Caffè e cornetti

Stampa questo copione

CAFFE’ & CORNETTI

Commedia brillante in due atti     di

Francesco Chianese

Commedia brillante

in due atti di

di:

                               di:

 
Personaggi

(in ordine di apparizione)

MASINO

CONCETTA

NICOLA

TURI

ADELI

MATRIOSCA

LUCIA

ALFIO

ANTONIO

“CAFFE’ E CORNETTI ”

- PRIMO ATTO -

SCENA 1

(La scena deve rappresentare un soggiorno con due porte, una interna (meglio se due) ed una esterna, più una finestra)

(Masino con addosso una tuta è intento a versare del caffè in due tazzine poste su di un vassoio)

MASINO: (mette lo zucchero) Duci ci piaci a me mugghieri… e iò abbondo… u cafè ava a

ghiessiri duci. Duci comu a idda u me zuccuru, u me meli… (pausa) ora ci mettu sta rosa (la

prende da un portafiori)  comu ornamentu e ci portu u cafè to lettu…

(alza il vassoio come per portarlo che entra la moglie vestita di vestaglia)

MASINO: Cuncittina, e chi iè ti alzasti già? E iò chi ti stava purtannu u caffè to lettu….

CONCETTINA: (tra l’ironico e il seccato) E iò mu magginava, pi chistu scinnì subutu ca sutta…

non ti vulia fari fari i scali cu vassoio te mani…

MASINO: Ma quantu sini primurusa, Cuncittina mia… assittamuni e pigghiamuni u caffè prima

chi si riffrida.

CONCETTINA: Già… prima chi si rifridda… (avvicina la tazza alla bocca, lo assaggia e fa come

 disgustata) Masinuzzu… na picchicedda duci mi parri stu caffè…

MASINO: U sacciu… u fici così pi tia… picchì sacciu chi ti piaci duci…. Ci misi dodici cucchiaini

di zuccuru, non sini contenta?

CONCETTINA: Si, certu… però a prossima vota u fazzu io u cafè… così non ti stanchi….

MASINO: Ma quantu sini bedda… sini a me vita… U sa chi facemu ora….

CONCETTINA: No, chi facemu…

MASINO: Tu ti ttonna a cucchi… tantu to patri non si svigghia prima di novi… io mi fazzu na

bedda cussa d’allenamentu, comu tutti i ionna… pi smaltiri i chili di troppo e ghiessiri a to

attizza. Poi mi fazzu na bedda doccia e poi di cussa a travagghiari.

Non è giustu chi tutti i ionna ava a ghiessiri Nicola, u me socio, a ghiapriri u saluni.

CONCETTINA: Non penzu propria chi Nicola sa pigghia pi chistu… Purru a tia ha capitatu mi resti

sulu a fari barba e capiddi….

MASINO: Certu chi ha capitatu… anzi ultimamente, ora chi ci penzu, ha capitatu o spissu….

Secunnu mia avi qualchi tresca cu quacchi d’una e non mu voli diri. Comu si io ciu dicissi a

so mugghieri

CONCETTINA: Ma chi dici Masinu! Nicola mi parri unu seriu e a so mugghieri ci voli beni assai e

un tortu i chistu non ciu facissi mai…

MASINO: sarà… però avi un comportamentu stranu… di tantu in tantu ci sona u cellulari e iddu

scappa di cussa, lassannu u saluni ghinu… figurati chi l’ultima vota… chi fu a ieri

pomeriggiu… lassò un clienti ca facci insaponata a metà… sunò u cellulari, dissi a tutti:

scusati, e pattiu comu un fulmini…

(si alza) Comunque, chisti non sunnu affari me…Ognunu è liburu di fari chiddu chi voli… 

Allura, io vaiu ah…. Tu cucchiti purru , ancora viatu ieni (la bacia ed esce correndo)

SCENA 2

(Concettina resta sola, si affaccia alla finestra, e fa segnale a qualcuno come per invitarlo ad entrare) (poi apre la porta ed entra Nicola, subito dopo sbarra la porta con il ferro, in modo da non potere essere aperta dall’esterno nemmeno con la chiave)       

CONCETTINA: Moviti, trasi Nicola… me maritu ora, ora, pattiu pa cursa mattutina

NICOLA: U visti… e sapissi chiddu ch’eppa a fari mi non mi fazzu sgamari… mi mucciai arreti e

machine come e picciriddi chi giocunu a mucciatedda.

CONCETTINA: Nicola, ema a ghiessiri chiù prudenti… me maritu sospetta chi tu ha na storia cu

quacchi duna, ma pi futtuna no penza chi chista sugnu io…

NICOLA: Ci mancassi sulu chi ni scoprissi… ruvinati sariumu….

CONCETTINA: Cettu, non ci vogghiu pinzari a chiddu chi mi facissi Masino…

NICOLA: E a mia Adeli, me mugghieri… (pausa, poi cambiando tono) Si…, tu dici ch’ema a

ghiessiri prudenti… e comu si po essiri prudenti si tu vo mi ni cuntramu sulu ca , ta to

casa…

CONCETTINA: Non cuminciamu cu solitu discussu… a me patri sulu no pozzu lassari, avi na certa

età e mi scantu a lassarlu sulu…

NICOLA: Chistu è purru veru… no po lassari sulu a to patri. Ma, senti na cosa… c’iaviti mai                pinzatu mi ci pigghiati na badanti a to patri???

CONCETTINA: Eccomu???… propriu a ieri sira parrà cu patri Ignazio, un parrinu chi si occupa di        mannari extracomunitari… chissacciu rumeni, polacchi, russi… chi fannu di badanti e unni           avissi  aviri risposta…

NICOLA: Speriamu beni, allura… almenu cu na badanti intra….

CONCETTINA: (lo interrompe)…. Ni putemu vidiri purru fora…

NICOLA: Propriu così… ma cusapi quantu avemu aspittari prima mi sta badanti si presenta cà.

CONCETTINA: Chistu no sacciu… però mi sa chi di tempu cinni voli… oggi giorno ci sunnu tanti       richiesti…

NICOLA: (cambiando tono) va bene, Cuncittina ragiuni tu ha… Ma almenu na vota, to frattempo        chi si ricogghi sta badanti, sempri si si ricogghi… non ni putemu ccuntrari o stisso a nautra       banna… ti porti u telefonino       e ci telefoni ogni cinqu minuti, pi sapiri comu staci e pi stari          tranquilla…

CONCETTINA: E ci torna.. Ti sta scuddannu chi me patri oltri a essiri vecchiu… è completamenti       suddu di na ricchi e di l’autra non ci senti tantu bonu… quindi si si trova a ghiessiri du lato    da ricchi malata, u telefunu chi sona no senti…(cambiando tono) Ma picchì… chi penzi chi           non mi piacissi purru a mia, almenu na vota, mi ni videmu fora e stari chiossà assemi…             purtroppo però, non è possibili e n’ema a ccuntrari ca a sta ura, quannu me maritu si fa a         cussa, e te pausi, quannu me patri ci pigghia u sonnu e si dummenta.. almenu finu a quannu            arriva sta badanti .

NICOLA: (amareggiato) ma così, non cià fazzu chiù…, ma fazzu sempri spittannu u to squillu pi

precipitarmi di cussa cà … menomali, almenu, chi non c’è to figghia  chì è a studiari e staci

fora paisi

CONCETTINA: Matri, matri… mi l’avia a scuddatu…

NICOLA: Chi t’avia a scuddatu, Cuncittina…

CONCETTINA: Chi stasira veni me figghia… ci fineru i lezioni all’Università.

A so facoltà… chidda di Lettere, si capì bonu chiudi ora e idda stasira ritorna a casa…

NICOLA: e ficimu tridici…. Chistu voli a dirri chi non n’ema vidiri chiù…

CONCETTINA: Chi c’entra… sulu pi l’estate… poi ci ricuminciunu i lezioni.  Idda s’ava a laureari

 prestu… picchì s’ava a maritari. U so zitu è già dutturi e non voli spittari chiu di tantu…

NICOLA: Iddu non po spittari… inveci io… naiu pacienza ….

CONCETTINA: Però considera… chi forsi, forsi è megghiu… a me patri, quacchi vota,  ciu

putemu lassari a idda e così… niautri…

NICOLA: …Miscula, veru ieni, e niautri ni putemu vidiri fora senza problemi… Veru è chi tutti i

 mali non venunu per nuocere…

SCENA 3

(dal di fuori si sente rumore. E’ Masino che prova ad aprire la porta senza riuscirci)

MASINO (Fuori campo): Cuncittina.. chi ci pigghiò a sta porta chi non apri…

CONCETTINA: Matri me maritu ieni… e chi fici si ritirò prima?

NICOLA: (impaurito) E che fari ora… chi c’è cuntari… ch’ema fari Cuncittina…

MASINO (Fuori campo): Cuncittina ti sbrighi a ghiapriri sta porta…

CONCETTINA: Un attimu chi arrivu… (a Nicola) Sta calmu Nicola…. Mucciti arreti a sta tenda…

 poi quannu iddu passa da banna mi si cancia, tu ta fili di gran cursa….

(Nicola spaventato si nasconde dietro la tenda e Concettina va ad aprire)

CONCETTINA: Bonu chi ti apru…

(entra MASINO)

MASINO: Ma chi ci mittisti u ferru a porta?

CONCETTINA: Cettu… stanotti fici un sognu stranu chi mi fici scantari e  così pi sicurezza ci misi

u ferru a porta… e scusimi Masinuzzu si ti fici spittari… ma era to bagnu…

MASINO: Ou, stu scantu fu tantu forti chi ti spasciò purru u stomucu…

CONCETTINA: Propriu così… ma ora mi sentu megghiu…

MASINO: Chi geniri di sognu facisti… fozza Cuncittina, cuntimmillu chi m’incuriosisti (si siede)

CONCETTINA: E chi è ti sittasti?

