Cumi amu scasciatu ‘u tiatru ‘talianu

Stampa questo copione

CUMI AMU SCASCIATU ‘U TIATRU ‘TALIANU

FARSA IN UN ATTO

Realizzata da Tonino Termine

Personaggi:

Nicola:                                               Attore

Salvatore:                            Attore/ce

Menicuccio:                          Mezzo attore

Armando:                              suggeritore

Donna del pubblico                  

Iniziare la Farsa a sipario chiuso. Contemporaneamente, si deve udire un gran vocio: rumori di botti ed urla.

-“ Assassinu, assassinu, ti vuonu ammazà!! Chiamate a Pulizzia!!! Chiamate a Pulizzia”

-“ Currete appriessu a ‘u figl’indrocchia “

-“ Sumate a prim’ attrice. Sumatela! Chi maronna, ate bisuognu i na gru?!!

contemporaneamente esce, ansimante e preoccupato Salvatore.  Asciugandosi il volto, cerca di parlare, sempre sipario chiuso. Luce solo su chi sta recitando.

Salvat. -“ Bonasera rispettabbbile  pubbblicu…. Calma, calma un v’ aggitati, unn’ è succiessu nenti….. E’ succiessu sulu ‘na disgrazia, e pì sta disgrazia unni putimu fa’ a tracedia “Francisca da Ricciu… da Riminiscia”

Dalla sala immediatamente si deve alzare una donna: ben vestita, con tanto di cappello.

Donna (tono alterato raffreddata) -“ Muà, je suì benutà esbressamant da Barì por bedè Fransiscà da Riminì….”

Salvat.- (meravigliato) “ Da Bari? Embè che d’è tutta sta cunfidenza?”

Donna (meravigliata) “ Da Bari? Barì… Barì…” (soffiandosi il naso fortemente)

Salvat.- (ironico) “ Che strillate! Aggiu capitu venite da Bari, un c’era bisuognu i fa nu piritu! (indicando con la mano fuori scena) Venite da Bari, qua a destra, addietru a Calabbria…”

Donna (st) “ Calabbria? A destrà….. etciù..etciù… etciù(coro generale che dice” Salute”) Je (indicandosi con nervosismo) MUà..Io… suì benutà da Barì.. quel che sta in Francià, pur vedè la Tragedì di Francescà… Mo ha capitò… etciù…etciù… (coro generale “salute”. Altra soffita di naso rumorosa)

Salvat.- Autro piritu! Un c’è bisuognu, un sugnu gnurante… aggiu capitu: Bari cu a P… quella che sta supra a Calabbria dietru i muntagni gauti arretru i Pennini….Me dispiace madamme, ma un puozzu fa vida neanche Antonellà…”

Donna -“ E chi essere Andonellà?”

Salvat.- “ A cugina i Franciscà “

Donna –“ Ma je non boglio bedè  la cucinà…. (altra soffiata nasale)

Salvat. – “ Vabbuonu, se unni fate chiù piriti, vi fazzu vida u salottu, a camera ‘i liettu, u’ ciessu….. (rivolto al pubblico con severità) Chiedu scusà a vua che state citti educati,  a tracedia stasira unna putimu fà…….”

Donna – “ Purquà?”

Salvat. (irritato) – “ Ci manca c’ama piglià pure a purga…. Già ni simu cacati abbastanza pa paura! Se unni scassate u ….. vi spieghè la situazzionè…..  cum’ avite vidutu, s’u manifiestu, a Cumpagnia Tragica degli Scurnati, doveva recità a tracedià: Franciscà ‘i Riminì, cumi ha chiamata a madamme  ‘Na tracedia ’taliana. Ma stasira a tracedia l’amu già rappresantè arretru u sipariu (indicando il fondo scena)……”

Donna (interrompendolo) –“ E purqua’?.. etciù..etciù.. (coro generale che dice” Salute”)

Salvat. (aiutandosi con un gesto delle mani) – “ Ancorà! Se m’enterrumpè un puozzu spieghè…. Inzomma, a Cumpagnia degli Scurnati (facendo il gesto delle corna con la mano) cummi dicìa, era pronta pi recità, quannu a prima donna da cumpagnia: Nice Cunsulatrice, s’ è sentuta nu pocu ‘e mancamientu. Mentre stiva pocu buonu, u primu attore, sempre da Cumpagnia, che fa? E’ currutu indu stanzinu da madamme pi vida di che trattavasi, se a putia puru aiutà. Mentre sa stava tutta maniannu, pi falla risuscità, è trastutu ‘u maritu da signura siempre Cunsulatrice. Ha viditu ‘a mugliera (aiutarsi con i gesti della mano)  che smaniava tutta picchì a manu, du prim’ attore, saglìa e scinnìa pi tuttu …… (far capire con la mano tutto il corpo), allura ha subbitu pigliatu d’acitu (fare gesto di corna). Che fa? Piglia pu cuoddru ‘u primu attore….(mimare) “Traditore, figli d’indrò, questa è la mia moglierma…. A devo maniare solo io!!!!!”… e parte nu buffettuni….

Donna (interrmpendolo) –“ Cos’ essere un puffettoni?”

Salvat. (irritato) – “ Buffettuni cu a B……Nu paccheroni”

Donna –“ Nu paccheron? Je conosce i paccheron all’asticè” (soffiata nasale rumorosa)

Salvat. (al pubblico) – “ Truvategli nu stura lavanninu, pi l’anima di muorti!! (alla donna) Beata a vua madamme, ghiu aiu piersu l’adduri puru ì nu piattu i maccarruni ca pummarola e basta! (aiutandosi con il gesto della mano) “ Nu scaffetuni!!”

Donna (ironica) – “ Ah, un  ceffon!! Come dit vu: uno sberlon!!” etciù..etciù… etciù(coro generale che dice” Salute”)

Salvat. - “ Quelli li…..  bellu pesanti che gli ha votatu ‘u capuccion!! Chillu, sentiennu a pacchera, s’è ingrifatu , ha pigliatu na mazza e ha cuminciatu a menà in capu.  Chi è fuiutu a destra, chi è fuiutu a sinistra, inzomma cà di ciuotu sugnu rimastu sulu ghiu….”

Donna (sempre irritata) – “La votr descrizion non m’interess, je vol vede’ la tragedià!! Son venut da ….. da lassù pur vedè Francescà (Si rivolge al pubblico) Tutt le public vol vedè Francescà, se vrè? E’ vero?” (assenso del pubblico) Sentito? (Salvat. con le mani indica che poco gli importa) Je vulè parlè con le regist….. dopo tutto questo ritardò mi vien a dir che la tragedì nun si fa… (urlando) Vu set ladron, vu set italian ladron!!!! etciù..etciù… etciù(coro generale che dice” Salute”)

Salvat. (offeso) – “ Tutti l’italiani su ladroni? No madame, chistu unnu putite dì…. solo 1000 person so frecun… poi nua che ci capimu? Signimu tutti calavrisi! Ad ogni modu ringraziu u pubblicu che fino a mo’ unn’ ha scassatu a cunversaziune e pe’ chistu amu decisu ‘i regalà due risate cu u spittaculo che mo, subbitu,  appena qualcuna un scassa chiù l’ambrelli, vamu ad eseguì. Certo dovete avè nu pocu ‘i pacienza picchì  i recitanti ancora un su trasuti.…… Nel frattiempu puozzu cuntà na barzelletta… (da un lato del palco esce la testa di Armando)

Armando“ Picchì un ci fate “ A calavrisella”…. (Mossa corporea)

Salvat.“ A calavrisella i mammeta!! Che stai a dì, u pubblicu è seriu, tenimu pure ‘a straniera piritusa, mejio na barzelletta ….

Donna (alzandosi irritata) – “ Imbroglion, ladron!! Nusallons a le bottighin e ci farem ridè le denar….”

Salvat.“I denari ‘i suorta… Madamme, a Compagnia degli Scurnati è fujuta anche con la monetà…   na lasciatu senza mutandò………….”

Donna (minacciando con le mani) – “ Non c’è nessun? Alor vu fer la tragedì!! E se tragedì non fai tu, tragedì (fa l’atto di prendere qualcosa dalla borsa. Salvat. cerca di nascondersi impaurito. La donna tira fuori un fazzoletto e si soffia rumorosamente il naso.) …  la fer muà!!! (si allontana)

Salvat. (rassicurato) –“ Puozza iettà u sanghe (cacciando dalla tasca un fazzoletto ed asciugarsi la fronte)… Ha cacciatu ‘u maccaturi, puozza jettà ‘u sanghe, m’ha fattu scandrià!! (Parlando forte) Madamme unni preoccupè, ‘u tiatro è locu ‘i pace, a tragedia ‘a facimu stessatamente (si volge verso il fuori scena) Armà…Armà… veni nu pocu cà!”…

Armando (apparire preoccupato) – “ Ghiu che ci capu?…” (non muovendosi)

Salvat. (assicurandolo) –“ Veni cà”

Armando (avvicinandosi) –“ Cà sceneggiata che ci trasu?”

Salvat. –“ Devi fa nu favuri…”

Armando – “ Don Salvatò, ghiu na sacciu fa a tragedia……….”

Salvat. – “ Prima i tuttu saluta i signuri (indicando la sala. Arman. si inchina. Se il pubblico batte le mani, Salv. deve aggiungere). Basta è troppu!! Stamme a sentì, curra a la cantina di Giuseppe… (Armando fa l’atto di uscire).. Adduve stai ji?”

Armando (guardandolo) –“ A cantina..”

Salvat. (ironico) – “ A che fa?”

Armando –“ E che ne sacciu?”

Salvat. – “ E se un tu dicu ghiu? Allura va a la cantina di Giuseppe, la vedi ca ci suognu quell’imbriacuni i Cenzino, Pinotto e Menicuccio.. (l’uomo si avvia) Addue stai jii?”

Armando  – “ A cantina”…..

Salvat. – “ A che fa?”

Armando – “ A chiamà Cenzino, Pinotto e Menicuccio…”

Salvat. – “ E che gli dici?”

Armando – “E che ne sacciu?”

Salvat. (beffardo) –“ E che ne sacciu….(al pubblico)  Signuri scusate, chistu n’ è abbituatu a sta supra u palcu, sta sempre iettatu inda fossa. E’ quellu c’ammucca e battute all’attore che sta recitannu, quannu un s’arricuorda c’adda dì…! (Arman. si inchina) Lassa stà….  curri a la cantina e chiama quei tre…… (con gesto della mano da ordine di andare e si rivolge al pubblico. Armando resta immobile guardandolo) Signore, signori, militari e bambini abbiate la compiacenza di pazientare ancora qualche

secondinu (rivolto ad Armando)  se chissu (indicandolo) un decide a ji, ca ci famu: Natale, Pasqua e Firragosto (spingendolo) Vu ji allura!!”

Armando (indispettito) – “ Chi modi!! Fujiu, fujiu, sto vulannu!! “ (si allontana correndo)

Salvat. (al pubblico) – “ Suognu  l’artisti da Cumpagnia mia: Gli Scasciati, c’aggiu mannatu a chiamà…..(nel frattempo si deve accorgere  che c’è Nicola, seduto tra il pubblico in prima fila. Con felicità) Signore, signori, militari e bambini! è trasuta a mia e ‘a vostra salvizza (indicandolo) Don Nicola u Scespirianu!!!” ( L’uomo facendo finta di intimidirsi si avvia sul palco)

Nicola“Bonasira, bonasira” (inchinandosi più volte. Poi si volge a Salvat.) Bonasira Don Salvatò, ch’ è succiessu, m’hannu dittu ca Tragedia unna faciti chiù…”

Salvat. “ No.. no a Tracedia si fa, amma fa, si no  ca succeda veramente nu quarantottu…”

Nicola –“ E cummi a facite? M’hanno dittu ca Cumpagnia degli Scurnnacchiati è fujiuta”.

Salvat. –“ Degli Scurnati…. Cumpagnia degli Scurnati, Don Nicò..”

Nicola –“ I Cornuti, so fujiuti… e pure ca casciaforti…”

Salvat.– “ Ehmm… ma a tracedia a facimmu li stessu..”

