Consumatum est!

Stampa questo copione

Giambattista Spampinato

“CONSUMATUM EST!”

Commedia in due atti

Edizione in vernacolo


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

PERSONAGGI:

Don Vicenzu Castro, anni 75

Avvucatu Bellia, anni 60

Donna Mara, anni 50

Sarina, anni 17

Peppi Romeo, anni 55

‘Nzinu Castro, anni 20

L’ azione si svolge in Sicilia, negli anni ’50.

Ogni riferimento a persone o cose della realtà è puramente casuale.

A Cono Messina e agli attori del Teatro “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando.


1


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

ATTO PRIMO

La scena rappresenta un rustico “baglio” su cui si affacciano, sulla destra, l’agiata abitazione del ricco vedovo don Vicenzu Castro, mentre, sulla sinistra, la misera casupola di donna Mara, lontana parente, per parte di marito, di don Vicenzu. Sicuramente, un tempo, le due abitazioni facevano parte di un’unica proprietà – la prima del padrone e la seconda del massaro – appartenente ad un progenitore degli attuali proprietarii.

In fondo alla scena, un muro di cinta con edera rampicante abbarbicata e un cancello d’ingresso comune. Sulla facciata della casa di don Vicenzu spicca un magnifico pergolato.

In scena Sarina, giovane avvenente, piena di grazie e di “ben di Dio”, la quale, cantando allegramente una canzone dell’epoca, sta rassettando l’esterno della casa di don Vicenzu, pulendo il pavimento con una scopa.

Dopo qualche istante, dalla sua abitazione viene fuori, pronta per uscire, donna Mara, la madre di Sarina.

SCENA PRIMA

Sarina e poi donna Mara.

MARA – (Venendo fuori dall’abitazione)Sarina, vidi ca ju staju jennu in casa d’ufarmacista ca so’ muggheri mi voli parrari non sacciu ppi quali travagghiu. Dacci n’occhiu a to’ patri ca è ancora ‘mbriacu comu ‘na signa.

SARINA – Si misi a biviri macari di matina?

MARA – ‘Sta notti s’arricugghìu e’ quattru e sta durmennu ancora a sonnu chinu.

SARINA – E, allura, non s’arrusbigghia prima di minziornu.

MARA – Ma tu daccillu ‘u stissu l’occhiu; non ‘u fari biviri di prima matina.

SARINA – Non c’è nuddu d’i me’ soru?

MARA – No, sunu a travagghiari.

SARINA – Va beni, ci pensu ju.

MARA – Cuginu Vicenzu non c’è intra?

SARINA – No, è nisciutu.

MARA – A propositu, comu si cumporta ccu tia?


2


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

SARINA – Non tantu bonu. Non mi piaci cchiù di staricci a serviziu.

MARA – Ppi casu ti metti i manu d’incoddu?

SARINA – Chistu no, ma mi talìa comu si mi vulissi spugghiari nuda ccu ‘dd’occhidi crapuni. Megghiu ca mi circati n’autru patruni.

MARA – Figghia mia, unni t’u trovu n’autru patruni comu a cuginu Vicenzu? Iddu titratta beni; ti fa tanti rijali; t’accatta tanti belli vistini.

SARINA – Tutti scollacciati e cc’a gonna supra ‘u jnocchiu ppi fari godiri ‘a so’vista.

MARA – Ma no, ti ‘ccatta alla moda. E poi, a tia, macari ‘n saccu di juta, ti farisaltari i formi ca ‘u Patri Eternu ti elargìu in abbunnanza.

SARINA – Ma chi diciti, matri? Non mi faciti affruntari.

MARA – E pirchì t’avissi affruntari? Ju, all’età to’, era comu a tia; macari ju avevasupra di mia tanta grazia di Diu e non m’affruntava affattu, anzi ero orgogliosa. E quannu i picciotti mi furriavunu attornu, ju pruvava tanta soddisfazioni a vidilli soffriri di desideriu.

SARINA – Ju non sugnu com a vui e mi fa sensu quannu ‘ddu vicchiazzu mi talìaccu l’occhi chini di desideriu.

MARA – E tu fai finta di nenti. Ricorditi ca ‘u vecchiu è ‘n luntanu parenti di to’patri e si tu ‘u tratti beni, quannu mori, ti ricorda ‘nto testamentu.

SARINA – Ma chi diciti? Havi tri figghi e sei niputi e pensa a mia?!

MARA – A tia havi vicinu. I figghi e i niputi sunu pp’a so’ casa. Quannu mai i vidiccà?

SARINA – Pp’i festi venunu sempri; specialmenti i figghi fimmini, Marianna eCuncetta; Decu, ‘u figghiu masculu, inveci veni cchiù di radu, ma, si sapi, travagghia fora paisi.

MARA – ‘N cumpensu veni sempri so’ figghiu ‘Nzinu. Ma ju ‘u sacciu pirchì veni‘ddu birbanti.

SARINA – (Con finto candore)Oh, e pirchì mai?


3


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

MARA – (Facendole il verso)Oh, e pirchì mai? Comu si tu non ‘u sapissi! Non fari‘a santaredda ca ‘u sai beni macari tu pirchì veni e ppi cui! E’ ‘nnamuratu di tia, ‘u signurinu, e ti fa ‘u cascamortu; ma non ci dari troppu spagu annunca si stanca prima d’u tempu.

SARINA – Ora, vo’ jtavinni ca stati parannu assai.

MARA – Chi fa, ‘a virità ti brucia?

SARINA – Non mi brucia, ma non nni vogghiu parrari.

MARA – Comu voi, ma stai attenta.

SARINA – Vo’ jtavinni tranquilla ca ju mi sacciu vardari.

MARA – Va beni, mi nni staju jennu. Ricorditi di badari a ‘ddu ‘mbriacuni di to’patri. Ti salutu. (Via, fuori del cancello)

SCENA SECONDA

Sarina, ‘Nzinu, e poi l’avvocato Bellia.

‘NZINU – (Non dà il tempo a donna Mara di allontanarsi che arriva quatto quatto)Ciao, Sarina.

SARINA – (Sorpresa)‘Nzinu!… Chi ci fai ccà? Ppi casu ti facisti vidiri di me’matri?

‘NZINU – No, era ammucciatu arredi a ‘n arvulu e, appena ‘a visti nesciri, m’infilaiccà intra.

SARINA – Ha’ stari attentu e non veniri cchiù accussì o’ spissu. Me’ matri ‘u capìupirchì veni dui e tri voti o’ jornu.

‘NZINU – Ju non pozzu stari senza vidiriti. Ti vurrissi sempri vicinu a mia.

SARINA – Voi ca si nn’accorgi macari to’ nannu?

‘NZINU – Scanzatini, Signuri! Chiddu mi pigghia a cauci ‘nto d’arredi. A propositu,ppi casu, è intra?

SARINA – No, è fora, ma po’ turnari di ‘n mumentu a n’autru e si nni trova ‘nsemi esuli, ni fa ‘u schifìu comu l’autra vota.

‘NZINU – Ma non stavumu facennu nenti di mali.


4


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

SARINA – Ti potti vidiri quannu mi stavi vasannu.

‘NZINU – Ti dissi, forsi, qualchi cosa?

SARINA – Nenti di particolari, ma mi fici certi discursi strambi.

‘NZINU – Si è sulu chistu, non ci pinsari; iddu scherza sempri.

SARINA – E si mi licenzia? Me’ matri dici: “Unni ‘u trovi n’impiegu comu a chistue ‘n patruni ginirusu comu a iddu ca ti fa tanti rijali?”.

‘NZINU – E si ti licenzia, unni ‘a trova n’autra carusa rispittusa e travagghiaturacomu a tia? Non ci pinsari cchiù ca iddu havi bisognu di tia.

SARINA – Spiramu pirchì, s’u fa, me’ matri mi cunsuma a lignati. ‘U sai ca me’patri è disoccupatu e, ppi giunta, dumanna sempri picciuli pp’imbriacarisi. Si restu disoccupata macari ju, cu’ ‘a senti a me’ matri?

‘NZINU – Ma non ci sunu i to’ soru e to’ matri ca travagghiunu?

SARINA – Me’ matri travagghia quannu ci capita e i me’ soru non ci dununu quasinenti a me’ matri pirchì, dici, ca s’hannu a fari ‘a doti ppi maritarisi. (Pausa) ‘Nzinu, tu, quannu ni maritamu, mi manni ancora a fari ‘a serva?

‘NZINU – No, ‘a serva ’a fai sulu a mia!

SARINA – Bella prospettiva, sugnu cunnannata a serviri ppi tutta ‘a vita! Ahù, si’propriu gintili assai!

‘NZINU – Scusa, non vuleva significari chistu. Ti vuleva diri ca tu servi a mia e juservu a tia.

SARINA – Ah, menu mali pirchì ju ‘a serva non ‘a vogghiu fari cchiù!

‘NZINU – Sarina, ju ti vogghiu beni assai e non vidu l’ura ca tu diventi me’muggheri.

SARINA – Macari ju ti vogghiu beni e ‘a notti ti pensu sempri.

‘NZINU – E di jornu non mi pensi?

SARINA – Di jornu ti vidu e ti parru.


5


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

‘NZINU – Senti, trasemu ‘n mumentu intra ca t’haju a parrari.

SARINA – Non mi po’ parrari ccà fora?

‘NZINU – Fora m’affruntu. Avanti, trasemu intra ca ccà ni ponu vidiri.

SARINA – Ma non nni ponu sentiri.

‘NZINU – Non è ‘a stissa cosa.

SARINA – Haju caputu, tu hai ‘ntinzioni di fari parrari i to’ manu supra di mia. Nonè accussì?

‘NZINU – No, chi c’entra? E’ ca vogghiu ristari sulu ccu tia.

SARINA – Ma semu suli e mi po’ diri tuttu chiddu ca senti di dirimi.

‘NZINU – Ccà non mi veni nenti da diri. Avanti, trasemu intra!(E la spinge, ma siode tossire l’avvocato Bellia)

SARINA – Alluntaniti ca sta arrivannu l’avvucatu Bellia.

‘NZINU – (Agitato)Unni mi pozzu ammucciari? Di ccà non si po’ scappari senzaessiri visti!

SARINA – Stai calmu e rilassiti!(Indi cambia discorso, parlando a voce più alta perfar sentire all’avvocato tutt’altro di ciò che si stavano dicendo) Va beni, ‘Nzinu,quannu veni to’ nannu, ci ‘u dicu.

‘NZINU – (Equivocando, piano)Chi ci dici?!… Chi si’ pazza? Mi vo’ rovinari?

SARINA – (C.s.)D’accordu, non c’è bisognu ca m’u raccumanni. Ci cuntu unu dituttu di chiddu ca m’ha’ dittu.

‘NZINU – (C.s.)No ! Si me’ nannu veni a sapiri ca ti vuleva purtari intra, mi spaccain quattru !

SARINA – (Parlando piano)Mutu ca arrivau l’avvucatu. Chiddu c’haju dittu, hastatu ppi iddu. ‘U capisci?

‘NZINU – E non mi putevi avvisari? Mi facisti pigghiari ‘n bellu scantazzu!(Intantosi allontana e dal cancello si materializza l’imponente figura dell’avvocato Bellia)

SARINA – (All’avvocato che entra)Bacio le mani, signor avvocato.


6


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

AVVUCATU – Salve, o splendida e avvenente fanciulla! Invidio il tiepido solemattutino che posa i suoi fulgidi raggi sul tuo marmoreo corpo accarezzandolo dolcemente!

SARINA – A vossignuria ci piaci schirzari sempri! Vinni ppi don Vicenzu? Non c’èintra. Macari ‘Nzinu ‘u circava e mi stava ripitennu chiddu ca ci haju a diri da parti di so’ patri.

AVVUCATU – (Facendo caso a ‘Nzinu)Oh, ‘Nzinu, non t’aveva vistu. Comu si’?

‘U sai ca ti facisti ‘n bellu carusazzu?

‘NZINU – E già, criscemu.

AVVUCATU – Comu mai ti nni stai accussì distanti di ‘sta bedda carusa? Nont’attira il suo fascino?

‘NZINU – E’ ca mi nni stava jennu.(E si fa rosso come un papavero)

SARINA – Vossignuria non ‘u facissi affruntari, signor avvucatu. Non ‘u vidi cadivintau russu comu ‘na paparina?

AVVUCATU – Lungi da me l’idea d’imbarazzare chicchessia! Stava facennu unaconstatazione dei fatti: “Explorationem factuum!”, come dicevano i Latini. La tua prestanza fisica non ha nulla da invidiare a quella degli antichi gladiatori che lottavano nel Circo Massimo e si accoppia piacevolmente con i tratti delicati del viso. In poche parole, tu sembri un Adone e puoi fare innamorare anche la più restìa delle fanciulle.

‘NZINU – Signor avvucatu, ‘u ringraziu ppi tutti ‘sti complimenti ca non meritu, maccà, si c’è qualcuna ca merita la sua adulazione, è Sarina.

