Aranci aranci cu havi guai si li chianci

Stampa questo copione

ARANCI ARANCI CU HAVI GUAI SI LI CHIANCI

COMMEDIA IN TRE ATTI DI MARIA LORENZA CARUSO(LAURA)

POSIZIONE SIAE 226342

E-MAIL: lauracaruso75@libero.it

TEL: 329/3867887

GENERE: COMICO

NUMERO ATTI: 3

PERSONAGGI: 4 M e 5 F

VICIU TRABIA (capofamiglia e assessore al comune)

RUSINA (sua moglie)

LUCIA (cameriera)

PASQUALI (amico e collega di Vicio)

TANU (amico di Vicio e Pasquale)

CARMELA (amica di Rusina)

PIPPINA (amica di Rusina e Carmela)

BARTOLOMEA (fattucchiera)

DUTTURI (medico di famiglia)

1° ATTO

La famiglia Trabia è una famiglia benestante che vive in un paesino della Sicilia.La scena è ambientata negli anni ottanta. Si apre il sipario, siamo nel salotto della famiglia; l'ambiente è lussuoso e arredato con gusto. Affisso ad una parete, un quadro con l’immagine della Madonna.Vicio è seduto comodamente sul sofà. La porta sulla sinistra del salotto, porta allo studio di Vicio e alla camera da letto, mentre una porta in centro alla parete della sala, dà accesso alla cucina. La porta d’ingresso si trova invece alla destra della sala.

VICIO:(Squilla il telefono, Vicio controlla che non ci sia nessuno nelle vicinanze, poi risponde con tono basso) Pronto e ci putiva scummettiri. ‘Un avia dittu ca 'un vuliva essiri chiamatu cchiù?!Nuddu ava sapiri ca nni canuscimmu, sennò ma muglieri capisci tutti cosi, oh! Si la brugliassi sula, del restu mi parica a pagu bbona! (la moglie arriva dalla cucina e rimane ferma senza farsi notare)Ora a salutu, nni vidimmu cchiù tardu a lu solitu pustu, arrivederci.Ah, mi raccumannu, 'nzocchi successi l’antru iurnu, ava ristari un segretu.

RUSINA:(tra sè)A schifiu tu fazzu finiri ssu segretu! (fa un cenno per farsi sentire dal marito, poi entra in salotto)

VICIO:(vede la moglie e sobbalza) Quant'avi ca si cca?

RUSINA:(tra sè) Quantu basta pi capiri ca si un purcu.

VICIO: Chi dici?

RUSINA:(batte continuamente per terra il piedee con le mani ai fianchi si rivolge al marito) Pirchì chi c'è?

VICIO:(imbarazzato) Nenti, nenti, sinti… staiu niscinnu...

RUSINA:(arrabbiata) Ah! E sintimmu…unni avissitu 'ntenzioni di iri ast'ura? E chi prescia pua!

VICIO: Rusina calmati staiu innu nni… nni... Tanu, ca mi telefonà du minuti fa. Ma pirchì chi fa, 'un puzzu nesciri cchiù ora? Ma chi ha? Mi pari un carrabuniri 'ncazzatu.

RUSINA: Ah, sì? Allura march! Haiu bisugnu di tia, m’ha viniri a aiutari ddà dintra a spustari un mobbili.

VICIO:Ma ia haiu chi fari, fatti aiutari di Lucia.

RUSINA:Spirtu iddu! Di Lucia m’ha fari aiutari? E a tia chi ti tignu pi soprammobbili? Avanti telefona a Tanu…e dicci ca ha chi fari, forza.

VICIO:Ma chi sugnu all'arresti domiciliari?

RUSINA:Propriamenti e pi l'ura d'aria sinni parla dumani matina ormai, avanti march!

VICIO:Ma chi ha stamatina? Ti viu tanticchiedda nirvusa.

RUSINA:(ironizzando) Sapissitu, haiu tanti corna pi la testa ca mi sintu un cervu! (nervosa) Vatinni pi fauri, nisci col tuo amico Tanu, sennò malamenti finisci.

VICIO:Appuntu, pirchì quannu si accussì, è migliu spiriri da circolazioni. Nni vidimmu cchiù tardu (esce).

RUSINA:(imitando il marito) Tuttu chissu ava ristari un segretu. Caru mia, doppu tri misi di telefonati e di nisciuti strani, ti scopriu minchia. T’addivirtutu ah? Ma tu dugnu ia ‘u divertimentu! Cumu dici ‘u proverbiu: “PANI PANI, VINU VINU”. T'hanna spuntari tanti di ddi corna ca sarà 'mmintata na gara nova nova apposta pi tia intitolata:“Cervu cchiù curnutu dill’annu”. E tu ha vinciri u primu premiu: (fa segno con la mano) un bellu paru di corna d'oru. (suona il campanello) Arrivu arrivu. Antru chi arresti domiciliari, all'ergasturu ti fazzu finiri. Disgraziatu! (va ad aprire è Carmela)Bongiornu, trasi.

CARMELA:(si siede)Bongiorno Rusina, tuttu a pustu? Porta cu porta e avi tri ghiorna ca ‘unni vidimmu, chi sini malata?

RUSINA:(disperata) Malata sì, grazie a ddu fitusu di ma maritu ca mi mitti li corna. (scoppia a piangere)

CARMELA:(amareggiata, fa il segno della croce) Bedda Matri Santissima! Allura veru è, chiddu chi si dici in giru. (si copre la bocca con la mano)

RUSINA:Chi cos’è veru?

CARMELA:Nenti nenti, cosi mia.

RUSINA:Ah, cosi tua! ‘Un mi fari innervosiri chiossà di quantu sugnu nirvusa?! Parla, sennò ti giuru ca mancu di rispettu puri alla nostra amicizia ca dura da vint'anni.Perciò?!

CARMELA:Ma chi ti succedi? Bedda Matri Santissima, (vedendola agitata, la fa sedere) pi carità, assittati.

RUSINA:(dopo poco si alza di scatto) Chi è ca si dici a lu paisi? Avanti finisci ‘u discursu.

CARMELA:E va bbeni, parlu sulu pi l'amicizia c’avimmu. Anchi siddu andura... mi vuliatu livari di mizzu.

RUSINA:(piange) Arraggiuni ha, m’ha scusari 'un sugnu cchiù ia!

CARMELA:Bedda Matri Santissima, pirchissu 'un ti vuliva diri nenti.

RUSINA:'Un ti proccupari migliu essiri curnuta consapevoli, ca aviri li corna e ‘unnni sapiri nenti. Almenu puzzu mostrarli e caminari a testa anta.

CARMELA:Ma certu ca essiri fieri d'aviri li corna però? Sulu a tia punnu viniri 'ntesta certi minchiati! Comunque, l'antru iurnu…a la chisa, tra na preghiera a destra e na cantata a sinistra…na certa pirsuna, mi dissi cahannu vistu a Viciu'nzemmula a na fimmina. Cara mia, sta cristiana si misi a parlari e 'un la fini' cchiù!

RUSINA:T'appa scangiari pi lu confessuri! Ma cu è chissa?

CARMELA: Pippina è.

RUSINA: Pippina?!

CARMELA: Sì, sì…ascunta… mi cuntà ca sta storia avi tri misi ca va avanti.

RUSINA: Ah?! E pirchì Pippina 'un vinni a cuntarimilli a mia ssi cosi?

CARMELA:Ah, chi vua? Ci pari malu, pirchì è anchi amica tua.

RUSINA:Appuntu! ‘Nzumma, dimmi… di preciso, ‘nzocchi successi?

CARMELA:Dicica Viciu, tutti li martedi' va d'arriri lu bagliu da funtana e s'ancuntra cu sta cristiana. Ma prima d’arrivari, si firria a testa a destra e a sinistra pi essiri sicuru ca nuddu lu vidi. E lu stessu fa, doppu circa quinnici minuti, prima di irisinni.

RUSINA:Quinnici minuti?! A lesta a fannu!

CARMELA:Ogni giovedi ‘mmeci s'ancontranu a lu municipiu d'arriri lu bastiuni dalle 21:00 alle 21:30, ‘nzumma ci stannu trenta minuti.

RUSINA:Ah? Pizzu di Purcu!

CARMELA:Lassami finiri, u sabatu l'hannu vistu a la purtedda dalle 15:00 alle 15:45.

RUSINA:Allungari iammu, e funziona a giorni alterni martedi', giovedi' e sabatu ad intervalli regolari 15- 30 - 45 minuti.

CARMELA: No, cara Rusina, ti sbagli pirchi' puri la duminica si vidinu, alle 19:20 davanti o macellaiu.

RUSINA: Pustu giustu, datu ca si tratta di na crapa e un crastu. Mih, ma Pippina 'n'orologgiu svizzeru è! Tutti l'orari precisi sapi. 'Un ci scappa un minutu ah?

CARMELA:Pi 'ssa cosa nenti cci scappa a chidda.

RUSINA:Ma ora accurzammu i chiacchiri, vugliu sapiri u nomi… cu è ssa crapa?

CARMELA:Mi spiaci ma 'un tu puzzu diri.

RUSINA:Ma cumu 'un mu pua diri?Alla faccia dill'amicizia! Arraggiuni avianu l’antichi “Aranci aranci cu avi guai si li chiangi”.

CARMELA: Ma no chi dici? ‘Un mi lu dissi u nomi. Ia ci pruvavu a farimillu diri, ‘usapi sulu dda Vergini Santissima quantu cci pruvavu, ma nenti. A un certu puntu ci stava quasi arriniscinnu, ma appena ‘u parrinu dissi “Andate in pace”, Pippina scappà subbitu e fini' a schifiu.

RUSINA: Eh, stu parrinu nuvu chi prescia chi avi quannu dici la missa!

CARMELA: La prossima vota ca l'ancuntru però 'un mi scappa, lu nomi m'ava diri. Anzi sa chi fazzu? Viu siddu la puzzu cumminciri e la purtu cca, accussì ti dici ‘nzocchi sapi, va bbeni?! Tu peròfa finta di nenti, ‘u capisti?

RUSINA: Va bbeni,arristammu accussi'. Ia nnu frattimpu, sistimu a ddu crastu di ma maritu. (si avvicina al telefono, per comporre un numero invece suona il campanello per chiamare la cameriera) Migliu parlarici di presenza.

CARMELA:Ma chi vua fari si pò sapiri?

RUSINA:Corna ia 'unnni sacciu fari ma sennò! Ma...na bella soddisfazzioni mi l’ha pigliari!

CARMELA:(preoccupata) Bedda Matri Santissima ma chi ti vinni 'ntesta?!!!

RUSINA:(rivolta all'amica) 'Un si dici, pani pani vinu vinu? E ia chissu vugliu fari. Aspetta e vedrai. Ma chi fa d'antra strammata. (risuona il campanello ma dalla cucina si sente un gran frastuono di pentole e piatti; finalmente arriva la cameriera) Finalmenti, quantu ci voli? Du voti sunavu a campana, ma pua chi cuminasti? Chi fu ssu scrusciu ddà dintra?

LUCIA:Chi fu? Fu ca quannu sunà a secunna vota arrisantavu e mi cadiru li cosi c’aviammani. 'Un si proccupassi nenti successi.

RUSINA:(ironizzando) Certu, tantu ne ca si tu chidda ca paga, simmu nantri ca ti pagammu pi fari danni, giustu?!

LUCIA:(calma) Ma Bedda Matri ne ca ci furu genti murti. Cu tutti li grana ca avi si lamenta pi du piatta e na pignata.

RUSINA:Va va, migliu ca mi staiu muta, sennò…Sinti c’ha fari, oi ti dugnu un travagliu diversu du solitu, 'amma vidiri tutta…

LUCIA:(interrompendola emozionata) C’ha purtari fori ‘u cani?

RUSINA:No, ma quali cani?Unni l'avimmu ssu cani?!

