU          – Per l'appunto! U Prefetto voli sapiri quann'è ca mittemu i tassi, e nuatri non armi stabilitu nenti.

PUDDU          – (Con sussiego) Già, già, certamente!

CICCIU          – Cà non putemu iri cchiù avanti. I mpiegati non l'amu a pavari?

PUDDU          – Già, già, certamente.

CICCIU          – E profughi l'assegni non ci l'amu a dari?

PUDDU          – Già, già, certamente.

CICCIU          – O scupastrati non ci l'amu accattari a scupa?

PUDDU          – Già, già, certamente.

CICCIU          – E unni i pigghiamu i sordi?

PUDDU          – Già, già, certamente. (Entra Alfiu),

CICCIU          – Ci staiu dicennu o sinnicu quann'è ca i mit­temu i tassi.

ALFIU            – Chi siti pazzi? C'amu a fari succediri na rivuluzioni?

PUDDU          – Già, già, certamente.

ALFIU            – E supra unni i mittemu? Supra i casi? Ni sparunu.

PUDDU          – Già, già, certamente.

ALFIU            – Supra i cani? Ni mangiunu.

PUDDU          – Già, già, certamente.

ALFIU            – Supra i scecchi? Ni scannunu.

PUDDU          – Già, già, certamente.

ALFIU            – E allura unni?...      

PUDDU          – Già, già, già...

CICCIU                      – Ma s'ami a pavari i genti! Si o no?

PUDDU          – Già, già, certamente.

ALFIU            – Ma non parramu di tassi, chi ci prurnisimu a populazioni?

CICCIU          – Miraculi non ni putemu fari

PUDDU          – Già, già, certamente.

ALFIU E CICCIU     – E allura?

PUDDU          – (Sta un po' in silenzio) E già, già, già, già...(Entra D. Petru u guardia).

SCENA II

PETRU           – Fuitivinni! Fuitivinni!

PUDDU          – Pirchì?

ALFIU            – Chi è?

CICCIU          – Chi fu?

PETRU           – Ammucciativi dda banna, prestu.

PUDDU          – Ma si pò sapiri pirchì?

ALFIU            – Ca parrati botta di sangu!

CICCIU          – Chi diavuiu fu?

PETRU           – Sta vinennu u massaro Carmelu Trinnaschi! Cu 'ncarrettu e cu mpezzu di marruggiu tantu,

PUDDU          – E chi voli stu zzaurdu?

PETRU           – Dici ca voli a prumisa.

CICCIU          – Quali prumisa?

PETRU           – Chi ci prummittistuvu pi darivi u votu?

ALFIU            – Che cretinu!

CICCIU          – Ancora ci pensa!

PUDDU          – Ma è veru bestia!

PETRU           – Vuatri ci schirzati, ma non è cosa da ridiri,

CICCIU          – Ma chissi su cosi ca si dicinu.

PETRU           – Vuatri diciti.

CICCIU          – Chissu è tantu p'allùdiri.

PETRU           – Vuatri criditi.

PUDDU          – Ma ora cchìù...

PETRU           – Vi pari… si soli diri: non prumettiri voti e santi e cudduri e piccirddi.

PUDDU          – E va beni… f allu veniri ca nuatri cu du paroli n'u iucamu.

PETRU           – E u marruggiu?

PUDDU          – Grossa?

PETRU           – Di sta fatta: grossu e gruppusu… di sorvu.

PUDDU          – Non mi spaventu... Non temu... Iu mi ni vaiu mumentu dda banna perchè mi devo concentrare. Sbrigatevela voi. (Esce).

CICCIU          – (ad Alfiu) Iu aiu a priparari i registri. Alfiu, pensaci tu. (Esce).

ALFIU            – (a Petru) Iu a pinsari p'a banna. Don Petru, pinsatici vui. (Esce).

PETRU           – Accussi n'a corda gruppa gruppa ci va no menzu cu non ci curpa.

