Cavalleria rusticana

Stampa questo copione

“Cavalleria rusticana”

“CAVALLERIA RUSTICANA”

OVVERO

“A TIA LA MALA PASQUA”

Elaborazione in siciliano di Turi Giordano

dall’opera di Giovanni Verga

PERSONAGGI

VERGA

TURIDDU

LOLA

SANTUZZA

GNA’ NUNZIA

ALFIU

CORO DI CONTADINI E CONTADINE

PIPPUZZA

LA SORTE (Ballerina)

SANTUZZA (Ballerina)

ALFIU (Mimo)

TURIDDU (Mimo)

La scena:

al centro un grande arco di pietra lavica, a sinistra l’osteria della gnà Nunzia con a lato un carretto siciliano e attrezzi da campagna, a destra una piccola chiesetta di campagna. All’inizio la scena è buia. Inizia la sinfonia dell’opera di Mascagni, verso la fine un narratore (Verga) incomincia a leggere ai margini della scena.

Verga - Turiddu Macca, lu figghiu di la gnà Nunzia, comu turnau di fare lu suldatu, ogni duminica si faceva a vidiri ‘nta chiazza cull’uniformi di bersaglieri e la birritta russa, ca pareva chiddu di la bona vintura, quannu jamma lu bancuni ccu la jaggia di li canarini. Le picciotte si lu mangiavunu ccu l’occhi, mentri jevunu a missa ccu la mantillina ‘nta testa, mentri certi carusazzi cci furriavunu ‘ntornu comu a tanti muschi…..

Turiddu – (nel frattempo è apparso dietro l’arco)

Verga - …. ma ccu tuttu chissu Lola di massaru Angilu non s’era fatta a vidiri né alla missa, né mancu supra ‘o ballatoiu, pirchì s’aveva maritatu ccu unu  di Licudia, ca faceva lu carritteri e aveva quattru muli di Surtinu ‘nta stadda. Dapprima Turiddu comu lu vinni a sapiri, ci vuleva tirari fora li vuredda da panza, a chiddu di Licudia, però non ni fici nenti, e si sfugau jennu a cantari tutti li canzuni di sdegnu ca sapeva sutta la finestra di la so bedda.

Turiddu – (canta)   

O Lola ch’ai di latti la cammisa,

si bianca e russa comu la cirasa,

quannu t’affacci fai la vuvva a risu,

biato cui ti dà lu primu vasu!

Ntra la porta tua lu sangu è sparsu,

e nun me mporta si ce muoru accisu….

e s’iddu muoru e vaju mparadisu

si nun ce truovo a ttia, mancu ce trasu.

(alla fine del pezzo si farà un buio)

Turiddu – (parlando con Lola che nel frattempo si trova in scena) Oh, gnà Lola! Bbiatu cui vi vidi.

Lola – Oh, cumpari Turiddu, mi l’avevunu dittu ca turnastivu ‘o primu do misi.

Turiddu – A mia mi dissinu macari autri cosi ancora, chi è veru ca vi maritati ccu cumpari Alfiu lu carritteri?

Lola – Si c’è la vuluntà di Diu.

Turiddu – La vuluntà di Diu ‘a faciti vui ccu stu tira e molla, comu vi torna cuntu. E la vuluntà di Diu fu ca hava ‘a turnari di tantu luntanu ppi attruvari sti belli nutizii – gnà Lola.

Lola – Sintiti cumpari Turiddu, lassatimi raggiungiri li me cumpagni, chi ponu pinsari si mi vidissiru ccu vui.

Turiddu – E’ giustu ora ca vi maritati a cumpari Alfiu ca havi quattru muli di Surtinu ‘nta stadda, non bisogna falla chiacchiariari la genti. Me mattri ‘nveci, mischinedda, l’appi a vinniri la nostra mula baia, e ddu pizzuddu di vigna do straduni, quann’è ca era a suldatu. Passò ddu tempu che Berta filava, e vui non ci pinsati quann’è ca parlavumu di la finestra ddo curtigghiu, e mi arrialastivu ddu fazzulettu, prima di partiri, ca Diu sulu sapi quantu lagrimi mi cci asciugai quannu partivi luntanu tantu ca si pirdeva macari lu nomu di lu nostru paisi. Ora addio gnà Lola, facemu cuntu ca chioppi e scampau e la nostra amicizia finiu. (sul finire della battuta di Turiddu parte il preludio dell’opera di Mascagni, gli attori escono di scena)

Buio. Luce su Verga.

