Chi curtigghiu ‘nta sala d’attesa!

Stampa questo copione

r

Tonnarella, 22 gennaio 2013

CHI CURTIGGHIU ‘NTA SALA D’ATTESA!

Commedia brillante in due atti di: Rocco Chinnici

----

            Spaccati di vita quotidiana nelle sale d’aspetto di alcuni ospedali del sud dell’Italia, dove spesso, oltre che per accompagnare o visitare parenti, si va solo per far “cortile”, storie che a raccontarle non sembrerebbero per nulla vere, invece…

PERSONAGGI

                       

                        Carmela                                  soggira di Lucia

Lucia                                      nora

Assunta                                  cummari di Carmela

                        Nedda                                     paziente

                        Infermera                              

                        Dottore                                  

                        Caloggiru                               paziente                                              Ancilina                                  visitatrice

                        Catarina                                  “          “

                        Rosetta                                   paziente

                        Clotilde                                  “          “

           

(Scena unica, sala d’attesa reparto ostetricia: dei sedili o panche che si usano in queste sale, specie nel meridione. Qualche posa cicche; dei quadri che rappresentano momenti di nascite e alcuni con dei disegni fatti da bambini. Al centro una scritta con: Reparto Ostetricia. La commedia rappresenterà alcuni spaccati di vita quotidiana di chi ha a che fare con quei posti).

CARMELA

(Passeggia nervosamente guardando spesso l’orologio e la porta dell’ingresso al reparto perché annunciassero l’entrata per le visite o i soliti controlli che si vanno a fare negli ospedali. Seduta, una donna col bimbo neonato avvolto e che guarderà spesso; un altra col pancione in attesa di partorire e la rispettiva suocera con la comare; fra questi un vecchietto indaffarato a togliere, infastidito, il plantare dalla scarpa). Chi ci pigghiassi un corpu di sangu!

CALOGIRU

Facemunni a cruci ca matinàta.

CARMELA

(Rivolgendosi al vecchietto intento al suo plantare) Chi havi vossia cu sta cruci ca matinàta? (Il vecchietto non le da ascolto e alza le spalle in segno d’indifferenza e continua a fare ciò che faceva.) Ca chistu versu è! A cu aspettanu a japriri? No, prima s’hannu a cuntari i cosi du jiornu avanti, poi s’hannu a finiri di pigghiarisi u cafè, u tè, i viscotta… chi ci facissiru vilenu! E nuautri cca, comu i fissa c’aspittamu!

ASSUNTA

(Comare, cerca di mettere la buona) E bonu, cummari, si vidi chi ancora è prestu e nun è ura di trasiri! Chi ura su cchiuttistu? (Guarda l’orologio al polso) Ju fazzu i novi menu deci, e vui?

CARMELA

Menu deci, menu vinti, chi ‘mportanza, havi mu vuliti diri? Un lu vitti antura dda ‘nchiappitallà da ‘nfirmera, stavutra squnchiuduta, quannu passò di cca, chi c’eramu niautri! Ma a chidda chi ci nni futti cchiù di tantu, a jidda ci ‘nteressa u stipendiu da finu misi. I facissi campari ju cu me stipendiu!

ASSUNTA

Ma quali stipendiu? Picchì vui stipendiu aviti?

CARMELA

Appuntu, u stipendiu di casalinga! Ma chi cos’è u stipendiu? Ju, si mi ‘nzamà Diu chiovi e me maritu perdi a jurnàta, haju comu cuntalla o medicu pi pagari i scadenzi da fini u misi, avutru chi stipendiu… ora ci voli! Iddi, hannu u stipendiu, (ironica) sti… signori! Chi stannu o sciuttu, senza scantu ca chiovi… Ju, a dda gallinella padovana ca passò un mumentu fa, (la comare non capisce) a ‘nfirmera si, a mannassi a travagghiari a cogghiri mannarina, o alivi di ‘n terra e quannu chiovi, pi farici capiri chi significa guadagnarisi u panuzzu, e no cca, chi tra l’avutri cosi si convinciu di essiri u Padreternu, vastasa e maladucata! Chi è si sfilava i rini a diri: “buon giorno”, o si scantava ca ci niscianu i morroidi, basta ca camina cu l’ugna pittati a signorinella! U salutu è segnu di civiltà, e cca di civili mi pari ca picca c’è. Taliati chi munnizza ca c’è cca ‘n terra, e menu mali ca semu ospitali! ‘Nca va ca si me nora… Diu mi nni libira, accatta cca, unni è assittata, trasu dda ddintra e ci nne dari tanti di vastunati a ssu dutturi e a savutra crapa rugnusa e maladucata, ca si l’hannu a ricurdari sinu ca campanu! Viditi si chistu è modu di trattari a genti!

LUCIA

(La nuora, col pancione d’attesa) E bonu mà (mamma), chi ancora i novi ‘un ci su, mancanu cincu minuti, e poi… i lassa perdiri sti discursa.

CARMELA

E zittuti tu navutra babbasuna! Po’ essiri puru chi nna sti cincu minuti, si rumpinu l’acqui e nn’avissimu avvidiri nesciri di sutta i to jammi (indicando alludendo) ddu nuccenti cu tutta l’acqua e vannu a finiscinu tutti cosi ‘n terra, schifiu, mmenzu a sta lurdìa; e senza mancu nasciri avissi a pigghiari quarchi brutta malatìa ‘nfettiva, nuccinteddu! Giustu ti pari chistu? Mo capisci chi tragedia putissi succediri! Sparti i difisi ci tiri a sti quattru lagnusazza!

ASSUNTA

E bonu cummari, chi già mi facistivu ‘mprissiunari tutta. L’acqua, u sangu casa casa, u piccididdu, a ‘nfizioni… Ma ci pinsati chi cu tutti sti discursa macrabi ca diciti, vostra nora putissi puru abbortiri? Stati facennu un teatrinu senza nuddu mutivu. E ora zittitivi vi dissi ca vi ponnu sentiri.

CARMELA

Ih, e chi è? Si mi sentinu, cia sciuscianu! (Guarda ancora l’orologio, poi si rivolge alla signora col bimbo in fasce). Chi è signura, lei nenti dici?

NEDDA

Ju è megghiu ca mi staju muta, ma comu trasu, saccju ju chiddu ca c’è diri a medici e ‘nfirmeri! (Entrano due donne. Avranno ognuna di loro qualcosa in mano).

ANCILINA

Buon giornu a tutti.

ASSUNTA

Buon giornu. Vuiavutri puru a visita aviti di fari?

ANCILINA

(Meravigliata) A visita nuautri, cca, all’ostetricia! Signura, c’avemu accattari cchiù nuiautri a st’età! Vinnimu attruvari i parenti, ju a me figghia ca parturiu chi havi du jorna, e idda a so niputi chi avissi accattari a oj (si siedono. Caterina prende i ferri e comincerà a lavorare una sciarpa già iniziata).

ASSUNTA

E non è prestu ancora pi l’entrata di visiti?

ANCILINA

U sapemu ca è prestu, però a secunnu a ‘nfermiera ca è di turnu, fannu trasiri… a unu a vota, s’intenni!. A vitti lei cu è a oj chidda di turnu?

ASSUNTA

Signura, è a prima vota chi nuiautritri mittemu pedi ‘nna stu spitali, e un canuscemu ne i ‘nfirmeri e ne mancu i duttura. Un mumentu fa nni passò una ‘nfirmera, ma un parsi tantu duci di mussu, si fiura ca mancu salutò.

CARMELA

No, ma ju ora ci tuppuliu; su i novi, chissi su scurdaru ca hannu a japriri! (Si sentirà piangere il bambino che ha fra le braccia Nedda).

LUCIA

Mà, si voli zittiri, puru u picciriddu fici arrisbigghiari!

NEDDA

Macari si sbigghiassi! Havi quattru jorna ca dormi.

CARMELA

E chi musica! Ma chi havi, chi havi stu picciriddu, signura?

NEDDA

E chi nni sacciu, pi chissu mi trovu cca; nascju ca havi quattru jorna… ju ajeri niscivu di stu spitali…

LUCIA

(Meravigliata) Aeri? E già turnò… nautra vota?

NEDDA

E certu, havi di poi ca nascju, nuccenti, ca dormi sempri, dormi e ogni tantu si svigghia jittannu vuci comu sta facennu ora. E u bellu ca ju ciù dicìa o dutturi, prima ca mi dimittissi: “dutturi, vidissi chi u piccididdu mi dormi sempri”; ma iddu (indicando l’orecchio), di cca ci trasia e di dda ci niscia. Sapi quannu mi rispunnì? Dopu ca ‘nsistivu ‘na pocu di voti, dicennumi chi era nenti, e ‘ntantu u figghittu cuntinua a dormiri.

CARMELA

I curnuti ca sunnu, pi iddi sempri nenti è. E comu su bravi a diri: nenti! Macari i ‘nfirmeri ora si sentinu duttura e si ‘nsignaru puru iddi a diri: nenti; comu ci dicu ca mi doli a panza, subitu rispunninu: “Nenti è!” Ci dicu ca mi doli a testa: “Nenti signura, si pigghiassi ‘na novalgina”; a iddi chi ci nni futti da saluti i lavutri, tantu semu nuiautri ca poi jemu currennu. Spitali! Chistu spitali è? Maniata di scarpara! Avutru chi! I mannassi tutti a zappari, i mannassi! (Si apre la porta ed esce l’infermiera).

