Don Ciccio Frittella

Stampa questo copione

===1===

DON CICCIU FRITTELLA

(Rittu  Ficurinia )

Di  Umberto Amato

( La scena e’ ambientata in un salotto di una casa padronale in Sicilia,il cui proprietario di nome Ciccio Frittella,soprannominato dai paesani,Ficurinia per il

suo carattere,spinoso e contraddittorio,nei riguardi di tutti quelli che entano in

contatto con lui.Con il lavoro si e’ fatto una posizione invidiata da tutti come pro-

prietario terriero,ed anche per una vasta cultura maturata durante la vita ,sebbene non

abbia.da piccolo, superato la quinta elementare.

Vive con la moglie Agata e la figlia Milina,dopo che il figlio maschio si era

sposato.

(Si apre il sipario con Ciccio seduto a leggere un giornale in poltrona ,mentre la moglie Agata si trova indaffarata nella stanza attigua )

Ciccio   : (commentando quello che legge ad alta voce ) Possibbili ca tut-

               -ti i minchiunati i scrivunu na sti’ giunnali!!!

               Finisci ca nun’naccattu cchiu’…tantu  vali ca i sti-

               -ssi minchiunati mi sentu nda televisioni!!!

Agata  : (sentendo parlare il marito fa il suo ingresso nel soggiorno )

                   Ma cu ccù stà parrannu???Chi parri sulu??

              Mi stà facennu veniri a mmenti a mmò patri,prima

              ri moriri..ca parrava sulu e si vaviava tuttu!!!

Ciccio : (contrariato ) Senti…sciamunita can un sì jautru…

              nun fari si parauni raccussi’ cretini…picchi’ jù nun

              parru sulu ,jè ppòi…quannu mai mà vistu vaviari!!

             Viri ca stàiu facennu cummenti a vvuci jauta e nun

              mmì vaviu comu a tò patri!!!!

              Chissu m’ha ddiri fra trentanni ,quannu perdu u

              lumi ra raggiuni!!!

Agata :  Bbonu…bbonu …nun ti puliciari tuttu!!!

                                 

==2==

               In primu mumentu ,ma vò parsu ca parrautu cu

               quaccunu!!!!

Ciccio :  Si…cu tò soru stava parrannu!!!

Agata  :  A mmò soru a llassari stari unnè!!!

              U sacciu can’ un ti po’ calari..ca ogni vvota ca vi

              viriti,tutti rui ,scintilli faciti…picchi’…pi llo menu

              idda javi u curaggiu ri rispunniriti a tutti i fissarii

              ca rici tù!!!!

Ciccio : Agata …viri ca i provebbi..nun sbagghiunu mai :

              Sà dittu sempri..tali mattri e tali figghi!!!

              Tu riordi com’era a bonanima di tò mattri???

              Sparrittera,sciarrigna e na tutti cosi s’arrimiscava

              idda…jè..a tò soru chissu c’ha ristatu!!!

              E menu mali ca a ttìa t’haiu addumisticata jù.senò

              peggiu ri idda forrutu!!!!

Agata  : Cicciu…t’haià rittu tutti i voti ri nun muntuvari a

              mmè mattri,bbona e motta unn’e,’picchì idda nà

              santa mattri ha statu pi nnìautri!!!!

              Cchiuttostu…a ttò mattri unni a vò mettiri???

              Nun’ni parramu chiù ..prima ca mi pigghiu o ccò

              mala collira a mmatinata…e..ppoi aia gghiri a

              curriri ndo dutturi!!!!

Ciccio : (vedendo che la cosa stava degenerando ,si alza e s’appresta ad uscire)

                   Aià caputu…aià caputu,,tu sempri additta caschi!!

              E’ megghiu ca mi nni nesciu e raccussi finemu sta

              farsa,prima ca finisci in tragedia!!!!

              Mi nnì stai jennu ò centru…ca sulu ddà..mi pozzu

              svagari!!!

Agata  : Vattinni…vattinni,iacqua ravanti e ventu r’arreri!!!

                                

==3==

                 Raccussi’..pozzu stari tranquilla e mi pozzu fari

                 i subbizza,picchi’ quannu c’ì sì tù intra,jù nsala-

                 -nisciu!!!Ancora ccà sì!!!Vattinni!!

                 ( una volta uscito Ciccio,Agata ,emettendo un sospiro di sollievo,si

                        lascia sedere su di una sedia )

                 Nun ci pozzu cummattiri cchiu’ cu stu cristianu!!

                 Nsistusu…ma tantu nsistusu ,ca,nà ogni riscussu,

                 voli vinciri sempri iddu!!!

                 Sbagghiu fici…iddu cu mmia a cummattiri!!!!

                        (Si sente suonare alla porta,e Agata và ad aprire,ed appare Sara,una

                        vicina di casa,che s’interessa di tutto e di tutti nel vicinato)

Sara    :    Buon giorno Agata…speru sulu ca nun distubbu..

                ..aià vistu nesciri a tò maritu,jè staiu apprufittan-

                -nu a veniri ccà,pa ddumannariti su ti trovi npocu

                ri puddisinu,ca ieri mu scuddaiu r’accatallu…..

                tu ttrovi???senò aià nesciri !!!

Agata   :  Ci ll’haiu!!!ci ll’haiu,aspetta ca tu pigghiu!!!

                ( Agata si reca nell’altra stanza,mentre rivolta alla platea,mormora)

                      Chista ,tutti i scusi i ttrova sempri!!!!!

                ( Al rientro nel soggiorno,vede Sara che stà guardando delle foto sul

                      comò)

                      Sara…ma chi stà taliannu???

Sara    :   Nenti..nenti..stava taliannu a fotografia ri tò fig-

               -ghiu,quannu si maritò…ma quant’erunu beddi!!!

               Cettu..matrimoniu ri lussu fù!!!!

Agata  :  Beddi ierunu e beddi sunu…u sai ca su picciotti!!!

              Macari niautri ierumu beddi prima ri maritarini!!!

              Cettu…uora, cu l’eta’ ca nà ttruvamu ngoddu a bil-

              -lizza si persi!!!!Finenu i tempi quannu i masculi

              ni spugghiavunu cu ll’occhi!!!!!!

                     

==4==

Sara   : Agata…viri ca a mmia nuddu m’ha spugghiatu,né

             cu ll’occhi e mancu che manu!!!!

             Mattrimoniu purtatu fù u miu!!!!!!E…maliricu  u

             jornu quannu mu purtanu ravanti all’occhi mii!!!!

Agata : Ma picchi’???dopu tant’anni ti stà lamintannu uora!

             A’ fattu cu tò maritu sei figghi…no ..unu …SEI!!!

Sara   : Siiii…sei vivi,e…ttri motti prima ri nasciri!!!

             U svinturatu..u pinseri…sempri dda’ ci l’aveva,pic-

              -chi’ riceva ca ci piacevunu i picciriddi e..ju’ c’ha

             vò cummattiri!!!!

             Uora…dopu tant’anni a mà ddivintatu intra a casa

             comun frati e soru!!!Nà cappata ri linusa je’!!!!

             Tutti i siri…ogni vvota si vò cucca ,rici ca ci veni

             u duluri di testa!!!!

             Fici a cursa do sceccu!!!!!!E si firmo’ dd’ocu!!!

             Agata…taliami bbona…sacunnu ri tia chi ti paru

             una..ca intra a mò casa ,s’accuntintare ri essiri a

             soru cu mmaritu ca voli iessiri sulu mò frati????

Agata : Miiih…Sara..ca ucca aperta staiu ristannu!!!!

             Ma…tù nun ha pruvatu a fallu viriri ri quarchi

             dutturi???Viri ca i tempi a nà cangiatu!!!!

             Uora ci sunu miricini ca fanu rusbbigghiari macari

             i morti!!!!!

Sara   : A quali…dutturi…nun ‘nì voli sentiri parrari…ianzi

             mi rici ca  ndò dutturi c’haià gghiri ju’…pi farimi

             curari a testa!!!

Agata : Sara…arrivatu a stù punto,nun t’affenniri…ti vog-

             -ghiu riri npinseri ca mi stà passannu ndà testa….

==5==

             Nun criri tu…ca tò maritu,avissi truvatu qualchi

             puddastredda chiù picciotta ri tìa,e,tu nun’ni sai

             nenti!!!Nun si po’ spiegari ca dopu novi figghi

             tutta nnà na vota ,a sira ci veni u ruluri ri testa!!

             Mè maritu…duluri ri testa a sira nun’n’avutu

             mai!!!!

Sara  :  Agata….raggiuni iài…nun c’havò pinsatu propriu!

             Uora ca m’hà misu ssì pinseri..piddaveru a mira

             u tegno pì sapiri ri unni ci veni ssù duluri ri testa!!

             Uora mi nnì vaiu,picchì lassaiu a pignata assittata!

             Ciao….Ciao  e,ti ringraziu ca m’hà raputu a menti,

             ni viremu cchiù tardi ,ciao!!!!

             ( Una volta che Sara è uscita,Agata si siede vicino al tavolo )

Agata : Bedda mattri….chi mala fini fici Sara!!!!

             Su nnà cosa ri chissa avissi capitatu a mmia…

             ..o cummentu a cauci ndò rarreri ,avissi jutu a

             chiuriri!!!!Frati….soru…mmah!!!!!

