A zza’ Nedda… robbacori

Stampa questo copione

         A  ZZA' NEDDA...ROBBACORI         

                               Commedia in due atti  di Umberto Amato

( Scena di un'abitazione familiare,con salottino,sedie,quadri ecc.di una casa dove

vive una piacente signora,rimasta vedova da pochi mesi,pertanto inconsolabile.

Divide l'appartamento con una figlia ,mai sposata e,con una nipote,figlia di una

sorella, rimasta orfana di entrambi genitori,accolta nella sua casa come se fosse una

seconda figlia.

La scena si apre con la madre seduta nel divano,sorseggiando del caffè,dopo aver

fatto colazione.)

Maria  : Finammenti...aià rummutu tutt'anuttata sana,ca nun

              mi succireva mai..ri quant'àvi ca mossi Turi!!!!

              Forsi...hà statu picchì m'aià misu u cori npaci??

              O forsi à nà statu i paroli ri pattri Crispinu,quannu

              aièri mi cunfissò???

              Mi rissi,c'a vita cuntinua e nun mm'aià ghittari ri

              chiattu,picchì chiddu ca fù..fù,se nò...appiddaveru

              malata caru!!!

Lina   :  ( facendo il suo ingresso )Mamà...cu jè chissa ca cari mala-

              -ta?? A canusciu jù??

Maria :  Cettu..cà canusci!! Jù sugnu...picchì mà dittu ma-

              -cari pattri Crispinu,su jù... ancora m'affissu a pin-

              -sari a tò pattri!!!

Lina   :   Raggiuni javi u parrucu nostru!!!

              U pinseri pì chiddi ca si nnì vanu,n'arristari sempri,

              sulu ca nun ci amà fari nà malatia,se nò macari

              niautri ni nnì sturnamu appressu a iddi!!!

              A vita chissa jè!!!ciccamu ri pinsari a iautri cosi!!

Maria  : Linuzza...aià rittu sempri,ca tu sì nnà figghia giu-

              rizziusa ,assingata e ntiliggenti,ma sinu a ora, m'hà

              fattu mprissioni ca nunn'hà truvatu npicciutteddu,

              pi putiriti assistimari,aviri nà casa tò,aviri figghi

              ca mi piacissi tantu virilli prima ca moru!!!

                                   ==2==

Lina    :Mamà...nun mi riri ca ti fazzu mpacciu intra ccà!!

Maria  :Linuzza...ca caputu??Diu mi ni scanza e libbira!!

             Nunn'aià pinsatu mai nà cosa ri chissa!!

             St'aiù parrannu,picchi pensu all'avviniri tò!!

             Chista casa tò je'!! E cì po' stari tutta a vita!!!

             Sulu,ca prima ca chiuru l'occhi, vulissi viriri

             assistimati,sia a ttìa,ca ttò cucina Nunzia ,ca je'

             ddà intra,ca pi mmìa je' nautra figghia rì quannu

             addivintò orfana ri ddà sfuttunata ri mè soru!!!

             Jè...mmenu mali,ca m'hà ristatu,nauttra soru, tò zia

             Nedda,c'ancora,macari ca jè cchiù ranni ri mia,è

             viva e vegeta ,ca pari nà picciuttedda comu si cum-

             -porta!!!

Lina  :   U sacciu...u sacciu ca zà Nedda,ancora nnì voli

             centu rà maiocca,comu si vesti e ccomu s'abilletta

             tutta!!!

             E..tù..mamà ,uora ca sì viduva,cerca ri pigghiari

             esempiu ri idda!!!

             Viri ca idda,ri mariti si nnà stutatu TTRI',nò unu!!

Nunzia :(facendo il suo ingresso,ed avendo percepito dalla cucina,le ultime parole di Lina)

             Buon giorno!!!!Viriti ...cà m'aià fattu sulu u cafè,

             pecciò funnellu n'aià ddumatu unu sulu ...nò..ttrì!!

             E..quannu aià finutu aià stutatu!!!!

Lina  :  Nunzia...ma chi ssì pigghiata ancora rì sonnu???

             Viri ca ccà u raggiunamentu jè nauttru!!!

             Su tù hà ntisu a parola stutatu...si rifiriva sulu a za'

             Nedda,ca ntempu rì nenti s'astutatu ,o, pì capiri

             megghiu........ s'asciugatu ttri mariti!!!!

                                       ==3==

Nunzia : Ahhh....rì idda,stati parrannu???

Maria   : Rì idda....rì idda,stamu parrannu!!!

              Ca rì quant'havi ci mossi l'uttimu maritu,pari ca

              nasciutu n'autra vota....pi comu si stà cumputtannu!

              Fà i cosi comu su forra nnà siggnurinella!!!

              Truccu..vistini sgangianti tutti i jorna,parruccheri..

              ...a casa ci và sulu pi dommiri!!!!

              Nun sacciu ,ancora,chi và ciccannu a st'eta'!!!

Lina   :  Mamà....nun e' ca uora tu a criticari!!!!

              Vò ddiri....ca ndò spiritu idda si senti ancora

              picciotta...chi c'e' ri mali!!!

              Nun e' ca sà ncutugnatu intra comu stà facennu tu!!

Nunzia :Zia....à rittu ca nun sai chi cosa stà ciccannu a zia

             Nedda cu l'età ca javi??

             Ma.....datu ca semu adulti e vaccinati,ù putemu

             riri...nò,sacunnu viauttri chi ccosa putissi ciccari

             a zà Nedda,mentri ca je' r'accussì tisa,e, prima ca

             cì rimoddunu i peri????

Maria e  Lina( all'unisono) :

                  Chi cosa?????

Nunzia :Mmasculu.....nòòòò!!!!!

Maria   🙁 dopo aver fatto una sonora risata)

                   Nunzia.....ma chì stà ricennu??Ma rì unni ti venunu

             stì pinsati??

             Tò zia Nedda..sacunnu rì tìa...s'avissi a maritari pà

             quatta vota???

Lina  :   Mamà...nun tì scandalizzari...viri ca mprissioni mia

             je'..e...nun mi sbagghiu....Nunzia rraggiuni jàvi!!!

                                ==4==

             Sugnu sicura,ca, u riordu rè ttrì mariti c'avutu,intra

             nnà cascia ha chiusu,jè ha ghittatu a chiavi,e, nun

             ci pensa cchiù!!!!

             Pì idda.... a vita ci stà ncuminciannu nauttra vota!!!

Nunzia:Zia..veru,jè m'ancora nun sapemu su ha truvatu nnù

             novu canditadu....ma...sugnu sicura ca tutti i sfozzi

             cì stà mittennu,pi comu si presenta azzizzata.... cu

             abiti sgangianti,tacchi a spillu ecc...etc...!!!

             E...pòi...chè tempi moderni ca ccì sù,nun è ca idda

             sa mmaritari pi fforza!!!

             Si trova nn'amicu...ncumpagnu,picchì oramai r'ac-

             -cussì fanu tutti!!!!!!

Maria : Senza jabbu!!!!Nun cì vogghiu mancu pinsari!!!

             Amicu...cumpagnu!!!!Ma nà cchì mmunnu semu??

            Lassati ca viru a mmè soru....ca ccì nn'aià ddiri ri

            tutti i culuri...cà fazzu nova!!!

Lina  : Mamà..nun capisciu picchì ti sbarruannu tutta!!!

           Viri,ca ssù pinseru ,a Nunzia cci'hà vinutu p'istintu..

           ...nun è ca jè sicura,ca, a zà Nedda iavi già nù nna-

           -muratu!!! Sulu pinsati sunu!!!!

           E...pòi...chi ccì forra ri mali su a cosa avissi a essiri

           vera???

           Mamà...ancora tu nun t'ha fattu capaci...forsi co tem-

           -pu ti n'adduni macari tù...viri ca sulitudini jè nnà

           brutta bestia!!!Nunzia...comu staiu parrannu????

Nunzia:Bbonu...bbonu stà parrnnu...megghiu rì nù libbru

             stampatu!!!Aviri nn'amicu...ncumpaggnu...nun je'

             a fini rò munnu!!!!

                                   ==5==

               Lina...riccìllu tù a tò mattri...quanti amici avemu

               niauttri!!!

Lina    :  A vogghia r'amici c'avemu,c'e' sulu l'inbarazzu ra

              scelta....u fattu je'.... ca stì tempi amici masculi ccì

              nnì sunu picca e nenti e niautri fimmini semu qua-

              -ntu a rina rò mari,pecciò,nà m'accuntintari ri chid-

              -di c'avemu sutta manu,e nn'à mà tteniri stritti......

              picchì c'e' nnà cuncurrenza ca nun vi ricu e nun vù

              cuntu!!!!

Maria :  Pì chiddu ca staiu sintennu,nun c'e' nnenti ri mali!!!

             Nun vi cririti tutti rùi,ca jù sugnu cchiù vecchia rò,

             tiattru grecu,picchì quann'era picciotta macari jù,

             aveva nmunzeddu r'amici!!!

             Però...chiddu ca mi sona mali,ù sapiti chi è???

Lina  :  Chì tì sona mali...mamà??

Maria : Chi mmì sona mali??? Uora vù spiegu jù!!

             Ma...sacunnu viauttri....amici e cumpagni janu u

             stissu significatu??

             Viriti c'amici ,sunu chiddi ri cumitiva,quannu iti a

             ballari,vì iti a pigghiari nnù gilatu,nisciti nsemi!!!

             Ma quannu addiventunu cumpagni,nun sunu i stis-

             -si rì quannu avevuvu i cumpagni rì scola!!!!

             Chissi jù i chiamu simplicimenti amanti,npochi

             paroli...si cuccunu nsemi...à tà capitu????

Nunzia:Miiih!! zia,viri ca chissi nun sunu pinsati rì tiattru

            grecu...chissi...comu stà ricennu tù,sunu cosi rì

            quannu c'erunu i canunici rì lignu!!!!       

            Zia...i tempi a nà cangiatu !!!Ma nò rì uora!!!!

                                    ==6==

Lina  : Nunzia......viri ca cosa a stamu puttannu ttroppu o

           longo!!!e sa fattu taddu...nnò sai unni a mà gghiri??

           Pecciò ò vestiti,picchì jù sugnu pronta ppì nesciri!!!

Nunzia:E' cchì ccì voli (uscendo dalla stanza)...fà cuntu ca sugnu

           pronta!!!

           ( mentre Lina è in attesa,prende la parola Maria)

Maria :Tutti rù cucini...chè vostri raggiunamenti muderni,                   

            mi stati facennu fari mali pinsati!!!

Lina  : Mamà...nun fari mali pinsati ,ù sai ca nun semu

           cchiù picciridde e che cosi muderni n'à sapemu

           sbrigari!!!!

           E...ppòi...mamà...vulemu fari n'esempiu facili facili?

           Si tu vai ncampagna ,unni c'e' n'abbiru ri ficu,prima

           rì mangiari nnà ficu,cettu ca tocchi chè manu,su je'

           matura opppuri nò!!!

           O scegli e ticogghi nà ficu rura ca javi ancora u latti?

                   (in questo frattempo esce Nunzia dal'altra stanza pronta per uscire e percependo l'ultima

                   parola che hà pronunciato Lina)

Nunzia:Lina...nun mi riri c'ancora tà pigghiari u latti!!!

            Jù ..pronta sugnu!!!

