‘A quatela

Stampa questo copione

‘A Quatela

ovvero

“ Curtigghiari in Pretura “

Commedia in tre atti

di 

Turi Giordano

(Da “I Dialoghi popolari” pubblicati sul “D’Artagnan” di Nino Martoglio)

Personaggi

Cuncettu Bagghigghia

Miciu Muscaloru

Cocimu Sparafucili

Messer Rapa

Silivestra Nascadipipa

Sarafina Faccitagghiata

Lona ‘a Buffa

Don Procopiu Ballacchieri

Cicca Stonchiti

Tina Allicca Allicca

Il Pretore

L’Usciere

Il Cancelliere

Nel quartiere della Civita a Catania nel 1898

Atto Primo

La scena rappresenta un cortile della vecchia Catania alla Civita.

In fondo vi è l’ingresso del cortile, a destra e a sinistra vari usci.

E’ notte.

Cuncettu: (Entrando di soppiatto seguito da Miciu e Cocimu, armati di strumenti musicali) Viniti, viniti ca semu agghiunti….

Miciu: (Con voce tonante) Unni ccà sutta?

Cuncettu: Sì ccà sutta, ma silenziu!

Miciu: (Ad alta voce) Comu?

Cuncettu: Silenziu!

Miciu: Comu?

Cocimu: (Alza la voce per farsi sentire da Miciu) Silenziu!!!….Oh, ma….sapemuni sentiri, sta sirinata ppi cui è?

Cuncettu: Cosa mia cumpari.

Cocimu: Cosa vostra u sacciu sentiri, ma chi è sicreta?

Cuncettu: Si cci primittiti è sicreta.

Miciu: Ma non cridu ca c’è paura di vastunati?

Cocimu: (In escandescenza) Cu è ca parra di vastunati? Si c’è ciauru di scerra a sta sira fazzu sconzu e fazzu chianciri famigghi va!

Cuncettu: E bonu, bonu, calmativi, pirchì non c’è periculu di nenti. Ancasu sugnu rispunsabili ju.

Miciu: ‘Nmumentu. Doppu c’hannu agghicatu i lignati, chi rispunsabilità vi pigghiati?

Cocimu: Ma quali lignati? Chi daveru u diciti? (In escandescenza) Si agghicassi una sula lignata, u sangu currissi a lavina, ppi sapillu!

Miciu: (Calmandolo) Calmativi, calmativi! Ma chi siti armatu?

Cocimu: Cui ju? Nenti, quarchi cosa tantu ppi cunfortu! (Estraendoli dalle varie tasche) Haju ‘n’allicca sapuni, ‘nmenzu filu, ‘na lingua di passiru, ‘ncincu sordi e ‘nrasolu ammanicatu ca ogni corpu scoppulanu tri cannarini! E chi è non mi tiniti?

Miciu: (Calmandolo) Sarvativi sta firragghia, e chi ci aviti di ‘ncoddu ‘n’arsinali?

Cuncettu: Bonu, bonu, non faciti sconzu o solitu vostru!

Cocimu: Caru cumpari, quannu cci voli, non bisogna guardari piriculu!

Miciu: Sì, ma nuatri ‘na notturna stamu jennu a fari, no ‘na battaglia campali?

Cuncettu: Allura, don Miciu, chi fa ci a cantati ‘na romanza?

Miciu: Ora? Subbitu?

Cuncettu: Annunca quannu dumani?

Miciu: Chi sacciu….ju siccomu non canusciu a nuddu ‘nta stu curtigghiu, non mi vulissi esponiri ccu la mè vuci….

Cuncettu: Ma vui chi daveru u diciti? Quali esponiri! Mi pariti pazzu!

Cocimu: Va, va, ca cantati, senza circari tanti scaciuni.

Miciu: Ma….veramenti……

Cocimu: Vi dissi cantati, ca all’occurrenza siti guardatu bonu, non ci sugnu ju?

Miciu: Allura cci cantu ‘na sula aria ‘ndo maggiuri….

Cocimu: Comu ‘ndo Maggiuri? Cci l’hati a cantari ccà, ‘ndo curtigghiu.

Miciu: Sì, ‘ndo Tenenti! ‘Ndo maggiuri è la nota. Voldiri allura ca cci la cantu ‘ndo curtigghiu, ma sempri in do maggiuri.

Cuncettu: Megghiu a pigghiati in sol?

Miciu: E sol-tantamenti una cci nni cantu, comu vuliti vui. Cocimu, datimi ‘u tonu giustu…..d’accussì…ton la la, ton la la…. (cantando sull’aria de La donna è mobile)

Ogni precipizio / per me è uno sdillizio.

Basta che sono / vicino di te!

Ogni precipizio / per me è uno sdillizio

Basta che sono / vicino di te!!!!

Miciu: (finito di cantare) Vi piaciu?

Cocimu: Menu mali ca non c’è nuddu m’asannunca fineva a pitrati!

Cuncettu: (Guardando verso il balcone) Nenti ancora non s’affaccia!

Cocimu: Fingi di non sentiri….Miciu ha cantari cchiù forti! Non l’ha ‘ntisu ‘a sirinata….

Cuncettu: No ppi carità, vuliti arrusbigghiari ‘nquarteri sanu?

Miciu: Mi pari ca sentu un piritozzulu.

Cocimu: Sì, qualcunu sta vinennu, prestu ammucciamuni…(si nasconde)

Miciu: Cu vui mi nni vegnu… (segue Cocimu nel nascondiglio)

Cuncettu: E chi mi lassastivu sulu?

Tina: (affacciandosi alla porta) Ssssttt! Non ti scantari ca ju sugnu!

Cuncettu: Tinuzza!!!….L’ha ‘ntisu a notturna?

Tina: L’haju ‘ntisu, l’haju ‘ntisu, e chi è non mi voi fari dormiri?

Cuncettu: Fù….veramenti, ca ju non puteva dormiri…

Tina: E ju inveci ho dormito benissimo. Ognunu fa chiddu ca voli. Tu fai zoccu piaci a tia, e ju fazzu chiddu ca piaci a mia.

Cuncettu: Già, avissi a parrari ju, e parri tu, averu?

Tina: Accussì dicu macari ju. Mi devi diri qualchi cosa? Sennò mi nni trasu….

Cuncettu: No, aspetta….Ma si la pigghi d’accussì ti dicu ca mi dispiaci di aviriti disturbatu.

Tina: E allura ti salutu. (fa per ritirarsi)

Cuncettu: Daveru ti nni trasi?

Tina: Daveru. E ti prego di non scuncicarimi cchiù, ca oramai sugnu arrizzittata, e si passi è inutili ca tuppulii ‘nta me porta. Non ti vogghiu né sentiri né vidiri.

Cuncettu: E pirchì, chi t’haju fattu?

Tina: Comu chi m’ha fattu?…L’hannu vistu tutti l’autra sira, ca scuncicavi a chista e chidda: a Fina, a Mara, a tutti scuncicavi…

Cuncettu: Ma quannu mai!…ju schirzava!…U Signuri m’avissi a castigari. Ca anzi ti vuleva diri ca ora u postu ci l’haju, comu facchinu di prima classi alla Stazioni, e ni putemu maritari. Chistu ti vuleva diri….

Tina: Ah, allura sì u primu facchinu da stazioni?

Cuncettu: E tu a prima facchina…..

Tina: Senti non è ppi mia, ca matrimoni n’haju avutu tanti e l’haju rifiutatu, ma pirchì arricanusciu ca tu mi voi beni…

Cuncettu: Si lu voi sapiri, quannu me cumpari Miciu ti cantava a notturna u cori mi si stringeva e addivintava nicu nicu….

Tina: Basta…Ora ca ficimu paci, famminni iri ca a st’ura mè matri si n’addunau ca stamu parrannu, e poi non vulissi ca quarchi vicinedda avissi a sparrari, sai ccà sempri a Civita semu, quarteri di sparritteri.

Cuncettu: Sì, sì, ragiuni hai…Allura sai chi fazzu? Di mè cumpari Miciu cci fazzu cantari na sirinata sutta n’autra finestra, accussì nuddu po’ suspittari ca è ppi tia!

Tina: Va beni, ju mi nni trasu allura, e spiramu ca mè matri non s’opponi a stu fidanzamentu ccu tia, pirchì mi vulissi dari a Sculapasta…

Cuncettu: A st’ura? Mangiati di notti?

Tina: Chi capisti, a Neddu, Neddu Sculapasta….

Cuncettu: Accuntu trasitinni, curuzzu da me vita, a poi o mumentu opportunu si nni parra! Bonanotti!

Tina: Bonanotti!

Cuncettu: Bonanotti!

Tina: Bonanotti!

Cuncettu: Bonanotti!

Tina: Bonanotti!

Voce di Don Procopiu: Auh! Agghiurnau!

Tina e Cuncetto: Bonanotti bonanotti…..(Tina entra in casa)

Cuncettu: Miciu, Cocimu, unni siti?

Cocimu: Ccà arretu a cantunera.

Cuncettu: Ma chi è, vi scantastivu?

Cocimu: (uscendo dal nascondiglio assieme a Miciu) Cui ju? Ju non mi ho scantato mai di nuddu.

Cuncettu: E allura pirchì vi ammucciastivu?

Miciu: (con voce spaventata) Siccomu vistimu nesciri a Tinuzza, ppi non fari i cannileri, vi lassamu suli….

Cocimu: Certu u ficimu ppi lassarivi suli, non è ca n’ammucciamu?!

Cuncettu: ‘Mpari Miciu, ora ci hamu a cantari ‘na falsa notturna o balcuni ddà ‘nfacci.

Miciu: Ma non criru ca c’è periculu?

Cocimu: Va ma allura non v’ati capacitatu ca ccà ci sugnu ju? Putiti stari tranquilli.

Miciu: Spiramu.

Cuncettu: Spirati vui.

Miciu: Forza attaccamu…Unni ci l’ahju a cantari?

Cuncettu: Ccà sutta.

Miciu: Ma a chi pianu sta?

Cuncettu: Chi vi ‘ntaressa?

Miciu: Haju a sapiri chi tipu di vuci m’haju a ‘mpustari, pirchì ju haju vuci di primu pianu, vuci di secunnu pianu, vuci di terzu pianu…..

Cocimu: …..vuci di tirrazza….

Miciu: …Eccu….haju ‘na vuci di razza….Allura?

Cuncettu: Sta a pianterreno….

Miciu: (deluso) Allura a pigghiu vascia….E a scanzu di piriculu c’iabbiu di ccà. (si mette vicino la casa di Don Procopiu e canta)

Mi vinni vaghezza \ videndoti a te

Di questa bellezza \ volilla ppi me

E tutto ti ho dato \ del gioveni cori

La vampa d’amori \ di questa mia fè.

(sentendosi arrivare dell’acqua interrompe il canto) Chi fu signuri mei, chi è ca mi sbrizziati d’arreri?

Cocimu: Nenti, prisichiti….

Miciu: Quali prisichiri, ca sugnu ‘nta n’acqua….