INFERMIERA

(Quasi adirata. Caterina e Angela hanno un leggero soprassalto e la guardano intimoriti) Ma dico, signora! E’ da poi che è arrivata che continua a gridare! Non siamo di certo in piazza al mercato! Qui ci sono bambini che dormono, mamme che hanno dolori e che hanno bisogno di riposare! Medici che stanno visitando. La smetta per favore! (Se ne rientra chiudendosi la porta alle spalle).

ANCILINA

Appostu semu! Oggi a megghiu c’è di turnu; ‘nn’avemu d’apittari allura!

CARMELA

Ma taliati a sta gallinella padovana! E chiudju, puru! ‘Nca va ca trasissi, a jissi a pigghiari pi ssu tuppiddu ca havi ‘n testa e a strascinassi terra terra pi tutti i corsii du spitali!

 

ANCILINA

Lei aspittava u salutu di chissa? E allura ‘nn’havi d’aspittari!

CARMELA

Duppia vastasa! Ju pinsava chi havia japrutu pi chiediri scusa chi non havia salutatu quannu passò un mumentu fa; grandissima tappinàra chi non è avutru! A vitti, a vitti chi ugna pittati chi avia? S’allustranu di fora, e poi di dintra su cchiì fracidi di ‘na porta camulùta!

LUCIA

Chi vriogna! Chi vriogna! Vossia s’assetta mà, chi bisognu c’è di fari accussì! Ora, a mumentu japrinu.

CARMELA

Japrinu, japrinu! Ju haju un saccu di camurri di jiri a fari a casa e chisti sa pigghiannu cu tuttu u so commiru!

ASSUNTA

Ancora, cummari? Finitila ora vi dissi, un lu sapiavu chi aviavu d’aspittari, picchì vinistivu allura? Chi vi mmagginavavu chi cca aspittavanu a vui cu i porti aperti?

CARMELA

Ju, nni sta camurrìa di spitali, si putissi, nun ci vinissi mancu si sapissi ca stassi murennu di peritoniti. E’ sulu pi me nora… puuredda, ci vinni a mancari a matri chi era nica, e ju a vogghju beniri comu ‘na figghia, e è pi jidda ca ju mi ttrovu cca; si misi a guardarimi cu l’occhi a pampinedda e mi dissi: mà, m’accumpagna ‘o spitali? Mi parsi piatusa…, chi facia, non vinìa? (A Ancilina) Lei non avissi vinutu?

ANCILINA

(Sbalordita) Signura, ju già cca sugnu! Non vidi?

CARMELA

Ma chi c’entra! Non la staju vidennu chi è cca! Ju mi rifiriva a lei comu vuliri fari l’esempiu!

ANCILINA

Ah, pi chissu! E ju ca pinsava: chi mi dumanda a fari a mia, si ju, a so nora,  mancu a canuscju!

CARMELA

Signura, ma su pigghiò u cafè stamatina? Mi pari un pocu ‘ntamàta. (Lucia guarda mortificata Caterina la quale ricomincia a lavorare) E allura chi fici, amuninni ci dissi a me nora, mettiti quarchi cosa di supra ca ti portu ‘nni l’esteticu…

LUCIA

Mà, chi vinni pi truccarimi? Si chiama ostetrico, no estetico.

CARMELA

E si, si figghia mia, u stissu è, tantu ju u chiamu dutturi, non è ca u chiamu pi nomu.

CALOGIRU

(Intento a uscire la protesi dalla scarpa del piede indolenzito, si ferma e la guarda stupito e, scambiandola per un'altra signora…) Biiii!!! Ma lei cu è a signura Teresa, chidda da baddarò? (Ballarò, quartiere palermitano).

CARMELA

(Non sapendo chi fosse, rimane sbalordita, poi, facendo finta di conoscerlo) Si… si, a signura Teresa sugnu (sua figlia e la comare si guardano meravigliate). E chista è me figghia.

CALOGIRU

Chista so figghia è? Biiiii!!! Chi s’ha fattu granni! Mi ricordu quannu era picciridda! (Infastidito per il plantare che non esce) Chi ci vegna un corpu di sangu!

CARMELA

(Esplode pensando fosse rivolto a lei) Bih, bih, bih, bih, bih!!! A cu, a me nora? Guarda ch’è beddu st’avutru! Ma comu si permetti?

CALOGIRU

Ma chi capistuu signura! L’haju cu sta camurrìa di cosa chi c’è dintra a scarpa ca non voli nesciri! No viditi? (Mostrando la scarpa).

CARMELA

Ah, mi paria! E vossia comu mai è cca? Chi ci capitò?

ANCILINA

(Intenta a lavorare ai ferri) Biiii, signura, chi dumanni ca faciti a oj! Ddu signori è cca come nuautri picchì semu tutti cunsumati! Non è chi semu vinuti a farinni il vequende! (Week-end) (saranno sempre errori voluti). A signura Catarina… (indicando la signora che stava in silenzio ad ascoltare), mischina, u viditi chi non parra, e u sapi picchì? L’autru jornu sciddicò, e, scuppannu ‘n terra, si ha scafazzato le arachidi cervicali.

CATARINA

(Parlerà timida e indolenzita) Sapissi chi dulura, signura! Infatti, sugnu cca, picchì è jiri puru ca m’hannu a mettiri u protocollo.

ANCILINA

Biiii!!!! addirittura u protocollo! Ma chissu non mi l’havia dittu! Allura veru gravi è! E ju ca pinsava chi a cchiù persa era ju!

ASSUNTA

Picchì lei chi havi donna…

ANCILINA

Ancilina, Ancilina, suruzza mia; Ancilina e basta. Chi haju dici? Ah, si sapissi! A mia, mi faciva mali sempri a panza: di notti, di jornu, no nni putìa cchiù; e allura chi fazzu, chiamu u dutturi, e chistu, non appena finiu di visitarimi, chi cosa mi dici? Mi scrivi di fari l’analisi nel sangue e quelli delli urine nella pipì. Anzertasse chi cosa mi hanno attrovato?

CARMELA ED ALTRE IN CORO

‘Nzocco?

ANCILINA

Nel sangue ci hanno attrovato troppo bomboli rossi e bomboli bianchi, un poco di polisterolo e morti: trigghiceddi, polpetti…

CARMELA

(Interrompendola) Sardi, anciovi, calamari…

ANCILINA

No, di questi mi pare che non ci n’erano. E poi mi hanno attrovato pure la pipì piena piena di protoni!

ASSUNTA

(Non capisce) Chi, i protoni? Chiddi unni si mettinu aranci e i mandarini?

CARMELA

No cummari, chiddi si chiamanu plotoni, cu a elle non cu a erre.

ANCILINA

Si, si cu a erre è! Giustu dici a signura: pro-to-ni.

CATARINA

(Sbalordisce preoccupata) Ah, si cu a erre? Biiiii, beddamatri!!! Allura pi daveru consumata è!!!

LUCIA

E neutroni, neutroni non ci nni truvaru?

ANCILINA

(Non capendo si scandalizza) Iiiiiih, signuri chi cosi! Comu si permetti lei? Quali neutroni e neutroni! Pi cu mi scanciò, pi ‘na fimmina di strata?

CARMELA

Signura, ma chi capiu? Me nora, non ci dissi ‘na parulazza, ci ‘ntinniu diri chi, si lei ‘nta pipì havi neutroni e protoni, quannu piscia c’è u scantu ca sauta ‘ntallaria tuttu u qurtieri unni abbita.

ANCILINA

(Risentita) A mia sti cosi! Ci pari chi sugnu ‘na terrorista? Sintissi, donna… comu si chiama, vidissi chi ju mi chiamu Ancilina, e cu a pipì mia, di quantu è pulita, lei si ci po’ fari i sciacqui e si ci po’ puru lavari i manu prima di manciari!

CARMELA

(Offesa e scandalizzata) Oh!!! Linguittusa e sdilliniusa ca è, a mia sti cosi! Ma pi cu mi pigghiò pi dda tappinàra di so soru! Ma viditi a chista! Lassu a casa ‘na muntagna di cosi di fari pi veniri cca e sentiri puru a st’avutra!

ASSUNTA

Carmativi cummari e sintiti a mia, si vuliti, putiti jiri a casa a farivi tutti i sirvizza c’aviti di fari, tantu non ci sugnu ju cca cu vostra nora?

CARMELA

(Indispettita) Chi cosa!!! Guardati a chistavutra! Ju, di cca, non mi smovu si prima jidda non parturisci! Talè, talè!

NEDDA

(Esce dalla borsa un biberon pieno di caffè e lo mette in bocca al bimbo che tiene in braccio avvolto in uno scialle. Il piccolo non si vedrà mai, si sentirà solo il pianto. Il biberon si svuoterà lentamente dentro un altro contenitore nascosto anch’esso nello scialle) Quantu ci dugnu nautra pappata, po’ essiri ca si svigghia.

CARMELA

(Meravigliata nel vedere quel biberon con dentro quel nero) Ma chi ci duna, signura, a pappina cu njuru da siccia?

NEDDA

(Risentita) Chi cosa, u njuru da siccia? Ma di unni i pigghia lei! Ciù pozzu dari mai u njuru da siccia a me figghiu chi havi quattru jorna ca nasciu!