Lina :  Nunzia...arrusbbigghiti...viri ca latti jù nun'ni vivu!!

           Nn'esempiu chà jà fattu a mme mattri,ca ppòi tu

           spiegu!!!(rivolta alla madre,mentre si appresta ad uscire)Mamà,nì vi-

           -remu cchiù taddì!!!E nun ti priuccupari ...si rici ca

           chè bboni ntenditori...bastunu pocu paroli!!Ciao!!!

Nunzia:Arrivederci ...zia Maria!!!!

Maria 🙁 Rimasta sola,incomincia a riflettere su quello che voleva alludere la figlia )

                  Ma chi vuleva riri mò figghia rè ficu chiddi mature,

           e ri chiddi ruri ,ancora cò latti!!!!

                                 ==7==

            A mprissioni mia e'...  ca leggi troppu simana

            nigmmistica e....parra chè paroli ncruciati...mah!!!

            (in questo frattempo,dalla cucina ,si sente un rumore di pentole,seguito dal suono

                    inconfondibile di piatti o bicchieri rotti,per cui Maria si allarma e rivolta verso la             c                   cucina)

                    Chi fu'?? Cittina...chi successi???Chi è...nauttra

            vota ddannu facisti???

Cittina:(uscendo dalla cucina )A quali dannu...signura Maria..sà rut-

            -tu sulu nnù biccheri,npiattu e nnà buttigghia cu

            ll'ogghiu...nenti ..nenti hà successu!!!!

Maria :Sacunnu rì tìa...nenti hà successu??A vogghia ca tù

            ripetu sempri...unni metti manu tù...fai cchiù dannu

            rì ntirrimotu!!!Nnò sai ca l'ogghiu nterra jè mali

            auguriu!!!

Cittina:A quali mali auguriu...signura Maria...ancora stì cosi

            vossìa criri!!!Nun si priuccupassi,uora...ccì jettu rì

            supra all'ogghiu pocu rì sali,e, si leva u maliauguriu!

Maria :Siiii,ammentri ca ccì sì,ietticci macari npocu r'acitu!

Cittina:Pi ddaveru...signura Maria???chissu nun'nu sapeva!

Maria :(rivolta alla platea in forma di scherno,mentre Cittina ritorna in cucina)Ppòi ccì

           sminuzzi,npocu rì lattuga ,mpumarureddu e ncittru-

           -leddu...raccussì avemu a nsalada pì pranzu!!

           Assa locu!!Ma cu mà purtò a chista ravanti all'occhi

           mei!!!A chi nni mancavunu scecchi a fera!!!Mah!!!!

          ( suonano alla porta,pertanto Maria si alza e và ad aprire )

           Biiih!!!Rosa!!Comu mai ccà a mmatinata???Nun'e'

           ca cascatu rò lettu???Ntantu ...mmasuneddu...picchì

           javi nù bellu pezzu ca nun tì fa viriri!!!

Rosa : Ciau...Mariuzza(pronunciate queste due parole,Rosa si scioglie in una mare

                 

                                    ==8==

              di lagrime ,allarmando Maria che,tenendola per mano e mettendole una mano sulla

                        spalla,la invita a sedersi)

Maria :  Rosa...ti vò cammari uora!!Chì t'hà successu???

              Ti mossi quaccunu??Picchì stù chiantu?? Viri ca tu

              sì a cummaredda mia affizziunata,e, semu attac-

              -cati cò SanGiuvanni...parra...parra,picchì a mmìa

              m'hà cunsidirari comu nnà soru tò!!!!

Rosa  :  (rispondendo con singhiozzi continui)Siii...soru tò...ma mai soru rì

             tò soru!!!!

Maria : Nun staiu capennu nenti....Ti voi cammari jè mi

             cunti tutti cosi ncumincannu rò principiu,picchi

             ammenzu a tanti soru mi staiu sintennu ò cumme-

             -tu!!!!

Rosa  :  U sai...quannu a una ccì cari u munnu ngoddu??

            Raccussi mi staiu sintennu!!!

Maria :U fattu...u fattu mà ddiri!!I lamenti mi cunti dopu!!

Rosa  :Maria...tu nun t'affenniri...a cuppa rì stu tirrimotu,jè

          rì tò soru Nedda!!!

          Ieru tantu filici...e pi ddiriti a virità...mi sinteva npa-

          -rarisu,dopu tant'anni ri sulitudini ri quannu  murìu

          mè maritu Cece'!!

Maria:(Avendo già immaginato ciò che era successo,cerca di andare in fondo )

                Rosa...però ancora nun mmà rittu nenti rì Nedda..datu

         c'ammunduvatu a idda...chi ccentra idda???

Rosa:Cc'entra ...e comu si nun c'entra!!!!

          Maria...aspetta ca ti cuntu tutti cosi ..rò principiu...se

          nò finisce ca tù nun capisci nenti!!!

Maria:Rosa..mà livatu i paroli rà vucca...iavi rì quannu

           ttrasisisti,ca nunn'aiu caputu nenti,picchì tuttu chiddu

                                                                                                                                

                                  ==9==

                ca tù à rittu pi mmia iera cinisi!!!!

                Pecciò...parra ca sugnnu tutt'aricchi!!!!

                (Nel frattempo s'affaccia dalla porta della cucina ,Cettina ,la donna di servizio)

Cettina :  Signura Maria,virissi ca ndà cucina aià pulizziatu

                tuttu ddù iàciu ca cc'era!!!

                Aià pigghiatu u so cunsigghiu!!!Nnà buttigghia

                r'acitu aià cunsumatu!!!Sulu ca  cò fetu    nun si

                po' stari ccà intra!!!!

Maria   :  Cettu ..ca sì ttroppu fina....ma nnò viri ca  staiu

                parrannu cu mè cummari???

                Vò nfiliti ndò bagnu e nun distubbari cchiù!!!

                Allura ...Rosa unn'erumu arrivati???

Rosa  :    Miiih...nnà buttigghia r'acitu ha cunsumatu!!!

Maria  :  Si,,,,ha priparatu a nsalata pi stà sira!!!

Rosa   :   A cu nnà buttigghia r'acitu  ci voli nnà baggnarola

               Ma quanti ospiti iài stasira???

Maria  :  Rosa...lassa iri...chiuttostu unn'erumu arrivati???

Rosa   :  Ouh!!!Finammenti pozzu parrari!!U prossimu

              vennedi' 17,sunu ttri' anni ca u gioia miu Cece',

              mossi e mi lassò sula e scunsulata e macari

              sfuttunata,picchi' nu n'aià vutu mancu a futtuna

              r'aviri nfigghiu o nà figghia!!!

              Nun sacciu su ha statu cuppa rì iddu o mia!!

Maria  : Rosa...viri ca storia rà tò vita mà cuntatu centu voti

              Uora.....mi vò riri...chi e' stù chiantu a ssiccu cà

              fattu quannu ttrasisti???

Rosa  :   Uora...vegnu e tu spiegu!!!

                                    ==10==

               A nà passatu tant'anni ca mà vò abbituata r'aviri

               nn'ominu intra a mò casa,e ora rì viduva......

               ma jà ttruvatu sula e abbannunata!!!

               Maria...taliami bbona...chi sugnu  cosa ,dopu ttri

               anni,ri stari ncutugnata intra ,a parrari sula e sen-

               -tiri tutti i minchiunati ca riciunu a tilivisioni??

Maria   : J'allura???

Rosa    :  J'allura....aià canusciutu npocu r'amiche,ca mà nà

               raputu l'occhi!!!

               Scemu nsèmi...mangiamu fora...nì iemu  a pigghi-

               -ri u gilatu...jucamu è carti...e..pòi ò sabbutu e a

               ruminica ni nnì jemu macari a ballari!!!

               Chi ti nni pari Maria???

Maria   : Tuttu chissu u sacciu,ca và jennu,picchì ogni vvota

               ca ti chiamu ccò telefunu ,nun tà ttrovu mai!!

               Però...piaciri mi fa pi ttìa!!!

               Raccussì nunn'addiventi vecchia e dicrepita  intra,

               comu ci staiu addivintannu ju'

               Però...Rosa....jè u chiantu chi ccentra!!!!

Rosa   :   C'entra...c'entra ...e pi chissu aià ringraziari a scio-

               bula rì pannu rì tò soru Nedda,ca mi stà facennu

               pigghiari colliri rì morti,pì comu si stà cumputtan-

               -nu né mè riguardi,a forma rì cummari!!!!

               Quannu jemu a ballari,idda jè a nummiru  1,comu

               si cumpotta,e...macari ca nunn'a vonu taliari, idda

               spirimenta tutti i modi pì farisi taliari!!!!

               Ormai à ddivintatu sfacciata,senza cuntegno e sen-

               -za russuri ndà facci,ca mancu chiddi ca janu 20

                                  ==11==

             anni fanu chiddu ca fa idda!!!

Maria : Nun c'e' bisognu ca mi rici stì cosi!!!

             A mè soru a canusciu rì quann'erumu picciridde...

            ...chissu jè u carattiri so',e tu u sai ca idda ha statu

            sempri esubiranti,pecciò...nun mi riri ca chiancevutu

            pi cchissu????

Rosa  : Pi cchissu???A quannu mai,Rosa!!!

            U prubblema cchiù seriu je'!!!!!

Maria : E va' bbeni...uora rimmi qual'e' stù prubblema tantu

            seriu!!!!

Rosa  : Maria ...comu tà jà  rittu prima,javi diversu tempu

            ca jàiu nn'amicizia stritta cu diverse amiche..ca frà

            tanti svaghi c'avemu...ò sabbutu e cetti voti macari

            a ruminica ni nnì jemu a ballari!!!

Maria :U sacciu...u sacciu ca siti ndaffarati tutti i simani!!

            E..allura??

Rosa   :E..allura...nnà para ri simani fa'...aià fattu a canu-

            -scenza cù nsignore,ca macari iddu veni a ballari!!

            Maria...nun ti ricu e nun ti cuntu chi pissuna jera!!

            Affabili...rruitu...altu...ca po' aviri quasi a stissa età

            mia...nnù ballarinu ca quannu mi pigghiava a bal-

            -lari ,jù mi sinteva c'abbulava a mmenzu e nuvuli!!

Maria :Và bbeni aià capitu uora scinni rè nuvuli...metti i

            peri nterra e cuntimi u fattu rò chiantu!!!

Rosa    Miih...Maria..chi primura iài...ca fammi finiri a

            prisintazioni rì Rodolfo!!!

            Nun tu po' mmagginari chi pissuna era!!!

            E'..cuntinintali,e nun sulu chissu...jèra nù diriggenti

                                  ==12==

              ndustriali ca statu trasfiritu ccà,nun sacciu pi quan-

              -tu tempu..e..nun sulu chissu ..jera macari viduvu!!

Maria  : Rosa...rì stù riscussu ca stà fannu,picchì quannu

              parri rì iddu ..mi rici sempri ca jera nà pirsuna

              spiciali...ca jera viduvu!!!

              Chi fici :ha murutu???

Cittina   (Affacciandosi dalla porta della cucina)

              Signura Maria...cù ha murutu???U canusceva ju'??

Maria  : Cittina!!!A tù pari ca nun ci senti..e..inveci sì

              c'aricchi a pinneddu!!!O' fatti i subbizza,e..nun-

              -n'ancuitari cchiu'!!!Chista a pacenza mi stà facen-

              -nu finiri!!!Ajà rittu ca stà pinnennu comu nna

              ficu!!!A coffa ti rugnu!!!

