Cumpari mputenti cummari avvinenti

Stampa questo copione

r

CUMPARI MPUTENTI CUMMARI AVVINENTI

Commedia brillante in due atti di Rocco Chinnici

-----

PREFAZIONE

“Dio ce ne liberi del brutto vicinato”, così recita un vecchio proverbio siculo; a rendere veritiero questo vecchio detto in questo caso è Grazia che, innamoratasi di Antonio fa di tutto perché avessero dei figli in comune, ma l’impotenza del marito, tenta a rendere difficile l’evenienza, rischiando finanche di far scoprire la tresca dei due.

Tonnarella 20, maggio 2012

PERSONAGGI

                        ‘NTONI                                 capu famigghia

                        MINICA                                mugghieri

                        AGNESI                                figghia

                        RAZIA                                  cummari

                        TURIDDU                             cumpari

                        MARIO                                 dutturi

e cucinu di Minica

(Scena: un interno modesto. Minica intenta a stirare, mentre Agnese è assorta a pensare al suo innamorato, canticchia)

MINICA

Chi si cuntenta a oj! Chi successi? Si po’ sapiri chi ti capitò?

AGNESE

Si sapissi, mamà!

MINICA

E parra, cuntamillu allura!

AGNESE

Non pozzu.

MINICA

Così segretu è chi non l’havi a sapiri nuddu?

AGNESE

Mi scantu si tu dicu; picchì dicinu chi quannu si svelanu i segreti, si nni ponnu jiri tutti cosi ‘n fumu.

MINICA

Vidi ca dicinu puru chi: tutti i cosi ca vannu ‘n fumu, sunnu cosi di poca sustanza.

AGNESE

Chistu no! Chistu a sustanza l’havi, e bona puru! Sulu chi si tu dicu, mi scantu ca tu mi dici di no.

MINICA

Tu scurdasti ca sugnu to matri e a mia po’ cunfidari tuttu?

AGNESE

E va beni, ju tu dicu, ma non ciù diri o papà, picchì iddu è rritratu.

MINICA

Vo vidiri chi… ti nnamurasti d’un picciottu? (Silenzio) Chi è, ‘nzirtavu?

AGNESE

Veru è!

MINICA

E… dimmi ‘na cosa, quannu mi dicisti bona sustanza, nun è chi vulivi diri chi tu… jisti a lettu cu… iddu?

AGNESE

No, mamà, chi dici! (Allusiva). A lettu…no!

MINICA

Allura… è signu chi fora du lettu… si?

AGNESE

Vidi, vidi chi non ti vogghiu diri nenti! Picchì comu ti dicu ‘na cosa, subitu pigghia e attacca u ‘nterrogatoriu di settimu gradu.

MINICA

Io sugnu to matri.

AGNESE

E io, io non sugnu to figghia! Ma ti l’haju dittu mai chiddu ca tu ha fattu cu papà?

MINICA

(Alludendo) Haju fattu! ‘Na vota, facìa! E senti, cuntami chi non ti dicu cchiù nenti. Stavi dicennu ca… ssu picciottu è…

AGNESE

E’… comu fazzu a diritillu?

MINICA

Comu fai! Cu a bucca, comu si no! Oppuru voi ca ti pigghiu carta e penna e mu dici scrivennu?

AGNESE

Pi tia è facili parrari. Io non sacciu mancu di unni ‘ncuminciari.

MINICA

U capivu, ura di quiz è. Aspetta chi ti jiutu io. ‘Ncuminciamu: è… sciancatu?

AGNESE

Ma quannu! Anzi…

MINICA

Allura è… scimunitu?

AGNESE

Mancu.

MINICA

E’… poviru.

AGNESE

U sai chi a mia non mi ‘nteressa si unu è riccu o poviru.

MINICA

Sai chi fazzu, aspetta chi pigghju ‘na seggia e m’assettu, tantu u capivu chi a storia è longa. (Preoccupata) Senti… non mi diri chi havi a chi fari cu a giustizia!

AGNESE

(Risentita) Diu mi nni scanza!

MINICA

Tu pensi chi prima ca veni to’ patri u rrivu a capiri?

AGNESE

Forsi si, e forsi… no!

MINICA

E allura sai chi facemu, aspittamu ca veni to patri, così i dumanni i facemu ‘na vota l’unu e videmu puru cu è ca ‘nduvina.

AGNESE

(Preoccupata) No, me patri no, chi jddu tutti cosi suttancapu mi fa ‘ndari!

MINICA

E allura parra, picchì così facennu, i cosi suttancapu a mia i sta facennu jiri.

AGNESE

E tu sicuru è chi non mi dici nenti?

MINICA

E secuta! Comu fazzu a diriti di ‘na cosa ca non sacciu.

AGNESE

E’… un picciottu… ce-cu!

MINICA

Chi cosa? Ti nnamurasti d’un picciottu cecu! Tu pazza si!

AGNESE

(Scappa nell’altra stanza piangendo) Eccu vidi,u sapìa io ca jia a finiri così! Pi chissu non tu vulìa diri.

MINICA

E chianci puru! Comu si vidi chi l’amori è pi daveru cecu! E cu ciù cunta a so patri? Chiddu comu ci dicu ‘na cosa di chista, subitu sa pigghia cu mia, dicennu chi non l’haju saputu ‘nsignari, chi ci haju fattu passari tutti li capricci… pigghia di sutta, metti di ‘ncapu, e va finisci chi a curpa e sempri a mia di chiddu ca cummina.

RAZIA

(E’ la comare vicina di casa; donna molto curiosona e scroccona) E’ pirmissu, (entra) cummari Minica?

MINICA

Chi m’addumannati a fari ogni vota sta camurrìa di pirmissu, si poi trasiti senza ca mancu japru a bucca.

RAZIA

Chi fazzu, nescju arreri e bussu n’avutra vota?

MINICA

Lassati perdiri, e dicitimi picchì vinistivu (allusiva per quanto riesce a scroccare la vicina). Chi vi manca sta vota?

RAZIA

U cumpari non c’è? Havia a parrari cu iddu di ‘na cosa… (sillabato) ‘Mpur-tan-ti!

MINICA

Picchì, chi sunnu cosi ca vi po’ pristari sulu me maritu, pi casu?

RAZZIA

Quali pristari e pristari! Ju vinni pi… siccomu su cosi ca sapi sulu… (sillabato) i-ddu!

MINICA

Allura è signu ca io ‘un li pozzu sentiri? Ma chi vuliti diri? Chi siti curiusa! Sintiti, dicitimi chiddu ca vi giuva, chi io haju un mari di cosi di fari.

RAZIA

Quali giuvari e giuvari, non mi servi nenti d’avutru.

MINICA

Ah, nenti di menu! Siccomu a vui, tira tira e vi manca sempri quarchi cosa…

RAZIA

Chi vuliti, tutti putemu aviri di bisognu.

MINICA

Sulu ca u vostru è un bisognu cronicu.

RAZIA

Va pozzu fari ‘na dumanna?

MINICA

Oggi mi sta parennu a jurnata di quiz. Sintemu c’aviti di dirimi

RAZIA

(Guardinga) Haju a ‘mprissioni chi… aspettu un figghiu.

MINICA

Vui? E comu?

RAZIA

Dicitimi è possibili ca nascinu figghi senza…

MINICA

Senza… chi? Parrati!

RAZIA

M’affruntu.

MINICA

Vih, u tipu siti! Vaju e vi pigghiu u sculapasta? Parrati.

RAZIA

Pi daveru mi vriognu.

MINICA

Cca n’avutra ci nne cu a facci di brunzu! Sintiti, vuliti parrari, prima ca veni me maritu e poi vi tocca di cuntariccillu puru a iddu stu discursu? (Sospettosa) O… era di chistu chi aviavu a parrari a iddu?

RAZIA

(Vedendola insospettita, cambia tattica) Chi ci trasi u discursu du picciriddu. Ci vulìa diri, vistu chi a mumentu riparti pi Milanu, si putiva purtari un paccu a ‘na zia ca sta dda o nord.

MINICA

E ora, comu veni ciù diciti. Mi stavavu dicennu ca vi vriugnavavu, ma di chi?

RAZIA

E,’ chi havi na para di jorna ca haju senzi di nausia, e capita puru chi scappu pu gabinettu pi jiri a rimettiri chiddu ca manciavu.

