Dottori si diventa ma… signori si nasce

Stampa questo copione

DOTTORI SI DIVENTA MA... SIGNORI SI NASCE

COMMEDIA BRILLANTE

in due atti di

Francesco Chianese

PERSONAGGI:

(in ordine di apparizione)

MARIA : Figlia di Felice

FELICE : Il capofamiglia

CONCETTA : La moglie

ALFIO : Figlio di Felice

CLELIA : Fidanzata di Alfio

NICOLA : Fratello di Felice

RENATO : Fidanzato di Maria

Dott. ROMEO: Papà di Renato

ARIANNA : Mamma di Renato

PRIMO ATTO

SCENA 1

(normale soggiorno con due uscite, quella interna e quella esterna. Vi deve

essere una finestra)

MARIA: E moviti papà mi ti pripari, avissiru arrivari da un mumentu all'autru

FELICE: Io mi movu... ma dicu... chi bisognu c'è mi mi faciti impupari a stu

modu... pari chi staiu

annannu a un matrimoniu. Mi facistu mettiri u vistitu da festa, u ciuri

all'occhiellu e sta cravatta chi mi sta scippannu u coddu. U sapiti chi io a

cravatta na suppottu

CONCETTA: Tu non suppotti mai nenti, non sulu a cravatta, e comunqui ti l'ha

mettiri pu beni di

to figghia.

ALFIO: (ironico) vidi chi stotta l'ha mmisa a cravatta, dirizzitilla o ci fa

fari mala figura a to

figghia chi parenti du so zitu...

FELICE: Bravo, purru tu ti metti? Non basta ch'è supputtari stu sortilegiu purru

i to sfuttitini è

suppurtari. (alla moglie) E poi, non capisciu picchì non facisti parari purru a

to figghiu

Alfiu comu na varetta... e cu iddu a so zita...

CONCETTA: Alfio e Clelia sunnu giovani e belli. Iddi non n’hannu bisognu di

paramenti pi parriri

chiù scik.

CLELIA: ...e poi, iò chi c'entro.... Vulistu chi ci fussi purru io ta sta gran

festa, purru si ancora io e

Alfio….. (rimarcando) non avemu ufficializzatu u nostru zitamentu, e vi

ringrazio... Ma cu

stu gran cauddu... non cridu propria, chi mi m'avissi vistutu diversamenti...

MARIA: Fussi statu pi mia... ti putivi stari a casa...

CLELIA: Se è pi chistu, mi ni pozzu sempri annari…

CONCETTA: Non ti moviri di ddocu… (al marito) Ti ni accoggi chi quannu apri a

bucca

scunchiuti sempri? Quannu ti dicu na cosa ma scutari e in silenziu... U capisti

chi non pò

sfigurari davanti e genitori di Renato, propriu to ionnu chi venunu a casa

nostra pi

ufficializzari u zitamentu fra nostra figghia Maria e so figghiu Renatu?

ALFIO: O papà, na fari sfigurari a to figghia... I parenti du zitu sunnu personi

importanti... e tu a

ghiessiri a loro altezza

MARIA:(ad Alfio) vidi chi sunnu veramenti personi importanti, maccaruni... Pi

chistu u papà s'ava

vestiri eleganti. Quannu venunu u vidi comu sarannu vestuti...

ALFIO: Mu magginu. To soggira cu na corona a postu du cappeddu, to soggiru ca

giacca ca cuda

longa fina e pedi e u to zitu... O Maria, a propositu du to zitu... com'è chi si

vestunu i

tritrola?

MARIA: Vidi chi tritrolu sini tu e da strologa ch'è sittata vicinu a tia...

CLELIA: U sapia… sempri cun mia …(pausa) Capisciu chi si cuntenta chi finalmenti

truvasti u

zitu... ma non mi parri u casu di offendiri...

MARIA: Io rispunnì sulu a chiddu chi dissi me frati

FELICE: Oooouuu, a vulemu smettiri chi mi staiu cazzannu... non mi faciti

agitari picchì cu stu

vestitu in coddu e sta cravatta non mi pozzu biliari. Si gridu mi uscia u coddu

e sta cravatta

mi fa cupari... (pausa)Sintiti bonu... tutti chisti chi siti ca intra.... Oggi

staiu facennu stu

spozzu a vestirmi i capo stazioni... Ma mi non vi passa pi l'anticamera du

ciriveddu fammi

attorna vestiri così quannu nema prisintari e parenti di Clelia...

MARIA: Non ti preoccupari papà, a famigghia di Clelia non è scik comu chidda di

Renato...

CLELIA: Non si preoccupassi... a me famigghia non n'avi bisognu di paramenti...

A famigghia

scik, chidda di Renato ieni...

CONCETTA: Già, U papà di Renato è un famosu dutturi e so mamma professoressa di

scoli iauti.

MARIA: E Renato studia per diventare pure lui dottore...

ALFIO: Chi bellezza... quanti dutturi a disposizioni... Papà cu tutti sti

dutturi in famigghia è un

piaciri cadiri malatu.