AVVUCATU – Sarina è ‘n discursu a parti. Sarina è come una tiepida giornata diprimavera, piena di sole e di profumi olezzanti. Sarina è l’astro più fulgente del firmamento; è la felicità tra la monotonia e la mediocrità; è la gioia dopo il pianto e il dolore…

SARINA – Signor avvucatu, si fussi tuttu chiddu ca vossignuria sta dicennu, ju stassiancora ccà a fari ‘a serva?

AVVUCATU – Hai ragiuni, figghia; tu meriti di fare la regina e di avere, tu, unaschiera di schiavi e di servi!


7


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

SARINA – Purtroppu la realtà è n’autra, ma mi cuntentu pirchì sugnu ancora carusae, grazii a Diu, haju tanta saluti; e quannu si havi saluti, si è ricchi e felici.

AVVUCATU – (Alludendo alle forme della ragazza)Ah, sì, tu si’ china di saluti!…E si’ macari matura. Ma, ora, bando alle chiacchiere, dimmi unn’è il mio buon amico e cliente don Vicenzu.

SARINA – E’ nisciutu, ma avissi a turnari di ‘n mumentu a n’autru.

AVVUCATU – E, allura, l’aspettu, si non hai nenti in cuntraiu.

‘NZINU – (Tornando alla realtà)Ju, inveci, mi nni vaju. Ci bacio le mani, signoravvucatu, e grazii pp’i so’ complimenti. Sarina, ti raccumannu di diricci a me’ nannu chiddu ca ti dissi.

SARINA – Va beni, ‘Nzinu. Ciao e salutimi a to’ soru.

AVVUCATU – Ciao, giovanotto. Manteniti sempri in forma.(‘Nzinu via)

SARINA – Signor avvucatu, si voli accumudari intra o prifirisci ristari ccà fora?

AVVUCATU – Cara Sarina, un proverbio antico recita: “’U matinu havi l’oru inbocca!”. E non si sbagghia pirchì è l’ideale ppi sbrigari affari, ppi travagghiari, ppi studiari e macari ppi gudirisi tanticchia di friscu ca fa tantu beni alla salute. Apprufittu, perciò, di quantu ‘nsigna ‘u proverbiu anticu, m’assettu all’ummira di ‘sta magnifica prèula, aspiru i profumi d’a campagna vicina e accumpagnu la mia goduria con un bel sigaro avana e con la piacevole vista della tua aggraziata personcina. (Siede e accende un sigaro aspirandolo voluttuosamente)

SARINA – Vossignuria è un poeta, signor avvucatu. Mi piaci assai sintillu parrari.Quannu si esprime, fa pariri belli macari i cosi cchiù brutti ca una accetta di bon gradu e cc’u sorrisu ‘nte labbra.

AVVUCATU – E’ ‘u me’ misteri, gioia mia. Ju haju ‘u duviri di fari cridiri jancuchiddu ca è nìuru, ca ‘a notti è jornu e viceversa. Si non fussi accussì, fussi custrittu a cangiari professioni.

SARINA – E ci rinesci sempri?

AVVUCATU – Oddio, quasi sempri. Pirchì, vidi Sarina, ‘a genti cridi a chiddu ca cifa cchiù comudu e, si è in bona fidi, si cunvinci prima e megghiu; ed è soddisfatta e filici.


8


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

SARINA – Havi propriu ragiuni. ‘U sapi? Certi voti, soprattuttu quannu sugnu sulain casa, taliannumi attornu e vidennu i mobili e i masserizii di don Vicenzu, mi cunvinciu ca m’appartenunu; di essiri ju ‘a patruna inveci d’a serva e, ppi tratteniri l’illusioni, chiudu l’occhi e sognu. Immaginu c’arriva me’ maritu, caricu di ogni ben di Diu; ju ci vaju ‘ncontru ppi libirallu di chiddu ca porta; poi l’aiutu a livarisi i robbi d’u travagghiu e i scarpi ‘nfangati e, in cambiu, ci offru biancheria pulita e profumata; poi l’accumpagnu ‘nta stanza da pranzu unni c’è ‘a tavula apparicchiata ccu pietanzi prelibati, cucinati cch’i me’ manu, e iddu si nni compiaci facennumi ‘na carizza e gustannu ‘u pranzu ccu soddisfazioni.

AVVUCATU – Brava , Sarina! Macari tu hai l’animu poeticu pirchì cridi ‘nta chidduca pensi. Senti ‘na cosa: vurrissi essiri ‘a rigina di ‘na casa e pussediri tuttu chiddu ca ‘mmagini nella fantasia?

SARINA – Mi piacissi, sì, ma ogni cosa a suo tempo e cc’a volontà di Diu.

AVVUCATU – Mi tappasti ‘a vucca. Complimenti! ‘U to’ è ‘n discursu di ‘napirsuna matura.

SARINA – E’ la povertà ca mi fici maturari prima d’u tempu. Nella mia breveesistenza haju canusciutu sulu stenti e miseria. ‘N patri sempri disoccupatu e ‘mbriacuni; ‘a famigghia numerosa: novi figghi fimmini ca, man manu ca criscevunu, facevunu ‘a “fujtina” ppi livarisi di ‘ddu ‘nfernu; me’ matri, mischina, ca s’arrabbatta a destra e a manca ppi non farini mancari ‘n pezzu di pani e ‘n pagghiazzu ppi ripararini d’u friddu e curmigghiari i virgogni.

AVVUCATU – Povira Sarina! Scummettu ca macari tu ti nni vurrissi “fujri” al piùpresto ppi cangiari vita!

SARINA – No, ju mi vogghiu maritari cc’u velu jancu, macari si haju aspittari ppil’eternità. L’haju sempri disidiratu e farò in modo ca ‘u me’ desideriu diventa realtà. (A questo punto dal cancello appare don Vicenzu Castro)

SCENA TERZA

Don Vicenzu e detti.

VICENZU – Di quali desideriu parra ‘sta chiacchiaruna? Scummettu, signoravvucatu, ca ci ha fattu ‘a testa quantu ‘n palluni dirigibili. Intantu, ci vasu i manu e ci dumannu scusa pp’i chiacchiri di Sarina.

AVVUCATU – Carissimu don Vicenzu, vi salutu e v’assicuru ca ccu Sarina si stavaparlando assai piacevolmente pirchì è ‘na carusa assinnata e fuori dall’ordinario.


9


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

SARINA – Grazii, signor avvucatu. Ora, mi ci pirmetti ca vaju a rassittari intra primaca don Vicenzu cumincia a murmuriarisi com’è solitu fari.

VICENZU – Ci vo’ fari cridiri all’avvucatu ca ju mi lamentu sempri? Si’ un’ingrata!Ju, si qualchi vota ti rimproviru, ‘u fazzu pp’insignariti i boni maneri.

SARINA – ‘U veru ‘nsignamentu si fa ch’i boni paroli e ccu l’esempiu. Conpermesso. ((Via)

AVVUCATU – Caru don Vicenzu, v’intuppau ‘a vucca e vi desi ‘na lezioni di vita.

VICENZU – Annunca, non si finisci mai d’imparari.

AVVUCATU – Unni ata statu? Ju vegnu finu a’ vostra casa, ca si trova ai confini delmondo, e vui non vi faciti truvari?

VICENZU – Macari vossia sta e’ confini d’u paisi e staju turnannu propriu d’a so’casa. A’ juta, tutti i santi ajutunu pirchì è di calata, ma a’ turnata s’arriva cc’a lingua di fora.

AVVUCATU – Macari ppi mia è ‘a stissa cosa.

VICENZU – Ma ju haju sittantacinc’anni supra ‘u jmmu, vossignuria è ancorapicciottu.

AVVUCATU – Lassamu perdiri; ppi mia ca m’haju a trascinari d’appressu ‘stuquintali di trippa, è comu si nn’avissi ‘u duppiu di vui di anni ca pisati quantu ‘na fuscagghia. Comunqui, «Quod factum, factum est!»

VICENZU – Comu ?

AVVUCATU – Comu è vicinu a Milanu. Latinu è, don Vicenzu. Vui ni sapiti dilatinu? No!

VICENZU – Appuntu non aveva caputu…

AVVUCATU – Vi ho detto che “Cosa fatta, capo ha!”. ‘U capistiru, ora?

VICENZU – Sissignuri. Vossignuria mi non si siddia.

AVVUCATU – E cu’ si siddia? Chiuttostu, pirchì vinistiru finu a’ me’ casa?

VICENZU – Ci haju a fari ‘n certu discursu pirsunali e intimu.


10


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

AVVUCATU – Oh, don Vicenzu, mi scangiastiru ppi ‘na “checca” o ‘nta vicchianiapassastiru ddà banna “sponda”?

VICENZU – Ma chi dici, vossignuria? Chi capìu?

AVVUCATU – Ca mi vuliti parrari… nell’intimità.

VICENZU – Ma ju non haju dittu chistu. Vossignuria havi sempri vogghia dischirzari. Chiuttostu, m’ascutassi prima ca perdu ‘u filu.

AVVUCATU – Sugnu tuttu aricchi. O, megghiu, sono tutto ascolto!

VICENZU – ‘Sta notti non haju pututu chiudiri occhiu pinsannu e ripinsannu allamia situazioni.

AVVUCATU – Chi vi successi? Parrati.

VICENZU – Comu vossignuria sapi, quannu ‘a bon’armuzza di me’ muggheri milassau, cinc’anni arredi, ristai sulu comu ‘n cani.

AVVUCATU – E non ci sunu i vostri figghi e i vostri niputi?

VICENZU – E cu’ i vidi mai? ‘Na vota a Natali e a Pasqua. Arrivunu a puntu dimangiari, sbafunu e s’a squagghiunu, cu’ ccu ‘na scusa e cu’ ccu n’autra. L’unicu ca si fa vidiri o’ spissu è me’ niputi ‘Nzinu, ma non ppi mia. ‘U so’ meli è Sarina e ci furrìa attornu comu ‘n calabruni.

AVVUCATU – Mi pari naturali. Sarina pussedi delle attrattive inconfondibili, unfascino naturali ca fa risuscitari i morti.

VICENZU – E chistu è ca mi duna fastidiu. Infatti, quannu Sarina non travagghiavaancora ppi mia, ‘u signurinu non si faceva vidiri mai. Ora, dui e tri voti o’ jornu. “Nannu, comu si’?… Nannu, hai bisognu di mia ?… Nannu, ti purtai ‘u gilatinu !”. A mia, ca di ‘sti simili porcherii non nn’haju mangiatu mai!

AVVUCATU – Anzi, avissivu ad essiri cuntentu ca vi porta le leccornie.

VICENZU – A mia?! A Sarina! Non fazzu in tempu a rifiutari ca ‘u birbanti ‘u gilatuci ‘u passa a Sarina, dicennucci: “Teni, mangiatillu tu ca a me’ nannu ci agghiaccia ‘a dintera!”. Mi sbenta, capisci?

AVVUCATU – Ca su’ picciotti e si volunu divertiri. Vui, però, duviti aviri ppi‘Nzinu un occhiu di riguardu: è l’unicu niputi masculu, porta ‘u vostru nomu e cugnomu e ha essiri ‘u niputi prifiritu.


11


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

VICENZU – Niputi? Colpi di cuti!

AVVUCATU – Ma turnamu o’ discursu ca v’interessa.

VICENZU – Ah, già, vossignuria havi ragiuni. Ci stava dicennu ca ‘sta notti nonpotti chiudiri occhiu. Mi girava e rigirava ‘nta ‘ddu lettu menzu leggiu, ma tuttu fu inutili. Perciò, arrivai ‘nta conclusioni ca sugnu sulu.

AVVUCATU – Scupristiru l’acqua cauda!

VICENZU – Vossignuria m’ha capiri: sulu, non pirchì ccu mia non ci sta nuddu;sulu pirchì mi manca ‘na cumpagna ca mi quadìa ‘u lettu e mi fa pruvari i piaciri di ‘na vota. Ju haju ‘u sangu caudu ‘nte vini, ca mi vugghi comu ‘a lava ca nesci d’a nostra muntagna; ju sugnu “austanu” e cu’ nasci ‘nto misi d’austu, è caudu d’intra e caudu fora.

AVVUCATU – E m’u cuntati a mia?

VICENZU – Vossignuria m’ha ajutari.

AVVUCATU – Ju?! Chi siti pazzu? Pritinniti ca vi procuru ‘na pollastrella? Miscangiastiru ppi porta puddastri? Jtavinni in città e v’a circati!

VICENZU – In città c’è piriculu di pigghiari qualchi brutta malatia.

AVVUCATU – Vi rivulgiti a ‘na paisana ca, eventualmenti, ‘a malatia v’a trasmettinell’amicizia.

VICENZU – Signor Avvucatu, semu fora strata. Ju non haju bisognu di una“volanti”…

AVVUCATU – (Interrompendolo)Vui aviti bisognu d’a “Celere” ca v’accumpagnao’ manicomiu d’urgenza!