Cuncettu: Ma nuatri non vistimu nenti….c’è paura fu ocche aceddu?

Miciu: L’aceddi chi jettunu acqua, forsi? Vih, morti subitania, ancora sgriccia.

Cocimu: Eh…chi fu, chi è, fitintissimu diavulu…macari a mia m’agghicò ‘na sgricciunata…cc’amu a fari sconzu c’è paura?

Cuncettu: Ma di unn’è ca sgriccia ss’acqua, si po’ sapiri?

Miciu: E chi sacciu….Ma ha essiri occherunu ca s’addivetti ccu a pumpetta…Ddà è, ddà è u visti….(scappa dalla parte opposta)

Cocimu: Pezzu di vastasunazzu e vili ca sì! A cui è ca cci sgricci l’acqua? Nesci fora, ca ti fazzu a panza comu o sculapasta!

Cuncettu: No, no, a Sculapasta lassulu perdiri.

Voce di Don Procopiu: Aspittati ca vegnu e vi dugnu cca cazzalora!

Cocimu, Cuncettu e Miciu: Ccu a cazzalora? (fuggono ma vengono fermati dall’ingresso di Messer Rapa)

M. Rapa: (bloccandoli) Ferma, dovi folgite?

Cocimu: Cui è ca fui? Haju ‘nbisognu urgenti…..lei ci permetti?

M. Rapa: No, io non permettu niente….

Miciu: C’è unu ca ha nesciri e ni voli dari cca cazzalora.

M. Rapa: Cu è questo che addevi nesciri cco la cazzalora?

Cuncettu: Ca signuri, prima nni sgricciau l’acqua, mentri erumu di sirinata, e poi nn’amminazzò sparti.

M. Rapa: Beni, firmatevi qua con me, e videmu se vi ammenazza più. Anzi cantati di bernuovo, ma senza voci.

Miciu: Comu senza vuci?

M. Rapa: Vulevo diri a menza vuci….

Miciu: Cui? Ju non haju cchiù né menza vuci e mancu ‘nterzu, ca m’arrifriddai ccu dda sgricciatina. Cantati vui, megghiu….

M. Rapa: Io? Io?….E va beni, solo per farlo avvicinare….Stratagelma….Datemi il tempo….datemi un ba bà….

Cocimu: Voli un Babà?

Cuncettu: Ccà mancu cannola avemu….

M. Rapa: Ma cosa avite capito? Prendeti il tono…un ba bà…un ba bà…

Cocimu, Cuncettu e Miciu: (danno il tempo) Un ba bà….un ba bà…..

M. Rapa: (canta) Io son la falfalla \ chi sghelza nei fiore \ sghilzando sghilzando\ un ba…..(gli arriva una secchiata d’acqua)

Miciu: Mizzica, u nniaru!

M. Rapa: (bagnato fradicio) Affoco….affoco….

Cocimu: Quali focu….chidda acqua è!

M. Rapa: Anneo…..Un bagno mi feci. Ahi…corpo di Pio nono vistito di gran tinuta. Chi cosa hano buttato?

Miciu: Acqua frisca.

M. Rapa: (odorandosi) No, corpo di Dionisio tiranno di Siracusa, perché sento un feto di spuzzolenza inaodito….

Cocimu, Cuncettu e Miciu: Chi?

M. Rapa: Di pisciolenza insomma. Schifo di fetenti pelsone!…Domani alla ricogliuta ninni parlamo! Intanto ci stendo virbale contro ignote mistificatore. Voi, seguitemi passando avanti di me in gendarmeria. Avanti march! (escono tutti e quattro dal cortile a tempo di: un ba bà…un ba bà….un ba bà…….)

(Dopo un po’ di silenzio dall’interno della casa di Sarafina si sente un grido)

Sarafina: Ah!….(uscendo da casa e dirigendosi verso quella di Silivestra) Cummari Silivestra! Cummari Silivestra! Ju sugnu, rapitimi, pri carità, ca me figghiu mi sta murennu.

Silivestra: (dall’interno di casa sua con voce mezza addormentata) ‘Nmumentu, ‘nmumentu, quantu mi mentu a cammisa, ca sugnu nuda! (aprendo la porta) Chi fu, a st’ura, cummari Sarafina?

Sarafina: Vih, comu fazzu, datimi aiutu! A me figghiu ci pigghiò na botta di vermi, e tuttu ca si turcinia, niuru comu ‘na paparina e duru comu ‘na ficurinnia parrina!

Silivestra: E chi bi pozzu fari? Cumannatimi, cummaredda, trasiti!

Sarafina: Quali trasiri, ca sugnu ‘nte spini; senzamai m’avissi a moriri stu figghiu? Viditi suddu aviti ocche tanticchia di triaca!

Silivestra: Vih, cummaredda, chi dispiaciri! Non nn’haju, a soru…(si sente un forte miagolio d’una gatta che scappa) Ajai…aiutu…..sugnu morta…

Sarafina: Chi fu, cc’avistiru! Vi signuri, e chi fu a sta notti! Varda ca st’autra sta murennu ora. Cc’aviti, cummari Silivestra, pigghiati sciatu….

Silivestra: Beddamatri, sugnu morta du scantu! Vardati chi c’è ccà! Chi sacciu chi mi parsi, scanzatini!

Sarafina: Ma chi fu, si po’ sapiri?

Silivestra: Chi fu? Ca comu no viristivu ca mi passau ‘a jatta ammenzu l’anchi, ca parsi un lucifiru? Vih, chi sacciu chi ‘mprissioni mi fici dda cosa pilusa a menzu e jammi, d’accussì nuda….

Sarafina: Trasitavinni, trasitavinni, cummari, ca tuppuliu nni Lona ‘a Buffa, videmu suddu l’avi idda, ocche tanticchia di triaca.

Silivestra: Vih, ca a chidda cu ci l’ha dari l’urfanazza?

Sarafina: Ca videmu, abbeniaggi cu ‘u sapi?….(bussa alla porta di Lona) Cummari Lona! Cummari Lona! Rapiti, ppi carità….

Lona: (da dentro) Cu è? Non pozzu rapiri!

Sarafina: Ppi carità bbi ricu, ca me figghiu Pasqualineddu mi sta murennu!

Lona: Vih, ‘nmumentu ca vegnu. Quantu mi susu, ca sugnu assittata a ‘na banna!

Sarafina: Prestu cummaredda, prestu….

Silivestra: (che sta cercando la gatta nel cortile) ‘Ntantu staju pinsannu a dda scialarata da mè jatta! Ora si perdi…..

Sarafina: E lassatila iri, a jatta! Tutti cosi d’accussì vulissunu essiri….

Lona: (uscendo in camicia da notte) M’ati a scusari cummari Sarafina, ca ju macari sugnu menza morta! A scaciuni ca a sira mi manciai ottu citrola fatti a ‘nzalata, ccu pumaroru virdi e cipudda calabbria, mi vinni un culera! Oh la bestia, mancu s’avissi manciatu vitriolu….

Sarafina: Cummari datimi ajutu ca sugnu morta. L’aviti ocche tanticchia di triaca?

Lona: Vih, figghia di l’arma mia, a jeri ci mannai tutta chidda c’aveva a me soru Prazzita. Su non fussi ‘ncammisa ci issi ora stissu.

Sarafina: E vistitivi, vistitivi ppi carità.

Lona: Aspittati…..(si sente il miagolio della gatta come se passasse dalla porta di Lona) Ajaj morti subitania! Ajaj chi è chi fu ca trasiu?

Sarafina: Ma chi era?

Lona: Chi sacciu, na cosa pilusa ca s’arriminava tutta!

Sarafina: C’è paura ca è a jatta di Silivestra?

Lona: Idda è, idda! E unni si ‘nficcau ora? Aiutatimi a circalla….

Sarafina: Ca quali cummari Lona, ca me figghiu mi sta murennu….

Lona: (spinge Serafina dentro casa) Ca datimi ‘na manu….

Sarafina: (entrando) Chi è stu fetu? Staiu accupannu! (rientra a casa propria)

Lona: Non vi dissi ca era assittata a ‘na banna? (poi a Silivestra) Ddà è sutta o lettu…cacciatila vui ca ju mi scantu.

Silivestra: Chi è a me jatta? Aspittati ca a cacciu ju accussì trasi intra….

Lona: Ma chi schifiu è, sta jatta vostra?

Silivestra: Ca lassatimi stari, mancu u scantu ca mi fici pigghiari a mia antura quannu nisciu! (rincorre la gatta a casa di Lona) Chissi, chissi, passitò, passitò…(si sente un rumore di cocci) Bbi, u beddu cantru si rumpiu…(esce col pitale rotto)

Lona: Brava, brava! Chissu sulu cci vuleva! Ora cu è ca pava? Lona averu? E sparti, e sparti, ci aviti a mettiri ca staju murennu do duluri i stomucu! Ai ai…e ora unni vaju?

Silivestra: Beddamatri staju accupannu…Vi salutu, quantu fazzu trasiri a jatta…(la cerca nel cortile)

Lona: Ah bi nni istiru averu? Prima facisturu ‘u dannu, vui e a vostra jatta, e poi bi nni iti bedda liscia e pittinata, ah?

Silivestra: Ca sicuru, ora mi stava dda intra, ca pari ca semu ‘nte cessi pubblici di lu ran fetu! Dumani nni parramu….(va a cercare la gatta)

Sarafina: (uscendo da casa) E comu fazzu a sta notti, beddamatri! E comu fazzu? Prestu cummari Lona, ca me figghiu mi mori…

Lona: Ma no viditi ca ju sugnu cchiù morta di iddu?

Silivestra: Signuri mei datimi ajutu! A me jatta trasennu intra chiudiu a porta e mi lassau fora…..

Lona: E chi bi pozzu fari? Ca arristati ‘nchianu.

Silivestra: Comu ‘nchianu? D’accussì ‘ncammisa? Chi bi pari ca era, gnè tinta.

Lona: Oh non sbagghiati a parrari! Vui pirchì addivati jatti?

Sarafina: Ora ddocu cci voli? Ppi causa di sta jatta ‘nfami, tuttu stu tempu persu! E su mi mori ddu figghiu? Vih chi nuttata!

Lona: Ajaj morti subitania, n’autra vota ‘i vuredda mi turciuniunu!

Silivestra: Beddamatri chi fetu, e comu fazzu? Staju accupannu!

(le tre donne ripetono ad libitum le ultime tre frasi)

Voce di Don Procopiu: Sillenzio chi amo a dormiri. (le tre donne smettono)

Sarafina: Ora vò tuppuliu nni Scruratu ‘u farmacista! Ci avissi jutu prima. Signuri alluminatimi. Poviru figghiu chi nuttata….(le tre donne si lamentano nuovamente)

Voce di Don Procopiu: Sillenzio….e quanti volte? (le tre donne smettono)

Sarafina: Vaju nto farmacista….

Lona: Comu, sula mi lassati?

