Adess i’enn tutt a post…

Stampa questo copione

Adess i'enn tutt a post…

PRIMO ATTO

                       Siamo negli anni '50.

                       La scena rappresenta una grande cucina-soggiorno di una modesta famiglia di quei tempi.

                       C'è una porta per l'esterno (una "corte" di paese) ed una per le camere. Una finestra sulla parete di fondo.

                       All'apertura del sipario, Santina è ai fornelli e stà canticchiando un successo dell'epoca (magari "Colomba bianca vola...")

SCENA I

Santina       -   Pussibil ch'i sian gnammò chì? Che ur è? (Guarda l'orologio) Zammò sett e un quart? (Và alla porta esterna e guarda fuori) Nessuno all'orizzonte!. Ad trì, as na veda gnan voin.... (Torna ai fornelli) E mì sò chimò, in 's dù pè, a spettà; eh, un lucch in cà al gà vò! Lur, basta stà fora!

Bruna         -   (Affacciandosi dall'esterno) Santina....

Santina       -   (Che non ha sentito, continua nel suo discorso ad alta voce) Seimpar fòra, fòra da chimò!

Bruna         -   (Credendo dica a lei) Ma scusa....

Santina       -   (Come sopra) Via, anda. Fà di chilometar!

Bruna         -   O custa pò! (Irritata per il trattamento, esce)

Santina       -   Basta stà in gir.... E mì? No, dis, e mì?

Bruna         -   (Ritorna all'attacco) No, seinta un po', vera....

Santina       -   (Ancora non la vede e non la sente) Stà chimò! E in dua veet? Movat mia da chimò, no?

Bruna         -   (A voce alta) E allura, voi o vegnia?

Santina       -   (Finalmente la vede) Ma cus fèt in s'la porta, e vè dein, no?

Bruna         -   Ah, so mia. "Và, vegna"! Gl'èt con mì, par cas? Dimal, parchè mì sò mia tant bionda, mì sò Bruna ad num e ad fatt.

Santina       -   Ma no, ma che con tì!

Bruna         -   Ah, bein!

Santina       -   (Ironica) As pò gnan bramà con tì, t'è tant bona.... (Smorfia verso il pubblico) Sò rabbiusa parchè g'ho al disnà pront e as vèda adzoin.

Bruna         -   Cus gh'èt sù, al mnastron? (Ficca il naso nella pentola)

Santina       -   Si, ma l'è mia al cas da pucciag dein al nas! (Piano al pubblico) L'è bein curiusa!

Bruna         -   S'era drè anca mì a fà da seina, ma.... am sò truà seinza sal!

Santina       -   (Lo prende) Ecco il sale....

Bruna         -   E un pò ad sigulla gl'arissta mia? Appena un tucchein....

Santina       -   La sigulla?.... Pronti!

Bruna         -   E un pò....

Santina       -   (Precedendola) Sò seinza anca mì!

Bruna         -   Ad che roba?

Santina       -   (Imbarazzata) .... D'oli, si, d'oli.

Bruna         -   E ma fèt, seins'oli?

Santina       -   Dròv al butter.

Bruna         -   Eccù, allura dam una ponta ad butter, cà sò propi seinza, seinza.

Santina       -   (Mentre lo và a prendere) La m'ha freingà!

Bruna         -   Po as mattum a post, t'al sè.

Santina       -   E al sò, parbaccu! Tra visein... bisogna vuress bein.... (Piano)  Sla pudiss, l'am mangia!

Bruna         -   (Falsa) Ma si, ag vò adzì poc pr'andà d'accordi.... (Guarda in giro e tocca la roba) Guarda che bella roba, èla nòva?.... E custa cus èla?

Santina       -   La deintera dal me omm!

Bruna         -   Ah!.... (Piano al pubblico) Che càrpia lamò; l'è tant pulida lè! (Forte) La Iole e l'Andreina stannia bein?

Santina       -   Sper ad si. Sperum ca sia success gneint. Is vedan mia.

Bruna         -   Cus voot ca sia success? Magari i s'enn farmà co'l ragiuner....

Santina       -   Che ragiuner?

Bruna         -   Qull ca stà adrè a la Iole, no? Parchè....? Al savta mia?.... Oh, am dispias, adess at peinsarè ca sò una pettegula e invece....

Santina       -   Ma no, adzoin al la peinsa, par carità. Anzi, t'è fatt bein, parchè la mamma l'è seimpar l'ultima a savè il roob.

Bruna         -   Eh si, bisogna tegn i' occ' bei veert, parchè pò quand l'è successa, l'è successa.... Va bein, c'al g'ha una fassia, puvrein....

Santina       -   Che fassia g'al? Ag cala un occ'?

Bruna         -   No, ma l'è tutt patì, magar magar: second mì, l'è malà! (Falsa) Mì, par la mè Maria, al vurriss mia: mì no, mì no, mì no, mì, sò sciumleina!

Santina       -   (Piano) Car di grassia!

Bruna         -   Come?

Santina       -   Dziva: at gh'è ragion: gh'è ad chi articul in gir!

Bruna         -   E pò il fiol bisogna curaia, specialmeint se i'enn un pò alzeer. Mì, a la mè Maria, ag capitarà mai un'imprevist....

Santina       -   (Piano) L'è adzì brutta, puvreina....!

Bruna         -   Come?

Santina       -   Dziva: la g'ha mia la fassia, povr'angilein!

Bruna         -   (Avvicinando la sedia) Et vist cus è success alla fiola dal Fausto?

Santina       -   No, cus è success?

Bruna         -   Ma al sèt mia.... cl'è peina mè un'ov?

Santina       -   Ah, al sò adess. Ma mì m'interessa mia....

Bruna         -   Gnan mì, ma i vegnan fein in cà a dittia il roob: bisogna ascultaia par forza!

Santina       -   Capita bein adzì anca a mì!

Bruna         -   Mì am dà adzì fastidi la geint curiusa e invidiusa.... ma che udur èl custi?

Santina       -   (Annusa) Ad bruus.... Al mè mnastron! (Vola ai fornelli) Vada, al s'è tutt taccà!

Bruna         -   S'at gh'è da tral via, mì m'uffeind mia....

Santina       -   Ah no, il la mangiarann adzì ma l'è.... Guarda tì sl'è l'urari da vegn a cà!

Bruna         -   I sarann drè a fà dù ciacciar col ragiuner.... s'al trova ch'i ag dà da trà, l'om al sa ferma!

Santina       -   (Cenno di stizza) Mmmmmmhhh....!

SCENA II

Aldo           -   (Dalla comune) Bonasira Bruna.

Bruna         -   Bonasira Aldo.

Aldo           -   (Guardandole in mano) Um cambià la cura? Da qulla dal succar a sigulla e butter?

Bruna         -   C'al ma tosa mia in gir, la! Ah Santina, t'è bein furtunà con un'om adzì espansiiv: al me Carlo al par seimpar un can Buldogg.

Aldo           -   Ma no, cl'è mia cattiv.

Bruna         -   Cattiv no, ma sgionfadur si!

Santina       -   Parchè chi lù al tà par alzer a botta, ma prova tì....

Aldo           -   Im capissan mia, Bruna.

Bruna         -   Anca mì, car al mè Aldo: siamo degli incompresi.... Bein andrò a veed s'è cotta la mnestra: (Falsa) G'ho i panzerotti in dal furan.

SCENA III

Maria         -   (Dalla comune) Mamma, finalmeint tò truà: l'è mezz'ura ca spettum.

Bruna         -   S'era drè a rivà. E'la cotta la mnestra?

Maria         -   (Da bella tonterellona) Che mnestra? Gh'è sù gneint!

Bruna         -   Ma cus diista? (Platta) Lucca! Ho miss sù i cannelloni prima da vegn fora!

Aldo           -   (A Santina) Ma erannia mia panzerotti?

Santina       -   (Annuisce ironicamente)

Maria         -   Dabbon? Mì ho vist gneint!

Bruna         -   (Rabbiosa) Parchè t'è lucca, oltre che ciorba.... e brutta! (Platta)

Maria         -   Ahia, mamma!

Bruna         -   Và là, và là e taz, taz! Stì bein allura e grassia pr'al prestit.... Và là, tì!

Aldo           -   Ciao Maria: ada che bella fiola la s'è fatta.

Bruna         -   (Velenosa) Sicur, i m'la dizan tutt!

Aldo           -   Appunto, s'era bein drè dì che....

Bruna         -   Ah, eccu.... (Esce velocemente con la figlia)

SCENA IV

Santina       -   Dimm un pò una roba: cus èla stà storia dal ragiuner?

Aldo           -   Che ragiuner?

Santina       -   Qull ca stà drè alla Iole!

Aldo           -   Gh'è anca un ragiuner, adess?

Santina       -   E chi 'c gh'è d'atar?

Aldo           -   Ca sappia mì, un fruttarò, un meccanich, un pittur e, par ultim, voin ca sona la tromba.

Santina       -   E d'in dua saltla fora tutta stà geint? L'è quasi un reggimeint!

Aldo           -   (Orgoglioso) Cus voot faag? La ragazza la pias, as capissa. E la Bruna l'è fein verda dall'invidia, parchè la sua al la vò gnan un can.

Santina       -   L'as fà una bella nomea!

Aldo           -   L'è blleina e i gà stann a drè: logica!

Santina       -   Dag pur seimpar ragion ac g'arum un bell risultat. E adess parchè i vegnan mia a cà?

Aldo           -   (Sulla porta) Tialà ch'i rivan.... ma i'enn bein ad cursa....

Santina       -   Và zù in canteina a tò al vein.

Aldo           -   Subit.

Santina       -   Ma stag mia un'ura, sò mia sà t'è capì.

Aldo           -   (Si finge arrabbiato) Tant me se mì buiss sù tutt! Mì che fora ad past gh'è dubbi ca tasta una gussa....

Santina       -   .... d'acqua! Dai và.

Aldo           -   A vò, parchè se no....

Santina       -   Aldo....

Aldo           -   Cus gh'è ancura?

Santina       -   Tò sù anca una pulissa d'aii.

Aldo           -   Atar?

Santina       -   Và, cl'è pronta. (Aldo esce, Santina và alla porta) Andreina... Iole...! Andoma là, parbiu!

SCENA V

                       (Gran vociare fuori scena. Entra Iole di corsa, poi Andreina lanciata all'inseguimento della sorella. Santina si scansa appena in tempo)

Andreina    -   S'at ciapp at fò vegn una fassia russa mè un puvròn a furia da sgiaffon.

Iole             -   (Sempre scappando) Aiut, farmila, l'è matta! (Rovescia un paio di seggiole)

Andreina    -   Vegnam mia sutta il man.... (Si blocca) Ohi, la mè gamba, famm seed.... (Si accascia su una sedia)

Iole             -   Adess la tacca a fà la scena.

Santina       -   Cus èt fatt a la gamba? E't cascà?

Andreina    -   (Fa cenno di si) Tutta culpa ad cla disgrazià lì!

Iole             -   Puvreina: bisugnarà taiagla via?

Santina       -   (Ad Andreina) Ela stà lè a fat cascà?

Andreina    -   (Annuisce piagnucolando)

Santina       -   L'è seimpar la solita. Par fà di laur da lucc, l'è fatta apposta! E m'è stà? (Le disinfetta il ginocchio)

Andreina    -   E' stà che....

Iole             -   (Guarda da vicino la ferita) Signur, che splà! Ag vò la leint d'ingrandimeint par vedla!

Santina       -   Seguita pur ca ciapp al manag d'la spassura!

Andreina    -   S'erma drè a vegn a cà in bicicletta e le, la brutta matarialona, la vurì fà la cursa.... Mì al sò c'ariss mia da dag da trà.... adzì le, par rivà par prima....

Iole             -   G'ho ditt: Andreina, ma et vist cus a capita? E le: che roba? Ma guarda c'at gira la ròda adrè! (Ride)

Andreina    -   Mì g'ho guardà e sò vulà dein in dal canal, longa e distesa. Ohi, che mal....!

Santina       -   Tal dis seimpar: stag distant. L'è una fasulona c'la capissa gneint. Fa ved là.... ma l'è appena una spladeina.

Andreina    -   Rastarò mia soppa, eh?

Iole             -   Cas mai at porta a Lourdes in carruzeina. (Le spinge la spalliera della seggiola)

Andreina    -   Ahh.... Seintla ml'as diverta. Mamma, digh qualcosa!

Santina       -   Si Iole, al ball l'è bell quand l'è curt! Puttost voi savè la storia dal ragiuner, dal fruttarò e ad tutt i atar.

Iole             -   (Sulla difensiva) Che ragiuner?

Andreina    -   Ma si, il ragioniere. Quello che tutte le sere l'attende fuori dal lavoro.

Iole             -   Andreina..!!!

Andreina    -   (Infierendo) E c'al ga tosa al gelato e la gazzusa....

Iole             -   L'è mia vera... (Piano) Spia!

Andreina    -   Ciappa lì!

Santina       -   Ah bene: andom propi bein.

Iole             -   Et invidiusa parchè al vegna mia da tì? Par forza, con cla fassia da pappa molla c'at gh'è!

Andreina    -   Cus et ditt?

Iole             -   E t'è anca indurmeinta me una talpa: cus preteindat?

Andreina    -   Oh, d'ona brutta.... (Si alza e la rincorre)

Iole             -   (Sempre scappando) Miracolo, la paralitica cammina!

Andreina    -   (Ripensandoci) Iammè, che mal. Sò mia bona da stà in pè.

Santina       -   E tutt i dì gh'è cla confusion chì!