ASSUNTA

Scusassi, ma u sapi chi puru a mia m’havia parsu njuru da siccia! E chi è, chi è allura, quarchi pappina particolari? Cu sti modernità, nni fannu tanti ora pappini pi picciriddi, chi unu non sapi cchiù quali daricci prima!

NEDDA

Comu chi è! Non vu dissi ca stu nuccenti dormi sempri? E’ cafè; (le altre si guarderanno sbalordite) ci fazzu certi cafittirati di cafè! Ma iddu nenti, dormi da matina sinu a sira!

CARMELA

(Sbalordita, alla comare) Chi dissi, ca…fé?

NEDDA

E allura chi! Ma jiddu…

ASSUNTA

(Precedendola) Dormi sempri! Signura, si cuntinua così, u piccididdu non si ci svigghia cchiù!

NEDDA

Picchì, vossia pensa chi è lentu u café? Ma ju forti ciù fazzu ‘nna cafittera! Forsi è a marca ca non servi.

LUCIA

(Si tocca la pancia lamentandosi) Matri, ‘na fitta mi vinni!

CARMELA

(Carmela le si avvicina, compresa comare Assunta) Chi c’è, chi cè figghia mia? (Rivolgendosi verso la porta dingresso al reparto) Stuccativi li jammi e japriti sta porta! Unni, unni ti doli?

LUCIA

(Riprendendosi) Nenti, nenti mi sta passannu.

ASSUNTA

A sta criatura a stati facennu ‘mprissiunari, cu tutti sti discursa ca ci faciti sentiri.

NEDDA

U viditi? (Mostra il biberon vuoto) Già finiu macari chistu!

ASSUNTA

Eccu ddocu! Va finisci chi a mumentu, i fitti, puru a mia i faciti veniri.

CARMELA

Tuttu su pigghiò? E chi fu un lampu!

NEDDA

Ah, chi ci paria chi u sorseggiava?

ANCILINA

(A Catarina) Chista un ma cunta giusta! Non è normali, c’è quarcosa ca non funziona. Mi pari un pocu leggia di testa.

CARMELA

Figghiu di… Un biberon di café ‘nta ‘na japruta e ‘na chiuduta d’occhi! Ju mancu nno misi mu pigghiu.

NEDDA

Signura, chistu già è u terzu ca si calò… sta matina!

ASSUNTA

(Sbalordita guarda la comare e poi inveisce contro la signora) U terzu… dicistivu?

NEDDA

Di sta matina s’intenni; picchì s’avissi a cuntari chiddi d’aeri e di l’autri jeri!

ASSUNTA

Puru!!! M’havi a scusari signura, ma cchiù co picciriddu, è lei ca s’havi a fari fari ‘na bona messa apputnu! Ma a so casa nuddu c’è: maritu, matri, soggira, ca a cunsigghianu?

NEDDA

Sula, sula ristai.

CARMELA

Allura ‘n boni manu è ssu nuccinteddu!

NEDDA

Me maritu e ‘n carciri, me matri è morta, me soggira havi avutri figghi a cui pinsari… (si apre la forta ed esce u dottore con una cartella in mano, silenzio assoluto).

DOTTORE

Ho avuto l’impessione di lavorare in un cortile, altro che ospedale! Vi sembrano modi questi? Se proprio non avete nulla da fare, tornatevene alle vostre case, diamine! E andate a lavorare, che il lavoro fa bene.

LUCIA

Ah, si, beni fa dutturi?

DOTTORE

E certo che fa bene!

CARMELA

E allura picchì non ciù fati fari e malati chi servi ca guariscinu prima.

DOTTORE

A quanto vedo lei è molto scherzosa. Chi è di voi Lucia Morana?

LUCIA

Ju, ju sugnu dutturi!

DOTTORE

Prego, si accomodi. (Stava per entrare anche Carmela, ma il dottore la ferma) Lei chi è scusi?

CARMELA

(Errori voluti per evidenziare la bassa cultura sulla conoscenza della grammatica italiana) Cu sugnu ju? Guardati chi è beddu stavutru! Gna boni semu misi sta matina! Comu cu sugnu ju! Mi finiu di diri ora ora ca sugnu schirzusa, chi fici su scurdò? Pi daveru non l’ha caputu cu sugnu ju, dutturi?

DOTTORE

Giochiamo con i quiz stamattina? Di lei so solo e per certo che è una di quelle che ha animato la sala. Solo la sua voce si è sentita.

CARMELA

Cu, ju? Ma chi dici dutturi! Pi l’armuzza da matri di me maritu, (facendo segno di baciare in cielo e a terra) si haju japrutu bucca! Veru è chi ha vinutu genti dicennu ca vulivanu trasiri pi forza, e nuiautri a ‘nsistiri pirsuadennuli di fari silenziu, ma jiddi… nenti; avianu a trasiri chi avianu a trasiri a ogni costu. Genti, chi vattrova di quali paisi di muntagna scinnia! Poi si stancaru e si nni jeru. Capiu, genti chi chiffari a casa no ‘nn’havi e pensa di veniri cca mi si passa u tempu. Ora mi dicissi, pozzu trasiri dutturi?

DOTTORE

Ancora non mi ha risposto alla domanda.

CARMELA

Comu, ju pinsava ca lei babbiava! Allura veru no sapi cu sugnu ju?

DOTTORE

(In tono di rimprovero) Vuole smetterla di continuare a dare spettacolo e mi dica chi è!

CARMELA

Ah, tuttu chissu è, pi sapiri cu era! E non ciù dissi chi sugnu assiemi a sta una chi havi a partoriri!

DOTTORE

(Rabbia contenuta) Si, ma lei… chi è?

CARMELA

Ca Carmela, cu voli ca haju a essiri!

DOTTORE

E con lei, con la signora Lucia, che grado di parentela ha?

CARMELA

Ah, nenti di menu! E chi ci trasi, scusassi, di sapiri u gradu da parintela?

DOTTORE

Vuole rispondere, si o no, prima che la faccia buttare fuori.

CARMELA

Eh, chi jattu priscialòru! Dunqui, si ricordu bonu… du patri o figghiu, semu a secunnu gradu di parentela; du figghiu o niputi… (entra meravigliata l’infermiera, chiamata da quel gran vociare forte e adirato).

INFERMIERA

Che cosa è successo dottore?

CARMELA

Ha arrivato la guarda spalle?

 

DOTTORE

Qui non abbiamo bisogno di nessun guarda spalle, ma solo di gente calma e educata, (allusivo) soprattutto educata! E ora cerchi di rispondere, altrimenti sono costretto a farla buttare fuori.

CARMELA

Ca comu fazzu a rispunniri supra u gradu da parintela di me nora, si non prima mi fazzu i cunta? Già mi veni difficili capiri chiddi da me famigghia!

DOTTORE

(A denti stretti per la rabbia contenuta) Ma che cos’ha capito? Io volevo sapere se lei fosse la sorella, la mamma…

CARMELA

Viditi quantu giri di paroli pi sapiri si sugnu la mamma! Veramenti, non fossi proprio la mamma; sarebbi la soggira, ma idda mi chiama mamma, quindi è o stissu; è veru ca mi chiami mamma, faccillo senitiri allo dottore.

DOTTORE

Senta, è inutile che insista, lei (indicando Lucia) la può chiamare pure papà… se vuole, ma per entrare lo dimentichi del tutto, non può, se non fosse la madre.

CARMELA

(Quasi sottoforma di minaccia) Ah, sine? E allura, visto chi lei è cosi vinciullo, sapi chi ci dico: chi mia nora entra; ma si entro menzora non esce da quista porta col notrico nelle brazza, traso io e ci fazzo vedere si sono soggira o si sono matre. Mi ho spiegato?

DOTTORE

Ah, ma allora lei sta minacciando! (All’infermiera) Lei, chiami per favore la sorveglianza.

INFERMIERA

Subito dottore (l’infermiera stava per avviarsi).

ASSUNTA

Aspittassi, unni va puru lei; ora vi vinni a primura a tutti. Lassassi perdi, chi ora me cummari si carma e si sta cca bona bona.

DOTTORE

Ecco, brava. Se ne stia calma e seduta, e soprattutto cerchi di mostrare buona educazione. (Rientra con Lucia e l’inferimera, chiudendosi la porta alle spalle sotto lo sguardo attonito di tutti e di Carmela che rimane impietrita).

 

CARMELA

Grandissimu figghiu di…

DOTTORE

(Rientra il dottore) Di?

CARMELA

(Cambia subito atteggiamento e si gira indicando il bambino in fasce della signora Nedda) Tri biberon di cafè si ha scolato! (Il dottore la guarda sbalordito). Si, iddu, propriu iddu! (Il dottore rientra senza capirne il significato). Tè! (Facendo un gestaccio verso la porta) Pezzu di crastu! Chi è, te ne hai andato?

SANTUZZA

E bonu cummari, chi tantu, dda ddintra ci su i ‘nfirmera ca ci dunanu ‘na manu, non vi pigghiati pinseri pi vostra nora.

CARMELA

‘Nca va, ca si me nora non ccatta entru deci minuti, trasu e cumminu un macellu, fazzu accattari a iddu cu tutta a jaddinella padovana! Viditi si chistu è spitali. Ma cu mi porta a veniri cca! (Si sentono delle scorregge, è il bimbo che tiene in braccio la signora) Saluti figghiu! Pari un cumprissureddu pi comu manna l’aria!