Sarafina: Ca sicuru, ora mi mettu ccu vui e ssa stracinata ‘ncammisa di Silivestra Nascadipipa….(via)

Silivestra: Oh, veni ccà, non ti nni scappari, Sarafina Faccitagghiata!…Veni ccà, ca ti scugnu sti angulara! Arringrazia a Diu ca non pozzu nesciri fora ‘o curtigghiu pirchì sugnu ‘ncammisa! Cummari Lona unni siti? Gesù e Maria chi fetu!

Lona: Lassatimi stari ca chista è nuttata di ‘nfernu! U culera mi vinni! Ppi carità vò chiamatimi ‘nchiruricu, ca dumani non ci agghiornu!

Silivestra: Quali chiruricu e chiruricu, ju sugnu ‘ncammisa! Vih, e comu fazzu ca non pozzu trasiri intra. Viriti su travati ocche chiavi ca po’ grapiri ‘nta mè porta!

Lona: Vih, chi cristianazza tinta ca siti! Senza carità e senza cunsiddirazioni! Ajaj, ajaj, arracumannatimi a Diu, ca staju murennu! (va a casa sua)

Silivestra: Beddamatri chi fetu, ‘mpistau ‘ncurtigghiu sanu. Culera ppi daveru è, culera ‘ncarni e ossa.

Lona: (da casa sua) Chiamatimi ajutu ca moru!

Silivestra: (gridando da fuori il cortile) Ajutu, ajutu, u culera, u culera, ajutu, ajutu cristiani di la Civita. Ajutu!

Don Procopiu: (uscendo da casa in mutande ma con la redingotta) Cara signora Silivestra, chi fu, c’aveste di subitaneo? Parlate.

Silivestra: Vih, vih! Non ‘ncugnati, non mi taliati, ca sugnu ‘ncammisa.

Don Procopiu: Ma allora comi vi pozzo dari ajuto? Aspittate..(si leva l’enorme redingotta e gliela porge) Copritevi.

Silivestra: Quantu siti bonu! E vui comu arristati ‘ncammisa?

Don Procopiu: Non ci fa nienti, chi siamo d’istate!

Silivestra: (si mette la redingotta e si dirige verso l’uscita del cortile) Ah, ca almenu arrispiru!

Don Procopiu: Ma chi succedi, si può sapire?

Silivestra: Ca cummari Lona javi u culera! Beddamatri senzamai mu ‘mmisca.

M. Rapa: (venendo da fuori) Eh, un mumentu! Senza fare scatamasce! Chi succede quane?

Silivestra: Signuri, c’è na fimmina chi avi lu culera, mi si la portunu, c’annunca ‘mpesta ‘nquarteri!

M. Rapa: Chi siete voi chi parlate vestita d’uomo e intanto avete una sembianza femminile?

Silivestra: Fimmina, fimmina sugnu, ca siccomu a jatta trasennu mi chiuriu a porta, arristai ‘nchianu ‘ncammisa, e per sua bontà don Procopiu mi ‘mpristò la so ririncota.

Don Procopiu: Chi fa non si vede?

M. Rapa: Basta, dov’è l’attaccata?

Silivestra: Non signuri, sciota è! Anzi è troppu sciota….vah, ca si nni sta jennu di sciugghimentu!

M. Rapa: Dov’è vi dico?

Silivestra: Cca allatu, signuri, ‘nta ssa porta, ddocu, sissignuri.

M. Rapa: (entra nella casa di Lona, ma riesce subito) Che puzza di odore, corpo di San Francesco della corte d’assisi!

Lona: (da dentro casa) Chi vuliti? Chi fu? Cu siti?

M. Rapa: Vah, uscite, antiamo al lazzaretto.

Lona: Unn’è ssu fazzulettu?

M. Rapa: Camminate, camminate, quantu usciamo di questi meandri! (a don Procopiu) E voi datemi una mano.

Don Procopiu: Se me lo ordina la giustizia! (entra in casa di Lona assieme a M. Rapa)

Lona: (afferrata da i due si mette a gridare) Mi volunu ammazzari! Mi volunu ammazzari! Aiutu, aiutu!

Don Procopiu: Ma un mumentu, cara gualdia. Dove la conducete?

M. Rapa: Non sono affari chi v’arriguardono! Andate!

Don Procopiu: Ma scusa la pitolanza, io lo dovrebbi saperi, come concitatino!

M. Rapa: Andate in malora…

Don Procopiu: Non c’è bisogno chi già ci sono a malura…se sono in mutande?

M. Rapa: Taceti, artrimenti vi porto al carceri di Sant’ Agostino.

Don Procopiu: A Sant’Agostino? Allura taccio, signora aggualdia.

M. Rapa: ( si carica sulle spalle Lona e si avvia)

Lona: Ajutu, ajutu! Ma stanu sciusciannu....Tina dammi aiutu...

Tina: (uscendo di casa) Ccu vui mi nni vegnu, matri. (la segue)

M. Rapa: (uscendo dal cortile) Prestu ‘gnuri, diriggiamoci alla praja.

Cicca: (entrando in scena con un secchio) Don Procopiu, quantu sentu! Ma chisti chi su parti ca si fannu? Unni s’ha portunu a dda sbinturata di cummari Lona?

Don Procopiu: Chi so, a mia non mi ‘ntirrocate che sono suspetto, perchì mi ho apponuto alla gualdia, e non vorrebbi chi mi arristassunu anchi a me.

Cicca: Ma ‘ntisi diri ca s’à purtavunu ‘nto catalettu. Chi era morta?

Don Procopiu: No nel cataletto, quelli dissono nel lazzaretto, o spitale dei culerosi, vah!

Cicca: Ca quali, ca quali, ci ‘u ‘ntisi diri ju stissa, ‘o cucchieri: Gnuri a Plaja. Ju pensu c’a sutterrunu viva, sbinturata. (guardando meglio don Procopiu) Don Procopiu, ma chi niscisturu ‘ncammisa d’intra?

Don Procopiu: (facendosi scudo con le mani) Non mi guardate, non mi guardate…(scappa e mette il piede dentro il secchio di Cicca, poi lo prende e se lo mette per coprire le sue parti basse) No, ho uscito vestito con tutta la mia rendigotta, ma l’ho imprestata a donna Silivestra chi era in cammisa.

Silivestra: (che è stata sempre seduta davanti la sua porta) Ca u signuri bb’a renni! Ma ‘ntantu comu fazzu ca non pozzu rapiri cchiù?

Cicca: Vih malanontra chi sì laria! Chi sacciu chi mi parevi? Ca vo spogghiti mascarata!

Silivestra: Varda ca macari a tia haju a sentiri! N’’o viri ca ‘a jatta trasiu intra do spurteddu e si chiusi a porta, e non pozzu trasiri chiù?

Cicca: Un mumentu, ju tantu assai non mi nni pressuaru di ‘sta facenna! Tu ca nesci ‘ncammisa di notti? Mai Maria!?

Silivestra: Ca ddoppu ca dda strascinata prajola di Sarafina Faccitagghiata nni desi n’allarmi a sta notti, ca dici ca u figghiu ci mureva…..

Cicca: E chi havi, u culera macari iddu? Quantu mi nni vaju prima ca m’uttaccunu macari a mia…..(va via di corsa strappando il secchio a don Procopiu)

Don Procopiu: Ahi…mi aveti strappato tutti i paesi bassi, donna zzaurda…

Silivestra: Chi sacciu, ci avissi a cripari la bestia! Causa d’idda tuttu stu catùniu. La tinta ca non servi…..

Sarafina: (venendo dall’esterno) Oh…rannissima schifusa e prajola, non ti sciacquari a vucca….

Don Procopiu: Arrivau giustu a puntu, comi il cacio nei maccaroni…

Sarafina: Lassimi trasiri intra quantu ci dugnu ajutu a dd’urfanazzu di me figghiu, e a poi ti dugnu sudisfazioni…

Don Procopiu: Vedi che soddisfazioni….(durante la lite cerca di calmarle mettendosi in mezzo, ma pigliando, inevitabilmente botte a destra e a manca)

Silivestra: E trasi, trasi, ca poi ccà t’aspettu, dammusara!

Sarafina: Oh, rannissima civittuna ca vai caminannu ‘ncammisa di notti a notti e t’ha sai sentiri cchi vardii nutturni. Chi ti pari ca no sanu i genti?

Silivestra: Vih la ‘nfami mala famusa!

Don Procopiu: Ma quanto si vogliono beni.

Silivestra: Don Procopiu siti testimoniu, ‘na quatela ci fazzu! M’ha pruvari a cosa di vardii notturni! Rannissima ‘nfami e schifusa! Ci pari ca è idda, ca javi a casa cu dù nisciuti, una da strata e una do curtigghiu!

Don Procopiu: Accussì pigghia cchiù aria….

Sarafina: Na contraquatela ci fazzu, e m’addichiaru parti civili!

Silivestra: Chi t’ha dichiarari, murvusa! Varda cu s’addichiara parti civili!?

Don Procopiu: Un mumento signore…calmiamo le anime alterate e discorremo con un poco di calma apparente….rompiamo le acque!

Sarafina: ‘Ntantu quantu ci vò portu a santunina a me figghiu e a poi na discurremu..

(sputando) Ffù! (colpisce don Procopiu)

Don Procopiu: Centro!

Sarafina: Dammusara, prajola e civetta! (entra in casa)

Silivestra: (sputando ma colpendo don Procopiu) Ffù…ffù…

Don Procopiu: Doppio centro…..

Silivestra: Cu n’autra para di jorna nni parramu. Supira ‘o scanneddu t’haju a vidiri, davanti ‘o judici t’haju a vidiri, prajola e sparrittera ca sì!

Don Procopiu: Ma per davero a quatela devi finire?

Silivestra: A quatela? Quatela cc’u ridduppricu, sparti, è bonu c’’o sapiti!

Don Procopiu: Ma è meglio chi faciti paci, vah!

Silivestra: Nenti, non mi diciti nenti ca non sentu ragiuni! Ha essiri quatela comu quatela.

Don Procopiu: Adesso calmatevi ed entrati a casa, donna Silivestra.

Silivestra: Ma quantu siti curiusu, n’o sapiti ca arristai fora, ca a jatta mi chiuriu a porta?

Don Procopiu: Allora si non vi scandaleggiate, vi invito a casa mia…

Silivestra: A vostra casa?

Don Procopiu: Allora posso essire ospitali?

Silivestra: O spitali ju vi cci mannu, pezzu di vastasu ca non siti autru…ammitati a vostra soru…(colpisce don Procopiu)

Don Procopiu: (fuggendo comicamente) Fati beni a jatta ca vi ratta…

Silivestra: E ppi curpa da jatta arristai fora….Firmativi fatimi sfuari….(insegue don Procopiu che cerca di scansare le bastonate)

Fine primo atto

Atto secondo

All’interno della pretura urbana di Catania

Il pretore, il cancelliere e l’usciere discutono sottovoce sul tavolo del pretore, mentre in sala rumoreggiano Sarafina, Silivestra e Lona.