SCENA III

(Si sente fuori il carro e poi Massaru Carmelu fa fermare l'asino) Taaa... Taaa... Pozza mi ti sciancunu! Iànuzzu scinni, o patri   – Entra dal centra con un nodoso bastone).

CARM.           – Oh! Cumpari Petru, salutamu.

PETRU           – Salutamu.

CARM.           – (a lanuzzu) Sciusciti u nasu e vasici a manu a cumpari Petra.

IANUZ.          – (Eseguisce).

PETRU           – E chi dici a cummari?

CARM.           – Tanta biddazza è... e parramu d'autru. Perciò!

PETRU           – Perciò?...

CARM.           – Iu sugnu priparatu.

PETRU           – E di chi?

CARM.           – Ca vah...

PETRU           – Parola, non sacciu di chi parrati.     

CARM.           – Vinni pi dd'affari.

PETRU           – Quali affari?

CARM.           – Ca non faciti u cretinu. Ci siti, ma si macari u faciti?...

PETRU           – Ma spiegatevi.

CARM.           – Vinni pi caricari ddi mmarazzi.

PETRU           – Quali mmarazzi!?

CARM.           – A farina... i palati... a truiaca... a sasizza... lo ogghiu...

PETRU           – E unni sunu! ?

CARM.           – Chissu u sapiti vui.

PETRU           – Quali farina, quali favi?...

CARM.           – Chidda ca mi prummittistuvu.

PETRU           – Iu??!!

CARM.           – Ma se nò cui, iu?

PETRU           – Iu vi prummittii farina, sasizza, ogghiu?

CARM.           – Vui, vui, vui...

PETRU           – Ma chi siti pazzu?

CARM.           – Pazzu sugnu? (alza il bastone).

PETRU           – (subito) Ah!, si, si ca ora m’u staiu arriurdannu.

CARM.           – E u viditi ca ora v'u stati arriurdannu macari vui? Mi dicistuvu ca cu dava u votu p'u sinnicu c'era ncantaru di farina, ncantaru di patati, mezzu cantaru di favi e fasola, deci chila di sasizza e venti litri di ogghiu.

PETRU           – Bonu bonu non m'arriordu.

CARM.           – (palleggiando il bastone) Non vi riurdati?

PETRU           – Si ca m'accuminciu a riurdari. Ma oggi comu oggi, non pò essiri cumpari.

CARM.           – Pirchì?

PETRU           – Ha veniri u Prefettu.

CARM.           – E perciò l'afa dari a iddu? A sacciu sta marredda. Prima vi inchiti a panza ntra vuatri d'a cosca e poi i sculaturi ni dati a nuatri. Mai, sbagghiu c'è!

PETRU           – Ma quali panza, quali cosca!

CARM.           – Ca quali! Innucenti comu l'acqua d'u bacca­laru.

PETRU           – E non sbagghiati a parrari, u Prefettu vi pò fari fucilari. U Prefettu è mpezzu rossu. Cumanna tutta a Provincia.

CARM.           – E allura tantu megghiu. Si m'appartenunu pi liggi non c'è megghiu d'ora.

PETRU           – A chiavi l'avi u sinnicu.

CARM.           – Va faciti dari.

PETRU           – Non c'è.

CARM.           – U circati.

PETRU           – Non sacciu unn'è.

CARM.           – V'infurmati.

PETRU           – E cu cu m'informu?

CARM.           – V'arranciati.

PETRU           – E si mi duna occa parigghia di cauci?

CARM.           – Vi pigghiati.

PETRU           – Forsi veni a stasira.

CARM.           – Aspettu.

PETRU           – Forsi macari dumani.

CARM.           – Mi curcu ccà.

PETRU           – Forsi...

CARM.           – (urlando) Auh!... Non mi ni vaiu, v'u putiti livari d'a testa, non mi ni vaiu, si non mi caricu sti cosi non m'arricogghiu; non m'arricogghiu, man­di si mi spaccunu u ficutu.

PETRU           – E pirchì?

