Comi frigari e ristari frigati – Sarto per signora

Stampa questo copione

Comi frigari e ristari frigati


ovvero

Di medicu a sattu pi tradimentu

versione in siciliano

di Pasquale Calvino e Santina (detta Titty) Giannino

da “Sarto per signora” di G. Feydeau (1862-1921)

Adattamento e traduzione in Italiano di Pasquale Calvino

(N. di posizione SIAE 180531)

Adattamento e traduzione in Siciliano di Titty Giannino

(N. di posizione SIAE 216044)

2013

1


PERSONAGGI

ANTONIO MERLINO, il medico-sarto

IVANA MERLINO, la moglie

ALFONSINA ALLEGRA, madre di Ivana

SUSANNA OLIVA , la pseudo amante del medico

MASINO OLIVA, il marito di Susanna

BASILICO', amico del medico

ROSA VIGNA-DALMONTE, la moglie di Basilicò

STEFANO, il cameriere del medico

IOLANDA, la cameriera di Ivana

UGO, il cuoco

Marchesa FLORA GRANATA, una cliente della sartoria

LUISELLA POMPONI, una cliente della sartoria

MARIUZZA, una cliente della sartoria

NICOLETTA, una cliente della sartoria

ALFIO, un creditore della sartoria

opzionali

TATINA E PIPINA, clienti della sartoria

ATTO PRIMO

Il salotto del dott. Merlino. La porta frontale dà su un'anticamera e quindi sull'ingresso (inserire una specie di finestra accanto alla porta che dà sull'anticamera, magari arricchita con una tenda elegante). Porta a sinistra, in primo piano, che immette nelle stanze di Ivana. Porta a sinistra, in secondo piano. Porta a destra, in primo piano, che immette nelle stanze del medico. Porta a destra, in secondo piano. Da qualche parte un arco che introduce in

2


altri ambienti, da dove entrano ed escono i camerieri. Mobili a piacere: tavolo, divano, poltrona o altro. Vicino la porta sistemare una colonna con un busto in marmo (gesso). Se gradite, delle piante. E comunque rendere l'ambiente signorile e raffinato.

Scena prima

Iolanda, Stefano, Ugo

All'alzarsi del sipario la scena è vuota. Fa appena giorno.

Entra Iolanda in punta di piedi per non farsi sentire e va a spiare nel buco della serratura della camera del dottore...

IOLANDA -(sottovoce)Mih! Nuddu c'è!(riguarda)U dutturi non si vidi propria! Dui su i cosi.. o si n'annau cucacchi .. ballerina.. cu cacchi fimminedda i chiddi beddi... oppuru sa scialau finu a taddu 'nta cacchi festa e ora si drummintau cusapi a unni! In ogni casu.. si scuddau d'aviri na mugghieri! E menu mali chi è maritatu friscu! E si era maritatu stantìu chi facìa? (pausa) Cettu però... chi facci sola chi avi! Troppu spacciata a fa! U Signuri so mugghieri.. mi non si nn'accoggi mai i nenti! Povira Crista! Mancu sei misi avi chi su maritati!(si sentono dei passi e Iolanda esce sempre cautamente)

Stefano entra dalla porta di destra, in secondo piano. Ha in mano una scopa, un piumino, uno strofinaccio, tutto ciò che serve per le pulizie.

STEFANO- (posa il piumino e la scopa; sbadiglia e farfuglia a voce normale)Maria! Quannu mi suggiu amatina haju propriu u ciriveddu fora usu! Ci vonnu l'agghini, l'ogghini e a missa cantata prima mi mi rennu cuntu di cu sugnu.. unni sugnu e chi vaju ciccannu! (sbadigli a profusione) E poi ma passu sbadigliannu pi menz'ura...

comi minimu! Quannu mi va ritta! (pausa) Cettu... chi pinsannuci bona... mi veninu i dubbi.. e si inveci fussiru distubbi i stomicu a ridducimi cusì inveci di sulu u sonnu? In effetti beddu i stomicu.. non sugnu! Ci ll'è spiari o dutturi! Eh.. vistu chi sugnu a sevviziu di nu medicu non n'approfittu? Scemu sarìa si no farìa! Poi jò chi sugnu fattu i ricotta! Cadu malatu pi nenti e pi nudda! Na ciusciata.. puh!.. malatu! Na botta i friscu.. puh!.. malatu! (pausa) Si dicu giustu.. parru cu dutturi... ma .. u guaiu qual'è? Chi non sempri u capisciu! Chi ci pozzu fari..sceccu sugnu! Iddu poi cumincia cu nu vocabolariu i paruluni! A tipu: Stefano... sintiti chista chi è rossa... tu si Oligo Frenico Fenil Piruvico (faccia perplessa per dire: che cosa vuol dire?) ... mu 'nchiummai a memoria stu speci i 'ncespicalingua .. però chiddu chi vonnu diri tutti sti maliparoli.. boh! .. quannu ciù dicu a cacchidunu mi vaddinu ca bucca apetta mancu s'avissi dittu chi sugnu n'onorevoli.. nu ministru! Mah! A poi comi minimu mi dici.. sempri u dutturi.. chi sugnu... abulico.. apatico.. astenico! Mih! Giusti mi ricuddai.. tutti in fila! Ma jò dicu...

dillu comi si devi... chiaru... così... pu-tru-ni! (pausa) E cettu.. mi pari ovviu... chi si mi mmazzu travagghiannu, magari sudu e poi cadu malatu! E cu mu fa fari! (pausa) Tempu fa ni parrammu di stu fattu.. chi sugnu di ricotta no? Mi fici un saccu di dumanni! Na finìa cchiù.. na finìa! Mi dumannau tutti i malatii chi pigghiai di quannu nascìa finu a ora! Jò ci dissi chi quannu era picciriddu pigghiai a meningiti! Iddu rispunniu: “Con la meningite o si muore o si diventa scemi!”.. Ma chi ci azzecca? Chi vosi diri? Boh! Jò sugnu ancora ccà.. vivu e vegetu! (pausa) E va bè.. pacenza... travagghiari si devi.. si no.. non si mancia! Fozza mittemunni all'opira! U studiu giù ufinìa i sistimari.. ora annamu a ruspigghiari u dutturi e così ci dugnu na ricittata a so stanza! Dicu bene.. a soi.. picchì.. nonostanti è maritatu.. so mugghieri.. 'nta n'autra stanza dommi! Dicitimi vui autri chi sensu avi!?! Chi si maritaru a fari!? Mah! I ricchi? Spissati su! (va a bussare e per due volte) Dutturi? (poi apre lo stesso e guarda in camera) Ou.. cà nuddu c'è! E u lettu … mmaculatu è! Senza tuccatu... pi nenti pinenti! (pausa) Petri c'è ntalinticchia! Mi pari a mia chi u dutturi.. a strada d'acitu sta pigghiannu!

(entra Ugo,il cuoco)

UGO - Chi hai chi mummurii i capu matinu?

STEFANO - Nenti.. mi n'accuggia chi u dutturi non dummìu a casa! E ccà i casi su dui.. o è cosa di .. fimmini.. odi disgrazi!

UGO - Ca quali disgrazi! Fimmini … sicuru! Comi si no sapiriiumu come è fattu u dutturi! Tutti u sannu chi è ..fimminaru! (pausa) E u sai chi ti dicu? Fa bonu! Unu si ll'ava godiri a vita finchè è giovani, fotti e chinu i vita! Ti ni trovi una chi ti dà.. dicemu.. pi così diri... a so amicizia.. e ntinnemuni chi vogghiu diri... e ta godi! (pausa) Non comi a mia... chi a me mugghieri ci desi anima e coppu.. fedeltà.. sacrifici.. rinunci.. e poi sai comi finìu? Chi mi lassau cu na mani avanti e una darreti! Si nni truvau unu figghiuleddu... chi putìa essiri so figghiu.. chi dicu..

3


niputi!.. e a mia mi lassau comi nu pupu i pezza! E poi.. è bona lavata sta trippa? E si non è bona, dacci n'autra

sciacquata!   (pausa) E ora.. dopu sta bedda esperienza chi fici..       ristai scottatu e mi scantu     di autri fregaturi!

(pausa) In effetti ci nn'è una chi mi piaci.. non ni vurrissi parrari... mah!...  va bè tu dicu.. però.. mi raccumannu...

chi resta fra nui autri...

STEFANO  -(Stefano acconsente)E cettu.. mutu sugnu! Cuciutu!(segno di bocca cucita)

UGO – Allura tu dicu...(guardingo)Iolanda è, a cammarera da patruna!(Stefano si sbalordisce)Ma... a mia cumu dici chi non mi nni cumminirìa una puru chista? Ah.. cu mu dici? Quindi.. nenti! Senti a mia.. divettiti si .. ma maritari mai!

STEFANO- Mah! Ta vidi tu! Cettu... ca to esperienza... tu... poi aviri tutti i ragiuni di stu munnu... però.. siparramu da mugghieri du dutturi.. non si merita propriu chiddu chi fa so maritu! Chi è stu schifìu? Chi si nni va cu a prima chi ci capita... basta chi rispira.. è bona! E quanti fissarii chi ci cunta a dda poviredda chi avi tutti i pregi di stu munnu! E idda puru si mmucca! U dutturi pari cchiù chi studiau pi pallunaru inveci chi pi medicu! E u sai qual'è a cosa chi mi 'ntruscia chiussai? Chi jò me biliari puru mi ci cummogghiu... i so minzogni! Mi paga pi stari o so sevviziu e e e .. e è fari puru chistu! Ma chi mi mmattìu .. chi mi mmattìu!?!

(entra Iolanda)

IOLANDA- (con fare altezzoso e arrogante)Chi c'è stamatina? Valìa i travagghiari non ci nnè? I mancia franchivuliti fari?

UGO - Eccu.. arrivau a giniralissa.. a dirittrici generali! Sai chi ti dicu? Chi ccà.. si c'è cacchidunu chi u stipendiunon su guadagna.. chidda si tu! Avanti.. sintemu.. chi fai tu? Jò travagghiu.. da matina finu a sira.. fazzu u cuocu a tempo pienu! Preparu manciareddi a tutti l'uri.. matina.. menz'ionnu e sira! E puru a spisa è fari! E non ni scuddamu chi tuttu chiddu chi loddu.. l'è lavari puru jò! Mica haju sguatteri jò e me cumanni! (pausa, riferendosi a Stefano) E puru iddu non ni veni menu.. spovvira.. lava.. ricetta.. sevvi a taula e poi sempri appressu o dutturi..sempri all'oddini! Ripetu.. tu appressu a signura.. chi fai?

IOLANDA - Chi fazzu jò? Jò a tia non ti nn'è dari cuntu! Mica si tu u me patruni!(pausa)Comunqui si propriu uvoi sapiri.... jò fui assunta sulu pi stari o sevviziu da signura! Ci fazzu cumpagnia.. ci cunsigghiu e ci priparu i

robbi.. ci priparu u bagnu.. sempri ciuauriusu ah!... a jutu mi si vesti.. mi si spogghia … ci lau i spaddi...!

UGO - (interessato)Maaa... sai chi ti dicu? Chi in effetti chiddu chi fai.. è interessanti! Chi dici... non putemu faria canciu? A sti condizioni.. chiddu chi fai tu.. mi piaci chiussai! Chiussai assai! (ammiccando) Di lavari sempri lavirìa.. ammenu così … lau cacchi cosa di cchiù … piaceuli... stuzzicanti direi!

IOLANDA - E cettu... ti piacirìa... scattru si! Cala l'agghi.. cala! E ti parìa chi a signura si facìa.. lavari.. i tia! Echi era fissa! (pausa) E comunqui.. si parramu di fari a canciu... (maliziosa) jò cancirìa volentieri no cu tia ma cu Stefinu! Stari all'oddini du dutturi.. sarebbi sicuramenti cchiù.. cchiù... comi dici tu... piaceuli! Stuzzicanti!

UGO – (stile geloso)Stuzzicanti.. stuzzicanti! Puru tu ci curri appressu o dutturi? N'avi già na filarata adisposizioni iddu... chi c'entri tu?

IOLANDA   (risentita)Ma a tia chi t'interessa.. ah? Non su cettu fatti toi!

STEFANO-  Ma si po' sapiri picchì vui dui vi tuzzuliati sempri? Si dici: l'amore non è bellu si non è litigherellu!

A mia … vui dui.. non m'a cuntati giusta!

IOLANDA - I chi??? Ma chi ti patteru tutti i vavvuli du ciriveddu a tia? Jò... cu chiddu? Megghiu monica iclausura!

UGO - Arruau .. a monica i Monza!(si zittisce vedendo uscire Ivana dalla sua stanza)Scchhh!!! Muti! A signurasta arrivannu!

Scena seconda

Stefano, Ivana, Ugo, Iolanda

IVANA – (dalla sua stanza in primo piano, a sinistra)Il signore si è  alzato?

4


STEFANO  - (balbettando)Eh? No, no... sì, sì...

IVANA -  Cosa « no, no... sì, sì »? Mi sembrate turbato!

STEFANO - Jò.. turbatu? No! E picchì mai?  (fra sé)E ora chi  ci cuntu?

IVANA - Si! Voi siete proprio turbato!(poi si dirige alla porta di destra, in primo piano)

IOLANDA- Io rifaccio il letto e pulisco la camera!(fra sé)Megghiu mi mi nni vaju.. ccà mali frusculi ci su!(entra nella camera della signora)

STEFANO - (allarmato, alla signora che si dirige nella camera del dottore...vivacemente)Non 'ntrasiti! IVANA - (stupita)Che idea! E perché mai?

STEFANO - (molto imbarazzato)Picchì... picchì ...(fra sé)E chi mi inventu?(ha un'idea, la espone)…. u dutturi

è malatu! Si si.. malatu è!

IVANA. - Malato!? Ma allora... il mio dovere è curarlo, fargli compagnia, coccolarlo...

STEFANO - (correggendosi)No sbagghiai! Non ci facissi casu! Mi scappau n'esagerazioni! Non è poi tantumalatu … u dutturi! (riflette per farsi venire un'altra idea) I finestri!! Si.. i finestri.. apetti ci su! Spalancati! E ora polveri.. uhhh! … un saccu ci nn'è! Pubbirazzu.. pubbirazzu a quintalati! Chi jò … ovviamenti... comi mei sacrosantu doveri.. staju livannu!

IVANA – Come!? Mentre mio marito è malato gli spalancate le finestre? ! Cosa mi andate raccontando?...Sietepazzo? ( entra. nella camera del marito)

STEFANO - Ma, signora!...(Al pubblico mentre Ivana è nella camera)Cunsumatu è! Frittu! Rrustutu! Ou! Dipruvari .. jò... ci pruvai! Ma non haju mi ci fazzu.. peggiu pi iddu!

IVANA - (esce poco dopo)Il letto non è disfatto! Mio marito ha passato la notte fuori! Ah! vi faccio i mieicomplimenti, Stefano! Il signore deve pagarveli molto bene questi servizi!

STEFANO - (fra sé)E ti parìa! A codda ruppa ruppa ci va 'nto menzu cu non ci cuppa!(forte)Noo.. chi dici! Jòci vulìa evitari sulu nu dispiaciri! U fattu è chi .. u dutturi.. non s'ava ancora abituatu a fari u maritu.. però... sugnu sicuru.. chi è sulu nu mumentu i .. confusioni... eccu .. si … di scombussolamentu... e poi cancia... stassi tranquilla! (fra sé) Uh! Assai cancia! Cu nasci tunnu.. non mori quatru!

IVANA – Cambierà...si certo... infatti sta cambiando ma sempre in peggio! Siete troppo buono e caritatevole,Stefano! Vi ringrazio! (pausa), Oh! Dopo soli sei mesi di matrimonio! Ah! È spaventoso !

UGO - (che aveva seguito la discussione esprimendo a gesti la sua opinione sul discorso avvenuto, cerca diconfortare Ivana) Ma signora.. non è spaventosu... non pinsassi accussì! Lei a cosa l'ava vaddari di n'autru puntu ivista! So maritu.. medicu è.. e comi medicu... avi u doveri di dari .. curi... riguaddi... attenzioni... a tutti .. masculi e (sottolinea) fimmini! E' un uomo... molto attento! Attentissimu!

IVANA - - Ma mi faccia il piacere! Io... ho bisogno di attenzioni! Io.. la sua legittima moglie!(pausa)Ah! Nonmi capisce nessuno! Mia madre forse potrebbe capire...ma non voglio darle un dispiacere! Buona giornata e buon lavoro! (sta per uscire)

UGO - Signora oggi cosa desidera per pranzo?No … ciù dicu picchi jò.. quannu haju u morali sutta i scappi..manciu.. tuttu chiddu chi mi capita! Na ruspa diventu!

IVANA- Io tutto il contrario... se sono allegra mangio molto...se sono triste mi si chiude lo stomaco e faccio ildigiuno...divento anoressica! Comunque in questa casa ci siete anche voi che dovete mangiare... poi c'è il signor dottore che... spreca tante energie...con le donnine allegre! Fate voi Ugo... a piacere vostro! (breve pausa) Vado nel mio studio.... a disperarmi un po'! (esce altra porta a sinistra)

UGO - Sta beni.. allura spettu l'oddini du dutturi chi avi sempri assai appetitu!(fra sé)'Nta tutti  i sensi!(esce)

IOLANDA – (che ritorna in scena)Jò.. si fussi o postu da signura... chi non ni scuddamu chi è na gran bedda

5


fimmina... mi trovirìa deci... centu .. milli amanti... i tutti i tipi... vecchi.. minzani e giuvinotti! Cià farìa vidiri jò a

ddu fimminaru du dutturi! Ora ciù dicu jò a signura.. vindetta.. vindetta .. a so parola d'oddini          ava essiri...

vindetta! E basta! (esce, stessa porta di Ivana)

STEFANO - (rimasto solo)Povira signura! Cettu chi so maritu cià fa propriu sutta a l'occhi! Ma non s'agisciaccussì! No.. no! Jò.. supra sti cosi non transigiu.. non si fannu! Chi poi... ammenu i farìa a mucciuni! Eh! Occhi non vidi.. cori non doli! No! A fa troppu spacciata a cosa! (pausa) Ma.. no..no... jò ... non l'ammettu.. mancu chiddi a mucciuni! Rispettu.. e basta!

Scena terza

Stefano, Merlino

Si sente bussare.

STEFANO - Cu è?

MERLINO –(da fuori)Apri … sono io!

STEFANO - (riconoscendo la voce)Vah! U dutturi c'è!(va ad aprire, entrando in anticamera, poi ritorna seguìtoda Merlino ) Dutturi.. chi fici... passau a notti fora?

MERLINO - (in abito nero, col viso sfatto, 1a cravatta slacciata )Sì, silenzio!... no... cioè sì! Mia moglie …siinsomma... me mugghieri …. sa sgamau?

STEFANO - Mah!... Ora ora  era ccà... ...ma si è diri cosa... a giudicari da so facci......

MERLINO - (inquieto). Sì?... ah! accidenti! Ma non si putìa ruspigghiari cchiù taddu? Na vota ritta no?

STEFANO - Ah! Dutturi... in effetti... si pozzu diri a mei... è na .. picchitta gravi chiddu chi fa! Cettu.. si accettaun cunsigghiu di … n'amicu!

MERLINO - Quale amico?

STEFANO - Comi quali amicu? E jò cu sugnu?   (fra sé risentito ) E cu ci parìa? Pipiriddu?

MERLINO - Ehi, tu, mantieni un po' le distanze! Piuttosto, sento un tanfo, un brutto odore, come qualcosa divecchio, di non lavato…fetu.. c'è fetu! Ti lavasti stamatina…oh Stefinu? ( annusando in giro)

STEFANO - (risentito)Dutturi, tutti i matini mi lau jò!(fra sé)E ci mancassi! Jò mi lau.. jò! Picchì non si dugnana ciaurìatedda iddu!?

MERLINO - E allora, al mattino, cambia più spesso l'acqua mentre ti lavi... capito?!...Ti sei lavato in acquapuzzolente e puzzi.. feti!... 'Nta vasca... sciacquarìiti bonu.. ni capemmu? (pausa) Ah! Dio mio ! Che notte!... ho dormito fuori sulle scale! E' un miracolo se non mi sono buscato una... ventina di reumatismi.. na quintalata di malatii! Ni passa tempu ora prima mi mi vidinu di nou o Ballu!

STEFANO - (a bassa voce)Si era fora.. ovviamenti non si potti lavari! Pi cui... chiddu chi feti.. è senza dubbiuiddu! E poi mi 'ncuppa a mia! Facci i sola! ( ad alta voce, malizioso) Ah! O Ballu annau?

MERLINO - Sì!... cioè no! Occupati dei fatti tuoi.. chi jò.. mi fazzu i mei! Ni capemmu?

STEFANO - Ah.. ma jò mi fazzu i fatti mei... però... a so facci … parra! Non è chi ci voli a palla i vitru pi capirichi … sa spassau tutta a nuttata!

MERLINO – (seccamente)Va beni! Canciamu discussu! Vadda chi fai.. vai 'nta cucina e dicci a Ugu di....

prepararmi un bel pranzetto! Sono digiuno da    oltre 18 ore... infreddolito   e oggi voglio mangiare bene e con

abbondanza!

STEFANO - Comi voli! C'è cacchi cosa chi preferisci?  (fra sé, ironico)L'amore... si sa... mette pititto!


MERLINO - Un bel gateau...la pizza di patate...

salse...


si si.. oggi voglio patate... io amo molto le patate... in tutte le


6


STEFANO –(fra sé, malizioso, al doppio senso).... e s'avìa caputu!

MERLINO - ….le patatine fritte, al forno...ma amo soprattutto il gateau di patate con salame e mozzarelle...amo

anche molto le mozzarelle....anzi per secondo mozzarelle di bufala e pomodoro... fragole e gelato di pistacchio.... amo le fragole, le mozzarelle... i pistacchi.. chiddi di Bronti ovviamenti! Io amo il cibo e l' amore... ni capemmu?

STEFANO – Senza dubbiu! Chiarissimu! Fazzu priparari e a sevvu a cchiù prestu!(Fra sé)Ovviamenti usevviziu riguadda sulu u manciari.... pu restu.. non su fatti mei! (esce)

Scena quarta

Merlino

MERLINO - Ah! Prima che mi becchino ancora ad un qualunque ballo! Il cielo mi è testimone che non volevo

metterci piede!... ebbene, sì! ma  quel grazioso demonio...

(guardandosi attorno)

.. dda diauluna!!...ni capemmu?

(gesti per intendere una bella donna)

della signora  Susanna …  fa di me quello che vuole!  In linea di principio,

mai avere per cliente una bella donna, e

maritata pi giunta! E’ molto pericoloso....

uh! Si è pericolosu!...  il ballo,

per  esempio,  è  un suo capriccio...

ah!

Sti fimmini!   «

Ci  vediamo alle due!

in piazza! » che voleva  dire:

«Aspettatemi lì in... in eterno ». E ho aspettato sperando che fosse la volta buona per amarci...  ho aspettato fino

alle tre, come un citrullo... nu fissa vah! Poi quando l’ho vista davanti a me… quando me la sono vista davanti...

no.. non lei... la…cosa...la cruda realtà, lei infatti continuava a non venire... non ci specciava propria i veniri....

me ne sono andato...  ma ero furioso come un toro! Na bestia propriu!  Avevo le ossa rotte!.. fracassati!  Torno a

casa, consolandomi all'idea di una cena abbondante .. i chiddi chi ti inchinu e ti stecchiscinu... e di un bel sonno...

speravo anche di andare nel letto di mia moglie...

ogni tantu ci voli puru chistu! …  Arrivo alla porta, tac! niente

chiave... l'avevo dimenticata nell'abito di tutti i giorni!

Suonare voleva dire svegliare mia moglie....

menzamà

Diu! Apriti cielu! … Scassinare la porta.... e cu chi?...

non è chi mi pottu nu pedi i poccu dappressu!

...  allora,

disperato, mi rassegno ad aspettare il giorno e a passare la notte, in giardino...

stinnicchiatu supra i scali !   (Si

siede ) Ah! chi non ha passato una notte fuori....

stinnicchiatu supra i scali

… non può farsi un'idea di ciò che

significa!... decisamenti.. non po' capiri! Sono assiderato, distrutto, annientato.. scuncassatu ! (Bruscamente) Oh! ecco un'idea! Mi farò una ricetta! Sì, ma se curo me stesso come curo i miei malati... cioè a pedi i bancu!... ce

l’avrò ancora per un pezzo!... Oh! e se mandassi a chiamare un medico vero, un medico bravo?… che ti fa star bene in poco tempo… non un medicastro... un duttureddu i quattru soddi comi a mia!…...Ah se potessi cambiar

carattere…con una moglie dolce e carina…io vado a passare le notti sulle scale! Non è chi nenti nenti sugnu malatu???!!! Dovrei consultare uno psichiatra…perché io se non cambio quella cosa la...come si chiama...se non

cambio...

va bè va.. chiamamula … a minestra.. 'ntinnemunni.... dicevo...  non mi eccito…e poi debbo sentire il

pericolo… u brividu du periculu tuttu longu longu chi ti curri nta schina......

penso sia

una specie di strana

malattia...

e poi penso di  appartenere a quel tipo d’uomo a cui piace la cosa…a minestra....

prima di mangiarla…

ni capemmu? (pausa) In fondo.. penso... sono più felici gli uomini a cui la cosa…a minestra....

piace solo dopo

averla assaggiata…e la rivogliono sempre…quella e solo quella che hanno assaggiato e gradito molto… sempri e sulu chidda! A mia mi veni u friddu e a frevi sulu mi ci pensu!

Scena quinta

Merlino, Ivana

IVANA - (uscendo dal suo studio)Ah! eccoti finalmente !

MERLINO - (si alza come spinto da una molla).Sì, eccomi!... Eh! Tu hai dormito bene? come sei mattiniera!Perché ti svegli così presto? Hai l’ insonnia? Ti faccio una ricetta contro l’insonnia? E’ così bello dormire! Per chi ci riesce! (fra sé) Pi cu non si ttisicau tutta a notti supra i scali!

IVANA - (amara)Anche tu ti sei svegliato presto?… no?

MERLINO  - (imbarazzato). Io?... sì...  sai avevo un lavoro da fare!

IVANA - (martellando ogni sillaba).  Dove... hai... trascorsa... la notte?

MERLINO - (stesso gioco).Eh?

IVANA - (stesso gioco).Dove hai passato la notte? Dove hai dormito?

MERLINO -       Sì, ho capito... dove ho passato la.... (fra sé dubbioso) Unni a passai? Chi ci dicu?        … (forte)

7


Come, non te l'ho detto?... ieri lasciandoti, non ti ho detto: « Vado da Basilicò? » Oh! è molto malato, Basilicò!...Malatissimo! Povero Basilicò! (fra sé) Poviru si! E' sanu comi un pisci! Autru chi malatu! Spiriamu chi ora non cià cianciu!

IVANA - (incredula)Ah! E hai passato la notte da lui?

MERLINO   - (con disinvoltura). Certo... Oh! Tu non    sai in che stato si trova, Basilicò... pessimu.... pessimu!

C'un pedi 'nta fossa!

IVANA - (beffarda). Ah... davvero?

MERLINO - Siii! Ho dovuto vegliarlo... . A manuzza ci appa teniri! Suffria povireddu! Tantu.. suffrìa!

IVANA - (stesso gioco). E lo hai vegliato... in abito nero?

MERLINO - (annaspando). In abito nero, esatto!...cioè no... Ora ti spiego! Basilicò... ehm! Basilicò è talmentemalato, no?... che la più piccola emozione lo ucciderebbe! Na minima fissaria e … tah!.. .. schiattatu … mottu.. defuntu!... Quindi .. propriu pi evitari … u peggiu... per farlo stare allegro e sereno, tranquillo… insomma per nascondergli la cosa... la cardiopatia…l’ipertensione… gli attacchi di tachicardia parossistica…abbiamo fatto finta … cuminciammu na commedia insomma... e organizzato una festicciola a casa sua... con molti medici...

uhhh!quant'eravamu!   Un vero consulto in abito nero, poi abbiamo dovuto ballare... sempri pi mmucciari la...

grave malattia... pi non facci capiri a tragedia...     Allura ..(Ballando e cantando) … ballaumu.. cantaumu... na

scialaumu vah! Na spassammu.. uh si na spassammu! Devi sapere che spesso coi malati bisogna usare sotterfugi...

fingere.. recitare... cuntari pallunarii .. (fra sé) e jò nta chistu.. sugnu maestru! E non sulu .. chi malati.. soprattutti

chi boni! !

IVANA - Veramente geniale! E così, è molto malato...è spacciato?

Suonano. Stefano entra e va ad aprire, entrando in anticamera.

MERLINO - (con convinzione)Cettu.. senza dubbiu... non ci nnè possibilità..(pausa) ...a meno che .. col miogrande ingegno medico... io non riesca a fare il miracolo... una magia! (fra sé) Miraculu o scuru simmai! E pi magia... jò... di magu.. haju sulu u nomi!

Scena sesta

Gli stessi, Stefano, Basilicò

STEFANO - (rientra dall'anticamera annunciando). Il signor Basilicò!

MERINO – (soprapensiero)Bacilicò.. ciaura tu e ciaura jò!

BASILICÒ - Dutturi.. salutamu!