Sarafina: Javi tri uri c’aspittamu ccà, ‘nta pritura, senza putiri essiri chiamati.

Lona : ‘U bellu è ca ju haju primura, e lassai a pignata supira.

Sarafina: E vui, santa cristiana, ‘a pignata supira àuru a lassari? N’ò sapiti ca ‘mprisenza di lici si sapi quannu si trasi e non si sapi quannu si nesci?

Lona: Ju sacciu ca ppi curpa vostra sulu ‘u signuri sapi quannu nni spicciamu.

Don Procopiu: Signore buonagiornata a tutte.

Sarafina: Oh don Procopiu, quannu ‘ntroruci ssa causa nostra? Ca parrati co prisirenti, quannu nni spicciamu a saluti. Havi tri uri ca talianu ddi carti.

Silivestra: A menu mali ca era dirittissima, don Procopiu….A bellu rispettu vi portunu, oh!

Don Procopiu: Voi statevi al vostro postu, chi poi ni nni parlamo llà, sopra il scannello, e vi faccio vedire il rispetto che mi portuno. Non lu viditi chi hanu un consutto, e quannu si consuttano non volono essire sconsuttati?

Lona: Sì! Ma ju haju a pignata supira!

Don Procopiu : E mettitila sotto!

Lona : A vui vi mettu sutta si non nni faciti spurugghiari prestu. Pezzu di vecchiu triulusu!

Don Procopiu: Ora ci penso io….

Le tre donne: Sì, ma quannu cci pinsati, quannu, quannu?

Don Procopiu: Calmatevi, calmatevi…..intanto assittatevi… (le donne si seggono, poi don Procopiu va dal pretore) Signor Pritore…..(siccome non lo sente, suona il campanello) Signor Pritore, la mi permetta di voler loro ricordari che noi semu ccà chi aspittiamu chi finiti il consutto, ppi essiri consuttati!

Silivestra: Sì, sì, prima ca ‘i ‘nsuttamu nuatri, e di mala manera!

Pretore: (parlando al Cancelliere) Va bene! (poi rivolgendosi all’usciere) Usciere, introducete la causa: Serafina Faccitagghiata e Silvestra Nascadipipa.

Silivestra: Vih, malanontra. E chi c’entra ora a chiamari cch’ì pecchira? Ju Privilenti mi chiamu!

Don Procopiu: Zettitevi silenziosa! Il signor Pritore sa comi dive chiamare e non ci lo dovete insegnare voi. Intanto vi pressuadeti comi ho fatto introduceri la causa?

Silivestra: Sicuru, doppu tri uri c’aspittamu ccà e cci dissimu ca s’annunca l’avissimu ‘nsuttatu!

Usciere: (chiamando) Serafina Faccitagghiata!

Sarafina: Prisenti! Ma ju mi chiamu Velastralla.

Usciere: Lona ‘a Buffa!

Lona : Prisenti! Ma mi chiamu Eleonora Prazzaventu.

Usciere: Silivestra Nascadipipa!

Silivestra: E torna! Prisenti! Ma ju mi chiamu Privilenti! Nascadipipa è peccu, vah, comu vi l’haju a diri?

Usciere: Silenziu!

Pretore: Dunque, si avvicinino le parti. (non si avvicina nessuno) Si avvicinino le parti, dico! (indica Sarafina e Silivestra)

Sarafina: E chi semu nni donn’Angilu a l’opira ‘ì pupi?

Don Procopiu: Avvicinatevi! Voi siete la parti….

Silivestra: E ju chi sugnu, menza parti? (tutte ridono)

Don Procopiu: Silenzio!

Usciere: Silenziu! Silenzio lo debbo dire io…voi siete pagato per dire silenzio? No! Perciò stativi mutu.

Pretore: Vediamo, prima di cominciare il dibattimento se si può venire ad una conciliazione. Serafina Velastralla, voi volete desistere?

Sarafina: Chi veni a diri si vogghiu esistiri? Allura chi haju a fari, haju a moriri ppi daricci saziu a dda prajola di Silivestra?

Silivestra: Oh, non sbagghiari a parrari ccà intra!

Pretore: Silenzio, dico: voi Serafina, volete ritirare la querela?

Sarafina: Ju n’arritiru nenti! Tannu mi cuntentu quannu a vidu ddà intra ‘o carciri.

Pretore: E voi Silvestra?

Silivestra: E ju mancu. Spera a Diu ca l’haju a vidiri arretu ‘e sbarri…

Sarafina: ‘O carciri…

Silivestra: Arretu ‘e sbarri….

Usciere: Silenziu. Silenziu….

Pretore: Allora cominciamo il dibattimento….

Don Procopiu: ‘U cumbattimentu havi ca è incominciato!

Lona: Oscenza ci arraccumannu mi nni spiccia presto ca haju chi fari!

Don Procopiu: Sì….cci havi chi fari di pignata!

Pretore: State zitta voi!

Lona: Sparti, chistu è u ringraziamentu di tri uri c’aspettu.

Don Procopiu: Signora Olona, vi preco di un poco di calma. Chi poi ci penso io, n’addubbitate. Signor Pritore, chi è il primo testimonio?

Pretore: Prima c’è l’interrogatorio delle parti.

Don Procopiu: Sì, questo lo so, ma doppo, scusa, chi è il primo testimonio?

Pretore: Lo vedremo. Intanto: Serafina Velastralla, avvicinatevi….

Sarafina: Prisenti!

Pretore: Dunque voi insistete nella querela?

Sarafina: Si suttantenni, ccillenza.

Pretore: Ma sapete che c’è la controquerela?

Sarafina: Sissignuri! Silivestra Nascadipipa voli pigghiari avanti! Ma non ci fa nenti!

Silivestra: Iu sugnu averu?

Pretore: Silenzio! Quando vi interrogheremo parlerete. Chi vi difende, signora Serafina?

Don Procopiu: (ridendo) Mi pari chi si vede a occhio nudo chi la difendo io!

Pretore: Va bene. Mi pare che vi siete costituiti parte civile?

Sarafina: Sissignuri! Civili….civili….

Don Procopiu: Sssttt! Silenzio! Signor Pritore, noi nni costituemo parti civile pei danni e l’interessi, non sultantamenti, ma anchi…..

Pretore: Basta, ho capito. Silvestra Pulvirenti, avete un difensore?

Silivestra: Sissignuri, ma n’ha vinutu ancora. Su voscenza voli aspittari tanticchiedda….

Pretore: La legge non aspetta nessuno. Prosegue il suo corso…..

Silivestra: Sissignuri, a strata o’ cursu ivu l’avvucatu, ma fa cuntu ca veni.

Don Procopiu: Noi non putiamo aspittari manco un millimetro di minuto, perciò ci prego, signor Pritore, di plosequire.

Pretore: Va benissimo. Cancelliere, leggete l’atto d’accusa.

Cancelliere: (leggendo con accento sardo) “ Mi querelo contro Silvestra Pulvirenti, detta Nascadipipa, per ingiurie e diffamazioni, avendo essa asserito che ho la casa con due entrate, una dalla strada e una dal cortile. “ Capito mi hai?

Pretore: Ma mi pare che non ci sia luogo a procedimento di sorta. In questa frase io non scorgo offesa.

Don Procopiu: Scusa, signor Pritore. Non c’è offesa per lei chi non sa la parabola formicola e non è della zona. Ma di dov’è?

Pretore: Chieti.

Don Procopiu: Di dov’è?

Pretore: Chieti!!!

Don Procopiu: E sto chietendo…..Di dov’è?

Usciere: E’ di Chieti!

Don Procopiu: Ah, allura è Chietino?

Usciere: Chietinu iddu e tutta a so famigghia….

Don Procopiu: Dunqui, nella Civita, avire la casa con due porti, è offisa di quella molto e molto acuta!

Pretore: Ma la legge non è tenuta a scrutare i sottintesi. Per la legge offesa non ce n’è e passa oltre.

Sarafina: Comu non c’è offisa? Allura a so mugghieri, mintemu, peracasu, ci diciunu ca javi a casa cu du’ porti e so mugghieri ci chianta ah? (facendo le corna sulla testa) A bellu onuri si fa!

Pretore: Silenzio! Voi non interloquite.

Don Procopiu: Ma signor Pritore, scusa lei la mia implodenza, del quale chi lo voglio capacitare chi la quistioni della casa con due porti è offisa molto plausiboli. Significa che fa la donna leggera chi ha la casa di questa situazione, perché il marito trasi di una porta e l’amanti nesci dall’altra….Trasi e nesci….Trasi e nesci….Motivo per cui qualamente chi dicendo:” Tu hai la casa con due porti”, ci ha ditto già emplicitamente,” Tu sei una donna di facili mestieri”. Salvo orrore.

Pretore: Ma è inutile, caro avvocato. Io leggo la frase senza sottintesi, non ci trovo né la diffamazione né l’ingiuria. E dico che non c’è luogo a procedere. Cancelliere, leggete la querela di Silvestra Pulvirenti.

Don Procopiu: Ma allora signor Pritore, io mi dimetto d’avvocato e ve la spodogliate fra di voi, perchì tutta la mia difesa era abbasata sopra del discurso dei due porti. Non essendoci più il trasi e nesci….mi nni nesciu e non ci trasu cchiù!

Sarafina: E chi ficiumu, persumu, d’accussì?

Silivestra: Chistu tantu p’accuminciari!

Don Procopiu: Voi fate silenzio. Donna sediziosa….

Silivestra: Auh! Cu è donna viziusa? Parrati picca, u sa chi vi pari. Ca ju n’autra quatela bi fazzu, ‘mprisenza di lici stissu!….

Sarafina: (a don Procopiu)Nnunca comu finiu?

Don Procopiu: Non sintite? Il Pritore se l’arrifardia e dici chi non c’è luoco a procedire!

Sarafina: E allura chi lici è d’accussì? A pricchì non si sparunu ‘nto ficutu, ‘nnuzzinteddi!

Pretore: Cancelliere, leggete.

Cancelliere: (leggendo) “ Io, Silvestra Pulvirenti, mi querelo per ingiurie e minaccie verso Serafina Velastralla, avendomi essa ingiuriato: civetta, dammusara e prajola. Ed avendomi minacciato di strapparmi i capelli.” Capito mi hai?

Don Procopiu: Allora qua non c’è luoco a procedire nemmeno.

Pretore: No, qui è un altro pajo di maniche! L’ingiuria c’è e si procede.

Don Procopiu: Qual è l’ingiuria? Dammusara forse? Viene a dire una chi abita sotto i dammusa. Prajola? Una chi abita alla Praja….

Pretore: E civetta?

Don Procopiu: Una chi abita alla Civita. Comi difatti ci abita la signora Silivestra Nascadipipa.

Silivestra: Don Procopiu, no sbagghiati vi dissi. Ju Privilenti mi chiamu!

Pretore: Basta, silenzio tutti. Civetta vuol dire civetta e basta. Signora Silvestra, avete altro da aggiungere?

Silivestra: Nenti ccillenza, tostu cci arraccumannu di essiri asattu.

