A ruga vecchja

Stampa questo copione

A RUGA VECCHJA

(Ciopa)

Commedia brillante in tre atti

di

Pino Carella

A mia madre fonte inesauribile di ispirazione

PERSONAGGI

NUNZIATA …………………………………………   CIOPA

ROSA ………………………………………………… MOGLIE DI ‘NOTNI -  50 ANNI   

‘NTONI  ………………………………………………50 ANNI

PASCALI  …………………………………………… FIGLIO DI ‘NTONI - 18 ANNI   

FRANCA  ……………………………………………  FIGLIA DI ‘NTONI - _8  ANNI   

MASTRU MICU …………………………………….  50 ANNI

CATA ………………………………………………… MOGLIE DI MASTRU MICU - 45 ANNI   

ANNA………………………………………………… FIGLIA DI MASTRU MICU  - 17 ANNI   

PEPPINEjU …………………………………………..  FIGLIO DI MASTRU MICU -  8 ANNI   

BRUNU                                                                            8 ANNI

ARROTINO

Note di Regia

La commedia si svolge:

·in un esterno

·al centro una ruga degli anni 50

·il balcone della Ciopa

·Sotto il balcone la porta d’ingresso della stessa casa

·Lato destro del palcoscenico la casa di Mastru Micu con bagno esterno, una finestra che dà sul cortile ed annessa postazione da calzolaio

·Lato sinistro l’abitazione di ‘Ntoni con gradino

·Davanti le abitazioni ci sono piante di ogni genere.

     La scena si apre con il canto del gallo che dà inizio ad una normale giornata in un rione (ruga) di un qualsiasi paese della Locride.

     Nunziata (Ciopa) si affaccia dal balcone per sbattere il tappeto, canticchia, é contenta, sorride, si ferma e poi riprende il canto.

     Cata sbircia dalla finestra.

     Si odono rumori che provengono dalla casa a fianco

     Comincia la giornata anche per la famiglia di Ntoni,

     Si sente Rosa urlare.

ROSA     

Pascali! Pascali!  Árzati, árzati ch’è ura! Pascali árziti, ca pátrita è quasi prontu. Mi pari ch’é mala jornata, oji.

Non voi ‘u ti arzi? Jetta sangu!  Aspetta ca poi t’i paru eu!

Nunziata ha già cambiato oggetto da battere

Rosa entra e comincia a scopare fuori dall’uscio di casa, nota Nunziata e commenta….

ROSA

Batti … Batti …non ti bastáu u battiri d’a notti?

Sempi movimentu ‘nta ‘ssa casa!

( Cata non ha mai lasciato la finestra per tutta la scena , Rosa la nota..)

ROSA

E chimmu m’annorbavi…. sempi arretu a ‘ssu finestrali sî?

Santa Lucia, pa’ na vota non potevi sentiri a mmia?!

E’ megghju ‘u vai ‘u ti vidi a fígghjita, ch’é sempi rughi rughi!

‘Mbeci va’ videndu quali furnu fuma  e i fatti d’agenti!

(poi rivolta a Nunziata in maniera forte…….)

Ma… dich’eu…   non potiti scotulari ‘i l’attra parti? …… ‘on viditi ca staju pulizzandu?

NUNZIATA 

E bonu… bonu,  ca mi spostu! Mamma mia! Mancu ‘u m’éramu ‘intra.

ROSA 

‘Intra o fora, a purvarata è sempi  purvarata!

Non è ca tutt’i jorna nd’haju ‘u sgaiu cu sapunina?

Era megghju si nc’i jettava ‘i chija  parti, tantu tra lordazzi…

CATA     (che ha aperto di colpo la finestra)

Chi dicisti?

Ripeti, si nd’hai coraggiu!

A mmia, lordazza?

Propriu tu, chi finu ad ajeri dormevi c’u porcu sutt’o lettu.

ROSA

‘Azzoooooo!

Pari ca l’hai bona a ntisa!

Santa Lucia, mi pari ca  n’abbasti sulu tu!

‘On bidi si jocu a supa nd’havi ncorch’attru santu chi nci poti cuzzari  a lingua a ddui, a ‘ssu scurzuni!

CATA   

A mia scurzuni!?

E chimm’u ti pigghja paralisi ‘nt’all’anchi, ogni matina, quandu pigghji ‘ssa scupa!

‘U sannu tutti ca fai ca pulizzi e ‘mbeci vai videndu i catinazz’i l’attri.

ROSA 

Eu fazzu ca pulizzu?

Nd’avía ‘u m’era lordazza com’a ttia!

Poi parri giustu tu, chi nd’havi d’i cincu chi sî arretu a ‘ssu finestrali chi vai significandu.

NUNZIATA  ( che suo malgrado ha assistito a tutta la scenata mattutina, cerca di sedare…….)

E mò  … nc’è bisognu ‘u vi mingrijati?

ROSA

Ccittu tu, fatti i fatti toi!

CATA 

Si!... Fatti i fatti toi, fatti!

NUNZIATA 

E ruppitivi i corna … chi m’importa a mmia! (richiude il balcone e rientra)

ROSA 

Chi va’ facendu!...  Ah?...Nd’havi d’i cincu chi sî arzata.

Comu si vidi ca non hai a cchi fari. Non avisti mai garbu ‘u fai nenti.

CATA 

Mmmh …  giustu tu parri ‘i garbu … sgalapata!

(Nel frattempo i rispettivi mariti, svegliati dal chiasso, fanno la loro comparsa sulla porta)

‘NTONI 

E mo vidimu.

Ch’esti ‘stu manicomiu …  ‘m prima matina.

MASTRU MICU 

Bongiornu  a tutti! … puru ca tantu bonu a mmia non mi pari …

( Intanto: Nunziata apre il blcone e, ancora in vestaglia, stende i panni.

I due mariti guardano estasiati.

ROSA  (continuando a inveire contro Cata)

‘U vidisti chi cumbinasti? …  Rivigghjasti a tutti!

CATA 

Eu rivigghjavi a tutti?

Tu l’armasti na guerra ‘m prima matina!

ROSA 

Eu non l’armu guerri, eu mi fazzu i fatticeji mei.

A curpa esti a tua!

Si non jevi guardandu d’a finestra, stu manicomiu non succedía.

CATA 

Eh …  virga i lampu mu ti stocca!

Ma si poti sapiri pecchì non ti fai i fatti toi!

Eeeeh!... ‘U non aviri a cchi fari!

ROSA 

‘Azzo! Mmmh!

L’ha’ tu u chi fari!

Tu, chi mandi a marítita ch’i carzi sciancati!...  Non sî bona manc’u ripezzi e non sai mancu ‘u teni na gugghja ‘nte mani!

CATA 

Eu sgalapata?

L’hai tu u garbu, eh! Pigghjasti ‘i mámmita, chi non sapía ‘u teni nu manichinu i mani.

ROSA

Eu non sacciu ‘u tegnu u manichinu e tu a gugghja .

CATA 

Eh … malanova mu ti veni!

‘Assa u trasu ’intra,  va, ca nd’haju a chi fari e non pozzu perdiri tempu cca, appressu a ttia! (rientra)

ROSA 

Trasi …  trasi, ca ncorchi jornu fazzu ‘u paghi vecchji e novi!

( da una pacca alle spalle del marito che era intento a guardare al balcone)

E tu, camina! Vidi ch’è ura ‘u jati fora! Non t’a  jiri langarijandu, ca ti fazzu pasta i sarzizzu.

NTONI 

E bonu… bonu, ca vaju!

Pascaleju  é prontu?

ROSA 

Vaju e m’abbertu  (rientra)

(Mastru Micu comincia a preparare la sua bottega da calzolaio)

NTONI 

Mastru Micu, chiju serviziu ‘u finístuvu?

Staci arrivandu Pasca,  e sugnu ancora senza scarpi!

MASTRU MICU 

E cch’era, lampu?

Du’ jorna nd’havi, chi m’i portástuvu!

Vonnu fatti i petti … i tacchi… ! Esti nu lavureju delicatu, esti!

NTONI 

Ca… certu…, n’operazioni chirurgica esti!

(entra intanto Pascali)

NTONI 

Ah! Sî prontu?

E cchi catinazzu nci volía?

A matina ‘u ti surgi d’u lettu nci voli nu voi, nci voli!

Jamu,  moviti! Và mbarda a sumera.

PASCALI 

E bonu, nc’é bisognu ‘u gridi?

(nel frattempo Anna é alla finestra che stende i panni e Pascali la nota)

‘NTONI 

Certu ca gridu, sinnò non senti i nuja manera!

