A verra di Troia

Stampa questo copione

                                                   

                                                   A VERRA DI TROIA

                                          (U zu Vitu vi cunta tutta la storia.)

                                                         Atto unico

                                                              Di

                                                 Antonio  Sapienza

Febbraio 2009.

Personaggi:

Vito Speciale………………………….puparu;

Presentatore…………………………..sua vittima designata;

Voce …………………………………tra il pubblico

La scena è quasi vuota, con soltanto qualche oggetto di scena, una sedia e un leggio

Sullo sfondo c’è dipinto una paesaggio greco: montagne bianchastre, templi in rovina, alberi di ulivi, pecore al pascolo.

All’apertura del sipario, con una musica adatta, dopo un minuto circa, entra in  scena il presentatore.

Presentatori -Gentilissimu, spettabbilissimu, distintissimu e cumpitintissimu pubbricu, come sempri, prima d’accuminciari, u zu Vitu si voli fari priffittamenti annunziari. E comu sempri, tocca a mia stu onori. C’appoi, parrannu cu vui, tuttu stu piaceri…inzumma…lassamu stari.

Dicevu ca lu zu Vitu, prontu a trasiri, voli essiri sicuru di comu stannu li cosi: ad esempiu: quantu prissuni ci sunu prisenti, quanti ana pavatu, quanti seggi vacanti e quanti trasenu a sbafu. Niente d’eccezionali, controlli giusti…ma picchì nun si fa iddu, e lassa stari in paci e cristiani? Dicunu i mali lingui.

Stasira iddu vi cunta a storia da verra di Troia, ca comu tutti sapiti – e lu sanu macari i signi – fu na verra antica e longa assai e si cumbattiu nta l’antica Grecia tra troiani e achei -c’appoi chi schifiu significanu nun haiu capitu mai- e custau un munzeddu di morti e ‘n tumulu di struppiati…e tutto pi causa…di na fimmina – tantu pi cangiari – bedda, assangata, zuccarata, e … buttana! Chista è la trama, e o zu Vitu l’onuri di… sbrugghiarla.

Orbene, apprisintata l’opira, visto ca semu tutti presenti, e ca a siritina è bbona, chiamu la banna e ci dicu: attacca banna!

Rullo di tamburi. Entra u zu Vitu Speciali. Si porta, con una camminatura dondolante, al centro del palco.

Presentatori – Signori e signori, u zu Vitu Spiacialiiii.-

Vitu – Sceccu ammatula. Cchi fa? Mancu accuminzamu e già scatasci?-

Prisintatori – Cui ju?-

Vitu – No, me nanna!-

Presentatori – Ah, mi pareva…-

Vitu – Bestia spaiata e immiserita da troppu travagghiu, tintu prisintaturi di quattro sanari, omu scunzulatu a vita, c’a testa di intagghiu ereditaria, ti voi dignari e costì favellari per renderci edotti e sublimati e farini sapiri a differenza ca c’è fra signori e signori?-

Prisintatori – Nenti, picchì?-

Vitu – E allura pricchì u dicisti du voti?-

Prisintatori – Cui ju?-

Vitu – No, u signor sinnucu…(tra se) Chistu è tuttu scattiatu, abbummatu e alluppiatu. Allora, visto ca aju ‘n’aiutanti scunghiurutu li lungo corso, mi tocca prissunalmenti, apprisintari a mia lu spittaculu.-

Prisintaturi – E ju cchi fazzu?-

Vitu – Tu ti pigghi a giacca e tinni vai. Si allicinziatu! March!-

Prisintatori – Mih, e sempri minni mannati, ora pi na cusuzza di nenti ci stati janmmannu tutta sta farsa.-

Vitu – E tu a chiami na cusuzza di nenti la differenza anatomica, corporale, ormonica e di sustanza ( accenna al relativo gesto), tra un uomo e una donna? Tra un signore e una signora? Allura aiu raggiuni ju: si tuttu bestia!-

Prisintaturi- No, bestia nun mu lu diciti cchiù, sennò m’affennu.-

Vitu – Ma daveru? Bih, varda cchi cosi, s’affenni…e ora cumu fazzu? Chi sosterrà più le sorti del mondo? Chi se lo porterà sulle spalle. Eh? A chi la pesante eredità?-

Presentatore – A noi!-

Vitu – Vili e minnicu di un pernicioso aiutanti bestia natu crisciutu e pasciutu, mi voi fari chiudiri u tiatru? Cca nun si fa politica, ccà un si fa apologia e neppure astrologia, osia antologia, trigonometria, meteorologia, e, varda cchi ti dicu? Mancu stregoneria. –

Presentatori- Va beni, i capii. Tempu persu cu vui. Vi salutu zu Vitu. (si avvia verso le quinte)-

Vito – Ahu aspetta, e cu mi fa da aiutanti in campu?-

Dal pubblico.