SCENA VI

Aldo           -   (Entra con aglio e bottiglia) Tiachì il  pussè bell ragazz dal mond!

Iole             -   Papà.... (Affettuosissima, gli salta al collo)

Andreina    -   Papà, set cus ha fatt la Iole?

Aldo           -   Cus è stà? S'ela fatt mal?

Andreina    -   Mia la Iole, mì am sò fatta mal. La m'ha fatt cascà!

Iole             -   Una roba invisibila e la fà la muribonda.

Aldo           -   T'arè mia fatt apposta, sper?

Andreina    -   Macchè, l'ha fatt dabon.

Santina       -   Mì sò stuffa da digal. Tucariss a tì.... Fà seint al fià.

Andreina    -   At ga diiz mai gneint.

Santina       -   Propi.

Aldo           -   E và bein, l'è un pò fasulona, ma pr'al rest....

Santina       -   Eccu, brau. Ma ricordat ca na parlarum, parchè as pò mia andà innanz adzì.

Andreina    -   Giust.

Santina       -   Prepara la taula c'as mangia.

Aldo           -   Ah: ennia noss i calzitt ad nylon dasteindì ad fora?

Iole             -   Si, n'ho dasteindì un pari mì. Parchè?

Aldo           -   L'è ura da andaia a tò sù. Al can dal Ginu al g'ha datt una scùrsada.

Iole             -   No!

Santina       -   La tà stà bein!

Andreina    -   Adzì t'impar. Dasteinda seimpar la roba in dal curtil!

Iole             -   Mì ag n'ho mia ad calzitt ad nylon: i'enn i tò!

Andreina    -   Cosa? I me calzitt noov? (Corre fuori)

Santina       -   Ma ti guarda...!

Aldo           -   Ag fava mia mal la gamba?

Iole             -   Mì cardiva da fag un piazer.... (Mortificata)

Santina       -   Ma cus gh'èt in dla testa?

Andreina    -   (Entra con le calze in mano) Guarda, ag calla tutt al tocc in fond..... E g'ho appena custi....

Iole             -   Am dispiaz, li ho lavà, e pò....

Aldo           -   La cardiva da fà bein, a la fein di coint....

Santina       -   Fà trà zù la cà, tì!

Andreina    -   E si, eh papà! At ga dè seimpar ragion, seimpar, seimpar....

Iole             -   Seinta Andreina....

Andreina    -   Ma lassma stà.... (Corre in camera pagnucolando)

SCENA VII

                       (Per un pò si sente solo il rumore dei piatti in un silenzio imbarazzato)

 Iole            -   Adess ag vò a dì....

Santina       -   Vè chimò, cla vegna ancura pussè necca!

Aldo           -   Anca tì, però Iole, at pudriss stà un pò pussè atteinta, tò mar la g'ha ragion....

Santina       -   Con qull tono lì, la sa spaveinta sicur!

Aldo           -   At ghè zamò tì c'at fè anca la me part!

Santina       -   (Si alza, prende la pentola e serve, sempre in un silenzio teso) Donca, adess vuriss che la signorina, intant che tò par l'è a cà e mia all'ustaria una bona vota....

Aldo           -   (Fà per rispondere)

Santina       -   Si, una bona vota!!! Vuriss savè cus è la storia dal seguito c'at gh'è seimpar adrè!

Iole             -   Ancura!

Santina       -   I m'al vegnan a dì fein in cà c'at fè la lucca in gir. (Si sente un "psss psss" dalla finestra e spunta la testa di Luigi. Iole gli fa cenno di andare via)

Santina       -   E l'è inutil c'at ma fè "ssst", parlarò fein cl'è a sè. (Si sente ancora "psss psss") E fam mia di versa adrè la sceina. Mì voi savè chi è stà ragiuner che.... ("psss psss") Ma insumma.... (Corre alla finestra) Si, si, curra pur.... Roba da matt, adzì as fa a fà discurr la geint....

Aldo           -   (Ride sotto i baffi) I'enn ragass, i scherzan.

Santina       -   Anca l'Andreina l'è una ragazza, ma la fà mia adzì.

Iole             -   Par forza....

Santina       -   Adzoin am parla mal ad l'Andreina. L'è seria, educà e la dà da meint.

Iole             -   Allura t'gniv l'Andreina, cl'è tant brava. E tudivla mia che mì, appena poss, a m'na vò.

Santina       -   Cambia tono, neh!

Iole             -   Mi sò stuffa da fà al cattà sù ad l'Andreina: tutt par l'Andreina. Tutt la roba nova l'è par le, parchè l'è la pussè veccia, la pussè bella, la pussè furba.

Santina       -   Alza mia la vuz!

Iole             -   Puvreina, ma farala adess seinza i calzitt ad nylon? Sl'è mia seimpar tutt a puntino, le l'as mova mia, figurat. Mì invece g'ho d'andà e taz: mai una sudissfazion, mai....!

Santina       -   Ma et seintì che leingua? Adess fila subit in lett e metta fora al naz quand t'al dis mì: atar che rispond adzì!

Iole             -   Ma mì vuriva andà fora almeno una mezz'ura....

Santina       -   Fila! E guai a tì!

Iole             -   Papà....

Aldo           -   (Senza guardarla) Fa mà ditt to mar.

Iole             -   (Cenno di stizza) Si, si, vò in lett, vò subit in lett, adzì adman matteina sarò bella fresca mè una rosla pr'andà in fabbrica.... Chissà quanta geint as farmarà a guardam quand a pass con la me bicicletta.... Ma gnirà al dì che anca mì.... (Esce veloce)

SCENA VIII

Santina       -   Et seintì che favella?

Aldo           -   L'ha mia eredità da mì, sicur!

Santina       -   Ma tì briccatt mia, m'arcmand, lassla fà e dasfà.

Aldo           -   Ma insumma, cus g'hoi da fà? La laura tutt al dì, l'è svelta, l'è bona dal sò mister, l'è una bella ragazza, tutt ig voran bein, cus hoi da digh?

Santina       -   (Sparecchiando) Dù test compagn! I's preoccupan mai ad gneint. Mì invece par l'avvenire ad la me famiglia fò l'impussibil!

Aldo           -   Seinza cointà c'la g'ha un'età, urmai, cla tacca e ess ambiziusa. Bisugnariss mandala mia pù in gir mè una catta sù, s'ha vurum sistemala.

Santina       -   (Lo guarda) A sl'è appena par custi, la sariss bele a post....

Aldo           -   (Dopo una pausa, più divertito che sorpreso) Ah si? Ma at peins propi a tutt. S'at ga fiss mia tì....! E chi sariss qull sant'om che l'andriss bein par tì?

Santina       -   Al g'ha mia da piazèm a mì, però al siur Rinu....

Aldo           -   Chi?

Santina       -   Al Rinu, al fittaul!

Aldo           -   Rinu, al fittaul?

Santina       -   Parchè, cus g'al?

Aldo           -   Car al mè Signur bon!

Santina       -   At pudriss basat un gumat se la Iole....

Aldo           -   Ma et drè a dà i numar? Al g'arà almenu treint'ann ad pù.... L'è limò c'al par un gatt surian daspatnà....!

Santina       -   Ma al g'ha custi! (Stropiccia pollice ed indice ad indicare soldi)

Aldo           -   Ma guardal, tì guardal! Savè la mè Iole tacca a un om compagn am cascariss i brass!

Santina       -   Allura tegnia bein a tacca parchè istasira al vegna.

Aldo           -   (Pausa) A fà?

Santina       -   A fà dù ciacciar.... A cugnuss la ragazza.

Aldo           -   Ma l'è zamò tutta combinà, si zamò d'accordi.

Santina       -   Al siur Rinu l'è una parsona cm'as dev, un lauradur con una bella scorta, l'età giusta, e al vegna mia a fà "pissi pissi" adrè il finestar.

Aldo           -   Seinta, par piazer....

Santina       -   Gum una bona uccasion.

Aldo           -   Ma famm mia riid c'am croda i labar.

Santina       -   N'ha capita pù.

Aldo           -   Ma và la, con tutt i bei ragazz ac gh'è in  gir....

Santina       -   E se a la tò fiola al gh'a piasizz?

Aldo           -   Sariss ura da tog i ucciai!

Santina       -   (Parlano insieme) Mi cred invece c'al sia una parsona....

Aldo           -   (Parlano insieme) Anzi, appena al vegna ag dirum che la Iole....

SCENA VIIII

Rino           -   (Da fuori) Parmess? Parmess, disturbo?

Aldo           -   L'è rivà!

Santina       -   Oh, siur Rinu, parlavma propi ad lù.

Rino           -   Dabon? Eccu parchè am suflava un'uriccia. C'al ma disa un numar.

Aldo           -   Treintott!

Rino           -   (Contando con le dita) Donca, a, b, c, d, s..... no, a, b, c, d, l.... no, .... ma c'al ma scusa, in dl'alfabeto ag nè appena.... donca ag nè appena.... comunque ienn mia treintott, am par! Poc, ma un pò ho studià anca mì.

Aldo           -   Al libar dal muròn!

Santina       -   (Guarda male Aldo) C'al vegna siur Rinu, c'al sa comuda.... c'al sa seda....

Aldo           -   C'al sa culega!

Santina       -   Al zamò toot al caffè? (Intanto mette un pentolino sul fuoco)

Rino           -   Si si, ho bele che fatt una suppa col latt e caffè e una micca ad pan.

Santina       -   Allura un biccer ad vein.

Rino           -   Si vlontera, ma poc, parchè sa vò a cà ciucc me surella l'am dà tant cuppon i sò 'n uriccia....

Aldo           -   Sum a post.

Rino           -   (Si guarda attorno).... Gh'ela mia la Iole?

Aldo           -   E no, l'è andà da una sò amisa e la dorma via istasira, quindi....

Rino           -   La dorma via?

Santina       -   Ma no, l'è mia custa la sira c'at dis tì. L'è dadlà, adess la ciamm.... con permesso.... (Dolce) Iole, Iole.... (Nessuna risposta) Iole.... (Apre la porta della camera) Iole, vieni voltro un attimo. C'è il signor Rino, il fittavolo....

Iole             -   (Da fuori, aspra) Sò zamò in lett!!!

Aldo           -   L'è zamò in lett, puvreina. l'è stracca: tutt al dì in fabbrica e istamateina in pè bunura a fà i pisarei.

Rino           -   Eh capiss, i pisarei i stufan, eh?

Santina       -   Ma no, la sarà drè sicur a fà di vers con sò surella. Iole vè chimò!

Iole             -   (Da fuori) Uffa! Viatar e al fittaul!

Rino           -   Cus ala ditt?

Aldo           -   Cal la saluta.

Rino           -   (A voce alta) Ah, grassia, grassia.

Santina       -   Iole, vè chimò subit, par piazer!

Rino           -   Santina, magari vegn un'atra vota.

Aldo           -   Magari par Nadal.

Santina       -   La vegna, la ditt c'la vegna subit.

SCENA X

Iole             -   (Entra in camicia da notte)

Santina       -   Iole, saluta al siur Rinu.

Iole             -   Buonasera, siur Rinu. (Fà per tornare in camera)

Santina       -   Ma in dua veet! Iole as fà mia adzì!

Iole             -   Mamma, ava quasi ciappà sogn. (Sbadiglia)

Aldo           -   Sa Iole, urmai t'è in pè, beva un biccer anca tì.

Iole             -   Papà, al vein al ma fà vegn la sugnera.

Aldo           -   Appunto! (Glielo versa, lei sorseggia)

Iole             -   Ma parchè pò istasira fumm tant complimeint col siur Rinu, un om adzì a la bona....

Santina       -   Propi di! Al la ditt la Iole, a l'ho mia ditt mì!

Rino           -   Ma sal c'ag peinsava propria l'atar dì intant ca monziva! Cla vota c'am sò speincià in si braghein inveci che in dla sdella, bein gneint.... sera limò tutt da par mì (E mima la mungitura) e dziva: jò, la Iole! Adzì: jò di, la Iole!

Aldo           -   (Lo guarda allibito poi) Al dis seimpar anca mì!

Rino           -   Mi m'inteind da dì che a m'la ricurdava ancura una ragazzeina, ancura un pò tracagnotta, con tutt i bruglein in sla fassia....

Aldo           -   La tira sò mar.

Santina       -   (Sbuffa)

Iole             -   (Assonnata, appoggia la testa sul tavolo)

Rino           -   Mi vuriva dì, magari am sò mia spiegà bein, cl'è seimpar stà grassa me una gamba ad melga matta. Pò tutt i d'ona vota: jò, di! (Sgomita Aldo) Che dù respingeint l'ha miss sù!

Santina       -   (Lievemente imbarazzata) La mè razza.... par chi voram mia cress e pò, tutt i d'ona vota....

Rino           -   (La guarda, poi) Ma sala, c'la ma fatt al medesim schers, precis, compagn.... una vacca?!

Aldo           -   (Con eccessivo entusiasmo) Ma dabon? (Avvicina la sedia) Ma cal ma cointa, cal ma disa....

Rino           -   Una vacca, adziva, una bella vacca, lustra, furba, ag n'era mia pussè furba che lè, quand l'am vadiva, pò, guai, guai.... bein gneint. Insumma, stà vacca la gniva magra, la mangiava pù, la fava gnan una gussa ad latt: vag a ved cus la g'hava.

Aldo           -   (Come sopra) E cus gh'avla, cus gh'avla?

Rino           -   (Pausa) La sera ingulfà!

Aldo           -   Ma tal dis mì!