LUCIA:(sospira) Peccatu! S’avissivu un cani, mi lu pigliassi ia l'impegnu di farici fari cocchi passiata a la villa, chidda vicinu a i pari (sospira) e tra na passiata e l'antra 'un si sapi mai putissi 'ncuntrari a Pippiniddu ca fa passiari ‘u sa cani. (sospira)

Carmela:(quando Lucia nomina Peppino, si mette le mani in testa, perché pensa di conoscerlo).

RUSINA:(urlando la fa rimbalzare) Aggivigliati! A sta’ vidiri, ca pi ti fari ‘ncuntrari cu Pippiniddu m'avissi accattari puri u cani. Mi nni vasta già unu di cani! Sinti chi ti dicu… si cci lu vua purtari u cani a la villa, vidica ci l'avimmu unu dintra… e di razza, sparti!

LUCIA:(lo cerca ovunque) Veru, unni è? Che bellu, finalmenti na scusa p'ancuntrari a Pippiniddu mia, unni è ssu cani ca nisciu subbitu.

RUSINA:U to patruni è. Cchiù cani di razza d'iddu! E penza chi bella fiura c’avissitu a fari cu Pippiniddu. Avanti basta babbiari, ascunta e grapi bbona l'oricchi, a ghiri nnasignura Bartolomea ...

LUCIA:(spaventata fa un passo indietro) Ma cu a santuna? (si fa il segno della Croce)

RUSINA:Sì propria n'idda.

LUCIA:Ma chi è pazza? No 'un ci vaiu, 'un esisti propriu, ia mi scantu.

RUSINA:Ti scanti e di chi ti scanti?

LUCIA:A d'idda, cu tuttu chiddu c'ha fattu a li genti. E si manzamà Signuri sa piglia cu mia e mi succedi cocchi cosa? No no, vossia duna li nnummari stamatina, ia 'un ci vaiu.

RUSINA:Ma chi vua ca ti succedi, peggiu di cumu si cunzata 'un ti punnu cunzari; avanti arriminati…e dicci ca veni subbitu cca, pirchì ci vugliu parlari.

LUCIA:(rassegnata) E va bbeni. (sta per andarsene ma torna indietro) Bedda Matri e si mi succedi cocchi cosa?

RUSINA:Camina ti dissi! E allistiti sparti, dicci ca è urgenti. (Lucia esce, Rosina si rivolge all'amica) Ma dicu ia, 'un m'abbasta cummattiri cu ma maritu, puri na turduluna m’avia mittiri dintra? Ma c'haiu fattu di mali. E s'addumanna puri lu cani, ci voli curaggiu. Cosi di l'antru munnu, cosi di pazzi! Ci mancava sulu ca s’impressionava di chissu ora.Ma pua cu è stu Pippiniddu? Boh?!

CARMELA:E forsi u capivu ia cu è. Ora m’informu giusta e pua ti sacciu a diri. E speriamu ca mi sbagliu!

RUSINA: Pirchì?

CARMELA: Prima vugliu essiri sicura e doppu nni parlammu. ‘Mmeci,dimmi na cosa, si pò sapiri chi vua fari tu? Macari mi fa proccupari.

RUSINA: ‘Un ti proccupari. Sidduddu crastu di ma maritu voli stari cca, m’ava chiediri scusa cu a cuda calata. Prima però, cci n’ha fari vidiri surci virdi... Disgraziatu!

CARMELA: Bedda Vergini Santissima, chiffà babbii?

RUSINA: A quali babbiari.Perciò? Fina a tri misi fa, pariva 'nnamuratu cumu lu primu iurnu, e ora vignu a scopru ca è un… è un pizzu di purcu! E ‘un sa l’urtima? Scoprivu puri, ca ha sarvatu sordi a libbrettu ammucciuni di mia.

CARMELA: Ah, sì?

RUSINA: Gnachì…cincu miliuna.

CARMELA: Quantu?!

RUSINA: Capisti bbona, cincu miliuna.

CARMELA: E tu nenti c’ha dumannasti?

RUSINA: Ia c’ha dumannari? No, si eranu sordi puliti, mi l’avissi dittu. Siccumu…cci l’appa dari dda fitusa di l’amanti…fici tutti cosi ammucciuni. Sugnu sicura, pirchì tuttissi sordi ‘un si guadagnanu accussì…

CARMELA: Sìma ia na dumanna c’ha facissi…

RUSINA: No.Mi vugliu scialari quattru iorna, chi sempri iddu s'ava divertiri? Pirchissu, mannavu a chiamari a fattucchiera. ‘Unè mistiri d'idda fari fatturi?

CARMELA: (spaventata) Fatturi?!

RUSINA: Fatturi, fatturi! Ora siddu 'un ti siddii vugliu ristari sula, accussi' quannu arriva...

CARMELA:(interrompendola) Quali siddiari mi nni vaiu. Ma na cosa ti l'ha diri. Lucia sicuramenti cumu dici tu, è turduluna, però avi arraggiuni.Lu senziu ti niscì cara Rusina, sta’ dannu li nnummari. Ma sta’ attenta Bedda Vergini Santissima (si fa il segno della Croce) 'un si babbia cu ssi cosi, 'un si babbia!!! (va via)

RUSINA:(rimasta sola) E ia infatti, 'un staiu babbiannu, sugnu tanta seria!Ma chi schifiu fici chidda, che modda sta picciotta Signuri. (suona il campanello) Ah! S'arricampà, era ura. (va ad aprire Lucia entra zoppicando ha una gamba che sanguina) Finalmenti ma quantu ci voli? (vedendola ferita) Ma chi ti successi?

LUCIA:Ci lu diciva ia ca m'avia succediri cocchi cosa...ci lu diciva!

RUSINA:Ma chi schifiu facisti, mi lu vua diri?

LUCIA:(arrabbiata) Successi ca mentri era fori, passavu da villa.Ah! Signura Rusina, uncani mi vinni d'incuddu cumu un diavulu scatenatu e mi muzzicà;mancu appi timpu di scappari. Ci lu diciva ia, idda fu la santuna!

RUSINA:Aspè, aspè chi dicisti? Successi a villa? Ma s’aviatu a ghiri nni Bartolomea, chi schifiu ci isti a fari a la villa ca si trova all’antra punta du paisi?

LUCIA: A pi vidiri a Pippiniddu, cumu chi ci ivu a fari? Vistu ca appi l'occasioni di nesciri, ivu a la villa p'ancuntrallu. Iddu è sempri ddà di pomeriggiu. (piangendo) Ma oi 'un c'era.

RUSINA:Chissu cumu a tia è allura.

LUCIA:Chi vol diri?

RUSINA:Quannu servi ‘un c'è mai! T'avissi pututu aiutari.

LUCIA:(sognando) Ma veramenti, mi putia purtari 'mbrazza fina cca. (piangendo) ‘U vitti chi mi successi, idda fu a santuna.

RUSINA:Ma quannu ci isti a villa, prima o doppu di iri nna signura Bartolomea?

LUCIA:Gnà prima! Era troppu ‘mpazienti di vidiri a Pippiniddu. Idda fu ssa disgraziata!

RUSINA:E chi c'entra allura a santuna?

LUCIA:Chi voli diri signura Rusina?

RUSINA:Ma cumu chi vugliu diri? Siddu ci isti prima a la villa, cumu fici chidda a fariti a fattura si mancu t'avia vistu?

LUCIA:Ma m'ava scusari, chidda 'unè na santuna? E quindi, vidi tutti cosi da sfera maggica. Appa taliari dintra a palla, vitti ca stava arrivannu ia e mi fici a fattura.

RUSINA:Ma penza tu si chidda, cu tutti li cosi chi avi di fari, s'ava proccupari di fari a fattura a tia ca mancu ti canusci. Ma va camina pi fauri!

LUCIA:(ci pensa, poi) Arraggiuni avi. Allura, cumu diavulu successi signura Rusina, chi dici?

RUSINA:Ia chi dicu? Ma menumali ca nisci di dintra na vota l'annu! Penza penza, siddu niscissitu tutti i iorna chi c'avissi a essiri; ma allurtimu, ci isti o no nna signura Bartolomea?

LUCIA:Sì sì. Mi dissi c'arrivava subbitu.

RUSINA:Tal’è c’ha fari, vatinni ddà dintra e curati ssa ferita. Si sinti sunari a porta restati unni sini ca grapu ia, pirchì ‘un vugliu essiri disturbata. Oh?! Mi raccumanu di stu

fattu, nuddu e dicu nuddu, ava sapiri nenti, 'n'ammu caputu?!!!

LUCIA:Ma certu, certu. (va in cucina, poco dopo suonano alla porta Lucia si precipita in sala e va per aprire)

RUSINA:Unni va, ma chi fa?

LUCIA:Vaiu a grapu no?

RUSINA:Ma siddu ti dissi du minuti fa, ca cu vinia vinia, 'unaviatu a grapiri, unnischifiu va?

LUCIA:Sì veru è, ma ‘un ci vugliu fari grapiri a porta a vossia, chi sapimmu cu è?

RUSINA:E cu pò essiri? Chiffà 'un c'arrivi sula a capiri cu è. E pua si fussi undelinquenti, m'avissitu a difenniri tu? Mi vugliu fari la Cruci e cu a mani manca sparti; vatinni ddà dintra.

LUCIA:Ma ia mi scantu a lassalla sula cu chissa.

RUSINA:Vatinni ddà dintra ti dissi e ‘un nesciri pi nessun motivu.

LUCIA:(fa l'inchino)Va bbeni, sissignora!

RUSINA:(va ad aprire, è Pasquale) Bonasera Pasquali, trasi trasi, assittati. Vulivatu parlari cuViciu? Spiacenti ‘un c’è; lassa dittu a mia ca pua ci pinzu ia.

PASQUALI:No, veramenti vuliva parlari cu tia Rusina; ma iddu c'arriva subbitu? 'Un vulissi ca mi truvassi cca.

RUSINA:No, ancora presti è pi s'arricampari, ma pirchì?

PASQUALI:Sugnu seriamenti proccupatu. Vinni pi ti diri ca Viciu ultimamenti è stranu.

RUSINA:Cumu stranu, chi vua diri?

PASQUALI: Ma, 'un nnu capisciu cchiù: straparla, avi a testa all’aria. Unu cci parla e iddu 'unarrispunni, o s'arrispunni, ti dici cosi ca 'un c’entranu nenti. Buh! Cosi seri hanna essiri, pirchì 'ntre quarant'anni ca u canusciu 'un l'haiu mai vistu accussì. Sa quali corna avi pa testa?! 'Un vulissi c'avissi cocchi malatia gravi e 'unnni dici nenti.

RUSINA: Arraggiuni ha, malatu è...

PASQUALI:(interrompendola preoccupato) ‘U sapia ia, ‘u dissi ca 'un stava bbunu. Ma, chi è gravi?

RUSINA:Sì gravissimu… avi a malatia du crastu!

PASQUALI:A chi, e chi malatia è? Mai nn'haiu sintutu parlari. Ava essiri 'na malatia nova c'arriva da Cina, avè?

RUSINA:(arrabbiata)No ti sbagli, 'na malatia vecchia è!E' a malatia du crastu ca è!

PASQUALI:Mah! 'Un ti capisciu.

RUSINA:(con un gestaccio fa le corna) ‘U capisti ora, il tuo caro amico, mi fa li corna.

PASQUALI:Ma chi dici? Sta’ babbiannu.

RUSINA: A quali babbiari…

PASQUALI:Viciu ti voli beni. Pigliasti n'abbagliu.

RUSINA:E no caru! ‘U bagliu, lu piglia iddu ogni martedì, ma cu n'antra, haiu li provi.

PASQUALI:Mah! Staiu ristannu di minchia. S'è accussì, 'un ti proccupari ci parlu ia.

RUSINA:No! Tu 'un parli cu nuddu. Siddupropria mi vua aiutari, tu dicu ia chiddu c’ha fari. (gli parla all'orecchio).