MERLINO -(fra sé spaventato)Oh Santa Maria! Ma a chistu cu è cu potta.. ora.. ccà? U mari?(Correndoincontro a Basilicò, rapidamente e sottovoce) -Zitto! Tacete, voi siete malato!... si si.. malatu.. moribondu!

BASILICÒ -  (sbalordito)Cu? Jò? Chi faciti babbiàti? Ma stati mannannu?(gesto scaramantico)Chista  bella è!

Patri.... Figghiu e Spiritu Santu.. a cruci ca manu manca mi faciti fari cu tutta a matina!

IVANA - (insidiosa)E ditemi… state bene, signor Basilicò?

BASILICÒ -(di nuovo gesto scaramantico)Ccà n'avemu n'autra! Ma l'aviti cu mia oggi? Bonu sugnu! Hajusaluti i vinniri jò!

MERLINO -   (rapidamente) Sì …. come si vede che sta male...     malissimo... (Sottovoce)   Mutu vi dissi! Si vu

dicu jò chi siti malatu.. siti malatu! Fidativi! IVANA - Perché vuoi che il signor Basilicò sia malato quando lui stesso ti dice...


MERLINO – (la interrompe)Che ne sa.. lui?... Non è medico! Quandoillustre medico ... dico che è malato… vuol dire che è malato...…grave anzi.. tutti e dui!.


io... che sono un insigne medico... un … quasi spacciatu... nu pedi 'nta fossa..


8


BASILICÒ - (sussultando)E ci tonna...  (di nuovo gesto scaramantico).. ma quali malatu.... quali spacciatu!

MERLINO - Ma sì!... soltanto … abbiamo voluto nascondervi la situazione!(fra sè)Chi cripassi! Tutta l'opirami sta spasciannu!

BASILICÒ - Ma mucciari chi? Quali situazioni? Dutturi... ma chi dugna i nummira stamatina? Non fa autru chiittari scutra!

IVANA - (con intenzione)Ahimè! è proprio per questo che mio marito ha passato la notte accanto a Voi!

MERLINO -  (a parte)Ahi, ahi.. cunsumatu sugnu!

BASILICÒ - A notti appressu a mia? U dutturi? Quannu mai!

MERLINO - Ma sì! Non ve ne siete accorto?(A Ivana)Lascialo stare... non vedi che delira?E’ in stato deliranteacuto! Lassa peddiri! Sragiuna... straparra! (Sottovoce a Basilicò, andandogli incontro) E vui mutu na bona vota! Ancora no capistu chi stati cumminannu nu guaiu?

BASILICÒ - (a parte)Ma chi dici? Chi voli chistu? A mia mi sa chi u malatu.. è iddu! E di testa pi giunta!

IVANA - Suvvia, signor Basilicò, curatevi bene! Sì, avete un bell'aspetto per essere un uomo in agonia!... veroche è un'agonia che dura ormai da un bel pezzo!


MERLINO -


Sì, è... è un'agonia cronica... come ho detto prima...


in stato delirante acuto....è deliranti... deliranti


assai!


IVANA - I deliri sono le malattie menomamma!(Rientra nelle sue stanze).


mortali!  (A  parte)  E'  chiaro!  Mi  tradisce!... Ah!  dirò  tutto alla


Scena settima

Merlino , Basilicò


MERLINO - Ma insomma, non vi accorgete che da un quarto d'ora fate una sciocchezza dopo l'altra? Ah! nonavete la capacità di capire le allusioni, voi! Gli ammiccamenti! I segni che vi facevo! Siti propriu chiusu i ciriveddu vui! A chiavi.. no.. cu catinazzu.. siti chiusu!

BASILICÒ - (sgomento)Ma chi è capiri? Si po' sapiri na bona vota? Già comi dutturi non è chi siti tantuchiaru.. ma stajunnata propriu .. non ni stamu capennu pi nenti!

MERLINO - La situazione generale.... ata capiri a situazioni generali!

BASILICÒ - Si somi no.. generali i coppu d'ammata! A situazioni.. a situazioni! Chi situazioni?(fra sé)Chistupacciu è! Basta.. capemmu!

MERLINO - Se vi avevo messo in agonia, avevo le mie buone ragioni!... Potevate rimanerci, no? Se unmedico…e quindi uno scienziato…vi dice una cosa…non contrariatelo…statevi zitto… mutu.. shhh.. silenziu! Eh!?!

BASILICÒ - Scusati.. ma a pozzu diri na cosa?

MERLINO -    Che bisogno avevate di venire qui a … a... a far confusione?.... a rumpiri l'ova 'nto panaru? .A

contrastare la mia diagnosi!

BASILICÒ -A chi? Chi fici jò?

MERLINO - Non potevate avere la delicatezza di non venire?...O di avvertire almeno prima di venire....: Prontu?

Dutturi? Staju arrivannu! .. eh! Era meglio! Jò mi ogganizzava divessamenti .. mi.. mi n'invitava n'autra! BASILICÒ -Ma chi mi stati ncucchiannu!? Ma chi ni pozzu sapiri jò di vosri... ntricci? Di vostri 'ntrallazzi?

MERLINO - (caricandosi). Diamine! Il giorno seguente al ballo non si va a casa di chi ha scelto voi comepretesto per raccontare una frottola!

9


BASILICÒ – Ah.. chistu fu u fattu? E si mi l'avissu dittu prima allura! .. Prontu .. signò Bacilicò? MERLINO –(fra sé)Ciaura tu e ciaura jò?!

BASILICO' …. vaddati chi ci staju cuntannu na faffantaria a me mugghieri e vui m'ata cummigghiari! .. Così...

era megghiu!

MERLINO - (bruscamente)Che ne sapevo io!... Ohhh... insomma, cosa volete? Alla fini.. vinistu cà mi mirumpiti .. pi quali motìu?

BASILICÒ - (Fanciullone)Ah .. u motìu pi cui sugnu ccà? Ora vu dicu! Vui u sapiti chi jò vegnu sulu quannu c'ènu piaciri i fari?!

MERLINO - E chi beddu piaciri mi facistu! V'assicuru jò!

BASILICÒ - Noo.. u piaciri mi l'ata fari vui a mia … no jò a vui!

MERLINO - (fra sé)Ahhh.. m'avia parutu stranu!  Ma cu si ni frega du vostro favuri ..(forte)Dovete scusarmi...

io sono stanco .. ho dormito sulle scale... (Si siede)

BASILICÒ – (complimentoso)E bonu.. non vi n'incaricati.. non vi trattegnu tantu!

MERLINO - Ah.. gentile assai! Ma aspetto mia suocera, che arriva da Palermo e allora capite... m'è priparari ..spiritualmenti!

BASILICÒ - E va bè.. viatu viatu fazzu! Du minuti mi bastinu! Allura...  (Si siede)

MERLINO - (fra sé)Maria chi rumpiscatuli! Ma cu mu puttau a chistu oggi?   (Suona per chiamare Stefano)

Scena ottava

Gli stessi, Stefano

STEFANO - (sul fondo)–Dutturi.. chiamau??

MERLINO - (fa segno a Stefano di avvicinarsi e poi sottovoce) Pi fauri.. fai cacchi cosa e levimi stu camurria dinmenzu i pedi! Anzi.. procedi (con cenni d'intesa) col solito piano di.. evacuazione! Fra cinque minuti suona, portami un biglietto da visita, non importa quale... e dì che una persona mi vuole parlare! Videmu si chistu funziona e u fa annari! Si così … u putemu... spidiri !

STEFANO - Ah .. ok! U solitu tracchiggiu pi rumpimenti i testa!  Procedu subitu!(esce)

BASILICÒ – (che nel frattempo si era guardato intorno, comincia il suo racconto)  Ata sapiri chi.. un annu fa...

grazi a me eredità....

MERLINO - La vostra eredità?

BASILICÒ - (alzandosi)Si.. i soddi chi mi lassau me ziiceddu a bonanima.. quattru sudditti … non pinsassicusapi chi... però insomma cu chisti mi cattai na bella casuzza .. anzi.. ddu casuzzi! In effetti non è chi ci staju...

picchì jò già a me casa l'haju... .. comi si dici... fici nu mmistimentu cu matuni!

MERLINO –Cosa? Avete avuto un incidente? Con un mattone?

BASILICO'- Ca quali incidenti! Chi capistu? Comi si dici... nu in-ve-sti-men-tu.. di soddi.. no di (machina-carrozza)!

MERLINO  -(più per farlo contento)Ah!!!

BASILICO'- E ora .. i casuzzi... ma pinsai e i vogghiu ffittari! Però finu a ora non è truvatu a nuddu chi voli ... ejò vinni ccà pi chistu.. cu tutti i clienti chi vui aviti... non è chi mi putiti truvari cacchidunu chi ci giuunu .. i me casuzzi? Sunnu beddi.. centrali.. arreti Piazza Cairoli ! (Gli dà dei prospetti)

MERLINO – (arrabbiato)Chi? E vui mi rumpiti a testa pi chistu?

10


BASILICÒ -    Oh.. non vi nfuliniati! Jò vu dissi puru pi vui! A casuzza cchiù ranni... essennu 'ntica... umida è....

puru na picchitta.. assai.. .. muffutedda! Cu ci va a stari.. malatu cadi.. i sicuru.. e jò.. unni i vui poi i mannu! E soddi pottinu .. a vui e puru a mia! Na manu lava l'autra e tutti i dui lavinu a facci! Ni capemmu?

MERLINO - (esplode)Ma chi vuliti chi mi frega a mia di truvari affittuari pa vostra casa.. muffutedda!?!

BASILICÒ - E va bè.. si non vi vuliti interessari pi chista.. ammenu pi l'autra? Chista bona è! E puruammobiliata! Sempri arreti piazza Cairoli! E' cchiù picciridduzza ma... v'assicuru.. na vera occasioni! Ora vi cuntu a storia i sta casa .. curiusa assai... prima ci stava na satta chi si n'annau senza mi paga nu soddu! Fitusazza!

MERLINO -  Vi dissi chi non mi frega nenti di vostri casi.. e di sta … fitusa... di satta!

BASILICÒ -Ma jò vi vulìa cuntari n'autra cosa.. non sulu da satta!

MERLINO -Ma n'autru mumentu no? Quando penso che nel frattempo mia moglie, povera donna...

BASILICÒ - (amaramente) Ah.. veru è! Vui l'aviti na mugghieri.. jò no! A piddìa.. sparìu... nenti.. na truvaicchiù!

MERLINO - (distratto) Ma si... unni annati pinsannu! Chi dice donne…dice danni….meglio per voi che l’avete

perduta… e peggio per chi l’ha vista…trovata…per chi l’ha presa… vui ora siti nta paci i l'anciuli! Criditimi!

BASILICÒ  - Chi voli diri chi sugnu nta paci i l'anciuli? Jò peddu a me mugghieri e vui diciti chi sugnu nta paci?

Ma comi ragiunati?

MERLINO  - (correggendosi) No... chi capistu! Volevo dire: che disgrazia! che disgrazia! Che immane disgrazia!

Povero Bacilicò! (fra sé) Ciaura tu e ciaura jò!

BASILICÒ - (amaramente) Vui parrati i paci .. ma jò aju u cori amaru! A piddìa così.. 'nta cincu minuti e senzamancu mi mi n'accoggiu!

MERLINO - (annoiato)Persa? Con un attacco di apoplessia? Un infarto?

BASILICÒ  - No…

MERLINO -   Un ictus? Una morte istantanea?

BASILICÒ - No... di istantanea fu istantanea.. ma sulu sparizioni !(pausa, ricorda)L'avìa lassata sittata supra napanchina da Passiata a Mari, dopu chi ni l'aviimu fatta cincu o sei voti avanti arreti … avanti arreti!

MERLINO - (a parte)Poi so mugghieri si siddiau e mentri iddu annava avanti.. idda annava arreti! E cu si vittisi vitti!

BASILICO'- (continua perso nel ricordo)E mentri idda si ripusava supa a panchina, jò annai a ccattari du conimi ni rifriscaumu a bucca! Eh.. facennu avanti arreti s'avia sciugatu! Quannu ritunnai.. non c'era cchiù! Mi vaddai pi destra … pi sinistra … pi du uri giriai Passiata Passiata...e n'autra vota avanti arreti... avanti arreti.. mentri i coni mi squagghiaunu 'nte mani.. nenti.. non fu fimmina chi potti truvari cchiù! E .. squagghiati pi com'erinu...

m'appa calari puru tutti e dui i coni! E mi vinni puru n'indigestu! Unu era a limoni.. l'autru avìa a panna! Sa ficinu a pugna nto me stomicu! (Suona il campanello) Sunaru!

Stefano è rientrato, va in anticamera.

BASILICO' – Chi vita amara chi fici jò... nta tuttu stu tempu... sulu sulittu!

STEFANO - ( torna e si reca da Merlino)Dutturi, c'è unu chi vi voli! Ccà c'è u so bigliettu i visita.!

MERLINO - (scambiando un sorriso di intesa con Stefano). Vediamo... ah! benissimo!...(A Basilicò)Vi chiedoscusa.... è un seccatore… ma non posso fare a meno di riceverlo!

BASILICÒ - Nu camurria? E va bè.. vui facitilu 'ntrasiri...(Sedendosi a destra)poi vidi a mia e si nni va.. cosìvi fazzu puru nu fauri!

11


MERLINO - (ironico)Oh grazi! Basta fauri oggi!(a parte)E chi rumpimentu chistu! Na mignatta è! Simmiddau i supra e non si nni voli annari! (a voce alta) No... il fatto è che desidera parlarmi a quattr'occhi...

BASILICÒ - Ah.. ma u putìa diri prima! Così è n'autra cosa! Cu è chistu?(Prendendo il biglietto da visita dallemani di Merlino) Ah.. Cicciu Pedi a papira? Ava assai chi no vidu! Non mi dispiaci ristari!

MERLINO - (sconcertato). Cosa?... No! non potete!...Non è lui, è... suo padre... si si .. so patri!

BASILICÒ - “Pedi a papira” patri … non esisti! Figghiu i NN è!

MERLINO - Allora lo zio, vuole essere visitato e non desidera essere visto. Andate! andate!...Esiste la privacy...opraivacy.. insomma ....la riservatezza... (Lo costringe ad alzarsi.)

BASILICÒ -Ragiuni avi! Non si voli fari a vidiri.. cu ddi pedi chi avi... puru so ziu è u stissu! Ziu di matri ah?!Na famigghia di pedi a papira su! (imita camminata a papera, poi fa l'atto di andare via, poi, giunto alla porta, la evita e si dirige alla porta di destra, in secondo piano) Allura spettu nta n'autra stanza.. così jò non vidu a iddu …e iddu non vidi a mia!

MERLINO - (fra sé)Iddu ccà resta? E ci fazzu vidiri jò quantu fazzu spittari!

BASILICÒ - (comparendo di nuovo alla porta)Sintiti na cosa... ma si Cicciu Pedi a papira vi fa siddiari .. jò cidugnu u me bigliettinu i visita o cammareri.. iddu vu mustra e così Cicciu si nni va! Si vuliti.. a disposizioni!

MERLINO - (fra sé)Pure lui conosce il piano di .. evacuazione!(forte)Sì, sì, va bene, andate! andate! Si vi venisonnu.. cuccativi... dummiti.. basta chi vi stati mutu!

Basilicò esce.

Scena nona

Merlino,Stefano

MERLINO - Uff! Chi stress! Mi feci esuriri!(Si lascia cadere su una poltrona.)Non si n'annava cchiù! Radiciavìa misu!

STEFANO –(che nel frattempo era rientrato)Ma lei chi è dutturi.. non ci putìa dari ddu pinnuleddi i sonnifiru?Così si drummintava e ciau tu e ciau jò!

MERLINO - Quali sonniferi.. quali sonniferi!(pausa)Mah … ho avuto troppe emozioni da questa mattina, sonoindolenzito, distrutto! Tenterò io di dormire...almeno un'ora.... e senza sonniferi.. ho tanto di quel sonno! (Si stende sulla poltrona o sul divano) Ma vidi mi non mi rumpi cchiù nuddu.. va beni Stefinu?

STEFANO - (torna verso il fondo). E so cumanni .. dutturi!

MERLINO - (chiudendo gli occhi).Ah! come si sta bene!... Sento che non tarderò...a dormire…forse sognare…magari a me Susannina... ahhhh! Stefano? Svegliami... (ad occhi chiusi)... sì, domani... o dopodomani... ma se dormo no! Si dommu non mi rusppigghiari!

STEFANO. - (fra sé)E allura quannu l'è ruspigghiari.. quannu è già svigghiu? Cettu chi è stranu!(forte)Comipreferisci! Bonanotti! (esce)

Scena decima

Merlino, poi Alfonsina e Ivana

Una pausa, durante la quale Merlino si addormenta e russa. Dopo un istante, si sente suonare. Stefano va ad aprire. Rumori e schiamazzi in anticamera (fra le quinte).

ALFONSINA (in anticamera). Mia figlia! Mio genero! Voglio vederli! Annunciatemi!

STEFANO - (entrando come un fulmine).Dutturi.. dutturi... vostra soggira c'è!(bussa velocemente ed entranell'appartamento di Ivana, parlando fuori scena a Ivana) Signora.. signora.. vostra matri c'è!!

ALFONSINA -  (senza aspettare, irrompe dall'anticamera, e va verso il centro della scena. con una borsa in12


mano, che posa sul fondo). Ah! figli miei, figli miei! Non potevo più aspettare!

IVANA- (uscendo da sinistra in secondo piano).Mamma, mamma!

MERLINO - (svegliato di soprassalto)Mali pi mia.. terrimotu c'è! U munnu finìu!(accorgendosi di Alfonsina)Peggiu.. me soggira!

ALFONSINA - In persona!

MERLINO – (a parte)Chi risvegliu … traumaticu!

ALFONSINA - (abbracciando Ivana).Figlia mia!... Caro genero!... Beh, non mi abbracciate?

MERLINO - Uhhh!.. e comi no!? Deci secunni e sugnu prontu…(fra sé) …prima m'è arripigghiari.. dasorpresa! Un conto è addormentarsi senza.. soggira... n'autru è inveci.. ruspigghiassi.. in così (ironico) lieta

compagnia! (forte, facendo smorfie per far sembrare di essere pronto) Ora mi putiti abbracciari! (Alfonsina gli getta le braccia al collo scuotendolo forte) E non mi scutulìati accussì... ancora 'ntrunatu sugnu!

ALFONSINA - Dormivate?

MERLINO - Mi sono appena svegliato!

ALFONSINA - Si vede!... avete la faccia di uno che ha dormito troppo!...

MERLINO - (fra sé)Uhhh!! Mi fici na dummuta .. i chiddi.. colossali!!

ALFONSINA - (scoppiando in singhiozzi). Ah! figli miei!... figli miei! come sono felice di rivedervi!

MERLINO – Beh?!? E ora c'aviti?(A parte)E' felici.. ma cianci! Avi a felicità.. bagnata!

IVANA - Non piangere, mamma!

ALFONSINA - (singhiozzando in modo convulso)Non piango! Sono forte…. Non piango!

MERLINO - (a parte)No.. chi dici.. gghiovi sulamenti!

ALFONSINA. - L’emozione di rivedervi!... Il mio caro Merlino, è dimagrito, è dimagrito…Come avete fatto a

dimagrire tanto ? ( A Ivana) E’ vero che tu, al contrario... Ah! Merlino, il matrimonio ha dei lati positivi!... perché siete in abito nero, dovete andare a un funerale?

MERLINO - (sarcastico)Sì! U vostru!


ALFONSINA -


Eh?


MERLINO - (correggendosi). No! In vostro onore!


IVANA -


Già, il signore ha vegliato uno dei suoi malati!... un malato che era in agonia...agonia cronica!


MERLINO -


(correggendosi). Ecco!


ALFONSINA - Fate il servizio notturno, voi?


MERLINO - No... ma quando c'è di mezzo un ballo...(Correggendosi, facendo finta di essere raffreddato) unbalato... cioè un malato… un medico deve dedicarsi ai suoi malati!

ALFONSINA - Avete il raffreddore?

MERLINO - Na picchitta!

ALFONSINA - Ivana, e tu non gliela prepari la tisana a tuo marito?

IVANA - (seccamente)Mio marito può benissimo farsi curare in casa dei suoi malati... quando fa i suoiconsulti… coreografici!

13


ALFONSINA - Oh! sei veramente acida con tuo marito!

MERLINO - (vivacemente) Si si.. comi nu jogurt magru!

ALFONSINA -  Maaah.... c'è forse uno screzio fra voi due?

MERLINO - No... cacchidunu si suggìu sulu cu pedi sbagghiatu!

IVANA - E qualcun altro invece non si è alzato affatto!

MERLINO - (fra sé)Chista è pi tia caru Merlinu! E ora mogghila e pottila pa casa!

ALFONSINA - Su, su, calmatevi! Ah! per evitare i contrasti fra marito e moglie non c'è che la suocera...

MERLINO - (fra sè)Si comi no! Comi dici u provebbiu: Tra moglie e marito non mettere il dito! E jò cigiungiu.... mettici a soggira così finisci tuttu a schifìu! ( riprendendosi ossequioso) Giusto... la suocera … così

tutto si accomoda… e marito e moglie si vogliono più bene di prima!

Scena undicesima

Gli stessi, Stefano

STEFANO - (con un biglietto)  Dutturi... ddu signori i prima vi manna stu bigliettinu!

MERLINO - (Guardando il biglietto)Ancora stu camurria di Bacilicò?! Ci ata diri mi ritonna fra un misi!(frasè) Lassa chi cadi malatu piddaveru e poi u giustu jò a iddu!

ALFONSINA - Cosa c è?

MERLINO   - Niente! Era solo il mio barbiere...      che la barba la fa venire... la fa crescere! (A Stefano) Ah!

Stefano, andate in camera mia, troverete la vestaglia.... prendetela e portatela!


STEFANO -


(stupito) Non capìa … chi dicistu?


MERLINO - (ripete). Ho detto... andate in camera mia, c'è la mia vestaglia...prendetela e portatela.... insomma...

pigghila e pottila!

STEFANO - (subitaneo)A pottu jò? Chi cori c'aviti dutturi! Grazi assai ! U Signuri mi vi benedici!(Esce versola stanza di Merlino)

MERLINO - (che non capisce). Non vedo proprio in che cosa sono buono chiedendogli la mia vestaglia e cosa cisia da ringraziare…è proprio oligofrenico fenilpiruvico... mi sa chi sta piddennu coppa!

Scena dodicesima

Gli stessi, Basilicò

BASILICÒ - (uscendo da destra in secondo piano)Oh.. chi facistu.. vu scuddastu chi jò sugnu ancora ccà?

MERLINO - (scacciandolo dalla stanza)       Maria! Ma stu pulici arreti a ricchi cu mu potta? Tornate dentro!

Tornate dentro!

ALFONSINA - (stupita). Chi è  quello?

MERLINO - Niente! Un malato!

IVANA - (ironica lo caccia)  Ehi via!

ALFONSINA. -Ma …. perché lo scacciate?

MERLINO - (con disinvo1tura)Ha una malattia contagiosa!

ALFONSINA - Davvero?

MERLINO - Oh! la più contagiosa di tutte... quando uno la prende non se ne libera più!

14


IVANA - (ironica)Eppure è un malato che sembra … crepare...di salute!

MERLINO – (fra sé)Zeru a dui ! N'autru puntu pi me mugghieri! Ma a mia quannu mi tocca?

ALFONSINA - (fra sé)Decisamente, c è qualcosa che non va! Devo interrogare Ivana!(a Merlino)Mio caroMerlino... lasciatemi sola con mia figlia.... devo parlarle! Cose di donne!

MERLINO - Prego.. fate pure!(Esce a destra in primo piano.)

Scena tredicesima

Alfonsina, Ivana

ALFONSINA  - (spingendola verso le sedie di sinistra)Senti un po'.... cos'hai contro tuo marito? Perché lo tratti

male? Vuoi mica perderlo? (Si siedono)

IVANA - (scoppiando in singhiozzi). Oh! mamma! mamma! Sono molto infelice!

ALFONSINA - Ah! Dio mio! che c è dunque?

IVANA - Mio marito ha dormito fuori!

ALFONSINA - Davvero? e quando?

IVANA - Questa notte! questa notte stessa!(Alzandosi)E chissà quante altre notti, senza che io me ne sia accorta!

ALFONSINA - Come!? Senza che tu te ne sia accorta?... queste cose si vedono... specialmente di notte!

IVANA - Come?

ALFONSINA - Diamine! Dove sta la vostra camera?

IVANA - Quale? la mia?

ALFONSINA - La tua, la sua! la vostra insomma!

IVANA -  Io dormo di là... e mio marito di qua!

ALFONSINA - Eh! cosa? tu di là... e tuo marito di là?!... Dopo sei mesi!?

IVANA - Oh! succede da molto tempo!

ALFONSINA - (vivacemente). Ma è un errore! un gravissimo errore! Vedi, la camera in comune è lasalvaguardia della fedeltà coniugale!

IVANA - Sì? Ma mio marito dice che...

ALFONSINA. - Tutte sciocchezze....!!! Il letto e la camera comune...matrimoniale tiene unite persino le coppie

che convivono liberamente! Mia cara bambina, ma questo è elementare, è matematico!

Scena quattordicesima

Gli stessi, Basilicò

BASILICÒ - (rientra )Scusassi .. signuruzza!

ALFONSINA -   (si rifugia dietro le sedie di sinistra) - Ah! mio Dio!... il malato contagioso! Ma tornate di là...

tornate di là!

15


BASILICÒ - (a Ivana)Unnè u dutturi? Vulìa parrari cu iddu! IVANA - Per mettervi nuovamente d'accordo con lui, non c'è dubbio! Fate davvero un bel mestiere, signore! BASILICÒ – (sbalordito)Jò???!!! Ma chi stati dicennu?(Muove un passo verso Alfonsina)

ALFONSINA - (spaventatissima, fuggendo).Via.. via... andate!...andate a letto!

BASILICÒ - (avanzando verso di lei)- Nto lettu? Picchì m'è cuccari?

ALFONSINA - (gira attorno alle sedie per sfuggire a Basilicò)Si, quando si è malati, si sta a letto! Andate,andate a letto!

BASILICÒ - (al pubblico, gesto scaramantico)Oh! Ma tutti malatu mi vonnu? Ma chi è stajunnata?'Nta stacasa mi sa chi unu bonu … non c'è! (Tentando nuovamente di avvicinarsi ad Alfonsina) Allura.. ci ata diri o dutturi...

ALFONSINA - (Spaventata, allontanandolo col gesto).Si…si..  va bene!...glielo dirò!

BASILICÒ   - (ridacchiando)Gentilissima signuruzza! Pi ringraziavvi.... pozzu fari allura u galant'omu e .. vi

pozzu … baciari a manu?

ALFONSINA - No…no…niente affatto!...(A parte)Si ! ci mancherebbe altro!( a voce alta)Andate, buonasera!

BASILICÒ - (offeso e perplesso)Bonasira!  (Rientra a destra, dov'era prima)

Scena quindicesima

Alfonsina, Ivana

ALFONSINA - (venendo avanti)E' fastidioso, mio genero! I malati li dovrebbe lasciare a casa loro! O inospedale...!!!. Questa è la casa di un medico…mica un ospedale! (pausa) Allora... stavi dicendo che tuo marito ha passato la notte fuori?

IVANA - Fuori come di più non è possibile...mamma! Ah! come sono infelice!

ALFONSINA -  Non piangere! Innanzitutto spiegami.... tuo marito ha dormito altrove.... con chi?

IVANA - Con chi?


ALFONSINA - qualcosa?


Ehi !! Diamine! un marito non dorme altrove per passare la notte da solo.... hai scoperto


IVANA - (estraendo un guanto da donna dal corsetto)Non so niente! Però, ieri ho trovato questo guanto nellatasca del suo vestito!

ALFONSINA - Un guanto da donna!? E' un indizio! E fra le sue carte?

IVANA - (ingenua)Oh! non le ho guardate!

ALFONSINA- Non le hai guardate?... Ma, ragazza mia, non c'è altro mezzo per sapere cosa contengono... tutte ledonne lo fanno!

Merlino esce dalla sua camera.

Scena sedicesima

Merlino, Alfonsina

ALFONSINA - Tuo marito!... Lasciami fare!

16


Ivana esce

MERLINO - (a parte)Speriamu chi a soggira fici u miraculu e me mugghieri si desi na cammata!

ALFONSINA – (imperiosa)Merlino!

MERLINO – (allarmato, ma amabilissimo)-Cara mammina… di mia moglie!

ALFONSINA - Non andrò per le lunghe... conoscete questo guanto?

MERLINO – (confuso cerca una spiegazione)Se lo... ah! Bene! se sapeste quanto l'ho cercato!(Cerca diprenderlo)

ALFONSINA - (dandogli col guanto un colpo sulla mano)Giù le mani! di chi è questo guanto?

MERLINO - (fra sé)Eh

... eh... di cu è .. di cu è! (forte) E' ...è … è...

(Con disinvoltura) …. é mio!

ALFONSINA - Vostro?!? di questa misura?

MERLINO – Eeehhh....

(sempre in cerca di una spiegazione) .. per rimpicciolire la mano... si.. per rimpicciolire

la  mano!

Mi  spiego....

quando si  indossano indumenti  stretti …

gli  organi...  si insomma... la mano non  si

ingrossa....

ma si rimpicciolisce... Non lo sapevate?!..Vui autri fimmini.. per esempiu.. non vi mittiti i busti.. a

pancera....

pi pariri cchiù sicchi? Pi favvi … (a gesti)... a siluetti … sexy?