VICENZU – Vossignuria non schirzassi ca staju parrannu supra ‘u seriu. Ju vogghiu‘na fimmina ca sta ccu mia sempri, notti e jornu: ‘na conviventi e, si è ‘u casu, ‘na muggheri; però, ‘a vogghiu picciotta e attraenti. (A questo punto compare Sarina)

SARINA – Scusati si v’interrumpu. Don Vicenzu, chi prifirisci mangiari aminziornu? Ci accattu tanticchia di carni e ‘na bella ‘nsalata ppi cuntornu?

VICENZU – No, Sarina, non mi va di mangiari carni macari oggi. Pripara ‘na bellafrittata di ova e patati.


12


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

SARINA – E ‘a pasta comu ‘a voli fatta?

VICENZU – O’ solitu: cc’a salsa di pumadoru frischi, ricotta salata e mulincianifritti.

AVVUCATU – La cosiddetta “pasta alla Norma”! Quasi quasi, restu a farivicumpagnia; io adoro la “pasta alla Norma”!

VICENZU – Mi facissi veramenti piaciri, accussì cuntinuamu ‘u discursu a tavula.

AVVUCATU – E no, caro il mio vecchio, quannu si mangia, non si parra. Tuttosommato prifirisciu turnari a’ casa e non essiri disturbatu mentri mangiu.

VICENZU – Comu vossignuria prifirisci.(A Sarina)A tia ti piaci ‘a “pasta allaNorma” e ‘a frittata di ova e patati?

SARINA – Ju mangiu di tuttu.

VICENZU – E, allura, pripara quantu t’haju dittu.

SARINA – Va beni.(Via)

AVVUCATU – (A bruciapelo)Don Vicenzu, vi piaci Sarina?

VICENZU – Mizzica, si mi piaci! Havi ‘a facci di ‘na Madonna, ‘u corpu di ‘nastatua, i jammi di ‘na ballerina e ‘ddu pettu, palumminu, ciaurusu e chinu di pulpa!

AVVUCATU – V’a maritassivu?

VICENZU – Ca, s’avissi cinquant’anni di menu, non ci pinsassi du’ voti!

AVVUCATU – Ma non dicistiru ca ‘a muggheri ‘a vuliti picciotta per sollazzarvimeglio?

VICENZU – Ma Sarina havi diciassett’anni!

AVVUCATU – E beh? Dici ca v’a sintiti ancora e putiti fari scintilli? E’ veru o è ‘avostra fantasia ca vi fa diri ‘sti cosi?

VICENZU – E’ veru, è veru.

AVVUCATU – E ppi quantu tempu ancora pinsati di ristari in attività?

VICENZU – Di ‘stu passu, finu a cent’anni.


13


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

AVVUCATU – Nn’aviti sittantacincu, perciò ppi n’autri vinticinc’anni? Sarinann’havi diciassetti, cchiù i vostri vinticinc’ anni di focu, nn’avissi quarantadui quannu vui cissati la vostra attività. Si putissi cunsidirari soddisfatta.

VICENZU – Vossignuria voli schirzari? Sarina si metti ccu mia? Ju m’a maritassisubitu. Mi l’haju crisciutu ccu l’occhi e ccu la menti.

AVVUCATU – E, allura, pirchì jri luntanu a circarivi ‘na cumpagna, quannu cil’aviti sutta l’occhi e di vostru gradimentu?

VICENZU – Ma vossignuria ‘u dici ppi daveru?

AVVUCATU – Ma certu!

VICENZU –(Infervorato)Si accetta, ci fazzu l’attu d’a casa.

AVVUCATU – Prima d’idda, avissi accittari so’ matri ca è un ossu assai duru.Eppuri, si a’ casa ci aggiungiti macari ‘a vigna, forsi donna Mara vi putissi dari ‘na manu a cunvinciri a Sarina.

VICENZU – Sissignuri, ci junciu macari ‘a vigna.

AVVUCATU – Aspittati ‘n mumentu. Dicitimi ‘na cosa: vui, mi pari ca avistiru unarelazione amorosa ccu donna Mara; ricordu ca quannu si scuprìu ‘a tresca, ‘a bon’anima di vostra muggheri vi vuleva lassari e turnarasinni ‘nti so’ matri.

VICENZU – Successi tantu tempu fa.

AVVUCATU – Ed, allora, questo matrimonio non si puo’ fare perché commetteresteun incesto.

VICENZU – Chi voli diri?

AVVUCATU – S’aviti avutu rapporti carnali ccu donna Mara, c’è piriculu ca Sarinaè vostra figghia e, perciò, non la potete sposare.

VICENZU – Ma i rapporti li ebbi tantu tempu prima. Quannu Sarina fu concepita,Mara era a sirviziu ‘nto sinnicu.

AVVUCATU – Chi vuliti diri ca Sarina è figghia d’u sinnicu?

VICENZU – Ju non vogghiu diri nenti, ma si vossignuria ‘a talìa bona, s’accorgi caassumigghia a Giulietta, ‘a figghia minzana d’u sinnicu.


14


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

AVVUCATU – Non ci pozzu cridiri!

VICENZU – ‘A chiamu ccu ‘na scusa, vossignuria ‘a talìa bona e poi mi farà sapiri.(Chiama) Sarina!… Sarina, veni ccà, ‘n mumentu!

SARINA – (Arrivando)Havi bisognu cosa?

VICENZU – Ricorditi di sminuzzaricci ‘na cipudda ‘nt’a frittata.

SARINA – ‘U sapeva già. Non è ‘a prima vota ca priparu ‘na frittata.

VICENZU – Chi c’è di mali si t’u ricordu?

SARINA – Ju haju bona mimoria e me’ matri i sirvizza m’i ‘nsignau a puntinu.

AVVUCATU – Non te la prendere, Sarina; don Vicenzu non ti vuleva affenniri.

SARINA – Non è chistu; è ca si m’alluntanu d’a cucina, risicu di fari appigghiari ‘asalsa.

VICENZU – Scusa, non ti chiamu cchiù. Ti nni po’ jri.(Sarina via)Signor avvucatu,‘a taliau bona?

AVVUCATU – E’ incredibile, due gocce d’acqua!

VICENZU – Ci l’aveva dittu ju.

AVVUCATU – Caru don Vicenzu, “aut regem aut fatuum nasci oportere! ». VICENZU – E’ sempri latinu ?

AVVUCATU – Certamente, la lingua dei nostri padri!

VICENZU – Avvucatu, vossignuria non è ca m’ha ‘mbrugghiari. Me’ patri ‘a ligual’aveva comu ‘a mia; cioè, parrava comu parru ju, e macari ‘a bon’armuzza di so’ papà parrava o’ stissu modu.

AVVUCATU – Siti ‘gnuranti, ma ‘na gran brava pirsuna e, perciò, vi pirdunu.

VICENZU – Ma mi facissi capiri chiddu ca dissi ca ju di latinu non ni mangiumancu a brodu.


15


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

AVVUCATU – (Ripetendo)“Aut regem aut fatuum nasci oportere!”, cioè:“Conviene nascere o re o stupidi!”. Si vidi ca ju nascii stupidu ppi non accurgirimi di ‘sta somiglianza straordinaria.

VICENZU – Vossignuria non ci fici casu. Si l’avissi vista ‘nsemi a Giulietta, sinn’avissi accurgiutu sicuramenti.

AVVUCATU – E già, è possibile.

VICENZU – E’ cunvintu ora ca non m’inceppu si mi maritu ccu Sarina?

AVVUCATU – (Che non ha capito)E pirchì v’avissivu a ‘ncippari?

VICENZU – ‘U dissi vossignuria.

AVVUCATU – Ju dissi ca v’incippati? E quannu ‘u dissi?

VICENZU – ‘N mumentu fa. Vossignuria dissi ca si Sarina è me’ figghia, jum’inceppu.

AVVUCATU – Sia benedetta sempre la vostra candida ignoranza! Non v’inceppateaffatto; avreste, semmai, commesso un incesto.

VICENZU – Scusassi, aveva caputu mali.

AVVUCATU – Non fa nenti, ma ora turnamu o’ nostru discursu. Don Vicenzu, ccàavemu a fari un piano ben congegnato.

VICENZU – Nonsignura, resta accussì com’è, ppi nuatri  dui, è sufficienti.

AVVUCATU – Che cosa?

VICENZU – ‘A casa. Vossignuria dissi di costruiricci n’autru pianu.

AVVUCATU – Don Vicenzu, non mi faciti perdiri ‘a pacienza! Non dovete costruireproprio niente. Vi vuleva diri che dobbiamo studiare il modo di comu putemu affirrari il toro per le corna!

VICENZU – (Sempre più confuso)Signor avvucatu, forsi è megghiu si nni‘ncuntramu n’autru jornu pirchì ju, oggi, a vossignuria non ‘u capisciu.

AVVUCATU – Che cosa non capite?

VICENZU – ‘U fattu d’u toru. Di quali toru parra vossignuria?


16


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

AVVUCATU – Ma di donna Mara, ‘a matri di Sarina!

VICENZU – ‘A vacca!

AVVUCATU – No, il toro!

VICENZU – ‘U toru è so’ maritu, idda è ‘a vacca!

AVVUCATU – Mutu, accussì si dici!

VICENZU – Comu voli vossignuria, ma ju non ci staju capennu nenti.

AVVUCATU – Facitimi parrari e poi capirete. Dunque, donna Mara è molto venale enoi la dobbiamo colpire proprio nella sua debolezza. Dicitimi ‘na cosa: aviti ‘a pinsioni come agricoltore, vero?

VICENZU – Sissignuri e macari d’invalidità e vecchiaia. I documenti mispudigghiau vossignuria; non s’u ricorda?

AVVUCATU – Benissimo! Vui, allura, siti ‘u prufissuri Toti!

VICENZU – Ma chi sta dannu i nummira? Ju sugnu Vicenzu Castro, non mi staricanuscennu?

AVVUCATU – Vi dico che voi siete il professore Toti di “Pensaci, Giacomino!”.

VICENZU – Ci ‘u dissi ca era megghiu ca ni videumu n’autru jornu. Oggivossignuria strammau.

AVVUCATU – (Con molta calma controllata)“Pensaci, Giacomino!” è unacommedia di Luigi Pirandello, ca parra di un certo professore Toti ca fici chiddu che dovreste fare voi. Si maritau, cioè, ccu ‘na carusidda, prumittennucci di lassaricci ‘a so’ pinsioni d’insegnante per gabbare così il Governo che sarebbe stato costretto a pagare la pensione non sulu a iddu, ma macari alla giovane moglie, dopo la sua morte. E ppi vui e Sarina sarà ‘a stissa cosa. Ci facemu capiri a donna Mara ca, oltri alla casa e alla vigna, voi porterete in dote alla vostra futura sposa macari i du’ pinsioni. ‘U capistiru, ora?

VICENZU – Sissignura. Chiddu ca non capisciu è ‘u fattu d’u toru e d’i corna.

AVVUCATU – Santa pacienza, è un modo di dire! “Modus dicendi!”. Quannu unudeve affrontare una situazione scabrosa, si dice che deve affrontare il toro per le corna! Avete capito, finalmente?


17


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

VICENZU – Sissignuri. Vossignuria mi deve scusare, ma ju sugnu ‘n poviru‘gnuranti ca non sapi né di latinu e mancu di modi diri. Perciò, chi dici vossignuria di fari?

AVVUCATU – Mannari a chiamari a donna Mara; vui, però, non dovete aprirebocca; aviti a fari parrari sulu a mia, accunsintennu, si è ‘u casu, a chiddu ca dicu ju.

VICENZU – Sissignuri, ‘a fazzu chiamari subitu.(Chiama)Sarina!… Sarina!…

SARINA – (Apparendo)Chi c’è? Vossia non mi facissi perdiri tempu ca haju ‘afrittata ‘nta padedda.

VICENZU – Vo’ chiama a to’ matri ca ci voli parrari l’avvucatu.

SARINA – Non c’è me’ matri intra. E’ juta in casa d’u farmacista, ma ora torna.(Come se fosse stata chiamata, dal cancello appare donna Mara)

SCENA QUARTA

Donna Mara e detti.

AVVUCATU – (Alla vista di donna Mara, esclama)“Lupus in fabula!”. Unu pensao’ diavulu ed eccu ca spuntunu i so’ corna!

VICENZU – ‘Sta vota ‘u so’ latinu è propriu azziccatu!

MARA – Bacio le mani, signor avvucatu. Ccu cu’ ci l’havi, vossignuria?

AVVUCATU – Cara donna Mara, bongiornu. Non ci l’haju ccu nuddu. Ci stavadicennu o’ me’ clienti nonché vostro cugino ca capitastiru proprio come il cacio sui maccheroni!

MARA – Sugnu anurata ca vossignuria stava aspittannu a mia! In che cosa ‘u pozzuserviri?

AVVUCATU – Ju, inveci, sugnu ccà ppi serviri a vui!