Arzira non sapevi ‘u ti curchi prima, ‘mbeci ‘u vai girijandu ‘i notti a notti.

MASTRU MICU

Ntoni, nô trattati accussì, ch’è nu bravu figghjolu!

‘On viditi ca fatiga quantu nu mulu, d’a matina a sira!

NTONI

Sì, è beru, ma ogni tantu i cosi i voli ditti a ddui o tri botti.

Permettiti,  Mastru Micu, vaju ‘u vju s’è pronta a spisa.

 

NUNZIATA  

Bongiornu Anna!

ANNA

 Bongiornu! (secco) e poi chiude la finestra

NUNZIATA

Mamma mia, Mastru Micu, mala jornata, oji!

MASTRU MICU  

Mala jornata?  A mmia mi pari ch’è chija giusta! (corre in bagno tenendosi la pancia).

(entrano Rosa e Ntoni)

NTONI 

Malanova! Puru oji pani e allivi… e quattru mastozzica

ROSA 

Chistu passa u cumbentu!

Camina pa’ fora, sinnò chista t’a ruppu ‘nte filetta (agita la scopa)

(la Ciopa canta, Rosa osserva inferocita ed entra in casa)

Entra  Cata

CATA

Micuuuuu!

Micuzzeju… adduvi sî?

MASTRU MICU  (dal bagno)

Sugnu cca!

CATA 

Ah, si ‘nto bagnu. Ancora nenti?

MASTRU MICU

Malanova, … ancora nenti, sulu scrusciu (esce tutto sudato)

Ma… dicu eu, chi nci fici ‘i mali d’u pateternu!

L’attri mangianu e s’abbuttanu, e poi vannu lisci comu l’ogghju!…  Ed eu nenti!

L’attru jornu u medicu mi domandáu si mi mangiai na cofana i ficandiani.

Ficandiani!? Nd’havi anni e anni chi nê provu!

CATA

 Bonu… bonu….

Non t’agitari ch’è peeeeju!

Ma chistu occhju tostu nd’havi ad éssiri (alludendo alla vicina)

Nd’haiu  mu ‘nci’u dicu a zziáta Peppina u t’asciúmica.

Voi ‘u ti fazzu ‘ncarcosa? … na guccia ‘i the, ca t’aggiuva…

NUNZIATA  

No,  u the è ristringenti! Dátinci, si nd’aviti, nu pocu ‘i gerba o, megghju ancora, na bella tazza d’afra!

CATA 

Eh, …. eccu c’arriváu a dottoressa!

NUNZIATA

Eu, veramenti, nd’avarría ‘u mi fazzu i fatti mei!

Eu u fazzu pe’ bui.

Si non aviti gerba nu pocu v’a dugnu eu, ca m’a mandar’i Bonosajiri, ‘i l’Argentina.

MASTRU MICU 

Dátimi chi catinazzu voliti, basta ‘u mi libbaro e mu mi passa’stu doluri ‘i panza.

CATA 

Forzi è megghju ‘u vaju jô speziali ‘u mi duna nu cristeri?

NUNZIATA 

V’u fazzu eu, mastru Micu!

CATA 

No, no,  nci’u fazzu eu.

NUNZIATA 

Fati ‘u veni ad Anna, ca va mandu cu d’ija nu pocu ‘i gerba.

CATA

Anna….. o Anna

Scindi,  figghja, va jà donna Nunziata ca ti duna nu pocu ‘i gerba.

ANNA  (Dalla finestra )

Va tu, mamma, ca eu non pozzu mollari!

Staju cogghjendu i punti da magghja e propria mo’ mi misi ‘u ‘mpilu u ferru… non ‘mbolarría ‘u sbagghju.

CATA

 ‘U capiscivi, va…. ‘assa ca vaj’eu.

NUNZIATA 

Non vi preoccupati ca v’a scindu eu,  tantu nd’haiu ‘u nesciu.

MASTRU MICU

 Grazzi. Vor diri c’abbricazioni spetta a mmia (alludendo)

(entra Rosa con un grosso secchio in mano pieno di mangime per il maiale)

(Cata  fa’ finta di non vederla evidentemente per la litigata mattutina)

(Ciopa arriva con la gerba  avvolta in un pezzo di carta)

ROSA  (rivolta alla Ciopa)

Nd’avarríssivu  a bontà ‘u nci dati n’occhjata d’a figghjola c’ancora é chi dormi

Si vidi ca non sentíu u manicomio chi facístuvu fin’a  mmò.

Ca eu allongu ja all’ortu ‘u nci mentu u mangiari d’u  porcu.

NUNZIATA 

Jati squetata. Puru ca si rivigghja adduvi vaji?

Po’ pari ch’è picciricchja du tuttu?... nd’havi sei anni, o sbagghju?

ROSA 

Si, pe’ l’appuntu, nd’havi propriu sei. Vu’  ‘n grazi’a Diu ‘i teniti bon’a menti i cunti.

Vaju e vegnu a na volata (Si avvia)

CATA (rivolta alla Ciopa appena Rosa esce)

Comu? U porcu nô teni sutt’o lettu?

NUNZIATA 

Veramenti eu no’ mi pigghju ‘ssi picci!

MASTRU MICU 

Non sarría ura ‘u vai ‘u mi fai ‘ssa guccia ‘i gerba, ca staju morendu d’u doluri!

CATA

Nd’hai ragiuni, mo vaju. Cu permessu, ‘gnura Nunziata! (esce)

NUNZIATA 

Jati…jati.

O  Mastru Micu,  ma chi mangiastuvu ‘u vi sentiti  accussì?

MASTRU MICU

Èna storia longa.

Non dipendi d’u mangiari.

Sinnò pecchì l’attri mangianu, mbivunu,  s’abbuffano, e non succedi nenti! Mentr’eu, cu ddu’ coccia i pastina, mbuiu.

Adduv’è  c’arriva Carnilavari ed eu mancu nu morzu i sarzizzu pozzu provari.

(ogni tanto Nunziata controlla l’uscio della porta di Nunziata per accertarsi se la piccola dorme,

Anna entra con il suo solito lavoro a maglia e si siede sul gradino.)

NUNZIATA 

Bongiornu Anna! (Anna non risponde)

Chi nd’hai? Ma… sî arraggiata cu mmia?

Nd’havi nu pocu ‘i tempu a ‘sta parti chi mi rispundi sempi mali?

ANNA 

Ma voliti ‘u mi dassati ‘m paci, si o no?

MASTRU MICU 

Chi sunnu ‘ssi risposti, Anna!?

ANNA  (risentita dal tono del padre)

Nenti, pa’, è ca nd’haiu penzeri p’a testa!

MASTRU MICU 

E tenatilli ‘nta testa, i penzeri, e rispundi comu si devi a una signora più grandi di tia!

(si sforza di parlare Italiano)

NUNZIATA 

Dassatala stari, Mastru Micu…… é l’età…

MASTRU MICU 

Età o non età l’educazioni vieni sempri al primu postu.

 (rivolgendosi ad Anna) Il piccolinu dormi?

ANNA 

Ancora si, ma è quant’u si rivigghja! Prima si girava e si votava ‘nto lettu.

NUNZIATA 

I figghjoli crísciunu dormendu

(entra Cata con una tazza in mano)

CATA 

Éccuti a gerba, pigghjatilla mò, ch’é bella carda, accussì  t’aggiuva prestu.

( Cata non fa’ in tempo a muoversi dall’uscio di casa che fa il suo ritorno Rosa, sconvolta)

ROSA  (piangendo)

Disgrazia mia!  Focu meu! Cola … Coliceja meu! Chi fini facisti?!.....

NUNZIATA

Chi vi succedíu, cummari Rosa?

ROSA 

Disgrazia mia! Mo cu’ nci ‘u dici a marítima!

MASTRU MICU

ANNA                             Ma chi succedíu?

CATA

NUZIATA                  

ROSA 

Si levaru a Coliceja meu.

CATA 

A ccui!!!...

ROSA  (piange e tracanna la gerba  prendendola dalle mani della Ciopa. Dopo aver bevuto….)

A Cola ... Coliceja meeeeeu!

ANNA 

Ma si po’ sapiri cu’ é ‘stu catinazzu ‘i Cola?...  Eu nô canusciu!

ROSA 

Cola… u porcu … u porcejuzzu meu!

( Mastru Micu inatanto mani alla pancia corre in bagno)

NUNZIATA 

E cch’è, Mastru Micu, a cummari Rosa si mbivi a gerba e a bui vi faci effettu?  (ride)

ROSA

Ah. Ma comu vi duna cori ‘u jati sputtendu a cagnola!