Rino           -   L'ava mangià un nibbi, ma ad damigiana, veh! Cuion, di, la s'era tutta stuppà. E mì serca al nibbi, serca al nibbi, l'ava miss chimò.... ma in dua saral andà a finì? Al l'arà mia mangià qualcadoin, ho ditt? E invece un dì puliss la stalla e al trov in mezza al ruud: talchì al me nibbi! L'era ancura noov. Adzì l'ho cattà sù, e l'ho miss i s'ona damigiana c'ho datt.... a viatar, si, qull barbera ad l'ann passà.

Aldo           -   (Annusa il bicchiere)

Rino           -   Da qull dì lì, la vacca l'è rifiurì. E quand l'am veda l'am fà ancura tant fest, le l'è tanta furba, che ag n'è mia....

Aldo           -   L'è bein stà adzì anca par la Iole, più o meno.

Rino           -   Ah si!?

Aldo           -   (Confidenziale) Ma noi al nibbi l'um mia truà.

Rino           -   (Vede che Iole dorme) Ma magari mi l'ha stuff con chill ball chi.

Santina       -   Ada ma la dorma.

Aldo           -   Pare, inveci l'asculta tutt: l'è conceintrà.

Rino           -   Ma mì ved cla g'ha i occ' sarà.

Santina       -   (Ai fornelli) Siur Rinu, tozal un pò ad camumilla? L'ho preparà par l'Andreina, sal vò, un gussein....

Rino           -   No, no, che se no tra suppa, vein e camumilla fò sù un masturon c'am vegna la caghetta sicur! Ogni tant am vegna ad chi mal ad panza, che steem pur distant....

Aldo           -   Sum a post.

Santina       -   C'al ma scusa un attim, port un pò ad roba cada a l'Andreina cla stà mia tant bein. Con parmess.

Rino           -   Oh puvreina, c'am la saluta. Cl'ag porta i mè auguri ad bona permaneinsa, no, cus disia, insumma, cla guarissa prest.

Santina       -   Al sarà sarvì. (Esce)

Rino           -   Bella fiola anca l'Andreina, bella ragazza..... la dziva propi l'atar dì intant c'ha sgava l'erba: ma al vist che dù.... (Fà cenno al seno)

Aldo           -   (Lo blocca) Ho vist! Ho vist.....!

Rino           -   (Imbarazzato, si guarda attorno poi guarda Iole) Però la dorma ad gust. La fà adzì anca la me cavalla, qulla con la smaccia in sla culatta: trotta trotta tutt al dì e pò: bumm, la dà là!

Aldo           -   (Lo guarda fisso) Ma tò, al fà adzì anca al me as!

Iole             -   (Risvegliandosi assonnata) Papà, ag num mia d'as, noi.

Aldo           -   Ah no? Am pariva c'ag na fiss voin in cà!

Iole             -   Bein, mì vò in lett, g'ho una sogn..... cal ma stagga bein, siur Rinu, cal vegna ancura.... (Sbadigliando)... sarà stà al vein.... buonanott.... (Esce per la camera)

SCENA XI

Santina       -   (Dalla camera) Et salutà al siur Rinu? Cal la scusa, l'è stracca.

Rino           -   Capiss, è una lavoratrice instancabile... (Furbetto) Gl'aviss mì una ragazza me la Iole in cà..... gl'aviss mì!

Aldo           -   Ma no, lù al g'ha zamò la vacca ca mangia i nibbi, la cavalla con la smaccia in sla culatta, e noi g'um la Iole: eh, un pò pr'oin.

Rino           -   E pò.... magari l'è zamò impegnà, chissà quant curteggiatur....

Santina       -   Macchè, ma gnan voin. (Bussano)

Ragioniere  -   (Mettendo dentro la testa; ha dei fiori in mano) Scusino, abita quì la signorina Iole?

Santina       -   (Tempestiva) No, ha sbagliato. (Corre a chiudere la porta)

Rino           -   Qualcadoin sarcava la Iole?

Santina       -   I s'enn sbaglià!

Aldo           -   (Piano) Da la fassia scumett cl'è al ragiuner!

Rino           -   Bein, allura mi vò.

Ragioniere  -   (Alla finestra) Scusino tanto, non è quì che abita la signorina Iole Baldini?

Santina       -   (Vola a chiudere la finestra) Tacca a fà fresch la sira....

Rino           -   Mì g'ho un caad ca sciopp. Donca cus s'era drè a dì?

Aldo           -   "C'hè ura cas vagga", testuali parole, e noi, anca sa dispias.....

Rino           -   Bon, mi allura a vò.... (Guarda Santina) Chi stagan bein tutt, e salutim tant il ragazz.... (Và, poi si ferma)

Santina       -   Sarà servito.

Aldo           -   Di tutto punto.

Rino           -   ..... istasira i s'enn vist un pò poc.

Aldo           -   La prossima ancura menu.

Santina       -   Ma al gnirà ancura, no? (Gli fà l'occhiolino)

Rino           -   Gh'è andà un'affari in dl'occ'?

Santina       -   Ma no, adziva: cal vegna ancura, prest. (Ammicca ancora)

Rino           -   (Capisce) Ah.... magari adman?

Aldo           -   E parbaccu, lassumia buffà!

Rino           -   Ecco, si.... (Và, poi si ferma) Allura....

Santina       -   Allura, as seintum.

Rino           -   .... na sò ancura tant me prima! (Santina apre la porta)

Ragioniere  -   (Intrufolandosi) Scusino se insisto, ma siccome gradirei fidanzarmi con la signorina Iole Baldini....

Rino           -   Fidanzarmi!?!?

Santina       -   Ma con chi voral fidanzas lù? E pò lù, chi èl?

Rino           -   Sa sava cl'era zamò impegnà, consumava gnan la miscela par vegn fein chimò.

Santina       -   Siur Rinu, mi al cugnuss mia qull siur chì!

Ragioniere  -   Sono il ragionier Paperi, e vengo per effettuare domanda di fidanzamento....

Aldo           -   Vede bene, è già impegnata.

Santina       -   E' libera, liberissima! Sò so mar, al savrò no?

Rino           -   A savel, stava gnan lì a sguram tant.

Santina       -   Adess na parlum mì e lù, cal vegna fora con mì ac g'ha spieg.... l'accompagn a la motu....

Rino           -   Al la sà bein, anca al savon al custa, e anca la miscela... (Esce con Santina)

SCENA XII

Ragioniere  -   Forse ho disturbato?

Aldo           -   Cal guarda, al pudiva mia capità mei. Grazie, ragioniere, grazie e arrivederci. (Lo sospinge fuori)

Ragioniere  -   Mi scusi, mi dica almeno se Iole abita quì.

Aldo           -   Si, quì.

Ragioniere  -   Però la signora pocanzi....

Aldo           -   Prego: Santina. Signora Santina.

Ragioniere  -   Si, dicevo, la signora Santina pocanzi....

Aldo           -   Mi scusi, signora Santina Baldini, dal marito.

Ragioniere  -   Si, ho capito, ma la signora insisteva nel dire che....

Aldo           -   La signora ha avuto un lapis momentaneo, capisce, l'età....

Ragioniere  -   Comunque, io ero venuto per sottoporre alla vostra attenzione una questione che riguarda precisamente la signorina sua figlia, se non erro.

Aldo           -   No. Mia figlia Iole oppure l'altra, mia figlia Andreina.

Ragioniere  -   (Lo guarda stupito) Appunto, Iole: sua figlia, non erravo.

Aldo           -   C'al guarda, lù prima l'ha ditt una roba, pò l'ha cambià, ma l'è mia giusta l'istess. Mia figlia si chiama Iole Baldini.

Ragioniere  -   (Confuso) Appunto, Iole Baldini, ecco.... io....

SCENA XIII

Santina       -   Allura, chi sarissal qull siur chi?

Ragioniere  -   Alfredo Paperi, ragioniere. (Le allunga il biglietto da visita)

Santina       -   (Arretrando) Cus fal, am dal di sood?

Ragioniere  -   Ma no, è....

Aldo           -   Santina, qull siur chì, l'è al famus ragiuner.

Ragioniere  -   Iole, forse, vi ha già parlato di me?

Santina       -   Ah! Al ragiuner? Quello dei gelati?

Ragioniere  -   Si!

Santina       -   Ad l'arancià?

Ragioniere  -   Si, si!

Santina       -   Ma brau, al mè bell tomu!

Ragioniere  -   Come dice?

Aldo           -   Caro il mio bel tomo!

Santina       -   Ah, al capissa mia, eh? Allura parlerò italiano: c'al vagga fora da chimò e c'al guarda da fass pù veed. Atar che andà in cà ad la geint seinsa ess invidà e fa succed di casott! G'al dò mì al fidanzato della signorina Iole! (Lo caccia fuori)

Ragioniere  -   Ma scusi....

Santina       -   E c'al perda l'indirizz!.... I sò fiur! (Glieli tira)

Aldo           -   Ma povar ragazz!

Santina       -   Povar ragazz dabon. La stà in pè parchè tira quattar veint. Et mia vist che fassia da lollu in barca?

SCENA XIV

Bruna         -   Ho seintì vuza, stà mia bein qualcadoin?

Santina       -   Stum bein tutt, grassia! (Piano) L'è rivà!

Bruna         -   E qull siur ca vulava par la strà, chi eral? A mumeint al ma trà là!

Aldo           -   Un ragiuner!

Bruna         -   Ah!.... E cus vurival?

Santina       -   (Piano) Ma cus gh'interessa?

Aldo           -   L'era vegn par la Iole, ma l'um spedì!

Bruna         -   I propi fatt bein: gh'è dill brutt vuuz suar li lù. (Piano) Da che part saral andà?.... Bein, allura s'è success gneint, mì poss anca andà. (Piano) Magari al ciapp. (Forte) Stì bein. (Esce)

SCENA XV

Santina       -   Furtoina che al siur Rinu l'ha capì!

Aldo           -   A pruposit dal siur Rinu, vuriva diit una roba.

Santina       -   Cioé?

Aldo           -   Che s'na fà un bell gneint!

Santina       -   Che manera?

Aldo           -   Al la mia peinsà mal: ad dì tirag al coll in di camp e alla sira scadag anca la cuccia. Adzì al g'ha mia da curr a Piazeinza tutt il voot.

Santina       -   Ma taz un pò là, spurcaccion!

Aldo           -   In ogni caso a la Iole al gh'interessa gnan un pò.

Santina       -   L'ha gnammò ditt gneint.

Aldo           -   Però la s'è indurmeintà. Ma par carità, adzì giuvna e bleina a tacca a qull rusnon lì. "La vacca c'ha mangià al nibbi": Car al mè Signur, che intelligeinza!

Santina       -   Mì t'ho mia spusà par la tò intelligeinza e tantomeno parchè t'era bellissim.

Aldo           -   Verissim. Ma mì dis che la ragazza l'as merita mia un roob compagn e l'è inutil ca ta sgionf: mì, mè fiola, in man a qull cadnass là, glà dò mia!!!

Santina       -   Ma....

Aldo           -   Col siur Rinu basta gnignon e cuccon mè istasira. Da adman bongiorno e bonasira tant me prima, e s'al g'ha ad bisogna una man par laurà, c'al tosa un'atra cavalla con una bella smaccia anzichè inn sla culatta in s'on uriccia. Ma mè fiola, no!!!! (Si incammina per uscire)

Santina       -   E adess in dua veet a cl'ura chì? eh?

Aldo           -   (Sulla porta si gira) Vado di corpo! O as pò pù? (Esce)

Santina       -   Va in dl'inferan prima ch'il la seran sù!

SCENA XVI

Andreina    -   Insumma, parchè vusiz tant? Cus è success?

Santina       -   (Sul punto di piangere) L'è seimpar par via ad tò par. Gh'era al siur Rinu e lù al l'ha trattà coi pè. E pò al ma vuzà drè parchè serch da mett a post il mè fiol mei cà poss. (Si soffia il naso) Cus g'hala da fà una mar? Dimal! Mì n'ha fò mai vuna giusta, mai, mai e pò mai!!!! (Piagnucola)

Andreina    -   Dai sù mamma, fà mia adzì. Pussibil c'as possa mai andà d'accordi?

Santina       -   Fà una figura compagna col siur Rinu, una parsona adzì brava e rispettusa, un om bon mè al pan.

Andreina    -   Ah, custi l'è vera.

Santina       -   E pò l'è un fittaul, mia voin qualunque. Insumma una muier alla conteintariss, no? L'arissan fatt spusà a mì un fittaul, e invece..... (Pausa lunghissima, si soffia il naso, poi guarda intensamente la figlia) Tì cus disat, Andreina?

SIPARIO

SECONDO ATTO

                       Stessa scena dell'atto precedente.

                       Una bella serata estiva di qualche tempo dopo. Iole è sola in scena: stà stirando.

SCENA I

Andreina    -   (Entra in sottoveste) El gnammò pront al mè vistì?

Iole             -   Un attim ho quasi finì!

Andreina    -   Dai Iole, che a ott'ur al ma vegna a tò. Gh'et datt un pò d'amid in sal coll?

Iole             -   Si, però pò lumeintat mia s'al ta dà fastidi.

Andreina    -   Ti preoccupat mia. I mè calzitt? Duv ennia finì i mè calzitt?

Iole             -   Li è andà a tò la mamma.

Andreina    -   Ah.... e intant cus possia fà?

Iole             -   At pudriss seimpar stirat al tò vistì!

Andreina    -   No, no. Mì ma scappa la pazieinza.

Iole             -   Ah, eccu!

Andreina    -   (Le si avvicina dolcemente) Seinta.... intant ac gh'è mia la mamma..... g'arissat mia un pò ad muneda d'inpristam?

Iole             -   Ancura?