Rosa   :  Miih..Maria...a chista pi ddaveru camurriusa je'!!

              Pecciò...ritunnamu o fattu nostru!!!

              A quali murutu e ...murutu!!!

              E' vivu ,veggitu e cchinu rì vita!!!

              Ma pi mmia è mortu e vurricatu rì quant'avi tò soru

              Nedda,ci misi i franghi ngoddu!!!

Maria :  Nedda???Mè soru???Ma chi mì stà ricennu!!!

              Nun cì pozzu cririri!!!Jù sacciu cà simana passata,

              ldda hà statu intra, rifriddata e vuleva fari npocu rì

              cautela pi nun pigghiari a nfluenza!!!

Rosa  :   Maria...viri ca'a tto soru a nfluenza nun ci veni mai

              picchì quannu arritunnò ò bballu,sabbutu passatu,ci

              fici veniri a frevi manciuna a tutte niauttri!!!!

              Baci...bacetti cu tutti!!!

              Maria....mà ccririri...pareva una ca stava rit-

                                    ==13==

 

              -unnannu ri nviaggiu all'estiru,jè a vò mancatu pi

              nnà para ri misi,inveci rì nnà simana!!!

Maria  : jallura???

Rosa   : Allura!!!!U sai chi fici quannu visti a mmia ca vò

             finutu ri ballari cu Rodolfo???

Maria  :Chi fici???

 Rosa   : S'avvicinò ,e...mi fa'.....parrannu tutta

             ntalianu: Rosa....perche' non mi presenti questo

             signore...perchè e' la prima volta che lo vedo???

             E jù...Babba ..babba..pigghiata a spruvvista,ciù

             prisintaiu(pianto a dirotto)Nunn'avissi fattu mai!!!

             Idda ccì resi a manu,e...macari nnù bacettu!!!

             Maria...tu mmaggini...nnù bacettu a unu ca

             nunn'avò canuscitu mai!!!!

             Appena ncuminciò u bballu succissivu ,ca era ntan-

             -gu....u sai chi fici???

Maria  :Bedda mattri....chi fici????

Rosa   : S'allargò i frazzi,ravanti a iddu,comu fanu i bal-

             -lerini professionali,e..ncumincianu a ballari!!!!

             E iddu...babbu...babbu,nun su fici riri ddù voti!!!

             Maria...mà cririri....u munnu ngoddu mi cascò....

             taliannu a tutti rui ri comu ballavunu stritti comu

             a ddù nnamurati,rì fari ristari a tutti ca ucca aperta!!

             Nun sulu chissu....pensa ca idda ci faceva chè peri

             macari u ttrasi e nnesci,tipu ballu argintinu!!!!

Maria  :Pi ddaveru mi stà ricennu???

Rosa    :Veru...veru je'!!!Quannu finiu u ballu...battuti rì

             manu ri tutti...ballerini e nun ballerini!!!

                                   ==14==

              E...si tu virevutu a facci rì ssù sciamunitu ri Rodol-

              fu....pareva na  nnautru munnu....taliannu a chiddi

              ca ci battevunu i manu...Maria....mi pareva nu

              mbriacu,ri chiddi ca razzia ri ddiu nunn'avo'vistu

              mai!!!!(e giu'...ancora lagrime)

Maria  : Cammiti..Cammiti...rimmi comu finiu  a storia!!!                             

Rosa   : Comu finiu??S'assittanu....abballanu...s'assittanu...

             ...abballanu,e poi tuttu nda nà vota...si pigghianu i

             cappotti e si nnì jenu...nun sacciu unni!!!!

Maria  :Va bbe'...Rosa...pò essiri ca niscenu nsemi,a ttìa cu

             tu rici ca nun si nnà na jutu ognunu pa casa so???

Rosa   : Ma quannu mai!!Quannu a nà nisciutu, iddu pareva

             ncanuzzu comu ci jeva r'appressu!!!!

             E poi...canuscennu a tò soru...ta'jà diri a virità..idda

             mà datu l'imprissioni ri nnà liunissa ra furesta …

             c'aveva ndè fauci nn'animali,e....su stava jennu a

             spuppari ndà so tana!!!!

Maria : Esaggirata!!!Maria,pi fari ssì parauni,staiu virennu,

             ca sì ncazzata ranni!!!Però...lassili iri tutte stì fan-

             -tasticherie,ca ppoi ci parru ju' cu mmè soru,e...mi

             fazzu spiegari ri idda com'e' a situazioni !!!

             Idda avissi a veniri ccà...uoggi o rumani ca mà put-

             -tari nnà cosa,pecciò...nun ti priuccupari,ca ceccu

             ri nquattralla comu ricu ju'!!!

             Perciò...vattinni tranquilla a casa,ca ppoi ti telefunu

             e ti fazzu sapiri comu và a finiri!!!!

Rosa  :  (Alzandosi ed avviandosi per uscire )Và bbeni...Maria...mi nni

             vaiu,e...restu ca spiranza ca sulu tu mi po' risolviri

                                    ==15==

            stà facenna!!!!

            Bedda mattri...a testa mi stà ggirannu!!!!

            Ti salutu,,,,e,,,m'haià fari ri cursa ,p'arrivari a casa,

            a misurarimi a prissioni...picchì...sugnu sicura ca ccì

            ll'àiu a 200!!!Ciau!!Cciau!!!

            Nun ti scuddari a tilifunata!!!!Ciau!!!!

            (una volta,uscita Rosa,Maria si siede a pensare,a voce alta,sù cio' che la comare le ha

                    raccontato,non rendendosi capacedei comportamenti della sorella Nedda)

 Maria:Signuri mei...ma vaddati c'aià sentiri e c'aià viriri!!!

            Viriti,nà quali cundizioni e'stà me cummaredda

            Rosa!!!L'ultima vota c'aià vistu raccussi,fu'quannu

            ci mossi so maritu Cece'!!!

            Tannu...sa vò bbannunata tutta...nun nisceva cchiu'...

             iera nnu strazzu casa casa!!!

            Uora...ca si stava virennu npocu rì luci...ch'arriva

            stà mazzata ngoddu!!!

            Cettu...ca stà me soru...unni si metti...metti,sempri

            dannu fa!!!

            Ma nò ri uora!!!Macari quann'  era nnica!!!

            E..ppoi...pò fattu ca s'hà liquidatu ttri mariti,ntempu

            rì nenti...già sà dittu tuttu!!!

            Uora...mentri c'aspettu e picciotte,ci telefunu e  a

            fazzu veniri ccà!!!

            Ma idde...unni si nn'ienu,ca jù aià nesciri???

            (Maria prende il telefono e si appresta a chiamare la sorella Nedda,poi ci ripensa prima

                    di fare il numero,e, si rivolge verso la cucina,chiamando Cittina)

            Cittina....Cittina...mi senti???

            (prima ca telefunu e' megghiu ca mi liquidu a

            chista...picchi idda chiddu ca senti u porta fora)

                                    ==16==

             Cittina (che nel frattempo appare fuori dalla cucina)Ohhh..finam-

             -menti...niscisti rà tana!!!Macari ca je' prestu,pì

             stamatina vattinni e poi ritorni uoggi!!!

Cittina :Ma...ancora nunn'aià finutu chiddu ca stava facen-

             -nu!!!

Maria  :Nun ti priuccupari...ppoi uoggi veni cchiu' prestu..

            ...vattinni!!!

Cittina:(rientrando in cucina)Va bbeni signura Maria...u tempu ca mi

            cangiu!!!!

Maria : Tantu je' nall'ultima stanza jè nun mi senti!!

            (compila il numero telefonico della sorella e chiama)

            Nedda...ciau..va bbeni...statti muta e senti chiddu

            ca ti staiu ricennu!!!

            Ma ti vò stari muta!!!Ti vuleva riri ca uoggi nò

            pumiriggiu avissutu a veniri ccà...picchi' t'aià par-

            -rari ri prisenza!!!

            Uora nun po' essiri ,picchì staiu scennu!!!

             Si...si ,uoggi o taddu!!!Va bbeni???

            Si...cciau!!!!

            Miih...quant'e' priscilusa stà mè soru!!!

            L'ultima parola...sempri idda à voli!!!!

            ( non appena finisce di dire queste parole,rientranoLina e Nunzia tenendo in mano

                    buste,sacchetti e scatole)

            Oooh...finammenti arritunnasturu!!!

            Finisturu rì svacantari i nigozzi!!!

            Mà tà fattu stirari u coddu...nnù sapevutu tutti rui

            ca ju' a vò nesciri????

Lina  :  Mamà....a mà fattu sulu nà cchianata e nà scinnuta

            ò cursu!!!!E ccà semu!!Nnà dari u tempu!!!

                                  ==17==

              (nel frattempo esce dalla porta della cucina Cittina,agghintata,con vestito scuro ed un

                        cappellino con incedere di una donna di classe,attraversando tutta la sala e salutando

                        con la mano sinistra gli astanti che rimangono con la bocca aperta)

Cittina : Arrivederci...nì viremu oggi pomeriggio!!!!

Lina    : Mamà....ma..... cù je' stà signura????

Nunzia: Sì...sì...cu je' stà signura ,ca stà niscennu rà cucina?

Maria  : Caruse...nunn'abbabbiati....pò essiri ca nun'nà tà

             canusciutu a Cittina???

             Viriti,ca Cittina javi ddù facci....una quann'e' ccà a

             travagghiari,e...nautra quannu e' fora...mà dittu idda

             …....ca javi nà duppia vita!!!

             U sapiti viautri.........ca idda javi ncumpagnu???

             Chista nun sa maritatu mai...però rici ca st'amicu

             a teni supra ri pidistallu rì quantu a voli bbeni!!!

             Macari ca iddu e' disuccupatu e javi nnà vita ca

             cerca travagghiu....sulu ca u cerca unni nun ci nnè!!

             Cuntenti iddi!!!!

             Caruse...viriti ca jù... aià nnesciri...ni viremu cchiù

             tardu!!!

                      ( Uscendo Maria ,le due cugine si guardano in faccia)

Nunzia:Perciò...ha caputu??

             Ma cu su puteva mai nmmagginari ca Cittina javi

             macari u cumpagnu??

             E niautri ca semu mature...sane e chini ri vita,nun

             semu mancu capaci r'affirrari a nuddu!!!!

Lina   : Staiu ristannu ca ucca aperta!!!!

             Però Nunzia....nun mi riri ca nun semu capaci ri

             truvari i nostri principi azzurri.....sulu...ca sinu a ora

             nunn'amà truvatu a unu rì cunsolu!!!

                                       ==18==

             Chiddi c'amà ncuntratu,avevunu nnà testa ri fari i

             diritturi r'orchesta <Tuccata e fuga>!!!

             Ma quannu mai!!!

Nunzia:Cettu...ca nun putemu fari ,mancu , a fini rì Cit-

             -tina,ca p'aviri a nn'ominu,avissimu a'mmanteniri

             i nulla tinenti,disoccupati,ca cc'iama dari macari a

             mangiari!!!!

             Megghiu ca mi pigghiu canuzzu!!!!!