PASQUALI:(allibito) Ma veramenti mi pari 'un pocu esaggerata...

RUSINA: (arrabbiata) Esaggerata! Ma tu nn'ha idea, di chiddu c'haiu passatu ia? Sinti, siddu ti sta bbeni è accussì, sennò ti nni vad’unni vinisti e tini a vucca chiusa.

PASQUALI:No no, 'un mi tiru narriri, ci l’ha fari pagari a Viciu. (tra sé) Chissu è ‘u ringraziamentu pi lu sacrificiu chi fici pi iddu trent'anni fa?

RUSINA:Chi dicisti?

PASQUALI:No, nenti. Vabbè ci staiu, dimmi quannu?

RUSINA:Tu 'un ti proccupari, quannu sarà ‘u momentu t'avvisu. Pi signali ti fazzu l'occhiolinu (fa la prova) vabbè? Accussi tu capisci. Ora però, vatinni di cursa, c'aspittu genti, arrivederci.

PASQUALI:Vabbè, aspittu l'occhiolinu allura, arrivederci. (esce)

RUSINA:(dopo poco suonano alla porta e Rosina va ad aprire entra Bartolomea vestita di nero con un foulard che lega i capelli, lunghe collane al collo,bracciali,anelli e unghia con smalto nero) Buonasera, onorata d’avilla in casa mia. Prego, prego, s'accomodassi (la fa sedere).

BARTOLOMEA:Veramenti ia, 'un mi muvu di dintra, preferisciu ca sunnu l’antri a viniri quannuhannu bisugnu. Ma quannu vitti dda picciuttedda china di sangu, m'immagginavu ca successi cocchi cosa di bruttu e currivu subbitu.Perciò chi fu? Mudicissi, si puzzu essiri utili...

RUSINA:(tra sé) Oh turduluna!

BARTOLOMEA:Cumu?

RUSINA:No, nenti nenti, lassassi perdiri. A piucciuttedda cca 'un c'entra nenti; dunque si tratta di ddu disgraziatu di ma maritu, ca mi nni sta facinnu vidiri di tutti i culura.

BARTOLOMEA:Ah! Ma chi successi?

RUSINA:Successi c’avi tri misi ca mi fa li corna.

BARTOLOMEA:E ia chi c'intru? C'avissi a fari ia? Ancora 'unhaiu caputu.

RUSINA: Dunque, ia a mannavu a chiamari pi vidiri si c'è un modu pi.... pi fariccilla pagari.'Nzumma a lu paisi tutti ormai canuscimmu... i so poteri, anchi si avi picca ca si trasferì cca. Lei 'unè ‘na fattucchiera?!

BARTOLOMEA: Sì certu.

RUSINA: Perfettu, perciò avia pinzatu di farici fari qualchi...qualchi fattura. Accussi' lu crastu capisci chi significa soffriri. Pua si pi lei va beni, vulissi ‘na bella pozzioni d’amore, accussì, c’ha fazzu viviri. (pausa poi Rosina piange) Ava sapiri ca fina a tri misi fa, lu crastu era ‘nnamoratu di mia cumu lu primu iurnu. Ora 'mmeci 'un nnu capisciu cchiù… Chi fa mi pò aiutari?

BARTOLOMEA:(tra sé) Cca, mi nni puzzu approfittari! (rivolta a Rosina) Certu,siddu si tratta di chissu. Si c’è na cosa ca 'un suppurtu,sunnu li mariti chi fannu li corna a li muglieri; però amma decidiri pi filu e pi segnu ‘nzocchi fari, pirchi' ia 'unnni vugliu responzabbilità.

RUSINA:Certamenti. Chissi su decisioni chi spettanu sulu a mia. Dunque ia avia

pinzatu… (si avvicina all'orecchio di Bartolomea e comincia a dirle una serie di cose)

BARTOLOMEA: (sconvolta) Cumu cumu? Chi lu voli murtu? Mi doli lu cori, ma 'un la puzzu aiutari, ia 'un haiu mai fattu muriri a nuddu e certamenti 'un vugliu accuminciari ora! Si l'avissi caputu prima 'unavissi mancu vinutu. M'ava cridiri ia travagliu seriamenti. Siddu parlammu di fatturi, di pozzioni, allura… ma a nuddu fazzu muriri, arrivederci. (fa per andarsene)

RUSINA:(bloccandola)No no, ma chi capì? (si avvicina all'orecchio e spiega le sue intenzioni)

BARTOLOMEA:Ah! Ora sì ca cci simmu, 'un pocu esaggeratu, però…

RUSINA:Doppu tuttu chiddu ca mi fici...

BARTOLOMEA:Mah! Cuntenta lei…

RUSINA:(interrompendola) Comunque parlammu di cosi seri, quantu mi costa ssu scherzettu?

BARTOLOMEA:Ma veramenti ora 'un ciù sacciu diri, pirchì la cifra addipenni di cumu vannu li cosi, assecunnu di cumu finisci va?

RUSINA:No no, allura ‘un ci simmu. U vugliu sapiri ora. Avanti, si facissi quattru cunti e mi dicissi quantu c'ha dari.

BARTOLOMEA:E va bbeni, allura…(tira fuori dalla borsa carta, penna e scrive) pi li fatturi sunnu...mentri, a pozzioni... Cchiù picca di accussì ‘un puzzu fari… (porge il foglio a Rosina)

RUSINA:(scioccata)Minchia, chissa ustioni di 7° gradu è! Tri miliuna?

BARTOLOMEA:Ah! In contanti naturalmenti.

RUSINA:Naturalmenti!!!

BARTOLOMEA:Siddu 'un pò, lassammu stari. ‘U capisciu ca cci parinu assà, però ia ha teniri cuntu di tuttu chiddu c’ha fari e anchi di li rischi ca curru.

RUSINA:(ci pensa un attimo) Ma simmu sicuri ca chissa è la cifra completa, 'unè ca pua m'addumanna ancora sordi?

BARTOLOMEA:Ma chi fa babbiammu cca? Ia sugnu na persona seria; siddu cci dissi ssa cifra, chissa è e chissa resta. Tutti cosi compresi sunnu.

RUSINA:Allura, simmu d'accordu. Mi dassi ‘u timpu di m’organizzari e pua,tramiti a cameriera, ci mannu na littra cu dintra li sordi.

BARTOLOMEA:Senza sordi ‘un si nni cantanu missi. No, p’offennila ma li picciuli li vugliu prima e si permetti mi li vignu a pigliari ia personalmenti. 'Un si sapi mai.

RUSINA:Prima, ma cumu prima, ma ia cumu fazzu?

BARTOLOMEA:'Un si proccupassi, ca cci dugnu u timpu di s'organizzari.

RUSINA:E va bbeni arristammu d'accordu accussì. Mi raccumannu però, nuddu ava sapiri nenti di sta cosa.

BARTOLOMEA:Arriri,ia sugnu na persona seria! Arrivederci.(esce)

RUSINA:Arrivederci. (dopo poco suonano alla porta) Chi si scurdà a dirimi cocchi cosa? (va ad aprire è Tano) Tanu, trasi trasi. (Tano si siede) Ma chi fa cca? Viciu 'un vinni nni tia?

TANU:Cu Viciu? Veramenti no.

RUSINA:Ma 'un telefonasti tu andura?

TANU:No, staiu vininnu ora d'Agrigentu, pi ddi studi chi staiu facinnu. A propositu di chissu, avia bisugnu di parlari cu Viciu, ma si 'un c'è mi nni vaiu. Ciù dici tu ca passavu?

RUSINA:'Un ciù puzzu diri ca passasti, però...

TANU:E pirchì?

RUSINA:N'antra vota tu spiegu. Nni stu momentu c’ammanca puri mittimi a discutiri cu tia. Sinti c’ha fari, siddu ha timpu, passa arriri tra ‘na para d’urica sicuru ‘u truvi.

TANU:Va bbeni, arrivederci.

RUSINA:(rimasta sola si rivolge al quadro della Madonna) ‘U capistivu Madunnuzza Bedda? S'avia 'ncuntrari cu Tanu. Ora ti fazzu vidiri ia! Intantu, ti futtu tri miliuna ca mi sirvinu pi pagari a signura Bartolomea. E sì, Madunnuzza, chissa mi l’ha fari passari…‘U sapiti dducu ‘ncapu pirchì ‘u staiu facinnu, no? ’Un è ca pua mi mannati a lu ‘nfirnu?C’avissi a quagliari lu sangu. Disgrazziatu!(si chiude il sipario)

FINE 1° ATTO

2° ATTO

Sono in scena nel salotto di casa Rosina e Lucia.

RUSINA:(rivolta alla cameriera) Sinti, va mitti a cafittera 'ncapu pirchi' aspittu ospiti. (Lucia sta per andare in cucina) Chidda granni pripara cafittera, anzi priparani du. Tri, tri ca è migliu, nni servi assà cafè; ah! n'antra cosa, quannu sonanu a la porta, 'un grapiri ca ci pinzu ia. Mi raccumannu, fa cumu l'antra vota u capisti?

LUCIA:Sì ‘u capivu, stassi tranquilla!

RUSINA:Pi sicurezza… ripiti 'nzocchi ti dissi.

LUCIA:(perplessa) Allura… chi mi dissi, mi dissi... mi dissi ca... ah! Ora mi ricurdu, mi dissi ca quannu sonanu a porta ia vaiu a grapu e vossia mitti a cafittera 'ngapu!

RUSINA:Ma chi dici, chi dici? Capisci sempri ciciri pi favi. Veramenti ti dissi o contrariu, grapi l'oricchi. Perciò, ia vaiu a grapu e tu mitti u cafè 'ngapu, ma a chi pinzi quannu parlu vulissi sapiri ia?!

LUCIA:Arraggiuni avi, ma chi voli, 'ntesta c'haiu sulu un pinziri.'Un arrinisciu cchiù a concentrarimi. Ma chi parlu a fari, vossia chi nni pò sapiri, chi nni pò sapiri di ssi cosi!

RUSINA:Ma cumu chi nni puzzu sapiri? Lu sacciu, lu sacciu, ca 'ntesta c'ha sulu a ddu protocollu di Pippiniddu, però, (vedendo che Lucia ha la testa tra le nuvole...) scinni di ‘ncapu a luna. Ascunta, l'oricchi apirti l'ha, ‘u cervellu addumatu è? Puzzu parlari?

LUCIA:Sissi sissi, ascuntu.

RUSINA:Perciò pi lu beni ca ti vugliu e tu lu sa…t'ammu crisciutu cumu na figlia, avi ormai deci anni ca si cca nni sta casa. Eccu propria pi chissu, ti dicu di livariti di 'ntesta a Pippiniddu, 'unè cosa pi tia, va.

LUCIA:Ma pirchì, chi vol diri 'unè cosa pi mia?

RUSINA:Pirchì, pirchì, quannu vitti ca eratu 'nteressata a iddu, m'informau e…

LUCIA:E?

RUSINA:Bedda Matri, è zitu va e s'ava maritari tra sei misi oh! U capisti ora?

LUCIA:Noo! (sta per svenire e viene soccorsa da Rosina) Ma vossia chi è pazza, chi mi voli fari muriri, accussi' si dunanu certi notizi?

RUSINA:A cumu ti l'avia ddiri?

LUCIA:Ma chi sacciu, tanticchia a vota, oi mi diciva na parola dumani n'antra, pua a mò di canzuna, finu a quannu ia ‘u capiva 'nzumma.

RUSINA:Allura putiamu stari frischi!!!

LUCIA:Pizzu di purcu!

RUSINA:Li masculi sunnu tutti ostessi.

LUCIA:Sta bella notizia ditta accussì però fu na doccia fridda, mi sintu mali… (si siede)

RUSINA:A prossima vota chiamu a banna musicali va bbeni, ora fatti passari ssi malanni ca nenti c'è. Cu timpu pua ni truvi n'antru, quannu sarà ‘u momentu giustu.