CARM.           – Pirchì vui siti puddicinedda, e vostra cummari Filumena facissi iri carzaratu macari u santu Giobbi, e ci facissi acchianari a sterica macari o liotru ca è di petra. Chi mi dicistivu vui? Datimi u votu ca c'è ncantaru di farina, ncahtaru di favi e fasola, venti litri d'ogghiu, deci chila di sasizza; e iu ci u cuntai a Filumena.Idda è di n'autru partitu e mi faceva: (parlando in falsetto femminile) Ammucca babbu! Si? ncuppati sunu!– Ora avi quattru misi e non spunta nenti, e idda si fa i cianchi tanti; idda ca è bedda! e sparti mi tira a curdedda. Quannu m'arritiru mi fa: (in falset­to) Carmelu scarichili ddocu! Carmelu basta! E si sechiti a purtari patati unni i mintemu? (lanuzzu ri­de) U viditi? macari stu murvusu ci abbagna u pani. (lo vuole afferare e Ianuzza scappa) Ccà veni, veni ccà... (lo insegne.) Varda, babbu, ca su ti capitu mi sfogu cu tia. Abbuttuniti sti causi ca pari svintratu... Perciò, caru cumpari, iu non m'arricogghiu chiù intra si non mi caricu ssi cosi; giurai pi l'arma di me patri ca St'opira s'ha finiri; o ci portu u carrettu chimi, ma se nò o moru iù, o mori idda, o muriti vui, o mori u Sinnicu cu tuttu u municipio. Fazzu minnitta, fazzu nfracelu! E non sapiti ca mi nisceru a canzuna? (canta) Mpari Carmelu tirollallàa! etc.

PETRU           – (ride).

CARM.           – Ci riditi? Vi giuru ca non mi chiamu Carmelu Trinnaschi si sta sira non mi stampunu n'o giornali. Mi sputati nta facci si stasira non fazzu satari nquartieri nall'aria.

PETRU           – Vardati... Sintiti...

CARM.           – Nenti, non sentu nenti. Ora scaricu i cufina e aspettu. (a lanuzzu) Veni ccà, ca nenti ti fazzu. (Escono) Aiutami o patri.

SCENA IV

(Petru bussa alla porta di sinistra).

PETRU           – Nisciti, nisciti ca si ni iu.

PUDDU          – Nisciu? (escono)

CICCIU          – Partiu?

ALFIU            – Si nni iu?

PETRU           – Ah!  belli galant'omini siti!  v'a squagghiastuvu e mi lassastuvu sulu.

PUDDU          – Quali squagghiari. Si! ca mi scantava d'iddu! Ma chi era nfuriatu?

PETRU           – Dici ca prima di sta sira o mori iddu, o mori cummari Filumena, o moru iù, o mori vossia con tutto il Municipio.

CICCIU          – E chi voli fari?

PETRU           – Chi sacciu iu? Dici ca ha fari sautari nquartieri sanu.

ALFIU            – U canusciu iù! Chissu n'armali è.

PUDDU          – Ntantu niscemu.

PETRU           – Unni iti? E' ddocu fora, sta scaricannu i cufina.

ALFIU            – I cufina?

PETRU           – Effettivu! Pi caricarisi a farina e i patati.

PUDDU          – E comu facemu ca sta arrivannu u Prefettu?

CICCIU          – Niscemu assiemi.

PETRU           – Pi quantu vi stinnicchia nterra tutti tri.

PUDDU          – E allura comu facemu? Petru pirsuadulu tu!

PETRU           – Unni, quannu? E' arrisoluto!

PUDDU          – E allura varda chi fai: nesci fora e chiama rinforzu, fa veniri u scupastrati e u gnaccacani e occa autru pi darivi na manu d'aiutu.

PETRU           – (Con un salto) Ccà è, ccà è, (I tre fuggono a sinistra).

SCENA V

(Carmela porta i cesti dentro facendosi aiutare dal figlio; mentre don Pietro seduto osserva fumando la pipa)

CARM.           – E allura...

PETRU           – E allura?

CARM.           – Chi facemu, ncuminciamu a pisari?