MINICA

E… scusati, picchì non vi faciti ‘na bedda visita?

RAZIA

E si spettu veramenti un figghiu, e u dutturi ‘ncontra a me maritu e ci fa l’auguri?

MINICA

Facitimi capiri, cummari, tempu fa, non dicistivu chi vostru maritu è sterili, e chi figghi non vi nni po’ fari aviri?

RAZIA

E chissu è u scantu!

MINICA

Ah, ora capisciu! Allura vui non aspittati u figghiu, di… vostru maritu?

RAZIA

Certu ca no! Si iddu non po’ avirinni…

MINICA

Allura vui u sapiti cu è u patri di stu nuccenti ca tiniti ‘nna panza?

RAZIA

E chissu è u ‘ntricciu, ca nun lu sacciu propria!

MINICA

Mancu si travagghiassivu ‘nta ‘na cooperativa formata tutta di omini! Sicuramenti stamatina vi mittistivu d’accordu pi fari nesciri foddi a mia. Sintiti, vi vuliti spiegari bona chi non ci haju caputu mancu ‘na virgula? Vui, siti, o no, ‘ncinta?

RAZIA

Cridu di si, picchì i sintumi su chiddi di una chi spetta.

MINICA

Comu faciti a sapiri di sti sintomi, si non aviti figghi? Forsi pinsati, ca putissivu… essiri… (fa il segno di gravidanza).

RAZIA

(Col dire pietoso) A notti, mi sonnu tanti cosi strani…

MINICA

E allura, sapiti chi è, ca a notti vi sunnati tuttu chiddu ca m’aviti cuntatu, e finisci ca vi cunvinciti ca putissi essiri veru.

RAZIA

Però a panza ma sentu sempri cchiù grossa. Haju pinsatu puru o manciari; cu sapi su i fascioli; dicinu ca i legumi fannu vunciari a panza.

MINICA

U manciari, si! (Allusiva) Nun è c’aviti manciatu macari citrola? Picchì chiddi puru fannu vunciari a panza, e bonu puru!

RAZIA

E chi nni sacciu cummari.

MINICA

Sintiti, io vi cunsigghiassi di parrari cu dutturi, e, si fussi veru chiddu ca pinsati, ci diciti di non diri nenti a vostru maritu.

RAZIA

Mi pari mali a cuntariccillu o dutturi di stu discursu, chi po’ pinsari di mia, ca sugnu ‘na fimmina… di strata?

MINICA

Cummari, a vergogna non è chidda di cuntariccilu u medicu, ma chiddu ca cumminastivu a vostru maritu! E poi, dicu, sbagghiastivu, circati ora di risorviri a situazioni.

RAZIA

Cosi diciti chi fazzu?

MINICA

E certu! Chi vuliti di mia ora? Chiddu che fattu è fattu. Però io vi dicissi “di non vagnarivi prima di chioviri”; fativi prima un controllu.

RAZIA

Forsi aviti raggiuni; voli diri chi vaju unni u dutturi.

MINICA

Eccu, brava! Ora sintiti ‘na cosa, vui u canusciti ‘nta stu paisi un picciottu cecu?

RAZIA

Cecu… cecu, dicistivu? Si, forsi u capivu cu è! E’ u figghiu di donna Vronica; Marcuzzu… si così mi pari ca si chiama, e canta ‘nto coru da chiesa.

MINICA

Ah, canta puru ‘nto coru da chiesa! Ma siti sicura?

RAZIA

Sulu iddu c’è ‘o paisi chi havi sta disgrazia. Picchì mi dumandastivu su canuscia?

MINICA

Dicitimi, e chi tipu è?

RAZIA

U picciottu, è beddu, educatu; sulu chi havi sti disgrazii…

MINICA

Sti? Comu sti! Non dicistivu chi havia sulu chidda di cecu?

RAZIA

Ma quannu! E’ puru… comu diri… ‘nzumma, pari ‘na fimminedda di comu camina, di comu parra…

MINICA

(Preoccupata) Allura è puru… (facendo segno di gay) ‘ncrociu?

RAZIA

Si, così mi pari ca si dici: ‘ncrociu, ca sarebbi chi quannu si maritanu dui chi hannu u stissu culuri di capiddi, u stissu numiru di nei, u stissu numiru di scarpi… ‘nzumma, chi hannu tutti cosi i stissi, e allura pi evitari chi u figghiu putissi veniri macari u stissu, a natura, pigghia e u fa nasciri di n’autra manera, e così si dici ‘ncrociu; vu ‘mmaginati si puru iddu nascissi cu stissu culuri di capiddi, cu i stissi nei, chi avissi dopu u stissu numaru di scarpi…

MINICA

Scusati, cummari, nun è ca ci capivu tantu di chiddu ca dicistivu, ma… vui comu faciti a sapiri tutti sti cosi?

RAZIA

Comu fazzu, comu fazzu! Leggiu, mi tegnu ‘nfurmata…

MINICA

E dicitimi ‘n’autra cosa…, vistu ca siti struita, nun è chi cu è… ‘ncrociu, po’ essiri chi cu tempu diventa… normali?

RAZIA

Cummari Minica, cu nasci ‘ncrociu, ‘ncrociu mori! Ma picchì mi faciti sti dumanni? Chi forsi vostra figghia voli fari parti du coru da chiesa e vi vuliti ‘nfurmari di chiddi ca ci fannu parti?

MINICA

Macari fussi così!

RAZIA

Ah, peggiu diciti ca è? Bih!

MINICA

Ma peggiu di chi, scusati? U sapiti chi siti troppu ‘ntrichera. (Si sente arrivare qualcuno) Canciamu discursu, chi forsi è me maritu chi sta trasennu.

‘NTONI

(Entra) Salutamu, cummaredda; mi pariti comu a jaddina, u canusciti ssu pruverbiu: “Jaddina ca camina s’arricogghi ca vozza china!” Chi vi giuvava oggi?

RAZIA

Pi vui mi ’nn’havi a giuvari sempri una! Chi mi viditi (mostrando le mani vuote) ‘n manu? E’ mai possibili chi unu ca veni a vostra casa, pinsati ca veni sulu picchì havi di bisognu?

‘NTONI

Si parramu di “unu” no; ma si parramu di… (allusiva a Razia) “una”, si.

RAZIA

Ah, così diciti! Sapiti chi fazzu? Ca di ora ‘n poi non ci mettu cchiù pedi ‘nta sta casa, così servi ca vi lassu tranquilli, e voli diri chi ‘mprestitu non vi dumannu cchiù nenti; o talè! Chi vi pari chi sugnu ‘na limosinanti? Vi salutu! Beddu vicinu! E mancu mali chi avemu u cumparatu; e chi cumparatu! (Esce indispettita).

‘NTONI

Fussi ca fussi la vota bona!

MINICA

Sai ca mi parsi piatusa? Sta vota, pi daveru nenti vulìa. Avia vinutu pi diriti di purtaricci un paccu a ‘na so zia a Milanu.

‘NTONI

Eccu ddocu, vidi chi veni sempri chi havi bisognu di ‘na cosa?

MINICA

E va beni, ma non c’era bisognu chi a trattavi così.

‘NTONI

Oh, locca! Tu veru ci cridi chi non veni cchiù? Cu nasci scruccuna, mori scruccuna.

MINICA

(Ne approfitta per chiedergli di quanto parlavano con Razia) E… senti ‘na cosa, puru chiddu chi nasci ‘ncrociu, mori ‘ncrociu?

‘NTONI

‘Ncrociu…, forsi vo diri… bastardu?

MINICA

Si, puru chissu vogghiu diri; picchì va ‘ncuitannu figghi di matri!

‘NTONI

E cu è chistu? E nuiautri chi ci trasemu cu stu… ‘ncrociu? (Sospettoso) Non è ca ‘ncuitò puru a nostra… figghia?

MINICA

‘Ncuitalla propriu, no; è to figghia ca dici chi si ‘nnamurau d’iddu.

‘NTONI

D’iddu? D’un bastardu? (Adirato) Eh, no! Sai chi fai, dimmi cu è, ca ci pensu ju. Un bastardu a me casa! Unn’è Agnese?

MINICA

E’ dda ghintra chi chianci e si pista tutta, dici ca u voli, e chi è nnamurata frascida.

‘NTONI

Prima chi ‘nfracidisci chiossà, chiamala di cursa, quantu videmu chi è sta storia!

