Don Chisciotti e Sanciu Panza

Stampa questo copione

DON CHISCIOTTI E SANCIU PANZA

DON CHISCIOTTI E SANCIU PANZA


DUE ATTI EROICOMICI DI

TURI GIORDANO

Omaggio 
allo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes
e al poeta siciliano Giovanni Meli


(Il testo è stato premiato al concorso drammatico
“L’ulivo d’oro” di Ragalna (Ct) del 1989)PERSONAGGI

Carmelina, locandiera

Sanciu Panza, scudiero di

Don Chisciotti di la Mancia, cavaliere errante

Cuntissa di Bedduvirdi, dama di spirito allegro

Rusina, sua cameriera

Don Pilatuni, amante della contessa

Duchissa di Muntifriddu, amica della contessa

Don Calaciunes, siculo-spagnolo, altro amante della contessa
Nella Sicilia del ‘700ATTO PRIMO

La scena rappresenta: a sinistra una locanda-osteria con una veranda ed un pergolato dove vi sono tavolini e sedie; al centro un cortile delimitato in fondo da un muretto con ingresso al centro, dove si intravede l’aperta campagna; a destra un pagliaio. E’ giorno. Sancio sta discutendo nella veranda con Carmelina l’ostessa.

Carmelina- (Rincorrendo Sancio per il cortile) Fermu non scappari, pezzu di ‘mbrugghiuni ca non si autru! Pavami o ti scippu l’occhi!

Sanciu- (Correndo a zig zag) Chi pavu, pavu! Ju sugnu ‘ntisu Sanciu Panza, e sugnu scudieru di ‘ncavaleri erranti! E i scudieri de cavaleri erranti, bedda mia, di chi munnu è munnu n’hannu pavatu mai!

Carmelina- Ah sì? E allura si non pavanu chi fannu? Mangianu a sbafu e truffunu li genti?

Sanciu- Chissu è ‘mprivileggiu ca hannu tutti i cavaleri. Non c’è ‘ncavaleri ca pava! Tu l’ha vistu mai pavari a ‘ncavaleri? ‘Nformiti…. ‘Nformiti ad esempiu si Orlando Palatino e tanti autri cavaleri hannu pavatu mai ‘na vota!

Carmelina- Ma tu non sì cavaleri…..

Sanciu- Ma ‘u mè principali sì!! E di conseguenza, essennu cavaleri iddu, ju non pavu! Pirchì vidi, ju ppi mia putissi macari pavari…. Ma si diminiscanza ‘u vinissi a sapiri Don Chisciotti, ca è ‘u mè principali…. Chi figura cci facissi?….succidissi ‘na ruina!

Carmelina- ‘A ruina succedi ora si non mi pavi, pezzu di furfanti! (Gridando) Ah… ah… fatti acchiappari… (Insegue Sancio)…non ti scantari ca nenti ti fazzu…

Sanciu- (Facendogli il verso) Ah…ah… A chi ti pari ca sugnu scemu? Tu mi voi fari capuliatu e perciò di tia non mi fazzu achiappari!

Carmelina- (Con studiata calma) Allura facemu paci, mancu?

Sanciu- Nonsignura!

Carmelina- Avanti, stringemuni a manu…e non nni parramu cchiù, va beni?

Sanciu- (Si lascia convincere) Accussì va beni. Non nni parramu cchiù! Ccà cc’è a manu! (Gli da la mano)

Carmelina- (Afferrandolo) Ah! ti pigghiai finalmenti! Ora non mi scappi cchiù!

Sanciu- (Cercando di sfuggirle) Fimmina traditrici…Sì ‘na traditura!!

Carmelina- (Lo trascina fin sotto il pergolato e lo fa sedere davanti ad un tavolo dove vi è una zuppiera piena di panna) Pavi?

Sanciu- (Eroicamente) No!!

Carmelina- (Lo prende per i capelli e immerge la testa di Sancio nelle zuppiera) Pavi?

Sanciu- (Annaspando per la “tortura” e col viso pieno di panna) No!!

Carmelina- (Riimmergendo la testa di Sancio nella zuppiera) Pavi?

Sanciu- (C. s.) No ! Non pavu...

Carmelina- (Ripete la “tortura” più volte)

Sanciu- (Esausto) Basta, basta… Aiutu mi stanu ammazzannu, aiutu….

Contessa- (Uscendo dall’osteria) Chi c’è, chi sta succidennu? Chi succedi? Chi su sti strepiti ca mancu si po’ dormiri?

Carmelina- (Indicando Sancio) Sta cosa fitusa, mangiau, si inchivu da panza di porcu ca havi e ora….non voli pagari!

Sanciu- (Con la faccia impiastricciata di panna) Non è veru! Non è veru ca non vogghiu pavari; non pozzu pavari! Pirchì ju sugnu ‘u scudieru di ‘ncavaleri, e i cavaleri, si sapi, non pavanu mai!

Contessa- E di quali cavaleri sì scudieru, si è lecitu sapiri?

Sanciu- Comu di quali? Ca di l’unicu ca po’ purtari stu titulu: Don Chisciotti!!

Contessa- Sì scudieru di Don Chisciotti? Di ddu cavaleri ca và girannu tutti li cuntradi di la Sicilia libbirannu fimmini e cuntadini contru li tiranni?

Sanciu- Propriu di iddu!

Contessa- Ma allura tu sì Sanciu Panza lu so fidu scudieru?

Sanciu- (Con boria) Appuntu! Ju sugnu Sanciu Panza! Ha ‘ntisu parrari macari di mia ? 

Contessa- Non comu o tò principali…ma quasi! Senti, si mi fai canusciri a Don Chisciotti in persona, ti pavu n’autra quarara di panna, datu ca vidu ca ti piaci assai!

Sanciu- No, no, ppi carità, quali piaciri…’n’ha vogghiu vidiri mancu di luntanu! M’abbasta chidda ca m’ha fattu mangiari di contraforzu sta cosa tinta! Inveci si propriu mi vuliti pavari qualcosa, cci accettu ‘na cannata di vinu susanu accumpagnatu di ‘nbellu rotulu di sasizza cco finucchieddu!

Contessa- Sta beni! Carmelina porta a lu nostru amicu Sanciu ‘na cannata di vinu e ‘nrotulu di sasizza.

Carmelina- E ‘u cuntu cui mi lu pava?

Contessa- Lu pavu ju, lu pavu ju! Tutti li so debiti li pavu ju!

Carmelina- Quann’è accussì, allura sta beni. Vinu e sasizza ppi Sanciu Panza! (Esce)

Sanciu- (Ringraziandola comicamente) Grazii, grazii….Signura…, Signura?

Contessa- Cuntissa. Cuntissa di Bedduvirdi.

Sanciu- Grazii signura Cuntissa di Bedduvirdi! Curru ‘nto mè principali e ‘u fazzu veniri ccà!

Contessa- Non ci diri però ca ju ‘u vogghiu canusciri? Ha essiri ‘na cosa fatta comu…ppi casu!?

Sanciu- Non dubitassi… Ju sacciu comu m’haju ‘a cumpurtari….

Carmelina- (Portando vino e salsiccia) Ccà c’è ‘u vinu e a sasizza. (Poggia tutto sul tavolo indi va via)

Contessa- Ju mi vaju a fari dù passi… Nni videmu cchiù tardu, va beni? M’arraccumannu… deve essiri un incontru “casuali”… A dopu! (Esce dal fondo)

Sanciu- A dopu! Che simpatica! (Rimasto solo, si pulisce il viso) Varda comu m’arridducìu dda cosa laria da lucannera….mi fici addivintari tuttu ‘mpannatu… Non puteva veniri prima sta Cuntissa accussì mi sgavitava ‘na passata di pirati? Cchiù tostu staiu pinsannu comu fazzu, prima di illu a chiamari, comu fazzu a diricci o mè principali, ca persi a littra ca ci hava a purtari a Donna Dulcinea, la so ‘nnamurata?! ‘N’autra passata di pirati m’aspetta! Iddu ca pari sempri pungiutu de lapuni? Appena cci u dicu….ssà comu mi và a finisci…? Accuntu sarvamu sta sasizza ppi stasira…(Mette la salsiccia nella saccoccia) …e ora vivemuni stu bellu vinuzzu…e a poi comu finisci si cunta! (Bevendo canticchia alcune rime) “Lu vinuzzu è cchiù megghiu da carni, metti sangu ‘nte razza e ‘nte jammi! S’arristora la panza e lu cori, viva ‘u vinu e ccu mori mori!” (Mentre Sancio beve e canta, da fuori si sente uno schiamazzo di voci)

Don Chisciotti- (Da fuori. Sbraitando) Vigliacchi! Scantulini! Pirati saracini facitivi avanti si aviti curaggiu, cà cc’è Don Chisciotti di la Mancia ca ccu ‘nmuzzicunu a tutti vi mancia! E chi è? Vi scantati? Vi scantati di cummattiri ccu lu portabannera di la libbirtà di li populi? Ccu lu cchiù arditu di li Cavaleri di tuttu l’Universu interu? (Entra in scena agitando la spada in aria e andando da una parte all’altra del cortile, correndo) Forza facitivi avanti, e chi è, v’ammucciastivu? Facitimi ‘nsignali si aviti curaggiu, ca vi vegnu a scuvari pp’ammazzarivi comm’è ca vi miritati! Forza, facitimi ‘nsignali, accussì vidu unn’è ca siti! (Tende l’orecchio per sentire) Non vi faciti sentiri ah? Vi scantati di Don Chisciotti ah? (Ridendo) Ah, ah, ah…allura è veru ca sugnu cchiù putenti di Orlando Paladino!? (Rivolto al cielo) Dulcinea, sta vittoria la dedicu a tia..Mmhua! (Manda un bacio in cielo) Sunati….trummi di l’Olimpu! (Si sente una scarica di pernacchie proveniente da fuori. Don Chisciotte rimane basito) …Ah..!!!
Grannissimi figghi di matri ignote e di milli patri incorniciati…..vi facistivu sentiri finalmenti! Ma ju non mi scantu di li vostri archibbugi, sparati quantu vuliti ma li cunti l’hati a fari sempri ccu la mè spada. All’attaccu…. (Esce correndo dal fondo brandendo la spada e fendendo l’aria) 

Sanciu- (Nel frattempo ha bevuto il vino senza curarsi di Don Chisciotte. Poi parlando fra se, mentre fuori continua il baccano) Chistu è ‘u me principali, ssa cu cui cci l’havi sta vota! A comu ‘u piscai, ca cimedda? Si cridi di essiri l’incarnazioni di Orlando Palatino, e cerca di imitarini tutti l’impresi! Ma cchi cci ha imitari?! L’ultima fù chidda di conquistari l’elmu di Mambrinu. Ddu vacili ca havi ‘nta testa! Sì, ppi iddu è l’elmu di Mambrinu, inveci è un vacili di varveri, e ci lu rubbau a ‘nvarveri ca jeva furriannu di paisi in paisi, e siccomu pp’arripararisi do suli lu usava macari ppi cappeddu….o me principali cci parsi l’elmu di Mambrinu, e ca scaciuni di farisi fari a varva, ‘ncolpu e ‘ntra colpu…cci lu rubbau! Ora ssa cu cui si sta acchiappannu! Quantu ci vò dugnu ‘na manu prima ca ‘u ‘zzaccagnunu tuttu! (Mentre va fuori quinta da Don Chisciotte) Principali chi vi succidiu, chi è ca aviti? Aspittati ca vi dugnu ‘na manu! (Esce e poco dopo rientra reggendo Don Chisciotte alquanto malconcio) Assittativi ccà, principali. (Lo fa sedere su di una panca, a destra della scena, sotto un albero)

Don Chisciotti- (Mentre va a sedersi) Ahi ahi, a testa…. Sanciu, e quantu erunu? Tutti pirati saracini…. ‘U sintisti? ‘U sintisti comu sparavunu? A sintisti dda scarrica?

Sanciu- Dda scarrica di pinnacchi? 

Don Chisciotti- (Alzandosi) Quali pinnacchi? Chidda era ‘na scarrica di archibbuggi contru la mia pirsuna…. Ppi ammazzarimi! Mi vulevanu ammazzari, ‘u capisci, e d’accussì aviri poi campu libbiru ppi conquistari la Trinacria, la Sicilia! Si l’avissi vistu… Era un esercitu di saracini lillipuzziani jauti tanti!

Sanciu- Saracini lillipuzziani? Ma chi stati ‘ncucchiannu….chiddi erunu pecuri!

Don Chisciotti- Pecuri? Macari a tia ti passunu pecuri? Vidi quantu po’ la magia! Chiddi erunu saracini travistuti di pecuri cumannati da tri ciclopi ca tinevunu vastuni grossi di sta manera….

Sanciu- Quali ciclopi…chiddi erunu i pastura….

Don Chisciotti- Basta! Non pozzu cchiù discutiri ccu unu ca non capisci nenti essennu ‘mbriacu comu ‘na signa e viri tazzi ppi mazzi.

Sanciu- Voldiri iddu scancia i pecuri ppi pirati saracini, e chiddu ca viri tazzi ppi mazzi sugnu ju! ‘U munnu sutta e supra c’è!

Don Chisciotti- Non discutiri…servu indegnu….

Sanciu- Calmativi, calmativi principali. Aviti raggiuni, sugnu ‘mbriacu e stravidu! Non vi pigghiati collira, l’importanti è ca non vi succidiu nenti di gravi, non facistivu dannu ‘o solitu vostru, e siti ancora vivu.

Don Chisciotti- Sceccu! I cavaleri erranti non morunu mai. Vidisti comu distruggii di settimila saracini?

Sanciu- Quannu?

Don Chisciotti- Ora ora! ‘Nno vidisti comu scappavu d’esercitu di pirati?

Sanciu- Ju visti curriri pecuri!

Don Chisciotti- Accuminciamu n’autra vota? (Minacciandolo) 

Sanciu- (Accondiscende) Pirati, pirati! (A parte) Ca fussi cosa di pigghiallu appidaveru ‘a pirati ‘ndo culu!

Don Chisciotti- Chiuttostu, Sanciu, ci la purtasti la littra a la bedda di li beddi e duci Dulcinea, comu t’avia cumannatu?