ALFONSINA - (alzando le spalle).Ma che state blaterando?! Non arrampicatevi sugli specchi! E' un guanto dadonna... punto!

MERLINO - (con disinvoltura) -Sembra... perché … perché... perché si è bagnato.. ecco! Ci ghiuvìu i supra e siridducìu... si strincìu!

ALFONSINA - (spiegando il guanto in tutta la sua lunghezza) E la lunghezza?

MERLINO - Eccu precisu!.. Pi na mani si strincìu.. . e pi n'autra.. si llungau! Chiddu chi piddìu in lagghizza.. upigghiau in lunghizza! E' na cosa normali! Puru vui si vi bagnati... vi strinciti e vi llungati! Si vi giua na dieta.. vu cunsigghiu! Mittittivi sutta all'acqua … quannu ghiovi!

ALFONSINA - Ma finitela con queste fandonie! C'è la misura... sei e mezzo!

MERLINO - (con disinvoltura).Nove e mezzo...  l'acqua ha rovesciato il numero.... ora è suttasupra!.

ALFONSINA. - Merlino, voi mi prendete per una stupida! Io non metto il cappello più stretto per rimpicciolire ilmio cervello... (caricandosi). Volete che ve lo dica? siete un marito abominevole!... Vi comportate come un dissoluto!

MERLINO. (come caduto dalle nuvole)Jò???

ALFONSINA. Sì, dissoluto! Voi passate le notti fuori, e si scoprono dei guanti da donna nelle vostre tasche!

MERLINO – Noo!!! Ciù ripetu.. è l'umidità!(poi fa finta di voler dire la verità)         No … ok... voglio dirvi la

verità…tutta la verità…niente altro che la verità..... anchi si mi veni i  'nchianata!

ALFONSINA - E quale sarebbe questa verità?

MERLINO -Il guanto l’ho trovato… e dato che colleziono… purtroppo… indumenti femminili… guanti ..cosetti.. reggipetti.. sottani...e autru... e non mi vaddati cu sti occhi stotti!... quindi mu tinni!

ALFONSINA - (andandogli incontro)E chi vi crede? Ah! Merlino, se ingannate mia figlia... sappiatelo, avrete ache fare con me!... Sapete bene che avete moglie!

MERLINO - (fra i denti, a parte).Ma jò dicu! Stava accussì bonu quannu era sulu cu me cammareri! Cu miputtau mi mi maritu? !

ALFONSINA - Di conseguenza “ci” avete giurato fedeltà!

17


MERLINO - Veramenti jò.. a vostra figghia mi maritai.. no a vui ! Di conseguenza « ci » non c'entra !(detto indialetto)

ALFONSINA - (stesso gioco).Voi sapete che per il codice civile la moglie deve seguire il marito... pertanto noivi seguiremo!

MERLINO - Oh! scusate, il codice dice... la moglie…deve seguire il marito… non a soggira! Chi nikki nakki asoggira?

ALFONSINA - Perché non ci ha pensato! Genero snaturato, vorreste dunque separare una figlia da sua madre? MERLINO - (prorompendo incavolato)Uhhmmm... scinni pi sutta! Megghiu mi non parru!

ALFONSINA - (indietreggiando). Cosa?

MERLINO. - Cosa.. cosa? Vinistu sulu mi mi faciti nesciri pacciu! Dopo tutto... sono padrone delle mie azioni....

non devo rendere conto a nessuno e … vui mi rumpistu l'ova nto pananru!

ALFONSINA - (inorridita)Io vi... oh!

MERLINO (furioso)Si.. e  ora annati a ddu paisi!

ALFONSINA. - E poi dicono che sono le suocere a incominciare! Ah! Sentite... volete dire che sono di troppo inquesta casa? (Torna verso il fondo.)

MERLINO - (tornando indietro anche lui)E cettu.. si divintati 'ntrichiddera e mi faciti sciarriari cu memugghieri!

ALFONSINA - (drammatica).E così, mi cacciate!... mi cacciate dalla casa di mia figlia!

MERLINO. (da finto tonto)Jò??

ALFONSINA - (stesso gioco).Bene... non dovrete ripetermelo due volte!

MERLINO (alzando le braccia su di lei). Maria chi esasperazioni è sta fimmina! Farissi peddiri a pacenza puru anu santu! (Esce a destra in primo piano)

Scena diciassettesima

ALFONSINA -(calmatasi dopo l' uscita di Merlino).Tutti uguali!... Esattamente come il mio povero marito conla suocera…cioè con quella santa donna di mia madre!... Oh! no!... non passerò la notte qui!... dovessi cercare ricovero... al dormitorio pubblico!

Scena diciottesima

Alfonsina, Basilicò

BASILICÒ - (uscendo da destra, secondo piano) Cettu chi nta sta casa hannu n'educazioni! Vidi quant'è chi mifannu spittari!

ALFONSINA - Nel frattempo, voglio vedere se riesco a trovare un appartamento ammobiliato!

BASILICÒ - (che ha sentito le parole di Alfonsina).Casuzza? Ciccati na … casuzza ? Allura... sugnu l'omugiustu o momentu giustu!

ALFONSINA - (spaventata). Il contagioso! Ancora!(Passa rapidamente a destra, in modo da avere il tavolo fralei e Basilicò.)

BASILICÒ - (a parte)Ma chi avi chista chi si lluntana? Boh! Cu a capisci è brau! (A voce alta)Haju propriuchiddu chi ciccati... na casuzza ammobiliata ccà vicinu!

ALFONSINA - Davvero?

BASILICÒ -   Si.. arreti Piazza Cairoli è!  (Le tende un biglietto, lei fa storie per prenderlo... poi lo prende con la

18


punta delle dita)

ALFONSINA - (con ansia). E ci stavate voi?

BASILICÒ - No... na satta! Avi na storia curiusa assai sta casa! Pinsati chi sta satta....

ALFONSINA - Benissimo! È sano...  che voi sappiate?

BASILICÒ - Ehhh.. dipenni! Cettu si è pi starici...

ALFONSINA - Si capisce!

BASILICÒ. - No.. sapi picchì ciù dicu?(in confidenza)Picchì.. cetti voti.. m'ava capitatu .. mu ffittu... piquestioni di... ntricci e ntracci amorosi!

ALFONSINA - (scandalizzata).Eh?...Vi sembra che io...

BASILICÒ – (correggendosi)No no.. a mia nenti mi pari! Era sulu mi vi dugnu na manu... vui siti a soggira dudutturi chi è amicu mei e fra amici.. si juta, no?

ALFONSINA - Andrò a vederlo oggi stesso!

BASILICÒ - (fra sé)Speriamu chi è a vota bona ma ffittu sta casuzza!

Scena diciannovesima

Gli stessi, Merlino

MERLINO -   (rientrando) Tutti a mia stamatina! Ma unni si n'annau chiddu ca me vistaglia! Boh!

ALFONSINA - (entra da Ivana).Mio genero!...gli cedo il posto!

MERLINO - Uhhh! Ancora a luna i travessu avi!

Scena ventesima

Merlino, Basilicò

BASILICÒ  - (a Merlino)Dicitimi na virità.. a vecchia... rumpi?

MERLINO  - (scorgendo Basilicò). Ah.. voi! Son contento di vedervi!

BASILICÒ - A chi pro stu canciamentu? Chi fu?

MERLINO - Sì, ho pensato a quello che mi avete detto!

BASILICÒ  - E cioè?

MERLINO - M'affittu a vostra casuzza!

BASILICÒ - (A parte) Ah! Ora si chi si ragiuna!

MERLINO - 'Nta stu mumentu... mi giua propriu ! Mah...(guardingo) .. mi pozzu fidari i vui? Vu pozzu spiegariu motiu?

BASILICO'- E cettu.. ci manchirìa!

MERLINO - (si guarda attorno circospetto e a mezze parole)Relazione... ho una relazione!

BASILICO' - Chi? Infezione? E u medicu lei è.. chi mi cunta a mia?!

MERLINO - (innervosito)Che avete capito?! Re-la-zio-ne!(sempre più guardingo)Con una donna sposata! Name clienti vah! Ah.. però platonica .. eh.. beninteso! Ammenu pi ora!

BASILICÒ -       Complimenti! Mmiscastu cauli e trussa... travaggiu e... e    vita privata! Du picciuni .. cu na fava!

19


Mah.. u maritu i chista.. nenti capìu.. nenti dici?

MERLINO - Non lo so! Non lo conosco! Non mi importa e non voglio nemmeno conoscerlo!

BASILICÒ - Mah.. livatimi na curiosità... a vostra mugghieri.. 'nta storia .. unni a mittiti? Va scuddastu?

MERLINO - Amo mia moglie ma … non le sono fedele! Tutti i mariti sono bugiardi e infedeli: l’infedeltà èinerente alla funzione di marito! (pausa) Ma chi mi faciti diri... chisti non su fatti vostri! Chiuttostu.. quantu vuliti pi sta.. casuzza?

BASILICÒ - Milli liri!

MERLINO - All'anno?...E' un buon prezzo! Lo prendo!

BASILICÒ - O misi.. chi capistu?! Ma l'avìu pigghiata pi na baracca?

MERLINO -   Va beni.. va beni....  a chiddu chi è... villa o catapecchia.. a pigghiu u stissu|!

BASILICÒ - Sta beni.. i chiavi quannu u vuliti?

MERLINO - Ma oggi stesso!

BASILICÒ -   (aggiustando macchinalmente i risvolti del vestito di Merlino)     Oggi? Ma è ancora suttasupra.. ci

sunnu tutti cosi da satta! A propositu .. non va cuntai ancora a storia di sta satta! Allura....

Suonano. Stefano entra indossando la vestaglia di Merlino e va ad aprire.

MERLINO - No.. no.. a storia... ma cuntati dumani!

BASILICÒ - E va bè.. cuntentu vui! Comunqui  vu dissi.. è tuttu nu disoddini!

Suonano

MERLINO - Ah! Poco importa! Nel frattempo mi adatterò! Lo farete sistemare dopo! C'è tempu.. c'è tempu pichistu!

Scena ventunesima

Gli stessi, Stefano, Susanna

STEFANO - ( che era rientrato, ritornando dall'anticamera).Dutturi! C'è a signora Susanna! MERLINO - (illuminatosi)Ah! Bene! (A Basilicò)Vui sistimativi di ddà e priparati u contrattu! BASILICO' – Sta beni!(esce verso lo studio)

MERLINO - (A Stefano, ironico, accorgendosi che indossa la sua vestaglia)E tu.. non fari complimenti... sentiticommidu... ca me vistaglia!

STEFANO  - (ingenuo). E cettu! Vui mi dicistu di piagghialla e puttalla.. e jò a pigghiai e a pottu!

MERLINO - Questa sì che è bella!(al pubblico)  Chi testa di sceccu!

SUSANNA - (entrando vivacemente) Buongiorno, amico mio!

MERLINO - (fa segno a Stefano di ritirarsi; poi malizioso).Ah! siete qui... cattiva... cattivona... è questo il mododi farmi aspettare al ballo?

SUSANNA. Mio caro, sono desolata! Speravo che mio marito se ne andasse per conto suo, sarei rimasta libera! Einvece non mi ha mai lasciato un attimo in tutta la serata!

20


MERLINO - Sì, l’ho pensato! Il matrimonio è una catena troppo pesante da portare in due…io vi aiuteròSusanna…così almeno … la portiamo in tre!

SUSANNA.- Grazie dell’aiuto.. caro! Ma da qualche giorno mio marito mi accompagna dappertutto! Glisuccedono di queste crisi! Ecco, in questo momento è giù, che mi aspetta! Voleva salire, gli ho detto di rimanere!

MERLINO - Avete fatto bene! Non ci tengo a fare la sua conoscenza!(A parte)E cu quali facci? Vistu chi stajuciccannu mi ci fregu a mugghieri! (A voce alta) Mia cara, piccola Susanna.. (L'attira per farla sedere; siedono entrambi).

SUSANNA - Ah! Merlino, sono colpevole di ascoltare le vostre dichiarazioni!

MERLINO - Ma no, affatto! Non dovete pensare queste cose! Non dovete!

SUSANNA - Sì!... Sì!... ma ora è troppo tardi, vero?

MERLINO - Certamente!

SUSANNA- Voi sapete che è la prima volta che mi capita !

MERLINO – Me l'avete già detto! e mi dà una gioia squisita! Ma ascoltatemi, qui non possiamo vederci confacilità! Le visite sono un buon pretesto ma che non può durare in eterno! La gente che ci circonda finirà per notare che venite qui molto di frequente! Si faranno chiacchiere e... accidenti! … si finirà per scoprire la verità! Si capirà che non si tratta di una paziente e del suo medico, ma …. (romantico) … di due cuori che si amano, di due anime elette che si desiderano... che prendono il volo per il paese della Tenerezza!

SUSANNA - (andando al sodo). Certo, si scopriranno gli altarini!

MERLINO - In altre parole, proprio così! Se volete, potremmo vederci... oggi stesso, in campo neutro!

SUSANNA - (con una smorfia)Un campo?... Preferirei un appartamentino.. una casetta!... E' più riservato! Piùintimo! Più romantico!

MERLINO – Condivido perfettamente! Ho giusto una casetta dietro Piazza Cairoli! Là ci potremmo vedere...oggi stesso! È completamente ammobiliata... e comoda!


SUSANNA      -   (esitando).   Ah!   sentite,   sono   tentata...  (Bruscamente)


Ma...


lo


sapete...


senza


seconde


intenzioni!L'amore  mio è etereo...spirituale…immateriale…platonico!


MERLINO - Sempre! sempre!( al pubblico)Si.. si! A Platoni ciù fazzu scuddari jò!

SUSANNA - Perché, lo sapete, sono fedele a mio marito!

MERLINO - Se siete fedele a vostro marito!... Ah! ma chi oserebbe supporre il contrario?...Anche se…io credoche si possa avere un’ amante senza tradire il marito…

SUSANNA - (alzandosi). Non dite sciocchezze!(poi decisa)Allora, è inteso, oggi stesso, fra un'ora... dietroPiazza Cairoli! (poi indecisa e pentita) Oh! questo è male!... molto male! ma lo sapete, Merlino, è la prima volta che mi capita!

MERLINO - Sì!... sì!... Lo so!(A parte)Chi meraviglia essiri u primu chi ci capita! ... mi truvai o postu giustu ento mumentu giustu!

Suonano. Stefano va ad aprire.

SUSANNA - (tornano entrambi verso il fondo, perchè Susanna sta per andare via). Bene! scappo!

STEFANO -   (rientrato dall'anticamera) Dutturi, c'è  u maritu da signora Susanna!.

21


SUSANNA - Cielo! Mio marito!

MERLINO - (accanto alla porta per l'anticamera, come Susanna, si agita, fra sè) Chi camurrìa! Ma non si putìastari sutta? Chi voli ccà? Jò a chistu mica u vogghiu vidiri!

Scena ventiduesima

Gli stessi, Stefano, poi Masino

Entra Masino

MASINO – (fra sé, guardando sottecchi Stefano)Chi su strani 'nta sta casa! A potta a apri u patruni i casa! Asevvitù chi l'hannu a fari!

SUSANNA - (al marito)Tu, amore mio!?... stavo per scendere!

MASINO - (molto disinvolto). Bonu.. gioia du me cori! Cumincia a scinniri.. ora arrivu! Na paruledda sula c'è dirio dutturi! (Vede Merlino in abito nero; gli getta il cappotto fra le braccia. A Merlino) Grazi assai.. ora vi nni putiti annari!! (A Stefano che è in vestaglia, ed è rimasto ancora in scena, tendendogli la mano, Stefano ricambia la stretta con un sorriso perplesso) Allura dutturi!

MERLINO - (a parte, sbalordito). Cosa? Chista bona è! Mi scanciau pu cammareri! E jò n'approfittu e non mifazzu conusciri!

SUSANNA - (a l marito). Ma, amore mio...

MERLINO - (la interrompe)Zitta, lasciatelo fare, preferisco così!(Accompagna in fretta Susanna alla porta diingresso, poi esce in primo piano a destra.)

Scena ventitreesima

Masino, Stefano

MASINO - (venendo avanti, a Stefano) Nenti.. dutturi.. n'approfittu chi sugnu ccà! Mentri spittava sutta.. pinsavae mi cunvincia chi putìa essiri utili dumannari u vostru pareri supra na faccenda delicata! Ata sapiri chi.. di tantu in tantu e spissu... mi nesci sangu du nasu! Dutturi.. vui chi mi cunsigghiati?

STEFANO - Allura.. facitimi pinsari!(breve pausa)E qual'è u problema? Vu dicu jò chiddu c'ata fari! V'atamettiri cu nasu e a bucca a moddu nta na bagnarola china d'acqua!

MASINO - (attimo di silenzio, sbalordito, a bocca aperta, poi)Ma chi mi stati dicennu? E jò accussì... comirispiru? Chi ricchi?

STEFANO - E a mia chi mi interessa cu chi respirati! Fatti vostri su! Basta chi ristati cu nasu e a bucca ntall'acqua! Tuttu ccà! E' nu ottimu rimediu... radicali!

MASINO - Veramenti pinsava a cacchi autru rimediu.. menu radicali! Cchiù classicu simmai! Chi sacciu.. napinnula... na gnizioni... robba così! (breve pausa) E comunqui.. su diciti vui! Va bè.. non ma visitati a lingua? Di solitu i medici u fannu! Chi vi nni pari? (si siede e mostra la lingua)

STEFANO - (sedendosi accanto a lui,) Bah! A mei cchiù longa è!(Tira fuori la lingua.)

MASINO - E chi voli diri? Chi mi frega a mia chi l'aviti cchiù longa!? Voli diri chi parrati assai!

STEFANO - E poi a vostra è rotonda mentri a mei è a punta!(Tira fuori di nuovo la lingua.)

MASINO - Ma cettu chi siti propriu stranu! E puru scunchiudutu comi medicu!

STEFANO - Medicu? Picchì... cu è medicu? Jò non sugnu mica medicu!

MASINO - Ma .. ma.. vui non siti u dutturi Merlinu?

STEFANO - No... ma fa u stissu! Sugnu u so cammareri! Semu tutta na cosa!

22


MASINO - Cammareri? E cu quali curaggiu.. parrati cu mia? Stativi o vostru postu!

STEFANO -    E va bè.. ma a mia mi piaci parrari cu tutti... non ni fazzu distinzioni... e poi.. in effetti.. nta stu

minutu … non haju nenti i fari... dicemu chi a mia non è chi mi piaci tantu travagghiari.. preferisciu.. pinsari... meditari.. parrari!

MASINO - Chi mi interessa a mia chiddu chi vi piaci fari! Pi mia vi putiti rattari a panza tuttu u jonnu! Tantu nonsiti u me cammareri.. a st'ura.. se eravati u mei.. cussi chi vi facìa fari! (pausa) Comuniqui... dicitimi na cosa chiuttostu... ma si u cammareri siti vui.. . chiddu chi si pigghiau u me cappottu.. cu è?

Scena ventiquattresima

Gli stessi, Merlino, Basilicò

MERLINO - (esce da destra, in primo piano; si è cambiato).Allora, sono pronto!(ma accorgendosi che Masinoè ancora lì, cerca di tornare indietro per rinascondersi, ma...)

BASILICÒ - (uscito quasi nello stesso tempo, in secondo piano a destra, lo ferma).Ccà c'è u cuntrattu.. friscufriscu .. appena scrivutu! (Gli consegna il contratto.)

MERLINO - Grazie... amico mio!(ritenta ad andar via)

BASILICÒ - (lo ferma ancora)Mi inchiti u cori quannu mi chiamati amicu vostru! Allura ora va pozzu cuntari astoria di sta satta?

MERLINO -(eludendo, sottovoce) Ti dissi cchiù taddu.. cchiù taddu... ora m'è mucciari.. chi è megghiu!(Ritorna rapidamente verso la porta da cui è uscito)

MASINO - (a Merlino, fermandolo lui stavolta )Scusati, dutturi!

MERLINO - (a parte, rapidamente) Maria.. quantu mi levu i supra puru a chistu!(A voce alta)Non sono ildottore ! (rientra nella porta)

MASINO – (parlando a Merlino anche se se ne è andato)Scusati assai.. capìa... siti nu malatu puru vui!(Vedendo Basilicò e andandogli incontro) Allura è chistu u dutturi! (A voce alta, a Basilicò) Scusati.. v'haju propriu ciccari scusa!

BASILICÒ - (sta lisciando il cappello e non capisce, si gira per vedere a chi Masino ha rivolto la sua apostrofe;poi si accorge che è lui) A mia? E di chi?

MASINO - Sì, pu cappottu! Sbagghiu ci fu!

BASILICÒ - (che non capisce) Cappottu? Quali cappottu? Quali sbagghiu? Sta cosa non ma ricoddu.. comunqui..cuntentu vui.. quindi .. chi v'è diri? Pregu! (Ritornando alla sua idea fissa) A stu puntu mi pimmittiti mi vi cuntu na storiella biddicchia assai? Si tratta di na me exi inquilina chi fa a satta... (viene interrotto)

MASINO - (che suo malgrado è arrivato fin sul fondo perchè cercava di fuggire da Basilicò, trovandolo moltostrano) Sugnu sicuru chi mi scialirìa asssai.. ma cuffari haju! U finìa u tempu a disposizioni! Pu me problema.. niparramu n'autra vota! Tanti saluti! (fra sé) Su strani.. su strani nta sta casa! (Esce dal fondo)

BASILICÒ - (sbalordito)E puru chistu si nni va! E tutti chi si nni vannu! Mah! Peggiu pi iddi.. non sannuchiddu si peddinu! (Scorge Stefano che è rimasto e lo guarda con un sorriso ebete) Uh.. u cammareri! Ora cià cuntu a iddu! (A Stefano) Sintiti...

STEFANO - (ritornato serio) Di solitu jò tanta valìa i travagghiari non n'haju.. ma ora mi vinni... e mi ni vinnipuru assai... pi cui curru.. curru.. haju tanti i cosi i fari!

BASILICÒ - (non lo ascolta e cerca di farlo sedere accanto a se) No.. non curriti chi vi rumpiti u coddu! Sintitia mia.. è megghiu! Ata sapiri chi sta satta... (Approfittando di un momento in cui Basilicò, immerso nel racconto, non lo guarda, Stefano se la svigna silenziosamente. Sorpresa di Basilicò nel ritrovarsi solo... Scena muta, durante la quale cerca di capire come ha fatto Stefano a uscire; egli torna così verso il fondo, poi venendo avanti )Ma chistu chi è nu magu? Unni sparìu? Sutta a l'occhi ma fici! (Al pubblico) Va beni.. ora va cuntu a vui.. videmu si aviti u curaggiu mi vi ni scappati in massa! Oh!! Allura.. sta satta... bedda fimmina.. è diri a virità... avìa.... tantu

23


tempu fa.... (viene interrotto dalla chiusura del sipario)

SIPARIO

ATTO SECONDO

La casetta dietro Piazza Cairoli. La struttura della scenografia resta uguale. 5 porte, una frontale, due a dx, due a sx. E anche l'arco. Cambiano mobili, quadri e suppellettili varie. Eliminare la tenda alla finestra, o sostituirla con una più semplice. Porta sul fondo, con la serratura rotta, che immette nel pianerottolo della scala (cioè quella finestra che prima dava sull'anticamera ora dà sul pianerottolo). Ai due lati della porta d'ingresso, una sedia. In fondo a sinistra, non lontano dalla porta, un manichino con un abito da donna, che sostituisce il busto

24


sulla colonna.

A destra e a sinistra, in primo piano, tavoli di sartoria, su cui si trovano alla rinfusa scatole, pezze di stoffa, stampe di moda, forbici, eccetera. A sinistra, accanto al banco, una sedia. A destra, un divano. Sistemare da qualche parte anche un separè, chiuso. Rendere l'ambiente molto modesto e anche un po' disordinato.

Scena prima

Merlino, poi Marchesa Granata

All'alzarsi del sipario la scena è vuota, poi Merlino compare dalla porta in fondo.

MERLINO - A casa è chista.. sicuru!(controlla serratura e porta)A serratura non funziona... a manigghia nonmali e a potta.. (dopo aver provato) .. non sebbi! Non chiudi propria! Boni cuminciamu! Chista è a prima cosa chi ava giustari Bacilicò.. ciaura tu e ciaura jò! Eh! E mica pozzu stari ca potta apetta?! Addiu privacy! (e mette una sedia per chiudere la porta, poi girandosi rapidamente si trova faccia a faccia col manichino; istintivamente, salta) Maria! Na fimmina! (poi) No! Nu manichinu è! Mizzica.. a tutti patti fimmini vidu! Bonu sognucumminatu! Merlinu.. chista na sartoria era.. chi vulivi truvari? (pausa, guarda il pubblico) Oh! Non mi vaddati tutti cu l'occhi stotti! Lo so.. lo so.. è male .. è male quel che faccio! Lo so.. ho anche una moglie carina! Cu tutti i cosiceddi o so postu! Quindi.. cosa voglio più dalla vita? (pausa) A cuscienza poi mi mummurìa in continuazioni! Mi parra.. uh! Si mi parra! .. ma jò na sentu.. mi stuppu i ricchi! .. avi vogghia mi canta! Perchè così vuole la natura umana….l’uomo desidera la donna e la donna desidera l’uomo… quindi jò chi ci pozzu fari?! Eseguo solo

l'imperativo della natura…che poi è una delle cose più interessanti  in questa vita piena di problemi….mangiare e

amare sono le cose più piacevoli....e pi chi cosa voi travagghiari si no? Pi chi cosa voi faticari? Solo per queste! Io

per esempio ora me le merito perchè ho faticato tanto...ho studiato medicina…una facoltà dura…cumplicata... pisanti... anchi si jò currìa ca futtuna! All'univessità avìa a me patri chi mi raccumannava pi ogni esami! Cettu.. ddu babbarii mi l'avìa studiari u stissu.. tantu mi non mi fazzu sgamari! (pausa) Però... chi fatica u misteri du medicu! Uff! Cettu.. i soddiceddi chi t'arrivinu sunnu boni.. ma a sentiri chi tutti ti ciancinu minestra! Cu avi chistu .. cu avi chiddu! Cu ci doli ccà.. cu ci doli dda! Tutti malati su! Mi scura u cori! A depressioni mi veni! (Pausa; poi sente bussare alla porta e guarda l’orologio) Uhhh!E’ l’amor mio che è precississimo…viene asaziare di baci il suo passerottino…(si avvicina alla porta senza aprirla) Amore mio, unico mio desiderio…passerottina bella del passerotto tuo…

MARCHESA - (con voce maschile)Aprite…aprite!!! Non sono passerottina…Aspetto da un’ora!!!

MERLINO - Diamine!Non è l’amor mio!Mi pari cchiù nu masculu.. in effetti!(toglie la sedia e apre pian pianoe fa entrare una signora anziana ma molto ben vestita, fra sè) Autru chi passerottu.. chista na cucca mi pari! (forte) E voi chi siete?? Cosa volete da me???

MARCHESA- Sono la marchesa(con toni enfatici)Flora Granata moglie del barone Ugo Giordano Orsini... evengo a portarvi il mio ultimo vestito scollato fatto in questa sartoria qualche tempo fa (lo appoggia sulla sedia) , perché le coppe del reggiseno sono difettose e spesso il seno fuoriesce… ma dov’è la sarta? Son cose di donne queste! Cioè fra marchesa e sarta!

MERLINO -Purtroppo la sarta non c’è…dovrete dire a me che sono sarto… sia per i maschi che per lefemmine…i maschi li vesto…le femmine le svest…ehm (fra sé).. a vui no di sicuru! (forte).. le servo... le servo...

…ma non vi preoccupate dite tutto a me…riferirò alla mia socia e …

MARCHESA – (lo interrompe infastidita)Prima di tutto quando vi rivolgete a me chiamatemi Signora MarchesaGranata…baronessa Giordano…non vorrei essere confusa con altre marchese! Per il vestito c’è bisogno... per accrescere la mia bellezza in società... che il corpetto reggiseno sia più piccolo…perché il mio seno forse si è rimpicciolito… non è ben protetto dalle coppe troppo grandi e può fuoriuscire!

MERLINO -Signora Marchesa Granata… BaronessaGiordano…jò ci suggerisciu na cosa facili facili: picchìnon su inchi cu cacchi cosa? Du fazzuletti.. du pezzi... si uscia du palluni! Chi su teni a fari stu cosu (indica il seno) .. siccu... musciu! Su usciassi! Così fa cchiù figura! E così la sua bellezza in società... aumenta!... crisci! ..levita! (facendo segno di aumentare il seno sempre di più ad ogni verbo)

MARCHESA - Non faccia troppo lo spiritoso! Come si permette lei? Perché lei…ed il mio lei è per metterla agrande distanza da me…perché se io le dessi il TU vorrebbe dire che siamo sullo stesso piano…capito?! Dunque dicevo: non faccia troppo lo spiritoso perché LEI … lei si trova davanti una delle più importanti, nobili e colte

25


dame  dell’alta  aristocrazia…mia  sorella  ha   sposato  nientedimeno....  che  un  principe…io  sono  un’esperta

linguista…conosco sei lingue e inoltre sono un’eccellente, molto eccellente…eccellentissima… ho la licenza poetica…esperta di Arte Culinaria…capito!!!???