Nicola – “Ah! A facite vua? (ironico) Bene! Allura m’assiettu là (indicando la platea)”

Salvat.- “ No Don Nicò, ‘a facimu nua..(indicandosi tra loro) Vua m’ata aiutà, ata restà supra u palcu…. (al pubblico) Signore, signori, militari e bambini aiutatemi  a convince u granne Don Nicola u Scespirianu!!”(fare cenno al pubblico di battere le mani)

Nicola (con tono falsamente intimorito) – “ Vi prego, vi ringrazio…  (volgendosi a Salvat) Don Salvatò io stasera sugnu i riposu e allura m’aggiu dittu: vacu a truva’ l’amicu Salvatore  a teatru. Don Salvatò, cummi stati? (si salutano) Mi dispiace pi stu  cuntrattiempu…. Ma a parte e diciarie, ch’ è succiessu? E’ morta a prima attrice?”

Salvat. – “ No..no, unnè morsa”

Nicola (meravigliato) – “ Unnè moruta ancora?”

Salvat. – “ Picchì adda mora ?”

Nicola“ Picchì qua fora ‘u tiatru,  stivenu studiannu nu tiernu: 24 o tiatru, 47 a morta e 90 a paura!”

Salvat.“ Speriamo ca ghescia almeno n’ambu….. picchì a signora unnè moruta, a paura c’è stata però”

Nicola“ L’importante ca piglianu anguna cosa, se poi more o un more a nua ca ci cala…. Don Salvatò, si po sapè allura che è succiessu veramente? Fora a genti sta cuntannu che……….”

Salvat. (interrompendolo) – “ Ca, angunu un si fa i ca… i casi nuostri. Inzomma ‘u primm’ attore, a primm’ attrice, u zitu d’ essa e corna d’esso. Chi fujeva da na parte, chi fujeva da n’atra parte… Don Nicò, chisti sugnu artisti taliani!!”

Nicola“ Tenite ragiuni don Salvatò, chisti suognu italiani, gente seria. Noi che simu gente a la bona, sulu scemità sapimu fa. St’ italiani chi i capiscia, stannu siempre nervusi, siempre intustati (imitare la parola)”

Salvat.“ E sa facisseru na risata!!”

Nicola –“ Na canuscianu a parola rida! (Salvat si avvicina al fondo scena, prende un libro e lo mostra. Nic. stupito lo osserva) Che d’è nu missale? Ama di  missa?

Salvat. –“ Don Nicò, questu è tutta robba di cuncetta”

Nicola “ Brava, ha scrittu tutte sticcose?”

Salvat. – “Chi?”

Nicola “ Sta Cuncetta (e scoppiano a ridere. Al pubblico) Vedete cumi nascunu ‘e battute, appena dittu “cuncetta” impruvvisiamu na allegra pe vua”

Salvat. (serio) –“ Doppo, doppo, mo c’è a tracedia e vua m’ata dà na manu!”

Nicola -“ Ci mancherebbe don Salvatò:  i mani, i piedi… se unni aiutamu tra nua. U pubblicu unnu sa, ma nua simu na granne famiglia. “

Salvat.–“ E’ veru. Ne bracciamu siempre quannu ni vidimo, un c’è ‘mbidia tra nua (si spingono). Se nu cullega tena nu granni succiessu…”

Nicola (ridendo interrompendolo) –“ L’autri s’accidunu…. Don Salvatò, simu seri, supra i nua chi venanu? (indicare la gente in sala)

Salvat.“ Sta gente…” (indicandoli)

Nicola“ Ciò ca u pubblicu voli, nua ubbidimu…. (con sarcasmo) Mo p’ esempiu, ca jate truvannu?... Ma che jate rumpennu…. (Salv. cerca di riprenderlo)  Fissiamu. Jate truvannu a tragedia e a tragedia famu! Ma duvite ave’ nu pocu i pacienza picchì a duvimu impruvvisa’…”

Salvat.–“ Don Nicò, che sia na pacienza accurciuta picchì u pubblicu già ha pazientitu assaje e tenimmu in sala puru na francisa che n’ha fatto du bocce chine…”

Nicola“ Un vi priuccupate don Salvatò, ci parlè io ca madama, addu sta? (guardando verso la sala)”

Donna (irata alzando la mano) –“ So qua in attesà…etcù..etciù” (coro generale che dice” Salute”)

Nicola (a Salvat con ironia) –“ Che femminuna! com’è tanta! (alla donna)  Madamme salute! Vu me perdonè se ve dic d’avè calmè, nu duvemme imparè la pert, sapè, è difficil….”

Donna (tono sconsolato) –“ Uì…uì”

Nicola (a Salvat) –“ Che dici, na ventina i muniti  bastanu p’emparà anguna cosa?”

Donna (irata) –“ Ancor vent minutì?” (soffiata rumorosa del naso)

Nicola (a Salvat) –“  Che maronna, nu piritu a mia! Che scassa palle!! (alla donna risentito) Madamme perdonè … Solamant na ventin de minut… mica na jurnata!”

Donna (sconsolata) –“ Va bien, mi fidò di tuà, ma se fra vent minut tuà non fer tragedì io reclamò con l’ambasciator…”(solito starnuto sonoro “Salute” in coro del pubblico, allontanandosi nervosamente)

Salvat. (preoccupato) –“ Che picciu, ama fa scuppià nu cazò diplomatic pi na tragedià!!

Nicola –“ Non è il cazò! Si dice cazò?”

Salvat. –“ So cazò nostra s’ unni maniamu!!”

Nicola (al pubblico) –“ Gentile pubblico, nell’attesa che ni priparamu a parte, vua putite ji a lu bar addu Pippo, addu Martin, alla Palma…..addu cazò vi pari e facitivi nu cafè. Nua, quannu amu fattu, cu nu fischio, vi chiamamu…. (a Salvat) Maronna Salvatò, che pubblico scassacazò ca tenite stasira!!”

Salvat. (allargando le braccia) –“Specialmente a francisa, tuttu stu tiempo a reclamà a tragedì… Io na tragedia ca francesa ma sarei fatta cu piacere… e vua?  ” ( Nicola accenna con le mani la risposta. Adesso recitare come se il pubblico non esistesse).

Nicola (serio) –“  A tragedia Francesca da Rimini..  da giuvinottu aggiu recitatu a parte di Cianciottu…”

Salvat. – “ O zuoppu curnuto….”

Nicola (con tono altisonante) – “Chi spittacolu:  du frati che si sfidanu a duellu p’a stissa zuoccula… ch’ emuzioni. Be cuminciamu a pruvà!!”

Salvat. (forte, guardando verso il fondale) –“ Antò  gaza stu tendoni!!” (Alzando il telone, Nicola rimane stupito per lo scenario***)

Nicola“ Che scena… ma gli attori?”

Salvat.“ Ho mandato a… (nel frattempo appare Armando seguito da Menicuccio con il suo incedere effeminato) Ecco gli attori! (si accorge che c’è solo Menic) Armà, ma un dovevi purtà Cenzino e Pinotto?”

Armando (impaurito) – “ M’ata perdunà Don Salvatò, ma solu Menicucciu era in bonu statu… L’autri  (fa l’atto di morte) Giuseppe tena u vinu che è na manu santa! ”

Salvat.“ E se unn’era santa? Fortuna ca tenimu u granne Don Nicola (indicandolo). Pe prima cosa avite salutatu a Don Nicola?”

Armando e Menicuccio (in coro) – “ Scusateci, buonasera Don Nicò (l’uomo risponde  con gesto della mano indifferente)

Menicuccio (tutto mosse) - “Don Salvatò, che d’è tutta sta pressa, chistu (indicando Armando) è venutu a ni chiamà tuttu prioccupatu”

Salvat.“ Io e qui presente don Nicola, amu decisu i fa Francisca  Riminiscia, l’avimu prumissu a….”

Nicola (interrompendolo con serietà) –“ Si, si. Mi sugnu impegnatu a parola d’onori cu na francisa, che  fra venti minuti sadda fa a tragedia….E ghiu un puozzu fa na figura i merda!”

Salvat. (serio) –“ Ghiu a puozzu fa?!”

Armando (con ironia indicandosi insieme a Menicuc.) –“ E avite chiamatu nua pi fa a figura i merda?”….

Nicola –“ Evitamu i fà na merda e unni parlamu chiù!”

Salvat. (mostrando il copione) –“ Don Nicò, vua c’ avite recitatu da guaglione sticcose, raccuntateni u fattu ambress, ambressu….”

Nicola“ E chi s’arricuorda, è passatu tantu tiempu…. Quella è na tragedia che dura tre, quattro ore…. Vi puozzu raccuntà ‘u sugu….”

Armando (ironico a Menicuc) – “ Finalmente, ni famu nu bellu spachettu….”

Nicola (altisonante) –“ E’ na bella storia d’amuri….”

Menicuccio. (sognante) – “Che bieddru!”

Nicola (sarcastico) – “ Te piace? Ma finisce tragicamente.”

Menicuccio (dispiaciuto) –“ Che peccatu!”

Nicola (sempre con ironia) –“ S’è dispiaciutu u signurinu, cumi sugnu murtificatu… (serio) Don Salvatò, è na storia che finisce nel sangue perché i due frate tenianu p’a stissa femmina, che sarebbe Francesca…. Inzomma è bella”

Menicuccio (manieroso) –“ Francesca chi a fa?

Salvat.–“ Ha fazzu ghiu.”

Menicuccio (offeso) –“ Armà, a fa don Salvatore…”

Armando (ironico) –“ Quannu ha fattu mai na prima parte tu!!”

Menicuccio –“ Ghiu? Mai”

Armando – “ Allura?”

Menicuccio – “ Ma datu che manca a fimmina…”

Armando –“ Ma vatti curca….” (Spingendolo).

Salvat. – “Ue’, un cumincià. Avrai le tue soddisfaziuni, ci stannu tanti personaggi, guarda qua (mostrando il copione)…. Don Nicò, quanti personaggi ci suognu?”

Nicola“ Mi pare na ventina, trentina, hai voglia i fa. Ce stongo: paggi, paggetti, ricchiuni, ricchiungelli, madonne, surdati… sulu  surdati ce ne stongo na quinnicina…”

Armando (ironico a Menic) –“ I surdati te li fai tu.”

Menicuccio (offeso) –“ Se li fa suorta!”

Salvat. (irato) –“ Ate finitu i rumpe ippalle!! Chista è na storia seria!”

Nicola –“ Tene ragiuni don Salvatore, è na cosa da un fissià, chistu è u veru tieatru italianu. Un fissiamu cu tieatru italianu…. E’ robba gruossa assai!”(imitando il gesto con la misura del braccio)

Salvat. (Ironico al pubblico) – “Menicucciu sarà cuntientu (poi sfogliando il copione serio a Nicola) “ Curreggetemi se errascu, chista è a prima scena?…”

Nicola (guardando il copione) – “ Non errascate…  Cuidu da Pulenta, u fa lui (Indicando Menicuc, che contento sculetta) u padre i Francisca“

Armando (guardando le mosse di Menicu) –“ Mo che stai a fa, a madre i Francisca!”

Nicola (prendendo per un braccio Men.) –“ Va, va ‘ndou camerinu, vedi i truvà na zimarra e ta jetti in cuoddru..(Menicuccio sempre sculettando si allontana, sotto lo sguardo beffardo di Nicola e Salvat.). Anch’ io vacu a metteme na cosa che sumiglia a Ciangiottu ‘u Zuoppu ( e si allontana)”

Salvat. (a Armando) –“ Armà, mi raccomannu attia, suggerisci parola pi parola, se no veramente facimu a figura i merda!”

Armando –“Unni preoccupativi, vi fazzu fà ‘na bella figura “

Salvat. –“ T’assetti ca (indicando il lato del palco) su na seggia e suggerisci parola pi parola..”

Armando (prende il copione) – “ Battuta pi battuta (comincia a sfogliare velocemente il testo)

Salvat. (preoccupato) –“ Armà, che maronna! Chianu chianu devi sfuglià, cu delicatizza”

Armando –“ Cum’ aggia fa?”

Salvat.“Cumi nu partitu musicali… delicatu…delicatu, accussì ( e con versi vocali di sottofondo  gira le pagine delicatamente)”

Armando (con ironia ripete le mosse) –“ Ah.. eh…ih…oh…uh… (a passo di danza si allontana dalla scena)

Salvat. (osservando) – “Bene Armà, bene…. Va..va… (poi con un gesto della mano, fa accendere tutte le luci allontanandosi. Entra Armando, strusciando una sedia. Da dietro le quinte si ode “SCCCC….SCCCC:” Armando guarda a destra e sinistra e continua a strusciare la sedia. “SCCCC……….SCCCC!!”)