Sanciu- (Non sa come dirglielo) Principali….dopu ca passai ciumi, muntagni, vadduni, paisi e città….e poi ciumi, muntagni, vadduni, paisi e città….e ancora ciumi, muntagni, vadduni, paisi e città…

Don Chisciotti- ‘N’autra vota?

Sanciu- Sì principali, era veramenti un paisaggiu monotunu assai! ‘Nsumma…dopu ca passai ciumi…..

Don Chisciotti- (Lo interrompe) Basta, ‘u sapemu! Dopu ca passasti tutti sti cosi, chi succidiu?

Sanciu- (Misterioso) Visti supra a ‘nsceccu, principali, ‘na viddana laria, brutta, lorda, schifusa, ca era cosa di minuzzariccilla ‘e pàpiri, ca passannu mi dissi: (Con voce di femminile) “Ti saluti Sanciu, fidili scudieru di l’amuri miu!”…..

Don Chisciotti- ‘Na viddana?

Sanciu- Sissignuri! Ju ci arrispunnii: “Cu sì tu, viddanazza laria, brutta, lorda e schifusa?” E idda: “Ju sugnu Dulcinea, l’amanti di Don Chisciotti….e non m’aricanusci pirchì lu magu Fristuni mi stracangiau tutta para.”

Don Chisciotti- (Abbandonandosi su di una panca) Ah!!! Malidittu magu Fristuni! Chi ci facisti alla mia Dulcinea, all’amuri miu? Chi hanu a sentiri li mei aricchi….mi veni macari di chianciri…. (Piange comicamente, si può dire che raglia)

Sanciu- E a poi mi dici ca ‘u sceccu sugnu ju! (Consolandolo) No, no, chi c’entra non è giustu ca ‘ncavaleri si metti ‘a chianciri di sta manera! Fussi di vui mi vergognassi!

Don Chisciotti- Oramai non mi vergognu di nenti, haju bisognu di sfugari s’annunca ‘mpazzisciu….sì ‘mpazzisciu…..! Anzi taliami ‘nta l’occhi! (Fissando Sancio) Comu ti paru?

Sanciu- (Guardandolo) Che lariu! Non faciti d’accussì principali!

Don Chisciotti- (Rifissandolo) Comu ti paru???

Sanciu- (Balbettando) No…no…normali…. Comu m’aviti ‘appariri?!

Don Chisciotti- E inveci haju a pariri pazzu! Pazzu furiusu comu a Orlando!! Pigghia ‘u libru di l’Orlando Furiusu e leggi, mi vogghiu arrifriscari lu ciriveddu ppi putiri nesciri pazzu ancora megghiu!

Sanciu- Ma non c’è bisognu ca vi leggiu comu ‘mpazziu Orlando! Vui ‘u pazzu ‘u sapiti fari megghiu di tutti, macari di Orlando!

Don Chisciotti- Picca chiacchiri! Vogghiu ‘mpazziri come un eroi! Pigghia e leggi!

Sanciu- (Dalla saccoccia prima esce la salsiccia) ….no, chistu è ‘u mangiari ppi stasira…..

Don Chisciotti- Sempri a mangiari pensi? Dammi sta sasizza e pigghia ‘u libru. (Prende la salsiccia e la mette nella propria saccoccia)

Sanciu- …e cci appizzai ‘a sasizza! (Prende il libro e legge)
“Qui riman l’elmo, e là riman lo scudo, 
lontan gli arnesi, e più lontan l’usbergo,
l’arme sue tutte, in somma io vi concludo,
avean pel bosco differente albergo,
e poi si squarciò i panni, e mostrò ignudo…”
(Si blocca a leggere) Mizzica!

Don Chisciotti- (Aspettando il seguito) Allura?…. Chi è ca ammustrau?

Sanciu- (Titubante continua a leggere) 
“……………………….e mostrò ignudo,
l’ispido ventre e tutto il petto e il tergo.”

Don Chisciotti- (Smarrito) Caspita? E chi haju a ‘mmustrari ‘u culu di fora?

Sanciu- Certu ca st’Arrostu è veramenti ‘nporcu!?

Don Chisciotti- Si dici Ariostu!

Sanciu- Arrostu o Ariostu è sempri un porcu ‘u stissu!

Don Chisciotti- (Inveendo contro Sancio) Comu ti permetti di parrari d’accussì di lu cchiù granni pueta di lu munnu? (Pigliando il libro) Chistu ppi mia è comu ‘u santu Vangelu; si Orlando Paladino ppi addivintari pazzu ammustrau lu culu ali genti, ciò significa, ca macari ju l’haju a mustrari!

Sanciu- Ah…v’hati a mettiri macari vui co culu di fora? Ssà chi hati a pariri beddu? Un fiurinu!! Già d’accussì nn’aviti nenti chi perdiri, vi manca sulu di mittirivi cco culu di fora ppi essiri completu…..! Ju pensu inveci…..

Don Chisciotti- Basta! Non vogghiu sapiri chiddu ca pensi tu! Cchiù tostu, vammi a pigghiari a Runzinanti, lu me cavaddu immortali.

Sanciu- Si ‘a morti non si l’arricogghi! (Mormorando fra se mentre va via)Ma viriti chi mi nni vinni a mia….ma cu mi lu fici fari di iramminni appressu a stu pazzu di catina ca è cchiù pazzu di chiddi ca sunu pazzi appiddaveru?! Cci veni ‘na pazzia ‘o minutu!! E ‘u bellu è ca mi fa smoviri i nervi macari a mia! E quannu mi smovunu i nervi mi veni l’impitu dd’abbiari ‘nta l’aria a iddu, a Dulcinea, a Orlando, a Rinaldu, a Sacripanti e a morti orva ca non si l’arricogghi!! (Poi ad alta voce) Mi nni vaju! Mi nni vaju!! Mi nni vaju!!! Staju dicennu, mi nni vaju!!!! (Mentre esce) E…mi…nni…ji!! (Esce dal fondo).

Don Chisciotti- (Lo guarda stupito) Ma chi è pazzu? E chi è, tutti i pazzi a mia m’accàpitanu?

Rusina- (Uscendo dall’osteria, parlando al pubblico) Viriti chi ha suppurtari ‘na serva pp’amuri da patruna. A signura Cuntissa voli ca ci vò cercu a unu ca mancu ‘u canusciu, sulu ppo piaciri di falla addivertiri. Unni ci lu piscu, dicu ju, ora a stu Don Chisciotti di l’arancia, si mancu sacciu comu è ‘nta facci??? Chi sacciu com’è fattu …si è lariu, si è beddu, si è cuttu, si è longu, si è ponchiu, si è siccu, si è bestia, si è ‘ntilligenti? Nenti, sacciu sulu ‘u nomu: Don Chisciotti di l’arancia… Non cridu ca è qualchi fruttajolu? Ora ‘u chiamu, cu ‘u sapi si m’arrispunni! (Chiama a voce alta) Don Chisciotti? Don Chisciotti?….

Don Chisciotti- (Sentendosi chiamare va verso di lei) Cosa virunu mai li mè occhi? Duci stidda diana, raggiu di sulu ‘nterra….Dulcinea. Dulcinea travistuta di viddana accussì comu mi dissi Sanciu! (Prendendola fra le braccia mentre Rusina si divincola) Veni ccà, figghia di Veniri, avvicinati bedda di li beddi, stringimi e abbrazzami ccu lu tò amuri divinu!

Rusina- (Divincolandosi) Sì ‘mbriacu di vinu, dici giustu! E cerca di teniri i manu a postu, prima ca ti fazzu fari a canuscenza di qualchi bella timpulata ca ti ‘mbriaca di capu matina! (Gli da un ceffone che lo fa stordire)

Don Chisciotti- Accussì manisca ti cumporti ccu lu tò amatu Don Chisciotti?

Rusina- Ah, vui siti Don Chiscioti?! Matri m’ha scusari… ‘Nbellu pezzu di mobbili appiddaveru!

Don Chisciotti- Amuri miu, rigina di lu me cori, già sacciu tuttu chiddu ca ti cumminau lu magu Fristuni. Ju ti capisciu, non sì tu ca parri, ma lu magu. Ma veni ccà non ti alluntanari… (Cerca di stringerla a se)

Rusina- Auh! Alleggiu che manu! Varda ch’è lìsinu…e chi è ‘mpazzisti?

Don Chisciotti- Ancora no…

Rusina- Sparti…

Don Chisciotti- Ma speru d’impazziri quantu cchiù prima è possibili! (La stringe)

Rusina- Varda ch’è abbissatu a sta jurnata. Cala ‘i manu pezzu di porcu e vastasu ca non sì autru….

Don Chisciotti- No, no, sugnu pazzu ppi tia! Mi sentu tuttu abbruciari…

Rusina- Abbiiti ‘nta ‘mpuzzu…

Don Chisciotti- Fammi tuccari almenu lu tò piruzzu e fammillu cuntlimpari finu a quannu non mi saziu…

Rusina- Ppi saziariti cci voli ‘mperi di porcu, no ‘u me peri? Ju, si voi ti pozzu fari saziari di pirati ‘nte gingivi…

Don Chisciotti- ….macari sulu ‘u calcagnu….

Rusina- E a calcagnati ti finisci si non mi lassi stari. (Inferocita) Auh!!! Don Chisciotti, finiscila, pirchì s’annunca mi mettu a jttari vuci e fazzu arricogghiri a tuttu ‘u paisi….

Don Chisciotti- (Sempre cercando di abbracciarla) Pazzu, sugnu pazzu, pazzu ppi tia!

Rusina- (Gridando) Aiutu, aiutu! Sugnu ‘nte manu di ‘npazzu!!!

Pilatuni- (uscendo dall’interno dell’osteria, con modi effeminati) Cu chiama ajutu?

Rusina- Ccà ci nn’è n’autru!! Ju chiamu ajutu signor cavaleri, Rusina!

Pilatuni- Chi è ca ti successi?

Don Chisciotti- (Contro don Pilatuni, scambiandolo per il mago Fristuni) Vattinni arreri, pezzu di magu fitusu, cunsuma fimmini…

Pilatuni- (Che non comprende bene) Sì fimmini, ju i fimmini mancu ‘i toccu di luntanu…

Don Chisciotti- Vade retro satana….

Pilatuni- Ma chi è pazzu?

Rusina- Pazzu furiusu….

Pilatuni- Oh! Comu ti permetti di parrari di sta manera ccu mia, grannissimu vigliaccu! Tu ‘u sai cu ccu stai parrannu?

Don Chisciotti- Tu sì lu magu Fristuni…

Pilatuni- Ju magu? Ma quali magu Friscuni...

Rusina- (A Pilatuni fingendosi addolorata)Aiutu, aiutu, datimi aiutu….

Don Chisciotti- (A Pilatuni) Nesci la cura, forza nesci la cura diavulina…

Pilatuni- ‘A cura? Quali cura? Ju ti pigghiu ppi la cura, pezzu di sceccu e armali ca non sì autru, si non ci la finisci!

Don Chisciotti- (Sfoderando la spada) Cummatti si hai curaggiu…

Pilatuni- Certu ca nn’haju! (Sfodera la spada) Fatti sutta! (Fra i due avviene un duello tragicomico fra le risate di Rusina che finge di spaventarsi. Nel frattempo entra in scena Sancio Panza)

Sanciu- Calmativi principali, chi stati facennu?

Don Chisciotti- Staju cummattennu contru lu magu Fristuni, ppi la salvari la bedda Dulcinea…..

Sanciu- Ma quali magu e quali Dulcinea? Chiddu è Don Pilatuni, cavaleri di Muntirussu, e chidda è Rusina, serva di ‘na certa cuntissa ca vi voli canusciri….

Don Chisciotti- (Smettendo di duellare e rivolgendosi a Pilatuni) Non siti magu?

Pilatuni- Sull’onuri miu, non sugnu magu!

Don Chisciotti- (A Rusina) Non siti Dulcinea?

Rusina- Non ci sugnu!!

Don Chisciotti- (Che non è ancora convinto) Alt! Fermi tutti! Siti sicuri di chiddu ca siti?

Pilatuni e Rusina- Sicurissimi!!

Don Chisciotti- (Prendendo Sanciu per il bavero) Pezzu di scudieru disgraziatu! Lavativu e mangiapani a tradimentu! Lu viri chi cumparsa cci accucchiai ccu dui personi perbeni, ppi ascutari li tò minchiunarii? Unni ha statu? Pirchì mi lassasti sulu? Cu ti urdinavu di alluntanariti di lu me ciancu??

Sanciu- (Parla facendo segnali incomprensibili)

Don Chisciotti- Ma chi dici? Ti mancavu la parola? Parra!!

Sanciu- Principali e chi è vi lu scurdastivu? Non fustivu vui ca mi urdinastivu di jri a pigghiari a Runzinanti, lu vostru cavaddu immortali?

Don Chisciotti- (Mollandolo) Ti mannai ju?… Ah, beni! (Afferrandolo di nuovo) E unn’è Runzinanti, ca non lu viru? Unn’è ‘u me cavaddu??

Sanciu- (Spaventatissimo) Principali…nno rriniscii a truvari… Potti turnari ‘nta stadda sulu sulu!

Don Chisciotti- (Mollandolo) Runzinanti è cchiù ‘ntilligenti di tia, bestia e sceccu!! Ora dumanna scusa a sti signuri!!

Sanciu- Ju??

Don Chisciotti- Tu, tu! Dumanna scusa e basta! Forza movi sta trippa!!

Sanciu- (Con molta pazienza va da Don Pilatuni) Signor Cavaleri, lu me principali Don Chisciotti, vi addumanna scusa ppi l’equivoco successo!

Pilatuni- Ca vi vinissi ‘na sciorta a tutti dui ccu forti dulura di panza!

Sanciu- (Non raccoglie) Grazii, n’autru tantu! (Poi va da Rosina) Gintilissima signurina Rusinedda, lu me principali Don Chisciotti vi addumanna, tramite meco, milli e milli scusi!

Rusina- Ca certu…doppu ca si po’ diri mi ha quasi violentata…ccu ‘ncolpu di scusa, pigghia e si nni nesci… Depravatu!! Milli voti depravatu!!!

Contessa- (Chiamando da fuori) Rusina….Rusina…

Sanciu- Principali, chista è a vuci di dda Cuntissa ca vi voli canusciri….