Comu riparu senza ‘i Cola meeeeu!

CATA

Ma comu potti succediri?

ROSA 

Ed eu chi sacciu?

Jivi ‘nta zzimba ‘u nci jettu  i grodati e a Coliceja… ‘u vidistuvu vui?... Jà no’ nc’era!

Po’  vitti u cánceju apertu,…  si vidi ca ncorchi figghju ‘i bona mamma trasíu e s’u leváu.

NUNZIATA 

E cca…  mamma mia…Mancu ‘u m’era chi… e s’u levávanu!

ROSA 

Sacciu eu comu ‘u criscivi. Canigghja e mangiari bonu, mangiava megghju i nui!

Quantu sacrifici! Propria mo’, chi manu manu simu a carnilavari,  propria mo’ ch’era prontu mu ‘mmazzu, e ss’u levaru.

Mo’ cu ‘nci’u dici a Ntoni ! Chju m’ammazza a mmia! Fuv’eu c’u vozzi all’ortu!

Doppu chi cc’avanti no’ stetti cómmutu… ca nd’havi agenti chi vorria a testa sciuppata (allude  a Cata).

CATA 

E mo  a curpa nci ‘a levu eu!?

NUNZIATA 

No’ ‘ncignati com’a stamatina! E’ mi nda vaju pa’ spisa. (esce)

(Mastru Micu esce dal bagno ipersudato imprecando)

MASTRU MICU  

Nenti, nenti, e ancora nenti!

Malanova! Cu ‘stu ribbeju chi facístuvu non mi fitti ‘u mi…

( Si ode la voce del piccolo Peppi che reclama la colazione)

ROSA

Ca cui s’a ‘spettava ‘ssa batosta! Ma nommu mu s’u gódunu! U signuri ‘on boli cosi storti! Dogghjacólica mu nci veni nte gudeja, ‘u vannu sciorta pe’ nu misi ‘i fila!

MASTRU MICU

P’amuri i Diu, non parramu ‘i ‘sti cosi, ca non nd’haju riparu, oji!...  Mamm’a paaanza!

ROSA

 A panza, a panza…  eu ciangiu a Cola meu!

MASTRU MICU 

Ognunu si ciangi a Pavuleju soi!

ROSA

Sugnu rovinata, sugnu! 

ANNA

Gnura Rosa, non fati accussì…  pari ca si gridati ‘u trovati?

ROSA

Nd’ha’ ragiuni, figghja, ma eu non mi fidu ‘u mi rassegnu! Spijavi ‘n giru, ma nuju sapía nenti.

ANNA

Bonu, bonu,  pot’éssiri ca ncorchi novità nesci o chjanu

PEPPI 

Mamma… Anna… a suppa!

ANNA  

Si rivigghjáu sua eccellenza! (corre in casa)

MASTRU MICU 

Cata, va’ fammi ‘sta catinazza i gerba ‘u vidimu s’è cosa ‘u m’aggiuva, ‘sta vota.

ROSA

E chi nd’avimu ‘u riparamu, dassa ‘u mi preparu u brasceri.

( Rosa comincia a preparare il braciere,

dopo un pò appare la piccola Franca con del pane in mano)

ROSA 

Trasi… trasi pa’ dintra, ca faci friddu,  nomm’u pigghja ncorchi malannu.

FRANCA 

Si, mo’… mo’!

ROSA  (Continua ad attizzare il fuoco. Dopo un pò rivolta ancora a Franca)

Allura non senti?

Trasi pa’ dintra, ti dissi, non mi fari ‘u sbalestru, ca nd’haiu picci pa testa!

FRANCA 

E va bo… e non gridari ( non si muove)

 ROSA

 Mastru Micu, non vi faci friddu, jocu? …  Non sentiti cucurita chi tira?

MICU

E comu nd’haiu ‘u fazzu, intra non si vidi nenti

ROSA       (a Franca)

Ma voi ‘u tras’intra, si o no?

Ma guardati testa tosta chi nd’havi;  pigghjasti tuttu i nannita,  tutt’a bonattánima d’a socera esti, paci adduv’é… megghjiu nommu ma nominu, va, c’a mmia non mi potti mai vidíri (si scotta con il braciere)……… eccu cca, ‘u dicía eu, ca ancora l’havi cu mmia…  e ca mancu doppu morta mi dassa ‘n paci!

Esce dalla porta di rimpetto Peppino il figlio di Mastro Mico che va a baciare il papà

 MICU   

Principinu, v’arzástuvu?  E veniti cca, ca vi dugnu subitu u chi fari.

PEPPINU

No!... Mo’ non vogghju ‘u fazzu nenti… mo’ nd’haiu ‘u jocu.

MICU     

Mi pari a mmia ca n’a mastich’i nuja manera. Ehhhh…  quando u sumeri ‘on boli ‘u mbivi……

PEPPINU  

Abbaca ‘u frischji

MICU  

Mamma doluri di panza chi mi vinni mo’… ( corre in bagno)…

CATA      

Éccuti a gerba. Vidi ch’è bella carda!  E  stavota vi’ mu t’a mbivi,  caaa…  catinazzi ca ti fazzu n’attra!

ROSA   (ancora inveendo con Franca)

Ma voi o non boi ‘u tras’intra,  o nd’haiu ‘u pigghju a currija?

CATA      

Novita ’i Col… ehmm…  d’u porcu

ROSA      

Ca quali novità  (piagnucolando) 

Cu’ sapi cu’ s’u futtíu!  U Signuri…  nommu s’u godunu e chimm’u nci pigghja dogghjacolica ‘nta panza!

(intanto i bambini giocano a rincorrersi)

CATA  

Peppinuzzu,  non fujiri,  ca ti faci mali! Po’ ti sudi e a notti t’a fai tussendu!

ROSA  (a Franca)

Mu ti veni ‘mprisa, ‘u ti veni!...  Non volisti ‘u mi senti 

     (fa’ per rincorrerla con una piccola bacchetta la bimba gli fa perdere l’equilibrio e cade per terra)  Digraziaaata, quando torna pátrita  fazzu nommu t’a scordi ‘sta jornata!

Jamu, figghjia, ca sugnu cardicijata pô porcu! Non mi far’arraggiari! 

( gli torna in mente il fatto del maiale)

Focu meu, quand’u sapi marítima faci nu macellu, faci.

ANNA  (dalla porta) 

O ma’, vidi ca misi l’acqua p’a pasta …

MASTRU MICU   (esce dal bagno)

 Scrusciu, scrusciu, e scrusciu…  u Signuri mi castica!

CATA   

No,  scrusciu e puzza chi, mancu li cani, si mori!

MICU    

E certu,  nd’havi ottu jorna chi non vaju ‘i corpu!

CATA    

Sa’ chi ti dicu?  Mo vaju jô speziali pe’ nu cristeri! Anzi… Anna,  figghjia, va tu c’a mmia mi dólunu l’anchi..

ANNA  

 Eeeeu?...  Eu no!... E’ mi vergognu ‘u nci cercu certi cosi

CATA   

E cca eu nô sapía?

Va  crisci figghjoli, va. Eu ‘u dissi sempi: na mamma faci pe’ centu figghjoli, ma centu figghjoli non fannu pe’ na mamma.

Dassa ‘u vaju, va!

MICU 

Non è megghj‘u m’aspettamu fin’a stasira?!

FRANCA E PEPPINUZZU  ( in coro) 

Si spagna ! Si spagna!

ROSA 

Ccittati, vui! ‘A viditi chista?

(mostra la bacchetta minacciosa e i bimbi ammutoliscono. Poi riprende a pulire erbe davanti all’uscio di casa)

CATA  

Vaiu  e ‘u tegnu prontu! Si non ti libbari fin’a stasira ‘u facimu.

 Anna, oh Anna!... Sta attenta all’acqua d’a pasta

FRANCA E PEPPINUZZU 

 U FACIMU U FACIMU

ROSA  ( furiosa)  

Ancora?  Non nd’havi ‘u torna patrita?... Fazz’u ti conza!

 ( tra sé e sé)

U bellu esti ca mi conza pur’a mmia ( il riferimento e’ al maiale sparito)

ANNA 

Puru Pascali jiu fora? ( rivolta a Rosa)

ROSA  

Certu. Ormai é randi e grossu e, si boli, nd’havi ‘u si trova na bella figghjola e mu si marita.

ANNA  (dopo aver indossato la mantella )

Eu vaju  intra. Peppinu, non fujiri, ca ti sudi e poi…

PEPPINO 

U sacciu,  mi ven’a tussi!