Andreina    -   Pò a tià dò indrè, veh!

Iole             -   Mai vist gneint turnà indrè!

Andreina    -   L'è l'ultima voota, l'ultima, l'ultimissima: t'al zur! (Fà versi vari di giuramento)

Iole             -   Lassa pur lì!

Andreina    -   Mia ac g'abbia di spees da fà.... tant pr'andà mia via seinza sood dal tutt.

Iole             -   Insumma, mì seguit a muccià e pò, o ià dò a tì o i sparissan, guarda tì che scherz!

Andreina    -   At peinsarè mia che mì....

Iole             -   Propi!

Andreina    -   (Nell'orecchio) Un pari ad franc sultant.... dai sù, e fà la brava, là, e dai parbaccu, pr'istavota ancura.... appena istavota, là....

Iole             -   To, to!.... (Mette mano alla tasca) Ciappa. I àva preparà, parchè cardiva d'andag anca mì in sla fera, e invece la mamma la vò mia, sò ancura tropp giuvna. Divertat tì, almenu....

Andreina    -   At vadrè che adman.... (La bacia)

Iole             -   Si, ciao! Tò, al vistì l'è pront.

Andreina    -   L'era ura. E la mamma parchè vegnla mia coi calzittr? Che ur è? Zamò ott'ur e sò ancura in pataia.

SCENA II

Santina       -   (Entra con le calze in mano) I'enn ancura umid. So mia s'at sarè bona da purtaia. Ma t'et gnammò vistì?

Andreina    -   Um finì dess da stirà al vistì. Sa, damm i calzitt cl'è tardi.

Santina       -   T'et lustrà i scarp?

Andreina    -   Oh, am sò dasmeingà! Povra mì, l'è bein tardi!

Santina       -   Car al mè Signur bon, quand i g'hann da andà via i seguitan a pirlà mè di ov dur e i combeinan gneint ad tutt.

Rino           -   (Sulla porta, tutto ben vestito) Ela pronta la ballareina?

Andreina    -   Povra mì, sò tutta nuda! (Si copre col vestito)

Santina       -   Siur Rinu, as ciamà almenu parmess, vera?

Rino           -   Ma mì cardiva che....

Santina       -   C'al sa gira, almenu!

Rino           -   (Si gira) Ma mì ag fò mia a meint. (E tenta di sbirciare)

Iole             -   Tant gh'è poc da ved.

Santina       -   Poc o botta è seimpar anca tropp.

Rino           -   Donca, l'adziva propi l'atar dì intant ca brusciava la cavalla. Noi sa scandalizum tant pr'on gallon dasquatt: ma guardum il besti. S'ela mai vista una cavalla coi mudant?

Santina       -   Ma cus gh'eintra? Sa, Andreina, andom a finì al vestimento. Lù c'al sa seda intant.

Andreina    -   Mamma, qull vistì chì l'è ancura cad.

Santina       -   Buffag sù! (Si incammina) La cavalla coi mudant! (Esce con Andreina)

Rino           -   Sa gh'è manera da fà un pò prest.... Possia giram adess?

Iole             -   Ma si, e c'al sa seda. Cus eral drè a dì, prima? (Serve il vino) Che adess i mettan sù i mudant anca i cavai?

Rino           -   (Siede e accavalla le gambe) Ma no.... dziva sa s'era mai vist una cavalla con sù i mudant?

Iole             -   Ah no!

Rino           -   Ma mai. O un bò coi braghein?

Iole             -   Ma no, parbaccu!

Rino           -   Mai.

Iole             -   Però mì una vota ho vist un as col cappell in testa.

Rino           -   (Ci pensa un pò, guarda leggermente in alto, lentamente si toglie il cappello) Qullì pò das.... Bein, lassum perd chi discurs chì. E tì vet mia in sla fera?

Iole             -   Cred mia.... (Sospira)

Rino           -   Oh che pcà! Pudè mia ved ballà chi bei parsuttein chì! (Sorridendo le dà una manata sulla gamba)

Iole             -   Siur Rinu!!!

Rino           -   E bein, cus hoi ditt ad mal? La bella roba la fà seimpar piazer. E veed saltà in sla balera qull bell.... (Pacca sul fondoschiena di Iole)

Iole             -   Man al sò post, par piazer!!!

Rino           -   (Sogghigna) L'hoi mia ditt mì? Sa scandalizum par gneint.

Iole             -   Par gneint o par dabon, mì a zur che ciapp al mattarell ad la pasta e g'al dò bell fort in sla testa....!!! Ma cus g'hal adoss istasira!!! (Lo guarda da lontano) Avvisarò l'Andreina, che le, dop un biccer, la capissa pù gneint.

Rino           -   Bon!

Iole             -   Cus al ditt?

Rino           -   Ma gneint. As pò gnan scarzà!

SCENA IIII

Santina       -   Eccu, l'è pronta!

Rino           -   Pudumia andà, allura? (Si alza e saltella) Ohi, ohi....

Andreina    -   Cus g'hal?

Rino           -   As m'è infurmiglà un pè. (Saltella)

Santina       -   C'al sa mova un pò, c'al fagga circulà al sangu.

Rino           -   Ma l'am fà mal....

Aldo           -   (Entra zoppicando per una botta recente; si trova a fare qualche passo insieme a Rino, entrambi claudicanti) Ma bene, ma benissimo! Adess al ma toza anca in gir?

Rino           -   Ma no, g'ho una gamba infurmiglà.

Santina       -   E tì duv et stà con qull snocc' lì?

Aldo           -   (Sbuffa)

Andreina    -   Andom là, ca vegna tardi.

Iole             -   I taccan a ballà a nov ur.

Andreina    -   (Piano) Mamma i calzitt i'enn ancura umid.... is taccan tutt tacca il gamb.... im dann un fastidi.... (Stringe e allarga diverse volte le ginocchia)

Rino           -   (A Aldo) Al vist se la mè motu l'è ancura pissa?

Aldo           -   Ah, el sò cl'affari ca scioppa in dla curt?

Rino           -   Cl'affari cal diza lù, l'è la mè motu.

Santina       -   G'andiv in motu?

Rino           -   E si.

Santina       -   Allura ciappa chì. (Porge un foglio di carta ad Andreina e a Rino)

Andreina    -   (Piano a Santina) Guarda cl'ho mia toota la purga.

Santina       -   Ma che purga: par l'aria.

Iole             -   (Ogni tanto si avvicina alla porta e guarda fuori)

Rino           -   Ma no, vò pian.

Santina       -   E se pò al ciappa un culp d'aria? Se as gà blocca la digestion e al vula in dal canal?

Rino           -   Ma ho bellè che digerì, ho tratt dù rudzun!!!

Santina       -   C'al tegna!!!

Aldo           -   Che finessa....

Rino           -   (Prende il foglio e se lo mette sotto la giacca)

Aldo           -   M'arcmand: gh'è la mè fiola con lu istasira, e al g'ha da purtamla indrè intrega. As summia capì? Intrega!!!

Andreina    -   Andom, andom.... Ma che fastidi i calzitt.... (Apre e chiude le ginocchia, come prima)

Rino           -   Si partum.... qull pè chì, che mal ancura.... (Zoppica)

Andreina    -   C'al ma dagga al brass.

Santina       -   Gnì a cà bunura e andì pian.

Iole             -   Stà atteinta Andreina: al slonga il man alla svelta.

Andreina    -   Si, ciao.

Rino           -   Bonasira. (Escono Rino a Andreina, zoppicando e dimenandosi, lui per il piede e lei per le calze)

Iole             -   Ia compagn fora. (Esce)

Santina       -   Digh ancura da andà pian.

Aldo           -   Sperum bein! La motu la fà brutt ved e l'autista pussè ancura.

SCENA V

                       (Entrano Bruna e Maria, guardandosi indietro)

Bruna         -   Ma.... qull ca dà da brass a l'Andreina, el mia al Rinu, al fittaul?

Maria         -   Adà mi vann via: tutt d'abrass.

Santina       -   E allura?

Bruna         -   Gh'iv inteinsion da traia insema?

Aldo           -   (Ironico) Furtunà l'Andreina: as na trova pù d'om compagn.

Maria         -   Mì al vuriss gnan par gneint, Eh mamma?

Bruna         -   Sicura, cara.

Santina       -   Par tì ag vò al principe azzurro.

Maria         -   Campa cavall.

Bruna         -   Adess pò che la mè Maria la s'è impegnà....

Maria         -   (Da perfetta tonta) Ah si, mamma? E con chi?

Bruna         -   Come con chi? (Platta)

Maria         -   Ahia!

Bruna         -   T'è impegnà e basta!

Maria         -   Va bein, va bein.

Aldo           -   Ma una ragazza me la Maria la gh'arà la fila.

Maria         -   La fila? Ma gnan voin...

Bruna         -   (Platta)

Maria         -   Ahia!

Bruna         -   Ma cus dìsta? Sa gh'è qull....

Santina       -   Qull?

Bruna         -   M'as ciamal? Ma scappa al num....

Aldo           -   (Piano) Lollu.

Iole             -   (Entra ansimante) S'è smursà al muturein e um duì pontal.... Che sudada!

Bruna         -   E tì Iole, cmè mai ancura a cà?

Santina       -   La stà a cà aiutà so mar: i'enn mia post pr'il fiol seri!

Aldo           -   Mì, parchè g'ho sta gamba matta che se no, ciappava la Bruna e la fava bein vegn bionda, in sla balera.

Bruna         -   Che pcà! Al mè om al ma fà mai ballà, al par un urs!

Maria         -   Al sarà mia bon da ballà, ma par ciappà dill ciucc....

Bruna         -   (Platta) Ma cus dìsta?

Maria         -   Ahia!

Bruna         -   (A Iole) Ma Iole, erta mia d'accordi col Luig?

Iole             -   Mì?

Santina       -   Che Luig?

Bruna         -   Qull ca sona la tromba: ho vist chi cicciaravan tant istamatteina.

Iole             -   L'è mia vera (Si siede, nervosa, in un angolo e cuce, è vicino a Maria)

Santina       -   Un trombettista?

Maria         -   Al Luig, l'è bein un bell ragazz....!!!

Bruna         -   O Diu, ag n'è di mei, pò mì un sonadur al vuriss mia.

Maria         -   Mì si!

Bruna         -   (Platta) Ma gh'et mia bele.... m'as ciamal?

Aldo           -   (Piano) Lollu.

Santina       -   Adess mattum a la man anca un sonadur? E chi sarissal?

Aldo           -   Voin di tant ac ga stà a drè. Ogni dì na cambia voin. Cus g'hoi da diit mì, cara la mè Bruna, bisogna tegn una contabilità appena par la Iole.

Bruna         -   (Incassando) Ah, si?

Santina       -   Bruna, creda mia.

Maria         -   Mì am conteintariss ad voin all'ann.

Bruna         -   Certo che pr'ona ragazza fass seimpar ved in gir con voin e con l'atar...., so mia che serietà pò eSantina...

Iole             -   (Piano) D'ona brutta leingua! Spia! (Punge Maria con l'ago)

Maria         -   Ahia!

Santina       -   (A Iole) Mattarum a post anca custa!

Bruna         -   Parchè al savat mia?.... Il la sann tutt....

Iole             -   (Minacciosa) Cus ala ditt?

Maria         -   Ohi, mamma, ciappum sù!

Bruna         -   Bein, andom Maria, andom a fà un gir in sla fera. Vist che bell vistì ho toot a la mè Maria? Al ma custa di sood.

Maria         -   (Facendo la ruota) Ma tant l'um gnammò pagà!

Bruna         -   (Platta) L'ho pagà, si, tutt! Andom, che se no s'al ta veda mia....

Maria         -   Ma chi?

Iole             -   Al lollu.

Aldo           -   Al lollu.

Bruna         -   Sa ved al Luig, g'hoi da digh qualcosa?

Iole             -   Al Luig sò mì cus digh e cus fag.

SCENA VI

Ragioniere  -   (Pimpante) Eccomi quì.

Maria         -   Ada al ragiuner.

Santina       -   (Minacciosa) Ancura lù?

Ragioniere  -   Non si arrabbi.... io sono passato solamente per effettuare un invito.... (Guarda casualmente verso Maria)

Bruna         -   (Intromettendosi) Ci ha cercato a casa e le hanno detto che eravamo quì?

Ragioniere  -   Come?

Bruna         -   Bene, ora ci ha ritrovate: andom con la sò macchina?

Ragioniere  -   Quale macchina?

Maria         -   Gnival par mì?

Ragioniere  -   (Confuso) Si.... cioè, no....!

Bruna         -   E l'um capì, sù, l'è tant vargugnus.

Aldo           -   Ma l'atar c'al la spetta?

Bruna         -   Cl'aspetta!!! (Al ragioniere) C'al seinta, intant c'andom a la macchina (Lo prende sottobraccio) vuriva parlag d'ona roba.

Ragioniere  -   Non mi sembra il momento....

Bruna         -   Ma è roba d'interess. El mia ragiuner, lù? E allura c'al ma consiglia parchè mì g'ho di sood da impegnà.... (Bruna e Maria escono trascinandosi il ragioniere che protesta)

SCENA VII

Santina       -   Cme mai ancura chì li lù?

Iole             -   So mia.

Santina       -   Al tgnirum mia a sumeinza, vera?

Iole             -   Le lù c'al ma stà drè, a mì al m'interessa mia.

 Santina      -   E al trombatter?

Iole             -   Bein.... Luig l'è un'atra facceinda.....

Santina       -   Ah si? E parchè as fal mia ved, sl'è una facceinda tant seria?

Aldo           -   Al Luig l'è un brav ragazz.