             ( Suonano alla porta e, Lina và ad aprire,trovandosi davanti la signora Gina,una

                       vicina di casa,con la quale si conoscono da quando erano ancora bambine)

Lina  :  Biih...chi sorpresa,buongiorno signura Gina!!!

            (rivolta al pubblico e a Nunzia)

            Nunzia...vadda..cu nà vinutu a ttruvari:la nostra

           cara vicina di casa!!!S'assittassi...ccà..s'assittassi!!

Nunzia:Signura Gina...comu mai stà visita a st'ura??

            N'un e' ..ca pi ccasu c'e' qualchi nuvita'???

Gina  : A nuvità c'e'...ma nò nnica...chista nuvità ranni je'!!

           Vù riurdati quannu o cù ttri misi fa'..vì cuntai u

           fattu c'aiau ddù niputi ca stanu Australia,ca sunu

           sarausani,ca ri nnichi si nni jenu ddà,ccò pattri e ccà

           mattri,ca ppoi idda è me soru????

Lina

Nunzia: (All'unisono,incuriosite)Cettu ca nu riurdamu!!!E allura???

Gina  :E..vù riurdati ca vì cuntai macari a storia ca stì rù

           picciotti sunu ancora schetti,unu cchiù nnicu e

           ll'autru cchiù rannuzzu???

           E...vù riurdati,quannu mi rastiru a fotografia vostra,

           ca  jù ccià spiriu,picchì mè soru ma vò rittu ca e so'

           figghi,ogni vota ca idda ci riceva ri maritarisi,iddi

                                  ==19==

            ci rispunnevunu,ca nun  vulevunu ,mai maritarisi

            cu fimmini australiani,picchì nunn'erunu fimmini ri

            casa,comu a chiddu,ca vo n'antisi riri rè siciliane!!!

            Rittu ri mè soru!!!

            Dda'...nnà vota maritati...lassunu e mariti ,mbriachi,

            o no',a casa e idde nesciunu cc'amici!!!

            A tà capitu chi giuventu disbusciata c'e' ddà????

            Viriti ca mè soru,je' nnà maistra pi fari lavaggi rì

            ciriveddu!!!

            Peccio' finammenti i picciotti sa na' cunvinciutu ca

            nà veniri ccà,pi ttruvari ddù picciuttedde ,assistimati

            comu riciunu iddi!!!

Lina  : Signura Gina...lei u sapi ca jù e mmè cucina semu

            assistimatissimi e semu pronte a tutto!!!

Nunzia:E' veru chiddu ca rici mè cucina...ma ccà u proble-

            -ma nauttru je'!!!

Gina  : E qual'è stu problema???

            Piccasu siti ziti cu quarcunu???

Nunzia:Nun semu né zzite,nnè nenti,picchì tutti chiddi ca

            mà tastiatu ccà o paisi,nun ci nnè unu rì cunsolu!!!

            U nnimicu nostru...je' sulu u tempu!!!

Lina   :Raggiuni javi mè cucina,u tempu passa e ancora

           niautri stamu facennu i filinii,e...cc'ia' rittu a idda rì

           sbrigarini ,picchì prima r'addivintari zitellone ju'

           nun vogghiu divintari ,macari jacita!!!

Nunzia:Poi...stù fattu rè vostri niputi,nun pensu ca cosa e'

           pussibili...picchì chisti su nall'autra parti ri munnu!!!

           Pecciò a cosa troppu longa je'!!!!

                                    ==20==

Gina  : Caruse...viriti ca ju' nun sugnu comu nsaccu rì patati

            ca si sduvaca tuttu ndà nà vota!!!!

            Quannu ttrasiu,vì rissi a tutti rui....ca c'era nnà nu-

            -vita'ranni,perciò..facitimi finiri rì parrari!!!!!

Lina  :  E qual'e' stà nuvità tanta ranni???

Gina  :  Reci minuti fa'...aià ricivutu nnà tilifunata rè mò

             niputi!!!

Nunzia:Rì ll'Australia???

Gina   :Ma quali Australia ,e...Australia!!!

            Ri ccà...rì l'airoportu,e...ma nà rittu ca stanu pig-

            -ghhiannu u taxì pi veniri ccà,e...farimi na bella

            suppresa!!!

            Chi vi nnì pari...caruse...gnè na bella surpresa chista

            ca nun era mancu misa ndò cuntu????

Lina  : Miiih...signura Gina …..ma chista nnà supprisuna je'

           Veru...Nunzia???

Nunzia:Pi..ddaveru!!!Ma viriti quant'e' nnicu u munnu!!!

Lina   :Signura Gina...uora..nà po' llivari nà curiusita'???

Gina   :Parrati...parrati..qual'e' ssà curiusita'???

Lina   :Nò...pì sapiri i fatti vostri ma..pi rigulari chiddi

           nostri!!!Stì picciotti...chì età ponu aviri???

Nunzia:Sì...sì...viriti ca nà sti cosi ,jù e Lina ci tinemu!!!

           Niauttri..... sebbeni semu in età,non più giovanile,

           nun ni vulissumu truvari maritati cu ddù masculi,ca

           cci'avissimu a fari i baby sitter,si sunu cchiù nnichi

           ri mia e mè cucina,e...mancu si sunu troppu ranni,ca

           ni tuccassi ri farici u pani cottu!!!

           Lina...comu m'haià spiegatu??

                                    ==21==

Lina  : Nunzia......Bbona..bbona t'hà spiegatu!!

            Uora fa parrari a signura Gina!!!

Gina  :  Picciuttedde....rì l'isprissioni re vostre facci...staiu

            capennu ca a cosa si po' cumminari!!!

            Però...nun mà tà furzari rì riri cosi ca nun sacciu!!

            L'età nun ma riordu...però sacciu ca sunu chiù ran-

            -nuzzi rì viautri...ma nò assai!!!

            Nun sulu chissu ,ma sunu travaggiaturi e nun sunu

            pinsiunati...pronti po' pani cottu!!!

Lina  : Signura Gina...niautri nun sapemu comu nà mà sdi-

            -bbitari ...picchì mai e poi mai su po' mmagginari,a

            uccata ri ossigginu ca ni stà facennu rispirari,dopo

            tant'anni ca semu ncutignati ccà!!!

            Finalmenti nà rrivatu a razzia rò Signuri,e..final-

            -menti ni putemu viriri npocu rì luci!!!

Nunzia:Però...signura Gina...nì livassi nnà curiusità!!!

            Semu sicure...ca stì rù picciotti ca stanu vinennu...

            s'hana' fattu tuttu stù gran viaggiu...pi fari a nostra

            canuscenza,o...stanu vinennu pì fari sulu i turisti???

Gina   :Nunzia...ma chi stà ncucchiannu??

            Viri...ca comu m'hà dittu mè soru...chisti appena a

            nà vistu a viauttri nnè fotografie,allampanu..ca ucca

            aperta ristanu!!!

            Sintiti chi facemu!!!Uoggi quannu arrivunu,ci fazzu

            rari nnà rinfriscata..je' portu ccà!!

            Però...viauttri nun è...ca và tà fari ttruvari comu siti

            uora...itivi allicchittari,truccativi,mittitivi i megghiu

            vistini c'aviti....npochi paroli facitivi attraenti!!

                                     ==22==

              Senò...chisti... su vvi prisintati raccussì,pi ddaveru

              marcia ndiettru fanu e,si nnì vanu a fari i turisti!!

              E cù sa vistu...sà vistu!!!!

              Uora...jù mi nì vaiu...picchì ancora cc'iaià

              priparari u pranzu!!!

              (prima di uscire,davanti alla porta si rivolge nuovamente verso le due

                    ragazze)
              E...nun vi putiti mmagginari chi mangiari ci staiu

              priparannu:Pasta o furnu,pittinicchi e sasizza o

              sugu,nà bella bobbia comu a sacciu fari ju'......

             ...ca sa nà liccari macari i irita,picchì ddà mangiunu

             sulu scatuletti,nun sulu......

Lina   :  Va bbeni signura Lina...u sapemu comu cucina lei,

             però...ni facissi iri a priparari...arrivederci...a dopo!!

Gina   : Sì..sì...arrivederci!!!!

             (Una volta uscita la signora Gina,sia Lina che Nunzia,si bbandonano a fare i

                     commenti sulla nuova prospettiva per l'arrivo dei nuovi pretendenti)

Nunzia:Lina...pensu ca chista è a vota bbona ri chiddu ca

             javi nà vita ca stamu aspittannu!!!!

             A mà spirari sulu ca stì picciotti...sunu comu i vu-

             -lemu niauttri!!!

Lina  :  Arrivati a stù puntu,u sai ca pi niautri i tempi stritti

             sunu....e....pòi......cù stà fami c'avemu ngoddu!!!!

            L'impurtanti ca sunu rì bbonu carattiri,e..principal-

            -menti masculi..masculi!!!

Nunzia:Forza...nun pirdemu tempu...ièmuni a priparari!!!!

                            FINE I°ATTO

                          ==23==

                  INIZIO 2°ATTO

              (Si apre il sipario,con l'entrata di Maria,la quale è in attesa della sorella

                      Nedda)

Maria   :Ma...chi fici stà mè soru Nedda??

             Ma quannu veni...ca mi lassò ccà..aspittari a idda!!!

Lina    🙁 Uscendo dall'altra stanza,e...avendo ascoltato le ultime parole della

                    madre)

             Mamà...a cu jè ca st'aspittannu???

Maria : A cù staiu aspittannu???A tò zia Nedda...picchì

             avemu cosi troppu dilicati rì parrari!!!

             Ma chi e'...tuttu stu profumu...mussu e ggigghia

             pittati...chi stà jennu pi ccasu nà quarchi festa,o...

             cc'hài qualchi appuntamentu????

Lina  :  Si...sì..mamà...n'appuntamentu fantasticu avemu jù

             e Nunzia...anzi...aspetta ca tù cuntu!!!

             ( In questo istante suonano alla porta)

Maria : Ccà je'..ccà je'...Lina vattinni ndà intra,picchì aià

             parrari cu tò zia Nedda!!!

             Dopu mu cunti ..st'appuntamentu tantu fantasticu!!

             Vai...vai!!!

             (Maria s'appresta ad aprire la porta ed appare la sorella Nedda,vestita di

                    tutto punto da sembrare una sciantosa)

                   Ooh!!finammenti arrivasti!!!E tantu cì vosi!!!

              Ma...comu t'hà cumminatu??A..unni stà jennu? A

              festa rò scummogghiu rì comu t'hà mpillittatu???

Nedda : Ma...comu...nun mi runi nvasuneddu,ca javi nà

              para rì simana ca nun'nì viremu???

              Poi..t'haià diri ca quannu nesciu...o...mi vestu bona

                                    ==24==

             o senò mi staiu intra!!!!

             C'avissi a fari parrari e mmiriusi,ca stanu aspittannu

             c'avissi iri iennu ngiru,cu robbi rò seculu passatu e

             chè zucculiddi...quannu mai!!!

             Maria,riuoditi ca chisti sunu vistini e scappi rì bat-

             -taglia!!

             A chi m'avissi a  suppurtari a cuncurrenza rì tutte...

             ...amiche e nnimiche ca sunu chè fucili puntati???

Maria : Bedda mattri...ca ja' sentiri!!!!!

Nedda :Senti...senti,e...rapi bboni aricchi...picchi,tu ca sì

            nfilata e ncutugnata intra,nun tù po' mmagginari mai

            e poi mai...chiddu ca cc'e' ddà fora!!!!