MICU     

A sentisti a sórita?

Senti, quandu parramu nui randi, si no aguannu chi veni t’accordu cu massaru Gianni ‘u vai chi crapi!  Accusì si voi m’attrippi nd’hai largu!

ROSA  

Mamma mia, chi scalora tosta! Ma chista c’a scippáu affari… è bona sulu pô porcu

Ah, Coliceja meu…  adduvi si!

Chi nomm’u vi fiditi manc’u cacati!...  scusati mastru Micu

Entra Nunziata

NUNZIATA  

Cummari Rosa, novità pô porcu?  Eu spijavi ‘n giru, ma nuju sapi nenti

ROSA   ( piangendo) 

Nuia novità i Coliceja meu!  Ma vui ‘u mentistivu ‘nte giornali, già

NUNZIATA 

 Eu ‘u fici pe’ vui, ca vi vitti quant‘éravu disturbata e scumportata…

ROSA    

E scumportata sugnu, ca mo cu’ nci ‘u dici a marítima. Chiju faci nu sgatalasciu….

Intanto i bambini si rincorrono e prendono in giro La Ciopa  

FRANCA e PEPPINO (insieme)

Ciopa, Ciopa, Ciopa

NUNZIATA  

Ccittu, scustumati! Non havi cu’ vi ‘mpara a ‘ducazioni!...

ROSA 

Mamma mia, ca chi ficiaru i crijaturi. Iati appressu ad iji?...

Franca, tocca pe’ dintra… sinnò quant’è beru Diu ti ruppu chista nte costati!

E poi a mia est’educata, veru Franca?  ( Franca fa le boccacce alla Ciopa )

ROSA 

E disgraziaaata!

NUNZIATA  (nota Mastro Mico intento a lavorare le scarpe in silenzio)

 Mastru Micu, v’aggiuváu a gerba?

MICU  

M’a mbippi, ma ancora nuju movimentu! Pari ca mi ‘ngurríjanu i gudeja … ma… nenti

NUNZIATA 

Allura cca nci voli u cristeri!

FRANCA E PEPPINO   Si, si, u cristeri

Anna é sull’uscio della porta e viene notata dalla Ciopa

NUNZIATA  

Anna, tu jocu eri?

ANNA   ( acida)

 Si, eu non vaju girijandu d’a matin’a sira! Eu nd’haiu a cchi fari!

NUNZIATA 

Va bo’, eu trasu. Bon’appetitu.

ROSA  

Franchiceja, vidi ca eu trasu ‘u preparu e c’ann’attru pocu ti chjamu! T’arraccumandu, non mi fari u mi sgulu

FRANCA  

Si va, va

MASTRU MICU 

Mi pari ch’é ura ‘i chjusura. A matinata voláu

CATA  

Éccumi cca.

Madonna mia, quant’agenti nd’havía. Certu, ca faci palazzi, nd’havi sordi chi non sapi mancu m’i cunta!...

MASTRU MICU 

Tutti stítichi sunnu ‘nta ‘stu paisi

CATA 

Pari ca sulu cristeri vindi! 

‘U vidi cca?... ( mostra il clistere), calibru ottu….. sulu chista misura restáu!

FRANCA E PEPPINU  

Mamma mia ch’é grossu!

ROSA, CIOPA E CATA  (sull’uscio di casa) 

‘U fazzu eu!... 

(Mastru Micu resta impietrito e… dopo un pò)

CATA  

Focu meeeu!... Micu, chi nd’hai?...

MASTRU MICU   (Correndo verso il bagno)

Chista é sciooorta…

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

Stessa giornata siamo all’imbrunire la bottega di Mastro Micu è già chiusa.

 Tre bambini giocano nel cortile

FRANCA   (fa la conta come si faceva un tempo con il dito medio della mano destra contro il           

                      palmo aperto della mano sinistra poi anche gli altri bimbi appoggiano il dito)

Co Co Co, cu’ voli ‘u joca ‘u veni mo’  

Co Co Co, cu’ voli ‘u joca ‘u veni mo’

Alla lampa, alla lampa, cu’ mori, cu’ spira e cui campa!

Ammucci tu (tocca a Bruno un vicino di casa)

giocano a nascondino

CIOPA   Si affaccia la Ciopa al balcone sempre canticchiando mette l’acqua alle piante canta

Vola, colomba bianca vola, dille che non sarà più sola

FRANCA PEPPINUZZU E BRUNO (canzonano la Ciopa)

Vola marmitta e cassalora……….. Ciopa… Ciopa… Ciopa 

CIOPA 

Scustumati,  jativindi pe’ casi vostri, ch’è ura ‘u v’aricogghjiti.

Ma  non aviti educazioni?  Vîti ca vi libaru cu ncorcosa.

FRANCA   

E provati! Vidimu si siti capaci!

PEPPINEJIU 

Tantu no’ ndi cogghjiti, no’ ndi cogghjiti, no’ndi cogghjiti ( a musica - prendendola in giro)

CIOPA   

Chi sunnu ‘ngarbati!

Ma mo’, santu diamminuni, vi mostru eu! 

Incomincia a tirare addosso ai bambini tutto quello che le è vicino. Ciopa, tiene sul balcone molti oggetti per utilizzarli quando i bambini la prendono in giro. Il frastuono fa’ uscire fuori Rosa

ROSA 

Ma dicu eu,  sempri ribbeju fati?

CIOPA 

Pigghjativilla cu ‘sta manijata ‘i figghjoli ‘i … Ma, mo’ a stacía dicendu bona!

ROSA 

Abbadati comu parrati, gnura Nunziata. Nui, ‘i chissi cosi,  non ndi ‘ntendimu

(rivolgendosi a Franca)

A ttia,  pispicia, non é ura ‘i casa? Vi’ ca scuráu

(poi alludendo a Peppinejiu )

E poi ti dissi ca nd’hai ‘u vai cu chiji megghju ‘i tia, no cu cert’agenti chi non si fannu mai i fatticeji loru e, suprattuttu, chi non hannu manc’occhji ‘u ciángiunu!

( Bruno risentito dalle parole di Rosa le fa le boccacce e scappa via.

 Rosa gli tira contro una ciabatta e rientra in casa.)

NUNZIATA  (Canta)  

Tre mesi sono lunghi da passare quando l’amore stuzzica il mio cuoreeeee

Ti prego amore mio non mi lasciareeeee

I bambini, prima di scappare verso le proprie abitazioni, gridano in coro CIOPA CIOPA CIOPA

Mastro Mico ritorna ubriaco fradicio dalla bettola e si mette a cantare la stessa canzone di Nunziata

MASTRU MICU 

 Ma chi ssi bella ! Si non era maritatu nu penzeru nci’u facía!

NUNZIATA   (scherzosamente)

Veramenti? Ma siti assai cchjù rand’i mia!

MASTRU MICU 

E a mmia chi m’importa? Sî sempi a cchjù bella d’a ruga! (bussa alla porta di Nunziata)

Laprimi, laprimi, famm’u ‘nchjanu

NUNZIATA  

Ma vui siti pacciu, Mastru Micu

 MASTRU MICU

 Pacciu no, …. forzi nu poco mbiacu si! Eu sugnu pacciu pe’ ttia!

CATA  (esce improvvisamente)

Disgraziaaaaatu, camina p’a casa, camina! 

‘On bidi comu ti combinasti bellu!

MASTRU MICU

Ccittu, tu! 

Brutta pianeta…… eu nd’haiu ‘u mi maritu cu Nunziata

CATA 

Camina p’a casa, ti dissi!  (poi rivolta a Nunziata)

E vui chi bi guardati, ah?

le grida attirano l’attenzione di Rosa che esce dall’uscio di casa

ROSA 

Chi fu, Mastru Micu, chi succedíu?

CATA 

Nenti, nenti, non succedíu nenti!

ROSA 

Mamma mia, si ’ntotanáu bonu bonu

MASTRU MICU 

S’era véduvu mi maritava cu bui

ROSA  ( batte il braccio ad ombrello!)

‘Ss’attra crancascia volía eu!

(Cata, con gran fatica, cerca di portare il marito a casa)

MASTRU MICU

Non bogghj‘u vegnu a casa! Ti dissi ca staju commitu cca!

CATA   

P’a casa, ti dissi p’a casa,  non mi fari ‘u nesciu paccia cchjù ‘i chiju chi sugnu!

ANNA  (dalla soglia)  

Trasiti pa’ dintra, papà 

Entra in scena Ntoni, richiamato da chiasso

ROSA   (al marito)

Si ‘ntotanau bonu, non staci mancu a jirta

‘NTONI    

Mastru Micu, chi facístuvu …. u pienu?