             ( In quel momento ,dalla porta d’ingresso entra la figlia Milina,accom-

                  -pagnata dall’amica Nunzia )

             Oh…finalmente arrivasti…tà vò rittu c’haià nesciri

Nunzia :Bongiorno signura Agata..a cuppa mia ha statu pi

             stù ritardu!!!

Milina :Mamà…ccà sugnu…a mà persu npocu ri tempu pì

             strada…e ppòi…picchì tutta stà primura???

Agata  :Nun è primura…sulu can un puteva nesciri picchì

             ci sunu i ciciri assittati,e, nun’ni puteva lassari suli!

             Mi nni staiu iennu…racci n’occhiu a pignata!!

Milina :Vabbeni mama’…vattinni tranquilla!!!!

 

==6==

                       (una volta che le due ragazze restano sole,si siedono )

Milina  : Mih…stà mè mattri e’ troppu apprinsiva, nun tu

               poi mmagginari quant’e’ pricisa né cosi so!!!!

Nunzia : Siiii…e tu nun canusci a mè mattri ri quant’e’

               pilicusa…ca voli sapiri chiddu ca fazzu e macari

               chiddu can’ un fazzu!!!!!

Milina  : Nunzia…lassamu perdiri ssì cosi…ognunu si

               spurugghia a mattri ca sa ttrova!!!!!

               Cchiuttostu…ripigghiamu u riscussu ri prima ca

               u lassammu all’aria!!!! Unn’erumu arrivati???

               Re primi paroli ,ca m’hà rittu ,a cosa mà parsu

               ntirissanti…uora,rilassiti..e…cuntimi tutti cosi do

               principiu!!!!!Tu u sai ca quannu parramu ri mas-

               -culi,jù ttroppu curiusa sugnu!!!Parra…parra,men-

               -tri ca semu suli!!!!

Nunzia : Pensu…ca tu avissutu a canusciri a mè zia Catari-

              -na,chidda  ca so maritu a lasso’,tant’anni fa,pi ghi-

              -rasinni America,e, nun’nà riturnò cchiu’!!!!

Milina  :Cettu ca canusciu…ggnè chidda c’abbita o viculu

              ri ll’ulivu ,ca stà nsemi a so soru schetta ca mi pari

              ca si chiama Monica????Gne',,a cummari nostra??

Nunzia : Propriu idda e’!!!!Ca mischina…pi nun ristari sula

              dopu ca so maritu abbannunò,si ttrasiu a so soru

              Monica,,,ca stautra sventurata,dopu nà dilusioni

              d’amuri,si vuleva chiuriri nà ncunventu e si vuleva

              fari monaca!!!!

Milina  :Bella chista!!!menu mali can un trasiu o cunventu,

              senò a vò na cchiamari: Monaca..Monica!!!!

==7==

                ( dopo le risatine delle due amiche ,per la battuta di Milina,la curiosita’

                       ha il sopravvento)

                Nunzia….Pero’ sinu a uora nun m’hà rittu nenti ri

                masculi,pi ccomu a vò ncuminciatu u riscussu

                quanu ierumu pi strada!!!!!

Nunzia  : Miiiih…chi primura ti vinni!!!Tu..ogni vvota ca

                cc’e’ mmasculu ndo menzu..t’attisunu aricchi!!!

                Ca rammi tempu!!!

                Ti stava ricennu ri ssù sdibbusciatu ri mò ziu ,bo-

                -nu e mmortu unne’,ca lasso’ a me’ zia Catarina,

                e,si pessi u pilu,picchì ddà,sa saputu dopu,fici ddu

                figghi masculi cu nn’amiricana,ca ppoi mossi

                macari idda!!!!

                Uora….stì picciotti a nà vinutu r’America e sunu

                alluggiati a casa di mè zia Catarina!!!

                Riciunu…ca…hanà vulutu veniri in Sicilia pì

                ciccari l’origini rà famigghia ri so pattri ,e, stanu

                ccà pi nnà misata!!!!!

                Milina….jù aià vistu nà vota sula,quannu arriva-

                -nu,ma….ti pozzu riri,c’arristaiu ca ucca aperta!!!

                Picciotti raccussì beddi,…ma raccussì beddi nà

                mò vita ,nun ‘haia vistu mai!!!!

                Forsi haià vistu sulu nà qualchi pillicula amirica-

                -na!!!!!

Milina  :  Rimmi nà cosa Nunzia….St’amiricani…quant’avi

                ca n’àrrivatu???

Nunzia :  Ca ponu essiri ttrì o quattru jorna ca su ccà!!!

                Ma picchì ssà dumanna???

==8==

Milina : E tù…dopu quattru jorna mu stà ricennu uora!!!!

Nunzia : Picchì?? quannu t’avò diri???

Milina  :Subbitu…subbitu ..prima ca ci jevutu a vvirilli

             raccussì ci vineva macari ju’!!!!

             Viri ca i micizzi sinceri si virunu macari ri ddocu!!

             Javi nnà vita ca tutti cosi facemu nsemi!!!

             Stavota t’aggruppò!!!!!

Nunzia:Milina….nnà senti tu stà puzza r’abbruciatu????

Milina :Bedda mattri!!!!i ciciri…..i ciciri!

             ( Milina di corsa corre verso la cucina allarmata )

Nunzia:Stà Milina e’ nà cosa seria…appena senti parrari

             ri masculi…si scorda tutti cosi…e’ nà nautru

             munnu!!!Certu javi raggiuni macari idda…ca

             vulennicci pinsari bbonu…nun e’ ca ju’ suggnu

             megghiu ri idda!!!Avemu a stissa eta’!!!E..ancora

             semu schetti ranni!!!E stamu facennu ancora i fili-

             -nii!!!!nun’nì pottimu assistimari pa viri nnà fa-

             -migghia!!!!

             Uora ..quannu ritorna Milina,vogghiu viriri chi cosa

             ni putemi nvintari mentri ca ci sunu in giru sti rù

             beddi picciotti amiricani!!!!

Milina Lrientrando nel soggiorno asciugandosi la fronte )

             Macari a pignata s’abbruciò!!!Ma comu mi potti

             scuddari!!!!

Nunzia:E…uora a ttò mattri chi ci rici??

Milina :Nenti..nun ci ricu nenti…Aià ssittatu nautra pignata

             cu iautri ciciri…e l’autra aià mmucciatu..aià raputu

             tutti i finestri pi nun sentiri a puzza r’abbruciatu,jè

                                

==9==

               uora nun parramu cchù ri ciciri!!!!

               Ciccamu ri parrari ri cosi cchiù seri..unn’erumu

               arrivati????

Nunzia  :Ca stavumu parrannu ri stì picciotti amiricani!!!

               Mentri ca tu ierutu ndà intra,mà vinutu nà pinsata,

               Ca su nun ‘apprufittamu ri st’occasioni,tutti rui ni

               putemu mettiri l’animu npaci!!!!

               Aspittamu ca ritorna tò mattri,e, pòi iemu a fari nà

               visita a mè zia Catarina!!Chi ti nni pari Milina???

Milina  : Mih..Nunzia a pinsata bbona je’!!!

              Mè mattri si pessi rà casa!!!Ma quannu torna ca ju’

              staiu ugghennu!!!!

                    ( si sente suonare alla porta,per cui Milina và ad aprire e compare suo

                     padre )

               Papà…comu mai hà sunatu…ti scurdasti i chiavi?

Cicciu  : Ogni vvota ca nesciu..tò mattri mi fa nsalaniri!!

              I chiavi…i chiavi mi scurdai,e menu mali ca ci sì

              tù intra ..senò rarrrei a porta ma vò ssittari !!!

              Ma tò mattri unne’???

Milina  :Sciuta je’…e stava aspittannu pi nnesciri cu Nun-

             -zia!!!

Cicciu : Bih…macari Nunzia c’e’ ccà!!Ciao Nunzia!!!

Nunzia :Bongiorno Don Ciccio…ci stava facennu npocu ri

             cumpagnia a Milina!!!!!

Cicciu :Ha fattu bbonu!!!!cu sa quanti cosi aviti ri cuntarivi

             Jù…quann’era picciottu ,aveva nn’amicu fratennu,

             e nni cuntavumu…..

Milina :Papà…uora chi nà cuntari tutta storia rà tò vita???

==10==

              Viri ca ju’ e Nunzia ,vulevumu nesciri e a mà

              ristatu intra ,picchì a mamma quannu ha sciutu nà

              raccumannatu ri stari attenti e ciciri ca stanu ug-

              -ghennu nda intra nda cucina…peccio’ uora ca tu

              sì ccà…stacci attentu tu,picchi’niautri avemmu

              tanticchedda ri primura,ca mà gghiri a nà parti!!!

              Ciao papa’!!!Nun ti scuddari i ciciri!!!

Nunzia :Arrivederci Don Ciccio!!!!!

                  ( Una volta uscite le due ragazze,Ciccio si mette a sedere)

Ciccio : Possibili…ca cu stì picciotte moderne nun si po’

              fari mancu nminutu ri dialugu!!!Sempri primura e

              nchiffarati frischi sunu!!!

              Stava rapennu a ucca ,pi cuntaricci i mò esperien-

              ze passati,raccussi sapissunu comu si pigghia a vita

              Ma unni…quannu mai !!!!