Verga – La gnà Lola si maritò cco carritteri; e ogni duminica si mitteva ‘nto ballatoiu, che mani belli ‘a vista ppi fari vidiri a tutti l’ aneddi d’oru ca ci aveva arrialatu so maritu. Turiddu sechitava a passari e a ripassari ppi la straduzza, ma di intra si mangiava ‘u figutu pinsannu ca lu maritu di Lola ci aveva tuttu d’oru, e ca idda faceva finta di non vidillu passari. Facci ccu facci a cumpari Alfiu ci stava massaru Cola, lu vignaiolu, ca era ricco comu a ‘nmaiali, dicevunu, e aveva ‘na figghia ‘ncasa. Turiddu tantu dissi e tantu fici ca trasiu comu camperi di massaru Cola e accuminciò a bazzicare ‘a so casa e a dire li paruleddi duci a so figghia, tantu ca, la nappa da birritta do bersaglieri cci aveva cattigghiatu lu cori, e l’aveva sempri davanti a l’occhi. Lola ca ascutava ogni sira, ammucciata d’arreri la rasta di basilicò, e si faceva pallida e russa, ‘njornu chiamau a Turiddu.

Buio su Verga. Luce sulla scena.

Lola – (andando verso Turiddu) E accussì cumpari Turiddu l’amici vecchi non si salutunu cchiù?

Turiddu – Ma. Bbiatu ccu vi pò salutari.

Lola – Si aviti intenzioni di salutarimi, lu sapiti unni staju di casa

Buio. Luce su Verga.

Verga – Turiddu turnau a salutarla tanti di ddi voti ca Santuzza ora ca aspittava ‘nfigghiu di iddu, si n’accorsi, e cci sbattiu la finestra ‘nfacci!

Luce su Santuzza e la gnà Nunzia.

Santuzza – (andando verso la bottega della gnà Nunzia) O gnà Nunzia!

Gnà Nunzia – (affacciandosi dalla bottega) O tu!… chi è ca voi?

Santuzza – Non vi scantati mi nni vaju subbitu. Dicitimi sulu si c’è vostru figghiu Turiddu.

Gnà Nunzia – Finu a ccà veni a circari a mè figghiu Turiddu?… Non c’è.

Santuzza – Ah, Signuri binidittu!

Gnà Nunzia – ‘U sai ca ‘nte vostri pastizza ju non ci vogghiu trasiri!

Santuzza – (scostando la mantellina) Ah, gnà Nunzia, non viditi chi facci ca ci haju? Fati comu Gesù Cristo a Maria Maddalena… Dicitimi unn’è vostru figghiu Turiddu, ppi carità!

Gnà Nunzia – E’ jutu a Francofonti ppo vinu.

Santuzza – No! Assira era ancora ccà. Lu vistunu a dui uri di notti.

Gnà Nunzia –  Ma chi mi veni a diri!… In casa non turnau stanotti… Trasi.

Santuzza – No, gnà Nunzia. ‘Ncasa vostra ju non ci pozzu trasiri.

Buio. Luce su Verga.

Verga - Cumpari Alfiu lu maritu di Lola era in giru ppi li feri ccu li sò muli, e vinennu di fora, caricu di soldi, ci purtò un rialu a sò mugghieri: ‘na bella vesti nova ppi la festa di Pasqua.

Buio. Entra Alfio. Luce.

Alfiu – (con un fiasco in mano va verso la bettola dove ci sono Santuzza e la gnà Nunzia) ‘Gna Nunzia, nn’aviti ancora di ddu vinu bbonu di sei soldi?

Gnà Nunzia – Vaju a vidiri. Turiddu l’hava ‘a  purtari oggi da Francofonti.

Alfiu – Ma si vostru figghiu Turiddu è ancora ccà. ‘U visti a stamatina. Non ci havi ‘a birritta russa di bersaglieri?

Santuzza – (levando il fiasco di mano a compare Alfio e dandolo alla gnà Nunzia) Intantu jti a vidiri si ci nn’è ancora.

Gnà Nunzia – (rientra nella bettola)

Alfiu – Si capisci ca siti di casa, oramai, cummari Santa.

Santuzza – Vinistivu a fari la Pasqua ccu vostra mugghieri?

Alfiu – Sì, almeno li festi principali.

