Care, dolci, deliziose ziette

Stampa questo copione

Care, dolci, deliziose ziette

TEATRO DIALETTALE SALENTINO

“CARE, DOLCI, DELIZIOSE ZIETTE”

commedia in tre atti di

Giuseppe  Ostuni

Liberamente tratta da “Arsenico e vecchi merletti”

di Joseph Kesselring

                                           Personaggi:

   (U 8 )  (D 3)

                Andata                                      Zia di Ronzino       

                Crocifissa                                  Zia di Ronzino

                Ottavio                                      Zio di Ronzino                               

                Ronzino                                     Commediografo

                Lea                                            Moglie di Ronzino

                Anziano signore                        Pensionato

               Giovanni                                    Fratello di Ronzino                           

               Dott. Ferri                                  Chirurgo plastico

               Poliziotto

               Giulio Cesare                            Capitano di polizia

               Giulio Dell’Acqua                     Direttore casa di riposo

CARE,  DOLCI, DELIZIOSE ZIETTE

               ATTO  PRIMO                             SCENA  PRIMA

(Andata, Crocifissa, Ottavio)

All’apertura del sipario Andata e Crocifissa, due anziane ed arzille vecchiette, sono sedute presso un tavolo e  lavorano all’ uncinetto.

Andata:           Crocifissa…?

Crocifissa:      Timme, Andata…

Andata:           Sai cce sta ppensu?

Crocifissa:       Ccene…soru mia?

Andata:           Sta ppensu ca te quandu amu decisu cu ospitamu persone  anziane

                         intru la  camera  te lu  Ronzinu, lu nepute nesciu, le cose, intru sta

                         casa, suu tantu cangiate!

               Crocifissa:      E’ vveru,…tici bbuenu Andata…

Andata:          Me manca tantu…sai?…E a ttie?

Crocifissa:      None…jeu aggiu quasi finitu…(Indicando il lavoro ad uncinetto)

Andata:          Ma cce a’ capitu?...Sta pparlu te lu Ronzinu…    

Crocifissa:     Cce tte pensai,  ca lu Ronzinu ja  rrestare intru sta casa cu nnui a  vita?

                       A’ ttruata nna vagnona, te famiglia onesta, prelibata e sse l’a’ spusata!

Andata:          Si…si…a’ ffattu bbuenu! …A cce ura a’ ddittu ca ene?

Crocifissa:     Nu’ m’a’ ddatu orariu…tenia te sbricare certe cose e poi passava…

Andata:          E bbene cu lla mugghiere?

Crocifissa:     Se capisce!…M’a’ ddittu ieri, pe ttelefunu, ca nu’ bbetia l’ura cu nni la

                       face ccanuscere…                           

Andata:         Oh…comu suu cuntenta!…Aspetta…però, lu Ronzinu, l’a’ avvisata ca

                       cu nui abbeta l’Ottaviu?

Crocifissa:      Sine, nni l’a’ dditta…

Andata:          E cce nn’a’ ddittu?

Crocifissa:     Certu, nu’ nne putia tire ca  tene nnu zziu ca ete  pacciu… la vagnona se

                       putia impressionare…nn’a’ dittu  sulu  ca  ete nnu picca stranu,…ca nni

                       piace sempre cu scherza…

Andata:          Megghiu, megghiu ccussì…Crocifissa?

Crocifissa:      Eh!?    

Andata:          Ulia  tte  ticu  ca  suu propriu  cuntenta ca tamusta camera a persone ca

                       suntu sule…Me fannu tanta tenerezza!

Crocifissa:     Senza parienti, amici!…A’ bbessere propriu bbruttu!

Andata:         La  noscia  ete  nna  vera  e  propria  missione,  soru  mia!  ... Nu’  ncete

                       nienti te cchiù bbellu ca cu ffaci bbene allu prossimu!

Crocifissa:    E’ ppropriu veru!...A’istu l’urtimu ospite, ca amu tenutu, comu se nd’a’

                       sciutu?

Andata:         Lu Cosimu Castagna, uei ddici?

Crocifissa:     Eh!

Andata:         Cu llu sorrisu sulle labbra!

Insieme:        (Lungo sospiro)     …Eh,  si…la  noscia  ete  propriu  nna  vera missione!

      

  Entra in scena Ottavio. Veste una divisa militare con in testa un elmetto.

       Ha una tromba in mano. In silenzio e marciando come un soldato si

 avvicina alle due sorelle che, sedute, gli danno le spalle.

Ottavio:          (Suonando la tromba e facendo il saluto fascista)…A noi!

Andata e Crocifissa:  (Insieme, spaventate) …Uh mamma! (Sobbalzano sulla sedia)

Andata:          Ottaviu,  timu  tittu  tante  fiate cu nu’ ssueni ddha tromba!

Crocifissa:   La polizia, ieri, a’ bbenuta ttre fiate cu nni tice ca li vicini se lamentanu!

Ottavio:         Il Duce   tocca cu   ttromba  an forza, percè a’ ddare la carica a tutta la

                      nazione! …”Bombe a mano e carezze di pugnal!”      (Cantando)

Crocifissa:    …Va bbene, va bbene…Cce ttieni te fare stamatina, Duce? 

Ottavio:        Osce,   2  novembre   1938,  sta scavu,  sutta lla cantina te Adis Abeba, 

                      nn’autra trincea…  

Andata:          Me raccumandu, nu’ mmintere scigghiu e nu’ ffare purvere.

Ottavio:       Nu’ bbu preoccupati, llassu  tuttu  pulitu!…Sorelle  fasciste, moi  tocca

                       cu bbau…A noi! (Esegue il saluto fascista battendo i tacchi, quindi esce per

                           laporta di sinistra  suonando la tromba e cantando: “Faccetta nera”

Crocifissa:     Te  sii  accorta ca te quandu  se sente  Mussolini,  ete cchiù cuntentu?

Andata:       Si…Te rrecuerdi quandu se sentia Napoleone?…Sempre cu ddhu ticetu

                     intru lla ricchia e ppoi… nervosu  tuttu lu ggiurnu!

Crocifissa:   E ddhi stivali, sempre alli pieti?… Nu’ sse  li lliava  mancu quandu  se

                      scià curcaa!…

Andata:       E llu ggiurnu ca se li sfilau, cu  fface Giuliu Cesare, se ntise nna puzza te

                       pieti ca rriau finu alla chiazza cuperta!

 

Suonano alla porta

                ATTO  PRIMO                             SCENA  SECONDA

(Andata, Crocifissa, Ronzino, Lea, Ottavio)

Andata:          Annu sunatu?

Crocifissa:       Si, bba bbapru jeu…. (Si reca ad aprire e rientra in scena precedendo

                             Ronzino   con la moglie Lea)…Andata, nduvina ci ete?

Andata:           Uh, lu Ronzinu!…Finalmente! (Si alza andando incontro al nipote)

Ronzino:         Care, dolci, deliziose ziette…che piacere rivedervi…!

                          (Abbracci e baci)

Crocifissa:      E sta beddha stria scommettu ca ete…

Ronzino:         Mia moglie…si chiama Lea…Lea Ricci.

Lea:                 Piacere di conoscerti zia! (Bacia Crocifissa)

Andata:          Llassa te tau nnu bbaciu puru jeu!  (La bacia)...Ete propriu nna bbeddha

                        vagnona…no Crocifissa?

Crocifissa:      Bella…bella propriu…! Lu Ronzinu a’ bbutu tantu, tantu gustu...

Lea :               Grazie per il complimento, siete tanto gentili !

Ronzino:         Allora, come ve la passate?      (Si accomodano tutti e quattro)

Andata:           Stamu bbone…grazie a Diu!

Crocifissa:      Si…si, nu’ nni lamentamu…

Ronzino:        Bene, bene…e lo zio Ottavio?

Andata:          Stai bbuenu,…Moi stai occupatu…sta scava nna trincea in cantina…  

Lea:                Una trincea?

Ronzino:        Eh, si…A mio zio piace sempre giocare…è un burlone…

Crocifissa:     Lu frate nesciu…a’ rremastu striu te cervieddhu però nu’ dai fastitiu

                       …tecimu: nu’ mbete pericolosu, eccu!

Andata:          Lu zziu, te piccinnu, nu’ frequentau l’asilu percè ibbe la miningita

                        ca nni bloccau lu sviluppu te lu cervieddhu!

Crocifissa:      All’asilu, se sape, li piccinni sciocanu, se ddivertenu…

Andata:           E a iddhu, ddhu periudu, nna’ tantu mancatu!

Crocifissa:      E sta recupera moi!

Lea:                 Poverino!

Crocifissa:      Bbe, parlamu te cose cchiù allecre. Cce bbuliti  mmangiati a menzatia

                        ...sagne ncannulate o ciceri e ttria?

Ronzino:         Mi dispiace, zia Crocifissa, ma non possiamo trattenerci a pranzo.

Andata:           No? ...E percè?

Ronzino:         Tra due ore partiamo in aereo per il viaggio di nozze…siamo solo

                         passati per salutarvi e per raccattare le mie poche cose.

Crocifissa:      Uh, comu nni sta dispiace!...E a ddu sta sciati in viaggiu te nozze?

Lea:                 A Parigi!

Andata:           Cce bella Parigi! Nu’ nci su’ mai stata! Però, cinque anni a rretu, su

                        sciuta a Surbu cu la Crocifissa…è veru?

Crocifissa:      Si, alla sagra te la Piscialletta… 

Ronzino:         A proposito, Lea, i biglietti in agenzia li hai presi, no?

Lea:                 Io no, non li avevi presi tu?

Ronzino:         Pensavo li avessero dati a te, amore…E adesso come facciamo?

                        L’aereo parte tra due ore…

Lea:                Dammi le chiavi della macchina, vado io in agenzia…nel frattempo tu

                        raccogli le tue cose.

Ronzino:         Si, facciamo così….ecco, tieni le chiavi…

Lea:                Scusate zie ma devo proprio andare, ci saluteremo al mio ritorno.

                           (Si alza e via per la porta di uscita)       

Ronzino:        Attenta alla strada!

Lea:                Stai tranquillo, a dopo!

Andata:          Quantu ete bbeddha, pare nna  Matunneddha!

Crocifissa:      Lu Signore cu bbu bbenetica a tutti e ddoi!

Ronzino:         Grazie zia…Scusate, ma ora devo  prendere le mie cose…

Crocifissa:      Iti ca stai tuttu  intru all’armadiu a mmuru te la camera toa.