              Mancu CCIU…potti riri…Mah!!!

              ( si sente squillare un telefonino ,Ciccio lo prende e risponde ,e, pens-

                    -ando fosse la moglie che lo chiamasse da qualche parte )

                    Chi c’e’ Agata???chi ti scuddasti quarchi cosa??

              Ah..vui siti cummari Catarina!!!m’ha tà scusari..

              Pinsava ca era mè muggheri,ca je’ sciuta,e, mi sta-

              -va chiamannu pi dirimi quarchi cosa!!!

              No…ndo veniri je’!!!Appena arriva vi fazzu chia-

              -mari!!!!Ah…nò..c’haià diri sulu ,ca stati vinennu

              ccà pi nnà visita…..Va bbeni aià capitu!!!!

              Raticci sulu u tempu ca s’arricogghi,ri mumentu

              all’autru!!!Si…si…aià capitu!!!Nun c’e’ bisognu

              ca mù ripititi!!!Ccà semu!!!Arrivederci!!!

==11==

              Minchiucchiti!!!A stà cummari Catarina ,ci pari

              ca sugnu stunatu comu a idda e ssò soru!!!

              Vinti voti m’ha ripitutu sempri a stissa cosa!!!

                    ( Si sente suonare alla porta e Ciccio ,và ad aprire,trovandosi davanti

                     la vicina di casa Sara )

               Bih…vadda cu c’e’ ccà….Sara..la nostra cara

               vicina di casa!!

              Sara..su stà ciccannu Agata,viri ca e’ sciuta ,e,

              avissi riturnari ri mumentu all’autru!!!

Sara   :  A vò vinutu su mi puteva rari nù spicchiu ri agghia,

             datu c’aià finutu!!! Mu po’ pigghiari tu???

Ciccio :Sara…viri ca ju’ nun sacciu unni mettiri manu nda

             cucina!!!A mmìa mà parrari ri tutti cosi,tranni ri

             agghia,cipuddi,basilicu e pumarori!!negatu sugnu

             pi ssì cosi!!A mmìa ma nà ddari sulu a mangiari!!!

             Peccìò veni cchiù taddu ,ca ttrovi Agata!!!

Sara  :  Aià capitu…aià capitu..ritornu cchiù taddu!!!

                 ( Sara fa alcuni passi verso la porta,per andarsene,ma si ferma di botto )

                 Cicciu…m’ha livari nà curiosità,Javi quasi nà

             cinquantina r’anni ca ni canuscemu,pecciò jù cu

             vuiautri mi sentu comu nfamigghia!!!!

Ciccio :Cettu…cettu…chi c’e’ Sara parra…parra!!!!

 Sara   :M’ha ddiri sulu a virità!!!A sira…quannu ti vò cuc-

            -chi….ti veni mai u ruluri ri testa???

Ciccio:Sara..ma chì stà ricennu???Picchì ssà dumanna???

            A mmìa u ruluri ri testa,mi po’ veniri,ri matina,du-

            -ranti a jurnata!!!Nun e’ ca ci l’àiu a cumannu!!!

            Quannu veni..veni!!!

==12==

Sara  : Inveci…mè maritu ci ll’havi a cumannu!!!!

           Picchì nun c’e’ nnà sira ca nunn’havi duluri ri testa!!

           Tutti i santi siri…appena metti i spaddi ndo lettu!!!

           Cicciu…gnè na cosa strana chissa!!Chi ti nnì pari??

           A stamatina,m’haià cunfidatu macari cu Agata ri stù

           fattu,e, m’hà dittu ri fallu viriri ri nù dutturi!!!

           Nunn’i voli sapiri propriu!!!

           Uora,datu ca ogni tantu nisciti nsemi,tu nenti sai ri

           stù fattu???Hà vistu pi ccasu quarchi cosa ri stranu??

           Nun t’hà cuntatu nenti??

           ( Sara ,vedendo che Ciccio non risponde e che si trova in imbarazzo )

           U staiu capennu…macari ca sapissutu quarcosa su-

           -gnu sicura ca nun mu vinissutu a cuntari a mmia!!

           Chisti…cosi ri fimmini sunu..mi nni staiu jennu,poi

           m’arraggiunu cu Agata!!!Ti salutu!!!!

               ( Ciccio resta di stucco,scioccato senza essere in grado di dire una parola )

Ciccio:Miiih…a ccà i cosi serii sunu!!!

            O so’ maritu jè malatu gravi,o…tuttu nda na vota

            c’hà vinutu n’allergia pì ssò muggheri!!!!

            Nenti…aspettu ca s’arritira Agata,e, nnì parru cu id-

            -da!!!Sugnu sicuru ca idda ttrova a suluzioni!!

            Nà sti cosi maistra je’!!!

            ( Si sente suonare alla porta e Ciccio và ad aprire,e,si trova di fronte sua

                 comare Catarina,accompagnata dalla sorella Monica )

                 Biiih…mè cummari Catarina cc’e’…e macari a

            signurina Monica!!!Accomodatevi…accomodatevi!!

            Faciti cuntu ca Agata st’arrivannu!!!

            Javi nu bellu pezzu ca nun’nì putemu viriri(scusati

            vuleva riri ca javi assai ca nun’ni viremu)!!!

==13==

Catarina Lrivolta alla sorella)Nun ci fari casu Monica o cumpari

               Cicciu,ci piaci sempri schizzari!!!

Monica :U sacciu …u sacciu ca cumpari Cicciu je’ schiz-

               zusu!!!Je’ sempri allegru picchì javi u cori no zuc-

               -curu!!!!Biatu iddu!!!!

Ciccio  : Cummari…nun pinsati ca sugnu troppu curiusu…

               comu mai stà visita impruvvisa!!!!!

               Ca successu quarcosa???

Catarina:E cà vò succeriri,mbari Cicciu,nenti ha successu!

               E’ sulu na visita ri cortesia,ca ccì vogghiu fari a

               mè cummari,picchì javi  assai ca nun’nì viremu..

               veru Monica???

Monica : Siii…l’ultima vota ..mi pari..ca fù,a simana pas-

               -sata!!!!

Catarina :Nun ci faciti casu mbari Cicciu…mè soru jè mez-

               -za stunata….nun sì riuorda mancu chiddu cà

               mangiatu stamatina!!!!

                     (Catarina,girando lo sguardo a destra e sinistra e storcendosi il naso )

               Mbari Cicciu…o jè a mò mprissioni…ma ju’ staiu

               sintennu puzza r’abbruciatu,c’aviti quarcosa supra

               o focu?????

Ciccio :  Bedda mattri….i ciciri …..i ciciri ci sunu assittati!

               (scusandosi,scappa subito in cucina )

Catarina:O senti a mmè cummari Agata,quannu ritorna!!!

               Ca chidda e’ tanta pricisa!!!

               Stù cumpari Cicciu,ca sempri ci piaci schizzari,e

               si scorda i duviri ri casa!!!Liggeru ri testa mi pari!

Monica :Cettu ca so muggheri,prima ri nesciri ci fici i rac-

==14==

               -cumannazioni !!!Iddu parra sempri e si scuddò i

               ciciri ca si stavunu appigghiannu!!Mah!!!!

Ciccio :  ( Rientrando dala cucina,rassicura gli astanti ) Nenti…nenti tutto

               a postu…sa và sciugatu l’acqua e s’appigghianu i

               ciciri!!Uora tutto risolto,aià  livatu ro menzu a pi-

               -gnata abbruciata e nn’àià sittatu nautra che ciciri

               ca menu mali cinn’erunu pachettu sanu!!!!!

               Uora sugnu tranquillu!!!

Catarina :Mbari Cicciu…pinsati ca  a  cummari ritadda???

               Picchì…cu mmè soru avissimo a gghiri a nnautra

               parti!!!!Se nò arritunnamu cchiù taddi!!!!

Ciccio  : Faciti cuntu ca jè ccà!!!!

                    ( Non finisce di dire queste parole,che Agata rientra con due borse della

                     della spesa ,che và a depositare in cucina )

Agata   : Biiih!!Chi sorpresa …a cummari Catarina e ssò

               soru Monica…avemu ccà!!!!Bongiorno!!Scusati

               n’attimu ,quantu mi levu stù pisu rè manu!!!

               Rientra nel soggiorno )

               Allura cummari Catarina!!!Comu mai stà mpruv-

               -visata?? Su m’avissutu avvisatu pi telefunu,ju’

              nunn’avissi sciutu!!!!

Catarina:A mà chiamatu …a mà chiamatu prima ri veniri,

              e mbari Cicciu n’ha dittu ca ri mumentu all’autru

              ieruvu cca’!!!!E niautri…ccà semu!!!!!

Agata  : J’allura…chi cc’e’ qualchi novita???

             Chi ddiciunu ss’amiricani c’aviti intra???

             Cettu je’ a prima vota ca venunu nsicilia!!!

             Chi mprissioni a nà vutu???Sunu cuntenti??

                     

==15==

               ( Catarina,prima  di rispondere fa’ un cenno ad Agata,facendole capire che vuole

                         parlare senza la presenza di Ciccio.Agata capisce al volo e si rivolge al marito)

Agata  :  Ciccio…fammi u favuri di rarici n’occhiu e ciciri

               ca stanu ugghennu,e…su sunu cotti astutuli!!!!

