Caffè Chantant

Stampa questo copione

CAFE CHANTANT

ALDO LO CASTRO

CAFFE’ CHANTANT

Da un’idea di Edoardo Scarpetta

Luglio 2005

                   Personaggi

CICCIO

CONCETTA

CARMELA

ALFIO SCOGNAMMILLO

PEPPINO SCIACQUAMAZZA

ANGELINO

GINA CACIOTTA

CARLO CACIOTTA

_________________________________________

L’azione si svolge in Sicilia, intorno al 1930

ATTO PRIMO

Camera soggiorno ordinata e dignitosa. L’arredamento è essenziale: un tavolo centrale con delle sedie, altri mobili alle pareti. Uscita comune a sinistra. Altra porta a destra. Sulla parete di fondo, una finestra.

CICCIO – Ma se vi sto dicendo ca non c’è nuddu… C’è sulu donna Carmela…

CONCETTA – E iù cù idda vogghiu parrari. Io voglio sapere unn’è. Io mi debbo sfogare, hai capito? Altrimenti mi veni ‘na morti subbitania! O mi sfogu o moru. Chi mi voi, morta?

CICCIO – No, sfugativi.

CONCETTA – Stanotti non si ritirau!

CICCIO – Cui?

CONCETTA – Ddu disonestu!

CICCIO – Ah, vostru maritu.

CONCETTA – Iddu, c’a scusa ca fa l’artista, si scurdò ca havi ‘na muggheri ca ‘u spetta intra comu ‘na sciamunita! Iù m’haiu a sfugari se no moru!

CICCIO – No, no, sfugativi, sfugativi senza ritegno.

CONCETTA – Non ce la faccio più! ‘Nta du’ anni di matrimoniu, m’arriducii povira, pazza e morta di fami!

CICCIO – Non parramu di fami, pì favureddu, signuruzza!

CONCETTA – No, no, parramini.

CICCIO – E facciamoci del male: parramini.

CONCETTA – Ieri sira, per comprarmi tannicchedda di vilenu e non jrimi a curcari diuna, mi fici pristari i soldi d’o purtunaru!

CICCIO – E chi vuliti fari’ Ci voli pacienza…Ma a vui di unni vi spirciò a maritarivi? Facevate la cantante operettista insemi cu donna Carmela, ‘a me patruna…Oramai eravate beddi, accippati nell’ambiente… Cu’ v’u fici fari?

CONCETTA – Hava acciuncari dda matina! Iù‘u fici per cambiare stato e invece….

CICCIO – Pì cangiari statu, unu si n’ha ghiri all’estero, non è ca si marita!

CONCETTA – Chi fai u spiritusu?

CICCIO – Era na battuta, donna Concetta, stava schirzannu…

CONCETTA – E scherza cu te soru, u senti?

CICCIO – Vi chiedo scusa.

CONCETTA – Comunque, iù a casa non ci tornu cchiù!

CICCIO – E unni vi ni jti?

CONCETTA – Macari sutta l’archi d’a marina ma cù iddu non ci tornu! ‘Mpizzuddu di pani sempri ‘u trovu…

CICCIO – Mah!

CONCETTA – Mangiu ccà, cù me cummari Carmela…

CICCIO – Ccà?! Cara sugnuruzza, vi facistivu i cunti sbagghiati: ccà i surgi, quannu trasunu ‘nta cucina si mettunu a chianciri!

2 –

CARMELA – Oh, Cuncittina, tu ccà si’?

CONCETTA – Ciao, Carmela. Hava vinutu a circari ddu disonestu di Peppino, Sacciu ca s’a fa sempri cù tò maritu… Ni sai cosa, tu?

ARMELA – Iù? Lassami stari, varda, prima ca mi venunu i crisi isteriche! Il mio caro marito Alfio è sempri peri peri. ‘Na vota dici ca si ni va dal suo agente, n’autra vota va a truvari i suoi amici artisti, cchiù morti di fami di iddu… Fattu sta ca havi sei misi ca è a spassu, hai capito?

CONCETTA – Preciso comu a Peppino.

CARMELA – E certu: sunu u sicchiu e a corda tutti dui.  E intanto, u patruni di casa avanza tri misati, o’ salumeri ci havi a dari 300 liri e u chiancheri finiu di farini cridenza! Chissa è la situazione.

CONCETTA – Insomma si’ cumminata peggiu di mia!

CARMELA – Ma chi ni sai, tu, figghia mia… Ti cuntu l’ultima. ‘Na simana fa, ci offreru na scrittura a Siracusa. Non ci vosi iri.

CONCETTA – E pirchì?

CARMELA – Pirchì dopu di iddu c’era ‘u balletto.

CONCETTA – E allura?

CARMELA – No, dici ca prima d’o ballu, non po’ recitari perché si degrada.

CONCETTA – Cù tutti i problemi ca havi, va pinsannu si dopu c’è u ballu?

CARMELA – Ti dicu ca è pazzu! Du’ misi fa, fora d’o palazzu misi un cartello: il famoso artista Alfio Scognammillo dà lezioni di recitazione.

CONCETTA – Ah, u liggii. E comu finiu?

CARMELA – L’unica persona ca si fici vidiri fu a vardia d’o Comuni.

CONCETTA – Vuleva lezioni di teatro?

CARMELA – No, ni vinni a notificari ‘a multa di cinqu liri pirchì u cartellu era senza bullu. Iù, beddamatri, ‘u piriassi!

CONCETTA – E chi c’entra ddu mischineddu? A chiddu ‘u Comuni ‘u mannau.

CARMELA –Parru di mè maritu.

CONCETTA – A iddu ci ha’ persu tempu, comu  ci haiu persu tempu iù co’ miu.

CARMELA – Ora, per esempio, partiu stamatina, su’ i dui e ancora non si fa vivu. Si ni jvu senza lassarimi mancu un soldu! Capaci ca appena torna vulissi macari mangiari, comu fu ieri.

CONCETTA – Havi ‘sta facci tosta?

CARMELA – Peggiu d’o ‘ntagghiu! Ma oggi non mi trova mancu intra. Mi ni vegnu a tò casa e iddu ietta sangu!

CONCETTA – Veni nti mia… pì mangiari?

CARMELA – Pì stari un pocu insemi… P’o mangiari, non ti preoccupari. ‘U sai ca mangiu comu ‘n’acidduzzu.

CICCIO – (tra sé) Boni si cumminaru tutti dui!

CONCETTA – Carmiledda mia, macari si mangi quantu ‘na furmicula, non ti pozzu dari aiutu: non ci haiu un centesimu fitusu.

CARMELA – Ma chi mi sta’ dicennu?!

CONCETTA – Anzi, pì dirla tutta, io avevo avuto la tua stessa pinsata.

CARMELA – Cioè?

CONCETTA – Hava vinutu a mangiari ccà.

CARMELA – Ccà?! Ciccinu, diccillu tu…

CICCIO – Ci ‘u dissi, ci’u dissi…

CONCETTA – Ma comu n’arriducemu, Carmela…?!

CARMELA – Non ti preoccupari. ‘U trovu iù il sistema p’ fari a spisa, oggi. (Tira fuori da una cassa due costumi teatrali) Ciccinu, veni ccà. Pigghiti sti schifiu di costumi e valli a vinniri. Zoccu ti dununu, ti pigghi, chiaro?

CICCIO – Ma chi stati facennu, donna Carmela? Chiddu l’havi accussì cari ‘sti costumi…

CARMELA – Fatti i caddi toi! Teni.

CICCIO – ‘U vuliti vidiri ca poi s’a pigghia cù mia?

CARMELA – Non c’entri tu. Tu si’ cumannatu. Ancora ccà, si’?

CICCIO – Comu vuliti. (tra sé mentre si avvia) A don Alfiu ci veni ‘n colpu quannu u sapi! (Via per la comune)

3 –

CARMELA – Ci ‘a fazzu finiri iù di fari l’artista drammatico! ‘A fazzu finiri a tragedia altro che dramma!

CONCETTA – Ma viditi chi c’è ccà… quannu ci pensu…

CARMELA – A che cosa?

CONCETTA – Al fatto ca tò maritu non vuleva recitari prima d’o ballettu. Ah, a proposito, ora t’a cuntu iù ‘n’autra. A Peppino, un misi fa, gli avevano offerto dieci recite a Caltanissetta.

CARMELA – E allura?

CONCETTA – Chi ci vosi jri!

CARMELA – E per quali motivu?

CONCETTA – Pirchì si trattava di una compagnia dialettale. E iddu non si ci trova a recitare in dialetto!

CARMELA – Non si ci trova a recitari in…! E già, mi l’hava scurdatu ca Peppino è d’a parti di Firenze! Ma cosi de’ pazzi! Ma comu ni pottimu maritari a ‘sti dui sciamuniti?!

CONCETTA – Pirchì semu cchiù sciamuniti di iddi.

CARMELA – Mah! Ti ricordi, Cuncittina, la bella vita ca facevumu prima di ‘nchiaccarini?

CONCETTA – E comu m’a pozzu scurdari? Un gniornu ccà, ‘n’autru ddà… ‘u pani non ni mancava di sicuru…

CARMELA – A cantari tutti i siri era stancante, sì  ma cu tuttu chissu eramo sempre allegre e spensierate…! Ma comu ni pottunu tingiri ‘sti dui?

CONCETTA – T’u scurdasti? Du’ anni fa, iddi stavanu beni…

CARMELA - … Inveci ‘u nostru impresariu stava fallennu… veru è.

CONCETTA – Ecco pirchì ci cascamu comu a du’ cretine!

CARMELA – Iù hava pinsatu ‘nta mè testa: chissu è un artista muntuatu, ‘u travagghiu non ci manca… di fami non mi fa moriri…

CONCETTA – ‘A stissa cosa pinsai macari iù.

TUTTE E DUE – E inveci…!

CARMELA – Muta, muta… ccà sunu. Non ni facemu vidiri… sintemu chi schifiu ci nesci d’a vucca… (escono a destra)

4 –

(Dalla comune, entrano Alfio e Peppino)

ALFIO – No, di essiri è un bel lavoro. Però, chi sacciu, c’è qualche cosa…

PEPPINO – Sì, c’è qualche cosa…

ALFIO - … Qualche cosa ca non mi convince…

PEPPINO – Sì, sì…

ALFIO – Che ti posso dire? E’ una sensazione…

PEPPINO – Sì, sì… una cosa istintiva vah…

ALFIO – Bravo: “istintiva”.  Chi dici, chi dici alla fine del primo atto?

PEPPINO – (legge su un copione) “In verità, essa t’inganna”.

ALFIO – Chissu cu’ è?

PEPPINO  - Attilio, l’attor giovane.

ALFIO – E ‘sta parti ‘a po’ fari  tu.

PEPPINO – E’ la scena fra Attilio e Goffredo.

ALFIO – Sì, il protagonista ca fussi iù. Continua.

PEPPINO – “In verità, essa t’inganna”.. Goffredo: “Tu dici il vero?”. Attilio: “Ebbene, sì, t’inganna”. Goffredo: “Tu non dici il vero”. Attilio: “No, ingannato sei”. Goffredo: “Puoi tu giurarlo?”. Attilio: “ Silenzio, alcun potrà sentire”.

ALFIO – Leva stu “silenzio. Dici sulu ssstt. Videmu… leggi n’autra vota.

PEPPINO – “In verità, essa t’inganna”.. “Tu dici il vero?”. “Ebbene, sì, t’inganna”. “Tu non dici il vero”. “No, ingannato sei”. “Puoi tu giurarlo?”. “ Ssstt, alcun potrà sentire”.

ALFIO – Bellissimo! Ecco cos’è che non andava: ddu “silenzio” appizzava ‘u finali. Vedi, Peppino, come tante volte, una parola può distruggere un capolavoro!