   Ronzino:        Ho le zie più adorabili del mondo…e voi il nipote più adorabile del

                        mondo!

Andata:          Scusa Ronzinu, tocca bbau in cucina cu controllu lu sugu…(Via per la

                           porta della cucina)

Ronzino:        Dimmi zia Crocifissa, in camera mia c’era una cartelletta marrò con gli

                       appunti del mio nuovo romanzo?

Crocifissa:     No…nu’ ll’imu propriu ista…

Ronzino:       Allora deve essere in questa stanza, in qualche posto…(Cerca nei cassetti

                           dei mobili)

Crocifissa:   Ssignuria cerca intru sta stanza ca jeu bba controllu intru allu ripostigliu.

                       (Via per la porta di sinistra)

             (Entra in scena Ottavio con un elmetto in testa e  suonando la tromba)

Ottavio:          A noi! (Saluto fascista)

Ronzino:         Zio Ottavio, come stai?

Ottavio:          Comu te permetti cu mme chiami zziu Ottavio? ...Jeu suntu Sua

                        Eccellenza il Duce… Cavaliere Benito Mussolini,  

Ronzino:         Novità, signor Duce?

Ottavio:          Vinceremo, grazie, vinceremo… Cce notizie me puerti?

Ronzino:         Una sola… Duce, tutta la nazione vi segue!

Ottavio:          Si, la sacciu…  bbeh, moi tocca ttornu a Adis Abeba…A noi!

                        (Esce suonando la tromba ed eseguendo il saluto fascista)

Ronzino:        Arrivederci, signor Duce!     (Saluto fascista)

 

(Rientra in scena Crocifissa con in mano una foto)

Crocifissa:     Oh, Signore miu!

Ronzino:        Hai trovato gli appunti?

Crocifissa:     None, aggiu ttruatu sta fotu te frata lu Giovanni te quandu era striu.

                       (Porge la foto a Ronzino)

Ronzino:        (Guardando la foto) Madonna Santa che brutto muso!... Me lo ricordo,

                       si divertiva a spaventare la gente con le boccacce…

Crocifissa:      E te rrequerdi quandu tagghiava a ddoi li iermi cu lli tienti?... Sulu cu

                        nci pensu me rrizzecanu li carni!

Ronzino:        Giovanni!...Probabilmente  adesso è  in  prigione  o morto  impiccato

                        o che so io…Ho visto una commedia, la settimana scorsa, dove c’era

                        un personaggio che mi ricordava lui…

Crocifissa:      Ddaveru?

Ronzino:        Si, roba da pazzi…Una commedia piena di morti …Appena si alza il

                       sipario, nel primo atto, si vede già un cadavere.

                                 (Dalla cucina Andata chiama Crocifissa)

Andata:          (Fuori scena)…Crocifissa, jeni…me pare ca la torta ete cotta…

Crocifissa:     Eccume, eccume sta bbegnu!

Ronzino:        (Apre la cassapanca nella quale è disteso un cadavere. Vi sbircia dentro e la

                            richiude. Dopo alcuni secondi si rende conto di ciò che ha visto. Sgrana gli

                            occhi e riapre la cassapanca)

                       …Signore?...Signore?... Dico a lei…Mio Dio, ma questo è morto!

                       (Richiude la cassapanca visibilmente impressionato e va a sedersi presso il

                            tavolo)…Zi…zi…zi…Zia Andata?...Zia Crocifissa?...Oh Dio, non mi

                       sentobene....Venite subito qui!

(Rientrano in scena le due vecchiette cantando)

Andata:

Crocifissa:      (Insieme)…Non ti fidar di un bacio a mezzanotte, se c’è la luna in ciel

                          non ti fidar..

Ronzino:         (Perentorio)…Silenzio, non è il momento di cantare questo!

Andata:           Cce bbete ca a’ ssuccessu?  

Ronzino:         Ho visto un morto!

Crocifissa:      Ma cce sta ddici ?

Ronzino:         Ziette care, statemi a sentire…Voi in questa casa, con lo zio Ottavio,

                       siete in  pericolo…In  quella  cassapanca  ho visto  un  morto, capite?

                       ...Deve  essere  stato lui  a mettercelo ...Quel signore lo ha ucciso lui!

Andata:          Ma no, lu zziu nu’ pputia mai fare nna cosa simile…

Crocifissa:     Pe pacciu, si, ete pacciu ma ete nnu pacciu bbuenu…comu se tice:

                       inno…cuo…

Ronzino:        Ma se non è stato lui, come c’è andato a finire quel cadavere nella

                       cassapanca…mica si è steso da solo!?   (Infervorato)

Crocifissa:     Nci l’aggiu misu jeu!...Ma calmate…calmate, nipute miu, sta ssuti

                         friddu!

Ronzino:        Ce l’hai messo tu?

Crocifissa:     Sine…

Ronzino:        (Alquanto agitato)

                      …Ce l’ha messo lei!...Calmati Ronzino, calmati…Ce l’ha messo lei!

                      ...Ma posso sapere almeno chi è?

Andata:          Se chiamava Cosimino Castagna, di anni ottantacinque. Nni facia

                       tanta pena…no, Crocifissa?

Crocifissa:     Si…tanta…tanta…tanta…

Ronzino:        E cosa ci faceva qui in casa?

Andata:         Era ospite nesciu…

Crocifissa:     Turmia intru lla stanzetta toa…Era sulu perieddhu, pensa, nu’ ttenia

                       nne parienti nne amici e allora…

Ronzino:        E allora?...Continua…!

Andata:          E allora, ieri ssira, nn’amu offertu te bbiere nnu limoncellu e grazie a

                       ddhu bicchierinu se nd’a’ sciutu an pace!

Crocifissa:     Moi ca a’ saputu comu stannu  le cose  vieni in cucina ca  te mangi

                       nnu pezzettu te torta primavera…

Ronzino:        Ma che torta e torta…venite qui…ragioniamo. Per un bicchierino di

                       limoncello, sapete, non è morto mai nessuno…

Andata:         Si, quistu ete veru…ma quiddhu ca face la Crocifissa ete speciale!

Ronzino:        Speciale?

Crocifissa:     Nu’ ppe vantu ma ete propriu veru!

Ronzino:        Perché… come lo fa?

Andata:          Crocifissa tinni la ricetta…

Crocifissa:      Pe ogni llitru te alcol puru, le scorze te teice limoni frischi. Se llassanu

                        macerare  pe  bbinti  giurni  sciungendu  nnu   cucchiaru  te arsenico,

                        nnu   cucchiarinu  te  cianuru  e  nnu  pizzicu…ma ticu  nnu pizzicu

                        te elenu pe ssurgi…se no ene troppu forte, poi…

Ronzino:        Basta zia, ho capito! Lo avete avvelenato. Ma è assurdo…è pazzesco!

                        ...Ma perché?...Perchè?

Andata:          Ma te l’amu ggià  ddittu…Nni facia pena perieddhu!  Era sulu, sempre

                        triste e nnui amu pensatu cu nni rrecalamu nnu picca te pace!

Ronzino:         Eterna!...Ma vi rendete conto di ciò che avete fatto?..Queste cose sono

                        contro la legge, la morale, la religione. Se  lo viene a sapere  la polizia

                        per voi sarà la galera e per me lo  scandalo! Perderò il  posto di lavoro

                        …Lea mi lascerà…Oh Dio! Qui bisogna porre  rimedio, ma come…?

Andata:           Ma cce ssinti pessimista, nepute miu… rilassate!  

Crocifissa:       Si, calmate…cu lla calma se minte tuttu a postu!

Ronzino:         (Urlando)…Calma un corno!...Bisogna far sparire quel cadavere dalla

                        cassapanca…o per noi sarà la fine!

Andata:           Se è ppe quistu,  nci sta ppensa lu zziu Ottaviu…

Ronzino:         Lo zio Ottavio?

Crocifissa:      Sine…in cantina sta scava nna trincea…

Ronzino:         Mi vuoi fare credere…

Crocifissa:      Ca lu Cosimu Castagna lu precamu in cantina…

Andata:          E nni facimu puru nnu bbellu funerale cu lli cori gregoriani…quantu

                       nde au paccia!

Ronzino:        In cantina?

Crocifissa:     E sse no addune?...Lu mentimu te coste all’autri…no?

Ronzino:        Be, mi sembra giusto!...Eh?...Autri?...Zia, tu stai scherzando? Quando

                       dici: “autri” intendi dire più di uno?

Crocifissa:      Certu…la matematica me la rrecordu ancora…

 

Ronzino:        (Allucinato ed agitato)…Calmati Ronzino…Stai calmo…Respira

                       profondo…E ditemi ziette care…venite qui…come siete graziose!

                         …Quanti sarebbero questi: “autri?”

Andata:           Bbe… cu llu Cosimu Castagna suntu… tritici

Crocifissa:      None, Andata suntu sulu tutici…

Andata:           Te sta sbagli, soru mia, suntu tritici e ssai percè?...Percè quandu lu

                        Cosiminu Castagna se bbeiu lu limoncellu, lu pendulu bbattiu le tritici

                        e jeu pensai: Nnah ! Alle tritici a’ mmuertu lu treticesimu!

Crocifissa:      Andata, soru cara, forse te sta scerri ca lu primu, lu Antoniu Trippa,

                        muriu te morte naturale. Pe quistu suntu tutici. Ete comu ticu jeu,

                        llassate servire!

Ronzino:         Ma è  assurdo! Io sto  impazzendo! In questa famiglia alberga il gene

                        della  follia!…

Andata:           E’ vveru!... M’a’ convinta…L’autri tutici suu mmuerti nvelenati!

Ronzino:        (Agitatissimo)…No…no…Io qui devo fare qualcosa…Mi occorre

                        l’aiuto di qualcuno…Ma chi chiamare…chi?

Andata:           Ma nu’ tte mangiare le cerveddhe a bbuecchiu…

Crocifissa:      Si, sistemamu tuttu nui. Finu a mmoi a’ sciutu tuttu bbuenu…Andata,

                       vieni cu mmie in cucina ca preparamu nn’autru litru te limoncellu!

Ronzino:         Ferme! Avete combinato già guai abbastanza…Vi proibisco di toccare

                        un solo limone!

Crocifissa:      Va bbene te lu promettimu…Vieni Andata…(Escono per la porta

                             della cucina)

Ronzino:         …Dio  mio  che  giornata!…Devo mantenermi calmo. Vediamo  un

                        po’ chi mi può aiutare ad uscir fuori da  questa situazione.(Tira fuori

                        dalla  tasca della  giacca  un  agendina ed inizia a sfogliarla)     ...Ci sono!