MARIA: Sfutti puru.... tutta invidia è chidda to.

CONCETTA: Io sugnu pronta, chi tinni parri Maria? Chi fazzu mu mettu purru u

cappedddu?

FELICE: U passamuntagna ta mettiri, no u cappeddu.... Mi non pigghi friddu...

MARIA: No mamma, u cappeddu intra non si metti...

ALFIO: Si propriu tu vo mettiri, stu cappeddu… vo diri chi ospitamu to

baccuni....

FELICE: A propositu... i cattastu i dolci?

CONCETTA: Ca cettu.... e purru u champagni... sunnu to frigorifero.

ALFIO: Allura semu a postu... mancunu sulu u zitu e i parenti du zitu...

MARIA: chiddi unn'è arrivunu

CLELIA: sempri chi non sinni pentunu prima...

MARIA: Non ti biliari propria, non sinni pentunu

(suona il campanello)

MARIA:(agitata) Matri, Ca sunnu. U vidi, vidiusazza, chi non sinni pinteru ?

FELICE: Si ma apremuci, ne facemu spittari... prima mi sinni pentunu piddavveru.

CONCETTA: (agitata) matri, comu sugnu.... non è chi fazzu mala figura?

ALFIO: Bedda sini mamma, parri na figghiuledda di quasi vint'anni

CONCETTA: Ancora sittatu sini tu? Iazziti e fa l’educato… spetta addritta,

inveci di diri fissarii.

(i quattro rimangono in piedi quasi sull'attenti, mentre Clelia rimane seduta,

il campanello suona nuovamente e loro rimangono fermi)

ALFIO: Tutti cosi capì, siti emozionati, ci vaiu io mi ci apru.

(esce un attimo dalla scena dalla porta esterna, mentre i tre restano fermi come

sull'attenti)

SCENA 2

(rientra ridendo)

FELICE: Chi ci ridi cretinu, rispettu ci voli...

ALFIO: (con la testa fuori dall'uscio) Prego accomodatevi...

(ed invece degli attesi compari, entra Nicola vistosamente alticcio)

NICOLA: Buon giorno a tutti... (nel vederli all'impiedi)Quanta grazia... mi

faciti puru a rassegna

militari!!! chistu sì chi si chiama rispettu... Amaru a cu non avi a

nuddu....fozza stati

comodi... (intima) Ri..pposo...

FELICE: Ci manca sulu chi ni dici dietro frunt e avanti marc. Assettiti

Nicola... chi semu in attesa

NICOLA: In attesa? Complimenti... non mi lavissi mai magginatu... a to età... (a

Concetta) di

quantu misi sini Cuncetta, diccillu o cugnateddu to. Però…non parri pinnenti

incinta....

CONCETTA: Ma quali incinta.... io non sugnu incinta

NICOLA: Ma su dissi to maritu chi sini in attesa...

MARIA: Non è idda in attesa...

NICOLA: Non è idda?... allura sini tu in attesa... chi facisti niputedda? non mi

parri chi sin

maritata... (pausa) Comunqui, non ti prioccupari, un tipu discretu sugnu io...

FELICE: Nicola... ca nuddu spetta figghi... e si vinisti, pa solita goccia i

vinu, assettiti e statti

mutu... Chi ora Concetta tu potta….

MARIA: Ma pi favuri ziu, bivi presto picchì da un mumentu all’autru… avissi

arrivari u me zitu ca

so famigghia

ALFIO: Proprio così, ziu Nicola... avi a veniri a famigghia du zitu i Maria pi

fari i presentazioni

ufficiali.

NICOLA: Chi bellezza….sapissi quantu mi piaciunu i festeggiamenti!Ci sunnu purru

i pasticcini?

CLELIA: Certu, putiunu mancari i pasticcini? e purru u spumanti ceni

NICOLA: Perfetto, allura io vi onoro con la mia prisenza...

FELICE: NO. Tu ora ti bivi sta goccia i vinu e poi smammi.

NICOLA: Ma chi sta dicennu??? Io u ziu paternu... e chi ponnu pinzari i genti...

no, no e poi vi

mancassi i rispettu

CONCETTA: Non ti preoccupari, scusatu sini e poi u capemu si ti ni va

NICOLA: U sacciu u diciti pi dilicatezza... ma si poi mi ni vaiu, ci ristati

tutti mali... Io resto cà.

(e si siede)

MARIA: Matruzza bedda... u matrimonio mi squagghia chistu

CLELIA: Io dicu chi ci duna un tocco di eleganza

(suona il campanello)

CONCETTA: Stavota sunnu iddi, a iaprici Alfiu.

FELICE: Spetta, prima duniti da finestra mi è quacchi nautru briacuni

CONCETTA: Pi futtuna frati, unu sulu nà.