Armando (indignato) – “C’aggiu vulà! (sempre da fuori scena “SCCCC………..SCCCCCCC!!”) UFFA!! ( e sbatte forte la sedia)

Fuori scena – “ SILENZIO!!”

Armando“ Chedè na ghiesia!! (si inginocchia) Orates frates cu tutte e sore (si mette seduto. Apre il copione)”  Nell’istante entra Nicola con in testa un elmo, una spada di legno, un mantello, zoppicante con aria maestosa. Dalla parte opposta entra Menicuccio con un mantello, una barba finta e cappello. I due si mettono al centro del palco. Armando li guarda, poi verso Nicola comincia a fare gesti, che Nic. ripete. Armando fa il gesto delle corna e Nic. con gesto chiede cosa significa. Armando. resta

impassibile, Nic. con gesto delle mani imita il verso di parlare. Armando imita lo stesso gesto. Nicola fa il gesto di mangiare, Armando ripete il gesto. Nicola, irato, imita il gesto di parlare, Armando, indignato, ripete la mossa.

Nicola (furioso) –“ Caggia dì!!!”

Armando (normale) – “ Nente”

Nicola“ Ama recità senza parlà”

Armando“ C’è un abbracciu… I due si vrazzanu (indicandoli)”

Nicola –“ E parla!! (si sposta verso Menic) Mezz’ura pi dì du parole!! (allunga le braccia a Menic)”

Armando (leggendo) “ VEDERMI DUNQUE ELLA CHIEDEVA……”

Nicola (tono maestoso) “VEDERMI DUNQUE VUA CHIEDETE …….”

Armando (leggen) “ ELLA CHIEDEVA………… RAVENNA TOSTI LASCIAI…..”

Nicola (st) –“ RAVENNA TOSTO LASCIAI”

Armando (sempre leggendo) –“ NO…no…no!!”

Nicola –“ RAVENNA MOSCIO LASCIAI….”

Armando –“ No..no..no!!”

Nicola (spazientito) –“ RAVENNA INTUSTATO LASCIAI…..”

Armando  –“ No..no..no.. Unn’ è  a vostra, un v’ appartiene…”

Nicola (st ripete) – “  NON E’ VOSTRA …. NON VI APPARTIENE..”

Armando (guardandolo) –“ Non è vostra…”

Nicola (guardando Menicuc) –“ NON E’ VOSTRA… (Menicuccio con il gesto della mano indica che non gli importa)”

Armando (agitato) -“ No..no… a battuta unnè vostra!!”

Nicola (guardandolo) –“ A battuta, a battuta unnè a mia?”

Armando (con calma) -“ No, a battuta unn’è a vostra … un parlate vua!”

Nicola (irato) –“ E tu me fai sfiatà pi mezz’ura…”

Armando (offeso) –“ E voi che vi pigliate a manu…”

Nicola (st) –“ A manu (facendo l’atto di dare uno schiaffo) … Allura chi adda fiatà!”

Armando (con calma) -” Adda fiatà lui (indicando Menic. Che tra mille mosse, con foga si rischiara la voce)”

Nicola (con calma) –“ ‘U dicia u cupioni Italianu? Jate avanti….”

Armando (leggendo)-“ VEDERMI DUNQUE ELLA CHIEDEVA….”

Menicuccio (pieno di mosse) –“ VEDERMI DUNQUE…

Armando (guardando interrompendolo) –“ Aspietta… lassa stà, unnè cosa da tua. Don Nicola l’ha fatta accusì bieddra, tu stai faciennu na chiavica!!”

Menicuccio (sempre muovendosi offeso) –“ Perché mi togli a battuta!”

Armando (indifferente) –“ F’ ampriessu, famu u finale. Maniate!! (Menic. muovendosi, rischiara la voce. Arm leggendo)  MENO LA FIGLIA…. CARO.. PIGLIA U TRENO”

Menicuccio (st) –“ MENO LA FIGLIA CA UN VO’ PIGLIA ‘U TRENO E VA PURE CU CULU IN TERRA …….”

Nicola (beffardo) –“ E se rumpa i cosce… ma che state dicennu. Questa, nu cupioni zio Toni unna certamente scritta!!”

Menicuccio (indicando) –“ Bella scupierta don Nicò, l’aggiu ditta ghiu, suggerita da don Armando …”(ridendo)

Nicola (irato) –“ Un ride, è u pubblicu cadda rida, unna’ pagato u biglietto pe vida nu’ pappagaddru che curr’ appriesso a st’autru (indicando Arman) cicatu. Un’ama fissià c’u testu italianu!”

Armando (timidamente) – “ Un mi permetto…”

Nicola (serio) –“ Un famu a figura i merda, chista è robba seria….che dice (prendendo il copione legge) allora: VEDERMI DUNQUE ELLA CHIEDEVA… RAVENNA TOSTI’ LASCIAI… MENO LA FIGLIA…..”

Armando (timidamente) –“ Avete vistu che n’aggiu sbagliatu”

Nicola (irato) –“ Dice c’adda vattià a figlia? (voce possente) MENO…… MENO LA FIGLIA!”

Armando (serio)–“ Don Nicò, cumi a dicite a dicite, a mena sempre….”

Nicola (irato) –“ T’ iettera nu paccheru a lu mussu (leggendo) MENO LA FIGLIA…. S’ARRIA? (spaesato) Ma è u cupione italianu? (guarda la copertina del testo)”

Armando (prendendo il testo) –“ Certu, è Francisca da Rimini!”

Nicola –“ S’ARRIA? (guarda nuovamente il testo) Figliu miu un sai propriu lejie na mazza… hai sbagliatu! Guarda: S’ARRIA IL TRON DELLA TERRA!!!!... tu hai letto il treno!! (sconfortato) il TRENO!! … va avanti!!”

Armando –“ Che vole dicere?”

Nicola (stupito) –“ Cumi, unn’ hai capitu? (irato al pubblico) Zio To’, un putivi scrive a frase in italianu di goi? Così anche u pubblicu a capisciva! (ad Armando) Certamente vole di che tena a figlia in goppa u tronu perché se a lascia libbbera è capace di vatte anche a Ravenna!!”

Armando (timido) –“ Ho sbagliatu u tronu cu trenu…” (Menic. Con il gesto del braccio gli fa capire che è fesso)

Nicola (tono paterno) –“ Un sbaglià, figliu miu!”

Armando (riprende a leggere) –“ SARRIA IL TRON DELLA TERRA…”

Nicola (tono imperioso) –“SARRIA IL TRON DELLA TERRA….”

Armando“ OH GUI’…”

Nicola –“ OI GUI’…(verso Menic)”

Menicuccio (sempre movim, con le braccia tese) – “NICO’ CUMMI STAI?”

Armando (verso Nicola) -“ Ma che stamu a la cantina i Giuseppe? Cumi u chiamate?”

Nicola – “Signor Guido…”

Armando –“ No signor Guido…. O ACCA GUIDO!”

Nicola (ripete possente verso Menic) –“ O ACCA’ GUIDO!!”

Armando –“ No!!! ACCA’!!”

Nicola (sempre verso Menic. Che con mille mosse si spazientisce) - “A LA’ SIGNOR GUIDO…”

Armando (insistendo) –“ No allà!!”

Menicuccio (irato, sempre muovendosi tutto) –“ O accà, o allà,  du ca….cacchiu devu annà? Puro a rima so fa’…. zio To’ un t’aspettavi eh!”

Armando (spazientito) – “Un vata move in nessun postu!!”

Nicola – “ Allura cumi dicia?”

Armando (leggendo) –“ ACCA…  La  O con l’acca!!!”

Nicola (sconfortato) –“ Tu leji Accà…… figliu mio!! Ho capitu (si avvicina a Menic) Acca…. OHHH (aliatare)”

Menicuccio (schifato, quasi svenire) - “Maronna mia don Nicò, ch’avite mangiatu!! (otturandosi il naso) No, unnu dite, è megliu”

Nicola (continuando indifferente) –“ OH….OH GUIDO…”

Armando (legge) –“ COME DIVERSO TU VEDI…”

Nicola –“ COME DIVERSO TU VEDI…”

Armando –“ QUESTO PALACIO MIO….”

Nicola (ripete) –“ QUESTO PARAGGIO MIO…..”

Armando –“ No…no paraggio…. PALACIO…”

Nicola –“ Questo Pala… PALATO (indicandolo)”

Armando (sconfortato) –“ No palato!! PA…LA…CIO…”

Nicola – “Ah Palacio!!”

Armando – “ Don Nicò, che vole di?”

Nicola (imbarazzato) –“ Ancora! Quann’ incontrate u scribacchinu romano, chiedetegli che vole significà. Vulite sapè u pinsieru mio, unnu sa mancu lui! Va avanti!!”

Armando (torna a leggere) – “ DIMMI…MI…”

Nicola –“ DIMMIMI……MI”

Armando (sempre leggendo quasi cantando) –“ DIMMIRIMMI…”

Nicola (spaesato insieme a Menic.) –“ DIMMIMIRIMMIMI…”

Armando –“ DIMMI…”

Nicola (irato) –“ Che t’aggia dì!!”

Armando (guardandolo) –“ Nente! (rilegge)  DIMMI…RI….. DIRIMMIMI..”

Nicola ( ripete) –“ DIRIMMIMI… (poi ci ripensa) Armà ma che fusse DI RIMINI!!”

Armando (normale, guardando il libro) –“ Eh!!”

Nicola (irato) –“ S’è fattu tuttu u Festivallo pe dì: DI RIMINI (versaccio di Menic. verso Armando)…. Gesù  DI RIMINI!!”

Armando (imperterrito continua a leggere) - “LE VIE NON SOL PIU’ LIETE… INVIDIA AVEVA DI ME…” (indicando Nicola)

Nicola (ripete con maestosità) –“ LE VIE NON SOL PIU’ LIETE, INVIDIA AVEVA DI ME…”

Armando (legge) –“ TUTTI D’ITALIA, ‘O TRENCE…”

Nicola –“ TUTTI D’ITALIA O TRENCE….. (ripensa alla parola) O trence? Come u trence!”

Armando (indifferente) –“ L’impermiabbbile!”

Nicola (stupito) –“ Possibile che tutta l’Italia teneva invidia du trence ‘i chistu? (indicando Menic.)”

Armando –“ Si vede ch’ era nu trence speciale, curazzatu, sapite all’epuca….”

Nicola (Non convinto, continua a recitare) –“ INVIDIA AVE….. (ci ripensa) Ma dimmi nu pocu, me vulessi fa sbaglià!  (Armando muove velocemente la testa negativamente) Mah!! (veloce ripete la battuta)  INVIDIA AVEVA DI ME TUTTA L’ITALIA O TRENCE….”

Armando (timidamente) – “Bella battuta”

Nicola ( con convinzione )–“ Ma si, mo capisciu… era u primmu trence che arrivava in Italia, glielo aveva speditu nu pariente dall’America… qua tenivamu ancora a mantella i pelle i piecura,  e si capisce che l’ invidiavanu tutti quanti!”

Armando e Menicuccio (in coro convinti) –“ E’ cusì don Nicò..”

Nicola (contento ripete la battuta) –“ INVIDIA AVEVAN DI ME TUTTA L’ITALIA …O… TRENCE…”

Armando (guardando il copione) –“ No..no..no.. O TRENCE!”

Nicola –“ U CAPPOTTU… U MONGOMERI..”

Armando (sul testo) –“ NO..no… (legge) INVIDIA AVEVA DI ME TUTTA L’ITALIA …O PRENCE…”

Nicola (irato) –“ Ma l’anima di chi t’è vivu…  leji O TRENCE…. Me fai fa stu sbagliu… Un pazzia’ cu’ tieatru italianu… è robba seria!!”

Armando (pentito) –“ Ho sbagliatu, scusate assaje..” (altro verso di Menicuccio)

Nicola (tono stentoreo)-“ INVIDIA AVEVA DI ME TUTTA L’ITALIA O PRENCE!!!”

Armando (continuando a leggere) –“ FRANCESCA…”

Nicola (ripete)-“ FRANCESCA?… ( indicando Menicuccio con imbarazzo. Menic. fa il sostenuto ) Questo deve fa Francesca?”

Armando –“ No, no!! È abbbusivo (leggendo) FRANCESCA CA MOVEVA A COLLA…”

Nicola (ripete) –“ FRANCESCA CA MOVEVA A COLLA (con la mano imita il gesto di girare)

Armando (legge) –“ CA MOVEVA A COLLA…”

Nicola (stesso gesto, aiutato da Menicuc) –“ CA MOVEVA A COLLA… PE ATTACCA’ I MANIFESTI…”

Armando –“ No..no..no!”