LUCIA:A ora vidimmu! (va in cucina) Sugnu ddà dintra, si avi bisugnu mi chiama.

RUSINA:Va bbeni, va bbeni. (suonano alla porta) Arrivu. (entra Bartolomea) Bongiornu, pregu pregu, s'assittassi. (la fa sedere)

BARTOLOMEA:Allura, la busta pronti l'avi?

RUSINA:Sì sì gnà certu, pi cumu aviamu arristatu.

BARTOLOMEA:Benissimu, ia ci purtavu tutti li cosi chi sirvinu p'accuminciari. (tira fuori dalla tasca una fialetta e un contenitore con dentro della polvere tipo borotalco) Dunque ora ci spigu pi filu e pi segno 'nzocchi ava fari. Mi raccumannu, m'ava seguiri alla lettera, sennò cuminammu guai!

RUSINA:Gnà certu! Ci mancassi antru, 'nzamà Signuri chiffà babbia.

BARTOLOMEA:Allura, nni sta buccetta ci sunnu i gucci pi cumu aristammu, perciò ci li pò mittiri nnu cafè, nnu latti, 'nzumma unni voli, basta ca ci fa viviri va. Tantu 'un n'hannu sapuri, sa maritu sicuramenti 'un sin'adduna di nenti.

RUSINA:‘U capivu ma chi c'ha mittiri tutta a buttiglia avè?

BARTOLOMEA:(urlando) Noo! Ma chi è pazza, si mi lassa finiri. Perciò, di chissi ci ‘nn'ava dari tri, quattro gucci massimo, pirchì sunnu potentissimi, n'ammu caputu?

RUSINA:Ma accussì picca, pua sicuri simmu ca funzionanu?

BARTOLOMEA:Certu ca simmu sicuri. ‘Mmeci stu 'ntrugliu u fici ia, pari na normali pruviglia,cumu borotalcu va;'mmeci è ‘na polveri maggica. Mi raccumannu, stammu attenti, anchi di chista, cci nni voli picca, ‘u capi'?

RUSINA:Sì sì, allura, massimu quattru gucci di fialetta e picca pruviglia, ma unni c'ha mittu a pruviglia, sempri nnu cafè?

BARTOLOMEA:Sì accussi' ci veni un bellu 'ntussicu e u mannammu direttamenti ‘o cimiteru! No, l'ava mittiri nni li robbi di sa maritu, va bbeni?

RUSINA:Ah?! va bbeni.

BARTOLOMEA:(aspettando la busta col denaro) Allura ci simmu, ia ci dissi tutti cosi e perciò? (aspetta) Ih?!

RUSINA:Ih?! (finge di non capire).

BARTOLOMEA:Allura?

RUSINA:Allura?

BARTOLOMEA:Allura mi voli dari ssi sordi?!

RUSINA:Bedda Matri,chi sugnu stunata! I vaiu a pigliu subbitu. (va a prendere la busta e la porge a Bartolomea)

BARTOLOMEA:Tutti ci sunnu? (Rosina annuisce, Bartolomea controlla) A pustu. Allura ia mi nni vaiu, da questo momentu in poi n'antri du‘unni canuscimmu. Pi l’antra cosa… mi fazzu viva ia.

RUSINA:‘Unnni canuscimmu stassi tranquilla. 'Un l’haiu mai vistu, arrivederci.

BARTOLOMEA:A non rivederci!

RUSINA:Giustu a non rivederci!

BARTOLOMEA:(sta per andarsene) Ah! M'avia scurdatu, pi priparari a pozzioni, mi servi un capiddu di so maritu. Mi lu mittissi sutta a porta 'ntre na busta chiusa. Mi raccumannu ancora, massimu quattro...

RUSINA:(interrompendola scocciata) Sì sì massimu quattru, u capivu! (Bartolomea va via e Rosina va a nascondere le gocce e la polvere, in un cassetto chiuso a chiave. Dopo poco suonano alla porta è Vicio) Ah! T'arricampasti?

VICIU: (si siede)Passavu o comuni e… 'un ti pò ‘mmagginari quanti problemi ci sunnu nni stu paisi. Appimu a fari na riunioni straordinaria, ca 'un finì cchiù!

RUSINA:Mu ‘magginu, chiffà ‘un mu ‘magginu! Cci isti nni Tanu?

VICIU:Gnà certu ca cci ivu, siddu ti dissi ca mi telefonà!

RUSINA:(si avvicina al marito e gli tira un capello) E già tra Tanu, la riunioni, la buttana di...!!!

VICIU:Aih! Chi ssi pazza!

RUSINA:Bedda Matri mi pariva ca c'aviatu un piducchiu.

VICIU:A chissa sula mi manca ni stu momentu! Comunque mi nni vaiu ddà dintra pi studiari cumu risolviri sta situazioni du paisi.(Vicio va nello studio)

RUSINA:Va bbeni! Mi raccumannu travaglia assà. (tra sé) ‘Un ti proccupari ca anchi ia haiu chi fari. (quando il marito va via, mette in busta chiusa il capello e a bassa voce chiama lacameriera) Lucia, veni cca, subbitu.

LUCIA:Mi chiamà? Ma ‘u campanellu chi fa‘un funziona cchiù?

RUSINA:Sciiii, silenziu, funziona funziona. Sulu ca ma maritu 'unava sentiri.

LUCIA:E pirchi'?

RUSINA:Ma fatti i fatti tua, tal’è a chista?! Tu pensa a grapiri l’oricchi, ca pua capisci ciciri pi favi. Allura, va nna santuna e ci mitti sutta a porta sta busta. Pua vini subbitu pirchì a n'antra bell'urata ha priparari un bellu cafè.

LUCIA:Va bbeni.‘Ucafè ‘u purtu a sa maritu?

RUSINA:Noo! ‘U duni a mia, ca pua ciù purtu ia.

LUCIA:E pirchì? 'Un ciù puzzu purtari ia?

RUSINA:Certu ca ciù pua purtari, ma ma... (inventando) airi nni sciarriammu e ciù vugliu purtari ia, va bbeni?

LUCIA:Ah! Voli fari paci allura?

RUSINA: Pensa a fari ‘nzocchi ti dissi.(Lucia esce, Rosina va in camera da letto dopo poco torna in sala, guarda l’ora...) Ma chi schifiu fici chidda? (suona il telefono e parlando a bassa voce...) Pronto, ah, sì? Arrivà a busta. Pua passu, accussì mi pigliu a pozzioni, arrivederci. (chiude la chiamata) Ma unni si nni va? 'Unnna punnu cumannari. Siddu Bartolomea sta cca propria, quantu ci voli pi s’arricampari? Va, nnu frattimpu ci vaiu a priparu ddu travagliu c'ava fari. (va in camera da letto dopo poco suonano alla porta Rosina va ad aprire è Lucia) Finalmenti ma chi facisti?

LUCIA:Appi ‘n'imprevistu.

RUSINA:Comunque tericcà, (le porge la tovaglia) c'è di lavari a manu sta tuvaglia di linu. Lavala bbona mi raccumannu, ca era sarvata ddà dintra nna cascia. A vugliu lavata e stirata.

LUCIA:Pirchì c'amma festeggiari?

RUSINA:Quannu sarà ‘u momentu tu dicu.

LUCIA:E pi quannu servi? Almenu chissu ‘u puzzu sapiri?

RUSINA:‘Unnnu sacciu ancora, tu priparala subbitu.

LUCIA:Subbitu?

RUSINA:Subbitu, sì!

LUCIA:Agli ordini! (va in cucina)

RUSINA:(fa finta di spolverare e sospira) Mah! Speriamu ca vannu tutti cosi bbuni e soprattuttu ca a Madonna mi perdona pi chiddu ca staiu cuminannu; (rivolta al quadro della Santa Vergine) Madunnuzza mia, tuttu chissu u staiu facinnu pirchì ddu crastu ava capiri ca 'un si babbia cu ‘u matrimuniu. Ma cumu? Giurà davanti a tutti nna chisa quannu nni maritammu e ora mi fa sti cosi? E no! E tu m'aiutari.

LUCIA:(entra col caffè) Ma chi fà parla cu a Madonna?

RUSINA:Ma chi parlu e parlu, stava taliannu siddu lu quatru da Madunnuzza era misu dirittu. Brava brava, viu ca fusti puntuali, ora va lava la tuvaglia. Stu travagliu lu vugliu fattu alla perfezione. (Lucia va in cucina, Rosina si accerta di non essere vista da nessuno, prende le gocce e comincia a metterle nel caffè del marito) Una, du, tre, (si ferma un momento) massimu quattru dissi, (ne mette un'altra) quattru; ma a mia mi parinu picca. Tal’è ccinni mittu n'antra, cincu, sei; mah! Secunnu mia è migliu ca cci li mittu n'antri quattru, Bartolomea appa diri massimu quattru,pi si guardari a peddi. Si sapi cumu vannu ssi cosi e ia vugliu essiri sicura ca funzionanu. Cu tutti li sordi chi staiu spinninnu ci manca puri ca ‘un succedi nenti. (continua ad aggiungere gocce) Setti, ottu, novi e deci. (si ferma)Deci ‘u duppiu di li sordi chi m’ammucciasti! Ora sì ca cci simmu! (nasconde nuovamente le gocce mescola il caffè e affacciandosi all'uscio dello studio, chiama il marito con voce dolce) Vicio Vicio, vini, vini un momento caro.

VICIU:Chi è chi vua, staiu travagliannu.

RUSINA:Sì u sacciu ma… vini a fari un breccu, cumu dicinu l’inglisi. Accussì pua travagli migliu.

VICIU:(arriva in cucina) Chi è, chi è c’ha fari?

RUSINA:Ti fici priparari un bellu cafè. Vivitillu, ogni tantu ci voli un breccu...

VICIU:Un breccu? Un break vua diri?

RUSINA:Ah, breccu, beccu ca sini, ‘o stessu è! Pinzava ca ti sirviva na pausa, 'nzumma tu vua viviri ssu cafè si o no?!

VICIU: Mu vivu, mu vivu, mah! Cu ti capisci nni sti iorna?!(beve il caffè) Annammazzari!

RUSINA:(spaventata) Chi c’è? 'Unè bbunu?

VICIU:No no, bbunu, è bbunu, ma è ghiacciatu. ‘Usa ca ‘u cafè ghiacciatu 'un mi piaci. Schifiu!

RUSINA:Ih! Chi cci vua fari, dda strammata ‘u purtà doppu tri uri c'acchianà. Va continua chiddu ca stavatu facinnu. (Vicio torna nello studio).

VICIU:(dopo due minuti viene in cucina e urlando si tocca la pancia)Aih! Aiaih! Chi duluri! (si contorce)

RUSINA:Chi fu, chi successi? Parla parla?!

VICIU:Chi duluri di panza, aih! (scappa in bagno).

RUSINA:Ch'esaggerazioni pun' duluri di panza.

VICIU:(torna in cucina) Ah! Ora mi sintu migliu.

RUSINA:A pustu?

VICIU:Sì sì pi fortuna, sinti mi vaiu a stinnilicchiu tanticchia nna poltrona du studiu, a n'antra mezz'ura chiamami ca haiu n'appuntamentu o municipiu, va bbeni?

RUSINA:Arriri o municipiu a ghiri?! Va bbeni, 'un ti proccupari v'arriposati ca chissu nenti è, ancora c'ha vistu?

VICIU:Chi dicisti?

RUSINA:Nenti nenti…ti chiamu a n'antra mezz'ura.

VICIU:(Vicio si avvia nel suo studio ma...) Ahi! Ahi! Arriri, chi duluri(si contorce) staiu murinnu!

RUSINA:Ma prova a ghiri in bagnu arriri, macari ti passa?

VICIU:Aiutami!

RUSINA:Ia?! Ma chi ssi pazzu? Avanti camina pianu. (Vicio si incammina piano pianocontorcendosi) Pianu!(Vicio va in bagno) Bedda Matri forsi esaggeravu, ma sì, ora cci passa.