PETRU           – E comu vi l'aiu a diri ca non c'è u Sinnicu?

CARM.           – E comu vi l'aiu a diri ca non mi ni vaiu?

PETRU           – Mizzica chi testa!

CARM.           – Spaventu chi facci!

PETRU           – (guardando intorno) Facistuvu a fera.

CARM.           – Si vi scomutu, spicciatimi ca è megghiu.

PETRU           – Cumpari, itivinni, pi favuri vahl

CARM.           – Non ni fazzu favuri.

PETRU           – Pi carità.

CARM.           – Non ni fazzu carità.

PETRU           – Pi quantu mi stimati!

CARM.           – Autru?!...

PETRU           – E megghiu pi vui; Arristati ccà na iurnata mortu di fami.

CARM.           – Diciti vui! Iù mi purtai ccà na vastedda di pani, mmazzu di rapanelli e nciascu di vinu: pozzu arrisistiri tri ghiorna e tri notti, comu Orlandu.

PETRU           – Viditi ca vi finisci mali.

CARM.           – Affari mei sunu.

PETRU           – Facitulu p'a muri di Ianuzzu.

CARM.           – E allura pi cui u fazzu? (afferra il ragazzo lo gira e lo rigira) Criaturi, pari mpupu d'aceddi. Avi i scarpi di so frati, i causi di mia, u spensiri di so matri e a giacca di so ziu. Taliati (Fa osservare il di dietro) Viditi? Tutti i cosi di fora, Nuzzinteddu l'avi accussi friddu ca mancu senti chiù i corpa. E' comu u marmuru. Quannu ci dugnu corpa m'astruppiu i manu iù e iddu non senti nenti, nsensibole!

PETRU           – Iu cumpari..

CARM.           – Aviti chi fari?          

PETRU           – Autru!...

CARM.           – E allura facili l'affari vostri ca iù mi fazzu i miei.

PETRU           – Salutarmi!... (esce dal fondo).

CARM.           – Ianuzzu veni ccà, o patri, o teni accura u sceccu, ca di sii tempi macari i scecchi abbolunu. (Ianuzzo esce).

SCENA VI

(Carmelo prima osserva un po' la stanza, poi siede, sbadiglia rumorosamente e accende la pipa.. Entra inosservato dietro di lui Turi Carcarazza con un ba­stone e dopo averlo fatto girare per l'aria dà un sonoro colpo a Carmelo).

CARM.           – M'ammazzau! (scatta dalla sedia) Pezza d'ar­mali, accussì schirzati!

TURI              – Scherzu? E videmu si scherzu. Chissu ancora nenti è, ancora c'atu vistu.

CARM.           – E pirchì, chi vaiu fattu?

TURI              – Chi m'ata fattu? A facistuvu a strada?

CARM.           – Quali strada?

TURI              – A purtastuvu l'acqua?

CARM.           – E a cu l'avia a purtari?

TURI              – A mintistuvu a luci elettrica?

CARM.           – E chi siti nto sonnu?

TURI              – No, ca vigghianti sugnu!

CARM.           – E allura chi vuliti di mia?

TURI              – Chi vogghiu di vui? U vulistivu u votu? Chi ci prummittistuvu o quartieri di munnizzara? Prummittistivu di aggiustari a strada. L'atu fattu? Di mentiri i lampiuni di milli cannili. Unni sunu?

CARM.           – Ntunati semu! E iù chi sugnu u Sinnicu! E vui pezzu dì bestia ca dastuvu u votu senza canusciri cu era u sinnicu!

TURI              – Non faciti u babbu pi non pavari u daziu. Cu mia nuddu ci scherza.

CARM.           – Orvu di l'occhi non sugnu u sinnicu!

TURI              – (Minacciandolo col coltello) Auh! chi vi pari ca sugnu ncretinu?

CARM.           – (con un salto si pone dietro il tavolo) Chi niscistuvu d'u manicomiu? Taliàti: chi sugnu facci di sinnicu?

TURI              – Siti na faccia di scemu!

CARM.           – U viditi? Ma non di sinnicu!