Pretore: Silenzio! La legge è sempre esatta. Usciere, chiamate per favore il teste: Rapa.

Usciere: (chiamando) Rapa! Rapa! Rapa!!!

Tutti: Rapa!

Usciere: Non risponde signor Pretore.

Pretore: Provate ancora.

Usciere: (chiamando) Rapa! Rapa!…Testa di Rapa!

M. Rapa: Alto là. Alto là. Fermi tutti chi sono qui! Prisenti!!

Pretore: Perché ci avete messo tanto a rispondere?

M. Rapa: Perché il qui presente funzionante di usciere non ha funzionato alla perfezioni perfettissima.

Usciere: Chi vol diri ca non funzionai? Ju haju funzionatu sempri!

M. Rapa: Adesso ci lo spieco com’è chi non avete funzionato: il signor Pritore qui presenti ha detto, testuali paroli: “Chiamate il teste Rapa”. Voi avete illuso la parola “teste” chiamandomi solo “Rapa”. E proprio precisamente affettivamenti per questo, io non mi ho ritenuto apportuno di arrispondire.

Usciere: Aviti ragiuni, sulu “Rapa” non vi piaceva, inveci “testa di Rapa” ci attruvastiru cchiù soddisfazioni.

M. Rapa: Non è quistioni di soddisfazioni, è per il fatto chi io in questa sede preturesca sono vinuto solo in funzioni di “teste Rapa”, testè per testimoniari con la mia testa attestanti, la testimonianza che attesta il contesto contestato. Orsù!!

Usciere: Orsù?

M. Rapa: Orsù, orsù! Perchè quello che è stato detto prima è orsù, mentre quello che diremo di poi è orgiù !

Usciere: Ah, prima è orsù, e appoi è orgiù!

M. Rapa: Pressappoco così o suppergiù!

Pretore: Ma cosa dite?

Don Procopiu: Un momento, signor Pritore, un momento. La priposizione “orsù” è formata da due particole chiamanti una “or” e l’altra “su”. Ora se “or” vol dire ora nel senso di “ora ora”, funge di suffisso invariabbole che ammette anche la variante “giù”. Onde, secondo la grammatica ciciriana, “orsù” e “orgiù” fanno da sincope all’intercalare parlantina del soggetto che è testè!

Usciere: ‘Na sincopi ma stati facennu veniri tutti dui a mia.

Pretore: Ma insomma si può sapere che state blaterando da un quarto d’ora? Qui non deve parlare nessuno, eccetto il teste Rapa.

M. Rapa: Prisente!

Pretore : Bene. Ditemi allora come si sono svolti i fatti della sera ultima scorsa in un cortile del quartiere Civita.

M. Rapa: Ora se lei ci permetti ci dico tutto lo svolgimento dei fatti….

Lona: ….e macari dde virdi! (risate di tutti)

Pretore: Silenzio voi se nò faccio sgombrare l’aula!

Usciere: Stativi muti, s’annunca il signor Pretore fa fari ‘u sgombru!

Silivestra: Ppi mia è megghiu ca fa a tunnina!

Usciere: Silenzio…silenzio!

M. Rapa: Allora pallo, o non pallo?

Pretore: Stiamo aspettando proprio a voi! Stiamo aspettando proprio a voi!

M. Rapa: Ah, ah, ah! Lei questo non me lo dive dire, se no mi fa ridere! Come, state aspettando proprio a me? Chi fa chi sono invisibbole? Non mi vede in tutta la mia maestosità? Corpo di Pio nono vestuto di gran tinuta!

Lona: Giustu dici Messer Rapa. ‘U stavumu aspittannu prima, ma ora ca è ccà, com’è ca voscenza ‘u sta aspittannu? Chi è orbu!

Pretore: Dico che sto aspettando che parli. Non la sua persona.

M. Rapa: E pirchì fino a ora chi ho fatto? Per Santo Antonio abate con la mitra in testa, no ho parlato?

Pretore: Basta! Basta! Cancelliere, stralciate dalle deposizioni il teste Rapa, perché mi riservo di ascoltarlo con calma in separata sede, per non prendere fischi per fiaschi ed essere più peritale in un’altra seduta.

M. Rapa: (capisce di sedersi e si siede) Grazie!

Cancelliere: (scrivendo) “La guardia municipale Testa di Rapa, viene stracciata in separata sede, stantechè in presenza di tutti può dare adito alla gente di prendere il sudetto Rapa, a fischi, con conseguenti rumori di bocca offensivi, chiamati pe-ri-ta-li, ovverossia pernacchie!”

(dalla sala si sente una sonora pernacchia)

Don Procopiu: Comi volevasi dimostrari!

Pretore: Voi per adesso potete andare. Un’altra volta sarete convocato.

M. Rapa: Signorsì, signor Pritore, la prossima volta sarò qui con l’avvocato. Però se ci permetti ci volevo sponiri un problema che attanaglia la vita vitale di noi guardie municipali: ci pari giustu, a lei chi è così illuminato, chi noi pubblici devidui dobbiamo subire le anche e le rie, cioè le anche rie del pubblico privato? Vengo per dire la mia, che io ho sempre detto la mia, e senza che manco pallo, mi assorbo una pernacchia chi veramenti ci manca la parola? Ma si arinescio di perdere qualche centimetro del mio peso e qualche grammo della mia altezza, ci la faccio videre io a questo deviduo peritali, che si ammoccia dietro un pernacchio uditivo. Si ha coraggio, ripeta la frasi.

(arriva un’altra pernacchia)

M. Rapa: Videmo un’altra volta?

(arriva ancora un’altra pernacchia)

M. Rapa: Signor Pritore, il deviduo è veramente coraggioso! E solo per questo non l’arresto all’istantaneo!

Pretore: Andate via per adesso, e finitela di inveire contro il pubblico.

M. Rapa: E va beni, e va beni! Vato! Vato! Ma come dice il proverbio antico: a feto finisci….a feto finiesci!

(arriva un’altra pernacchia)

M. Rapa: E con questo me ne vato. (esce sotto una scarica di pernacchie)

Pretore: Cancelliere, chiamate la prossima teste.

Cancelliere: (chiamando) Eleonora Prazzavento. (nessuno risponde) Eleonora Prazzavento.

Usciere: A chissa si ‘na chiamunu cco peccu non rispunni. (chiamando) Lona ‘a Buffa!

Lona: Prisenti!…Gesù e Maria, mi vulissinu spicciari vah! Ju ca haju l’agghi acchianati?

Pretore: Dunque, signora Eleonora, qua si dice la verità, altrimenti si va in galera, avete capito?

Lona: Vih, e ju, ccillenza, chi sacciu diri minzogni?..Da me vucca nesciunu sulu rosi e ciuri…..

Pretore: Va bene, giurate!

Lona: Ci l’aggiuru ccillenza. Avissi a moriri stu vecchiu ca haju a latu (riferendosi all’usciere) si dicu munzignarii.

Usciere: Po sì o po nò toccu ferru!

Pretore: Dunque: raccontate quello che avete visto e avete inteso la notte del due corrente….

Lona: Ah, non signuri, n’à visti a chissa…

Pretore: A chi?

Lona: Chi sacciu, a cù dissi voscenza, a Pudda Currenti? Non c’era, garantitu!

Pretore: Ma no, ho detto: la notte del giorno due di questo mese! Che cosa avete visto? Che avete inteso? Parlate.

Lona: Vegnu signuri. Ha sapiri voscenza ca ju m’ava manciatu, di doppupranzu, ‘na ‘nsalatera di puma d’amuri….

Pretore: Chi è che faceva all’amore? Donna Silvestra o donna Serafina?

Lona: Affari d’iddi su! Chi mi cunta a mia?

Don Procopiu: (intervenendo) Scusa, signor Pritore. La preopinanti ha ditto chi manciava pomidoro, chi in siggiliano si chiamano pomi di amori. (a Lona) Parlati più meglio voi, donna Olona! Alfabetica. Non lo sapite che il signor Pritore è Chetino?

Lona: Vih? Varda ch’è soru don Procopiu…Com’haju a parrari? Ju sempri ccu a me lingua parru!

Pretore: Continuate.

Lona: Dunca, mi manciai ‘na ‘nsalatera di pumadoru, cu citrola e cipudda Calabria a ‘nsalata…..

Usciere: ‘O la bestia!

Lona: E chistu fu versu i dui doppu menzi jornu. A du’ uri di notti mi curcai e m’ava appinnicatu…..

Pretore: Perché vi eravate impiccata?

Lona: Oh, varda ca ‘n’autra nn’haju a sentiri….Ca pricchì mi faceva sonnu!

Don Procopiu: Scusa, signor Pritore. Appinnicarsi vuol dire chi s’ava addormintato all’istantaneo.

Pretore: Come?

Don Procopiu: Si era fatto un pisellino.

Pretore: Ah, va bene, un pisolino. Proseguite, signora.

Lona: Dunca….m’ava appinnicatu, quannu mi ‘ntisi, rivirenti parrannu, ‘nduluri di stomucu ca mi macinava d’intra. Accuminzai a furriari tunna linzola linzola e non mi passava….Malu pri mia, dissi, e comu fazzu? Sula, ccu na figghia, ca no haju a nuddu, orfina di patri e matri!

Don Procopiu: Nuzzintedda, ancora ha mettiri ‘i scagghiuni!

Pretore: Silenzio. E voi continuate.

Lona: Dunca, ccu rispettu parrannu, mi susu pri ghiri….unni si pressuari voscenza.

Pretore: Dove?

Lona: Ah ora, dovi!… Oscenza chi non s’u pressuari, ca è beddu giuriziusu? A una ca cci doli u stomucu, unni po’ ghiri?

Pretore: Fate conto di parlare col confessore.

Lona: Vi gesù, ca ju m’affruntu, ccu tutti sti genti ca sentunu!

Don Procopiu: Signor Pritore, ci lo spiego io sotto matafora: andò nel gabinetto arriservato che si tiene sotto il letto…insomma l’orinali! Lei è Chetino e non può capire.

Pretore: Ah…capisco! Continuate buona donna.

Lona: E mi vinni, rivirenti parrannu, ‘na speci di culera. Mentri era siruata di ssa siruazioni, sentu tuppuliari ‘a porta….Addimannu cu era e arrispusi Sarafina Faccitagghiata. Allura pigghiu ju e cci rapu, e vitti ca era ‘nsemi cu Silivestra Nascadipipa, osia Privilenti, la quali ca era in cammisa. Comu cci rapii trasenu tutti dui.

Pretore: E perché si trovava in camicia?

Lona: Ca ora chi sacciu ju? Idda dici ca fu pp’à primura d’aiutari a Sarafina, ca ci mureva ‘u figghiu, ma poi a mè cuscenza non ci a mentu!

Silivestra: Comu non ci a menti? Rannissima cajorda ca si? Annunca pirchì puteva nesciri ‘ncammisa, ‘na fimmina anesta comu a mia?