PEPPINO – Verissimo. Con questo “ssstt” a posto di “silenzio”  tutto il finale sghidda comu l’ogghiu supra ‘u maccu.

ALFIO – Non parrari di mangiari.

PEPPINO – No, vuleva diri ca la scena ora fila comu ‘a tuma.

ALFIO – Ci ‘a vo’ finiri ca mi sentu mali?!

PEPPINO – Scusami.

ALFIO – Comunque, priparati: duminica, in teatro, ci facemu chissa.

PEPPINO – Ma chiddi insistevano, Alfio! Chiddi volunu ‘a “Morti civili.” T’u ricordi ca si misiru a camurria?

ALFIO – E iù chi ci dissi, sì? Io ho detto: o fazzu a “Morti civili” oppure…

5 –

CARMELA – (entra) Oppure fai ‘a morti d’o surgi! Alfio, vidi ca iù ti spaccu ‘a testa, hai capito? Ma chi è vita chissa ca mi fai fare? ‘A chiami vita?

ALFIO – Bando alle ciance e dimmi che vuoi.

CARMELA – Vardatilu quant’è friscu! Comu, chi vogghiu?

ALFIO – Ribadisco: Che cosa vuoi? Che cosa ti manca?

CARMELA – E ci torna! Ma chi si’, sciamunitu?! Havi tri ghiorna ca non mi lassi un centesimo. E’ vero o no?

ALFIO – Sissignora, è vero. Ma si soldi non n’haiu chi ci pozzu fari?

CARMELA – Non su’ affari che mi riguardano. Si non putevi manteniri ‘na muggheri, non ti maritavi! Iù non m’a fidu cchiù, va bene? Io voglio mangiare! Voglio mangiare! La capisci questa parola: “Mangiare”?

ALFIO – Di preciso, no ma ne intuisco il significato.

CARMELA – Io voglio mangiare e tu m’ha dari a mangiari!

PEPPINO – Scusate, donna Carmela, se interferisco… ma chissu significa mettiri un poveru cristiano con le spalle al muro.

CONCETTA – (entra a sua volta) Tu, scunchiurutu, statti mutu se non cù un colpu di scarpa, ti grapu ‘u battisimu! Unni ha’ statu stanotti, disgraziatu? Unni t’a fai? Parra altrimenti ti pigghiu a muzzicuni!

PEPPINO – Concettina, finiscila! Non mi fari fari qualche sproposito!

CONCETTA – E fallu ‘stu sproposito ca ti scippu l’occhi! A mmia m’u dicevanu tutti: non t’u maritari! Non t’u maritari!

PEPPINO – Non ti siddii a ripetiri sempri i stissi cosi? Si non m’avissi maritatu, a’st’ura iù era ‘nta paci! Ti vuoi convincere che hai sposato un artista? Dovresti essere orgogliosa per tanto onore!

CONCETTA – Ma chi è ‘nto sonnu?

ALFIO – Calmativi, Cuncittina…Se sapeste quantu cuntu abbiamo dovuto dare a tanti pirsuni quando vi abbiamo sposato, non parlereste così.

CARMELA – Chi senti diri? Chì, ni truvastivu, forsi, ammenzu ‘a ‘na strata?

ALFIO – Chissu no però stavate nell’operetta e ‘a genti parrava…

CARMELA – Chi faceva ‘a genti…? Patri, figghiu e…

CONCETTA – ‘A genti non aveva nenti chi diri sulla nostra onestà!

CARMELA – Ma chi ci parri di onestà a ‘sti dui, Cuncittina? L’onestà, iddi, non sannu mancu che cos’è.

ALFIO – Lo sappiamo…

PEPPINO – Lo sappiamo…

CARMELA – E si ‘u sapiti, avissiru macari a sapiri ca siti disonesti!

ALFIO – Carmela, finiscila.

CARMELA – No!

ALFIO – Carmela, basta.

CARMELA – No!

ALFIO – Carmela, continua.

CONCETTA – Si fussivu due persone per bene, n’e facissivu moriri di fami e’ vostri muggheri.

PEPPINO – (sta per scagliarsi contro la moglie) Porco diavuluni…

ALFIO (lo trattiene) Peppino, non trascendere e contieniti. Siamo artisti.

PEPPINO – Hai ragione. (alla moglie) Ricordati che non trascendo perché sono un artista.

ALFIO – Bravo.

CONCETTA – Pì mia puoi trascendere e acchianari centu voti: resti sempri un mortu di fami.

CARMELA – Comu a nuatri.

CONCETTA – Comu a nuatri.

(I quattro sono visibilmente esausti. Si lasciano cadere sulle sedie e rimangono muti e immobili per qualche istante)

ALFIO – Ma si semu tutti e quattru morti di fami, ni cummeni sprecare energie pì sciarriarini?

PEPPINO – Sante parole.

ALFIO – D’altro canto, se soldi non n’haiu, chi fazzu, pigghiu a Peppino e ‘u trasformu in mille lire?!

CONCETTA – A Peppino non v’arrinesci mancu di trasformarlo in menzu centesimu!

PEPPINO – Non ti rispondo perché…

CONCETTA - … sei un artista.

CARMELA – Chiddu ca mi fa raggia è che tu hai avuto l’incoscienza di rifiutare dda scrittura a Siracusa! Chi mali c’era si recitavi prima di stu caddu di ballettu?

ALFIO – Quannu Alfio Scognammillo acchiana sul palco la gente deve applaudire sulu a iddu. Prima o dopu non vogghiu nè balli né comici e mancu cantanti! E ora non mi fari jttari vuci ca sugnu deboli e pozzu scattiari.

CARMELA – Tu havi un bellu pezzu ca scattiasti. Per cui, caro artista Alfio Scognammillo, siccomu sugnu stanca, o mi duni a mangiari o ti lassu.

CONCETTA – E iù, caro Peppino, fazzu ‘a stissa cosa.

CARMELA – Di conseguenza, dativi versu pì subito: jti a fari ‘a spisa. Concettina, amuninni dda banna. Nuatri aspittamu finu a stasira dopu di che…

CONCETTA – Patti chiari… (Via con Carmela)

6 –

PEPPINO – Hai capito?

ALFIO – Eh!

PEPPINO – Faciti ‘a spisa! ‘Na parola!

ALFIO – Comu si fussi facili.

PEPPINO – Ora, sì, quantu iungi…

ALFIO – Mah!

PEPPINO – Alfio, ma tu non mi parrasti di dda scrittura a Messina. Comu finiu? Hai avuto notizie?

ALFIO – Oggi aspetto la lettera e speriamo bene, chi ti pozzu diri? La disgrazia è ca stannu grapennu a tutti i gnuni caffè chantant! Ti rendi conto di uuni semu arrivati? La genti preferisce ‘u caffè chantant alla nobile arte drammatica!

PEPPINO – Ah, pì favureddu, Alfio… credimi, quannu pensu a questa nuova moda d’o cafè chantant mi viene di vomitare!

ALFIO – E chi vomiti si havi du’ jorna ca non mangiamu?

PEPPINO – Io vomito, per modo di dire.

ALFIO – E iù moru nel vero senso della parola si non succedi qualche cosa.

PEPPINO – Sai qual è la cosa più scandalosa? Ca a nuatri, artisti drammatici ni dununu al massimo cinqu o sei lire… quannu ni pigghiunu…

ALFIO – Si ni pigghiunu…

PEPPINO – A chissi ca fanu ‘u caffè chantant, senza vuci e stunannu comu e’ cani, ci  dununu la bellezza di 40 o 50 liri!

ALFIO – Quant’è ca ci dununu?

PEPPINO – 40 o 50 liri. M’u dissi Michele, l’agente. Ah, ma io non ci vado mancu pi ducentu liri!

ALFIO – Mai! E cu’ ci va? Mancu pì tricentu!

PEPPINO – Mancu pì quattrucentu!

ALFIO – Peppino, ho l’impressione ca ‘a fami ni sta facennu delirare…!

7 –

(Entra Ciccio)

CICCIO – Ah, ccà c’è don Alfiu. Si veni a sapiri ca mi desiru du’ liri pì ddi costumi…! Vossia benedica.

ALFIO – Ti saluto, Cicciu. Senti Peppino, fai un sautu in agenzia, vidi si c’è qualche chiamata pì nuatri, vidi se è arrivata ‘sta biniditta lettera da Messina.

PEPPINO – Va bene. Ci vaiu subitu. (Via)

ALFIO – (osserva l’aria sofferente di Ciccio) Chi hai?

CICCIO – Chi ci haiu aviri, don Alfieddu! Mi sentu ‘na dibulizza…

ALFIO – Iù, invece, ci haiu un duluri ‘nta vuccalarma…!

CICCIO – Cattiva digestione… Ci fazzu un pocu di acqua vugghiuta?

ALFIO – A ttia ‘a dibulizza t’acchianò ‘nto ciriveddu causando danni irreversibili.

CICCIO – Non ho capito.

ALFIO – E’ normale, non t’impressionare.

CICCIO – Ah, a proposito…

ALFIO – A proposito di che cosa?

CICCIO -  ‘U purtunaru mi desi ‘sta carta.

ALFIO – E dammi ccà, dissociato! (La legge)

CICCIO – E’ ‘na bella notizia, almenu?

ALFIO – Bellissima. ‘A secunna citazione d’o patruni di casa. Fra chinnici jorna, pignoramento e sfratto. Una notizia cchiù bella non puteva arrivari!

CICCIO – Don Alfio, permettete, iù vaiu dalla signora.(Tra sé andando via) E quannu s’accorgi ca mancunu i du’ costumi, mori a panza all’aria! (Via)

ALFIO – Ci mancava sulu ‘u pignoramentu! E comu fazzu si si pigghianu i costumi? Sugnu rovinato!

(Si sente suonare alla porta)

ALFIO – Ciccino! La porta!

(Suonano ancora)

ALFIO – Ciccio! A chissu, prima o poi, ‘u licnziu! (Va ad aprire e ritorna un momento dopo con Angelino) Prego, si accomodi.  

8 –

ANGELINO – Buongiorno. Siete voi il famoso artista drammatico Alfio Scognammillo?

ALFIO – A servirla.

ANGELINO – Matri, che impressione!

ALFIO – Comu… “che impressione”?!

ANGELINO – No, volevo dire… che emozione! Ma parlo proprio con voi… dico, sto parlando proprio con voi?

ALFIO – Amicu miu, in questa stanza ci semu iù e lei quindi o sta parlando con me oppuri parra sulu. Ora, se mi dice il suo riverito nome e il motivo della visita, non sarebbe male.

ANGELINO – Mi scusi, sono veramente cretino.

ALFIO – Piacere. Io sono veramente Scognammillo. Bene. Ora che ci siamo presentati, mi dica che posso fare per lei.

ANGELINO -  Ma… io non mi sono ancora presentato.

ALFIO – Ah, no?

ANGELINO – (si alza) Mi chiamo Angelino Pezzella, figlio di Gaetano Pezzella e Rosetta Marletta. Ho 24 anni, sei mesi e quindici giorni e voglio che mi imparate a recitare perché ci ho una grande portata per il teatro e voglio fare il primo attore. (soddisfatto di se stesso)  Ci ‘a fici!

ALFIO – S’assittassi. Dunque lei…

ANGELINO – (si rialza) Sissignore, ci ho una portata magnifica per il teatro e voglio fare…

ALFIO – Il primo attore, ho capito. S’assittassi. Senta, caro Angelino… Angelino…?

ANGELINO – (si alza ancora) Pezzella. Angelino Pezzella, di 24 anni, sei mesi e quindici giorni con una portata straordinaria…

ALFIO – Basta. E per favore, non parli più di portate.

ANGELINO – Eppure vi assicuro che io…

ALFIO – S’assittassi e faccia parlare solo me. Va bene?