Santuzza – E vostra mugghieri, ca vi vidi sulu a Pasqua e a Natali, chi cosa nni dici?

Alfiu – Ju non lu sacciu chiddu ca dici. Lu mè misteri è chiddu di fari lu vitturali e jri di ccà e di ddà. E poi mè mugghieri ‘u sapi ca la coppula la portu a modu miu, (battendo sulla tasca del petto) e ccà ci portu lu giudiziu ppi mè mugghieri, e macari ppi l’autri.

Gnà Nunzia – (ritornando col fiasco colmo) Chistu è megghiu di l’autru, cumpari Alfiu; mi lu sapiti diri a poi, quann’è ca vi lu  biviti, bon pro vi faccia. Diciottu soldi.

Alfiu – E diciottu, a vui! Bon pro vi faccianu.

Gnà Nunzia – Eh unni lu  vidistivu a mè figghiu Turiddu, cumpari Alfiu?

Santuzza – (piano dandole una strappata alla veste) Non cci diciti nenti, ppi carità!

Alfiu – ‘U visti dè mè parti, all’alba, mentri ju turnava a mè casa . Jeva currennu, come s’avissi primura, e mancu s’accurgiu di mia. Vuliti ca vi lu mannu, si lu ‘ncontru?

Gnà Nunzia – No, no.

Alfiu – (va via)

Gnà Nunzia – (a Santuzza) Pirchì mi facisti segno di starimi muta?

Una luce particolare mette in ombra le due attrici e illumina la ballerina – la sorte – che danza attorno a Santuzza attrice col sottofondo di “Voi lo sapete, o mamma”.

Sottofondo cantato –

Voi lo sapete, o mamma, prima d’andar soldato,

Turiddu aveva a Lola eterna fè giurato.

Tornò, la seppe sposa; e con un nuovo amore

volle spegner la fiamma che gli bruciava il core:

m’amò, l’amai. Quell’invida d’ogni delizia mia,

del suo sposo dimentica, arse di gelosia…

Me l’ha rapito… priva dell’onor mio rimango:

Lola e Turiddu s’amano, io piango, io piango, io piango!

Dalla chiesa si sente intonare dal coro il Regina coeli.

Coro –

Regina coeli, laetare – Alleluja!

Quia quem mersuisti portare – Alleluja!

Resurrexit sicut dixit – Alleluja!

Durante il Regina coeli gnà Nunzia dice a Santuzza:

Gnà Nunzia – (facendosi la croce) O figghia di Diu, chi mi veni a cuntari oggi ch’è ‘na santa jurnata!….

Santuzza – Ah! chi jurnata spuntau oggi ppi mia, gnà Nunzia!

Gnà Nunzia – Senti, vò jettiti e pedi do Crocifissu.

Santuzza – No, ‘nchiesa non ci pozzu trasiri, gnà Nunzia.

Gnà Nunzia – (spiegando la mantellina e mettendosela sul capo)              ‘I funzioni sacri però ne vogghiu perdiri macari ju.

Santuzza – Vui jticci. Ju aspettu a Turiddu ccà comu na puvuredda di limosina.

Gnà Nunzia – (s’avvia verso la chiesa brontolando) O Signuri, pinsaticci vui!

Popolani e popolane arrivano in piazza per andare in chiesa e cantano:

Coro –

Inneggiamo, il Signor non è morto,

Ei fulgente ha dischiuso l’avel,

inneggiamo al Signore risorto

oggi asceso alla gloria del Ciel!

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

In scena rimane solo Santuzza. Poco dopo entra Turiddu.

Turiddu – Oh, Santuzza!…. chi fai ccà?

Santuzza – V’aspittavu.

Turiddu – Unn’è mè mattri?

Santuzza – Jvu ‘nchiesa.

Turiddu – Allura vacci macari tu: ca ccà ci abbaru ju.

Santuzza – No, non ci vaju ‘nchiesa.

Turiddu – ‘U jornu di Pasqua!

Santuzza – ‘U sapiti ca non ci pozzu jri.

Turiddu – Allura chi voi fari?

Sntuzza – Voggghiu parrarivi.

Turiddu – Ccà? ‘Nto menzu a strata?

Santuzza – Non m’interessa.

Turiddu – ‘A genti nni pò avvidiri!

Santuzza – Non m’interessa.

Turiddu – Chi hai?

Santuzza – Dicitimi di unni stati vinennu.

Turiddu – Oh, oh! Chi vol diri ‘sta cosa?