MASINO: Picchì, u sognu l’è scutari addritta?

CONCETTINA: No è chi… magara… eni tardu e a ghiapriri u saluni… u dicisti tu stissu chi non è

giustu chi l’ava a ghiapriri sempri Nicola…

MASINO: e va beni… vorrà diri che si sacrificherà purru stamattina…Ora u chiamu o cellulari e ci

dicu chi vegnu chiù tardu…

CONCETTINA: (quasi urlando di terrore) No, o cellulari no…. Putissi sunari e… svigghiari a me

 patri…

MASINO: Fammi capiri… ma comu pò un cellulari di proprietà di cu staiu chiamannu… chi sona a

cu staiu chiamannu… svigghiari a to patri chi sicuramenti è ad una distanza, di cu staiu

chiamannu, di almeno due chilometri… e chi , dopotutto, è suddu comu na campana ?

CONCETTINA: Veramenti suddu comu na campana non è, vistu chi di na ricchi ci senti… e poi

io… non vulia diri chistu… vulia diri chi putissi… sunari… ma sicuramenti non sona picchì

sarà studatu… (ad alta  voce) studatu… capisti? U Cellulari sarà Studatu… capisti??? Sarà        studato.. propriu così   s t u d a t u….   A stuta stu cellulari….

(si vede Nicola che spegne il cellulare)

MASINO: Bonu, bonu… non t’incazzari… u capì sarà studatu. Ma io ci provu o stissu… (compone

 il numero dal suo cellulare…) ragiuni tu avii… è propriu studatu….. Vorrà diri chi u sognu

mu cunti nautra vota (si alza). Quantu passu da banna , mi fazzu na doccia, mi vestu e vaiu a

travagghiari… Cuncittina, non ti siddiari… priparimi i robbi chi m’è mettiri…

(ed esce)

CONCETTINA: Un attimu chi ti priparu

(Fa segnale a Nicola di andarsene e lei, di corsa, segue il marito nell’altra stanza)

SCENA 4

(Nicola, scopre la tenda… si guarda intorno e piano, piano si appresta ad uscire… arrivato però a toccare la maniglia della porta entra in scena Turi, il papà di Concettina con addosso il pigiama e una giacca da camera)

TURI: Nicola, chi sta facennu? Vinisti ora o già  ti nni sta nnannu?

NICOLA: (impaurito emetto un piccolo urlo) No… no… Don Turi…. Ora… ora vinni… Passava di

 ca e…  vinni pi vui…

TURI: Parra chiù forti u sa chi di sta ricchi non ci sentu bonu… (e si mette come per ascoltare con

l’orecchio buono)

NICOLA: (scandendo le parole) Passava di cà… e pinsai di farvi visita e magara purru a barba,

vistu chi di vostru iennuru na vuliti fatta. Vitti a porta aperta e trasì…

TURI: trasisti a cuperta? Me figghia l’eppa lassari arreti a porta…

NICOLA: No a cuperta… a porta era aperta… comunque lassumu perdiri… ora ci fazzu a barba

TURI: Mi fa a barba? Si, si… grazie…fammilla tu a barba… io di me iennuru non mi fidu… iddu a

            manu pisanti avi e di iddu a facci non ma fazzu tuccari.

NICOLA: Va beni, ora cià fazzu io… (si guarda intorno) e cun chi ci l’è fari tutti i cosi o saluni

mi scuddai….

TURI: Comu finiu… mi l’ha fari sta barba?

NICOLA: Non cià pozzu fari…

TURI: Chi dicisti? Parra chiù fotti chi non sintì, era du latu sbagghiatu

NICOLA: (con tono più alto) Non cià pozzu fari picchì mi scuddai i me attrezzi o saluni….

(a questo punto entra in scena Concettina, vedendo Nicola e suo padre emette un urlo)

CONCETTINA: AH!!! Nicola e… tu cchi… chi ci fa ca?

TURI: Stu babbu vinni mi mi faci a barba e si scuddò l’attrezzi to saluni… Cu sapi unni annu

a testa sti giovani di oggi…

(entra Masino, in accappatoio, visibilmente scosso dall’urlo)

MASINO: Chi succidiu Cuncittina? Chi fu du gridu…

TURI: Picchì ci fu un gridu?

CONCETTINA: Io u fici, Masino… passai ca banna… sapia chi non c’era nuddu e così, quannu

 vitti a iddi, mi scantai…

NICOLA: Propriu così…. N’eppa scanciari pi latri

MASINO: Benedetta figghiola e gridi così… un coppu mi facisti pigghiari…

CONCETTINA: … stava pinzannu ancora a ddu sognu….

NICOLA: Comunque... dicemu chi non succidiu nenti

MASINO: Megghiu così… ora continuo mi mi vestu ch’è annari a ghiapriri u saluni (cambiando

tono e parlando con Nicola) a proposito di saluni… e tu chi ci fa cà a sta ura?

TURI: Vinni mi mi fa a barba… però si scuddò u rasoiu

NICOLA: Veramenti mi truvai a passari i ca e chianai… chi è ti dispiaci?

MASINO: No, e picchì m’avissa a dispiaciri.. anzi mi fa piaciri….

CONCETTINA: Senti na cosa, Masino… ddu sognu mi scombussolò… sentu u bisognu mi

 pigghiu na picca d’aria …. Mi pottu a me patri na picca a passeggiu….

MASINO: Mi pari na bona idea, mugghiredda… fatti na bella passiata all’aria frisca cu to patri… e

magara va a fari a spisa…

CONCETTINA: si, fazzu così… mi fazzu na passiata e poi vaiu a fari a spisa ….. Annamu papà,

passamu da banna ni vistemu e niscemu…

TURI: Ema a nesciri? E me fari a vidiri ca barba longa?

NICOLA: Poi passassi du saluni chi cia fazzu io a barba…

TURI: No, io ca ta me casa a vogghiu fatta a barba…

MASINO: Va beni, ta fazzu io ca … chiu tardu…

TURI: i tia na vogghiu fatta… tu ha i mani pisanti.

NICOLA: Vorrà diri chi chiù taddu vegnu io cà… e cià fazzu io… va beni così…

TURI: Ora si, chi parrastu bonu…

CONCETTINA: Allura putemu nesciri papà, o avemu a spittari ancora…

TURI: E a cu avemu a spittari…..

CONCETTINA: Allura moviti, annamu mi ni vistemu

(ed escono dalla porta interna)

(rimangono in scena Nicola e Masino)

NICOLA: Vaiu io a ghiapriri u saluni, non ti preoccupari… vestiti ca calma… poi quannu veni

tu…. mi duni u canciu e vegnu cà mi ci fazzu a barba a to soggiro…

MASINO: Va beni va… comu dici tu… mi dispiaci però, pari chi n’approfittu e mi dispiaci….

NICOLA: Ma quali approfittari pi mia un piaciri è veniri cà ta sta casa….

MASINO: Veramenti io mi riferiva o fattu cu saluni u iapri sempri tu…

NICOLA: …. E io chistu vulia diri… chi è un piaciri aiutari all’amici… (cambiando tono)

Allura io vaiu, chi si sta facennu taddu… ni videmu poi….

(ed esce) (immediatamente dopo, Masino si guarda intorno… scruta verso la porta interna e prende il suo telefonino)

MASINO: (compone un numero) Fra meno di cinqu minuti sugnu sulu intra, a me casa… veni

 subutu… fa a cura però mi non ti vidi me mugghieri… spetta mi nesci du puttuni cu so

 patri… e chiana… moviti chi ti spettu. (chiude il telefonino)

(dalla porta interna entrano Concettina e Turi cambiati)

CONCETTINA: Allura niautri niscemu…. Vidi chi i robi ti misi supra o letto…

MASINO: Grazie Cuncittina… e non ti preoccupari di rincasari presto…

TURI: E inveci ema a fari prestu picchi me fari a barba… Nicola ma faci non tu chi ha i mani

pisanti…

(ed escono dalla porta esterna)

SCENA 5

(appena usciti… Masino esce di corsa dalla porta interna per rientrare subito senza accappatoio e con i pantaloni messi con in mano le scarpe e la camicia)( li indossa in scena e nel mentre… bussano lievemente la porta)(Masino va ad aprire mentre si abbottona la camicia)

(appare Adele, la moglie di Nicola)

MASINO: (dopo avere aperto la porta) Trasi Adeli… avemu i minuti cuntati…. E nnari mi ci

            dugnu u canciu a to maritu to saluni c’ava veniri ca mi ci fa a babba a me soggiru… a

 propositu non è chi ti ccuntrasti sutta cu me mugghieri?

ADELI: Ma quali… io attenta staiu… spettai, comu mi dicisti, chi niscia du puttuni, spittai mi

            vutava l’angolo e trasì di cussa… (cambiando tono) Ma comu mai sta improvvisata?

MASINO: Me mugghieri fici un sognu stranu e così vosi nesciri a pigghiari aria cu so patri… e io

            n’approfittai mi ti fazzu veniri cà… vistu chi stamattina non pottumu cunchiudiri nenti…

            Mancu intra mi facisti trasiri…

ADELI: E chi cuppa n’aiu io Masino. Me figghiu Alfio decidiu di non c’iannari a travagghiari

            stamattina. U svigghiai, comu o solitu, e sei e mi dissi chi non si sintia bonu e chi preferiva

            ristari to lettu stamattina….. Pruvà a chiamarti to telefoninu ma era studatu….

           

MASINO: Cettu ch’era studatu… a matina a casa u lassu, m’è fari i cussi cu telefunu te mani?

 (cambiando tono) Ma ti parri chi è bellu iazzarmi prestu tutti i matini… e mi ci fazzu cridiri

a me mugghieri chi vaiu a fari allenamentu… si continua così finisci chi mi scopri…

Ma to marito non ha caputu nenti?