Don Chisciotti- ‘Na Cuntissa? Mi voli canusciri ‘na Cuntissa? E comu fazzu? Comu mi cci appresentu? Non è giustu ca ‘na gran Dama attrova ‘nCavaleri erranti a pedi. Sanciu, procurami ‘ncavaddu all’istanti!

Sanciu- Sì, ora ci lu fabbricu! Unni ‘u trovu ‘ncavaddu all’istanti, principali?

Don Chisciotti- Fatti veniri un’idea!

Sanciu- Idei? Idei non mi nni venunu, principali.

Don Chisciotti- Idei non ti nni venunu, perché sei un uomo senza ideali.

Sanciu- Un momentu, mi vinni un’idea… putemu attruvari all’istanti quattru cavaddi…

Don Chisciotti- Bravu Sanciu… E unni?

Sanciu- ‘Nta nbellu mazzu di carti!

Don Chisciotti- Sceccu! E ju chi mi mettu a cavaddu di ‘na carta? Ci voli un cavaddu in carni ed ossa!

Sanciu- E unni ‘u truvamu un cavaddu di carni e ossa?

Don Chisciotti- Trovato! Datu ca cavaddi in carne ed ossa non ci nn’è, ci si tu, ca si sceccu, tutta carni, ca poi fungere da cavallo!

Sanciu- Chi haju a fari ju, ‘u cavaddu?

Don Chisciotti- Sì, fungi!

Sanciu- Haju a fari i fungi o haju a fari ‘u cavaddu?

Don Chisciotti- Tu fungi da cavallo….

Sanciu- Senza fungi…

Don Chisciotti- Basta! Accaliti! Ppi stavota avrai l’onuri di farimi di destrieru!

Sanciu- (Mettendosi carponi) Varda chi bellu onuri! M’haju a mettiri a quattru peri ppi faricci ‘u cavaddu!

Don Chisciotti- (Salendo a cavalcioni su Sanciu) Mutu, non nitriri, e soprattuttu non jttari cauci!

Sanciu- E ‘u bellu è, ca macari sbenta!

Don Chisciotti- (Si mette in posa come una statua equestre) Perfettu, ora ci semu!

Contessa- (Entrando in scena) Rusina…Rusina…

Rusina- (Correndo dalla Contessa e indicando Don Chisciotte) Signura Cuntissa, attruvai a chiddu ca circava. Chiddu ca sta virennu supra ddu bàulu, insomma supra dda speci di cavaddu, è Don Chisciotti!

Contessa- (Mirandolo) Beddu, beddu appiddaveru. Pari ‘nspaventapassiri!

Duchessa- (Entrando appresso alla Contessa) Chi è, ancora a so età sta jucannu co cavadduzzu? (Ride)

Rusina- (Riferendosi alla Duchessa) E semu completi!

Don Chisciotti- (A Sancio) Sanciu….., presentami!

Sanciu- Ma si sugnu a quattru peri ca staju facennu ‘u cavaddu, comu pozzu fari ‘i prisintazioni?

Don Chisciotti- Sì sceccu appiddaveru! Vai dalle dame, mi presenti ea poi torni n’autra vota ccà sutta a fari ‘u cavaddu. Forza annachiti non perdiri tempu!

Sanciu- (Sbuffando) Facemu sti presentazioni! (Sfila da sotto, facendo rimanere Don Chisciotte in posa statica, e va dalle due dame e inchinandosi dice) Eccellenze, chiddu ca viditi a cavaddu….di mia…, quannu ju tornu ddà sutta…, chiddu è l’intrepitu Cavaleri Erranti nominatu Don Chisciotti di la Mancia, ca havi l’onuri di prisintarisi a vui comu campiuni di la libirtà di li genti…. (Va a rimettersi sotto a Don Chisciotti) Ah, comu cci ji principali?

Don Chisciotti- Magnificu!

Contessa- (Inginocchiandosi) L’onuri è tuttu lu nostru!

Duchessa- (Inginocchiandosi) Sì, è tuttu ‘u nostru l’onuri! (Ride)

Don Chisciotti- Non sia mai, ca dui belle dame s’inginocchianu davanti a un Cavaleri Erranti! Anzi, tocca a mia inginocchiarimi davanti a tanta beltà! (Fa per smontare da Sancio, ma qualcosa gli impedisce di fare questa semplicissima operazione e cade a terra pesantemente)

Rusina- …..e s’inginucchiavu…anzi pricipitavu!

Carmelina- (Venendo di corsa dal fondo) Aiutu…aiutu….

Tutti gli altri- Chi fu? Chi successi?

Carmelina- Salvatevi eccellenzi, salvatevi…

Tutti gli altri- Pirchì? Pirchì? Pirchì?

Carmelina- Do boscu ccà vicinu scappavu ‘nporcu salvaggiu ca di quantu è grossu pari ‘nliafanti…’na cosa ca fa spaventu sulu a virillu….e pari ca è direttu propriu ccà…! (Si rintana dentro l’osteria)

Tutti gli altri- (Si spaventano gridando e muovendosi per la scena)

Contessa- Chi cosa orribbili diminiscanza….

Sanciu- Aiutu, sta vinennu un liafanti porcu….

Duchessa- Cu è ca ni salva ora di st’armalazzu?

Don Chisciotti- (Rialzandosi goffamente) Calmativi, calmativi…! Pirchì cci sugnu ccà ju, ppi nenti? Chista è l’occasioni bona ppi darivi ‘na prova visibbili di lu me curaggiu...

Sanciu- (Bloccandolo) No, no, principali ppi carità, non vi mittiti ‘nta sti centu missi. E poi no è dignu di ‘nCavaleri mittirisi a tu per tu ccu ‘nporcu…Cci appizzati l’onuri..

Don Chisciotti- Basta! Non mi teniri! Stu scontru è troppu ‘mpurtanti ppi mia. Devo dimustrari a sti gintili dami di chi pasta è fattu Don Chisciotti….

Rusina e Sanciu- (Ad una voce) Pasta frolla!

Don Chisciotti- Sanciu, m’haju a fari canusciri!

Sanciu- Bravu! Facitivi canusciri ca a poi v’arrirunu ‘nda facci! (Lo lascia e indietreggia)

Don Chisciotti- (Con fare eroico) Porcu…fermiti…

Sanciu- (Credendo che parli con lui si blocca rimanendo con un piede alzato) E ccu si movi?! Non sapi cchiù comu chiamarimi: sceccu…. porcu…

Don Chisciotti- Fermiti porcu, cunsìdirati mortu, pirchì ccu ‘nsulu corpu di la mè Durlindana t’arriddùciu a sasizza e suppizzata!

Sanciu- Ah, sta parrannu co porcu! (Si sblocca)

Don Chisciotti- (A Don Pilatuni puntandolo con la spada) Vui…! Facemu cuntu ca siti ‘u porcu…

Pilatuni- Ju porcu? Ma comu vi pirmittiti ?

Don Chisciotti- Avanti, senza tanti storii… Ssà quantu voti l’hata fattu ‘u porcu, e ora ca mi servi unnu ppi fari da birsagliu, tuttu ca vi scrupuliati… Stativi fermu ddocu e non vi muviti…. Si stati fermu non vi dazzu nenti…

Pilatuni- (Spaventato) Ma chi vuliti fari?

Don Chisciotti- Cercu sulu d’arriscaldarimi un pocu. Forza, faciti ‘u porcu!

Pilatuni- (Grugnisce)

Don Chisciotti- Cchiù porcu ancora…

Pilatuni- (Si mette a quattro piedi e grugnisce)

Don Chisciotti- (Con la spada duella col “porco” Pilatuni)
Farò brunzeddi e spaghi di l’inziti, (Colpo di spada) Zzà!
e di lu sangu sanceli cunzati, Zzà-zzà
e di lu lardu misu in dui partiti, Zzà
l’una saimi e di l’autra salati. Zzà-zzà
Poi ccu la carni cundisciu li spiti, (Tutti gli altri) Zzà!
e di sasizza nni fazzu a pignati, (Tutti gli altri) Zzà-zzà!
suffritti l’interiora tutti uniti, (Tutti gli altri) Zzà!
e gilatina di li strimitati. (Tutti gli altri) Zzà-zzà!
Porcu, ti dedicu a sta gran biddizza; (Indica la Contessa)
prima eri nuddu, e ora si sasizza!! (Tutti) Zzà-zzà-zzà!
Porcu, a mia! (Da un colpo di spada sul capo di Pilatuni e fra gli applausi dei presenti esce dal fondo con fare eroico, seguito da Sancio. Gli altri li seguono con lo sguardo avanzando timidamente verso il fondo. All’improvviso Sancio ritorna di corsa, fra lo scompiglio degli altri)

Rusina- (Spaventata) Bedda mattruzza….

Sanciu- ….aiutu…aiutu….

Tutti gli altri- Scappamu! Scappamu!! (Cercano di salvarsi correndo a destra e a sinistra. La Contessa sviene sopra una panca)

Duchessa- Chi scantu ca mi pigghiai….

Contessa- Mi veni n’autra vota di sveniri!

Don Chisciotti- (Entrando con fare eroico, tenendo alta la spada) Non vi scantati cchiù di nenti! Lu periculu passa! ‘U porcu morsi ! 

Contessa- ‘U ‘mmazzastivu vui ?

Don Chisciotti- Cu sti mè stissi manu! Un colpu di spada, e nni fici sasizza! (Prende dalla saccoccia la salsiccia che prima aveva tolto a Sancio e la dà alla Contessa) Un piccolo omaggio della mia vittoria! (Gliela mette al collo a mò di collana)

Sanciu- (Che ha visto tutto) ‘A bedda sasizza c’hava sarvatu cci arrialau! E ora chi mangiamu cutupiddi?

Contessa- Don Chisciotti, m’aviti salvatu la vita e ju non sacciu comu disobbligarmi. (Le viene un’idea) Ah! Digniaticci almenu di essiri nostru ospiti a pranzu!

Don Chisciotti- (Va da Sancio) Sanciu?

Sanciu- Sì, principali?

Don Chisciotti- La signura Cuntissa mi vulissi ammitari a pranzu. Chi fazzu, accettu?

Sanciu- E unni ham’aghiri jennu datu c’arristamu macari senza sasizza!?

Don Chisciotti- (Alla Contessa) Va beni! Accetto il vostro invito mangereccio!

Contessa - Chi finizza!

Duchessa- Chi dilicatizza!

Rusina- Chi famazza!

Duchessa- Un veru gentilomu! (Ride)

Sanciu- E si vuliti, oggi ‘u putiti vidiri nesciri macari pazzu!

Duchessa- Comu sarebbi a diri?

Don Chisciotti- Oggi avrò l’onuri di ammustrarivi “Il mio ventre e il tergo ignudo” comu l’eroico Orlandu!

Rusina- Scansatini! Ci manca chissu sulu ppi essiri completu!

Pilatuni- Matri, chi hanu a vidiri ‘i mè occhi?! (Va via scandalizzato)

Contessa e Duchessa- Chi vergogna!

Don Chisciotti- Un Cavaleri erranti non si vergogna mai di nenti….

Carmelina- (Uscendo dall’osteria) ‘U pranzu è prontu!

Contessa- ‘U poi serviri, ‘u poi serviri!

Carmelina- Subbitu! (Rientra) 

I commensali prendono posto a tavola fra tante cerimonie sulla verandina dell’osteria

Carmelina- (Servendo a tavola) Chiddu di oggi è ‘mpranzu eccezzionali, tuttu a basi di virdura: ministruni; rocculi affucati; purpetta di ciuri di cucuzza; carduni passati all’ovu e ‘nzalata di citrola!

Rusina- Belli!

Carmelina- E ppi finiri, c’è stu vinu ca è ‘na sprimuta…..

Sanciu- (Interrompendola) ….di finocchi!

Carmelina- (Riprendendolo) ….di racina! Cretinu!! 

Sanciu- Siccomu dicisti ca oggi era tuttu a basi di virdura?… (Risate degli altri)

Don Chisciotti- (Vedendo Sancio mangiare) Scudieru bestialissimu e incivili, e chi è? Già stai mangiannu? Non vidi ca le signore ancora non hannu accuminciatu?

Sanciu- Ma ‘u ministruni s’arrifridda e ‘u vinu si quaria….

Don Chisciotti- Frena la tua fami atavica! Signora Contessa, signora Duchessa si vuliti incominciare il desinare….

Contessa- (Facendo complimenti) Chi c’entra, dopu di vui, miu “Eroi”!

Duchissa- (C. s.) Non prima di vui, “Nobili Cavaleri”!

Don Chisciotti- Quann’è accussì, non insistu! (Si precipita a mangiare)

Contessa- (Interrompendolo) Prima però si ci pirmittiti, vogghiu fari un brindisi.

Don Chisciotti- (Rimanendo col boccone in aria e un po’ contrariato) Giustu, un brindisi ci stà! Dopu però, lu vogghiu fari macari ju!

Contessa- (Riempie il bicchiere di vino e brinda)
“Fazzu ‘nmbrindisi all’istanti
a lu Cavaleri Erranti
ca ni vidi crudi e cotti
e si chiama Don Chisciotti!
(Applausi di tutti. Nell’allegria la Contessa versa il vino su Don Chisciotte) Schirzavu!
Don Chisciotti- (Alzandosi) Ora tocca a mia! (Riempie il bicchiere di vino e pensa) Quantu mi cuncentru un pocu…fari un brindisi ad hoc non è semplici..eccu…vinni…
“Ju mi chiamu Don Chisciotti…

Tutti- Bravu!!!

Don Chisciotti- (Continuando il brindisi)
“…Don Chisciotti di la Mancia
sia di jornu ca di notti….

Sanciu- (Interrompendolo) …ci havi gran duluri ‘i panza!

Don Chisciotti- (Guardando Sancio di sottecchi)
“…usu scudu, spada e lancia!
(Risatine delle Dame)
“Ma stamani, amici cari
sugnu ccà, fra dui gran Dami,
e non vogghiu propriu fari
la figura di…. (Cerca la rima) …la figura di…

Sanciu- La figura di ‘nsalami!

Don Chisciotti- Mutu sceccu! Sta rima non è cchiù valida! (Continua il brindisi)
“E perciò ‘nbrindisi fazzu,
benchì ancor non sugnu pazzu,
a Madama la Duchissa
e a la splendida Cuntissa!” 
(Applausi e “Bravo” di tutti)

Calaciuni- (Viene dal fondo non visto) Finalmente, jò sto accà! Dopo una longa camenada jò songo arrevato alla posada! Olè!