Santuzza – Unni fustivu ‘sta notti?

Turiddu – Ah! T’haju a diri unn’è ca fui?

Santuzza – Pirchi jti in collira si v’addumannu unn’è ca fustivu? Non mi lu putiti diri?

Turiddu – Fui a Francofonti, fui.

Santuzza – Non è veru. arsira a dù uri di notti erivu ancora ccà.

Turiddu – Allura fui unni mi pari e piaci.

Santuzza – (lasciandosi cadere la mantellina sulle spalle) O cumpari Turiddu, pirchì mi trattati di ‘sta manera? Non mi viditi ‘nta facci? Non viditi ca pigghiu morti e passioni?

Turiddu – Culpa ò: ca ti mittisti ‘nta testa sa chi cosa; e vai a svirgugnarimi ccu chistu e ccu chiddu; e non sugnu cchiù pattruni di fari chiddu ca vogghiu?

Santuzza – No, non fui a dummannari. L’hannu dittu ccà, ora ora, ca vi vistunu all’alba davanti ‘a porta di la gnà Lola.

Turiddu – Cu è ca ‘u dissi?

Santuzza – Cumpari Alfiu stissu, sò maritu.

Turiddu – Iddu! Ah, è chistu lu granni amuri ca mi porti? ca vai a mettiri sti pulici ‘nta l’aricchia di cumpari Alfiu? e arrisichi di farimi ammazzari?

Santuzza – (cadendo ginocchioni a mani giunte) Ah! cumpari Turiddu, comu ‘u putiti diri?

Turiddu – Sùsiti, non mi fari la cummedia! Sùsiti o annunca mi nni vaju.

Santuzza – (rialzandosi lentamente) Ah, ora vi nni jti? Ora ca mi lassati comu ‘a Maria Addulurata?

Turiddu – Chi voi ca fazzu si non cridi cchiù a li mè paroli? A chiddu ca ti diciunu l’autri inveci, sì, ci cridi! Non è veru nenti, t’ arripetu; Cumpari Alfiu ha sbagghiavu. Ju jeva ppe fatti mei. Varda, ti mittisti ‘nta testa ‘sta storia di la gnà Lola, giustu ora ca c’è ‘nto paisi sò maritu! Vidi quantu sì stupida?

Santuzza – Sò maritu arrivavu sulu a ‘sta matina.

Turiddu – Ah, sai macari chistu? Brava! Mi fai ‘a spia in tuttu e ppi tuttu! Non sugnu cchiù pattruni di nenti!

Santuzza – Sì, cumpari Turiddu, siti pattruni di scannarimi ccu li vostri manu stissi comu n’agneddu, si vuliti.

Turiddu –E allura?

Santuzza – Ma la gnà Lola, no, viditi! Chidda mi voli fari addannari l’anima.

Turiddu – Lassala stare ‘a la gnà Lola ca chidda è ppa sò casa.

Santuzza – E idda pirchi non mi lassa stari, a mia? Pirchi mi voli arrubari a vui, ca non haju ad autru?

Turiddu – Vidi ca ti sbagghi.

Santuzza – No, ca non mi sbagghiu! Non ci currevivu d’arreri prima di partiri ‘a suldatu?

Turiddu – Acqua passata! Ora la gnà Lola è maritata ppi casa sò.

Santuzza – Chi ‘mpurtanza havi! Non ci vuliti bene ancora, macari ca è maritata?

Turiddu – Muta.

Santuzza – E idda non v’arrubavu a mia ppi gilusia?

Turiddu – Muta.

Santuzza – E non mi sentu cca intra ‘u focu ppi vui ca mi traditi?

Turiddu – Muta!

Santuzza – No, non pozzu stari muta, ca haju la raggia canina ‘nto cori! Ora comu fazzu si vui m’abbannunati?

Turiddu – Ju non t’abbannunu, si tu non mi metti che spaddi ‘o muru. Ma ti lu dissi: vogghiu essiri pattruni di fari chiddu ca mi pari e piaci. Sin’ora, grazii a Diu, catina ‘o coddu non n’haju.

Santuzza – Chi vuliti diri?

Turiddu – Vogghiu diri ca sì ‘na pazza ccu ‘sta gilusia senza mutivu.

Da dietro le quinte si sente il canto di Lola

Lola –

Fior di giaggiolo,

gli angeli belli stanno a mille in cielo,

ma bello come lui ce n’è uno solo.