MERLINO -Signora Marchesa... Baronessa ecc ecc… sorella di principessaecc ecc... se LEI sa usare e usa lalingua…cioè se conosce SEI LINGUE e ha il marchesato, il baronato e il…CULINARIA (magari con qualche mossa per intendere il doppio significato della parola) … io non sono di meno perché sono il Dott…ehm... ilDOTTO SARTO STILISTA …(pensa a un nome ) TIZIO TAZIO…avrà sentito parlare di me ??? Conoscerà ciò che ho fatto per l’arte…la moda…??? Si o no???

MARCHESA -Veramente questo nome non l’ho mai sentito… non l’ho mai sentito o non lo ricordo… e

MERLINO -(eccitato per finta la interrompe)Allora LEI o è ignorante perché ignora le mie gesta, il miovissuto artistico…oppure è malata…affetta da …da … AGNOSIA COMPULSANTE e COMPULSIVA ANANCASTICA……un tipo di demenza che non permette il ricordo…una malattia studiata dal grande dottor

Antonio Merlino…di cui mi onoro di essere amico... fraterno... molto fraterno... (fra sé) .. praticamenti gemellu....

(forte) …  e suo sarto personale!

MARCHESA -Tutte queste cose non mi interessano… ora devo andare…mi raccomando riferisca a chi didovere… (gli ridà il vestito che aveva poggiato sulla sedia)…i miei amici dell’ALTISSIMA ARISTOCRAZIA mi aspettano…per una gita in barca…un pranzo e un gioco a carte…

MERLINO –(quasi cacciandola)Vada.. vada a scopa...ehm…cioèagiocare a scopa o a scala ottanta…(a bassavoce)…per festeggiare il prossimo compleanno…(la marchesa esce e il dottore non chiude la porta e va a contemplare il lato B del manichino) Sembra la Venere Callipigia… la venere dal bel sedere…(l’accarezza e si guarda in giro… mentre entra Susanna)

Scena seconda

Susanna, Merlino

SUSANNA - (entrando dal fondo)Sono io!

MERLINO.(senza voltarsi)Questa volta si che è veramente Susanna!(si volta)… la mia bella Susanna…tuttapanna! Bedda.. duci e zuccarata! Ma manciu.. ah! Si ma manciu!

SUSANNA - (entra e subito vorrebbe chiudere la porta) Toh! non si chiude! MERLINO - (che è tornato verso il fondo e sta davanti a Susanna) Non importa! Metterò una sedia contro la


porta! (fra sé)


Cettu è … chi apettu... non lassu! Menzamà.... cacchi camurrìa  veni a rumpiri! (Dispone la sedia.)


SUSANNA -


Ma... non c'è nessun


pericolo? Me lo assicurate?


MERLINO - (venendo avanti assieme a lei). Che pericolo volete che ci sia?(fra sé, con sguardo da diavoletto)L'unicu periculu.... ihih!... sugnu jò!

SUSANNA - Ah! se qualcuno ci vedesse!... sarei davvero colpevole!

MERLINO - (a parte) Pa seri: occhi non vidi cori non doli! (A voce alta)Siamo assolutamente soli, Susannamia! Venite qui, accanto a me. (Si siede sul divano e le prende le mani) Su, non tremate così!

SUSANNA - Oh! Passerà! Mio marito... che ha fatto il militare nella riserva dell'amministrazione... dice che i piùvalorosi tremano sempre all'inizio del fuoco, ma poi tutto passa!

MERLINO - (fra sé)'Nta risevva i ll'amministrazioni? ... uh!.. allura assai ni capisci di pasta rattata!(forte)Eallora vedete? Non pensateci e rilassatevi!

SUSANNA - Oh .. no... impossibile! Come faccio a rilassarmi quando mio marito è giù che mi aspetta e potrebbesalire in qualunque momento?

MERLINO - (stupito)Suo marito?(fra sé)Mih.. ma na lassa un attimu! Ci pari chi cià robbinu!(riflette)Va bè..in effetti!

26


SUSANNA- Sì, mio marito! Ha voluto accompagnarmi ancora! MERLINO - Come! Allora gli avete detto... SUSANNA - Sì!

MERLINO - (molto contrariato).Che sciocchezza! Non si fanno queste cose! E lui è contento diquesti…diciamo... incontri di sua moglie? (fra sé) Insomma .. ci piaci essiri … cunnutu e cuntentu?

SUSANNA - Nooo…gli ho detto... gli ho detto che andavo in sartoria! Sapevo che questa era una sartoria, eallora mi è venuta l'idea...

MERLINO - Oh! mi togliete un peso!(fra sé)  Non mi parìa normali chi ci piacìa sta cosa!

SUSANNA - Ma mi è molto seccato che mi accompagnasse, ma non potevo rifiutare, avrebbe sospettato... ed'altra parte non volevo fare aspettare voi! Sono gentile, no?

MERLINO. - Ah! sì, non ne dubito!... la mia buona Susanna!(A parte)Gentili.. comi no! Ma a mia sapiri a

chiddu chi spetta sutta.. mi .. mi.. mi ghiaccia u sangu! I me .. bollenti spiriti..           diventinu.... iceberg!


SUSANNA -


E  ora ditemi... per carità, che non sto facendo una pazzia!


MERLINO -  (annoiato). Ma no, ma no....che pazzia! Mica siamo pazzi! Siamo solo schiavi dell'amore...(fra sé)

jò poi sugnu incatenatu.. prigionieru.. mi misinu nta galera di ll'amuri e jttaru puru a chiavi! SUSANNA – Voi lo sapete che è la prima volta...

MERLINO - Sì, lo so!(A parte).E sacciu puru comi mi fa sentiri so maritu dda sutta chi spetta... condannatu!(fasegno di sentirsi morto strozzato o con la gola tagliata)

SUSANNA - E voi, amico mio, siete felice?

MERLINO – Io? Ma certo! Se sono felice?... ma certo! Noi saremo felici... io sarò felice …felicissimo...(fra sé)Soprattuttu si si scodda a Platoni e passamu e fatti! E pi subitu! Avanti chi 'nchiana so maritu! (pausa, con smorfie estatiche pensando ai fatti)

SUSANNA -  Cosa state rimuginando? A che pensate?

MERLINO - Io?... a niente! E voi! Cosa pensate?

SUSANNA - Vi sento freddo! Non è che mi disprezzate!??

MERLINO - (esaltandosi a freddo). Ah! Susanna! come potete dire questo? Ma io vorrei passare la vita ai vostripiedi!... (fra sé) Possibilmenti senza dda spada i Damocli i so maritu chi mi mpenni supra a testa!

SUSANNA - Oh! sono solamente cose che si dicono!

MERLINO -    (mettendosi in ginocchio) E   non dite più niente.. basta parole!    (la prende ai fianchi) Susanna...

amiamoci... presto! (stanno per baciarsi ma)

Scena terza

Gli stessi, Masino

MASINO - (cerca di entrare e rovescia la sedia che fa un gran botto)Maria.. chi fu? Bumma?(resta comunquedietro la porta socchiusa)

MERLINO - (completamente sbalordito e sempre in ginocchio, fra sé) Mih! U cunnutu! U ghiacciasangu! Aspada i Damocli! Porca miseria... piddìu a pacenza! (forte in cerca di soluzione) Ehm! Non si può entrare!

MASINO - E pi quali motivu? Chi sta succidennu ddocu.. ah? MERLINO - (alzandosi)Niente.. niente... entrate .. entrate!(asciugandosi la fronte come fosse sudato)

27


MASINO - (entra)Mizzica.. dda sutta mi staunu divintannu quantu u bisolu i santu Roccu! Mi siddìai agiriammi i pollici! E allura .. ma pinsai.. e nchianai!

MERLINO - Ah! è  stata una buonissima idea!(A parte)Chi pinsata! Propriu chi micci!

MASINO   -    Maaaa... non è chi distubbai? Pregu!  Faciti comi si non ci fussi! Continuati!

MERLINO - (risata nervosa insieme a Susanna)  Eh! Eh! Eh!(fra sé)Parra facili iddu!

MASINO - Vi vitti ndrinucchiatu... suppongu ci stavati pigghiannu i misuri a me mugghieri! Maaa... in effetti.. amia.. i medici e i satti... chi pi cuppa du travagghiu chi fannu si pigghinu tutti sti cunfidenzi... mi fannu nu stranu effettu! Aviti presenti i mariti gilusi? A mia.. mi fannu.. nu baffu!

MERLINO  -(nervoso, inghiotte, magari si allenta il colletto e finge di sorridere  )


SUSANNA -


Tranquillo Masino.... pensavi bene... il signore mi stava  solo misurando la vita!


MERLINO


-  (borbottando).


Infatti!...


la


vita...


la


misura


della


vita...


(inventando


)centoventi


di


circonferenza!


SUSANNA - (vivacemente). Come centoventi!?... sessanta, perbacco!

MASINO - Ma pi cu a pigghiastu a me mugghieri? Pi na balena? Sissanta l'avi me mugghieri a vita!

MERLINO -(cercando di riprendere un contegno sentendo ancora caldo però). Certo!...Novanta…sessanta…novanta…sono le misure ideali!... Soltanto, vi dirò, è un'abitudine dei grandi sarti.... si raddoppia tutto!

MASINO - Puru i cunti a fini travagghiu?

MERLINO - Ah! no, i conti iltriplo! Noi abbiamo molte spese…sì, è questo che ci distingue dalle piccolesartorie. E poi, come potete capire, così senza metro... a occhio...! Eh! voi... voi non avete un metro per caso?

MASINO - Ma picchì... chi sugnu jò u sattu? Finu a prova contraria siti vui.. u sattu! E u metru... cosa vostra è!

MERLINO - (ovviamente in difficoltà)No!...Io non c'è l'ho... l'avevo però... cioè sì... ne avevo uno grande e unopiccolo da 10 cm.... ahah.. un metrino!... ne ho molti... fin troppi! Ma si trovano nell'atelier... nei miei ateliers!...

nei miei... miei vasti ateliers! (fra sé) Maria! Mottu sugnu! No sacciu cchiù chiddu chi m'è nvintari! (Si asciuga la fronte)

MASINO - Cettu chi siti stranu fotti però! Ma com'è chi vi chiamati?

SUSANNA - (cercando un nome che non le viene). Signor...

MERLINO -(animatamente). Pinco... Signor Pinco!(fra sé)Prima Tiziu Taziu.. ora Pincu! Tutti beddi miinventu! Chi fantasia!

MASINO - Pincu? Sulu o c'è puru u Pallinu?

MERLINO - Solo Pinco... niente Pallino!

MASINO - Pincu senza Pallinu! Però nou.. non mi è! A cacchi patti l'appa sentiri!

MERLINO - Pinco èmolto diffuso. Siamo in molti, noi Pinco…abbiamo un grandissimo albero…genealogico…un enorme albero genealogico... Na sequoia.. nu baobab!

MASINO - E puru a vostra facci... scanisciuta non è! Ma unnè chi vi vitti prima?

MERLINO - (cerca di nascondere il viso e parla volgendo quasi le spalle). Non saprei! (A parte) U Signuri minon si ricodda unni mi vitti! (A voce alta) Senz'altro in un luogo pubblico... in qualche piazza... al teatro.. a Passiata.... nto viali San Mattinu! Girìu.. girìu assai jò!

MASINO -  No. Ah! Lo so, unni  Merlinu, u medicu i me mugghieri.. dda vi intravitti! Puru vui vi faciti curari28


d'iddu?

MERLINO - (cercando di assumere un'aria distaccata). Ah! pochissimo. Io non ho bisogno dei medici... Tanto,

per quel che fa...

MASINO - Ragiuni aviti! Nu 'mbrugghiuni è! Puru jò u pensu! Me mugghieri avi mò chi va ddà.. ma jò.. noncapisciu.. non guarisci mai.. sempri bisognu d'iddu avi!! Nenti.. nu bestiuni ava essiri! Non c'è autra spiegazioni!

MERLINO (sconcertato,fra sè).Ma comi si pemmetti? Diri ni vogghiu.. ma sentiri no!(forte, risentito)Ah! Noonon dico questo...è un valente medico...ma la medicina non può far tutto...(riflette) ma voi veramente lo credete un medico... ciarlatano?

MASINO - Ma vui picchì vi quaddiati accussì? A vui.. chi vi  nni frega?

MERLINO  - Beh, è il mio medico e gli sono legato ! . . .(fra sé)Direi chi semu....  tutta na cosa!

MASINO - Ma si! A mia chi mi ni frega!(Siede sulla sedia di sinistra, che dispone di fronte a Merlino)Va bè..parramu di autru! Chi ci stati facennu a me mugghieri?

MERLINO - (preoccupato, vivacemente). Io? niente!...(si riallarga il colletto imbarazzato) …non vorretecredere...che io…

MASINO - Chi voli diri nenti? E allura pi cosa vinni ccà? Chi intenzioni avi? Cià cuci o non cià cuci cacchi cosa?

MERLINO - (correggendosi mentre Susanna conferma con cenni del capo ogni sua affermazione). Ah!!!! Cioèsì...! Eeeehm... si si.. le sto facendo un bell'abito...ehm lungo... ehm... si si... (riflettendo).. si.. sciancrato... (fra

sé) Non sacciu chiddu chi voli diri.. però ciù sintia diri a me mugghieri.. e fa finu!

MASINO –Chi? Sciancatu? Cioè cu na jamma sula? Oh! Me mugghieri bona è... dui n'avi jammi!

MERLINO -(fra sé, sognante)U sacciu.. u sacciu! E chi jammi!(forte, risentito)No... sciancrato! Ma che ne salei! Mi lasci fare il mio mestiere!

MASINO - Sintissi.. non parrassi in tuccu! Jò .. pi me mugghieri vogghiu na cosa bella.. eleganti! E soprattuttuchi pozzu vidiri prima! Ommi ni mprusa cacchi fitinzia … stravaganti!?! Vui autri satti siti tutti strani! Non è chi avi.. cacchi modellu .. cacchi figurinu … mi mi mustra prima?

MERLINO -   Un modello? sì, sì, ne ho a mucchi. Ma non si possono vedere. Sono negli ateliers... nei miei vasti

ateliers, ora sto ristrutturando la sartoria...e i miei modelli sono sottochiave.... Dovete capire, la concorrenza!...

Farebbe presto a soffiarmeli!...Sono unici...

MASINO - E chistu chi voli diri? Chi no pozzu scegliri?

MERLINO - Sceglierli? sì, si possono scegliere ma non si possono vedere! Usiamo i numeri: primo modello,secondo…terzo.. quarto.... (fra sé, sempre asciugandosi il sudore) Ma quannu si nni va chistu? Jò non cià fazzu

cchiù!

Scena quarta

Gli stessi, Luisella

LUISELLA -(entra in scena aprendo la porta da sola; avrà l'aria provocante per tutto il tempo). Buongiorno,signori!

SUSANNA - Una donna!?

MERLINO - (sbalordito fra sè) E st'autra cu è?

Momento di silenzio, si guardano con aria interrogativa.

LUISELLA – (dopo averli osservati)Non c è la signora...  Occhiello?

MERLINO -    La signora … Occhiello?... (Guarda successivamente Susanna e Masino; poi, dopo un silenzio)

29


No! La signora Occhiello non c'è!

LUISELLA - Uffa! A ciccava pi na situazioni.. dicemu.. esagerata... insomma... per il mio conto!

MERLINO - Il conto!... Quale conto?

LUISELLA - Il conto dei vestiti che la signora Occhiello mi ha mandato a casa!

MERLINO - Ah! certo, la signora Occhiello.... è la sarta!(fra sè)Cu stu momi.. chi putìa essiri!

MASINO - Ma picchì? Na conusciti?

MERLINO - (animatamente). Come no, ma certo!... La cara.. carissima.. uh quantu è cara... la mia buona signoraOcchiello!... è la mia consocia! (A parte) Ma ddu fitusu i Bacilicò non mu putìa diri chi sta satta avìa lassatu a tutti in tridici? Si ora veninu tutti ccà.. scialapopulu!

LUISELLA - Ah! bene! se siete il suo socio, posso rivolgermi a voi. Sono la signorina LuisellaPomponi…(arrabbiata ma sempre provocando). E sono qui perchè dovreste farmi uno sconto sulla fattura! U cuntu è troppu caru! Nta sta sattorìa siti troppu … caravigghiani!

MERLINO - Ma certo! quello che volete!(A parte)Tantu chi mi ntrasi nte sacchetti a mia .. nenti! Ammenuchista mogghia i pupi e si nni va!

LUISELLA - (mostrandogli il conto) Fozza.. vaddati ccà! Trecentoquaranta liri ! E' troppu.. troppu assai pi navesticedda i nenti! Allura.. va ricuddati dda vesticedda in crepe de chine?

MERLINO - Certo!... in crepe de chine!(fra sé, ironico)Mu ricoddu?.. uh!... si mu ricoddu! E poi chi è stacrepe? Si mancia?

LUISELLA - E' troppu esageratu.. u prezzu!

MERLINO - Ragiuni aviti! è indecenti!. Quanto volete che vi diminuisca, su trecentoquaranta lire?

LUISELLA - Maaa... non so... tricentu pensu chi bastinu!

MERLINO - (alla buona)Senz'altro. Allora diciamo che togliendo trecento lire..... ne restano quaranta! Così vi

piaci?

LUISELLA - Comi? Ma vi stati sbagghiannu!

MERLINO - Ma no! I conti li so fare: 340-300 = 40…in affari sono forte, io!

LUISELLA - Accussi diciti? Allura chi v'è diri? Vi ringraziu! Però non pinsava chi mi facìu nu scontu accussì ..consistenti! (sempre provocante) Comunque... ho portato anche un abito dello scorso anno! Laggu.. mi sta laggu! Jò sugnu sempri a dieta e i cosi poi.. incoddu... mi cadunu! U vuliti vidiri comi mi cadunu? Unni mu pozzu pruvari? (guardandosi attorno) Maria.. chi confusioni c'aviti nta sta sattoria!

MERLINO -Dove volete ma fate presto... cambiatevi là(indicando un angolo della stessa stanza)…noi non viguardiamo!

LUISELLA - (maliziosa)Furbetto!!!(si mette in un angolo col volto rivolto verso il muro, poggia unpacchettino e poi si toglie la gonna, ma nel voltarsi vede che tutti la guardano, ovviamente Merlino e Masino con interesse, Susanna infastidita) Ah nooo, mi avevate promesso di non guardare… (maliziosa a Merlino) Sietedispettoso!

MERLINO - Scusate mi sono distratto!( e guarda in avanti)Non sono un guardone…sapeste quante ne vedo...di donne nude!

LUISELLA - Nude?   E chi faciti u medicu ….  o il sarto?

MERLINO -Il sarto…il sarto…ma anche i sarti per signora vedono molte donne .. svestite!( Luisella indossal’abito da sistemare)…io infattifaccio anche l’intimo: reggiseni, culotte, mutande!

30


LUISELLA -Ora potete voltarvi! Guardate come mi è largo…lagguni... prendetemi le nuove misure!(sempreprovocante si avvicina a Merlino, gli prende le mani e le appoggia sui suoi fianchi)

MERLINO - (per non raccogliere la provocazione, ritrae le mani)Non c'è bisogno.. lo vedo ad occhio.. hol'occhio clinico... sono un sarto esperto.. espertissimo!

SUSANNA - (fra sé)E forse è meglio! Quando se ne va questa gattamorta!

MASINO - (fra sé, che ha sempre guardato la scena con interesse mascolino, allentandosi il colletto)Si ne volipigghiari iddu i misuri.. i pigghiu jò!

LUISELLA -(sottovoce a Merlino)Se mi fate lo stesso prezzo...       vengo quando non c’ è nessuno e vi faccio

prendere tutte le misure che volete… con gli occhi e con .. le mani... e vi faccio fare tutto (si corregge) .. ehm...

tutti i provi chi vuliti… da voi mi faccio fare anche i reggiseni, le culotte… tutto l'intimo che mi serve!

MERLINO -   (in imbarazzo) Ehm...siete sposata?

LUISELLA - Schezza? Illibata sono!

MERLINO - E allura non mi interessa l'articulu!Io sono come Casanova…ho bisogno del pericolo! E ccàpiriculu.. non n'avi! Bene... (ad alta voce) … lasciatemi l’abito…lo faremo allargare…volevo dire restringere!

LUISELLA -Voltatevi di nuovo …così me lo tolgo e ve lo lascio…poi vi porterò la stoffa…per un nuovoabito…allo stesso prezzo dell’ultimo…(Torna verso il fondo)

MERLINO -Venite tra otto giorni…e vi faremo lo stesso prezzo…

MASINO - (ridendo, al pubblico) Tutti na maniata i latri anna essiri sti satti mi si ponnu pemmettiri sta sotta isconti!

LUISELLA - (vede che c’è un separè)Ma avevate il separè e mi avete fatta spogliare senza! Birbanti chi non sitiautru!

MERLINO (guarda il separè, e si affanna a trovare una risposta )Ehm... no..no.. è scunucchiatu.. non si po'mancu apriri!

LUISELLA – (più provocante che mai)Allora... arrivederci…verrò tra otto giorni…e aspetterò con ansia.. tantaansia! (esce)

MASINO - (guarda l'orologio e alzandosi)Porca miseria! Menzionnu si fici! Mi nni vaju puru jò!

SUSANNA - Hai un appuntamento?

MASINO - (A parte, malizioso)Autru chi! Rosuzza mei mi spetta! E' taddu e non vidu l'ura! Uhhh! Fremu!(Avoce alta) Susannina non ti preoccupari.. poi ritonnu! (a Merlino) Va beni... vi lassu a me mugghieri! Miraccumannu.. facitici cacchi cosa di finu... e viditi ma ccuntintati pi filu e pi segnu! Ni capemmu?

MERLINO - E chi problema c'è? E' u me misteri cuntintari i genti!(fra sé, malizioso)Specialmenti... a somugghieri!

MASINO - Allura vaju! Salutamu!

Scena quinta

Gli stessi, meno Masino

Appena uscito Masino, Merlino si precipita contro la porta, vi appoggia contro la sedia, su cui si lascia cadere, annientato.

MERLINO - (asciugandosi il sudore)Mizzica! Tri chili piddìa! SUSANNA - (ritornando verso il fondo). Ah! Amico mio, siamo in un bel pasticcio! Cosa intendete fare?

31


MERLINO - (con convinzione).Cosa intendo fare?... me la batto e vi giuro che una cosa del genere non micapiterà più! (fra sé) Ma cu mi potta a mia nta sti rotula scassi? Accussì.. n'infattu... non mu leva nuddu!

SUSANNA - Non pensateci nemmeno! non potete farlo!

MERLINO - Come, non lo posso? e perché mai, di grazia?(fra sé)Ora viditi chi m'ava puru cumannari!

SUSANNA - Perché... perché mio marito vi crede il mio sarto... e perché ha detto che ritorna! Se non vi trova,capisce la verità! E vi uccide, lo conosco!

MERLINO - (riasciugandosi il sudore)Santa Maria! Ora puru a peddi mi voli fari! (ribellandosi). Ma come puòpensare ad una cosa simile? Non ci pensa alle conseguenze? Passerebbe un guaio! Polizia, processo, carcere.. sbarre... jò aranci di sicuru non ci ni pottu! Anchi picchì sarìa mottu! Ahah! (Distrutto) Ah! Susanna! in che guaio ci siamo cacciati! (si sentono dei rumori)…Nasconditi…non ci facciamo vedere sempre vicini…attaccati..(Susanna apre il separè si nasconde dietro, lui disperato, va a sedersi sulla sedia)

Scena quinta bis

(poi si sente un tonfo)

MERLINO - Che sia già tornato tuo marito?(apre la porta e c’è una signora che è cadutaproprio sulla porta eprima di alzarsi dice)

MARIUZZA - Oh Madunnuzza bedda... a testa mi giriò... datimi aiutu.. nterra mi sdirrupai!

MERLINO -(corre ad aiutarla e la fa entrare in scena sorreggendola )Ma chi siete? Avete la pressione bassa?

MARIUZZA -  Sissignori.. bascia bascia l'haju! Sutta i scappi m'arrivò! Ma vui comi u capistu? Medicu siti?

MERLINO - Io medico? No... io sono sarto…un grande sarto…un artista…Fari u medicu jò? Quannu mai!Stari uri quatti e mumenti appressu a malati.. cummattiri cu pacci.. depressi.. motti e moribondi? Chi scuramentu i cori! No no.. non fa pi mia! (Mariuzza si alza)

MARIUZZA -Ragiuni aviti! Mancu pi mia fa! Già mi deprimu i mia stissa.. figuramunnu cu l'autri! E va bè... jòperò vinni ccà per portare la stoffa... per le camicie da notte…e (un po' imbarazzata, più piano) ….le mutande!

Finammenti ni truvai una a gustu mei! Quantu girìai.. uh si girìai! L'acca e la mecca! Mu sapi chi è bella? E' rosa pallidu... (un po' imbarazzata) e trasparenti.. ma non picca... assai! I far risuscitari i motti! Ma jò chi ci staju cuntannu sti cosi.. lei cu è? Collega da satta è? Cià pozzu mustrari sta stoffa? (il dottore rimane basito e non risponde ) Ou.. chi fa dommi? Si svigghiassi.. chi mi pari na picchitta nte nuvuli! Insomma.. cià mustru si o no?

MERLINO - (anche lui svampito)Ma non so… me la vuole far vedere qui?(riflette)Ma cosa mi vuol farvedere?

MARIUZZA -Comi chi c'è mustrari? A stoffa no?! Oh.. a mia mi dicinu chi paru caduta da naca.. ma lei mavinci i tri punti!

MERLINO - Si…ha ragione mi scusi…anche io ho la pressione bassa...poi .. m'ava cridiri .. sugnu nte guai finua ccà! (indica il collo) E non rineciu a pinsari! Comunqui … a cosa trasparenti... rosa … viola.. chiddu chi è .. non mi interessa.. na vogghiu vidiri.. a lassassi ddocu! Cammici i notti.. mutanni.. tutti i cosi ci facemu! Così quannu si metti.. fa risuscitari a so maritu!

MARIUZZA -Me maritu? Ca quali! Schetta ancora sugnu! Pi n'autri ddu misi.. ma ancora schetta! Me maritarifra du misi.. u sapi? Pi chistu mi giuunu i cammici di notti... (imbarazzata) .. sexy... per la prima notte! E ora tantu biddicchiu … pigghiatimi i misuri.. vistu ca satta ancora non l'avia fattu... e siccomi vogghiu chi mi stannu precisi precisi.. ora mi spogghiu.. nuda!

MERLINO - Nooo!(sottovoce a Mariuzza)per le misure da nuda…deve venire oggi pomeriggio…dasola…senza il futuro marito…(si innervosisce) Ha capito??? Da sola!!!

MARIUZZA - (quasi impaurita)Oh.. va beni.. non vi nnevvositi.. comi vuliti! .. ritonnu oggi pomeriggiu! Esula.. sula vegnu... non mi nni pottu scotta! Salutamu! (esce)

32


MERLINO -(la segue, chiude la porta, mette una sedia dietro la porta e va a sedersi…si mette le mani in testa)

Scena sesta

Gli stessi, Basilicò

BASILICO' - (apre bruscamente la porta e rovescia la sedia su cui è seduto Merlino, gettando questi a terra)Matri.. matri! Chi fu?

MERLINO - (che si è quasi distorto il pollice)Si ...comi no... patri patri! Mi scuncassastu tuttu! Na piccad'attenzioni no?

BASILICO' - ( su un piede solo, grattandosi il ginocchio)Jò? Attenzioni? Avui … cu vi potta arreti a potta? MERLINO - Cuppa da vostra potta tutta spasciata è! Mi ffittastu na casa chi ci voli na conza e na pala!

BASILICO' - Ma quannu mai! Roba di pocu è! E poi a vulistu ffittata a squadda e mmucca? Chi pritinnìu?Tempu ma giustu non mi nni dastu!

MERLINO - Ma i serraturi .. comi minimu... avrissinu funzionari! Ccà si 'ntrasi e nesci chi è na billizza! Mancunu pottu i mari! A pravasi.. Bacilicò... a pravaci! Eh?!?!

BASILICO' Bonu.. bonu! Cammativi! Ora chiamu u mastru firraru! Ma chi vuliti.. a satta .. quannu sinn'annau... non mi nni ridesi chiavi.. e jò... appa scassinari a potta.. a potta da me casa.. peggiu du cchiù tintu latru!

MERLINO -  Va beni.. va beni.. comi diciti vui! (Indicandogli Susanna che fa capolino dal separè)Ora però..

m'ata scusari... ma non sugnu sulu!.

BASILICO' - (salutando Susanna con un cenno della mano).Oh! Dumannu piddunanza.. non l'avìa vistu asignura! (A Susanna) Signuruzza.. non vi preoccupati.. non è chi vi n'annati pi cuppa mei? ... putiti ristari.. jò non haju segreti i cuntari! (Si siede )

MERLINO - (ridendo a denti stretti)Chi gentili!(fra sé)Ma no capìu chi è iddu chi si nn'ava annari? Stamignatta!

Scena settima

Gli stessi, Nicoletta

NICOLETTA – (entra dalla porta rimasta aperta)Scusate, la signora Occhiello per favore? MERLINO – Ancora!? Ah! no! no! no!

SUSANNA - Questo è troppo!

NICOLETTA - Vengo per il mio vestito a giacca!

MERLINO -   Sì! Ebbene! non oggi, domenica!... E poi... che importa a me del vostro vestito a giacca?