                        Il vecchio giudice Penna.., ora lo chiamo…           (Solleva lacornetta

                            del telefono)…Pronto, informazioni? ...Per cortesia datemi il numero

                        del  giudice  Luigi Penna…si  di  Lecce… Mi richiamate? ...Grazie!

                          

                         

       (Entra in scena Lea di ritorno dall’agenzia di viaggi con in mano i biglietti)

Lea:                Ecco i biglietti amore, Parigi ci attende!

Ronzino:         Parigi?

Lea:                Certo…il nostro viaggio di nozze!

Ronzino:         Perché, ci siamo sposati?

Lea:                Sei il solito burlone, ti piace sempre scherzare!

Ronzino:         Mi dispiace Lea…non possiamo più partire…

Lea:                Cosa?

Ronzino:        Sono  nei  guai  fino al collo…Sarebbe  troppo  lungo spiegarti. Ora

                       fammi una cortesia…vai a casa dei tuoi e restaci fino al mio ritorno!

 (Squilla il telefono. Ronzino si precipita a rispondere)

Ronzino:        Pronto, giudice Penna?...Sono Ronzino Pazzi, scusatemi se la disturbo

                       a quest’ora, si  tratta dello zio Ottavio, devo  venire subito a parlarvi è

                       molto  urgente, temo che domani sia troppo tardi giudice…si, bisogna

                       pensare subito a lui…si tratta di una questione di vita o… (Si accorge

                           che  Lea  si è  seduta sulla cassa panca.  Lascia la cornetta del telefono e si

                       precipita verso di  lei)…Oh, mio  Dio! ...Lea… alzati subito e vai via!

                           (La prende per un braccio)  

Lea:                Ma mi vuoi spiegare che cos’hai?

Ronzino:        Nulla…nulla…non ti preoccupare…Fai come ti ho detto…

                        (La spinge verso la porta)…Vai a casa, ti raggiungerò presto!

Lea:                E la nostra luna di miele?...Parigi…la Senna…la torre Eiffel?

Ronzino:        Li vedrai, non ti preoccupare, ma ora esci da questa casa!

Lea:               Tu non mi ami più…lo sento! Ma cosa ti ho fatto? (Piange a dirotto)

Ronzino:        Vai via ti ho detto! (Perentorio)

(Lea esce piangendo. Ronzino si avvicina al telefono posto su

di un tavolino e riprende la conversazione)

Ronzino:         …Scusate, giudice, ma è  accaduto  un fatto…riguarda lo zio Ottavio.

                        Vedete, suona  sempre la tromba…i  vicini  si  sono lamentati e la

                        polizia ha deciso di farlo ricoverare in  un manicomio…Si, se voi

                        firmate i documenti io persuado lo zio Ottavio a partire…possiamo

                        portarlo a villa Cavoti, è un ottima casa di cura…il direttore è amico

                        mio…D’accordo?...Bene, faccio un'altra telefonata e vengo subito.

   

                 (Suonano alla porta. Dalla cucina esce zia Crocifissa che si reca ad

                                 aprire. Entra in scena un anziano signore)

                    ATTO  PRIMO                         SCENA  TERZA

( Crocifissa, Andata, Ronzino, Anziano signore)

Anziano signore:    Buona sera,  aggiu saputu ca ospitati gratis anziani ca suntu suli.

                                Crocifissa:      Si…propriu ccussì…Bbu serve nna camera?

Anziano signore:    Nu’ ttegnu nna lira e te la pensione addu stia me nd’annu

                       cacciatu   percè  nu’  putia cchiui  pacare.

Ronzino:        …Pronto… signorina? Vorrei parlare con la casa di cura villa Cavoti

                       grazie…attendo si… Pronto? …Pronto?

(Entra in scena Andata)

                                                          

Andata:          Buona sera!

Anziano signore:    Buona sera!

Ronzino:        Pronto, villa Cavoti?...No?...Ma con chi parlo?...Salumeria… Cota?

                       …Che numero mi ha passato quella deficiente di centralinista?

Crocifissa:     Ma preco, accomodatevi…  (Poi rivolgendosi alla sorella)…Stu signore

                        tene  necessità te nna stanza! (Tutta contenta)

Andata:         Ah… si?...Cce bellu!... E teniti parenti, amici…?

Anziano signore:     No, purtroppu suu mmuerti tutti e suu rimastu sulu.

Crocifissa:     A’ ntisu, Andata?... a’ rremastu sulu!

Andata:          Nu’ tte preoccupare, signore, nci pensamu nui a ssignuria!... In questa

                       casa troverai finalmente riggettu!

Crocifissa:     Graditi nnu bbicchiere te limoncellu casaluru?

Anziano signore:    Grazie, nu’ bbiu limoncellu te nna vita…

  

(Andata prende dal mobile credenza un vassoio sul quale

sistema una bottiglia di limoncello e alcuni bicchierini)

Andata:         Eccu, bbeiti, è buenu sapiti? (Versando da bere nel bicchierino)

 Crocifissa:    Dopu ca bbeiti, am paraisu bbu sentiti!

Anziano Signore:   Grazie!... (Sta per bere ma un urlo di Ronzino lo fa sussultare)

Ronzino:       No!...Ho detto “ C A V O T I ”:   C… come cianuro…A…come

                      arsenico… V…come veleno per topi…O…come obitorio…T…

                      come tredici…I…come…iutatime!

Anziano signore:    Ma ete normale quiddhu?

Crocifissa:     Ete nnu nipute nesciu…tra picca se ndiai…

Anziano signore:   (Riporta il bicchierino alla bocca ma un nuovo urlo di Ronzino lo

                           blocca)

Ronzino:        Non ho detto: “ D E V O T I “ , signorina, ma Cavoti!…Cavoti!…

                       Cavoti!…E’ ubriaca?

Anziano signore:     (Per la terza volta cerca di bere)

Ronzino:        Non beva! (Urlando. L’anziano signore si blocca)…Quando è in servizio

                        non beva, capito?

Anziano signore:    (Riporta il bicchierino alla bocca)

Ronzino:        (Volge lo sguardo verso  il tavolo e  intuendo il pericolo si precipita verso

                            l’anziano signore urlando)

                       …Fermo!...Posi subito quel bicchiere!...Vuole morire avvelenato?

                       …Vada via!...Esca subito da questa casa!

Anziano signore:    (Si alza impaurito)…Vergine Santa!...Quista ete nna casa te

                                pacci!...Si…si me ndiau e te pressa puru! (Via correndo per la porta  

                                     di  uscita)

Ronzino:        (Si versa un po di limoncello nel bicchiere)…Non può andare avanti

                       in questo modo…Già vedo i titoli sui giornali di domani.

                       (Sta per portare il bicchiere alla bocca)

Andata:          Eh…eh…eh…no, Ronzinu…no…

Ronzino:        Cosa c’è? Non fare eh…eh…eh, mi dai fastidio! (Si rende conto di

                       ciò che sta per fare e lancia un urlo)…Ah!...A momenti  muoio!

                       ...No, io non so come fare a spiegarvi certe cose…Non è soltanto

                       contro la legge…è brutto!

Andata e Crocifissa:    (Insieme)…Ma no!

Ronzino:        …La vostra sta diventando una pessima abitudine…mi capite?

                                

(Suona il telefono. Ronzino va a rispondere)

Ronzino:        Pronto?...Casa di cura Cavoti?...Fatemi parlare con il direttore per

                       favore. Sei  tu  Giulio?...  Ciao, sono  Ronzino  Pazzi,  come  stai?...

                       Senti  Giulio,  ti  ricordi  di  quando  parlammo  del  ricovero di  mio

                       zio presso la tua casa di cura? Bene, dovremmo farlo immediatamente.

                       Le  carte  me  le  procuro oggi  stesso,  ti  chiamo quando  saranno

                        pronte…Grazie Giulio, grazie!  (Posa  il ricevitore  e  si  avvicinaalle

                            due  zie che  si sono sedute sulla cassa  panca)…Ascoltate ziette mie,

                       devo  correre  dal  giudice  Penna  ma  prima di andarci voglio da

                       voi una promessa…

Crocifissa:      Cce  promessa ?

Ronzino:        Non fate entrare nessuno e alzatevi da questa cassapanca. Oh ziette

                       non vorrei che vi  accadesse la più piccola cosa al mondo…

Andata:           Percè…cce nni pote succetere?

Ronzino:         Se  fate  le brave…nulla… Comunque  me  lo  farete  questo piccolo

                        favore…no?

Crocifissa:      Va bbene!

Ronzino:         Dove ho messo il cappello?...Ha!...Eccolo lì…

Crocifissa:      Ronzinu?

Ronzino:         Cosa c’è?

Crocifissa:      Quiddhu ete lu cappieddhu te lu Cosimu Castagna!      

Ronzino:         Eh?...Oh…! (Si toglie il cappello lanciandolo nella stanza ed esce di scena)

FINE PRIMO ATTO

         ATTO  SECONDO                                     SCENA  PRIMA

 

(Andata, Crocifissa, Giovanni, Ferri)

Bussano alla porta di casa

 

(Dalla porta della cucina entrano in scena Andata e Crocifissa)

Andata:         Crocifissa, sta tozzanu…

Crocifissa:     E aprimu…no?...Ccussì etimu ci ete…

Andata:         Aspetta…imu promessu allu Ronzinu cu nu’ ffacimu trasire a casa

                       nisciunu…te sii scerrata?

Continuano a bussare alla porta

Crocifissa:    (Si avvicina alla finestra di destra e spia attraverso le tendine)

                          …Suntu ddo cristiani!

Andata:         Li canusci?

Crocifissa:     Mai isti!

Andata:         Famme cu bbisciu…(Guarda anche lei)

(Bussano ancora alla porta)

Crocifissa:    Li canusci?

Andata:         Mancu jeu l’aggiu mai isti…

Crocifissa:    Sienti…facimu finta ca nu’ st’amu a ccasa, stutamu la luce.

                      (Spengono la luce e si mettono in un angolo della scena)

(La porta viene forzata ed entrano in scena Giovanni con il dottor Ferri.

Giovanni ha il volto deturpato da orribili cicatrici)

Giovanni:     Trasi, dottore…quista ete la casa addu suu nnatu…Te striu nu’ bbetia

                      l’ura cu mme ndiau…moi suu cuntentu ca aggiu turnatu…

Ferri :           Sine...Cciohnny, quai stamu allu sicuru.