Nicola –“ PI CUNZA’ A SEGGIA…”

Armando - “ No…no..no!!”

Nicola – “ PI FA’ U PRESEPE, I PASTORI…”

Armando –“ No..no..no.. (legge) CAMMOVEVA A COLLA…”

Nicola (ripete) –“ CAMMOVEVA A COLLA…”

Armando (legge) –“ BELLEZZA I CUOR!!”

Nicola (furente) – “ Madonna, ti sei fermato vicino alla colla!! Ma fussa CA MOVEVA CON LA BELLEZZA I CUOR? (Armando annuisce timidamente) L’anima di chi t’è stravivu, (verso il pubblico) Sor Tonì, famu i cunti alla fine!! (Menicuccio contento ripete versi di sfottò)”

Armando (offeso legge) –“ CA MOVEVA CON LA BELLEZZA I CUOR…. E CON QUEL TENENTE…”

Nicola (ripete) –“ E CON QUEL TENENTE….”

Armando (leggendo) – “ E CON QUEL TENENTE… UN DENTE….”

Nicola (ripete) –“ UN DENTE…”

Armando (con il dito) –“ Senza dente..”

Nicola (guardando Menic, meravigliato) –“ Tenente senza dente? … Ma che stai lejennu?”

Armando (guardando il testo, ripete) –“ Tenente senza dente….”

Nicola (a Menicuc) –“ Francesca sa faceva pure cu nu teniente senza dienti?”

Menicuccio (manierato) – “Don Nicò, io sapevo che ne tenia uno d’amante!”

Armando (impacciato continua a leggere) –“ Con il tenente… ATTENDENTE!!!!…”

Menicuccio –“ Uè, ma quanti ne tenia, mo puro l’attendente!! (verso il pubblico con dispiacere) Che peccato zio Tò, a parte i Francisca era giusta pi’ mia… tengo l’ispirazione, no sti tre papagni!”

Nicola (avvicinando a Armando) –“ No, tu me vulisse fa sbaglià!! (prende il testo) Tu vuoi accidere la mia arte recitoria (guardando il testo) Sienti a lingua italiana cumm’è bella (con il dito) addo stà….”

Armando (indicando la frase) –“ Ecche qua…”

Nicola (legge) –“ E CON QUEL TE… (afflitto) Hai sbagliatu!! (verso Menicuccio) Senti quant’è bella a frase…. E CON QUEL TENUE VEL DI MALINCONIA…. (ad Armando ridandogli il testo) O tenente!! ( a Menicuccio)  T’è piaciuta?”

Menicuccio (tutto smanceria) –“ Don Nicò, siete nu zucchero!!”

Nicola (con maestria ripete) –“ CON QUEL TENUE VEL DI MALINCONIA …”

Armando (legge) –“ E’ GIUSTO, E’ PIU’ CELESTE…”

Nicola (ripete) – E’ CIUCCIO…”

Armando (immediatamente) –“ No..no.. quale ciucciu!!”

Nicola (indicando Menic) –“ Lui o padre ciucciu!!”

Armando –“ No..no.. chi ha detto CIUCCIO… questa volta ho letto  E’GIUSTO E PIU’ CELESTE….”

Nicola – “ Scusa Armà..(ripete) E’ GIUSTO E PIU’ CELESTE…..”

Armando (continua) -“ E’ GIUSTO E’ PIU’ CELESTE  E FETO SOLO ANNANZE…”

Nicola (ripete) E’ FETO SOLO ANNANZE….”

Armando“ No..no! E FETO SOLO ANNANZE….”

Nicola -“ E’ FETO SOLO RETRO…”

Armando –“ No..no!! E FETO SOLO ANNANZE E RETRO….”

Menicuccio ( schifato) – Maronna! Ma u bidè unn’ esisteva allura?”

Nicola (irato) –“ Ma chi cazzati state cuntannu!! Armà, fa na cosa, dacci un taglio! Famo trase Francesca (Armando prende alcune pagine del testo e le strappa)…. Che stai faciennu!!! Hai strappatu u cupione italianu!!”

Armando (con calma) –“ Poche paggine… chi se n’accorge… ca suognu gnuranti”

Nicola (irato) -“ Ma l’anema di chi t’è vivo!! Quella è a coltura taliana!!”

Armando –“ Ma s’avite ditto DACCI UN TAGLIO!!”

Nicola (irato)-“ Ma u tagliu cu lappisis!!”

Armando (con candore) –“ U lappisis unnu tiegnu!”

Nicola – “E facci u signu…”

Armando -“ Faccio na recchitella?”

Nicola - “ A recchitella? In capo ta devi fa! Statte fermu un tuccà chiù u cupione….”

Armando (riprende a suggerire indicando tutte e due) – “ ECCO FRANCESCA…”

Menicuccio (subito pieno di mosse) –“ ECCO FRANCESCA…”

Nicola (ripete) –“ ECCO FRANCESCA.. “ (si volgono verso il fondo scena. Dalla parte opposta entra Salv. con parrucca e in vestaglia femminile)”

Armando (vedendo entrare Salv.dalla parte sbagliata, si agita) –“ No…no… a là!! (indicando dove doveva mettersi)”

Nicola e Menicuccio (in coro, restando a guardare nella parte contraria di Salv.) –“ ECCO FRANCESCA!! (indicando con la mano)”

Armando (verso Salv, che non capisce ) A la…a la!!! (Salvatore corre nella parte opposta ai due)”

Nicola e Menicuccio (Cantando in coro) Allà.. allà ma chi ce lo faffà!! (Poi seri, ripetono) –“ ECCO FRANCESCA!!!”

Armando (stessi gesti a Salvatore) A là… a là!!!”

Salvat. (fermandosi furente) –“ A là, a ca… do’ ca…..!! Guarda se u scrivaturi  c’ha ideatu sta strunzata, ha scrittu du’ m’aggiu sistemà!! ”

Nicola e Menicuccio (girandosi) – “Don Salvatò, da duvi sete ghisciutu?”

Salvat. (indicando Arman.) –“ A cà, ma chistu dice allà…”

Nicola –“ E ha sbagliatu cumi sempre. L’entrata di Francesca, a prima donna, è impurtante…. Don Salvatò, fate na bella cosa, lassamu sta quellu c’ ha scrittu zio Toni,  entrate dove  chiù vi fa commudo, quannu ni vidimu dimu ‘a battuta…”

Salvat. (spazientito) –“ Vabbuonu, sugnu trasutu…”

Armando (riprende la lettura) –“ PADRE…”

Salvat. (ripete) – “ PADRE…”

Armando (legge)-“ FIGLIA..”

Salvat. (ripete) –“ FIGLIA…” (Menicuccio si sbraccia per dire che la battuta è la sua. Armando fa segno a Salvatore di restare in silenzio indicando Menicuccio)

Menicuccio (tutto manierato) –“ FIGLIA!”

Salvat. (con distacco)–“ PADRE”

Menicuccio (tutto manierato) – “FIGLIA”

Salvat. (tono assente) –“ PADRE…..(si rivolge ad Armando con ironia) Ama aspettà u Spiritu Santu? C’ama di appriessu…”

Armando (timoroso) –“Aggiu piersu ‘u signu…. (guarda attentamente il testo, poi contento)….  Ah, eccolo!!”

Nicola (ironico) –“ Ha truvatu nu portafogliu chinu ‘i denari!”

Armando (leggendo) –“ PADRE, LA DESTRA VI COPRO DI BACI…”

Salvat. (prende la testa di Menic) –“ CON LA TESTA VI COPRO DI BACI…..”

Armando –“ No..no..no.. LA DESTRA! LA DESTRA….”

Salvat. -“ LA VESTA VI COPRO DI BACI….”

Armando –“ No…no… a manu… a manu… MANO ( Salvat. e Menic si impicciano tra la mano e la veste) NO.. ma che state faciennu: LA MANO DESTRA !!! (Menic porge la sinistra a Salv.) No..no… quella è a sinistra… a destra, A DESTRA!!!”

Salvat. –“ Ma chi frega a u pubblicu s’ è  destra o  sinistra, mancu a u Parlamientu frega  chinè i destra o sinistra….basta che è na manu!!”

Nicola (con serietà)–“ No don Salvatò, chista è  lingua italiana  che c’iama imparà buonu! Ca un ci so mazzette che fannu cangià e frasi! Mi meraviglio e vua… U copione  dicia a mano destra e dev’ esse a mano destra, (indicando il copione) a figlia s’inginocchia ai piedi del padre e gli vasa  a manu destra!”

Armando (legge) –“ OH PADRE, LA MANO DESTRA VE LA COPRO DI BACI”……..

Salvat. (inginocchiandosi davanti a Menicu con cantilena) O PADRE LA DESTRA VI COPRO DI BACI.. ( e bacia la mano a Menic che tutto sognante fa un sospiro di piacere)”

Armando (leggendo) –“ OH PADRE DEH…”

Salvat. (sempre st) –“ O PADRETERNO ….. AIUTACI TU….”

Armando (guardandolo stupito) –“ Chi ha nominato ‘u Padreternu?...”

Salvat. (sempre con indifferenza) –“ Tu hai detto O PADRETERNO…ghio pe rispettu aggiu cumigliatu a frase mettenno ….. Aiutaci tu…”

Armando (furente) –“ No Don Salvatò, ghio n’agghiu dittu: Padreterno, la frase è OH PADRE DEH…(con la bocca emettere un suono per far capire che c’è l’acca)”

Nicola (avvicinandosi a Salvat.) –“ Don Salvatò, scusatelo, puro a mia prima m’è capitatu… CU A C’ACCA,  manca a C’ACCA….”

Salvat. (meravigliato) –“ Nente i menu pure a cacca!!! (a Armando) Fammi vida adduvi sta scrittu (prende il copione) O Maronna mia chi guaiu…(toccandosi la fonte) ACCA.. ACCA!!”

Nicola –“ Don Salvatò a lingua taliana è tuosta assaie…”

Salvat. –“ M’ata scusà, cunzamu subbitu.. OH PADRE DEH (per far capire che c’è l’acca, alita fortemente vicino a Menicuc)”

Menicuccio (schifato) –“ Maronna don Salvatò, c’avite mangiatu goi? Stessa taverna assieme a Don Nicola? Piattu unicu: spezzatinu i surici!!”

Armando (continua a leggere) –“ OH PADRE ETERNO DEH, SALVA LA MIA FAMM…..”

Salvat. (immediatamente) –“ SALVA LA MIA FAMME…”

Nicola (ironico) –“ Accittate na culazioni?”

Salvat. (guardandolo stupito) -“Cumi?.......”

Menicuccio“ Don Nicò, io preferirei u tè cu na brioscina, sentu nu languorinu a u stommicu” (tutti lo guardano in cagnesco)

Nicola (indicando Armando guardandolo) – “Armà, l’italianu è gente ricca e a famme unna canuscianu!”

Menicuccio – “Nua a famme a canuscimu!!”

Salvat. (a Armando) –“ Quant’emme c’è stongono inda sta famme?”

Armando (sarcastico) –“ Salvatò, un’ emme sula e femmina!!”

Salvat. (ripete) –“ Fame cu n’emme sula e pure femmina? Allura ghè… SALVA LA MIA FAMA…”

Armando (allargare le braccia in segno di sconforto, leggendo) –“ OH PADRE…”

Salvat. (interrompendolo) –“ Sempre ghiu? Ma quanta fama tena stu padre?”

Armando (continuando) –“ OH PADRE PUR SE SOSPETTI…”

Salvat.– (ripete) –“ O PADRE PUR SE L’ASPETTI…”

Armando (sarcastico) –“ Don Salvatò, n’amu aspiettà nuddru… PUR SE SOSPETTI….”

Salvat.–“ PUR SE SOSPETTI…”

Armando – MAI DATO L’AVISSA….”

Salvat. (ripete) –“MAI ANDATO A LA MESSA……”

Armando (ironico guardando gli altri) –“ Chi faccia! E’ iutu a la parrocchia finu a ieri pi fa u chierichettu! Salvatò n’aggiu dittu MESSA…”

Nicola (intromettendosi) –“ Ghiu aggiu capitu FESSA!”

Armando (sconfortato) –“ Don Nicò, unni ci mettite pure vua!!  Aggiu dittu MAI DATO L’AVESSI!!”

Salvat.–“ Ah!  MAI DATO L’AVESSI …”

Armando (indicando Menic) –“ VANEGGI FIGLIA….”