ADELI: Ma quali… quannu arrivi tu…. Iddu avi un pezzu ch’è fora…

MASINO: A mia to maritu non ma cunta giusta….

ADELI: Chi vo diri cun chistu?

MASINO: Io penzu chi to marito avi na tresca cu quacchiduna

ADELI: Ma chi sta dicennu… l’occhi ci scippiriai… e poi… non po essiri….  Iddu è troppo

            namuratu i mia

MASINO: E tu pi riconoscenza,  ci fa i corna…..

ADELI: Picchì tu allura? Picchì non ci fa puru tu i corna a to mugghieri?

MASINO: Chi c’entra i me sunnu corna di masculu e quindi non cuntunu

ADELI: I me, inveci, sunnu corna di fimmina e cuntunu….

MASINO: U masculu è cacciaturi purru quannu è maritato e namuratu da mugghieri

ADELI: E a fimmina è preda e quindi non s’ava farri pigghiari…. Io mi fici pigghiari e quindi chi

            sugnu na malafimmina. Giustu cacciaturi?…

MASINO: Io… io non dissi chistu…. dissi sulu… chi…. chi…(pausa)  Non mu ricordu chiù

chiddu chi dissi…. Comunque … chi facemu… stamu piddennu tempu…

ADELI: (offesa) Mi dispiaci ma pi oggi ta cuntintari sulu da presenza…

MASINO: Brava… pi oggi e puru pi tantu autru tempu….

ADELI: Va beni… si è così chi preferisci…

MASINO: Ma chi sta dicennu… tu u sa chiddu chi preferiscio iò.

E’ sulu chi stasira torna me figghia e, mi non ci facemu manciari a castagna, è megghiu si pi

na picca e tempu non ni videmu… A me mugghieri ci dicu chi per il momento non ni fazzu

allenamentu a matina…

ADELI: Ah, si? e … quannu ni videmu n’autra vota?

MASINO: Presto…. Quannu me figghia torna a studiari… e a stari ta l’appartamentu vicinu

 all’Università chi c’iaffittammu pi idda…

ADELI: Secunnu mia chista è na scusa… e a verità è chi tu non ti vo chiù vidiri cun mia….

MASINO: Ma sempri fissarii dici?… chi cuppa naiu si torna me figghia….

ADELI:… E chi n’importa si torna idda… niautri a me casa ni vedemu...

MASINO: No, no… aviri pazienza…. Io mi scantu e ta scantari purru tu… Me figghia quannu è           ca… è sempri pedi, pedi… e ni po vidiri… ci pensi si mi vidi quannu nesciu da to casa… chi

            ci dicu chi vinni mi ti fazzu a barba?

ADELI: Va beni, forsi ha ragioni tu… Vorrà diri chi stu periudu mi servirà pi mettiri na picca

            d’ordini ta me testa….

SCENA 6

(Si sente aprire la porta ed entrano Concettina e suo padre)

(Mentre apre la porta…)

CONCETTINA: Ora, papà… è megghiu mi ti rigetti…

TURI: Ma quali… è spittari Nicola chi m’avi a farri a barba…. Chi vo mi stasira me niputi, quannu

            arriva, m’ava vidiri ca babba longa?

(Concettina s’avvede dei presenti)

CONCETTINA: Ciao Adeli, Comu mai sta visita i matina?

ADELE: (imbarazzata) Nenti di particolari… sulu chi siccomu non vulia svigghiari a me figghiu

chi ristò to lettu…. niscì da casa… non sapia unni annari e vinni mi ti fazzu visita…

MASINO: Ma inveci di truvari a tia truvò a mia….

CONCETTINA: Già… truvò a tia chi si ancora ca… cu du mischinazzu di Nicola chi t’aspetta mi ci

duni u canciu to saluni…

ADELE. Cuncittina, non avi cuppa iddu, io ci cuppu chi ci desi discussu….

MASINO: Ma vistu chi arrivasti, tu… io mi ni pozzu annari… Ciao a tutti…

(ed esce)

ADELE: Forsi è megghiu si mi ni vaiu purru io…

CONCETTINA: E picchì.. unni è c’annari… statti nautra picca cà, ni fa na picca i compagnia,

            almenu finu a quannu non veni to marito, mi ci fa a barba a me patri.

TURI: Veru è… Nicola m’ava a fari a barba… ma faci iddu picchì i mani l’avi leggeri, non comu

            a du zoticoni i me iennuru chi avi i mani pisanti

CONCETTINA: Ci fussi na vota chi parassi bonu i Masino… l’avi sempri cu iddu…

TURI: Cettu, iddu mi tratta mali… dici chi sugnu suddu…

ADELE: E inveci vui ci sintiti, veru?

TURI: Chi dicisti? Parra chiù forti chi era dill’autru latu…

CONCETTINA: Nenti dissi Adeli, papà

TURI: Ma quannu spunta Nicola, m’è fari beddu pi stasera… pi quannu veni me niputi… Chi dici

            Cuncittina, mi fazzu tagghiari purru i capiddi?

CONCETTINA: A lingua ta fari tagghiari no i capiddi…

ADELE: No, non si facissi tuccari i capiddi chi boni ci stanno così

TURI: (Alla figlia) Chi è chi dissi? Io a chista na sentu…

CONCETTINA: Dissi chi non c’è bisognu mi ti tagghi i capiddi picchì così sini chiù beddu

TURI: Ah, chiù beddu sugnu così… allura mi lassu

(suona il campanello)

SCENA 7

(Cuncittina guarda dalla finestra)

CONCETTINA: Iddu è, Nicola, ora ci apru… (Esce un attimo)

TURI: Menomali chi arrivò… ora mi faci a barba

ADELE: Già menomali chi arrivò…

(Rientrano Cuncittina e Nicola)

NICOLA: Prontu siti, don Turi?....  Stavota nenti mi scuddai…

TURI: Io sempri prontu sugnu, fozza cuminciamu… chi m’è fari beddu…

NICOLA: (alla moglie) E tu comu mai sini cà?

CONCETTINA: Vinni mi ni faci visita….

ADELE: Siccomu Alfio oggi non c’iannò a travagghiari… pinzai di fallu dommiri chiossà….

NICOLA: E picchì non c’iannò… chi è malatu?

ADELE: non propriu… mi dissi chi non stava tanto bonu e si vosi ristari to lettu.

NICOLA: (mentre mette l’asciugamani a Turi…e prepara gli attrezzi per la barba) A verità ieni chi

             a iddu u so travagghiu di rappresentanti non ci piaci….. (A Concetta) Cuncittina, mi servi

            l’acqua pa saponata… (cambiando tono)U babberi no vosi fari e ora si lamenta chi s’ava

            ghiazzari tutti i matini viatu pi nari fora paisi a vinniri… chissacciu….  libri, ciclopedii…

(Concettina le porta una bacinella d’acqua ed egli comincia a fargli la barba dall’inizio mentre parla)

ADELE: …Ma quannu mai s’ ha lamentatu… a iddu u so travagghiu ci piaci…

NICOLA: Cettu, tu u difenni…. Iddu inveci avia a fari u travagghiu me e chiddu chi fu purru di me

 patri e u patri i me patri….

TURI: (spaventato) Ouuuuu… Oh Nicola non è chi ti ncazzi cu to mugghieri e ta scunti cu mia….

            Io a facci delicata l’aiu e i coppi di rasoru ne suppottu tantu assai…

NICOLA: M’ava scusari don Turi…. Ma quannu penzu chi a tradizioni di babberi da me famigghia

            e chidda di vostru iennuru s’ava a peddiri… io diventu furiusu…

TURI: Alleggiu chi mani…

CONCETTINA: Scusati, ma sta musica io e Adeli l’ema sintutu autri voti…. E quindi… cu vostru

 pirmissu ni passamu dda banna a parrari di cosi di fimmini…

ADELE: Bonu dicisti Cuncittina…. Passamunnini da banna se nno’… unnè ci ni dicu quattro a me

 maritu….

CONCETTINA: Con permesso (ed escono dalla porta interna)

NICOLA: Sempri così… sempri chi su difenni a du scellaratu….

TURI: Mi raccumannu Nicola, sta calmo….

NICOLA: Calmu sugnu… io u me misteri u canusciu bonu e a barba cia pozzu fari puru a occhi

            chiusi….

TURI: No, pi carità… teni l’occhi aperti….

NICOLA: …. Io e vostru iennuru Masino  stamu continuannu a società chi cuminciaru a fari i nostri

 rispettivi nonni paterni… Dopu di iddi ci furunu i nostri patri…. e oggi niautri . E dumani?

 Cu ci sarà dumani a continuari sta tradizioni. - Masino avi na figghia fimmina chi, tra

 l’autri cosi, si fici zita… e cun cu?.... cu un dutturi… No c’un beddu babberi, c’un dutturi

 s’eppa zitari… E me figghiu… iddu nenti… pi iddu esistunu sulu i libri. 

 No un beddu rasoio e na bedda  fobbicia

TURI: Ma to figghiu non avia cuminciatu a fari u babberi?

NICOLA: E comu no???? Ed era puru bravu… sapia fari a barba e puru i capiddi s’avia zignatu a

            tagghiari….

TURI: Bonu… chi ci vo fari… ognunu avi a pigghiari a strada chi voli… 

NICOLA: Già a strada chi preferisci….

TURI: Cu iè chi vinni i pisci

NICOLA: Quali pisci… cu iè chi parrò di pisci….

TURI: Tu dicisti…. Chi pi strada vinni i pisci…

NICOLA: Ma quali pisci…. (cambiando tono) Parramu inveci di so niputi Lucia…

TURI: Ah no, me niputi Lucia non ni vinni pisci idda s’ava a laurari e divintari comu u so zitu….

NICOLA: Chi bellezza… u zitu Dutturi  in medicina e idda Dottoressa… dottoressa in Lettere.