Lona: Affari toi sunnu! E parra bona, oh, non pigghiari avanti….

Pretore: Silenzio! E voi rispondete a me, senza parlare con le parti!

Lona: Ca già, annunca pirchì n’à fa stari muta a ssa curtigghiara?

Pretore: Signora Silvestra, perché eravate in camicia, fuori a tarda ora?

Silivestra: Ca pricchì, signuri? Ora ci ‘u dicu ju. Mentri ca durmeva, mi tuppuliò Sarafina Faccitagghiata, malanova d’idda. Ju rapii e mi dissi ca vuleva tanticchia di triaca pricchì so figghiu ‘u nicu ci stava murennu cu’ na botta di vermi maligni….

Don Procopiu: La preco, signor Pritore, di pigliari nota dei vermi maligne. Mi arracumanno i vermi.

Pretore: Perché?

Don Procopiu: Pono servire ppi piscari…

Pretore: Va bene. Cancelliere, prenda nota. A voi, signora Silvestra, proseguite.

Silivestra: Sicuru, ora s’opponi supira ‘i vermi maligni! Chi erunu benigni?

Don Procopiu: Voi ploseguite senza interloquire. Signor Pritore, lei mi la richiama all’ordine.

Pretore: Vi ho detto proseguite.

Silivestra: Oh, chi c’è paura siti d’accordu?

Pretore: La legge non è d’accordo con alcuno. Badate a fare la semplice narrazione del fatto, senza osservazioni, altrimenti chiamo i carabinieri.

Usciere: Carabinieri……

Silivestra: (all’usciere) Mutu vui….quantu siti priscialoru….Malu ppi mia, a du’ oru e tri oru m’à stanu jucannu! Dunca….comu mi tuppulianu, ccillenza, ju, fimmina bona, mi nni parsi forti e ci rapii…’Nt’o mentri ca parraumu mi ‘ntisi ‘na cosa pilusa ca mi passava a menzu l’anchi….

Don Procopiu: La preco signor Pritore di pigliari nota della cosa pilusa ca ci passau sutta le cianche…

Pretore: Perché?

Don Procopiu: Lo so io…..

Pretore: Cancelliere, scrivete: “Mi intesi passare una specie d’animale fra le gambe.” E voi, continuate, buona donna.

Silivestra: Chi era e chi non era? Nenti di menu ca era Micia, a mè jatta.

Pretore: Ah, il micio….

Silivestra: Ora ‘ntantu ju, p’amuri d’ajutari a ssa cajorda….

Sarafina: Ahu! Non sbagghiari a parrari?!

Pretore: Silenzio!

Silivestra: Pp’amuri d’ajutari a “Signura Sarafina”…Niscii ‘ncammisa d’intra ppi tuppuliari nni Lona….

Lona: E chistu è veru…

Pretore: Silenzio voi, quando sarete interrogata risponderete…

Lona: E chistu è ‘u ringraziu? E a st’ura ‘a pignata scucìu e ‘u carvuni si sfardau tuttu!

Silivestra: Mentri ca tuppuliaumu nni Lona cca prisenti, chi successi ccillenza?…? A me jatta sata d’u spurteddu da porta, ca l’ava lassatu apertu, ‘u spurteddu cu l’ammuttuni ca ci desi a jatta, sbattiu ‘nt’o muru e si chiudiu a porta…..

Don Procopiu: Motivo per cui….

Silivestra: Arristai fora. Signuri non haju chi ci diri cchiù!

Pretore: Cancelliere, leggete quanto avete scritto.

Cancelliere: (leggendo) “Mentre ero fuori, il Domenico che era uscito dalle mie gambe, ritornò con un salto, passando per lo sportello, il quale che l’avevo lasciato aperto per recarmi, in camicia, a dare ajuto alla Serafina, ma il lucchetto dello sportellino del portone battè contro il medesimo che essendo a molla rimbombò indietro. Durante il dibattito si chiuse da lui medesimo, lasciandomi in piano.” Capito mi hai?

Don Procopiu: (riferendosi al Cancelliere)Oristano?

Usciere: ‘U dannu è ca ‘u niscenu!

Pretore: Va bene. Signora Leonora, va così il fatto?

Lona: Ccillenza, facili ca va d’accussì, pirchì ju intra era….ca mi turciuniava tutta.

Pretore: Va bene. Proseguite signora Eleonora.

Lona: ‘U fattu è chiddu ccillenza, ca ju mureva do duluri, iddi mureunu do fetu…ma ju chi ci aveva curpanza, ccillenza? Oscenza parra ‘ossia! Su mintemu era a voscenza ca cci duleva ‘u stomucu, chi faceva? Chissi su cosi ca non si ponu teniri, dicu giustu?

Pretore: Va bene, va bene, abbreviamo. Avete inteso dire alla querelata le parole: prajola, dammusara e civetta, contro la querelante?

Lona: Signuri, ju ‘i ‘ntisi certi pripisizioni, ma a poi chi sacciu….a mia a poi mi purtanu ‘nto lastricheddu….

Don Procopiu: Nel lazzarettu, causanza chi v’anno preso per una donna colerica attaccata dal morbo. Morbosa.

Lona: Muvvusu vui cci siti! Ju non era attaccata.

Pretore: Perché vi hanno portata al lazzaretto?

Lona: Ca l’urfanazzi amari e triulusi, a sensu so sinteunu diri ca ju aveva ‘u culera e mi l’annu sciusciatu di notti a notti. Ma ju non era attaccata, ci rebblicu!

Pretore: Dunque voi non eravate attaccata?

Lona: Non signuri, sciota era! E c’ava fattu, sbinturata, ca m’aunu attaccari, sparti?

Pretore: No, dico, non eravate affetta da colera?

Lona: E pirchì ava a essiri a fedda? Chi era muluni?

Don Procopiu: Non sapite comprendere un cubito di parola! Non signore, signor Pritore, non era affetta. Era sana sana!

Pretore: E allora chi fu, che disse che avevate il colera?

Lona: Ca signuri, fonu Sarafina e Silivestra. Pri cui ci fazzu ‘na quatela all’unu.

Pretore: Per amor di Dio, non facciamo più querele perché altrimenti andremo alle calende greche. Insomma, concludiamo. Sapete altro buona donna?

Lona: Nenti, signuri, c’haju a sapiri, si ju era dda intra allitticata?

Pretore: Va bene. Potete ritirarvi.

Lona: Grazii ‘u signuri ci ‘a renni! (saluta tutti con molta “affettuosità” tanto che l’usciere la deve portare fuori a forza)

Pretore: L’udienza è tolta e rimandata. Le parti e i testimoni riceveranno le citazioni a casa, per l’altra comparizione.

Don Procopiu: Signor Pritore, non fusse meglio di livarini stu craunchio di dosso?

Pretore: Impossibile, caro avvocato. Ho una causa direttissima che non posso differire e altre cause più importanti di questa.

Don Procopiu: Ah, sa fa causi causi?

Pretore: Cancelliere, andiamo. (esce assieme al cancelliere)

Sarafina: E comu finiu, cu fù cunnannatu?

Don Procopiu: Nessuno, nullo. Non vedite chi fù rimannata?

Silivestra: Morti subbitania, e quantu ci voli ora? Vardati chi c’è ccà, sa quantu tempu nni fannu perdiri ora!

Don Procopiu: Beni vi stà. Voi perché fate quatele?

Silivestra: Si aspittamu i comiti do signor Pritore, ccà sta facenna ‘nna putemu cchiù arrisolviri! Chi amu a fari ora?

Don Procopiu: ‘U sapiti comu si dice? “Sed lex, dura lex”, e finu a quannu dura….

Silivestra: Ju non fazzu arurari nenti, vogghiu soddisfazioni subbitu subbitu. E si non ci pensa a liggi, cci pensu ju….

Sarafina: Non ti scantari ca cci sugnu macari ju ca cci pensu….

Don Procopiu: E allora pinsateci tutte e due….

Sarafina: Ju ci staju pinsannu….

Silivestra: E ju macari….

Don Procopiu: E comi?

Sarafina e Silivestra: Pigghiannannilla ccu vui….(si scagliano contro don Procopiu, malmenandolo di santa ragione)

Don Procopiu: (scappando) Ahi, ahi, calma, donne del diavulo, alleggiu ca mi astroppìo, ahi, signore calma, ahi, ahi….non siate maneggevoli..firmatevi con le mani….

Fine secondo atto

Atto terzo

Stessa scena del primo atto.

 Pomeriggio inoltrato.

Cicca: (entra in scena con una scopa in mano ed un foglio nell’altra. Chiama) Don Procopiu…don Procopiu!

Don Procopiu: (dall’interno di casa sua) Un momento che mi sto arrapando…

Cicca: Chi è ca stati facennu?

Don Procopiu: (c.s.) Mi sto arrapando….Chi nni capite voi di pelo…Mi sto arrapando la peluria visuale….(esce di casa con la faccia insaponata ed una tovaglia al collo) Chi volete?

Cicca: Chi schifìu è sta carta ca mi lassanu? C’è paura è chidda do culera ca jettunu a prima ‘o misi?

Don Procopiu: Stubbita che siete e animale di gebbia, il colera non si butta, non dite fandonie.

Cicca: ‘Ntonia? Nisciuta è. Ma chi cunsisti allura, ca dici ca voli sapiri unu di tuttu? Chi è c’ha fari ccu sta carta?

Don Procopoi: Ci la doveti inchere.

Cicca: E chi cci mettu? Ci abbastunu quattru coccia d’alivi?

Don Procopiu: Mai, di supprizzata.

Cicca: E annunca chi?

Don Procopiu: Si ci devono mettiri l’indicazioni.

Cicca: E unni s’accatta ‘ssa ducazioni?

Don Procopiu: Zettitevi, armale di Pantano. Le indicazioni, vali a dire: di cù siete figlia, quanti anni avite, comi vi chiamate, e citro e citro…..

Cicca: E comu ci l’haju a mettiri?

Don Procopiu: ‘Ncartato! Ca si cci metti scritto…

Cicca: E ju chi sacciu scriviri, morti subitania!…Scrivitammilla vui, facitimi stu piaciri. Inchitammilla, mancu?

Cicca: Ed io chi cosa ci guadagno?

Cicca: V’abbastunu sti dui ova?

Don Procopiu: Sono freschi?

Cicca: ‘I fici ora ora?

Don Procopiu: Le avete fatti voi?

Cicca: Quantu siti strudusu, pozzu fari ju l’ova? A Jaddina!

Don Procopiu: Date qua. (prende le uova e le sbatte all’orecchio)

Cicca: Don Procopiu, chi ci circati a sorpresa? Chi semu a Pasqua?

Don Procopiu: Non si sa mai, ci può essiri il pollicino.

Cicca: ‘A quantu siti strolicu!

Don Procopiu: (mettendo le due uova in tasca e prendendo il foglietto da Cicca) dati qua, che ve la riempio….Allora….(prendendo il lapis dalla tasca) Lingua…

Cicca: (rispondendo) Siciliana!