Ciccio  : ( Avviandosi verso la cucina )Sugnu sicuru ca na’ cociri anco-

               -ra!!!!!

Agata   : J'allura...Catarina ,chi mmi cunti???

               Cettu...ca l'arrivu ri st'amiricani,hà statu na bella

               sorpresa...veru???

Catarina:A chissa suppresa ranni fù!!!!Ma ca vò fari sempri

               figghi ri mò maritu su' !!!!Nun je' ca iddi ponu

               aviri cuppa....a cuppa jera ri ddù dibusciatu!!!!

               Maliricu u jornu quannu mi rissi ca stava scennu

               pi gghirisi accattari i sigaretti...e ri tannu scumpa-

               -riu ra cicculazioni!!!Sulu dopu n'annu sappi ca

               era America!!!

               Ma...tutti stì cosi tu i sai picchi' t'haia cuntatu e

               ricuntatu!!!

               Pero'...ti pozzu riri ca sti rù picciotti s'ana dimus-

               -tratu cchiu' educati rò dilincuenti rì so pattri,pic-

               -chì prima ri veniri mi telefunanu r'America,sù

               putevunu veniri cca',pi sapiri unni nasciu so' patri!

               E...ju' ...ca vò fari???

Agata  :  Catarina...bbonu facisti!!!!I picciotti nudda cuppa

               janu!!!

               Rimmi n'autra cosa...comu sunu???cci'assumig-

               -ghiunu a sso' pattri???

Catarina:Unu..ca si chiama Bob,nun ci'assumigghia propriu

               si viri ca pigghio' ri so mattri amiricana!!!L'autru,

 

==16==

                  ca si chiama Tony,je' a fotocopia ri so' patri,e

                  quannu u talìu ...mi pari ri viriri a chiddu ca si

                  ìu a ccattari i sigaretti,ca sta' ritunnannu rò

                  tabacchinu dopu quarant'anni!!!!!

                  Pero' Agata ..ti pozzu riri ca nun'annu nenti in

                  comuni co fuggitivu...picchi' tutti rui stì picciot-

                  -ti sunu tantu educati,tantu gentili e tantu finic-

                  -chi,ca cetti voti m'ambarazzu!!

Monica  :   Catarina...t'haià rittu macari stamatina,ca sti ru'

                  picciotti mi parunu troppu.....troppu finicchi!!!

                  Ma l'impressioni mia jè...ca mi parunu troppu...

                  ...troppu finocchi!!!!!

Catarina :  Monica...ma ri unni ti venunu stì pinzeri???

                 Forsi....picchì parrunu cu l'accentu amiricanu??

                 Ma....vaddati siggnuri mei chi pinzeri ci venunu

                 nda testa a chista!!!!

                 Agata ...nun ci fari casu ca me soru stà sdillirian-

                 -nu!!!

Agata     : Ohuu....viriti ca nun c'e' tuttu stu bisognu rì piz-

                 -zuliarivi....viriti ca mmasculu...masculu si viri

                 a primu acchittu,comu si presenta e comu si

                 movi !!!Forsi..Monica quann'era zita nun happi

                 mancu u tempu ri squattrari o so' zitu,pi sapiri

                 su era ri razza animali o vegetali,peccio' na stì

                 cosi nun po' aviri esperienza!!!

Monica :  Agata....ma chi sta' ncucchiannu???

                Viri ca u mo' zitu masculu era,cu tutti i crisma!!!

==17==

                 Je' a spirienza caja' fattu ne rù misi,ca mà statu

                 ziti,m'hà bastatu pi tutta a vita!!

                 Peccio'..u capisciu subbitu su unu e' masculu!!

                 E..nun 'nni vogghiu parrari cchiu'!!!!

Cicciu      ( uscendo dalla cucina ) Ohuu...si stati ciccannu nmascu-

                 -lu...viriti ca cca' cci nne' unu , sanu e chinu ri

                 vita!!! ECCOMI PRESENTE!!!!!

Agata       Ci mancavutu tu pi ghinchiri a pignata!!! Cu ta'

                 chiamatu??? A vistu i ciciri si su cotti??

Cicciu  :   Ancora ruri sunu!!!!

Agata   :   Ma...comu po' essiri suddu i ssittai stamatina

                 prima ri nesciri??Assettiti docu ...mutu e nun ti

                 ntromettiri,ca chisti cosi ri fimmini sunu!!!!

                 Catarina....datu c'avemu mpedimentu pi parrari,

                 sintiti chi facemu...dumani matina,cu nnà

                 scusa ,ritunnati cca',e...puttati ssi rù picciotti,

                 ca ju' appena i viru vi pozzu risolviri tutti ssì

                 ddubbii ca javi tò soru Monica!!!!

Catarina : Va bbeni,facemo raccussì..e nnì luvamu sti pin-

                 -zeri ra testa ri mò soru!!!Vi salutu...ni viremu

                 rumani matina!!!!!Monica saluta a cummari!!!!

                 ( una volta uscite le due sorelle,Cicciu si mette accanto alla moglie,

                        perche' stà fremendo per la curiosita')

Cicciu    : Uora...mi vò riri tutti stì misteri,picchi' jù nun'-

                 -haiu caputu nenti!!!Chi e' stu fattu ri masculi e

                 masculi!!!!

Agata    :  Nenti...nenti...sulu ca Monica javi na para ri

==18==

                 jorna ca cc'ha mmisu npulici nda ricchi a cum-

                 -mari Catarina!!!!

                 Ncià n'arrivatu ssì rù picciotti miricani a casa rì

                 Catarina!!!Ca comu rici idda sunu affabili,edu-

                 -cati e finicchi e,chidda Monica c'insisti,ca si'

                 ca sunu finicchi ma ci parunu ddù finocchi!!!

Cicciu  :   Ohuu...ma chi mi stà ricennu!!!Viri ca differen-

                 -za na ssì rù paroli je' sulu a “O”ma u significatu

                 je' nautra cosa!!!

Agata   :   Bravu...uora arrivo' Don Cicciu,...e scupriu Ame-

                -rica!!!!Chi ti pari ca sugnu sciamunita ca cetti

                cosi nun'i capisciu!!!Peccio'...comu à ntisu, ,ru-

                -mani ni porta cca' e viremu com'e' stà facenna!!!!

                Tu...su nun voi assistiri,ti nni po' iri o centru a

                gghiucari e carti!!!Cchiù picca semu,megghiu jè!!

Cicciu  :  Unni...quannu...ri ccà nun mi movu!!!!

                Sacunnu ri tìa...ssà commedia nun ma perdu ri

                virilla!!!

                Ma poi...sta Catarina e sta Monica,ca ta nà vinu-

                -tu a cuntari stì cosi,,,mu vò riri chi ccosa c'e' ri

                stranu su sti miricani sunu ri nautra sponda???

                A parti ca venunu ra sponda re stati uniti!!!

                Ca nà fari....sa nà mmaritari cu iddi o ci vonu rari

                a quarcunu rè parenti so'!!!Fatti so' sunu!!!

                A nniautri nunn'interessa nenti!!!

                Lassamu perdiri ssù riscussu e parramu ri nautra

                cosa!!!

                Stamatina,quannu tu erutu fora,si prisinto' Sara,

==19==

                  ca scusa ca circava ,chi sacciu cosa,e, mi fici na

                  dumanna strana...vuleva sapiri su a sira quannu

                  mi jeva a cuccari,mi vineva u ruluri ri testa!!!

Agata   :    Siii...mi nn'ha parratu stamatina, ca javi ssù

                  problema cu ssò maritu!!!!

                  Ma...tu ca ti viri tutti i jorna cu iddu,nun e' ca

                  pi ccasu à vistu quarcosa ri stranu....c'avissi

                  ncuntratu quarchi puddastra cchiu' giovini ri

                  so muggheri??

Cicciu   :   Agata....ma ri unni ti venunu ssì pinseri!!!

                  Sacunnu ri tìa...nà puddastra giovini si mittissi

                  cù unu ri 75' anni e pi ggiunta maritatu????

                  U sai megghiu ri mia ca chissi ceccunu i vecchi

                  su sunu scapuli o viduvi,pi scipparici i soddi

                  ra pinsioni o su janu qualchi proprieta'!!!

                  Peccio' scordatillu...senti a mmìa,ricci a Sara,ca

                  a so' maritu ...o...cià vinutu n'abbassamento or-

                  -monale ,oppure n'attacco allergico pì so' mug-

                  -gheri !!!E nà ssù casu nun c'e' nenti ri fari!!!!

Agata      : Bravu...bravu...parro' u dutturi Pampinedda...

                  Cicciu...viri ca cià mà ddari nnà manu r'aiutu

                  a Sara,picchì ha cangiatu parintela cu so mari-

                  -tu...uora sunu frati e soru!!!Ha' capitu!!!

Cicciu    :  E vabbene....datu c'addivintai u dutturi Pampi-

                  -nedda...rammi npezzu ri carta ca ti scrivo a ri-

                  -cetta (Cicciu,prende carta e penna,scrive e la dà alla moglie )

                                               

==20==

                  Ecco...tè ccà..raccilla a Sara,ca ci vò ccatta..

                  però cià ddiri ca cià ddari ggnonnu sì e ggnonnu

                  nò,e...cià ddiri a iddu ca sti pinnuli sunu pi fari-

                  -cci passari u ruluri ri testa!!!