MARA – Vossignuria, a mia? E’ troppu anuri ppi mia ca l’esimiu avvucatu Bellia, dinobile rango e di illustre professione, po’ serviri un’umile serva!

AVVUCATU – Ed, invece, è propriu accussì perché la dea bendata vi ha baciato infronte.

MARA – A mia?!


18


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

AVVUCATU – A vui, a Sarina e a tutta ‘a vostra famigghia.

MARA – Vossignuria si spiegassi.

AVVUCATU – Il qui presente don Vincenzo Castro, vostro procugino e mio esimiocliente, vi deve fare una proposta che non dovete e non potete rifiutare, pirchì ‘a furtuna tuppulìa ‘nta porta ‘na vota sula. “Fortuna adjuvat audaces!”. (A don Vicenzu) A voi la parola!

VICENZU – Ma vossignuria non mi dissi ca haju a teniri ‘a vucca cusuta?

AVVUCATU – Ppi ‘sta vota, vi concedo la parola.

VICENZU –(Imbarazzato)E chi haju a diri?

AVVUCATU – Faciticci esplicitamente la vostra richiesta.

VICENZU – Ma non è megghiu si ‘a fa vossignuria?

AVVUCATU – ‘A richiesta l’aviti a fari vui, poi ju intervegnu pp’i particolari.

VICENZU – Ju fussi cchiù cuntentu si facissi tuttu vossignuria. A mia non minesciunu i paroli.

MARA – E chi è, cuginu? Mi stati parennu ‘n puddicinu ammenzu ‘a stuppa.Dicitimi chiddu ca m’aviti a diri e finemula!

VICENZU – (Prendendo il coraggio a due mani e senza alcun tatto)E va beni.Cugina Mara, ju mi vogghiu maritari a vostra figghia Sarina!

SARINA – (Sorpresa)Chi?!… Chi?!… Chi?!…

MARA – Haju ‘ntisu beni? Dicistiru ca vi vuliti maritari a Sarina? Non è ca hajustrantisu?

VICENZU – Non aviti strantisu; haju dittu propriu ca mi vogghiu maritari a Sarina evi staju dumannannu ‘a so’ manu.

MARA – Cuginu Vicenzu, siti ‘n porcu!

SARINA – (Su tutte le furie)Diri porcu e comu non diricci nenti; significa affenniri iporci! Siti, inveci, ‘na biscia! Anzi no, siti un casèntulu ca è ‘u vermu cchiù schifusu d’a terra! Ma comu vi pirmittistiru di pinsari ‘na cosa accussì degenere? V’u scurdastiru c’aviti sittantacinc’anni e ju appena diciassetti?


19


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

VICENZU – Nell’amuri l’età non cunta pirchì ‘u cori resta sempri giuvini; e nonsulu ‘u cori!

SARINA – Ma vo’ jtavinni all’ospiziu ca è megghiu!

MARA – (A Sarina)Tu, muta; lassa parrari a mia!

VICENZU – Aspittati, cugina; prima di parrari m’aviti a pirmettiri di dirivi ca ju aSarina ‘a vogghiu beni veramenti; mi l’haju crisciutu ccu l’occhi, cc’u cori e cc’a menti!

MARA – Ma stativi mutu; non diciti cchiù nenti pirchì, chiddu c’aviti dittu finu adora, non sulu non sta additta, ma è macari offensivo.

VICENZU – (All’avvocato)Vossignuria si voli decidiri a parrari, sì o no? Chi ciaspetta ad interveniri e a spiegaricci a me’ cugina Mara ca i me’ ‘ntinzioni sunu puliti e vogghiu ‘u beni di Sarina?

AVVUCATU – (Cattedratico)Arrivati a ‘stu puntu, deve intervenire “l’arsoratoria!”. (Qualche colpo di tosse tanto per introdurre il discorso) Donna Mara, la Giurisprudenza insegna che quando due o più contendenti non riescono a mettersi d’accordo, deve intervenire un paciere che, nella maggior parte dei casi, è un legale e, per legale, intendo un uomo di legge: “Vir legis!”. Perciò, se non vi dispiaci, trasemu in casa del mio cliente, n’assittamu e ragiunamu da persone civili.

MARA – Ju di ccà non mi movu. Non trasu ‘nt’a casa di ‘stu crapuni ‘mpipiritu!

AVVUCATU – Alt, donna Mara! Nenti ‘ngiurii ca quannu sintiti ‘a proposta del miocliente, cangiati tonu e atteggiamentu. Tu, Sarina, resta ccà fora; poi, to’ matri t’aggiorna su tutto.

SARINA – Ju non ci restu fora; vogghiu sentiri macari ju!

MARA –(Più ammansita, a Sarina)  Statti ccà; sintemu chi hannu di dirimi.

SARINA – E va beni, ma viditi ca ju o’ vecchiu non m’u maritu; anzi, non ‘uvogghiu vidiri cchiù!

AVVUCATU – Eh, no, Sarina, non l’ha’ diri prima. Lo potrai dire, semmai, quannuto’ matri ti riferirà la nostra proposta. Donna Mara, vi vuliti accumudari?

MARA – E va beni, ma facemu prestu ca haju tantu chiffari.(Entra in casa di donVicenzu, seguita dall’avvocato e dal vecchio. Appena i tre scompaiono, Sarina si porta al cancello e chiama)


20


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

SARINA – ‘Nzinu!… O ‘Nzinu!… Si’ ancora ddocu?

SCENA QUINTA

‘Nzinu e Sarina.

‘NZINU – (Arrivando)Ccà, ccà sugnu… Mi nni stava jennu, ma ‘ntisi fari vuci e,perciò, turnai.

SARINA – Menu mali!

‘NZINU – Chi successi, Sarina? Chi foru ‘ddi vuci?

SARINA – (Disperata)‘Nzinu, sugnu ‘nte guai! Avemu a fari ‘a “fujtina” subitu!

‘NZINU – Comu sarebbi, subitu?

SARINA – Non c’è cchiù tempu da perdiri. Sugnu ccu l’acqua alla gola.

‘NZINU – Ma pirchì? Spieghiti!

SARINA – Ti dicu ca ni nn’avemu a “fujri” immediatamenti, prima ca nesciunud’intra e ni bloccunu.

‘NZINU – Sarina, ti vo’ calmari e spiegari chi successi?

SARINA – Ti spiegu tuttu mentri scappamu.

‘NZINU – Ma ju non sugnu priparatu… non sugnu prontu a ‘n passu simili. E poi,unni ni nni jemu?…Chi mangiamu?… Ju non haju mancu ‘na lira.

SARINA – Chi è megghiu, allura, ca mi maritu ccu to’ nannu?

‘NZINU – Chi dicisti?

SARINA – ‘U sintisti beni. ‘Ddu vicchiazzu rimbambitu mi ha chiesto in moglie e,‘nsemi all’avvucatu Bellia, stannu circannu di cunvinciri a me’ matri, e ci rinesciunu.

‘NZINU – Cridu propriu di sì. All’avvucatu non ci manca certu ‘a capacità dipirsuadilla cc’u so’ latinu e ‘u scilinguagnulu sempri prontu.

SARINA – Eccu pirchì non c’è cchiù tempu da perdiri ppi “fujranninni”!

‘NZINU – Ancora non è dittu ca ci rinesciunu a cunvincilla a to’ matri.


21


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

SARINA – Chi nni sai tu? Ci farannu tanti prumissi, ci offrirannu tanti di ‘ddi soldica me’ matri, sicuramenti, non resisterà alla tentazioni d’accittari, cunsidirata ‘a nostra miseria.

‘NZINU – E non ci si’ ancora tu? A tia non ti ponu cunvinciri di certu pirchì tu non‘u voi a me’ nannu ppi maritu. Ci fussi da ridiri: tu, me’ nanna! (E ride scioccamente)

SARINA – Talìa ca non c’è propriu nenti da ridiri, ‘u sai? ‘A cosa è seria e gravi!

‘NZINU – Scusa, ma mi pareva ridiculu vidiriti o’ sciancu di me’ nannu e chiamariti:

nanna!

SARINA – Figuriti a mia. Mi veni di chianciri sulu a pinsaricci.

‘NZINU – Ma basta ca tu ci dici di no e tuttu è a postu.

SARINA – E si me’ matri mi costringi? No, no… non ci vogghiu arrivari a ‘ddupuntu. Megghiu ca ninni “fujemu” subitu.

‘NZINU – Ma, gioia mia, t’haju dittu ca non haju mancu ‘na lira!

SARINA – Ci l’haju ju ‘n pocu di soldi ammucciati. N’arrangiamu ccu chiddi.

‘NZINU – E quannu finisciunu, comu facemu?

SARINA – Travagghiamu. Avemu du’ vrazza forti, avemu ‘a saluti, avemu ’avogghia di travagghiari e, stanni certu, ca di fami non ci muremu.

‘NZINU – E si non truvamu travagghiu?

SARINA – (Scoppiando a piangere)E dillu ca di mia non ti nni ‘mporta nenti! Tunon mi voi beni! I to’ hanu statu tutti lusinghi! Aveva ragiuni me’ matri quannu mi mitteva in guardia!

‘NZINU – Ma chi dici? Ju ti vogghiu beni cchiù di l’occhi mei!

SARINA – Però, non ti nni voi “fujri” ccu mia!

‘NZINU – Ma non semu pronti, né ju e mancu tu. Ju haju vint’anni e tu appenadiciassetti: semu ancora du’ picciriddi! Comu putemu affruntari ‘a vita matrimoniali quannu ancora avemu a crisciri, almenu ppi n’autri cinc’anni?

SARINA – Si a mia mi volunu maritari ora, voli diri ca non sugnu cchiù ‘napicciridda!


22


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

‘NZINU – Ci si’ e ci sugnu macari ju!

SARINA – Nuatri havi un annu ca semu ‘nsemi, perciò un pocu avemu crisciutu.

‘NZINU – Ma, Sarinedda, ‘u nostru amuri non è comu chiddu d’i ‘ranni; è un amuri‘nnuccenti; amuri di picciriddi!

SARINA – Ca, si si ci mettunu, ponu fari autri picciriddi!… Ma fammi ‘u favuri, nonmi diri ca quannu m’abbracci e mi vasi, i to’ sensi non s’arrusbigghiunu?!

‘NZINU – Ma certu! Chistu chi c’entra?

SARINA – Allura, non semu cchiù picciriddi: putemu fari ‘a “fujtina”!

‘NZINU – Mi dispiaci, Sarina, ma non mi sentu ancora prontu ad assumirimi ‘staresponsabilità.

SARINA – E, allura, vattinni a ‘ddu paisi!

‘NZINU – Ma, Sarina…

SARINA – T’haju dittu: vattinni! Non ti vogghiu vidiri cchiù!

‘NZINU – Non fari accussì. Vedrai ca tuttu s’aggiusta. Tu teni duru ca ‘u vecchiu sistanca e non ti darà cchiù fastidiu.

SARINA – (Quasi gridando)Ti nni vo’ jri, ah?!

‘NZINU – Va beni, comu voi; mi nni vaju… Ciao.(Via, mentre Sarina scoppia inpianto)

SCENA SESTA

Sarina, donna Mara, don Vicenzu e l’Avvucatu.

MARA – (Venendo fuori dalla casa, ai due che la seguono)Ristati ccà ca prima civogghiu parrari ju. (Il vecchio e l’avvocato restano davanti alla porta, ma in scena. Donna Mara si avvicina a Sarina e le parla con tono persuasivo) Sarina, t’haju a diri‘na cosa.

SARINA – (Bruscamente)Non mi diciti nenti ca non vogghiu sapiri nenti!

MARA – Ascuta, prima…


23


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

SARINA – (Disperata)Vi facistiru cunvinciri, veru? Quantu vi uffreru ppicunvincirivi a vinniri a vostra figghia? Facistiru un bon affari, almenu? Non è ca v’a svinnistiru comu ‘a scecca o ‘a troja?!

MARA – (Che comincia a perdere la pazienza)Ora stai parrannu a ‘mmatula e, sinon ci ‘a finisci, ti pigghiu a timbulati!

SARINA – E già, vui canusciti sulu i maneri forti!

MARA – Sarina, non mi provocari!

AVVUCATU – Calma, donna Mara!… Nuatri avemu stabilitu ca tutto dovevaprocedere senza spargimento di sangue. Ricurdativi ca ccu ‘n cucchiarinu di meli si ponu catturari macari milli muschi!

MARA – Vossignuria m’ha scusari, ma ‘a ‘ntisi comu mi tratta?

SARINA – (Come una furia)Ah, ora ‘a culpa è ‘a mia, veru? Vui, ‘nveci, m’avitimancatu di rispettu pirchì mi cunsidirati comu merci di scambiu! Ju m’u ‘mmaginu chiddu ca vuliti ca facissi, e non è propriu chiddu ca vogghiu fari! Prifirisciu cuntinuari a fari ‘a serva, campannu miseramenti, ca essiri ‘nfilici ppi tutta ‘a vita!