NICOLETTA - (risentita, risponde ironicamente). Va bene, vorrà dire che non pago, per me è lo stesso!

MERLINO - E per me poi...

NICOLETTA - Se non altro, sono gentili coi clienti, qui dentro!...(fra sé)Pi modu di diri!(Esce)

MERLINO - Ammazza! Chista na meteora fu!

SUSANNA - (sottovoce a Merlino). Sentite un po', e lui non se ne va? Lui purtroppo non è una meteora! MERLINO - Aspettate, ora lo spedisco!(Si dirige verso Basilicò).

BASILICO' -  (a Merlino che cerca invano di interromperlo).Ah.. dutturi.. dutturi... v'è cuntari na cosa! Ant'ura33


…nu coppu mi stava vinennu... no pi malatiii.... pi l'emozioni! Pinsassi chi m'avìa parutu chi avìa ritruvatu a me mugghieri! M'aviinu indicatu infatti na cetta signura chi secunnu a descrizioni parìa essiri me mugghieri! Ora ci cuntu i patticolari...

MERLINO -(lo interrompe)Si.. si.. cchiù taddu.. cchiù taddu.. mu cuntati cchiù taddu! BASILICO' - Ma comi? Na notizia così .. strepitosa.. na notizia.. bumma...e na vuliti sapiri?

MERLINO –No! Annati a scoppiari a n'autra patti!

LUISELLA -(apre la porta)Scusate!

MERLINO – (infastidito)Ancora voi? Vi ho detto tra otto giorni!

LUISELLA - No è che ho dimenticato un pacchettino…Oh eccolo…Di nuovo…(fa gli occhi dolci a Merlino)

Vengo tra otto giorni! Non vidu l'ura! (esce)

MERLINO - Mittitivi l'occhiali!

BASILICO' - Nesciu puru jò.. sta storia mi lassau a bucca sciutta.. amara.. vaju e mi ccattu nu conu! Mi cunfottucu nu gilateddu! Così puru mi rifriscu e ma fazzu duci... a bucca! Poi ritonnu!

Scena settima BIS

(Basilicò ha lasciato la porta aperta, un inquietante personaggio entra lasciando Merlino e Susanna basiti e intimoriti. Merlino suggerisce a gesti a Susanna di nascondersi di nuovo dietro il separè )

ALFIO - (dopo aver dato un'occhiata in giro con aria piuttosto minacciosa, mettendo mano al fianco per farintendere la presenza di una pistola) Unnè a satta? Ci ata diri .. mi nesci o laggu! (pausa) E' vinutu un saccu ivoti.. e non è truvatu a nuddu! E ora mi stancai! Si non mi dati tutti i soddi.. tutti.. finu all'uttimu centesimu.. na stragi fazzu! Mi capistu .. ah?! M'ata pagari tuttu chiddu chi vi desi.. tutta... a robba... chi vi puttai!

MERLINO -(balbuziente)Maaa..vui cu..cu..cu..cu sisiti? Eeeee pooooi … iquali.. rooobbaa parrati ? A cu ciàdastu.. staaa rororobba?

ALFIO -( minaccioso,avvicinandosi faccia a faccia)  Jò.. cu sugnu? Sugnu Affiu.. Affiu  Manuzzi Santi!

MERLINO - Affiu …Ma.. ma.. manuzzi sa.. santi .. picchì?(fra sé)  Mi scantu puru mu dumannu!

ALFIO - Picchì … chi me manuzzi...  ci fazzu tanti cosi!(breve pausa)Ci sparu(prende la mira con la pistola su

di lui e fa finta di sparargli: reazione terrorizzata di Merlino e poi sollievo quando si accorge che finge)... cicutiddìu (si mette davanti Merlino fingendo di accoltellarlo, reazione come prima di Merlino).... ci scannu (si

mette dietro Merlino fingendo di tagliargli la gola, solita reazione) ... ci strozzu... (finge di strangolarlo da dietro , sempre reazione, poi vicino all'orecchio, sempre da dietro, con la solita reazione successiva).... ci fazzu stragi .. e

sugnu puru brau.. u megghiu supa a piazza! (il tutto fatto con molta flemma intimidatoria)

MERLINO - Ah.. ah... no mettu in dubbiu...complimenti! Travagghiu .. interessanti! Di ranni soddisfazioni!

ALFIO - (allontanandosi da lui)Ma ritunnamu a nui..... a robba .. u sapiti chi ntennu... no?!

MERLINO -(fra sé)Oh bedda matri! Ora chi ntenni chistu? Cu sta sotta i presentazioni... di chi parra? Di droga?

ALFIO - Ducentu ni puttai!

MERLINO –(terrorizzato)Kili?

ALFIO - Metri! E da megghiu qualità!

MERLINO - (fra sé sempre spaventato)Ora a droga .. da megghiu qualità … si vinni a metri?  Nova ava essiri!34


ALFIO - E da Cina veni! E' pura … a centu pi centu!

MERLINO - Pura? A centu pi centu?(fra sé)Bedda matri .. bedda matri! Chiddu chi mi mmattiu! Ma cu miputtau ccà.. u mari?

ALFIO - Purissima e costosa! E'  pi  megghiu megghiu... pi l'alta società!

MERLINO -  (fra sé)Oh mamma.. mamma! Ma nta quali trafficu era mmiscata sta satta? Satta pi figura mi sa!

Eccu  picchì  si  nni  scappau  all'improvvisu!  L'aviinu  scannagghiata..  o  a  polizia..  o  i  trafficanti  avvessari!

(piagnucola) Ma jò non ci cuppu nenti!

ALFIO -  Robba sopraffina!  Liggera..(Merlino ripete la parola piagnucolando ) ...mobbida(di nuovo Merlino

ripete).. frisca (ancora una volta )....

MERLINO - (poi titubante fra sè)Liggera.. mobbida.. frisca....? E chi droga è?

ALFIO - Ducentu metri di sita pura .. purissima... ci puttai a satta! Stamu parrannu di cosa sopraffina!

MERLINO - (asciugandosi la fronte riavendosi un po' )Fiuuu!! E jò chi mi cridìa!(ora prendendo posizione)Eallura.. i soddi... ciccaticcilli a satta! Mi pari ovviu!

ALFIO - (lo prende per la cravatta come se volesse alzarlo)L'unica cosa ovvia è.. chi vogghiu i soddi! Ccà ci sitivui.. e vui mi dati! E pi subitu! Si no.. stragi fazzu! (prende con l’altra mano dalla tasca una pistola e la punta vicinissimo al volto) U capisti? E' chiaru u discussu?

MERLINO -(le gambe tremano)Chiarissimu! Limpidissimu!

ALFIO - (si allontana sorridendo maliziosamente, posando la pistola )Mi fa piaciri!( poi mette una mano intasca e il dottore alza le mani pensando che stesse riprendendo la pistola … invece estrae un conto e gli dice)En'autra cosa... pi tutti ddi voti chi vinni e ristai a mani vacanti... e a Affiu Manuzzi Santi … chistu … non ci piaci!... .. vogghiu.. u deci pi centu i cchiù! ( sempre più minaccioso ) E chistu ...u capisti?

MERLINO -U capìa... u capìa! E' giustissimu... u tempu è dinaru!(guarda il foglietto che gli mostra Alfio erimane basito) Pi la miseria quantu su! Jò mancu n'ton'annu i guadagnu sti soddi!

ALFIO - ( riprende la pistola e soffia sulla canna)E ora chi capisti.... paga!

MERLINO – (inghiottendo per la paura)E va bè... si a satta.. a me socia... si pigghiau tutta sta robba chi dicitivui... pagari si devi! Ehhh... vi fazzu n'assegnu.. vi sta beni?

ALFIO -Mi sta beni! E prega a Diu chi a banca mi dugna tutti e subitu.. picchì si no...

MERLINO - (terrorizzato, chiudendo gli occhi e stringendosi sempre più)Mi spara?.. mi cutiddìa?... miscanna?... mi strangola?... fa na stragi?

ALFIO - No... ti bruciu a casa e poi.. ti mmazzu! Cu sti manuzzi santi! Comu.. poi u dicidu!

MERLINO – (aprendo gli occhi ad uno ad uno, fra sé)Bruciu si ll'avìa scuddatu prima mu metti nta l'elencu!(pausa; piagnucolando) Oggi tutti a peddi mi vonnu fari! Ma chi mi mmattìu!? (si siede alla meglio e compila l’assegno) A banca paga tutti cosi.. stati tranquillu!

ALFIO -E jò.. tranquillu sugnu! Vui.. no sacciu! Intantu pinsati a vostra casa e .. e vostri parenti!

MERLINO -(consegna l’assegno e mentreAlfio lo controlla dice.)- Nooo la famiglia nooo…ho una suocera cheadoro…mi raccomando non le fate del male!!!

ALFIO -(lo riprende x la camicia)Si a banca.. non paga... a to soggira..(fa il segno di sgozzarla) ..scodditilla!'Nte me manuzzi santi.. finisci! (con flemma minacciosa esce)

35


MERLINO  - (prende un pezzo di stoffa bianca e avvolge la testa dolorante con questo)

Scena ottava

Gli stessi, Alfonsina

SUSANNA -(esce pian piano dal nascondino)Ti sei spaventato passerrotto!?

MERLINO -(fra sé)Mi scantai? Incoddu ma stava facennu! Ma cu chi razza di genti praticava sta satta?(aSusanna forte) Si passerottina mia bella…tanto tanto! E ora.. per riprendermi... avrei bisogno di molto conforto..moltissimo... e tanti baci…bacini… tantissimissimi... (si avvicina Susanna per avere dei baci ma...)

BASILICO' -(entrando infastidisce il dottore che si aspettava i baci)Viatu viatu fici! Era chiusu pi feri.. quannucecchi na cosa.... na trovi mai!!! Intantu mi ristau a bucca amara.... mah!

ALFONSINA - (si sente la voce sul pianerottolo)L'appartamento è senz'altro questo!

MERLINO  - (sobbalzando) Me soggira? Sulu idda mancava all'appellu!

SUSANNA - (furiosa). Ancora gente! Ah! ma lo fanno apposta!

ALFONSINA - (entrando e scorgendo Basilicò). Ah! il contagioso(A voce alta)Sono venuta a vederel'appartamento!

BASILICO'  - Signuruzza.. taddu arruastu! Ffittatu è!

ALFONSINA - Affittato!? Ma come, mi avete detto... (Si gira e scorge Merlino)Toh! mio genero!

MERLINO - (ironicamente amabilissimo). In persona, suocera mia!

ALFONSINA - (vedendo Susanna, con severità). Che fate qui? Ho il diritto di saperlo!

MERLINO - Ah! Ma...

ALFONSINA - Vi rifiutate di rispondere?... state attento, ho il diritto di supporre molte cose!... MERLINO - (con disinvoltura). Beh, e che cosa?...Sono in casa della signora, una cliente, una malata! ALFONSINA - Eh?

MERLINO - (a voce alta, a Susanna, strizzando l'occhio). Non è vero, signora, che siete una mia cliente?

ALFONSINA - (vivacemente e con cortesia). Oh! ma non ne ho mai dubitato, cara signora!

SUSANNA - (recitando la parte di padrona di casa). E posso sapere, signora, a cosa devo l'onore...

ALFONSINA - (molto imbarazzata). Dio mio, signora, vi chiedo scusa, ero in cerca...in cerca di...

SUSANNA - (con gravità canzonatoria). Ah! ma allora è un'altra cosa: le signore dame di carità sono semprebenvenute in casa mia... eccovi cinque lire!

ALFONSINA - (sbalordita). Cosa? mi dà dei soldi !?

MERLINO - Non vi vergognate di entrare nelle case a chiedere soldi?

BASILICO' - (fra sé)A vidi a vecchia? Vinni mi scrocca!

ALFONSINA - Ma io non ho chiesto niente!... Riprendetevi i soldi signora, non sono in cerca di cinque lire,sono in cerca di un appartamento!

SUSANNA - Oh! scusate, signora...

36


(Alfonsina  tende la moneta a Merlino affinché la passi a Susanna, Merlino  macchinalmente se la mette in tasca)

SUSANNA - (a Merlino, dopo aver visto il gioco scenico). Beh?

MERLINO - (restituendo la moneta). Oh! scusate!

SUSANNA - (con disinvoltura).Ma allora, presentateci!

MERLINO - (sbalordito). Eh! bisogna... (Susanna gli fa segno di sì. Lui fa le presentazioni con tono agro).Alfonsina Allegra, mia suocera. (Con una certa voluttà nella voce) La signora Oliva, la signora Susanna Oliva!

BASILICO' – (fra sé)Cettu chi non si po' diri: Allegra di nomi e di fattu! Avi sempri a facci mpizzata!(dopo diche seguirà il discorso distrattamente, magari girando per la sartoria e toccando tutto)

ALFONSINA - E così, siete in cura da mio genero? SUSANNA - (imbarazzata). Certamente.. senza dubbio! (Rapidamente) Ed anche mio marito!

ALFONSINA -   Ah! mi fa piacere! Che cosa ha vostro marito?

MERLINO – (animatamente, inventa sul momento). Un eczema... un eczema impetiginoso complicato dadesquamazione dell'epidermide e micosi… una... conseguenza del parto!

ALFONSINA - Eh!... del parto, lui?

MERLINO - (correggendosi). Non lui, sua moglie!

SUSANNA - Cosa? Io???

ALFONSINA - Come, signora, voi siete madre?

SUSANNA- Niente..affatto!

No signora!

MERLINO -  (Ingarbugliandosi). Ma no, non lei, lui!

... Insomma suo marito!

Oh.. Santa Maria! Cercate di

capirmi,  suo marito si  era

immaginato che...  quando

ha  saputo,  nevvero,  che

non...era  incinta….  la...  la...

l'emozione, il turbamento!...

il sangue gli si è girato... suttasupra si girau!...la psiche fa brutti scherzi… insomma

gli è venuto un eczema. Ecco!...uff!... E ora, suocera cara, se volete lasciarmi alla mia visita...cosa volete capire di medicina voi…( tra sè) … non ni capisciu mancu jò!

ALFONSINA - D accordo!... Vi lascio! Se venisse mia figlia... ditele che sono andata via!

MERLINO - (accompagnandola)Intesi! Arrivederci, cara suocera! Prima è venuto un signore che volevaconoscervi…(fra sé) … soprattuttu u vostru coddu! (a voce alta) ora è andato in banca…è un buon partito…molto ricco…mi piacerebbe farvelo conoscere…potrebbe essere per voi un nuovo compagno! Mi dispiace vedervi da sola!

ALFONSINA   -  (sulla  soglia  della  porta).  Oh!  Siete  così  gentile  da  volermi  trovare  un  nuovo marito!!!

(Dignitosa)  Ma so come comportarmi di fronte alla gente!

MERLINO - (garbatissimo). Procurerò di invitarne sempre molta, mia cara suocera.(sottovoce)Ammenu finu aquannu non ma leu i supra!

ALFONSINA - (facendo una riverenza). Arrivederci, cara signora!

SUSANNA - (salutando a denti stretti) Arrivederci!

MERLINO -  (ma prima che Alfonsina esca, scorge Masino che torna, rientra con un balzo)    Oh mali pi mia! U

37


maritu! (a Susanna) Vostru maritu... n'autra vota ccà è! SUSANNA - (spaventata). Oh! mio Dio!(Esce rapidamente a sinistra) ALFONSINA - (sbalordita verso Merlino che vuol fare uscire anche lei a sinistra)Cosa c’è? MERLINO - Niente! Andate di là con la signora!(spinge con forza Alfonsina che continua a borbottare)

BASILICO' - (segue Merlino, che è già uscito a sinistra seguendo Alfonsina e Susanna)Chi è stamu giucannu amucciatedda? Puru jò m'è mucciari?

MERLINO  - (facendo passare la testa dalla porta socchiusa, a Basilicò)No, voi rimanete a ricevere il signore!

Ristati e va spitugghiati cu  stu signori chi sta vinennu!

BASILICO' - Quali signuri? Cu è c'ava veniri? Nu camurrìa? Non è chi è n'autra vota Cicciu pedi a papira? Vissicutau puru ccà? Si è iddu... mu liquidu jò! In quattru e quattr'ottu! Ci pistu i pedi e.... e u mannu a fari qua qua a

n'autra patti!

MERLINO - (lo interrompe)Che dite!? Che dite!? E' un altro!

BASILICO' - E chistu non l'avi i pedi a papira?

MERLINO - Quale papera!! Quale papera!

BASILICO' - Allura a jaddina!??

MERLINO - Basta! Smettetela! Sta arrivando uno e basta!

BASILICO' - Unu? Cioè.. c'un pedi sulu? Quindi zuppìa? Ci pistu sulu chiddu e così zuppìannu zuppìannu si nniva!

MERLINO - Oh Santa Maria! Uno .. per dire un signore! Da solo.. e finitila cu sti discussi supa i pedi! Unu chipedi normali, va beni? Oh! (pausa) Uno che chiederà di me-... del signor Pinco... perché per lui io sono il signor Pinco! Insomma dicitici chiddu chi vi scappa prima... chi sugnu occupatu a parrari cu .. cu cacchi … rigina.. basta chi non mu faciti vidiri! Ni capemmu? (Richiude bruscamente la porta in faccia a Basilicò)

BASILICO' - Accussì diciti? E accussì fazzu! Cuntentu vui!(fra sé)Jò però ci vaddu i pedi.. pi vidiri si l'avinommali comi dici iddu! (pausa) Comunqui... jò pensu na cosa... a mia non mu leva nuddu da testa chi è iddu … u dutturi... chi avi bisognu d'un … dutturi! E puru unu bonu! D'un brau pissichiatra.. sicuru!!

Scena nona

Basilico', Masino

(entra Masino)

BASILICO' - (di fronte al pubblico, voltando le spalle a Masino guardandogli sottecchi i piedi; poi fra sé)Nonsapìa cu era! I pedi? Mah.. mah... tantu ritti ne jetta!

MASINO - E sugnu di nou ccà! Ma.. u signò Pincu senza pallinu... unni è? Si n'annau?

BASILICO' - Nzu! Occupatu è!

MASINO  - (riconoscendo Basilicò e indicandolo) Ah..  u dutturi!

BASILICO' - (girandosi verso Masino).Sissignori.. u dutturi! Ma allura.. vui.. u sapiti...(fra sè)E allura picchìcaulu si fa chiamari Pincu? Mah! Nenti.. a paccìa è! E basta! (a voce alta) In ogni casu … non voli distubbatu!

MASINO  - (venendo avanti)U nostru caru.. dutturi!

·

BASILICO' - (ripetendo come lui) E va bè... u caru dutturi! E allura?

38


MASINO - Nenti.. e chi na spittava propriu ccà.. puru ccà! Va beni chi u signor Pincu senza pallinu veni spissuunni vui.. si sevvi di vostri curi no? E vi dugna poi.. vi dugna boni? (facendo segno dei soldi)

BASILICO' -(che non capisce).  I me curi? Mi dugna?

MASINO - E cettu.. ci dugna.. ci dugna! Picchì cu è ddu fissa chi travagghia a gratissi!?

BASILICO' –(fra sé)Eh? Ma chi sta dicennu? Ccà tutti du Mandalàri1scapparu!

MASINO - Ma dicitimi na cosa? U sacciu chi u medicu è comi u cunfissuri e non po' parrari ma... facemu ustissu na picca i cuttigghiu... mi dicissi... u signò Pincu.. malatu assai è?

BASILICO' - (mentre parla, slaccia macchinalmente il cappotto di Masino, che se lo riallaccia ogni volta)Ah..puru vui vi n'accuggistu? Pi mia.. avi rotelli (si tocca la tempia) chi ci camininu a chilu!

MASINO - U pensu puru jò.. puru jò! Secunnu mia.. u pallinu.. l'avi.. autru chi! E sintiti.. chi cura ci oddinastu?Nta sti casi.. chi ci voli? Jò l'autru jonnu liggìa supra nu giunnali chi.. pi chisti.. chi .. insomma... non su tantu ritti i testa... cunsigghinu mi si fannu a doccia... ca correnti elettrica... sta cosa però na capìa! Chi hanna ristari fumminati mi guariscinu? A mia mi pari chi accussì.. restinu sicchi! Autru chi! E si morinu.. chi cura è? Mi sa troppu.. difinitiva! Ma non su megghiu du pinnuleddi? Na picca i sciroppu? A malu ittari ddu supposteddi?

BASILICO'  - (slacciando).Ma … no sacciu...

MASINO - (sottraendosi al tic di Basilicò, e riallacciandosi)Grazi assai! Ma i mani … l'haju jò.. non c'èbisognu i vui.. fazzu sulu! (Fra sé) Cccà mi pari chi puru u medicu avi bisognu i curi! Fora i testa puru iddu è!

BASILICO' - Jò pensuchi... pu signò … Pincu... pu so .. problema...(fra sé)jò u chiamirìa cchiù.. viziiceddu! Uviziu di fimmini ntennu .. no! (a voce alta) … ci bastiriinu sulamenti na para i docci .. beddi friddi.. ghiacciati.. stili Polu Noddi! Calminu … (malizioso) … i bollenti spiriti! Non so si mi spiegu!

MASINO - Vi spiegastu... vi spiegastu!(fra sé)Pi cammari i paccii.. avi ragiuni... su fommidabili!(forte)Edicitimi na cosa... puru jò ni patu di cosi bollenti... di sangu.. pi essiri precisi!

BASILICO' - (gli toglie di tanto in tanto un granello di po1vere dall'abito)Complimenti.. non vi facìa accussìpuru a vui!

MASINO - Dutturi... parramunni chiaru... a ciccolazioni du sangu.. a li voti... si blocca... pi così diri..speciammenti quannu mi trovu …(in confidenza) in compagnia.. femminile! Allura.. vui chi mi cunsigghiati?

BASILICO' - Sintiti a mia.... ddu beddi massaggi e si riattiva..(malizioso)...  a ciccolazioni!

MASINO - Parrati bonu vui! Ma non funziona!(in confidenza)U massagginu.. u pruvai già!

BASILICO' - Maaaa... dipenni chi massagginu ntinniti vui e chiddu chi ntennu jò!(pausa, poi in confidenza)Joooò... parru... di... nu beddu massagginu fattu di manu.. e magari corpu.. fimminino.. meglio se ignudo! Ddu beddi urati pensu chi bastinu! Si poi a .. chiamamula ancora ciccolazioni.. non ripattìu... pensu chi è megghiu chi ci luvati manu! Parramu di omu a omu... i fimmini.. nta stu casu.. vi putiti scuddari! (pausa) Maaa... nta vita.. ci su tanti cosi piacevuli.. non vi nni ncaricati! A tavula per esempiu! Ah! Non c'è nenti i megghiu di na bedda sbafata!

MASINO - U manciari non mi preoccupa.. haju puru na bedda dintera chi mi fa manciari chiddu chi vogghiu!Puru i petri scacciu! E u discussu i prima chi mi preoccupa! Comunqui.. pensu chi pigghiu i vostri paroli e videmu! Va bè.. jò ccà però vinni pi vidiri u signò Pincu.. cu pallinu o senza! U pozzu avvidiri si o no?

BASILICO' - (con aria misteriosa)No ci dissi! Occupatu è! Cu.. cu..  (inventa)a regina i Groellandia!

MASINO - (con ammirazione)U vidi a Pincu? Pari babbu! Ma si sapi rriminari evidentementi! Puru chi rigginiavi a chi fari! (pausa) Accussì però.. si munta u ciriveddu... e cusapi quantu ni spara alla fini … di prezzu!

BASILICO' - Chi v'è diri? Ritunnati cacchi autru jonnu.. quannu non ci su riggini o principessi e nobili vari!

1     Mandalàri: ex manicomio di Messina.

39


MASINO - Non po' essiri! Cosa uggenti è! Ci avìa diri chi..(in confidenza)na me …(piano e a denti stretti)amica...

BASILICO' -  Na chi?

MASINO – (un po' più forte di prima ma sempre piano)Amica.. e non mu faciti diri fotti! Ntinnemunni! Allura...

sta me .. (sempre piano, ma solo la parola amica) amica... vosi pi fozza chi a puttava unni u sattu i me mugghieri! Quannu i fimmini si mettinu na cosa nta testa.. quannu s'incapriccinu...ah! Santu libiranti!.. Jò però vinni prima.. picchì (guardingo) non vogghiu chi si ncontra cu me mugghieri.. non è propriu cosa.. pi nenti.. pi nenti! Ni capemmu? Sugnu ccà propriu pi vidiri si u campu.. (guardandosi attorno) … è libiru!

BASILICO' - Ah... dda signura i prima.. vostra mugghieri è?

MASINO - Sissignuri!

BASILICO' – (fra sé)Poviru fissa! Comi mmucca! Iddu pensa di essiri scattru.. ma so mugghieri... è cchiùscattra d'iddu... ci... (facendo di nascosto il gesto delle corna) … para puru idda! (a voce alta) E vui a lassati veniri.. ccà... (fra sé) .. a bucca o lupu!.. (a voce alta) sula?

MASINO - Quali sula! E jò chi sugnu … trasparenti?

BASILICO' - (fra sé)  Quasi  quasi!

MASINO - Comunqui... secunnu vui... u sattu... ancora assai n'avi cu sta reggina?

BASILICO' - Quannu u maggiuri c'è u minuri cessa! Ehh.. a riggina cumanna!

ALFONSINA – (da fuori scena)Che volete, mi aspettano!... Devo andare!

BASILICO'- (al pubblico)Uh! Chista è a buci da soggira! Spetta chi a nferru! Ora mi mettu supra i scali e afemmu! Videmu si ci pozzu mprusari n'autra casuzza! Vistu chi chista è già mpignata! Magari chidda muffuta.. tantu.. ca muffa o senza muffa.. sempri casa è! E poi idda chi problemi avi? So jenniru è medicu! Si cadi malata...

non avi mi nesci paccia! E' a nquilina peffetta! (esce)

MASINO - (che non si è accorto che Basilicò è uscito) Ma .. sintiti ccà dutturi...(Girandosi) Ou! Ma unni è?

(Chiamando) Dutturi.. dutturi?! Ma chi giucati a mucciatedda? Basta... puru a chistu.. i rotelli .. non ci funzioninu!

Chistu.. nu manicomiu è!

Scena decima

Masino, Alfonsina

ALFONSINA - (entra in scena)Vado! Non capisco che ragioni abbiano per trattenermi!

MASINO – (a parte)Uh! Chista a riggina a va essiri! Facemu l'educati e i fini!(A voce alta). Signori, la corte!(Siinchina)

ALFONSINA - (meravigliata)Cosa dice costui?(Salutando comunque per educazione) Signore!

MASINO - (con salamelecchi). Altezza!

ALFONSINA - (stupita). Cosa avete detto?

MASINO -Nenti.. mi inchinu davanti a vostra maestà!

ALFONSINA – (civetta, fra sè). La mia maestà?.. Mi trova maestosa! Ohohoh!!!(forte)E posso sapere con chiho l'onore?

MASINO - (inchinandosi). Masino Oliva! Per servirla!

ALFONSINA – (fra sé)Oh! il marito della signora Oliva... che ho conosciuto poco fa... una donna affascinante!(Bruscamente) E il vostro eczema, come va?

MASINO - (sconcertato)Prego?

40


ALFONSINA - Ho detto: e il vostro eczema come va?

MASINO- (si guarda le mani da una parte e dall'altra e poi dappertutto). Chi è chi haju jò? Chi è stu cosuddocu? Jò nenti haju! Chistu è pocu ma sicuru!

ALFONSINA - Oh ! Scusatemi!(A parte)Ho sbagliato a parlargliene, sembra che gli dispiaccia! In effetti.. nondeve essere una bella cosa! (A voce alta) Mi accorgo, signore, di avere preso un madornale abbaglio.. di aver fatto una mastodontica gaffe! Ritiro... ritiro tutto!

MASINO -(fra sé)Mizzica.. ma comi parrinu i riggini? Tucchi?(a voce alta)Comunqui.. nenti di tutti sti cosiddocu... nenti maliparoli!

ALFONSINA - Ah! voi siete troppo indulgente!(A parte)Ma sì, non mi dispiace affatto di avere conosciuto ilmarito! (Salutandolo) Signore!

MASINO - (salutando). Altezza...

(Alfonsina  esce)

Scena undicesima

Masino, Merlino

MASINO - Cettu chi pinsannucci .. chidda non è chi parìa tantu na riggina! E poi.. chi fa?... camina così.. sula...

senza scotta? Boh! Fossi era.. in incognitu! (appare Merlino) Oh finammenti! A riggina si n'annau e vui niscistu o laggu!

MERLINO - (fra sé)Lui!?... Ancora qui!? (Vedendo che Susanna sta entrando dopo di lui, la spinge di nuovonella camera e chiude bruscamente la porta). Tornate di là!

MASINO - (voltandosi) Chi è? Chi fu?

MERLINO - (innocentissimo). Eh? Niente!

MASINO - Sintiti... jò na cosa sula vulìa sapiri...(circospetto) …me mugghieri.. si n'annau?

MERLINO – (finge)Uh! Avi mò! Ah! E mi ha detto: « Se viene mio marito, ditegli che vado al salone dibellezza». Se volete raggiungerla... su su.. che aspettate? Andate da vostra moglie!

MASINO - No no.. quali saloni i bellezza! Non n'aju bisognu jò! Sugnu già beddu! E poi.. è megghiu accussì! Vivulìa diri.. (ancora più circospetto) … chi sta arrivannu n'amica mei... ccà.. mi mi veni e pigghia...