MINICA

Senti, cunveni ca ti carmi picchì è a megghiu cosa; è inutili jittari vuci e fari curriri genti, su cosi nostri e nni l’avemu a risorviri ‘n famigghia. Ora assettai chi t’haju di diri puru ‘n’autra cosa.

‘NTONI

Scummettu chi è ‘na cosa ca riguarda sempri a stu tiziu.

MINICA

Si, propriu a iddu. Mi ‘nfurmavu cu cummari Razia…

‘NTONI

Pi chissu, allura, si truvava cca?

MINICA

Non era pi chissu, idda si truvava cca pi cosi cchiù… gravi.

‘NTONI

(Preoccupato) Pi casu, sta murennu so maritu?

MINICA

Macari fussi chissu!

‘NTONI

Comu, macari!

MINICA

Dicia… macari, pi jidda!

‘NTONI

Chi voli diri pi jidda, ca si so maritu murissi, ci facissi un favuri? Ci cridi chi non nni staju capennu nenti!

MINICA

Dici, (ironica) a signura, chi spetta un figghiu e non sapi di cu è.

‘NTONI

E so maritu… no sapi!

MINICA

Oh, finarmenti capisti! E certu, chi so maritu no sapi!

‘NTONI

Menu mali!

MINICA

Si so maritu sapissi un pilu di tuttu chissu, pi prima cosa ci scusciassi li jammi… tu u sai quantu è cavudu cumpariTuriddu.

‘NTONI

E mi pari giustu! Ora tu arrivi e mi dici chi spetti un figghiu di ‘n’avutru; chi fazzu ti dicu macari: “brava! Voi ca tu vattiu ju?”

MINICA

E finiscila cu sti discursa! Chi a mia non mi ‘nteressanu. E senti ‘nveci chiddu ca mi dissi a cummari di ddu picciottu.

‘NTONI

Ah, già, chiddu du ‘ncrociu! Chi ti dissi, chi ti dissi?

MINICA

Cunveni ca t’assetti, così u discursu u capisci megghiu.

‘NTONI

Bih, così ‘ntricciatu è di non putillu capiri?

MINICA

Cummari Razia dici chi u picciottu è beddu, canta puru ‘nto coru da chiesa… sulu chi havi tutti sti difetti: chi è ‘ncrociu, bastardu e macari…

‘NTONI

Ci manca un brazzu!

MINICA

Ma quannu!

‘NTONI

Ci manca ‘na jamma!

MINICA

Macari!

‘NTONI

Comu, macari! A mumentu è megghiu mortu!

MINICA

Dici chi è puru… cecu!

‘NTONI

Cecu? Cecu… cecu? E comu facemu? Cu ciù dici e me parenti… a chiddi toi, ca tra l’autru sunnu tutti allittrati e si sentinu di essiri domini e Diu! E o vicinanzu, non ci pensi o vicinanzu? A tuttu chiddu ca po’ diri a genti?

MINICA

A mia guardi? Pari chi mi l’avissi a pigghiari ju di comu parri!

‘NTONI

No, no, no, no, no, no! Idda non su pigghia! Puntu e basta!

MINICA

Sai chi facemu, vistu ca chistu frequenta a chiesa, vaju a parru cu patri Liboriu, po’ essiri ca iddu nni duna ‘na manu a pirsuadiri o a to figghia, o puru o ‘ncrociu.

‘NTONI

Sai chi fazzu, u va chiamu di cursa o parrinu, e u fazzu veniri cca, così servi chi ci parra ora cu to figghia, “u ferru si batti mentri è cavuddu!” Staju vinennu, e tu dicci a a chidda ca non si movi di dintra, non la fari nesciri pi nudda raggiuni ‘o munnu! (Esce).

MINICA

(Pensierosa) Ma poi, dicu, si è ‘ncrociu, comu fa a vuliri ‘na fimmina! O sugnu gnuranti io, o certi cosi ‘un li capisciu propria!

AGNESE

(Preoccupata) Unni è u papà, mi pari d’avillu ‘ntisu, chi è si ‘nn’andò? Senti, mi telefonò Kevin…

MINICA

E cu è st’avutru?

AGNESE

U me zitu!

MINICA

(Più confusa che persuasa) Kevin, e comu, non si chiama Marcuzzu!

AGNESE

Marcuzzu? Io a Kevin canuscju, è chiddu ca ti dissi un mumentu fa, e dici chi sta vinennu cca, pi parrari cu papà.

MINICA

Ah, ma tu pi daveru foddi si! Comu, prima ti fa zita, e poi nnu porti puru dintra senza ca nuautri nni sapiamu nenti!

AGNESE

Mamà, u vo capiri, o no, ca ‘un sunnu cchiù i tempi di ‘na vota! E poi chi c’è di mali si tutti dui nni vulemu? Picchì, picchì è cecu? E allura?

MINICA

Ah, è cecu! E non è nenti pi tia? Di tuttu chiddu ca havi, ci ammanca sulu ca mi dicii chi non sapi parrari!

AGNESE

Si, veru è, quannu parra non si fa capiri bonu; ma pianu pianu è sicuru chi si ‘nzigna.

MINICA

Puru! Non sapi mancu parrari e… aspetta puru ca si ‘nzigna! Tu pazza si, figghia mia! Ma comu ti fa i cunta? Quannu s’havi a ‘nsignari a cent’anni! Dimmi ‘na cosa, ma armenu, sapi… caminari? Ci va sulu, ‘nzumma?

AGNESE

Quantu si schirzusa, mamà!

MINICA

Schirzusa, si! Di bonu c’è sulu ca sicuramenti avrà ‘na bona pinsioni!

AGNESE

A pinzioni! A mia avissiru di dalla a pinzioni!

MINICA

A tia daranno l’accompagnamentu.

AGNESE

Babbìa, si! Io dicia chi avissiru a dari a pinsioni a mia, pi quantu cummattu cu tia e u papà! Chi siti troppu all’antica!

MINICA

Picchì pi essiri moderna, unu s’havi a ‘nfilari ‘nna ssi disgrazii? Senti, vidi ca ora sta vinennu u parrinu cu to patri e hannu a parrari cu tia.

AGNESE

Cu mia? E di ‘nzoccu? Non è chi tu ci cuntasti o papà tuttu chiddu ca ti dissi io, e ora mi voli fari pirsuadiri du parrinu a lassallu? Picchì io tu dissi chi u vogghiu, e non mi ‘nteressa nenti ne di vuiavutri e ne mancu da predica c’avissi a veniri a fari patri Liboriu. (Si sente arrivare qualcuno).

MINICA

Zittuti, ca cca su!

‘NTONI

Trasissi, trasissi, patri Liboriu. Ah tu cca si! Chi è stu discursu?

PATRI LIBORIU

Salutamu donna Minica. Viditi chi sabatu ‘ncumincinu i funzioni; e puru tu, Agnese, fatti avvidiri ogni tantu a chiesa; prima, quannu c’era to nonna vinivi spissu, ora chi è, divintasti ranni e ti scurdati di nostru Signuri?

AGNESE

Veramenti è, ca ju… di poi chi muriu me nonna…

PATRI LIBORIU

Nenti, non ci pinsari cchiù, ti ricordu sulu chi a porta da chiesa è sempri aperta a tutti. Ora dimmi ‘na cosa, chi è stu discursu… (la vede in imbarazzo) voi chi a to patri e a to matri i mannamu nni l’autra stanza?

AGNESE

Parrinu, pi mia ponnu ristari unni sunnu, chi io non haju nenti di chi mmucciari!

PATRI LIBORIU

E allura, senti, to patri già mi cuntò u discursu, e ju, si propriu è essiri sinceru, non ci truvassi nenti di stranu si u picciottu e cecu, picchì nne manu di Diu semu tutti i stissi; ma non vulissi chi tu… u sai com’è, macari ‘na pirsuna po’ fari pena, tenerezza, e a nuatri capita ca, senza chi ni nn’accurgemu, nni ci attacamu, ma così tantu, di copriri pirsinu i difetti ca teninu.

AGNESE

Parrinu, non capisciu di quali difetti vossia mi sta parrannu, si veru è l’havi un difitteddu, e è chiddu chi ancora non si fa capiri quannu parra, ma non pensu chi sia così gravi.

MINICA

Dici chi a picca a picca si ‘nsigna… Parrinu, ma si è già granni, quannu è ca s’havi a ‘nsignari, quannu si fa vecchiu?