VICIU:(Vicio dopo poco ritorna) Ah! Ora cci simmu! Sinti mi vaiu a ripusu chiamami doppu, mi raccumannu!

RUSINA:Ma 'un pua rimandari siddu 'un ti sinti bbunu?

VICIU:No, 'un puzzu. E’ importanti, chiamami. (Vicio si avvia)

RUSINA:Va bbeni, cumu vua tu. (Rosina, va in camera da letto poi ritorna in cucina con una camicia del marito, prende la polvere ma suonano alla porta e lei sobbalza spaventata) Bedda Matri e cu è ora! (nasconde tutto e va ad aprire, entrano Carmela e Peppina) Ah! Bongiornu.

CARMELA E PIPPINA:Bongiornu.

CARMELA:Ti purtavu a Pippina, ti voli parlari di dda cosa. (le due donne cercano di entrare ma Rosina le spinge verso fuori)

PIPPINA:Bongiornu Rusina, ia veramenti 'un vulia viniri ma...

RUSINA:Avissi statu migliu!

PIPPINA:(rivolta a Carmela) Ma cumu? Doppu ca fici ‘u sacrificiu di viniri cca? E vinni pirchì Carmela 'nsistì assà; accussì s'arricivinu li cristiani, tal’è…

CARMELA:(rivolta a Rosina) Veramenti arraggiuni avi Pippina, ma chi modi sunnu chissi?!

RUSINA:V’addumannu scusa, forsi mi spiegavu mali. E’ ca ddà dintra c'è ma maritu e si vi fazzu trasiri scopri tutti cosi. 'Un è possibbili ora, a n'antra mezz'urata ava nesciri, putiti passari doppu?

PIPPINA: Ah, di chissu si tratta...Sulu ca ia purtroppu cchiù tardu 'un puzzu passari, a ghiri pi qualchi ghiurnu 'mPalermu nni li ma parinti. Sugnu addolorata, ma puzzu passari a prossima simana.

RUSINA:E va bbè, 'un c'è problema. Grazie, nni vidimmu. Macari Carmè, facimmu ca t'avvisu ia quannu putiti passari, ora però vi nn'ata ghiri, arrivederci.

CARMELA:Va bbeni aspittu a tia, arrivederci.

PIPPINA:Arrivederci.

RUSINA:(chiude la porta rientra e guarda l'ora) Bedda Matri m'arristaru deci minuti, ma chiddi propria oi cci pinzaru a passari?(prende di corsa la camicia e la polvere) Stavota ha fari cumu dissi Bartolomea senza sbagliari, ca prima cu cafè grossa a fici.Nni mittu picca. (mette poca polvere sulla camicia) Pinzu ca chissa avvasta.

VICIU:Aih, aiaih! Cumu mi sintu mali, staiu murinnu! (urla dallo studio)

RUSINA: (Rosina sobbalza per lo spavento e fa cadere tutta la polvere sulla camicia. Spaventata che il marito possa scoprirla…)Madonna chi guaiu! Antru chi tanticchia, a cammisa si inchì di pruviglia, è china china, cumu fazzu ora? (sbatte la camicia per fare andare via più polvere che può e di corsa la va a posare in camera. Torna in sala e nasconde il contenitore)

VICIU:(Vicio continua a urlare per il dolore, arriva in sala trascinandosi) Chiama ‘u dutturi, allistiti staiu murinnu! E dicci ca veni subbitu, ca pua a ghiri o municipiu.

RUSINA:‘U chiamu ‘u chiamu, ma cumu fa a ghiri o municipiu? 'Un è migliu...

VICIU:Ti dissi ca haiu 'na riunioni importanti 'un puzzu mancari.

RUSINA:Ih! Ma chi t'ha ghiri cacannu gnuna gnuna! Chiama a Pasquali e cci spieghi ‘nzocchi ava fari.

VICIU:Noo, cumu fa chiddu a parlaridu travagliu chi priparavu ia?

RUSINA:Ih! Ne ca è cretinu? Ciù spieghi tu e pua ci duni li carti chi priparasti. ‘Un ti proccupari o stessu fannu senza di tia, ascuntami.

VICIU:Forsi stavota ha arraggiuni tu. Sinti falli tu ssi du telefonati ca ia mi vaiu a curcu tanticchiedda. Quannu arriva ‘u dutturi mi chiami.

RUSINA:Va bbeni. (si avvicina al telefono e chiama prima il dottore)Pronto duttù Rusina sugnu a muglieri di Viciu, bongiornu chiffà pò passari di cca ca ma maritu 'un si senti tantu bbunu. Chi avi? A nenti, la vicchiaglia ca s'accumincia a fari sentiri. Cumu dici? Ah, no, no, senza prescia stassi tranquillu, facissi cu calma, anchi dumani va; a no? Passa a n'antra tanticchia. Va bbeni a doppu, grazie e arrivederci. (posa la cornetta e la riprende per fare il numero di Pasquale) Prontu Pasquali ia sugnu Rusina, ascunta avissitu a viniri cca. (sottovoce) No no, 'un è ura ancora, ti dissi ca ti fazzu l'occhiolinu; si tratta di n'antra cosa, Viciu ti voli parlari. Cumu? Pua viniri cchiù tardu? (sottovoce) Mi raccumannu, quannu vini fa finta di nenti pi ddu discursu, arrivederci. (suonano alla porta) E cu è? ‘Un mi diri ca già arrivà u dutturi? Ann'ammazzari chi fu lestu. (va ad aprire è Pippina) Bonasera chi successi, 'un partisti cchiù?

PIPPINA:(entra) Sì doppu. T’ha diri na cosa ‘mportantissima ma, haiu picca timpu. Allura...(Vicio che ha sentito la porta pensando che fosse il dottore entra in sala, quindi Peppina non può continuare il suo discorso).

RUSINA:(tra sé) Lampu allampallu sempri ‘u momentu giustu azzicca!

VICIU:Ah! Bonasera Pippina cumu stammu? Veramenti pinzava ca era ‘u dutturi, quantu ci mitti? (poi si siede e rivolto a Peppina) Ma qual buon vento, cumu mai l'onuri d'avirivi in casa mia?

PIPPINA:(imbarazzata non sa cosa dire) Ma veramenti ecco...(entra Lucia).

RUSINA:All'antra. Chi c'è?

LUCIA:Nenti vinni a grapiri, sintivu sunari a porta.

RUSINA:Doppu mezz'ura!

LUCIA:Sì ma ‘u sapi,'un era sicura di viniri. Allura faciva, ci vaiu 'un ci vaiu, ci vaiu 'un ci vaiu...(Rosina le fa segno di stare zitta ma lei continua) Pua era ‘mpignata pi ddu discursu…

VICIU:Quali discursu?

RUSINA:Nenti nenti! Lucia vatinni ddà dintra a continuari i sirbizza; e tu (rivolta al marito) 'un ti sintivatu mali tu? Pirchì 'un ti va curchi?

VICIU:No, tantu ora lu dutturi avissi arrivari e pua c'è Pippina, fussi maliducatu siddu mi nni issi, senza ascuntari 'nzocchi avi bisugnu.

PIPPINA:(vedendo Lucia e conoscendo la sua situazione sentimentale ha avuto un'idea per uscire dalla situazione imbarazzante) Eccu veramenti, ia vinni pi parlari a tutti du, di Lucia.

RUSINA:(felice che Pippina abbia trovato una soluzione) Di Lucia?

PIPPINA:Sì sì di Lucia. Dunque ia sacciu ca a picciotta è come dire… 'nnamorata di Pippiniddu…Pippiniddu è ‘un bravo carusu, e cu migliu di mia lu pò sapiri visto ca è lu figliu di ma cuscinu. Però, la carni è debboli e quannu li fimmini si mittinu 'ntesta na cosa, li masculi certu 'un ci penzanu du voti a cuminari minchiati.

VICIU:(ha male alla pancia parla a stento) Sì ma, chi ci putimmu fari nantri, del resto a‘u cori ‘un si cumanna!

RUSINA:(arrabbiata) ‘Mmeci si cumanna e cumu siddu si cumanna!

PIPPINA:Pippiniddu s'ava maritari cu n'antra, è già sunnu tutti cosi fissati perciò, cummeni ca parlati cu Lucia pi fariccillulivari di 'ntesta. Pi lu so bbeni lu dicu. Ora mi nni vaiu sennò pirdu lu trenu. (guardando Rosina) Nni vidimmu tra qualchi iurnu, va bbeni? Vi salutu.

RUSINA:Va bbeni, nantri ci pruvammu a parlari cu Lucia e vidimmu, arrivederci.

VICIU:Salutammu, mah! Mi parsi 'un discursu accussì stranu. Comunque, cu Lucia c’amma parlari! Ma no, oi però ca...Bedda Matri, arririii, aih!

RUSINA:Arriri chi?

VICIU:Arriri pu bagnu a scappari(corre).

RUSINA:'Un ci putiva viniri prima ssu curpu di cacaredda almenu Pippina mi putiva spiegari tutti cosi! (suonano alla porta) Vignu, vignu.(va ad aprire è il dottore) Ah! Bonasera, pregu, pregu a lesta a fici?

DOTTORE:Buonasera, pi Viciu chissu e antru. Lassavu ‘u travagliu a mità e a fici cchiù lesta ca potti, ma a propositu 'unni è Viciu?

RUSINA:Ava spittari tanticchia, pirchì è nnu bagnu, comunque u chiamu. (si avvicina alla porta) Viciu quannu finisci vini ccadintra ca c'è ‘u dutturi.

DOTTORE:Ma in pratica cosa è successo? Chi si senti, cumu fu?

RUSINA:Ah! 'Un addumannassi a mia ca propria 'un nni sacciu nenti! Ora cciù spiega iddu.

VICIU:Bonasera dutturi finalmenti e quantu ci vonzi p'arrivari? Mi controllassi ca staiu murinnu!

DOTTORE:Adesso vediamo, intantu…spiegami tutti cosi. (comincia a tirare fuori gli strumenti per visitarlo)

VICIU:'Un haiu assà di spiegari, sacciu sulu ca mi fa mali ‘u stomacu. Avi di quannu m'arricampavu di nisciutu, ca 'un haiu avutu abbintu, du, tri, quattru… mancu ia ‘u sacciu quanti voti haiu iutu nnu bagnu!

DOTTORE:(controlla la pancia di Viciu) Ma hai mangiato qualcosa di particolare?

VICIU:No assolutamenti.

DOTTORE:Chi sacciu, ciciri, favi, linticchi?

VICIU:A quali?

DOTTORE:Chi sacciu nni sti iorna ha fattu abbusu di cosi friuti?

VICIU:Noo!

DOTTORE:Ti facisti na bella arrustuta di carni di purcu?

VICIU:Ah! Duttù ci dissi di no! Siddu propriu a voli sapiri tutta, ma muglieri avi 'un misi ca mi misi a dieta!

DOTTORE:Dicisti ca prima di ti sentiri mali eratu nisciutu? Dinni a verità? Approfittasti ca 'un c'èra ta muglieri, isti 'nte qualchi barri e t'abbuffasti di dolci?

VICIU:A quali dolci e dolci, macari! Ma purtroppu, ma muglieri vietà a tutti li barrista du paisi di mi dari schifezzi, disgraziata!

RUSINA:Fa bbeni a purci!

VICIU:Ma chi bbeni e bbeni, ‘u vidi? Ora staiu murinnu, almenu muriva saziu!

DOTTORE:Ma quali murinu! Non c'è niente di grave. Appa essiri un'indigestioni, chi sacciu, di cafè...

RUSINA:(tossisce)

VICIU:‘U cafè, eccu chi fu? L'ultima cosa ca mi pigliavu prima di mi sentiri mali (urlando) Attia Lucia chi schifiu cci mittisti nnu cafè, disgraziata!