Duchessa- (A Don Chisciotte) Vi miritati un baciu! (Lo bacia) 

Contessa- Sì, è veru! (Lo bacia anch’essa) 

Calaciuni- (Vedendo la scena) Hasta la vista hombre, che vedos mai le pupillas de mì oci, la muchacha de mì corason est basatas das un viles caballero de miezza taccas… (Avvicinandosi a Don Chisciotte) A voio, Don como ve sanno sienteres, vi siete permettido de basar la segnora Contessa ca jò amo più de mì vida! Questo est un oltraggios che se puede lavares sulamiente cco la sangria!

Sanciu- Bonu, a sangria mi piaci! Purtatamminni mezzu litri!

Calaciuni- Sangria de toros! (Sfodera la spada)

Don Chisciotte- (fa lo stesso e lo imita) Spagnolettas de mì pantalon, fatti suttas se hai curaggios nel corason che te sportusos tutto il bracalon! (Duellano)

Donne- (Gridano dallo spavento in maniera comica)Ah! Aiutu! S’ammazzanu!!

Sanciu- (Intervenendo) Calma! Calmativi!

Pilatuni- (Sentendo il trambusto entra in scena) Chi fù, chi successi?

Don Chisciotti- Nenti, nenti, non vi scantati, non ha successu nenti! Stu pazzu di catina di spagnolettos, mi ha sfidatu a duellu, pirchì dici…. “Ca jò appi l’ardiri di basares la Contissas che est la so muchacha amata!”

Calaciuni- (Smettendo di duellare) Bastas lievamoces manos!

Pilatuni- La Cuntissa finu a prova cuntraria è la mia amata, perciò caru Don Chisciotti, stu duellu l’haviti a fari ccu mia! (Esce la spada)

Calaciuni- Jò, Don Calaciones, songo estato lo primero a sfidar Don Chisciotti e doncas spiettas a migo!

Pilatuni- A mia!

Calaciuni- A migo! A migo!

Pilatuni- Amicu, amicu? Cu vi canusci?

Calaciuni- A migo, vol diri “a mia”! Ca ‘mparatevi lo spagnolos!

Sanciu- (Intervenendo) Un mumentu, un mumentu! Stati facennu tutti cosi vuatri, manichi e quartari! Ju pensu ca la decisioni spetta a la signura Cuntissa ca è la persona contesa! Doncas segnoras Contessas, s’accomodasses….

Contessa- Datu ca tutti tri sunu in lizza ppi stu duellu e non vogghiu fari tortu a nuddu, e datu ca tutti tri sunu digni di li mei grazii…. Dicidu ca stu duellu l’hannu a fari di ‘na parti Don Chisciotti, e di l’autra Don Calaciunes e Don Pilatuni assemi….

Don Chisciotti- Contru a dui haju a duellari?

Pilatuni- Ottima pinsata!

Calaciuni- Stupiendas….

Don Chisciotti- (Con poco coraggio) Bella appiddaveros!!

Contessa- Sanciu farà di judici. M’arraccumannu, devi essire un duellu fattu a regola d’arti, e putiti usari prima la spada e poi la pistola.

Sanciu- Ma d’accussì unu c’è periculu ca po’ macari moriri! Veru principali?

Contessa- Nenti storii. Cu si senti omu d’onuri accetta la sfida, annunca non nni parramu cchiù e m’attrovu a n’autru Cavaler Serventi!

Don Chisciotti, Pilatuni e Calaciuni- (All’unisono) Accettiamos!!

Sanciu- (Rivolto alle donne) Ppi favureddu, allura, vui mittitivi di latu. (Poi ai tre) I duellanti inveci, anzi, i triellanti, si mettunu ccà ‘o centru. (I tre eseguono) Regole: prima s’accumencia ccu la spada. Si ccu la spada non siti capaci di spurtusarivi li panzi, si continua ccu la pistola finu a quannu qualcunu non sarà firutu! E’ tuttu chiaru?

I tre- (All’unisono) Sì!!

Sanciu- Allura…Di ‘na parti si posizionanu Don Calaciunes ccu Don Pilatunu, e di l’autra Don Chisciotti di la Mancia! (Rivolgendosi a Don Chisciotte con commozione) Curaggiu principali, vui ca aviti cummattutu contru a eserciti sani, chi v’anu ‘a pariri dui spadaccini….

Don Chisciotti- Non ti scantari, fidu Sanciu! Già sentu la vittoria in pugnu! (Poi all’orecchio di Sancio) Po’ sì o po’ nò, dilla ‘na prijera ppi mia!

Sanciu- Attenzioni! Al mio tre, putiti accuminciari. Unu, dui e tri! (Si nasconde dietro la tavola portandosi qualcosa da mangiare)

Pilatuni- A nui! (Si mette in guardia)

Calaciuni- A nos! (Si mette in guardia)

Don Chisciotti- A vui e a vos!! (Si mette in guardia)

Calaciuni- Incognas!

Pilatuni- Fatti ammèri ccà!

Don Chisciotti- Avvicinativi!! (Si lanciano gli uni contro l’altro. Duellano dandosi finti colpi poiché non si colpiscono mai)

Pilatuni- Pigghiti chistu….ttà!

Calaciuni- Arripigghiati st’autros…ttà…ttà!

Don Chisciotti- Spulpativi stu colpu….ttà…ttà….ttà!! (Ognuno ha paura dell’altro e duella a dovuta distanza)

Contessa- (Intervenendo) Alt! Basta! E chi è? A quantu vidu ‘nta l’arti di la spada siti boni a fari sulu purtusa ‘nta l’aria ! Comunque, ciononostanti, tantu mi basta! L’onuri è salvu e si vuliti…putiti macari fari paci!

Pilatuni- Giammai!

Calaciuni- Non sia mais!

Don Chisciotti- Non sia mais giammais!!

Sanciu- Chista sì ca è siti di sangrias!!

Don Chisciotti- Di sta tenzoni nesciu o vivu o mortu! Oggi, Sanciu, mi battu ppi l’eternità! E si moru tutti si ricorderanno di Don Chisciotti di la Mancia comu l’eroi dei due mondi: il mondo dell’anuri e chiddu di l’amuri!!

Sanciu- Chi belli paroli però ca sapi diri ‘u mè principali!! Ma chi stati ‘ncucchiannu principali… “Megghiu vivu scurdatu da tutti, ca mortu arriurdatu sempri!!”

Calaciuni- (A Don Chisciotte) Jò me voleres abbeverare de la tos sangrias!!

Pilatuni- (A Don Chisciotte) A mia m’abbasta lassariti ‘nsegnu di lu mè sdegnu!

Duchessa- Bellu, bellu, mi ‘sta piacennu!!! Allura datu ca li sfidanti si dileggianu ancora, non fussi giusti ca lu duellu cuntinuassi ccu li pistoli ca su megghiu di li spadi?

Sanciu- Veramenti a megghiu jucata è a oru e non a spadi!

Contessa- Ottima pinsata cara Duchissa. Sanciu vai a pigghiari li pistoli.

Sanciu- (Andando a prendere le pistola nella locanda) Ch’è bellu, stavota ‘u me principali mori di sicuru…’na badda non ci la leva nuddu! (Via)

Duchessa- (Ridendo) Ch’è bellu, ch’è bellu! Sarà un vero duello epistolare! (Ride) 

Sanciu- (Rientra con le pistole e mentre le distribuisce parla)Chisti sunu li reguli di lu duellu cu li pistoli: spaddi contru spaddi, faciti cincu passi, vi girati e poi vi sparati ‘nte corna… cioè vuleva diri… ‘nta testa o unni megghiu vi pari. (Agli altri) Nuatri ammucciamuni, pirch’ ‘i baddi non hannu occhi e non vulissi ca finissi comu ddu pruverbiu ca dici: “Spara a ccu visti e ‘nserta a ccu non visti!” (Ai tre) Siti pronti? Cuntu finu a cincu. Unu...dui...tri...quattru...cincu !

A cinque esce Carmelina dalla locanda che inavvertitamente fa cadere a terra una grossa pentola di rame che procura un rumore simile allo sparo di una pistola. I tre duellant,i che si trovano ognuno spalle a l’altro, cadono a terra credendosi colpiti.

Sanciu- Putenza di ‘na pignata! Cco sulu sgrusciu ‘n’ammazzavu a tri! (Rivolto ai duellanti) Arritirativi ca ci la ‘nsirtati!!

I tre rendendosi conto dell’accaduto, si alzano e, mentte si chiude il sipario, rincorrono Sanciu fra le risate delle donne che si trovano in scena.

FINE ATTO PRIMO


ATTO SECONDO

Stessa scena dell’atto primo. Nel pomeriggio della stessa giornata.

Contessa- (Seduta al tavolo sotto la verandina. Sta scrivendo)

Carmelina- (Con una scopa spazza la verandina)

Calaciuni- (Venendo dal fondo, non visto dalle donne) Donde stade la mì amorosa? Ah, este là che stà escribiendo. Ch’è mielosa, ch’è graziosa quando escribe! Jò non la volere importunar… Jò me la volere godere in esto modo, lontanamiente. (La guarda con passione, poi scorge Pilatuni che viene dal fondo) Mira…mira…arriba Don Pilatuni el migo rival en amor. Ma che espera esto da la mì amada Contessa? Meglio che mi ammuccios. (Si nasconde)

Pilatuni- (Entrando) Oh! L’amuri miu ccà è! Sta scrivennu! Ch’è duci, quantu è aggraziata quannu scrivi! Non la vogghiu disturbari. La vogghiu lassari sula sulidda! (Scorge a Calaciuni) No, non è sula. C’è macari ddu tiraciatu di Don Calaciuni. (Si nasconde) Ma chi spera chistu di la me amata Cuntissa? (I due, nascosti, mandano baci e sguardi languidi all’indirizzo della Contessa)

Carmelina- (Che ha visto tutto) Signura cuntissa, li so dù spasimanti su misi di punta comu dù cani di caccia….

Contessa- E chi stanu facennu di precisu?

Carmelina- Si la stannu mangiannu ccu l’occhi, a vostra eccellenza, e ‘nto frattempu l’unu talia a l’autru ppi vidiri zoccu è ca fa, ma nuddu si decidi di fari la prima mossa. Su appiddaveru dù baccalaruni!

Contessa- (Parlando volutamente ad alta voce per farsi sentire da i due amanti) Carmilina fai puri li tò sirvizi ccu comudu, mentri ju scrivu ‘na littra d’amuri a lu mè amanti!

Pilatuni- (Contento) Sta scrivennu a mia!

Calaciuni- (Contento) Sta escribiendo a migo! Cuanto mi querier bien! (Fa un movimento strano che lo fa inciampare e quindi scoprire dal nascondiglio)

Pilatuni- (Notando Calaciuni) Nobili cavaleri, chi stati facennu ddocu?

Calaciuni- (Fingendo indifferenza) Jò? Nada! Nada de niente! Priendivo un pochetito d’arias! Est vù?

Pilatuni- (Inventando) Purè! Sugnu ccà ppi respirari aria pura…Ma datu ca cci siti vui..

Contessa- (Scrivendo dice ad alta voce) Amuri….

I due- (Sospirano) Ah!!

Contessa- (C.s.) Amuri….

I due- (C.s.) Ah!!

Contessa- (C.s.) Amuri miu…

I due- (Con un lumghissimo sospiro) Aaaahhhhh!!!!!

Contessa- No, non mi piaci! (Appallottola la lettera e la butta via fra i due)

I due- (Si accostano per prendere la lettera. Avviene una disputa. L’uno la leva all’altro, poi cominciano a prendersi a pugni.)

Contessa- (Sedando la lotta) Ma signuri mei, chi cumpurtamentu è chistu? Non è dignu di dui nobili Cavaleri quali sacciu ca vui siti? Una Dama non po’ scriviri in santa paci ‘na littra senza ca vuatri faciti tuttu stu schifiu? E chi schifiu è? (I due rispondono all’unisono le due battute seguenti)

Calaciuni- De grazias ve domandos escusa. Volevos saperes, si est lecito, a chi estavate escribiendo!

Pilatuni- Di grazia, v’addumannu scusa, vuleva sapiri, siddu è lecitu, a cui stavivu scrivennu!

Contessa- (Rivolgendosi ora all’uno ora all’altro) A lu mè amanti….a los me amantes.. a Don Chisciotti!

Calaciuni- E los mì amores donde lo collocates?

Pilatuni- E chiddu mè unni l’abbiastivu?

Contessa- A nudda banna… a nos bannas!

Calaciuni e Pilatuni- (Si prendono per mano come due innamorati, credendo, ognuno, che sia la mano della Contessa.) Ju vi amu! – Jò ve chero! – Ju vi amu! – Jò ve chero!

Contessa- (Vedendosi ignorata) Sugnu ccà! (I due le vanno accanto) Si è veru ca mi amati tantu tantu, v’addumannu ‘nfavureddu….

Pilatuni- Tuttu chiddu ca vuliti!

Calaciuni- Todos quellos che reclamates!

Contessa- Itimi a circari a Don Chisciotti!

Pilatuni- Ju v’amu, però non vi lu cercu!

Calaciuni- Jò ve chero, ma non me scuegno de achì! (I due assumono posizioni statuarie e nello stesso tempo comiche)

Contessa- (Fingendo) Ah! Mè infelici, comu fazzu, comu fazzu…. Tutti diciunu di vulirimi beni, ma nuddu è dispostu a fari una sula di li mè vuluntà! Sti dui Cavaleri diciunu di amarimi, ma inveci non è veru nenti! Pirchì si fussi veru ca m’amanu, inveci di arristari ‘mpalati comu a dui salami…

Calaciuni- Como?

Contessa- (A Calaciuni) Soppezzatas! (Riprendendo)……issunu a circari, senza pinsaricci dui voti, lu mè amatu Don Chisciotti! E ccu sa ca ‘njornu, (A Calaciuni) unos dias, (Riprendendo) stufannimi di Don Chisciotti, non sdivacu….

Calaciuni- Como?

Contessa- Sdivacos……

Calaciuni- Ah, sdorrobbares!