ANGELINO – Va bene.

ALFIO – Lei ha mai recitato?

ANGELINO – Mai, ci giuru.

ALFIO – No, no, ci cridu, ci cridu. Caro amico Pezza… Pezzotta…

ANGELINO – (si alza) Pezzella. Angelino Pezzella, figlio di…

ALFIO – S’assittassi! Pezzella, io non ho niente in contrario a insegnarle la nobile arte drammatica pur tuttavia mi corre l’obbligo di chiederle un piccolo dettaglio: ci n’havi soldi?

ANGELINO – Soldi?

ALFIO – Per pagare le lezioni.

ANGELINO – Ah, soldi per pagare le lezioni che voi m’imparate! Certo. Mio papà, Gaetano Pezzella, mi dissi: “Angelino – Angelino sono io – Angelino, visto che hai questa sorta di portata per il teatro, vai dal grande artista Alfio Scognammillo e ci dici: mio papà mi ha detto di dirici… mi cunfunnii… 

ALFIO – Insomma, papà è pronto a pagare.

ANGELINO – Sì, accussì mi dissi.

ALFIO – Sì ma, intanto, un anticipo mi l’avissi a dari… Non è certo per i soldi bensì per il principio, lei mi capisce…

ANGELINO – Ma iù non n’haiu soldi, in questo momento…

ALFIO – Mancu ‘na lira…?

ANGELINO – Quali lira, ho appena cinqu soldi ca ‘a mamma mi desi p’accattarimi un panuzzu…

ALFIO – E va beh, pazienza…

ANGELINO – L’anticipo ci’u portu dumani…

ALFIO – Non ci siamo capiti. Dico, pazienza, mi dassi ‘sti cinqu soldi.

ANGELINO – E ‘u panuzzu?

ALFIO – Ci voli divintari primo attore, sì o no?

ANGELINO – Certo.

ALFIO – E dunque qualche sacrificio lo deve fare. Fora i cinqu soldi.

ANGELINO – (gli consegna il denaro) Ecco qua.

ALFIO – Benissimo. Ora, se vuole, possiamo cominciare anche subito.

ANGELINO – “Dobbiamo” cominciare subito. (Si alza)

ALFIO – S’assittassi.

ANGELINO – Mi scusi. Sono un cretino.

ALFIO – Nessuno è perfetto, figghiu miu. Dunque, per cominciare, io devo capire quali sono le sue possibilità.

ANGELINO – Ho capito: volete sapere di che pasta sono fatto. Pasta di chidda bona ce lo assicuro… Una vera e propria bella portata…

ALFIO - … di pasta o’ furnu! Angelino, gioia, lei m’ha fari ‘na cortesia…

ANGELINO – Cù tuttu ‘u cori.

ALFIO – Non parrassi cchiù di portate, di pasta…insomma, di roba di mangiari…

ANGELINO – Di mangiari? E chi ha parlato di roba di mangiari?

ALFIO – No, è ca lei, senza farci caso… Comunque, stia attento, la prego e si astenga…

ANGELINO – Ma pirchì, siete a dieta?

ALFIO – Ferrea!

ANGELINO – Ho capito.

ALFIO – Allora, come le stavo dicendo, ora le faccio leggere qualcosa… (prende un copione e lo sfoglia) Ecco qua. Questa è un’opera scritta da me. Un capolavoro. Legga.

ANGELINO – La debbo recitare, no?

ALFIO – Pezzella, per ora, deve solamente leggere.

ANGELINO – E iù ci ‘a recitu.

ALFIO – Facissi zoccu voli. Cominci.

ANGELINO – “Atto secondo, scena terza”.

ALFIO – Questo è inutile, non si dice.

ANGELINO – Ah, chissu non si dici?

ALFIO – Nossignore.

ANGELINO – “Entra pallido e tremante”.

ALFIO – E chissu mancu.

ANGELINO – Mancu chissu si dici?

ALFIO – No.

ANGELINO – E chi recita è, recita muta?

ALFIO – Non mi facissi vunchiari i sacchetti e liggissi appressu.

ANGELINO – Ah, ecco. “Non la voglio”. (Ride)

ALFIO – Scusi ma chi c’è da ridere?

ANGELINO – No, mi pareva…

ALFIO – Stia attento. Giorgio, il personaggio ca lei sta facennu, è innamorato di una contadina ca non havi un centesimo. So patri – che è ricchissimo…

ANGELINO – ‘U patri d’a contadina.

ALFIO – ‘U patri di Giorgio! Il padre della contadina è poverissimo.

ANGELINO – Ci semu. Continuate.

ALFIO – Il padre non vuole che Giorgio sposi la contadina.

ANGELINO – E pirchì?

ALFIO – ‘N’autra vota! Pirchì è povera. Vuole, invece, farlo sposare con una ragazza ricca e nobile. E Giorgio, in questa scena, risponde al padre: “Non la voglio”

ANGELINO – Ho capito tutto.

ALFIO – Ecco perché dda risata è fuori luogo.

ANGELINO – Logico. Non c’entrava nenti… comu ‘u bastardu affucatu a colazione, vah!

ALFIO – Pezzella, l’hava priatu…

ANGELINO – Ah, scusate: livamu ‘u bastardu affucatu.

9 –

(Entra Ciccio)

CICCIO – Don Alfio.

ALFIO – Che c’è? No’ vidi che sto lavorando?

CICCIO – (gli si accosta e parla a bassa voce) Vostra muggheri mi dissi di dirici… testuale…

ALFIO – Annachiti.

CICCIO – Se avete fatto la spesa, bene e se no idda, prima vi pirìa e poi si ni va d’a casa.

ALFIO – Lassila jri a mè muggheri, chidda è pazza, non ci dari cuntu. Chiuttostu, fai ‘na cosa. Chisti su’ cinqu soldi: Scinni ccà sutta ‘nto zu’ Vinniranni e fammi fari una mafaldina cù ‘na fidduzza di murtadella. Spicciti ca staiu svinennu.

CICCIO – Sissignore. (Via per la comune)

ALFIO – Dunque, mi facissi sentiri ‘sta battuta.

ANGELINO – (grida esageratamente) “Non la voglio”!

ALFIO – Ma pirchì sta ghittannu vuci?

ANGELINO – Gettavo voci?

ALFIO – Comu ‘na carcarazza!

ANGELINO - Non me ne sono accorto.

ALFIO – Facemu accussì: io leggo la parte del padre…

ANGELINO – Del padre della contadina…

ALFIO – Del padre di Giorgio! E lei fa Giorgio. Ci semu?

ANGELINO – Ci semu.

ALFIO – (recita) “Tu mi darai ascolto, o Giorgio! Tu prenderai per moglie, alfine…

ANGELINO – Cu’ è Alfina?

ALFIO – Alfina?

ANGELINO – Voi avete detto: tu prenderai per moglie Alfina.

ALFIO – Pezzella! “Alfine”, cioè “infine”, alla fine, vah!

ANGELINO – Ah, avevo strasentito, scusate, sono…

ALFIO - …un cretino, lo so. Pezzella, stassi concentrato, per cortesia… “Tu prenderai per moglie, alfine, Ludovica!”

ANGELINO – Ludovica chi è la contadina?

ALFIO – Ludovica è la nobile ricca.

ANGELINO – E la contadina comu si chiama?

ALFIO – Ma chi c’interessa a lei? Si chiama Luisella ma in questo momento non c’è.

ANGELINO – Va bene.

ALFIO – Angelino, non mi facissi stancari che non me lo posso permettere.

ANGELINO – Domando scusa per la mia cretineria.

ALFIO – Dunque…

ANGELINO – “Non la voglio!”

ALFIO – Aspittassi, un momento, mi facissi diri ’a battuta, prima!

ANGELINO – Scusate. È che sono…

ALFIO – …cretino.

ANGELINO – No… sono emozionato. Recitare col grande artista Alfio Scognammillo,mi fa senso…

ALFIO – Posso? Dunque…“Tu prenderai per moglie, alfine, Ludovica!”

ANGELINO – “Non la voglio”!  

ALFIO – E continua a ghittari vuci?! Ma lei è duru!

ANGELINO – Ho gettato voci un’altra volta?

ALFIO – Giorgio è deciso, sicuro. La battuta bisogna dirla con forza  ma senza gridare. Ci ‘a dicu iù. Sintissi a mia, stia attento…

(Rientra Ciccio con la mafalda)

CICCIO – (alle spalle di Alfio e a bassa voce) Don Alfio, ccà c’è ‘a mafalda.

ALFIO – (recita) “Non la voglio”

CICCIO – Comu, n’a voli?! Stava svinennu d’a fami…! Don Alfio…

ALFIO – “Non la voglio”.

CICCIO – E va bene. M’a calu iù. (Via)

ALFIO – Ha capito?

ANGELINO – Va beh, a voi vi viene facile perché siete un grande artista…

ALFIO – Avanti, ricominciamo. “Tu prenderai per moglie, alfine, Ludovica!”

ANGELINO – “Non la voglio”!

ALFIO – Ma ora, mi spieghi, pirchì si sta muvennu comu ‘n’ancidda?

ANGELINO – Comu ‘n’ancidda?!

ALFIO – Chi su’ tuttu ‘sti mossi? Lei deve essere naturale.

ANGELINO – Naturale.

ALFIO – Il gesto del braccio sinistro deve essere accompagnato appena appena con la testa…

ANGELINO – La testa.

ALFIO – E poi gli occhi… Mi raccomando gli occhi.

ANGELINO – Che debbo fare cù l’occhi?

ALFIO – Si sarvassi ‘nta sacchetta! Tanto per cominciare, n’e chiudissi. Giorgio chi fa, parra cù l’occhi chiusi?

ANGELINO – Ora ci riprovo. “Non la voglio”!

ALFIO – Lei mi sta livannu deci anni di vita! Taliassi a mmia, guardi i movimenti ca fazzu iù, d’accordo?

ANGELINO – D’accordo.

(Rientra Ciccio con l’ultimo pezzo di pane in bocca e una lettera fra le mani)

CICCIO – (sempre alle spalle di Alfio ed a bassa voce) ‘U purtunaru mi desi ‘sta littra,

ALFIO – (recita) “Non la voglio”.

CICCIO – Va bene. (Via)

ALFIO – Avanti, beddu valenti…Provi.

ANGELINO – Scusate, don Alfio, mi sentu un pocu stancu…

10 –

(Entra Peppino)

PEPPINO – Caro Alfio, brutte notizie! (Indica Angelino) Cu’ è?

ALFIO – Un nuovo allievo. Quali su’ ‘sti brutti notizie. Avanti, forza, tantu oramai, unni trenta trentunu!

PEPPINO – Sono stato in agenzia e a diri ‘a virità c’era qualche possibilità… 6 recite a Paternò…

ALFIO – E non su’ boni?

PEPPINO – Ho detto “c’erano”. Pare che hanno aperto in piazza un Caffè Chantant e hanno annullato le recite.

ALFIO – Ma chi nasciunu comu i fungi, ‘sti schifiu di Caffè Chantant?!

PEPPINO – A tuttu i gnuni, caffè chantant! C’è di stari mali.

ALFIO – C’è di moriri.

(Rientra Ciccio con la lettera)

ALFIO – Ciccino, comu finiu cù dda mafalda?

CICCIO – M’a mangiai.

ALFIO – T’a mangiasti?

CICCIO – E chi faceva, ‘a jttava? Mi dicistivu che non la volevate…!

ALFIO – Iù ti dissi ca na vuleva? Ma chi sta’ dannu i nnummira?

CICCIO – Ma siti curiusu! Iù vinni c’a mafalda e vi dissi: Ccà c’è ‘a mafalda. Vinistivu vui e mi avete detto.: non la voglio. Replico: c’hava a fari, l’hava ghittari?