Don Procopiu: ‘Gnuranti, nisciti a lingua ca haju a bagnari il lapise!

Cicca: Ah, non l’ava caputu. (esce la lingua) Ahhhh!!!

Don Procopiu: (evvertendo un certo fetore) Ah! Chi schifo! Fatevi una purga di magnesia cacativa. Mi ‘mpistastivu tuttu….. Dunque: Cognomi, nomi e paternità!

Cicca: Cicca Stònchiti.

Don Procopiu: Vostro padre?

Cicca: Bonu è, vui siti bonu?

Don Procopiu: Armali di gebbia, vostro padre comu si chiama?

Cicca: Ah… Vastianu Stònchiti!

Don Procopiu: Relazioni?

Cicca: Chi boli diri?

Don Procopiu: Voi chi cci vinite a vostro padre?

Cicca: Ca figghia! Armali di quartara ca siti, chi cci haju a veniri?

Don Procopiu: Sessi?

Cicca: Chi?

Don Procopiu: Sessi?

Cicca: Ah sì, ‘mbicchieri di sessi mu pigghiu ca ci haju siti!

Don Procopiu: ‘U vuliti cco limoni?

Cicca: ‘No ccu tannicchia di anici!

Don Procopiu: Sessi veni a diri si siti mascolo o donna?

Cicca: Vih morti subitania chi sbaddu c’aviti. Non mi viriti ca sugnu fimmina?

Don Procopiu: Non importa se vi vedo. Me lo doveti dire voi.

Cicca: (gridando) Fimmina, fimmina sugnu!

Don Procopiu: (scrivendo) “Fimmina vucitara!” In quale anno siti nata?

Cicca: Ah, ppo culera.

Don Procopiu: Quale colera?

Cicca: Ca chiddu do cinquantasetti.

Don Procopiu: Mese?

Cicca: Giugnettu.

Don Procopiu: Luglio.

Cicca: Giugnettu, chi siti surdu?

Don Procopiu: ‘Gnuranti. In sicilianu giugnettu, in taliano luglio.

Cicca: E ccu a capisci sta lingua taliana, è veramenti curiusa!

Don Procopiu: Luogo di nascita?

Cicca: Comu?

Don Procopiu: Unni nascistivu, mancu?

Cicca: Vih malanontra! Ca a Civita, no sapiti?

Don Procopiu: Celibe?

Cicca: Celibri? Ca quali celibri? Chi era a riggina Margherita di Seivova?

Don Procopiu: Intantu si dici Sevoia e non Seivova, e a poi vuleva diri ca si non siti celibi siti nubile?

Cicca: E tonna? Pozzu essiri nobili ju?

Don Procopiu: Insomma siete schietta o maritata?

Cicca: Malanontra a sta matina. E chi è cummedia? Chi non si sapi ca sugnu maritata?

Don Procopiu: Sapete leggiri?

Cicca: (gridando spazientita) Sì nto piattu sacciu leggiri!

Don Procopiu: (calmandola) Piano!

Cicca: (non afferrando) No, cupputu!

Don Procopiu: Voi dovete fare piano, non il piatto. Allora? Sapite leggire?

Cicca: Ppi mia disgrazia, no!

Don Procopiu: E macari ppi chidda me. Va beni. Ecco fatto. Comi vieni l’impiccato del censimento, ci la mettite nelle mani….A…a…a…un mumento. Siete figlia di secondo letto?

Cicca: Chi?

Don Procopiu: Vostro padre ha preso due mogli, avero?

Cicca: Sicuru, e cci morsiru tutti dui.

Don Procopiu: E voi di quale letto siete figlia?

Cicca: Comu! ‘U lettu fa figghi?

Don Procopiu: Di quale moglie?

Cicca: Ah!…Sugnu figghia di la secunna mugghieri….ma u lettu sempri chiddu fù.

Lona: (uescendo da casa inviperita contro Cicca) Ffù malanova di vui sula, guardati chi c’è ccà. Ca chi voldiri….Ci dava a so figghiu, ora a Tinuzza mia… Cci volunu banneri ppi me figghia e napuliuna d’oru cco saccu. Tinuzza, proimi sta scupa…

Cicca: Non pigghiari avanti, oh, tinta minnica, ca me figghiu, mancu ppi schifìu l’havi a sta culumbrina di tò figghia….

Lona: Veni ccà, ‘ncugna, strascinata tinta…

Cicca: Oh cummari Lona. Lassa sta scupa ‘u senti?…Annunca ti dugnu a tò malanova, sciabulazza arruggiata!

Lona: A mia? A mia?

Cicca: A tia, a tia! (le due civitote, con le scope, se le danno di santa ragione, duellandosi fin oltre il cortile, uscendo di scena)

Don Procopiu: (se la fa alla larga) Sono peggio di l’opira dei pupe!

Tina: (uscendo da casa) Chi è stu catùniu? Don Procopiu, unn’è me matri?

Don Procopiu: E’ impegnata in un piccolo differuglio con una cortigliara di rimpetto.

Tina: E vui vi guardati ‘a scerra?

Don Procopiu: E chi posso fari? Sono amico di tutti, quindi divo ristari neutro.

Tina: Ah, bellu omu ca siti?….Spartemuli….

40

Don Procopiu: Non posso vi dico chi sono niotrali?

Tina: Spartemuli vi dicu! (la lite avviene fuori dal cortile).

Don Procopiu:  Ma chi sparte ci ha la meglio parte! (va fuori il cortile per sedarle) Calma, calma signore, vi preco calma, ma io chi c’entro, sono niotrale io, basta, basta, furii d’inferno, ahi, ahi, fitintissumu diavulu!!! (rientra tutto strappato!)  Lo dicevo io chi sparte avi la meglio parti ..(mette le mani in tasca) Le uova addivintanu zabbaglione 

Lona:  (venendo da fuori si rivolge alla figlia) Trasitinni cajorda, ppi curpa tò!

Tina:  Ju sempri ju, chi ci curpu ju?

Cicca:  Ppi ora mi nni vaju, ma non finisci ccà, tinta lavannara!!

Don Procopiu:  Ahi, ahi!!

Cicca:  Si stavumu a spiranza  vostra, malanova…

Don Procopiu:  Sparti è veru? Questo è il ringraziamento. Guardati come mi hanno conzato.. sembro uno spaventapasseri… ju c’ero bello ma ora!...  Chiuttosto datemi una scopetta!

Lona: Chi è, v’ati a sparari?

Don Procopiu: Datemi una scopetta, una scupitta, per spuliziarmi…

Lona:  Tina, oh pigghia ‘na scupitta ppi Don Procopiu e appoi ti chiuri intra, ca ju vaju nti me frati e videmu si si pò cumminari subbitu stu matrimoniu ccu Neddu Sculapasta !! (via)

Tina:  (piangendo,  dà la spazzola a Don Procopiu). Mi voli dari a Neddu Sculapasta!

Don Procopiu: Vedete donna Agatina, per seguire a voi, vi dissi: “sono niotrali”, non signori! Siete contenta ora! (vanno a casa)

Silivestra: (venendo da fuori) Ah!!! M’haju arricriatu! Signuri mei, vi dugnu ‘na bona nutizia. Sarafina Faccitagghiata  fu cunnannata a tri misi di jalera  e i spisi sparti! Ah!! Quantu m’arriscialu! E su c’è ocche n’autra strascinata, ca voli parrari ammatula, ju sugnu sempri pronta  a fari quateli!! (si siede)

41

Cicca:  Vincisturu, vincisturu, cummari Silivestra? Mi nni cumpiaciu: Ma quantu ha duratu sta causa?

Silivestra: Ca assai ha duratu! ‘Nprimisi si spuntau, ora finalmenti ci vinni l’abbucatu miu, e si dicidiu, ca ficimu cunnannari a Sarafina.

Cicca:  E a quatela d’idda contra di vui , comu finiu, comu finu?

Silivestra:  Nenti, non passau, casanza ca don Procopiu, ddu gran sceccu, sbagghiau ‘a cumparsa.

Don Procopiu: (uscendo da casa) Chi ho fatto, ho sbagliato la compalsa?

Silivestra: Ah, ddocu siti, c’ascutati? Tantu megghiu!!

Don Procopiu: (si avvicina) Siete sbagliata, siete sbagliate di glosso, vah!!

Silivestra: E picchì, quantu sentu? (si alza)

Don Procopiu:  Perché la mia difesa, la signora Serafina, non fu cunnannata mancu a un giorno, ma simplicemente  a cinque lire di multa e i spese.

Silivestra: Cui? Pazzu siti! Ddu cristianu ca parrau non dissi cincu liri, ma dissi tri misi d’arriscussioni (si siede) 

Cicca:  ‘Nsumma non si sapi a cu è c’avemu a cridiri, vui vi nni viniti ca è cunnannata, don Procopiu dici ca è assorta. Si po’ sapiri a virità?

Don Procopiu: A vò n’altra anche in dubbio i miei palore mettite? (va in fondo)

Silivestra:  (si alza) E  tu n’autra, scecca ca ci criri!... Allura unn’è Sarafina?, ah!? Su era assorta a st’ura fussi ccà comu un ghiaddurinia!... Inveci fu purtata ritta ritta o carciri!

Cicca:  Vih, ca mi nni cunsolu,  allura! A’ viritati giusta s’à miritava sta parti! O menu nesci cchiù ammanzata di dda intra.

Don Procopiu:  Eccola chi viene, llà, gualdate! Non vi sciacquate più la bocca, gente armale! Per saperlo quanto una donna è addifesa di don Procopio, di professione abbabbiere, addifende lite, sempre esce a libertà e artro non vi dico! E ora quanto finisciu di arraparmi. (rientra a casa sua).

42

Cicca:  Non c’è chi diri, è Sarafina Faccitagghiata, e è fora! Comu finìu, cummari Silivestra?

Silivestra:  Ci pottunu dari la libertà pruvisoria!

Sarafina:  A cca sugnu!!! Cu cincu liri di schifìu m’haju passatu ‘u piaciri, ca m’haju sciacquatu ‘a vucca. Ah!! Quantu arriscialu!!! (entra, prende una sedia e si siede davanti la porta)

Cicca:  Comu finiu, cummari Sarafina?

Sarafina:  Ca no sintisti figghia? Mi custò cincu liri! Ma chi nn’ha fari. Non sugnu no cchiù ricca, no cchiù povira!

Silivestra:  D’accordu cu ‘u Cuvernu si, sbirra d’u quarantotto. Ffu!! (entra)

Cicca: Ca mi nni cumpiaciu, cummari Sarafinedda daveru daveru!! O’ menu non parra cchiù sta pitulanti!  S’à miritava ‘na parti cunsimuli! E pari c’ava pigghiatu u ternu, la strascinata!

Silivestra:  (Entrando) Ma però arricramu a Roma ! L’haju a purtari ‘mprisenza riali! Ora ci fazzu ‘na supprica a Umbertu primu, e viremu comu ci finisci!

Sarafina:  Chi ci ha fari, murvusa! Aggattiti tostu, ca megghiu ppi tia è!! 