Giovanni:     Le zzei mei abbetanu ancora a quai.

Crocifissa:    Ci siti?...Cce nci faciti a casa noscia?

Giovanni:      Zzia Crocifissa!...Zzia Andata!...Lu Giovanni suntu…lu nepute esciu.

Ferri:            Pe lli amici: ….Cciohnny!

Crocifissa:    No…nu’ pot’essere…nu’ nci ssemigghi propriu…Essiti te pressa te

                      intru sta casa!

Giovanni:     Zzia Crocifissa, puerti sempre mpisa ddha medaglietta cu lla fotu te

                      lu nonnu?...E tie, zzia Andata, cucini  sempre  le  torte primavera ca

                      me facianu essire pacciu?

Andata:        Ma…ete propriu la uce te lu Giovanni!

Crocifissa:    E…cce a’ utu…nn’incidente?

Giovanni:     La facce…no?...Stu dottore ae curpa. Ete nnu chirurgu plasticu...

                      Uardati comu m’a’ ridottu ! (Alquanto adirato)

Ferri:            Oh…calmate Cciohnny!...Sii turnatu intru sta bbella casa…Sapiti

                      quante  fiate m’a’ parlatu  te Lecce, te sta casa e te le care zzei ca

                      bbu ole tantu bbene!...Te  sta ccanuscenu Cciohnny, ticitinela, pe

                      favore! (Supplichevole)

Andata:        Si…ete propriu iddhu…lu Giovanni!

Crocifissa:   Giovanni…a’ passatu tantu tiempu!

Giovanni:     Si…e mmoi suu turnatu!

Andata:       Crocifissa, sciamu in cucina e controllamu la rrobba susu allu fuecu,

                      assia a’ spitterrata…

Crocifissa:    Si, sciamu, scusati nnu momentu…        (Via per la porta della cucina)

Ferri:            E moi, Cciohnny,dopu te quai addu sciamu ?...Nu’ pputimu perdere

                      tiempu, la  polizia  tene  le  fotu  segnaletiche toi.  Tocca ttruamu lu

                      postu addu t’aggiu operare e quiddhu addu tocca mmintimu lu

                      Martinu.

Giovanni:     Nu’ tte preoccupare pe ddhu nfame!

Ferri:            Ma ete nnu pisu scomudu pe nnui!

Giovanni:      Scerrate lu Martinu!

Ferri:            No, Cciohnny…nu’ pputimu llassare lu cadavere intru la machina!

                      Nu’ ll’ii bbutu ccitere!

Giovanni:     Sapia troppu!...E poi tisse ca jeu ssimigghiaa a Frankestein…Curpa

                      toa, dottore…Sii statu ssigniria!        (Adirato e  afferrando Ferri per il

                          petto)

Ferri:            Li pili, Cciohnny!...Sta mme tiri li pili!...Calmate, Cciohnny…nnu

                      postu addu te possu operare lu cchiamu, statte tranquillu!

Giovanni:     Stasira!

Ferri:            Si, stasira…

Giovanni:     Sta fiata ogghiu nna facce normale!

Ferri:            Si, si Cciohnny…sacciu comu te l’aggiu ffare…Pigghiu sta parte e

                       la ribaltu a sta manera…(Toccandoli il viso)

Giovanni:      E statte attentu alli punti, sta fiata ma mutu attentu!

Ferri:             Quai, all’ecchi, te fazzu nna Smith ca ete la specialità mia.

Giovanni:      L’ecchi no!...Llassali stare!

Ferri:             Lu nasu invece…

Giovanni:      Lu nasu lu llassi stare!

(Entrano in scena dalla porta della cucina Andata e Crocifissa)

Andata:         Allora…cce bbete ca iti decisu…continuati lu viaggiu?

Giovanni:      Stamu parecchiu stracchi, no dottore?...Nni fermamu intru sta casa

                       pe nnu picca te tiempu…

Ferri:              Si…stamu propriu bbueni a quai!

                ATTO SECONDO                         SCENA  SECONDA

(Andata, Crocifissa, Giovanni, Ferri, Ottavio)

Ottavio:       (Entra in scena urlando)    …L’aggiu cchiatu!...L’aggiu cchiatu!...

                      ...Signori…a nnoi!  (Saluto fascista)…Comodi…comodi…Ecco,

                     signori, la storia te la vita mia, la  mia biografia!...Quistu ete  lu

                     ritrattu addu stamu tutti e ddoi. (Rivolto a Ferri)…Questo sono io:

                     Benito Mussolini e questo siete voi: il Furer Adolfo Hitler!

                     (Porge la foto a Ferri)

Ferri:           (Guardando il ritratto)…Comu suu cangiatu!

Ottavio:       Stu ritrattu ancora  nu’ mb’è finitu percè sta  scavamu  nn’autra

                     trincea. Vieni  cu mmie  a Adis  Abeba,  caru  Adolfu, ccussì la

                     ispezioni.

Crocifissa:    Ottaviu,  llassalu  stare stu signore…percè l’a’ ppurtare a Adis

                      Abeba?

Ferri:           Magari nn’autra fiata, Duce, Adis Abeba stae luntana…

Ottavio:       Ma cce ddici?…Stai in cantina!

Giovanni:     In cantina?

Andata:        Già…passa le megghiu ure te la sciurnata cu scava trincee.

Ottavio:        Furer, comu Duce te l’italica nazione e, soprattutto, comu alleatu

                      tou, te ordinu cu mme siecuti!

Giovanni :    Zziu Ottaviu, pensu ca a’ rriata l’ura cu tte bba ccurchi.

Ottavio:        Scusi…ma Voi…chi sei?  

Giovanni:     Lu Rre Vittoriu Emanuele…bba ccurcate!

Ottavio:         No!...Nu’ ssinti lu Rre…e jeu nu’ mme curcu!

Crocifissa:    Duce, nu’ ffare li capricci…saluta lu Giovanni e l’amicu sou ca

                      tocca cu ttornanu all’albergu…

Giovanni:      Furer, scindi e ispeziona la trincea…

Ferri:             Benissimo maestà!...Duce, sciamu a Adis Abeba…

Ottavio:        Capu te cagnu!...Secutame Adolfu! (Via per la porta della cantina)

Giovanni:      Zzia Crocifissa, prima nu’ sii stata precisa…a’ parlatu te albergu.

                       Nui nu’ ttenimu albergu. Simu enuti direttamente quai, dopu ca

                       simu scappati te lu manicomiu criminale te Aversa…

Crocifissa:    Manicomiu?

Andata:          Forse ete megghiu ca pe stanotte restanu quai!

(Rientra in scena Ferri dalla cantina)

Ferri:             Cciohnny…Cciohnny…ieni…prestu!

Giovanni:      Ah…bbu avvisu ca a mmie e allu dottore nni serve sta stanza…

                       Tocca cu lla trasformamu a sala operatoria.

Ferri:             Cciohnny…nduvina cce aggiu scopertu?

Giovanni:      Ccene?

Ferri:            La trincea te Adis Abeba  è fatta a mesura te  lu Martinu. La fossa

                       ca sta scava ete larga nnu metru e vventi pe unu e ottanta…

                        propriu la mesura ggiusta!

Giovanni:      Già, bbellu scherzettu pe lle zzei…se nde stannu tranquille cu nnu

                        muertu precatu in cantina!

Ferri:             Ma…comu facimu cu llu purtamu?

Giovanni:      Mentimu la machina tra llu campusantu e la casa e quandu tutti

                       tormenu, facimu trasire lu Martinu te la fenescia. (Poi rivolto alle

                           due zie)…Sta ppurtamu la machina rretu casa…ui scià curcatibbu!

(Escono dalla porta d’ingresso)

Crocifissa:    Andata, cce bbete ca amu ffare?

Andata:         E cce amu ffare?....Certu, cchiui te nna notte nu’ potenu stare…cce

                       annu ddire li vicini…unu  ca trase intru sta casa cu nna facce e se

                       nd’ esse cu nn’autra!

Crocifissa:    E cce ffacimu cu llu Cosimu Castagna?

Andata:        Oh...Lu Cosimu Castagna!...Pensu ca l’Ottaviu facia bbuenu cu

                      llu porta in cantina e cu llu sistema intru la trincea ca a’ scavata.

(Entra Ottavio dalla porta della cantina)

Ottavio:       Lu Furer a’ rremastu cuntentu, a’ ddittu ca la trincea era te la misura

                     ggiusta!

Crocifissa:   Ottaviu, iti ca ncete nn’autru muertu te spagnola ca tocca sse porta a

                     Adis Abeba…

Ottavio:       Cce disgrazia!...Ci nni la tice moi allu Furer?

Andata:       Però stu fattu tocca cu sse mantegna segretu…

Ottavio:       Nnu segretu te statu?

Andata:       Si….prometti?

Ottavio:       Lu ggiuru susu allu fasciu littoriu…finu alla morte!...Però spittati:

                     comu facimu cu mmantenimu stu segretu?

Crocifissa:   Pensu ca è mmegghiu cu ttuerni in cantina e quandu nui stutamu la

                     luce…ca nu’ sse ite cchiui nna mazza, tuerni susu e scindi ddhu

                     cristianu a Adis Abeba…

Andata:       Ane moi, sbricate…cchiù ttardu enimu pe lla funzione!

Ottavio:       E addu stai moi ddhu spenturatu?

Crocifissa:   Intru la cassapanca…

Ottavio:       Sti carduni!...Finu a ddhai a’ rriata l’epitemia?

(Esce di scena per la porta della cantina)

Andata:      Crocifissa, scià bbetimu pe ll’urtima fiata lu Cosimu Castagna?

Crocifissa:  Uh!...Si, sciamu…Cce bbeddhu masculu ca era!

(Si  prendono per mano e si avvicinano  alla cassapanca. Stanno per

sollevare il coperchio, quando, improvvisamente vengono aperte le

tendine  della  finestra. Appare il  viso di Giovanni  profondamente

deturpato da orribili cicatrici. Le due zie sobbalzano terrorizzate)

Giovanni:    Purtamu intru li bagagli…

Andata:       Giovanni la camera ete pronta, putiti scire cu bbu riposati…

Giovanni:    Lu decidu jeu quandu…Ui ddoi ancora sate stati?