TURI              – Siti facci di mpigna.

CARM.           – U viditi? Ma non facci di sinnicu!

TURI              – Siti facci di dilinquenti.

CARM.           – U viditi? Ma non di sinnicu!

TURI              – Di sinnicu... di sinnicu.... di sinnicu... Nesci fora carogna ca ti scannu comu mporcu.

CARM.           – Varda che bella ora!

TURI              – (Salta sul tavolo, Carmelo si nasconde sotto). Nesci vilunazzu, nesci. (Turi Scende dal tavolo, Car­melo salta sopra) Scinni carogna si hai curaggiu... (Turi solleva il tavolo, Carmelo rotola per Terra, Turi gli è sopra con il coltello alla gola); Sì o non sì u sinnicu?

CARM.           – Si, si sugnu sinnicu comu vuliti vui.

TURI              – (alzandosi) E ora ni faciemu i cunti.

CARM.           – (alzandosi) E ora ni facemu li cunti.

TURI              – (Dando una bastonata) A faciti a strada?

CARM.           – (grattandosi) E vui, c'u vastuni vi faciti i cunti?

TURI              – Senza tanti chiacchiri, a faciti a strata?

CARM.           – A fazzu.

TURI              – Quannu?

CARM.           – Passati avanti ca appressu ventimi i mastri.

TURI              – Larga?

CARM.           – Na chiazza!

TURI              – Cilindrata?!

CARM.           – E stirata di ferru.

TURI              – (un'altra bastonata) A faciti a fontanella?

CARM.           – E c'a vuliti fari n'a me testa?

TURI              – A faciti?

CARM.           – Effettivu.

TURI              – Cu bellu sgricciu?

CARM.           – E macari i papiri!

TURI              – Quannu?

CARM.           – Priparati a quartara!

TURI              – (un'altra bastonata) Ci mittiti i lampi?

CARM.           – E macari i trona!

TURI              – Grossi?

CARM.           – Putenti.  P'u lustru fannu macari alluciare aceddi.

TURI              – Quannu?

CARM.           – I fili l'aviti d'appressu!

TURI              – Auh! Viditi ca cu n'autru pocu tornu e si non è veru vi putiti priparari u tabutu.

CARM.           – Vi ni putiti iri spinziratu!

TURI              – E macari a tomba.

CARM.           – Cca c'è parola.

TURI              – Omu avvisatu... (esce dal centro).

SCENA VII

CARM.           – (Si getta su una sedia sfinito. Poi con lamen­to...) Ianuzzu... Aih! (entra Ianuzzu)

IANU             – Chi vuliti, patri?

CARM.           – Veni ccà talia. (Si alza e gli volta le spalle) Ci ni sunu purtusa?

IANU             – Puh!

CARM.           – Sugnu mortu... Grossi?

IANU             – Puh!

CARM.           – E unni?

IANU             – N'a carina, nt'e iammi... Siti sculapasta.

CARM.           – (casca spaventato sulla sedia; si commuove abbracciando Ianuzzu) Poviri ngghiu urfaneddu! (piange) E ora comu fai senza patri? (Ianuzzu pian­ge anche lui) Non chiangiri Ianuzzu; fai spartiri u cori, non chiangiri. Ti lassù u sceccu cu tutti l'armigi. Ci fra diri a to matri... (piange) ca a pirdunu... e ci lassù u pedi di sorvu... E chi ni nesci assai sangu?

IANU             – Di unni?

CARM.           – Ca di sti purtusa.

IANU             – No, nenti.

CARM.           – E allura vo diri ca sugnu mortu senza addu–nariminni; vo ddiri ca mi quagghiau tuttu u sangu e non mi pò nesciri. (si tocca) Veru è,... e unni sunu allura tutti si purtusa?

IANU             – N'a giacca, n'e causi, su tutti spurtusati.

