Amletu

Stampa questo copione

AMLETU

- U cuntu -

di Dario Villa

SCENA 1

Amletu una commedia organizzò

Coro

Allura, gli attori quand’avini arrivari?

Auora, auora, un po’ di pacenza.

Ma nun avin’a fari un’altra traggedia come l’ultima volta, vero?

No, sta’n paci, u principe Amletu questa volta una commedia organizzò.

E unn’è, auora, u Principe?

Vidi, là ‘n funnu?

Cu è ? Chiddu scuru-scuru, ca si specchia?

Eh. Porta u luttu pi so patre, mischinu.

Re Amletu, so patre, è mortu da un mese.

Un misteru, la morte so’.

E a Riggina Girtruda si rimaritò cu frate, Claudiu.

Miseru Amletu.

SCENA 2

Squagghja

Amletu

Squagghja, impustimusa carne! Squagghja immersa in un bagnu d’impetusu fuocu! Matre amara mia, quant’è diversu me ziu da me patre: quant’un porcu è diversu da’n gallu culuratu! Matre amara mia i sintimenti tua su d’usuraia! (sputa all’indirizzo del Re)

SCENA 3

Chiddu ce l’ha cummìa

Claudiu

            Stu benedettu figghiu, riggina mia, troppu scuntrusu jè. Chiddu ce l’ha cummìa.

Girtruda

Ma no, Claudiu, Amletu nun è cattivu. Solo che troppu prestu mi spusasti: su patre ancora avìa a essiri seppellitu, ca tu già l’anello al dito mi mittisti!

Claudiu

            Mi! E ancora ci av’a pinzari! Un mese già passò!

Girtruda

            Uora basta. Amletu ci tiene che ci vediamo tuttinzieme chistu bbellu dramma tra poco.

Claudiu

            E speriamu ca si ride.

SCENA 4

U Spiritu

Spiritu

Occhi i marmu… St’umanu corpu è n’unica piaga. Corpu mortu è u marmu.

Amletu

Inqueta un’anima nella testa parla e parla…

Spiritu

Amletu!

Amletu

Cu è?

Spiritu

U sangu a’‘lorda u marmu e vaganu p’a scala occhi, vaganu paroli…

Amletu

Pa’! Che brutta visione! Ma perché non stai in Pace in Paradiso?

Spiritu

’Un pòzzu. Tuo zio Claudiu m’ammazzò prima di chiedere perdono d’i peccati me’.

Amletu

Il Re t’ammazzò? E come?

Spiritu

U velenu ’nn’a ricchia, mi mettiu.

Amletu

Chiddu fetusu infami! E mia matre pure si pigghjò! Tutt’e due l’ammazzu, fazzu stramini!

Spiritu

No! Tua matre no, lei viva av’a ristari, che ci vogghju ancora bbeni. Però a vindicari mi avi, Amletu: dannato sono, e l’Infernu è bruttu.

Amletu

Ti vogghju vindicari, patre miu. Però ho paura che sei uno spiritu maleficu: me ziu jè un porcu, u sacciu, ma nun ci pòzzu crediri ancora ch’è pure n’assassinu.

Spiritu

Allura senti ccà: a tutti devi fari crediri ca si’ pazzu, così puoi scoprirlu da solo. Occhi i marmu… St’umanu corpu è n’unica piaga. Corpu mortu è u marmu. (Esce)

Amletu

Mio patre dici beni: av’a ricitari la pazzia. Però av’a fingiri puru con chi ci vogghju chiù beni: mi dispiaci pi Ofelia, amuri miu. Eccula, mischina.

SCENA 5

Vi tornu li doni vostri – Va’ in cunventu, va’

Ofelia

Se pur ammìa priziusi, iu vi tornu li doni vostri, Principe caro. Miu patre nun voli ca li teni in casa.

Amletu

Li doni mia? Iu mai t’ho fatt’un donu.

Ofelia

Come, Amletu, nun vi ricurdati?

Amletu

Ma cu si’ tu?

Ofelia

Ofelia sono: vui amuri mi giurasti.

Amletu

Iu, Ofelia, nun t’ho amatu mai.

Ofelia

E chi av’a fari, iu?

Amletu

Va’ in cunventu, va’.