Matri chi onori…

TURI: U po diri fotti… anzi l’ha diri picchì se no non sentu…. Dottoressa in lettere e…

 telegrammi…

NICOLA: e purru in francubulli…

TURI: E purru in francobolli…. E chi c’entrunu i francubulli

NICOLA: C’entrunu, centrunu…

(proprio adesso finisce di fare la barba e gli leva l’asciugamani)

(e rientrano in scena Cuncittina e Adele)

CONCETTINA: A chi punto semu cu sta barba?

NICOLA: Propriu ora finì

ADELE: Don Turi…. Ca barba fatta parriti chiù giovani di almenu decianni anni…

TURI: Si, u sacciu…. Ma nautra vota no fari ncazzari …. Ma visti cun Diu stavota….

ADELE: Va beni…. Io ‘nvicinu a casa… a sta ura Alfiu s’eppa svigghiari…..

(suona il campanello)

TURI: U campanellu… u campanellu...viditi chi quannu sugnu da ricchi bona ci sentu???

CONCETTINA: E cu po ghiessiri??? Vo vidiri chi me figghia anticipò a venuta???

(nel frattempo Turi si alza e si avvicina alla finestra e guarda giù)

TURI: Ou figghioli… mi parri di vidiri na figghiuledda cu na valigiua te mani…

NICOLA: Na figghiuledda…. Ora a so niputi a chiama figghiuledda…

TURI: Tu oltri a non sapiri fari a barba non capisci mancu nenti… cettu chi a me niputi a canusciu..       quindi idda non è me niputi… cretinu!!!!

(Concettina nel frattempo controlla dalla finestra)

CONCETTINA: Bo??? Io a chista na canusciu.. forsi è quacchi rappresentanti di quacchi cosa…. O     quacchi testimoni di Genova…

(Va ad aprire…. Esce un attimino)

ADELE: Ma quali testimoni di Genova… chiddi sempri in coppia camminunu… comu i carabineri..

SCENA 8

(entra Concettina e dietro Matriosca…)

CONCETTINA: Prego.. si accomodassi purru…

MATRIOSCA: (con accento straniero) Buongiorno.... Io essere Matriosca e io venire dalla        Moldovia. Io essere qui perché mandata da parrino Ignazio… ed ora fate me sittare perché      stanca.

CONCETTINA: Prego, prego… si sittassi purru signurina. Voli chi ci portu quacchi cosa di       biviri???

MATRIOSCA: Veramente io di mattina bere solo… Vodka

TURI (a Nicola): Ma cu iè chista???

NICOLA: Bo??? Matriosca mi parri chi dissi…. E bivi sulu vodka di matina…

CONCETTINA: Purtroppo vodka non ne abbiamo… ma si voli ci putemu dari un cognac o un vermout??? Oppurru acqua di rubinetto..

MATRIOSCA: Va bene.. dare a me acqua.. poi voi provvedere a comprare vodka…

NICOLA: Signurina.. m’ava a scusari ma si capì bonu a mandò patri Ignaziu…. Quindi lei sarà a           badanti di…

(nel frattempo Concetta prende dell’acqua da una brocca la versa in un bicchiere e la porta a Matriosca)

MATRIOSCA:…. Lei indovinato.. io essere tua badante.. io badare a te che poi tu sposare me e io       diventare cittadina italiana….

NICOLA: Non curremu signurina… io già sposato… ed io non bisogno di badante io badare me           stesso…

TURI: Ma si po sapiri chi voli chista??? (si avvicina a Matriosca) signurina… mu dicissi a mia    chiddu chi voli… chi sugnu u patruni i casa…

CONCETTINA: Tu dicu io chiddu chi voli… chista è a to badanti.. zumma a to cammarera       personali…

TURI: E io chi bisogno aiu di cammarera o badanti.. io mi sacciu badari… semmai a to marito               daccilla chi navi chiù bisognu i mia…

NICOLA: Signor Turi.. ma chi sta dicennu? Ava a ghiessiri cuntentu chi avi na cammarera tutta            so… e puru così bidditta??? Lei a chiama e idda veni di cursa.. ci dici di fari na                                   cosa e idda u faci… non è cuntentu i chistu???

TURI: Già veru è.. non c’iavia pinzatu… è bidditta .. ci dicu na cosa ed idda a faci… mi piaci   l’idea. E sintiti ca… quannu vogghiu ciu pozzu tuccari u cu…

NICOLA:… No… chistu no… ma al limiti quannu non vadda nuddu un cuppiceddu di manu cia         putiti sempri dari…

ADELE: Ma chi ci sta dicennu Nicola… sti cosi non si fannu… e poi è megghiu si ora ni livamu di       tornu… io è annari a casa  e tu o saluni…

MATRIOSCA: Allora io essere badante di vecchio lui.. e non di quell’altro… per me è lo stesso            basta che dare me seicento euro mese più vitto e alloggio e poi sposare…

TURI: (improvvisamente a voce forte) I ciuri….

ADELE: Quali ciuri… io non’ avia ciuri… e mancu a badanti straniera n’avia ciuri…

CONCETTINA: Di quali ciuri parri, papà?

TURI: I ciuri… c’ema a cattari i ciuri a me niputi… Ti parri giustu chi chidda veni e non trova i

            ciuri?

NICOLA: Ragioni to patri avi … a dottoressa senza ciuri… non sia mai…..

TURI: (facendo tipo capricci) I ciuri, i ciuri… fozza nisciemu e ci cattamu….

ADELE: Viautri faciti chiddu chi c’aviti a fari… io to frattempo mi ni vaiu… arrivederci a tutti…

(ed esce)

NICOLA: (guardando Concetta) Mi pari chi purru io mi ni pozzu annari…. Dal momento chi aviti

            a nesciri a cattari i ciuri…

TURI: Si, si ema a nesciri a cattari ciuri….

CONCETTINA: Sta mania di ciuri mi l’avia scuddatu…

NICOLA: Ma iddu no…. Iddu non si scodda mai nenti…

TURI: Allura ti smovi?

NICOLA: Va bò…. Io vaiu o saluni… si è possibili fammi u solutu signali cu cellulari chi vegnu

 i cussa. Salutamu signor Turi, buongiorno Matriosca…

(ed esce)

CONCETTINA: Annamu a cattari sti benedetti ciuri… Tu Matriosca nesci cu niautri così pi strada       ti spiegu l’abitudini i me patri… e parramu du prezzu e di tutti cosi…

MATRIOSCA: Tu comanda io obbedire….

CONCETTINA: e tu papà…  quannu tunnamu ti va a cuccari pi direttissima….  mi ti riposi na              picca

TURI: Fozza annamu a cattari i ciuri pi me niputi chi diventa importanti.

( i tre escono, la scena resta senza personaggi per qualche secondo poi….)

SCENA 9

(Dalla porta esterna entrano, prima, Masino e a seguire Adele)

MASINO: Ma si sicura chi nisceru…

ADELE: Ti staiu dicennu di si… to soggiro vosi cattari i ciuri pi to figghia… e poi i vitti pattiri io a      tutti i dui e a cammarera…

MASINO: A cammarera? Quali cammarera….

ADELE: A cammarera di to soggiro… ma chiddu poi tu spiegu. L’importanti è chi nisceru pi cattari     i ciuri.

MASINO: Già i ciuri… è un’abitudini di me soggiuru… Però io mi ddunu u stissu… non si sa mai

            (e chiama ad alta voce) Cuncittina…. Cuncittinedda chi sini intra? (aspetta un eventuale

            risposta) Non c’è… putemu stari tranquilli…

ADELE: E allura brazzimi…

MASINO: Si, però è megghiu su facemu dda banna… Ca non vurria mi ni vidunu da finestra…

ADELE: Facemulu unni vo… basta cu facemu….

MASINO: Cettu… Adiluzza… passamu dda banna….

(passano nell’altra stanza dalla porta interna. La scena resta qualche secondo vuota)

SCENA 9

(Entrano dalla porta esterna Cuncittina e Turi con un mazzo di fiori)

TURI: Beddi su sti ciuri… e chi ciauru ca fannu…

CONCETTINA: Beddi sunnu… ora i mittemu ca, ta stu vasu così quannu Lucia veni, i vidi ed è

 contenta…

TURI: Io a vogghiu beni a Lucia…

CONCETTINA: U sapemu chistu papà… ma ora ti metti nauta vota in pigiama e ti cucchi….

TURI: Ma u pigiama non mi l’ava a mettiri Matriosca???

CONCETTINA: Cu Matriosca ristammu chi pigghia serviziu oggi pomeriggio… prima s’ava      sbrigari alcuni cosi….

TURI: Ma io sonnu non n’aiu???

CONCETTINA: Cettu chi non n’ha… ma poi ti veni…e ti pari giustu chi ti veni quannu arriva

 Lucia?

TURI: No, chistu non è giustu…

CONCETTINA: E allura cucchiti… passa cu mia da banna chi t’aiutu a mettiri u pigiama…

(ed esce dalla porta interna) (Quasi contemporaneamente dalla stessa porta entra Masino completamente in disordine)

MASINO: Ca nuddu c’eni…eppure io u rumuru u sintì…bhà sarà chi aiu u carbuni bagnatu e ma

            fifu

(esce nuovamente e quasi contempor. Rientra Cuncittina)

CONCETTINA: Si dummintò subutu… megghio così…. Quasi, quasi ci fazzu u signali a Nicola.

            Anzi… ciù fazzu (prende il cellulari, fa il numero, attende e lo spegne) Videmu quantu

 tempu ci metti mi arriva…. (va alla porta, la apre ed attende)

SCENA 10

(dopo una decina di secondi arriva Nicola ansimando)

NICOLA: (ansimante) Fici prima chi putiva… chi fici si dummintò u vecchiu? E a badanti chi fici?