Santina       -   Par tì i'enn tutt brav.

Iole             -   (Sulla porta) Ma parchè possia mia andag mì, in sla fera?

Santina       -   I'enn mia post par tì!

Iole             -   L'Andreina però lì lassà andà.

Santina       -   Sicur. Le la gh'è andà col siur Rinu e a mumeint i sa spusan. La và mia a fà la paiassa.

Iole             -   Mì, la paiassa?

Aldo           -   Dai Iole, pr'istavota porta pazieinza.

Iole             -   Mì g'ho seimpar da purtà pazieinza. S'ag fiss andà mì col siur Rinu, vera....?

Santina       -   E invece gneint. Sa, và a tò al vistì dadlà ac g'ho da dag un pont.

Iole             -   L'è mia giusta.... (Guarda suo padre cercando un aiuto)

Aldo           -   Bein, mì vò un attim in curtil.

Santina       -   Sforzal pur qull snocc' lì.

Aldo           -   (Sbuffa ed esce)

Iole             -   (Ha uno scatto d'ira ed esce per la camera)

Santina       -   L'è bein vitta con dill fiol al d' d'incò. Donca, g'ava al didal adess.... e la guccia in dua l'hoi missa? Qualca dì lassarò in gir anca la testa.... E, as vegna vecc'. Iole, et vist in gir al didal? (Esce per la camera)

SCENA VIII

Luigi           -   (Entra un po' timidamente) Iole, Iole.... Signora Santina. (Si guarda attorno)Sarannia bele andà via tutt?

Iole             -   (Entra senza vederlo) Ho truà custi, ma al sarà un pò piccein.

Luigi           -   (Le si avvicina furtivo) Andom in s'la fera?

Iole             -   Ahhhh!.... Chi è?

Luigi           -   Sò mì, chi voot ca sia?

Iole             -   Luig, et matt? S'at veda mè mar t'è anca bon da ciappà sù.

Luigi           -   Che pagura! Vàda m'am trumela tutt il gamb.

Iole             -   L'am lassa mia andà fora con di giuvnott, da par mì, e ad sira, pò!

Luigi           -   Allura am mett suttana e parrucca.

Iole             -   Gh'è poc da scarzà, l'è adzì.

Luigi           -   Oh, ma andom appena a fà quattar salt. Un valzer, dù tango còr a còr (Ondeggia mimando il ballo) e po at port a cà, bella, intrega, tutta sana, andom.

Iole             -   Tì at cugnuss mia mè mar. Fiss par mè par, forse pudriss anca andà, ma le l'am dà tant cuppon....

Luigi           -   Ma cus ela? Una donna o un sergeint maggiur?

Iole             -   Uffeinda mia! (Appoggia il ditale su una seggiola) E fà una bella roba: turna indrè, che mì am sò missa al còr in paz con la fera e con tutt al rest. (Poco convinta)

Luigi           -   Ma parchè dìsta adzì? At g'harè bein da spusat anca tì, un dì o l'atar, la g'arà pur da lassat anda da tacca al sò scussal.

Iole             -   Si, ma....

Luigi           -   (Ironico) At vurrè mia dì ca sò mia al tò tipo....?

Iole             -   Ma no.

Luigi           -   M'et guardà bein? Ma chi el Tirone Pover tacca a mì? Un scassagatt qualunque. E pò truà un atar ragazz c'al sia bon da ballà tant me mì. (Accenna qualche passo) Un due tre, un due tre....

Iole             -   (Divertita) T'è bein una testa matta, Luig.

Luigi           -   Allura la sarà tant me la tua, second qull ca diza to mar.

Iole             -   Par lè và mai bein gneint.

Luigi           -   Parmettam: la g'ha da ess d'ona pesantèssa.

SCENA IX

Santina       -   (Solo un paio di passi dentro) Gli ucciai.... (Esce subito)

Iole             -   (Che non l'ha vista) Ho seintì la vuz ad me mar, va via.

Luigi           -   Mì ho seintì gneint. Tì tl'insogn anca ad nott. Comunque adess và a visala che noi andom, dai là....

Iole             -   Poss mia, tl'ho ditt..... e po sò mia bona da ballà.

Luigi           -   Ma t'insegn mì, l'è facilissim. Guarda: un due tre, un due tre (La prende e provano qualche passo) Un due tre, così, vè drè mì, brava.... un due tre!

Santina       -   (Entra, li vede) Spetta ca ciapp al bacarell adzì at fò fà al ball ad Pugacioff.

Luigi           -   Siura Santina, sò al Luig....

Iole             -   Signur.... a tl'ava ditt mì....

Santina       -   Qual Luig?

Iole             -   Al fio dla Carla.... qull ca sona la tromba....

Santina       -   Ah, al famus trombettista....!!! Ebbein, as vegna adzì in cà ad la geint; seinza ciamà parmess a fà un due tre?

Iole             -   Mamma, maltrattal mia adzì, par piazer...

Santina       -   Tì taz! Mì ho mai vist ciamà in cà di furaster in nascondon.

Luigi           -   Siura Santina, mì ho ciamà parmess mia appena una voota, anca dù e tre, e m'ha rispost adzoin.

Santina       -   E allura sa stà fora.

Luigi           -   Ma....

Iole             -   Mamma....

Santina       -   (A Iole) Vot spiegam che storia l'è custa?

SCENA X

Aldo           -   Luig, cus fèt chimò?

Iole             -   L'era vegn par diim una roba....

Luigi           -   .... E sò muier la g'ha fatt sù un castell.

Santina       -   Dì, nannu, stà bein atteint m'at paral, c'at dò un cuppon anca sa t'è grand e gross.

Aldo           -   Insumma, as pò savè cus è success?

Iole             -   E' success che....

Santina       -   Taz tì! (Ad Aldo) Adzì t'al cugnuss qull bellimbusto chì?

Aldo           -   E parbaccu!

Luigi           -   Siur Aldo, tutt al mal c'ho fatt l'è stà da vegn dein a seint se la Iole la gniva a ballà in sla fera: atar!

Iole             -   Però mì tl'ava ditt: sùcca!

Luigi           -   (Sempre ad Aldo) Sàva mia però, ac g'ava da mandà innans al sarvitur col bigliettein con sù num, cugnum, indiriss e numar da scarp! Cardiva propi mia c'la fiss mì dzivan....

Santina       -   Cus è chi dizan?

Aldo           -   Santina, no, spetta un attim....

Santina       -   E no, eh! Ho seintì bein! Ag fò bein ved mì!

Aldo           -   Adess basta! Basta par carità. Tì Luig, stà al tò post. E la prossima vota, prima da vegn dein, ciappa la tromba e dà una bella strombazzada, adzì it seintan bein, et capì?

Iole             -   La culpa l'è la mia, ac l'ho mia mandà via prima ch'arivass la mamma.

Aldo           -   (Conciliante) Sa, adess Luig sedat, ac bevum un biccer insema, che mì voi mia che la geint la vaga fora da cà mia malameint.

Luigi           -   (Ironico) Dù minut appena, però, parchè vuriss andà a balà in sla fera, mì, istasira.

Santina       -   (Si siede, cucendo, in un angolo) As t'è bon appena da fà: un due tre....! (Si alza di scatto) Ahia!.... Ho truà la guccia.

Aldo           -   Iole, porta dù biccer ad vein, bell fresch, m'arcmand.

Santina       -   (Continuando a cucire) Vag a tò al sciampagn dal mill e novseint e suffella!

Luigi           -   Ma no, Aldo, grassia; vuriss mia c'l'andass in malura....!

Iole             -   Vòi?

Aldo           -   Porta chimò la butteglia c'ag peins mì. (Iole và)

Santina       -   (Come sopra) Tò sù la damigiana, che a sunà a vegna seed.

Aldo           -   (Dopo una pausa, a Iole che gli ha portato la bottiglia) Dì un po' Iole, s'erva belle d'accordi pr'istasira?

Iole             -   Si.... lù am l'ava ditt una stmana fà.

Luigi           -   L'è vera. Anca (Ironico) se g'ava da savel che....

Santina       -   L'ho seimpar ditt che chi sona la tromba l'è intelligeint abotta.

Aldo           -   (Sospira) (A Iole) E parchè et ditt gneint in cà?

Iole             -   Parchè.... parchè.... Tutt il voot ca dmand pr'andà via, gh'è da fà una via crucis....!

Aldo           -   (Conciliante) Bein, una fiola al dì d'incò, bisogna stà atteint a lassala andà.

Santina       -   Miracul, al ma dà Ragion.

Luigi           -   Ma gnan tegn una povra ragazza adzì a la cadeina.....

Aldo           -   As fà seimpar a fin di bene.

Iole             -   Dill voot, però, as crèda da fà bein, e invece....

Santina       -   Vadrum quand at gh'arè i fiò tì.

Luigi           -   Ho vist però che sò surella lì lassà andà.

Aldo           -   L'Andreina l'è pussè veccia.

Iole             -   Ma tant pussè indurmeinta.

Santina       -   Furtoina che at gh'è tì ad dèsda in cà nossa.

Iole             -   E pò s'ag fiss andà mì col siur Rinu, im lassavan andà anca tutt il sir: a pè, in bicicletta, con la motu; im purtavan anca in brass.

Santina       -   Seimpar mei ad voin ca sona la tromba in dla banda d'Affori.

Luigi           -   (Si alza di scatto) Cosa?

Iole             -   Dai, Luig....

Aldo           -   Sù Luig, vè mia necch, la scherza. Un om mè tì....

Santina       -   Povra Italia.

Iole             -   Mamma, par piazer!

Santina       -   (Alzando la voce) Par piazer, cosa? Una voota, un giuvnott, quand l'andava in cà d'ona ragazza seria, seria diis, mia una paiassa, al sa preseintava col cappel in man, la fassia russa e pò as vadiva se digh ad si o ad no. Mia frin fron, salta sù c'andom, un due tre! Ma in dua summia?

Luigi           -   Quand l'è adzì.... (Si schiarisce la voce) Siur Aldo, possia avegh l'unur, ma cus dissia, al privileg' da purtà la vossa meravigliusa fiola in sla fera a ballà? G'ho una gramma bicicletta, una tromba, al fià da buffag deintar e la testa peina ad....

Santina       -   .... rasgadura.

Luigi           -   (Trattenendosi) Allura?

Aldo           -   (Visto il clima) Seinta Luig, am dispiaz, ma pr'istasira par evità tutt, l'è mei che la Iole la stagga a cà.

Luigi           -   (Seccato) O bein, ag n'è dill fiol in sla fera! Gh'è mia appena la Iole!

Santina       -   C'al fagga pur!

Iole             -   (Nervosa per l'affermazione di Luigi) Luig, stà atteint a qull c'at diiz, parchè mì....

Luigi           -   Ma cus voot ca fagga! Mì sò vegn..... t'al sè zamò parchè sò vegn..... Ma ess trattà adzì, NO! Allura vò dua im trattan coi guant bianch!

Iole             -   Ah si? (Gelosissima) Fà pur!!!

SCENA XI

Ragioniere  -   Permesso? Scusate se me ne sono dovuto andare, ma la signora di prima ha equivocato....

Santina       -   Ma el abbunà chimò, lilù?

Luigi           -   Chi èl, qull lollu chì?

Iole             -   (Maliziosa, per fare dispetto a Luigi) Lui? Ma il ragionier Paperi, il mio fidanzato! (Gli dà il braccio)

Luigi           -   Cosa?

Iole             -   Ma si, il mio fidanzato, vero caro? E tì và pur con chi at vò tì in sla fera.... noi, restiamo a casa! Vero caro?

Ragioniere  -   Eh?!?!.... (Colto di sorpresa) Ah si, certo!!!

Santina       -   A fà che roba?

Aldo           -   Che baraonda!

Ragioniere  -   Confesso la sorpresa.... Ebbene si: sono il fidanzato della signorina Baldini (Porge i fiori)

Iole             -   (Seccamente) Grazie, sono bellissimi.

Luigi           -   Ah si? Il fidanzato? Molto bene! Vurrà dì che istasira am darò da fà!

Iole             -   L'et mia bèlle ditt ca t'andava in dua it trattavan mei? E allura và, che mì sò bèlle che a post.

Santina       -   Vot ved c'al la molla tutta da par lè?

Luigi           -   Mì ag mett mia a botta.

Ragioniere  -   Scusa cara, ma chi è questo signore che....

Luigi           -   Mì sò qull c'at fà vegn una fassia adzì!

Ragioniere  -   Non ho capito ma ho colto il senso.

Iole             -   Prova un pò a tuccal!

Aldo           -   Seinta Luig....

Luigi           -   E no, siur Aldo! Lù, al sà cà sò un ragazz seri, anca sà vò in gir a sunà con un'urchestra, e se mì diis una roba l'è qulla lì!

Santina       -   Oh, par la serietà....

Luigi           -   Quindi, sa diis che mì n'ha voi pù savè, mì al fò!

Aldo           -   La fà apposta....

Ragioniere  -   Insomma, posso avere un chiarimento?

Luigi           -   Glielo faccio sul naso, il chiarimento!

SCENA XII

Bruna         -   (Rientrando) Santina, am dasmeingava da diit....

Santina       -   Tlachì la curiusona! Ma èrta mia partì par la fera?

Bruna         -   E no! Parchè gh'è dla geint cla s'esibiza e po, vera ragiuner? Ma gh'è bein ad la geint, è success qualcosa?

Aldo           -   E' success che la Iole si fidanza, cara signora. Non si sà ancora con chi, ma è certo che si fidanza. Ecco i pretendenti.

Bruna         -   (Ingoiando amaro) Ah si?!?!