AGNESE

E poi, dicu, chisti su affari me! Non è chi vi l’aviti a pigghiari vuiavutri.

‘NTONI

Figghia mia, certi voti capita ca nni ‘nn’amuramu sulu da biddizza e tutti l’autri cosi non li videmu.

AGNESE

Papà, non fusti tu chi mi ‘nsignasti ca ‘nta stu munnu, semu tutti i stissi e senza mancu distinzioni di razza?

PATRI LIBORIU

Ma cca non si tratta di razza, Agnesi, cerca di capiri puru a to patri. I to genitori, u fannu pu to avveniri, pinsannu poi ca ti nni putissi pentiri. Quantu ci nne chi vannu a pigghianu pi fissa a nostru signuri; un passa tempu ca si maritanu e poi… cu ‘na scusa quarsiasi, si lassanu picchì vannu niscennu ‘o chianu tutti l’imperfezioni. To patri voli diri chi tu, i difetti chi havi stu picciottu, i putissi vidiri quannu è troppu tardu; capisti ora?

AGNESE

Parrinu, ancora non haju caputu bonu, ci dissi, quali sunnu sti difetti ca vuavutri diciti.

MINICA

Comu! E’ cecu, è ‘ncrociu, è….

PATRI LIBORIU

‘Ncrociu? Chi voli diri, donna Minica?

MINICA

Unu ca è… (gli fa segni di uno gay) comu diri…

PATRI LIBORIU

Ah, gay, volete dire?

‘NTONI

Nenti di menu! Frociu, vulìa diri! E ju ancora chi u traduciva in bastardu! Idda mi dicia ‘ncrociu!

AGNESE

Chi cosa, gay?

PATRILIBORIU

Vidi, vidi chi certi cosi ‘un li sai! Si, veru, u picciutteddu mu cunfissò tempu fa, di truvarisi nna ssa situazioni, quannu rrivò a prima vota nna stu paisi; già un ragazzu cecu havi i so problemi d’integrazioni, poi metticci puru sta cosa di essiri... ‘ncrociu comu diciti vui…

AGNESE

Parrinu, allura vossia u canusci?

PATRI LIBORIU

E certu ca u canusciu! Io sacciu unu di tuttu di stu paisi, sacciu puru certi cosi, chi, a cuntalli, fussi cosa chi mi nni scappassi di notti e notti, e luntanu macari! Ora senti, io mi nni vaju, ma tu pensaci bonu, figghia, a chiddu ca t’haju dittu, pi evitari chi dopu ti ‘nn’avissi a pentiri. Chi u Signuri vi binidici! E non vi scurdati chi sabatu ‘ncumincianu i funzioni. Paci e beni.

GNESE

Spiramu!

‘NTONI

Parrinu, aspittassi chi l’accumpagnu. (Escono).

MINICA

(Agnese è dispiaciuta) E non essiri tristi! U tempu, senza chi mancu ti nn’adduni sistema tutti cosi; ora senti chi facemu, io arrivu nni donna Razia, chi antura to patri a trattò cu i pedi, e a mumentu vegnu, e s’arriva prima to patri, non ci diri chi jivu unni idda! (Esce).

AGNESE

(Pensierosa) E’ Gay e non mi dissi nenti! E com’è possibili? E tutti ddi vasàti, dd’abbrazzi, strinciutini, ca mi desi… comu po’ essiri mai tuttu chistu! (Si avvicina al quadro di san Giuseppe) San ciusippuzzu, vui nenti mi diciti? Non mi putiavu avvisari, farimi capiri… macari cu ‘nsignaleddu, ca iddu avia, ammucciatu, stu difitteddu? (Bussano) Bedda matri, forsi iddu è! Telefonò dicennu chi havia a veniri! E ora, ora chi ci dicu? Di unni ‘ncuminciu? (Bussano ancora e va ad aprire). Trasi, trasi.

KEVIN

(Saranno errori voluti, in quanto non conosce bene la lingua) Ciau. Chi cosa avere tu chi essere triste?

AGNESE

Haju chiddu chi nun avissi aviri!

KEVIN

Non capire.

AGNESE

Mi capisciu io. Non mu putivi diri chi tu haj ddu prublema? Chi l’appi a sapiri du parrinu?

KEVIN

(Non capisce) Parrinu? Problemi di matematica?

AGNESE

Si, d’anatomia!

KEVIN

Chi essiri parrinu? Io nun canuscere parrinu!

AGNESE

Mi dissi chi tu si (facendo il gesto e la camminata di uno gay) così; parra, veru è?

KEVIN

(Ridendo a crepapelle) Io essiri gay! Così? (Fa dei gesti particolari)  Ma chi cosa dici tu e parrinu! Ma di dove li prendere tu e parrinu, dallo sacco? Io sentire molto bisogno di stare cu tia, quali così e così! Io a te strincere forti! E tuttu quellu che avere fatto con te non voler dire niente? Io così averti fatto capire di essere? Ma cosa dici!

AGNESE

Allura non si…

KEVIN

Ma di dove venirti in mente certi cose! Io a te volere; quali mascoli e mascoli!

AGNESE

Ah, nun si così? (Ha una trovata) Allura senti chi facemu, siccomu me patri e me matri su gilusi, e non vonnu ca nesciu sula cu i masculi; ‘nveci, ora, iddi,  sapennu ca si così…, u capisti? Sai chi fai? Cuntinua a fari finta di essiri di dda manèra così putemu cuntinuari a stari assiemi, e voli diri chi ci dicemu ca semu semprici amici, capisti ora?

KEVIN

Io doveri fare il gay? No, no, no, no, no!

AGNESE

Ma è pi finta! Tantu iddi su convinti; ciù dissi puru patri Liboriu! (Si sente arrivare qualcuno). Cca sunnu! Canciamu discursa. Fatti ttruvari cu l’atteggiamentu gay.

‘NTONI

(Entra con Minica) E tu (a Minica) di unni sta vinennu?

MINICA

Appi a jiri a farmacia a pigghiari… (Alla figlia) E cu è st’avutru?

‘NTONI

Chi ci fa chistu cca dintra?

AGNESE

Chistu è ddu… me amicu cecu, chiddu ca parravamu antura cu parrinu, e puru chiddu ca ci dissi prima a mamà.

MINICA

(Lo guarda attentamente, e con la mano gli fa segni sotto gli occhi per capire se veda. S’accorge che lui segue la sua mano, e ha un sussulto do paura, lo avranno anche gli altri) Corpu di sangu, un motu mi fici pigghiari! E… com’è ca ci vidi?

AGNESE

Chi voi diri, mamà? ‘Nautra ora!

AGNESE

Tu non dicisti chi era… cecu?

AGNESE

Cecu, si, ma no orbu!

‘NTONI

Picchì, cecu non voli diri orbu?

AGNESE

Ma chi capistivu! Iddu è cecu picchì è da Repubblica ceca, da Cecenia, ‘nzumma!

AGNESE

Nenti di menu! Allura è signu ca ci vidi bonu?

‘NTONI

E non è mancu… ‘ncrociu, comu dici to matri?

AGNESE

Veramenti ddu difitteddu l’havi sempri, e siccomu è ‘na cosa ca non passa, pinsamu di ristari semprici amici.

MINICA

Allura è signu ca si sistamaru tutti cosi?

AGNESE

E certu, si havi ddu difettu… comu fa…

‘NTONI

E prosita! A cu aspetti, allura, a prisintarinillu e a pigghiari ‘na buttigghia ca vivemu?

AGNESE

Certu! Kevin, chisti su i me genitori. (Agnese va a prendere bottiglia e bicchieri).

KEVIN

(Comincia a recitare la parte di gay) Piacere, io essere Kevin. Essere veramenti felici di fare vostra conoscenza.

MINICA

Ah, chistu era allura quannu dicivi chi ancora non sapi parrari bonu? Picchì è di ceceria, di ciciri… comu dicisti, nzumma!

KEVIN

(Corregge l’errore di Agnese) Cecenia, signora!

MINICA

E… canta puru ‘nto coru da chiesa?

AGNESE

Mamà, sta facennu un mari di confusioni, iddu non canta nni nuddu coru, havi picca ca vinni cu i so da Repubblica Ceca.