NEDDA

Sicuramenti è l’acqua du café, dicinu chi fa stu effettu. E so nora, u sapi so nora si è masculu o fimmina u figghiu chi ci havi di nasciri?

CARMELA

Ne u sapi, e ne mancu u vulemu sapiri! Nuiautri semu genti all’antica, e non ci tinemu propriu a sapillu prima ca nasci; chi è megghiu cu sti modernità di ora ca ti levanu u piaciri da sorpresa!

NEDDA

E non è megghiu sapillu prima, signura! Servi ca unu u sapi ‘n tempu si fari u corredinu pa fiminedda, o pu masculiddu.

CARMELA

Signura, ju haju cincu figghi fimmini chi hannu accattatu una dopu l’avutra, a catena di montaggiu, e avemu tanti di ddi corredini pronti, di putiri vestiri un istitutu di trovatelli! (Esce una donna col pancione e che prende dalla tasca un pacchetto di sigarette). Binidica quantu panzi! Chi è, a lei assai ancora ci ammanca?

ROSETTA

Tra oggi e dumani avissi accattari. Niscivu pi quantu vaju e mi fumu ‘na sicaretta, picchì… dda ddintra, dicinu chi non si po’ fumari.

NEDDA

Si è pi chissu, mancu lei avissi a fumari, vistu chi a mumentu havi a parturiri.

CARMELA

Senti, senti, cu parra! “U porcu un sapi u credu, e voli ‘nsignari avemaria o purceddu”. Propriu lei parra chi accattò ca havi quattru jorna, e già ci duna u cafè a ddu nuccenti?

ROSETTA

Chi ci duna, u cafe? Così prestu? Allura, prima ca ‘ncumincia a caminari, già s’ha livatu u pinseri di daricci a manciari tuttu chiddu ca voli!

NEDDA

(Risentita e come una pazza) Chisti sunnu affari mei e di me figghiu! E non si mmiscassi cchiù ‘nne nostri discursa!

ANCILINA

Bonu fa signura, i lassassi perdiri e pediatra ca no nni capiscinu nenti; armenu stu nuccenti mori dicennu d’aviri manciatu tutti cosi, chi è megghiu a fini ca fici u figghiu di ‘na vicina mia? Mancu un misi campò, è muriu senza ca si nni sappi nuddu mutivu, e senza mancu u piaciri d’aviri canusciutu u manciari! Sapi chi fa, ci duna chiddu ca voli, pure un callozzo di sasizza! ‘Na cosa quannu havi di jiri mali, u stissu va mali.

ASSUNTA

Chisti sunnu discursa di taverna. Ju, si fossi o postu du dutturi, comu vi sintissi parrari così, vi pigghiassi pi un vrazzu e vi jittassi a tutti fora; chistu è jucari ca saluti di l’avutri, e pi giunta di chiddi ca ancora non capiscinu nenti.

NEDDA

Non si pigghiassi pinseri pure lei di me figghiu, chi jiddu non mori mai, vivrà in eternu.

ANCILINA

(A Catarina) Senti ddocu! Ciù dissi ju ca c’è quarcosa chi non va. Chista mi pari strammata di testa.

CARMELA

(A Rosetta) A lassassi parrari a me cummari. Mi dicissi, nun è chi dda ddintra visti a me nora? Trasiu chi havi picca.

ROSETTA

Cu era chidda cu a camicetta celestina?

CARMELA

Si, si, propriu idda! Chi fa? Chi ci stannu facennu?

ROSETTA

Sintia diri o dutturi chi ci avianu di fari u tracciatu.

CARMELA

(Allarmata scatta) Chi cosa u tracciatu! E chi ci hannu a scopriri? Un lu sannu a cu apparteni. Chi è, da capu cuminciamu cu discursu du gradu da parintela? U dissi, ju, ca sunnu ‘na passata di scarpara! A me nora u tracciatu, sciatra e matri! No, ma ju ora trasu e sintemu chi è sta nuvità!

ROSETTA

Signura, ma chi sta dicennu, chi trasi e trasi! Ma lei u sapi chi è u tracciatu?

CARMELA

Ca certu! Vonni circari di capiri quali è a pruvinienza di me nora; sapiri a cu apparteni, a cu un apparteni, si havi parenti ‘n galera…, o manicomiu, ‘nzumma, s’hannu a ‘ntricari pi forza nni cosi ca non ci apparteninu.

 

ANCILINA

Signura, e menu mali chi havi tanti figghi fimmini chi hannu accattatu comu ‘na catìna di montaggiu; ma unni è chi hannu accattatu, o supermercatu?

CARMELA

Lei ci scherza, e i difenni puru. Unni voli chi hannu accattatu? A casa! A casa hannu accattatu, cu a lavatrici; ora, tutti sti modernità!

ROSETTA

(Rosetta capisce tutt’altra cosa) Ah, prima accattavanu appuiati a lavatrici… cu i vibrazioni du lavaggiu? (Carmela la guarda stupita) Allura una… quannu havia a partoriri, si metti appujata a lavatrici, e mentri idda lavava, s’annacavanu così (facendo il verso) e partorianu u picciriddu?

CARMELA

(Risentita) Parturianu a ‘na bestia comu a vui! Ma chi capiu? A lavatrici, no chidda ca lava, ma chidda ca fa nasciri i picciriddi!

ASSUNTA

Cummari, non si dici lavatrici, chidda si chiama levatrici; le, cu a e, e non cu a a!

ROSETTA

Siccomu idda dicìa lavatrici…

CARMELA

Ju pinsava si dicìa lavatrici; chi è, ora ci facemu a causa a levatrici?

NEDDA

Signura, alla fini i so figghi accattaru tutti ‘n casa? E so nora picchì no, si scanta?

CARMELA

E non ciù dissi u mutivu, un mumentu fa, ca si misi cu l’occhi a pampinedda e mi fici tenerezza! E eccumi cca. E ora ca ju vinìa ‘o spitali! (Rosetta esce a fumare, mentre Calogiru finisce di trogliere il plantare e va in giro con la scarpa in mano e il plantare nell’altra cercando di farlo vedere e odorare agli altri).

CALOGIRU

(Stanco per la lunga faticaccia) Finarmenti si livò! (Assunta metterà  le dita al naso stringendolo per non sentir la puzza che fuori esce dalla scarpa del vecchietto).

ASSUNTA

Madonna, chi puzza! Non dumati cirina, ca scoppiamu tutti cosi ‘nta l’aria! (A Calogiru) Ma chi è vossia chi…

CALOGIRU

(Non capisce e indica Caterina) Signura a lei dici.

CATARINA

A mia, a mia chi?

CALOGIRU

A signura dici di sentiri puzza.

CATARINA

(Ad Assunta) Signura, ma chi dici? Ju ogni matina mi fazzu a doccia!

ASSUNTA

Ju parrava di puzza di pedi.

CATARINA

Ancora ‘nsisti?

ASSUNTA

Ju non parrava di lei!

ANCILINA

E allura chi voli diri, ca parrava di mia?

ASSUNTA

Mi sta parennu u discursu di tri surdi. Di mia, di mia parrava!

CALOGIRU

Mi fici sudari così tantu ca mi sentu ‘nta ‘na zappa d’acqua! U viditi, u viditi comu è jiri caminannu ju, (mostra il plantare) cu pantanu  ‘n manu.

CATARINA

Forsi vuliva diri plantari?

CALOGIRU

Patati, pantanu, u stissu non pozzu caminari senza di chistu, e sapiti picchì, picchì lottopredicu…

CARMELA

Si, lottomatica. Ortopedicu.

CALOGIRU

Si, si chissu! Dici chi non pozzu caminari picchì haju u pedi ca si strofina; ma unni, ci dicissi ju? Cu cui? Si caminu cu i jammi larghi così, chi paru Calamità Jò di firmi west? (Allargando le gambe).

CATARINA

Forsi u medicu non vulia diri strofina, comu stricari, ma… distrofìa, di-stro-fì-a.

CALOGIRU

(Non capisce e si allarma) Biiii, cunsumatu sugnu!!! E chi è, malatìa ‘nfettiva?

ASSUNTA

Ma quali! A distrofia è… comu… l’atrofia.

CALOGIRU

(Tranquillo) Ah, menu mali!

CARMELA

Picchì, così u capì megghiu? Ma u sapi chi è l’atrofia?

CALOGIRU

Certu, u dissi ora ora sta signura! E’ comu a distro… comu dissi idda (indicando Catarina).

CATARINA

Distrofia.

CALOGIRU

Si, propriu chissa!

ASSUNTA

(Più confusa che persuasa) Allura vistu ca u capiu, u sapi chi fa ora, si ‘nfila ssa scarpa e di cursa puru, chi mi sta facennu veniri ‘na sincopi.

ANCILINA

Aspetta, aspetta, ca ci sugnu! Vossia non havi ne distrofìa e ne mancu… atrofìa; sapi chi havi? A spina! A spina… ca si chiama… corpu di sali! Ah, si, eccu ci sugnu! Si chiama spina...

CALOGIRU

Biiii, cunzumatu sugnu! E chi spina è, dorsali? Elettrica? Beddamatri! Mi faciti passari ora comu japrinu a porta?