                  Cu chissi....u ruluri o ci passa...o ci passa!!!

                  E sugnu sicuru ca na nnà para ri jorna,riccillu

                  a Sara,addiventa n'amante scatinatu...iautru ca

                  frati e soru!!!!Chi ti nnì pari Agata???

Agata    :   Suddu e' veru,chiddu ca mi stà ricennu......pì

                 subbitu cià portu!!!!!!

                 ( Agata esce di corsa per andare da Sara,mentre Cicciu soddisfatto

                        si lascia cadere sulla poltrona,così finisce il primo atto )

F INE  I° A T T O

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

                

              

                    

   

==21==

II °  A T T O

                          ( Si apre il sipario e si vede Milina vestita elegantemente,vicino

                           allo specchio ,che si stà dando gli ultimi ritocchi,nel mentre rivol-

                           -gendosi alla platea,esterna alcune considerazioni su ciò che e'

                           avvenuto il giorno prima a casa della comare Catarina,dove era

                           andata con Nunzia,per conoscere gli americani che si trovavano

                          da soli poiche' Catarina e Monica erano andate a fare una visita

                          alla comare Agata )

Milina   :   Mattri santa....sugnu sicura c'appena mi virunu

                 ncoppu ci fazzu pigghiari a sti ru' picciotti miri-

                 -cani,specialmenti a Tony,ca je' chiddu ca mi

                 piaciu cchiu'ssai,forsi picchi' appena mi visti,

                 l'occhi nun mi luvo' ri ngoddu,e comu parrava

                 pari ca vo' ncuntratu n'angilu rò celu!!!!

                 Menu mali ca Nunzia,s'affisso' cu Bob e mi re-

                 -sunu l'imprissioni ,pi'ddaveru...ca sa'nao' ncun-

                 -tratu ddu animi gemelli!!!!E menu mali!!!!!

                 Uora ca sta matina ,ca tutti quattru ,avemu st'ap-

                 -puntamentu.....rì comu sugnu azzizata....Tony...

                 ca ucca aperta resta!!!!Nun ci vogghiu mancu

                 pinsari!!!!

                 ( Poi Milina rivolgendosi verso la stanza attigua )

                         Mama'....viri ca yù staiu scennu ,picchì c'e' Nun-

                 -zia ca mi stà spittannu....ni viremu cchiu' ttardi!!

                 (dopo qualche secondo,appena Milina e' uscita ,dall'altra stanza,Agata

                         fa il suo ingresso nel soggiorno )

Agata   :    Milina...Milina ...ma unni sì???

                  Ma chi fici....si nni ìu???

==22==

                  Ma.....unni sta' gghennu a mmatinata???

                  E ...chi e' ...tuttu stu profumu ca lasso'???

                  A mmia sta picciotta nun ma cunta giusta...

                  A capu matina cu tutta stà furia pi viririsi cu

                  Nunzia!!!

                  Puzza r'abbruciatu c'e'!!!!!!

                  ( Poi.rivolgendosi verso la stanza attigua )

                  Cicciu....ma chi stà facennu ancora??

                  Jàvi ddù uri ca sì nficcatu ddocu intra!!!Ma chi

                  ti stà facennu i megguli??Ca... moviti..nnò sai

                  cù a vveniri stà matina...m'haià fari truvari ca

                  vistaglia quannu arriva mè cummari???

                  Viri ca m'aià gghiri a vestiri...moviti ..moviti!!!

Cicciu    :   (uscendo dalla stanza ed entrando nel soggiorno ,dove Agata e' in

                           -attesa )

                          Ohuuu....comu stà facennu!!!!

                  E' possibili...ca cu ttìa m'haià fari sempri ri cursa

                  Ju quannu ttrasu nò bagnu ...jàiu i mò tempi ca-

                  -nonici,e nun vogghiu essiri distubatu ri nuddu!!

                  Moviti....curri ...ohu ..u tempu ca ci voli,ci voli!!

                  E...cu stamu aspittannu ò sinnicu????

                  Sacunnu ri tìa a vò nnesciri ca vabba longa,che

                  pantofuli e senza farimi i capiddi,ca macari ca

                  a sira ci mettu a ritina,n'aggiustata ciaja' ddari

                  sempri...no'!!!!

Agata    :   Si...tutti i storie i sai tu!!!!Sulu ca quannu ttrasi

                  ndà intra ti saluti ca famigghia!!!

                  Viri ca jù..vuleva fari prestu,prima c'arriva a

==23==

                  cummari,picchi' vuleva fari na scappata ndì Sara

                  pi sapiri comu ci finiu a'ssira,sù ssò maritu si iù

                  a cuccari co ruluri ri testa...curiusa sugnu!!!

                  ( Agata,dicendo queste parole .lascia il soggiorno per andarsi a

                          cambiare ,mentre Cicciu si và a sedere )

Cicciu   :    Ah....certu...curiusu macari ju' sugnu!!!!

                   Miiih!!!Uora ca ci staiu pinsannu cha'ià cunsig-

                   -ghiatu ri faricci pigghiari gnornu si e gnornu

                   nò ssà miricina!!!

                   Ma...quannu mai...si'nnà pigghiari una a simana

                   senò...a chistu n'attaccu rì cori cì veni,jè avissi

                   aviri ju' ,supra a cuscenza!!!Quannu mai!!!

                   Uora ,quannu ci và Agata,ciù rici idda!!!

                   Na vota a simana!!!Se no' a chistu intra na si-

                   -mana ….i peri cc'iattisunu jè a povira Sara

                   ntempo ri nenti viduva si ttrova!!!!

                   Cia' vo' rittu una ogni ddu jorna picchi' a cosa

                   era veramenti gravi!!!jè a terapia a vo' essiri,

                   spicialmenti a prima vota,cu effettu subbitaniu!!

                   Uora ….una a simana cià basta e cià ssupecchia

                   A mmia mi nn'hà basta una a simana,macari ca

                   Agata ,nun sapi nenti,raccussi' duluri ri testa

                   nun mmi nni veni mai!!!!

                   Pero'....o sabbutu ri sira addiventu nliuni....chi

                   dicu nliuni....addiventu na bestia famelica...

                   ….sulu accussi' iaiù a paci in famigghia!!!!

                   Spiriamo ca Agata,su ci va',prima c'arrivunu

                   l'ospiti,mi porta bboni nutizii..Ju'staiu ugghennu

==24==

                   ( In questo frattempo,si sente suonare alla porta,e, Cicciu si alza,

                           per vedere chi e' ,apre,ed ha davanti a sé Sara,raggiante e confusa,

                           la quale vedendo Cicciu,farfuglia alcune parole )

Cicciu   :    Sara....ma cu ti ccì porta ammatinata cca'???

Sara      :    Agata....Agata..unne'???

Cicciu   :    Agata e' ndà intra ca si sta' vistennu...su ci vo'

                  riri quarcosa ...quannu idda nesci ciù rifirisciu

                  ju'......Chi ta' successu quarcosa ri gravi???Pic-

                  -chi' ti staiu virennu a facci stracangiata!!!!

Sara      :   Cicciu...nun hà successu nenti ri gravi....Aia'

                 parrari cu Agata...a sulu...tu viri su iaì chi ffari,

                 nesci...vò ccattiti i sigaretti,i pospiri ...chiddu ca

                 vòi tu!!!!!

Cicciu   :  ( Subdorando ,che la cosa era andata nel suo verso giusto,capisce a

                        volo che, Sara si vergogna a parlare in sua presenza,per cui le viene

                        incontro,tanto e' sicuro che dopo Agata gli raccontera' tutto )

                Va bbeni...va bbeni....mi nnì stàaiu jennu,tantu a

                 vò nesciri u stissu,pi gghiri accattari u pani,e,

                 mentri m'accattu i sigaretti,riccillu a Agata !!!

                 Sara,pero' cerca ri fari na cosa sbrigativa,picchi'

                 stamu aspittannu ospiti ri nmumentu all'autru!!!

Sara   :     E ...cu su' st'ospiti????I canusciu pi ccasu???

Cicciu  :  ( Mentre stà andando via )Sara....ma po' essiri ca sempri

                ti mpicci re cavuli ri l'autri!!!!

                Cerca ri sbrigariti i cosi to'...e poi t'arritiri in bon

                ordini!!!!

                ( Sara,resta sola nella stanza in attesa di Agata,gironzolando di qua e

                       di là.senza una meta,sembrando al punto di scoppiare se non esprime

                       

                                                  

==25==

                 tutto quello che hà da dire e confidarsi per quello che le e' successo)

Sara   :      Possibili ca Agata nun nnesci???

                 Agata...Agata...ma unni si'??A ttia staiu aspittan-

                 -nu!!!!Ca....moviti a nesciri!!!

Agata   :   (Dall'altra stanza ,facendo la gnorri )

                         Cca'...cca' sugnu...chi fu'...chi successi???

                 Ti staiu virennu tutta agitata...cammiti..cammiti

                 e cuntimi tutti cosi!!!Chi successi????

Sara     :    Agata...prima nun ci crireva è ..miraculi,....ma

                 ncuminciannu rì r'assira...i miraculi esistunu!!!