MASTRU MICU  

Si, si, mi pienai!

CATA   

Eu a casa non nci dugnu!

Po’ nesci e basta nu biccheri ‘u si ‘mpistuna

MASTRU MICU 

Statti ccittu, ti dissi ‘u ti sta’ ccittu!

Tu, brutta donna che non zai comu si guarisci dal dolori di panza, lo vedi comu si fa?

Attru ca cristeri e gerbi!

NTONI 

Nd’havi ragiuni mastru Micu

CATA 

Puru vui nci dati corda, no?

NTONI

Pe’ sumportari a vu’ attri fimmani nci voli attru ca chissu

ROSA 

Camina pa dintra,  ‘mbeci ‘u spariciji!

Ti fazzu vidiri eu ch’esti u sumportari

Adduvi a trovavi a n’attra chi sumportava com’a mmia

NTONI  

A mmia mi sumporti?

Nnd’havía ragiuni a bonanima ‘i mama ca non facevi pe’ mmia

N’ura arretu non parevi accussì ‘mbiparuta, t’a pigghjasti a purga, ca non trovavi u porcu?

ROSA  

Potía mai sapíri c’a ttia ‘n prima matina ti mangiávunu i mani ‘u vai m’u libari ‘nt’all’ortu ‘i cumpari Cola?

Camina intra, e ccittu… sinnò manc’u mangiari, stasira, ti fazzu, mu paghi u schjantu chi mmi facisti ‘u pigghju

NTONI  

Ncorchi jornu fazzu cosi ‘u si dinnu!

(Escono)

Cata riesce a quietare Mastru Micu e a farlo rientrare a casa

Nunziata richiude il balcone

Entra Pascali

PASCALI  (si siede sull’uscio di porta) 

Anna, trasi… trasi

ANNA 

Ciau, Pascali, allura parrasti ch’i toi?

PASCALI 

Ma chi parrái.

Non è sirata giusta, chista, volía ‘u nci dicu ncorcosa, ma  iji si stávanu mingrijandu, figurati si badávanu a mmia. E tu?... Parrasti?

ANNA 

Ma sî pacciu?... s’u sannu m’ammazzanu, ‘u sai ca non bonnu! Speciarmenti a mamma… é fissata… dici ca fati ‘u dormi u porcu sutt’o lettu.

PASCALI  

Chi dicisti?

Si nd’avarría ‘u sapi na cosa ‘i chisti  a mamma mia, nesci paccia.

Ija  dici sempi ca nd’haju ‘u vaju cu chiji megghju ‘i mia.

ANNA  

E comu facimu?

PASCALI 

Eu prima ‘i Pasca nd’haju ‘u trovu u coraggiu mu nci’u dicu, ma tu statt’attenta a pátrita!

Urtimamenti mi faci strani domandi… nd’eppi a capisciri ncorcosa!

Mi faci: “Vidisti ad Anna?... Adduvi vai?... E mo chi fai?”...

ANNA

Jiu non mi preoccupa!  M’u dissi sempi: figghja, fai sempi chiju chi ti dici u cori.

Ma a mamma si saparria na cosa i chisti…

Mi dici sempi ca pigghji ‘i mámmita e c’a cummari Rosa nd’havi a lingua c’a vorría sciuppata.

PASCALI 

Veramenti mancu mámmita è d’i cocivuli

ANNA  

Parri propriu tu, chi mámmita grida d’a matina a sira, chi pari na bagnarota

PASCALI 

Anna, mo’ ‘vanzi facístuvu nu ribbeju ca mastru Gianni tornáu mbiacu tostu comu nu pezzulu

ANNA 

Finíscila, Pascali, ‘u sai ca non mi piaci ‘u parru ‘i ‘sti cosi

PASCALI 

Nd’ha’ ragiuni, no’ ndi potimu mingrijari pe’ ‘sti cosi

Intanto Nunziata viene in strada fumando una sigaretta - I due fanno per allontanarsi

NUNZIATA  

Bonasira, signurini

PASCALI E ANNA

Bonasira

PASCALI 

Bona sira a vui, gnura Nunziata, comu mai a ‘st’ura… strati strati?

NUNZIATA 

Nescivi ‘u mi fumu na sicaretta! Cchjuttostu vui,  comu mai ccà, a nita, e poi ciu ciu….

ANNA 

Veramenti eu stava tornandu a casa

NUNZIATA 

Vi’ ca eu nescivi prima ‘i tia, ‘u sai?

PASCALI

Chi volarríssivu diri?

NUNZIATA  

Nenti, nenti…. parabula significa…

NUNZIATA  

No,  no, parrati…

NUNZIATA

Eu vi viju sempi a nita.

Na para i voti vi pizzicavi chi minávuvu p’a marina!

Chi vi pari ca sugnu, scema?... e certi cosi nê capisciu?

ANNA 

No, no, vi sbagghjati, non éramu nui

NUNZIATA  N

Non éravu vui?... Eu no’ sbagghju mai….. è beru, Pascali?

PASCALI 

No, no, vui non sbagghjati mai.

( Intanto da dentro casa Mastru Micu inveisce contro la moglie)

MASTRU MICU 

Ti dissi ca non bogghji’u mi curcu. Ohhhh!

Comu nd’haju mu t’u dicu?

Nd’haju ‘u nesciu.

CATA 

No’ nd’hai duvi u vai, a chist’ura… va cùrcati, va!

MASTRU MICU 

Zitta, donna pitulanti e ‘nzolenti!

ANNA  (vergognandosi)

Eu vaju a casa.  Bona notti!

NUNZIATA

Bona notti

PASCALI 

Bona notti

NUNZIATA 

Ti piaci Anniceja, è beru?

PASCALI 

Ma chi diciti….. simu sulu amici

NUNZIATA 

Vidi ca Anna si nda jíu mi po’ dari i tu

PASCALI 

Ti dissi ca simu sulu amici

NUNZIATA 

Non ti fari a facci russa, guardami ‘nta facci, non ti preoccupari, eu non parru e non ti preoccupari mancu ‘i mia, eu su’ abituata, ormai u cori meu è comu na petra (secca)

Nci voi beni ad Anna, è beru?

PASCALI 

Si, cchjù d’a vita mia

NUNZIATA  

E pecchì non m’u dicisti?

Eu ti potía capisciri, comu staju facendu, no?

PASCALI 

Mi vergognai

NUNZIATA 

I toi ‘u sannu?

PASCALI

No, s‘u sapi a mamma m’ammazza.

Ija pe’ Anna non boli, e mancu mámmisa voli.

NUNZIATA 

E nd’hannu ‘u vonnu iji, o vui?

PASCALI  Certu ca nui, ma, … comu facimu?... nui non bolimu guerri|

Ma mo mi nda vaju. Bonanotti!

NUNZIATA 

Bonanotti!

 Nunziata si siede sul pianerottolo e dopo un pò rientra a casa

Cata esce con una bacinella per raccogliere la biancheria stesa,

Rosa esce con il braciere)

CATA 

Mamma mia, sirinu!  N’asciucaru pe’ nenti.

Voi ‘u vidi ca nd’haju m’i ‘sciucu cu focu, sinnò chi nci mentu, u matinu, d’u pícciulu?

Cummari Rosa, m’u dati nu carvuni ajumatu, quant’u m’appíccicu u brasceri.

ROSA 

Veniti pigghjatavillu, puru c’ancora non é tuttu pigghjatu

dall’ interno della casa

NTONI 

Adduvi catinazzu ‘u mentisti u buttigliuni d’u vinu! Sempi chi ‘ntripi tuttu, sî tu

ROSA 

Adduvi catinazzu voi ‘u m’è? ‘Nto stipu, sutta u gassu, com’ô solitu.

NTONI 

Eu non trovu nenti!

ROSA 

E si, ch’eu nô sapía ca nd’avía ‘u vegnu eu (entra)

nel frattempo Cata esce con il braciere e va a prendere un pezzo di carbone acceso da quello di Rosa

CATA

Ma ‘ssi carvuni ‘i chi sunnu fatti! Pari ca si cunzúmanu nta nenti

Nunziata si affaccia dal balcone

CATA 

Vui non aviti bisognu i brasceri! ‘N grazi’a Diu a carfunía l’aviti ‘n coju! ( arriva Rosa)

NUNZIATA 

Ma adduvi ‘u sentiti ‘stu friddu?