Voce – To soru!-

Vitu – Cu è su figghiu di bbona matri ca si primmetti sti cunfirenzi? Ss’ardenzi, ssi scrianzi?-

Prisintatori- (fermo sulla soglia) Avaia zu Vitu, ata strantisu, ccà su tutti picciotti boni, arucati e onesti…-

Vitu – (sottovoce)…e a robba manca.-

Presentatori - …e vi vonu beni, ma tantu tantu beni…beni…-

Voce - …da morir.-

Vitu – Sentiti, s’aviti u sbaddu, e megghiu ca vinni iti a sbriari fora di ccà Inveci, s’aviti l’armu, l’adenza e amati la cultura, assettativi zitti, boni e muti ca ora s’accumincia. (imposta la voce)

Signore e signori, alloco d’o mio presentatore - bestia infinita, infingardo, tostu e Giufà, mi apprisento da me stesso: Ecco a vui, Vitu Speciali, cuntaturi di cunti a villa comunali.

Attacca banna.-

Rullo di tamburi. Presentatore esce.

Vitu – Aspettati, al tempo…pirò, prima d’accuminzari vi vogghiu diri du palori sull’opira ca vi cuntu: In primis stu cuntu è na leggenda, ossia na cosa ca forsi c’è e forsi no; in secundis, pozzu pozzu, è ca sta ligginda è na libbera interpretazione del sottoscritto qui presente tra di voi, in terzis…-

Voce- …cchi nicchi nacchi abballari cu vui?-

Vitu – Vastasi, cajordu, praiolu, sciavuni e sprudenti!-

Voce – e a mia nun mi desunu nenti…-

Vito -…nte corna…-

Voce - …e così sia.-

Vitu – E na malanova a tia! Ahu e di unni sbarcau chissu? Abbiatulu fora.-

Voce – Aiu pavatu u bigliettu, n’aiu dirittu e obbiettu.-

Vito – E pi accamora ti pirdunu, ma non lu diri a nessunu.

Dunque, dicevo, in terzis, at’ascutari in sacru silenziu, picchì ccà, nta stu tiatru, semu comu nta tempiu: il tempio dell’Arte con la A maiuscola. E ora farcitimi cuncintrari:


A verra di Troia:

                                                     

Assa’ prima de canonici di lignu,

quannu i pospiri ancora ‘n s’avvintanu,

mentri in Grecia Leda jucava co cignu,

li Dei scialavano, ammazzann’ u tempu,

supr’a lu munti chiamatu Olimpu,

Giovi, tuonò: “ E luvatici manu

cu sta caciara e stu curtigghiu!

mi scassa’i baddri di lu munnu sanu:

m’annoiu di taliarivi nta facci:

e megghiu ‘nvintar’i scarpi co’ tacci,

tantu pi fari qualcosa di megghiu

ca rattarimi a panza tutt’u jornu.”

“Caru maritu – ci dissi nto sogghiu

di lu so tronu Giunoni, fimminuna

di lettu si, ma di lingua tagghintuna-

Tu si’ signori, diu e pattrieternu,

nunca, chiddu ca t’aggiuva cumanna;

e nuattri jemu macari nto ‘nfernu,

pa truvari chiddu ca t’alliena-

abbasta ca ‘n ti videmu cchiù in pena.”

Pattri Giovi arrispunniu: “Dda banna,

‘n sacciu chi cosa truvati di bbonu.

Inveci, a tutt’i to’ figghi addumanna

si c’anu nto ciriveddu un’idiuzza

chi sacciu: ‘n jocu, macari na cusuzza,

pi farmi arriturnari lu bon tonu”.

Minerva c’ascutava attentamenti

addrizzau aricchi e vinni o tronu.

“ Pattri divinu, diu de’ fummini,

aiu fattu na pinzata pi l’omini”.

“Dicci, divina figghia intelligenti,

se si tratta di l’omini sciavuni,

stavolta n’addivettu viramenti”.

“Aviss’a pinzatu, si tu si d’accordu,

di fari sciarriari a ddu caiordu

di Re Minilau cu ddru Priamuni

Re di Troia, videmu, chissacciu,

macari pi na partita di palluni...”

Ma Marti ca pristava aricchia

spiranzusu, dissi: “Ma cchi c’ancucchia!  