CARM.           – E allura non sugnu mortu? Malanova a tia chi spaventi: ca mi facisti pigghiari! (si sentono ru­mori di passi) N'autra vota ccà è; comu fazzu?.... sta vota a pezzi mi fa pi daveru, (a Ianuzzu) Nficchiti ddocu assurta o ti scafazzu. (Ianuzzu si nasconde sotto il cesto, anche egli si nasconde sotto il cesto, poi esce va a pigliare il pane il fiasco e i ravanelli) Chi sacciu quantu ci aiu a stari?!

SCENA VIII

(entrano guardinghi dal centro: Don Petru, Neddu u gnaccacani, e Ntoni u spazzinu).

PETRU           – Alleggiu... alleggiu! Morti subitanea non faciti sgrusciu. (guarda) Unn'è? Chi è spirdu? Ora non c'è!

NTONI           – Mi facistuu arrivari ccà pi nenti.

PETRU           – Sodu, bestia.

NEDDU         – E c'a fari iu?

PETRU           – U scimmunitu ca sì!

NTONI           – Ma unn'è?

PETRU           – Appi a nesciri, ma torna. Non viditi ca ancora c'è u carrettu fora e ccà ci sunu i cufina?

NEDDU         – Ma chi è nfuriatu?

PETRU           – Furzatu. Si no pigghiati a tradimentu d'arreri, o si v'acchiappa, vi impica n'ò muru comu du zazzamiti! Faciti megghiu accussì: Va mmucciati nt'e cantuneri e comu trasi (a Ntoni) Tu ci metti u chiaccu, (A Neddu) e tu u tacchi comu nsangeli, e poi u sduvacati dda intra. (indica la porta di dentro) N'amu ntisu?

NEDDU E NTONI    – (assieme) Asattu!

PETRU           – Abbadamu!  (esce dal centro).

SCENA IX

(Scena vuota per un poco - i due si mettono agli angoli)

NTONI           – Ma ccà non veni nuddu.

NEDDU         – U bellu è ca iù ava a scupari i strati ca veni u Prefettu e mi chiantunu ccà.

NTONI           – Ma chi è pazzu furiusu?

NEDDU         – Ca vo diri!

NTONI           – Neddu... sodu ca sentu sgrusciu. (Si sente rumore di un automobile e lo sbattere di uno spor­tello, poi compare con tuba l'avvocato Ronciglione)

RONC.           –Ma che maniera è questa di ricevere le alte autorità, i rappresentanti del Governo? Il paese è sporco come un immondizzaio... Nessun incontro (nel mentre che dice ciò Ntoni che gli è andato dietro gli getta il cappio, Neddu lo lega)

RONC.           – Aiuto! Aiuto i briganti, aiuto... (Lo trascinano dietro la porta a destra e poi escono dal centro).

CARM.           – (Affacciandosi la testa da sotto il cesto beve nel fiasco) Staiu cripannu, sugnu appilatu; mi dici a testa ca fazzu a morti d/u surgi nta ratiera (s'affaccia anche Ianuzzu) Patri aiu fami, (si sente rumore).

CARM.           – Nficchiti (si nascondono tutti e due entrano don Petra, Ntoni, Neddu.

PETRU           – Unn'è?

NTONI           – Dda intra.

PETRU           – E nun fici resistenza?

NEDDU         – Ca quali! Parsi mpezzu di pisci stoccu.

NTONI           – Parsi fattu di ricotta.

PETRU           – Magnificu! Lassatulu cripari ddocu intra, itivinni ora a scupari ca sta pi veniri u Prefettu.

NTONI e NEDDU     – Salutarmi! (escono dal centro)

PETRU           – Salutarmi! (si sporca un pò il viso, si alza le maniche della camicia per farsi credere che ha combattuto, poi bussa alla porta di sinistra) Nisciti, nisciti, non vi scantati, ca attacctu è. (escono spa­ventati: Puddu, Cicchi, Alfiu, prima affacciano la testa e poi avanzano cauti).

PUDDU          – Unn'è?

PETRU           – Attaccatu dda intra.

CICCIU          – Ma bonu è attaccatu?

ALFIU            – E comu facistuvu?