ROSA  ( rivolta a Cata) 

Ah, v’u stati pigghjandu vui ? ( riferendosi al carbone)

Mamma mia, ca m’u stati sconzandu tuttu. Non viditi ca largu accussi nta nenti si cunzuma?!

CATA 

Bonu, bonu ca v’u ‘ccoppu!

ROSA 

No, ca m’u ‘ccoppu eu 

( Le due donne ventilano il braciere con un pezzo di cartone)

CATA 

E ca doppu chi ‘stu ‘mbernu non voli ‘u si nda vaji

NUNZIATA  ( dal balcone) 

Gnura Cata, Anna dormi?

CATA

Non sacciu! E vui c’a voliti?

A dassavi a tavula,  ma a chist’ura criju ca dormi. I piatti attóccanu a mmia, ca ad ija nci cadunu aneji.

NUNZIATA 

No, domandava… accussì!  E’ tantu brava! E ca mo non sarría ura ‘i maritu?

CATA 

Ma chi picci vi pigghjati? Ennu fatti vostri?

ROSA 

E ca non havi ragiuni? Mo’ nd’havi diciannov’anni supa u cozzu

CATA 

Ancora no’ nci capitáu.

Câ dota chi nci fici pretendimu genti bona,  chi sacciu… n’abbocatu, ‘ncorchi professuri!

Vi pari ca nui scumparimu?

ROSA 

Eu, a figghjima Pascali, nci’u dissi: sempi, figghju, chiju ch’è destinatu e possibilmenti ‘i fora!

Eu a vogghju luntana! ‘Cca non nd’havi figghjoli chi fannu pe’ iju

Cata riprende il braciere e si avvia verso l’uscio di casa sua

come se avesse capito che la battuta di Rosa indirettamente era diretta a lei

CATA 

Azzo! U pricipinu……… u porcu sutt’ô lettu!

ROSA 

Eh, disgraziata!

Megghju u porcu e no i surici, casa casa.

Brutta, ca non nd’hai occhi mancu ‘u ciangi, e pretendi u professuri e l’abbocatu, cu quattru para ‘i lanzola, ch’éranu ‘i mammita; tu sulu pitittu agghjutti, nd’havi ottant’anni chi giranu sempi i stessi, e vui dormiti ntê sacchi.

NUNZIATA 

Ma sempi chi vi mingrijati? Non pensati ch’ê figghjoli vostri nd’hannu ‘u trovanu na perzuna chi nci voli beni. E no porcu e lanzola!

ROSA 

Fátivi i catinazzi vostri, vui, e penzati all’amuri vostri

CATA  

Giustu. Pe’ na vota a gnura d’u porcu dissi na cosa giusta

ROSA

Senti, facci ‘i ‘mpigna,  camina pe’ dintra, prima u ti libbaru c’a paletta ‘i ncoju

CATA

Ccittu, vipara, ca comu ti sumporta marítata?

ROSA

A mmia, comu mi sumporta?

Ca a Mastru Micu ‘u portasti ‘u si mbiaca tutti i siri, pe’ nommu senti a ttia!

MASTRU MICU  ( ecse sulla soglia) 

Io bevo per dimenticare te, fiorellino mio! Ma quando ija mori mi maritu cu Nunziata (canta)

Fiorin fiorello l’amore e’ bello senza di te…

NUNZIATA  ( Dal balcone scherzando)

Allura, vi maritati cu mmia?

MASTRU MICU  (dispensa baci)

Certo, fiorellino mio. Domani ti fazzu tacchi e petti novi ‘i tutti scarpi, ca tu t’u mmériti, basta però ‘u mi duni vinu.

CATA ( che nel frattempo lottava per riportare in casa il marito) 

Tras’intra, ti dissi ‘u tras’intra! Comu non nd’hai scornu!

ROSA 

Si cumbináu pe’ festi e pe’ lavuranti!

Cata, dopo aver riportato il marito in casa, si riprende il braciere e chiude la porta

ROSA  (Appena Cata chiude la porta)

Cu quattru para ‘i lanzola nci pari ca si mangia u mundu! E chi nomm’u t’i godi, brutta hjalona! Ma ‘st’annu nô cazzu ch’ê provi i sarzizzi!

Ti fazzu m’u vidi u porcu sutta u lettu! ( Fa’ la bracciata e se torna in casa)

NUNZIATA  ( Rimasta sola sul balcone canta) 

Tre mesi sono lunghi da passare, quando l’amore stuzzica il mio cuore, ti prego amore mio non mi lasciare…

BUIO  FINE 2 ATTO

 

 

TERZO ATTO

Arriva l’arrotino con il classico strumento di lavoro sulle spalle.

FILICI (arrotino) 

Arrotino… arrotino… affila forbici!...   Arrotino… arrotino… affila forbici, coltelli e rasola!...

NUNZIATA   

Filici… nchjana, nchjana!

FILICI  

Nunziatina, già rivigghjata sî?

NUZIATINA  

Nd’havi ‘i mò?...  ‘U sapía ca venivi stamatina. Cuntavi i jorna.  passaru…  giustu giustu… tridici jorna, apposta mi rivigghjavi prestu.

FILICI  

Ti portavi na bella cosa

NUNZIATA 

Chi mi portasti, Filici?

FILICI 

Na cosa chi ti piaci  (detto in modo che il pubblico possa fraintendere!)

NUNZIATA

E dai nchjana, Filici, nchjana.

( Filici sale da Nunziata)

ROSA  (esce di casa ed inizia a pulire il cortile; si accorge di Cata dietro alla finestra)

E ti paría.. ca non era arretu a finestra chi significava!

A gnura ‘i supa pari ‘mpegnata,  ija non riposa mancu a dominica?... E a porcheria cca ssutta  attocca tutt’a mmia..

(Entra ‘Ntoni con ascia e serra pronto per andare a lavoro)

ROSA 

Adduvi marci, ‘n prima matina?...  puru oji ch’esti dominica?

‘NTONI 

Vaju cu cumpari Cola ‘u fazzu ddu’ ligna. Tutt’u ventu ‘i l’attra notti  nci schjancáu quattru allivari e mò voli ‘u si caccia ligna ed arrami d’ammenzu ‘i pedi.

ROSA 

E fai bonu ! ‘U dissi sempi, eu…… a casa porta puru petri!

‘NTONI 

Ih, pari ca ti gurdi mai, tu?

Volía ‘u portu puru a Pascali, ma poi pensai m’u dass’u dormi, amaru.

E’ dominica e non jivi m’u chjamu.

ROSA 

Va, va,  c’a n’attru morzu i chjamu eu a tutt’i ddui;  volarría ‘u mi conzu i letti prestu, ca nd’haju ‘u votu puru i matarazzi. E,  s’esti u casu, poi ‘u fazzu ‘u veni ‘u t’arriva.

NTONI 

Si…  ma si non voli ‘u veni n’o forzari;  non fari comu u solitu toi, chi nci larmi na fera!

ROSA 

Nommu mu tu guástunu i coccia, va va…. ca non t’u rivigghju; veramenti è picciricchju, u mastazzoluni!

‘Ntoni si avvia

CATA ( dall’uscio della porta)

Rosa, puru oji vaji ‘u fatiga marítita? E ca mancu ‘i Dominica u fai ‘u si riposa?

ROSA (tra se’)

Mamma ch’è brutta a vista ‘i l’occhji.

Santa Lucia mia, provvidi tu ca i fatticeji soi non si faci nè mò e nè mai 

( poi parla a voce alta per farsi sentire)

Fatti ‘i famigghja… nd’eppi ‘u nesci apposta e poi su’ ca… vulazzi perzunali, va beni?

CATA 

Perzunali e fatti di famigghja?… cu serra e faccetta?... Allura, chi succedíu?

ROSA 

T’u dicu eu, Santa Lucia mia, ca nd’hai ‘u provvidi tu,… c’a cchista non nci scappa nenti.

A’ mu ti veni, vista chi nd’hai, …  n’attru pocu t’accorgevi puru s’a faccetta era affilata,….  propriu comu a lingua tua.

CATA  

E ca si volevi ‘u fai cosi ammucciuni ‘u facevi ‘u si arza prima, nomm’u vidi nuju

ROSA 

E cca certu, … mo non nd’avimu ‘u ti rendimu cuntu a ttia a chi ura nd’avimu ‘u nd’arzamu, a  matina?

Intanto da sopra in casa di Nunziatina si odono risate fragorose come ci fosse aria di festa

CATA  

Ija  l’havi bonu u ‘ngurru;  festa randi fin’e matinati…. ti pari ca non vitti a ccui azziccáu nta casa, ‘i prima matina?!

ROSA 

Ah  si? A ccui ? A ccui?