ALFIO – Non la vo… Disonestu! Io stavo recitando, stavo…! Vatinni davanti all’occhi mei! Disgraziatu tu, ‘a mafalda e iù macari!

PEPPINO – Calmati Alfio…

ALFIO – Ma tu hai capito…

PEPPINO – Non proprio.

ALFIO – Ci hava datu cinqu soldi – tantu mi fruttò ‘a lezioni di oggi – e stu sciamunitu e mangiatariu…

ANGELINO- Don Alfio, se volete, iù sugnu prontu.

ALFIO – E io no! Ripassi la battuta.

CICCIO – ‘Sta littra ‘a vuliti o no?

ALFIO – Ma pirchì non l’avissi vuliri, bestia?

CICCIO – No, siccomu, prima mi dissi… M’a desi ‘u purtunaru: viene da Messina.

ALFIO – Da Messina? Dammi. (Apre la busta febbrilmente e legge) Buttana d’a miseria!

PEPPINO – Che c’è scritto?

CICCIO – ‘N’autra brutta notizia?

ALFIO – E sfallìu macari chissa! Niente da fare, caro Peppino, la gente vuole solo caffè scantant!

PEPPINO – Oh, arte drammatica, che fine ingloriosa devi patire!

ALFIO – E nuatri appressu a idda! Io non ce la faccio più… Haiu ‘na fami che, al confronto, chidda dell’India è un leggero languorino. E va bene. Varda chi fai, Ciccio, pigghia ddi dui costumi, chiddi novi e valli a vinniri. Vidi quantu ti dununu… 30, 40 lire… daccilli ‘u stissu.

CICCIO – Don Alfio…

ALFIO – Sì, lo so, è un peccato… è comu livarisi ‘na pinna di ficutu…

CICCIO – Don Alfio…

ALFIO – Basta, Ciccino, valli a vinniri e non ni parramu cchiù.

CICCIO – Già fatto. Sissignore, vostra muggheri, stamatina mi fici già vinniri.

ALFIO – Ti fici vinniri i costumi?

CICCIO – Sì. E quali 40, quali 30… Mi desiru du’ liri e menza.

ALFIO – Du’ liri e menza?!

CICCIO – E mancu m’i vulevanu dari.

ALFIO – Bravu! Chissa è ‘a terza bella notizia d’a iurnata e quannu pensu ca ancora non ha scuratu, mi veni ‘u friddu!

ANGELINO – Don Alfio, iù ma’nsignai a memoria la battuta! Chi fazzu, v’a dicu?

ALFIO – No. Anzi, mi facissi ‘a cortesia, si ni jssi.

ANGELINO – Come volete. Allora mi ni vaiu a mangiari e torno più tardi. Le mie esequie! (Esce)

ALFIO – A lei e famigghia.

PEPPINO – Chi bella situazione!

ALFIO – Chi bella vita!

CICCIO – Chi sorti buttana!

(Suonano alla porta)

PEPPINO – La porta. Hanno suonato.

ALFIO – Stamini muti e non grapemu. Sarà ‘u maresciallu de’ carabineri oppure l’ufficiale giudiziario…

PEPPINO – E si non ci grapi, non è peggiu?

ALFIO – E va bene: beviamo fino in fondo l’amaro calice. Vo’ grapi.

CICCIO – Sissignore.

ALFIO – Aspetta. Tu no ca porti disgrazia. Grapici tu, Peppino, fammi ‘u favuri.

(Peppino esce e rientra un attimo dopo)

PEPPINO – C’è una signora! Prego, si accomodi.

11 –

(Entra Gina)

GINA – Zitti, zitti, zitti. Non ditemi niente! Voglio indovinare da sola. Dunque… sono sicura che si tratta di lei! (Indica Alfio)

ALFIO – Ne sono sicuro anch’io. Avanza soldi?

GINA – Ma che dice?! Sì, dallo spirito, deve essere proprio lei il famoso artista Alfio Scognammillo. Sbaglio?

PEPPINO – No, non sbaglia. E io sono l’artista Peppino Sciacquamazza, a servirla.

GINA -  Molto piacere. Caro maestro, io sono Gina Caciotta.

ALFIO – Enchantè.

GINA – Oh, anche galante e raffinato!

ALFIO – E mi sta conoscendo ora che sono debole. M’hava vidiri prima!

GINA – Dunque, carissimo Scognammillo, lei si starà chiedendo come mai sono venuta a cercarla.

ALFIO – No. Sì.

GINA – Più che legittimo. Vede… io sono un’ammiratrice degli srtisti catanesi. Io amo gli artisti catanesi.

PEPPINO – Buongustaia.

GINA – Vivo a Enna ma sono nata a Catania. Ecco perché nesciu pazza p’o tiatru di Catania! Ed ecco perché ci dissi a mè frati Carlo: o pigghi artisti catanisi o puoi chiudere putia!

ALFIO – Aspetti, aspetti… Suo fratello è un impresario teatrale?

GINA – Era.

ALFIO – Ah, ecco. Era troppu bellu pì essiri veru.

GINA – Adesso ha comprato un bel locale e ci fici… indovinate!

TUTTI – Un caffè chantant!

GINA – Bravi.

ALFIO – Come dice sempre un amico mio che sa parlare bene l’italiano, me l’ero bollita.

GINA – Prego?

ALFIO -Mi l’hava squaratu. C’è ormai l’invasione dei caffè chantant! Un’epidemia, proprio! Sta facennu cchiù danni d’o colera!

GINA – Ho l’impressione che a lei non piaccia molto il caffè chantant…

PEPPINO – Non è ca non ci piaci…

ALFIO – E’ ca mi fa schifu.

GINA – Davvero? Dubito che cento lire al giorno possano fare schifo.

TUTTI – Cento lire?

GINA – E’ quello che offro a ciascuno di voi se venite nel mio locale.

ALFIO – Cento lire… al giorno?

PEPPINO – E suo fratello è d’accordo?

GINA – Carlo fa sempre quello che voglio io.

PEPPINO – Affare fatto, signora.

ALFIO – Un momento. Affare fatto, affare fatto… Per quanti giorni, signora?

GINA – Venti giorni a partire da domenica prossima… Poi, poi si vidi. E allora?

ALFIO – Non lo so. Ci devo pensare.

PEPPINO – Alfio!

GINA – Le consiglio di pensarci in fretta perché so che mio fratello è venuto anche lui qui a Catania per scritturare altri artisti. Dunque… vuliti perdiri ‘stu trenu?

ALFIO – Va bene. Acchianamu ‘nta stu trenu ma lo faccio solo per la capostazione che è bella e simpatica.

GINA – Grazie. E ora non ci resta che festeggiare il nostro accordo con biscotti, pasticcini, champagne!

ALFIO – Al momento, gentiliissima signora, ne sono sprovvisto…

12 –

ANGELINO – Scusate, c’era la porta aperta…

GINA – Chi è questo bel ragazzo?

ANGELINO – Mi chiamo Angelino Pezzella, figlio di Gaetano Pezzella e Rosetta Marletta. Ho 24 anni, sei mesi e…

ALFIO – (gli tappa la bocca) E’ un mio allievo.

GINA – Ha del talento?

ALFIO – Insomma…deve maturare ma è capacino…

GINA – Ha un bel portamento.

ANGELINO – Ho una bella portata per il teatro!

GINA – Caro Scognammillo, offro una scrittura anche a questo bel giovane!

ANGELINO – Non la voglio!

GINA – Come?

ALFIO – No, ‘u carusu mi stava ripetendo una battuta che stavamo studiando…

ANGELINO – (ad Alfio) Comu ‘a dissi?

ALFIO – Bravo, bravo. Ma l’hai capito o no? Questa signora ti ha scritturato!

ANGELINO – E che significa?

ALFIO – Significa ca hai un cu… che la fortuna ti ha baciato in fronte. Domenica salirai sul palcoscenico.

ANGELINO – E ddocu, subito: “Non la voglio”!

ALFIO – Ma che c’entra? Farai quello che ti dico io, non ti preoccupare.

ANGELINO – Mih, appena ci ‘u cuntu a’ mamma e o’ papà…!

ALFIO – (che, nel frattempo, conversava con Peppino) No, è da un po’ di tempo che manco da Catania. A proposito… Lor signori sono disposti ad accompagnarmi? Vorrei fare un bel giro della città in carrozza e poi si va a festeggiare. Naturalmente, siete tutti miei ospiti!

PEPPINO – Signora, noi l’accompagnamo macari o’nfernu!

ALFIO – (piano, a Peppino) Contieniti! Signora, se è per farle un piacere, noi siamo a sua completa disposizione.

GINA – Grazie, caro. Ma… Un momento: siete, per caso, sposati?

TUTTI – Noi? No!

PEPPINO – E lei?

GINA – Vedova, da tre anni.

ALFIO – Auguri!

GINA – Grazie. Allora, io sono pronta. Andiamo?

TUTTI – Andiamo! (Escono tranneAlfio e Ciccio)

ALFIO – (a Ciccio) Tu unni sta’ jennu?

CICCIO – ‘A carrozza… i pasticcini, i viscotta…

ALFIO – Non ci po’ veniri, tu. Tu chi si’ un artista?

CICCIO – Ma iù ci haiu fami.

ALFIO – Ti mangiasti ‘a mafalda: t’abbasta e t’assuperchia. Chiuttosto, mi raccumannu: mè muggheri e Concetta non devono sapere niente di questa storia, hai capito? Si ti scappa ‘na sula parola, ti dugnu tanti di ddi pugna ‘nta testa ca ti fazzu divintari tignusu!

CICCIO – E si non mi scappa nenti?

ALFIO – Resti ch’e to’ capiddi.

CICCIO – M’u purtati un pasticcinu?

ALFIO – No.

VOCE DI PEPPINO – Alfio! La carrozza è pronta!

ALFIO – Vengo tosto! (Via)

13 –

CICCIO – V’avissi a fari cancuru e vilenu, chiddu ca vi mangiati! E’ ca non sacciu unni sbattiri i corna pirchì se no, a ‘st’ura mi n’hava jutu di ccà! Disgraziati! Havi seì misi ca non mi dununu a misata e ‘nta tri ghiorna m’hanu fattu mangiari tannicchia di furmaggiu fitusu e ‘a mafalda d’andura!  

CARMELA – No, no… io sono stanca! Ora basta!

CONCETTA – E sì, ora basta!

CARMELA – Unni si ni jeru ddi du’ svinturati?

CICCIO – Non lo so.

CARMELA – Ci’u dicisti di darisi versu e fari ‘a spisa?

CICCIO – Ci’u dissi.

CARMELA – Va bene. Damici un’ura di tempu.

CONCETTA – Non di più!

CARMELA – E se fra un’ora non tornanu c’a roba di mangiari, megghiu ca si fanu ‘a fossa!

CONCETTA – ‘A fossa!

CARMELA – Aspittamu.

CONCETTA – Aspittamu.

CICCIO – Aspittamu.

(Suonano all’uscio)

CARMELA – E cu’ schifiu è?

CICCIO – Boh?

CARMELA – E pirchì non ci sta’ grapennu?

CICCIO – Ci grapu iù?

CARMELA – No, chi dici, ci grapu iù?

CICCIO – E si è qualche brutta notizia?

CARMELA – Ci semu abituati. Vo’ grapi!

(Ciccio esce)

CARMELA – Certu ca cù ‘sta servitù di oggi non si ci po’ cummattiri. Cchiù megghiu su’ trattati e peggiu è!

CONCETTA – Allura!

(Rientra Ciccio che precede Carlo)

14 –

CICCIO – C’è un signore.

CARMELA –  E cu’ è?

CARLO – Finalmente! Finalmente vi ho trovate!

CARMELA – Scusi… avanza soldi?

CARLO – (ride) Ma che dice?! Chi dei due signore è Carmela e chi dei due signore Concetta?