Crocifissa:   Ma stati stracchi tutti e ddoi…e nnui tenimu ancora te fare in

                      cucina…

Giovanni:    Moi suu jeu ca cumandu a quai!...Dottore, poggia le valici  a

                      ddhangulu…

Ferri:           Pe lli strumenti tornu dopu…

Andata:       Buona notte! (Via per la porta di sinistra)

Giovanni:    E mmoi scià curcamune tutti!

Crocifissa:   Jeu me fermu nn’autru picca…ccussì stutu la luce…

Giovanni:    (Perentorio)…Bba ccurcate aggiu tittu! (Andata esce per la porta di

                         sinistra)

(Crocifissa rientra nella sua stanza seguita dal dottor Ferri e da Giovanni

che spegne la luce. Quasi buio in scena. Dopo qualche secondo dalla porta

della cantina entra in scena Ottavio che si dirige verso la cassapanca.

Prende il signor Castagna, se lo carica sulle spalle e lo scende in cantina.

Si ode il rumore di una rovinosa caduta per le scale)

(Uscito Ottavio di scena riappaiono il dottor Ferri e Giovanni)

Ferri:           E mmoi pensamu allu Martinu…

Giovanni:    Apru la fenescia…tie, te fore, me lu passi…

Ferri:           Ma ete troppu pesante pe mmie!...Ane fore tie Cciohnny e spingi

                      jeu  te intru tiru...  

Giovanni:    Va bbene, però sbricamune...Mo’ essu, quandu tozzu alla fenescia

                     me apri…

Ferri:            Si…

       (Giovanni esce di casa. Ferri brancolando nel buio urta la cassapanca,

rimasta aperta e vi cade dentro)

Ferri:          Porca miseria, addu stau?...Ci ete ca a’ llassatu piertu?  (Giovanni

                        bussa alla finestra)  …Cciohnny… Cciohnny…nnu   momentu, suu

                    catutu!...Dai passamelu…Quantu pisa!...Aspetta Cciohnny, aspetta

                    aggiu  persa  nn’ anca…Aiutame… pisa  te  murire! ...Moi  l’aggiu

                    zzeccatu  bbuenu… nn’ a’ catuta  nna  scarpa! ...Spingi …spingi

                    Cciohnny!  (Giovanni entra in casa dalla finestra spingendo il cadavere)

(Bussano alla porta di casa)

         ATTO  SECONDO                                   SCENA  TERZA

(Ferri, Giovanni Lea)

Ferri:          Cciohnny…sta tozzanu…ane e bbapri ca intantu scundu lu Martinu.

             (Giovanni  si reca ad  aprire mentre  Ferri  sistema il cadavere nella

              cassapanca. Dopo aver aperto la porta Giovanni torna repentino al

              centro della scena. Entra Lea Ricci che chiama Ronzino)

Lea:            Ronzino?...Zia Andata?...Zia Crocifissa?

(Giovanni si avvicina a Lea. La scena è buia)

Lea:             (Avverte una presenza alle sue spalle)…Chi è?...Sei tu, Ronzino?

Giovanni:   Ci sinti?  (Giovanni accende la luce)

Lea:             Lea Ricci…

Giovanni:    E cce tte serve?

Lea:             Sono venuta per vedere mio marito Ronzino…

Giovanni:    Dottore, tuttu a ppostu?

Ferri:           Fattu…Cciohnny… fattu!

Lea:             Volete spiegarmi cosa state facendo qui?

Giovanni:    Simu te casa!

Lea:              Non è vero!...Dove sono la signorina Andata e la signorina

                     Crocifissa?...Che cosa li avete fatto?

Giovanni:    Forse è mmegghiu cu nni presentamu…Quistu ete lu dottore

                     Ferri…

Lea:             Dottor Ferri?

Giovanni:    Chirurgu te prim’ordine…tice iddhu!

Ferri:           Anzi…quasi nnu magu!

Lea:             Ed ora suppongo che mi direte che voi siete  Frankestein!

Giovanni:    Puru tie?...Me chiamu Giovanni…Giovanni Pazzi! (Urlando)

Lea:             Cosa?...Siete Giovanni?

Giovanni:    Nu’ mm’a’ ntisu mai nominare?

Lea:             Si…parlano di voi…

Giovanni:    E cce ddicenu te mie?

Lea:             Dicono che c’è un altro fratello, Giovanni, e non dicono altro!

                     …Be questo spiega tutto. Ora che so chi siete scappo via…Fatemi

                     la cortesia di aprire la porta…

Giovanni:    “Questo spiega tutto!” …Cce bbuei  cu ddici? ...Percè sii bbenuta

                     a st’ura intru sta casa?

Lea:              Perché credevo che fosse la macchina di Ronzino ed invece sarà

                      la vostra…

Giovanni:     Te pensavi ca era la machina te lu Ronzinu?...E a’ istu quarchetunu

                      intru lla machina?

Lea:              Si!

Giovanni:     E poi…cce autru a’ istu?

Lea:              Solo questo…nient’altro!

Giovanni:     E ppe quistu sii bbenuta a quai?

Lea:              No, sono venuta per vedere Ronzino, ma se non c’è scappo via!

Giovanni:     Cu nni bba’ ddenunci…no?    (Afferrandola per un braccio)

Lea:              Mi fate male!

Giovanni:     Sta fimmena ete pericolosa!

Lea:               (Cerca disperatamente di divincolarsi dalla stretta di Giovanni)

                           …Mi lasci…mi lasci…Aiuto!...Aiuto!...

Giovanni:      Dottore…jeni…jutame, purtamula in cantina!

(La trascinano di forza in cantina mentre Lea si dibatte e chiede aiuto)

 

    

FINE  SECONDO  ATTO

 

                  ATTO  TERZO                            SCENA  PRIMA

(Andata, Crocifissa, Ronzino, Lea, Giovanni, Ferri)

(All’apertura del sipario la scena è vuota d’attori. Improvvisamente si

ode un insistente picchiettio alla porta accompagnato da prolungati

suoni del campanello di casa. Dalla porta di sinistra entrano in scena

Andata e Crocifissa completamente vestite di nero. Guanti neri e

cappello con velo neri)

Andata:         Nn’attimu…nn’attimu…ma ci ete stu pacciu?     (Si reca ad aprire)

(Entra in scena Ronzino di ritorno dal giudice)

Ronzino:       (Trafelato e alquanto agitato)…Dov’è lo zio Ottavio?...Devo farli

                       firmare delle carte urgenti!...Ma cosa ci fate vestite a lutto?

(Dalla porta della cantina entra in scena correndo Lea che si avvicina a

Ronzino. Dopo pochi istanti fanno il loro ingresso in scena dalla cantina

Giovanni e il dottor Ferri)

Lea:               Ronzino, finalmente sei tornato!...Sapessi che cosa mi è successo!

                       …In cantina ho visto tante tom…

Ronzino:       (La interrompe)…Stai buona Lea, mi racconterai dopo…Accidenti,

                      che cos’è quella specie di spaventapasseri da vetrina? (Indica Giovanni)

Crocifissa:    Ete frata lu Giovanni e quistu ete lu dottore Ferri…

Ronzino:       E’ spaventoso!...E…parla anche!

Giovanni:      Si, parlu…Ronzinu, te sii scerratu cce tte facia quandu te ttaccaa

                       allu liettu e tte ficaa li spilli sutta all’ugne te li pieti?

Ronzino:       (Si avvicina a Giovanni per guardarlo più da vicino)…Un momento!

                       Santa pace…è proprio Giovanni!

Giovanni:      Suu cuntentu ca m’a’ riconosciutu.

Ronzino:       E come potrei dimenticarti?...Dove hai preso questa faccia…da una

                       bancarella di maschere per carnevale?

Giovanni:     Comu te permetti cu mme offendi?            (Si avventa su Ronzino ma è

                          trattenuto da Ferri)

Andata:        Dai, nu’ bbu lletecati…nu’ nni tati stu dispiacere!

Ronzino:      Va bene…lo faccio per voi…

Crocifissa:    Amu invitatu lu Giovanni e lu dottore cu restanu quai…

Andata:        Sulu pe stanotte! 

Ronzino:      No…no…stanotte ci sto io…certo, rimango qui sempre…

Ferri:            Signor Pazzi, nui pigghiamu picca postu…Cciohnny pote turmire

                      susu allu divanu e jeu susu ddha cassapanca…

Ronzino:      Cassapanca?....Sulla cassapanca?...Io dormo sulla cassapanca!

                      (Si precipita verso la cassapanca e ci si siede sopra) …Dormirò sempre

                      sulla cassapanca d’ora in poi!

Lea:                 Ma che dici?

Ronzino:       Senti, Giovanni, ora sii buono…eccoti dei soldi, vai fuori e trovati

                      un albergo…

Giovanni:     Ronzinu, la sai cce nni fazzu a cci se permette cu mme tai ordini?

                      Mo’  pensu  puru a ttie,  fratello caro…tocca cu ttieni nnu picca te

                      pacenza…Jeni dottore, tocca pparlamu…      (Escono di scena per la

                          porta di casa)

          ATTO  TERZO                                            SCENA  SECONDA

(Ronzino,Lea, Andata, Crocifissa)

Ronzino:      Ma guarda un po’…quello sta via vent’anni e sceglie proprio questa

                      sera per tornare a casa!...Oh…ciao Lea, ma cosa ci fai qui?

Lea:              Oh caro…mi hanno quasi ammazzata!   (Piangendo)

Ronzino:      Zia Andata!?...Zia Crocifissa!?

Andata e Crocifissa:   Nui nu’ nnamu fattu nienti!

Crocifissa:    Jeni, soru mia, scià preparamu lu cunsulu…      (Via per la porta della

                          Cucina)

Ronzino:       E chi è stato, allora?

Lea:               Tuo fratello…Deve essere un pazzo!...Ronzino, ho paura di lui!

Ronzino:       Stai tranquilla, ora ci sono qua io…

Lea:               Ci siamo sposati oggi, dovevamo andare a Parigi e invece tuo fratello

                       tenta di strangolarmi e tu vuoi dormire sopra una cassapanca!

Ronzino:       Cassapanca?...Ah, già…senti tesoro, sarà meglio che tu vada a casa.

Lea:               Come?

Ronzino:       Si…si…a casa, da brava, ho tanto da fare…

Lea:               A casa?

Ronzino:       (Solleva la cornetta del telefono)…Pronto centralino?...Voglio parlare

                       con la casa di cura e riposo “Villa Cavoti” 270270.