CATA 

Com’a ccui? Non mi diciri ca non sentisti nenti, stamatina?

ROSA 

Eu?... Eu no!

CATA 

Comu no? Cu gridava ‘n prima matina? ( mima il gesto dell’affilo delle forbici)

ROSA  ( che adesso capisce a cosa allude) 

‘Alasciu meu! Affila fórfici?!

CATA 

Allura é dintra; ‘u vitti cu l’occhji mei

ROSA 

E nommu nd’havía forfici d’affilari?

CATA 

Sacciu eu chi voli affilatu, ija!

( ancora risate da sopra)

ROSA  

Affila, affila……. Eh chimmu ti sdarrupavi cu tutt’u barcuni

(Esce mastru Micu..  ha un rasoio in mano e la faccia tutta insaponata pronta per radersi)

MASTRU MICU 

Cata, o Cata. Ma i lametti adduvi sunnu?…. ca chista è arrojata!

ROSA 

Viditi ca supa affílanu tuttu!

MASTRU MICU ( non cogliendo quanto detto da Rosa) 

Affílanu chi?

CATA  

Nenti, nenti, strolihjia c’a matina, ija

ROSA  

Eu strolihjiu? Prima facisti nu comiziu supa ‘u ‘ffilari!

CATA 

Camina, camina dintra, ca fazzu mu t’a duna Anna una nova, ca ija ‘i ccattáu ajeri.

ROSA 

E ch’i ccatta a fari, i lametti,  non havi a lingua da mugghjeri ca… comu ad ija nuju!

FRANCA  (entra in scena in pigiama) 

Mamma, mamma, vogghju ‘u mangiu……. mu fai u latti?

ROSA 

Si ca vegnu, vegnu prestu;  non nesciri fora, ca faci friddu!

(Franca non ascolta)

ROSA  

Guarda facci ‘i mpigna! Trasi pa’ dintra, vi’ ca pigghju a virga, capiscisti?

(Rientrando) 

Pascali,  árzati ch’è ura! Árzati, bellu d’a mamma!

FRANCA  ( canzonandola) 

Pascali, … bellu d’a mamma…..árzati… da’… da’  

(Da casa di Cata)

CATA 

Anna,… figghja, adduvi si?

PEPPINEJIU  (da dentro) 

Non gridaaaati, ….. vogghj’u dormu!

CATA 

Disgrazia mia…  Anna non esti ‘nto lettu! 

(Entra in scena seguita dal marito)

Rosa, cummari Rosa, vidístuvu ad Anna?

ROSA 

A cui nd’eppi ‘u viju?

CATA 

Ad Anniceja mia!...

ROSA

Eu non vitti a nuju, …pecchì non esti a casa?

FRANCA  ( arriva dalla porta di casa) 

Mamma, Pascali non c’è…

ROSA 

Comu non c’e’?...

FRANCA 

Forzi jiu ‘u fatiga cu papà?

Rosa e Cata si guardano poi scoppiano in un pianto a dirotto

ROSA E CATA  

S’a fujiru!!?

ROSA 

T’u dicía eu mu t’a teni stritta, chija pídula;  eu mi nd’havía accorgiutu ca nci facía l’occhji duci, a Pascaleju meu…

Il litigio stavolta e’ piu’ acceso dal solito vengono quasi alle mani , volano parole grosse

CATA 

Bella ‘ducazioni chi nci dasti, a ‘ssu bellu stogghju ‘i figghju chi ti trovi

Arriva Peppinejiu richiamato dal chiasso delle donne e si mette subito a giocare con Franca

ROSA  

Ambeci ‘u vai videndu quali furnu fuma,  guardandu finestrali finestrali,  non era megghju ‘u t’abbadavi a fígghjita?

( intanto mastru Gianni si e’ defilato dal litigio ed invita i bambini a giocare in casa e comincia il lavoro quotidiano nonostante la Domenica)

CATA 

Eu vaju videndu quali furnu fuma? Abbada comu parri, sai?

Tu, cchjuttostu, chi non hai mai poju…

vai avanti e arretu comu i cati d’a sena (i cati d’a sena salgono e scendono).

Era megghju ‘u t’abbadavi a  Pascaluzzu, ‘mbeci ‘u vai videndu u porcu.

ROSA 

Fígghjma é masculu. I fímmani vannu tenuti dintra pe’ nommu vannu ‘u stortu 

(quasi tutti, alludendo a  se stessa) .

CATA  ( notando il marito impassibile a quanto sta accadendo)

 E tu non rispundi, no? Comu fai ‘u sî sempi accussì carmu e squetatu?

MASTRU  MICU

Pecchì canusciu a fígghjima ed ija non farría mai na cosa ‘i mali.

Quandu poi ‘a finiti ‘i gridari, poi forzi potimu ragiunari.

CATA 

Ca chi nd’haju ‘u mi ragiunu.

Anna a casa non é, Pascali a casa non é. Chi significa sicundu tia? Ma sî ‘mbiacu ‘n prima matina?

ROSA  

Focu meu,… speriamu nommu ìju ‘u m’é beru! Megghju c’a curti i Catanzaru, ca cu cert’aggenti!

( intanto rientra Ntoni e Rosa, vedendolo, gli grida)

Focu meu chi ndi catti, Ntoni!

‘NTONI  

Chi ti succedíu? Sempi nu ribbeju fai!

ROSA 

S’a fujiu!  Sa fujiiiiu!

CATA 

S’a fujiru!

‘NTONI  

S’a fujiu cui, ‘u porcu?...  Ma quali porcu… chi mi fai ‘u dicu!...  Chiju chi nd’avemu nd’u mangiammi!

ROSA 

Ma quali porcu e porcu!  Pascali s’a fujiu!

‘NTONI 

S’a fujiu? E adduvi potti jiri, Pascali?

CATA 

S’a fujiu c’a figghja ‘i ‘sta facci ‘i ‘mpigna …. Tali mamma, tali figghja!

‘NTONI  

E chi catinazzu ti gridi….    e ca, mamma mia, adduvi póttiru jiri a finiri! Figghjoli su’!

CATA 

Viditi ch’è squetatu, marítama?... Pe’ d’iju poti cadiri puru a casa, nô smovi nenti, mancu u terremotu!

MASTRU  MICU

Vidi ca mo’ stai esagerandu, sai? Ti dissi ca eu a fígghjima ‘a canusciu.

ROSA  

Sulu chista, mancava!  ‘A ‘ncignammi bona a jornata (gridando come le donne di un tempo )

‘NTONI 

E finíscila,… finíscila ‘u gridi, ca mo’ tornanu! Su’ cotrari boni  (entrando in casa)

Dassa u vaju ‘u posu sti cosi, va! (serra e ascia)

Sia ‘Ntoni che Mastru Mcu rientrano in casa. Si odono le voci avvicinarsi di Nunziata con Filici

NUNZIATA E FILICI  

Bongiornu!

ROSA 

Bongiornu a vui!

CATA 

Bongiornu a cui é cuntentu!

NUNZIATINA 

E pecchì non siti cuntenta, gnura Cata…. ca chi vi manca ? Nd’aviti na bella famigghja.

ROSA 

Si,  tutti i ddui ‘nd’avévumu ddu’ belli famigghji, sulu c’a scellerata ‘i fígghjisa s’a fujíu cu Pascaleju meu.

CATA   

Disgrazia chi ‘ndi catti!

ROSA 

Disgrazia chi ti catti!

NUNZIATA 

E pecchì disgrazia? Si s’a fujiru voli diri ca si vonnu beni.

CATA  

E si si vonnu beni, pecchì nô dissiru, ‘mbeci mu s’a fújunu… accussì vi pari megghju?

ROSA  

Giustu,  pecchì nô dissiru? Accussi nc’i ‘ddirizzava eu i penzeri, a figghjima!

NUNZIATA 

Propriu pe’ chistu nô dissiru, ca siti fissati tutti i ddui ca ch’i vicini no, ca non fannu pe’ nui, pecchi nui ndi cridimu sempi megghju ‘i l’attri.

FILICI  

Non simu megghju i l’attri… simu tutt’i stessi, tra vicini nd’avarríssuvu ‘u vi spartiti u sonnu, adduvi sputa unu m’ajicca l’attru.

NUNZIATiNA

Mo stai esagerandu!

CATA 

Ma… dicu eu…. non potevunu parrari….. cu sapi adduv’è a povera figghjiceja mia

ROSA  

Certu, si parrávanu, armenu potevumu penzari chi… comu… e quantu!