CARMELA – Io sono Carmela.

CONCETTA – E io Concetta.

CARLO – Felicissimo di fare, come si dice,  la mia conoscenza con voi! Dunque, bando alle cianche e parliamo di affari, come dico sempre io. Giusto?

CARMELA – CONCETTA – Giusto.

CARLO -  Ha da due giorni che cerco il vostro, come si dice, il vostro indirizzo ma ora, per fortuna, vi ho scopate! Ve lo dico? Ve lo dico. Dovete sapere che io so uno di tutto sul vostro conto.

(Le due si guardano perplesse)

         Ebbene sì, tutto. E ho avuto, come si dice, delle ottime preferenze!

CARMELA – Scusi, ma…

CARLO – Chi me le ha date queste preferenze? Vengo e mi piego. Un vostro, come si dice, un vostro amico: Vincenzo Cammarata.

CONCETTA – E cu’ è?

CARLO – In arte “Vicè”.

CARMELA – CONCETTA - Ah, Vicè!

CONCETTA – Chiddu ca cantò cù nuatri tri anni fa…

CARMELA - … e poi si maritò cù dda ballerina grossa grossa e curta curta…!

CONCETTA – Ch’era laria, la bestia!

CARMELA – Quannu ballava pareva un stuppagghiu di buttigghiuni!

(Le due donne ridono di gusto)

CARLO – Oggi, Vincenzo è il mio segretario personale. Ottimo alimento, veramente. Ma, come si dice, torniamo a voi.

CARMELA – CONCETTA – Eh!

CARLO – Siete pronte a salire di nuovo sul palcoscenico?

CONCETTA – Scusi ma lei chi havi ‘u sbaddu, stasira?

CARLO – Ma quant’è simpaticunazza!

CARMELA – Insomma, si può sapere chi è lei?

CARLO – Non ve l’ho ancora detto?

CARMELA – CONCETTA – No!

CARLO – Che sbavato! Chiedo umilmente nenia. Cavaliere Carlo Caciotta, a servirvi.

CICCIO – Caciotta?” Che è il fratello…?

CARMELA – Fratello di cui?

CICCIO – No, nenti…

CARLO -  E’ vero: io sono il fratello di mia sorella. Ma tu comu ‘u sai?

CICCIO – Iù non sacciu nenti.

CARLO – Comunque sia, affettivamente mia sorella Gina si trova a Catania anch’essa per cercare artisti. Anzi, parlando con voi, ni misimu d’accordu. Ci dissi: tu cerchi l’artisti maschi e io cerco l’artisti femmine!

CARMELA – Chi bella famigghia!

CONCETTA – Ma ancora non ci ha detto di unni sbarcò e che cosa vuole da noialtre.

CARLO – Ancora non ve l’ho detto?

CARMELA – CONCETTA – No!

CARLO - Che sbavato! Due volte sbavato! Io vengo di Enna…

CARMELA – Di unni?

CARLO – Enna. Di Enna.

CONCETTA – Vienna! E’ tedescu.

CARMELA – Bih, non parissi.

CARLO – Che spasso! Che spasso che siete! Come si dice, un portento… due portenti!

CARMELA – Sì, tedescu, tedescu è-

CARLO - Ma che tedesco! Io nacquetti a Catania ma sto a Enna. Avete capito?

CARMELA – Non tantu.

CARLO – Dunque, a Enna io apretti un locale, un, come si dice, un Caffè chantant.

CONCETTA – E allora?

CARLO – Insomma, non l’avete capito? Vi offro una bella scrittura.

CARMELA – No, niente, non si ni parra.

CONCETTA – Aspetta, Carmela. E scusi, signor cavaliere tedesco, quantu ni dassi se accetteremmo?

CARLO – 120 lire al giorno.

CARMELA – Minchiuni! Quant’è ca dissi?

CONCETTA – Scusi, quant’è ca dissi?

CARLO – 120 lire, come si dice, al giorno.

CARMELA – Ma… non avemu cchiù mancu un costumi…

CONCETTA – N’impignamu tutti cosi o munti ‘i pietà-

CARLO – Embè? Per i costumi, ci penso io.

CARMELA – E avissimu a ghiri a Vienna?

CARLO – A Enna.

CONCETTA – E quannu?

CARLO – Da domenica . come si dice, da domenica ca veni. Accettate?

CARMELA – CONCETTA – Sì.

CARLO – Un momentino… Per caso, siete zite… maritate…?

CARMELA – CONCETTA – No!

CARLO – Benissimo. Allora, come si dice, siamo a cavallo! Qua, in questa urza, ci ho tutto!

CONCETTA – CARMELA – CICCIO – Ci havi cosi ‘i mangiari?

CARLO – Cosi ‘i mangiari?! Ci ho il cotratto, egregie signore. Il contratto e un piccolo, come si dice…

CARMELA – CONCETTA – Come si dice?

CARLO – un piccolo anticipo di 200 lire.

CARMELA – Matri, mi sta vinennu ‘na lisioni!

CARLO – 200 lire a ognuna di voi, naturalmente.

CONCETTA – Dammi un pizzuluni accussì mi svigghiu!

CARLO – Ecco qua. Una bella firmetta. Sapete firmare?

CARMELA – Nuatri? Non disprizzannu,,, Concetta, facci vidiri chi bella cruci ca sa’ fari!

CARLO – Non sapete leggere e scrivere?

CONCETTA – La mia amica scherza. Chi ci paremu daveru accussì scecchi?

CARLO – Ah, ecco.

(Si accingono a firmare)

CARMELA – Comu si fa ‘a “C”?

CONCETTA – Copia ‘nti mia.

(L’operazione è alquanto laboriosa)

CONCETTA – Ha visto? Chi ci vosi?

15 –

(Cantando allegramente, entra tutta la combriccola di prima)

GINA – Carlino?

CARLO – Gina?

CINA – CARLO – E che ci fai qua?

CARLO – Chi sarebbero questi, come si dice, questi signori?

GINA – I signori sono dei grandi artisti catanesi. Vi presento mio fratello, il cavaliere Carlo Caciotta.

CARLO – Molto, come si dice, molto piacere.

ALFIO – Sì, accussì si dice.

GINA – E queste belle figliole dove le hai scovate?

CARLO – Le ho appena scopate. Sono due grandi canzonettiste! Ci ho fatto firmare il contratto subito subito!

PEPPINO – Chi ci fici firmari?

ALFIO – Il contratto? Che contratto?

CARLO – Per venire a cantare nel mio, come si dice, Caffè chantant.

ALFIO – Senta, signor come si dice, veda che il contratto è nullo.

PEPPINO – Nullissimo.

CARLO – Che significa?

ALFIO – Significa che queste signore, nel suo Caffè chantant, non ci mettunu peri!

GINA – Ma… non capisco…

CARMELA – ‘I lassassi parrari, cavaleri, noi facciamo chiddu ca schifiu vulemu.

CONCETTA – Punto e basta.

PEPPINO – No, puntu e a capu.

CONCETTA – No, puntu e basta.

ALFIO – Ora, io dico, due punti: di unni vi vinni a firmare un contratto senza il nostro consenso?

CARMELA – E voialtri  perché avete accettato senza farini sapiri nenti?

GINA – Un momento. Niente niente, voi sareste…

ALFIO – I legittimi mariti di ‘sti dui culumbrini!

CARMELA – E noi le sventurate mogli di sti dui sciamuniti!

ALFIO – Carmela, non ti permettere!

PEPPINO – E tu, passa a’ casa, fimmina scavallata!

CONCETTA – Ca quali casa, puddicinedda, io me ne vado a Enna.

PEPPINO – Ti dugnu un colpu di seggia ca ti ni fazzu jri o’ spitali, autru ca Enna!

CONCETTA – E pirchì non t’arrisichi, omu di ‘nsoldu?

ALFIO – Peppino, contieniti, sei un artista!

PEPPINO – Ringrazia ‘u Signuri ca sugnu un artista! Servaggia!

CARLO – Signori, come si dice, basta, vi prego!

GINA – Ma certo, non c’è ragione di litigare.

ALFIO – C’è ragione.

CARLO – Io penso che essendo maritati, lo spettacolo viene ancora meglio.

GINA – Naturale. Si conoscono, sono più uniti… Anche per me è meglio.

CARLO – Allora, ci farete l’onore di essere tutti e quattro i protagonisti del mio, come si dice, del mio spettacolo?

ANGELINO – Tutti e quattro? E io?

GINA – Anche lei, certamente. Anzi, lei è sotto la mia personale protezione. Lei non ha moglie, vero?

ANGELINO – No, io ci ho solo ‘a mamma e ‘u papà.

ALFIO – Va beh, se per voi è un onore… accettiamo. Almeno, io e mia moglie accettiamo. Tu chi fai, Peppino?

PEPPINO – E chi fazzu? Chi pozzu fari? Accetto.

CARLO – Benissimo. E allora, partiamo ora stesso. Andiamo tutti al mio Caffè Chantant!

CICCIO – Ci pozzu veniri macari iù?

GINA – Sei sposato?

CICCIO – Scapolissimo.

GINA – E dunque, andiamo!

SIPARIO

ATTO SECONDO

Ambiente da Caffè Chantant

Naturalmente, gli attori impegnati nel “Caffè Chantant”, saranno gli stessi che copriranno i ruoli di Alfio, Peppino, Carmela, Concetta e Angelino (ma se si vuole, potranno essere coinvolti anche Ciccio, Carlo e Gina). Per praticità di scrittura e per lasciare spazio all’inventiva di chi dirige, abbiamo indicato solo due coppie di attori.

(Canzone introduttiva. Quindi…)

LUI – Signori, ecco la donna! (Ironico) Oh, sublime creatura!

LEI –  Che fai, mi stai sbentando?

LUI – Ci mancassi.

LEI – La donna è nata per dare equilibrio…

LUI  – …preoccupazioni!

LEI - … calore…

LUI  - … camurrii!

LEI - … amore…

LUI - …aurtamentu!

LEI -  … Nata per dare conforto…

LUI - … rotture di corbelli!

LEI - … dolcezza…

LUI - … casini!

LEI – Questa adorabile creatura, insomma, è nata per regolare la vita…

LUI - … per distruggere la vita…

LEI - … di quel piccolo…

LUI - … di quel povero disgraziato…

LEI - … insignificante…

LUI - … infelice!

LEI -… e inutile satellite chiamato…

LUI – LEI – (insieme)  “uomo”!

(Cantano. Intanto, interviene la seconda coppia).

UN’ALTRA– E l’uomo, sapete cosa fa? Ricambia la donna dandole solo pene!

UN ALTRO – Ha’ dittu nenti!!

UN’ALTRA – Pene e basta!

UN ALTRO – (ride)C’è chi non ha manco chissu !

UN’ALTRA – Questo spirito è fuori luogo, cretino!

UN ALTRO – Questo luogo va benissimo, bestia!

(Tutti e quattro riprendono a cantare insieme).

UN’ALTRA – CONCETTA (insieme) Signore! Squillino le trombe: ecco l’uomo!

UN ALTRO – PEPPINO (insieme) Signori! Trombino le squillo: ecco la donna!

UN’ALTRA – Cretini!

LUI – A proposito di cretini, io ho una cugina che fa la giornalista. 

UN ALTRO – E a cu’ ci’a cunti?

LUI– No, è che questa mia cugina giornalista, l’altro giorno, ha curato un bel servizio.

UN ALTRO – Io, invece, ho una cugina che ha fatto un bel servizio al curato.

LUI – Io mi riferivo a un servizio giornalistico.

UN ALTRO – Io no.

LUI – Comunque, mia cugina ha fatto veramente un gran bel servizio.

UN ALTRO – Mia cugina è più brava. Tutti ‘u diciunu.