MERLINO - Qui? (A parte) Vadda a chistu chi dugna appuntamenti nta me casa!

MASINO - Ed è fondamentali chi non si ncontra.. cu me mugghieri! No sacciu si ni ntinnemmu!

MERLINO -  (dopo un attimo di sbigottimento)Oh! benissimo!... un'avventura, eh?

MASINO –(soridendo)Oh! Picciridda picciridda! Pi cui è inutili chi me mugghieri sapi cacchi cosa! Picchì s'avabiliari pi nenti?!

MERLINO - (con intenzione) Oh! Aviti ragiuni! Magari poi.. sa pigghia.. e fa .. occhiu pi occhiu....denti pi denti!

MASINO  - (con convinzione)  Me mugghieri? No! Sti cosi non sarìa capaci mi fa!

MERLINO - (con credulità canzonatoria).Ah! Si u diciti vui chi siti so maritu e a conusciti bona!

MASINO - Si si! Jò bravu sugnu a capiri i fimmini!! E puru i masculi si è pi chistu! Tant'è chi è avutu tantiavventuri cu fimmini maritati e nuddu maritu ava caputu mai nenti! Conusciu tutti i trucchi.. du misteri.. jò!

MERLINO - (stesso gioco)Perbacco!

MASINO - (sicuro)Tutti! E quannu dicu tutti.. dicu tutti! Jò mica sugnu comi dda massa di mariti mbecilli!  S'ava

41


figurari.. chi ni conuscìa unu chi ccumpagnava a so mugghieri a tutti i nostri ppuntamenti! (ridacchiando) Idda ci dicìa chi annava unni a chiromanti..e iddu.. fissa.. mmuccava! Picchì.. a chiromanti.. era jò! Cettu chi c'è i moriri di risati! Ma si po' essiri accussì ddrummintati... cretini.. deficienti.. bestia... minchiuni va? (Si tiene la pancia dal ridere.)

MERLINO - (ridendo anche lui e dandogli una manata sulla spalla)E vui minchiuni? Noooo.. quannu mai!!!(ridono insieme)

MASINO - D'altrocantu me mugghieri mi conusci bonu! Quindi non s'arrisica! Tantu u sapi chi si a scoprirìa in ..fragranti... masculu siculu sugnu..e comi tali mi compottirìa!

MERLINO - (ansioso). Un duello, eh?

MASINO - E chi sugnu babbu? Cu mu fa fari? Jò mica sacciu duellari!

MERLINO - (tira un sospiro di sollievo)Allora...  ucciderebbe … sua moglie?

MASINO - Noooooo.(truce)Mmazzirìa a iddu.. a ddu fitenti! Ci sparirìa.. ci scarichirìa nu caricaturi sanu sanu!E ci godirìa puru mentri u farìa! Tantu..a liggi non mi purrissi fari nenti... truvannu me mugghieri in fragranti! A poi ma scialirìa.. e a tradirìa cu piaciri!

MERLINO – (spaventato)Cettu.. si pensu a stu poviru.. fitenti.. i brividi mi veninu!

MASINO - Quali brividi! Si è fitenti.. è fitenti.. e non si merita nenti! (Cambiando tono) Comunqui! Vinemu anui.. signò Pincu cu pallinu o senza!

MERLINO - (che oramai mai pensa ad altro). Signor Pinco?... Ah, sì! (Con lo stesso tono di Masino) SignorMasino?

MASINO - Signò Pincu.. vi vogghiu fari cuntentu.. assai!

MERLINO - Ah! veramente io...(A parte)Quali cuntentu? Jò no pozzu vaddari.. mi scantu!

MASINO - Vi puttai na bella cosa.. na clienti!

MERLINO - (indietreggiando). Una cliente? per fare che?

MASINO - Oh.. bella chista! Mi ci fa ddu robbi no?

MERLINO - Ah, sì! Bella idea la vostra!(si asciuga il sudore dalla fronte)E speriamu su sulu robbi!

MASINO – (soddisfatto) Cettu chi è bella a me idea! Jò haju sempre belli idei.. jò sugnu nu .. creativu... comi estilisti..e satti... comi a vui vah!?

MERLINO - (distratto perchè ancora impaurito)Comi a mia chi cosa?

MASINO - Chi è b'affinnistu chi mi paragonai a vui? Ora picchì faciti vesti pi.. testi ncurunati... vi sintiticentuvinti quantu a briscula?!

MERLINO - Io? io faccio vestiti per le teste?... Cioè.. facitimi capiri.. secunnu vui... fazzu vesti o  cappeddi?

MASINO - Oh sintiti.. finitila i babbiari! Siti o non siti nu sattu?

MERLINO - (raggiunge l'estremità della scena a sinistra)Ah! Si si.. e che sarto!(A parte)E si sapissi chi nofazzu.. mi mmazzirìa.. quindi u fazzu.. u fazzu! Fozza maggiuri!

Scena dodicesima

Gli stessi, Nicoletta

NICOLETTA - (entrando timidamente). Sono io! … sono venuta a vedere se siete meno occupato, per il miovestito a giacca!

(Masino si siede sul divano)

42


MERLINO - (afferrando la palla al balzo). Ma certo, signora, entrate pure!... (aMasino)Se io faccio il sarto, ah,ah!

NICOLETTA - Toh! è gentile stavolta!(mostrando la schiena a Merlino).Allora guardate, il corpetto non mi vabene, grinza!

MERLINO  - (con convinzione). Ah! sì!... sì, grinza enormemente!

NICOLETTA - E’ troppo largo! Senz’altro lo avete tagliato voi!... Dovreste tagliarmelo un'altra volta!

MERLINO - (sconcertato). Io?...

NICOLETTA - Sì, e subito perché ho fretta!

MERLINO - (stesso gioco). Ah! dovrei tagliare...

MASINO - Sì, certo. Che cosa ve lo impedisce?

MERLINO - A me? Ah! niente!... Ah! voi volete che tagli!... Aspettate. (Va a prendere le forbici e comincia atagliare l'abito) Madunnuzza santa! Attrova ora chiddu chi cumminu!

NICOLETTA - Ah! mamma mia! cosa state facendo?

MERLINO - Già! è proprio quello che  sto pensando anch’io... Siete voi che volete che tagli!...

MERLINO - No. Ora avete visto quel che c'è da fare, mandatelo a prendere. (Ritorna verso il fondo poi vieneavanti) Ah! però non abito più dove stavo prima!

MERLINO - (inebetito). Ah! Bene. Mi fa piacere…una casa più bella…

NICOLETTA - Si… No, abito al piano disopra. Sempre in quel palazzo… Signori, arrivederci!

MERLINO - (inebetito). Grazie dell'informazione. Sarà servita!(Rimane con gli occhi fissi, il pensiero altrove,aprendo e chiudendo meccanicamente le forbici.)

MASINO -(lo osserva, ridendo). Maria! Aviti na facci! Mi pariti cadutu da naca! (Alzandosi, a Merlino) A sapitina cosa? Cacchidunu pensa chi v'avrissu fari na doccia mi stati megghiu!

MERLINO - (lo guarda sbalordito e si odora) Jò? A doccia? Picchì .. chi fazzu .. fetu? E a cu è poi chi ci vinnista filici idea?

MASINO - O dutturi Merlinu!

MERLINO - (alza la testa e lo guarda un istante per vedere se non è uscito di cervello).U dutturi Merlinu? MASINO - Eh..eh... u dutturi Merlinu! Picchì.. qual'è u problema? Ora ora u lassai! MERLINO - U lassastu ora ora? Ma picchì.. chi siti malatu?

MASINO  - Ca quali malatu! Cosa casuali fu! U ncuntrai accussì.. pi casu.. ccà!

MERLINO - Ncuntrastu u dutturi e jò non mi n'accuggìa?

MASINO - E picchì vui vi n'avìu accoggiri? Chi siti u so cani i guaddia?

Scena tredicesima

Gli stessi, Rosa

ROSA -  (entra in scena con in braccio un cagnolino vivo e rivolta a Masino) Ah! Sei qui! ...

43


MASINO -(fra sé)Eccu.. parrannu i cani! Maria .. quantu no suppottu stu cagnuleddu! Quantu è tintu! Cu tuttuddu pilu poi! (correndole incontro). Buongiorno, mia cara!

MERLINO  - (a parte) Mizzica! So mugghieri è ancora dda patti chi senti!

MASINO -  Vi presentu a signora Vigna-Delmonte.. l'amica chi vi dicìa prima!

MERLINO - (girandosi). Piacere! (Riconoscendola) O mio Dio! Rosa  Pupitta!

ROSA - (a parte, stupita).Ma questo è …Tony u Jadduzzu! Si... è proprio lui! Non mi pozzu cunfunniri!

MASINO - Ah! Vaddati chi puttai na clienti d'oru! Fatta apposta pi vui chi frequentati a nobiltà cchiù nobili! Lasignora è membro della più alta aristocrazia siciliana!

ROSA - (a parte) Sugnu sicura chi mi riconusciu! Ci è parrari pi fozza … subitu... e sula! (a Masino) Sì, amicomio, è vero, ma guarda un po'... il cane drizza le orecchie! Questo significa che ha intenzione di scendere! Sicuramente deve fare qualcosa! (Passandogli il cane) Portalo a passeggio e torna fra poco!

MASINO - Eh?! Pi cu mi pigghiasti? Pu to vallettu? E poi u cani.. no! U cani.. pi fauri.. no!(schifato)Mi ddiccatuttu!

ROSA - (aggrottando 1e sopracciglia e mano al fianco). Stavi dicendo?... Hai da ridìre?

MASINO - (umile e piagnucolando fra sé).No! Nenti! Obbedisciu! Dissi Garibaddi!(Fra i denti prendendo ilcane per niente contento) Vadda chiddu chi mi tocca fari! Puru u cani c'è passiari! Chi facci tosta! Ma intantu.. stafimmina... mi stregau! ( canta stonando).Donna tutto si fa per te…donna pur di piacere a te… per un si…per un no...per avere qualcosa da te... (Esce)

Scena quattordicesima

Rosa, Merlino

ROSA - (venendo avanti, incontro a Merlino). Tony u Jadduzzu!

MERLINO  - (andando  incontro a lei). Rosa Pupitta!

Si stringono le mani

ROSA - Chi non muore si rivede!..Tu.. il famoso latin lover... il masculo sciupafemmine... il più grande seduttoreche ho conosciuto ai tempi dell'Università!

MERLINO - . Sì, mentre studiavo medicina!

ROSA - Tu... studiavi! Ed io...  ammiravo.... e  confortavo...  i  giovanotti che studiavano! Ahah!E  allora, l'hai

poi presa la tua famosa laurea?...

MERLINO - (con le mani in tasca e muovendo o il corpo avanti e indietro).Come vedi!

ROSA - Comi vidu chi? Si medicu … einvece ti  trovo qui  a fare il sarto?

MERLINO - (dopo un momento di riflessione).Eh?... ah! sì... sì... per distinguermi. Capisci, per un medico fareil medico è banale!... Mentre per un medico che fa il sarto...è molto bello…è molto figo …è da Tony u Jadduzzu... poi sono un grande sarto…un sacco importante…come me ci sono pochi…pochissimi…due o tre sarti…

ROSA –(espansiva a voce molto alta). Ah! il mio bravo Tony u Jadduzzu!...

MERLINO - Sst! non così forte!...(A parte)E Susanna è sempri dda patti chi scuta! U Signuri mi ci venin'attaccu d'otiti fumminanti così non senti nenti!

ROSA - (meravigliata). C'è un malato in casa?

MERLINO -    No! ma non è necessario che tu gridi così, chiamandomi a voce alta Tony u Jadduzzu! Fineru i

44


tempi di Tony u Jadduzzu!

ROSA - . Oh! Non credo!(maliziosa)Chi nasce tondo....

anzi.. chi nasce seduttore....

MERLINO  -   Sarà...

sarà....  !  Comunque  questo...

nomignolo...

andava  bene  prima...  quannu  eravamu

figghiuleddi! Ora nvicchiai … e sono un uomo serio... arrivato…posato…saggio…

ROSA -  Ma io ti ho sempre conosciuto con quel nome!

Come ti chiami?

MERLINO - Io? Merl...

(Correggendosi) Ehm.... Pinco...

mi chiamo Pinco!

ROSA - Che nome idiota! Quindi ti chiami Antonio Pinco .. visto il nomignolo Tony eccetera?

MERLINO - Si.. si... Antonio Pinco... questo è il mio nome! Già.. già! Sarà anche idiota ma... cosa vuoi!?... si faquel che si può! Ognuno nasce in una famiglia…non la si può scegliere… e io sono nato nella famiglia Pinco!

ROSA - (passa cerimoniosamente pavoneggiandosi davanti a Merlino). Bene! se tu non sei più Tony u Jadduzzu,io non sono più Rosa Pupitta! Sono la… signora … Vigna_Dalmonte!

MERLINO - Ti sei sistemata? E brava!

ROSA - (sedendo sul divano). Accasata, tutt'al più! Ho incominciato innanzitutto col prendere marito!

MERLINO - Tu?

ROSA - Sì, ho sposato un balordo... nu babbasuni tutto nou!

MERLINO - Non c'era bisogno che lo dicessi!

ROSA – Mi interessava solo regolarizzarela mia posizione …così... dopo due giorni di luna di miele l'hopiantato... per un generale!

MERLINO -Pi nenti ti mittisti! E .. aunni u truvasti.. dove lo hai accalappiato.. stu generali?

ROSA - Alla Passeggiata.. mentre mio marito era andato a comprare due coni! Ce l'avevo spedito io.. perchèavevo già adocchiato il generale!

MERLINO - (che alle ultime parole ha alzato la testa, fra sè) Sta storia a sintìa già.. si si.. non mi è nova!(Sisente un rumore di stoviglie rotte) .O cavulu! Ava essiri Susanna! Dui su i cosi.. o ci usciaru.. o nenti otitifumminanti e sintìu tutti i cosi e ora sa sta scuntannu chi mobili o chi vari cianfrusagli chi avìa a satta!

ROSA - Chi ha fatto questo rumore?

MERLINO - (con disinvoltura). Nessuno!

ROSA - Tieni degli animali? Anche il mio Biscottino... il mio cagnolino... ne combina sempre di tutti i colori! Equesto mi sembra proprio un trambusto di origine.. animale!

MERLINO -     (vivacemente). Sì, ho un animale.... (inventa) …. uno... uno struzzo... che mi hanno mandato

dall'Africa...  sai... per via delle piume!

ROSA - (alzandosi). Oh! fammelo vedere!

MERLINO - Oh! impossibile! non ama la gente, quella bestia! Ma a proposito di bestie, tuo marito non l'hai piùrivisto?...

ROSA - Mai più, grazie!... È servito a lanciarmi, nient'altro!... Una volta lanciata, ho preso il nome di signoraVigna-Dalmonte.. il nome del generale per intenderci! (Nuovo rumore di stoviglie) Sentilo! si dà da fare il tuo struzzo!...

MERLINO -       (inquietissimo). Sì, non c'è male!  Aspetta, vado a parlargli. (fra sé asciugandosi la fronte) E cu

45


quali curaggiu?

ROSA - Allo struzzo?... Non servirà un gran che!... Cosa vuoi che ti capisca un animale? Resta qui! E' meglio!

Scena quindicesima

Gli stessi, Susanna

SUSANNA - (venendo avanti , furiosa). Sentite un po'! vi prendete gioco della gente, voi? MERLINO - Susanna!...(fra sé)Ci mancava anche questa! N'autra picca non putìa spittari!

SUSANNA - (vedendo Rosa). Un'altra donna!... Ah! questo è troppo!(Furiosa, fa un po' di avanti indietro) ROSA - (a Merlino). Chi è questa signora?

MERLINO - (a Rosa, sottovoce). Niente! È la cassiera! Ha una malattia nervosa, è isterica… non badarle! (ASusanna che si è appena avvicinata a lui) Vi prego, calmatevi! Susanna, niente scandali!

SUSANNA - (nervosissima). Dovevate dirmelo che avevate intenzione di abbindolarmi! Dovevate dirmelo chestavate con l'amante!

ROSA - (sobbalzando). Eh?... Ah! signora, per chi mi prendete? Sappiate che sono una cliente! Sono venuta aordinare un vestito!

Le due donne si sono avvicinate e le separa solo Merlino. SUSANNA - Ah! non venite a raccontarle a me, queste cose!

ROSA - Come?

MERLINO - Signore .. vi prego... contegno!(fra sé)Sugnu frittu.. cunsumatu!

SUSANNA - Anche voi... Ah, sì, amico mio, avete una bella faccia tosta!

ROSA - (molto acida). Mio caro, quando si è l'amante della propria cassiera, la prima cosa è di evitare alle clientiaffronti del genere!

MERLINO - (prorompendo). Eh, via! L'amante della cassiera, adesso!

SUSANNA - (vivacemente). Cosa? quale cassiera?... cosa dice quella lì?

MERLINO - (sbalordito). Ma niente! niente!... Non sta parlando di voi!

ROSA - (vivacemente).Sono una donna per bene! Il signore è il mio sarto!

SUSANNA - Ancora!

ROSA - (vivacemente). Sì, ancora! E la prova che il signore non è nient'altro per me è che sono venuta con miomarito!

SUSANNA - (ridendo ostentatamente). Vostro marito! Vorrei proprio vederlo!...

ROSA - (vivacemente).Lo vedrete! È sceso a portare il cane ..il mio Biscottino …a passeggio!

MERLINO -     (preoccupatissimo, asciugandosi di continuo il sudore) Si  si .. a passeggiu.. si no bbaiava !

(imitando l'abbaiare di un cane) Uhhhh .. si bbaiava... ribbillava tuttu u quatteri ! E non pensu chi ritonna !

ROSA - Ecco!... sento che viene!

46


MERLINO –(fra sé)  Oh mali pi mia... mali pi mia! U bisogninu di Biscottinu durau picca.. troppu picca!

Scena sedicesima

Gli stessi, Masino, poi Ivana , poi Basilicò

ROSA - (si gira verso Masino che entra col cane in braccio). Venite avanti! Fatevi vedere!... Questa signora nonvuole credere che siete mio marito!...

MASINO - (girandosi). Jò?!... come no!... (Riconoscendo Susanna) Mia moglie!

SUSANNA - (prorompendo). Mio marito!

( Tutta questa scena deve essere recitata con grande speditezza…e senza pause)

MERLINO - Bum! E scoppiau a bumma!

SUSANNA - Mio marito! Oh! mi vendicherò!(Esce rapidamente.)

MASINO - (che vuole lanciarsi all'inseguimento di sua moglie).Susanna!... ma... Susanna!...(A Rosa)E tenitista palla i pilu tu! (Le passa il cane.)

ROSA – (cerca di trattenerlo)  Masino!...

MASINO - (respingendola). E vatinni a ddu paisi vah! E pottiti puru a Biscottinu!  (Esce.)

ROSA -(tenendo il cane sotto il braccio destro).Insolente .. screanzato e villano! Come osa??? Oddio! Sento chesto per svenire! (Cade annientata fra le braccia di Merlino).

MERLINO -    (accogliendola col braccio destro e tenendo il cane sotto il braccio sinistro). Ah! si sente male!

Rosa, niente sciocchezze, eh? Non ti fari veniri u stinchiti ah?!

IVANA - (entrando). La mamma deve essere ancora qui!

MERLINO - (si gira e si trova di fronte sua moglie). Santo cielo, mia moglie!

IVANA - Mio marito!... con una donna fra le braccia!...(Torna rapidamente verso il fondo, sempre parlando)Addio... non ci vedremo mai più! . ..Tutto è finito tra noi…

MERLINO - Ma Ivana! Ivana! senti!...

IVANA - No... non sento niente!(Esce)

MERLINO - . Aspetta, ti devo spiegare!(riferendosi a Rosa svenuta tra le sue braccia)Oh! E a chista.. unni amettu cu tuttu u Biscuttinu?

BASILICO' - (entrando).Carissimu dutturi!

MERLINO - (gli passa la donna e il cane). Ah! arrivate al momento giusto!... Fozza.. mmuttativi a bellaaddormentata cu tuttu u cani! . (Esce correndo) Ivana! Ivana!

BASILICO' - Ou! Ma chi sta succidennu??...(Riconoscendo Rosa) O Santa Maria! Ma chista.. è me mugghieri!Oddiu chi emozioni! E cu su spittava! Rosa.. Rosa... mia incantevole bella addormentata.... il tuo principe azzurro ti sveglierà! (La bacia)

ROSA - (che ha ripreso i sensi al contatto del bacio, vedendo Basilicò). Mio marito!... Oh!(si alza rapidamentee lo schiaffeggia)

Basilicò sbalordito, tenendosi la guancia,  sprofonda nel divano mentre Rosa esce.

47


SIPARIO

ATTO TERZO

La stessa scena del secondo atto. E' leggermente più ordinato. Sono sparite un po' di cianfrusaglie da sartoria. L'arco verrà utilizzato come nel primo atto dai camerieri

Scena prima

48


Iolanda ,Merlino, Stefano

IOLANDA - (sta sistemando la sartoria)Viditi.. viditi... viditi comu ni cumminammu! Comi si dici... di stelli estalli! A chi ervamu nto'n palazzu signorili.. eleganti.. beddu ranni... chinu chinu di commidità... cu tuttu u parcu attonnu... abbiri di ccà.. pianti di ddà... quatri preziosi e statui i mammiru spassi a tutti i patti... a chi semu nta sti

quattru mura... nta stu strittu i Daddinelli unni o postu di statui avemu.. (indicandolo) .. i manichini! E chistu picchì? Pi dda facci tosta du dutturi! Va beni... vi spiegu! U dutturi si fici truvari … in dolce compagnia? Si fici sgamari i so mugghieri? E idda... u ittau fora da casa! (imita il tono acido di Ivana) “Ti sei affittato quella casa? Bene! Stacci!!”... chistu ci dissi a signura Ivana! Ma u sapiti chiddu chi ebbi u babbiru curaggiu mi ci rispunni u dutturi? “Così vuoi tu? Va bene! Ma Stefano, Ugo e persino Iolanda vengono con me! D'altronde sono io che tengo i cordoni della borsa! Tu... (acido) fatti aiutare da mammina!” E ora semu ccà puru nui... a condividere il triste destino del dottore! Chi si ciccau iddu! E' così.. quannu unu è commidu.. non n'avi ricettu! (pausa) Povira signura Ivana! Sula nta dda casa enormi! Va bè chi c'è so matri.... ma comi fa ora senza i mia? Nè idda né so matri

su nu brazzu i mari! (pausa) Cettu però.. avissi statu jò o postu da signora... quali cacciari da casa! Troppu picca! (strofinandosi le mani sogghignando) Na bedda vindetta chi micci! Pi prima cosa a testa in dui ci facìa.. nu bedducoppu beddu sisstatu ccà (indica la fronte)... nta cruci o frunti.. cu mattarellu.. cu l'umbrellu.. ca prima cosa bedda pisanti chi mi ncapitava nte mani! Poi … u primu masculu chi ncuntrava... beddu.. bruttu... racchiu.. sciancatu..

immarutu.. a comi è ghiè....   (con atteggiamento sexy, tipo mano al fianco e sollevando la gonna sulla coscia e

ammiccando) “Sugnu disponibili! Chi voi fari?” .. vulìa avvidiri chiddu chi facìau duttureddu! Mutu s'avìa stari!Stu babbasuni! Anzi.. facitimmillu propriu diri.. fissa.. fissa e basta! Ma cu sta sotta i mugghieri chi avi.. bedda.. raffinata... e parrannu quantu voli Diu.. ottimamenti sistimata (indicandosi il seno e il posteriore in segno di bellezza e abbondanza) .. c'annava ciccannu i cchiù? Inveci mi pensa a ngrandiri a famigghia cu nu beddu figghiu

…si nni va giriannu appressu a tutti i gonnelli chi vidi! Appressu a Susanna tutta panna! E cchiù dolci di così a cumpagnia! Puru a diabeti veni! Pessinu sta casa si fittau … p'aviri a libbettà mi si ncontra! E facci i sola... sattu si fincìu... mi cummogghia tutti i frusti!!

UGO -(che in un primo momento entra ma non si fa vedere e ascolta il discorso di Iolanda magari approvandoa cenni, quando termina poi) Iolanduzza mia.. chi fai?

IOLANDA -Innanzituttu non sugnu a to Iolanduzza.... e poi..    chi fa ? No vidi? Staju ciccannu mi ci dugnu na

fatta i ricittata a sta casa! Si casa si po' chiamari! Nu bucu è... in confrontu all'autra!

UGO - Jò veramenti ti vitti sulu mummuriari … autru chi travagghiari!(provocandola maliziosamente)E si nonmi dugni na baciatedda.. ora.. subitu... jò... ma cantu!

IOLANDA -E si tu ta canti .. si vai dicennu chi jò non travagghiu.. jò ma cantu puru.. comi n'acidduzzu cantu edicu chi tu ajeri ti puttasti na teglia i pasta ncaciata... nu vassoiu i caddozza i sosizza e tanti autri cosi chi non vitti! (rispondendo alla provocazione in maniera maliziosa anche lei, praticamente iniziano a flirtare punzecchiandosi ) E a baciatedda ta poi scuddari... jò... baciateddi... non ni regalu e sconosciuti!

UGO - E secunnu tia dopu chi cucinai … ci lassava a signura e a so mammina? Mi puttai ccà mi ni manciamunui... no? Nta sta casa china i vacantarìa chi vulivi truvari i manciari? Ammenu così.. non ristammu a dajuni! (pausa, poi riprendendo a flirtare) E poi... jò... mica sugnu nu sconosciutu! Avi mò chi travagghiamu e stamu ntastissa casa! Quindi a baciatedda.. ma poi dari!

IOLANDA -A casa.. comi vidi... ora.. a canciammu! Non è cchiù a stissa!(maliziosa)E comunqui.. i baciateddi..poi.. pottinu complicazioni.... e considerannu comi vannu i cosi.. amorosi... l'avemu sutta all'occhi, no?... non

cummeni! Megghiu suli! Comi si dici: menu jaddini.. menu piddizzuni!

UGO - E va bè.. poi aviri puru ragiuni! In effetti u pinsava puru jò.. prima! Bruscatu pi comi sugnu! Ma poivotu fogghiu e dicu: ma quannu sugnu vecchiu chi fazzu sulu? Saravi l'aria di sta casa.. ma canciai idea! E ora dicu... (sempre più malizioso) in dui.. (indicando loro stessi) ... è sempri megghiu, no? Quindi.. fozza.. damunni sta baciatedda! (si sporge per darle un bacio)

IOLANDA -(titubante ma tentata, si tende a malapena per restituire il bacio ma poi si ritrae)Senti … facemu nacosa.. na speci i scummissa! Si i patruni tonninu assemi.. e nui ritunnamu a casa... si a sta storia c'è u famosu lietu fini.. allura.. fossi.. jò... ti dugnu a baciatedda.. e fossi.. dicu fossi... ti fazzu puru cacchi prumissa! Si insomma.. purrissi considerari a possibilità... ma è na luntana possibilità... miii... ni facemu .. più o menu...zziti! Chi nni pensi?

49


UGO -Si po' fari! Si po' fari! Lassamu fari o distinu! Seguemu sta storia e videmu comi finisci! Nta stufrattempu.. ogni pattu va suggellatu.. e quindi.... si nni damu na baciatedda?

IOLANDA -Ohhh! Tu a testa sempri a na patti l'hai! Fatti bastari chistu!(e lo abbraccia velocemente efreddamente )

UGO - (ricambiando l'abbraccio)E facemunnillu bastari! (Si sente suonare. Momento di si1enzio.)E n'autru mudugni? N'autru.. mali non fa! Però mmucciamunni vah! Chi è megghiu! ! (si nascondono ed escono di scena)

Stefano entra in scena perchè ha sentito suonare, seguito da Merlino in atteggiamento molto afflitto.

MERLINO – (a Stefano)Unni vai?

STEFANO –A potta sunaru.. vaju a vidiri cu è!

MERLINO - Non c'è bisognu chi vai! Tantu a potta spasciata è! Ccà ntrasinu e nescinu comi nenti fussi!

STEFANO - Non è cchiù spasciata! A giustai jò... chi me manuzzi santi!

MERLINO –(sobbalzando e girandosi attorno spaventato, magari nascondendosi dietro Stefano)Manuzzi santi?Unnè.. unnè!? Jò nenti fici.. nenti sacciu.. e nenti vogghiu sapiri!

STEFANO – (stranito, mostrandogli le mani) I me manuzzi santi? Ccà sunnu!

MERLINO - (che non ha ascoltato né visto le mani)Oh mali pi mia! A banca non pagò! A soggiruzza.. mali avidu! (facendo il gesto di tagliare la gola; poi si rià) Veramenti.. ora comi ora... mi farissi nu fauri! Idda ci cuppa si Ivanuzza mi cacciò! (piagnucola)

STEFANO - Dutturi.. ma chi stati dicennu? Chi c'entra so soggira ca potta chi giustai?(mostrando di nuovo lemani proprio sotto i suoi occhi) Chi me manuzzi santi!?

MERLINO - (accorgendosi finalmente delle mani)Oh disgraziatu! N'infattu mi facisti veniri!(togliendosi lemani davanti rudemente) E levimi sti mani davanti a facci! E non mi nominari cchiù! U capisti?