Luigi           -   Io non c'entro: io ho chiuso il discorso.

Iole             -   Al s'era gnan vert.

Luigi           -   Si signora, io sono libero, libero come l'aria.

Bruna         -   Dabon?.... Scusa un attim.... (Vola alla finestra) Maria, MARIA! Ve chì! (Torna da Luigi) Ma fa bene, con tante occasioni che ci sono in giro.

Maria         -   (Entrando) Cus gh'è mamma, s'era drè andà a pissà....

Ragioniere  -   Ancora lei!

Bruna         -   L'è mia roba par lù, caro ragioniere! Maria, vieni a salutare i signori Baldini e la tua amica Iole, che adesso noi (Guarda Luigi) partiamo sole solette per la fiera.

Maria         -   I'umm bèlle salutà prima.

Bruna         -   Allora noi andiamo.... (A Luigi) Val vers la fera anca lù, par cas?

Luigi           -   (Sfidando Iole) S'la vò, i'accompagn mì!

Iole             -   (Si butta ancor più addosso al ragioniere)

Luigi           -   Se posso avere il piacere.... (Allunga il braccio)

Bruna         -   Diu, sarissma bèlle impegnà, ma pr'andà fein a limò.... (A Maria) E dag al brass, e ciappal intant c'al gh'e: bisogna digh tutt!

Maria         -   A lù?!

Bruna         -   Ma si!

Maria         -   E al ragiuner?

Bruna         -   Ma lassa stà al ragiuner che non ti merita! Và!

Maria         -   (A Luigi) Posso?

Luigi           -   (Forte) Prego!

Maria         -   Ohh....!!!

Bruna         -   L'è un po vargugnusa. Ma m'arcmand: c'al sia seri, che par mì l'è tant me s'al fiss bèlle impegnà.... Arvedass a tutt! (Al Ragioniere) E lù c'al vaga pur in dua al vò, maleducato!

SCENA XIII

Ragioniere  -   Finalmente se ne sono andati, che gente insopportabile.

Santina       -   (Ignorandolo) Eccu, al stamp di sò curteggiatur!

Iole             -   (Molla il ragioniere) Grassia, grassia papà, pr'al bell aiut! (Corre veloce in camera, piangendo)

Ragioniere  -   Senti Iole, io stasera pensavo.... (Nessuna risposta)

Santina       -   Et vist che bella testa la tò simpaticona?

Aldo           -   Taz, taz Santina par piazer, um fatt una figura....

Santina       -   Con chi?

Aldo           -   Col Luig.

Santina       -   Ma se anca tì....

Aldo           -   Si, par fà mia ved la disunion ac gh'è in cà nossa.

Ragioniere  -   (Nessuno lo considera, lui tenta qualche intervento) Siamo tutti un po' nervosi, capisco....

Santina       -   Ma cus dizal?

Aldo           -   I tò barbuttameint is seintan par tutt la curt. Sum in sla bucca ad tutt, e anca mì n'ha poss pù! (Alzando la voce)

Santina       -   Vuza pur, fatt pur seint da tutt.

Aldo           -   (Va sulla porta) Ch'i seintan tutt! Ch'i ascultan pur che chimò gh'è da mangià seinza pagà!

Santina       -   Vè deintar. (Lo tira per un braccio) E lassa lì!

Ragioniere  -   (Spaventato, si defila dietro a un mobile)

Aldo           -   In cà mia vuuz fein che ag n'ho voia, vala bein?

Santina       -   Sum i paiass ad la curt!

Aldo           -   Par forza! Is ridivan tutt mè i matt a ved andà via l'Andreina col crov vecc': I parivan Cric e Croc.

Santina       -   I pagarissan lur se la sò fiola....

Aldo           -   I g'arissan un dispiazer! Ma tì no! Tì at gh'è in dla meint da fà un affari. Cuion, dì, l'è un siur parchè al g'ha la motu, e po' l'è un fittaul....!!!!

Santina       -   Tì at piaz pussè qull ca sona al trombon. Po lè ag darum in man un mandulein e i'ha mandum in gir insema a sarcà la carità!

Aldo           -   Sicur c'am piaz pussè al trombatter, parchè l'è pussè simpatic, pussè intelligeint dal tò siur Rinu: e ag vò mia abotta!

Santina       -   Glà fariss bein sunà mì la tromba!

Aldo           -   Furtoina ca t'è mia al Signur tì, se no, povra noi! (Casualmente, nell'agitazione, finisce vicino al ragioniere che se ne stava nascosto e dimenticato) Proprio lei!

Ragioniere  -   Guardi che io....

Aldo           -   Come è venuto?

Ragioniere  -   Con la lambretta.

Aldo           -   Ah si? Senta, avrei proprio bisogno di un favore.

Santina       -   E adess cus voot fà?

Aldo           -   (Tira il ragioniere in disparte, piano) Lei, come fidanzato della Iole, dovrebbe.... (Sussurra qualcosa all'orecchio del ragioniere)

Ragioniere  -   (Titubante) Be', ecco,.... se torna presto....

Aldo           -   Prestissimo! Iole, IOLE!

Santina       -   S'at vò fà al lucch, fall da par tì e lassa stà la ragazza.

Aldo           -   (Forte) Iole, vè chimò, movat!

Iole             -   (Dalla camera) Cus gh'è ancura?

Aldo           -   Vistisat c'andom in sla fera.

Santina       -   Che roba?

Iole             -   Ma papà....

Aldo           -   Et seintì, o et surda?

Iole             -   Dissta in sal seri?

Aldo           -   Vòt vegn o no?

Iole             -   Si!!!!

Aldo           -   E allura movat che mì vò.

Iole             -   (Esce di corsa)

Ragioniere  -   Ma gliela posso portare io....

Aldo           -   Ragioniere come eravamo d'accordo....?

Ragioniere  -   Ah si.

Santina       -   Adess l'è infurià, al tacca a fà al matt. Comunque la ragazza la stà in cà!

Aldo           -   La ragazza la vegna con mì! Tì t'è padrunissima da fà qull c'at vò con l'Andreina: a la Iole ag peins mì, vala bein?

Santina       -   Fa pur al spiritus...!!!

Aldo           -   (Al ragioniere) Lei intanto rimanga a fare un po' di compagnia alla suocera.

Santina       -   (Che ha sentito) Mì stò bein da par mì!

Iole             -   Sò pronta.

Aldo           -   Andom!.... Et mai stà in motu?

Iole             -   No, parchè?

Aldo           -   Istasira fumm al battesimo dell'aria! (Al ragioniere) Mi raccomando, è un po' alterata, porti pazienza.

Ragioniere  -   Mi raccomando la lambretta.... ciao Iole....

Aldo           -   Andom, Iole, gh'è un trombon c'al ta spetta.

Iole             -   Tromba, papà, tromba!

Aldo           -   Ebbein? Gh'è seimpa da buffà abotta! (Escono)

SCENA XIV

Santina       -   Andè pur, n'ha parlarum adman! (E' agitata, si mette a sedere in un agolo cucendo nervosamente e dimenticandosi che in casa c'è ancora il ragioniere)

Ragioniere  -   (Si avvicina, dopo una lunga pausa in cui la studia) Scusi....

Santina       -   (Volge lentamente lo sguardo)

Ragioniere  -   Intanto che è quieta, potremmo progettare qualcosa....

Santina       -   E lù, cus fal ancura chimò?

Ragioniere  -   Rimango per il suo bene, cara suocera....

Santina       -   Ma per il bene di chi? E che "cara suocera" d'Egitt!!! Ma c'al ma fagga al piazer, con cla fassia lì!

Ragioniere  -   Le spiace tradurre?

Santina       -   Subito: (Forte) C'al vagga fora da chimò  e c'al guarda da fass ved poch voot, ma poc abotta, al capì?

Ragioniere  -   (Spaventato esce) Non ho capito ma ho colto il senso!

Santina       -   Oh, povra Italia!!!

SIPARIO

TERZO ATTO

                       Stessa scena degli atti precedenti.

                       E' in scena Aldo, comodamente seduto, con sigaretta (o sigaro) e un giornale. Si gode qualche attimo di riposo, ma....

SCENA I

Aldo           -   Oh, finalmeint un po' ad chiett.... Una gramma voota chi enn andà fora tutt.... (Fuma con evidente gusto) Che pace, seinsa bacaiameint, seinsa bramà.... Dua hoi lassà la butteglia...? (Si alza per andare a prendere il vino e passa vicino alla finestra) Ma ' drè rivà qualcadoin, ho parlà tropp prest!.... La par l'Andreina..... Si, si, l'è propi lè.... ma la và bein fort! E cus g'ala in brass? (Guarda bene) L'è al sò bagai e la g'ha anca una valiza.... Ag sum, l'è scappà da cà! Spetta, spetta ca giir al spigh, che se no.... In dua voi? In camra? No, l'am trova subit.... (Mette giù il bicchiere, spegne la sigaretta).... No, l'è mei ca vaga fora.... (Si avvia ma Andreina lo blocca sulla porta)

Andreina    -   Papà! (Piangendo, gli passa il bambino e appoggia maldestramente la valigia sul piede del padre)

Aldo           -   Ahia! (Gira in tondo per il dolore col bambino in braccio)

Andreina    -   Papà....! (Piange a dirotto)

Aldo           -   Ho capì.... Urca, che botta!

Andreina    -   Oh papà, papà!

Aldo           -   Eh, paraparapapà! Ma cus è success?

Andreina    -   (Piange più forte)

Aldo           -   Andreina....

Andreina    -   (Sempre più forte)

Aldo           -   Adess basta! E sugat, dai.... eccu, adzì.... (Pausa) E allura?

Andreina    -   Sò scappà.

Aldo           -   Ho vist. E parchè?

Andreina    -   Parchè.... al g'ha avì al curagg' da mettam il man adoss!

Aldo           -   Cosa? Al t'ha datt?

Andreina    -   Si, dù sgiaffon chimò, in sla fassia.

Aldo           -   E no, eh! Va bein tutt, ma il man adoss a mè fiola al lià metta mia, parchè mì al strangull! (Si agita)

Andreina    -   Papà, al ragazz....

Aldo           -   Si, tegnal tì (Glielo passa) Guarda, vò lamò e al tacch sù!

Andreina    -   Papà, calmat!

Aldo           -   Calmat un bell parbiu! Ad pazieinza n'ho purtà anca tropp con qull "zulù" lì!

Andreina    -   Ariss mai peinsà....

Aldo           -   (Ironico) Eh si, chi ariss mai ditt! Un om adzì affabil, adzì educà!

Andreina    -   Papà, par piazer, al sò c'an t'è mai stà d'accordi....

Aldo           -   G'ava mia da spusal mì, quindi.....

Andreina    -   T'al sè mi vann il roob, l'è al dastein.

Aldo           -   E tò mar dadrè a pontal.

Andreina    -   Mia c'al sia cattiv, veh....

Aldo           -   Spettum c'al ta massa, allura.

Andreina    -   Al g'ha appena qualca difett....

Aldo           -   Pr'esempi?

Andreina    -   Pr'esempi.... la spuda. Al cicca tutt al dì dal tabacc e po al molla ad chi spudaccion che par passà g'ho da tiram sù la suttana.

Aldo           -   Tutt chi?

Andreina    -   Magari! Po l'è seimpar narvuz. Al vò mangià bein e speind gneint: al vò la roba seimpar pulida e lù al sa lava poc; al g'ha adzoin riguard par la cà, e....

Aldo           -   Basta, basta; i'enn a sè.

Andreina    -   Po a la fein voin la scioppa. E istavosa, in dla discussion al m'ha anca datt.

Aldo           -   Si, ma al là passa mia lissia!

Andreina    -   L'è bon da vegnma a sarcà fein a Pianell, mì g'ho pagura. (Bussano) Oh povra mì, l'è lù sicur! Papà, cus fòi? Duv vòi? Voi mia turnà indrè!....

Aldo           -   Stà chietta. Và dadlà in camra. Magari al fiss lù, adzì al sistem.... (Bussano più forte)

Andreina    -   Papà, m'arcmand, fa mia succed di pastiss.

Aldo           -   Va là, va! (La spinge fuori, rimane in scena la valigia) Adess as divartum un po'. (Bussano ancora più forte, Aldo apre)

SCENA II

Aldo           -   Voral trà zù la porta?

Rino           -   Oh Aldo, sarcava propi lù!

Aldo           -   Ah si? E cme mai?

Rino           -   (Imbarazzato) Al fatt a l'è che.... a trov pù l'Andreina....

Aldo           -   Cosa?!? Lù al trova pù la mè fiola?

Rino           -   (Minimizzando) L'è vegn a Pianell istamatteina.... e l'ho pù vista. Ela passà dadchì, par cas?

Aldo           -   Adzì lù, l'ariss pers la mè fiola!!!

Rino           -   Ma no, as pò mia dì cl'abbia propi persa.... Par diila giusta, istamatteina gh'è stà un po' ad baruffa. Al la sa bein, no? Tra spuuz a capita, no?

Aldo           -   Ohhhh...!

Rino           -   E le as l'è propi ciappà con mì, ma seinza mutiv. Sal mia ma i'enn fatt il donn?

Aldo           -   Come no!

Rino           -   Eccu.... l'è andà fora, col bagai... e la s'è pù vista.

Aldo           -   Ah! La s'è pù vista, e Diu!!! Ma car al me Signur bon!!! Ma che om el lù?

Rino           -   (Si guarda attorno) Chi? Mì?

Aldo           -   Propi lù! Ma a che razza d'individuo ho datt la mè Andreina, al fiur ad la mè famiglia, una ragazza che ag n'ha sarà vuna in sò milion!