RUSINA:Ma chi vua ca cci misi, sicuramenti ‘u fici troppu strittu. Tu aviatu a essiri già pigliatu di stomacu e ti fici mali.

DOTTORE:Può essere, può essere. Sinti chi facimmu, ora subbitu ti pigli na bella tazza d'acqua calla cu tri limuna spremuti. (tira fuori dalla borsa le gocce) Pua stasira prima di ti iri a curcari, ti nni pigli n’antra cu quattru gucci di chissi e ti fazzu vidiri ca ti passanu tutti cosi. Ora mi nni vaiu, sidducci sunnu problemi mi chiamati, vi salutu.

RUSINA:Duttù, quanti gucci dissi?

DOTTORE:Quattru mi raccumannu sennò stringinu troppu, quattru.

RUSINA:(tra sé) Ah! Stu quattru! (rivolta al marito) Vaiu ddà dintra, fazzu l'acqua calla e ti la purtu.

VICIU:Va bbeni. (suonano alla porta Vicio aspetta un pò) A diri ca coccunu va grapi. (Vicio trascinandosi va ad aprire è Pasquale) Arrivasti, trasi.

PASQUALI:Chi fu, chi successi?

VICIU:Aspetta un momentu. (va a prendere dallo studio i documenti che aveva preparato) Oi 'un puzzu viniri o municipiu.

PASQUALI:Ma cumu 'un pua viniri? Propria oi 'un pua mancari?

VICIU:‘U sacciu, ma mi sintu mali.

PASQUALI:Ma chi ti successi di gravi ca 'un pua viniri? E cumu facimmu?

VICIU:Ti priparavu tutta a documentazioni...(viene interrotto da Rosina che entra con la tazza d'acqua calda).

RUSINA:Bonasera Pasquali, (rivolta a Vicio) mu ssi gucci. (Vicio gliele porge e lei comincia a contare; il marito mostra le carte a Pasquale quindi non la vede e tra sé) una, du, tri, quattru, cincu e sei. No! Buttana la miseria quattru, no sei. Vabbè ormai, (gliele porge) tericcà, vivi.

VICIU:(beve l'acqua e rivolto a Pasquale) Allura, ti stava dicinnu, nni sti documenti ci sunnu scritti tutti cosi, basta ca li liggi a la riunioni di stasira.

PASQUALI:Aspè fammi vidiri, 'un vulissi ca pua avissi problemi.(controlla i documenti)

VICIU:(rivolto a Pasquale) Allura ci capisci?

PASQUALE:Un momentu, dunami timpu no!

RUSINA:(approfitta per recarsi da Bartolomea e prendere la pozzione magica, quindi rivolta a Vicio) Sinti staiu niscinnu ca finiru li limuna arrivu subbitu.

VICIU:Va bbeni, guarda Pasquali e aspetta. (Pasquale è intento a leggere e ogni tanto fa una faccia strana, passano i minuti e Vicio diventa impaziente)

VICIUA:Allura? Ci capisci o no?

PASQUALI:Ma veramenti non tantu, chi scrivisti cca?-Con questi soldi si potrà fi fi finanziare la sola?!

VICIU:Sì a sola di ta suru! Scuola, no sola, scuola!

PASQUALI:Ma siddu scrivi cumu na gaddina.

VICIU:N'ammu caputu, tal’è chi ti dicu? Ora quannu arriva Rusina mi fazzu priparari li robbi mi vistu e vignu o municipiu cu tia. (Pasquale continua a leggere nel frattempo arriva Rosina affannata).

RUSINA:Eccomi qua!

VICIU:E i limuna?

RUSINA:(tra sé) Minchia veru è?! E i limuna... i limuna 'un avia cchiù a putiara. Pi stasira ti pigli sulu l'acqua calla.

VICIU:Pigliami na cammisa ca vaiu o municipiu 'nzemmula a Pasquali, tantu cu dda tazza d'acqua chi mi vippi mi sintu migliu.

RUSINA:(contenta perchè userà la camicia cosparsa di polvere) Vabbè cumu vua. (va a predere la camicia)

VICIU:(la indossa e immediatamente avverte tanto fastidio) Bedda Matri sta cammisa mi porta un chiuritu. (si dimena) Cu ccu schifiiu a lavastivu?

RUSINA:Cu ta suru! ’Nzumma, tutti tu l'ha oi!

VICIU:(continua a sentire prurito e rivolto alla moglie) Tal’è pigliaminni n'antra cammisa, 'un si pò suppurtari stu chiuritu!

RUSINA:'Un c'è n'antra cammisa.

VICIU:Cumu 'un c'è?

RUSINA:'Un c'è ti dissi, ca dda strammata di Lucia… sta simana si scurdà a lavalli e perciò...

VICIU:(continua a dimenarsi e grattarsi) Ih! Cumu fazzu ora? Chi mi mittu?

RUSINA:Chissa ti mitti! O chissa o petri; ma pua, chi c'entra a cammisa si ha chiuritu? Secunnu mia è n'antru scasciu chi ti vinni. Vidi siddu tinn'aghiri va?!(Rosina senza farsi vedere da Vicio fa l’occhiolino a Pasquale, poii due escono)

RUSINA:Ora veni u bellu! (ad un tratto si sente urlare Pasquale da fuori, Rosina va ad aprire). Chi ci fu, chi gridi?

PASQUALI:(urlando)Oh! Bedda Matri! Vi...Viciu...Viciu…

RUSINA:Viciu chi?

PASQUALI:(entra in sala tremando) Viciu svenì, è cca fori stinnilicchiatu 'nterra!

RUSINA:E mi pariva chi era? Mi facisti scantari. ‘U sacciu, ‘u sacciu.

PASQUALI:Cumu...

RUSINA:Chiffà ‘un nnu vidisti antura ca ti fici accussì.(lo guarda e gli fa l'occhiolino) Ti l'avia dittu no?!

PASQUALI:Ah? Cci simmu?

RUSINA:Sì sì, cci simmu.

PASQUALI:Ma ia 'un avia caputu. Ma, c'era bisugnu di fallu sveniri?!

PASQUALI: Ih! E secunnu tia cumu avia fari pi organizzari dda cosa. Avanti trascinammulu dintra e pua va chiami a tutti.(escono sulla soglia e portano a stento dentro casa il corpo incoscente di Viciu)

PASQUALI:Annammazzari quantu pisa? (si lasciano scappare il corpo poi lo riprendono) 'Unni l'amma purtari?

RUSINA:A ddà dintra 'unni u vua purtari?

PASQUALI:A cu minchia c'ava arrivari fina ddà dintra! Lampu allampallu, menumali c'avia un misi ca era a dieta. Sinti chi ti dicu, lassammulu cca nnu salottu ca è migliu.

RUSINA:Cumu cca? No, 'un pò essiri, ddà dintra l'amma purtari, camina!

PASQUALI:E va bbeni. (a fatica lo portano di là, poi tornano in sala) Ia vaiu a fazzu ddu sirvizzu.

RUSINA: Va bbeni…passa vidè nni Tanu e ci spighi tutti cosi, c’avia passari pi parlari cu Viciu. Cusà ci veni 'ntesta di passari nel bel mezzo di..., 'nzumma mi capisti, tantu a chiddu ssi cosi cci piacinu, s'addiverti, è sicuru ca veni cu tia. Ma allistitivi pirchì 'un nnu sacciu quantu dura l'effettu. (Pasquale esce, si chiude il sipario)

FINE 2° ATTO

3° ATTO

Salotto di casa, sulla tavola, apparecchiata con la tovaglia che Lucia ha lavato a mano, tazze di caffè. Sono in scena Lucia, Rosina, Pasquale, Tano e Carmela seduti attorno ad un piccolo tavolo, intenti a recitare il Rosario perchè devono far credere a Vicio di essere morto. Durante la recita del Rosario altre frasi vengono dette con la stessa cantilena che si mette per recitare il Rosario.

RUSINA:(con il Rosario in mano e rivolta agli ospiti) Simmu pronti? L'effettu da pruviglia ava essiri nnu finiri, secunnu mia si sta aggivigliannu; mi raccumannu quannu s'arricampa ccadintra, 'un nni mittimmu aridiri? Amma fari finta ca 'un c'è, sennò finì.

TUTTI:Sì sì accuminciammu.

RUSINA:No, aspittammu. Quannu sintimmu c'arriva, accuminciu.

TUTTI:(aspettano).

LUCIA:Ma quantu cci voli?

RUSINA:Amunì accuminciammu, O Dio, vieni...

PASQUALI:(interrompendola) Ma chi fini fici!

RUSINA:Ci voli pacinzia, presto a ...

TUTTI:(interrompendola)'Un s'aggiviglia!

RUSINA:Scii! Presto a salvarci... (viene interrotta)

TANU:Ma chi murì veramenti?

RUSINA:Mi cadì troppa pruviglia, l'effettu dura chiossà du previstu.(si sente un rumore)

CARMELA:Silenziu, silenziu cca è, sta arrivannu.

RUSINA:Continuammu, unni era iunta? Vabbè, perdona le nostre...

VICIU:(entra Vicio, rilassato dopo una lunga dormita, ma continua a grattarsi, vede tutti lì e…) Bonasera a tutti chi successi? Chi stati facinnu?

TUTTI:(Fanno finta di non sentirlo e di non vederlo).

RUSINA:(piange e urla dal dolore) Bedda Matri, grazie a tutti di essiri cca cu mia nni stu momentu difficili, pirchì ‘un mi la sintiva di ristari sula, aiaih!

CARMELA:(avvicinandosi all'amica Rosina la consola) Avà, pi fauri 'un fari accussì.

RUSINA: Scusati, continuammu u Rosariu- Perdona le nostre colpe e...

VICIU:Ma cu murì, mu vuliti diri?

RUSINA:(piange) Pirchì ti nni vulisti iri accussì? Viciu, pirchì mi vulisti lassari? Ia t'avissi perdonatu pirchì ti vuliva bbeni!

VICIU:Ma ia cca sugnu, ma chi successi?

TUTTI:(fanno finta di non vederlo).

VICIU:Ma 'un mi viditi, 'un mi sintiti? (si avvicina agli ospiti gesticolando e parlando ma loro continuano ad ignorarlo)

RUSINA:Tu giuru, t'avissi perdonatu ma Signuruzzu mia, c'era bisugnu di fallu muriri? (durante il monologo di Vicio, Rosina continua a piangere mentre gli altri cercano di consolarla)

VICIU:(finalmente ha capito) Ia sugnu u murtu?! Ma cumu murivu?! (guarda l'ora) Ma cumu, fina a tri uri fa era cca? (comincia a tremare si prende una sedia e si siede) Mi ricurdu ca niscivu cu Pasquali e pua? 'Un mi veni 'ntesta cchiù nenti. Cumu è possibbili ca ora 'un ci sugnu cchiù! Ma chi accussì si mori. Ma propria nni stu momentu mi nn'avia a ghiri all'aldilà. (si zittisce e incredulo ascolta le conversazioni dei presenti, ogni tanto fa dei gesti per farsi vedere. Continua ad avere mal di pancia e prurito) Annammazzari mancu di murtu mi lassanu in paci stu chiuritu e stu mali di panza! (continua a grattarsi e a contorcersi)

CARMELA:Basta ora Rusina, t'ha fari coraggiu, avanti continuammu.

RUSINA:Arraggiuni ha! Perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'Inferno, a ma maritu però faccillu stari tanticchia pi scuntari li corna ca mi fici, porta...

VICIU:Corna? Ma quali corna?!

RUSINA:In cielo tutte le anime...

VICIU:(trema ha capito, crede veramente di esseremorto e rimane pietrificato)

RUSINA:Specialmente... (viene interrotta suonano insistentemente alla porta) E cu è ora mancu un Santu Rosariu in paci si pò diri nni sta casa, aspittati ca vaiu a grapu. (va ad aprire è Peppina che entra col fiatone)

PIPPINA:Sugnu ancora in timpu? No, già ‘u facistivu muriri!