LEI – (sospira sconsolata) Signori, ecco il maschio. Volgare, scunchiurutu…

UN’ALTRA - … e un po’ coglione!

LEI – Questo singolare esemplare di bipede, non ancora, purtroppo, in via di estinzione, fin dalla più tenera età, mostra dei segni inconfondibili di demenza. E non vi inganni la cultura maschilista che si affanna a spacciare tale demenza per genialità. La verità è sotto gli occhi di tutti.

A SCUOLA

LA MAESTRA – Bambini, buongiorno. Io sono la maestra supplente.

ALUNNO – Buongiorno, signora maestra supplente.

MAESTRA – Tutti presenti?

ALUNNO – Sì, signora maestra supplente.

MAESTRA – Bene. Cominciamo la lezione.

ALUNNO – Certo, signora maestra supplente.

MAESTRA – Chi vuol venire per l’interrogazione? (Nessuna risposta) Nessun volontario? Allora, chiamo io. Vieni tu.

ALUNNO – (si guarda attorno) Chi, io?

MAESTRA – Sì. Cominciamo con alcune domande di cultura generale.

ALUNNO – Sono pronto, signora maestra supplente.

MAESTRA – Dimmi, che cos’è il “fattore di potenza”?

ALUNNO – Fattore di potenza: dicesi di un contadino della Basilicata.

MAESTRA – Ma che sei cretino?

ALUNNO – No, sono di Militello. Cretino, invece, è un abitante dell’isola di Creta.

MAESTRA – Microcefalo!

ALUNNO – La so. “Microcefalo”: sorta di pesce marino commestibile di piccola dimensione. Se il suddetto pesce è di dimensioni medie, si chiama “cefalo”. La “cefalea”, invece, è il forte mal di testa che colpisce quel pescatore che non riesce a prendere né cefali né microcefali.

MAESTRA – Bravo! Che spiritoso! Rispondi. Cos’è l’ortografia?

ALUNNO – Facile. So anche questa. Dunque, ortografia. Fanno parte dell’ortografia tutti gli scritti di argomento campestre. Verbi attinenti all’ortografia: zappare, coltivare, mietere, ecc.

MAESTRA – Hai ragione. Tu non sei cretino. Sei semplicemente un autolesionista!

ALUNNO – Non è vero, signora maestra supplente. Mai stato autolesionista.

MAESTRA – Sai, almeno, cosa vuol dire?

ALUNNO – Naturalmente. Autolesionista: dicesi di maniaco che si eccita danneggiando le automobili in sosta.

MAESTRA – Guarda un po’!

ALUNNO – Io sono molto preparato, signora maestra supplente.

MAESTRA – Vedo. Autodidatta, a quanto pare!

ALUNNO – Ma quando mai! “Autodidatta”: istruttore di guida. Iù non ci haiu mancu ‘a patente!

MAESTRA – Bene. Continua.

ALUNNO – Io so tutto, signora maestra supplente. Sono il primo della classe. Anzi, l’unico della classe.

MAESTRA – Me ne sono accorta.

ALUNNO – Vuole una dimostrazione della mia cultura enciclopedica?

MAESTRA – Sono tutta orecchie.

ALUNNO – “Scuola-bus”: scuola guida per aspiranti conduttori di autobus. “Servo-freno”: arcaico. Schiavo portatore di lettiga romana, utilizzato  per rallentare o arrestare la marcia della medesima. Da non confondere con “servo-sterzo” che era, invece, lo schiavo preposto alla direzione di marcia.

MAESTRA – Oh, Dio!

ALUNNO – “Tombino”: piccolo sarcofago per nani. “Omosessuale”: detto di persona che ha l’idea fissa del sesso. Rafforzativo: “Bisessuale”.

MAESTRA – (mostra di stare male)  Non è possibile…!

ALUNNO – “Sodomizzare”: specificamente usato nel gergo dei barmans: aggiungere soda ad una bevanda.

MAESTRA – Eh?!

ALUNNO – Sissignora, signora maestra supplente. Ad esempio,: sodomizzare un bicchiere di whisky.

MAESTRA – Tu sei un marziano!

ALUNNO – Questa volta ci ha azzeccato. Infatti, sono marziano.

MAESTRA – Cosa?!

ALUNNO – “Marziano”: dicesi di individuo nato nel mese di marzo.

MAESTRA – E… uno che è nato a gennaio?

ALUNNO – Gennarino, naturalmente. A febbraio, “Febbricitante”, a maggio “maggiorenne”, se trattasi di una bella donna, “maggiorata” e così via…

MAESTRA – (in preda ad una crisi di nervi) Ma… dove cavolo hai imparato tutte queste cose?

ALUNNO – Sui libri, signora maestra supplente. Io leggo molto. Ho letto centinaia di testi. Devo dire che ho avuto la fortuna di avere fra le mani testi molto buoni ma, purtroppo, anche dei “testicoli”…

MAESTRA – “Testicoli”?! Che… che vuoi dire?

ALUNNO – “Testicolo”: dispregiativo. Detto di libro il cui contenuto fa schifo.

(La Maestra sviene).

<<<<<<<<<<<<<<<< 

LEI – E ora ditemi: come volete si comporti un esemplare del genere, una volta divenuto, per sua e nostra disgrazia, adulto?

LUI – Ca finiscila! Abbiamo solo assistito a una scena in cui ‘u picciriddu è spertu e la maestra cretina.

LEI – Sì, votala ca s’abbrucia!!

(Chiudere l’argomento con una canzone).

UN’ALTRA– L’uomo e la donna. Due poli che si attraggono e si respingono.

UN ALTRO –  E’ vero. Ma ma c’è da dire che i tempi di attrazione sono molto brevi …!

UN’ALTRA – Infatti, il maschio brucia e consuma la sua passione con tanta, troppa rapidità: praticamente, è un cunigghiu! 

UN ALTRO  – Si viri ca si siddia a pirdirici tempu!

UN’ALTRA – Questi due esseri, dunque, si attraggono fatalmente prima del matrimonio e, fatalmente, si respingono dopo il matrimonio.

(Canzone sull’argomento)

UN ALTRO – Io sono sicuro che fra una cinquantina d’anni arriverà l’ancora di salvezza.

UN’ALTRA – E cioè?

UN ALTRO – Il divorzio. Che è del resto, figlio naturale del matrimonio.

UN’ALTRA – Ma non mi fari ridere: il divorzio, in Italia? Fantascienza"…!

UN ALTRO – E perché? In America già c’è. Sono sicuro che arriverà anche in Italia. Il divorzio: refugium peccatorum degli sposati pentiti! Iù già mu ‘mmaginu quello che succederà.

(Canzone).

LUI – Ultime notizie! Il divorzio sta per arrivare in Italia!

LEI – L’Italia sta per arrivare al divorzio!

L’ALTRO LUI – Ma daveru? Chi mi sta dicennu!? Il divorzio?

LUI – Sissignore, il divorzio!

L’ALTRA LEI – Le femministe sperano!

L’ALTRO LUI – I fimminari macari!

LUI – E finalmente arriva ‘stu divorzio!

L’ALTRA LEI – Le femministe esultano!

L’ALTRO LUI – I fimminari macari!

LUI – Tutti soddisfatti, insomma.

L’ALTRO LUI – Senta, scusi… Ho capito bene? Posso divorziare pì daveru?

LUI – Certo. Ora può divorziare.

L’ALTRO LUI – Veramenti? E’ sicuru sicuru? Non è ca si ni pentunu?

LUI – Stia tranquillo.

L’ALTRO LUI – E allura, vaiu a’ casa e ci’a cantu!

(Canta “Addio, mia bella signora”).

L’ALTRA LEI – Ma non mancano i casi di coscienza…

L’ALTRO LUI – (legge un giornale) “Quarantenne spara alla moglie che gli aveva chiesto di divorziare"… Alla domanda: “Perché l’ha fatto?”, ha così risposto…

LUI – Volevo salvare il nostro matrimonio.

L’ALTRA LEI – (legge) “Trentenne uccide il marito colpendolo con 98 pugnalate”. Alla domanda: ”Perché l’ha fatto?”, ha così risposto…

LEI – L’ho fatto per i miei figli… Lui voleva andarsene di casa e io non sopportavo l’idea che i miei figli vivessero senza padre!

L’ALTRO LUI – E dunque, salvare il matrimonio o accettare il divorzio?

L’ALTRA LEI – Questo dilemma non fa dormire molti italiani…

AL TRIBUNALE

(LEI e IL GIUDICE)

LEI – Insomma, signor giudice, lei mi deve aiutare.

GIUDICE – Ma cara signora, sono qui per questo. Ma ho l’impressione che lei rifiuti il mio aiuto!

LEI – Iù cù mè maritu non ci vogghiu cchiù stari. Mi vogghiu spartiri. Punto e basta.

GIUDICE – Vede? Io vorrei aiutarla ma se lei esordisce in questo modo, signora mia, non ci siamo. Scusi, lei perché si è rivolta alla giustizia?

LEI – Pirchì mi vogghiu spartiri.

GIUDICE – No. Si è rivolta alla giustizia per avere “giustizia”. Giusto?

LEI – Giusto.

GIUDICE – Lei è assolutamente libera di chiedere la separazione, per carità ma io, nella mia veste di magistrato, ho il dovere di adoperarmi per far desistere le parti… per far conciliare le parti. Giusto?

LEI – Giusto.

GIUDICE – Bene. Vedo che comincia a capire. Tanto per cominciare, io le suggerirei di sdrammatizzare la questione…

LEI – E si oggi dumani, chiddu m’ammazza? Bonu ci va lei a sdrammatizzari!

GIUDICE – (ridacchia) Ma che ammazza! Ci vuol ben altro… Dunque, signora, analizziamo i fatti. Mi racconti tutto dall’inizio.

LEI – ‘N’autra vota? Ma si havi du’ uri ca parru! E’ ca lei sa chi è ca sta pinsannu…!

GIUDICE – L’ho ascoltata attentamente, invece. Ma io voglio i dettagli. Sono i dettagli che ci chiariranno la situazione.

LEI – E va bene. I dettagli. Attaccamu ‘n’autra vota. Dunque. ‘A prima timpulata ‘a vuscai un’ora dopo il matrimonio – ca m’hava rumpiri i jammi ddu jornu! L’ultima timpulata ‘a vuscai… Chi ura è?

GIUDICE – Le undici e quindici.

LEI – Du’ uri fa.

GIUDICE – Non ho capito. Cosa è successo due ore fa?

LEI – Il “dettaglio” dell’ultima timpulata, no? Signor giudice, mi deve fare una cortesia: non si deve distrarre. Se no, iù parru e iù mi sentu!

GIUDICE – Ma io non mi distraggo affatto! Continui e sia più precisa.

LEI – Più precisa? Si ci desi macari l’orario dell’ultima timpulata…! Comunque, sarò ancora più precisa. Fra ‘a prima timpulata e l’ultima timpulata sono passati cinque anni e tri misi. E siccomu cinque anni e tri misi corrispondono a 1890 jorna, con la media di circa cinque timpulati quotidiani, io, egregio signor giudice, mi sono sciroppata la bellezza di 9450 iangati, senza cuntari i pizzuluni, i pirati, i capiddi scippati e i sciddicati c’haiu fattu pì scappari!  Ci parsi abbastanza precisa o voli macari i virgoli?

GIUDICE – La prego, signora, non ricominci con le sciocchezze!

LEI – Comu “sciocchezze”? Vidissi ca 9450 timpulati ‘struppianu, allippanu, sminnanu! Autru ca sciocchezze!

GIUDICE – Le ragioni! Voglio sapere le ragioni per le quali suo marito si è lasciato andare a qualche piccola intemperanza. Le ragioni.

LEI – Ma unu ca ci rifila a so muggheri 9450 timpulati chi havi macari “ragioni”?