MARA – (All’avvocato)‘A senti? ‘A senti, vossignuria?

AVVUCATU – ‘A sentu, ma vui faciti prudenza. E tu, Sarina, cerca di essiri cchiùrispittusa ccu’ to’ matri e ascuta chiddu ca t’ha diri.

SARINA – (Con tono di sfida)E va beni, parrati, ma v’assicuru ca non ci ‘a faciti acunvincirimi. Chi m’aviti a diri?

AVVUCATU – Oh, brava Sarina! Ju l’haju dittu sempri ca si’ ‘na carusa giudiziusa!

SARINA – Vossignuria, è megghiu ca ci ‘a finisci di sviolinari ca ccu mia conattacca!

AVVUCATU – Io? Stai parlando con me?

SARINA – Sissignuri, ccu vossignuria ca ci piaci sviolinari!

AVVUCATU – Io avrei sviolinato? Non sia mai, anzi “fiat lux”, facciamo chiarezza!Lungi da me, cara Sarina, il pensiero di sviolinare nei tuoi confronti, né ora né mai, perché io ti voglio bene e desidero per te le cose più belle.

SARINA – Ppi casu, mi vulissi maritari macari vossignuria?


24


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

AVVUCATU – Purtroppu ju haju muggheri, cara la mia bambina, e chi razza dimuggheri: “’n carrabbineri!”, annunca ci l’avissi fattu ‘n pinsirinu.

SARINA – Si chista non è n’autra sviolinata, ju non mi chiamu cchiù Sarina!

AVVUCATU – Basta, hai ragiuni. Non parru cchiù.

VICENZU – (Che se ne era stato zitto, ma sui carboni ardenti, ora sbotta)CuginaMara, vi vuliti decidiri a parrari? Chi ci aspittati, ‘a “carrozza”?

MARA – Mutu, vui!

VICENZU – Si non parrati vui, parru ju!

MARA – Parru ju!… Sarinedda, tu si’ libira di decidiri comu megghiu cridi, però,prima ha’ sentiri ‘a proposta ca ni fici ‘u nostru parenti ppi vucca di l’avvucatu Bellia. Ju non mi vogghiu ammiscari, né ppi beni e né ppi mali, però pensa alla miseria unni stamu natannu.

SARINA – A mia ‘n pezzu di pani non m’ha mancatu mai. Haju du’ vrazza forti,travagghiu e mangiu.

MARA – Ma, ‘nsemi a tia ha mangiari e biviri ‘ddu scanza fatichi di to’ patri e,qualchi vota, quannu non mi fa travagghiari nuddu, haju a mangiari macari ju.

SARINA – Si ci l’avemu fatta finu ad ora, ci ‘a facemu macari in secutu.

MARA – ‘U sacciu ca ci ‘a putemu fari pirchì tu si’ travagghiatura comu a mia, machi vita sarà ‘a to’? Si accetti, inveci, ‘a proposta di don Vicenzu, di serva diventi patruna!

SARINA – Non si nn’ha parrari mancu ppi scherzu!

AVVUCATU –Don Vicenzu, prima d’u matrimoniu, ti fa l’attu d’a casa.

VICENZU – E macari d’a vigna.

MARA – ‘U sai quantu fa all’annu ‘a vigna? Uttanta salmi di vinu!

AVVUCATU – Ppi non parrari poi di l’autri frutti: ficu, aranci, persica, piricoca, casunu ‘na delizia!

VICENZU – E i cinquanta pedi d’alivi, ca fannu ogghiu in quantità, vossignuria nonc’i cunta?


25


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

AVVUCATU – Annunca! E l’alivi nìuri ppi salari e chiddi janchi pp’a salamoia?

MARA – (Portandosela in disparte in modo da non far sentire al vecchio quello chesta per dire) E poi, don Vicenzu havi sittantacinc’anni; quantu po’ campari ancora?Cincu, sei anni?

SARINA – Ma non ‘u viditi ca è tisu comu ‘n spicchiu d’agghiu?

MARA – Facemu decianni. Tu nn’hai diciassetti; a vintisett’anni diventi ‘na viduvaccu ‘na bella rennita e ti po’ maritari macari a un principi!

AVVUCATU – (Che, piano piano, si era avvicinato ed ha ascoltato l’ultima partedel discorso di donna Mara) No, non sia mai! Non deve sposare; deve convivereperché, se sposa, perde le due pensioni che il marito le lascia alla sua morte!

MARA – Ah, ci su’ macari i pinsioni? Vossignuria di pinsioni non mi nni avevaparratu.

AVVUCATU – Mi pareva ca ‘u sapeuru.

MARA –(A Sarina)Ha’ ‘ntisu? Macari i pinsioni ca ti pirmettunu ‘na gioventù felicie ‘a vicchiania assicurata. (Pausa) Chi nni pensi? Non vali ‘a pena d’accittari?

SARINA – (Ormai quasi convinta)Vui chi mi cunsigghiati?

MARA – Si ti nn’haju parratu, voli diri ca ‘a cosa ‘a vidu beni. Tu pensi ca ‘na matrivoli ‘a rovina d’i so’ figghi? Potrai pinari cincu o decianni, poi sarai libira e ricca.

AVVUCATU – Sarina, accittannu, fai ‘a to’ furtuna.

SARINA – Però, quannu pensu ca haju a passari ‘a notti ccu iddu ca, di sicuru,pritenni i so’ diritti di maritu, mi venunu i brividi.

MARA – Ppi chistu po’ stari tranquilla: mi fici assicurari ca non ti sfiora mancu ccu‘n jtu.

AVVUCATU – E’ veru; a’ sira, ognunu pp’a so’ casa. Garantisciu ju.

SARINA – E si non rispetta i patti, veni vossignuria a difinnirimi?

AVVUCATU – Metteremo tutto per iscritto: “Scripta manent, verba volant!”.

SARINA – (Dopo qualche istante di riflessione)Quann’è accussì, accettu.


26


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

MARA – (Abbracciandola)Biniditta tutta, figghia! ‘U sapeva ca non ti faceviscappari ‘na simili furtuna!

AVVUCATU – Brava, Sarina! Ti sapisti fari i cunti e pigghiasti una giustadecisione!

SCENA SETTIMA

Peppi e detti.

PEPPI – (Viene fuori dalla sua abitazione, ancora sotto l’effetto del vino)Modestamenti, me’ figghia Sarina è ‘na carusa assinnata e giudiziusa!

VICENZU – Dicistiru beni, caru cuginu Peppi!

PEPPI – Ma chi decisioni pigghiau?

MARA – Tu già si’ ‘mbriacu di prima matina, veru? Non t’affrunti?

PEPPI – (Con la voce impastata)Fici colazioni e, allura…

MARA – Ah, già, mi l‘aveva scurdatu ca tu ‘a colazioni ‘a fai cc’u vinu!

PEPPI – Ognunu ‘a fa comu megghiu cridi.

MARA – Ora statti mutu ca si sta dicidennu l’avviniri di Sarina. Signor avvucatu,vossignuria prucidissi!

AVVUCATU – Sarina, dammi ‘a manu ‘ritta ; don Vicenzu, datimi ‘a vostra;stringitavilli per suggellare il patto testè concluso. (Unisce loro le mani e, per tre volte, le alza e le abbassa. Poi, con solennità) Signori, vi presento i promessi sposi!

S I P A R I O


27


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

ATTO SECONDO

La stessa scena del primo atto. E’ trascorso qualche mese. E’ il giorno dello sposalizio di don Vicenzu con Sarina. La scena è vuota: sono tutti a festeggiare il matrimonio.

SCENA PRIMA

‘Nzinu solo, poi Peppi e, man mano, tutti gli altri.

‘NZINU – (Fa capolino dal cancello e, accortamente, guarda ora verso la casa delnonno, ora verso quella di donna Mara) E’ tuttu chiusu. Voli diri ca ancora non sunuturnati. Mannaggia, ju, a Sarina, ci haju a parrari a tutti i costi! Non ‘a potti capitari prima a ‘dda sbriugnata ca mi lassau e mi tradìu, ma appena arriva, ci nn’haju a diri quattru ca m’haju a sciacquari ‘a vucca! (Si ode il canto stonato di Peppi che rientra dal festino con una bottiglia di vino in mano. ‘Nzinu fa per allontanarsi, ma s’imbatte proprio sulla soglia del cancello in Peppi)

PEPPI – (E’ brillo ed ha, pertanto, la voce impastata)Ehi, ‘Nzinu, pirchì non civinisti o’ sposaliziu?

‘NZINU – Me’ patri non vosi; non era d’accordu a ‘stu matrimoniu.

PEPPI – E aveva ragiuni; mancu ju era cuntentu. E’ mostruosu chiddu ca ficiru cc’acomplicità di me’ muggheri e di l’avvucatu Bellia. Un buttuneddu di rosa adurusu ca veni contaminatu da un aspirante cadavere! Sarò ‘mbriacuni, ma a mia certi cosi mi fannu schifu! To’ patri l’aveva a ‘mpidiri!

‘NZINU – Pirchì non ‘u ‘mpidistiru vui?

PEPPI – Pirchì ju sugnu debuli e pensu a’ vutti ‘ranni di cuginu Vicenzu, china divinu russu, ca mi ci allippu e nni pozzu viviri a volontà, ora ca ‘a patruna è Sarina.

‘NZINU – E divintastiru complici ppi ‘na vivuta di vinu?

PEPPI – Una sula? E cu’ si scugna cchiù d’a vutti? Mi trasfirisciu in cantina!

‘NZINU – Non v’affruntati a parrari accussì?

PEPPI – E dopu ca m’affruntu, chi ci guadagnu?

‘NZINU – Non l’aveuru a pirmettiri ‘stu matrimoniu!

PEPPI – Ju?! Figghiu, ha sapiri ca a’ me’ casa ‘u ‘patruni sugnu ju, ma cu’ cumannaè me’ muggheri. E’ idda l’omu di casa!


28


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

‘NZINU – Vuliti diri ca vui siti ‘na fimminedda?

PEPPI – Ppi chiddu ca cuntu è comu si fussi. Ma tu, pirchì t’a pigghi tantu? Ppil’eredità? Non ti preoccupari ca a Sarina ci fici donazioni sulu d’a casa e d’a vigna. ‘U restu è vostru.

‘NZINU – Non m’interessa l’eredità!

PEPPI – Chi t’interessa, allura? Ah, ‘u capii: t’interessa Sarina. Ppi chistu ci furriaviattornu comu ‘n lapuni? Ci ‘u vulevi sucari tu ‘u meli? Troppu tardu arrivasti! (‘Nzinu diventa rosso e non risponde) Non ci l’hai ‘a forza di parrari, veru? Si’troppu angustiatu? (Porgendogli la bottiglia) Toh, biviti ‘na bella sorsata di ‘stu vinu speciali e ti scordi tutti i peni.

‘NZINU – Grazii, sugnu astemiu.

PEPPI – E, allura, bivu ju ppi tia. Macari ju devo dimenticare. Non mi ricordu checosa, ma devo dimenticare. Ah, eccu, forsi di essiri natu!

‘NZINU – E’ megghiu ca mi nni vaju.

PEPPI – Pirchì non ti fermi a fari l’auguri e a baciare la sposa?

‘NZINU – Si mi fermu, po’ darisi ca mi cumprumettu!

PEPPI – Non t’a pigghiari e fai pacienza ca to’ nannu non campa in eternu. Dopu ‘aso’ morti, Sarina po’ essiri ‘a to’, macari si di secunna manu!

‘NZINU – Vui siti peggiu di me’ nannu!(Ed esce velocemente)

PEPPI – S’incazzau. Chi ci dissi, poi, di mali? Bah, ju ci bivu supra e mi scordumacari chistu. Alla saluti! (E beve) Però, ju e’ picciotti di oggi non li capisciu: non su’ cuntenti mai. Quannu pussedunu ‘na cosa, fannu i stuffusi e ‘a disprezzunu. Si, ‘nveci, non ci l’hannu, ‘a vulissiru aviri ad ogni costu. Cu’ ‘i capisci, è bravu! Quantu valeva e’ me’ tempi! Unu canusceva a ‘na picciotta, ci piaceva e s’a fujeva; poi turnava, faceva ‘a paci cch’i soggiri, s’affittava ‘na stanzicedda, ‘n paru di trispiti, quattru tavuli di lettu, du’ matarazzi di crinu, ‘na buffetta, du’ seggi e campava filici e cuntentu. Macari ju, quannu canuscii a Mara, ca era ‘n buttuni di rosa comu a Sarina, fici ‘a “fujtina”, macari si poi ci preferii ‘u vinu, cchiù sinceru e cchiù fidili d’idda, ca si cunsulava fora casa. (Pausa) Non nni sugnu sicuru, però un fattu è certu: Mara non faceva in tempu a parturiri ‘na figghia ca, subitu, ristava ‘ncinta di n’autra. Ju non m’u ricordu d’aviri tantu arduri e desideriu; ‘a notti mi ritirava a’ casa menzu brillu; anzi, dicemu ‘a virità, turnava completamenti sbronzu. Bah, chi ci pozzu fari? Chista


29


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

è‘a vita! E poi, comu si dici? “Occhiu ca non vidi, cori ca non doli!”. (Si ode la voce dell’avvocato Bellia che grida: “Viva gli sposi!”) Ccà su’, arrivaru; e ju ca spirava discularimi ‘sta buttigghia in santa paci! (Dal cancello entrano gli sposi, insieme a Mara e all’avvocato, mentre ogni tanto fa capolino ‘Nzinu che, avendoli incontrati, è tornato per controllare la situazione)

SCENA SECONDA

Don Vicenzu, Sarina, donna Mara, l’Avvucatu e Peppi.