Contessa- (Riprendendo) Non sdivacos lu mè amuri versu unu di vuatri dui! Chi svintura!! Chi svintura!! Chisti non meritanu mancu di essiri priati! Adios…. Addio… Adieau!!! (Va via entrando nella locanda mentre i due rimangono di stucco)

Pilatuni- Certu ca fussi cosa di non amarla cchiù!

Calaciuni- En verdad nos amatelas piùs…. La amirò soltantamientes jò!

Pilatuni- Vi piacissi è veru? Ma ccà v’arresta! (Fa segno alla gola) Tantu haju a fari ca l’haju a fari innamurari di mia!

Calaciuni- E’ tiempos perdito. La Contessas amas soltantamientes a migo….

I due- (Ripetendo alternativamente) A mia! – A migo! – A mia! – A migo!

Pilatuni- Amicu, amicu! Ma cui vi canusci?

Calaciuni- A migo… veni a diris: a mia! Ca ‘mparativi lo spagnolos!

Carmelina- Ascutati a mia… la signura Cuntissa, nni sugnu cchiù ca certa, è innamurata di unu di vuatri dui, non di Don Chisciotti! Criditi a mia! E’ tutta ‘na finzioni ppi farivi gilusiari cchiù assai! (Entra nella locanda)

Calaciuni- Est la verdate. Sai che jò te dicos caru Pilatunis? Semos dos burri, dos sceccos con todas la cabezada!

Pilatuni- Comu?

Calaciuni- Semu dù scecchi ccù tutta ‘a tistera, mancu? Ca ‘mparativi lo spagnolos!

Pilatuni- ‘Nquantu a tia, ca eri sceccu, già lu sapeva da tantu tempu! Inveci ppi quantu mi ruguarda… mi nni accorgiu sulu ora!

Calaciuni- No est mai troppos tardas!

Entra Don Chisciotte deguito da Sancio

Don Chisciotti- Sanciu, vai a pigghiari li nostri bagagghi! Passa avanti. Ju vogghiu arristari ancora n’autru tanticchia, pirchì vogghiu ammazzari, definitivamenti, ddu giganti ca s’attrova ddà fora.

Sanciu- Non vi po’ paci ah? Ppi forza vuliti sfasciari, definitivamenti, ddu mulinu a ventu? E ccu vi po’ diri cosa?!

Don Chisciotti- Ti dissi ca chiddu è ‘ngiganti ca furrìa li brazza di ‘sta manera… (Muove le braccia a mò di mulino)…e vinni ccà ppi mettiri alla prova lu mè curaggiu. E vidiri macari si sugnu degnu di stari a lu latu di la mè amata duci Dulcinea!!

Sanciu- N’autra vota’ Principali, viditi ca chiddu è ‘nmulinu a ventu! Non è un giganti!

Don Chisciotti- Sceccu! E’ ‘ngiganti! E ccu la mè spada… (Finge di avere una spada in mano) …cci rumpu li so quattru brazza! Ttà-ttà-ttà-ttà!!! Vistu? A propositu, unn’è la mè spada?

Sanciu- Principali…. Siccomu la vostra spada… aveva fami di carni.. comu sempri diciti vui… la utilizzai pp’arrustiri ‘a sasizza allo spiedo!

Don Chisciotti- Aaaahhhhh! Che disonore! Utilizzasti una nobile spada ppi un rustico spiedo? (Gli da uno scappellotto) Vammi a pigghiari la spada! Sasizzaru!

Sanciu- Comu cumannati vui principali. A vaju a pigghiari di cursa! (Esce)

Fra don Pilatuni e don Calaciuni nasce una tenzone.

Calaciuni- A los armos, a los armos! (Si prepara da una parte con la spada in pugno)

Pilatuni- (Meno convinto) All’armi, all’armi! (Si prepara da un’altra parte con la spada in pugno. I due assumono posizioni comiche)

Calaciuni- Alla pugnas, alla pugnas!

Pilatuni- (Non comprende) Ah, voi fari a pugna?… Sta beni.. (Getta la spada)

Don Chisciotti- (Intervenendo) Ma no, quali pugna e pugna! Chistu d’accussì non è un duellu fra dui Cavaleri! E’ un duellu fra dui vastasi do portu! Don Pilatuni ripigghiativi la spada e accuminciati n’autra vota!

Pilatuni- (Innervosito) Ma non vi putiti fari l’affariceddi vostri?

Calaciuni- (Mettendosi in posa) Jò songo preparado!

Pilatuni- (Prendendo la spada) E ju macari! In guardia!

Don Chisciotti- Via! 

Calaciuni e Pilatuni- (Si avvicinano lentamente per studiarsi meglio)

Pilatuni- (Che non ha voglia di duellare) Vacci alleggiu don Calaciuni! Teni calata la spada ca d’accussì mi poi stuppari ‘n’occhiu! Cala la spada t’haju dittu….

Calaciuni- (Fingendo coraggio) A chì, ne los pettos ce doveros sportusares…

Pilatuni- (Dando consigli poco bellici) Ti dissi di tiniri calata ‘sta spada. Quantu voti ti l’haju a diri? Anzi ‘u sai chi facemu? Giramu ppi tuttu ‘u curtigghiu e tannu ni firmamu finu a quannu nin nni stancamu….

Calaciuni- (Che anche lui non ama duellare)Buonas pensatas!…. Girotuendos, alè! (Girano per il cortile senza mai colpirsi)

Don Chisciotti- (Incitandoli) Forza chi cci aspittati a darivi ‘i primi colpi di spada? Avanti, avanti, cummattiti, duellate comu veri Cavaleri!

I due non hanno voglia di colpirsi, anzi iniziano uno strano duello fatto di inchini e passi di danza. Don Chisciotte si addormenta.

Contessa- (Entra in scena fingendosi spaventata) Don Calaciuni, don Pilatuni, curriti, curriti! La signura Duchissa, sintennu ca vi stavivu duellandu ppi quistioni d’amuri, unni idda non ci trasi ppi nenti, si voli ammazzari ccu ‘na cutiddata ‘nto pettu! Chistu ppi vuatri dui. Pirchì, idda dici, vi ama tantu tantu tantu!

Calaciuni- (Incredulo) Como? La Duchessas se volere matar por mì? Doncas est ellas la muchacha che è dignas de los mì amor, e para nada vos! Adios segnora Cuntissas, femena ingrata! Jò vados da la mì amorosa che si stà fidduliannus por mì! (Andando) Arribo, arribo Duchessas de mì corason! Songo tutto por tì! (Corre verso la locanda, ma entrando inciampa facendo un grandissimo rumore) Ahi! Sangria de toros!

Pilatuni- Ma ju dicu sta signura Duchissa, non si puteva pigghiari collira prima, accussì ju e don Calaciuni non facevumu stu tirribbili duellu all’ultimu sangu ? Sugnu tuttu sudatu ppi lu gran sforzu ca fici, c’è periculu ca si non mossi cca spada pozzu moriri di pulmuniti!

Contessa- Pilatuni! Pilatuni! Pi-la-tu-ni!! (Si avvicina con fare sinuoso) Pilatuni, ‘stu duellu che hai fatto, mi fici capiri ca sì propriu tu l’amanti ca ju haju a scegghiri! (Gli prende la testa e gli arruffa i capelli) Tu sì veramenti curaggiusu, gagliardu, forti, fieru e spadaccinu insuperabbili! Ti vogghiu tuttu ppi mia! Tuttu ppi mia, tuttu ppi mia!

Pilatuni- (Stravolto) Tuttu ppi tia?

Contessa- Sì, sì! (Poi risoluta) Vasimi!!

Pilatuni- (Incredulo) Co….co….comu? Ta…ta…t’haju a va…va…vasari?

Contessa- (Concedendosi) Vasimi! (Gli offre la bocca)

Pilatuni- (Impacciato) Ma… ccà… fora… m’affruntu…. Megghiu intra, veru?

Contessa- Sì, megghiu intra!! 

Pilatuni- (Cerca di prendere in braccio la Contessa ma questa è troppo pesante. Alla fine la Contessa prende di peso a Pilatuni e se lo porta dentro la locanda)

Don Chisciotti- (Rimasto solo, è disperato) Ah!… Dulcinea…. Pirchì sulu tu non impazzisci d’amuri ppi mia? (Si lamenta comicamente) Ahi!…Ahi!….

Carmelina- (Uscendo dalla locanda) Chi è ca aviti Don Chisciotti? Chi vi successi? Vi servi cosa? Cu ‘sti lamenti mi pariti ‘nviteddu orfanu!

Sanciu- (Rientrando con la spada) Principali, ccà c’è a spada…..

Don Chisciotti- (A Carmelina) Eh, cara Carmelina.. staju studiannu ‘na cosa ca non poi capiri né tu né li pari toi. Staju studiannu comu addivintari pazzu! Ah…ah…ah!!!

Carmelina- (Spaventata) Ah!

Sanciu- (Spaventato) Ah!

Carmelina- (Spaventata dallo spavento di Sancio) Ah!! (Scappa via)

Don Chisciotti- Sanciu, staju studiannu comu addivintari pazzu!!!

Sanciu- E c’è bisognu ca cci studiati, principali? A vui vi veni accussì normali! Senza sfurzarivi già pariti pazzu! Vi lu giuru! Pazzu autodidatta!!!

Don Chisciotti- (Dandogli uno scappellotto) Servu ‘ngnuranti ca non capisci nenti! E’ difficili studiari la pazzia! Haju a nesciri pazzu comu a Orlando. Pazzu ppi la mè bedda e duci Dulcinea!

Sanciu- Ma non si n’accorgi nuddu si ora non nisciti pazzu, pirchì a genti appena vi vidi dici: Bih varda, ddà c’è ‘npazzu!

Don Chisciotti- (Altro scappellotto) La mè pazzia ha essiri ‘na cosa di intra, dall’interiora non esteriormenti. Non m’interessa nenti si la genti mi pigghia ppi pazzu. Ju, ju m’haju a sentiri pazzu. E cumpuri ca mi sforzu, non mi ci sentu, non ci arrinesciu! (Piange) Quantu sugnu sfurtunatu! Non sugnu pazzu…. Non sugnu pazzu… (Grida) Non sugnu pazzu… Non sugnu pazzu!!!

Sanciu- Principali ppi carità non faciti d’accussì annunca ‘a genti appiddaveru vi pigghia ppi pazzu!

Don Chisciotti- (Urlando ancora più forte) Ma ju non sugnu pazzu!

Sanciu- Principali, vuliti addivintari pazzu?

Don Chisciotti- Sì, pazzu, pazzu ppi la bedda Dulcinea!!

Sanciu- E allura principali ascutati ‘stu mè cunsigghiu: ju canusciu ‘nmodu ppi addivintari pazzu ‘ntempu tri secunni!

Don Chisciotti- Ah sì? E qual è qual è??

Sanciu- Mittitivi supra stu sgabbellu… (Don Chisciotte esegue) …isati ‘nperi… poi ccu ‘na manu dativi pugna ‘nta testa… e cantannu cantannu vi mittiti a diri “Oh quant’è bellu pigghiari pugna ‘nta testa trallalleru trallallà, non sugnu pazzu ma fazzu festa trallalleru trallallà!” Si subitu n’addivintati pazzu, s’ha perdiri ‘u nomu di Sanciu Panza.

Don Chisciotti- (Sullo sgabello esegue cantando il consiglio di Sancio)

Dal fondo si sente un rumore assordante e spaventoso

Carmelina- (Entra in scena fingendosi spaventata) Aiutu! Aiutu! Mattruzza bedda, chi sta succidennu? Chi è stu sgrusciu accussì spavintusu?

Sanciu- (A don Chisciotti) Principali, principali ‘u stati sintennu ‘stu sgrusciu tirribbili?

Don Chisciotti- (Smette di cantare e a darsi pugni in testa) Sì ‘u sentu! Forsi sta arrivannu un esercitu di suldati nimici!! (Scende dallo sgabello) Non vi scantati ca ccà ci sugnu ju ca v’addifennu. Ju, don Chisciotti contru a tutti!!

Carmelina- Vui sulu contru a tutti? Non faciti pazii!! Chi è addivintastivu pazzu?

Sanciu- ‘U viditi principali ca co mè sistema addivintastivu pazzu appiddaveru?

Don Chisciotti- No, non sugnu pazzu, non sugnu pazzu! Sugnu saviu, sugnu n’omu raggionevuli!

Entra in scena don Calaciuni travestito da diavolo. Butta in aria della farina.

Carmelina- (Finge di spaventarsi) Beddamatri chi spaventu….’u Diavulu!! (Via)

Sanciu- (Veramente spaventato) Aiutu principali…’U Diavulu in carni ed ossa!!

Don Chisciotti- (Con fare ardimentoso) Cu è ca sì? Chi voi? Arrispunni, non ti scantari…. Parra parra… Non ti scantari di don Chisciotti!!

Calaciuni- (Con voce artefatta) Ah… ah… ah…. Jò me doveres escantare de tigo? Jò songo los diables Astarotti!

Don Chisciotti? A ‘sta notti?

Sanciu- Sì a ‘sta sira!!

Calaciuni- (Ripetendo più forte) Astarotti!! Astarotti!!

Don Chisciotti- Va bèh ‘u capii, Astarotti. C’è bisognu ca jetti vuci? E chi voi?

Calaciuni- Mi mandas la Maga Melissa… la maga doble! Grannissimu… mucho grandi Eroi!! Ah… ah… ah….!!

Don Chisciotti- E chi voli la Maga Melissa di mia?

Calaciuni- Voles che l’attiendi a chì!

Don Chisciotti- A chi?

Calaciuni- A tias!! Perché ellas este venir con la hermosa Dulcinea. E puesto che la hermosa Dulcinea è stata estracangiata da los Magos Fristuni in villosa, larias, porcherias, sodicias e insonsatas…. las Maga Melissa, por los tò immiensas mierdad…

Sanciu- Auh, senza sbagghiari a parrari co mè principali! Chi significa “mierdad”?

Calaciuni- Mierdad vol dire “meriti”. Doncas la Maga la voleres fares arreturnare nuovamiente la Dulcinea de los primero estato… vale a dir: hermosa, geniosa e affascinosa. Hai tu compriendido? Doncas, cosa jò debbo riferires a la Maga?