GIUDICE – (sbuffa contrariato) Senta, mi faccia capire. Il primo schiaffo. Perché suo marito le diede il primo schiaffo?

LEI – Pirchì mè cucinu Tanu mi vasau.

GIUDICE – Ecco. Vede che la ragione c’è!

LEI – Ma quannu mai! Senta, a’ nisciuta d’a chiesa, quannu dui iettunu sangu e si maritanu, chi succedi? Si sa che i parenti ci fannu l’auguri, no? Ed è perfettamente normale baciare la sposa, giustu? E’ normale o non è normale?

GIUDICE – Sì, per carità, è normale…

LEI – E pì mè maritu non fu normali. “Ah, ancora è nenti e già ti metti a vasari i cristiani…! Cu’ schifiu è chissu ca ti vasau? Fussi cosa di dariti ‘na iangata!” E m’a desi.

GIUDICE – Bah, è comprensibile, se vogliamo. Chiara dimostrazione di gelosia e dunque di amore: era innamorato. E successivamente?

LEI – ‘A secunna timpulata m’a desi due ore dopo, durante il “trattenimento”… quannu mè cucinu Tanu cuntò ‘na barzelletta e iù mi misi a ridiri.

GIUDICE – Ancora questo cugino Tano…! Ma lei è recidiva!

LEI – Chi significa “recidiva”?

GIUDICE – Lei ha continuato a sfidare la naturale gelosia di suo marito. Continui.

LEI – “Chi ci arriri? – mi dissi – “Fussi cosa di dariti ‘na iangata!” E m’a desi.

GIUDICE – Comprensibilissimo. La gelosia di cui parlavamo prima. E poi?

LEI – ‘Na vota pirchì ‘a pasta ‘a sculai prima, ‘na vota pirchì ‘a asculai dopu… Ah, ‘u sugu è troppu strittu… Ah, ‘u sugu è troppu lentu… I patati sunu lisci… ‘A ‘nsalata è senza acitu… ‘U maccu è ‘nsipidu… ‘U pollu sta fitennu…!

GIUDICE – Mi permetta, signora. Sa qual è il suo guaio?

LEI – Sì. Ca mi maritai!

GIUDICE – No. Lei è estremamente superficiale. Non si rende assolutamente conto che un povero marito tornando a casa stanco e avvilito dal lavoro, ha ragionevolmente la pretesa di essere servito a puntino dalla propria moglie. E’ comprensibile, se vogliamo. Mi perdoni, signora… sono costretto a rivolgerle una domanda… intima, per così dire… indiscreta. Ma io sono come il confessore, dunque non abbia remore e sia sincera. Sessualmente avete delle incompatibilità? I rapporti sono regolari o no? Sì, dico, va tutto bene, in questo senso?

LEI – (dapprima, titubante e timida) Insomma… Sì, certo… i rapporti sunu regolari. Quannu iddu “finisci”, si vota regolarmente di dda banna e cu’ si visti si visti! (Il giudice scuote la testa) Pirchì annaca ‘a testa?

GIUDICE – E’ comprensibile, signora. Per un uomo è comprensibilissimo. L’essenziale è che suo marito assolva ai suoi doveri coniugali.

LEI – Ho l’impressione che lei non ha capito. Signor giudice, quannu iddu “assolvi” e finisci, iù ancora mi staiu abbissannu pì curcarimi…!

GIUDICE – E’ un po’ frigida, forse?

LEI – Ca quali frigida! E’ iddu ca è ‘nsaittuni! A occhiu e cruci ci sta vinti, trenta secunni!  L’autra vota, iù ci dissi… . matri, mi vergogno…

GIUDICE – Non si preoccupi… io sono un padre di famiglia…

LEI – Ci dissi: “Senti, Turiddu, vulemu pruvari in un’altra maniera? Pì ‘na vota, vulissi stari iù di supra”. E chi ci avvissi dittu? Accuminciò a vanniari: “Ah, tu si’ ‘na buttana… Cu’ t’insignau ‘sti porcherii? Per tua norma e regola, ‘u masculu sugnu iù e perciò iù haiu a stari di supra! Fussi cosa di dariti ‘na iangata…!” E m’a desi.

GIUDICE –(sorride) Ma come fa a non capire, signora? Come fa a non capire che lei, col suo comportamento – magari in buona fede, non discuto – ha decisamente mortificato la virilità di suo marito e quel pover’uomo ha giustamente reagito. E’ comprensibile, se vogliamo. (Pausa) Mi ascolti bene. A mio avviso, lei, signora, non ha motivi validi per chiedere la separazione. Mi creda.

LEI – Signor giudice, iù di motivi n’haiu almenu 9450!

GIUDICE – E no, non basta qualche schiaffetto per distruggere l’unione matrimoniale. Si sa, l’amore è anche contrasto, discussioni, si sa. Adesso lei se ne torna a casa, buona buona… parla civilmente con lui… Ammette di avere sbagliato e vedrà che suo marito comprenderà… Saprà capirla e perdonarla. In fondo, noi uomini siamo generosi. E – la prego – in futuro, cerchi di assecondarlo, cerchi di capire le esigenze del suo uomo. E’ questo il dovere di ogni donna, capisce?

LEI – Ma ‘u sapi ca lei è curiusu pì daveru! Allura, n’ha caputu nenti! Iù mi vogghiu spartiri, ci staiu dicennu!

GIUDICE – (s’innervosisce visibilmente) Non sia testarda! Non persista sulle sue posizioni! Anzi, la invito a desistere! Altrimenti l’istituto del matrimonio viene avvilito, depauperato, mortificato…!

LEI – Ma quali istitutu?! Sugnu iù avvilita, mortificata, acciuncata,sminnata e anniricata! Chi è s’u scurdau di ddi 9450 timpuluni…?

GIUDICE – (sempre più nervoso) La donna ha il dovere di difendere il sacro vincolo del matrimonio! Costi quel che costi! Dunque, la smetta con le sue stupide recriminazioni! Va bene?

LEI – E iù ci staiu dicennu ca mi vogghiu spartiri! Va bene?

GIUDICE – (completamente fuori di sé) No! Non va bene affatto! Fussi cosa di darici ‘na iangata! (Le dà un sonoro ceffone)

LEI – (al pubblico, allibita) E… m’a desi?!

 ^^^^^^^^^

LEI – Avete capito come stanno le cose? La verità è che noi donne abbiamo sempre vissuto in schiavitù. Da secoli, sopportiamo i soprusi, le angherie, la gelosia morbosa di ‘stu sciamunitu chiamato maschio.! 

OTELLO (musicabile)

(Le luci colpiranno, uno alla volta, i personaggi che si presentano)

IAGO – Sono Iago, il cattivo Iago.

         Di Desdemona me ne frego!

         Io odio Cassio, odio Otello

         Odio questo e odio quello!

Io sono nato per odiare!

         Son così… che ci posso fare?

         Odio tutti fuorché me stesso…

         Insomma, sono proprio un cesso.

DESDEMONA – Sono Desdemona, dolce e piacente

         Sono virtuosa e vivo onestamente.

         Sono io la sposa di Otello

         Il Moro geloso, proprio quello.

         Per colpa di Iago e d’un fazzoletto,

         con un piano odioso e perfetto,

         sono stata davvero fregata

         e son finita morta ammazzata!

OTELLO – E io sono il Moro Otello

         generale focoso e bello!

         Di Desdemona sono lo sposo…

         Io l’amo tanto e sono geloso!

         Per colpa di Iago, un vero stronzo,

         ho fatto la figura del gonzo!

         Ho strozzato la mia sposa…!

         che adesso sottoterra riposa…

(In scena solo IAGO)

IAGO – (ride sinistramente) Quando mia madre mi mise al mondo

         mi guardò e poi disse: “Porco mondo!”

         Perché quando son nato mica strillavo…

         No, signori miei, io ridevo!

         Me la ridevo sinistramente…

         Una scena davvero agghiacciante!

         E’ chiaro, dunque: cattivo ci son nato.

         Crescendo, poi, mi sono raffinato.

         Al momento, ho in testa un progetto.

Un piano di prestigio, di tutto rispetto.

         E ben presto, questo schifo di castello

         vedrà la disfatta di Otello

         e finalmente Desdemona morrà!

         Pregusto la tragedia: hip hip urrah!

         Arriva il fesso con l’allocca…

         (al pubblico) Mi raccomando, acqua in bocca! (Via ridendo)

(Entrano OTELLO e DESDEMONA)

OTELLO – Io t’amo Desdemona bedda!

         Bedda! Cchiù bedda di ‘na stidda!

DESDEMONA – Mi fate arrossire, mio signore…

         Sappiate ch’è solo vostro il mio cuore.

OTELLO – Lo so che m’ami e so che sei onesta.

         Ma si vardi un altro, ti fazzu la festa!

         M’avissiru ammazzari si non t’ammazzu!

         T’affucu, ti sminnu, mi fingiu pazzu!

DESDEMONA – Io amo voi, mai vi tradirei

         Non minacciate… mai v’ingannerei…

OTELLO – Va bene, va bene, ti credo, donna.

         Non sei capace di farmi li corna…

(Sopraggiunge IAGO)

         Oh, Iago, amico mio carissimo!

IAGO – Salute, signore eccellentissimo!

         M’inchino a voi, nobile signora…

DESDEMONA – Il vostro garbo, Iago, mi onora…

OTELLO – Ritirati pure, dolce sposa.

         ché devo dire a Iago ‘na cosa.

DESDEMONA – Col vostro permesso…

OTELLO – Ti sia concesso.

(Desdemona esce)

         Allora, Iago, amico bello

         che ne pensa la gente di Otello?

         E della mia sposa che dicono?

         Parra dunque, come ci giudicano?

IAGO – Vi prego, non date ascolto alla gente.

         La gente è soltanto impertinente.

Voi siete persona intelligente.

         A voi, Otello, non sfugge niente…

         Che ve ne frega, dunque, della gente?

         Lasciateli cantare liberamente.

OTELLO – Ma perché, fannu curtigghiu, per casu?

         Qualcunu mi havi supra lu nasu?          

         Qualcunu sparra la mia signora?

         Parra, Iago, o t’abbiu fora!

IAGO – Se voi insistete, parlo allora.

OTELLO – Ca parra, chi ci aspetti ancora?

IAGO – Pare che Cassio, vostro caro amico…

         Sia chiaro, qui lo nego e qui lo dico…

         Insomma, pare corteggi vostra moglie…

         Pare che abbia delle strane voglie…

OTELLO – Sta’ parrannu di Cassio, ‘u cavalere?

IAGO – Sì, mi riferisco a lui, messere.

OTELLO – Chi sta’ dicennu, Iago, chi ‘mpapocchi?

         Viri che ti do du’ pugna ‘nta l’occhi!

IAGO – E’ la verità, mio generale.

         Sono un amico onesto e leale.

OTELLO – E dimmi ‘na cosa: mia moglie chi fa?

         Fa finta di nenti oppure ci sta?

IAGO – Si ha la sensazione che lei ci sta.

OTELLO – Comu, comu…? Mè muggheri ci sta?!

         Dovrei cridiri a ‘sta bestialità?!

IAGO – Non ci volevo credere neanch’io …

OTELLO – Si dici minzogna, ne paghi il fio!

IAGO – Ma quando vidi la vostra signora

         in dolce colloquio per più di un’ora

         col vostro amico Cassio sorridente…

         ogni dubbio si sgombrò dalla mente…

OTELLO – Se dici il vero ti ni sugnu gratu

         se no ti puoi ritenere scannatu!

         Tu hai delle prove, prove sicure?

IAGO – Io ce l’ho le prove, mio signore

         ma non vorrei addolorarvi ancora…

OTELLO – Ittasti la petra e ti ritiri, ora?!