DON VICENZU – (Tiene per mano Sarina, in abito bianco, che ha più l’aria di unacomunicanda che di una sposa; sono seguiti dall’avvocato Bellia, in pompa magna e con in mano una bottiglia di spumante, e da donna Mara, agghindata per l’occasione, e con un ridicolo cappellino in testa e la borsa a tracolla) Finalmentiarrivamu ‘nta nostra casuzza, ca sarà ‘u nostru nidu d’amuri!

PEPPI – Viva gli sposi!

MARA – Cuginu Vicenzu, non esageramu; alla vostra età certi discursi diventunuridiculi.

VICENZU – Pirchì v’immiscati vui? Ju stava parrannu ccu me’ muggheri; o forsicriditi ca ‘u parrinu ni maritau pp’amparissi?

AVVUCATU – Fu ‘na cerimonia regolari: matrimonio civile e religioso nello stessotempo. E ju fui ‘u testimoniu dello sposo.

PEPPI – Pozzu testimoniari macari ju; ‘ntisi ogni cosa.(Ripetendo)“Ehi, vui,Vicenzu Castro, siti cuntentu di pigghiarivi ppi legittima moglie la qui presente Rosaria Romeo?”. E iddu ci rispunnìu: “Mizzica, si sugnu cuntentu! Cuntintissimu! A cu’ non ci piaci ‘u tinnirumi?!”.

MARA –(Con una vociata)Mutu, tu!

PEPPI – Ju, pp’u Statu Civili, sugnu ‘u patri della sposa e parru!

MARA – Tu si’ sulu ‘n pezzu di ‘mbriacuni ed è megghiu ca chiudi ‘dda vuccazzapuzzolenti!

AVVUCATU – Biviti, cumpari Peppi; biviticci supra, alla salute dei novelli sposi.

PEPPI – Vossignuria havi ragiuni; è megghiu biviri. Alla salute!(E beve)

AVVUCATU – Beviamo tutti alla salute degli sposi. Donna Mara, i vuliti pigghiariquattru bicchieri?


30


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

MARA –(Brusca)Ju non bivu cchiù; si avissi vulutu biviri ancora, mi ristava o’fistinu cch’i me’ figghi e ccu l’autri invitati.

PEPPI – Ed era megghiu pirchì ccà si’ di troppu. O’ fistinu, inveci, t’avissi divirtutua ballari.

MARA – Ccà sugnu cchiù nicissaria. Haju a badari all’incolumità di Sarina.

AVVUCATU – Ma chi diciti, donna Mara? Nuddu ‘a voli violentari!

MARA – Sacciu chiddu ca dicu; e vossignuria mi capisci.

AVVUCATU – Inveci non vi capisciu affattu.

PEPPI – Ehi, cuginu Vicenzu o, chiuttostu, avissi a diri: jenniru Vicenzu? Vui ‘acapiti a vostra sòggira? Si capiti a idda, allura, putiti decifrari i segreti d’a Sfingi dell’Egittu!

SARINA – ‘U capisciu ju chiddu ca voli diri me’ matri.

AVVUCATU – E chi voli diri?

SARINA – Ca i patti vannu rispittati.

VICENZU – Quali patti?

MARA – Ca Sarina è vostra muggheri sulu davanti a Diu!

VICENZU – Ma non diciti bestialità! Pirchì mi maritai, allura?

MARA – Ppi essiri sirvutu a puntinu finu alla morti!

VICENZU – (Facendo gli scongiuri)Toccu ferru e fazzu i corna! Cugina Mara, siti‘na vera cucca!

MARA – Ju non vi staju augurannu ‘a morti. Non haju dittu c’aviti a moriri ora.

PEPPI – Ma a brevi scadenza!

VICENZU – Cuginu Peppi, vi ci mittiti macari vui? ‘Sti discursi ‘nta ‘n jornu filicicomu chiddu d’u me’ matrimoniu, ‘i sentu a malauguriu.

PEPPI  –  ‘Ntantu  precisamu:  ju  finii  di  essiri  vostru  cuginu  ppi  divintari  vostru

sòggiru, perciò pritennu rispettu. Comunqui, mi putiti chiamari: papà!


31


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

VICENZU – Ma vo’ facitivi binidiri di ‘n parrinu mortu da cent’anni!

MARA – (Al marito)‘A vo’ chiudiri ‘sta vuccazza d’infernu? C’è pocu di schirzari.Ccà si sta discurrennu di cosi serii!

VICENZU – Si è ppi chistu, stati parrannu vui sula e ppi diri cosi assurdi.

MARA – I patti sunu patti e vannu rispittati! Sarina, ti po’ ritirari a’ to’ casa!(Edindica la casa paterna)

VICENZU – ‘A casa di Sarina è chidda di so’ maritu!

MARA – Vi sbagghiati; ‘a casa di Sarina è chidda di so’ patri!(Afferrra Sarina peruna mano e la trascina verso casa) Jemuninni!

VICENZU –(Afferra Sarina per l’altra mano)Unni vai, tu?

MARA – A’ so’ casa!

VICENZU – Vaju dittu ca ‘a so’ casa è chidda di so’ maritu! Mittitivi, perciò, ‘u coriin paci!

MARA – (Tirando fuori dal petto un pezzo di carta ingiallito e rattrappito esventolandolo) “’U scrittu resta e i paroli abbolunu!”, dicu beni, avvucatu? E’ tuttuscrittu ‘nta ‘stu pezzu di carta e firmatu di vui, caru cuginu e jenniru d’i me’ stivali!

VICENZU –(Rivolgendosi all’avvocato)Ma, signor avvucatu, vossignuriam’assicurau ca ‘ddu pezzu di carta non aveva valuri e ju ‘u puteva firmari tranquillamenti!

AVVUCATU – E, infatti, è accussì. Lassati parrari a mia.

MARA – Chi?! Non havi valuri? Allura, vui siti cchiù ‘mbriacu di me’ maritu! C’ètantu di firma autografa! Vossignuria mi dissi ca ‘u puteva macari registrari.

AVVUCATU – ‘U facistiru?

MARA – Non ‘u fici pirchì mi pareva d’aviri a chi fari ccu genti per bene; inveci,m’aviti ’mbrugghiatu comu ‘na scema. Mi meravigghiu di vossignuria!

AVVUCATU – Cara donna Mara, innanzi tuttu aviti a capiri ca ju sugnu il legale didon Vicenzu Castro e haju ‘u duviri di fari i so’ interessi; secunnariamenti aviti a sapiri ca, quannu l’avemu stipulatu, l’accordu era perfettamente regolare.


32


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

MARA – E comu mai ora non lo è cchiù?

AVVUCATU – Sono intervenuti fatti nuovi ca annullaru chiddi di prima.

MARA – (A Sarina)Ti ficiru firmari ccu l’ingannu qualchi autru pezzu di carta? Nonhavi valuri, caru avvucatu, pirchì Sarina è ancora minorenni!

SARINA . Non haju firmatu nenti, ju!

MARA – E, allura?

AVVUCATU – Donna Mara, unni avemu statu ‘sta matina e chi è statu celebratu?

MARA – Oh, bella, ‘u matrimoniu! Vossignuria mi voli sbintari?

AVVUCATU – Nenti affattu, ma, si seguistiru beni ‘a cerimonia, vi dovete ricordareca ‘u parrinu liggìu, bellu forti, agli sposi alcuni articoli di legge ca iddi, poi, hanno sottoscritto. In particolare, ci nn’era unu ca press’a poco recitava accussì: “La moglie deve seguire il marito, nella buona e nella cattiva sorte, eccetra eccetra”. E’ veru o no?

MARA – Sissignuri e ccu chistu?

AVVUCATU – ‘Dd’articuli d’u Codici hannu annullatu l’accordu stipulatuprecedentementi.

MARA – Sì, però, ‘a firma di Sarina non havi valuri ‘u stissu pirchì idda è ancoraminorenni.

AVVUCATU – Si ‘u matrimoniu è validu, ed è validu pirchì c’è l’autorizzazioni d’uTribunali, è valida macari ‘a so’ firma. “Sic lex est!”.

PEPPI – (Facendo eco)Lex est!

MARA – Mi dispiaci, ma ppi mia è sempri validu l’accordu firmatu quannu fu fattu‘u fidanzamentu; perciò, Sarina, camina a’ casa!

VICENZU – Sarina ha seguiri a so’ maritu! Non ‘u sintistiru ‘u parrinu?

MARA – E, inveci, segui a so’ matri. Jemuninni!(Afferra Sarina per la mano e faper portarla via)

VICENZU – (Afferrandola per l’altra mano)Me’ muggheri di ccà non si movi!(Ela tira a sé)


33


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

MARA – Lassatila, pezzu di crapuni!

VICENZU – Lassatila vui, inveci, annunca vi querelu!

MARA – Ah, sì? E ju vi mannu o’ spidali!(E gli sferra una borsettata in testa chegli fa lasciare la preda) Sarina, subitu intra!

VICENZU –(Riprendendosi e parandosi davanti alle due donne, impedendole dientrare) Di ccà non si passa!

MARA – Livativi d’u menzu o vi dugnu n’autra bursittata in testa!

VICENZU – Trasitavinni vui, si vuliti; Sarina resta ccu mia!

AVVUCATU – (Intervenendo)Donna Mara, cunvincitivi; aviti tortu marciu; ‘a liggiè d’a parti di don Vicenzu.

PEPPI – (Rifacendo il verso all’avvocato)Lex est!

MARA – Mutu, tu! Signor avvucatu, ju accunsintii o’ matrimoniu a pattu ca Sarinavinissi rispittata e trattata comu ‘na zita e non comu ‘na muggheri. Chista è macari ‘a volontà di me’ figghia. Veru, Sarina?

SARINA – Sì, è veru.

AVVUCATU – Ma è assurdu tuttu chistu. Ora su’ maritu e muggheri e hannu ‘udirittu di stari ‘nsemi.

SARINA – (Prontamente)Ju ci rinunziu a ‘stu dirittu e mi nni tornu a’ me’ casa!

MARA – ‘A sintistiru?

VICENZU – E ju non ci rinunziu affattu. Anzi, avvucatu, vossignuria priparassi ‘nadenuncia a me’ muggheri per abbandono del tetto coniugale e ‘na querela a me’ sòggira per maltrattamenti nei confronti di so’ jenniru!

MARA –(Come una furia)Ah, sì? Mi vuliti querelari? Allura, vi nni dugnu n’autrabursittata; tantu, o una o dui, ‘a querela sarà sempri una! (E gli molla un’altra borsettata in testa)

VICENZU – Ahi, assassina ca non siti autru, in galera vi mannu!

AVVUCATU –(Si mette in mezzo, ma prende anche lui una borsettata)DonnaMara, macari a mia?


34


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

PEPPI –(Cattedratico)“Cu’ sparti, havi ‘a megghiu parti!”.

‘NZINU – (Durante questo trambusto, a cui aveva assistito non visto, con lestezzas’infila in casa di donna Mara)

MARA – (Si accorge delle mosse di ‘Nzinu, ma fa finta di niente. All’avvocato)Vossignuria si livassi d’u menzu pirchì ni vogghiu fari pulpetti di ‘stu vecchiu crapuni!

VICENZU – A mia “crapuni”? Pirchì non vi taliati o’ specchiu? Vi manca sulu ‘ascupa ppi pariri ‘na strega!

AVVUCATU – Calma, signuri mei, calma! Ragiunamu, inveci…

MARA – Ccu iddu non si po’ ragiunari. ‘A voli sempri vinta cc’a complicità divossignuria.

AVVUCATU – Donna Mara, misurati i paroli o vi querelu macari ju!