     

Ju sugnu spissu mutu, zittu e tacciu,

ma unn’è a Juvi? unn’è u Milanu?

Chissi ancora sunu ammenz’o ghiacciu.

Nenti palla, mbari, ma na bella scerra

ci facemu fari a chissi nta terra”.

Giovi appruvò e ci desi la manu:

“ Bravu me figghiu, si nu cannuni.

Mirculi, veni ccà, finu viddanu,

organizzami tu sta bedda scerra,

ma c’apparir’a tutti na vera verra.”

Mirculi arrispunniu: “Minchiuni!

Haiu sutta manu la questioni:

C’è Paride ca pi na scasciuni

fila Elena, fimmina assai bedda,

mugghera di Minilau – faccivastedda.”

“Mizzica! chissi su corna belli e bboni.”

Dissi Giunoni fricannisi li mani.

“ Cusà si ‘n ci scappa macari ‘n orgioni?”

Dissi languidamente e tennira,

Ddu pezzu di ficuna di Vennira.      

 

“Approvu tuttu. S’accuminza dumani”

 - tuonò Giovi – Tu Mirculiuni

pigghia li scummiss’e sona li campani!

Ma accura tintu lattru, ‘n m’a rubbari,

nunca su’ copp’a sgruscir’e a furriari!”

Ssu ‘nfamiu di un diu ‘mbrugghuni,

cu l’appoggiu di so soru Vennìra,

ficiuru fari ai dui carusuni,

chiddu ca stilunu far’i ‘nnammurati

quannu su suli, beddi e arrapati.

Tuttu successi ammentri dda sira

dummiva a sonnu chinu Minilau,

(ntantu ca lu focu squagghiava la cira)

quannu n’aceddu nt’aricchia ci susciò:

“Vidi ca to muggheri fa l’affari sò.”

Accussì cu li corna s’arruspigghiau

lu gran Re di Sparta e dei dintorni,

e, comu è giustu, tuttu si arruffau.

E vanniannu a vuci forti e china,

giurò: “ A pigghiu macari fin’in Cina!”

Po’, saputu cu cui ci misi li corni,

ci lu cuntò a so frati Agamennone,

ca ci dissi: “ Lau miu, ti frastorni

assai e lu sacciu. Onde or ti dicu:

da ora dda gran Troia è me nimicu!

Chiamati tutt’i greci a riunione,

mannat’araldi a tutt’i reggimenti,

e Achilli fazzu mio campione.

Accussì c’anzignamu a li troiani

l’arrucazioni de bon cristiani.”    

Armarunu la flotta in temp’i nenti,

salparunu tutti quanti bald’ e fieri,

scangiannu lu livanti co punenti.

Quann’arrivanu in terra marocchina,

Ulissi dissi: “Mammaggia a la marina!

Cu è c’ambrugghiau a storia di ieri

cu chidda ca s’ava scrittu pi dumani?

Salpamu l’ancora e turnamu arreri,

ca pi sicuru li troiani sfissati,

si stannu ammazzannu de risati.” 

Voce – Chissa è na balla malandrina. V’a invintasturu stamattina?-

Vitu – Sicuru! Cu to soru a culumbrina, e or mutu sinnò caccia e camina!-

Voce – Nisba! Aiu pavatu p’addivittirimi e m’addivettu.-

Vitu -  E cerca di finirla o d’addifettu.

Voce – Ah, mi minazzi? Catanisi sordi fausi?

Vitu – Cchi fai affenni? Varda ca ti calu i causi, e ti sculaccio il culetto, figghiu di sceccu d’o Maletto. 

Nunca, stavu dicennu - prima ca ssu mariuolu mi scassassi i campassisi, a mia e a tuttu u paisi - ca senza pipitiari, nta na botta, li greci, scurnati, cangianu rotta.

E doppu una travirsata di cani

finalmente arrivarunu  a Ilu,

che caddri nte manu, ma salvi e sani.

E accussì incominciò la longa verra

ca nuddu voli ma ca tutti afferra.

 

Agamennone dissi: ” Comu ju stilu,

cu me frati avemu fattu ‘n pianu:

a burrasca a ma scansatu pi ‘n pilu,

e ora e u mumentu di la spata:

Facemu na disfida a manu armata,

tra Minilau e Paride troianu;

e cu vinci si pigghia la donzella.”

Tutti li greci subbutu appruvanu,

e mannanu nu araldu a Priamu

Dicennuci: “Si ci stai ti lassamu.”

U Re sintiu questa e po’ quella,

dopodicchè si tirò testa e cruci,

infini si decisi per la querella:

“Dicitici al vostro condottiero

ca me figghiu sta già sul destriero!”