Menicuccio (tutto mosse) –“ MANEGGI FIGLIA…”

Armando (irato) –“ Ca da manià!!”

Nicola. (suggerisce) – “HA DA MANIA’…” (aiutandosi con gesti delle mani)

Salvat. –“Che devo manià?”

Armando (irato) –“ VANEGGI……….VANEGGI!!!!”

Menicuccio – “ VANEGGI…. Che vole significà?”

Nicola (tono maestoso) –“ VANEGGI O FIGLIA….. scusate, pi casu u Romanu ha dittu i chiede tutto a mia? Sugnu a succursale da Ciclopedia Trecani e nu Ciucciu? Lui scrive tanto pi di cazzate, ma a coltura (fare cenno con la mano significando niente. Poi con tono di supremazia)…..  vole di’: Che sei ciuota o figlia!”

Menicuccio (tutto movenze ripete) –“VANEGGI O FIGLIA…”

Armando (sarcastico) –“ Vulissi fa a mossa?”

Menicuccio –“ Come l’aggia di?”

Nicola (tono possente) –“ VANEGGI O FIGLIA…”

Menicuccio (cantando) –“ VANEGGI O FIGLIA…”

Armando (irato) –“ N’ata vota, stamu faciennu u Festivallo? (normale) VANEGGI O FIGLIA…”

Menicuccio (ripete con indifferenza) –“VANEGGI O FIGLIA..”

Armando – “ Finalmente amu parturitu. (legge indicando Nicola) GUAI…”

Nicola –“ GUAI….”

Armando (impacciato) –“ GUAI CHI CACA QUA’……”

Nicola (ripete) –“ GUAI CHI CACA QUA,’ E’ MEGLIO LA’…. Ma che stai lejennu?”

Armando (legge) –“ GUARDA CACANNO… CACANNO…”

Nicola (Ripete) – “GUARDA CHE CACATA….” 

Salvat. –“ SECCA… SECCA A STATE FACIENNU, SETE ‘MBARAZZATU I PANZA?….”

Armando (legge con difficoltà) –“ GUARDA CHE CACAMMO…”

Nicola (preoccupato) –“ Che stai lejienno? Chi ha cacatu? “

Armando (continua a guardare il testo con sofferenza) –“  OH, CHI CACAMMO, CACAMMO…. GUAI CHI CACA SU DI ME…”

Menicuccio (tutto schifato) –“ Che suognu sti schifezze davanti a u pubblicu!!”

Nicola (irato) –“ Caso mai dovesse uscì ad angunu, facitela retru ‘u scenariu”

Armando (esausto) – “ No signori!! (leggendo) GUARDA CHE CACATA………..(indicando un posto)”

Nicola, Salvat. e Menicuccio. (schifati saltano)- “ Uè!!”

Menicuccio (sdegnato) –“ E dire a Francesca: statte accuorta che ci vai supra cu pede?”

Armando (stanco) –“ Nossignore!!”

Nicola (serio) –“ Ma vi pare che ndu Palazzu riale ce fannu e cacate!”

Salvat. (ironico) –“ Un si caca na reggia!”

Armando (stanco) –“ No…no…no!!”

Nicola (a Armando)–“ Ama guardà prima se c’è ‘u cessu?”

Armando (afflitto) –“ Che me ne fotte se c’è o non c’è ‘u cesso. A mia unni serve…”

Salvat. -“ O cessu ci add’ esse…”

Nicola (a Arman) –“ Allura guardamu qual’è l’ordine i cacata…..”

Armando (sdegnato) –“ Chi voli cacà cacasse, che me ne fotte………..”

Salvat. e Nicola –“ Guarda, guarda buono, ca c’è d’esse scritto chi caca pe’ prima…..” (Menicuccio tutto moine)

Armando (sconfortato, mostrando il testo) – “ NO!!! ……. CHE CACANNO…..”

Salvat. e Nicola –“ Guarda buonu, c’ama ghesce da tutta sta merda!!”

Armando (stanco mostra il testo) –“ Guardate cà!!”

Nicola (prendendo il testo) –“ Guardamo quante cacate ce stannu… (legge poi afflitto) Maronna mia!!! Hai sbagliatu n’ata vota….”

Armando (pentito) –“ Aggiu sbagliatu?”

Nicola (serio) –“ A lingua italiana c’iam ‘mparà bona…. Don Salvatò (guardandolo) chistu ha pigliatu na D pe na C…. (ad Arman.)  Unn’è CACAMMO…. È CADAN!!!”

Armando (pentito) E’ CA D’ANNO (aiutandosi con la mano)

Nicola (infastidito, con la mano ) –“ Unn’è CA D’ANNO…. CADAN!”

Menicuccio -“ Armà è cadan… cadan (indicando con la mano) cadan in tierra, strunzu!.... Mo ha capitu!!”

Armando (offeso, riprende a leggere) –“ VUOI CHE CADAN SU DI ME….”

Salvat. (guardando gli altri) –“ Guardate che d’è a suggestioni…. Mo sientu ‘a puzza…”

Nicola –“ A forza i parlà i sticcose!! (serio) Ci ama scusà c’ u pubblicu, dovissero pinzà che site scustumati!!” (si inchinano verso il pubblico)

Armando (continua a leggere) –“ VUOI CHE CADAN SU DI ME? (indicando Nicola)”

Nicola (tono maestoso) –“ VUOI CHE CADAN SU DI ME?...”

Armando (legge) –“ O CHE BIRRA BI…..”

Nicola (ripete) – “ O CHE BIRRA BEVI?...”

Armando (legge impacciato) –“ O CHE BIRIBIN…”

Nicola (avvicinandosi) –“ Che stai lejennu?.... (gli altri due cantano Ciribiribin che bel musin, che bel visin, che bel faccinciribiribin….)”

Armando (mettendo il libro sotto gli occhi di Nicola) –“ O CHE BIRIBIN!!!! “

Nicola (sarcastico) –“ Mo stamu a vida che na tragedia c’è a cantata…”

Armando (mostrando il testo) –“ No..no!!”

Nicola (legge) –“ OH CHE BIRIBIN…… (serio) No!! (verso gli altri) E’ na frase difficile … O CHE GUARA…. CHE GUARACCHIEPPE’…(rilegge con insistenza) “

Armando (sorreggendolo)- “ Chianu Don Nicò, ve duvisse fa male….”

Nicola (ritenta la lettura) – “ O CHE…. O CHE ….. l’aggio acchiappato!! (tono forte) OH CHE VIVRIN…..”

Armando (riprende il testo e continua a leggere) –“ OH CHE VIVEVAN TALMENTE…. SGUARDIN..”

Nicola (ripete) –“ OH CHE VIVEVAN TALMENTE SGUALDRINA………”

Armando –“ No!!! SGUARDIN…..”

Nicola –“ SGUARDIN…. No, aiutamuni tutti, dicimolo in coru…”

Tutti e 4 in coro –“ VUOI CHE CADRAN SU DI ME, OH CHE VIVEVAN  TALMENTE SGUARDIN….”

Menicuccio – “ Olè!”

Armando (irato spingendolo) –“ Chi t’è vivo, ‘a spagnola si mette a fa na tragedia!!! (al pubblico) Truvate u Rumanu, famuni spiegà perché ha sceltu stu figurinu……”

Nicola – “ Armà, lassa stà… dimmi a prima parola che devu calcà…”

Armando (leggendo) –“ CUAI!!”

Nicola (serio) –“ A prima parola songu i guai?”

Armando - “Songu i CUAI”

Nicola –“ Se la prima parola songu i Guai, m’ata spiegà picchì a dicite cu a CU!!”

Armando (mostrando il testo) –“ C’è nu cosu tondo ca cuda arretru…”

Nicola –“ Ah, tenimmu i guai c’ a cuda retru? (serio) Su guai curi fave. (ripete la scena serio) GUAI, co la gu, CHE CADAN SU DI ME O CHE VIVEVAN TREMENDI SGUARDIN….”

Salvat. e Menicuccio –“ OLE’”

Armando -  “No zuccheru sete don Nicò… (continua a leggere) CHE TI FECI A RAVENNA SI?..”

Nicola.-“ CHE TI FECI A RAVENNA FRANCESCA SI?………”

Salvat. (risponde) – “NO!!”

Nicola (a Arman.) –“ Francesca dicia noni?”

Salvat. (serio) –“ Certu, ata spiega’ se Francesca è di Rimini ca ci faciva a Ravenna?”

Menicuccio (serio) – “ Tene ragiuni don Salvatò…”

Nicola –“ Certu, u pubblicu si po’ mbruglià.”

Salvat.(a Arman) –“ Cancella tuttu, è megliu” (Armando fa l’atto di strappare le pagine)

Nicola (preoccupato) – “ Aspietta nu mumientu! Quello strappa u cupioni! (rivolto agli altri) Ora che m’arricuordu, a battuta è giusta. Perché Francesca, cu maritu ietteru a fa u viaggiu i nozze a Ravenna…. E’ la scena du 3° attu, suognu 7 atti….”

Menicuccio (addolorato) – “7 atti? Maronna che sufferenza…”

Nicola (estasiato) –“ Che bella scena, quando s’arricuordanu a prima notte i nozze (con malizia) CHE TI FECI A RAVENNA, FRANCESCA SI? QUELLA NOTTE…”

Armando (leggendo) –“ CHE TI FECI A RAVENNA FRANCESCA SI? QUELLA NOTTE IL RICORDO ANCOR BRUCIA….”

Salvat. (guardandoli stupito) – “ E’ stata na notte viulenta! Ecco perché bruciava a Iolanda…”

Armando e Nicola –“ CHE TI FECI A RAVENNA FRANCESCA SI?...”

Salvat.– “ IL RICORDO ANCOR BRUCIA A ME…”

Menicuccio (ironico) – “Brucia pure a vua, don Salvatò?”

Salvat. (indignato) –“ E cosce i suorta….”

Nicola (tono possente) -“ No Salvatò… IL RICORDO ANCOR BRUCIA A ME!!!...”

Armando –“ No a ME….. AIME’, AIME’…”

Salvat. – “ AIME’ BRUCIA…. (asprirato) AIME’..”

Nicola (ripete serio) –“ IL RICORDO ANCOR BRUCIA (aspirato) AIME’…..”

Armando (leggendo) –“ Ciangiottu se ne va….”

Nicola –“ Lancillottu se ne va… e poi? “

Armando (imitando le parole) –“ Ciangiottu se ne va…”

Nicola, Salvat. e Menicuccio (guardandosi tra loro) –“ Se ne va pi duvi?”

Armando (indicando Nicola) – “ Vua ata ji fora postu!”

Nicola –“ Vabbuonu, vacu in camerinu e mi fiscate quannu tucca a mia…”(resta)

Salvat. e Menicuccio (avvicinandosi a Armando) –“ Nua ce n’amu ji ….   c’ama fa?”

Armando (stanco a Nicola) –“ No, vua ata ji fora postu, u padre (indicando Menicuccio tutto mosse) mentre state ji fora vi blocca…”

Nicola (avvicinandosi a Menic) –“ Ah ecco, io tento a fuitina e lui blocca…”

Armando – “Esatto!! (riprende a leggere) PRENCE, RESTATE…”

Nicola -“ Allura io rimagnu e lui piglia….”

Menicuccio (manieroso) –“ Ghiu piglio…”

Salvat. (ironico) –“ Lui  piglia siempre!!”

Nicola -“ Allura fazzu l’attu i ghesce…” (fa l’atto di muoversi)

Menicuccio (correndo lo afferra per una gamba) –“ PRENCIO… (palpando con una mano verso l’inguine. Nicola, mortificato gli abbassa la mano) “

Armando (ironico) –“ Ti paria che n’approfittava…. C’ama fa, ‘a tragedia pornugrafica?”

Menicuccio –“ PRENCIO, T’ARRESTO ( e da una testata all’inguine di Nicola che si china dal dolore)”

Nicola (saltellando dal dolore) –“ Ahi..Ahi!!!”

Armando e Salvat. ( si avvicinano preoccupati) – “ Fetiè, c’hai fattu a don Nicola!?”

Menicuccio (preoccupato) –“ Perdunatemi don Nicò (mentre l’altro continua a saltare da una parte all’altra del palco) me scappata a capu…………”

Armando –“ Disgrazià, ma chi t’ha inzegnatu a recità accusì! Ghiu a tiegnu cu quella miezza specie i Scrivanu che t’ha volutu, a figura sua!”