Ofelia

Ma chi dici?

Amletu

In cunventu av’a gjri. Mi sentisti?!

Ofelia

Iu pregu a Diu ca ti sani, Amletu… (A pazzia l’ha schiantatu!)

SCENA 6

Essiri, o no – Ci dissi di ricitari l’ammazzamentu

Amletu

Pover’Ofelia, iu ti fazzu suffriri, ma ti giuro che è per pochi jurni. ‘O fazzu pi scupriri si av’ammazzari miu ziu Claudiu.

            Essiri, o no, ‘un essiri,

chist’è u puntu…

Muoriri, rurmiri, e po’?…

…È ’a cuscenza, Amleto, ca nni fa vijacchi!

            Auora avin’a ricitari gli attori. Ci dissi di ricitari l’ammazzamentu di miu patre.

SCENA 7

Pantomima

Prologo

Par’‘amur ‘a fimmina,

U prolugu me’

E assà breve…

           

…e uora, m’‘jnchin‘a pacenza

e a clemenza vostr’e cuminciamu.

(Re-clown e Regina-clown amoreggiano, Re-clown si addormenta e Regina-clown esce. L’Infame versa il veleno nell’orecchio di Re-clown. Entra Regina.clown, vede Re-clown morto, piange un po’ ma poi accetta il fiore donatole dall’Infame. Escono felici cantando. “Ciuri, ciuri…”)

Claudiu

            Maledettu Amletu, chistu è troppu!

Coro

            Cumpa’, avite vidutu la reazione di re Claudiu?

Eccome!

Mi! Pareva ‘n animale feritu!

Nun ci piacìa la commedia…

Ammìa m’ha ricurdatu vagamente u re Amletu, mischinu.

Ammìa m’ha fattu impressione.

U Principe, inveci, se la spassò.

Cuntentu, jera.

In giru si dici ch’a diventatu pazzu.

Ma mugghjeri lo sentì ca ci gridava a Ofelia.

Mischina!

Chidda figghjuzza troppu sensibbile, jè…

SCENA 8

Amletu, tu a’offis’a to patre!

Amletu

Ma’, ma’…

Girtruda

Sto ccà, Amletu.

Amletu

Si sula?

Girtruda

Se.

Amletu

E chi vo’?

Girtruda

Amletu, tu a’offis’a to patre!

Amletu

Chi dici? No, ma’, l’a’offisu tu a me patre! U porcu di me ziu ti spusasti: chiddu infami miu patre ammazzò, nun vidisti ‘a reazione so’?

Girtruda

Nun è veru, Amletu.

Amletu

Tu ca si mia matre proteggi chiddu assassinu? Io t’ammazzu!

Girtruda

Chi fa’? Amletu, no!

SCENA 9

A Riggina ammazzanu!

Coro

            A Riggina! A Riggina ammazzanu!

Curremu ajutar’ a Riggina!…

Assassin’aiutu!

Assassin’aiutu!

Amletu, si pazzu!

SCENA 10

Chistu è u velu d’Ofelia

Coro

Disgrazia!

Fermi!

Che facite?

Nun è beni fare i pazzi in un jurn’e luttu.

Amletu

            Che dicite? Che è chistu?

Coro

            Chistu è u velu d’Ofelia.

            Chiddu solu ci rimani d’una bedda figghiuzza.

            La mischina s’ammazzò.

            Pazza jera diventata.

            Pazza d’amuri.

Pazza pe’ nu pazzu.

Amletu

Ofelia mè! Amuri mè! S’ammazzò pemmìa, mischina… U Re infame av’ammazzari: tutta so’ la colpa jè.

Coro

            Amletu ci avìa nu diabbolu ‘n corpu.

            Dannatu jè.

            A’ddivintari n’autru spiritu, comm’u patre.

            Amletu a’ddivintari Amletu.

            U regnu nostru, maladettu jè.

SCENA 11

La canzone di Ofelia

Ofelia

Io sono morta

La morte per acqua mi ha presa

Io ero un ruscello d’amore

Ma ora i pesci mi cullano

Mi baciano gli occhi di lacrime

Non piangete una fanciulla che muore

Cantatemi le note più dolci

Di colui che dolce mi ha amato

- FINE -

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 1 volte nell' arco di un'anno