CONCETTINA: (chiude la porta) Si dummintò u vecchiu… ma tu parra cun chiù rispettu di me            patri… e poi a badanti veni oggi pomeriggiu…

NICOLA: Megghiu così… allura muvemuni.. picchì lassà u saluni sulu… to maritu avia nisciutu e         preferì non aspittarlu…

CONCETTINA: Non è o saluni me maritu? E unni è?

NICOLA: E chissaccio… forsi si fimmò o bar…. Chi facemu piddemu tempo?

CONCETTINA: No, no… prestu avemu a fari… Brazzimi Nicola…

NICOLA: Si…. Cuncittina brazzamuni… cà ta stu divanu….

(i due si abbracciano seduti sul divano)

(Nel frattempo dalla porta interna entrano Masino ed Adele vestiti scomposti.)

MASINO: (davanti la porta, non accorgendosi della presenza degli altri due) (a bassa voce)

A mia mi parri chi sintì parrari…

ADELE: Veramenti purru io sinti vuci proveniri di cà…

MASINO: (che intanto si era portato, insieme ad Adele, dietro il divano) Ma io ca non vidu a

 nuddu…

ADELE: Allura provenivano da scala…. A dunamuni…

(mentre i due vanno verso la porta mettendo l’orecchio all’uscio come per ascoltare l’esterno, Nicola si alza….)

NICOLA: (a bassa voce) Non parri purru a tia di sentiri parrari a quacchidunu?

CONCETTINA: ( si alza e a bassa voce) Allura sentisti purru tu?

NICOLA: A dunamuni si ieni to patri

(e vanno verso la porta interna)(ci sarà della musica)

(arrivati davanti la porta interna… le due coppie si girano e si vedono contemporaneamente)

(Nicola e Masino additandosi colpevolmente, dicono contemporaneamente… mentre le due donne si mettono le mani nei capelli)

MASINO e NICOLA: Minzica… beccu mi facisti….

FINE PRIMO ATTO

 

 

SECONDO ATTO

SCENA 1

(Sulla scena Matriosca vicino a Turi che è  in piedi davanti alla finestra, Masino e Concettina seduti su sedie distanti)

TURI: Unn’è spunta me niputi… io mi fici na bella dummuta, così, quannu idda veni, sugnu

ripusatu…  

MATRIOSCA: e se non svegliare io… signor Turi dormire ancora come angioletto…

MASINO: Non sa putia fari purru sta tizia (indicando la moglie) sta dummuta? Ma guati a ttia Matrosca s’à svigghiavi…

CONCETTINA: Sta tizia (indicando se stessa) chi dici du cosu… Non n’avi bisogno di dommiri,         picchì è…  ripusata abbastanza… cornuta ma ripusata….

MASINO: (si alza) Ah… ora a cornuta sini tu… e io chi sugnu allura… fozza dimmillu chi sugnu

 io…

TURI: Cretino…. Secunnu mia tu ssi cretinu… Chi vo mi ti dici chi sini curnutu? Chi è na usanza

 nova chista?

MATRIOSCA: Certo che avete usanze strane in questo Paese…

MASINO: L’usanzi boni l’avemu ta stu Paisi Matrosca… e lei (rivolto al vecchio) si facissi l’affari        so… chisti sunnu … corna…  chi na riguardunu…

CONCETTINA: Ou, giovanotto,  parra cun chiù rispetto cu me patri…

MASINO: Certu… non sia mai chi mancassi di rispetto o papà di sta fredigra… frigorifa… zumma

 di sta zoccola mettitrice di corna.

CONCETTINA: (si alza) Chi dicisti??? Io zoccula??? Ritira chiddu chi dicisti picchì…. (pausa) A       ringraziari chi unne arriva Lucia e chi ci sunnu personi estranei… sennò….

MASINO: Sennò chi…

TURI: Ou si po sapiri chi sta succidennu… Corna di ca… corna di dda… si po sapiri cu iè chi

riciviu sti corna?

MASINO e CONCETTINA: (Contemporaneamente) Iò

TURI: Sarà chi sugnu suddu ma non capì bonu…  Tu ci capisti nenti Matrioscuzza mia?

MATRIOSCA: Io tentare di capire ma ancora… nisba!!!

TURI: E allura vistu chi non capemmu in dui a fazzu in nautru modu sta domanda: Cu iè chi ci mittiu i corna a l’autru?

MASINO e CONCETTINA: (Contemp.  indicando l’uno all’altra e vic.) Idda/u

TURI: Va bè… io ci rinunciu…

CONCETTINA: Ma chi vò capiri papà… Iddu, du cosu chi chiamunu me maritu… mi fici i corna

 cu Adeli… a mugghieri di Nicola.

TURI: No…

MATRIOSCA: Adeli essere la signora di mattina mogliera di Nicola???

CONCETTINA: Proriu idda eni e mi fici un gran paru di corna…

MASINO: Unnè a mmazzu….

TURI: E va bè… cosa vuoi che sia un curnittu… purru io e me tempi quacchi dunittu ciu fici a to

mamma…

MATRIOSCA: Questo non fare…. Quando io e tu saremo mogliera e marito.. tu niente corna…           quelle fare solo io…

TURI: … e poi… si dici chi i corna sunnu a futtuna da famigghia…

MASINO: Allura niautri famigghia super fortunata semu… dal momento chi i corna i ricivì purru

iò… di vostra figghia chi s’antenni cu Nicola… u maritu di Adeli…

MATRIOSCA: Nicola essere marito di Adele e fare corna con signora Concetta che fare corna con       Nicola… e Adele fare corna con signor Turi che essere marito di signora Concetta che fare   corna con Nicola e Turi che fa corna con… Mi sono confusa… io ricominciare…  (in                  silenzio mentalmente con dei segnali cerca di capire qualcosa)

TURI: Ou ma sti dui non hannu nenti da fari… inveci di distribuiri corna a destra e manca e a

 spasciari i famigghi?

CONCETTINA: Iddu, du cosu, è u spasciafamigghi… iddu e Adeli sunnu i spasciafamigghi… no        Nicola

MASINO: Certu tu e Nicola santi siti… viautri eru nudi brazzati a dirvi u Rusariu…

CONCETTINA: Non ni diciumu u Rusariu… niautri faciumu… chiddu chi cu tia… (cambia tono)

 Megghiu mi mi staiu muta…

TURI: Si… cridu chi sia megghiu mi ti sta muta…

MASINO: E inveci a parrari… forza dimmi tutto, parla donna!!!

CONCETTINA: Va beni io parru… ma prima vogghiu sapiri picchì tu mi cornificasti cu da

iettica… non sugnu megghiu io? … chi avi idda chi io non aiu…

MASINO: …Idda avi… chi non avi u duluri i testa…

CONCETTINA: E chi c’entra u duluri i testa…

MASINO: A non c’entra? E allura cu ieni chidda chi tutti i voti chi io m’avvicinu di notti mi

rispunni chi ci doli a testa?

TURI: Matri staiu divintannu russu…

MASINO: E cu ieni chidda chi ogni tantu mi sconcica e dui i pomeriggiu e to chiu megghiu si alza

 picchi ava a vidiri comu finisci Beatiful?

TURI: Ma quannu arriva me niputi?

MASINO: Fozza rispunni.

CONCETTINA: (con tono alto) Io sugnu …si io sugnu… ma sulu picchì cu tia non mi trovu chiu…

MATRIOSCA: (interrompendo) Io capire… io avere capito tutto: siete tutti e due cornuti!!!

TURI: Menumali chi finalmente capisti…

MASINO: (si avvicina a Concetta, quasi piangendo comicamente) Non ti trovi chiù cun mia??? voli diri chi non mi vò chiù beni? Mancu na picchicedda?

CONCETTINA: No, non è chistu… anzi… cettu chi ti vogghiu beni. E’ sulu chi… non supportu…      da gran puzza d’agghiu chi ti nesci da bucca…

MASINO: Ma l’agghiu u pigghiu picchì mi cala a pressioni…

CONCETTINA: Ma a mia mi cala a passioni…

TURI: Ma tu Santa Madonna, non ciù putivi diri inveci mi ci facivi i corna….

CONCETTINA: Mi parrìa mali….

MASINO: Ah…. Mi mi dicivi di non manciari chiù agghiu ti parria mali ma mi mi ghiantavi 200

metri di corna no… Giuitta delicata.

TURI: (mentre guarda dalla finestra) Me niputi, me niputi arrivò…Ca ieni… finalmenti arrivò…           così vi stati muti…

MASINO: Ma sulu pi ora… poi ne riparliamo.

TURI: (guardando verso giù) Ma… Lucia  non mi parri chi è sula…

CONCETTINA: Certu sarà cu zitu…

MATRIOSCA: Andare io ad aprire così fare conoscenza… (esce ad aprire la porta d’ingresso)

TURI: A mia mi pari chi Alfiu ieni… u figghiu di … di vostri spasimanti.

MASINO: Alfiu? E chi ci trasi Alfio cu me figghia?

CONCETTINA: Bhò… vo diri chi a visti e ci desi un passaggiu.

TURI: Ma non era to lettu malatu?

CONCETTINA: Vorrà diri chi stesi bonu.

SCENA 2

(Entrano Matriosca con la borsa di Lucia in mano, Lucia e Alfio)

LUCIA: Finalmente a casa… non ni putia chiù di stari luntanu…

MATRIOSCA: La borsa io portare in altra stanza…

LUCIA: Grazie Matriosca… a proposito complimenti pa badanti… bidditta ieni…

MATRIOSCA: Grazie io essere bidditta e ubbidiente…

 (va a posare la borsa in altra stanza dalla porta interna… ma rientra subito)

ALFIO: Buona sera a tutti…

CONCETTINA: Accomodati Alfio, e tu saluta a to nonnu chi non sta rigennu…

(intanto Lucia va a salutare con un bacio il papà)

LUCIA: (abbraccia il nonno) Nunnuzzu beddu quantu mi mancasti…

TURI: I ciuri… vadda i ciuri quantu sunnu beddi

LUCIA: Beddi e profumati comu sempri…

TURI: Ti piacieru i ciuri….