RUSINA:(non può far capire tutto al maritoe continua la finzione, piange) Pippina Pippina ma maritu, sinni ì!

PIPPINA:Fermati Rusina! E’ tuttu 'n'equivucu, ora ti spiegu...

RUSINA:Sì sì u sacciu ca m’ha spiegari na cosa, ma pua n'antra vota.

PIPPINA:Ora ava essiri, pirchì pi causa mia ci fu 'n'errori. Ascuntati tutti, Viciu ‘un avi nessunaamanti. 'Un c’ha fattu mai li corna a Rusina, anzi!

RUSINA:Ma cumu? Fusti tu ca dicisti a Carmela, tutti l'orari precisi di ogni appuntamentu di ma maritu cu dda...a propositu vugliu sapiri lu nomi.

VICIU:(crede ancora di essere morto) Appuntamentu, nomi? Ma quali nomi, quali corna; Oh! Madunnuzza mia, ‘un mi diri ca murivu pi na cosa ca mancu fici?

PIPPINA:Eccu, a tali propositu, sugnu cca; airi telefonavu a Carmela pi cci spiegari tutti cosi. 'Un putiva aspittarica m'arricampava di 'mPalermu…ma quannu Carmela mi cuntà di sta messinscena...

VICIU: Quali messinscena? (tra sé) Ah! Veru, 'un mi punnu sintiri.

PIPPINA:Scappavu subbitu di 'mPalermu pi viniri a spiegari… ca chidda, chi cridiamu essiri l'amanti di Viciu, è semplicementi na fattucchiera. S’ancuntravanu ammucciuni pirchì ci smurfiava li sunni accussì, Viciu si iucava li nummari. Infatti, cu na iucata vincì ‘un biddu mazzu di sordi. Sta cristiana, sutta ordini di Viciu, si travistiva pi ‘un si fari accanusciri.

RUSINA:(scioccata e imbarazzata perchè non sa come uscire dal guaio che hacombinato...) Oh! Mammmma...(sono sconvolti e si sono dimenticati di Vicio)

PIPPINA:E c'è n'antra cosa sparti...

RUSINA:'Un nna vugliu sapiri!

PIPPINA: E no! Cca veni u bellu, pirchì scoprivu videmma ca sta fattucchiera...èBartolomea!

RUSINA:Cumu cumu? Bartolomea chidda du cacaruni?

PIPPINA:Sì sì!

RUSINA:Chidda da pruviglia pi sveniri?

PIPPINA:Sì!

RUSINA:Chidda da finta morti?

PIPPINA:Sì sì!

RUSINA: Chidda ca mi futtì tri miliuna di ma maritu?

PIPPINA:Sì!

VICIU:Cumu, mancu timpu d'arricchiri? Menu mali ca murivu, almenu ‘un m'arresta pena!

RUSINA:(quasi sviene) Bedda Matri, perciò? Chidda ca fici vinciri i sordi a ma maritu e chidda chi cci fici fari tutti li fatturi, sunnu a stessa cristiana? Bartolomea?

PIPPINA:Sììì! (rivolta a Vicio che è troppo scioccato per capire che è stato tutto uno scherzo) Viciu arripigliati, 'un ha caputu ca 'un sini murtu, ca si vivu!

VICIU:Vivu! (sviene)

TUTTI:Urlano.

RUSINA:Chi cci gridati? Menumali ca svenì, allistimmuni aiutatimi a curcallu cca 'nnu divanu. (lo coricano sul divano Rosina va a prendere la pozione preparata da Bartolomea) Menumali ca haiu chissa! Ma penza tu sta fitusa di Bartolomea?! Ma chissa c'ha fazzu pagari, 'un sacciu ancora cumu ma c'ha fazzu pagari! Allistimmuni, aiutatimi prima ca s'aggiviglia...

PASQUALI:Ma c'amma fari? E cumu nni niscimmu di stu 'mbrugliu ora?

RUSINA:Ascuntatimi, (si avvicina a Vicio) avvicinativi ca c'amma grapiri a vucca.

PASQUALI:Cumu c'amma grapiri a vucca, pirchì?

RUSINA:Chissa è na pozzioni d'amuri maggica ca mi priparà dda fitusa. Ci l'amma fari viviri prima ca s'arripiglia. Sennò quannu s'aggiviglia, m'ammazza! Avanti tiniticci a vucca aperta ca ia c’ha fazzu viviri.

TUTTI:(si avvicinano e tentano di aprire la bocca di Vicio ma non è così facile).

TANU:Annammazzari ca teni stritta! Ci voli na tinaglia… (a Pasquale) Pasquà tu tira di dducu ca ia tiru di cca, cuntu fina a tri: unu, du, tri. (tirano con forza e finalmente riescono) Allistiti Rusina prima ca si cci chiui.

RUSINA:Va bbeni, tiniti ferma ssa vucca! Dda disgrazziata mi dissi mezza borraccetta ma ia c'ha mittu tutta accussì si scorda ‘nzocchi ci fici!

TANU:A tia ti perdona! E nantri cumu minchia facimmu?

RUSINA: Paccam'ora pinzammu pi mia ca sugnu a muglieri e pua truvammu na soluzioni puru pi vuantri. Avanti pronti...

TANU:Allistimmuni 'un c'ha fazzu cchiù!

RUSINA:Via! (spinge il contenuto della borraccetta dentro la bocca del marito) Chiuiti chiuiti sennò nesci!

TUTTI:(gli chiudono la bocca)

TANU:Aspè Pasquà, isammuci tanticchia a testa accussì si l'agliutti, ca chissa è l'unica occasioni c'avimmu pi nni fari perdonari; siddu a pozzioni funziona po' essiri ca Viciu s'innamora puri di nantri e nni perdona, sennò simmu murti! (gli tirano su la testa e poi lo rimettono com'era) Ora putimmu sulu aspittari.

TUTTI:(si siedono e aspettano).

VICIU:(passano pochi minuti, Vicio comincia a tossire e si sveglia; guarda male tutti poi rivolto alla moglie...) Vivu sugnu?

RUSINA:Sì vivu sini.

VICIU:(si alza di scatto e insegue la moglie) Ma cumu? 'Mmeci di mi viniri addumannari spiegazioni, mi cumini tutti ssi cosi? Addirittura mi fa muriri? Ma cumu putisti pinzari c'avia a n'antra, cumu? Fimmina fitenti!

RUSINA:(spaventata) Ma ia era sicura ca mi facivatu li corna, Bedda Matri ora chi fa?!

VICIU:(parte irritato per acchiappare la moglie) E chi ti fazzu disgraziata, mi stavatu facinnu viniri 'n'infartu, vini cca?!

RUSINA: No! (tra sé) Dda minchia di pozzioni chi fa 'un nni fa effettu?!

VICIU:Ah! 'Un vini? Allura vignu ia! (l'afferra con rabbia ma finalmente la pozione ha effetto e sdolcinato) Mah! A fini 'un facisti nenti di gravi, ‘un piccolo scherzu. ‘U sa chi ti dicu? Ca passu ‘ncapu a tutti cosi e ti perdonu, pirchì pi mia esisti sulu tu. Ia 'un ti dissi nenti pirchì ti vuliva fari na bella sorpresa, mi sarvavu tutti ddi sordi pirchì, aviva 'ntenzioni di t'accattari d'aniddu chi 'un t'haiu pututu mai fari. Cu l’antri sordivulia videmma murari ‘u secunnu pianu, cumu ha sempri vulutu tu.

TANU:Picciù coraggiu salvi simmu, a pozzioni funzionà!

RUSINA:Sicuru si ca mi perdoni, 'un è ‘u scherzu?

VICIU:No no, ma quali scherzu, già ammu scherzatu assà, nni sta casa. (l'abbraccia)

RUSINA:(tranquillizzata dal discorso del marito) Menumali! Allura ti scurdasti tutti cosi?

VICIU:Chiddu chi facisti tu sì, ma… (guarda gli altri che durante i suoi discorsi avevano pensato che tutto fosse ok) ma sti disgraziati? Cumu minchia vi persuadistivu a cuminari stu funerali? (con aria minacciosa) Fitusi ca ‘un siti antru, viniti cca!

TANU:(rivolto a Pasquale) Ma chi fa ora 'mmeci di sa pigliari cu Rusina sa piglia cu nantri?

PASQUALI:(rivolto a tutti) A pozzioni funzionà sulu pi Rusina,amunì scappammu!

VICIU:(a Pasquale) Scappammu? Propria tu 'un va a nuddi bbanni! L'antri macari, facimmu finta di nenti… pi ora; ma tu, tu, ca simmu amici di quannu nascimmu, cumu minchia ti vinni?!

PASQUALI:(arrabbiato) Cumu mi vinni? Ah! Ia vignu a sapiri ca fa li corna a Rusina e 'un ha fari nenti? Doppu ca trent'anni fa rinunciavu a idda pi tia? Ma cumu minchia ti vinni a tia, di 'un diri a verità e farini cadiri nni st'equivucu?

TUTTI:Chi?

RUSINA:(sconvolta per ciò che ha sentito) Chi successi trent'anni fa? (rivolta aPasquale) Tu vulivatu a mia? E ia 'un nni sappi nenti?

VICIU:Veru è. Pasquali tannu, capinnu ‘nzocchi ia pruvava pi tia e soprattuttu, in nomi di la nostra amicizia, rinuncià a tia. Mi fici promettiri però, ca t’avia a trattari sempri cumu na reggina.

RUSINA:Ma ia a ma maritu vugliu!

PASQUALI:‘U sacciu ‘u sacciu, 'un ti proccupari. Mi livavu di ‘ntesta ssu pinziri tannu, e u sapi anchi Viciu, ca 'un m'haiu mai permessu...Perciò, quannu sintivu ddi cosi...

VICIU:(rivolto a Pasquale) Sì ‘u capisciu a rabbia chi pruvasti, ma 'un ti puzzu, anzi 'un vi puzzu perdonari. Sulu sulu, pi lu scantu chi mi facistivu pigliari! E pua si pinzu a tutti ddi sordi chi mi facistivu perdiri…Viniti cca disgraziati! (li rincorre nuovamente per afferrarli) Aih! Chi duluri di panza e chi chiuritu. Ata ringrazziari ca ‘un puzzu curriri assà! Ma appena v’angagliu stati tranquilli ca v’ammazzu!

PASQUALI: Aspè aspè, prima di n'ammazzari pirchì 'un pinzammu a cocchi cosa chi putimmu fari tutti 'nzemmula, pi recuperari li sordi? Pò essiri ca accussì canci idea e ‘un nn’ammazzi cchiù?

CARMELA:Ma chi vua fari? Bartolomea, prima fici vinciri li sordi a Viciu e pua, approfittannu di Rusina, si li futtì idda. 'Un c'è cchiù nenti di fari.

VICIU:Allura accuminciativi a fari a Cruci!

TANU:Forsi c'è na soluzioni, ascuntami Viciu.

VICIU:Avanti allistimmuni e fa in modu ca sia na cosa seria, sennò ‘un arrispunnu cchiù di me stessu!

TANU:Sì sì certu…pinzava ca putimmu ripagari Bartolomea cu a stessa moneta.

RUSINA:In che senzu?

TANU:Assittammuni va, ca mi tremanu li gammi, accussì vi spiegu u pianu; (tutti si siedono) dunque, nantri putimmu fari cocchi malucchiu a Bartolomea, pi nni farirestituiri tutti li sordi chi fregà.

VICIU: Ah! 'Un sulu c'appizzammu li sordi chi vincivu, ma macari n’ha nesciri ancora pi pagari a n'antra ca fa a fattura a Bartolomea? Ma chi ssi pazzu?

TANU:No 'un c'è bisugnu di nesciri antri sordi!

RUSINA: Certu, e ‘unni a truvammu na fattucchiera ca travaglia gratisi?