STEFANO  - Bonu.. bonu.. capìa! Mi pari a mia chi.. sta casa.. mali vi fa!

Risuonano

MERLINO – Stefinu.. stannu sunannu! A cu ci spetti?

STEFANO -  Si non avissu fattu u pacciu.. a st'ura...  avissi aprutu!

Stefano va ad aprire, facendo segno che il dottore è diventato un po' toccato. Poi andrà alla porta ma non lascerà passare nessuno, parlerà soltanto con qualcuno, infilando la testa nella porta socchiusa. L'interlocutore, anzi le interlocutrici, sono molto insistenti e cercheranno in tutti modi di entrare, si vedranno a volte mani, a volte piedi nel tentativo di entrare e Stefano faticherà non poco per impedirlo! Sono anche molto focose, infatti cercano di tirarlo a loro. A piacere si possono intravedere il tutto attraverso la finestra. Da questa pseudo lotta Stefano uscirà disordinato, scarmigliato e pieno di segni di baci con il rossetto in faccia. La scena si svolgerà in silenzio e nel frattempo...

MERLINO –(sempre più afflitto, sospirando più volte, non si accorgerà di nulla in quanto girato verso ilpubblico) Mi manca! Ivanuzza.. mi manca! Disgraziatu chi fui! Ah! Si putissi ritunnari arreti! (prende un fazzoletto dalla tasca e si soffia il naso rumorosamente) Dutturi.. comi ti cumminasti! Pi n'avventuretta... vaddacomi ti ridducisti! Nta na casuzza i nenti e... sulu! Si va bè.. mi puttai tutti i cammareri.. (acido) ...pi spregiu ciù fici!.. (di nuovo afflitto) … però … quantu vali na mugghieri! Soprattuttu quantu vali a mei e non chidda i ll'autri! (ripiange e risoffia il naso)

Stefano, felicemente sconvolto dalle effusioni ricevute,  ha finito, chiude la porta e torna da Merlino, che non lo 50


guarderà nemmeno, tanto è afflitto.

MERLINO – (distrattamente)Cu era?

STEFANO –(ancora  fra le nuvole)Tatina e Pipina! I sorelli… Tatina e Pipina!!

MERLINO - E cu su? Amici toi?

STEFANO – Ca quali! Quali amici mei!(pausa)Non è chi capìa bonu cu erinu! Parraunu i cussa.. mancu siaviinu pigghiari u trenu... e puru a rati! Nu pezzu una.. nu pezzu l'autra! Nu pezzu una.. nu pezzu l'autra! E agitavinu mani e pedi.. mi avvinghiavinu.. mi tiravinu.. mi strincivinu... mi avviluppavinu... e non mi lassavinu...

mancu fussiru nu pruppu!  Però.. dutturi.. (esaltato) …  chi pruppu! Anzi.. chi pruppi!

MERLINO –(che non ha sentito in effetti niente)Si .. ma chi vuliinu? Cosi di medicu? C'avinu malatii?

STEFANO –Nzu! Parraunu.. fra na strinciuta e n'autra... di na vesta pi dui.. di ddu vesti pi una... di ddu vesti pidui.. boh! Insomma... mi scanciaru pu sattu! Ammatula ci dicìa chi non era jò! Iddi sempri i supra si jttavinu! (in confidenza) E mi baciaunu puru ! E quantu! Dutturi .. lei comi sattu... si fici na nomina! (in sollucchero) Ma jò..mi pigghiai i fatti! E in cunfidenza.. mi scialai! Uhhh... si mi scialai!

MERLINO –(che ha ascoltato poco o niente)Ancora .. vesti? Maria.. sta storia non finisci cchiù! Ma cu miputtau! Basta! Pincu u sattu finìu! Murìu! E' defuntu! (comincia a piagnucolare) A mia mi manca Ivanuzza! E basta! Ahhhh!

STEFANO –E ' propriu veru! Unu si nn'accoggi di quantu voli beni a na pessona.. sulu quannu non l'avi cchiù!

MERLINO –(piange forte)

STEFANO – (fra sé)Eccu chi fini fici u gran dutturi! Il grande seduttore! Tony u Jadduzzu! Nta sti quattru muraa cianciri minestra! Annau mi pigghia e fu pigghiatu! (pausa, poi a Merlino) Ah! Si m'avissi scutatu a mia e dda sira inveci mi nesci.. inveci mi si dà appuntamentu cu Susanna tutta panna... s'avissi fattu na brisculedda cu mia e cu Ugu!... a st'ura non era nta sta situazioni! Na cosa sula avìa fari.. si propriu non cià facìa mi non si metti nte guai! e non si truvava nta sti rotuli scassi!

MERLINO - (sempre afflitto)Cosa?

STEFANO - Mi l'avia diri a mia chi dda sira.. facìa.. pi modu di diri... taddu! E jò mi cuccava nto so lettu.. apostu soi! E così... quannu so mugghieri vaddava.. vidìa a mia.. e non cuminciava mi si mancia a fogghia! Tantu.. idda già mu dici chi jò a cummogghiu sempri.. puru si in effetti non è veru.. ammenu però stavota u facìa cu piaciri!

MERLINO –(piange forte)   Ahhh! Me mugghieri!!!!    Fra un'ora … saranno ventiquattro ore …. che  sono stato

costretto ad abbandonare il tetto coniugale! Mi manca!! Ah!.. se mi manca!

STEFANO –Chi cosa? U tettu? Puru ccà l'avi nu tettu! A comi è è.. però c'è! Sutta un ponti non è! U peggiu c'èsempri!

MERLINO - Ma a mia mi piacìa u mei! Soprattuttu picchì i sutta c'era a me Ivanuzza!! Ahhhh!(piange forte e sisoffia il naso)

STEFANO - (prendendo anche lui un fazzoletto)No.. no... non mi faciti cianciri puru a mia!(si soffiano il nasoin contemporanea)

MERLINO - (sospira a volontà). Ah!

STEFANO - Dutturi.. pi faureddu... non ciancissi cchiù! Basta suspiri! Facitilu pi quantu mi vuliti beni! Jò hajuu cori sensibili e si vidu a unu accuratu.. m'accoru puru jò! E mi fa mali! Mi veni a depressioni! E vui non vuliti nu cammareri depressu.. veru? Fozza dutturi.. ridemu! Ridemu! Comi si dici... genti allegra, il Ciel l'aiuta! Allegria dutturi! Allegria! E vidissi chi i cosi s'aggiustinu!

51


MERLINO - (alzando la testa, sospirando). Speriamu!(poi guardandolo tutto scarmigliato e sporco)Ma chicumminasti? Ti sistimasti pi Cannaluari? A vatti a giustari vah!

Campanello.

MERLINO - (sempre afflitto)Sunaru!

STEFANO  - (mentre si sistema e si pulisce col fazzoletto)E cu si nni frega! Ridemu!

MERLINO - (sempre afflitto)Comi cu si nni frega? E si poi è me mugghieri, chi vinni ccà picchì rinsaviu!?Vacci.. fallu pi mia! Però.. si è cacchi autru.. spidiscilu! Non vogghiu vidiri nuddu! Haju u cori … troppu … amaru!

STEFANO - (fra sé)Eh! Ci finiu a …(malizioso) …panna.. nenti cchiù cosi duci.. sulu amari!(a Merlino)Edutturi... l'avi nu francubullu?

MERLINO - (sempre afflitto, risponde senza riflettere)No.. chi nni sacciu.. viditilla tu! Jo mi nni vaju a cianciri acacchi autra patti.. così tu non mi vidi e non t'accori! (esce ancora disperandosi)

Stefano va ad aprire

Scena seconda

Stefano, Masino

MASINO - (sulla porta)Ceccu u dutturi Merlinu! Mi mannaru ccà! Mi dissiru chi di oggi in poi si po' truvarisulu ccà! E sinceramenti non capisciu mancu u picchì! (cerca di entrare)

STEFANO - (cerca di impedire a Masino di entrare)No.. no.. unni sta annannu? U dutturi non c'è! E poi.. nufrancubullu l'avi?

MASINO - Nu francubullu? E chi c'entra u francubullu? Chi è spidiri?

STEFANO - Vui.. v'ata spidiri vui! Accussì mi dissi u dutturi e accussì vi dicu!!

MASINO - Ma finitilia i babbìari e facitimi passari! C'è parrari subitu.. o dutturi.! Aggomentu: me mugghieri!

STEFANO - Bruttu aggomentu! Non ci u cunsigghiu!

MASINO - Bruttu aggomentu.. me mugghieri? E picchì mai? Chi ci fici me mugghieri?

STEFANO -(fra sé)Eehh! Chiddu chi ci fici! Storia longa!(forte)No.. chi capistu.. a mugghieri du dutturi è ubruttu aggomentu.. ora comi ora!!

MASINO - E chi c'entra me mugghieri ca mugghieri du dutturi?

STEFANO - (fra sé)C'entra.. c'entra!(forte)E quanti cosi vuliti sapiri! E poi chisti non su cosi chi.. si nni parraaccussì... all'acqua di rosi... cosi privati su! Jò... cammareri .. sugnu comi i cunfissuri e i dutturi.. non pozzu parrari! (fa segno di bocca cucita) Jò .. per esempiu... mica vi pozzu diri chi nta famigghia du dutturi c'è traficu! Jò mutu sugnu! (fa segno di bocca cucita) O mica vi puzzu diri chi u dutturi dummìu fora l'autra notti! Jò mutu sugnu! (fa segno di bocca cucita) E nent'appocu vi pozzu diri chi u dutturi è nta sta casa picchì so mugghieri u ittau fora da casa! Eh! Jò mutu sugnu! (fa segno di bocca cucita)

MASINO – Uh!Quanti belli cuttigghi!    E comunqui … ora capisciu picchì u dutturi è ccà! So mugghieri.... (fa

gesto con le mani di cacciare e magari tipo un fischio).. fora! E brava a signora Merlinu! E soprattuttucomplimenti o dutturi!

STEFANO – E...  a vui... cu vu dissi?

MASINO - Vui! Ora ora!

52


STEFANO - Jò? Nummira mi dati! Jò mutu sugnu!(fa segno di bocca cucita)

MASINO – Uh! Senza dubbiu! Comi i pisci! Precisu!(pausa)Comunqui.. jò e u dutturi.. semu nta stissa bacca!Me mugghieri.... non mi cacciau da casa a mia.. ma si n'annau idda! Dopu chiddu chi succidìu ajeri... pluff!.. scumparìu!

STEFANO - Puru a vostra desi i nummira? Ci ava essiri cacchi cosa nta l'aria!

MASINO - No sacciu! Sacciu sulu chi sugnu ccà picchì di solitu idda.. a st'ura... va unni u dutturi! E si u dutturi èccà... ccà ava veniri! Ammenu... speru! Pi cui.. jò … restu ccà! E spettu!

STEFANO - Vinistu inutili... ccà non putiti stari... u dutturi non voli vidiri a nuddu... pi cui si soninu.. jò haiul'oddini di spidiri.. con o senza francubullu! E cuminciamu cu vui.. chi già stastu puru assai! (spingendolo verso la porta) Dietrofront.. marsch! E si non vi n'annati.. vi mettu puru u timbru! (al pubblico) Nu beddu cauci ntotridici e deci! (suonano, quindi a Masino) Pi stavota vi savvastu! (va alla porta)

Scena in silenzio. Stefano va alla porta e viene tirato da una mano femminile. Inizia così una specie di lotta, tipo quella di prima con le sorelle: a volte Stefano si vede sulla porta, poi risparisce tirato dalla solita mano, o si intravede dalla finestra; in ogni caso rientra sempre più scarmigliato e pieno di segni di rossetto. Nel frattempo Masino, girato verso il pubblico, non si accorge di nulla.

MASINO - (al pubblico)Si non rinesciu a parrari cu dutturi..si non mi juta iddu …non haju autru i fari!Quannu .. prima o poi.. vidu a Susanna... negu tutti i cosi! A Rosa? E cu a conusci! Mai c' è parratu! Mai l'è smicciata! Pi l'anima di motticeddi.. mai l'è mancu vistu! Oh! E' l'unica cosa i fari! (pausa) Poviri motticeddi mei! A st'ura si rivotinu nta tomba!

Stefano riesce a chiudere la porta. E' ovviamente sconvolto, ma di nuovo fra le nuvole.

STEFANO - (fra sé)Però! Sta cosa chi mi scancinu pu sattu... mi sta propriu piacennu! Chi piaciri chi mi stajupassannu!

MASINO – (vedendo Stefano)Chi vi succidìu?

STEFANO – (mentre si sistema, sempre fra le nuvole)Nenti! Fui catturatu da un pruppu fimmina! E chi pruppu!

Risuona il campanello.

STEFANO -(illuminandosi)Oh, mamma! E si è n'autru .. pruppu? Ora ni facemu na bella 'nzalata!(si frega lemani e va ad aprire)

Scena Terza

Masino, Stefano, poi Alfonsina, Ivana

STEFANO –(accorgendosi che sono Susanna e Alfonsina, entrando rapidamente, un po' dispiaciuto). Pi stavota...nenti nzalata! (a Masino) Ancora ccà siti? Viditi c'arrivaru a soggira e a mugghieri du dutturi.. cosi privati.. cosi privati! E vui.. vi nn'ata annari!

MASINO - Chi futtuna chi avi u dutturi! Ammenu a soi di mugghieri si accalau.. e vinni a parrari! E a mei..unn'è?

ALFONSINA - (entrando tutta di fretta)Andate da  mio gener.... anzi no.. dal dottore Merlino e ditegli che sono

qua!

MASINO - (fra sé, meravigliato)Oh! A riggina? Accussì ffiziunata è? Nzu! A cosa non mi è chiara!

STEFANO - Vaju.. vaju... u dutturi saravi cuntentu!(esce)

ALFONSINA - Vedremo!

53


MASINO - M'ata scusari... involontariamenti sintìa i vostri discussi.. maaa.. vui non siti a riggina? A riggina iGroellandia?

ALFONSINA - Che cosa sono io?

MASINO - A riggina i Groellandia!

ALFONSINA - Io? la...(Ride, poi fra sè)Gli sta tornando l'eczema! Tu guarda una malattia della pelle che puòdeterminare demenza… mah! (forte) Non potrei neanche vivere in Groenlandia.. fa troppo freddo!

MASINO -Nooo!? Allura pigghiai ciciri pi favi!

ALFONSINA - Penso proprio di si!

MASINO – Ma chi cosi strani chi mi stannu succedennu nta sti jonna! Mah!

Entra Ivana

MASINO -(saluta Ivana con un inchino, che risponde con un cenno del capo; poi fra sé)Però! Bidditta asignora Merlinu! Complimenti o dutturi! (ironico) Soprattuttu picchì sa fici scappari! Ma jò sta scena mi ll'è godiri.. mi mettu nto'n'anguleddu!

(entra di nuovo pure Stefano: scena successiva mimica. Stefano vedendo Masino ancora lì, lo rimprovera di non essersene andato, lo prende dall'orecchio o dalla collottola o da qualche parte a scelta e se lo porta via con sè)

ALFONSINA - (alla figlia)E tu, mi raccomando, nessuna debolezza!

IVANA - Non abbiate paura, mamma!

Scena Quarta

Gli stessi, Merlino

MERLINO -(entra ancora afflitto, ma illuminato dalla presenza di Ivana, di slancio, le va incontro ). Ivana,mia adorata... finalmente! Ah! In che agitazione mi hai messo! (fra sé) Finammenti finìa mi m'accoru!

ALFONSINA - (ferma Merlino mentre passa)Alto là, signore!

MERLINO – Eh!?!(fra sè)  Ora chi fa puru u vigili?

ALFONSINA - Non fatevi illusioni sul motivo della nostra presenza qui! Io.. personalmente... sono qui contro lamia volontà! Voi.. per me... meritereste la dilapidazione...nooo .. come si chiama? Lapidazione... cioè dovrebbero buttarvi un sacco di pietre...

MERLINO - Ma...cosa dite?

ALFONSINA - Ah! credevate che la faccenda finisse così? No! Conosco i doveri che mi sono imposti dalla mia

condizione di madre!...

MERLINO -  (Fra sé)Ahi!... Si chista s' immisca... fari paci cu me mugghieri? A vidu dura!

ALFONSINA - Caro genero, se così posso dire, vi riporto vostra moglie!

MERLINO - Ah! cara suocera, che bel gesto!(Sta per slanciarsi.)

ALFONSINA - (arrestandolo). Alt! Indietro!

MERLINO – (fra sé)N'autra vota?! Ora mi fa puru a multa.. a vigilessa!

ALFONSINA - Non è affatto come pensate voi!... Abbiamo riflettuto a lungo, mia figlia e io, ed ecco quel cheabbiamo deciso!

54


MERLINO – (fra sé)Si comi no.. “abbiamo”... deciso! Idda dicidìu! E si è così.. mi pozzu scuddari i Ivana! Mipozzu sciugari u mussu ca pezza i lana!

ALFONSINA - Fra voi e vostra moglie... è tutto finito!

MERLINO - (ridendo con amarezza , fra sé)Eccu! Sulu u tennu non nzettu jò!

ALFONSINA - E ora passiamo alle cose pratiche: mia figlia continuerà ad abitare sotto il vostro tetto.. cioè aPalazzo Merlino... e voi resterete (sdegnata).... in questa casa.. in questa misera.. sartoria... per ricordarvi sempre

dell'enorme... idiozia... che avete fatto! Pagherete... a vita!

MERLINO - (fra sé)Uh! Chi bellu prugittinu! Ma a mia non mi gabbizza! Jò non pagu nenti.. figuramunni avita! (forte) Dite? Fatemi parlare da solo con mia moglie!

ALFONSINA - (continua  senza aver sentito la richiesta di Merlino)E io abiterò... ovviamente...  con lei!

MERLINO  - (fra sé)Era scontatu! A vidi a vecchia..  (acido) …chi si impossessa di cosi mei!!!

ALFONSINA -Per essere la sua consigliera la sua  difesa.. difess...difen…difendi… difenditrice!

MERLINO -(Prorompendo)Basta! Ora basta! Ma è pazzesco, andiamo!... Difenderla da cosa? Che cosa mi sirimprovera in fin dei conti?... Sì, dillo tu, Ivana, che cosa mi rimproveri?

IVANA - Io?

ALFONSINA - (vivacemente)Non rispondere, Ivana!

MERLINO - (furioso)Ah! insomma! volete lasciarla parlare?

ALFONSINA -      Contegno,  signore…  Ivana  si  avvale  della  facoltà  di  non  rispondere…  io  sono  la  sua...

avvocatessa!

IVANA - No mamma, finiamola…( al marito)Come, signore, avete il coraggio di chiedermi che cosa virimprovero?

ALFONSINA - Sì, hail coraggio...è coraggioso…e imbroglione … come tutti gli uomini!

MERLINO - (bruta1e).Non ho parlato con voi!...(fra sé)Sta ntrichiddera..(a gesti, furioso) …unn'è campaddu!

IVANA- Prima di tutto, vi prego di parlare più garbatamente a mia madre, che è una... signora!

MERLINO - (fra sé)Uh! Assai è signora! Pittegula e lingualonga!!(forte)Va bene, ma lo faccio per voi! Beh, eallora?

IVANA - Come!? Vi sorprendo in questa specie di... equivocasartoria … in intimo colloquio con una donna didubbia moralità… mentre la stringete al petto...

MERLINO - (vivacemente la interrompe)Scusa... tengo a precisare... non era mia!

IVANA - Chi?

MERLINO - La donna! Me l'avevano consegnata!

IVANA - Davvero?...Era arrivata per posta? Ve l’aveva consegnata il postino? Ed è per questo che la stringevatefra le braccia?

MERLINO - Io? Oh.. no! Se tu avessi guardato... non la stringevo!(fra sé)Ci avìa vinutu u stinchiti e a stavanguantannu! E pisava puru!

IVANA - Vi dico che la stringevate fra le braccia e lei ansimava….era eccitata…sembrava stesse male.. chissà di

55


che cosa  aveva bisogno!

MERLINO - (afferrando la palla al balzo)Ah! Lo vedi? Stava male!... Aveva bisogno di un medico…. Questo ti

dimostra a sufficienza...

IVANA –(lo interrompe)Che... voi correte dietro alle sartine! E a tutte le donne… purché vi diano facilmentecorda... insomma purché respirino!

ALFONSINA - E me le presentate come clienti !

MERLINO - (con volubilità)Ma no, questa è un'altra faccenda! Non confondiamo!(ad Alfonsina)La donna cheavete visto è la signora Oliva, la moglie del signor … Masino Oliva! Mentre l'altra...

ALFONSINA - (acida )Era  la moglie di chi?

MERLINO - (rapidamente)Del signor  Masino!

ALFONSINA - Ah, sì? Allora è bigamo!

MERLINO - Certo!... eh? ma no, ma no, ma no! oh! non c'è modo di capirsi!(ad Alfonsina)Siete voi checonfondete le cose! Di che vi impicciate, insomma! Sono cose che non vi riguardano! (fra sé) Dissi ca mpaddu e a mpaddu! Mi sta facennu peddiri a pacenza!

ALFONSINA - Come, di che m impiccio!? Si tratta di mia figlia…della mia creatura…che ho partorito io…conla mia…pancia…

MERLINO - ( furioso)Si…si…ma vi immischiate nella nostra vita privata!... Non ho sposato voi, mi pare!

Dunque, devo dare spiegazioni solo a mia moglie e non ho bisogno di voi! Siti di troppu!

ALFONSINA - Non sperate che vi lasci solo con Ivana! Figuriamoci! Quella povera bambina nelle vostre maniadescatrici… di maniaco sessuale…di pedofono... pedologo... pedofilo...

MERLINO - Finu a prova contraria vostra figghia è maggiorenni e vaccinata quindi quali pedofilu!(alzando lespalle, esasperato). E poi non dite sciocchezze! Nelle mie mani! Nelle mie mani!. Che parole grosse!...Non voglioadescare…né imbrogliare nessuno! Vi ho detto che voglio parlare da solo a solo con mia moglie... ne ho diritto, mi pare!

ALFONSINA - No!

MERLINO - (con voce rauca, soffocando un grido di rabbia).Oh! Siete insopportabile…(fra sé)Voglio fare unacarneficina…Voglio vedere il sangue scorrere a fiumi! Ora chiamu a Affiu Manuzzi santi mi mi nzigna u misteri! Così poi puru i me mani diventinu santi! Ihihih! (ride sardonico)

Si sente che è sul punto di strozzare la suocera; ma si trattiene, e comincia a camminare avanti indietro.

IVANA - Mamma, accordategli quel che chiede! Almeno non avrà nulla da rimproverarci!

ALFONSINA - (con un fil di voce rauca)Ma io ti conosco, ti lascerai abbindolare!

IVANA - Non abbiate timore!

ALFONSINA - E sia, vi lascio! Non potrete dire che non ci metto buona volontà! E tu, non cedere!...(A parte)Ah! povera bambina! e pensare che se non ci fossi io, si sarebbe già riconciliata!... (Facendo una smorfia a Merlino) Muh! Mhuuuu…Toro infuocato! (Esce verso sinistra)

Scena quinta

Ivana, Merlino, poi Alfonsina, Stefano

56


MERLINO - (dopo una breve pausa, e dopo l'uscita di Alfonsina si dirige a passi lenti e silenziosi verso Ivanache sta all'estrema destra; poi, calmissimo, ovviamente mentendo). Senti, Ivana, dimentica per un momento tuamadre e credi a me! Quelle due donne, sono un segreto del signor Masino, non mio! Non le conosco! Quando ti dico che sono due.. due casi clinici, ecco! Mi hanno chiamato in quanto medico... per un fatto patologico curiosissimo... di medicina del sistema nervoso…. Non ti posso spiegare, è roba scientifica, ci vogliono studi

speciali! Ma credimi, tutto è finito. Mi hai sorpreso mentre stavo facendo un'esperienza! Non è riuscita!... e l'ho lasciata perdere…. E non ne farò più!

IVANA - E’ facile parlare, ora!E poi .. perché ti sei... affittato... questa.. sartoria?

MERLINO –Era un'esperienza che dovevo fare in un posto tranquillo.. e questa casa mi è sembrata un'ottimasoluzione! Tutto qui! Non pensare male .. mia adorata!

ALFONSINA - (introducendo la testa dalla porta)Avete finito?

MERLINO - (brutale,fra sé)Grrr! Affiu.. chiamatimi Affiu!(forte)No!... Quando avremo finito, vi chiameremo!

(fra sé)  Fossi!

ALFONSINA – (alla figlia)Non gli dar retta, mi raccomando!(Rientra)

MERLINO - (a parte, in collera)Chi ci pigghiassi un sintòmu! Chi jò.. ovviamenti.. mi vaddu bonu di curari!(A Ivana, con molta dolcezza) Ti assicuro che quel che ti ho detto è vero! Non potrei mai mentire io su questecose! (magari incrociando le dita, poi a parte) A li voti mentiri.. è fozza maggiuri!

IVANA - (cedendo)Oh! se potessi crederti!

MERLINO - (con trasporto)Ma credimi dunque!

IVANA - Oh! sarebbe così bello poter avere fiducia!...ma non posso!... voi mentite sicuramente!

MERLINO - (infervorato)Ma no, che cosa te lo fa credere?

IVANA -  La mamma!

MERLINO - (con rabbia repressa e ridendo amaramente)Ah! tua madre!... la tua buona mammina!... Ma non èuna ragione, la tua mamma!... (fra sé) Trema soggira... tra pocu ti presentu Affiuzzu!

IVANA - (la quale non chiede altro che di cedere)Avreste ilcoraggio di … giurare?

MERLINO - Ma... mia adorata...

IVANA - Oh! per convincere la mamma! Giurate che mi dite la verità e principalmente che mi volete bene e chenon mi farete più ingelosire con altre donne! Potrei mettere una pietra sul passato ma sarei... sono... sarò molto attenta in futuro!

MERLINO - (a parte, con convinzione e sardonico)Non c'è bisognu chi a cunvinciu jò.. a soggiruzza! Affiuzzuavi metodi... cchiù efficaci! (Alzando la mano, ma con l'altra incrociando le dita dietro la schiena) Giuro che è la verità... tutta la verità... nient'altro che la verità! E giuro e prometto .. solennemente...che non darò più adito a gelosie coniugali! (fra sé) E chistu u dicu cu tuttu u cori! Mi bastau! Autru chi!

Suona il campanello. Merlino e Ivana, impegnati nella loro discussione, non si accorgono né del campanello né della scena successiva. Stefano va ad aprire, con atteggiamento di chi è in attesa di qualcosa di piacevole. E in effetti, ci sarà ancora un situazione simile alle precedenti.

IVANA - Oh! Grazie! Ma allora la donna con la quale vi ho visto, non la conoscete?

MERLINO - Insomma, se tu mi trovi ancora con lei, ti permetto di tradirmi col primo che capita…di fare ilparagone con un altro…perché se i mariti permettessero alle loro mogli di avere degli amanti per fare il

57


paragone…ci sarebbero molte più donne fedeli e molti meno matrimoni rovinati….( poi ci ripensa, fra sé)

Merlinu? Ora mi sa chi parrasti assai! Datti na controllata! (forte) No.. forse è troppo! Comunque … se tu mi troverai ancora con lei…TI PERMETTO… di pensare quel che vuoi, va bene? Mi perdoni? ( cerca di baciarla)

IVANA - Oh! No! Non in questo modo, più tardi! Quando la mamma se n'è andata!

MERLINO - (sardonico, fra sé)Cu Affiu.. si nni va.. ihh.. pi sempri!  E aggomentu chiusu!

Stefano ha chiuso la porta e come al solito è scarmigliato e pieno di segni di rossetto.

MERLINO - (forte)Abbracciami, almeno!(Merlino abbraccia Ivana)

Stefano, vedendoli abbracciare, ancora in estasi, farà finta, imitandoli,  di abbracciare e sbaciucchiare qualcuna.

Poi, sospirando, esce.

Masino compare sul fondo.

Scena sesta

Gli stessi, Masino

MASINO - (ha visto Merlino mentre abbracciava Ivana; a parte, stupito)Oh! Vadda .. vadda! U vidi a Pincu?L'amanti si fici! E chi amanti! A mugghieri du dutturi!

Rimane sulla soglia della porta, e ascolta.

MERLINO - Sei un angelo!

IVANA - Ma voi sarete giudizioso, e non farete più come l'altra notte ... invece di passarla con me, da bravo,dove siete stato? Oh! dovrete spiegarmi!

MASINO - (scandalizzato).Oh!

MERLINO - Non avrai più niente da rimproverarmi, mai più!

IVANA - Oh! Vi rimprovero di essere un cattivo marito, di non amare vostra moglie!

MERLINO - Sei tu che non ami tuo marito!...Quando si ama il proprio marito…si ha fiducia in lui…e anche selo si trova a letto con una donna …non si afferma che il marito non ami più sua moglie…si chiede con dolcezza al marito….: Signore…per quale motivo vi trovate a letto con questa signora? ...Debbo pensare che non mi amiate

più?

MASINO - (scandalizzatissimo, fra sè)Ma chistu chi sta dicennu? Avi propriu na facci i sola! Mancu jò i dicu sticosi! Chistu mi batti propriu! (mentre si avicina a loro, a voce alta) Scusati.. scusati u distubbu! Tranquilli! Jò ora ora arrivai.. nenti vitti e nenti sintìa! E nenti dicu! (fra sé) Puru si ci sarìa i diri!!!