CONCETTINA: Cettu chi ci piaceru papà… Ora falla sittari ch’eni stanca…

MATRIOSCA: (nel frattempo… mette un vassoio in un tavolino con vodka e bicchierini, gia pieni)        Prego.. voi stanchi , voi bevere vodka… così riposare (ne prende un bicchierino e lo beve)

ALFIO: Grazie, ma preferisco dell’acqua…

MATRIOSCA: Acqua… non buona… (va a prendere una bottiglia di acqua e dei bicchieri e li mette, come a buttarli, sul tavolini)

MASINO: E comu mai non sini cu zitu?

LUCIA: Bonu chiddu… ci telefonai mi mi vinia a pigghiari e mi dissi chi era di guardia.

TURI: Picchì chi faci puru u metronotti?

LUCIA: No, nonnu. Ou quannu voli, bonu ci senti…

TURI: Ci sintì picchì era du latu bonu..

ALFIO: Lucia vulia diri chi u so zitu era di guardia medica…

MASINO: E così annasti a pigghiarla tu.

LUCIA: Propriu così… vistu chi Antonio, u me zitu, era occupatu… ci telefonai a iddu mi mi

pigghiava a stazioni… picchì non fici bonu?

CONCETTINA: Cettu chi facisti bonu… lassulu parrari a to patri…

MASINO: Io nenti dissi… sulu non vurria mi fussi comu a so patri…

CONCETTINA: Io penzu chi u peggio fussi si rassumigghiassi a so mamma…

LUCIA: Ma si po sapiri chi annati fanfugghiannu?

ALFIO: Veramenti non vi staiu capennu… chi c’entrunu me mamma e me patri?

MATRIOSCA: Ah tu essere figlio di Nicola e Adele.. i due cornetanti???

ALFIO: Ma.. ma.. chi dici chista??? Non ci staiu capennu nenti…

TURI: E tu .. nenti ha capiri… già facemu fatica nui  a capiri…

MATRIOSCA: … ma io avere capito….

MASINO: Tu inveci… non capisti nenti!! (pausa) ma non vidi chi Matriosca scherza? Ci piaci   schizzari…

CONCETTA: Picchì no capisti chi schizzaumu? Niautri sempri schizzamu…

ALFIO: Megghiu… così u tempu vi passa megghiu

MASINO: E non schizzamu sulu cà….purru o saluni schizzamu cu to patri e chi clienti. Però…a to       patri… ci piaci chiossà schizzari cà… ta sta casa… e cu me mugghieri…

MATRIOCA: Perché… qui quel fatto… voi chiamare “scherzare”??? allora anche io volere                   scherzare…

LUCIA: chi vo diri cun chiddu chi dicisti, papà…

CONCETTINA: Fissarii… e chi po diri, to patri, sulu fissarii… certu chi ni piaci schizzari a mia e o

patri di Alfiu… ma sulu picchì avemu confidenza. Del resto purru a to patri ci piaci schizzari e non cu mia o cu so sociu… ma ca mugghieri du so sociu…

ALFIO: Chi saria me mamma… Ma si po sapiri chi geniri di schezzi faciti?

MATRIOSCA: Mmmmmmmmmm (facendo gesti… non volgari, ma comprensibili)

TURI: Sunnu comu tanti picciriddi… si sucutunu e giocunu purru a…. a nascondino…

LUCIA: A nascondino… così ranni????

TURI: E non è tuttu… A mia mi mettunu sempri a fari a cunta e a ciccarli… Vi pari giustu?

ALFIO: (A Lucia) Mamma mia… ma chi si biveru ultimamenti ta sta casa?

(suona il campanello)

SCENA 3

MASINO: E cu po essiri. Soggiru si dunassi lei… vistu chi eni vicinu a finestra…

TURI: (Si affaccia) U dutturi ieni… u zitu di me niputi Lucia… Fozza a iapritici…

CONCETTINA: Bonu,.. vaiu io mi ci iapru…

MATRIOSCA: No….. invece toccare  me… andare ad aprire…

LUCIA: (di scatto) Ferma Matriosca…. No, non ci apriri…

MASINO: Non c’iava a ghiapriri? E chi nuvità ieni chista?

ALFIO: Lucia… si ha problemi ti consigliu mi risolvi subutu…

CONCETTINA: Chi problemi ci sunnu Lucia…. Matri, comu mi batti u cori…

(il campanello suona ancora)

MATRIOSCA: Che fare io?… io aprire o buttare secchio d’acqua addosso da finestra?

MASINO: Certu chi cìà ghiapriri… Lucia  si ha quacchi problema, u cerchi mu risolvi nautra                 vota. Ora è u casu mi ci iapremu ad Antonio. Io cristiani arreti a porta non n’è mai lassatu e      non vogghiu cuminciari propriu ora. Iaprici Matriosca…

(così dicendo va alla porta la apre ed esce un attimo)

TURI: Non ci staiu capennu chiù nenti… unni è chi annò Matriosca???

CONCETTINA: Mi ci iapri ad Antonio… u zitu i Lucia…

LUCIA: Oh mamma… no vogghiu a vidiri… mi nni passu da banna…. (e fa per alzarsi)

CONCETTINA: Non ti moviri i ddocu…

TURI: Ma picchì sinni voli passari da banna? Chi è… non ci piaceru i me ciuri?

(a questo punto entrano Matriosca e Antonio)

MATRIOSCA: Prego.. entrare e sedere… tu interessare me, io essere Matriosca … tu volere fare          scherzo  con me???

MASINO: Lassala parrari a Matriosca… è a nova badanti i me soggiro… a settiti Antonio…

ANTONIO: Grazie… buona sera a tutti.

(Lucia volta le spalle ad Antonio)(intanto Matriosca lo corteggia passandogli il bicchierino di vodka che lui beve) (Matriosca si mette vicino ad Antonio e gli fa delle moine)

ALFIO: Ciao Antonio…

ANTONIO: Ciao Alfio e grazie di avere preso Lucia alla stazione… io purtroppo ho avuto un

 imprevisto

LUCIA: Si, un imprevisto… uno dei tanti imprevisti…

TURI: Chi iè gilusa me niputi?

LUCIA: Nonnu, io non sugnu gilusa i nuddu.

ANTONIO: E allora non capisco questo tuo modo di trattarmi ….

MASINO: Seppa cazzari picchi na pigghiasti a stazioni….

ANTONIO: Ma gliel’ho detto… non ho potuto. Ho avuto un contrattempo… non dimenticare che

            faccio il medico…

MATRIOSCA: Tu medico??? Allora io stare male.. tu curare me e poi… scherzare???

( suona il campanello)

SCENA 4

CONCETTINA: Ancora u campanellu ?????  Quantu vaiu a vidiri cu iè (si affaccia) Nicola e Adeli

            sunnu…. chi fazzu ci apru?

LUCIA: Picchì i vo lasari fora u papà e a mamma di Alfiu?

CONCETTINA: No, no… ora ci iapru….

MATRIOSCA: Signora io a te già dicere… ad aprire porta andare io…

(esce ad aprire ai due)

ANTONIO: (a Lucia) Mi piacerebbe sapere almeno il motivo di questa arrabbiatura nei miei

 confronti…

LUCIA: Io… io non sono arrabbiata con nessuno….

ANTONIO: Ed io invece dico che tu ce l’hai con qualcuno e questo qualcuno sono io…

MASINO: Ma si ti sta dicennu chi non l’avi cun nuddu cià cridiri e basta…

LUCIA: E inveci cu quacchi d’unu l’aiu….

ANTONIO: Avete visto che avevo ragione? Allora con chi ce l’hai?

LUCIA: Cun mia stissa l’aiu…

TURI: Ma si po sapiri di chi stati parranno… non è sintutu na parola…

(a questo punto entrano Matriosca con Adele e Nicola. Nicola è tutto fasciato dalle botte prese dalla moglie)

(Nicola nel vedere il figlio)

NICOLA: Ah… cà sini tu?  Ti passò a malatia o era sulu una scusa pi non annari a travagghiari… e

chi travagghiu… me figghiu vinni libri pedi, pedi…. Inveci di fari u misteri i so patri e i so

 nonnu… u babberi

ALFIO: Veramenti… non era malatu… mi sintia sulu na picchicedda mali… e così decidì di non

c’iannari a travagghiari….  E poi, mi parri chi mancu tu sini o travagghio ta stu munemtu e

considerato chi cà c’è purru u to sociu… voli a diri cu saluni è chiusu… e chistu (guarda

l’orologio al polso) non è  orariu di chiusura…

ADELE: U saluni è chiusu picchì oggi decideru di non ghiapriri, picchì….

CONCETTINA: ….Picchì…. vosuru fari festa….

ANTONIO: Festa? Che festa è oggi…

MATRIOSCA: Qui essere sempre festa… dottorino..

TURI: Oggi è festa e io non sapia nenti?   Fozza Cuncetta, Matriosca prepariti… niscemu                      accattamuni a calia…

CONCETTINA: Ma quali festa… non è festa to paisi…

LUCIA: Mamma non ci staiu capennu nenti mancu io… Ma chi aviti oggi tutti quanti ca intra…

MASINO: E’ inveci è festa… Festa personali… è chiusu pi… corna…

ANTONIO: Chiuso per corna?

MATRIOSCA: Chiuso per corna???

MASINO: Proprio così, Matriosca e iennero dottore. L’autri chiudono per ferie o per lutto o per            restauri… niautri chiudiamo per.. corna…

ANTONIO: Ahhh… Corna… intese come scalogna…

MASINO: No, caro iennero… corna intese come corna (e fa il gesto delle corna con le mani)

ALFIO: Mamma, papà… chi storia è chista…

TURI: Ora si, chi sintì tutti i cosi… fici fatica ma alla fine mi misi du latu da ricchi bona …

E vi dicu chi ca intra pidderu tutti u lumi da ragioni…

ANTONIO: (imbarazzato) Bhè… forse è meglio se io tolgo il disturbo…

MATRIOSCA: No, perché tu uscire?…. Tu rimanere ancora qui..