ASSUNTA

Ma… passari… unni?

CALOGIRU

(Indicando a porta per entrare in reparto) Dda ddintra! Allura unni? Sulu cincu minuti perdu, u tempu ca mi tiranu a spina.

CARMELA

E chi ci trasi dda ddintra cu a spina, dda ddintra tiranu picciriddi di ‘nna panza, avutru chi spini! (Calogero non capisce) Ma vossia u sapi unni semu?

CALOGIRU

(Preoccupato pensando d’avere perso il senso della cognizione) Biiii, nautra ora! Picchì, unni semu? Un semu a… Palermu? Sbagghiai città? Cunzumatu sugnu!!!

CARMELA

Si vossia avissi i chiffari ca haju ju, patri miu, sicuramenti non babbiassi a oj; ju ci ‘ntinnia diri u sapi unni semu, nel sensu di sapiri nni quali repartu di spitali si trova.

CALOGIRU

E unni, unni mi trvou?

CARMELA

Nno repartu unni nascinu i piccididdi, Ostetricia, non ciù dissi; ju pinsava chi lei aspittava di trasiri pi vidiri ‘na parenti ricoverata.

CALOGIRU

Unni, all’osteria?

ASSUNTA

Ora ci voli, discursa di taverna, avutru chi osteria! Me cummari ci dissi ca semu unni nascinu i piccididdi

CALOGIRU

(Meravigliato) Unni nascinu i piccididdi! E allura unni haju di jiri?

CARMELA

All’ortopedìa, unni l’ortopedicu, si è pu problema du pedi!

CALOGIRU

(Preoccupatissimo) Ortopedina? Biiiii, allura pi davveru cunsumatu sugnu!

CARMELA

Picchì, chi ci pigghiò nautra cosa ora?

CALOGIRU

Allura è signu ca è jiri a fari nautru fila? E… aspittari nautru turnu?

CARMELA

Tuttu chissu era! E certu, cca, no nni fannu di ssi visiti.

CALOGIRU

(Si avvia ad uscire con la scarpa in una mano e la protesi nell’altra lamentandosi di dover rifare ancora un'altra lunga attesa) E unni è ora su ottopredicu! Vol diri non c’è nudda pietà mancu pi ‘na pirsuna anziana. Amu a jiri sbattennu sempri a destra e a sinistra comu i partiti politici, senza arrivari a conchiudiri mai nenti. Mah, e c’amu a fari; jemu avanti ‘nsinu ca putemu (uscirà lamentandosi a soggetto). Signuri chi disgrazia sta matìna, nautra fila e jiri a fari! Bih, è jiri a sentiri ancora avutri discursa? Allura pi davveru cunzumatu sugnu!!! (Uscirà lamentandosi a soggetto).

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

(Scena come la prima. Sono ancora tutti in attesa d’entrare, mentre Carmela e la comare aspettano ancora l’uscita di Lucia. Caterina avrà già la sciarpa ai ferri che tocca quasi terra, mentre Nedda e suo figlio dormono).

CARMELA

A mumentu è ura di trasiri pa visita e parenti, e me nora ancora non nesci. Ma chi ficiru, a ricoveraru? Almenu niscissi quarcunu e avvisassi, quantu vaju e ci pigghiu un pocu di biancheria!

ANCILA

Signura Catarina, a oj mali nni finiu a nuautri cu sta ‘nfirmera, non pottimu trasiri. Donna Carmela havi ragiuni a diri ca è tinta, chissa non fa trasiri a nuddu, mancu a so matri, si non prima si fa l’orariu da visita parenti.

CARMELA

Ju, quannu a vitti… e mancu a canuscia, è veru cummari? U dissi: “chista è ‘na facci di vilenu”, ‘na facci di chidda ca vulissi timpulàti da matina ‘nsinu a sira. Pari ‘na jaddinedda padovana di comu è tisa e cu tuppiddu ‘n testa; cu sapi a so maritu comu u tratta! Sugnu sicura chi dintra, so maritu cumanna quantu u dui di briscula. A mia havia a truvari a signurinella, cu tutta st’annacata ca havi! Li jiammuzzi ci l’avissi scusciatu ‘ntempu nenti.

CATARINA

Certi jorna, ‘ncuscenza…, picchì unu un l’havi a diri puru quannu è giustu, l’autri ‘nfirmeri, beni o mali…, a unu a unu, fannu trasiri a vidiri i parenti, non fannu aspittari l’orariu; ma chista… Diu mi nni scanza e libira, è tinta, ma così tinta, chi ‘na vipira, ‘ncunfrontu a idda, mmucca havi zuccaru ‘nveci di vilenu.

CARMELA

Sintissi a mia signura, chissi, morinu tutti arraggiati.

ANCILINA

E va beni, voli diri c’aspittamu, chi chiffari avemu, è veru signura Catarina? Unni è arrivata cu fasciacollu? Ci a fa a finillu prima ca trasemu?

CATARINA

Cca semu. (Mostrando il lavoro) Oramai picca ammanca.

ASSUNTA

Parrati cchiù pianu chi svigghiati a donna Nedda. Dorminu, matri e figghiu, chi parinu morti di cent’anni.

ANCILINA

A mia, chisti mi parinu strani.

CATARINA

(Toccandosi il petto) Oh, Madonna, chi mi sta pigghiannu! Havi ‘na picca ca mi veninu fitti, punciuna cca. Non è chi è signu ca mi sta vinennu quarchi cactus?

ANCILINA

Si, quarchi pianta di banana! Ictus si dici.

CARMELA

(Preoccupata) Bih! Allura pò essiri chi havi arancina ‘nto pettu?

ANCILINA

Sintiti a st’avutra; arancina ‘nto pettu! Pari chi semu a rosticceria. Angina pettoris si dici; angina, no arancina,

CATARINA

(Rientra l’infermiera sempre petulante e si avvia nel reparto) Inferimera, infermiera. Mi dicissi, chi ponnu essiri sti punciuna e fitti ca mi veninu cca, arancina o cactus? (Indicando il petto).

 INFERMIERA

(Sempre superba) Questo deve chiederlo al medico, non a me (entra in reparto).

CARMELA

(Indispettita, la imita in maniera ironica) “Questo deve chiederlo al medico, e no a me!” No, ma ju, prima ca mi nni vaju, è sicura ca ‘na timpulata cia dugnu a sta crapa rugnusa. Viditi si chisti su modi.

ANCILINA

Donna Catarina, mi dicissi, unni è ca ci vennu sti punciuna comu dici lei? Chi si è u casu u chiamu ju u dutturi.

CATARINA

Cca, cca (indicando a sinistra vicino al cuore). Chiossà i sentu quannu mi giru così (guardando verso Nedda che si trova un po’ messa non tanto visibile a lei. Come si gira si lamenta forte) Ahi, ahi! (Preoccupatissima) Madonna, chi punciuni ca mi ‘ntisi! Bedda matri, chi è ca mi sta vinennu! U dutturi, chiamati u dutturi!

ANCILINA

(Si alza di corsa e comincia a bussare alla porta veemente; Carmela s’avvicna abbassandosi preoccupata su Caterina, anche Calogiru con la scarpa in mano) Japriti, japriti sta porta! Dutturi, dutturi currissi, ca a donna Catarina ci vennu punciuna ‘nto pettu!

INFERMIERA

(Esce preoccupata) Che cos’è successo?

ANCILINA

U dutturi, chiamassi u dutturi! (Entra il Dottore preoccupato e con lo stetoscopio al collo come usano tenerlo i medici).

DOTTORE

Toglitevi, toglietevi da qui e lasciatemi guardare! (Le controlla gli occhi) Mah, strano, gli occhi sono apposto, i battiti… (Tastandole il polso) si, sembrano normali; forse battono più veloci per la paura che s’è presa… mi dica, signora, cosa si sente di preciso?

CATARINA

(Preoccupatissima) Dutturi chi haju, staju murennu? Mu dicissi ca sugnu gravi, ci pari chi ne sacciu leggiri l’esami di sangue e delle urine della pipì che mi ho fatto? L’ho visto chi ciò i polipetti e morti trigghiceddi nel sangue…

DOTTORE

(Interrompendola) Se guardava bene, avrebbe visto pure qualche sgombro e calamaro. Signora, qui non siamo in pescheria. Forse voleva dire polipetti e trigliceridi.

CATARINA

Si, si quelli! (Quasi piangendo) E mi ho accorto chi ciò pure i protoni nelle urine. U sacciu, u sacciu, dutturi, chi è gravi, non c’è bisognu chi mu mmuccia, picchì ju i punciuna i sentu pi daveru.

ANCILINA

Non facissi così donna Catarina, chi cca c’è u dutturi.

DOTTORE

Dove ha detto di sentire questa specie di punture?

CATARINA

Cca, (indicando sempre quella zona) mi sentu punciri forti forti cca, ma non è sempri, succedi ogni vota ca mi giru così (Rifà il verso di guardare da Nedda). Ahi, ahi, moru! (Sussulteranno tutti).

DOTTORE

(All’infermiera) La sbottoni un po’ per favore che provo con lo stetoscopio.

INFERMIERA

(Va per sbottonarle un po’ la maglietta e si punge maledettamente con l’ago che si trovava sulla maglietta. Sobbalza così veloce che tutti soprassaltano) Aih!!!!! (Si porta il dito in bocca succhiandolo).