            Nnà giungla je'!!Sì...sì propriu nà giungla.....nà

            foresta,unni i cchiù spette vinciunu sempri!!!

            E jù...chissa sugnu ...anzi spittuna,e..nun mi fazzu

            fari i scappi rì nuddu..riuordatillu!!!

            Nun sulu chissu.......

Maria :Senti Nedda...viri...ca sù ju',t'haià chiamato pi

           veniri ccà...Nun haiu nuddu pitittu ri sentiri tutti i

            particulari rè battaglie ca tu fai tutti i jorna!!!

            Chissi...i canusciu tutti!!!

            T'haià chiamatu sulu pi sapiri,chi cosa à cumminatu

            l'autra sira o ballu,cu Rodolfo,l'amicu ri nostra

            cummari Rosa!!!!

            Cà...fattu spittaculu...o solitu tò!!!!

            Staiu virennu c'addivintatu macari egoista,picchì a

            lassatu a povira cummari Rosa,ca javi ttrì gghiorna

            ca stà chiancennu pi ssù sgabbu ca c'hà fattu o ballu!

                                 ==25==

Nedda  :Biiiih!!!senza jabbu...nun mi riri ca tà vinutu a

             cuntari ssì fissarie!!!!E...poi...chiangennu...chian-

             -cennu!!

             Senti chi fai ...a soru...pigghiti u telefunu...chiamala

             e tranquillizzala....e ci rici ca cu stù Rodolfo...nun

             ha persu nenti,perciò si po' asciugari i lacrimi!!!

Maria : Chì significa...nun à pessu nenti???

Nedda: Nun à pessu nenti,picchì ...sulu u pani cottu ci pu-

            -teva fari!!!!

Maria :Chi vvò riri???

Nedda :Futtunata cìà gghiutu,e si po' cunsulari!!!!

            Nnù bell'uomo e'(in apparenza),alto.capelli brizzo-

            -lati,ri bboni maneri,ma.....arrivatu ò fattu...fasulinu

            jè!!!!

Maria :Chi vvò riri fasulinu??

Nedda:Maria...mi pari nnà nuvizzia rè soru carmilitani!!!

           E' tanta chiara e lampanti a cosa...ca macari nnà

           signurinella senza spirienza...affirrassi a volo!!!

           Si ti ricu ca jè fasulinu...nparoli poviri...significa

           ca nun cià fa'....nun funziona...ha capitu uora??

Maria:Ma...picchì??Ci facisti u rudaggiu,senza canuscillu??

Nedda:Ma...picchì...sacunnu ri tia a ccù a vò spittari???

           Finenu i tempi,quannu ricevunu:Lazzaru...alziti e

           camina!!!!

           A chistu ...mancu i bummi,sà firavunu a farlu

           addizzari!!!

           Perciò...jù...ca sugnu prisciulusa...nun e' ca mi pute-

           -va mettiri aspittannu chiddu ca nun n'arrivava mai!!

                                    ==26==

            Pecciò...parrannu cu ttìa...mù liquidaiu!!!

            Uora...su je' ri cunfortu pi Rosa...riccillu ca e' a so'

            dispusizioni,e...su idda ci voli fari u pani cottu,pò

            fari chiddu ca voli...picchì a mia nun m'interessa

            propriu!!!

            Ju'........Nun aiu tempu ri perdiri!!!!

Maria :Nunn'ài...tempu ri perdiri???

            Ma...tu u sai ca pi ll'egoismu tò..hà persu macari a

            facci,nè confronti rì nostra cummari Rosa??

            Viri ca idda nun e' farfallina comu a ttìa!!!

Nedda :Maria...ti vò cunvinciri...c'aià fattu n'opira ri bbeni,

            ca idda m'avissi ringraziari,picchì ciaià livatu na

            cuttra ri ngoddu!!!

            Rimmi nà cosa!!!

            Mu rici chi cosa si nnì faceva ri unu,ca...macari ca

            ci sonunu a trumma pi ddù uri...nun'e' capaci ri fari

            n'alza bannera???

            Maria...arrusbigghiti!!!Viri ca i tempi à nà cangiatu!

Maria :Bedda mattri...cu ttìa nun si po' raggiunari!!!

           ( Fanno il loro ingresso,dalla stanza attigua,Lina e Nunzia )

Lina   :Ciao zzà Nedda!!

Nunzia:Ciao zzà Nedda...comu stai???

Nedda :Ciao..ragazze...bbona....bbona sugnu!!!

            Ma chi stati jennu nà qualchi festa,vistuti r'accussì?

            Chi diciti....... ci putissi veniri macari jù???

Lina   :Ma quali festa,zia!!A festa ccà jè uoggi!!!

                ( in questo momento fa il suo ingresso Cittina.la quale transita lungo il

                  soggiorno recandosi in cucina)

Cittina:Buon giorno!!(poi,rivolta a Maria)Signura Maria..su javi

                                     

                                    ==27==

               bisognu....mi chiamassi!!! (e scompare nella porta della

                      cucina)

Nedda :  E...cu je' chissa???Maria..chi è a prima nvitata??

Maria  :  A quali prima nvitata...chissa Cittina je'...chidda

              ca mi fa' i subbizzi rà casa!!!

Nedda :  Cosi ri l'auttru munnu!!!!Cittina?? Cumminata

              r'accussì...nunn'avò canusciuta propriu!!!

Maria   : Ppoi..tu cuntu!!!

               Chiuttostu,caruse...chi è stù fattu ri stà novità??

               A tà parratu ri festa ccà intra...mu vuliti riri rì chì

               si tratta???

Lina    :   Mamà...nun è propriu nà festa...chiddu ca và suc-

               -ceriri frà pochi minuti,e' nà prisintazioni ...ti vog-

                -ghiu riri,e' n'incontru cu ddù brave persone,ca a

                signura Gina,datu ca sùnu niputi so'...iavi u piaci-

                -ri ri farannilli canusciri!!!

Nunzia    Zie...gnè na bella cosa chissa!!!

                Javi nà vita ca stamu suspirannu p'aviri nà

                vita indipendenti e maritate!!!

                E...n'occasioni ri chissa...nun'ha putemu fari

                scappari........,prima c'avissimu a fari i filinii!!

Maria   :  Ma....picchì...cu mmìa vi stati sacrificannu???

                Nun vi manca nenti e nenti vi fazzu mancari!!!

                Siti libbiri ri fari chiddu ca vuliti,e vulissuvu

                nesciri ri stà casa.....ca va'jà trattatu sempri

                comu a ddù riggini!!!

Nedda  :  Maria...aià rittu sempri,ca tu ...ha ristatu att-

                -rassata rè tempi rè canunici ri lignu!!!

                                     ==28==

               Ca...racci npocu ri rispiru a stì rù picciotte!!!

               Nnì viri...comu sunu ancora tisi!!!

               A maliritta vicchiania ca si stà nghiuttennu a nia-

               -utri...ancora mancu rì luntanu a virunu!!!

               Falli addivettiri,e,...fatti i fatti tò!!!

               Chistu...u so tempu je' ….e...su nunn'apprufittunu

               uora...viri ca perdunu u tram..ca ppoi....nun passa

               cchiù...e si ponu stuiari u mussu!!!

               Lassicci fari tuttu chiddu ca vonu e...nun t'ammi-

               -scari né cosi ca a ttìa nunn'appartenunu cchiù!!

Maria  :  Ca jerutu..nà fimmina libittina...ù sapevu,però

               staiu virennu ca nun capisci nenti r'anuri rì nnà

              famigghia!!!

              O cuntrariu ri tìa...ancora npocu ri russuri ndà facci

              u tegnu...e prima ca sti rù picciotti nesciunu rì ccà

              aià essiri sicura o 100/100 ca nun cascunu nmali

              manu...chè tempi ca stanu currennu!!...Ha capitu??

Lina   :  Mamà...zia...Vi stati vaggnannu prima ri chioviri!!

Nunzia: Raggiuni javi Lina...canuscitili..prima a stì rù

             picciotti...e..dopu putiti parrari!!!!

Lina   : Immagginati...ca mancu niautri i canuscemu!!!

            Raticci tempu o tempu!!!!

Nedda :Ma quannu venunu....quannu venunu????

            Chi stanu vinennu rò cuntinenti o ri ccà..rà Sicilia??

Lina   :Ma quali cuntinenti e Sicilia....Stanu vinennu rì

           cchiu' luntanu....Ri ll'autralia venunu!!!!

Nedda:Rì ll'Autralia!!!!Ma ...u sapiti quantu tempu ci voli

           pi vveniri ri ddà??Ma quantu jorna a m'aspittari pi

                                    ==29==

             canuscilli????

Nunzia:Ccà...ccà sunu,ha n'arrivatu stamatina,e,sunu

             alluggiati ndì so' zia ..a signura Gina...u tempu

             r'arrifriscarisi e faciti cuntu ca sunu ccà!!!!

             (Nedda,rivolta alla platea )

Nedda :A cosa.....troppu ntirissanti si stà facennu!!!!

             ( Si sente suonare alla porta,per cui Maria và ad aprire,e, si sentono dal vestibolo,le

                        prime parole di Rosa)

Maria  :Rosa...ma cu ti cci porta ccà uora,nn'aspittavutu a

             mò tilifunata???

Rosa  :  (prima di entrare nella stanza )Nenti..nenti...nun puteva

            aspittari cchiu'!!!!

            Pazza...pazza...staiu scennu!!!!

Nedda:( Rivolta alle ragazze) Chi stati aspittannu???Pigghiati u te-

            -lefunu e chiamati u spitali psichiattricu e dicitici

            ca c'e' nà pazza ngiru e sa venunu a ricogghiri pic-

            -chì e' piricolosa!!!

Rosa  : (Entrando nella stanza,e,accorgendosi che c'e' Nedda,và in escandescenze,apostrofan-

                     -dola con invettive,trattenuta da Maria)

            Ah!!!Ccà sì!!!Ma cu quali facci rì stagnu,vai ngiru??

            C'hà cuntatu a tò soru,i malandrinerie ca fai tutti i

            jorna???C'ha' cuntatu a tagghiata ri facci ca m'hà

            fattu a mmìa a forma ri cummari???

Lina  : Mamà....ma chi stà succirennu???

Maria: Stativi muti tutti rui....ca ppòi vù spiegu!!!

           Peròra...facitila sfugari!!!

Nedda:Ma...vadda a chista!!!Ma ri unni spuntò???

Maria :Sintiti a mmìa......suddu aviti ntinzioni ri fari sciarri

           intra a mò casa,vi staiu pigghiannu a tutti rui pè

                                   ==30==

            capiddi e vi trascinu ddà parti..ndò cuttigghiu,ca c'e'

            pullaiu e vi chiuru ndà intra nsemi e jaddini...r'accu-

            -ssì vi putiti pizzuliari quantu vuliti!!!!

            Su vuliti discutiri a cosa ccà intra...circati ri parrari

            comu pirsuni civili!!!! VA BBENI???

Rosa  :Ju'...sugnu nnà pirsuna civili...nò...tò soru...picchì

           sà dimustratu cu mmìa,a forma ri cummari,comu nnà

           vipera vilinusa!!!