LUCIA: E invece è megghiu se Antonio, va via…

ANTONIO: Allora vado (si alza, nessuno lo invita a restare) allora…. Io vado. Forse non                      avete capito... io vado…

MATRIOSCA: Certo.. qui tutti capire… tu vadi…

LUCIA: ed io ti accompagno alla porta… (e lo accompagna davanti l’uscio ma senza uscire)

ANTONIO: Buona sera a tutti… ci vediamo…

MATRIOSCA: Aspetta.. tu aspettare me. Io venire fuori con te. Chiedere a vecchio grande e uscire.

CONCETTA: Unni è chi vo nnari tu?

MATRIOSCA: Io chiedere di uscire con dottore… poi tornare e sposare vecchio grande…

TURI: Ma si falla nesciri… tantu cu Antoniu è in boni mani… iddu non muzzica…

MATRIOSCA: Allora io dire grazie… poi tornare…

(tira con un braccio Antonio ed escono)

ALFIO: Ora chi semu sulu nui…vogghiu spiegatu ogni cosa….

NICOLA: Tu non vò spiegato nenti…

LUCIA: Purrù io vogghiu sapiri chiddu chi vi battiu…

ADELE: Madunnuzza Santa…  aiutimi tu..

CONCETTINA: Ma chi ci preghi tu… prima cummini i pasticci e poi chiedi aiutu a Madonna?

MASINO: I pasticci… i cumminastu tu e to compari Nicola….

TURI: Unné i pasticci i cumminu io… vi sbattu a tutti testa cun testa e poi vi ballu i supra

LUCIA: (ad alta voce) Basta…. Vogghiu sapiri ogni cosa…

MASINO: (sempre ad alta voce) E io ti cuntu ogni cosa…

CONCETTINA: (sempre ad alta voce) No… i cosi i cuntu io…

NICOLA: (idem) E inveci i cuntu io…

ADELE: (idem) Tu è megghiu mi ti sta mutu… si quacchi d’unu avi a parrari… chista sugnu io…

ALFIO: E allura comincia tu mamma… forza cunta chiddu ca cuntari…

ADELE: (molto pacata) E allura… succidiu chi… (cambiando tono) Masino pi favori cunticcillu

tu…

CONCETTINA: (urlando)Basta,ora dico basta… non c’ia fazzu chiù. Aiu bisognu d’aria… è    nesciri a respirari aria pura… ca mi staiu ccupannu. Fozza papà.. niscemu…

TURI: Io non mi movu di cà… chista è a me casa e di cà non mi movu…

NICOLA: Si non veni to patri vegnu io mi ti fazzu compagnia… fozza niscemu… chi purru io mi

staiu ccupannu.

(ed escono)

SCENA 5

(I presenti restano per qualche attimo in silenzio)

ALFIO: Mi pari chi capì quacchi cosa… però u vogghiu sapiri i tia si capì bonu, mamma.

ADELE: (imbarazzata) Allura voli a diri chi u capisti…. chi to patri santenni cu Cuncetta…

LUCIA: Io, in verità avia caputu nautra cosa…

ALFIO: Chi avii caputu tu, Lucia?

LUCIA: Chi to mamma santinniva cu me papà..

TURI: E aviti ragioni tutti e dui… Zumma, succideru tutti i du cosi… comu si dici ci fu un

 rimescolamento di corna…

MASINO: E chiddu chi dici to nonnu è a verità, Lucia. Io eppi na storia cu Adeli… mi mucciava

 da mamma, mi viniunu scrupoli di coscienza e intanto idda mi cornificava cu Nicola…

ALFIO: Ma comu u putisti fari, mamma? Tu ha sempri statu una fimmina religiosa, tutta casa e

            chiesa… comu u putisti fari?

ADELI: No sacciu mancu io comu accadiu…. Mi sintia trascurata du papà chi mancu mi degnava

            chiù d’una occhiata… e quannu capì chi Masino era interessatu a mia, mi sintì nautra vota

            desiderata, bedda e attraenti… propriu comu quannu era giovani. (pausa) Io non ci vulia

 stari ma pinzai chi chista sarebbe stata sicuramenti l’ultima emozioni da me vita e a vosi

pruvari… Vi giuru chi na vota sula u vulia fari… ma poi a cosa mi pigghiò a manu e così…

TURI: E così facistu becca a me figghia ripetutamente…

MASINO: Ma io non l’avissi fattu si idda non mi rispincia…

ALFIO: E ora chi vo fari? Anzi chi vuliti fari? Ava continuari così o divorziati?

ADELI: Chistu mai…. Si fa piccatu a divorziari…

LUCIA: A divorziari si fa piccatu a mettiri corna inveci no… bedda concenzioni aviti….

MASINO: Mancu io vogghiu divorziari… Purru si Adeli mi piaci… Io vogghiu ancora beni a

            Cuncetta e senza di idda... non sapissi comu avissa a fari….

ADELI: Se è pi chistu… purru io vogghiu beni a me maritu…

TURI: Chi bellezza mi staiu commovennu… U viditi quantu sunnu affettuosi? Traditori ma

affettuosi…

LUCIA: A mia inveci mi veni voglia di gridari… No, non bastavunu sulu i me guai….

TURI: Oramai a frittata è fatta e vi dicu mi vi calmati tutti…. E videmu di risolviri a questioni.

Tu Masino nesci va a ciccari a to mugghieri e falla veniri ca…

MASINO: E unni è nnari ma ceccu… cu sapi unni è imboscata a st’ura cu so spasimanti…

Forsi è megghiu ma a chiamamu o cellulari….

LUCIA: Sti cosi non s’affrontunu cu cellulari…

MASINO: Ma unni l’è ciccari?

ADELI: Nesciu purru io cun tia… così… in dui si cerca megghiu…

TURI: Nisciti… ma mi raccumannu non cumminati autri guai…

(ed escono)

SCENA 6

TURI: A mia sti cosi mi fannu stari mali…. (si siede contorcendosi)

LUCIA: Nonnu chi iè… non ti senti bonu?

ALFIO: Chi fazzu chiamu un dutturi?

TURI: Ma quali dutturi… a mia sti cosi mi fannu spasciari u stomucu… e si pimmittiti (si alza)

vi lassu cinqu minuti… u tempu di liberarmi di stu pisu… (ed esce dalla porta interna)

LUCIA: A cosa è chiu seria di quantu si possa pinzari… Ma ci penzi, Alfio… Quali brogghiu

cumminaru e pi giunta alla loro non più tenera età?

ALFIO: Vidi chi è propriu chidda l’età di sbandatini… Non è facili pi nuddu accettari di non essiri

chiù giovani, di non putiri chiù fari chiddu chi sulu quacchi annu prima era naturali fari…

Ma soprattutto, chiddu chi chiù non si accetta è u fattu di non piaceri chiù a genti… di non

piaceri o propriu cumpagnu… di passari inosservati …. 

LUCIA: Ma chistu non giustifica u comportamentu comu chiddu di nostri rispettivi familiari…

ALFIO: No, non l’ho giustifica… ma è comunqui da capiri e perdonari. D’arreti ad ogni azioni c’è

sempri na spiegazioni… ed è u motivu chiddu chi s’ava capiri pi putiri poi giudicari…

LUCIA: (cambiando tono) e bravo ad Alfio… no sapia chi eri purru un bravu psicologo…

ALFIO: Se è pi chistu sunnu tanti i cosi chi tu non sa di mia…

LUCIA: Chi c’è da sapiri, Alfio…

ALFIO: Nenti… non c’è nenti da sapiri… ma sulu da capiri… (cambiando tono)

Così comu capì io i tia… tu avissa a capiri di mia…

LUCIA: E chi capisti i mia…

ALFIO: Chi non tinni frega nenti di divintari na professoressa e chi non tinni frega nenti di…

(cambiando tono) No, chistu no pozzu diri… tocca a tia dirlo…

LUCIA: Chi non minni frega nenti di Antonio, vo diri?

ALFIO: Io non dissi nenti…

LUCIA: E allura u dicu io… Non minni frega nenti di Antonio, né di divintari na professoressa… io

vogghiu sulu na sana famigghia…. Figghi a cui badari e un maritu nammuratu e gentili… e

no a unu chi, si puru titolato… non avi spaziu pi mia… e mancu u tempu mi mi veni a

pigghiari a stazioni…

ALFIO: (teneramente) Io… u tempu pi tia u trovassi sempri… e saria na gioia pi mia essiri u patri

di to figghi…

LUCIA: Alfio…. Alfio… (e si abbracciano teneramente)

(Proprio mentre sono abbracciati entra in scena il nonno che si aggiusta i pantaloni)

TURI: (nel vederli abbracciati) Minzica…. Allura è un viziu di famigghia mettiri corna…

(i due si staccano spaventati e subito dopo suona il campanello)

(suona il campanello) (Lucia sconvolta si affaccia alla finestra)

LUCIA: Antoniu e Matriosca sunnu… nonnu pi favori… non diri nenti a nuddu… Pi favori non mi      tradiri…

TURI: Non sugnu spiuni io… fozza a iaprici.

(Lucia va ad aprire ed esce un momento)

SCENA 7

(Turi e Alfio restano in scena guardandosi senza dire niente per il tempo che rientra Lucia con Antonio e Matriosca)

TURI: (nel vedere Antonio) A settiti Antonio chi sicuramenti sini stancu di scali… e tu Matriosca          passi tinni da banna… cu ttia facemu i cunti dopu..