Don Chisciotti- Cci dici ca ju l’aspettu ccà, immobili comu ‘na statua! E si mi fa turnari a Dulcinea, bedda comu prima, mettu a sua disposizioni la mia spada e lu me curaggiu. Ora ti nni poi iri! (Assume una posizione da statua eroica)

Calaciuni- Va bien, mucho grandi grandissimu Eroi e figghiu di…. Eroi!! (Butta della farina su don Chisciotti) Provoles priesto ripuortame da las Maga Melissa! (Via)

Sanciu- Varda varda chi casu stranu. Ju a ‘sta matina ppi munzignaria cci dissi ‘o mè principali ca Dulcinea era stata trasfurmata in viddana, e ora inveci arrisuttavu ca è veru! Cosa di non cridiricci. Principali m’ha cascari a lingua si dicu cchiù n’autra munzignaria!!

Ritorna don Calaciuni, sempre travestito da diavolo, seguito dalla Duchessa e dalla Contessa da Maga Melissa – un corpo con due teste e quattro mani – e da Rosina truccata da Dulcinea e vestita elegantemente. Si evince chiaramente che è una burla nei confronti di don Chisciotte.

Calaciuni- (A don Chisciotte)Est arribata la Maga Melissa congiunta a las tò preziosa ed beddas Dulcinea! Miettiti en ginocchios!! (Va via)

Don Chisciotte- (Inginocchiandosi) Inginocchiati macari tu Sanciu!

Sanciu- (Inginocchiandosi mal volentieri) Ma chi c’entru ju vulissi sapiri…..

Don Chisciotti- (Dandogli uno scappellotto) Mutu sceccu, non discutiri!!

Sanciu- (A parte) A prossima vota ca mi duna ‘na scoppula, ‘u fazzu scuppulari!! 

Duchessa- (Con voce artefatta) Vegnu ‘nti tia da l’antica e distrutta grutta di Magu Merlinu, oh famusu Cavaleri Erranti! Chista ca vidi a lu mè latu è dda picciotta ca di Riggina addivintavu viddana, e ju ‘a vinni a purtari davanti a tia ppi putiricci strogghiri l’incantesimu! Ma la mavaria ca cci havi di ‘ncoddu non ci la poi livari tu… ci la po’ livari sulamenti lu tò scudieru Sanciu!!

Sanciu- Varda ch’è bella chista!? E comu ci la pozzu livari ju?

Don Chisciotti- (Abbracciando Sancio) Sanciu, sì l’omu cchiù furtunatu di lu munnu! Non sai quali onuri e quali gloria t’aspetta! (Alla maga) Parrati….Maga, diciticci com’è ca Sanciu ci po’ livari la magaria a la mè duci Dulcinea!

Contessa- (Con voce artefatta ma diversa da quella della Duchessa) Dì ‘na manera semplici…..

Sanciu- (Sentendo una voce diversa) Chi è s’arriciatavu a vuci?

Contessa- (Continuando) Prima s’ha dari 3.535 timpulati ‘nta facci e poi s’ha dari 3.527 pirati ‘nto culu, e sulu accussì Dulcinea po’ riturnari ad essiri ‘n’autra vota la bedda di li beddi e la tò amanti ppi sempri!!

Sanciu- (Insorgendo) Unni, quannu, quali timpulati e pirati, e chi è niscitivu tutti pari pazzi?

Don Chisciotti- (Cerca di convincerlo) Prestu Sanciu, accumencia a dariti ‘i timpulati, cca ppi li pirati cci pensu a daratilli ju!

Sanciu- Ah! Ma allura sciamunistivu appiddaveru tutti?! 3.535 timpulati…. 3.527 pirati…. E chi attruvastivu ‘u fissa?

Don Chisciotti- Sanciu, ti l’avissi a dari macari ca fussinu centumila! Chistu è un onuri ca non t’accapitirà mai cchiù ‘nta la vita, ‘u voi capiri? 

Sanciu- E ju non lu vogghiu st’onuri!

Don Chisciotti- Ma la mè duci Dulcinea pirchì non parra? Pirchì non dici nenti?

Duchessa- Appena Sanciu accumencia a darisi ‘i primi timpulati, Dulcinea si disincanta e parra! Prima cci volunu ‘i timpulati!

Don Chisciotti- (Incoraggiando Sancio) Forza sceccu! Accumencia ccu ‘sti timpulati! Ca sugnu ammenzu a li spini!

Sanciu- (A parte) Ma varda chi cosa vah! Iddu si mangia ‘i fungi avvilinati, e a mia m’ha dòliri ‘a panza! Pazienza! (A don Chisciotte) Accuntu mi nni dugnu dui suli, va beni? Sulu dui! (Si dà due schiaffi)

Rosina- (Come per incanto incomincia a parlare. Però con voce sopranile) Oh! Finalmenti pozzu parrari. Unn’è? Unn’è lu mè amuri? Unn’è? Pirchì non lu vidu? Chisciottinooooooooo!!!!!!

Don Chisciotti- E chi è non mi vidi? Non cridu ca arristavu orba?

Contessa- Ancora non è completamenti disincantata. Facci dari a lu tò scudieru autri timpulati e vedrai ca cci veni macari ‘a vista!

Don Chisciotti- (Prendendo a calci Sancio) Spicciati scudieru di mezza tacca! Non lu vidi comu soffru? Ti voi dari l’autri timpulati? Non mi fari stari mali, non mi fari soffriri! Non lu vidi comu soffru?

Sanciu- varda ch’è bella st’autra? Ju mi dugnu ‘i timpulati e iddu soffri! Pazienza. Mi nni dugnu ‘n’autri dui, va beni? (Si dà due schiaffi)

Rusina- (Apre subito gli occhi e vede don Chisciotte) Ah! Sì! Ora ti vidu…

Don Chisciotti- Ch’è bedda! Mi vidi!

Rusina- ….amatu Chisciottino di lu mè cori! Veni ccà, fatti tuccari!

Don Chisciotti- (Avvicinandosi a lei) Ccà sugnu amuri miu!

Rusina- Chisciottinooooooo…….

Don Chisciotti- Non mi chiamari Chisciottino davanti a tutti, ‘u sai ca m’affruntu!?

Rusina- (Stringendogli le mascelle con le dita della mano) Beddu, beddu appiddaveru! Masculu ca tutti li fimmini vulissinu pp’amanti! Omu chinu di grazii divini! Testa ca è ‘nscrignu di ‘nciriveddu cchiù unicu ca raru……

Sanciu- (A parte) Menu mali ca l’havi iddu sulu…

Rusina- Cavaleri intilliggenti, superbu, forti…. ‘nsumma ccu ‘na sula parola: E-R-O-I!

Don Chisciotti- (Stretto nella morsa di Rosina) Ahi… ahi! Mi scugnasti ‘nmasciddaru!

Pilatuni- (Entra in scena travestito da principessa orientale. Il viso è coperto da un velo e quando lo toglierà mostrerà una enorme barba finta. Parla con voce femminile) Là là là là là là, putintissimu eroi, sulu tu mi poi salvari! Ju sugnu la principissa Hannaghyllàh, principissa araba, là là là! Mi succidivu ‘na disgrazia! Tu ha sapiri ca ju sugnu famusa ‘nta tutta l’Arabia, là là là, pirchì sugnu ‘a megghiu ballerina di la danza del ventre! Non ppi nenti mi chiamu appuntu Hannaghyllàh! Ha sapiri macari ca sugnu gemella di Hannaghyccàh, mè soru, menu brava di mia p’abballari la danza del ventre!.. Là là là là! Ora ‘sta mè soru, siccomu è tanta malvagia e voli arristari idda sula l’unica ballerina della danza del ventre, s’arrivulgiu al Mago Malamprunu ppi farimi mòriri. Sta disgraziata! Ma ju, siccomu sugnu picciuttedda sperta, cci fici ‘na bella danza del ventre a lu Magu… d’accussì….. (Esegue una danza del ventre orribilissima)…e ‘u Magu, siccomu cci piaciu comu abballai, ebbi cumpassioni di mia e inveci di farimi moriri mi fici addivintari barbuta! (Si scopre il viso e mostra una fluente barba)

Sanciu- Ch’è laria malanuvazza!

Pilatuni- Sì beddu tu!

Don Chisciotti- E ju chi pozzu fari? Chi voi ca ti fazzu a varva? Chi sugnu varveri? Ju sugnu Cavaleri. Cavaleri Erranti. Arricordatillu!

Pilatuni- Nonsignuri! Lu Magu Malamprunu mi dissi ca sulu don Chisciotti, vulannu ‘nta l’aria e jennu ‘nta lu regnu di Candaja, ca s’attrova ‘nta luna, po’ livari ‘st’incantesimu. Non sulu, ma a lu stissu tempu po’ fari pàriri ancora cchiù bedda la so duci Dulcinea!

Rusina- Amuri miu ti pregu cerca di vulari ‘nta lu regnu di Candaja accussì addiventu cchiù bedda!

Don Chisciotti- Pi tia fazzu chistu ed autru! Datu ca mi lu cumanni tu, accunsentu! Ma comu fazzu a vulari ‘nto regnu di Candaja? Ca s’attova ‘nta luna? Mi cci vulissi l’Ippogrifu, lu cavaddu alatu di Astolfu! Unni lu pigghiu?

Duchessa- Nenti paura don Chisciotti, la Maga Melissa ti procurerà ‘stu cavaddu. (Chiamando) Carmelina, Carmelina vidi ca ‘nta stadda si è materializzatu un cavaddu, è l’Ippogrifu di Astolfu, pigghialu e portalu ccà!

Carmelina- Subitu!

Contessa- (A don Chisciotti) Ora vidi chi bellu cavaddu c’è priparatu ppi tia, Cavaleri erranti. Un veru prodigiu!

Carmelina- (Aiutata da don Calaciuni porta un cavallo di cartapesta, con buco al centro, senza zampe e con bretelle in moda tale da farvi entrare don Chisciotte che lo aggancia con le bretelle e usa le proprie gambe come fossere quelle del cavallo) 
Ccà c’è ‘u cavaddu! Bellu appiddaveru ah?

Don Chisciotti- (“Indossa” il cavallo) Sanciu varda chi meravigghia. Pari Bajardu!

Duchessa- Sanciu tu inveci segui lu tò patruni tinennuti ppi la cuda!

Sanciu- Macari ‘st’autra aju a simpurtari? M’haju a teniri ‘nta cuda? E sempri accussì finisci: ccu va a cavaddu e ccu va a pedi. Ju però vaju sempri a pedi!!

Don Chisciotti- Picca chiacchiri servu! Mutu e teniti!

Sanciu- Maliditti l’incantesimi e ccu li spirimintò! (Si tiene alla coda)

Contessa- Ora, datu ca hati a vulari, ppi non vi fari soffriri di virtiggini vi cunsigghiu di ‘ntupparivi l’occhi cc’un fazzulettu. Carmelina pigghia dù fazzuletti e ‘ntuppicci l’occhi! Prestu non perdiri tempu!

Carmelina- (Bendando i due) Eccu fattu!

Don Chisciotti- Dulcinea stammi sempri vicinu ccu lu tò amuri!! Addiu!!

Rusina- Vai tranquillu ca sugnu sempri ccu tia. Si po’ diri ca mancu mi scugnu di lu tò latu!

Duchessa- E ora attenzioni pirchì stati ppi avvulari!! 

La Duchessa, la Contessa, Carmelina, Rosina, don Pilatuni e don Calaciuni sventolano dei panni facendo credere a don Chisciotte e a Sancio che stanno per volare.

Sancio- Chi friddu principali, ‘u stati sintennu stu ventu?

Don Chisciotti- Certu ca ‘u sentu! Macari agghiacciai?!

Sanciu- Ma chi significa principali?

Don Chisciotti- Sempri sceccu sì. Chisti significa ca stamu avvulannu!

Sanciu- Ma ju mi sentu ancora che pedi ‘nterra!

Don Chisciotti- Ppi chistu macari ju. Ma secunnu mia quannu si avvola si havi la stissa sinsazioni di stari che pedi ‘nterra, mentri inveci semu nell’aere! Chistu è un fattu magicu, non l’hai capito ancora?

Sanciu- Ju non staju capennu nenti, sacciu sulu ca ccu ‘stu ventu m’arrifriddai! (Starnuta) Accì! Accì!

Duchessa- (Agli altri “sventolatori”, piano) Ora basta! (Smettono si sventolare)

Sanciu- Principali non ni staju sintennu cchiù ventu. Forsi arrivamu!

Don Chisciotti- Si arrivamu nni l’ha diri la Maga Melissa, pirchì ju non vidu nenti!

Duchessa- Don Chisciotti, Sanciu, sugnu la Maga Melissa e vi dicu ca siti arrivati ‘nta lu regnu di Candaja.

Sanciu- Ma comu, arrivamu supra la luna accussì prestu?

Don Chisciotti- Non ti lu dissi ca è un fattu magicu?

Contessa- Tu Sanciu ora poi lassari la cuda, e tu don Chisciotti ora poi scinniri di lu cavaddu! Senza però ca vi livati li fazzuletti di l’occhi.

Sancio e don Chisciotte eseguono.

Duchessa- Ora ca arrivastivu, l’unica cosa ca hati ‘a fari è chidda di stari fermi e stari sempri bendati pirchì si viriti zoccu c’è ‘o latu vostru, addivintati dù statui di sali…

Sanciu- Principali non nni putemu sbindari pirchì s’annunca addivintamu di sali. Vui sali finu e ju sali grossu!! (Ride)

Don Chisciotti- Non c’è nenti d’arriri, sceccu! Stamu attenti prima ca addivintamu dù statui di sali appiddaveru!

Duchessa- E ora a-spi-tta-ti!!

Tutti gli altri- (A sfumare mentre pian piano escono di scena lasciando soli i due malcapitati) A-spi-tta-ti!!! A-spi-tta-ti!!! A-spi-tta-ti!!! A-spi-tta-ti!!! (Via)

Sanciu- Principali i sintiti ‘sti vuci? Cu è ca sunu?

Don Chisciotti- Chisti sunu li vuci di l’abitanti di la luna.

Sanciu- E pirchì parrunu accussì alleggiu?

Don Chisciotti- Pirchì sì sceccu. Non lu sai ca ‘nta luna è sempri notti e di notti si parra alleggiu?

Sanciu- Ah, ‘nta luna è sempri notti? Perciò si dormi sempri?! ‘Stu postu mi sta accuminciannu a piaciri!!