Turiddu – Stai attenta Santuzza!

Lola – (entrando in scena) Oh, cumpari Turiddu! Chi l’hati ‘a vistu jri ‘nchiesa a mè maritu?

Turiddu – Non lu sacciu, cummari Lola, arrivu propriu ‘nta ‘stu mumentu.

Lola – Mi dissi: vaju ‘ndo maniscalcu ppo cavaddu ca cci manca ‘nferru, e subbitu ti vegnu ‘a trovu ‘nchiesa. Vui, chi stati a sentilli di ccà fora li funzioni di Pasqua, facennu cunvirsazioni?

Turiddu – Cummari Santa ccà, mi stava dicennu…

Santuzza – Cci diceva ca oggi è jurnata granni; e lul Signuri, di lu celu, vidi ogni cosa!

Lola – E vui chi è non ci jti ‘nchiesa?

Santuzza – ‘Nchiesa ci hannu ‘a jri chiddi ca hannu la cuscienza netta, gnà Lola.

Lola – Ju ringraziu Diu, e vasu ‘nterra. (si china a toccare il suolo colla punta delle dita che poscia si reca alle labbra.)

Santuzza – Ringraziatilu, gnà Lola, quann’è accussì. Pirchì certi voti si dici: “Chiddu, ca posa ‘i pedi ‘nterra, non è dignu di mittiricci la facci”.

Turiddu – Amuninni và, gnà Lola, ca ccà n’avemu nenti chi fari.

Lola – Non v’incummudati ppi mia, cumpari Turiddu, ca ‘a strata ‘a sacciu ccu li mè pedi, e non vogghiu guastari i fatti vostri.

Turiddu – Si vi dicu ca ccà n’avemu nenti chi fari!

Santuzza – (trattenendolo per la giacchetta) No, avemu di parrari ancora.

Lola – Buon prò vi faccia, cumpari Turiddu! E vui ristati ccà pè fatti vostri, pirchì ju mi nni aju ppè fatti mei. (va in chiesa)

Rullo di timpani

Turiddu – (furibondo) Ah! vidi chi facisti?

Santuzza – Sì, lu visti!

Turiddu – ‘U facisti apposta allura?

Santuzza – Sì, ‘u fici apposta!

Turiddu – Ah! sangu di Giuda!

Santuzza – Ammazzimi.

Turiddu – ‘U facisti apposta! ‘U facisti apposta!

Santuzza – Ammazzimi, non mi nn’importa!

Turiddu – No, non vogghiu mancu ammazzariti! (per andare)

Santuzza – Mi lassi?

Turiddu – Sì, chistu ti meriti.

Santuzza – Non mi lassari Turiddu, non mi lassari! Unni vai?

Turiddu – Unni mi pari…. Vaju a missa.

Santuzza – No, tu vai a fari a vidiri a la gnà Lola ca mi chiantasti ccà ppi idda; ca di mia non t’interessa!

Turiddu – Si pazza!

Santuzza – Non ci jri Turiddu! Non jri ‘nchiesa a fari piccatu oggi! Non mi fari st’autru affruntu davanti a dda fimmina.

Turiddu – Tu cchiuttosto! Voi farimi l’affruntu di fari capiri a tutto lu munnu ca non sugnu pattruni di moviri ‘npassu.

Santuzza – Chi t’interessa di chiddu ca dici idda, si non mi voi fari moriri dispirata?…

Turiddu – Si pazza!

Santuzza – Sì, è veru, sugnu pazza! Non mi lassari ccu ‘sta pazzia ‘testa!

Turiddu – Finemula ti dicu!

Santuzza – Turiddu, non mi lasssari ppi la gnà Lola!

Turiddu – Finemula ti dicu! (va in chiesa)

Santuzza – A tia la mala Pasqua. (cade a terra)

Sulla musica dell’Intermezzo di Mascagni tre ballerini – Santuzza, Turiddu e la Sorte – fanno una danza che riassume il dramma interiore dei due personaggi

Dall’interno della chiesa si sente il coro della funzione di Pasqua, nel frattempo entra compare Alfio.

Alfiu – (vedendo Santuzza sconvolta) Cummari Santa!

Santuzza – Oh, è lu Signuri ca vi manna, cummpari Alfiu! 

Alfiu – A chi punto è la missa, cummari Santa?

Santuzza – Tardu arrivati. Ma vostra mugghieri cci jvu ppi vui ccu Turiddu Macca.