MARA – E ju abbersu pp’i festi macari a vossignuria!(E si lancia contro di lui conla borsa come arma: Sarina, a questo punto, ha la geniale idea di svenire. S’affloscia a terra; donna Mara se ne accorge e comincia ad urlare tacciando il genero per assassino) Assassinu!… Assassinu!… ‘A facistiru moriri!… Figghia!… Figghiuzzamia!… (S’inginocchia accanto a Sarina, mentre si avvicinano anche gli altri) Non moriri! Non ci ‘u dari ‘u piaciri a ‘dd’assassinu di to’ maritu di divintari viduvu pp’a secunna vota! (Poi, rivolta al genero) Assassinu, ‘a facistiru mòriri, ma ju v’ammazzu! (E gli si scaglia ancora contro, ma viene bloccata definitivamente dall’avvocato)

AVVUCATU – Ma ci ‘a vuliti finiri di fari ‘a ‘sterica? Sarina è sulu svinuta e ‘aculpa è vostra ca l’aviti angustiata nel giorno più bello della sua vita. Vo’ jti a pigghiari, chiuttostu, ‘n vagili d’acqua e ci ‘a spruzzati ‘nta facci.

MARA – (Va e torna con una bacinella d’acqua che spruzza in faccia a Sarina, chesubito rinviene) Comu ti senti, Sarinedda?

SARINA –(Alzandosi, aiutata dalla madre)Chi fu, mamma?

MARA – Nenti, non ti preoccupari, ‘n picculu ‘strubbu. Camina a’ casa; ti stennisupra ‘u lettu e ti riposi. (Poi, piano, per non farsi sentire dagli altri) Vidi ca c’è ‘Nzinu. (E la spinge dentro, entrando insieme a lei e sbarrando la porta)


35


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

VICENZU –(Che era rimasto di stucco per quanto era successo, d’un tratto, comese realizzasse solo ora, grida) Avvucatu, vogghiu l’annullamentu d’u matrimoniu,subitu! ‘U dissi vossignuria: “Matrimoniu tritatu, non è cunsumatu!

AVVUCATU – Cunsumatu ci siti vui, pezzu di minchiuni ca non siti autru, ca si noncurriti subitu a vardari i vostri ‘nteressi, ‘u fa qualchi autru ppi vui!

VICENZU – Chi voli ‘ntenniri vossignuria?

AVVUCATU – “A buon intenditore, poche parole!”.

PEPPI – (Che si è divertito alle spalle dei contendenti)Ahu, cuginu Vicenzu, mi parica di “Castru” ca eruvu, divintastiru “crastu”!

VICENZU – (Non gli dà retta, ma va alla porta di donna Mara e comincia abussare) ‘Rapiti!… ‘Rapiti!… Vuliti ca jettu ‘a porta ‘n terra?… Datimi a me’muggheri!… Non l’aviti ‘u dirittu di livarammilla, ‘u capistiru? Vogghiu a me’ muggheri subitu annunca fazzu ‘na carnificina!

AVVUCATU – Eh, no, don Vicenzu, non v’aviti a mettiri d’a parti d’u tortu. Nentiminacci!

VICENZU – Ma, signor avvucatu, ju haju milli parti di ragiuni a minacciari ‘ddastrega ca mi privau d’u beni cchiù granni e mi ridiculizzau davanti a tutti! (E continua a bussare) Vuliti ‘rapiri, sì o no?

MARA – (Dopo un po’ apre e si affaccia)Chi schifìu vuliti?

VICENZU – Unn’è me’ muggheri? Chiamatila!

MARA – E’ ancora indisposta. Aviti a pazientari.

VICENZU – Nenti affattu. ‘A vogghiu vidiri subitu!

MARA – Vui non viditi a nuddu; e si non ci ‘a finiti di sbrajtari e d’insistiri, non ‘aviditi cchiù.

AVVUCATU – Donna Mara, non ci putiti ‘mpidiri di vidilla.

MARA – V’haju dittu ca sta mali e havi bisognu di stari tranquilla.

VICENZU – Ju ‘a vogghiu assistiri; ci haju tuttu ‘u dirittu.

MARA – Avemu a cuminciari d’accapu? Vuliti ca Sarina s’aggrava?


36


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

VICENZU – Ju non ci cridu ca Sarina sta mali. Si è comu diciti, pirchì non cichiamati ‘u medicu?

MARA – ‘U medicu ‘u chiamu quannu mi pari e piaci! ‘Nta ‘stu mumentu non ‘uritegnu nicissariu e, perciò, non ‘u chiamu.

VICENZU – Facitammicci dari, almenu, ‘na smirciata ppi rassicurarimi ca stamegghiu, accussì mi tranquillizzu.

MARA – ‘A smirciata ci ‘a dati cchiù tardu.

PEPPI – Cuginu Vicenzu, si criditi ca ccu Mara ‘a putiti spuntari, siti minchiuni ppidaveru!

MARA – (Al marito)Quannu chiudi ‘dda vuccazza, è sempri tardu! Ti finìu ‘u vinu?Ah, ci nn’hai ancora. Bivi, allura, e ‘ntuppiti ‘a vucca!

PEPPI –(All’avvocato)‘A senti, vossignuria, comu mi tratta? E non pirchì mi piacibiviri. Si haju a diri ‘a virità, a mia ‘u vinu non mi piaci.

MARA –(Prontamente)Prifirisci ‘u Marsala. Ma siccomu costa ppi tri voti,s’accuntenta d’u vinu.

PEPPI – Non è veru! E, poi, non vuleva diri chistu. A mia non mi piaci biviri ingenerali.

MARA – E, allura, pirchì bivi?

PEPPI – Per dimenticare.

AVVUCATU – Che cosa volete dimenticare?

PEPPI – ‘U jornu ca ‘ncuntrai ad idda. Era ‘n jornu di malu tempu, ccu lampi etrona, acqua e ventu. L’aveva a capiri ca era ‘n jornu disgraziatu e m’avissi purtatu sfurtuna. Inveci, appena ‘a visti, ‘nzuppata comu ‘n puddicinu, mi parsi ‘na visioni. Ci jvi ‘ncontru, mi livai ‘a giacca e ci ‘a misi supra ‘a testa ppi riparalla di l’acqua; e ju mi vuscai ‘na bella broncopolmoniti, ca mi stava purtannu all’autru munnu. ‘U capìu vossignuria ca mi purtau disgrazia d’u primu mumentu?

MARA – Ma chi ci ‘ncucchi? Nuddu t’aveva prijatu di vinirimi ‘ncontru! ‘U facistidi volontà to’. Perciò, non accusari a mia d’i to’ disgrazii.

PEPPI – Sissignuri, mi jttai ‘a zappa ‘nte pedi ch’i me’ stissi manu.


37


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

MARA – Anzi, m’ha ringraziari ca ogni jornu vineva a’ to’ casa ad assistiriti e acurariti.

PEPPI – E chista fu n’autra disgrazia pirchì non ti nni jsti cchiù.

MARA – Ma si mi prijasti in ginocchiu di ristari, cunvincennumi ccu prumissi egiuramenti d’amuri eternu! Avvucatu, ju era ancora ‘na picciridda ‘nnuccenti ca crideva ‘nte favuli.

PEPPI – Talmenti ‘nnuccenti ca mi seducìu e mi fici divintari patri senzaaccurgiramminni, non putennu reagiri pirchì era tantu debuli e indifeso.

MARA – Ma non diri fissarii! Avvucatu, non ci cridissi; non fu comu sta dicennu. Junon sinteva nenti ppi iddu; mi era completamenti indifferenti; mi faceva pena ppi comu stava di saluti; quannu, però, ci fu l’attu materiali, era guarutu; faceva finta di essiri debuli ppi trattinirimi e farimi ristari. Iddu fu ‘a me’ disgrazia! Ju, quann’era carusa, mi faceva talìari e avissi pututu fari ‘n matrimoniu di rigina inveci d’incappari ‘nta ‘stu fannulloni, ‘mbriacu d’a matina a’ sira. Cu’ è cchiù disgraziata di mia? Signor avvucatu, ‘u dicissi vossignuria!

AVVUCATU –(Sbottando)Donna Mara, ccà semu unu cchiù disgraziatu di n’autru!Don Vicenzu, pirchì ristau senza muggheri; Sarina, pirchì facissi a menu di so’ maritu; don Peppi, pirchì ‘ncuntrau a vui; vui, pirchì ‘ncuntrastiru a don Peppi; e ju, pirchì vi canuscii a tutti! Ma, ppi carità, donna Mara, non mi ci mittiti ‘nto menzu cchiù di quantu ci sugnu ‘mmiscatu! “Tra mogghi e maritu, non ci mettiri ‘u jtu!”.

PEPPI – ‘U vidi? Facisti siddiari all’avvucatu! Tu, cara mia, hai l’abitudini disparrari a tutti, specialmenti a mia ca t’aveva misu supra un altaru, aduranniti d’u primu mumentu ca ti canuscii, ma tu m’ha’ disprizzatu sempri accusannimi di essiri un bonu a nenti.

MARA – Pirchì, forsi si’ diversu?

PEPPI – ‘A senti, vossignuria, comu parra?

VICENZU –(Che se n’era stato zitto ad ascoltare, finalmente sbotta)Ahu, ci ‘avuliti finiri tutti dui cc’a storia di Giulietta e Romeo ca non ci ‘nteressa a nuddu e mi faciti trasiri in casa ppi vidiri a me’ muggheri?

MARA – Ma, allura, siti propriu duru di ciriveddu?! Vi l’haju a cantari in musica caSarina non sta beni e non si movi d’a casa di so’ patri?!


38


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

PEPPI – (All’avvucatu)‘A sta sintennu? Quannu ci fa comudu, mi tira in balluaffirmannu ca ju sugnu ‘u patri; quannu non ci servu cchiù, dici ca non sugnu nuddu ammiscatu ccu nenti!

AVVUCATU – Pacienza! Ora stativi chetu e lassatimi abbissari ‘sta controversia.

VICENZU – Signor avvucatu, ci ‘u dicissi vossignuria a ‘dda tistuna d’a me’ parentica si cuntinua ad impediri a me’ muggheri di vinirasinni a’ so’ casa, ‘u matrimoniu non vali. Ci spiegassi chiddu ca spiegau a mia.

AVVUCATU – V’accuntentu subitu. Donna Mara, putemu ragiunari ‘n mumentu dapirsuni civili ?

MARA – Vistu ca m’u dummanna con gentilezza, sugnu a sua completa disposizioni.

AVVUCATU – Oh, brava donna Mara! Vedrete che con la calma e con le buone ciintenderemo meglio. Dunque, parramu bellu chiaru e senza affisa ppi nuddu. V’affinniti si vi fazzu ‘na dumanna delicata?

MARA – Non m’affennu; ju sugnu comu ‘n celu limpidu e chiaru; non haju nentid’ammucciari. Vossignuria parrassi.

AVVUCATU – Vostra figghia, prima d’u matrimoniu, era vergini?

MARA – Vergini e pura comu a Maria Santissima! E affucu cch’i me’ stissi manu acu’ ‘u metti in dubbiu!

AVVUCATU – Benissimo! Allura, si vostra figghia era vergini, lo è ancora. Perciò,“matrimonio rato e non consumato”. E, vistu ca ancora non è stato consumato e vostra figghia si rifiuta di consumarlo, è annullabile e si annullerebbe anche l’atto dotale ca fu stipulatu prima.

MARA – Ma, mancu ppi sonnu! “Ciò che Dio ha unito, l’uomo non può sciogliere”!

AVVUCATU – Ma, allura, è propriu veru ca vuliti “’a vutti china e ‘u maritu‘mbriacu”, comu dici ‘u proverbiu. Don Peppi, scusatimi per il riferimento.

PEPPI – Ju ci bivu supra!(E beve)

MARA – Nenti affattu. Ju, ‘nveci, non vogghiu ca don Vicenzu Castro, maritu di me’figghia Sarina, sulu pp’a liggi, ‘u divintassi di fattu pirchì ‘u pattu, sottoscrittu in sua presenza ‘u jornu d’u fidanzamentu, vuleva propriu chistu. Me’ figghia non havi obblighi matrimoniali ne’ cunfrunti di so’ maritu si non chiddu di sirvillu finu alla


39


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

morti. (Don Vicenzu fa gli opportuni scongiuri) Cc’a so’ morti, veni libirata macari di ‘st’unicu obbligu.

AVVUCATU – Donna Mara, si v’ostinati a ripetiri sempri ‘a stissa litania, nonputemu veniri a capu di nenti.

MARA – E, allura, ci dicu n’autra cosa, tantu ppi mettiri tuttu in chiaru: Sarina, allamorti di so’ maritu, non havi mancu l’obbligu di purtaricci ‘u luttu. Però, siccomu semu cristiani e canuscemu i nostri duviri, ppi tri misi ‘a fazzu vestiri di nìuru; ma sulu ppi tri misi, macari si ‘u mortu s’arrivota intra ‘a tomba.

VICENZU – Ma ‘a senti vossignuria? Già mi fici moriri e seppilliri! E’ inutili, ccuidda non si po’ ragiunari; è comu parrari cc’u muru. E’ megghiu ca vossignuria, oggi stissu, ‘ncumincia ‘a pratica dell’annullamentu d’u matrimoniu e di l’attu dotali. ‘A vinnigna s’avvicina e pari ca c’è ‘na bona annata, comu quantità e comu qualità; accussì pozzu allinchiri tutti i vutti d’a ‘ispenza e vinniri ‘u vinu senza dumannari ‘u pirmissu a nuddu.