Menicuccio – Scusatemi, è stata ‘a foca…  ‘a foca!!”

Salvat. (ironico) –“ Sempre pisci tene in mente!”

Armando (verso Nic.) – “ Don Nicò, don Nicò, v’ ha fattu assai male?”

Salvat. – “ Vurria vede attia, s’ angunu intruppica a l’inquilinu tuo!”

Armando –“ Ripigliamu a recità, se no ca facimu notti…(legge)  ENTRA IL PAGGIO…”

Salvat. ( si volge a Menic che offeso non si muove) –“ Uè, maniate fa u paggio!”

Armando (continuando a Menic) –“ ENTRA IL CAVALIERE..” (Salv. con gesti della mano indica a Menic cosa deve fare. Menicuccio impacciato si muove a destra e sinistra. Poi correndo di avvicina a Nicola)

Menicuccio (soliti movimenti con le mani e corpo, corre. Inciampa e si appoggia nuovamente verso la parte bassa di Nicola) – “ ENTRA O CAVAL……”

Nicola (riparandosi) –“ Ancora!! Uè, che ti piacesse l’inquilino mio?!”

Menicuccio (cacciato da Salvat.) – “ Scusatemi, s’ untruppicatu…”

Nicola (offeso) –“ Spiega anche a mia cu quale criterio u Romanu t’ha sceltu! Hai pagatu anguna mazzetta?”

Armando (cerimonioso) –“ Scusatelo don Nicò, ma quello va solu truvannu inquilini p’affittà l’appartamientu ….”

Salvat. (a Menic.) –“ Maniate. ripeti a scena, gnurante!!”

Menicuccio -“ Puozzu trase?”

Nicola, Salvat e Armando –“Movate, ma statti distante…”

Menicuccio (tutto movimentoso) –“ INGRESSO CHIEDE UN CAVALIER….”

Nicola (guardando le mosse, ironico) –“ Accussì chiede l’ingressu o cavaliere?”

Armando (a Menic) –“ ‘A finisci i fa tutte stimmosse? (tirandogli il copione)”

Menicuccio (offeso) – “ E che maniere!  Deve prima citofunà?”

Armando (raccogliendo il testo, continua a leggere indicando Nicola) –“ IL TUO NOME…”

Nicola (dolorante) –“ Eh? N’aggiu capitu….”

Armando –“ IL TUO NOME…”

Nicola (indifferente) – Nicola mi chiamu… (toccandosi in basso) maronna che dolore…”

Armando (ripete) –“ No!!.... IL SUO NOME…”

Nicola (indifferente) –“ Mi chiamo Nicola… o nome i patrima… Nicola Trotta..”

Armando (ripete) –“ IL SUO NOME….

Nicola (irritato) –“ Nicola mi chiamo!! Uè Armà, fossi stunatu! A botta l’aggiu avuta ghiu no te…. Nicola mi chiamo… il nome di papà. T’arricuordi papà?

Armando (indifferente) – “ E mammà cumi si chiamava….”

Nicola –“ Giulia…”

Salvat. (meravigliato) –“ Uè, ma supra u copione c’è a richiesta du stat’ i famiglia de recitanti?”

Nicola –“ Varricuordate  Giulia che faceva i maccaruni cu zi ‘Mmaculata…”

Menicuccio (offeso) –“ Allora puozzu dì puru ghiu i nomi di mammà e papà ….  I genitori mia….”

Salvat. (irato) –“ Tu statte cittu, ca megliu unnu dici chi suognu mammeta e parta….”

Armando (sconsolato) –“ NO, no!! IL SUO NOME (indicando Nicola, poi con il dito indicandogli il testo) IL SUO NOME!!! “

Nicola (ignaro) –“ Di mammà e papà?”

Armando (con gesto della mano sconfortato continua a leggere) – “ CON GIOIA GUARDAR LE PARETI APPESE ( indicando Menic) “

Menicuccio (sempre stesse mosse) –“ CON GIOIA GUARDAVA LE MAMMELLE APPESE..”

Armando (irato) –“ Come le mammelle appese!!”

Salvat. (ironico) –“ I cacicavalle appesi!!”

Armando (abbattuto) –“ No, no!!  LE PARETI APPESE!!!!”

Nicola – “ E muzzarelle appise…”

Armando (angosciato) –“ LE PARETI…LE PARETI APPESE ….oh!!”

Salvat.–“ Chianu… chianu, unni putimu fa sticcose accusì…. Armà, facci capì con calma, che tene appesu chistu?”

Armando (con calma) –“ L’ASTA DI SUO PADRE….”

Salvat. (preoccupato) – “ No, è meglio ca leji a battuta completa…”

Armando –“ L’ASTA DI SUO PADRE  LO SCUDO CONOBBE….”

Salvat. (a Menic) –“ Chista è a battuta completa, ripeti… L’ASTA DI…”

Menicuccio –“ L’ASSO DI SUO PADRE…”

Armando (ironico) –“ L’ASSO I BASTONE I FRATTA….. L’ASTA DI SUO PADRE!!!! L’ASTA….”

Menicuccio (indicando con una mano) –“ AH,  LA  STA O PADRE….”

Salvat. (sarcastico) –“ La sta a zia….”

Armando (affranto) –“ Maronna mia! ….. L’ASTA…. L’ASTA….”

Menicuccio ( a Salvat) –“ Don Salvatò,  che d’è?”

Salvat. –“ A mazza… a mazza…”

Menicuccio -“ Ah…. LA STA A MAZZA DI SUO PADRE!!”

Armando (affranto) –“ Noni, noni…. L’ASTA SENZA A MAZZA!!!”

Menicuccio – “ L’ASTA SENZA O PATRE…..”

Armando e Salvat. (esausti) –“ L’ASTA DI SUO PADRE  LO SCUDO CONOBBE!!!”

Menicuccio –“ Ah, dicitilu prima…. L’ASTA DI SUO PADRE LO SCUDO DI COLOMBO….. Cumi sugnu iuto?”

Armando e Salvat. (in coro) –“ NA CHIAVECA!!!!”

Nicola (offeso) –“ Maronna  che figura …..…. U romanu ne sta faciennu fa propriu na bella recita…… ”

Armando (allarga le braccia e continua a leggere. Nicola, Salvat. e Menicuc. discutono tra loro senza guardare Arm.) C’E’ PAOLO MIO FRATELLO………..”

Nicola (ignaro ad Armando sorpreso) –“ Ah, e va, assentati nu mumientu, tu dugnu ‘u permissu ghiu…. Un di’ nente a don Salvatore…”

Salvat. (sentendo il suo nome) –“Che d’è?”

Nicola –“ Cosa e niente, fermamuni nu mumiento…”

Salvat. (preoccupato) –“ Cumi?  Fra nu mumientu sta pi trase u pubblicu…”

Armando (legge) – “ C’E’ PAOLO MIO FRATELLO….”

Nicola (a Salvat.) –“ A Compagnia è a vostra. Se vulite, jiamu avanti…”

Salvat. (indifferente) -“ No, ripusamune nu pocu…”

Armando (irato, indicando il copione) –“ C’E’ PAOLO MIO FRATELLO!!!”

Nicola (indispettito) – “ Aggiu capitu, un vo ghesce?… Allura lascialo aspettà, ”

Armando (ripete esausto) –“ C’E’ PAOLO MIO FRATELLO….”

Nicola (sempre nervoso) “ Armà, vallu piglia e fallu trase  così un ci scassi i palle!!?”

Armando – “ Unnè frate mia, è frate a vua!!”

Nicola –“ Chistu è nu manicomiu, è frate a vua o frate a mia?”

Armando (deciso) –“ E’ frate a vua e basta!!”

Salvat. – “ Allura è u frate sua!”

Armando (indisposto) – “ Sua, mia!!! E’ a battuta!! C’E’ PAOLO MIO FRATELLO!!! A battuta!!”

Salvat. (stupito) – “Ah, è a battuta!”

Nicola (offeso ad Armando) – “ Mannaggia a capa tua. (imitando la scena) Hai chiusu u libro e ca manu in pietto hai detto: C’è Paolo mio fratello…. Don Salvatò, ha detto: C’è Paolo mio fratello…. Allura mi credia che c’era u frate”

Armando – “ No è frate a vua!”

Nicola –“ E’ frate a mia e dite che frate a vua…”

Armando – “Io lejio a battuta e basta..”

Nicola (indispettito) –“ Allura fa (con gesto della mano e voce possente) E’ PAOLO MIO FRATELLO…  e non (cambiando il gesto della mano) c’è Paolo mio fratello!”

Menicuccio (stessi gesti) –“ Chi adda fa Paolo ‘u frate?.... Ghiu sugnu ca…”

Nicola (rivolto a Salvat,) –“ Iate vua a fa Paolo, è mejio.” (Salvat. esce di scena, mentre Menic. sbuffa irritato. Poi si rivolge ad Armando indignato) –“ Abbiate pacienza, ma un sapite suggerì.. che Cumpagnia avite fattu?”

Armando (mortificato) –“ Abbiate pietà…. (Menicuccio sentendo le parole prova contentezza, facendo mille versi )

Salvat. (apparendo dietro la quinta) –“ Sugnu prontu…” (con mantello ed elmo)

Nicola (con gesto della mano) –“ Aspettate nu mumiento, devu prima chiarì stu fattu… (si rivolge a Armando)”

Armando (sempre timoroso) –“ Ate avè pacienza… io unn’aiu mai lettu sticcose…”

Menicuccio (intromettendosi)– “ Io sugnu sempre ca, c’aggia fa?”

Nicola (irritato) –“ Uè tenite tutti fretta goi!! Aspietta puru tu, devo chiarì u fattu”

Armando ( a Menic) – “ U copione dicia che te n’ana ji…”

Nicola (guardando Armando seriamente) –“ ‘U copione ca dicia poi…..”

Armando (leggendo) –“ C’è scritto che se n’ana ji da ippalli! (aiutandosi con il gesto della mano)”

Nicola (a Menic) – “ Dicia ‘u copioni… ti n’ana jii… va…va”

Armando –“ Va.. vattinne… “ (Menicuccio tutto scontroso li guarda)

Nicola e Armando (in coro) –“ Va… vattinne!!”

Menicuccio (tutto manieroso si allontana cantando) –“ Va vattinne… va vattinne.. sparagna pa’  sagliuta, tu si conosciutue me ne sugnu iutu (sparisce dietro la scena e si avvicina Salvat.)

Nicola (osservando Menic. con ironia) –“ Un sa fa na mazza, ma pi sculettà…”

Armando (torna sul copione) –“ Mo c’è a scena dei due frate…(legge) OH LANCIOTTO MIO FRATELLO…”

Nicola –“ CHI N’E’? (abbraccia Salvat. e si muovono su e giù a tempo di musica)”

Armando (ripete) –“ OH LANCIOTTO MIO FRATELLO…”

Nicola (sempre dondolando) –“ O LANC…”

Salvat. (interrompendolo) –“ Don Nicò, ma sta scena ama fa ballandu nu valzere?”

Nicola –“ No, è l’emozione nel vederti…. me tremmanu e gamme…”

Armando (ripete) –“ OH LANCIOTTO MIO FRATELLO….”

Salvat. –“ O PANCIOTTO DI MIO FRATELLO…..”

Nicola (ironico) –“ A mutanda di mia sorella…”

Armando –“ No…no…no!! OH LANCIOTTO!!! “

Salvat. –“ Scusate (parlando vicno al volto di Nic.) OHHHH LANCIOTTO MIO FRATELLO…”

Nicola (con aria schifata) –“ Maronna mia don Salvatò, tena raggiuni Menicuccio: avite mangiatu surici fritti!!!”(Salvat. si odora l’alito e fa l’atto di svenire)

Armando (continua) –“ O …….SFOGO…”

Salvat. e Nicola (ripetono) –“ O SFOGO?.”

Salvat. – “ Chi tena stu guaiu?”

Armando –“ Paolo…(Salvat. si gratta)”

Nicola (recita) –“ O SFOGO CA TENI…..

Salvat. (recita) –“ L’AGGIO PIGLIATO IN GUERA….”

Nicola (recita) –“ VATTENE VICINO A MIA, SE NO M’ANFIETTI….”

Salvat. (recita) –“ SEMPRE IN MIEZZO AI CATAVERI… AGGIO PIGLIATO PURO I PERUCCHI…”

Nicola ( ad Armando che sta smaniando, vedendolo che non riesce a seguire il copione) –“ Come finisce a battuta, ama jii tutti all’ospitali?”