Agata   :   Sara..lassa iri è miraculi ...cuntimi...chi successi!!

Sara      :  Chi successi??tutti cosi succirenu!!!!

                Succirenu cosi ...ca ju' aveva tant'anni ca ma vo'

                scurdatu!!!

Agata    : Sara javi ttri uri ca stà parrannu...jè ancora nun

                mà rittu nenti!!!I particulari vogghiu sentiri!!!!

Sara      : Agata...su tti stai muta,ti cuntu!!!!

               Assira,comu mi cunsigghiasti tu,dopu ca finemmu

               ri mangiari,u cunvinciu a pigghiarisi nnà pinnula

              po' ruluri ri testa,ca comu riceva iddu u turturava

              tutti i siri!!!!

Agata  : Je'....allura???

Agata  : Je' allura...s'assitto' ravanti a televisioni,comu fa'

              tutti i siri,...sulu ca dopu n'ura,u vireva vutari e ri-

              -vutari nà puttruna ,comu a chiddi ca nunn'hanu

              abbentu!!!! U bellu je'...ca ..ppoi si susiu e passi-

              -ava ri na stanza a nn'autra,comu si fussi lliuni

                            

                                  

==26==

               Intra a nnà caggia!!!Poi...dopu npezzu ca passiava

               mi fa :Ju'..mi staiu iennu a cuccari..astuta ssa teli-

               -visioni,picchì sempri critinati fanu...astuta e vo'

               cucchiti!!!

               Agata...ma cririri...m'intisi pigghiari re bbummi!!!

               U seguitu nun ti ricu e nun ti cuntu!!!

               Ti pozzu riri sulu nà cosa...Mi staiu sintennu

               nauttra vota in viaggiu ri nozzi!!!

Agata  :  Sara...pi ddaveru,sugnu cuntenta pi ttìa,tu meriti

               picchi' sì na bbrava fimmina e riuordati ca nun

               c'e' mai fini é suddisfazioni rà vita!!!!

               Meritu cià mà ddari a Cicciu...certi voti tintu po'

               essiri...ma si fa nquattru p'aiutari amici!!!!

Sara    :  Agata...uora cai'avutu ssu bbonu risuttatu,u sai chi

              fazzu???

Agata  : Chi fai...chi fài???

Sara     :Chi fazzu???Anzicche' gnornu sì e gnornu nò ,stà

             miricina cià rugnu tutti i siri!!!Chi ti nni pari???

Agata : Bbona...bbona yè a pinsata..raccussì..finalmenti

             si scodda u ruluri ri testa!!!!

Sara   : Uora...mi nni vaiu...picchì Cicciu m'ha dittu ca stati

            spittannu visiti!!!!Ma ...cu sunu...ì canusciu ju'???

Agata :I canusci...i canusci...stà vinennu mè cummari Cata-

            -rina cù so' soru Monica,picchì avemu n'autru pob-

            -blema ri risolviri!!!Vattinni tranquilla je'...ppoi mi

            manni nà cartullina ….su ti fai n'autru viaggiu ri

            nozzi!!!Aha....Aha!!!!

            ( Mentre Agata stà uscendo,dalla porta d'ingresso rientra Cicciu )

==27==

Agata  :  Ti salutu Cicciu....Bedda mattri chi sugnu cuntenta

               Cicciu....ti vogghiu beni chiu' ri nfrati..ti salutu...

               ti salutu!!!!

Cicciu :  Mih....Agata ...nà vistu a Sara nda facci..ca pà

              cuntintizza si stava mittennu a ballari,allura ruppi

              a parintela ri frati e soru cù so' maritu????

              Si viri ca miricina ca cìaià cunsigghiatu ha fattu

              affettu???

              Cuntimi....cuntimi...ma nà cosa sbricativa,prima

              c'arrivunu amiricani!!!!

Agata :  Nun ti ricu tutti i particulari,se nò piddemu tempu!!

             Ti ricu sulu...ca comu à rittu tù ...a ssira ci finiu a

             parintela ri frati e ssoru...e nun sulu chissu!!!

             A ssira,senza spittarisillu,iappi l'impressioni ri es-

             -siri nviaggiu ri nozzi!!!

             A quali ruluri ri testa...tutti cosi ci passanu a Turi!!

             Uora....a nmezzu a tanta cuntintizza u sai chi m'ha

             dittu???

Cicciu :Chi t'ha dittu???

Agata  :M'ha dittu,pi essiri sicura,ca stà miricina cià runa

            tutti i siri,raccussì iddu si scodda nnà vota pi sempri

            u ruluri ri testa!!!!

Cicciu:AGATA!!!!!FEMMITI DOCU!!!!!

            MA CHI SITI PAZZI TUTTI RUI!!!!!

            U vuliti mortu o cristianu????

            Viri ca ssì miricini s'hà pigghiari na vota a simana!!!

             Ti rissi,prima ggnornu sì e ggnornu nò...comu pri-

             -mu impattu ...nò tutti i jorna!!!!!

==28==

                 NA' VOTA A SIMANA!!!!HA CAPITU???

                 Se nò fra mparu ri jorna ,a mà gghiri accumpa-

                 -gnari ò cimiteru,picchì ci veni ncoppu o cori

                 ri chiddu FULMINANTE!!!!!

Agata   :   Cicciu...ma comu sì cumminatu??Sti cosi mi rici

                 a pocu ..a pocu,Bedda mattri!!!Nà quali vai mi

                 misi!!!!!Cicciu...tu aspetta cca'...ca ju' staiu cur-

                 -rennu e quattru ri cursa ndi Sara ,e, dirici stà

                 nuvita'!!!!

                        ( Agata esce come un lampo,in stato di agitazione,mentre Cicciu

                        si mette seduto,pensando a quanto era successo )

Cicciu  :   Mah!!!Vaddati signuri mei chi stà succirennu pì

                fari beni!!!!

                Ma..a Sara cià vo' parsu ca i festi erunu tutti i jor-

                -na!!!!!Viri..quant'e' ranni l'ignuranza!!!!

                Ma mancu su idda e so' maritu avissunu avutu 20'

                anni all'unu!!!Ma quannu mai!!!!

                Uora....sugnu sicuru,ca quannu Agata ci porta ssa'

                nuvita'....ncoppu ci pigghia!!!

                Nun e' ...ca nda vita po' aviri tutti cosi...idda a ca-

                -piri certi cosi....ppi nnà simana s'assuppa u rulu-

                -ri ri testa jè o sabbutu o a ruminica,si ponu met-

                -tiri a sparari i fochi r'attificiu!!!!

                Chi vvonu ra vita!!!!!!!!

                       ( Si sente  suonare dalla porta d'ingresso,pertanto Cicciu si alza e va' ad

                        aprire,trovandosi innanzi sua comare Catarina e la signorina Monica )

                Buongiorno Catarina ,,,e buongiorno a signurina

                Monica...ttrasiti...accomodatevi...faciti cuntu ca

==29==

                Agata e' ndò veniri...a gghiutu ccà appressu porta

                a parrari cù Sara...assittativi..c'appena veni idda

                vì fa' npocu ri cafe' e vi porta npocu r'amaretti ca

                sù frischi....frischi!!!A stamatina i ccattaiu!!!

                Com'e'...chi ddiciunu sti miricani c'aviti intra??

Catarina :Iddi...nenti riciunu!!!semu ju' e mè soru c'avemu

               tanti cosi ri riri!!!!

                     ( Nel frattempo dalla porta d'ingresso,entra Agata,ancora agitata in viso

                       dopo la discussione con Sara,però alla vista delle due comari ,cambia

                      instantaneamente,l'espressione del viso )

Agata  :  Bih....i cummari avemu ccà!!!!Buongiorno!!!!

               Ma.....comu mai ...a tà vinutu tutti rui suli???

               I miricani unni su????

Catarina:I miricani....i visti assira taddu ,e ccì rissi ca sta

               matina avevumu ,n'appuntamentu ccà!!!

               Sulu..ca sta matina,niscenu prestu e mi lassanu nù

               biglittinu supra o tavulu,unni mi ricevunu ca cchiù

               tardi venunu ccà!!!

               Unni si nna na jutu a mmatinata, mancu ju' u sac-

               -ciu!!!!

               Sulu ca iavi di r'aieri ca iau riscussioni cù mè soru

               Monica,e,,quasi quasi m'ha cunvinta ca sti picciot-

               -ti nun parunu normali!!!!

Monica : Viri ca ju' ..nun mi sbagghiu..nun sunu normali!!!

Agata    : Ma....mu vuliti fari capiri ri unni a tà vistu ca nun

                su' normali????Chi fanu cosi strani???

                Quannu caminunu ...chi ssì movunu comu nà fim-

                -mina.....chi ianu i capiddi longhi!!!Facitimi capi-

                       

==30==

                 -ri!!!!

Catarina :  Nò...nenti ri tuttu chissu!!!!Sulu ca quannu par-

                 -runu nunn'ì sentu parrari comu e masculi rò nos-

                 -tru paisi!!!!Beddi...tipu masculazzi!!!!!

Agata   :    Cettu cu nnù dubbiu ri chistu....ju' nun mi risi-

                  -cassi a faraccillu spusari a nnà figghia mia!!!!

                  Tu...Cicciu...chi nnì rici...tu cà sì nn'omunu

                  ri munnu!!!!!!