MINICA

Allura… u parrinu, me cummari…

KEVIN

Agnese devo andare a ccattari dei books…

AGNESE

Chi cosa, i mutanni?

‘NTONI

Cu iddu?

AGNESE

Ma chi capistivu! I books… chi in inglesi, su i libra…, servinu ca studia pi ‘nsignarisi l’italianu.

KEVIN

Venire a fare compagnia?

AGNESE

(Al marito) Chi dici, ci a facemu jiri, tantu… iddu è…

‘NTONI

Ah, si, certu! Putemu stari cu a manu a mascidda.

AGNESE

(Abbraccia sua padre) Prima ‘mbivemu! (Porge un bicchiere ad ognuno).

‘NTONI

Prima di fari u brindisi vogghiu diri du paruleddi: “Lu vinu teni brilli e l’amicu to nni manteni tranquilli”. Su, andate figlioli e divertitevi!

AGNESE

Grazii, grazii, papà! Ciao Mamà.

KEVIN

Grazii papà, ciau mamà! (Escono; lui camminerà come se fosse un gay. Li guarderanno uscire, stupiti).

AGNESE

Ora si ca sugnu sicura!

‘NTONI

Lassamula divertiri, voli diri ca cu tempu troverà l’amuri giustu, chiddu veru, chiddu ca ci farà sfirriarri veramenti u ciriveddu.

AGNESE

Viditi chi razza di ‘ntriccu chi s’havia cumminatu! Orbu, bastardu… certu chidda di ‘ncrociu ci ristò, ma pi cchiddu ca nni ‘nteressa… forsi è megghiu così. Chiuttostu, diccillu a patri Liboriu chi chistu nun è ddu figghiolu chi fa parti du coru da chiesa,  e chi non è orbu ma cecu, da Repubblica Ceca. Parracci, prima chi iddu parra di to figghia, cu ddu fighiolu du coru, chiddu veramenti ciecu, e ci putissi ristari mali.

‘NTONI

Ah, certu! Ora sai chi fazzu, nescju e scappu a diricciluu, prima ca nascinu avutri ‘mbrogghi. Aspetta ca curru e ci vaju (esce).

AGNESE

(Pensierosa) Mi sta parennu tutta ‘na muntatura. ‘Ntantu, idda, quannu mi dissi di stu picciottu, mi cuntò chi a sustanza l’havia; com’è ca ora… unu chi è così, chi sustanza po’ aviri? Eppuru, idda dicia di essiri… comu diiri… cotta e stracotta di unu… così. Forsi è megghiu chi non pensu cchiù a stu discursu, po’ essiri ca sbagghiu di novu e tornu a ‘ncuminciu a pinsari mali. (esce pensierosa). Quindi unu ca è… così… nenti, non ci vogghiu pinsari cchiù! (Esce).

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

(Scena come la precedente. Minica intenta a rammendare; cuce e continua a ripetersi come mai la figlia abbia la pancia un po’ grossa)

MINICA

Comu fa chista aviri sta panza così vuncia? Non facemu chi ci sta pigghiannu quarchi tinta malatìa? Idda dici chi è nenti. Po’ essiri chi sta ‘ngrassannu e ju non mi nn’accorgiu? Ma quannu unu ‘ngrassa, ‘ngrassa paru, e no sulu d’un latu! Però amu a vidiri ‘nzocchè, prima ca s’arricogghi so patri di Milano. E menu mali chi iddu è partutu pi travagghiu, picchì a sta ura, capaci si mittia quarchi pulici ‘n testa. E va beh, pulici ‘n testa di chi, si u so amicu è ‘ncrociu… o megghiu ancora gey? (gay)… si così mi pari ca sidici; pari u nomi d’un cristianu (comincia a chiamare come se vi fosse una persona lontana da lei). Gey! E chi è non senti? (Chiama più forte) Gey! Ah, forsi voli cu chiamu comu parranu iddi, duci duci (lo richiama con la voce di un gay). Gey, oh, oh! Gey, che fa non senti? (Entra la comare, che lei non vede, e rimane stupita a guardarla) Io sono Minica! Girati per favore. (S’accorge, con la coda dell’occhio, della comare che era li, come una statua a guardarla e finisce di parlare troncando la parola a metà rimanendo per un attimo stupita) Ah, non vuoi girar… ti!

RAZIA

Salutamu Cummari, ma cu ccu parrati?

MINICA

Vui ccà atu statu! E comu trasistivu?

RAZIA

A diri a virità, chista fu a prima vota ca dumandavu pirmissu di fora da porta, ma siccome vui eravu ‘mpignata a parrannu cu… (ironica) Gey… non putiavu sentiri e trasivu, ma si vuliti pozzu rifari l’entrata!

MINICA

Lassati, lassati perdiri.

RAZIA

Cummari Minica dicu… vi sintiti bona? Ci criditi, io non m’haju pirmissu ma di chiamari, dintra a me casa, genti, comu fussi fora. O sugnu fora di testa io, o vui non discurriti propria! Chi vi successi, cummari, pi essiri così… comu diri… (facendo con la mano segni di pazzia).

MINICA

Ancora ‘nsistiti! U sapiti chi è, chi l’autru jornu mi firmò ‘nta chiazza u signor Carlu (Razia non capisce) chiddu chi havi compagnia teatrali, u regista ‘nzumma, e siccome circava ‘n’attrici pi fari un personaggiu, mi dissi…

RAZIA

(La interrompe) Di farivi recitari! Sapiti, puru a mia mi piacissi recitari…

MINICA

Ah, a vui è sicuru chi ‘v’avissi pigghiatu subitu, unu ca siti beddi avvinenti e l’avutra ca di quantu siti brava a ricitari, mancu u provinu v’avissi fattu fari!

RAZIA

Chi vuliti diri chi sugnu pi daveru ‘na brava attrici?

MINICA

Cummari, ma si rinisciti a pigghiari pi fissa puru a vostru maritu! Megghiu di così!

RAZIA

Forsi è megghiu canciari discursu, e poi non penzu chi m’avissi pigghiatu, picchì… cu sta panza ca haju…

MINICA

Bih, veru è! Sapiti chi non ci havia fattu casu, tantu era pigghiata da parti ca staju studiannu!

RAZIA

E chi parti, mancu a pozzu sapiri chi parti è? Vistu chi chiamavavu…

MINICA

E’ a parti di ‘na matri chi cerca di sapiri u picchì a figghia havi a panza grossa; e ora quannu trasistivu vui stava pruvannu a parti di chiamari ‘o dutturi, pi capiri si è quarchi ‘nfizioni.

RAZIA

Ah, chiddu era u dutturi chi chiamavavu? E chi è un dutturi, frosciu? Siccomu vui chiamavavu chi parìa…

MINICA

Chi nni sacciu; così mi dissi di falla a parti u signor Carlu.

RAZIA

Cui?

MINICA

E poi diciti ca sugnu io a stunata; non vi finivu di diri du signor Carlu u regista?

RAZIA

Raggiuni, raggiuni aviti. E’ chi per ora…

MINICA

Allura… era comu (facendo segno di gravidanza) vi dicìa io! E vui: a fasola i linticchi; vu dissi chi eranu scitrola! E… vostru maritu, comu a pigghiò? O megghiu, chi ci ‘mbrugghiastivu?

RAZIA

Ci dissi chi u dutturi mi dissi chi haju ‘na forti forma di stomatiti.

MINICA

Chistu picchì vostru maritu è babbasuni s’agghiutti unu di tuttu! Cummari, a stomatiti, pigghia a mucosa da bucca, quali panza e panza! E sparti ca diciti di struirivi liggennu! Ancora bonu chi non ci dicistivu chi aviavu a prostata.

RAZIA

Picchì, i fimmini puru l’hannu a … prostata?

MINICA

E certu ca l’hannu, sulu chi ci po’ veniri quannu trasinu ‘n menopausa.

RAZIA

U sapiti chi non vi facia così ‘ntellettuali, e ju ca pinsava di sapiri unu di tuttu! Allura comu ju trasu ‘n meno pausa, putissi succediri ca mi veni…

MINICA

A prostata, si! Ah, ma siti dura a capiri! E ora dicitimi picchì vinistivu, chi io haju un mari di pinseri ‘n testa chi vui mancu vu ‘mmagginati.

RAZIA

Vinni unni vui, pi quantu mi dassivu ‘na manu a risorviri sta (indicando la pancia) situazioni da panza.