MATRIOSCA: No, io sedere qui accanto al dottore…

ANTONIO: Non sono stanco per le scale, signor Turi… ma solo amareggiato nel vedere la         freddezza della mia fidanzata…

TURI: Ma quali freddezza, semmai stanchezza… Idda affrontò un viaggiu faticoso…. E quannu

vinni ca truvò l’inferno…

ANTONIO: A proposito… (a Lucia) sono tornato anche per sapere come stanno i tuoi… li ho

lasciati in uno stato a dir poco, preoccupante, e così ho pensato di venire anche in qualità di

medico…

ALFIO: Niscero a pigghiarsi na picca d’aria…

ANTONIO: Anche i tuoi mi sono sembrati in uno stato pietoso….

LUCIA: Antonio, ma non mi sembra il caso di esagerare…

ANTONIO: E perché, io non esagero, io sono per la chiarezza ed è chiaro che i quattro genitori…

 non erano in uno stato…diciamo… normale…

ALFIO: Scusami Antonio… ma normale o anormali non mi parri chi chisti sunnu fatti to…

ANTONIO: Ed invece si, lo sono doppiamente: primo, nella qualità di genero e secondo nella

 qualità di medico.

TURI: E terzo nella qualità di bestia….

ANTONIO: Signor Turuzzo… ma cosa fa mi offende?

TURI: No… vulia diri… e terzo nella qualità chi me niputi e Alfio sunnu bestia in materia…

ANTONIO: Ah, volevo ben dire….

(suona il campanello)

SCENA 8

TURI: Lucia, pi favori va tu a ghiapriri senza scomodari a Matriosca,sicuramenti sunnu i quattru            scunsulati chi si ricogghiunu…

(Lucia esce per aprire senza guardare prima dalla finestra)

ALFIO: Speriamo chi i cosi si sistimaru….

ANTONIO: Lo credo bene… ne va della loro salute… Anche se non ho ben capito che cosa

realmente sia successo di così grave da turbare la serenità della famiglia e fare imbestialire

così tanto il signor Masino.

TURI: Ci sunnu cosi chi è megghiu non capiri…

ANTONIO: Lo credo bene… anche se vorrei capire come mai si parlava di corna…

TURI: Caru dutturi… i corna sunnu cosi seri e di difficile comprensioni… Sunnu cosi delicati.

C’è cu i faci e c’è cu i ricevi… Per esempio a tia non ti fazzu capaci di farli.

ANTONIO: Certu io sono una persona seria, precisa e responsabile…

MATRIOSCA: Ed io sapere qualcosa… con me non avere voluto fare scherzo.

TURI: Appuntu pi chistu… tu i po sulu riceviri…..

(entrano Lucia con Masino e Concetta)

ALFIO: Scusati, ma me papà e me mamma chi fini ficiru….

LUCIA: Erunu sutta.. prefereru non chianari… Si fannu un giru chiarificatori e poi venunu ca…

ALFIO: Allura, si non vi dispiaci i spettu ca…

(cala un imbarazzante silenzio, Masino si siede mettendosi le mani fra i capelli)

ANTONIO: Signor Masino tutto a posto?

MASINO: Si… caro iennero, tutto a posto.

ANTONIO: Menomale… oggi mi ha fatto preoccupare, però adesso la vedo più rilassato…

            Sicuramente la pressione arteriosa le sarà salita alle stelle… Io le consiglio di non agitarsi.

            Non fa bene agitarsi a chi come lei soffre di ipertensione… Lo sa che per vincere

l’ipertensione è bene mangiare dell’aglio?

TURI: Pi carità non parramu di agghiu ta sta casa….

ANTONIO: Come no… l’aglio ha molteplici qualità…

MASINO: Ma è portatore di corna…

LUCIA: (ad alta voce) Basta… non ni pozzu chiù… io è parrari….

MASINO: Di chi di corna?

CONCETTINA: Chi c’è Lucia… chi è ca diri…

LUCIA: Mamma, papà… capisciu chi chistu non è u mumentu, ma io m’è liberari di stu ruppu chi

aiu in gola.

ANTONIO: Cosa c’è mia cara… cos’è che ti turba… che aiuto posso darti…

ALFIO: L’unucu aiutu chi ci po dari è di stari mutu…

LUCIA: Mamma, papà… non vogghiu chiù annari all’Università… non mi interessa laurearmi…

ANTONIO: Cosa? Vuoi abbandonare l’Università?

MASINO: Chi vò fari… Vò lassari i studi…. Dopu tutti sti anni di sacrifici?

LUCIA: Perdonami papà, ma non cià fazzu chiù… non m’interessa studiari…

ANTONIO: Ma tu sei pazza, non se ne parla nemmeno….

MASINO: (ad Antonio)Veramente, chistu tocca a mia dirlu… e poi… si purru così fussi, chi idda

voli ittari tutti di anni da so vita… è cosa chi riguarda sulu a niautri da famigghia…

ANTONIO: Ed invece riguarda pure me, anzi riguarda me soltanto dal momento che dovrà essere

 mia moglie…

TURI: Allura mi sa chi ta ccuntintari di na mugghieri casalinga…

ANTONIO: Non sia mai… i miei non ammetterebbero in famiglia una senza titoli

CONCETTINA: E inveci a niautri i tituli ni dununu fastidiu…

ANTONIO: Allora mi state dicendo che io vi do fastidio?

MASINO: No, tu… sulu u titulu chi porti…

ANTONIO: (si alza) A questo punto dichiaro rotto il nostro fidanzamento…

LUCIA: Se è questo quello che vuoi… sia fatto…

ANTONIO: (si risiede cambiando tono) Ma io questo non lo voglio…

ALFIO: Ah no… a prima parola è chidda chi cunta… u fidanzamentu ormai si rumpiu e non si po

chiù riparari…

ANTONIO: Ah è così? (si rialza) Va bene, tolgo il disturbo… addio mia cara … (come prima… sta      fermo in attesa che qualcuno lo fermi… ) Allora… addio mia cara… (attende) Addio         (attende) Addioooo  (ed esce piangendo)

MASINO: (vedendo Matriosca rimanere ferma) E tu Matriosca, chi fa no segui?

MATRIOSCA: No.. no… io non seguire lui.. lui essere troppo cianci minestra.. e non sapere fare           scherzo. Io stare con vecchio grande e ppoi sposare…

CONCETTINA: (a Lucia) Lucia… Sini sicura di chiddu chi facisti?

TURI: Certu che è sicura Concetta… to figghia avia già u zitu di scorta…

(suona il campanello)

SCENA 9

MASINO: Vo vidiri chi ieni attonna iddu?

(Lucia va a vedere dalla finestra)

LUCIA: E inveci sunnu u papà e a mamma di Alfio. (ed esce per aprire)

TURI: Cuncetta, chi decidistu di fari?

CONCETTINA: Ancora nenti…. Sapemu tutti chi sbagghiammu ma non sapemu comu riparari…..

(entrano Lucia con Adele e Nicola)

TURI: A sittativi chi v’è cuntari na nuvità

NICOLA: Fozza sintemu sta nuvità…

TURI: Me niputi non farà più la dottoressa in lettere e francobolli e si lassò cu so zitu dutturi.

ADELE: (a Lucia) Veramenti dici to nonnu? Comu mi dispiaci…..

LUCIA: A mia no… e poi v’è cunfissari na cosa…

CONCETTINA: C’è nautra nuvità, Lucia?

LUCIA: V’è cunfissari chi piddì a testa pi nautru unu…

MASINO: Buon sangue non mente….

LUCIA: E mi piacissi sapiri si purru iddu è namuratu i mia…

CONCETTINA: Ma cu iè stu tiziu… u canuscemu niautri…

TURI: E comu…. Bonu u canusciti…

ALFIO: (si avvicina a Lucia) Se il tizio è chi penso io… posso assicurarti che è innamoratissimo….

TURI: Cettu chi è cu penzi tu… ma picchì non vi brazzati…

LUCIA: Sei proprio tu (e si abbracciano)

NICOLA: Me figghiu… ieni me figghiu????

MASINO: Propriu così… menomali chi i masculi ta to famigghia fineru… tutti i fimmini vi

pigghiastu…

CONCETTINA: Io sbagghiai… e non mu pozzu perdonari… però sbagghiasti purru tu….

MASINO: Allura perdonamuni a vincenda ed io ti giuru… chi ta me vita non toccherò mai chiù un

spicchiu d’agghiu…

LUCIA:(ad Adele e Nicola) Forza ora tocca a viautri fari paci e scuddarsi tutti cosi…

NICOLA: Già fatto… niautri capemmu quantu fummu cretini e paciammu già da sutta…

TURI: O finalmente i cosi si giustaru… Ognunu turnò o so posto.. io mi fici zitu cu.. Matriosca e          me niputi si fici zita cu unu du so rangu… non chiù un dutturi ma un venditore di       ciclopedii…

ALFIO: E ca sbagghiò, signor Turi… io pinzai di lassarlu stu travagghiu chi mi porta ad essiri

spissu luntanu da casa e non vurria trascurrari a me futura sposa.

ADELE: E chi travagghiu vo fari?

ALFIO: Vogghiu continuari a tradizioni di me nonnu e di me patri e purru di me soggiru…

NICOLA: U babberi…. U babberi voli fari???? Chi bella soddisfazioni chi mi dasti….

ALFIO: Propriu così… e si vuliti cuminciu dumani…

MASINO: (al centro del palco rivolto verso il pubblico) Certu ch’è strana a vita… unu cerca

 altrovi emozioni… distrazioni… occasioni per realizzarsi… e  cerca di scappari da chiddu

 chi avi.

 Poi, però, ritorna o puntu di partenza.

 Ed è sulu dopu, chi capisci… chi a vera gioia… non è nel ricercari chiddu chi non si avi ma

 nell’apprezzari chiddu si chi avi….

F I N E

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 3 volte nell' ultimo mese
  • 46 volte nell' arco di un'anno