I due camminano a tentoni con le mani avanti per paura di sbattere contro qualcosa.

Don Chisciotti- (Prende la mano di Sancio credendo che sia quella di Dulcinea) Dulcinea, chi magnifica manu ca hai. Ccà, bedda di li beddi, ccà, stringiti a mia… ‘Sta tò manu merita di essiri vasata… (La bacia) Ma di cui è ‘sta manu accussì puzzulenti ca feti di cuda di cavaddu?

Sanciu- Principali chista è a mè manu, non è chidda di Dulcinea!

Don Chisciotti- La tò manu? (Lascia la mano di Sancio) Puah! Chi schifu! Vasai ‘a manu di ‘ntintu scudieru. Malidittu lu scuru….

Sanciu- Basta principali, mi siddiai a stari ‘o scuru, mi vogghiu livari ‘stu fazzulettu di l’occhi…..

Don Chiscioti- Nò Sanciu, non lu fari! Pensa a chiddu ca dissi la Maga Melissa. Si nni livamu la benda addivintamu statui di sali!

Sanciu- A mia non m’interessa nenti, e mi la levu ‘u stissu. Voldiri ca addiventu ‘nponchiu salatu! (Si leva il fazzoletto dagli occhi, guarda attorno e rimane stupito) Principali… ma quali luna e luna, ccà mancu ‘i dui e menza su! Semu ‘o stissu postu di partenza. Semu ancora ‘nta lucanna di Carmilina…..

Don Chisciotti- Non po’ essiri. Sicuramenti si tratta di ‘ncasteddu fatatu. Ma siccomu tu ti vulisti livari ‘u fazzulettu, arristasti incantatu e l’incantesimu ti fa vidiri lucanni al postu di casteddi!

Sanciu- Si vi dicu ca semu ‘nta lucanna di Carmilina!? Unn’è ‘stu casteddu? Ju non vidu nuddu casteddu. Chi è addivintai orbu ?

Don Chisciotti- E va beni, ppi tia è ‘na lucanna! Senti, dimmi ‘n’autra cosa, la mè duci Dulcinea chi sta facennu, sta ripusannu?

Sanciu- (Prima guarda attorno e poi dice fra se) Ju ccà non vidu a nuddu… Ah va bèh, haju caputu, ‘u mè principali voli essiri pigghiatu ppo culu! (A don Chisciotte) Principali, mih, e comu dormi la vostra Dulcinea, è tutta spaparanzata ‘nta ‘nlettu tuttu di oru ca ‘sta durmennu da megghiu manera. Piccatu ca vui non la putiti a vidiri.

Don Chisciotti- Mutu allura, mutu, non jttari vuci prima c’arrusbigghi. La mè duci Dulcinea ha dormiri in tutta tranquillità. Anzi senti, fai ‘na cosa…. Accumpagnimi vicinu a idda e a poi ti nni vai. Ma tuttu l’ha fari con estrema silenziosità, senza fari sgrusciu, hai caputu?

Sanciu- Ah certu, si fazzu sgrusciu c’è periculu ca si po’ arrusbigghiari. Datimi a manu ca v’accumpagnu. (Prende la mano di don Chisciotte e lo fa girare per la scena) Ora vi portu ‘nta la vostra bedda e vi lassu ‘o so latu, accussì vui la putiti allisciari comu vi pari e piaci.

Don Chisciotti- Vogghiu sapiri di quali latu è curcata, si dormi a testa all’aria, quantu voti respira ‘nta ‘nminutu, si l’occhi ‘i teni a pampinedda o chiusi stritti stritti, si la vucca a teni aperta ppi rispirari….

Sanciu- Sì, e macari chi è ca ‘sta ‘nsunnannu! (Prende una scopa) Ccà c’è ‘na scupa ora cci dicu ca chista è Dulcinea…. (gli da la scopa) Ccà c’è la vostra Dulcinea, sta durmennu additta! Tuccatila, arricriativi tuttu paru. Ju ‘ntantu mi vaju a viviri ‘nquartucciu di vinu. (Salutandolo) Principali bon divirtimentu! Ora putiti scupari. (Via)

Don Chisciotti- Sempri ‘u solitu vastasu! (Lisciando la scopa)Dulcinea, amuri miu! (Tastando meglio la scopa) Ma… sbagghiu, o sì fatta cchiù sicca?… (Accarezzando la saggina) Però chi beddi capiddi ca hai…. Com’è bellu allisciarli! Mi vogghiu curcari a lu tò latu. Sì, pirchì mi vogghiu ‘nsunnari cosi belli assemi a tia!…(Incomincia ad addormentarsi) Mia duci…….. Dulcinea. Dulcinea, Dulcinea bedda…. Dulci…nea!! (Si addormenta e russa)

Rusina- (Entrando) Don Chisciotti sta durmennu. Videmu si cci pozzu fari ‘n’autru scherzu oltri a chiddi ca ci hamu fattu. (Lo chiama con voce intrisa di mistero) Don Chisciotti….don Chisciotti… amuri miu… arrusbigghiati… don Chisciotti…

Don Chisciotti- (Si sveglia di soprassalto e grida) Cui mi chiama? Cui è in periculu e addumanna l’aiutu di la mè spada? Sugnu ccà, prontu a cumbattiri cu ccu è ghè! Cu sì?

Rusina- (Non facendosi vedere) Ju sugnu!

Don Chisciotti- Ju, cui?

Rusina- Comu non canusci la mè vuci? Sugnu ju, Dulcinea!

Don Chisciotti- (Con ardore) Dulcinea? La mè duci Dulcinea? La bedda di li beddi?

Rusina- Sì, sugnu Dulcinea! Vidi ca t’attrovi ‘nta lu munnu di li sonni. Ora, appena ti levi lu fazzulettu di l’occhi, ti pari di attruvariti ‘nta la lucanna di Carmilina, tali e quali com’è ca tu la canusci d’arrusbigghiatu. Però ricordati ca stai durmennu, e perciò tuttu è finzioni pirchì sì ‘nta lu sonnu….

Don Chisciotti- (Togliendosi il fazzoletto dagli occhi) Bih, veru è! Paru ‘nta lucanna di Carmilina…. Ma tu unni sì, Dulcinea? Parra… Arrispunni… Fatti sentiri, ma soprattuttu fatti a vidiri!

Rusina- Non mi pozzu fari a vidiri….

Don Chisciotti- E pirchì? Ammustriti.. (Si stropiccia gli occhi) 

Rusina- Pirchì macari ‘nta lu sonnu sugnu affetta di ‘n’incantesimu….

Don Chisciotti- Sì a fedda?

Rusina- (A parte) Sì, ca era muluni! (A don Chisciotte) Li maghi mi ficiru addivintari “Aria”… “Aria”… “Aria”…..

Don Chisciotti- (Annusando) In effetti a staju sintennu ‘na certa “aria”… Ah maliditti maghi!! (Prende la spada e fende l’aria) Unni siti? Maghi maliditti! Fatvi a vidiri ca v’ammazzu!… (Fende sempre l’aria)

Rusina- Fermu, fermu amuri miu. Non dari colpi di spada ‘nta l’aria….

Don Chisciotti- E pirchì?

Rusina- Pirchì ti dissi ca sugnu “Aria”.. e si tu duni colpi all’aria all’urvigna, c’è periculu ca ppi sbagghiu poi ‘ncagghiari a mia!!

Don Chisciotti- Veru è! Non ci aveva pinsatu! (Ripone la spada)

Rusina- Amuri miu stai attentu… Vinni a sapiri ca li maghi, si tu l’insurti ancora, ti fannu addivintari ‘na statua di petra pumici. Chidda chi servi ppi sgaddarisi ‘i pedi!

Don Chisciotti- No, petra pumici no!

Rusina- E allura stai attentu

Don Chisciotti- Maliditti maghi…. Bih! Mi scappò! Come non detto!! (Si zittisce)

Rusina- Amuri miu, ora haju a partiri ccu lu primu ventu ca passa. E capisci ca si perdu chistu arrestu a pedi. Però si mi vuoi tuccari la manu, prima ca ju partu, fai ‘na cosa… metti la tò manu intra lu purtusu di lu muru ca attrovi sutta la preula di la lucanna… ju comu “Aria” mi cuncentru ddà intra… addiventu “Manu” e accussì ti la stringiu macari ju e d’accussì mi puoi salutari.

Don Chisciotti- Sì, sì dulci Dulcinea!… (Poi fra se) Circamu ‘stu purtusu ora… (Finalmente trova il buco sotto il muro che cinge il pàtio della lovanda, vi mette la mano e tocca quella di Rosina, che nel frattempo si era posta dietro il muro) Ah, ccà c’è la manu! Cara manu di la mè Dulcinea… Non mi vulissi cchiù strogghiri di tia! Vulissi stari sempri accussì, legato a tè….

Rusina- (Nel frattempo lega la mano di don Chisciotte con una corda che fissa dall’altra parte del muro) Sì, sarai sempri legato a mia!! Ora mi n’haju a jri! Addiu amuri miu… Addiu…. (Poi abbandonandolo) Ciau va!! (Rientra nella locanda)

Don Chisciotti- (Non sentendo più la mano della sua “Dulcinea”) E chi è, addivintavu ‘n’autra vota “Aria”…. Torna prestu Dulcinea, pirchì ju, ccà t’aspettu!!! (Tenta di tirare via la mano dal buco del muro) E chi è? Non pozzu cchiù nesciri la manu… Non cridu ca m’arristavu pietrificata? Addivintavu ‘ntutt’unu cco muru! Varda ca staju addivintannu ‘na petra pumici. Ma ju non l’haju ‘nsurtatu cchiù li maghi! Cci curpanu iddi… sì iddì, ‘sti maliditti maghi, ca diciunu ‘na cosa e poi ni fannu ‘n’autra! Ma varda chi sonnu scunchiurutu! ‘U bellu è ca non pozzu chiamari mancu “aiutu”… Sugnu ‘nta sonnu?!…. Cui mi po’ arrispunniri? Nuddu!!

Sanciu- (Uscendo dalla locanda mezzo ubriaco) Mi fici ‘na vivuta di vinu ca ci mancava la parola…. Ink! Diceva mè frati Giuvanni, ca campavu chiù assai di cent’anni: “Lu vinu è megghiu di li midicini; leva a bili e metti sangu ‘nta li vini!!” Ihk! Difatti non ppi nenti si chiamunu “vini”, cioè strati unni passunu li vini! Ihk!!

Don Chisciotti- Macari ‘nto sonnu si ‘mbriaca! E’ propriu ‘na fissazioni! (Lo chiama) Sanciu, Sanciu, Sanciu scudieru fedele, aiutami… aiutami pirchì li maghi mi ficiunu addivintari ‘na petra!!

Sanciu- (Sempre ubriaco) Sì Carmela! Comu dici tu Carmela!!

Don Chisciotti- Petra, petra! Quali Carmela!! Petra di muru, ‘mbriacunazzu! ‘Na statua di petra, mancu?

Sanciu- Ah, addivintastivu di petra? A mia mi pariti fattu sempri di carni ed ossa.

Don Chisciotti- Petra pumici!

Sanciu- (Toccandogli l’armatura) Di ferru anzi! Quali petra e petra, siti fattu di ferru!!

Don Chisciotti- Orvu ‘mbriacu! Non lu vidi ca li maghi mi trasfurmanu in statua di petra?

Sanciu- Forsi aviti l’internu fattu di petra, comu a chiddi ca hanu li petri ‘nte rini… ma lu fora l’aviti normali, comu prima vah! Anzi si non ci criditi, ora vi toccu….

Don Chisciotti- No, non mi tuccari prima ca c’è periculu ca addiventi di petra macari tu! Lu voi capiri ca sugnu ‘ncantatu, ca haju ‘n’incantesimu?

Sanciu- Ah sì? Allura vaju a chiamari a qualcunu ca vi po’ dari ajutu! ‘Nta massaria ccà vicinu dici ca ci stà ‘nvecchiu ca sapi strogghiri l’incantesimi! (Mentre va via) Ma taliati chi razza d’incantesimu stranu ca cci ficiunu ‘o mè principali: addivintari statua! Statua! Vulennu ‘u bruttu non è ppò fattu ca unu non si po’ moviri e a stari all’acqua e ‘o ventu sia di notti ca di jornu….’u bruttu ca essennu statua unu s’ha suppurtari tutti ‘i cacati d’aceddi e palummi ca passunu supra la testa! Puah! Chi schifu!! (Esce) 

Don Chisciotti- (Rimasto solo) Maghi maliditti! Maliditti! Mi putiti fari addivintari di petra tuttu paru, ma lu mè cori, ‘stu cori ca apparteni a la sula e duci Dulcinea, lu mè cori non ci arrinisciti a farlu addivintari ‘na petra. Lu mè cori batterà ppi sempri. 

Contessa- (Entra in scena seguita da Rosina. E’ in abiti normali. Parla a bassa voce per non farsi sentire da don Chisciotte) Certu ca a don Chisciotti cci cumminamu ‘nbellu scherzu! Talialu, pari propriu ‘na statua viventi!

Rusina- (Anch’essa in abiti normali) E’ completamenti pazzu! Ma dicu ju si po’ essiri d’accussì ammuccalapuni di cridiri a tutti ‘sti fissarii? 

Contessa- Trasitinni ca ora mi addivertu un pocu!

Rusina- E’ propriu ‘nbabbasunazzu! (Entra nelle locanda)

Contessa- (Fa finta di vedere don Chisciotte nelle sembianze di don Pilatuni) Pilatuni, amuri miu, chi fai ddocu accussì immobilizzatu? Chi ti succidiu? Pilatuni, Pilatuni miu, moviti, non mi fari scantari!

Don Chisciotti- Quali Pilatuni e Pilatuni! Ju sugnu don Chisciotti di la Mancia, nobili Cavaleri Erranti, trasfurmatu in petra per opera di li maghi maliditti e birbanti!

Contessa- (Sempre fingendo) Comu…. Pilatuni… non vuoi ca ti chiamu ccu lu tò nomu? Non è forsi bellu essiri chiamatu Pilatuni?

Don Chisciotti- Bbih! E comu cci lu spiegu ora a chista? Cara Cuntissa, ju non sugnu don Pilatuni, ju sugnu don Chisciotti che ha subito un incantesimu!