PETRU           – (Asciugandosi il sudore) Comu fici? Cu mia iddu si mittia? Vuleva fari u spiritusu, ma iù ci ag­giustai u immu. Prima mi vuleva far u squadruni e'u vastuni, ma iù ci carricai ncorpu di seggia e ci rumpii u vastuni nquattru morsa. Ddocu nisciu u cuteddu, iù m'aiianzai, ci affirrai u vrazzu, ci u stuc­cai, tantu ca l'ossa ficiru trac e ci luvai u cuteddu. Al–lura nisciu mpezzu di pistola, ma iù cu na sticcata d'arreri u pigghiai mputiri u coddu e u ittai nterra. Basta, cu sutta e cu supra, ci fici addivintari a facci comu na mulingiana. U ttaccai e u sduvacai dda intra.

ALFIU            – Mizzichinedda accussì duru era?

PETRU           – Comu mpurpu di menzu cantaru.

CICCIU          – Armatu era?

PETRU           – Arrisolutu!

PUDDU          – Sa c'avi a succediri!

PETRU           – Na scannarla. (Siede sul cesto dove e nasco­sto Carmelo) Si non era pi mia... a mia chi m'ava fari? Nquartu di scuma. Iù di massaru Carmelu n'ammugghiassi centu!... Aih! (si sente pungere)

PUDDU ALFIU E CICCIU  – Chi fu?

PETRU           – Mi trasiu occa esca di canna d'u cufiinu. U bellu è ca a canna è vilinusa.

PUDDU          – Fricatici anticchia di fulinia ca stagna al­l'istanti. Chiù tostu, pripraramu stu ricevimentu d'u Prefettu.

SCENA X

( entra Cirinu u carritteri)

CIRINU         – Baciamu li manu.

PUDDU          – Salutamu.

CIRINU         – Signor Sindaco, purtai u baccalaru e u zuccuru d'o consorziu; c'aiu a fari?

PUDDU          – Quant'è?

CIRINU         – Cincu cantara di zuccuru e quattru cantara di baccalaru.

PUDDU          – O solitu: tri cantara di zuccuru purtatili a me casa, e du cantara u dati e putiara pi spartillu a populazioni. Du cantara di baccalaru a me casa e dui p'a popu­lazioni.

CIRINU         – Ma du cantara di zuccuru non ci basta p’a popoluazioni.

PUDDU          – Ma quantu siti bestia! Ci diciti ca ci iungiunu npocu di marmuru macinatu.

CIRINU         – Sissignuri!... E u baccalaru?

PUDDU          – U fa mentiri a moddu, unghia e accussì pari chiù assai.

CIRINU         – Va beni, ma di iornu n’o pozzu scaricari a so casa.

PUDDU          – Pi c’om’ora u scarichi ccà, passi da vanedda e u metti dda banna.

ALFIU            – Ma a nuatri?...

PUDDU          – Si capisci, ognuno a so parti.

CIRINU         – Mi raccumannu e non iucamu di sgarru.

PUDDU          – Mi pari a mia?!...

PETRU           – Auh! Iù vogghiu a me parti, ma senò parru.

PUDDU          – E non vi l’alu datu sempri sin’ora? (a Cirinu) Ma tu pipa!

CIRINU          – Suffuru! Baciamu le mani. (esce dal centro)

PUDDU          – Vah! Spicciamini.

PETRU           – E nun u vuliti vidiri u Massaru Carmelu?

ALFIU            –          – Videmu! (Petru apre la porta)

                         

TUTTI             – Oh!...

PETRU           – E cu è su cristianu? (accorrono a slegare l’avvocato Ronciglione).

SCENA XI

RONC.           – (tastandosi le membra) Aih! Villanacci, zoticoni, così voi ricevete le alte autorità, i rapprensentanti del Governo?

TUTTI             – U Prefettu?

RONC.           – Arrivo, nessun incontro, il paese sembra un porcile, le strade un immondizzaio; vengo al Municipio, nessuno, per di più mi si aggredisce.

PUDDU          – Bestia, chi cumminasti?