‘Mbeci mo si nda jiru… non fici mancu ‘n tempu ‘u guardu chi si levau cu d’jiu.

 CATA

Nommu nd’eppuru ‘u pigghjanu ncorchi trenu… tu sai a chist’età chi nci passa p’a testa?...Cu’ sapi quantu luntana esti Anniceja mia.

ROSA 

Si sapía, tantu!  ( lagnosa come suo solito fare)

NUNZIATINA 

Basta, … sentivi già abbastanza! E penzu ca puru iji vi nd’eppuru a sentiri

CATA 

Chi volarrissuvu diri?

ROSA  

Giustu, chi volarrissuvu diri?

NUNZIATA 

Armenu pe’ na vota vi trovati daccordu puru c’u parrari. (li chiama, sono in casa di Nunziata) Scinditi, no’ mbi spagnati, ca non vi fannu nenti!

ROSA 

Azzo! Ed eramu preoccupati ca eranu luntani? Nci tenía u commutu, a gnura!

NUNZIATINA 

Badati comu parrati Rosa,  ca eu non tegnu u commutu a  nuju

CATA 

Anna… figghja… chi mi cumbinasti?

ANNA 

Eu, mamma…. mi spagnava mu t’u dicu…. tu ogni bota chi parrava i d’iji  t’arraggiavi… dicevi ch’ennu mali vicini!

ROSA  

E tu, facci ‘i ‘mpigna, appena ti vinni ‘n paru…!  Mo non dici nenti?

PASCALI 

E chi nd’haju ‘u dicu!  Anna è a vita mia… eu nci vogghju beni… ma no’ mbolimu ‘u vi damu dispiaceri a bbui!

NUNZIATINA 

‘U viditi, chi ragiuna pulitu vostru figghju?

ROSA  

Vui fativi i fatti vostri, ca chisti non ennu cosi chi v’interessanu a vui.

CATA 

Giustu, chisti ennu fatti nostri

PASCALI 

Mamma, n’a trattari accussì mali a Nunziatina

ANNA 

Mamma, mancu tu, ija nd’accogghjíu

CATA  

Va bonu…. mo camina p’a casa, ca poi parramu!

Va,  ca dassavi u mangiari supa… nommu chiju pruppu ‘i pátrita nd’havi m’u bruscia!

Anna dopo aver salutato Pascali  abbraccia forte Nuziatina e va via.

Anche Pascali, prima di rientrare, saluta molto calorosamente Nunzia

ROSA 

E ch’è!….. Mo pari l’ura di l’addíi.

Camina dintra e va ja pátrita…. Rassicurulu… puru ca… tantu disturbatu non paría

FILICI  

Mo’ si ca potiti sputari, gnura Rosa!

NUNZIATA 

E accussì, finarmenti, tornástuvu d’amuri e d’accordu

ROSA  

Amuri……… giustu vui mi parrati d’amuri.

Ma pe’ favuri, gnura Nunziata,  pari ca non ndi canuscimu! Vui chi sapiti ch’esti  l’amuri!

NUNZIATA 

Forzi nd’aviti ragiuni… eu non sacciu ch’esti l’amuri!

Non sacciu mancu si ncorchidunu prováu mai, amuri pe’ mia.

Amuri d’omu, di mamma, di patri, amuri…. sulu amuri.

Si poti diri ca eu mancu i genitori canuscivi.

Pátrima non si seppi mai cu fù. D’a mamma, quali ricordu mi potti restari?

Era mbiaca tutti i jorna e quando eu nd’havía tridici anni mi déttaru a rota, a mmia e d’i frati mei.

Si, forzi nd’aviti ragiuni…… eu non sacciu ch’esti l’amuri.

FILICI 

Basta,  jamunindi, … non t’umiliari cchjù.

NUNZIATA

Quali umiliazioni, Filici. Non è umiliazioni quandu si cunta a verità.

Brutta o bella ch’esti,  é sempi a verità.

Sapiti, non sempi a rota gira du verzu giustu e pe’ mmia giráu sempi a storta.

A tridici anni… era ‘nto hjuri d’a cotraranza…. i paraggi mei jocavunu ancora ch’i bambuli ‘i pezza ed eu, ‘mbeci, fuvi pigghjata ‘i na famigghja ‘i nu paisi non luntanu da ccà,…… non avévunu figghjoli e tuttu mi facía  penzari c’a vita mia finarmenti potía cangiari, potía trovari poju.

Non fu accussì, però!

Nu jornu eu e u patruni… si, pecchì patruni era… restammi suli ‘nta casa.

A gnura nd’eppi ‘u vaji a casa ‘i mámmisa, ca non stava bona.

Pe’ mmia na carizza era na cosa sconosciuta, pecchì eu non sapía chi bboli diri e tali restáu!

Non furu mai carizzi.

Chija fu a prima ‘i tanti voti, ed eu chi pensava c’a  vita mia nd’havia cangiatu… e comu si cangiau!

Nu jornu, a quindici anni, restavi ‘ncinta e puru chija fu a prima ‘i tanti voti e, ogni vota, era nu suppliziu!

A gnura… si, a muggheri d’u patruni… mi portava ‘nta na vecchja, fora paisi… eu restava ja d’ija na decina ‘i jorna… ‘mmaginativi pecchì. Cuntavi setti ‘i sti viaggi, ogni viaggiu nu ‘mpernu!

FILICI 

Basta Nunzia, jamunindi!

NUNZIATA 

Aspetta, Filici… mo ndi nda jamu… non finivi ancora.

Nu jornu, poi, vinnaru a  casa i carbineri e nci dissaru d’a patruna ca nci ammazzaru u maritu… ca u spararu. Fu a morti sua e… perdunami Cristu…  a liberazioni mia.

Mi nda jivi ‘i chija casa e ‘ncignái ‘u lavuru, ma u scopu d’a vita mia ormai era sulu unu… ‘u trovu a  famigghja mia, i frati mei e, finalmenti, doppu tant’anni,  pe’ mmia cangiáu ncorcosa…… trovai a frátima… a Filici… a frátima  Filici.

ROSA E CATA 

A frátita ?!... a frátita  Filici?...

FILICI

Si,  sugnu u frati. E mo ija si nda veni a casa mia.

Eu fuvi cchjù  fortunatu,…trovi na bona famigghja, chi mi criscíu e chi mi vozzi beni, ed eu ‘i chjamai sempi mamma e papà.

Mo’ eu su’ maritatu e mugghjérima sapi pecchì vinni ccà  e i figghjoli mei vonnu ‘u canusciunu u sangu loru, pecchì é beru comu dinnu antichi:  “na guccia ‘i sangu tribula u mari”.

Jamunindi, Nunziata!

Intanto i due piccoli escono e vedendo Nunziata con le valigie intuiscono che sta per andare via

FRANCA 

Ciopa, non vi nda jati!

ROSA  

Finiscila Franca, si chiama Nunziata

NUNZIATA

Dassatala stari, a  figghjola, ormai su’ abituata.

Non t’incarricari, bella da Cioparella tua,  ca ogni tantu vegnu e ti trovu, …. vui si ca mi mancati.

Rosa, mi raccomandu i ddu’ randi,  ricordativi tutt’i ddui, dassati i destini ‘u currunu suli, speci quandu c’é u beni,  chiju veru

                                      ( bacia i due bimbi ed insieme a Filici escono)

CATA 

Jamu, figghjoli, caminati dintra, ch’è ura ‘i mangiari

ROSA 

Focu meu, ca si fici tardu veramenti!

‘NTONI 

Pecchì  non veniti ‘u mangiati a casa nostra?

( Si affaccia Mastru Micui)

ROSA  ( al marito) 

Non ti potevi fari i fatticeji toi?  Chi bisognu nc’era. Ancora é troppu prestu ‘u facimu tavulati.

MASTRU GIANNI 

Jamu, Cata,  pigghja ‘u mangiari ch’esti prontu e camina pe’ jà i sumpessiri.

CATA 

Gianni, tu  ‘u sai comu ‘a penzu?

MASTRU GIANNI 

Non penzari, ch’è megghju… camina… camina

CATA  ( a Rosa )

Oh ma sî sicura ca no’ nd’hai u porcu sutta u lettu?

ROSA 

Eh, brutta lordazza. Eu u porcu sutta u lettu? Ca tu non nd’hai occhji ‘u ciangi!

NTONI

e                                            E bidimu!... Caminati dintra e ccittati ! Sinnò… stavota… veramenti………..

MASTRU GIANNI 

FRANCA

e                                  SU  ‘ZZUCCUZZUNI !

PEPPINEJU           

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 53 volte nell' arco di un'anno