MINICA

Cummari Razia, di novu ca panza ‘ncuminciamu? Ma chi mi scanciastivu pi ‘na levatrici? Picchì non ciù diciti a chiddu ca va vunciò, a panza, ‘nveci di veniri nni mia! Avissi a scippari ‘na ‘nsaccata di vastunati di vostru maritu, comu vinissi a scopriri ca ju vi fuvu complici.

RAZIA

Ajutatimi, cummari, ju sulu a vui haju.

MINICA

Sintiti, si vaju a diri propriu a virità, io mi trovo nna vostra stissa situazioni…

RAZIA

(Le guarda la pancia) Veru? E di quantu, di quantu misi siti?

MINICA

Ma chi taliati a panza, cummari! Io non aspettu nuddu figghiu!

RAZIA

E allura di quali situazioni parrati?

MINICA

Me maritu, cu fattu ca travagghia a posta a Milanu… vui u sapiti chi travagghia a posta dda supra?

RAZIA

E comu su sacciu!

MINICA

havi quattru misi ca non si pigghia riposu e fa straurdinariu, picchì dici chi dda al Nord c’è troppa cunfusioni, e u riposu su voli veniri a fari cca, ‘nna tranquillità, e ora avissi arrivari d’un mumentu a l’avutru, e, siccomu puru me figghia havi sta panza vuncia, vulissi capiri ‘n tempu chiddu ca po’ essiri, prima ca veni iddu. Capistivu finarmenti

RAZIA

Allura havi u me stissu problema?

MINICA

Quali stissu e stissu! Mancu me figghia aspetta figghi!

RAZIA

Ju puru così vi dissi… però poi… (indica la pancia) u viditi?

MINICA

Ma vui u sapiavu di tuttu origini d’aspittari.

RAZIA

E vui comu faciti a essiri certa chi vostra figghia non aspetta nuddu figghiu? Chistu u po’ sapiri sulu idda. Aviti pruvatu a scipparicci i virmuzza da panza?

MINICA

‘Nsinu o mumentu fa mi dissi chi mancu idda sapi chiddu ca po’ essiri.

RAZIA

Vu ricurdati chi chissu vu dissi macari ju? ‘Nveci, ora… è tuttu evidenti; e si fussi ‘na cosa di chista, vi cunveni veru spidugghiarivilla prima chi rriva vostru maritu, si nno: avutru c’acucchiari i jorna pi veniri cca è stari tranquillu! Ci cunveni ca u cumpari si chiama a risidenza dda! Sapiti chi facemu, vui ajutati a mia e io ajutu a vui.

MINICA

E comu, scusati?

RAZIA

Sacciu ca me maritu è sutta a cura di vostro cuscinu u medicu… anzi com’è chi non ci aviti purtatu a vostra figghia?

MINICA

E picchì! Picchì idda non voli veniri, e cuntinua a diri chi è sulu ‘na ‘nfizioni; ammatula ca ci dicu chi sta vinennu so patri! Ma haju a ‘mprissioni chi ora ci havi di veniri pi forza, picchì fa cuntu chi rriva so patri. E vostru maritu com’è che sutta cura? Chi havi?

RAZIA

Nenti, chi vuliti ca po’ aviri. E’, chi siccomu, già d’un pezzu, mi vidi ‘nta stu statu, cuminciò a aviri dubbi di tuttu chiddu ca ci haju ‘mbrugghiatu, e cerca di fari esami ‘ncontinuazioni pi vidiri si u figghiu putissi essiri so; ci veni difficili accittari chi non è u patri e chi ju l’avissi pututu tradiri; capistivu ora?

MINICA

E io chi ci trasu cu i visiti di vostru maritu?

RAZIA

Cummari Minica, u cuscinu non è u vostru?

MINICA

Mi stati facennu cunfunniri tutta! Si, u miu è, e allura?

RAZIA

Avvicinaticci cu a scusa di vostra figghia e ci diciti si vi po’ fari ‘na certificazioni unni dici chi me maritu è guaritu, e po’ aviri figghi. Sacciu chi vostru cucinu vi voli beni, e a vui non vu dici di no; facitimillu stu favuri.

MINICA

E… mittemu ca io ci putissi pruvari, e chi me cuscinu mi facissi puru chiddu ca diciti vui; vui com’è c’hajutassivu a mia?

RAZIA

Sacciu ju comu fari cu vostru maritu. Vui, aviti sulu a pirsuadiri ‘o dutturi a scriviri a certificazioni; di vostru maritu non vi nni ‘ncarricati, chi sacciu ju comu pigghiallu.

MINICA

Si me maritu veni a sapisci chi so figghia spetta un piccididdu, cummina l’opira, ‘na guerra fa, avutru chi! E poi, puru a vui, no viditi comu vi tratta, ogni vota ca viniti cca?

RAZIA

Cummari Minica, ‘nna vita, certi voti, s’havi a sapiri recitari, pi aviri u santu campari.

MINICA

Di chi cosa stati parrannu, spiegativi megghiu. Quindi vui sapiti puru comu pigghiari a me maritu?

RAZIA

Propriu così, chi è vi pari stranu veru? Ma tutti, cu picca, cu assa, avemu… (ironica) di-fi-tte-ddi.

MINICA

Eh, no! Allura vogghiu sapiri quali su sti difitteddi di me maritu!

RAZIA

Cummari, ‘na cosa a vota; vi prumettu chi comu chiaremu tutti sti discursa, vi cuntu di sti difitteddi di vostru maritu. Ora, purtati a vostra figghia unni vostru cuscinu, e ci diciti puru, chi i u certificatu da guarigioni di me maritu, u porta iddu chi so manu cca, unni sta casa, così ju mi fazzu truvari cca puru cu me maritu, ca scusa di na visita, e risurvemu unu di tuttu.

MINICA

E… si me figghia nun aspetta nuddu picciriddu?

RAZIA

E non è megghiu così? Risurvistivu u fattu di vostru maritu! (Entra Agnese preoccupata e toccandosi la pancia).

MINICA

(Preoccupata) Chi c’è, chi hai ca ti tocchi a panza? Chi cumminasti? Parra!

AGNESE

Nenti.

RAZIA

(Ad Agnese) Voi chi mi nni vaju e ti lassu sula cu to matri?

AGNESE

(Preoccupata) No, donna Razia, pi favuri, ristati.

RAZIA

E allura parra, comu ti pozzu jutari ju e to matri?

MINICA

E smoviti, prima ca veni to patri!

AGNESE

(Sempre tenendosi la pancia) Mi vriognu.

RAZIA

Eccu ddocu! Voi chi parru ju?

AGNESE

Nonzi, u fazzu io; u sbagghiu io u cumminavu. Vegnu di unni to cucinu u dutturi; mi visitò e mi dissi chi sugnu in attesa di…

MINICA

Non cuminciari cu i quiz sai! Chi chistu non è propriu u mumentu. Parra! chi ti dissi?

AGNESE

Dissi chi vulia veniri a parrari cu papà, picchì dici chi… (piangendo) aspettu… du piccididdi! (Minica cade a terra come una pera).

RAZIA

Oh, bedda matri, ‘ncuminciau l’opira! (Non ha visto cadere Minica). Cummari Minica, unni siti? Oh, Madonna di Pompei!

AGNESE

(Si era abbassata su sua madre) Mamà, pirdunami; nun vulìa chi rrivassi a chistu. (Si dispera) Mamà, mamà!

RAZIA

Senti chi fai, jarzati e va pigghi un pocu d’acitu. (Si alza e va a prendere l’aceto). E ora? Idda voli cuntati i difetti di so maritu! E comu ci cuntu? Si svinni pi chissu (entra Agnese e si blocca a sentire) comu fazzu a diricci chi chistu ca haju ‘nta panza è figghiu di so maritu? (Agnese col bicchiere, sbalordisce).

AGNESE

Tinissi, tinissi, donna Razia!

RAZIA

Cummari Minica, cummari Minica, vi nni prju, non vi faciti truvari così di vostru maritu. Comu, chiddu dici ca si voli veniri a ripusari!

MINICA

Bedda matri! Unni sugnu? Chi sonnu, chi sonnu ca fici! Ma vui ci pinsati! Me figghi chi spetta du piccididdi!

AGNESE

Mamà io…

MINICA

Si, u sacciu chi non è veru e chi pi furtuna fu un sonnu. Ma chi mi capitò?