Cicciu   :   Cettu....ca sugnu nn'omunu ri munnu!!!Pero'

                  sinu a ora nun n'aiu caputu,unn'e' u probblema!!

                  tutti ttrì vi stati allammicannu pì nnenti!!!

                  Su stì picciotti...nun vi parunu normali,chi cosa

                  v'interessa a viautri ...l'importanti ca si cumpor-

                  -tunu ri pirsuni civili ,pi ccasu ,siti priuccupati

                  ri chiddu ca po' ddiri a genti???

                  O... a ntinzioni vostra..era chidda ri faricci canu-

                  -sciri qualchi picciotta ra vostra parintela???

                  Ma...livatimi na curiusita'....sti picciotti miricani

                  o so' paisi...chi misteri fanu!!!pi ccasu ,chi

                  travagghiunu nnà muratura,chi su' falignami!!!

                  Insomma...vi parunu pirsuni struiti o no'???

Catarina :  Struiti...struiti sunu!!!

                  Unu fa l'avvucatu e l'autru fa' u ngignere e vara-

                  -gnunu nsaccu ri soddi!!!!!

Cicciu     : Bonu...bbonu....allura putemu riri ca su' ddu'

                  belli partiti!!!Ma sapiti chi vvi ricu...ca nda' tes-

                  -ta,mi sta' puliciannu ,npinseru fantasticu!!Caa..

==31==

Agata   :  Cicciu...tagghiala ddocu!!!Ca ju' u sacciu ca

                quannu ti pulicìa a testa...spari sulu minchiunati!!

                Scordatillu...Viri ca Milina,macari ca je' rannuzza

                sempri nostra figghia je'!!!Je' nunn'à mittissi mai

                ravanti a npuntu ntirrogativu!!!Perciò chiuriti

                cu s'argumentu e nun nì parrari cchiu'!!!!

Cicciu  :   Ohuu...sempri babbasunazza si'!!!

                 Staiu virennu ca tu nun ci pensi propriu all'avvi-

                 -niri rì tò figghia!!!

                 Sacunnu ri tìa....a vo' fari divintari vecchia cu

                 niautri?? A cca'...o paisi unni u ttrova n'avvucatu

                 o nù ngigneri ca sa putissi maritari???

                 Po' ttruvari sulu quarchi operaiu,ca ppòi ch'ama

                 ddari a mangiari niautri!!!!

                 Chi nni rici tu ..Catarina?????

Catarina :  Cicciu...chi ccosa ti pozzu riri ju'!!!

                  U raggiunamentu to'...nun e' ca e' sbagghiatu!!!

                  I partiti ,bboni su'....e nun e' ca s'attrovunu tutti

                  i jorna pì strada!!!

                  Pero'...u pulici ca t'ha vinutu nda' tò testa...uora

                  sa' mmisu nda' mia....pinsannu a mmò niputi

                  Nunzia,ca macari idda....mischina!!!

                  Chi nnì rici tù...Agata...a pinsata bbona mi pari!!

Agata    :   Certu ca tu e mè maritu,pariti ddù gemelli quan-

                  -nu riciti minchiunati!!!!A tutti rui nun vi passa

                  mancu pi ll'anticamira rò ciriveddu,na quali

                                   

                                  

                ==32==                     

                  rischi mittiti a ssì poviri carusi!!!!

Monica  :   Raggiuni,,,,raggiuni ìavi a cummari Agata!!!

                  Vù ripetu sempri..ssi miricani Finocchi...finoc-

                   -chi spicati sunu!!!!!!

Catarina :   Monica...nun t'impicciari né cosi ca nun capisci!

                  Ca tù....pi essiri tanta nsistusa facisti scappari a

                  ddù beddu picciottu,ca ti cuttiggiava...lassa per-

                  -diri!!!!!!

Monica   :  Siiii...bbeddu era,ma era troppu masculu,e vule-

                  tutti cosi,senza parrari mai ri mattrimoniu!!!!

                  Fimmina onesta aià statu e sugnu!!!!!scrivatillu

                  na ssù ciriveddu!!!!!!!

Agata    :   Ohuuu!!!!Nun e' ca và t'acccicciri pì cosi ca suc-

                 -cessuru reci'anni fa'...ormai chiddu ca fù..fù!!!

                 Chiuttostu...stì miricani unni su....Catarina m'hà

                 rittu ,c'anà nisciutu a mmatinata...ca nà jutu a fari

                 i turista forsi???Nun criru c'avissunu ttruvatu

                 qualchi para ri guide pi girari nda citta'???

                 Nun e' ca sanu unni a nà gghiri??

                 A mmatinata!!!!Bedda mattri!!!!!

                 Milina ….Nunzia....macari iddi...a mmatinata!!!

                 Nun ci vogghiu mancu pinsari!!!!!

Catarina : Agata...ma chi ccosa stà fantasticannu???

                 Viri ca Milina nunn'hà ncuntratu mai sti miricani

                  e pòi Nunzia ha' vistu nn'à para ri minuti quannu

                  arrivànu,pecciò levatilli ra testa ssì pinseri!!!

Agata   :    Catarina...ma com mi pozzu livari rà testa sti

                  pinseri...quannu viru a mmò figghia ,ca s'ambil-

 

==33==

                  -letta tutta,e, nesci a mmatinata,ca nun nà fattu

                  mai,e, mi rissi c'aveva n'appuntamentu cu Nun-

                  -zia!!!!Unni a vò nà gghiri,jù,nun sacciu nenti!!

                  Perciò...pensu ca c'e'..quarcosa ca nun mi

                  quattra!!!!!

Monica  :   Bedda mattri....chi mmala fini ficiunu ssì rù

                  picciotte nnuccenti!!!!!!!

Catarina :  Quntu voti...t'haià ddiri ca tà stari muta...mi stà

                  facennu veniri u nirvusu...chiuriti ssà ucca!!!!

                         ( Si sente aprire la porta d'ingressoed appare subito Milina,seguita da

                          Nunzia ,e, subito dopo  Tony e Bobby,che salutano e sifanno le varie

                          presentazioni,con grande sorpresa degli astanti,riuniti nel soggiorno)

Milina    :  Nunzia...vadda chi bella sorpresa avemu cca'!!!

                  E..cchi e' nnà riunioni ri famigghia???

                  Megghiu..raccussì,pi llo menu nun piddemu

                  tempu ppì farivi partecipi ri stàgran nuvita'!!!

Agata    :   Spiegati megghiu...qual'e' stà gran nuvita'???

Milina   :   Mamà...tu pari ca iài l'occhi chiusi!!!!

                  A gran nuvità,...jè...ca jù m'haiu fattu zita cu

                  Tony...ca tu prisentu,e....Nunzia s'ha fattu zita

                  cu Bobby....Nunzia presentaccillu a mmè mattri

                  e mmò pattri c'ancora nun 'nì canusciunu!!!

Monica   : Mattri....chi mmala fini ficiunu!!!!!

Catarina :  Uora...tu Nunzia e tù Milina...mu vuliti spiegari

                  comu vv'hà tà canusciutu..unni v'hà tà canusci-

                  -utu e comu a tà ddivintatu ziti intra 24'uri!!!

Nunzia   :  Zia....i cosi,senza vulillu,raccussì succerunu!!!

                  Aieri...quannu tu e a zia monica nun eruvu a

==34==

                  casa,jù e Milina,a mà vinutu pì fariti nnà visita,

                  e truvammu a Bobby e Tony,suli intra,ca nì fi-

                  -ciunu nnà pena,ca nun ti ricu!!!!

                  Cci prisintai a Milina.m'ha cririri zia,e...chi fù

                  ncoppu ri fummini cù Tony!!!!

                  Iddi s'appattanu e si misunu a raggiunari!!!

                  Mentri iddi parravunu pi ccuntu so'...scuppiu

                  nautru fummini frà mia e Bobby!!!!

                 E...chissu je' u fattu!!!E propriu stà matina ca nà

                 vò m'aiutu a fari nnà passiata in citta',dopu i cop-

                 -pi ri fummini arrivanu macari i ttroni!!!!

Monica  :  Catarina....ma stà matina nun ha' chiuvutu pro-

                  priu!!!!!!

                 Và portu o curtu....nà mà fattu ziti!!!

                  E chissu e' u fattu!!!!Nun c'e' nenti ri stranu!!

                  Sulu ca ni vulemu bbeni!!!Riccillu macari tù

                  Milina!!!!

Milina  :    Sissiggnori....ni vulemu bbeni e nnì vulemu

                  macari maritari!!!!

                  Nun sulu chissu,appena maritati nì trasfiremu

                  America ,unni Tony,l'amoruccio miu ,fa u ngig-

                  -neri e Bobby l'amorucciu ri Nunzia fa l'avvoca-

                  -to!!!!

                  Papa'...mama'..gnè na bella cosa????

Agata    :   Sì...na bella cosa je'!!!!

                  Ma tu Milina ..e tu Nunzia,inveci ri curriri r'ac-

                  -cussì....cia' t'ha pinsatu ca nà 24'uri ,nun putiti

                  sapiri i carattiri ri stì rù picciotti????

==35==

                  Viriti ca u mattrimoniu...je' nnà cosa seria!!!

                  Nun e' ca si cangia comu nnà cammisa ri notti!!!