MERLINO - (fra sé)Uhh! Chi camurrìa! Ora chistu spascia l'opira!(A voce alta)Eh! vi presento la signoraMerlino!

MASINO -     Cettu.. cettu! Tutti i cosi sacciu! (Ride nel salutare; a Merlino, in confidenza) Ah! Poccelloni!

Vecchiu farabuttu! Vi fazzu i me complimenti!

MERLINO - (stupito, fra sé)E di chi? Chi voli diri?

MASINO - Comunqui.. complimenti a patti... a nui.. a nui.. ni pinsastu? L'avistu .. u tempu.. pi nui?(facendol'occhiolino) Fra na .. situazioni e n'autra!

MERLINO - (rapidamente)Uh! Eccomi no?!?(A parte)Si chistu non si cuci a bucca.. scoppia a bumma!

MASINO - Ah si? E ...a vesta i me mugghieri.. a cuminciastu? Comi sta vinennu? Non mi diciti chi a finistu già!?Non cridu propria chi … (facendo di nuovo l'occhiolino) ... avistu tuttu stu tempu!

58


MERLINO –(in difficoltà)Già.. già! Troppa grazia!(cercando di cambiare discorso)Però.. parramu di autru... uliggistu stajunnata u giunnali? Jò no! Chi dicìa.. chi dicìa?

IVANA - (preoccupata, a cui non è sfuggita la domanda di Masino)Di che vestito parla?

MERLINO - (assumendo un tono distaccato, ricomincia a mentire)Nulla, una vestaglia! Cioè, no... un vestitoche ho fatto fare per sua moglie, un vestito termo...termostatico!

IVANA - Termostatico? Che significa?

MERLINO - (come prima).Sì, un vestito termostatico... con dentro l'elettricità! È sempre una faccendascientifica! (A parte, nervoso) Oh, si purrìa ci scippirìa u coddu a stu disgraziatu! Puru iddu u mettirìa nte mani di Affiu! (poi fa finta di riflettere per cercare di dare una spiegazione plausibile) Cerco di spiegarti: quando sentiamo freddo stiamo male...non possiamo lavorare bene...soffriamo...quando è molto caldo il nostro sistema nervoso impazzisce...un vestito termostatico fa in modo che la temperatura del nostro corpo sia sempre ottimale! (tra sè) Uhhh..di comi parrai … mancu jò mi paru!

IVANA - Uhm! non ci vedo chiaro!

MERLINO -    Ma no, non metterti in testa altre idee... mia adorata !

MASINO – (a parte)Mia adorata! Senti a chistu... troppa cunfidenza ci dugna! Puru davanti a mia! Non aviritegnu! Chi facci tosta!

MERLINO - Non essere sospettosa!... devi avere sempre fiducia in me!... Ti dico che non amo e non amerò chete, e questo ti deve bastare... mia adorata!

IVANA - (con aria dubbiosa)Oh!

MASINO – (anche lui con aria dubbiosa e meravigliata)Oh!

Scena settima

Gli stessi, Basilicò

MASINO - (vedendo entrare Basilicò, che entra con la propria chiave)Oh Santa Maria! U dutturi... u marituarrivau! (Estrae il fazzoletto e fa disperati segnali a Merlino che gli volta le spalle e non vede niente)

MERLINO - Ti ripeto .. mia adorata.... che ti amo... ti amo... ti amo! E ti amerò per sempre!

BASILICO' - Pinsava chi non c'era cchiù nuddu nta sta casa... però... ntrasiri e sentiri sti paroli... ah! chi ariaromantica chi c'è ! Inchi u cori! Megghiu oggi chi ajeri!

MASINO  - (facendo segnali). Eh! signor Pinco! Signor Pinco!

Accorgendosi che Basilicò lo guarda, per darsi un contegno finge di farsi aria col fazzoletto, mentre manda saluti a Basilicò. Basilicò, stupito, estrae il fazzoletto ed esegue gli stessi gesti di Masino.

MERLINO - (con tenerezza)Ivana... mia adorata...ancora un abbraccio!(Vuole abbracciarla. ) IVANA - Su, non davanti a tutti!

MERLINO - Perché? non ho mica vergogna!

MASINO – (fra sé)Oh! Ma chista è rossa! “Ti amo” di ccà.. “abbracciamoci” di ddà... cusì.. davanti a iddu e stubabbu (indicando Basilicò che sorride da ebete) non si scumponi propria! Ma i chi è fattu? I mammiru? E ci ridi puru!

BASILICO' - (avanza con comica gravità e batte sulla spalla di Merlino)A vui! Sintiti! Jò … ccà sugnu!No..ciù dicu picchì mi pari a mia chi non mi vidistu! Eeeeh! Autri cosi i fari! Eeeehh!

59


MASINO - (cercando di nascondersi occhi e orecchie)Non vogghiu avvidiri! L'eclissi ora succedi!

MERLINO - (infastidito perché amoreggia ancora con Ivana, senza prendersi nemmeno la briga di girarsi). Eh?

Cosa?

BASILICO' - (fanciullone)Chi è.. non mi nni dati cunfidenza? Mancu bongiunnu mi diciti?

MERLINO - (distrattamente)Ah! buongiorno! buongiorno!

MASINO - (sbalordito).E chi è? Nenti ecclissi?(tremendamente incuriosito e meravigliato)Signor Pincu.. miscusassi na dumanna!

IVANA – (colpita dal nome con cui è stato chiamato il marito).Pinco? Perché ti chiama Pinco?

MERLINO - (imbarazzato).Eh? credi che abbia chiamato me?...Non credo! Non ci sta tanto bene …(indicandosi la testa) ... (A parte) Si non mi dugnu di vessu mi fazzu lluntanari a Ivana... chistu mi nni cumminacacchiduna rossa.. anzi.. russuna! (A voce alta, ad Ivana) Mi sembra che la mamma ti chiami!

IVANA - Ma no!

MERLINO - Ma sì, ma sì! Andiamo, vieni!(e trascina Ivana uscendo a sinistra)

Scena Ottava

Masino, Basilico'

Momento di silenzio. Masino e Basilicò si guardano. Poi Basilicò indica col dito la porta da cui è uscito Merlino ed entrambi scoppiano a ridere.

MASINO - (continuando a ridere)Cettu chi è scumminatu assai!(a Basilicò)Ma …. com'è chi vui … non diciti

nenti? Sta cosa pari chi non vi tocca mancu a prima peddi! Nenti.. friscu comi i rosi!

BASILICO' - Pregu? Stati parrannu cu mia?

MASINO – (guardandosi attorno)Viditi a cacchi autru? A mia non mi pari!

BASILICO' –(anche lui guardandosi attorno)E mancu a mia!

MASINO – E allura?(aspetta la risposta da Basilicò, ma lui, incurante, non risponde; Masino, quindi,sbalordito, fra sè) Chistu troppu llariu è! Megghiu mi fazzu finta i nenti! (riflettendo)) Ma … non è chi nentinenti è suddu e non sintìu mancu na parola di chiddu chi si dissinu ddi dui?

BASILICO' - (a Masino, ridendo)Mi sa.. chi nui dui.. prima.. erimu i troppu! Pi chistu.. i piccioncini.. sin'annaru! Vularu! Si.. si.. vularu!

MASINO - (sbalordito sorride forzatamente).Eh! Eh! Già.. già!(A parte)Ma quali suddu! Puru obbu!!

BASILICO' - Cettu.. chi …  ddi dui... erinu.. n'amuri! Tenniri.. tenniri! Romantici!

MASINO - (ridendo per compiacenza). Si..si.. comi no!(A parte)Ma com'è chi a chistu non ci nni frega nenti?So mugghieri e u sattu sa ntenninu.. davanti e so occhi.. e iddu.. nenti! Dici puru chi su … tenniri! Ma in chi munnu stamu! Mah! (A voce alta, deciso a dirimere la questione) Sintiti.. ma.. ma spiegati na cosa? Ma picchì non vi controllati megghiu a vostra mugghieri? Mi pari a mia chi n'avi propriu bisognu!

BASILICO' -     (sorpreso)    Me mugghieri? Chi c'entra me mugghieri ora? Jò a vui non vi capisciu propria!

(Pausa) E poi.. datimi tempu! A ritruvai sulu ajeri! (A parte) Oh.. ma chistu è stranu! Fa discussi.. strammi!

MASINO - Chi voli diri chi a ritruvastu ajeri?

BASILICO' - Ma a vui chi vi nni frega i me mugghieri?.. ora jò vurrissi sapiri! Chi vi nteressinu i fatti mei!?(pausa) E comunqui.. si vi fa sentiri megghiu.. vi dicu chi me mugghieri m'avìa lassatu … in tridici!

MASINO  - Pu sattu!!!

60


BASILICO' - No! Pu generali!

MASINO - Puru!(A parte)Na bedda culumbrina avi pi mugghieri!

BASILICO' - ( riprendendo il discorso)Avi no sacciu i quantu chi a ciccava! E ajeri. così.. tuttu nta na vota... tac!A ritrovu nte brazza.. avanti nzittati i cui?

MASINO – Unu a casu... du signor Pincu!

BASILICO' - (sbalordito)Sissignori! E vui.. comi u sapiti?

MASINO - Mah! Attrova!(A parte)Comi maritu cettu chi avi un curaggiu d'un liuni!

BASILICO' - Quannu mi vitti me mugghieri.. ajeri.. dopu tant'anni..... pa filicità... mi tirau puru na moffa! E chi

moffa! Propriu du cori  ci vinni... tantu era cuntenta! E puru jò... era tuttu priàtu!

MASINO - (fra sé)  Complimenti.. cunnutu e cuntentu! Chistu è propriu llariu!

BASILICO' - (a parte)Sugnu sicuru chi u dutturu cadi di nuvuli quannu cchiù taddu ci presentu a me mugghieri!

Na soppresuna ci fazzu!

Scena nona

Gli stessi, Merlino

MERLINO -(rientra, fra sé)Oh! E a soggira è.. più o menu.. ricittata!(a Basilicò)M'ata scusari, Bacilicò,(frasé) Ciaura tu e ciaura jò! (forte) ….si ant'ura non vi desi cunfidenza! Era .. comi diri... in tutt'autri faccenni

affaccennatu! (ancora in estasi) E chi faccenni! BASILICO' - Mancu l'ata diri! E si non ni capemu fra nui autri! MERLINO - (a Masino). Ah! Ancora ccà siti vui? Mittistu radici? MASINO - (tirando Merlino da parte, all'estrema sinistra)Nui dui.. ama parrari!Basilicò, molto ingenuamente, li raggiunge per ascoltare. MASINO - (a disagio per la presenza dell'intruso, a Basilicò) Scusati... su cosi nostri!. BASILICO' - (ingenuo)Non vi biliati pi mia! Libiri.. libiri!

MASINO - (ridendo con imbarazzo)Ripetu.. su cosi …. pessonali!

BASILICO' - E va bè! Comi vuliti! (Va a sedersi  e durante quel che segue sfoglia  giornali e tocca di tutto.)

MASINO - (a mezza voce, a Merlino)Avi ddu uri chi ceccu mi vi dicu na cosa! Videmu si ora cià pozzu diri..finammenti! Allura... vinni ccà.. picchì... siccomi chista è l'ura chi me mugghieri va unni u dutturi.. pa solita visita no?!... vinni ma spettu! U dutturi … (indicando con la testa Basilicò, mentre Merlino a questo gesto lo ripete con lui senza capire) ... ora è ccà... quindi a spettu ccà! Ccà ava veniri! Si Diu voli! Jò... ci vogghiu parrari! E non l'èpututu fari picchì.. avi di jeri.. chi scumparìu!

MERLINO - (preoccupato)  Pi la miseria!(piano)A vidi a Susanna!

MASINO - Chi dicistu?

MERLINO - Nenti.. nenti.. mi dispiaci!

MASINO - Non mi dicissi nenti... figuramunni a mia! Sulu chi non sacciu comi è fari mi ci spiegu a storia diRosa e soprattutu mi cià fazzu gghiuttiri!

MERLINO - Già.. comi?

MASINO - A mia veramenti n'idea mi vinni! Sulu chi haju bisognu i vui!

61


MERLINO - (preoccupato)In chi.. sensu?

MASINO -   A Susanna ci dicu chi Rosa.. è l'amanti vostra.. non mei! Cchiù facili i così!

MERLINO - I chi??? Ma non mi passa mancu pi l'anticamira du ciriveddu! Vu putiti scuddari! No.. no.. no! Vuipacciu siti! (fra sé) Sulu iddu mi manca.. siccomi n'aju picca guai!

MASINO - (naturalissimo)Ma qual'è u problema? Resta sulu fra nui autri! Jò.. vui.. e Susanna!

MERLINO - E semu troppi!

MASINO  - (supplicando)E fozza.. signò Pincu!

MERLINO - Non mi llisciati … chi tantu non ci nesci nenti! E poi chi dirìa a signoraMerlinu?

MASINO -  (sbalordito guarda Basilicò e lo indica con la testa, ma Merlino non si accorge che intende Basilicò

enon lui) Picchì vui pinsati.....

MERLINO - Cettu! E pensu chi è megghiu mi vi faciti jutari i cacchi autru!

MASINO - E i cu?

MERLINO -E chi ni sacciu jò! Ddà ..(indica Basilico')  pruvati cu iddu.. viditi si vi po' jutari iddu!

MASINO - (scandalizzato)A iddu? Chi faciti? Babbiati? Ma vu mmagginati chiddu chi cumminirìa a signoraMerlinu? Ni fa novi.. a tutti quanti.. comi minimu!

MERLINO -(molto ingenuamente)E c'ava cumminari? Ma chi vuliti chi ci nni frega di ll'affari vostri!?!

MASINO -     (fra sé) Affari mei?      Ma chisti pacci su! Ma l'hannu na cuscienza? Ma comi ragiuninu? Mah!

Comunqui.. si a iddi ci sta beni.. a mia.. puru! Basta chi ricettu sta storia!

MERLINO - (a Basilicò)Sintiti.. ccà u signori v'ava ciccari na cottesia!

MASINO - (rincara la dose)  Na cottesia .. rossa..... ah!? ma farissu?

BASILICO' - (inquieto).Jò?!?

MASINO - Si.. vui!

BASILICO' - (imbarazzato)E chi v'è diri! U fattu è... si insomma.. è fini i misi... e non mi ristau cchiù nenti! Simi girati suttasupra.. nenti cadi!

MASINO  -(rassicurandolo)Quali soddi! Chi capistu?!

BASILICO'  - (rassicurato)Ah.. si non c'è soddi i nesciri.. a disposizioni!

MASINO - No .. tranquillu! U fattu è chistu.... uttimamenti... tira aria i tempesta cu me mugghieri! Dicemu chifu... questioni di... amanti.. a mei.. pi essiri precisi!! Insomma va... mi fici scannagghiari comi nu babbu!!

BASILICO'- (sorridendo, fra sè).N'avemu n'autru!(forte)Oh! Povireddu! Chi mala cumpassa!(pausa)Si.. majò chi ci ntrasu?

MASINO - Ci ntrasiti.. ci ntrasiti! Dicemu... chi... me mugghieri sta vinennu ccà.. vidi a vui... e di vui si fida... evui ci diciti.. così.. nto parrari.. chi a signora Vigna-Dalmonte.. è a vostra.. amanti! Così idda si ricetta.. e mi pidduna! Ah? Non è na bella idea?

BASILICO'- (canzonando)Siii... grandiosa! MASINO - Brau! Giustu diciti! E' grandiosa!(pausa)Chistu voli diri chi mi jutati?

BASILICO' - Non si nni parra propria! Jò... minzogni... non ni dicu! Nè ranni.. né picciriddi! E chista è …russuna!

62


MASINO - No..non mu putiti fari stu sgarbu!

BASILICO' - U fazzu.. u fazzu! Jò.. a me cuscienza... l'è aviri a postu! E vi pari chi mi l'è spasciari pi vui? Cu viconusci!?

MERLINO –(sottovoce a Basilicò, raggiungendolo)Vi dugnu nu cunsigghiu.. dicitici di si! Chistu... è nu pezzurossu.. e sacciu.. pi sicuru.. chi po' aviri bisognu di .. immobili! Nzamai nta vita ci putiti mprusari a vostra casuzza muffuta!

BASILICO'. - A sì? Così è u fattu?(Risolutamente)Sintiti vui.. canciai idea... pi sta vota .. a cuscienza.. a lassupeddiri! Poi mi cunfessu! Stu favuri vu fazzu!

MASINO - Piddavera? Nu pisu mi luvati!

BASILICO'. - Ma.. dicitimi na cosa... tutta sta storia.. p'a precisioni...mi custa cacchi cosa?

MASINO - No.. vu dissi! Tuttu a gratissi! Anzi.. è nu regalu! Va regalu propria.. di cori..  (fra sé) …a Rosuzza!

BASILICO' - (illuminandosi e dondolandosi)E dicitimi n'autra cosa... com'è? Com'è? Bedda?

MASINO - Na bambula!

BASILICO' – (ridendo)E dicemu.. n'allegrona?

MASINO - Sì, abbastanza! Ridi sempri!

BASILICO' - (ridendo, dandogli un colpetto)Insomma.. na bedda faffalledda.. chi vola di ccà e di ddà?

MASINO - (ridendo)Vola.. vola... eccomi si vola! Però... è na faffalledda.. dicemu.. eleganti.. si.. pebbeni!Vaddassi.. ccà c'è na fotografia! (Estrae una fotografia dal portafoglio e la consegna a Basilicò) Anzi.. tinitivilla e faciticcilla avvidiri a me mugghieri.. così a cosa pari cchiù vera!

Suonano. Stefano entra e va ad aprire visibilmente entusiasta, pensando ad una nuova sorpresa. E' però Susanna.

Scena decima

Gli Stessi, Stefano, Susanna

STEFANO -  (annunciando sconfortato)A signora  Susanna!

MASINO - (caccia la fotografia nella tasca laterale del cappotto di Basilicò)Me mugghieri! Fozza..mmucciativilla! (fra sé) Maria! Giustu giustu arruvai! N'autra picca faciimu a secunna!

Stefano esce.

MERLINO -   (andando incontro a Susanna, educato per le apparenze). Buongiorno, cara signora!

MASINO - (timidamente)Buongiorno, Susanna!

SUSANNA - (vedendo il marito, sdegnosa).Voi qui, signore?. . . Bene, non ho che da ritirarmi! Vado via!

MASINO - (vivacemente)Susannina... ti pregu... scutimi n'attimeddu! Ti nciuru chi sugnu nnucenti! N'animacandida sugnu!

MERLINO –(fra sé, ironico)Uhh! Candidissima.. lavata ca liscìa!

SUSANNA - Va bene, signore, lo direte al tribunale quando sarà il momento!(cerca di uscire, ma Masino laferma)

MASINO - Aspè! O Tribunali? Chi vai dicennu? Schizzulii! Ora mi spiegu bonu bonu.. e tuttu finisci! Allura... astoria è tuttu n'equivucu! Si.. va beni.. tu mi truvasti cu n'autra fimmina.. ma jò a chidda.. na conusciu! E ti dugnu puru a prova! Eccu... (indicando Basilicò)... dda fimmina è di stu signori! Mica a mei! Chi mi nn'è fari jò?! (a Basilicò') Veru o no?

63


BASILICO' - (senza convinzione)Sì, sì... sì, sì, sì!

MASINO - U stai vidennu? Jò fissarrii non ni dicu!

MERLINO – (fra sé, molto ironico)Noooo!!! Picca!!!!

SUSANNA - Raccontatele a un'altra queste cose!

MERLINO - (ironico, a Susanna).Non siate crudele, signora!

MASINO -   Susannuzza gioia du me cori.... t'assicuru... ti sbagghi! (Sottovoce a Basilicò, perentorio) Nisciti o

laggu sta fotografia.. subbitu!

BASILICO' - (cercandola nella tasca).Sì!

Suonano. Stefano, strofinandosi le mani in attesa di un'altra sorpresa,  rientra ed apre. E' Rosa.

Scena undicesima

Gli Stessi, Stefano, Rosa

STEFANO - (annunciando, di nuovo sconfortato)A signora Bacilicò!!(fra sé)Mi finìu u spassu! Chi piccatu!(esce)

BASILICO' - (all’annuncio,illuminandosi)Oh! vieni, vieni!

SUSANNA - (vedendola)Dio! l'amante di mio marito!

BASILICO' - (presentando Rosa a Masino)Vi presento...

MASINO - (che preoccupato non aveva fatto attenzione all'ingresso di Rosa, riconoscendola, quindinascondendosi per non farsi riconoscere) Oh mali pi mia! Rosa! Cunsumatu sugnu! (Scappa ed esce a destra, nella prima porta che trova)

BASILICO' - Chi ci pigghiau? Ah! Fossi avìa.. n'uggenza!(a Merlino)Mio caro Merlino! Vi presento mia...

MERLINO - ( nascondendosi a Rosa, dopo averla riconosciuta)Oh mali pi mia! Rosa! Cunsumatu sugnu!(Scappa ed esce a sinistra, nella prima porta che trova)

BASILICO' - E puru st'autru! Chi hannu tutti?  Mah!   Appina manciari cacchi cosa chi ci fici mali!

ROSA - (offesa). Non sono molto educati!

BASILICO' - Oh.. non ci fari casu... magari fu  a sorpresa chi ci fici nu stranu effettu!(ci riprova con  Susanna).

Signora, se permettete vi presento. . .

SUSANNA - Signora, io non vi conosco!(Esce a destra, in un'altra porta)

ROSA - Eh!... ancora?...

BASILICO' - Fossi a signuruzza non capìu bona!

Scena dodicesima

Basilico', Stefano, Rosa, Ivana

Ivana compare  da sinistra

BASILICO' - (fra sé)Ah! Ccà c'è a signora Merlinu.. ora cià presentu a idda!(a Ivana)Signora, permettete chevi presenti...

IVANA - (stupita, a Rosa). Voi, qui?...(a Basilicò)Oh! signore, vedo che continuate nel vostro bel mestiere. ..(Rientra bruscamente di nuovo a sinistra)

64


ROSA - (furiosa)Eh, no! davvero, questo passa tutti i limiti !

BASILICO' – (fanciullone)Ma non ci fari casu! Non è na novità! Ni vidu i tutti i culuri.. jò!

ROSA - E voi non dite niente?...

BASILICO' - Ca quali! Na catta i passaggiu ci fazzu!(e si mette ad osservare la casa in un lato nascosto in modoche Merlino affacciandosi alla porta non lo vede, quindi...)

Scena tredicesima

Basilico', Rosa, Merlino, Masino

MERLINO - (sottovoce e rapidamente, si avvicina circospetto a Rosa e credendola sola).Disgraziata!...Presentarti qui, in questa casa !... ma sei matta?

ROSA - E perché? Sono qui con mio marito!

MERLINO - Tuo marito? Ma dove?

ROSA - Lì! Basilicò! Mi ha ritrovata ieri!

MERLINO – (sbalordito, a voce alta).Comi …Bacilicò? BASILICO' - (sentendosi chiamare, si intromette fra i due)Chi c'è? MERLINO - Niente!(Gli scoppia a ridere in faccia)

Rosa si è portata sulla destra.

MASINO - (accorgendosi di Rosa vicino alla porta, uscendo, rapidamente e circospetto sottovoce)Rosa,p'amuri i Diu.. nenti guai! Megghiu mi ti nni vai! Me mugghieri è ccà!

ROSA - Oh! Ma insomma! comincio a seccarmi!

BASILICO' - (raggiunge Masino)Picchì  a me mugghieri tutti  ci parrinu a mummuriàri? Chi è.. na moda?

Entrano da sinistra Ivana e Alfonsina; da destra Susanna. E Stefano, Ugo e Iolanda cominciano a sbirciare affacciati dall'arco.

Scena quattordicesima

Gli Stessi, Ivana, Alfonsina, Susanna, Ugo, Iolanda, Stefano

IVANA - (accompagnata dalla madre, al marito). Ah, no, signore, questo è troppo! Vi mancava solo di portare incasa le vostre sartine! Il fatto che stiate in questa casa.. in questa sartoria .. non vuol dire che abbiate l'autorizzazione a tenervele sempre attorno!

MERLINO - Ah! Ma è una mania! Ma dove? Quale sarta?

IVANA - (indicando Rosa). La signora!

ROSA - Io?...

ALFONSINA - (indicando Susanna che è rimasta sulla soglia della porta di destra, in secondo piano)No, lasignora!

SUSANNA - Io?

MERLINO - Se ci intendessimo, intanto?

MASINO - (indicando Susanna)Scusati assai... mittemu i puntini supra i “i”.. a signora Susanna.. me mugghieriè!

65


BASILICO' - (indicando Rosa). E Rosa è a mei! E dativi na controllata quannu  parrati d'idda! Oh!

TUTTI - Sua moglie!

BASILICO' – Sissignori!(tronfio)Mia moglie!

MASINO - (fra sé). So mugghieri! E jò chi ci desi a fotografia!(a Basilicò, sottovoce)Sintiti.. pensu chi è umumentu mi mi ritunnati a fotografia chi vi desi!

BASILICO' - Giustu! Ragiuni aviti!(Toglie la fotografia dalla tasca e vuole guardarla)

MASINO - (vivacemente). Oh! No.. na vaddati!

BASILICO' - (allontanando Masino con la mano sinistra, ed estraendo o il ritratto con la mano d destra).Epicchì mai?

MASINO - (insistendo)Facitimmillu pi fauri pessonali!

BASILICO' - (guardando il ritratto).Oh!

MASINO -(fra i denti)  Basta! A frittata è fatta!

BASILICO' - Chi cosa curiusa! Assumigghia a me mugghieri!.(a Masino)Vui chi diciti?

MASINO - (assumendo un tono distaccato)No.. no.. non mi pari propria!

BASILICO' - (a Merlino)E vui chi ni pinsati?

MERLINO – (guardandola)No.. dico anch'io.. no... per niente.. per niente!

BASILICO' -(alla moglie)E tu? Vaddila tu! Chi dici?

ROSA - Oh.. ma sei cattivo con me! Questa foto è.. è.. bruttissima!

BASILICO' - Come?... Sì, in effetti è vero!... E non ti  assumigghia pi nenti! Chiusa discussioni!

SUSANNA - (a Masino). Come?  Ma allora è tutto vero?

MASINO - Te lo ripeto da un'ora!

SUSANNA - Ah! mio caro Masino! Perdonami allora!

MASINO - Sì, ti perdono!

IVANA - (al marito)E tu, mi perdonerai?

MERLINO - Oh! non chiedermi perdono, sarebbe troppo!

ALFONSINA - Come sono stupidi! Per fortuna ci sono qua io, se no questi due domani ricominciano!

IVANA – Mio caro marito!

MERLINO - Mia cara moglie!

MASINO - (a cui non sono sfuggite 1e parole di Ivana).So maritu? Ma alluru.. u dutturi Merlinu.. cu è?

MERLINO - (imbarazzato). Eh? il dottore?

BASILICO' - (indicando Merlino).  Ma chi dumanni faciti! E' iddu no?!

MERLINO – (fra sé)Oh! Ma è propriu nu babbasunazzu!

MASINO - (in confidenza a Merlino)Ma jò pinsava chi facìu u sattu!

66


MERLINO - (confidenzialmente a Masino, inventa sul momento)E.. e...e...e.. pi secunnu travagghiu! Quannu misiddìu mi fazzu u medicu.. fazzu u sattu .. e quannu mi siddìu mi fazzu u sattu .. fazzu u medicu! Così non m'annoiu! A mia sempri i stissi cosi .. non mi piacinu! Oh! Ma quanti cosi vuliti sapiri!

ALFONSINA - Basta, basta con le idiozie…tutto è bene quel che finisce bene! Ascoltatemi bene.. tutti quanti!Lacosa più importante è che vi vogliate bene e lasciate perdere la … caccia alle farfalline e ai farfalloni! Ni capemmu???

Ogni coppia allora si abbraccia o si bacia , a scelta.

UGO -  (viene avanti insieme a Iolanda)Scusati.... ora tocca a nui!(a Iolanda)Iolanduzza.. u distinu dicidìu! U

lietu fini.. c'è! (al centro della scena, si prendono per mano, e, in primo piano davanti a tutti, si baciano o si abbracciano anche loro, mentre tutti gli altri fanno: Oooohhhh!!!!)

ALFONSINA –(borbottando)Ahhh! Son vecchia per queste cose! Troppe smancerie... troppo ..zucchero!Rischio di farmi venire il diabete! Vi lascio alle vostre... dolci … effusioni!

MERLINO - Cara suocera... se vuole... c'è sempre Alfiuccio che vi posso presentare! Così non vi sentite sola e inminoranza! Sareste sicuramente... in buone mani... direi.. sante!

ALFONSINA –(borbottando)Non ho bisogno di nessuno io! Pensate ai fatti vostri!

STEFANO – (si avvicina al centro della scena)E jò? Jò chi sugnu cchiù fissa?(gli viene un'idea)Aspè! Vifazzu vidiri jò! (si sistema per farsi bello, va alla porta, esce un attimo, fa un fischio ed entra accompagnato... 1a soluzione: a destra e sinistra Tatina e Pipina che lo baciano sulle guance lasciando segni di rossetto; 2a soluzione: abbracciato con Luisella Pomponi, anch'essa lo bacia sulla guancia lasciando il segno del rossetto) Stasira … pruppu! Oh! Ora semu pari!

FINE COMMEDIA

67

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 17 volte nell' arco di un'anno