TANU:Eccomi qua! V'avia dittu no, ca stava studiannu pi circari travagliu?!

VICIU:Ih! E chi c’entri tu, u to travagliu e u diplomu ca ti pigliasti?(si grattarsi e si contorce)

TANU:Ma chi diploma e diploma, ia 'un nni canusciu genti ca s'arricchiscinu cu u diplomu. Ia studiavu e soprattuttu fici pratica cu un magu. Mi nni ivu fina a Agrigentu pi fari esperienza. Eccomi,sugnu prontu!

RUSINA: No, no, ‘un si nni parla propria. ‘Un è giustu, ca ti mittimmu mizzu…

TANU: Vuantri siti cumu na famiglia pi mia. (a Vicio) Pua siddu ‘un facimmu na controfattura ’un ti passanu ssu duluri e ssu chiuritu. 'Un vi proccupati ca li sordi tornerannu nni sta casa.

RUSINA: Veru è!Mah! S'è accusssì ci putimmu pruvari tantu è gratisi, chi nni pinzi Viciu?

VICIU:E facimmula st'antra farsa, una cchiù una menu; tantu ormai c'avimmu di perdiri. Anchi pirchì ‘un nni puzzu cchiù. (continua a grattarsi e a contorcersi)

PASQUALI: (a Carmelina e Peppina)Allura nantri nni putimmu iri.

CARMELINA: Appuntu! Del restu chissi su cosi delicati.

PIPPINA: Propriamenti, chissi sunnu facenni ca riguardanu vuantri du! (rivolti a Vicio e Rosina)

LUCIA:Infatti, ia mi nni vaiu ddà dintra c‘haiu chi fari.

VICIU:(seccato) E no, nuddu si movi di cca! Cumu? Quannu si trattava di mi fari muriri, eravu tutti presenti! Ora chiffà va vuliti svignari? Prima mi mittiti nni guai e pua cumu dici lu proverbiu: ARANCI ARANCI, CU HAVI GUAI SI LI CHIANCI. (arrabbiato) Cari amici, assittativi e accuminciammu; anchi pirchì si la cosa 'un arrinesci, ia v'ammazzu tutti unu a unu! Avanti Tanu...

TANU:Ia però a ghiri un minutu dintra a pigliari tuttu l'occorrenti.(Viciu lo guarda male) Tantu vignu subbitu!

VICIU:Avanti, arriminati curri ca t'aspittammu tutti cca, veru? (tutti annuisconoTano esce) Disgraziati!

PASQUALI:E basta ora, risparmia l'energii pi doppu!

RUSINA: Mentri aspittammu a Tanu, accuminciammu a priparari tutti cosi.

VICIU: Tantu ormai si pratica avè?

CARMELINA: Arraggiuni avi Rusina, mittimmu i seggi a cerchiu atturnu a stu tavulinu. (preparano la scena)

TANU:(passa poco e arriva conciato come uno stregone con corna e amuleti vari, si siede e comincia a tirare fuori da una borsa alcune candele nere, un paio di corna rosse, un fazzoletto e fiammiferi; sistema tutto sul tavolo e) Oh! Buttana la miseria!!!

VICIU:Chi successi? Vidi di fari arrinesciri tutti cosi bbuni sennò!

TANU:Nenti, nenti! Siddu aviamu cocchi cosa di Bartolomea putiva viniri migliu a fattura, ma 'un ti calliari, o stessu è. Silenziu e ascuntatimi, pirchì haiu bisugnu di concentrarimi. (dopo aver acceso le candele incrocia gli indici e gira attorno al tavolo)

TUTTI:(tremano).

RUSINA:(si fa tante volte il segno della Croce e urla) Bedda Matri!

TANU:Manzumma basta, v’avia dittu di fari silenziu!

RUSINA:M'ha scusari è ca mi scantavu.

LUCIA:Ch'esaggerazzioni.

RUSINA:Tal’è cu parlà, ti passà a cacaredda?

TANU:A s'accuminciammu d'ora a scantarini, chi c'ava essiri doppu.

RUSINA:A cusà, pigliu u pustu di ma maritu 'nnu gabbinettu.

TANU:Puzzu continuari?

TUTTI:Sì sì.

TANU:(prende il fazzoletto, poi lo sistema sul tavolo e lo circonda con i sassi) Allura, stu fazzulettu rappresenta a Bartolomea (poi incrociando nuovamente le dita dice una formula magica) CADRIA FORECCU, CADRIA PIRECCU, CADRIA MANECCU!

RUSINA:Beddra Matri! Ma cumu mi persuadivu!!!

TANU:Arriri? A vulimmu finiri! Ora ripititi doppu di mia, va bbeni?

CARMELA:Cumu dici tu, basta ca 'un nni fa diri parolazzi.

TANU:Avanti doppu di mia- CADRIA FORECCU, CADRIA PIRECCU, CADRIA MANECCU!

TUTTI:(Ripetono dopo di lui)

TANU:(prende il fazzoletto) Avanti Viciu e Rusina pigliati stu fazzulettu nni li mani e ripititi doppu di mia (i due tengono il fazzoletto)<<cu fu causa di li nostri mali, ava campari pi cent'anni cumu animali! >>

VICIU E RUSINA:(Vicio continua a grattarsi)Cu fu causa di li nostri mali, ava campari pi cent'anni cumu animali!

TANU: Ora tu Rusina << e tutti li sordi futtuti a mia ritornanu omittenti cioè a tia!>> Mi raccumannu quannu dici a tia, indica a Viciu, ‘u capisti?

RUSINA:Certu certu, staiu murinnu!

VICIU:'Un muriri propria ora ca sta frasi è 'mportanti!

RUSINA:Dunque, tutti li sordi futtuti a mia ritornanu o mittenti cioè a tia!

TANU:A pustu, putimmu livari tutti cosi! (tolgono tutto dalla tavola)

VICIO: A quali minchia di a pustu, ancora haiu chiuritu e mali di panza.

TANU: Cci voli tanticchia di timpu pi funzionari, pacinzia Viciu, pacinzia.

LUCIA:(sviene)

PIPPINA:Bedda Matri chi successi! (urlando)

CARMELA:(urlando)Lucia Lucia chi cci fu?

RUSINA:Allistiti Pasquali va chiama u dutturi!

RUSINA:Sappa sentiri mali cu sta parata chi ficimu. Chidda è na picciotta abbunazzata, chiusa. Lucia, grapi l’ucchi! (urla)

PIPPINA:Bedda Matri 'un s'aggiviglia!

VICIU:Mittimmula 'nnu divanu e aspittammu c’arriva ‘u dutturi. (la coricano sul divano e dopo poco suonano alla porta Rosina va ad aprire è Pasquale col dottore)

DOTTORE:Chi successi?

RUSINA:Svenì tutta na vota. Pi fauri aiutammula, pi nantri è cumu na figlia na vota ca figli 'un nn’appimu, veru Viciu?

VICIU:Veru veru è.

DOTTORE:Ora a visitu e vidimmu, però lassatini suli, itivinni ddà dintra, quannu finisciu vi chiamu.

RUSINA:Va bbeni, amunì nna cucina (tutti la seguono).

DOTTORE:Mah! Vidimmu chi cci successi a sta picciuttedda. (le fa una visita accurata, controlla cuore, occhi, pancia, testa…) Ah! Bella chissa e ora cu ciù dici. (li chiama) Signura Rusina, Viciu, putiti viniri ca finivu.

VICIU:Allura cumu sta, nenti di gravi avè?

DOTTORE:Eccu veramenti...

LUCIA:(si risveglia) Ah! Chi mi sintu mali! Mi mancanu li forzi, ma chi mi successi? Pirchì c'è‘u dutturi? (Lucia si alza).

RUSINA:Nenti, prima svenisti. 'Un ti proccupari ‘u dutturi ti visità e ora nni dici chi successi. Sicuramenti antura ti scantasti. Assittati, assittati.

DOTTORE:Forsi è migliu ca v'assittati tutti, pirchì...

LUCIA:(urlando) Bedda Matri staiu murinnu? Accussì giovani? Ia avia fattu tanti progetti...

DOTTORE:E mi n'addunavu! E sti progetti t'arrinisciru.

RUSINA:Chi vol diri?

DOTTORE:Vol diri ca Lucia è ...

CARMELA:E'?

DOTTORE:E' incinta!

TUTTI:Incinta? E di cu?

PIPPINA:(urlando sconvolta) Di Pippiniddu?!!!

LUCIA:(con aria soddisfatta e felice) E sì, di Pippiniddu e di cu sennò!

PIPPINA:Lu sapia ia, ca c'arrinisciva!

RUSINA:Ma cumu fu, quannu fu? Cumu facisti disgraziata!

LUCIA:Si ricorda, ddu 'mprevistu di la busta di tri simani fa?! Avia dittu ia, ca 'un ci rinunciava a Pippiniddu mia...

VICIU:Ma ma… 'un haiu paroli! Alla faccia da picciuttedda chiusa.

PIPPINA:E ora? Chiddu s'avia maritari, eranu tutti cosi pronti!

LUCIA:Migliu accussì 'un amma fari fatica siddu tuttu è già organizzatu. Cangia sulu a zita. (contenta) Ia nisciu.

VICIU:Unni va?

LUCIA:Ni Pippiniddu a darici a bella notizia. (sta per uscire ma quando apre la porta arriva Bartolomea camminando come un cane, abbaia e porta in bocca delle buste piene di soldi)

TUTTI:(rimangono a bocca aperta)

RUSINA:T'al’è cu c'è cca? A persuna seria, cu quali facci?! (va per picchiarla ma...)

VICIU:Aspè Rusina, ‘u vidi ca c'è posta pi nantri? (Bartolomea continua ad abbaiare, Vicio prende le buste e le apre) Oh! Mamma, oh! Mamma, staiu sveninnu!

DOTTORE:No, pi carità basta!

RUSINA:Ma chi c'è dducu dintra Viciu? (si avvicina prende le buste e guarda, prende il contenuto e lo lancia in aria) Sordi, sordi, tanti sordi. Simmu ricchi, ricchi!

TANU:Ma quantu sunnu? ‘U sapia, sugnu na forza. Na forza da natura. Sugnu riccu, sugnu riccu!!!

TUTTI:E bravu a Tanu! Nni salvasti.

RUSINA:E prosita veru!

VICIU:E bravu, ‘un ci cridiva veramenti.

LUCIA:(rivolta a Rosina e Vicio) Ssi sordi spettanu a mia, avè?

RUSINA E VICIU:Tal'è a chista? Ma chi dici?

LUCIA:Ma cumu, 'un m'atu dittu sempri ca pi vuantri sugnu cumu na figlia?! Quindi ora ca m’ha maritari, ssi sordi passanu a mia, giustu?

RUSINA:E chiamammula scimunita!

VICIU:Pu matrimuniu 'un ti proccupari pinzammu a tuttu nantri e ti dugnu videmma na bella somma pi campari serena. Ma ‘u ristu aspettanu a mia e ma muglieri. Ormai simmu vicchi e fussi ura di nni godiri tanticchiedda a vita, ca mi parica sacrifici n'ammu fatti assà.

TUTTI:E pi nantri nenti ci nesci?

VICIU:Certamenti, anchi siddu 'un vi lu meritati, vi pagu na bella mangiata o ristoranti...

DUTTURI: St'attentu cusà ti spili?!

PASQUALI: A’un vi proccupati? Cumu dici lu proverbiu:” La gaddina si spinna quannu mori.”

VICIU: E prosita! Aspittati ca muru allura!

TANU: Prima o poi...

VICIU: E allura?

TANU: E allura caru Viciu, nna tomba cci fazzu scriviri: “Qui giace ddu tirchiusu diViciu, ca ricambià cu na misera mangiata, l’amicu fattucchiri ca lu fici arricchiri!

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 4 volte nell' ultimo mese
  • 202 volte nell' arco di un'anno