                  Arrivati a stù puntu...ju' nun vogghiu sapiri cch-

                  -iu' nnenti !!!Ccà..c'e' to' pattri e tà spurugghi

                  cu iddù!!! Cicciu ..parra tù!!!!

Cicciu  :    Parru...parru ,nun ti priuccupari!!!!

                 Pi prima cosa aià parrari a sulu ...a sulu cu Tony

                 e Bobby...veru???

                  Pecciò...viautri fimmini ..arritirativi nall'autra

                  stanza,picchì a mà parrari ri cosi ca riguardanu

                  sulu i masculi,viremu su ccì putemu livari u

                  dubbiu a quarcunu!!!!!

                          (Tutte le donne escono dal soggiorno,mormorando ed entrano nella

                           stanza attigua,lasciando i tre uomini da soli)

                   Assittativi....assittativi!!!Pi pprima cosa mitte-

                   -mu nchiaru nà cosa :U capiti e ù parrati u sici-

                   -lianu???Picchì su nun capiti nenti...e' anutili

                   ca piddemu tempu!!!

Tony     :     Signor Cicciu,jù e mè frati capemu e parramu

                    u sicilianu ca n'insignò nostru pattri ,ri

                    quann'erumu nnichi,sulu u talianu nun capemu

                    e nun parramu,ma rò siciliano sapemu macari

                    i mali paroli!!!!

Cicciu   :      Lassamuli stari i mali paroli!!!Parramu ri iautri

                    cosi!!!Per esempiu....Vi piaciunu i fimmini???

                    A tà statu mai ziti???Vogghiu riri a tà pumici-

                    -atu qualchi vota???

Bobby    :    Signor Cicciu...stà parola pumiciatu,nunn'hà

==36==

                   capisciu!!!!Però ci pozzu riri .ca sia ju' ca mè

                   frati,quann'erumu all'università,qualchi zitarella

                   a m'hàvutu,ma sempri cosi ri picciotti

Cicciu   :    Ma...allura vvì piaciuni i fimmini???

Tony     :    Signor Cicciu...ma picchì ssà dumanna???

Bobby   :    Si..Signor Cicciu...n'ha ddittu ddu voti su nnì

                   piaciunu i fimmini...ma picchi' a Vossia nun ci

                   piaciunu???

Cicciu    :   Minchiucchiti!!!Ju' campu sulu pi cchissu!!!

                   Chiddu ca rimpiangiu sulu, e' l'eta' ca mi ttrovu

                   ngoddu,se nò …a..vogghia ri pruvuli ca mi spa-

                   -rassi!!!!Bbiati viautri ca siti picciotti!!!!

                   Menu mali ca ju' i rimedi i ttrovu sempri...picca

                   ni sparu pruvuli,ma....sempri pruvuli je'!!!!!

Bobby    :   Chi cci voli fari ..Signor Cicciu...ogni cosa cò

                   so tempu!!!

Cicciu    :   Senti Bobby...veru???Viri ca ju' sugnu Don

                   Cicciu e nò signor Cicciu!!!

                   Cca'...mi chiamunu tutti Don Cicciu Frittella,

                   rittu <Ficurinia>picchi' cu parra cu mmia sa'

                   scantari ,picchi',quannu mi fanu ncazzari,pun-

                  -giu cchiossai ri nù bastarduni!!!!!

Bobby   :   Stassi calmu,aià caputu picca ri chiddu ca stava

                  ricennu,ma nun era ntenzioni mia r'affinnillu!!!

Cicciu   :   Lassamu perdiri,uora....rì tutti rùi...cu je' ca c'hà

                 ghittatu l'occhi supra mò figghia Milina????

Tony     :  Ju' sugnu don Cicciu!!!!

==37==

                 Appena à visti aieri....aià persu a testa ...m'haià

                 nnamuratu subbitu,senza perdiri tempu,e..sugnu

                 sicuru,comu a morti,ca idda m'hà ricambiatu su-

                 bitu,picchì quannu idda visti a mmia,l'occhi ccì

                 scintillavunu!!!!

                 Coppu ri fulmini fù...Don Cicciu!!!Nun mu poz-

                 -zu scuddari mai ssù mumentu!!!

                 Nnà vita,ssì mumenti ,nnà vota sula succerunu!!

                 E ju' Don Cicciu..parrannu cù vossia,stì mumen-

                 -ti nun nì vogghiu fari scappari!!!!

                 Mi vogghiu maritari e quattru e cursa cù Milina e

                 mà vogghiu purtari America,ca ddà jaiu nnù

                 beddu travagghiu e nnà bella casa caià disignatu

                 ju' stissu che mè manu,e, quannu nasciunu i pic-

                 -ciriddi Vossia e a signura Agata,putiti veniri

                 ddà,e, stari quantu vuliti!!!Nun sulu.....

Cicciu   :  Bbonu...bbonu ..ca mà nbriacai!!!

                E tu ….Bobby...veru? Iaì i stissi pinseri so', cu

                Nunzia???

Bobby   : Don Cicciu....alla lettera....precisi...precisi,senza

                spustari nnà viggula ri chiddu ca ddittu mè frati!!

                Anzi...ccì vuleva riri.......

Cicciu   : Nun mi riri cchiù nenti,aià capitu ca siti ddù bra-

               picciotti...struiti,ri bboni maneri,pero' m'ha tà fari

               nnà curtisia!!!

Tony-Bob: Tuttu chiddu ca voli vossia...parrassi!!!

                                     

==38==

Cicciu  :  Quannu tutti rui parrati...a vuci và nnesciri ri

                masculi,vogghiu riri nò sutta tono,picchì comu

                sunu abituati cca',vonu sentiri a vuci ri masculi

                siciliani ,picchì se nò,po modu comu parrati ccà

                qualcunu fa qualchi mali pinzeri!!!

                U sacciu ca tà crisciutu nnà nautru paisi,ma sinu

                a quannu siti ccà a tà fari capiri a tutti ca siti

                masculi...masculi!!!!

                Pensu cat'affirratu l'idea!!!Veru!!!!!

Tony  :    Certu ca a m'ha capitu!!!!Pi cchissu quannu  si

                parrava c'era quarcunu ca si smmussiava!!!!

Bobby :   Don Cicciu...uora ci criru quannu mi ricevunu ca

                vossia je' nnà menti....Raggiuni iavi!!!

                Uora sapemu comu na mà cumpurtari!!!!

Cicciu  :  Va bbeni...va bbeni...Uora chiamamu e fimmini

               ca,sugnu sicuru ...ndà intra stanu ugghennu!!!

               Agata...Agata...viniti ccà!!!Tutto risolto!!!

               Assittativi!!!!

                     ( le donne ,una per volta si affacciano ,guardando Don Cicciu con una

                       certa titubanza e curiosita'e si accomodano )

Agata  :  E..tuttu ssù tempu ci vosi!!!!E ccà tà fattu ncunt-

               -rattu!!!

Cicciu :  Assettiti...assettiti,a mà chiaritu tutti i dubbi c'ave-

               vu !!!Tony,Bobby ricitaccillu viautri ca ormai a

               mà chiaritu tuttu!!!

Tony   :  ( con voce stentorea )Si...signora Agata,dopo ca'aià par-

               -ratu cu Don Cicciu,aià capitu perfettamenti ca

                                

==39==

               ccà semu nsicilia e m'haià cumpurtari comu nsici-

               lianu veru,percio' aià chiestu a manu di Milina ,

               Pi spusarammilla e partiri America intra stu misi!!

                     ( a queste parole Milina si alza e và ad abbracciare Tony )

Bobby :  (Anche lui con voce molto maschile )

                     Comu frati cchiù ranni,sugnu raccordu,Cu Nunzia

               appena nà mà ncuntratu aià rittu ca chista je' a

               fimmina ppì mmia!!!E nun'nna ritornu America su

               prima nun mà spusu!!

Monica : Bedda mattri santissima!!!!

Catarina: Nun fari ancora a cucca!!!!Nnì viri chi belle cop-

              -pie,ca sunu???

              ( Nel frattempo si sente suonare alla porta,per cui Agata và ad aprire ed

                     appare Sara ,rivolgendosi ad Agata e scusandosi )

Sara   :    Agata...mu fai u favuri...ricci a Cicciu ,su a rumi-

               -nica ,anzicche' una miricina,a mmè maritu ,ci nnì

               pozzu rari ddui!!!!

Cicciu :  ( Che ha sentito quello che diceva Sara,dal fondo della stanza,gridando )

               UNA!!!!UNA SULA!!!!!! SENO' I PERI CI'ATTISUNU!!!!

^^^^^^^^F  I  N  E^^^^^^^^^

Personaggi

Don Cicciu Frittella..........Marito

Agata …..................moglie

Milina.........figliadi Don Cicciu

Nunzia...........amica di Milina.

Sara..............vicina di casa Frittella

Catarina.................comare di Agata

Monica.........sorella di Catarina

Mike.......americano pretendente di Nunzia

Tony.......americano pretendente di Milina.m'ha

Commedia in due atti

scritta

da Umberto Amato

*Nota per chi vuole rappresentare questa commedia:

Si prega d'informarmi al 0931-35201

cell.3420556144 Umberto Amato

Il mio scopo e' soltanto di assistere come spettatore

       

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 56 volte nell' arco di un'anno