Agamennon a so frati dissi duci:

“ Ascutami beddu, ma tu ti la senti?

Va beni, va beni, ma nun fari vuci.

Dicevu, chiddu è ‘n carusu ‘mpustatu,

e tu, pi valia, si ‘n pocu conzumatu”

“Ju sacciu chiddu ca mi si cunsenti,

e pi sta disfida all’ultimu sangu

haia pigghiatu i me pruvvidimenti.

Fazzu tri giri, pi l’elmu lu pigghiu,

lu sbattu pi terra e fazzu scumpigghiu!”

Lu cozzu fu duru, pareva nu tangu,

cu l’unu davanti e cu l’autr’arreri,

l’uno vanniava l’autru mutangu.

Appo’ antrasatta calau la nigghia,

e Parid’era già luntanu tri migghia!

“Tradimentu!” gridaru li guerrieri,

e tutti cumpatti s’abbianu a massa:

Chi scontru feroci! spararu l’arcieri,

e u campu fu chinu di morti ammazzati,

tantu ca sinni desunu di vastunati.

Pattri Giovi arristò tri uri e passa

A taliari tutt’a carneficina,

“ Mirculi fausu, mi futtisti! cassa

sta verra fratricida! Dicci a Marti

ca s’abbessa a valicia e parti,

pi almenu trent’anni, da stamatina.

E vuattri genti greca senza nei,

ripigghiati u mari cu sta siritina,

e turnati a casa unni v’aspetta,

na pignata di pasta e na scurzetta.”           

Dettu questu, cunvucò tutti li dei,

li fici addinucchiari comu a missa,

E dissi “ Ascutati signori mei

D’ora in po’ m’accuntentu di varagghiari

ma di scerri e verri ‘n sinn’a parrari.

E appoi farcitimi sta prumissa:

Pinzati sul’a jucar, a straviari;

e ‘n pigghiatimi cchiù pi fissa!

Or’jamuninni a fari na manciata

e… accura di ‘n fari n’antra minchiata!”

 

Gli applausi non arrivano e Vito, inchinandosi ringrazia come se ci fossero. Entra il presentatore.

Presentatore- Zu Vutu, vardati ca u pubbricu e mutagnulu…-

Vito – (col capo chino, come se ringraziasse) E a mia cchi minni futti.-

Presntatore – Ma…stati facennu na sorti di cumparsa…-

Vitu – Mutu tu, cchi ni sai ti di comparse e di l’arti.-

Presentatori – E cchi c’entra l’arti?-

Vitu – C’entra, e comu!-

Presentatore – E, di grazia, comu? (ironico impacciato)-

Vitu – Comu vicinu a Milanu. Senti bestia di prisintaturi pricariu e senza avvenire, questi scalda sedie da lungi venuti p’ascutari,… u bigliettu u pavanu?-

Presentatore – Ovviu, certu, certamenti.-

Vitu – E allura nun ce ne frega nenti.-

Presentatore – Comu nenti? E l’Arti cu l’A maiuscola?-

Vitu – Chidda, p’accamora, ta fai fritta cu l’ova. L’importanti è ca stasera a manciata è assicurata, e appoi ci la fai da sulu a sulu la sirinata.-

Prisintaturi – A sirinata? Quali sirinata? E a cui?-

Vito – A l’arti e a so cummari.-

Presentatore – E cu è so cummari?-

Vitu – A fami attrassata, bestia ignoranti, d’uso e d’abuso di acitana tistera, spreco immorale de me insegnamenti, osceno sfregio di l’arte primera (al pubblico ironico) Grazie, grazie assai siete troppo buoni… tutti sti applausi d’avveru nun li meritu.-

Voce – E annunca assuppati stu piritu. Prrr…-

Presentatore - Finu l’amicu…-

Vito – (guardando la platea con occhi di fuoco)  Vastasi zaurdu intorso e tristu,

Nomato comu marranu, e messeri!

In tutto il regno di l’anticristu.

Figlio putativo di tremila cavalieri,

Varda cchi ti dicu:

Ju sugnu Vitu, puparu di lussu

E c’affenn’a s’o arti, si rump’u mussu!

C’aora arriva nu tintu cajordu…-

Presentatore – Signori e signori, prima ca a sunata volge a schifiu, la cuntata finisci ccà. E cu s’a vistu sinni và. Bonanotti a tutti.-

Escono precipitosamente, inseguiti dalla pernacchie del “critico” spettatore.

Sipario e fine.

 

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 21 volte nell' arco di un'anno