Nedda:Rosa...ma ti vò renniri cuntu,ca jù t'haià ittatu nsal-

           -vagenti ,nò mumentu ca tu ti stavutu anniannu??

           Rosa...cu su' Rodolfo...hà nisciutu ri sutta nnà rrota

           rì ncarrettu!!!

Rosa : Siiii!!!E supra ssù carrettu c'erutu tu',pì scacciarimi

           megghiu.....Veru????

Nedda:Maria....fammi u favuri....picch' com'e' pigghiata a

           riscussioni,putemu parrari sinu a dumani matina e a

           cummari Rosa,com'e' ncazzata,na stù mumentu

           nun capisci nenti ri chiddu ca ccì vogghiu riri!!!

           Pecciò itavinni nall'auttra stanza e ci spieghi tutta a

           situazioni comu t'haià cuntatu andura!!!

Nunzia:Si...ma faciti nnà cosa co jornu....u sapiti ca stamu

           aspittannu visiti!!!!

 Maria:Rosa....veni cu mmìa ndà intra,picchì com'e' pigghi-

           -ata a cosa,a staiu virennu troppu niura!!!

           ( Maria e Rosa escono dalla scena e vanno nell'altra stanza )

Nedda:Taliati...signuri mei...mi tocca rì cummattiri macari

            che pazzi!!!

Lina   :Zia...a diri a virità...niauttri nun ci stamu capennu

                                     ==31==

           nenti!!!!

           Miiih....a t'hà vistu com'era ndà facci a cummari

           Rosa???

Nunzia:Cettu....su aveva nnà pistola t'avissi sparatu!!!

            Ma...chi c'hà fattu ..zia???

Nedda:Jù...nun c'haià fattu propriu nenti!!!!

           Aià fattu..sulu nn'opira ri bbeni!!!

           U viriti comu mi pajunu pì fari bbeni????

           M'haià llivari u vizziu ri essiri troppu bbona!!!

           Nn'ata' vistu,comu m'ha ttrattatu???

Lina  :Zia...m'ancora nunn'à rittu...chi ci facisti a cum-

          -mari Rosa ,p'aviri l'occhi rì fora cu ttìa???

Nedda:Nenti....c'haià livatu nà cuttunina re spaddi,ca prima

           o dopu a faceva accupari,pò restu rà so vita!!!!

           Uora...prima ca vì cuntu,chiddu ca c'haià fattu a

           cummari Rosa....a tà essiri sinceri cu mmia e ppoi

          mi riciti su jaiu raggiuni o tortu!!!!

Lina : Parra ..zia!!!

Nunzia:Si...si...parra zia!!!

Nedda:Viauttri...siti già rannuzze,pecciò certi cosi i sapiti!!

            Fazzu n'esempiu:

            Su si prisintassunu ddù picciotti,...beddi...rì bbona

            apparenza,ca si vulissunu maritari cu vuiautre,u

            primu istintu votru.. forra.... ri ittarivi a tummuni né

            frazza rì iddi...nò???

            E...su stì picciotti..dopo...vi risuttassunu fasulini...

            vogghiu riri,nun funziunassunu...in pochi paroli

            nun forrunu capaci rì fari i duviri coniugali...viauttre

                                    ==32==

            Chi facissuvu??? I mittiti supra a  ncumò...a fari i

            belle statuine????

Lina   :Nunzia ...raggiuni javi a zzà Nedda!!!!

Nunzia:Pi ddaveru raggiuni javi...nun c'havà pinsatu

            propriu!!!Ddìu ci ni scansa e libbira!!!

Lina   :Pi ddaveru nà traggedia forra!!!

           Allura...chissa ha statu a ncazzatina rà cummari

           Rosa???

Nedda:Chissu hà statu e spatti mi mancunu i lignati!!!

Nunzia:Zzà Nedda...dopu chiddu ca nà cuntatu ...pi ddaveru

            l'occhi n'ha' raputu,veru..Lina????

Lina   :Uora...sapemu comu n'amà cumpurtari!!!!

                   (Nel frattempo fanno il loro ingresso,Maria e Rosa,dopo avere chiarito ogni cosa

                    nella stanza attigua)

Maria:Eccoci qua'!!!!Tutto chiarito!!!!Uora ...faciti a paci

           tutti rui!!!!

           (Rosa si avvicina a Nedda,e, l'abbraccia )

Rosa : Nedda...m'hà scusari rè mali paroli ca t'haià rittu!!!

           Uora ca tò soru m'hà spiegatu tutti cosi,nun sacciu

           comu t'haià ringraziari!!!!!

                  (abbracci ,baci e ancora scuse)

Nedda:Nun ti priuccupari Rosa...aià fattu sulu u mò duviri..

           ...picchì sugnu abbituata a fari opiri rì bbeni !!!

           Poi...spicialmenti cù nnà cummaredda comu a ttìa!!!

           E...nun tù scuddari.....su t'avissi a capitari nauttra

           cogniuntura...fammillu sapiri....picchì ju' ...sugnu

           sempri a dispusizioni!!!!

                  (Rosa esce,e, Maria,subito dopo si rivolge alla sorella )

Maria:Nedda....chiurila ddòcu....picchì ..unni ti metti tu...

           ...sempri dannu fai!!!!

 

                                     ==33==

            E nun e' cà mmettiri macari a mmia ndò menzu???

            Tu...nun ti poi mmagginari u sfozzu c'haià fattu pì

             cunvinciri a cummari!!!

            Cerca ri essiri cchiù seria...picchì nun sì ancora nà

            picciridda!!!!

Nedda:Cettu...ca nun sugnu cchiù nnà picciridda!!!

           Propriu chissu e' u rammaricu miu...ca nun pozzu

           fari i cosi rì quann'era giovini!!!

           Ma nun ti cririri...ca pi cchissu...mi jettu rì chiattu!!

           Maria...riuorditi ca sinu a quannu jaiu anticchia rì

           ciatu,m'hà spaciu cu ccù jè gghè!!!

           E...macari viauttre..caruse,pinsati ca su nunn'appru-

           -fittamu ,uora ca putemu..ndà vita.. nun resta nenti!!!

           Sulu... carni ppè vermi semu quannu arriva l'ura !!!!

                  (Si sente suonare alla porta,e, Lina và ad aprire in preda ad agitazione)

Lina  :Ccà..ccà sunu!!!! Rapu...rapu ju'!!!!

           ( Entrano,Gina con i due nipoti...PRESENTAZIONI)

           Prego...accomodatevi

Gina : Eccocci qqua'...(indicando il nipote più grande d'età)...Chistu e'Fran-

           -co...Cicciu...ma ddà u chiamunu Frank!!!!

           E chistu e'(indicando il nipote più giovane) Turuzzu....Turi..e..ddà

           nveci u chiamunu Sal!!!!

           St'australiani...si nnì vanu o curtu ...e ci strammunu

           macari i nnomi!!!Senza jabbu!!!!

Nedda:(molto interessata e curiosa alla vista dei nuovi venuti)Ma....mi ricissi nnà

           cosa...Signura Gina...m'hà po' llivari nnà curiusità???

Gina:  Certu...signura Nedda...parrassi...parrassi!!!

Nedda:Ma stì rù beddi picciotti...u capisciunu u sicilianu???

            U parrunu o nò???

                                   ==34==

Gina  :Certu ..ca u parrunu e u capisciunu...ci mancassi

           Jauttru!!!

           A tà sapiri ca sibbeni jerunu addivuzzi ,quannu pa-

           -rtenu pì ll'australia,a nà crisciutu sempri cu mmè

           soru e mmè cugnatu!!!

           Pecciò nfamigghia sempri nsicilianu a nà parratu!!

           Rì chiddu anticu strittu,ma...sempri nsicilianu!!!

           (Nel frattempo gli sguardi delle due ragazze verso i due ospiti ,s'incrociano,con dei

                  sorrisi dai quali si nota una certa compiacenza e non trascurando il viso di Nedda,che

                  sebbene stia parlando con Gina,denota un certo interesse per i nuovi arrivati)

Maria:Nedda...uora finiscila rì fari ssì dumanni!!!!

          Nunn'e' ca ora a mmettiri n'imbarazzu a sti rù

          picciotti???

Nedda:Oohu!!!ddù paroli suli ajà rittu!!!

          Nnà mà sapiri... su stamu parrannu cu ddù muti e cù

          ddù suddi!!!

Frank:Signora...lei mi deve scusare,ma desidero intervenire

          per togliere ogni dubbio!!!

          Io e mio fratello,parliamo correttamente tre lingue...e

          mi spiego subito !!

          Parliamo l'inglese,perchè siamo andati a scuola a

          Melboune...e.. ci siamo laureati lì!!!

          Parliamo l'italiano,perchè freguentavamo l'oratorio

          dei padri salesiani!!!

          Parramu u sicilianu ri chiddu strittu strittu,picchì nu

          nsignanu nostru pattri e nostra mattri!!!

Sal   :Giustu...chiddu ca rici mè frati!!!

         Pecciò comu viriti nun semu difittusi...parramu e

         sintemu bbonu!!!!

                                  ==35==

Maria  :Ragazzi....pecciò nun faciticci casu a chiddu ca rici

            mè soru!!!

            A idda...ogni tantu ci piaci a ddiri qualchi minchiu-

            -nata!!!!

Sal    : Signora ...chi vo ddiri a parola minchiunata???

           Frank...tu u sai chi significa??Jù...e' a prima vota ca

           sentu!!!

Frank :Macari ju'...mai.... aià ntisu!!!Zia...chi significa???

Gina  :Carusi...nun ci faciti casu!!!

           Chissi e macari jauttri....ccà nsicilia sunu paroli

           moderne!!!Nunn'e' cchiù comu trenta o quarantanni

           fa'...ca quannu sintevumu ssì paroli ...arrussiavumu!!

           Uora fanu parti rà parrata cumuni,spicialmenti a

           giuvintu' rì oggi!!!

           Nun vi priuccupati, ssà parola significa stupidaggini!

Frank:Pi ddaveru Sal...cù sapi quantu cosi nà mà mparari

          nò tempu ca semu cca'!!!!

Lina :(fremente e curiosa) A propositu....quantu tempu ristati ccà

         in Sicilia???

Nunzia:Si...sì..quantu tempu??

Gina:Nun vi priuccupati...nmisi sicuru,poi...tuttu dipenni

         comu si mettunu i cosi!!!

Nedda:Quali cosi ..signura Gina???

Maria:Tà vò chiuriri ssà ucca!!!Nun t'ammiscari nnè cosi

          ca nun ti riguardunu!!!!

Frank:Nun'nà rimpruvirassi a so soru!!!

          Picchì..niautri prima ri partiri...a mà fattu i nostri

          prugammi ri viaggiu!!!

                                   ==36==

            Pi prima cosa....jù vuleva canusciri rì prisenza a

            signurina Lina,picchì a prima vota c'haià vistu ndà

            fotografia,hai' àvutu npinseri fissu ca a vò veniri ccà

            pi canuscilla rì presenza!!!

            E...uora ca jè ccà...r'avanti a mmia,m'haià

            cunvinciutu,ca idda e' a fimmina ca fa' pi mmia e...

            ..cò pirmissu,ccà...rà signura Maria,la chiedo

            umilmente come mia legittima sposa!!

            Sempri su a signurina Lina e' r'accordu!!!

            Lina ….chi nnì rici tu???Sì r'accordu???