Armando (esausto) – “ Ma chi ha ditte sticcosi… Stanno buono tutti e dua!!”

Salvat. ( stupito) –“ Ma se tena u sfocu!...”

Armando –“ Ma c’avite capitu (leggendo) O..(pausa) … SFOGO!!!! “

Salvat. – “ Allura è O SFOGO, senza grattu….”

Nicola (ripete) –“ O SFOGO…”

Armando –“  No! La battuta è O…… SFOGO!! C’è na menopausa….”

Nicola (meravigliato) –“ Tena o sfogu e puru a menopausa, poru Cristu!”

Armando (irato) –“ None, c’è na piccola pausa!!”

Nicola –“ Ah (a Salvat.) fate a pausella (si riabbracciano facendo il solito dondolio)”

Salvat.–“ O……………. SFOGO..”

Armando (continua) –“ DI DOLCISSIME LACRIME …”

Salvat. –“ DI DOLCISSIME LACRIME….”

Armando (indicando Nicola) –“ L’AMICO, L’UNICO AMICO MIO….”

Nicola (ripete) –“ L’AMICO, L’UNICO AMICO MIO…”

Armando (continuando) – “TENA TRENTANNI…”

Nicola (ripete) – “ TENA TRENTANNI…. (ripensandoci) Ma chi ni futte a mia…”

Armando (leggendo) –“ L’UNICO AMICO MIO O TENA TANTO…”

Nicola (ripete) –“ L’UNICO AMICO MIO O TE…… che maronna stai lejennu? No, qui n’arrestano pi scenità! (al pubblico) Signori Carabbigneri ata arrestà u Romanu, noi na mujina un ci vilimu trasi!”

Armando (continuando a leggere, sempre indeciso) –“ L’UNICO AMICO MIO… L’UNICO AMICO MIO DEI…DEI TENERI ANNI….”

Nicola (irato) –“ Ti jettera nu papagnu a la vucca, ci fai accusà puru nu brav’ommo…”

Armando (incurante continua) –“ TENERI ANNI…”

Nicola (ripete) –“ TENERI ANNI…”

Armando (legg, volgendosi a Salvat.) –“ UNITI SEMPRE SAREMO…”

Salvat. (ripete) –“UNITI SEMPRE SAN REMO…”

Armando (contin) –“ SAREMO…. SAREMO IN D’ORA ‘NNANZI…..”

Salvat. (rip) –“ IN DORINALE….”

Armando –“ No..No!! IN D’ORA INNANZI!!!”

Salvat. (rip) – “IN ORA E INNANZE…”

Armando (indicando Nic.) –“ PER TE……..PER TE..”

Nicola (a Salvat.) –“ PER TE…… PER TE “ (Salv. prende le parole per fare la conta, e mostra tre dita. Nicola vedendo le dita) TRE A TE….. FRANCESCA TOCCA A TE!..”

Salvat. –“ GRAZIE FRATELLO!”

Nicola –“ PIGLIATILLA E TRATTALLA BONA…”

Armando (li guarda stupiti) –“ Ma u tuoccu un ci sta!!”

Nicola – “ Allura a mannamu a vatte!! Quando? Dove? Così ni porta angunu sordu“

Armando –“ No..no… unna mannati a vatte e nun c’è a conta!! (leggendo) PER TE… PER TE…”

Nicola (a Salvat.) –“ TOCCA TUTTO  A TE!!”

Armando (sconfortato) –“ Me state ‘mbriacannu!!”

Nicola (smarrito) –“ Allora a chi tocca u tuocco?”

Armando (esasperato )–“ Ripeto, non c’è nessunu tuocco! (legge) PER TE… PER TE.. CHE CITTA’ I…”

Nicola (interrompendolo) – “I MERDA…”

Armando (incurante, legge a Salvat.) – “ CHE CITTA’! I PRODE ITALIA MIA…”

Nicola (a Salv. con aria nobile) –“ Questa è na battuta patriottica Don Salvatò, facitela bona.. Quanno a dicevu ghiu, l’applauso durava tre quarti d’ora (si sposta)”

Salvat. ( ad Armando) –“ Mi raccumannu, suognu in manu attia…. Va chianu chianu, devo piglià l’applauso puru ghiu.. (serio) Oddio, ca figura che ne sta faciennu fa u Romanu, qui pigliamu solu cauci allu culu!”

Armando –“ Un vi preoccupati don Salvatò.. (legge) PER…(fa segno a Salv. di ripetere)”

Salvat. (rip) –“ PER..”

Armando –“ TE…”

Salvat. –“ TE…”

Armando (sempre leggendo) –“ Virgola”

Salvat.  (ripete) –“ VIRGOLA”

Armando –“ PER TE….virgola”

Salvat.-“ PER TE… N’ATA VIRGOLA.. Ma che stajiu addi’, me vulissi inguaià!”

Armando –“ M’avite dittu parola pi parola e chianu…”

Salvat. (irato)–“ Ma si dice tanto pi dì,… su maniate!!”

Armando (torna sul copione) –“ Uffa! (velocemente) PER TE PER TE…”

Salvat. (irato) –“ Lassamo sta’, unna vogliu dì, scancella tuttu!!”

Armando –“ Scancellamu?”

Salvat. – “ Si, dimu viva l’Italia e basta…”

Armando (ad Nic.) –“ Don Nicò, allora tocca a vua (legge) VEDERVI UDIR…”

Nicola (maestoso) –“ VEDERVI UDIR…”

Armando (continuando) –“ E NON A AMAN…”

Nicola ( ripete) –“ E NON A MAMMETA…”

Salvat. (ironico) –“ E A SUORTA…”

Armando (continua) – “ E NON AMARTI MAMMAME E SOLA…”

Nicola (ripete) –“ MANNAME E SORDE CHE CI PIENZO GHIO…”

Armando (sempre leggendo) –“ UMANA A SORTE…”

Nicola (a Salv) –“ Don Salvatò, avanzate danari da suorta?”

Salvat. –“ Avanzu nu patrimonio, ma sempre fottutu…”

Armando (disinteressarsi dei discorsi e continuare a leggere, indeciso) –“ UMANA AS…SORTE…”

Nicola –“ Ma che stai lejenno! Famme vida (prende il testo)  UMANA..UMANA SORTE!!!... Ma guardate (ridando il libro offeso) va truvanno a sora o a zia …..invece (forte) UMANA SORTE SARIA!!!!! “

Armando (incurante continua a leggere) –“ VEDERTI UDIR AMARTI….”

Nicola (ripete) –“ VEDERTI UDIR AMARTI, UMANA SORTE SARIA…”

Armando (cont) –“ CHI FOTTE A SPOSA?...”

Nicola e Salvat. –“ CHI FOTTE A SPOSA?...” (guardandosi stupiti)

Armando (leg) –“ LA FIGLIA DI GUIDO…”

Nicola (rip) –“ LA FIGLIA DI GUIDO….”

Salvat. (meravigliato) –“ A figlia e Guido se futte a sposa?”

Nicola (merv) –“ Come po esse nu fattu i stu genere, vabbuono che u munnu è cangiatu…”

Armando –“Mica u dicu ghiu..(mostra il testo)

Salvat. ( stupito) –“ Ma che schifo i famiglia…”

Nicola (ad Arman.) – “ Ma cumi sta scrittu….”

Armando (legge) –“ CHI FUTTU TU?”

Nicola (a Salv.) –“ Ta futti tu?”

Salvat. – “ Se tocca a mia fotto ghiu….ma poi fotti puru tu…”

Nicola –“ E si, na futtimu na vota a turno…”

Armando (che non ha mai tolto lo sguardo dal testo, legge) –“ CHI… CHI FUTTU TU?”

Nicola (ad Arm.) –“ Chi a fotte a fotte, ta vu futte puru tu?”

Armando (leggendo affaticato) –“ CHI FUTTU FUTTU….”

Nicola e Salvat. –“ Ma si, accuntentamu tutti… chi fotte, fotte…”

Armando (tra se ) –“ CHI FUT…TUA… CHI FUT…TUA SPOSA…”

Nicola (irato) –“ C’ama di!?!”

Armando (radioso) – “ CHI FU…. CHI FU TUA SPOSA…. Ecco!!”

Nicola (irato) –“ Ma chi t’è vivo!! Guarda nu pocu! Hai fattu fotte a zita da tutti quanti (offeso) Quella è na brava guagliuna….”

Salvat. (irato verso Arm.) –“ Che maronna, m’hai fattu vene u schifu…No, ama parlà immediatamente cu zio Toni, addà caccià puru stu disgraziatu, prima che ni fa restà a tutti!!”

Armando (incurante continua . A Nic.) – “CHI FU TUA SPOSA?”

Nicola (ripete )-“ CHI FU TUA SPOSA?”

Armando (a Genn) –“ LA FIGLIA DI GUIDO…”

Salvat. (ripete) –“ LA FIGLIA DI GUIDO…”

Armando (ad Ans)–“ FRANCESCA..”

Nicola –“ FRANCESCA A ZUOCCOLA…”

Armando (a Salv.) –“ VEDERLA SI…”

Salvat. “ VEDERLA SI…..”

Armando (leggendo a fatica) –“ MA COME CA…”

Salvat. (interrompere) .” Cumi cazzimme ama fà, se chistu lejie accusì!!”

Armando –“ Sta scritto qua (mostrando il libro) MA COME CA… MA COME CA… CA…STA E’ LA SPOSA….”

Salvat.“ CA, STA A SPOSA…”

Nicola –“ Chiamamu i cumpari e famu u matrimonio puru aru Vescuvatu…. (rivolto ai due) Ma che state  lejennu e vua dicennu!..”

Armando (mostrando il testo) –“ Sta scritto… CA…STA E’ A SPOSA…”

Nicola (guardando il testo) –“ VEDERLA SI… (volgendosi ai due)  Non sta ca!! Ma, CASTA E’A SPOSA!! “

Armando (ingenuamente) –“ E io caiu dittu?”

Salvat. –“ Unnai capitu… CASTA…”

Armando –“ Sempre ca sta!! “

Nicola (st) –“ Un ci sta  a sposa!! Ma CASTA!!!”

Salvat. (preoccupato) –“ Allura c’è o un c’è?.... Maronna che guaiu!!!”

Nicola (irato) –“ Ma cummi cazzu leji!! CASTA!! Cumi tu spiegu: Vergine, ‘Maculata…. CASTA e non CA…. STA’!!”

Armando (meravigliato) –“ Ah, casta!! Vergine, ‘maculata, inzomma ancora unnà visto l’inquilinu…(leggendo) CASTA E’ LA SPOSA DEL MIO NOBILE FRATELLO?”

Salvat. –“ Come?  DI QUEL MOBILE DI MIO FRATELLO?”

Nicola (irato) –“ Don Armà, tagliamu…. Quannu s’incontrano Paolo e Francesca?”

Armando (sfogliando il testo) –“ Fra trentasei pagine…”

Nicola e Salvat.“ Taglia…taglia!!”

Nicola (a Salv.) –“ Jate a prepararvi p’a scena finale (esce, mentre Arm. strappa le pagine dal testo)

Armando (con umiltà) –“ DonNicò, m’ata scusà, io unn’ajiu mai lettu un testu accusì testatu”

Nicola (ironico) –“ Ma va?

Armando –“ Vi devu fa n’ata confidenza, tantu don Salvatore è fora… N’aggio capito neanche na parola di quello c’amu lettu finu a mo’…”

Nicola (sempre ironico) –“ No, nessunu sinn’è accuortu…. Specialmente sta genti (indicando il pubblico) che ha pagato u biglietto pi sente e strunzate c’amu dittu. Ma che voi fà, chista è robba pi genti ca studiatu e tu un teni mancu a quinta lementari…”

Armando (mortificato) –“ Vabbuono don Nicò, n’aggiu studiatu, ma unn’è pi chissu che n’aggi capì che nenti”.

Nicola –“ Non devi capire niente!”

Armando –“ Ca sugnu foracominutariu?”

Nicola –“ E’ scrittu cu a pinna difficile propriu pi unti fa capiscia  nenti, se no, loru cumi fannu a fa i pruvissuri?”

Armando –“ Allura  u fannu apposta! (irato) E bravu u Romanu ca unni vo fa capiscia nu mazzu….”

Nicola –“Adda fa u pruvissuri solu lui….. accusì crede!!”

Armando (vedendo entrare Salvat.) – “ Sta trasiennu don Salvatore” (vestito con una vestaglia di donna e parrucca).