Alfiu – Chicosa vuliti diri?

Santuzza – Dicu ca vostra mugghieri va girannu carica d’oro comu la Madonna supra all’altaru, e vi fa anuri, cummpari Alfiu!

Alfiu – Oh, e a vui chi v’interessa?

Santuzza – M’interessa ppi vui ca, mentri furriati lu munnu a vuscarivi lu pani e accattari riali ppi vostra mugghieri, idda vi inchi la casa di ‘n’autra manera!

Alfiu – Chi è ca discistivu, cummari Santa?

Santuzza – Dicu ca mentri vui siti foravia, all’acqua e ‘o ventu, pp’amuri di lu vadagnu, cummari Lola, vostra mugghieri, vi inchi la casa di mala manera!

Alfiu – Ppò nomu di Diu, gnà Santa, si siti ‘mbriaca la matina di Pasqua, vi fazzu nesciri lu vinu dò naso.

Santuzza – Non sugnu ‘mbriaca, cumpari Alfiu, e parru cco sennu!

Alfiu – Sintiti! Si è la virità ca mi dicistivu, allura vi ringraziu, e vi vasu li manu, comu si fussi turnata mè mattri stissa ddò campusantu, cummari Santuzza! Ma si mintiti, ppi l’anima ddè mè morti! vi giuru ca non vi lassu l’occhi ppi chiangiri, a vui e a tuttu lu vostru ‘nfami parintatu!

Santuzza – Non pozzu cchiù chiangiri, cummpari Alfiu; e ‘st’occhi non chiangenu mancu quannu vistunu Turiddu Macca, ca mi livavu l’anuri, jri ‘nta la gnà Lola vostra mugghieri!

Alfiu – (tornando calmo tutto ad un tratto) Quann’è accussì, va beni, e v’arringraziu, cummari.

Santuzza – Non m’arringraziati, no, pirchì sugnu ‘na scillirata!

Alfiu – Scillirata non site vui, cummari Santa. Scillirati sunu chiddi ca ni mettunu ‘stu cuteddu ‘nto cori, a vui e a mia. Ca si cci spaccassi lu cori appidavveru a tutti dui c’u’ncuteddu avvilinatu d’agghiu, ancora ancora non fussi nente! Ora si viditi a mè mugghieri ca mi cerca, diciticci ca jvi a casa a pigghari lu rialu ppi sò cumpari Turiddu.  (via)

Buio. Luce su Verga.

Verga – Cumpari Alfiu era di ddi carritteri ca portunu la coppula supra l’aricchi e a sintiri parrari di ‘stu modu di sò mugghieri canciò di culuri comu si l’avissiru accutiddatu.

Luce sula scena. Dalla chiesa escono Turiddu, Lola, gnà Nunzia e tutto il coro con i ballerini. Cantano e danzano.

Coro uomini –

A casa, a casa, amici, ove ci aspettano

le nostre donne, andiam.

Or che letizia rasserena gli animi

senza indugio corriam.

Coro donne –

A casa, a casa, amiche, ove ci aspettano

i nostri sposi, andiam.

Or che letizia rasserena gli animi

senza indugio corriam.

Turiddu -  Intanto amici, qua, beviamone un bicchiere.

Tutti – (si avvicinano all’osteria e prendono i bicchieri)

Turiddu –

Viva il vino spumeggiante

nel bicchiere scintillante

come il riso  dell’amante

mite infonde il giubilo!

Viva il vino ch’è sincero

che ci allieta ogni pensiero,

e che annega l’umor nero

nell’ebbrezza tenera.

Coro – (ripete)

Alla fine del canto e delle danze entra in scena compare Alfio.

Alfiu – Salutamu ‘a cumpagnia.

Turiddu – Viniti ccà, cumpari Alfiu, pirchì v’aviti a viviri ‘njtu di vinu ccu nuatri, alla nostra saluti l’unu di l’autru. (colmandogli il bicchiere)

Alfiu – (respingendo il bicchiere col rovescio della mano) Grazii tanti, cumpari Turiddu. Ddo vostru vinu non ni vogghiu, pirchì mi fa mali.

Turiddu – A piaciri vostru. (butta il vino per terra e posa il bicchiere sul deschetto. Rimangono a guardarsi un istante negli occhi) M’aviti a cumannari qualchi cosa, cumpari Alfiu?