MARA – (A sentire il discorso del vecchio, le si drizzano le orecchie e intervienesubito a proteggere i beni della figlia) ‘N mumentu, vui ‘a vigna non ‘a vinnignati enon vinniti né mustu e mancu vinu. Tocca a me’ figghia, ca è ‘a patruna, a vinnignari e allinchiri i vutti d’a ‘ispenza!

AVVUCATU – Alt, donna Mara, frinati! Chiddu ca diciti fussi giustu qualora vostrafigghia ottemperasse ai suoi doveri coniugali, ma, cunsidiratu ca si rifiuta e vui non faciti nenti ppi dissuadilla, havi ragiuni ‘u me’ clienti, ca torna ad essiri ‘u legittimu proprietariu d’a casa e d’a vigna, e ni po’ disporri a suo piacimento.

MARA – Prima, però, ha passari supra ‘u me’ cadaviri pirchì ju lotterò fino allamorte!

PEPPI – Cuginu Vicenzu, ju staju d’a vostra parti e tifu ppi vui!

MARA – Tu si’ un vigliaccu pirchì rinneghi ‘u to’ stissu sangu!

PEPPI – ‘U me’ sangu è intra ‘sta buttigghia e quannu me’ jenniru passa supra ‘u to’cadaviri, io finalmente sarò un uomo libero!

MARA – Tu ti meriti ‘na bella fraccata di lignati! Ringrazia all’avvucatu Bellia si t’irisparmiu pirchì vogghiu dimustrari ca sugnu ‘na pirsuna civili e ragiunevuli!

AVVUCATU – Vui, donna Mara, aviti propriu un alto senso della civiltà e dellaragionevolezza! Secunnu vui, si è civili e ragiunevuli quannu si fa chiddu ca non s’avissi fari? La civiltà è progresso, gentilezza, cortesia, buona educazione, saggezza,


40


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

raziocinio; è l’opposto di barbarie. Vui, inveci, siti tuttu ‘u cuntrariu di quantu haju dittu: siti ‘na sarvaggia e una barbara!

VICENZU – ‘Nsumma, ccà ‘a stamu trascinannu e’ longhi e ju mi stufai. CuginaMara, ppi l’ultima vota, vuliti farimi trasiri intra ppi pigghiarimi a me’ muggheri, ca ha stari a’ so’ casa, ‘nsemi a so’ maritu, nella buona e nella cattiva sorte, ppi vulillu beni e rispittari comu ‘na vera muggheri e non pp’amparissi comu vuliti vui?

MARA – Ju sugnu ‘na sarvaggia e ‘na barbara e dicu: mai! V’u putiti livari di ‘statistazza di viddanu cc’a scorcia!

VICENZU – E’ la vostra ultima parola?

MARA – L’ultimissima!

VICENZU – Signor avvucatu, vossignuria prucidissi: a me’ muggheri ‘na querelaper abbandono del tetto coniugale e annullamento del matrimonio e dell’atto dotale; a me’ sòggira ‘n’autra querela per maltrattamenti nei miei confronti e istigazione nei confronti di so’ figghia!

MARA – Vui siti pazzu! Ju non haju istigatu a nuddu; rispettu e fazzu rispittari ‘avolontà di me’ figghia ca non voli essiri privata d’i so’ diritti di donna libera!

VICENZU – Mancannu, però, e’ so’ duviri di moglie!

AVVUCATU – Calma, calma, lassati parrari a mia!

VICENZU – (Perdendo la pazienza)Ma chi calma d’Egittu! Signor avvucatu, chivulissi diri ancora ca non ha già dittu? Ccà l’avemu a finiri cch’i paroli ca non hannu riscontru; avemu a passari ai fatti! Si vossignuria non s’a senti, ‘u dicissi bellu chiaru e ju mi rivolgiu a n’autru avvucatu cchiù decisu e menu parularu di vossignuria!

AVVUCATU – Ju avissi prifirutu aggiustari ‘a quistioni in bonu accordu da ambo leparti onde evitare di adire le vie legali, ca portunu odiu e astiu ppi tutta ‘a vita.

VICENZU – Ma, siccomu un accordu non ‘u putemu raggiungiri mai, pirchì me’cugina Mara non havi sali ‘nta cucuzza e aizza a so’ figghia contru di mia, inveci di pirsuadilla, finemula cch’i paroli e passamu ai fatti. Ju vogghiu l’annullamentu d’u matrimoniu e di l’attu dotali, ppi subitu!

AVVUCATU – Badati ca ci voli tempu. Chisti sunu causi civili e i causi civili sunulonghi comu i serpi.


41


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

MARA – Accussì, ‘nta ‘stu mentri, iddu attisica i palitti, ‘u corpu si sistema inposizioni orizzontali e Sarina resta la sua legittima vedova e si godi ‘a casa, ‘a vigna, i du’ pensioni e quant’autru resta, si non ha fattu in tempu a fari testamentu.

VICENZU – (Perdendo completamente la pazienza, grida come un ossesso)Primaaviti a moriri vui, centu voti; e i vostri carni si l’hanu a mangiari i vermi d’a terra! Spiramu ca sarà oggi stissu chiuttostu ca dumani! E si ‘u me’ desideriu verrà esauditu, vi promettu ca ‘nvitu tuttu ‘u vicinatu e fazzu ‘na festa ‘ranni ccu musica e ballu, vinu e spumanti, e tanti autri cosi schiticchiusi di mangiari da fari alliccari l’unghia!

MARA – Inveci, ju vi promettu ca o’ vostru funerali fazzu sparari bummi e tricchitracchi e fazzu veniri ‘a fanfarra d’i Bersaglieri pp’accumpagnarivi o’ Campusantu di tutta cursa!

VICENZU – E ju…(Non finisce la frase che la porta della casa di donna Mara sispalanca e ne viene fuori ‘Nzinu, avvampato, scarmigliato, con gli occhi lucidi e trasognati; ha ancora i pantaloni sbottonati e la camicia di fuori che sistema in fretta. Dietro di lui, sull’uscio, si materializza la figura di Sarina, anche lei avvampata e scarmigliata. Don Vicenzu, realizzando quanto è successo, sferra un calcio sul di dietro di ‘Nzinu gridando) Tradimento!… Tradimento!… Mi tradìu ‘ume’ stissu sangu! (Ora comincia ad inveire contro la moglie che si rintana in casa) Culumbrina, era chistu ‘u to’ malessiri? Ora capisciu pirchì ‘dda ruffiana di to’ matri non ti vuleva chiamari ‘u medicu. ‘U medicu ci l’avevi o’ capizzu! (Indi, con mossa rapida, s’infila dentro ad inseguire la moglie)

MARA – (Appena il vecchio entra, si precipita a chiudere la porta dando due giri dichiave e ponendosi a guardia come una carceriera davanti la porta della cella di un condannato a morte) Vuleuru trasiri? Ora siti ddocu intra!

VICENZU –(Vedendosi chiuso dentro, comincia a gridare)Ma pirchì chiuditi ‘aporta, vecchia bagascia ca non siti autru? ‘Rapiti!

SARINA –(Vedendosi sola e indifesa, grida anche lei)Ajutu! Matri, pirchì michiudistiru ccà intra ccu ‘stu pazzu? ‘Rapiti ca mi scantu!

MARA – Non ti scantari ca non ti fa nenti. Si s’arrisica a tuccariti macari ccu ‘n jtu,prima ci scippu l’occhi e poi ‘u denunziu!

SARINA – Ma ju mi scantu ‘u stissu. ‘Rapiti, ppi favuri!

VICENZU – ‘Rapiti o fazzu ‘n macellu!

SARINA – ‘U sintiti? Ppi carità, non mi lassati sula ccu iddu!


42


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

MARA – “Cani c’ abbaia, non muzzica”!

SARINA – Ajutu!… Ajutu!…

PEPPI – Non ‘a senti comu sta facennu? Non ti nni fa pena? ‘Rapi ‘sta porta!

MARA – (Impassibile)Non ti preoccupari ca non s’a mangia!

‘NZINU – Non ‘a lassati sula ccu ‘dd’arteriuscleroticu di me’ nannu, ca ci po’ farimali!

MARA – Non ci farà nenti. Tu, chiuttostu, pirchì non ti nni vai ca si to’ nannu titrova ancora ccà, ti duna ‘a to’ malanova?

‘NZINU – Aviti ragiuni, mi nni staju jennu, ma vi raccumannu a Sarina. ‘Rapiti ’aporta e facitila nesciri.

MARA – Stai tranquillu ca ci sugnu ju a vigilari.(‘Nzinu via di malavoglia)

AVVUCATU – Donna Mara, chi ‘ntinzioni aviti? Prima non ‘u facistiru trasiri e ora‘u chiudistiru intra?! Qual è ‘u vostru scopu?

MARA – (Sorniona)Una sorpresa per tutti!

VICENZU – (Sempre gridando)Ppi milli diavuluni, chi ci aspittati a grapiri? Vulitica vi bruciu ‘a casa ccu vostra figghia cca intra?

SARINA – Ppi carità, mammuzza, chiddu ppi daveru ‘u fa! ‘Rapiti!

PEPPI – Mara, non nn’hai cori? Vidi ca ‘dda figghia po’ moriri di scantu!

MARA – (Imperterrita)Mutu, tu, ca ‘u sacciu ju chiddu ca fazzu!

AVVUCATU – Ju non vi capisciu. Non mi era mai capitatu d’assistiri a ‘nasituazioni ‘ngarbugliata e controversa comu a chista!

MARA – Caru avvucatu, non si finisci mai d’imparari, veru?

AVVUCATU – Ma pirchì tutta ‘sta messa in scena?

MARA – Per rappresentare la storia più interessante a cui vossignuria ha maiassistito: la commedia della vita!


43


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

AVVUCATU – Sì, ma ora interrompete la rappresentazione prima ca ‘sta commediasi trasforma in dramma o addirittura in tragedia!

MARA – Vossignuria mi si tranquillizza ca semu propriu al finale.

AVVUCATU – Ma, almenu, spiegatimi pirchì cangiastiru atteggiamentu. Primastavate davanti la porta come un Cerbero impedendo l’ingresso; ora, invece, impedite l’uscita.

MARA – M’accorgiu ca vossignuria non è altrettantu perspicaci quantu parularu.Havi, sì, ‘a lingua sciota, ma havi macari ‘u ciriveddu ‘ntasatu!

AVVUCATU – Comu vi pirmittiti, donna Mara?! Chiuttostu, circati di essiri cchiùchiara e di spiegari l’enigma che frulla nella vostra mente malata!

MARA – Ora è vossignuria c’affenni, ma ju non m’a pigghiu pirchì sugnu sana dimenti e di corpu. Comunqui, si havi n’autra tanticchia di pacienza, l’enigma, comu ‘u chiama vossignuria, sarà chiaro come la luce del giorno!

AVVUCATU – Spiramu!

MARA – Mi dicissi ‘na cosa: quantu tempu hanu statu chiusi ddà intra me’ figghiaSarina ccu so’ maritu?

AVVUCATU – Chi nni sacciu ju: ‘n quartu d’ura, vinti minuti.

MARA – E, allura, hannu avutu tuttu ‘u tempu.

AVVUCATU – Ma tuttu ‘u tempu di chi?

MARA –(Cattedratica)Lo saprà dopu ca ‘rapu ‘a porta!

AVVUCATU – Oh, finalmenti! Vi dicidistiru? Ora spiegativi si non vuliti fatta ‘naquerela ppi sequestro di persona!

MARA – Avvucatu, ricominciamu cch’i minacci? Ora, ‘nveci, avemu a pinsari a faripaci e ad aviri ‘na convivenza serena e tranquilla. Ecco, finalmente, siamo arrivati all’ultima battuta della “commedia della vita” che si sta recitando in sua presenza e, se ci permette, con la regia della sottoscritta. E vossignuria, non sulu avrà la spiegazione della mia messa in scena, ma sarà anche testimonio del finale. (Gira la chiave al contrario ed apre) Cuginu Vicenzu, nonché jènniru mio adorato, putitinesciri ‘nsemi alla vostra legittima sposa! (Il vecchio viene fuori più confuso che persuaso, insieme a Sarina che si rifuggia dietro la madre, come se cercasse protezione. Peppi le si avvicina e l’accarezza)


44


“CONSUMATUM EST!” – 2 atti di Giambattista Spampinato

AVVUCATU – Donna Mara, stamu aspittannu ancora l’ultima battuta del finale!

MARA – L’accuntentu subitu. Signor avvucatu, cuginu Vicenzu, ‘u vostrumatrimoniu ccu me’ figghia Sarina non si po’ cchiù annullari: “Consumatum est!”.

S I P A R I O

Catania, 9 ottobre 1994.

Giambattista Spampinato

Via Orto Limoni, 60 – 95125 – CATANIA

Tel. 095-436657 – Cell. 338-6374574


45

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 16 volte nell' arco di un'anno