RAZIA

Nenti, nenti non ci pinsassi cchiù. Cchiuttostu, avemu a vidiri di risorviri ddu discursu cu vostru cuscinu, prima ca veni so maritu, chi fici, su scurdò?

MINICA

No, no, aspetta chi mi mettu ‘na cosa di supra e ci vaju. (L’aiutano ad alzarsi) Chi mi sentu strana.

RAZIA

Voli ca vegnu puru ju e restu fora?

MINICA

E no, si vi vidi me cuscinu, chi cosa po’ pinsari? Tantu vali ca ciù diciavu vui.

AGNESE

Mamà, vegnu cu tia?

MINICA

No, no, resta a teniri cumpagnia a cummari Razia, chi io a mumentu vegnu. (Prende una giacchetta e la mette sulle spalle uscendo).

RAZIA

Sai chi fazzu? Arrivu a casa e chiamu me maritu, chi a mumentu arriva to patri.

AGNESE

E vossia comu fa a sapiri chi me patri arriva a mumentu?

RAZIA

Mi telefonò un mumentu fa. (Ha capito d’aver sbaglaito e cerca di riperendersi) Vulia diri, to matri mu dissi, un mumentu fa.

AGNESE

U sapi, donna Razia chi certi mumenti mi pari di vidiri e sentiri cosi strani ‘nta sta casa. Vossia chi penza, chi ora, comu veni me patri ‘un m’ammazza a bastunati?

RAZIA

Chi dici, figghia mia! Vidennuti ‘nta stu statu… si…, sicuramenti, farà un pocu di sceneggiata pi sarvari a facci, ma dopu si carmerà, sapennu d’aspittari quattru piccididdi ‘nta ‘na botta.

AGNESE

(Sorpresa) Quattru? Dui! Così mi dissi u dutturi. Quali quattru!

RAZIA

Dui, i to!

AGNESE

(Le guarda la pancia) Picchì vossia puru dui ‘nn’aspetta?

 

RAZIA

Du masculi! Oh, però non ciù diri a nuddu prima ca nascinu! Mancu a to matri!

AGNESE

E. mancu a me patri?

RAZIA

A nuddu, u capisti? E ora non ti prioccupari di to patri ca i figghi su sempri grazia di Diu. Quattru piccididdi!

AGNESE

(Curiosa e allusiva) Donna Razia, sapi chi cuntinuu a non capiri! Vossia, dissi chi me patri era cuntentu sapennu di spittari quattru piccididdi, e comu? Io dui ‘nn’aspettu!

RAZIA

Ma ju non vulia diri chi tutti quattru appartennu a iddu, picchì allura mancu i toi apparteninu a iddu, picchì sù di tia e di to maritu…

AGNESE

E chiddi dui so, sunnu di vossia e di so maritu?

RAZIA

E certu! Di cu, se no?

AGNESE

U sapi chi finivu di non capiricci cchiù nenti?

RAZIA

E chi c’è di capiri? Io vulìa diri chi è cuntentu da nutizia ca nascinu quattru picciriddi!

AGNESE

Nenti, forsi haju troppu confusioni ‘nta testa e mi parinu tutti discursa strani chiddi ca si fannu ‘nta sta casa. (Si sente rumore).

RAZIA

E chi, già di ritornu è to mamma! (Bussano e Agnese va ada aprire, entra Turiddu).

AGNESE

Oh, don Turiddu! Unni vui stava vinennu vostra mugghieri, m’ha fattu cumpagnia chi me mamma rrivò… (Razia le da un calcio). Ahi!

RAZIA

Scusami, figghia mia, mi vinni ‘na specia di tichet (tic).

TURIDDU

To patri, ancora non ha vinutu?

AGNESE

So mugghieri dici… (Altro calcio). Ahi! Scummettu chi fu ‘n’avutru tichet.

RAZIA

Chi voi figghia, ogni tantu sta jamma… Agnesi vulia diri chi so mugghieri… a mugghieri di so patri, dissi chi a mumentu so maritu avissi a essiri cca.

TURIDDU

Non ti pari chi ci foru troppi “so”, unni chiddu ca dicisti?

RAZIA

Tutti si so, sirveru a fari capiri megghiu u discursu.

TURIDDU

Ju, ‘nveci sugnu sempri cchiù cunvintu chi si cosi non su comu pensu ju; tu ha scippari ‘na gran passata di corpa comu dicu ju, e vidica tutti di ju su pi fariti capiri bonu st’avutru discursu.

AGNESE

E bonu, don Turiddu, chi non successi nenti.

TURIDDU

Chissu ancora l’avemu a vidiri! E si non ti svuncia ssa panza, ssi capiddi ti tiru filu pi filu; grandissima zucculara ca si! E tu, u nasu da porta non lu nesci cchiù mancu si cadinu i bummi!

RAZIA

Ju…

TURIDDU

Ju, ju, ju chi? Muta ta stari; grandissima pecura strippa ca non si avutru!

AGNESE

Eh, comu stati facennu! Comu, avissivu a ballari di gioia chi vostra mugghieri spetta… (calcio da Razia). Ahi! Donna Razia, si l’avissi a pagari tutti sti tichet, cu sta crisi ca c’è, mi tuccassi fari u prestitu a Findomestic. (Si sentono di nuovo passi) Sta vota, forsi, me matri è.

‘NTONI

(Entra e guarda meravigliato i presenti; Agnese si gira per non fare notare la pancia a suo padre) E vuiavutri cca? Chi c’è, chi successi?

TURIDDU

Salutamu, cumpari, vinni mi chiamu a me mugghieri chi era cca a casa unni vui.

AGNESE

Si, puru ju mi nni stava Jennu…

‘NTONI

Agnesi, abbrazzami, figghia mia. (Agnese cammina indietro per non farsi scoprire d’essere in attesa d’un figlio. Poi si gira e lo abbraccia mettendosi col sedere all’infuori) E chi è! ‘Nn’arreri ti ‘nsignasti a caminari?

AGNESE

E’ ‘n’esercizio joga, chi servi a fari dimagriri.

‘NTONI

Picchì tu bisognu di dimagriri ha? Megghiu di comu sta!

TURIDDU

Forsi picchì to patri non t’ha vistu a panza.

‘NTONI

A panza! Ma quali panza? (Alla figlia) Chi è stu discursu? Girati, fatti guardari.

AGNESE

Papà, ju…

TURIDDU

Si è veru chiddu ca havi me mugghieri… chi chistu ancora l’avemu a purari, si vidi chi havi puru idda a stomatiti.

RAZIA

E già! Sicuramenti ci sarà in giru quarchi virus, e u pigghiò pure Agnesi.

TURIDDU

Non c’è bisognu chi tu fa l’avvocatu di causi persi; ti cunveni ‘nveci priari ca guarisci subitu di sta ‘nfizioni; picchì… si Diu mi nni scanza e libira, a to, è malatìa di… citrolìti (facendo segno lunghezza di cetriolo), ‘nca va chi te fari passari i setti miraculi, grandissima persica pilusa e ‘ngiallinuta ca si! E si mali pi tia è davveru ‘na cosa di chissa; all’amicu to, picchì prima di tuttu vogghiu sapiri cu è stu merru ca ti cummnò così; e ddi cosi… (‘Ntoni si tocca girandosi e sbiancando in viso pieno di paura) tu mi capisci di quali cosi staju parrannu, (prende dalla tasca un coltello già a perto e a forma di pugnale). U vidi chistu, havi chi l’affilu di poi ca ti ‘ncuminciò a ‘nfizioni, e… u sai a chi mi servi chistu?

AGNESE

E bonu don Turiddu, non si bagnassi prima di chioviri!

TURIDDU

Qauli bagnari e bagnari! Io ci staju sulu spiegannu u secutu da sceneggiata, picchì si chista è pi davveru ‘na recita, ju farò u secutu: a sceneggiata! E a d’amicu, cu chistu, ddi cosi ci fazzi sautari c’un tagghiu nettu… zamt!

AGNESE

(Ha un sussuldo e fa un passo indietro) Bedda matri!!!

TURIDDU

(‘Ntoni ha un sussulto). Chi è cumpari, puru vui vi ‘mprissiunastivu?

‘NTONI

Certu ca di comu discurriti vui, pari chi fussivu un serio (serial) chiller! Eh, comu stati facennu! Ancora mancu è natu e vui ci mittiti u nomi!”