Alfiu – Nenti, cumpari. Chiddu ca v’haju a diri lu sapiti.

Turiddu – Allura sugnu ccà ‘e vostri cumanni.

Alfiu – Si vuliti veniri ddà sutta ‘a canziria, potemu discurriri di dd’affari cu cchiù libirtà.

Turiddu – Aspittatimi ‘nto stratuni ca ci jemu assemi.

Verga – Ccu ‘sti paroli si vasaru ppi la sfida. Turiddu stringiu che soi denti l’aricchia ddo carritteri, e accusì ci fici prumissa sulenni di non mancari.

Alfiu – (toccandosi l’orecchio insanguinato) Forti facistivu, cumpari Turiddu! chistu vol diri ca aviti ‘ntinzioni serii. Chista si chiama parola di giuvini d’anuri.

Turiddu – Sintiti, cumpari Alfiu, com’è veru Diu sacciu ca haju tortu, e mi lassassi scannare di vui senza diri nenti. Ma ci hjau ‘ndebbitu di cuscienza ccu cummari Santa, pirchì fui ju ca a fici cascari ‘nto pricipiziu unni s’attrova; e quant’è veru Diu, v’haju ‘a ‘ammazzari comu ‘ncani, ppi non lassari dda puvuredda a ‘nmenzu a ‘na strata.

Alfiu – Va beni. Vui faciti l’intressi vostru ca ju fazzu lu miu. (via)

Il coro esce di scena ed entra una ballerina – la sorte – che danza assieme al mimo Turiddu col sottofondo cantato.

Sottofondo di Turiddu cantato –

Mamma, quel vino è generoso, e certo

oggi troppi bicchier ne ho tracannati…

vado fuori all’aperto.

Ma prima voglio che mi benedite

come quel giorno che partii soldato…

e poi… mamma … sentite…

s’io… non tornassi… voi dovrete fare

da madre a Santa, ch’io le avea giurato

di condurla all’altare.

Gnà Nunzia – Perché parli così figliuolo mio?

Turiddu cantante –

Oh! nulla!… E’ il vino che mi ha suggerito!

Per me pregate iddio!

Un bacio, mamma… un altro bacio…. Addio!

(l’abbraccia ed esce precipitosamente)

Gnà Nunzia – O chi cosavol diri? Unni jvu mè figghiu Turiddu? Chi vuol diri tuttu chistu?

Lola – Vol diri ca facemu ‘na mala Pasqua, gnà Nunzia! E ‘u vinu ca nni vippimu ‘nsemi nni farà vilenu!

Timpani.

Verga – Turiddu Macca pigghiavu lu sò cuteddu a molla c’aveva ammucciatu sutta ‘o lettu quannu era coscrittu, e si misi ‘ncaminu ppi la canziria. Ddà attruvò a cumpari Alfiu, ca stava mutu ca coppula supra l’occhi. Tutti dui sapevunu maniari bbonu lu cuteddu.

Entrano in scena due mimi, - Turiddu e Alfio - , che mimano il duello sotto il rullio dei timpani.

Verga – ATuriddu cci attuccò la prima botta, e fu a tempu a pigghialla ‘nto brazzu, comu la pigghiavu accussì la desi bona e tirò all’inguinaia. Cumpari Alfiu stava ‘nguardia tuttu agghiummatu ppi tinirisi la manu supra ‘a firita ca cci duleva, e quasi strisciava ‘nterra cco vutu, acchiappò ‘na manata di terra e la jttò ‘nta l’occhi di Turiddu. Turiddu circò di salvarisi facennu sauti dispirati ‘n’arreri, ma cumpari Alfiu cci desi ‘na botta ‘nto stomucu e ‘n’autra ‘nta gula.

Movimento mimico.

Verga – Turiddu annaspau ‘npezzu, di ccà e di ddà a menzu li pali di li ficurinnia, ‘u sangu cci nisceva di la vucca comu ‘na funtana e appoi cascò, cascò comu ‘na petra!!

Pippuzza – (accorrendo) Hannu ammazzatu a cumpari Turiddu! Hannu ammazzatu a cumpari Turiddu!!

Sulla musica finale dell’opera di Mascagni, tutti corrono disperati senza meta, mentre le ballerine – Santuzza e la Sorte – fanno un ultimo passo di danza drammatica  prima che giunga il buio in scena.

FINE

                                                                              TURI  GIORDANO

                                                                     

                   

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 9 volte nell' arco di un'anno