DOTTORE

Cosa le è successo?

INFERMIERA

Guardi, guardi lei cos’è che punge la signora! (Il dottore s’abbassa a guardare e…).

DOTTORE

(Prendendo l’ago mostrandolo) Ma questo… questo è un ago! (Alla signora Caterina) Si rende conto di quello che ha combinato? Non la faccio buttare fuori, signora, perché… per l’età che ha, potrebbe essere mia madre, ma le sembra giusto che ci ha fatto correre, lasciando quelli che stanno veramente male, per un ago che lei avrà dimenticato appuntato sulla maglietta? E mi auguro tantissimo che non sia stato un brutto scherzo! E’ questo, secondo lei il luogo, dove lavorare ai ferri e rammendare?

CATERINA

Allura è signu chi non haju nenti, dutturi? M’havi a scusari, sapi, ju no vulìa disturbari…

DOTTORE

(All’infermiera) Venga, venga lei a medicarsi. E guai, dico guai se mi costringete a venire ancora qua!

 

INFERMIERA

(Indispettita) Lo dicevo io! (Si rivolge agli altri) Cafoni! (Esce con l’infermiera che va succhiandosi il dito).

ASSUNTA

Pigghiativi chissa ora! Certu, sta vota non è chi hannu tantu tortu; mettiri ‘n movintu tuttu u spitali pi ‘na ugghia ‘mpicciata ‘nna maglietta!

CARMELA

Cummari, forsi aviti arraggiuni, ma cu chistu nun è ca voli diri ca divintò ‘na santa! Sempre ‘na tappinara è, un vi mmagginati! (Si apre la porta ed esce una donna con un bambino in braccio come fosse un involtino; gli sorride e lo accarezza con la mano e Carmela le si avvicina) Ch’è beddu stu picciriddu! Di uscita è, signura?

CLOTILDE

(Contenta) Si, si, di uscita sono, finalmente! C’è mio marito giù in macchina che aspetta.

CARMELA

(Meravigliata, guarda la porta da dov’è uscita) E… non havi… nenti avutru di pigghiari? Voli chi l’ajutu ju, si havi cosi dda ddintra? Così servi ca vju puru si me nora havi di bisognu… mancu o dutturi ci dumandavu di comu era arraggiatu, havi di stamatina ca trasju e ancora non haju nutizii.

CLOTILDE

Grazie signora, non serve scomodarsi, perché non fanno entrare nessuno, nemmeno mio marito, sa! Tanto che aspetta giù, ed io sto facendo il primo viaggio.

ASSUNTA

E picchì non si fa jutari d’infirmeri? Ci nn’è tanti ca non fannu nenti!

CLOTILDE

Gli infermieri dice? Qui dentro, cani ci sono, altro che infermieri! Mi scusi adesso, c’è giù mio marito che aspetta (esce).

CARMELA

Stassi attenta, ‘nta scala cu picciriddu ‘n brazza, chi l’ascensori non funziona. (Rientra l’infermiera col dito medicato).

CATARINA

‘Nfirmera, mi scusassi pi un mumentu fa (l’infermiera la guarda umiliandola e si avvia per l’entrata comune).

CARMELA

‘Nfirmera, mi dicissi, a chi puntu è me nora?

INFERMIERA

(Indispettita) Questo deve chiederlo al medico, e no a me. (Esce pomposa e con aria petulante, per l’ingresso comune).

CARMELA

Bih, u punciuni nno jiditu cchiossà a ‘nsarvaggi! Certu chi ssa tappinàra, si è veru chi havi u maritu; o è un santu, o è puru ‘na cosa nutili comu a  iddu. Comu si fa a viviri cu una di chista a ciancu?

ANCILINA

Nuddu si pigghia si non si rassumigghia, così dici un mottu anticu.

CATARINA

Sempri si è maritata! Secunnu mia, chissa è arraggiata picchì non attruvatu maritu e non la voli nuddu! (Rientra premurosa Clotilde per andare in reparto).

CARMELA

E chi fu, accussì prestu fici! (Poi guardando Nedda) A signura ancora dormi, biata jidda!

ANCILINA

A mia non ma cunta giusta a signura, cu stu piccididdu ca dormi sempri e va avanti a forza di café! Idda dici ca niscju aeri du spitali, è stranu, com’è ca u dutturi, un mumentu fa non ci dumandò du picciriddu? (Esce dal Reparto il dottore con l’infermiera). Dutturi, dutturi, propriu di lei parrava.

DOTTORE

E’ successa qualche altra cosa?

ANCILINA

No, no, ci vulìa sulu dumandari… a vidi dda cristiana ca dormi cu piccididdu ‘n brazza? Dici chi havi di poi ca nascju ca ci dormi sempri, e lei ci dissi chi è nenti, è possibili mai chi lei ci dicìa così?

DOTTORE

(Meravigliato) Quella signora dice? (La guarda attentamente) Mi creda, non l’ho mai vista… prima d’ora s’intende!

INFERMIERA

(Guardandola anch’essa) Aspetti, aspetti, io, ora che ricordo, l’ho già vista altre volte. Viene, siede qui… sempre con quel bambino avvolto… (Pensierosa) Ma certo! Ora, ricordo! Tempo fa, prima che arrivasse lei in questo reparto, fu allontanata da qui perché ritenuta insana di mente. Si era fissata di questo suo figlio che dormiva sempre… qualche dottore ebbe a dire che il suo stato mentale entrò in confusione perché lei non ha potuto avere figli, e, venendo qui in questo reparto di Ostetricia, s’illude ancora di poterne avere uno.

DOTTORE

Allora… quello che ha in braccio… può anche non essere… un bimbo! Sentite, lasciatela dormire che ho un caso urgente da vedere, al mio ritorno controllerò di persona (escono per la comune).

ANCILINA

U dicìa ju, chi chista havia bisognu di ‘na messa a puntu, picchì havi quarchi rotella fori postu! (In tanto, Carmela e Angela si avvicinano, lentamente e guardinghe, verso Nedda per capire se quello che tiene in braccio non fosse un bambolotto. Rientra Clotilde con un bimbo in braccio (che non si vedrà), per rifare l’altro viaggio da suo marito).

CARMELA

(Fanno le indifferenti, e lei le si avvicina) Bih, che beddu st’avutru picciriddu! Ma puru so figghiu è?

CLOTILDE

Si, si. Scusate, vado che mio marito aspetta (esce premurosa).

CATARINA

Allura è signu ca appi du gemelli!

ANCILINA

Saluti!

CARMELA

Ora ci voli, saluti! Cu i tempi chi currinu, va dunacci a manciari!

CATARINA

Certu ca i tempi non su cchiù chiddi di ‘na vota!

CARMELA

Viditi a chista si è giustu ca havi a fari acchiana e scinni i scali cu l’ascenzori ca c’è! Nenti, non funziona cchiù nenti; l’Italia; sa manciaru tutta, cara signura Ancila!

ANCILINA

A mia u dici! Cu chiddu ca mi dunanu di limosina… si non fussi chi m’arranciu ancora a travgghiari ‘o tilaru, non mi bastassaru mancu pi ccattari i cosi di prima nicissità. Beddu guvernu c’avemu! Vidi iddi, i politici, ‘nveci, quantu pigghianu di pinzioni dopu aviri fattu ‘na para d’anni! ‘Na para d’anni signura! E di chi? Di pigghiari pi fissa a tutti l’italiani! E un poviru omu, ‘n veci, pi jiri ‘n pinzioni, havi a fari cchiù di quarant’anni di travagghiari… veru però, prima ca ci dunanu ddi quattru sordi ca ci spettanu.  Signura Carmela u sapi chi ci dicu chi “u guvernu è come u formicaio: ogni politicu pensa per il suo prossimo inverno”; e ddocu a lassu. Po’ funzionari mai l’ascenzori che sordi non sannu comu si l’hannu a pistiari (manciari) prima!

ASSUNTA

Comu dissi, comu dissi chi è u guvernu, donna Ancila?

ANCILINA

Chi è, ci piaciu u parauni? U guvernu è cumu u furmicularu, e ogni politicu e comu a furmicula: ognunu pensa pu so prossimu ‘nvernu.

ASSUNTA

A virità è!

CARMELA

E ‘ntantu nuautri, ‘nna pignata, cuntinuamu a calaricci a virità.

NEDDA

(Si era già svegliata mentre rientrava Clotilde da fuori per andare in reparto). Ma chi è, chi successi? Chi ura su? Assai havi ca dormu?

CATARINA

‘Nzumma, sa fici ‘na bella rancatedda, signura.

NEDDA

Chi è, graperu gia? Siccomu vju trasiri genti.

CATARINA

Ma quannu! Ancora un ura ammanca; chista ca trasì è una ca è di uscita, e va purtannu i cosi ‘nna machina. Appi du gemelli! Beddi eranu, veru donna Carmela?

CARMELA

‘N amuri! (Insospettite) E… u suu, u suu com’è? Certu, sarà puru beddu!

ANCILA

Chi dici, mu fa teniri un pocu ‘n brazza, signura?

NEDDA

(Quasi urtata) Ma quannu mai! Non è possibili! Sicuramenti si metti a chianciri cu lei!

ANCILINA

Picchì, così laria sugnu? Ju… a vulìa sulu ajutari a faricci ripusari i brazza.