PETRU           – Pi l’anima di me patri non ni sacciu nenti.

PUDDU          – Comu? Ci dicisti ca ti nisciu u cuteddu e a pistola?

RONC.           – Io? Avete le traveggole o farneticate?

PETRU           – No signore, io non aio veggole e manco netiche! È stato a causanza di massaru Carmelu Trinnaschi, che ha portato due crovecchie e una parmigiana, il quale voleva scannare il Municipio, se non ci danno la farina e la fasola. Per cui io per ordinanza del Signor Sindaco, ho chiamato rinforzi: il gnaccacani e il scopastrata e ci ho detto: Conventi lo alluzzati, allanzativi, perché è più peggio di una bestia feroce, il quale che, quei morvosi fecero: sparo a chi visti e nserti a chi non visti, e inghiaccarono a vossignoria e lo ammorciarono là dentro.

RONC.           – Ma io non ci capisco un acca.

PETRU           – Non signore, acqua non ne hanno sbroffato, ma replico che tutta la causanza è tutta di massaro Carmelo che è una testa di sceccu, scarrialoru, malandrinu, scongicaloru, briganti e ladru. (scatta di sotto il cesto massaru Carmelu e con un salto abbatte anche il cesto di Ianuzzo).

SCENA XII

CARM.           – Non è veru. E si parrati vi fazzu addivintari i iaggi tanti.

TUTTI             – Uh!...

CARM,           – (a Ronciglione)  Egregio  signore, sti galant'omini mi ficiru na prumisa e ora s'a sdinneiunu.

PUDDU          – No: Ossia non ci cridi, è ballunaru.

CARM.           –Non signuri, Ballunaru ci siti vui e tutta a cumacca. (a Ronciglione) U sapi chi faciru duranti l'elezioni? Ncuminciaru a partiri balluna cu na ucca sbafarata tanta.

RONC.           –Non ci capisco un cavolo.

CARM.           – No signori, ccà non sunu frauli.

RONC.           –E che centranti i palloni ora?

CARM.           –E chi macari vossia è bestia? Ncuminciarunu a diri: cu duna u votu o Sinnicu ci darmi ncantaru di farina, (col gesto largo) mpalluni! Ncantaru di patati! N'autru palluni. Menzu cantaru di fasola. Mpallunissimu! Deci chila di sasizza! Na paparazza. E nuatri, populu gnuranti ammuccamu (fa il gesto di inghiottire) am!... am!... am…. ha caputo ora?

RONC.           –Mica.

CARM.           – Ca quali Micia, furunu u sinnicu e tutta l'autra cumacca. (trascinandolo versn la porta di sinistra: apre la por­ta) U viditi stu zuccuru, u viditi stu baccalaru?

RONC.           – Lo vedo e perciò?

CARM.           – Di sutta sta cruvecchia ntisi e visti unii di tuttu: Arrapagnunu u populu e s'arripezzunu a caiella.

RONC.           – A caiella, che vole dire?

CARM.           – Ntrallazzu, va!

RONC.           – Cioè?

CARM.           –  (fa il gesto di furto con la mano) Ha capito?

RONC.           – Ho capito che durante le elezioni c'è stata corruzione.

CARM.           – Quali scurruzioni!? Sunu tutti na maniata di latri.

RONC.           – E se sapevate che erano ladri, perchè avete dato il voto?

CARM.           – Ca pirchì semu bestii. E chi sugnu iu suiu, e chi è a prima vota, e chi è l'ultima?

RONC.           – Ebbene ora vedrò, farò, provvedere: avrete la farina, lo zucchero, il caffè, il latte, la carne; fare­mo i ponti, le strade, le fontane, le scuole, e l'Italia risorta con novello vigore, con l'onestà dei cittadini, la concordia dei cuori, lo zelo dei governanti, ritor­nerà ad essere l'antica maestra delle genti...

TUTTI –          – (Battono le mani).

CARM.           –E PARTIU L'ULTIMU BALLUNI!!!!

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 32 volte nell' arco di un'anno