Lea:               Oh, amor mio, non hai capito quello che ti dicevo. Tuo fratello

                       Giovanni tentava di strangolarmi!

Ronzino:       Bene, bene…Ora stai buona un attimo, devo fare una telefonata…

Lea:               Come? 

Ronzino:        Pronto …Giulio? ...Sono  Pazzo…cioè  Pazzi…Pazzi  Ronzino.  Ti

                       volevo dire che le carte sono pronte…Ho anche l’autorizzazionedel

                       giudice…Si…so che  è  tardi ma ti prego di venire subito a prendere

                       mio zio…è urgente!...Come?...I fogli devono essere firmati anche da

                       un medico?...Oh, santa pazienza…mi sono dimenticato del medico…

Lea:               Oh, Ronzino…stammi a sentire!

Ronzino:       Un momento cara…Non capisci che devo chiamare il medico?

Lea:                Basta, mi  sono  rotta! …Vai  a  buttarti  nell’ anfiteatro  tu,  le  tue

                        stramaledette carte, la cassapanca e il medico…me ne vado!

                           (Si dirige verso la porta di uscita sbattendola)

Ronzino:        Ah…grazie  tesoro, grazie! ...No, non parlavo con te Giulio!...Volevo

                        dire: perché non vieni qui, intanto?...Mentre  fai  la  strada io penso a

                        far  firmare a  mio zio e  al medico!...Lea! ...Lea!…Si,  tutte  e  due le

                        firme, vieni subito! (Riaggancia il ricevitore)…Lea?...Ma dove è andata?

                        Oh mio Dio! ...E’  incredibile,  non  ne  posso  più… fammi sedere…

                        (Si siede sulla cassapanca)…E se fosse tutto un sogno?  (Si alza ed apre la

                             cassapanca       )…Oh, mamma mia…ce n’è un altro!...Zia Andata, zia

                        Crocifissa venite qua!

Andata:          Nnu momentu!

Ronzino:         No, no, venite subito!

Crocifissa:      (Entra in scena solo lei)…Timme, nipute miu…

Ronzino:         Non mi avevate promesso di non far entrare nessuno quando ero via?

                         …Chi c’è nella cassa panca?

Crocifissa:      Ma te l’imu ggià dditta: lu Cosimu Castagna!

Ronzino:         No!...Non è Cosimo Castagna…guarda!    (Apre la cassapanca)

Crocifissa:      Santu Ronzu miu!...E quistu ci ete? (Guardando nella cassapanca)

                             …Bbe, quista è bbella!...Addu simu rriati…ca tutti se sentenu in

                        dirittu cu mmorenu intru ccasa noscia!

Ronzino:         Vuoi farmi credere di non averlo mai visto?

Crocifissa:      Chiuti, chiuti ca ete puru bbruttu!

Ronzino:         Quello è uno dei vostri signori e lo sai benissimo!

Crocifissa:      Ronzinu, comu pueti tire quistu?...Quiddhu ete nn’impostore! Sienti

                         nunnu…se  sii  bbenutu  cu tte  faci precare  intru lla cantina noscia,

                          t’a’ propriu sbagliatu!

Ronzino:          Ma prima non c’era Cosimo Castagna nella cassapanca?

Crocifissa:       Si…lu zziu Ottaviu l’a’ ppurtatu a Adis Abeba…

Ronzino:          Lo avete sepolto?

Crocifissa:       Ancora no, stai in cantina ca sta spetta lu funerale!...Nu’ imu utu

                          tiempu cu llu Giovanni ca ggira intru a casa…

Ronzino:          Giovanni?

Crocifissa:       Amu sempre speratu cu ffacimu nnu funerale doppiu!...Ma jeu nu’

                          ccantu l’inni pe nn’estracomunitariu! (Via per la porta della cucina)

(Entrano in scena dalla porta di casa Giovanni e il dottor Ferri)

               ATTO  TERZO                                SCENA  TERZA

(Giovanni, Ronzino, Crocifissa, Ferri)

Giovanni:      Sulu a titulu te cronaca, Ronzinu, te comunicu ca amu decisu cu

                       rrestamu e aggiu puru decisu ca t’a’ pperdere te sta casa…e ppe

                       ssempre!

Ronzino:       Senti, sottospecie di spaventapasseri di ultima generazione, o tu te

                       ne vai oppure ti butto fuori per un orecchio!

Giovanni:      Te avvisu ca jeu e llu dottore Ferri simu scappati te lu manicomiu

                       criminale te Aversa quarantott’ure a rretu!

(Entrano in scena Andata e Crocifissa)

Crocifissa:     Andata…vieni…uarda cce ncete intru lla cassapanca!

Ronzino&Giovanni: …No, non aprite!   (Corrono tutti e due verso la cassapanca

                                          e ci si siedono sopra)

Ronzino:        Giovanni, lascia che le zie vedano quello che c’è nella cassapanca!

                        …Zia Crocifissa, ti devo delle scuse cara…ho delle ottime notizie

                         per te: Giovanni se  ne va e si porta via  il  dottor Ferri e quel loro

                         freddo compagno!

Crocifissa:      Menu male ccussì torna nnu picca te pace intru sta casa!...Vieni,

                        Andata, scià ffacimu la bbarba allu muertu nesciu…(Via per la porta

                            della cantina)

Ronzino:         Senti, Giovanni, sei mio fratello, un Pazzi e perciò ti offro di andar

                        via e di far scomparire le prove. Non puoi chiedermi di più…

Giovanni:       No!

Ronzino:         No?...E allora dovrò avvisare la polizia!     (Si avvicina al telefono)

Giovanni:       Nu’ tte cucchiare allu telefunu!...Ricordate ca pueti fare la stessa

                        fine te lu Martinu! (Ronzino solleva il ricevitore)      …Poggia ddhu

                        ricevitore!

Ronzino:        No!...Sono estremamente determinato!

Giovanni:      Allora se tie tici alla polizia cce ncete intru la cassapanca…jeu nni

                        ticu cce ncete in cantina!

Ronzino:        (Posa il ricevitore)…In cantina?

Giovanni:       Ncete nnu signore ca pare suntu diverse ure ca nu’ rrespira!

Ronzino:         E voi che ci facevate in cantina?

Ferri:              E l’amicu tou, muertu, cce nci face in cantina?

Giovanni:       Moi cce nni cunti alla polizia?

Ronzino:         Credete di ricattarmi?...Vi sbagliate!...Pensate che io non chiami la

                         polizia  per  Martino, per paura che voi spifferiate tutto su Cosimo

                        Castagna?...No!...Dal momento che  avrò la  firma  del medico non

                        temerò più la storia di Cosimo Castagna!    (Si dirige verso la porta di

                            uscita)

Giovanni:       Addu sta bbai?

Ronzino:        Dal  medico  e  quando  torno  spero di non trovarvi più!...Piuttosto,

                        pensate  a quello  che racconterete  alla polizia  quando  scoprirà il

                       vostro cadavere…Aspettatemi! (Esce di scena)

                 ATTO  TERZO                              SCENA  QUARTA

(Ferri, Giovanni, Crocifissa, Andata)

Ferri:            Cciohnny…tene ragione!...Cce  nni  tecimu  nui alla polizia?

Giovanni:      Nienti, percè  osce  stessu  scundimu le prove…Facimu a piezzi

                       lu Martinu, poi lu purtamu a San Catautu e llu futtimu a mmare!

Ferri:             Percè nu’ llu llassamu quai e nni nde sciamu te sta casa?

Giovanni:      Dottore, quai ete tuttu organizzatu!...A Lecce putimu fare furtuna…

                       ddo ecchie comu paraventu…sulu lu Ronzinu nne intralcia e llu

                       Ronzinu nu’ mm’a’ mmai piaciutu!       (Fa un gesto come se volesse

                           Strangolarlo)

Ferri:             Oh…Cciohnny, pe ccarità…statte calmu!

(Entrano in scena Andata e Crocifissa)

Crocifissa:    Pensu, soru mia, ca a’ rriatu lu momentu cu ffacimu lu serviziu

                      funebre…E bbui, ancora quai stati?

Giovanni:     Si, stamu e restamu…A propositu te serviziu, zzia Crocifissa, nci

                      faci nnu  picca  te cafè, intantu  ca purtamu lu Martinu in cantina?

                      ….Ncete nn’amicu te lu Ronzinu, sutta, ca lu sta spetta…

Andata:        Nn’amicu te lu Ronzinu?

Giovanni:     Pigghiani li pieti, dottore…lu Martinu, pensu, ca a’ scire d’accordu

                      cu ddhautru signore…Suu mmuerti tutti e ddoi!

Andata:        Te sta riferisci allu Cosimu Castagna?

Ferri:            Cosimu Castagna?

Giovanni:     Ui sapiti ci ncete in cantina?

Crocifissa:    Certu ca la sapimu!...E nu’ mbete nn’amicu te lu Ronzinu…ete unu

                       te li ospiti nesci!

Ferri:             Ospiti?

Andata:        Si…e nu’ mbulimu estranei precati intru lla cantina noscia!

                      E poi nu’ ncete postu pe stu nunnu, la cantina ete china ormai!

Giovanni:     China te ccene?

Crocifissa:    Te muerti…nci stannu tritici tombe!

Giovanni:     Tritici tombe?...Uei cu ddici ca tie e lla zzia Crocifissa iti assassinatu

                       tritici persone?

Andata:         Ma cce assassinatu e assassinatu!...Ete tutta opera te beneficenza!

Crocifissa:    Nui  facimu  tuttu pe carità cristiana!...Mo’ purtati stu nunnu fore

                       te sta casa!

Ferri:             (Scoppia a ridere)

Giovanni:      E iti fattu tuttu quai, intru sta casa, e poi l’iti precati in cantina?

Ferri:             (Sempre ridendo)…Quista  si  ca è  bbella  Cciohnny!...Menza polizia te

                       tutta Europa nni sta ccerca e lle zzei toi, a Lecce, fannu lu stessu bbene

                       ca faci tie!

Giovanni:      Spicciala te ritere ca me ttacchi la nervatura!

Ferri:             Tie nne tieni tritici e iddhe puru…Le vecchie suntu brave comu a ttie!

Giovanni:      Tici ddaveru?...Bbe, fazzu  prestu cu lle  superu. Basta  nde  ttrou

                       nn’ autru,  unu sulamente  e  ssacciu  già ci  ete!  ... Avanti dottore

                       purtamu stu muertu in cantina…(Prendono il cadavere e lo scendono in

                           cantina)

Andata:         Quiddhu  ca  sta  ffaciti  nu’ mb’è  ggiustu…nu’  pputiti  precare

                       nn’estraneu intru la cantina noscia!