TURIDDU

(Non capisce) Scusati chi vuliti diri cu stu… natu e nomi?

‘NTONI

‘Un lu canusciti stu proverbiu? Voli diri chi vui parrati ancora prima di nesciri a sintenza. (Si sente ancora arrivare qualcuno). Po’ essiri chi è to matri?

AGNESE

(Va ad aprire) Mamà, arrivò u papà! (Entra Minica).

MINICA

‘Ntoni, già cca? Salutamu cumpari Turi. Assittativi, picchì ristastivu addritta? A spittati chi fazzu un beddu cafè.

TURIDDU

Grazii, cummari Minica, nuiautri livamu u disturbu.

‘NTONI

Quali disturbu, scusati, assittativi chi ora me mugghieri fa un beddu cafè. U sai chi ju l’haju di bisognu! Cu sti treni e cu i ritardi ca portanu, ‘o ‘n cristianu ci fannu passari u piaciri di viaggiari! E u bellu chi mancu si po’ dormiri! I vaguna paruni carri bestiami di ‘na vota. Minica, ti vulia dumandari, ma chi è sta panza chi havi Agnesi?

MINICA

E’ chi… to figghia… assettati, assettati ca si stancu.

‘NTONI

Assettati si! Havi chi sugnu assittatu di jeri sira! Chi c’è, po’ parrari.

MINICA

Ju ti dicissi d’assittariti o stissu; avissi a cadiri ‘n terra.

‘NTONI

Ci criditi chi non haju caputu nenti.

AGNESE

Papà, ju…

‘NTONI

U capivu, forsi è megghiu ca m’assettu, picchì a storia è longa. (Siede).

AGNESE

Ju… ju aspettu du piccididdi!

‘NTONI

Comu, du piccididdi! E… di cu su sti figghi? Cu è stu lazzu di furca ca ti cumbinò così?

RAZIA

E bonu, comu stati facennu!

TURIDDU

Zittuti ti dissi a tia, chi a quantu pari siti ‘nta stissa barca.

‘NTONI

E comu potti essiri? Cu è ti dissi ssu ‘ngrisi? (Bussano, e Minica va ada aprire).

DOTTORE

Buon giorno a tutti. Ah ma vedo che… come si suol dire, con una fava ho preso due piccioni! Come va ‘Ntoni? Da molto che sei arrivato?

‘NTONI

S’avia arrivari in orariu, avissi dovuto essiri già cca di quattru uri.

DOTTORE

Allora, da dove cominciamo?

MINICA

Cuscinu, ‘ncuminciati di unni vuliti, picchì già u vugghiu ci ‘ncuminciò a jittarisi da pignata.

DOTTORE

Vuol dire ch comincerò da voi col dare la prima bella notizia… (guarda Agnese), non so se Agnese vi ha già comunicato quanto le dissi alcune ore fa.

AGNESE

Si, ciù dissi già.

‘NTONI

Ma non nni dicisti cu è u patri! (Bussano e Agnese va ad aprire).

AGNESE

Ecculu cca u patri!

KEVIN

(Parlerà e si muoverà ancora come prima) Bon giornu a tutti. Si, io essere il padre dei due piccoli.

MINICA

E’ tempu persu chiddu di parrari così e di annacariti, chi già sapemu tutti cosi.

‘NTONI

Non è veru, iddu non po’ essiri u patri picchì… un lu viditi comu parra e camina?

RAZIA

Zittitivi vui, chi iddu almenu havi u curaggiu di dillu ca è u patri; ci sunnu (sillabato) cer-ti pa-tri, ‘nv-eci, chi restanu zitti, picchì non hannu u curaggiu di fallu, picchì i figghi i mettinu ‘o munnu sulu pu piaciri di falli.

DOTTORE

E’ proprio vero, carissima donna Razia! E su questo c’è la complicità di chi, pur sapendo, preferisce (sillabato) ta-ce-re per il qui-e-to vi-ve-re. I figli sono dono di Dio, anche se molti sono concepiti da gente che non meriterebbe d’averne.

MINICA

Santi paroli su, cuscinu; c’è genti ca pagassi muntagni di sordi p’avilli, e c’è cu ‘nveci non havi mancu u curaggiu di diri di essiri u patri… pi furtuna di chiddu ca nasci, chi armenu a matri non si po’ ‘mmucciari.

DOTTORE

Abbiamo parlato di tutto, ma non ho ancora detto niente per don Turiddu che poverino, proprio lui è uno di quelli che avrebbe voluto, già da qualche tempo, averne tanti di figli, ma a causa della sua impotenza… per fortuna guarita; mi creda, non so bene se dai farmaci o da qualche… (guarda Razia; mentre Turiddu quasi gioisce per la notizia) miracolo.

TURIDDU

Dutturi, allura…

DOTTORE

Proprio così! E devo dirle, carissimo don Turiddu che lei di figli ne può avere quanti ne vuole. Ecco qua, questi sono i suoi esami e questa è l’ecografia di donna Razia. Ebbene, neanche se aveste disputato un incontro di calcio; avete pareggiato: due a due!

TURIDDU

Du figghi? Tutti ‘nto corpu? E comu fu? Chi sugnu cuntentu! Veni cca, Razia, fatti abbrazzari. Grazii, grazii!

KEVIN

Allora io, finalmente, potere parlare normale?

MINICA

E certu! Anchi si di comu parravi e caminavi, mi veni difficili cridiricci così ‘n quattru e quattr’ottu, vol diri chi cu tempu m’abbituerò a vidiriti diversu.

KEVIN

Io avere le gambe che fanno tanto male a camminare così (fa una specie di sfilata, camminando da gay).

MINICA

E bonu, bonu, chi ora sapennuti patri mi fa ‘mprissioni.

‘NTONI

Arrivati a stu puntu, ju dicissi di brindari, brindari e fari festa; cu tutti sti picciriddi! Agnesi. Va pigghia ‘na bedda buttigghia di vinu ca vivemu. (Agnese va, come di solito, a prendere una bottiglia di vino e i bicchieri).

AGNESE

Eccu cca, pigghiati (va dividendo i bicchieri e versando il vino, mentre si sentira un’allegra tarantella suonare).

MINICA

Cummari Razia, (se la porta un po’ in disparte, vicino al proscenio) ora ca si risurveru i problemi, chi nni dici si mi cunta i difitteddi di me maritu?

RAZIA

E chi vaju a diri, cummari Minica, chi fu tutta ‘na farsa chidda di difetti? ‘Nzoccu nni pozzu sapiri, ju, di chiddu ca putissi cumminari vostru maritu, ‘na vota ca si trova al Nord. Chiddu ca mi ‘ntirissava era nun perdiri a me maritu; vi ringraziu pi l’hajutu ca mi dastivu e, si l’aviti a piaciri, comu nascinu i piccididdi, nni battiati vui e vostru maritu (Agnese era li vicino che origliava).

AGNESE

Certi pruverbii non falliscinu mai: “curnuti e bastuniati”.

MINICA

(Più confusa che persuasa) Uhm!!! (Rimarranno tutti bloccati, si abbasseranno le luci e, sotto l’occhio di bue, si porterà sul proscenio il dottore che narrerà la morale finale).

DOTTORE

Che stranu lu finominu viventi,

semu frati, semu soru semu amici e cu parenti,

ma cu semu veramenti, diri no nun lu vulemu;

forsi è veru: mancu nui lu sapemu.

Nun chidemu lu picchì di la vita ca nni veni,

e spissu sbagghiamu, chiancennu ‘ntra li peni.

L’erba du vicinu, si dici è la cchiù bedda,

e nui, pi ‘na semprici jarzata di suttanedda,

rischiamu di perdiri la cosa cchiù ‘mpurtanti

facennu lu cascamortu cu l’amanti.

Nni scurdamu di tuttu costruennu casteddi,

lassannu pirsinu perdiri li doni cchiù beddi:

la matri, lu patri, lu ziu, la soru, lu niputi…

e poi chiancemu circannu, di tutii, l’aiuti.

E’ la famigghi chi avemu di teniri junciuta,

picchì pirdilla pi ‘na semplici……………

Lassu a vui lu compitu di fari la rima,

rigalannuvi lu cunsigghiu d’amarivi cchiù di prima.

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 3 volte nell' ultimo mese
  • 53 volte nell' arco di un'anno