Contessa- A chiddu ca vidu ti piaci schirzari, è veru Pilatuni miu?

Don Chisciotti- (Spazientito) Non sugnu Pilatuni!

Contessa- Haju caputu, mi vuoi mettiri a la prova! Vuoi vidiri si ppi casu haju qualchi pinseri ppi ddu stolidu di don Chisciotti!

Don Chisciotti- (Non ne può più e grida cercando in aria) Dulcine, Dulcineaaaa, Dulcinea parra, diccillu tu cu è ca sugnu veramenti ju! Parra tu, tu ca sì ccà ‘nta l’aria. Aria… aria… parra, fatti sentiri! Diccillu ca sugnu don Chisciotti!!!

Contessa- Aspetta amuri miu, non fari d’accussì! Viremu s’arrinesciu a livariti di ddocu… (Va dall’altro lato del muro e lo slega) 

Don Chisciotti- (Liberandosi la mano) Ah, finalmenti mi pozzu moviri!

Contessa- Finalmenti ti libirai amuri miu!

Don Chisciotti- Grazii signura Cuntissa! Ma viditi chi razza d’incantesimi stupidi ci fannu ad un Cavaleri Erranti di la mè statura! 

Contessa- Ma quali Cavaleri Erranti… tu sì lu mè Pilatuni! Veni, veni ccu mia pirchì ti vogghiu cuntrullari tuttu, di la testa a li pedi! Vogghiu vidiri si sì lu Pilatuni ca haju sempri amatu! Veni ca ti dugnu ‘na cuntrullata a 360 gradi! (Lo tira verso la locanda)

Don Chisciotti- (Facendo resistenza) Signora Contessa, ma unni mi stati purtannu? Lassatimi stari…. Non vogghiu essiri controllatu…

Contessa- (Tirandolo) Veni, veni ca nn’addivirtemu! (Entra nella locanda portandosi don Chisciotte) 

Sanciu- (Venendo dal fondo) Principali, principali, non attruvai a nuddu… (Non vedendo più don Chisciotte legato al muro) E unn’è? Unn’è ‘u mè principali? Non cridu ca li maghi lu ficiru addivintari invisibbili? (Chiamando) Principali! Principali! Si cci siti arrispunniti, datimi macari ‘ncauciu, dicitimi ca sugnu sceccu…. Ma almenu arrispunnitimi…. (Tende l’orecchio) Nenti, non arrispunni. Si non arrispunni allura voldiri ca non c’è… e si non c’è…. Allura unn’è? I maghi. Sicuramenti si lu purtaru li maghi! E unni si lu purtaru ora? Unni ‘u vaju ‘a cercu ora? (Cerca meglio nel punto dov’era don Chisciotte) Non c’è! Ccà non c’è! (Scorge a terra del terriccio. Lo prende) E chista chi è? Terra! Terra? Chistu è ‘u mè principali… addivintavu terra, pruvulazzu vah! I maghi lo hanno polverizzato! (Piange comicamente) Principali, comu v’arridduceru, comu ivu a finiri ‘u beddu don Chisciotti!! Vui, vui ca erivu ‘u megghiu Cavaleri erranti di tutta la Terra… ora addivintastivu, sulu terra! Quantu vi vuleva beni principali, cumpuri ca mi nni faceviru di cani e mi diceviru sempri ca era sceccu, ju vi vuleva beni ‘u stissu… ccu vui passai li megghiu jurnati di la mè vita, chini sempri d’imprevisti, d’avvinturi, di novi canuscenzi…ccu vu ‘mparai a vidiri cosi ca l’autri non videvunu… ccu vui ‘mparai a canusciri li cchiù gluriusi azioni di Orlando Palatino… ccu vui ‘mparai a essiri lu scudieru cchiù ‘mpurtanti di tutta la cavalleria… E ora.. e ora.. arristai urfaneddu… senza nuddu… abbannunatu!! Vi chianciu comu si putissi chianciri ‘mpatri!! (Guardando il terriccio che ha in mano) Arristai senza patri ma ccu quattru petri!! Arristai sulu sulu, ccu ‘mpugnu di terra!! Sti lacrimi li dedicu a vui, a vui ca riturnastivu ad essiri terra, fangu… comu dissi lu nostru Signuri: (Con molta serietà ma commosso) “Ricordati uomo, fangu sì e fangu ritornerai!” (Stringe la mano col terriccio al petto) Don Chisciotti, principali, ora siti appiddaveru lu fangu di li Cavaleri!

Don Chisciotti- (Entra in scena fuggendo dalla locanda) Basta, basta… non sugnu Pilatuni, comu vi l’haju a diri? Non sugnu Pilatuni… sugnu don Chisciotti!!

Sanciu- (Smettendo di piangere e contento) Principali, principali siti vivu, vivu vivu, non siti fangu, non siti mortu, non siti terra, non siti cchiù ‘na statua, non siti cchiù ‘ncantatu… comu sugnu cuntentu, comu sugnu cuntentu!!! (Balla di gioia)

Don Chisciotti- (Che non ha capito il comportamento di Sancio) Quali mortu e mortu, chi stai ‘ncucchiannu… Sugnu vivu, anzi vivissimu non mi vidi? Non sulu sugnu vivu, ma non sugnu mancu don Pilatuni si tu mi stai ricanuscennu comu don Chisciotti? Non è magnificu Sanciu??

Sanciu- Sì principali, è magnificissimu assai!! Ju ppi dirivi la virità già vi hava chiangiutu ppi mortu…. Ma inveci siti vivu! Vivu vivu comu ‘e masculini…

Don Chisciotti- Vivu, Sanciu!

Sanciu- Vivu, don Chisciotti!! (Si abbracciano contentissimi) Comu sugnu cuntentu, comu sugnu cuntentu… (Poi lo lascia di scatto) Principali amuninni di ‘sta lucanna, ascutati a mia, ca di quant’havi ca semu ccà n’hannu succidutu cosi stranissimi assai assai. Amuninni principali di ccà!

Don Chisciotti- Sanciu, li tò pinsati hannu statu sempri sbagghiati, ma ‘sta vota però stai pinsannu bonu, hai ragiuni! Amuninni di ‘sta lucanna prima ca nni succedunu cosi ancora cchiù peggiu, amuninni di cursa….

Sanciu- Di cursissima principali!(Fa per andare ma don Chisciotte lo trattiene) Chi fù?

Don Chisciotti- (Con dignità) Di cursissima va beni, ma un nobili Cavaleri comu a mia, ha manteniri sempri la so dignità, macari quannu scappa! (Scappa a rallenty) Cci voli fierezza, fierezza d’eroi, d’eroi di grandi fama!

Sanciu- Quali fama e fama, principali! Nuatri semu canusciuti sulu ppi la nostra gran fami ca avemu di ‘ncoddu! Principali, parrannu di fami, mi vinni ‘na fami!!!

Don Chisciotti- Mortali terrestri… ricordati ca non si vivi di sulu pani…

Sanciu- ‘U sacciu principali… Si vivi macari di pasta, di carni, di pisci, di uova, di vinu, di sasizza….

Don Chisciotti- Sanciu, gli Eroi mangianu sulu Gloria e si sazianu di Vittorii. Chista è la dieta di l’eroi ca li fa campari nei seculi dei seculi….

Sanciu- ‘A dieta mi la stati facennu fari a mia ccu tutti ‘sti digiuni! E a poi ju non ci tegnu di campari nei seculi dei seculi… A mia m’abbasta campari finu a ‘sta sira, ca a poi dumani pensa Diu!! La Gloria, principali, mangiativilla vui si propriu vi piaci tantu. A mia procuratimi ‘na rota di sasizza, quattru puppetta fatti cco sucu e ‘na cannata di vinu susanu e campu filici finu a li mè jorna!

Don Chisciotti- Sanciu Panza pensi sulu a la tò panza!! Cui ti misi ‘stu nomu ti canusceva veramenti troppu bonu!! Sanciu, lu sai chi ti dicu? Parrannu ‘ncunfidenza macari a mia mi vinni ‘na certa fami….

Sanciu- ‘U viditi principali ca la fami cci ammisca macari all’Eroi?

Don Chisciotti- M’haju a fari ‘na mangiata ca m’haju a susiri da tavula quannu ‘u mangiari mi nesci d’aricchi… (I due fanno per andare)

Carmilina- (Esce dalla locanda e chiama i due) Don Chisciotti! Don Chiscioti, nobili Cavaleri erranti….firmativi, non vi nni iti…

Don Chisciotti e Sanciu- (Si fermano) 

Carmilina- La signura Cuntissa e la signura Duchissa mi mannanu a dirivi, ca siccomu dumani ‘nta ‘sta lucanna ci sarannu dù matrimonii, vui e lu vostru scudieru Sanciu, siti ‘nvitati a lu fistinu….

Don Chisciotti- Diciticci a queste due nobili Dami, cca io li ringraziu sentitamenti…

Sanciu- Bravu principali. Finalmenti si mangia!!

Don Chisciotti- …ma purtoppu non pozzu accittari, pirchì mi aspettunu ancora tanti campagni eroichi ppi eguagliari l’imprisi di Orlando Paladino….

Sanciu- (Fra se) Ancora non è saziu di chiddu ca cci succidiu. Principali, vuliti mangiari ancora Gloria? ‘A Gloria panzi non nni jnchi!

Carmilina- Mi dissinu di dirivi macari, ca di ‘sta sira a dumani notti c’è mangiari ca nesci macari d’aricchi….

Don Chisciotti e Sanciu- (Si guardano negli occhi, rimangono fissi per un poco e poi all’unisono dicono): Ni nesci macari d’aricchi?

Sanciu- Principali, n’havemu nenti di chi mangiari di ccà a ottu jorna. Ju arristassi!

Don Chisciotti- (Toccandosi la pancia poi con sufficienza) E va beni, per fari onuri alle due Dame, resto!

Sanciu- E ju macari! Bravu principali!

Dalla locanda escono, vestiti elegantemente, la Contessa sotto braccio a don Pilatuni, la Duchessa sotto braccio a don Calaciuni seguiti da Rosina. Poi tutti dicono a Sancio e a don Chisciotte: Bravu don Chisciotti, bravu Sanciu! (Tutti applaudono)

Contessa- Ccu la vostra prisenza, lu nostru fistinu, si po’ diri c’addiventa una cosa veramenti impurtanti. E a poi, invitarivi è lu minimu ca putissimu fari, soprattuttu ppi farini scusari di tutti li scherzi ca v’hamu fattu fin’ora!

Don Chisciotti- Scherzi? Non capisciu! Di quali scherzi stati parrannu?

Rusina- (Avvicinandosi a don Chisciotte rifà la voce di Dulcinea) “Sì amuri miu, hannu statu scherzi, scherzi fatti a lu nobili Cavaleri Erranti, ppi farlu stari un pocu ccu li pedi ‘nterra pirchì era chinu di fantasii. E chistu di lu dici la tò Dulcinea ca non è cchiù aria aria aria aria…..”

Pilatuni- (Rifacendo la principessa barbuta) “La, la, la, la, la, la…….”

Calaciuni- (Rifacendo il diavolo) “Mi mannas la maga Melissa, ppi fariti saper che los magos Fristuni ha estracangiatos la tos Dulcinea in villosa, larias, porcherias, sodicias e insonsatas!”

Duchessa e Contessa- (Rifacendo la maga Melissa) “Vegnu ‘nti tia da l’antica e distrutta grutta di magu Merlinu…..oh famusu Cavaleri Erranti…..”

Tutti, contemporaneamente, rifanno i personaggi inventati durante la burla e girano attorno a don Chisciotte facendolo ubriacare di gesti e parole.

Don Chisciotti- (Fermando tutti) Basta! Basta! Haju caputu! Fù tuttu ‘nscherzu ! (Riprendendo la sua alterigia) Ma chi vi pari ca ju non l’hava caputu ca fù tuttu ‘nscherzu? V’aggiuru ca appena misi pedi ccà intra capii subitu ca vuatri vi vuleviru addivertiri un pocu a li mè spaddi. E ju, siccomu sugnu un Eroi di bon cori, fici finta di cridiri a tutti li vostri trucchi e mascarati ppi farivi addivertiri un pocu! Fù una mia concessioni versu di vuatri. Ppi farivi capiri ca macari ad un Eroi cci piaci schirzari. Schirzava macari ju! Sissignori, a vuatri vi pareva ca mi staviru facennu uno scherzu, ma in verità lu scherzu vi lu fici ju, facennuvi cridiri ca ju crideva a li vostri scherzi! Non è veru Sanciu ca schirzava macari ju?

Sanciu- E comu no! Oooohhhhhhh!!!

Rusina- Don Chisciotti, stasira vuliti abballari ccu mia?

Don Chisciotti- Cu tuttu lu cori, finta bedda di li beddi! Voldiri ca ‘sta sira farai la vera Rusina Dulcinea (Poi piano) ccu tutti li conseguenzi ca ni ponu nasciri dopu… non so se mi spiegu!

Rusina- Cavaleri mi facistivu addivintari tutta russa…. Maschiaccio!!!

Carmilina- Sanciu, tu voi abballari ccu mia?

Sanciu- Sulu si mi fai mangiari lu mè piattu preferitu, ca a poi ddà banna, di sulu a sulu, ti dicu qual’ è! Bedda lucannera di lu mè cori e di la mè panza! (La bacia)

Carmilina- Ti piaciunu ‘i cosi boni, ah?

Pilatuni- (Alla Contessa) Stasira allura sariti tutta ppi mia?

Contessa- Tutta ppi tia, tutta ppi tia! (Si abbracciano)

Duchessa- (A don Calaciuni) Calaciuni, il mio corason è tutto per tigo stasera!

Calaciuni- E voies attrippiates solo con migo?

Pilatuni- Comu?

Calaciuni- Con migo, con migo…ccu mia vah!

Pilatuni- Ah, ccu vui?

Tutti- (Divertiti rivolti a don Pilatuni) Ca ‘mparatevi lo spagnolos!! (Risata generale)

Contessa- E ora musica!

Si sente una musica allegra. Le quattro coppie ballano secondo il loro carattere teatrale. Grande danza finale, mentre si chiude lentamente il sipario.

FINE DELLA COMMEDIA

Per la rappresentazione rivolgersi alla SIAE poiché il testo è tutelato.

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 8 volte nell' arco di un'anno