(scerra con le sedie,indi via entrambe)

Cicca: Vi salutu, cummari Sarafina, ca jaju chi fari! (passando vicino la porta di Silvestra) Appillativilla, cummari Silivestra, annunca cu l’ha teniri cchiù, a sta prajola!.... (esce)

Silivestra:  (esce con la scopa, gridando, e la va a mettere davanti la porta di Serafina, quindi rientra)

Sarafina:  ‘Ha vogghia di mettiri a scupa arreri ‘a porta! Ppi sta vota a scafazzasti fracita! ( e a sua volta mette la scopa davanti la porta di Silvestra e rientra).

Silivestra:  Ma a supplica ‘o Re ancora s’ha diciriri . Lesta l’haju, e ‘na carta ci ‘a mannai ‘o to’ abbucatu d’i causi persi, a ddu vecchiu sbirru di don Procopiu ‘u Ballacchieri! A stu strascinatu ca non servi nni l’haju a fari sturnari di stu quarteri.

43

Sarafina:  Picchì, chi ti ficiunu Sinnichissa? ( mentre don Procopio esce da casa)

                   Ahjai, quantu l’haju ranni, beddu Diu!! A tutti c’arruvini, a tutti ca ‘nni fa’ sturnari! A chi ti senti, tinta ca non servi, chi ti senti? A menu mali ca ‘i genti non ti hannu mancu ppi schifiu !!....

Silivestra:  E a tia mancu ti vidunu! … (scerra) vecchiu micidaru! Sciu! Sciu! (chiude la porta in faccia ai presenti)

Don Procopiu:  Un  artro tanto a lei!!!

Sarafina:  Lassativa abbaiari, don Procopiu. ‘Aceddu intra a iaggia, si non canta pp’amuri, canta ppi raggia!!

Don Procopiu:  E questo è vero! Benidetto il munto antico, ora li ci vuole! E’ la rabbia reciproca dentro la milza, che la fa gracchiare come na carcarazza sulitaria. 

Sarafina:  Ma dici ca bi mannau  ‘na carta o quali ca ci fici ‘na supplica e s’appillau n’to Re di So’ Maistà? …

Don Procopiu:  Già, fa rideri anchi i polli, eccola qua, ascoltate. Già quello chi ce la fece doveva essire  un mastro calciolaio.

Sarafina:  Sintemu, sintemu! Ma chi diciti ca non porta cunsiguenza!

Don Procopiu:  Ma chi cunsiguenza del fico d’Allamagna!

 Sarafina:  E chi c’entra stu malu cristianu? Cu ci ‘u misca?

Don Procopiu:  Quali cristianu?

Sarafina:  Ca Lamagna,’ u scarparu!

Don Procopiu:  E chi l’ha mentovato a Lamagna?

Sarafina:  Ca prima muntuvasturu calzolaju e poi Lamagna!

Don Procopiu:  No cara signora Sarafina, ci abbiamo confuso ‘i lingue

Sarafina:  Basta, liggitimmilla intra, quantu sentu ….

Don Procopiu:  (Si mette gli occhiali e legge, mentre si avviano a casa) “Egrecio  signor Re, ci la spono davanti i suoi occhi riali senza sorgizione, il quale ci

44

dive arriflettere che chi supprica nella sua prisenza è una donna abitante nel quartiere di la Civita …. (escono)

Cuncettu:  (Entrando) Tina, Tina, grapi!

Tina:  Cu è?

Cuncettu:   Ju sugnu Cuncettu!

Tina:   Chi voi? Pirchì vinisti? Si nni vidi me matri!

Cuncettu:  Non nni viri, ca a visti iri nni tò ziu!

Tina:  Mi voli maritari ppi forza cu Neddu Sculapasta

Cuncettu:  Ma c’è u tò cunsensu?

Tina:  No!

Cuncettu:  E allura pirchì ti preoccupi?

Tina:  Già! A tia ti pari cosa di nenti. U sai com’è me matri!

Cuncettu:   Non fari d’accussì, Tinuzza, chi ti pari ca ju non soffru cchiù di tia?

Tina:  Soffri pirchì mi voi beni, averu?

Cuncettu:  Certu!

Tina:  Ma chi putemu fari?

Cuncettu:  Chi putemu fari? Eppuri, si tu vulissi, cci fussi un rimediu…

Tina:   E quali?

Cuncettu:   Ca ti nni fui ccu mia!

Tina:  E comu? Senza matrimoniu?

Cuncettu:  Prima senza matrimoniu e poi pensa Diu!

Tina:  Già! E si a poi tu ti stanchi di mia?

45

Cuncettu:  Ma si ti vogghiu beni, comu mi pozzu stancari, babbasunazza!

Tina:  E quannu ni nn’avissimu a fujri?

Cuncettu:  Macari ora stissu … Anzi chi c’è megghiu occasioni d’ora, ca sì sula e non ti vidi nuddu?

Tina:  Ora stissu?

Cuncettu:  Ora stissu!

Tina:  Matri mi scantu Cuncettu!!

Cuncettu:  E allura pigghiati a Neddu!

Tina:  No, a Neddu no vogghiu! Non vogghiu addivintari ‘na Sculapasta!!

Cuncettu:  E allura!? Veni?

Tina:  Vegnu! E a mè matri?

Cuncettu: A tò matri ci lassi dù paroli scritti , tè ccà, scrivicci accussì: (dettando) “Cara madre…”

Tina: (scrivendo sulle spalle di Concetto) Mi trema a manu …

Cuncettu:  Non ti la fari trimari ora … mi stai spunnannu a spadda.

Tina:  E si veni me matri e nni attrova ccà?

Cuncettu:  E si tu perdi tempu apposta! Dunca “Cara madre, me ne vado lontano lontano …

Tina:  Accussì luntanu?

Cuncettu:  Per sviare le tracce!  ”… con colui che amo….”

Tina:  Assai, assai!

Cuncettu:  Assai, assai…”…. tanto che non potrei mai sposare un altro. Vi scriverò dalla prima stazione di fermata …

Tina:   Partemu cco trenu?

46

Cuncettu:  No, ca carrozza!

Tina:  Ma ora ca tu sì facchinu da stazioni, mi putissi carricari nto trenu!

Cuncettu:  Sì, ca eri ‘na valigia!!

Tina:  Ma allura pirchì ci scrivemu ca partemu cco trenu?

Cuncettu:  Ppi sviari le tracce, babbasunazza. Continua a scriviri: “ Vi abbraccio e mi dico sempre vostra figlia Agatina. Punto!”

Tina:  Cuncettu, staju pinsannu ca forsi non ni nni putemu fujri … ora.

Cuncettu:  E pirchì?

Tina:  Pirchì me matri non sapi leggiri! Inveci, si aspittamu ca veni, ci lu dicu di prisenza ca ni nni stamu fujennu…e accussì …

Cuncettu: Ni rumpi i jammi a tutti dui! Avaia Tinuzza comu ti ponu veniri certi pinzati …!

Tina:  U sai, è a prima vota ca mi nni fuju …

Cuncettu:  E ci mancassi st’autra, ca non fussi a prima.

Tina:  Sta littra ci la lassu ccà avanti a porta, va beni?

Cuncettu:  Forza amuninni prima ca ni vidi quarcunu.

Tina:  Cuncettu, chi mi stai facennu fari?!!

Cuncettu:  Stai tranquilla ca stanotti ti passa u scantu …

Tina:  Pirchì, chi succedi a stanotti?

Cuncettu:  Chi succedi? A quantu sì ‘nnuccenti … Tò matri non t’ha dittu nenti?

Tina:  Ah, sì, tutti cosi sacciu! Allura spicciamuni non pirdemu tempu.

Cuncettu:  Ti vinni a primura tutta ‘nta ‘ncoppu averu?

Tina:  ‘U sai comu si dici? U fujri è virgogna ma è sarvamentu di vita! E tu sei il mio salvatore!

47

Cuncettu:  Cuncettu!

Tina:  Salvatore!

Cuncettu:  Cuncettu!

Tina:  Salvatore

Don Procopiu:  (gridando da dentro casa di Serafina) Mettitivi d’accordo!

Tina e Cuncettu: Cuncettu, Cuncettu…(vanno via)

Don Procopiu: (uscendo) Mettitivi d’accordo!

Sarafina:  (seguendo don Procopio) Oh, la prajola schifiusa, quantu ‘nfamità ca ci misi! N’autra quatela ci fazzu (rientra a casa)

Don Procopiu:  Niente,  è inutile! Questa supplica riale non vali un chiovo! E arricordatevi del proverbio antico che dice: “Le ragli degli asini non arrivano al cielo”!

Lona:  (Entrando in scena) Tina, Tina, unni si? (Entra in casa)

Don Procopiu:  Si parlava di raglie, e la prima scecca ha cantato.

Lona:  (Uscendo con la lettera) E chi è sta littra , chi veni a diri? Chi c’è scrittu ccà? Appoi nta stu curtigghiu su tutti gnuranti e cretini, li bbestii, dicu ju, comu ponu campari senza sapiri leggiri?

Don Procopiu:  Cosa avete donna Olona, perché vi lamentate sempre, non sapiti che l’unico allitrato della Civita sono me medesimo?

Lona:  Menu mali ca ci siti vui don Procopiu, attruvai sta carta davanti a me porta, c’è piriculu ca è na quatela di qualche sciabbicota e dilittusa renna di stu quarteri?

Don Procopiu:  (leggendola nella sua mente) No, no, potete stari tranquilla, non è una quatela.

Lona:  Menu mali, picchì già mi stavunu  acchianannu l’agghi. E chi è allura?

Don Procopiu:  Nenti, nenti! Auguri! Fra poco divinterete suocera  ed avrete un jenniro.

48

Lona:  Jenniru? Ma chi stati dicennu, ‘mballacchieri ca non siti autru!? Comu pozzu essiri soggira si mè figghia Tina non è mancu maritata?

Don Procopiu:  Appunto perché se n’è folgita!!

Lona:  Folgita?

Don Procopiu:  Fujuta, mancu?

Lona:  Unni, quannu, dicitimi unn’è ca ma vò pigghiu!

Don Procopiu:  Nella missiva non è annotata.

Lona:  Ah, si nni jvu a Missina a farisi na nuotata?

Don Procopiu:  Ma quali Messina? Basta, voi non comprendete niente, e me ne fuggo anch’io da voi, come ha fatto Tina, vostra figlia…

Lona:  Aiutu, aiutu, citatini della Civita, don Procopiu si nni voli fujri ccu me figghia Tina, aiutatimi ….

Tutti gli altri:  (Entrando nel cortile) Ma chi fu, chi successi, chi è, chi succidiu?

Lona:   Stu vecchiu pilusu si nni voli fujri ccu me figghia Tina!!!!!

(Tutti rincorrono don Procopio come nelle vecchie comiche).

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 2 volte nell' ultima settimana
  • 4 volte nell' ultimo mese
  • 31 volte nell' arco di un'anno