         Iù vogghiu sapiri unu di tutto!

IAGO – Non vorrei esser causa d’un lutto…

         Può darsi che io mi sia sbagliato

         che le parvenze m’abbiano ingannato…

OTELLO – Nesci li provi, santu diavuluni!

         Prima ca ti pigghiu a piratuni!

IAGO – Riconoscete questo fazzoletto?

OTELLO – Dammillu subitu, ‘stu fazzoletto!

         E’ il regalo ca fici a mè muggheri!

         Chi ci fa ‘nte to’ manu, peri peri?

IAGO – Questa è la prova del suo tradimento.

         Lo raccolsi io stesso dal pavimento…

         Dopo avere incontrato il suo amante

         le cadde questo sbadatamente…

OTELLO – Non ho bisogno d’altro! Basta accussì!

         L’amore che provavo pì idda finì…!

IAGO – Mi dispiace di avervi sconvolto…

         Vedo che siete molto scuro in volto…

OTELLO – Iaghino…! Scuro io ci sono nato!

         Mi pigli per il culo, disgraziato?!

IAGO – Oh, che gaffe! Mi potete perdonare?

OTELLO – Vo’ duna li cianchi ca haiu chi fare!

(Otello esce infuriato)

IAGO – (da solo. Al pubblico) Il piano è riuscito perfettamente

         E pensare che Cassio non c’entra niente…

         e che Desdemona è pura e innocente…!

         Quel fazzoletto, naturalmente,

         l’ho trafugato subdolamente…!

         Tuttavia, ella morrà ugualmente!

         E a me non me ne frega niente!

         Perché io sono cattivo…! E un po’ demente!

(Ridendo sinistramente, via rapido.

Rientra Otello che trascina Desdemona).

OTELLO – Sei sdisonorata!

DESDEMONA – Oh, me disgraziata!

OTELLO – M’hai fatto cornuto!

DESDEMONA – Ma siete impazzito?

OTELLO – Vedi che so tutto!

         Dov’è il fazzoletto?

DESDEMONA – Quale fazzoletto?

OTELLO – Il mio fazzoletto!

         Chiddu ca ti è cascato

         dopo aver fornicato!

DESDEMONA – Questa è una menzogna!

OTELLO – Vergogna! Vergogna!

         Qua è il fazzoletto!

         Tu sei andata a letto

         con Cassio maledetto

         e t’u stringisti al petto!

DESDEMONA – Di che Cassio parlate?

         Che dite? Che fate?

         Oh, giornata amara!

OTELLO – Muta, tappinara!

         Ti vogghiu affucari!

         Ti debbo ammazzari!

DESDEMONA – Ma sono innocente!

OTELLO – Non è veru niente!

DESDEMONA – Oh, me tapinella…

OTELLO – Mori, buttanella!

(Buio).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

LEI – Eh, sì. La gelosia è veramente una brutta bestia.

LUI – E spesso, la donna è una bestia ancor più brutta!

LEI – Ma viditi quanti n’ha suppurtari la donna. Anche per strada, o sul tram.

(Stacchetto musicale un po’ misterioso che introduce…)

SUL TRAM… A CATANIA

(Il tram è in marcia. LUI, con l’aria più innocente di questo mondo, è letteralmente e platealmente attaccato a LEI che mostra chiari segni d’insofferenza e d’imbarazzo…)

*

LEI – Scusi ma lei non havi nenti chi fari?

LUI – No. Quali chi fari pozzu aviri? Staiu aspittannu di scinniri… (La “mano morta” è sempre più viva).

LEI - (l’imbarazzo aumenta)  Gentilmente… si vuole spostare, per favore?

LUI – Pirchì, ci portu ‘mpacciu, ccà?

LEI – (non ne può più) Lei è maleducato! Quantu scinnu, vah! (Via)

LUI – Quannu siti accussì mateliche, pigghiativi ‘u tassì!

L’ALTRO LUI – (gli si avvicina) I fimmini su’ antipatiche, abberu?

LUI – Allura! A chi ci pari ca unu ci havi ‘u sbaddu?!

L’ALTRO LUI – Ora ci voli! (Gli si accosta sempre di più)

LUI – Vo’ diri, un galantuomo è pe’ fatti so’ e si deve sentire dire che è maleducato!

L’ALTRO LUI – Lassassi perdiri, non si pigghiassi di colira… Tutti i stissi su’ i fimmini…! (Gli si appiccica addosso. La “mano morta” è in azione)

LUI – Appoi, tutta ‘sta gran biddizza di fimmina…! E’ ca siccomu su’ tappinari, si devono mettere in mostra pì forza!

L’ALTRO LUI – ‘A virità, è. (Continua le sue… operazioni)

LUI – Menu mali ca sugnu una persona perbene, se no ci’avissi vutatu ‘na iangata!

L’ALTRO LUI – Ma unu chi fa, si può compromettere pì ‘na tinta fimminazza?

LUI – (realizza finalmente d’essere oggetto di attenzioni da parte dell’altro) Senta, scusi… ma lei c’ha fari assai ancora?

L’ALTRO LUI – Bih, iù ‘o capolinea scinnu!

LUI – Me la fa la cortesia di spustarisi?

L’ALTRO LUI – Pirchì, ci do fastidio?

LUI – E certu ca mi duna fastidio!

L’ALTRO LUI – Ma ‘u sapi ca lei è curiusu forti?

LUI – No. ‘U curiusu è lei ed è macari facchinu, ha capito? Varda ch’è bella! Quantu mi ni scinnu ca è megghiu! Prima ca ci dugnu ‘na carcagnata a stu porcu!  (Via rapidamente)

L’ALTRO LUI – Matri mia! E chi su’ tutti attaccati ch’e’ spimmuli, ‘sta matina?!

*

(LUI è seduto. All’arrivo di LEI – chiaramente in stato di gravidanza avanzato – finge di leggere il giornale o di guardare altrove, per non doverle cedere il posto. Per qualche secondo, lei guarda lui quasi con aria implorante…)  

LEI – (quasi con un bisbiglio perché sta male)  Mi scusi… le dispiacerebbe farmi sedere per qualche minuto…?

LUI – (sguardo sfuggente) E pirchì?

LEI – Perché non mi sento molto bene…

LUI – Lei sula? Iù ci haiu ‘nduluri di testa…!

LEI – Ma io aspetto un bambino…

LUI – E no’ pò aspittari a dditta?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

(Una donna molto anziana – L’ALTRA LEI – appoggiandosi ad un bastone, cerca un posto libero…)

L’ALTRA LEI – Nenti posti. E unni m’assettu? Oh, Benedetto Dio…! Iù non ci ‘a fazzu cchiù! Non c’è un’anima pia ca mi duna ‘u postu? (Nessuna risposta) Nenti. Non ci n’è anime pie… (Si rivolge a un signore) Sintissi, beddu, m’ha scusari… chi fa, mi fa assittari lei?

LUI – E chi è, giustu giustu iù? Cù tanti picciotti ca ci sunu accuffulati, mi sconcica propriu a mmia ca ci haiu i jammi vunchiati?!

L’ALTRA LEI – M’ha scusari, gioia. (Si rivolge a un altro) Giovanotto, mi facissi assittari lei, pì opira di carità… ca ci haiu ‘u nervu sciaticu e l’artriti ‘nte’ peri!

L’ALTRO LUI – E iù ci haiu i nervi forti e i trigghi ‘nte’ manu  …!

<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

LEI – (rivolta a LUI) Mi scusi, dovrei andare in piazza Teatro Massimo. Dove mi conviene scendere?

LUI – Lei ha scinniri in via Ventimiglia… Poi di ddà su’ du’ passi…

L’ALTRA LEI – Ma chi ci sta ‘ncucchiannu a dda carusa?! Lei ha scinniri, inveci, o’ capulinea. Di ddà non ci voli nenti p’arrivari o’ Teatru Massimu.

LUI – Ma quannu mai! (A Lei) Lei ha sentiri a mmia. Scinnissi in via Ventimiglia.

L’ALTRA LEI – Non ci dassi cuntu a chissu! Lei ha scinniri unni ci dissi iù!

LUI – (all’altra lei) Ma si non sapi mancu unni sta di casa, pirchì parra?

L’ALTRA LEI – Sbagghiò! Forsi è a lei, ca a’ casa, ci l’hanu accumpagnari c’a manu! 

LUI – Vo’ diri che, eventualmente, mi ci fazzu accumpagnari di sò soru!

L’ALTRA LEI – Bravu pì daveru! Non sulu a ‘sta nuzzuntedda ‘a stava facennu scinniri ‘nta firmata sbagghiata… è macari maladucatu e facchinu!

LUI – La facchina è lei ca si intrometti in discussioni ca non ci appartenunu!

LEI – (confusa e imbarazzata) Sentite, non è il caso… non importa… Magari scendo subito alla prima fermata…

LUI – (a Lei, molto aggressivo) Lei deve scendere unni ci dicu iù!

L’ALTRA LEI – (a Lei, molto aggressiva) Lei scinni unni ci dissi iù!

LUI – (all’altra lei) S’ha stari muta, ha capito?

L’ALTRA LEI – S’ha stari mutu lei!

LUI – (alza un braccio minacciosamente) Beddamatri, fussi cosa…! Ha ringraziari o’ Signuri ca è fimmina!

L’ALTRA LEI – E’ lei che deve ringraziare o’ Signuri ca sugnu fimmina! Perché se non ero una signora, cù ‘na pirata ‘u faceva nesciri d’o finistrinu!

LUI – Chi cosa è lei, ‘na signora?! Lei è ‘na lavannara!

L’ALTRA LEI – Cretino!

LUI – Sarvaggia!

LEI – Scusatemi…

L’ALTRA LEI – (a lei) Lei si facissi i cazzi  so’! (A lui) Puddicinedda!

LUI – Tappinaruna!

L’ALTRA LEI – L’occhi ti staiu scippannu, sdisonestu!

LUI – Cosa ca non servi!

(E tra le urla… Buio).

<<<<<<<<<<<<<<<< 

CONCLUSIONE  

L’ALTRO LUI – Bene. Ecco, dunque, la donna ed ecco l’uomo. Due strani pianeti, ognuno dei quali gira, fatalmente, nell’orbita dell’altro. Ed è, perciò, altrettanto fatale che, qualche volta, girando girando, entrino in  rotta di collisione…

LUI – Noi abbiamo semplicemente fatto un rapido giro di ricognizione intorno a questi due pianeti.

LEI – E abbiamo scoperto che il pianeta “Uomo” continua a fare il suo tranquillo e indisturbato giro di rotazione attorno… a se stesso!

L’ALTRO LUI – Mentre il pianeta “Donna” tenta di fare il suo giro di… rivoluzione!

L’ALTRA LEI – Cos’è, un giro di parole?

L’ALTRO LUI – Sì, mi gira così…!

LEI – Vorresti prenderci in giro?

LUI – Sentite, ‘a vulemu finiri e ce ne andiamo a fare un giro…

L’ALTRA LEI – E tu non rigirare la frittata!

LEI – Gira e rigira, volete aver ragione sempre voi! (Gli volta le spalle)

L’ALTRO LUI – Dai, che fai mi giri le spalle …?

LEI – Gira al largo!

LUI – Avanti, sciocchina, girati.

LEI – Non mi giro, mancu si mori!

LUI – Senti, non mi fari girari i…

L’ALTRA LEI – Non diventare volgare altrimenti ti giro ‘na timpulata!

L’ALTRO LUI – Ora finemula. Diamogli un giro di vite!

LUI – Va bene, finemula. Però, non così, non litigando…!

LEI – E allora, come vorresti finirla?

LUI – Allegramente! Con un bel giro… di valzer!

(Le due coppie ballano e cantano.

 Buio)

SIPARIO

.

      

 

 

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 21 volte nell' arco di un'anno