              ATTO  TERZO                                   SCENA  QUINTA

(Ronzino, Andata, Crocifissa, Ferri, Giovanni)

(Entra in scena Ronzino di ritorno dal medico)

Ronzino:       (Trafelato)…Ciao!...Ciao!

Andata:         Ronzinu, addu sii statu?

Ronzino:        Ho fatto firmare le carte dal medico…Lo zio Ottavio, dov’è?

Crocifissa:     Te pare quista ura cu ggiri e cu tte faci firmare carte?

Andata:          Jeu e la Crocifissa sta scià chiamamu la polizia!

Ronzino:        Polizia?...No…no…per carità, non dovete chiamare la polizia!

Andata:         Ah… no?...Nu’ ssai cce sta fface frata?...Sta preca lu Martinu cu llu

                       Cosimu Castagna!…

Crocifissa:     No…no, se  lu  Giovanni  e llu  Martinu nu’ sse nde vannu prima te

                       cra mmenzatia, sciamu alla polizia!

 

Ronzino:       Li faccio andare via io, state tranquille…ma niente polizia, chiaro?

                      Ed ora levatevi questo lutto, sembrate due cornacchie…andate a letto!

(Crocifissa e Andata escono per la porta di sinistra seguite da Ronzino.

Dalla cantina entrano in scena Giovanni e il dottor Ferri)

Ferri:            Cciohnny, sta ddormu tisu…La sai ca nu’ ddurmimu te l’autru ieri…

Giovanni:     Prima tocca ppensamu a frama lu Ronzinu!

Ferri:            No…no…stau straccu…te sta scerri ca craj t’aggiu operare la facce?

Giovanni:     Tie me operi cra mmatina, dottore …ma stasira tocca ssistemamu lu

                      Ronzinu!

Ferri:            No…no…stasira, Cciohnny, sta mmueru te suennu!

Giovanni:     Uardame, dottore, sta bbiti ca tocca nne sbricamu…no?

Ferri:            Si…canuscu ddhu sguardu!

Giovanni:     Ete nnu picca tardu cu rrumpimu la società…Sta bba ppigghiu li

                      fierri! (Esce per la porta di casa)

(Dalla porta di sinistra entra in scena Ronzino con in mano dei fogli di carta)

Ronzino:      Con questa firma mi sento più sollevato!

Ferri:            Scusati signor Ronzino…

Ronzino:       Cosa volete?

Ferri:             Signor Ronzino, tocca cu tte ndiai te pressa…Lu Cciohnny se nd’a’

                       sciutu te capu!...Ole tte face a pezzi !

Ronzino :      Ma cosa dite, non fatemi perdere tempo...

Ferri:            Tamme retta!...Abbande!...Cciohnny ete stranu, ete pacciu, ete nnu

                      maniacu!...Llassa sta casa!

Ronzino:       Sapetedottore…mi state facendo ricordare una commedia che scrissi

                      anni fa…Si tratta di un uomo, ascoltate bene…egli sa di essere solo

                      con due assassini…

(Entra in silenzio in scena Giovanni dalla porta d’ingresso di casa. Regge

in una mano una borsa contenente dei ferri chirurgici. Ronzino non se ne accorge)

Ferri:            Assassini?

Ronzino:       E dovrebbe sapere di essere in  pericolo…è stato avvertito che sarebbe

                       meglio  se  ne  andasse,  invece  rimane  …E  non  ha  nemmeno tanto

                       giudizio da spaventarsi o di star bene in guardia…no…no. L’assassino

                       lo invita anche a sedersi e cosa credete che faccia?

Ferri:             Cce fface?

Ronzino:        Si siede invece, pronto per essere legato ed imbavagliato…e che cosa

                       crede che adoperino per legarlo?

Ferri:             Ccene?

Ronzino:        La corda di una tenda!

Ferri:             La corda te la tenda?

(Giovanni si  dirige verso la finestra e tira via la corda della tenda. Si avvicina poi a Ronzino che continua a raccontare, ignaro di averlo alle spalle)

Ronzino:        Si…

Ferri:             E… iddhu nu’ sse nde accorge?

Ronzino:        No, non se ne accorge…Quell’imbecille rimane con le spalle verso

                        l’assassino…non avrebbe che da guardarsi intorno ma non lo fa…no,

                        con  grande  calma  aspetta  di  essere  legato  ed  imbavagliato!...

                       …Ah!...Ah!...Ah!...che cretino!

(Giovanni con fare lesto avvolge la corda attorno a Ronzino mentre Ferri gli  mette in bocca un fazzoletto. Ronzino si agita sulla sedia emettendo dei mugugni)

Ferri:            Tenii propriu ragione cu ddici ca era propriu fessa!

Giovanni:      Cchiù tte mmuei, caru frate, cchiù tte strangoli!...      (Apre la borsa con

                           molta calma e tira fuori dei  guanti  chirurgici che indossa. Prende un  panno

                           verde  e  vi  poggia  sopra alcuni  ferri.   Per  ultimo  afferra  dalla  borsa  un

                           trapano elettrico) …Dottore, ncignamu!... Quista  a’ bbessere  nn’opera

                       d’arte…e poi, pensa,  sta operamu alla  presenza te nnu famosu criticu

                       teatrale…

Ferri:             (Indossa anche lui un paio di guanti chirurgici) …Cciohnny…nu’ ppossu

                       operare se nu’ bbiu qualche cosa te forte, la sai…

Giovanni:      (Prende la bottiglia del limoncello dal tavolo, la annusa  e  dopo riempie due

                            bicchieri. Ne porge uno a Ferri)       …Tieni, bbiite  stu  bbicchierinu  te

                       limoncellu!

Ferri:             Si…si… bbeimu tutti e ddoi, prima cu operamu!

Giovanni:      Facimu nnu bbrindisi alla sciuta del mio caro fratello morto!...Addiu

                       Ronzinu!

Ferri:            Alla salute toa!

               (Stanno  per  portare  i bicchieri  alla bocca quando sulla porta della

                cantina appare lo zio Ottavio che suona prolungatamente la tromba

facendo sobbalzare Giovanni e Ferri)

            ATTO  TERZO                                    SCENA  SESTA

(Ottavio, Giovanni, Poliziotto, Ronzino, Ferri)

Ottavio:         A noi!  (Ritorna in cantina)

Giovanni:       Piezzu te fessa…poi tocca puru a ttie!...Dai dottore…all’opera!

(Ferri accende il trapano e si avvicina a Ronzino. Suonano alla porta)

Giovanni:      Mena, dottore, scundi tuttu…(Ferri esegue)

(Giovanni apre la porta. Entra in scena un poliziotto)

Poliziotto:     Il signor Ottavio deve smettere di suonare la tromba…

Giovanni:      Certu, nci pensamu nui cu nni la tecimu.

Poliziotto:     Ma…cosa succede qui?...Chi è quel signore legato?

Giovanni:     Frama lu Ronzinu…(Estrae dalla giacca un coltello che nasconde dietro

                          la schiena)

Poliziotto:     Ronzino Pazzi?...Il commediografo?...Oh che fortuna!...Sapete sono

                      commediografo anch’io…ma…perché è legato?

Ferri:            Nni  sta spiegava  nna  commedia  ca a’ vvistu  e a  nnu personaggiu

                       succetia propriu quistu…

Poliziotto:     E’ accaduto in una commedia che ha visto?

Ronzino:       (Con in bocca il fazzoletto)…Questa non è una commedia!

     (Giovanni, alle spalle del poliziotto, sta per sferrargli un colpo di coltello ma

       Ferri, raccattando una scarpa di Martino, rimasta in scena, lo atterra con

un colpo in testa. Giovanni si accascia a terra svenuto)

Poliziotto:     Non ci si può fidare di nessuno!...Questa  scena è stata plagiata dal

                       secondo atto della mia commedia!...Volete che vi racconti la trama

                       dall’inizio?...Bene…siamo  in  sala parto ed io tardo a nascere…Il

                       medico non c’è e l’ostetrica è ubriaca…ad un certo momento…

                       (Si accorge che Giovanni è disteso per terra)…Bè, cosa gli è successo?

Ferri:             Nu’ ssacciu, appuntatu…forse la spiegazione te la commedia l’a’

                       ddurmesciutu!

Poliziotto:     Ma  se  avevo appena  iniziato!...Ma dove  ho veduto quella faccia?

                       Comunque…ad un certo punto bussano alla porta…

(Bussano alla porta di casa)

Poliziotto:     Ed io dico: “Avanti”

Ferri:             E parlavi ggià…prima cu nnasci?

Poliziotto:      Si…ero molto precoce…dunque dico: “Avanti”

(Entra in scena il capitano della polizia in borghese)

ATTO  TERZO                                 SCENA  SETTIMA

(Capitano, Poliziotto, Giovanni, Ferri, Ronzino)

Capitano:      Ma cosa succede qua dentro?

Poliziotto:      Oh, capitano, salve…Questo è Ronzino Pazzi, il commediografo,

                        gli sto raccontando la mia commedia…

Capitano:       Hai detto alle sorelle Pazzi di  pagare la multa?...Il fratello ha di

                        nuovo  suonato la  tromba!...Tutti i vicini telefonano, penso che

                        debba essere rinchiuso in un manicomio…e questo chi è?

                        (Indicando Giovanni disteso per terra)

Poliziotto:       E’ il fratello del signor Pazzi, la mia commedia lo ha addormentato.

Capitano:       Che brutta faccia!...Assomiglia a Frankestein.

Giovanni:       (Rinvenendo)…Mmalitettu!...Nu’ ll’ii bbutu pronunciare ddhu nume!

                         Jeu te cciu! (Si scaglia con violenza sul capitano cercando di strangolarlo)

                             Interviene  il poliziotto e ne  nasce una rissa  alla fine della quale Giovanni

                             viene colpito alla testa dal calcio della pistola del poliziotto. Cade per terra

                             svenuto e viene ammanettato. Ferri, per tutta la durata della colluttazione,

                             e fino quasi alla fine della commedia resta nascosto sotto il tavolo)

Capitano:       (Si avvicina a Ronzino e lo slega)          …Mamma mia, suo fratello è un

                        demonio!...Per poco non mi  ammazzava!

Ronzino:        Mio fratello è un Pazzi pazzo, è fuggito dal manicomio criminale di

                       Aversa.