NEDDA

(Ancora più indisposta e quasi fuori di se) Ancora ‘nsisti, signura! Ci dissi di no e tantu basta! E ora, si propriu mi voli ajutari, a voli fari ‘na cosa?

ANCILA

Certu, parrassi, parrassi ca fazzu.

NEDDA

M’havi a lassari ‘n paci cu sti discursa. (Rientra Calogero con una scarpa in mano e nell’altra il plantare, avrà le calze bucate e col dito di fuori. Lo guarderanno meravigliati).

CARMELA

Certu ca di comu è cumminatu vossia, e di comu camina, si vidi ca nn’ha fattu di strata!

CALOGIRU

Cunzumatu sugnu!!! Nautra vota cca turnavu! (Rientra Clotilde con un altro bimbo, e Carmela, come al solito, le si avvicina).

CARMELA

E chist’avutru di cu è?

CLOTILDE

Mio figlio! Scusate ancora, ma mio marito… (ed esce premurosa).

CARMELA

Ma chi, navutru? Pi davveru, ora ci voli, saluti! Va campali!

ASSUNTA

A chista u cori ci scatta a furia di fari acchiana e scinni! Menu mali ca finì.

CATARINA

Ancora s’havi a veniri a pigghiari i mmarazzi.

CALOGIRU

Comu dicistivu ca si chiamava chiddu unni havia di jiri, otorino?

CARMELA

Otorino! Picchì vossia si nni ju nni l’otorinu?

CALOGIRU

Ah, nun era otorino!

CARMELA

Ortopedico; or-to-pe-di-co. (Si stropiccia gli occhi) No, non po’ essiri, dicitimi ca è un sonnu. Datimi, datimi ‘na boffa quantu vjiu si dormu, così mi svigghiu.

CALOGIRU

(Calogero la guarda stordito) Ma ju…

CARMELA

Mi duna, mi duna ‘na boffa.

CALOGIRU

Sapi… veramenti…

CARMELA

(Un po’ adirata) E mi duna ‘na boffa ci dissi!

CALOGIRU

Si propriu havi ssu ddisìu, eccu cca! (Le molla un sonoro ceffone, tanto che gli altri hanno un grosso sussulto).

CARMELA

Oooh! Ma chi fa? Ma comu si permetti?

CALOGIRU

Comu, fici menzura di diri: datimi ‘na boffa, mi duna ‘na boffa, e ora…

CARMELA

Si, ma ju… cridia di stari facennu un sonnu; e poi… chi motivu c’era di cafuddari così forti? ‘Na pala mi parsi dda manu! Cu l’havi a diri chi havia di veniri cca pi pigghiari sta gran sorti di timpulàta!

CALOGIRU

Ora… mu dici unni è jiri ora?

ASSUNTA

All’ortopedicu, all’ortopedicu havi di jiri!

CARMELA

Oh, ‘na vota mi pirsuadivu di veniri ‘o spitali, e viditi chi sorta di manicomiu!

 

CALOGIRU

(Non capisce bene e si preoccupa) Unni? Unni dissi chi è, cchiù sutta du manicomiu? Allura sempri cchiù cunzumatu sugnu! E di unni è pigghiari?

CARMELA

Si è pu manicomiu, già arrivò? (Rientra Clorilde ed entra in reaparto sempre premurosa). E comu s’arrivò!

CALOGIRU

Ah, si? Allura già arrivavu? Finarmenti! E allura che fari ora? E u medicu, u sapi u medicu chi già sugnu cca?

CARMELA

U medicu tutti cosi sapi.

CALOGIRU

Ah, si? Allura, trasu, o spettu?

ASSUNTA

U sapi chi fa; s’assetta, si ‘nfila ssa scarpa, chi poi si nni parra.

CALOGIRU

Allura mi ssettu? (Rientra Rosetta con un bimbo fra le braccia, sempre a forma di fagottino).

CARMELA

(Le si avvicina) Bih, già accattò? Auguri! Videmu, videmu! Videmu quantu è beddu!

ROSETTA

Chistu non è u miu. E’ di sta signura appressu a mia (Rientra Clotilde con valigia, borse sacchetti…).

CARMELA

(Impietrita) Ma chi, navutru?! Complimenti, signura! Ma è sicuru chi dda ddintra non si nni scurdò corcunu?

CLOTILDE

No, no, sono tutti con me! Arrivederci a tutti e tanti auguri anche  per voi. (Esce con Rosetta che l’aiuta a portare giù il piccolo).

CATARINA

Maria chi confusioni! Quattru nutrichi ‘nta ‘na botta! A so maritu vulissi avvidiri ‘nna facci, comu ci cunsignanu ‘n brazza u quartu! (Rientra finalmente Lucia desolata).

CARMELA

Oh, era ura, figghia mia! Chi c’è ca ha ssa facci? Comu fini? Chi ti dissiru? Ancora assai ci voli pi ccattari?

LUCIA

(Quasi piangendo) Oggi non pozzu ccattari picchì mancanu i braccialetti, e si no nni mettinu i braccialetti o pusu a matri e figghiu, non pozzu ccattari.

 

CARMELA

Ah, cca così si usa? Chi quannu unu ccatta, pi rigalu ci fannu un braccialettu a matri e figghiu? E grossi, grossi su? E… macari d’oru? E tu non ciù potivi diri chi a tia non ti ‘nteressanu sti cosi, chi dopu vi rialu ju?

CATARINA

Quantu è schirzusa! Sintiti a mia, aspittatti ca portanu i braccialetti si non vuliti aviri guai!

CARMELA

Ah, picchì s’offenninu, cca, si unu non si metti u braccialettu?

ANCILINA

Un l’ha caputu ancora, chi si so nora non si metti u braccialettu ci ponnu dari avutri figghi?

CARMELA

Ah, picchì cca ‘nn’hannu così assai ca i dunanu puru i figghi? (Pensierosa) Allura a signura… chidda di quattru figghi… è signu chi braccialetti… no nni vosi?

LUCIA

Mà, sta facennu un mari di confusioni, i braccialetti servinu pi quantu non si curri u rischiu di sbagghiari e mi dunanu u figghiu di nautra.

ANCILINA

(Ironica) Donna Carmela, cca non è comu quannu si ccatta ‘n casa, chi è sulu vostra figghia. Cca su tanti a parturiri, e po’ succediri ca,

‘nna cunfusioni, sbagghianu piccididdi; ‘nveci, cu braccialettu chi ci mettinu appena nasci, a matri e figghiu, non ponnu sbagghiari cchiù! Capiu ora?

CARMELA

Ah, così è? Allura, prima, quannu non c’eranu sti cosi ca diciti vui… ‘na matri si putìa ttruvari ‘n brazza un figghiu chi non era suu? Ora capisciu! E ju ca cuntinuava a ripitirimi: “ma com’è ca me maritu è diversu di l’autri du frati!” Unu è parrinu, e l’autru è un munacheddu; mentri iddu… Diu mi nni scanza, ch’è sarvaggiu! Picchì a ddi tempi non c’eranu… i braccialetti! Attrovaci allura di cu è figghiu! (A Lucia) Non ci diri nenti, figghia, di stu discursu! Picchì… comu diri: ”u pitrusinu era beddu, ci pisciò a jatta…”.  Cchiù tostu videmu c’amu a fari. ‘Ntantu vattinni, trasitinni dda ddintra prima ca veni u dutturi e dd’avutra bedda, chi ora comu passa ci dumandu. (Rientra in reparto).

ANCILINA

E nni lamintavamu di l’ascenzori ca non funziona; picchì, chista di braccialetti ci pari megghiu? Finiu l’Italia! U sapi chi avissimu a fari, donna Carmela? A vissimu a telefonari a l’AMIA (azienda della nettezza urabana) e diricci chi si va cogghi tutta dda munnizza ca c’è o Guvernu.

NEDDA

Scusati, mi cia dati ‘na guardata o piccididdu, chi è jiri a fari un (gabinetto) sirviziu?

ANCILINA

Certu, stassi tranquilla.

NEDDA

Mi raccumannu, no tuccati però! Tornu subitu (esce).

CARMELA

(Premurosa) Donna Ancilina, taliassi si s’alluntanò, quantu videmu chi facci ca havi stu picciriddu.

CATARINA

Stassi attenta donna Carmela, ca si sinn’accorgi succedi l’opira!

CARMELA

(Ad Angela che non s’era mossa) Donna Ancila, a cu aspetta?

ANCILINA

Così dici? (Va a guardare se rientra Nedda, poi a Carmela). Si spicciassi, si spiacciassi a guardari, prima ca torna a pazza!

CARMELA

(Entra la mano nel fagottino e comincia un gran pianto di bimbo) Oh, mancu u tuccavu, e viditi comu chianci! E chi l’havia ‘n pizzu l’havia!

ANCILA

(Preoccupata) E ora?

CATARINA

Vu dicìa ju di lassari perdiri! (Si sente ancora il pianto. Rientra il dottore e l’infermiera).

DOTTORE

(Entra e guarda verso il piccolo) Piange. E… sua madre, dov’è andata sua madre?

ANCILINA

Nnu lassò ‘ncunsigna dicennu chi a mumentu torna; lei capisci, succedi ca scappa di jiri… (alludendo al gabinetto) dda.