Rino           -   (Sorpreso) Chi?

Aldo           -   (Secco) L'Andreina!

Rino           -   Ah si?

Aldo           -   Ah si, cosa?

Rino           -   Ma no, par qullì al g'ha Ragion.

Aldo           -   Ah eccu! E lù invece da sarcala par tutt Pianell, par la pruveincia, par tutt i strà, tutt i canton....

Rino           -   Infatti sò chimò!

Aldo           -   Appunto! Al vegna chì, bell pacifich, a ved s'la fiss passà deintar!

Rino           -   An sa sà mai...!

Aldo           -   E.... parchè ela scappà?

Rino           -   Scappà, scappà, adess....

Aldo           -   Scappà! Dzumla ma l'è! As pò savè almenu al parchè?

Rino           -   Gl'ho zamò diit, no? Istamatteina....

Aldo           -   (Minaccioso) Mì cred, pr'al sò bein, c'al g'arà mia la temerarietà da mettag un didein adoss...?

Rino           -   Eh?!?... No,no!

Aldo           -   Ah bein! Parchè mì l'ho zurà, l'ho zurà a mè mar in pont ad mort....

Rino           -   (Interrompendolo) Cus gh'eintra adess sò mar?

Aldo           -   La gh'eintra e come! E cus voral savè lù di affari ad famiglia? Dziva che mì l'ho zurà: tutt i partì i pudrissan andà bein pr'il mè fiol, ma s'ha sò che voin al ga drova drè il man, mì al mass! Al mass, al capì?

Rino           -   Ma al g'ha ragion! L'adziva propi l'atar dì intant ca monziva....

Aldo           -   L'è facila ciapasla con dill povar donn ch'ienn mia bon da difeindas.

Rino           -   Bein, par qullì l'Andreina l'è bona. L'atar dì la m'ha tirà una zucclà in testa.... C'al seinta, g'ho ancura al barnoccul.

Aldo           -   Ah, ma allura av sì datt una qualca vota...!

Rino           -   No no, mai! Mì picch gnan il besti, figurumsa!

Aldo           -   Ma in dua pudrala ess andà?

Rino           -   Cardiva bein c'la fiss passà da sò mar, ad solit....

Aldo           -   No, chimò la gh'è mia.

Rino           -   Ma.... ela mia la sò valiza, qulla lì?

Aldo           -   Quale?

Rino           -   Custa, custa! (La tocca)

Aldo           -   Ma cus dizal? L'è la mia.

Rino           -   E in dua g'al d'andà?

Aldo           -   Eh.... in Africa!

Rino           -   Oh la marianassa!

Aldo           -   (Minaccioso) Credal mia forse? Credal mia c'la sia le mè valiza? Ac g'ho da part?

Rino           -   Parchè g'arissia mia da cred, parbaccu. Sum pareint a la fein di coint.

Aldo           -   Ma allura, cus fal ancura chimò?

Rino           -   Sò mia, in dua g'hoi d'andà?

Aldo           -   A sarcala, no? Una ragazza seinsibila mè l'Andreina l'è bona da fà dal tutt in qull stat lì! Anca....

Rino           -   ... Anca?

Aldo           -   (Dopo una pausa) Anca da trass zù dal pont ad Tidon!

Rino           -   (Spaventato) Col bagai?

Aldo           -   Sicur!

Rino           -   O povar mì!

Aldo           -   (Drammatico) Quand al la gnirà a savè mè muier: apriti o Cielo!

Rino           -   Ma sperum ad no!

Aldo           -   E allura c'al curra! C'al fagga mia mor ad crapacòr un povar par ad famiglia c'al g'ha da part par l'America!

Rino           -   (Ci pensa un po') Par l'Africa o par l'America?

Aldo           -   Ma cus hoi ditt?

Rino           -   Adess l'America!

Aldo           -   L'arà capì mal....

Rino           -   Oh parbaccu.

Aldo           -   (Secco) Voral mia ca sappia dua g'ho d'andà?

Rino           -   O par carità.

Aldo           -   El ancura chì?

Rino           -   A vò, a vò!

Aldo           -   Car al mè Signur, che dispiazer!

Rino           -   E' gnammò success gneint.

Aldo           -   E allura spettum c'la sia successa!

Rino           -   Al g'ha ragion! Vò subit....

Aldo           -   C'al ma tegna infurmà, m'arcmand!

Rino           -   Seins'atar! Povar mì, cus ho mai fatt...! (Esce di corsa)

Aldo           -   Ohhh! (Sospiro)

Rino           -   (Rientra) C'al ma scusa...

Aldo           -   Cus gh'è?

Rino           -   Da che part el Tidon?

Aldo           -   In fondo a sinistra!

Rino           -   Grassia.... Oh povar mì.... (Esce di corsa)

SCENA III

Andreina    -   (Mette fuori la testa) El andà via?

Aldo           -   L'è propi stà bella.

Andreina    -   T'è seimpar al solit, papà, at cambiarè mai!

Aldo           -   Và a sistemà la roba in dla tò camra. Pr'on po' ta stè con noi. (Le dà la valigia)

Andreina    -   Allura, vèt in Africa o in America?

Aldo           -   Ag peinsarò sù. Quand at turnarè a cà, at vadrè che trattameint.

Andreina    -   Grassia papà! (Lo bacia ed esce)

Aldo           -   Và là, impustura! Bein, mì av dirò che la discussion la m'ha fatt vegn una seed e intant ac gh'è adzoin, mì, quasi quasi fò una scappada all'ustaria.... ma si!!!

SCENA IIII

Iole             -   Papà, in dua vet?

Aldo           -   G'ho d'andà a fà un laur urgeint, ciao Luig. (Esce)

Luigi           -   (Entrando) Arvedass.... l'è bein da spressia.

Iole             -   Donca, noi intant pudrissma fà un po' ad coint, cus dista tì?

Luigi           -   Dai allura che po g'ho da part con l'urchestra.

Iole             -   A pruposit, con la storia ad l'urchestra: bisugnarà guardag dein!

Luigi           -   Ah si? E parchè? At sarè mia gelusa, par cas?

Iole             -   Mì?!? O mì no! Ma gh'è qulla ca canta, cl'am piaz gnan un po'!

Luigi           -   Eppur l'è una bella donna.

Iole             -   Tlà dò bein mì la bella donna!

Luigi           -   Adà la gelusona: la vò fà tant la superiura e po....

Iole             -   Stà atteint, ruffian, parchè gh'è ancura al ragiuner c'al ma gira atturan.

Luigi           -   Qualca dì al mett a post anca lù!

Iole             -   E mì at cav iocc' sa vegn a savè che lalè....

Luigi           -   Bon, adess sum a pari.

SCENA V

Andreina    -   Papà.... (Vede Iole) Ciao Iole.

Iole             -   Andreina.... (Si baciano) Cus fet chimò?

Luigi           -   Et bèlle scappà?

Iole             -   Luig!!!

Andreina    -   L'è propi adzì. Pr'on pò am feram chimò.

Iole             -   E al bagaiein?

Andreina    -   Al dorma dadlà. Puttost, Iole, è vera che....?

Luigi           -   Si, purtropp, urmai la m'ha ingabulà.

Andreina    -   Stì atteint, ragazz, peinsig bein prima. Guardèm mì!

Luigi           -   Ma tì, scusa Andreina s'am parmett, at gh'è pr'il man un atar genar. (Si liscia)

Iole             -   Parchè tì at sariss un bell genar? Vadrum mà l'andrà a finì.

Andreina    -   E la mamma?

Iole             -   L'ha duì ceed istavota, anche se conteinta abotta al l'era mia. Ma mì s'era tanta stuffa, che pr'andà fora d'in cà un pò a la svelta ho cattà sù al prim cadnass ca passava.

Luigi           -   Ma cla ragazza chi.... (La stringe)

Iole             -   Andreina, andom a ved al bagaiein?

Andreina    -   Pian però, che al sa desda.... (Escono Iole ed Andreina)

SCENA VI

Aldo           -   (Entra velocemente, circospetto) Luig, Luig, bufera in vista!

Luigi           -   Che roba?

Aldo           -   Luig, ascultam bein. Furtoina c'am sò truà chimò fora in dal curtil adzì ho pudì seint.... l'ag vuriva propi mia....

Luigi           -   Ma che roba, insumma? Gh'è qualca creditur c'am serca?

Aldo           -   Sariss al minim!

Luigi           -   E allura c'al ma disa....

Aldo           -   Donca, asculta bein.... Però, voi savè che tì at gh'eintar propi gneint!

Luigi           -   Ma par che roba?

Aldo           -   Tl'hoi mia ditt?

Luigi           -   No, l'è mezz'ura c'al ma fà agità e sò mia par che roba.

Aldo           -   At gh'è Ragion. Donca, ascultam beint....

Luigi           -   Ascult.

Aldo           -   Appena fora d'in cà, dù minut fà, t'è vist anca tì, no? Eccu brau, gir al spigh e seint un vusameint in cà d'la Bruna, la nossa viseina, la mar ad la Maria. Pass sutta il finestar e seint, par cas, che la Maria..... l'è peina!

Luigi           -   E allura?

Aldo           -   (Scrutandolo) Summia sicur che tì..... voglio dire, che sei estraneo?

Luigi           -   Ma Aldo, par piazer!

Aldo           -   Eccu, braù. Ma la Bruna l'è propi convinta c'at sia stà tì....

Luigi           -   Mì?!?

Aldo           -   Si, La vusava mè una matta, l'as fava seint da tutt che lè la sava chi era stà e cla vuriva vegn chimò....

Luigi           -   Chimò?

Aldo           -   Si chimò, la t'arà vist rivà: par trattla in sal rein.

Luigi           -   Ma vada tì!

Aldo           -   Luig, la facceinda l'è un po' delicata. Par prim parchè se al la vegna a savè la Santina povar noi!

Luigi           -   Oh no!!!

Aldo           -   Second parchè.... parchè tutt i t'hann vist andà in sla fera stà primavera e dag anca al brass a la Maria.

Luigi           -   Si, ma l'era par fà un dispett a la Iole....

Aldo           -   Si, ma i atar il la sann mia: par lur, tu quella sera eri l'accompagnatore ufficiale della Maria: l'unich cuion, insumma!

Luigi           -   Ma Aldo...!!!

Aldo           -   Si, l'unich cuion.

Luigi           -   E adess cus fummia?

Aldo           -   Bisogna evità c'la capità chimò a fà dal fumm in cà.... Furtoina che la Santina l'è fora: baccum la Bruna prima c'la riva.

Luigi           -   E gnan la Iole l'ariss mia da savel.

Aldo           -   Mì sò che bella geint frequeintava la bella Maria in nascondon. L'uomo vede e non fiata, ma quando occorre....

Luigi           -   Aldo, mì sò mia in che manera ringrazial.

Aldo           -   Vadà, mì al sò ac t'è un brav ragazz e vòi che la mè Iole la sia conteinta. Par ringraziam, as mettarum a post: con dù o trè buttegli t'at la cav.

Luigi           -   Allura andom.

Aldo           -   Andom.

Luigi           -   Ma da che part passumia? A destra o a sinistra?

Aldo           -   Dadchì! Via! (Escono velocemente)

SCENA VII

                       (Dalla direzione opposta dopo pochi secondi arriva Bruna)

Bruna         -   Permesso? Permesso?!?..... Guarda, guarda, ac gh'è pù adzoin. I'enn scappà tutt! Appena i m'hann vist rivà i hann taià la corda! T'al dis mì! I g'hann pagura ad la Bruna, parchè il la sann che mì sò mia tant bionda, mì sò Bruna, ad num e ad fatt! (Si volge verso la porta esterna) E tì cus fèt? Vè dein!

Maria         -   (Sulla porta) Mamma, g'ho pagura.

Bruna         -   Pagura? Adess at gh'è pagura? (La va a prendere per un orecchio) Quand a gh'era da fà la lucca, però, at gh'ava mia tanta pagura! Signur tartegnma! (Platta)

Maria         -   Signor, tartgnila! (Ha una pancia visibile)

Bruna         -   Puttost, et sicura d'avel vist vegn chimò dein? Gh'è adzoin.

Maria         -   Parbaccu: l'è vegn dein con la Iole!

Bruna         -   L'arà scondì la Iole. Mmhhhh, la Iole! Tutt a drè a la Iole parchè l'è tant bella, tant intelligeinta..... Allura, at ta ricordat cus s'era ditt?

Maria         -   Sper, at m'è fatt una confusion!

Bruna         -   (Platta)

Maria         -   Ahia!

Bruna         -   Guarda da fà bell, veh! Parchè mì at romp la testa.

Maria         -   Ag calarà poc.

Bruna         -   Fein ac t'è infurbì!

Maria         -   Seinta mamma, gh'è adzoin, andom via.

Bruna         -   Che manera, andom via? Ma guarda tì! Furtoina ac gh'è to mar, se no cara la mè ragazza.... ma a chi è ca ta smèi tì par ess adzì lucca?

Maria         -   Atar che lucca, Con tutt il platt c'ho ciapà, sema adveintarò!

Bruna         -   Comunque stà bein atteinta, parchè custa l'è l'ultima uccasion par sistemat. (Dolce) Anca tì at gh'è diritt a la tò part, no? Povra la mè tastona....

Maria         -   L'am gnirà la tastona.