Poliziotto:      E’ vero, capitano!...E’ Giovanni Pazzi, detto Frankestein, abbiamo le

                       foto segnaletiche al comando!...Ecco dove l’ho visto!

Giovanni:      (Rinviene)…E ccussì m’iti zzeccatu?...Sii contentu fratellu?...Ma prima

                       cu bbau cu sti signori, tocca  lli informu ca in cantina nci stanno tritici

                       cadaveri te cristiani ca annu ccisi le zzei!...Sciati e controllati!

Ronzino:        Non dategli retta, è pazzo!...E’ fuggito dal manicomio di Aversa.

Giovanni:      Nu’ ssuntu pacciu!...Eniti sutta  lla  cantina ca  bbu fazzu bbitere addu

                       stanno precati!

Capitano:      Ah, davvero?...Apunntato portatelo al comando!

(Il poliziotto afferra Giovanni per un braccio e si avviano verso la porta di uscita di casa)

Giovanni:      Tritici muerti, bbu sta ddicu…e cu llu miu quattordici!    (Esce di scena

                            con il poliziotto che a mala pena lo trattiene)

Capitano:      Tredici cadaveri in cantina!...Solo un pazzo può affermare questo…

                ATTO  TERZO                                 SCENA  OTTAVA

(Ottavio, Ronzino, Capitano, Giulio, Ferri)

(Entra in scena Ottavio)

Ottavio:        Ma li tritici cadaveri, in cantina, nci stanno ndaveru!

Ronzino:       A proposito di pazzi!...Si certo zio, ti crediamo…vero capitano? Lo

                       assecondi…lo assecondi!

Capitano:      Certo…certo.

Ottavio:         Tutti muerti te spagnola, sapiti?...Ma…eniti, eniti, generale Franco,

                       sciamu cu ispezionamu le trincee in cantina!

Capitano:      Lo assecondo?

Ronzino:        Tempo perso, capitano…

Capitano:      Magari un altra volta, Duce…magari torno domani…

Ottavio:         Comu uliti!...A noi! (Suona la tromba ed esce di scena per la porta della

                           cantina)

Capitano:      Signor Pazzi, non  offendetevi se vi dico che vostro zio necessita di

                       essere rinchiuso urgentemente in un manicomio…

Ronzino:       Ci sto già pensando, vedete, queste sono le carte…lui ha giàfirmato.

                           (Porge le carte al capitano)

Capitano:     (Dando un occhiata alle carte)…Ma questa firma non è valida!

Ronzino:        Perché?

Capitano:      Ha firmato: “ Benito Mussolini!”

(Suonano alla porta. Ronzino si reca ad aprire. Entra in scena Giulio Dell’Acqua, il direttore della casa di cura “Villa Cavoti”)

Ronzino:       Giulio, vieni, accomodati…ti presento il capitano…il capitano…

Capitano:      Giulio Cesare, piacere…   (Stretta di mano)

Giulio:           Avete il mio stesso nome!...E’ un onore per me stringere la mano ad

                       un imperatore!...Bene, signor  Cesare, vogliamo  andare, la Gallia vi

                       attende.

Ronzino:       Ma no, Giulio, non è lui da ricoverare…Il signore è un vero capitano

                      della polizia…E’ mio zio che dovrà venire con te. Adesso lo chiamo.

                          (Si avvicina alla porta della cantina e lo chiama)…Duce!...Duce!...Potete

                      salire un attimo?....Sta salendo…

(Entra Ottavio)

Ottavio:        A noi!...E ccussì simu rriati all’urtimu attu?...Bene, bene…quandu se

                       parte pe lla Germania?

Giulio:           A momenti, Eccellenza…l’auto è fuori che vi aspetta.

Ottavio:         Sti carduni!...Sti carduni cce organizzazione!...Nu’ sta bbisciu l’ura cu

                       mme mbrazzu lu Atolfu!...A ttie, caru Cianu, llassu li tiari mei…

                      (A Ronzino)…Appena partu, falli pubblicare susu “Sorrisi e canzoni!”

(Dalla porta di sinistra entrano in scena Andata e Crocifissa)

ATTO  TERZO                                  SCENA  NONA

(Andata, Crocifissa, Ronzino, Giulio, Capitano, Ottavio, Ferri)

Andata:         Ronzinu…addu lu sta ppurtati lu zziu Ottaviu?

Ronzino:       Non ti preoccupare, zia, dove andrà starà benissimo…vero direttore?

Giulio:           Certo!

Ronzino:        Andate Duce, andate tranquillo!(Poi rivolto alle zie)…Il signore è un

                        mio amico…è direttore di una casa di cura…

Crocifissa:     Ma nui nu’ ssapimu stare senza te iddhu!...Nu’ pputiamu enire puru

                       nui?

Ronzino:       Certo, sarebbe un ottima idea!...Cosa ne dici Giulio?

Giulio:           Mi dispiace, ma nella mia casa di cura non posso ospitare gente sana

                       di mente.

Crocifissa:     Cce ppiccatu!  ...Jeni  Andata, scià  ppreparamu  nn’ autru  litru  te

                       limoncellu!

Ronzino:        Cosa?...Ferme, non  muovetevi!...Vedi, Giulio, anche  le mie zie non

                       ci stanno tanto con la testa…Venite qua, ziette care…dite al direttore

                       …cosa tenete in cantina?

Andata:          Tritici muerti!

Crocifissa:     Ca cu l’estracomunitariu fannu quattordici!

Capitano:       Non credetegli, direttore, in questa famiglia sono tutti pazzi!

(Ronzino lo guarda male)

Capitano:       Eccetto voi, naturalmente, signor Ronzino.

Giulio:             Se le cose st’anno così, non ho alcun problema a portarmi via anche

                         le zie…Devono  soltanto  firmare  alcune  carte…Domani  però  mi

                         occorre  la certificazione  del  medico di famiglia e l’autorizzazione

                         del giudice…

Ronzino:         Me ne occuperò personalmente…

Capitano:        Signor Pazzi, ormai qui non ho nulla da fare, se permettete torno

                         al comando…Signori Pazzi buona sera!  (Esce per la porta di casa)

Andata:           Dai  Crocifissa…firmamu, ccussì  sciamu  cu  ll’Ottaviu  nesciu!

                         (Si siedono presso il tavolo. Giulio Dell’Acqua tira fuori dalla borsa dei

                              fogli. Andata e Crocifissa firmano)

Giulio:              Ronzino, mi serve anche la tua firma…

Ronzino:           Ricoveri pure me?

Giulio:              No, cosa dici?...In qualità di parente più stretto occorre anche il tuo

                          benestare. (Firma anche Ronzino)

Crocifissa:       Direttore scusati nna palora!

Giulio:              Ditemi…

Crocifissa:        Intru lla casa te cura teniti sciardinu cu arviri te limone?

Ronzino:          (Occhiataccia)…Zia Crocifissa, ma insomma!

Andata:            Direttore te possu ddummandare nna cosa puru jeu?

Giulio:              Ma certo!

Andata:            Nde tieni parienti e amici?

Ronzino:           Zia Andata…anche tu!

(Rientra in scena Ottavio con in mano una piccola valigia)

Ottavio:            Suntu prontu, putimu scire…

Ronzino:           Signor Duce, prima di partire dovrebbe firmare questa sua richiesta

                          di  lasciapassare…però,  mi  raccomando, la  firmi  con  il nome  di  

                          Ottavio Pazzi altrimenti se la fermano i partigiani la fucileranno.

Ottavio:            Ggiustu, ggiustu!...M’a’ ssuccessu ggià nn’autra fiata…   (Firma)

                               …Claretta è già in macchina?

Ronzino:           L’attende con impazienza…

Ottavio:            Allora scimu…Signori…a noi!      (Esegue il saluto fascista ed esce di

                                scena con il direttore Dell’Acqua e le due zie)

(Ronzino rimane solo in scena. Appare più rilassato)

                 ATTO  TERZO                              SCENA  ULTIMA

(Ronzino, Lea, Ferri)

Ronzino:          Meno male, è tutto finito…che giornata!

(Suonano alla porta. Ronzino va ad aprire. Entra in scena Lea tutta trafelata)

Lea:                 Ronzino, devo dirti una cosa importante…

Ronzino:         Ho capito…mi vuoi lasciare…

Lea:                 Ma cosa dici?...Ho incontrato, mentre venivo, la zia Crocifissa e mi

                         ha detto di riferirti che tu non sei un Pazzi! 

Ronzino:         Come?...Come?             

Lea:                 Si, sei il figlio di una cuoca che tennero in servizio tanti anni fa…Era

                        incinta, dopo il parto morì e le zie ti adottarono…

Ronzino:        Allora non sono un Pazzi?...In me non alberga il gene della follia?

Lea:                 No, amore mio…

Ronzino:         Questa si che è una  stupenda notizia!

Lea:                 Sei contento?

Ronzino:         Tanto!...  (Si avvicina a Lea e l’abbraccia)  …Ma  noi  non  dovevamo

                        partire per Parigi?...Abbiamo da consumare ancora la luna di miele!

Lea:                Si, ma bisognerà rifare il biglietto dell’aereo…

Ronzino:        Ed i taxi cosa ci stanno a fare?

Lea:                Vuoi che andiamo a Parigi in taxi?....Ma sei Pazzo?

Ronzino:        Si, sono pazzo, sono folle…ma di te! (La prende per mano e la tira verso

                           la porta d’ingresso di casa.)…Andiamo, cara…Parigi o morte! (Escono di

                           scena)

(La scena resta vuota per alcuni secondi. Da sotto il tavolo fa capolino la testa

 del dottor Ferri. Si guarda attorno per assicurarsi che nella stanza non ci sia

nessuno, quindi, con notevole fatica, esce da sotto il tavolo)

Ferri:            Mamma mia, stau tuttu bbloccatu!...Ma nu’ sse nde scianu mai! Menu

                      male ca nu’ mm’annu istu!       (Mentre parla raggiunge la sedia presso il

                         tavolo e si siede frontalmente al pubblico)…Tocca cu bbiu qualche cosa te

                     forte cu mme riprendu…la paura è stata troppa!...   (Versa del limoncello

                         nel bicchierino e beve)…Bbuenu!...Forte…aspru allu puntu ggiustu e…

                     …e…e… nu’ mme sta ssentu filu bbuenu!    (Si accascia con la testa sul

                        tavolo)

F I N E

                       

          

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 14 volte nell' arco di un'anno