Nicola –“ Tu leji cumi sai lejie, capimu i stessu..”

Armando (a Salvat.) –“ Tocca a voi… (legge indicandolo) Francesca: CHI VECIO…”

Salvat. –“ Parlo io?.... CHI VECIO? AH, NON TI VECIO DA TANTO TIEMPU…”

Nicola –“ FINALMENTE CI VECIAMU…”

Armando –“ T’HO VISTO SIGNOR ….”

Salvat. (ripete) –“ T’HO VISTO SIGNOR …..”

Nicola – “PARLARTI ANCOR,,,”

Salvat. –“ PARLARTI ANCOR..”

Armando (legge) –“ MA IO NON SO SOLA…”

Salvat. (rip) –“ MA IO NON SO SOLA TENGO U CUMPAGNU……”

Armando (legge) – “PADRE, OVE SEI?”

Salvat. – “ PADRE SEI OVA..”

Nicola – “Quattro presutti..”

Armando (ironico) – “ Tre muzzareddre..”

Salvat. –“ Dua caciucavaddri”

Armando –“ Due litri i vinu e na gazzusa…”

Nicola –“ U totali quantu vena?”

Armando –“ Ma che state cuntannu!! Io ho detto: PADRE, OVE SEI!!”

Salvat.–“ Ah!... OVE SEI!.. ADDU’ STAI?”

Armando (affermando con la testa, leg) –“ OVE SEI? LA TUA FIGLIA VEDER SON QUI “

Salvat. (ripete a cantilena) –“ LA TUA FIGLIA SONO QUI… BONAVINUTA!”

Armando (indicando Nic. velocemente) –“ O FERMA, SE TU FUGGI IO T’INSEGUO…”

Nicola (ripete a cantilena) –“ FERMA TI VUONU AMMAZZA’ MI STAI FACENDO VENI’ U FIATONE…”

Armando (leg veloce) –“ OH DONNA DONNA INVOCAR LA MORTE MIA…”

Nicola (ripete con tono assente facendo le corna) –“ OH DONNA DONNA SE TI PIGLIO TI FAZZU INVOCAR LA MORTE TUA…”

Armando (leg a Salvat.) –“ PAOLO DI TE CHE DICE?”

Salvat. – “ PAOLO DI TE CHE DICE….”

Nicola – “ Scusate, sta battuta a dove è ghisciuta fora? (avvic a Armando)

Armando (leggendo) –“ PAOLO… CHE E’… E’.. CHE DICE?..”

Salvat. (ripete con indifferenza – “PAOLO, CHE OH CHE .. CHE DICIA…..”

Armando (contin) –“ LA TUA MORTE CHIECO’…”

Salvat. (st) –“ CHE MARONNA! AMO AVUTO N’EPIDEMIA….NON DEVI MORIRE…”

Armando (spaesato legge) –“ GUAI….”

Nicola (intromettendosi) –“ Sti guai…. L’amu già fatti!!...”

Armando (guardandolo) –“ So autri guai….(legge) SE DI ME AVRESTI PIETA’…”

Nicola (ripete) –“ GUAI SE DI ME AVRESTI PIETA’… A PUOZZO PERDUNA’ SE CURRA CUMI NA PAZZA”

Armando (continuando) – “ CESSA…”

Nicola (ripete guardando  Salvat.) –“ CESSA!! (Salvat si offende. Nicola si rivolge ad Armando con tono indispettito) Mo devi spiegà cumi puozzu di CESSA in faccia a chista!”

Salvat. (intervenendo rivolto a tutte e due) –“ Ma quella è l’innamorata sua? E a po’ chiamà cessa?…..”

Nicola (verso Armando) –“ Unn’ è possibile, fammi vida (guarda il testo) Maronna!!! Addu stà scrittu cesso? (legge forte) CESSARE!! O vedi che c’è na RE vicinu!!...”

Armando (impacciato) –“ CESSA….RE DI ODIARMI….”

Nicola (ripete) –“ CESSARE DI ODIARMI…”

Armando (contin impassibile) –“ AL QUANTO TU POTRESTI LEGA A BRANDA….”

Nicola (rip) –“ AL QUANTO TU POTRESTI LEGA A BRANDA…”

Salvat. (ironico) – “ SE NO VACO CU’ CULU IN TERRA….”

Armando  (cont) –“ L’ONORE E L’ARDIMENTO MI FA RODE ASSAI O BRACCIO…”

Nicola (rip) –“ L’ONORE E L’ARDIMENTO MI RODE ASSAI O BRACCIO….”

Armando –“ E PIU’ PRODE…”

Nicola (rip) –“ E PIU’ PRUDE…..”

Salvat. (sempre ironico) –“ E PIU’ MI GRATTO…”

Armando –“ E PIU’ PRODE SARA’ L’ALTO ONOR…”

Nicola – “ E PIU’ PRODE SARA’ L’ALTO ONOR…”

Armando –“ E PIU’ ALTO SARA’ IL RISO…”

Nicola – “ E FASUOLI PA MINESTRA …..”

Armando –“ Noooo! RISO di ridere….”

Nicola –“ RISO.. (imitando la parola con il verso della bocca)”

Armando (indicando Salvat.) –“ ETERNO DIO….”

Salvat. (facendosi il segno della croce –“ ETERNO DIO…”

Armando (a Nicola) –“ T’AMO FRANCESCA….”

Salvat. (ripete lui inginocchiandosi) –“ T’AMO SAN FRANCiSCO I PAOLA…”

Nicola (aggregandosi) –“ SANTA RITA I CASCIA…”

Salvat. –“ SAN LUIGI GONZAGA…”

Nicola (avvic a Salvat.) – “ SAN PASQUALE I BAILONNE …”

Salvat. –“ SANT’ANTONIO I PADUVA…..( si avvicina a loro anche Armando con un campanello  e cantano TANTUMERGO SACRAMIENTO, TE PIGLIATO U SACRAMIENTU.. (appare Menic con una candela accesa e si unisce al coro) MO UN SACCIU CHIU’ I PAROLI…”

Nicola (sempre cantando a Armando) –“ SE UN SUGGERISCI UN PUTIMU CONTINUANE….”

Armando (guardandoli stupito) –“ Quali parole?”

Nicola (sempre cantando) –“ A preghiera i Francesca…”

Armando –“ Ma adduvi sta scrittu che dovete pregà!!......”

Nicola –“ Sta muriennu?…

Armando –“ Ma chi sta muriennu? E un cè  preghiera…”

Nicola –“ Allura picchì amu fattu a supplica?”

Armando –“ Io aggiu dittu TI AMO FRANCESCA!!...”

Nicola (spingendolo) –“ Ma vatti curca!! (prende la mano di Salvat. e maestoso ripete) TI AMO FRANCESCA E DISPERATO L’AMOR MIO…”

Salvat. (guardandolo) –“ CHE DICI!!....”

Nicola – “ IO NON DISSI NIENTE…”

Armando (indic Salvat.) –“ IO TI AMO…”

Salvat. (ripete) – “ IO TI AMO…”

Armando (guard Nicola) –“ IO TI AMO…”

Nicola (rip) –“ IO TI AMO…”

Armando (a Salvat) –“ TU M’AMI…MIMMIMI…”

Salvat.–“ TU MIMI’..”

Nicola – “ TU COCO’…”

Armando –“ TU M’AMI MI…”

Salvat. (ripete) –“ TU M’AMI MI…”

Armando  (a Nicola) –“ LA FIAMMA MIA…”

Nicola (ripete) –“ LA FAME MIA… Cum’è a fame mia?...”

Armando ( merav) –“ A fame vostra unna canuscimu,   canuscimo a nostra… LA FIAMMA MIA NO, NON E’ …”

Nicola (ripete) –“ LA FIAMMA MIA NO…NO…..”

Salvat. (puntualizza) –“ NO… NON E’…………”

Nicola –“ NO, LA FIAMMA E’ DA MIA… HO PAGATO A BULLETTA” (Armando fa cenni di tacere  poi fare le mosse di parlare) Che dici un ti sientu? (fa cenno a Armando di avvicinarsi. Si avvicina e gli parla piano nell’orecchio) “

Salvat. (irato) –“ Uè, aggia sente pure ghiu!!”

Nicola –“ Stu fattu perché ho dici nell’arecchia?”

Armando (mostrando il testo) –“ Qui dice SUSSURRATO! “

Nicola (irato) –“ Ma l’anima di chi …(spingendolo)

Salvat. –“ T’è vivo,,,,(spingendolo anche lui)

Nicola – “ E’ l’attore  deve dire la frase sussurrando…. IL GIORNO CHE APRIMMO IL LIBRO….”

Armando (legge) –“ MI PORGESTI UN LIBRO E LEGGEMMO DI LANCINOTTO..”

Nicola (ripete contemporaneamente con voce possente) –“ O GIORNO!!!!...”

Salvat. – “ UN M’ARRICUORDO… PARIA GIOVEDI’…”

Armando –“ Noo!!! (indicando Nic) NO, O GIORNO A TE QUEL LIBRO DESTATO…”

Nicola (ripete a cantilena) –“ NO O GIORNO A TE QUEL LIBRO ATTESTATO…..”

Salvat. (prendendo un libro) –“ SI, QUEL LIBRO MI ATTESTO’ ‘O PIETTO  E VIDI LA LACRIMA DI FRANCESCA CHE QUI CADDE (con un dito cieca un occhio a Nicola)”

Nicola (dolorante) –“ Ahi…ahi…ahi”

Armando (continua la lettura) –“ AIME’ A TE PREGO , MA VA….(indica Nicola)”

Nicola (dolorante con una mano sull’occhio) AIME’ TI PREGO, MA VA FANGULU…”

Armando (offeso) –“ No!!!!.... MA VENNE….”

Salvat. –“ MA VENNE A FANGULU VOI DUA…”

Armando (stanco) –“ Noooo!! MA VENNE AL CORE MIO NESSUN RISPETTO… Un va fangulu nessunu!!”

Salvat. – “ A meno male…”

Armando (legge indicando Nicola) –“ FRANCESCA PARTI UDIR POTRACCI…”

Nicola (ripete) –“ FRANCESCA PARTI UN LUNEDI’ E PORTA GLI ARANCI…”

Salvat. –“ E martedì i mandarini…”

Armando (ironico) –“ E mercoledì i taralli… Noooo! PARTI L’UDIR POTRACCI!!”

Nicola –“ Scusatemi…. PARTI CHE UDIR MORTACCI…”

Salvat. –“ Cumi è beddra a lingua… PARTI CHE UDIR POTRACCI. A TE VICINO SFIDO ANCHE LA MORTE…”

Armando (indicando verso il fuori scena) Uè femminiè… trasi, tocca attia..(legge) PAOLO TRADITOR!!”

Menicuccio (appare tutto manieroso) –“ PAOLO TRADITOR..”

Armando -“ MORITE INTRAMBI…”

Menicuccio (ripet) –“ MOVITE CO’ TRANVE…”

Armando“ Cu tassì e suorta… MORITE ENTRAMBI…(a Salvat.)”

Menicuccio“ AH TRADITOR MORITE INTRAMBI…”

Salvat. –“ IN GUARDIA …RICCHIU’!! “

Armando (contesta) –“ Ma un ci sta scrittu…”

Salvat. –“ Ce lo mettu ghiu … (e duellono)

Armando (legge verso Nicola) –“ PLACATEVI FRATELLI…”

Nicola (ripete) –“ CACATEVI FRATELLI…”

Armando – Nooooo!.... PLACATEVI FRATELLI (contemporaneamente Nicola ripete con lui) QUA CI SONO ANCH’IO NON FETENTI SOFFRIR…” (Salvat. e Menic continuano a duellare tra calci e spinte. Poi Armando si volge a Menic.) MUORI! MUORI TRADITOR!!”

Menicuccio (ripete sempre pieno di movenze) – “ AH, MUORI SENZA FA I SOLITI RUMORI (e per errore da un calcio nella parte bassa di Salvat)”

Salvat. (sofferente) –“ Ahhh!! Chi ti vuonu ammazzà (comincia a saltellare per il palco).”

Armando prende il testo e cerca di tiralo addosso a Menicuccio che scappa seguito anche da Nicola, mentre Salvatore continua il balletto.

Salvat. (al pubblico, dolorante) – Amu scasciatu u tiatru talianu, unni si po fa chù a cummedia, jatevinni.. ja!!!”

FINE

 

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 6 volte nell' arco di un'anno