INFERMIERA

Aspetti, aspetti, che l’occasione… pare sia buona per riuscire a togliere ogni dubbio (si avvicina al piccolo e…, fa, con grandissimo sgomento, dei passi indietro mettendo la mano davanti la bocca) Iiiiiiiiih!!! Ma questo è un pupazzo!!!

ANCILA

Eccu, picchì dicìa ca so figghiu non havi a moriri mai!

DOTTORE

Un… pupazzo? E’ sicura?

INFERMIERA

E fa pure impressione!!! Che schifo! Sembra tutto sporco di… caffè (lo riguarda da lontano alzandosi in punta di piedi) si, caffè, caffè è dottore; anche gli indumenti che ha addosso sono sporchi dello stesso colore.

CARMELA

E certu, idda ‘nfilava sempri biberoni ‘mmucca!

DOTTORE

Sequestri quel pupazzo! Adesso avvisiamo la sicurezza e come arriva la signora la facciamo condurre al reparto di psichiatria.

INFERMIERA

Dottore, in quest’ospedale non c’è un reparto di psichiatria, bisognerebbe condurla al manicomio.

CALOGIRU

(Sente manicomio e si ricorda di dovere andare dall’ortopedico) Cca, cca sugnu dutturi, a mia tocca! Pozzu trasiri?

DOTTORE

E questo da dove spunta?

CALOGIRU

Ju sugnu cca, chi m’aviti a livari a spina.

DOTTORE

La… che?

INFERMIERA

Forse ha mangiato fichidindia e… pensa di venirsi a togliere qui le spine. Sapesse, lei, quanta gente c’è che si ricovera per niente!

DOTTORE

Quello che sto vedendo in quest’ospedale, non mi sarei immaggianto di sognarlo nemmeno la notte! Al nord è tutta un'altra cosa. Di una cosa sono certo, che a breve è lì che tornerò a lavorare; a raccontarlo lassù mi darebbero del matto.

CALOGIRU

Dutturi, u discursu è bellu e bonu… ma ju che fari cu sta spina? 

DOTTORE

(Per evitare di perdere la pazienza, parla adirato e a denti stretti) Ma cosa vuole che faccia, io, con la sua spina!

CALOGIRU

Mi l’havi a livari, chi vulia fari!

DOTTORE

(Adirato e allusivo) Ognuno deve togliersela da se la propria spina! Non è compito mio!

CALOGIRU

Allura aspettu chi arriva u so collega?

INFERMIERA

Si, si, sieda che non appena arriva l’altro medico la chiamiamo. (Calogero torna a sedere, impegnato sempre con la scarpa e il plantare).

DOTTORE

(All’infermiera) Su, prenda quel pupazzo e venga con me in reparto che avvisiamo la sicurezza. (Agli altri) Diteglielo pure, quando torna la signora, che… il bimbo è con noi; mi raccomando, non fatele capire di sapere del pupazzo! (Entrano in reparto).

CARMELA

E ora, comu veni a signura, unni ci dicemu ca ju… so figghiu cu dutturi? Ora dicu ju non fussi cosa di jucarisilli ‘o lottu sti nummari!

ANCILINA

Viditi a chista comu nni fici agghiuttiri di so figghiu ca durmia sempri, di tuttu u café ca ci dava…

CATARINA

Certu, mischina, p’arrivari a chistu, cu sapi chiddu ca ci passa pa testa.

ANCILINA

(Preoccupata e guardando se possa entrare Nedda) Chiddu ca ci passa? E chiddu ca ci sfirrìa ‘nto ciriveddu!

CATARINA

(Impaurita) Oh Madonna! E si chista, comu veni, non trova cchiù u papazzu…

ANCILINA

No! Non ci diciti u pupazzu! No sintistivu chiddu ca dissi u dutturi?

CATARINA

So, figghiu, so figghiu vulia diri, chi po’ succediri? Cu sapi, si non si scatìna ‘na forti fuddìa e sa pigghia cu nuiautri! E ora, cu apigghia sta crapa o scuru? Ju dicissi di scapparininni, e di cursa puru!  

CARMELA

Chi scappu! Unni? Ju, si non prima partorisci me nora, non vaju a nudda menza!

CATARINA

E ju ci dicu, ca chissa, comu torna, farà curri a tuttu u spitali! Mo capisci chi amu avutu a chi fari cu ‘na pazza! (Si sentirà la voce di Nedda che chiama suo “figlio”).

NEDDA VFS

Amore! Uuuh! Sto arrivando!

ANCILINA

(Terrorizzata, sale sulla sedia) Bedda Matri, cca è! E ora?

NEDDA VFS

Dove sei? Sta arrivando la tua mammina!

CATARINA

(Spaventatissima) E vidi chi sugnu cuntenta chi sta arrivando la tua mammina! Ju dicu ca chissa ‘nn’affuca a unu a unu! (Cerca dove nascondersi). E unni, unni m’ammucciu?

NEDDA VFS

Eih!

CALOGIRU

(Non ha capito niente di quanto stia per accadere, un po’ perché preso dalla scarpa col plantare, un po’ perché si era appisolato) Chi fu, a mia chiamaru? (Nessuno risponde ed egli riprende a fare il pisolino).

NEDDA

(Entra da sembrare stralunata; guarda e non vede il fagottino) Dov’è, dov’è il mio piccolo?

ANCILINA

(Impaurita al massimo) U… sa-sapi chi-chi fu, ca-ca chiancia, pa-passò u-u-u du-dutturi e su-su pu-purtaru dda ddintra.

CARMELA

Si, si, così successi!

CATARINA

Ciù giuru puru ju chi fu così!

NEDDA

(Parlando da pazza) Ma… ju… non ciù lassavu o dutturi ‘ncunsigna, e perciò, u vogghiu di vuiavutri!

ANCILINA

E… co-comu facemu, si l’havi dda-dda banna u-u-u-u dutturi?

NEDDA

Voli diri ca livati u culu da seggia e jiti a pigghiari a me figghiu! Ora vi dissi, prima ca cumminu l’opira!

CARMELA

Si nesci me nora, chista è a vota bona c’accatta!

NEDDA

(A Carmela) Chi haj tu ca parri? Curri, va dda ti dissi!

INFERMIERA

(Entra l’infermiera, Nedda si nasconde, e si rivolge a Carmela) Entri lei, a sua nuora si no spezzate le acque e l’abbiamo portata in sala parto, credo che già abbia partorito.

CARMELA

Finarmenti! Era ura! E… i bracciali?

INFERMIERA

Di che bracciali parla?

CARMELA

Un mumentu fa, me nora nisciu preoccupata, dicennu chi non aviavu i bracciali…

INFERMIERA

Ah sì, i bracciali del parto! E’ questo nuovo dottore, che ama scherzare con i partorienti, e spesso si diverte a terrorizzarli dicendo che mancano i bracciali. Ora vuole o no vedere suo nipote? (Carmela guarda Nedda e, ancora impaurita, accetta di entrare con gioia).

CARMELA

A voli sapiri ‘na cosa? Ci hajiu a cunfissari chi lei, finu o mumentu fa, mi parìa un… diavulu; ora ‘nveci m’addugnu ca è un ancilu! Un ancilu salavatore! Amuninni, amuninni! (Entra di corsa nel reparto).

INFERMIERA

(Correndole dietro) Aspetti, aspetti però! Che gioia si manifesta in ognuno di noi, quando nasce un bimbo! (Esce).

NEDDA

(Riappare alle due terrorizzate) E vuaivutri a cu aspittati a jiri a pigghiari a me figghiu?

ANCILA

(Partono dietro all’infermiera entrando in reparto) ‘Nfirmera. ‘nfirmera, aspittassi, non chiudissi a porta (entra terrorizzata seguita da Caterina inseguita da Nedda).

CATARINA

Aspittassi donna Ancila!

NEDDA

Ah, si vi pigghiu! (Entrano e usciranno di corsa a soggetto, terrorizzate, donne col pancione, infermiera… infine il Dottore col telefonino che parla con la vigilanza, invitandoli a venire di corsa che è un caso urgente. Dopo un po’ di entra ed esci, si riposizioneranno, ogni personaggio, assumendo un gesto particolare di una scena precedente, rimanendo bloccati mentre la luce si affievolirà; rimarranno tutti bloccati sino alla fine della morale, ed entrerà, sotto l’occhio di bue, Carmela che narrerà in versi la morale su quanto accaduto).

CARMELA

Criditimi, si putissi,

a nuddu spitali jissi.

Ma quannu lu bisognu appari

è tempu persu stari a guardari.

Curremu senza taliari nenti,

spissu, anchi si non su parenti.

‘Nna sala partu, nascinu li figghi,

‘nna sala d’attesa parturiscinu curtigghi.

Non c’è cosa ca non si senti!

Pirsinu li sparracii tra parenti.

E’ comu jiri appressu o mortu,

di tuttu si parra, tranni ca di cunfortu.

‘Nna stu munnu quantu semu fausi,

mancu u tempu di nni jisari i causi,

e mittemu manu a sfurbiciari,

pirsinu supra i nostri cari!

E’ propriu veru lu vecchiu dettu,

mancu di nuiautri avemu rispettu.

Ma ricurdativi: quannu jemu davanti a San Petru,

tutti, saremu giudicati cu un beddu metru.

TELA

                                                                      

www.roccochinnici.it

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 29 volte nell' arco di un'anno