Bruna         -   Asculta e taz! (Platta) Allura in dua ennia scappà tutt? Ah, ma mì da chimò am moov mia. Mì am seed e spett. (Si siede) Voi propi veed la fassia dla siura Santina e ad sò marì: la mè fiola bisogna tegnag la contabilità..... mmghhhh.... (Si commuove) E mì.... c'ho seimpar sugnà una fiola bella, granda, eleganta, che tutt is giran e i dizan: "Vadà che bella fiola!" E che bella mar!.... (Piange) Sum bein stà dasfurtunà!!! (Di colpo si asciuga le lacrime e riacquista il tono duro) Eccu, eccu chi curra drè a la bella Iole, dei seduttori! E voglio il matrimonio riparatore!

Maria         -   Mamma, lù al negarà sicurameint.

Bruna         -   Ascultam bein un attim. T'è brutta e pazieinsa! T'è poc furba e fein a limò l'è mia gnan culpa tua....

Maria         -   S'at m'è fatt adzì!

Bruna         -   Mia conteinta, t'è disunurà la famiglia!

Maria         -   Però am sò tant divertì.

Bruna         -   La s'è tant divertì, puvreina! (Platta)

Maria         -   Ahia!!!

Bruna         -   Non sul, con di scassagatt mort ad fam! Custa l'è l'unica pussibilità par fat spusà e sistemat appena appena bein, quindi fà ma dis mì se no at mett in d'on conveint!

Maria         -   .... Ad frà?

Bruna         -   Mì la mass, la mass!!!

Maria         -   Miracul, ho mia ciappà la platta.

Bruna         -   T'è bein fatt bein a suggerimal. (Platta)

Maria         -   Ohi!

Bruna         -   E gnì fora parbaccu, o vegnia dadlà mì? (Picchia sul tavolo)

Maria         -   Pian c'at m'insurdiss!

SCENA VIII

Iole             -   Ma chi è?

Andreina    -   Tl'ava ditt ac gh'era qualcadoin in cà!

Iole             -   Bruna.... Cus è success? Stà mia bein la Maria?

Bruna         -   La Maria la stà benissim, grassia. Sarà qualcadoin atar ca starà mia bein da chi un po'!

Andreina    -   Cus inteindla, siura?

Maria         -   Mamma, ciappum sù!

Bruna         -   Taz seimpar, tì!

Andreina    -   Allura? Pudum savè cus gh'è?

Bruna         -   Parbaccu, sum vegn apposta. Però prima voi ca savì che mì sò mia tant bionda, mì sò Bruna ad num e ad fatt!

Iole             -   Si, qullì al sum.

Bruna         -   La siura Santina, gh'ela mia?

Iole             -   L'è in Cumoin pr'ona carta par mì!

Bruna         -   Donca l'è vera qull chi disan?

Iole             -   Si: m'a spuus!

Bruna         -   E con chi, as sò mia indiscreta?

Iole             -   Col Luig, s'ag dispiaz mia.

Maria         -   Ma che bella nutizia, auguri.

Bruna         -   E fag anca gli auguri, tì. (Platta)

Maria         -   Ma ahia!

Bruna         -   E al siur Aldo?

Andreina    -   L'era chimò adess, al rivarà.

Bruna         -   Molto bene, molto bene.... Ma (Si guarda attorno) ag calla mia qualcadoin, o ma sballi?

Iole             -   Chi g'ariss da ess ancura?

Andreina    -   Bruna, fummla cùrta: chi sercla? (Cattiva)

Maria         -   Propi tutta sò mar.

Bruna         -   Par forza, cara, un pùm al fà mia di peer. Ma con mì, i g'hann da fà poc i furb, parchè mì fò scuppià un scandul, sò mia tant bionda mì, sò Bruna, vàda un po'!

Andreina    -   Un scandul? Ma cus disla?

Iole             -   Maria.... an capiss mia....

Maria         -   Gnan mì....

SCENA IX

                       (Arrivano di corsa Luigi e Aldo: sulla porta si bloccano ed ostentano sicurezza)

Aldo           -   (Piano) L'è rivà prima lè!

Bruna         -   Oh finalmeint!

Luigi           -   Spettavla mì, par cas?

Iole             -   La fà ad chi discurs....

Andreina    -   L'è vegn i cà nossa a sbraià mè una matta!

Bruna         -   Sissignora! E ne ho il diritto! E tì (Ad Andreina) ca t'è bèlle a post, stà indrè di pè! Lassa fà a chi ga da pustas!

Andreina    -   (Piano a Iole) Et capì, Iole?

Iole             -   No verameint.... (Luigi e Aldo si avvicinano per rassicurarle)

Luigi           -   E la Maria, ma vala? Ma cus et fatt a la pansa? Un'indigestion?

Maria         -   Gh'è calà poc: incò ho mangià un chilù ad pisarei, eh mamma?

Aldo           -   (Tra sè) O un pisarell d'on chilù?

Bruna         -   E tì, Luig, stèt bein?

Luigi           -   Benone.

Bruna         -   Anca noi starissma propi bein..... s'ag fiss mia stà un contrattempo.... (Indica la pancia di Maria)

Luigi           -   Allura l'è mia stà un'indigestion.

Bruna         -   Par ad no. Tì invece, ho seintì c'at ta mett a post.

Luigi           -   Si, urmai ag sum.

Bruna         -   Ma che brav ragazz, t'è propi un'artista!

Luigi           -   Mudestameint.....

Iole             -   Luig... (Aldo la calma tenendola stretta)

Bruna         -   Eh, l'è comuda, l'è propi comuda divertiss bein bein e po, chi si è visto si è visto.

Aldo           -   (Ironico) Ma giusto, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato.

Bruna         -   Chi ha avuto ha avuto un bell coran!

Andreina    -   I omm i'enn tutt compagn, cara la mè siura, cus vorla fag?

Bruna         -   Eh no, la mè bella Andreina! Ogni doin c'al fagga pur qull c'al vò, basta c'al sa tosa, dop, il sò responsabilità.

Luigi           -   Giustissimo.

Aldo           -   Verissimo.

Bruna         -   E mì ca sò Bruna e mia tant bionda, vòi che chi ha fatto il danno, al g'ha metta una pezza! Am soi spiegà?

Luigi           -   La pezza, ad solit, l'as metta in sal buuz.

Aldo           -   E l'era mei mettagla prima.

Bruna         -   Per cui, caro il mio signor Luigi, trombettista, prima ad chiunque atar, gh'è stà povra ragazza chì! S'el divertì? Adess al fronta il consegueinz! Am summia spiegà?

Iole             -   Car al mè Signur....

Andreina    -   E no, cara la mè bella siura Bruna, lè la g'ha mia.... (Sbraitanmo insieme Bruna ed Andreina, poi)

Bruna         -   Qui c'è il frutto della colpa, c'è il colpevole e mì vòi giustizia!

Andreina    -   Chi è ca disa che al Luig...?

Bruna         -   La ragazza al la diis! Maria, dì: Luigi.

Maria         -   Luigi.

Bruna         -   Iv seintì? E mì fò succed un scandul, mì av tiir in tribunal, parchè mì.....

Aldo           -   Sò mia tant bionda, sò Bruna. (Insieme a Luigi)

Luigi           -   Sò mia tant bionda, sò Bruna. (Insieme ad Aldo)

                       (Confusione generale; Iole tira in disparte Luigi)

Iole             -   Luig, che storia ela custa?

Luigi           -   I m'hann tirà una gabula. Sarcum da saltana fora.

Aldo           -   (Cerca di farsi sentire nella confusione) Un momento, un momento per favore, un attimo di silenzio, par piazer!!!

Bruna         -   E adess lù cus voral? Cus gh'eintral?

Aldo           -   Mì? Cus gh'eintar mì? C'entro si!!! Mì g'ho dù occ' che, grassia al ciel, ig vedan ancura bein, magari quand a gh'è un po' scur, magari in dl'ombra d'on canton, magari adrè una maccia..... Voin al passa par cas e ga scappa l'occ'!!! Le, Bruna, al la sà bein m'as fà, no?

Bruna         -   An gh'è dubbi.

Aldo           -   E allura capita da ved passà par la stradeina la Maria e appena dop al Bertu.... qull ca tartaia, veh, al Bertinù, e guarda al cas, tutt dù i s'infilan in qull canton lamò in fond....

Bruna         -   Ma cus dizal?

Aldo           -   O magari, intant c'as và par foonz, at ved passà al Riccu in bicicletta, ma mia da par lù.... At ta ricordat, Maria, qull dì ca sì andà par muròn, tì e al Riccu, in bicicletta, lù in sla sella e tì in sla canna?

Maria         -   (Tonta) Oh si, am ricord la bicicletta e anca la canna.

Bruna         -   Ma lassum perd la canna!

Aldo           -   Puvrein, al Riccu l'è disoccupà, al g'arà pur da fà passà al teimp. O magari, ancura sutt sira, intant c'la porta fora al ruud, seimpar la Maria, la s'imbatta, guarda cas in dal Fausto, qull chi ciaman al catasùtutt..... S'ela mai dmandà, Bruna, cme mai la Maria l'ag metta tant a vudà al ruud?

Bruna         -   O basta! Mì vòi mia seint parlà ad lì lur! Mì sò che il colpevole l'è tra di noi.

Aldo           -   Mì cred invece che, par ess sicur, bisugnariss aspettà la nascita dal ragazzein e po andà in gir da tutt i scassagatt dal quartier a sarcà una sumiglianza.

Bruna         -   (Furibonda) Maria, insumma, tì t'al sè chi è stà: di qualcosa!

Maria         -   Verameint, tra tanta geint....

Bruna         -   (Cattivissima) Che roba?!?

SCENA X

Ragioniere  -   Buonasera, scusate....

Iole             -   Talchì ancura.

Luigi           -   (Fa segno ad Aldo) O ragioniere, proprio lei.

Aldo           -   Ma si, l'ha fatt propi bein a vegn.

Ragioniere  -   Iole ha cambiato idea?

Luigi           -   Ma no, abbiamo fatto ben altro per lei.

Ragioniere  -   Per me?

Aldo           -   E si, par salvag la reputazion.

Bruna         -   Comunque mì vò mia fora da chimò prima che....

Andreina    -   Cla fagga pur: la g'ha appena da seran.

bnb.            -   Mì ho bèlle che sarnì, mì voi al sonadur, mia di disgrasià senza uno stipendio fisso.

Luigi           -   E al ragiuner? Second mì anca al ragiuner....

Bruna         -   Par carità, con cla fassia lì!

Aldo           -   Ha sentito ragioniere?

Ragioniere  -   Di che cosa si tratta?

Luigi           -   Qualcadoin (Indica Bruna) Adziva che lù.... (Fa cenno con la mano per dire che lui non "opera" in un certo campo)

Bruna         -   Ma lassum perd, qull pappamolla lì!

Ragioniere  -   Come si permette di dire una cosa del genere?

Aldo           -   Ma noi la stavamo difendendo. Il ragioniere non può parchè l'è malà, puvrein.

Ragioniere  -   Io stò benissimo! Anzi, ho dato prova di notevole vigore cari miei, senza darmi troppa pubblicità!

Aldo           -   La dziva mì.

Ragioniere  -   Sono un uomo, perbacco, in tutto e per tutto!

Aldo           -   E allora lo dica bel forte che lei dove passa lascia il segno.

Ragioniere  -   (Preso dall'enfasi) Può ben dirlo!

Luigi           -   Lei, insomma, è stato capace di....

Ragioniere  -   Certo che si!

Aldo           -   (A Bruna) Ecco il suo uomo.

Bruna         -   Anche lei? Con giacca e cravatta?

Ragioniere  -   Quando occorre me la tolgo la giacca e anche la cravatta che mi impedisce.

Maria         -   Mì al ma dispiaz mia.

Bruna         -   Mi meraviglio di lei. Dove lavora scusi?

Ragioniere  -   Alla Banca Popolare.

Bruna         -   Bene, molto bene. Allora, visto che così spontaneamente ha ammesso il fatto....

Ragioniere  -   Che fatto?

Aldo           -   Siamo tutti testimoni.

Bruna         -   Andom a sciarì il roob.

Ragioniere  -   Dove andiamo?

Bruna         -   A fare la prova del nove, caro ragioniere.

Ragioniere  -   Non dò dimostrazioni pubbliche. E poi ero venuto da Iole per....

Bruna         -   L'è propi un inconteintabil: al và a sigà anca chi g'ha da spusas.

Luigi           -   Vada, mandrillo (Insieme ad Aldo)

Aldo           -   Vada, mandrillo (Insieme a Luigi)

                       (Escono, vociferando, Bruna, Maria e il ragioniere)

SCENA XI

Luigi           -   Ragazz, l'è andà bein pr'on fiil.

Andreina    -   Et capì la Bruna? Li'ha studia ad nott, lè!

Iole             -   Puttost, sum propi sicur che al Luig....?

Luigi           -   Guarda cara, ac g'ho ancura un po' ad bon gust.

Santina       -   (Da fuori) Gh'è bein ad la geint.... Vada l'Andreina..... Ma la Bruna e tutt i atar gnivannia fora da chimò?

Andreina    -   Si, si....

Santina       -   E cus  i vurivan?

Andreina    -   Ma gneint..... Vè, vè c'at fò ved al bagai, sù.... (Strizza l'occhio ad Aldo e Luigi)

Santina       -   Sa, andom, sa t'è tant da spressia. (Escono Santina ed Andreina)

Aldo           -   Eccu, adess i'enn tutt a post.

Luigi           -   Si. I s'enn propi pustà tutt, ma chi è ac s'è pustà mèi? (Abbraccia Iole)

Aldo           -   (Imbarazzato, li guarda, poi decide di uscire piano e lasciarli soli)

SIPARIO

FINE DELLA COMMEDIA

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 18 volte nell' arco di un'anno