            ( Lina,imbarazzata,arrossendo,prima s'avvicina a Frank,poi guardando sua madre,

                    aspettando un cenno di assenso)

Lina  : Mamà...chi nnì rici tù??Ciù pozzu riri ri si' a Frank??

           ( La madre,emozionata,le risponde con un cenno di capo,per dire che e' d'accordo)

Frank:(rivolgendosi al fratello)Ju'...u duviri miu haià fattu!!!

           Uora...parra tù!!!

Sal   :  ( Più impacciato che mai) Tu...rici ca u duviri tò ,hà fattu!!!

           Mentri ca c'erutu...putevutu parrari macari pì mmia!!

Frank:Ohu!!Non'e' ca semu fratelli gemelli!!!

           Ccà..cc'e' Nunzia,perciò spiegati cu idda ...ca javi

           ttrì mmisi,ri quannu a viristi ndà fotografia,m'hà

           fattu a testa quantu npalluni!!!Parra...parra!!!!

Sal    : Raggiuni javi mò frati...Nunzia ri tannu nun staiu ru-

           -mmennu cchiù...coppu rì fummini fù!!!!

           Signura Maria...ma pozzu spusari a Nunzia???

Frank :Turi...sì cchiù nnicu ri mia,m'ancora nun'na' mi-

           -su giurizziu!!!

            Prima.. addumannicci a Nunzia su ti voli e..dopu su

            ti rici SI',pigghiti a binirizioni rà signura Maria!!!

                                   ==37==

Sal  : Veru je'....Nunzia ...chi dici tù...si po' cumminari a

          cosa???Npochi paroli mi vuoi o nò???

Nunzia:Mizzica...tutti rù frati nun putiti mmagginari a tini-

           -rizza ca sentu ndò mè cori!!!!SI'.....SI'....SI'!!!!

           Zia Maria...zia Nedda ..chi nni riciti viauttri!!!

Maria:Staiu ristannu ca ucca aperta pi stà surpresa!!!

           Ti pozzu riri a stissa cosa c'aià rittu a Lina...cuntenta

           sugnu!!!

Nedda:Macari ju'..cuntenta sugnu!!!                     

            Maria..rammillu nfazzulettu,prima ca fazzu nlavu

           nterra pè lacrimi!!!Mi staiu cummuvennu troppu!!!

Gina  :Bedda mattri...macari jù staiu chiancennu pà

           cuntintizza!!!!

Maria: Lina...và ndà intra ...e pigghia nn'asciugamanu,senò

           ccà u bagnu ni facemu!!!!

Frank: Sal....ma viri quantu semu futtunati!!!

           Ma unni a vò mò ttruvari nnà famigghia tantu

           allegra e schizzusa!!!!

Nedda:Maria..cerca ri falli iri ndà intra..picchì t'haià diri

           nnà cosa!!!

Maria :Ragazze...picchì nun ci faciti viriri a casa all'ospiti!!

           Ci issi macari lei signura Gina!!!

           (Le ragazze invitano gli astanti a seguirle,pertanto escono dal salottino)

            Chi mà ddiri rì tantu urgenti???

Nedda:Sugnu filici e cuntenta comu a tutte viauttre pì

            st'uncontru,ca spicialmenti Lina e Nunzia su mer-

            -utunu,picchi'...... nà stù mumentu,pà cuntintizza

            nun ci virunu mancu ri ll'occhi!!!

Maria :Je'...allura???

                                    ==38==

Nedda:Je'...allura!!!!Menu mali ca cc'e' a ccà prisennti a zza

            Nedda,,ca,,,nà stì cosi ci viri...nò cu ddù uocchi...ma

            cu quattru uocchi!!!

Maria :Ma...si po' sapiri ,chì cosa vò riri???

           Nun ci staiu capennu nenti!!!!

Nedda:Tu...sempri cu ll'occhi nduppati si'!!!!!

           Viri ca vita javi nseculu ca cambiatu!!!

            Finenu i tempi...quannu una si maritava chè punti

            ntirrogativi!!!!

            Tannu...nnà vota maritati...su i mariti nun ci

             risuttavunu,nè carattiri e.....spicialmenti nà jauttri

             cosi....sa vo' nà teniri a tipu cappata ri linusa,pì

              tutta a vita......pì..nun fari parrari a genti!!!!

             Uora,nveci...chidde ca sunu spratiche rà materia,

             sa nà fidari ri chidde ca janu spirienza rì vinniri!!!

               Vogghiu riri...rì una comu a mmìa!!!!!

Maria :  Ma...chì vulissutu riri cu chissu??

              Certu...bboni cunsigghi ci po' rari è picciotte!!Nò??

Nedda :  Siiiii!!!!I bboni cunsigghi sinu a ncertu puntu!!!

               Maria...viri ca Lina e Nunzia...comu uora, sunu

               suspisi all'aria..stanu sugnannu,e...tutti i bboni

               cunsigghi ca ccì putissumu rari....rì nn'aricchi ccì

               ttrasunu e ri ll'auttra ccì nesciunu!!Hà capitu???

Maria:    Mattri santa...Nedda...mi stà mittennu nmala

               cunfusioni...nun sacciu cchiu'..chiddu c'aià fari....

                                ==39==

            ...e...chiddu c'aià ddiri!!!

Nedda:Maria...nun ti priuccupari...ca.. a cosa a risulvemu!!!

            To' soru Nedda cc'e' ccà!!!!E t'aià rittu tuttu!!!!!

             Uora...u sai chi fai??

Maria:  Chi fazzu...chi fazzu??

Nedda : Chiamili a tutti,e..falli veniri ccà...picchì sugnu

              sicura ca na' finutu ri viriri a casa!!!

              Poi...mi lassati sula cu ssì rù picciotti,picchì aià

              parrari facci cu facci cu iddi!!!

              Viauttri fimmini..assittativi nda viranda rò giad-

               -dinu,ddà r'arreri,e,vi pigghiati nte',ncafe'..chiddu

               ca vuliti!!!!

               Maria...lassimi fari a mmìa!!!Stà facenna... sacciu

               ju'....comu risuvvilla...picchi' Lina e Nunzia comu

               pi ttìa..macari pi mmìa sunu sangu rò mò sangu...

               ..e prima ca fanu passu ri chissu,a mà essiri o 100

               pi 100,sicure ca sunu nboni manu!!!

               Uora...vai...vai ò chiamili!!!

Maria  :   Ci staiu jennu!!!!Nedda!!!Taliami na' ll'occhi!!

                Nun e'...ca cummini qualchi minchiunata ???

                Viri..ca stà vota si tratta rì ll'avviniri rè caruse!!!

Nedda   :  Vai...vai...cu mmìa...a stari tranquilla!!!Vai!!!

                 (Maria esce per radunare tutti,.Nedda,in questo lasso di tempo,pensa a voce alta)

                                       ==40==

                 (Rivolta alla platea) St'australiani,rà prima mprissioni,

              m'anà parsu..... ddù picciotti a ppostu!!!

              Beddi esemplari ri masculi sunu,a diffirenza rì

              chiddi ca nà passatu sutta e mò manu!!!

              Cettu...ai'àvutu a chiffari sempri cù masculi

               staggiunati,ma..chisti nveci,sunu nauttra cosa!!!

              Sugnu sicura...ca..... su nun ch'avissunu statu ndò

              menzu i mò niputedde...a st'ura.....m'avissi npacch-

              -ittatu a ttutti rùi,e...m'avissi purtatu a casa!!!

              Pacenza!!!!Uora sintemu rì chì pasta sunu fatti!!!

              E' risaputu...ca certi voti...l'apparenzi ngannunu!!!

              (Appaiono dalla porta interna,Maria e i due ospiti,facendo il loro ingresso

                      nel soggiorno)

Maria :  Eccoccì qua!!!Nedda cch'haià rittu ca vò parrari cu

              iddi!!! Mi raccumannu ...occhiu vivu...nun fari  i

              soliti minchiunati...picchì ..ccà i cosi seri sunu!!!

              Quannu finisci mi chiami ,,,jù ndà bbanna sugnu!!!

Nedda : ( Mentre Maria esce) Maria...nun ti priuccupari,,ca cca' i

              picciotti...nboni manu su!!!Parola ri Nedda!!!

              (poi..rivolgendosi ai due uomini ) Assittativi...assittativi!!!

              Pi prima cosa...su nunnu sapiti...vi vogghiu riri ca

              stì rù carusidde..sebbeni sunu i mè nipute...pi

              mmìa e' comu si fussunu figghie mei!!!

             

                                  ==41==

            

              Uora...prima ca faciti npassu cu idde...sugnu curi-

              -usa ri sapiri quarchi cosa di viauttri!!!!

Frank  :  Parrassi...parrassi ..signura Nedda!!!

              Chi voli sapiri???

Nedda :  Ri tìa...sacciu ca fai l'avvucatu,e ri Sal ,sacciu ca

              fa' u dirigenti statali!!!

              E..pì mmìa a cosa è suddisfacenti!!! Rì su puntu

              sugnu sicura ca cu viautri ponu fari nna' vita

              tranquilla!!!

              Uora...livatimi nauttra curiusità!!!

              A tà statu mai ziti??Vogghiu riri a t'avutu mai

              spirienzi cu jauttri fimmini nò passatu????

              Nsumma...a t'avutu mai rapporti sessuali???

Frank :  Ma...chi stà dicennu...signura Nedda???

             Virissi..ca ju' e mò frati,nà ssì cosi a m'avutu tanta

              ri ssì spirienzi,ca macari ni putemu vinniri!!!

             Stamu parrannu quann'erumu cchiù giovini...uora

             certu ca semu cchiù rannuzzi,ni vulemu sistimari

             p'aviri nnà famigghia!!!!

 Sal   :  Raggiuni javi mè frati...picchì quann'erumu giovini

            a mà fattu spirienzi ri tutti i tipi cu fimmini e macari

            cu masculi!!!!Spirienzi cumpleti a nà statu,su tutti

                                     ==42==

           i punti ri vista!!!!

Nedda:Ferma...ferma ddòcu!!!!A tà fattu spirienzi macari

            cu mmasculi????

            Nun e'...ca tutti rù frati ….siti aricchiuni????

Frank: Signura Nedda...niauttri ssà parola ca rici lei,nun

            sapemu chi significa...si voli spiegari megghiu!!!

Nedda:Ccà...o nostru paisi a ricemu a chiddi ca ci fanu

            mali aricchi...npoche paroli a chiddi ca sa fanu chè

            masculi!!!!

Frank :(dopo una lunga risata insieme al fratello )Signura Nedda...virissi

           ca lei ha capitu mali!!!

            Virissi ca ju' e mè frati nun semu gay!!!!

             Niauttri semu MASCULI.....MASCULI,ri quannu

            nascemmu ,e, sì pinseri nunn'am'avutu mai na nostra

            vita!!!!!

            Mizzica....ma lei e' propriu malapinsanti!!!!

            Forsi...nun si sappi spiegari bbonu....iddu stava

            parrannu rì amici e cumpagni ri scola!!!!

Nedda:Bbonu....bbonu...Uora aià caputu!!!!

            Però...ricci a tò frati ri stari attentu quannu parra,

            picchì ccà o nostru paisi..ci stamu attenti è ..paroli!!

                                  ==43==

             allura...pozzu stari tranquilla pè mè niputedde!!!

             Mi nni aia'ddunatu..ri quannu ttrasisturu,e...sugnu

             sicura...c'appena i viristuvu...a tutti rui, vi sunanu

             i campanillini...veru..carusi...attrazzioni a prima

             vista fu'!!!!!!!

Frank :  Signura Nedda...jautru ca campanillini.....lei

             nunn'hà ntisu nenti,e...purtroppu nunn'à caputu

             nenti,picchì....quannu trasemmu e vistumu a LEI...

             …..i campani a festa ...si misunu a sunari,e..ancora

             stamu sintennu i battagghi ca si stanu muvennu a

             destra e sinistra....Veru...Sal????

Sal    :   Veru...veru je'...ancora studdutu mi sentu!!!!

Nedda: Picciotti!!!!!Sugnu sicura......... ca tutti rui stati

             abbabiannu...veru???

             O pi ccasu...stati parrannu su sseriu!!!!e mi vuliti

             pigghiari pè fundelli............pi diravilla pulita!!!!

             Viriti...ca ju' sugnu fimmina ri munnu,e.....suprat-

             -tuttu fimmina d'anuri,e...nnà cosa ri chissa,spicial-

             -menti chè me nipute nun nnà facissi mancu pi tuttu

             l'oru rò munnu!!!!

             Pecciò...fimmati ssi battagghi e gghiti ndà intra ca

             ci sunu ddù picciuttedde,ca stanu smaniannu pi

             viauttri, e circati ri miritaravilli!!!

             I campi ri battaglia ra ZZA NEDDA,fora ri ccà su!!

                                       ==44==

Frank  : Lei...ni stà mittennu na mmari ri cunfusioni!!!!

              I so nipute...ni piaciunu...però quannu a ma vistu

              a lei,a ma vistu ca e' ri nauttra classe!!!

              Veru Sal????SAL.....arrispunni???Mi stà parennu

              pigghiatu ra bumma!!!

Sal     :   A quali bumma e bumma!!!Nun staiu capennu

             nenti...si....si...ri nauttra classe!!!

Nedda:  Si....si...ri nauttra classe....npocu ri materie sulu mi

              mancunu pi lauriarimi!!!

              Picciotti chiuremula ccà!!!!

Maria :  (rientrando nel soggiorno insieme a Gina)

                       Comu mai tuttu stu tempu???

              I ragazze,ancora ndà veranda sunu,aspittannu a

              viautri!!!!

Gina   :  Si...si...s'à nà priuccupati macari idde!!!!

Nedda : Frank..Sal...itavinni ndà intra cu vostra zia,e faci-

             -tici npocu ri cumpagnia e mè nipute...quantu finis-

             -ciu ri parrari cu mè soru!!!

Frank : (mentre stà andando via) Signura Nedda.....a ringraziamu pè

             cunsigghi ca nà datu...ma nun si nni issi...picchì jù

             e mè frati vulissimu cuntinuari a riscussioni!!!!

Nedda: Ancora ccà siti???Nun c'e' nudda riscussioni  rì

             cuntinuari....chiusa je'!!!Chiusa pi sempri je'!!!

                                 ==45==

            Itavinni ndà intra ca i mè nipute,vi stanu aspittannu!

            Maritatavillli...fuitavinni...insumma faciti i vostri

            duviri ri masculi,e...a mmia nun mi cuntati cchiù

            nenti...picchì nenti vogghiu sapiri!!!!!

Maria :Nedda...ma..ca successu???Picchì i stà trattannu

           raccussì...ca successu???

Nedda:Nun nà successu nenti!!!Sulu..ca quannu parri che

           furasteri ch'a' mustrari i scagghiuni pi fariti capiri!!!

           Ca sunu masculi...tu pozzu garantiri o 100/100!!!!

Maria:E...comu u capisti???

Nedda:Subitu u capiu..quannu mi rissunu ,c'appena vistunu

           e picciotte ,ndè so teste,ntisunu u sonu rè campane

           rà mattrici,e...macari sintevunu i battagghi rè

           campani quannu si muvevunu...tanta fù l'imprissioni

           ca n'avutu ...amuri a prima vista fù!!!

           Pecciò...stai tranquilla ca nboni manu sunu!!!

Maria:Nedda...nun po' capiri quantu sugnu cuntenta!!!!

Nedda:A soru...u sai ca ju' sugnu chidda ca risolvi tutti i

           prubblemi!!!!

           ( Si sente suonare alla porta,pertanto Maria và ad aprire ,trovandosi davanti sua comare

                   Rosa)

Maria :Rosa!!!E cu ti ccì porta ccà??Tà scuddatu qualchi

           cosa???

                                  ==46==

Rosa :No..nenti m'haià scurdatu!!!Tò soru Nedda,ancora

          ccà jè???

Maria: Ccà jè!!!ccà jè!!!Nun è,ca pi ccasu c'hà ripinsatu,e,

           vuliti fari nauttra vota chiacchiri???

           Attinzioni,comu vi muviti...picchì dà banna ci sunu

           ospiti,e..nun vogghiu ca và tà fari canusciri macari

           ri iddi!!!Ttrasi...ttrasi!!!

Rosa : Ah!!!Nedda...ccà sì....javi ttrì uri ca ti staiu ciccannu!

           Ma...u tilifuninu...u teni stutatu????

Nedda:A quali stutatu e stutatu!!! (apre la borsa e prende il telefono)ha

           vistu unnè (lo apre) Bedda mattri...scarricu jè....ma comu

          mu potti scuddari a carricallu!!!!

          Va bbeni...uora semu ccà....chi è tutta stà primura???

Rosa: Nunn'e' primura!!!Sulu ca vogghiu parrari prima cu

          ttìa,pi pigghiari nnà dicisioni mpurtanti e nun mi

          vulissi ttruvari a'mmenzu e vai!!!!

Maria:Nun e' che vai ...ti cerchi tù????

           Picchì...tu su nun ttrovi vai ...tì mmenti!!!!

Nedda:Maria...falla finiri ri parrari,,,picchì a cummari Rosa

           mi stà parennu npocu agitata!!!Parra..parra Rosa!!!!

Rosa: Stamatina...ammatinata....mi visti spuntari a mè casa

          a signura Razzia,ca viautri canusciti,chidda ca stà o

          Taliu,e...mi purtò na gran nuvità!!!

                                  ==47==

Maria:E..chi è stà gran nuvità???.bedda mattri Rosa,ni stà

           tinennu cò ciatu suspisu...parra...parra!!!

Rosa:  A nuvità je'....ca mi voli fari canusciri a cucinu so,ca

           javi o ccò sei misi ca restatu viduvu,e stà facennu

           comu nsignu ca si voli maritari nauttra vota,picchì

           rici ca sulu nun ci voli ristari...pecciò stà ciccannu

           qualcunu ri pari età ,ca ci po' fari cumpagnia!!!!

           Perciò a signura Razzia ha pinsatu a mmia,e..voli

           sapiri chi nni pensu ju'!!!

Maria:Ma..rimmi nnà cosa ...Rosa...quant'avi ca ti mittisti

           a fari a  Dama ri cumpagnia???

Nedda:Maria...vogghiu viriri quannu c'hà finisci ri riri

           minchiunati o scuru!!!!

           Viri ca cosa ...a staiu virennu troppu ntirissanti!!!

           Parra Rosa,stu novu candidatu,ca ti stà purtannu a

           signura Razzia,tu...tà fattu riri...chi roba je'...com'e'

           cumminatu....E' vecchiu....giovini...travagghia....e..

           pinsiunatu...javi casa...proprietà...tirrini...npochi

           paroli e' binistanti?????

Rosa : Binistanti??? M'hà dittu ca javi tirrini,ca partunu rì

           Calascibetta e ch'arrivunu sinu a mari....pinsiunatu jè

           ….e l'ità avissi essiri comu a chidda mia!!!!

                                   ==48==

            Però...u prubblema miu je' nauttru!!

Maria :E...qual'e' stù prubblema????                      

Rosa : A parti rì stì gran ricchizzi ca javi.....ca certu a mia

            nun mi dispiaciunu,sinu a uora,nun pozzu mai e poi

            sapiri,prima ca ci ricu ri si',su st'ominu e' capaci rì

            farimi filici,ciue' nun vogghiu c'avissi a passari a

            vicchiania,sulu a faricci pani cottu!!!!!

Maria: Certu ca tù nà stù mumentu mi st'assumigghiannu

            pricisa pricisa a mè soru Nedda!!!

            Pariti rù cocci r'acqua,rì comu stà parrannu!!!

            Ma chì gghiti circannu a st'età??

            Viriti,ca javi nu beddu pezzu ca finutu u tempu rì

            quann'eruvu siggnurinelle,vispe e attraenti!!!

            Uora va t'accuntintari sulu rì truvari mmasculu ca

             vi teni npocu ri cumpagnia,senza aviri grilli ndà

            testa!!!!A tà capitu tutti rui....FINITO!!!FINITO!!!!

Nedda:Rosa...nun ci rari cuntu a mè soru,picchì sugnu

            sicura ca fattu a dumanna pi gghirisi a chiuriri ndà

            ncunventu ri soru di clausura!!!!

            Viri ca pì niauttri ,ancora nunn'hà finutu nenti!!!!

            (Rivolta alla Rosa)Riccillu tu a mè soru...ca ancora sane,

            veggete e chine ri vita...e chidda ca nà resta a

                                    ==49==

             vulemu sfruttari tutta sinu a quannu avemu ngocciu

             ri ciatu!!!

             Tutti i vizi e i vizietti rì quann'erumu giovine nà

             mà livatu,picchì a m'arrivatu a nà certa età...e si

             nn'avissimu livari ,macari chiddu ri stari cu

             nn'ominu veru.....e' megghiu ca ni jemu a ghittari

             rà SIBBIA!!!!

Rosa  :  Mattri mia!!!Cunfunnuta sugnu!!!C'aià fari Nedda?

Nedda : Rosa...stai calma...quannu ha ncuntrari a chissu rì

              Calascibetta???

Rosa  :  A signura Razzia,mi rissi ca fra reci minuti vine-

             -vunu a me casa pi prisintarammillu...a  stura mi

             stanu aspittannu ravanti a porta!!!

Nedda :E...ancora ccà semu....moviti...jamuninni e ghemu

             a risolviri stù picculu probblema!!!!

             ( Si apprestano ad uscire)Ciao...ciao Maria...IL LAVORO MI

             CHIAMA!!!!!!!!!

Maria :(Rivolta alla platea) E...CHISSA E' ME SORU NEDDA....

             CA TUTTI A SENTUNU A ROBBACORI!!!!!!

                          F  I  N  E

                            PERSONAGGI     

                       MARIA …....(vedova )

                       ZZA'NEDDA....(sorella di Maria )

                       LINA...............( Figlia di Maria )

                       NUNZIA..........(Nipote di Maria )

                       ROSA...............( Comare di Maria )

                       GINA................(Vicina di casa di Maria )

                       CITTINA...........( Donna di servizio )

                       FRANK..............( Pretendente di Lina )

                       SAL....................(Pretendente di Nunzia )

                        Totele : 2 uomini –7 Donne

            

           

            

                          

            

            

            

          

          

           

           

           

          

         

           

            

                                             

          

           

             

             

             

                       

           

            

            

                                                                  

           

          

             

            

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 35 volte nell' arco di un'anno