SCENA 3

(Alfio, controlla dalla finestra)

ALFIO: (ironico) ATTENTI... iddi sunnu... i parenti du zitu... forza susitivi

(esce per un attimo e rientra con i tre)

(si alzano quasi sull'attenti mentre Nicola resta seduto e si riempie il

bicchiere di vino)

(i tre sono vestiti normalmente i maschi semplicemente con pantaloni e

maglietta)

CLELIA:(ironica) Matri chi eleganza...

CONCETTA:(la interrompe)... Buona sera, che piacere avervi nella mia umile casa

FELICE: Compari, pigghiate posto. (alla moglie) ma non mi parri chi chisti sunnu

vistuti

sciccamenti comu a niautri

(Renato ha un mazzo di fiori che porge a Maria mentre i genitori salutano e

prendono posto su un divano)

RENATO: Questi sono per te...

MARIA: Grazie, grazie a tutti per il gentile pensiero. Ma quanto sono belli

ROMEO: Belli? Io li trovo insignificanti e privi di odore... di fronte alla tua

straordinaria bellezza

e all'odore che emana la tua pelle, mia cara Maria

MARIA: (timidamente) Dutturi…. Sempri gentili eni ossia...

RENATO: Ha detto semplicemente la verità, mio padre dice sempre quello che pensa

NICOLA:(A Felice) A facci, to cumpari parra proprio comu a mia quannu sugnu

briacu.

Sicuramenti farà brindisi chi sunnu na favula.... Ci pozzu dumannari chi vinu

bivi e unni chi è cu catta?

ALFIO: Ma chi dici ziu Nicola... iddu vinu non ni catta. Si bivi chiddu chi ci

regalunu i pazienti

malati

ARIANNA: Veramente il mio Romeo è astemio

NICOLA: Nunciteddu, chistu mi dispiaci... Signor Romeo si bivissi un bicchieri

di vinu russu e

vidissi chi ci passa subutu.

RENATO: Ma cos'è che gli dovrebbe passare... mio padre è sano come un pesce

NICOLA: Ma no dissi a signura chi ieni a.... comu è ca chiamo? … zummma chi avi

picca sangu?

ARIANNA: Io ho detto astemio no anemico...

FELICE: Nicola, a signura vulia diri chi so maritu non ni bivi vinu...

NICOLA: Miscula, e chista sì ch'è na malatia...

RENATO: Che modi, che cafone....

MARIA:(sconvolta) Scusate, m’aviti a scusari, ma io no vulia cà… iò non n'aiu

cuppa...

CONCETTA: Già, n'aviti a scusari... me cugnatu è fattu così... è nu bravu

cristianu ma picchicedda

cafuni

ALFIU: E si no capistu ci piaci u vinu

ARIANNA: Ed ha già fatto il pieno

ROMEO: Ma che importanza ha, io lo trovo anche simpatico

ARIANNA: A ben pensarci… a me, addirittura, fa venire da ridere...

ALFIO: E a tia chi ti fa? caru cugnatu

RENATO: Niente, per me è un cafone e non suscita alcun sentimentu, nessuna

reazione, solo

indifferenza

NICOLA: Matri comu parrunu bonu... ma chi si manciaru na ciclopedia?

FELICE: Caru frati, chisti sunnu dutturi, e a signura è profissoressa.. chi ti

pari chi sunnu bestia

come a tia?

CONCETTA: (tira fuori i pasticcini e la bottiglia) Fozza, io dicu di cuminciari

chi pasticcini

ROMEO: Io sono d’accordo... si vede benissimo che i nostri rispettivi figli si

vogliono bene... e

pertanto ritengo giusto ufficializzare il fidanzamento... Inteso il consenso del

signor Felice...

FELICE: Io consento, caro compare dottore....

NICOLA: Evviva gli ziti... ma a cu si spetta a ghiapriri a buttighia?

(Nicola apre la bottiglia, versa il contenuto nei bicchieri e mangiano i

pasticcini e mentre...)

ROMEO: Grazie, anche se sono astemio, ne bevo un pò per festeggiare (poi,

parlando di Clelia)

non mi pare di conoscere la leggiadra fanciulla....

ALFIO: La legg... zumma da fanciulla eni a me zita...

CLELIA: Veramenti non semu ancora ziti…. Và…. ufficialmenti...

ARIANNA: Va bè... questo non vuol dire… il fidanzamento ufficiale è pura

formalità…. che va, sì,

rispettata... ma è solo formalità...

CONCETTA: (ad Arianna) Cara commare, se permettete, avrei il piacere di farce

vedere il corredo

che ho fatto per mia figlia per quannu si marita...

ARIANNA: Oh si, con piacere...

CONCETTA: Allora passiamo da banna, e glielo faccio vedere con calma. Anzi,

passiamo tutti...

ALFIO: Io sogno d’accordo, forza annamu tutti da banna...

CLELIA: Alfiu, va tu... io già u sacciu a memoria... spettu cà...

FELICE: Compare Romeo... dopu di vui...

ROMEO: No, no grazie... anch'io preferisco aspettare qua, ma lei vada pure...

FELICE: Allura io vaiu... con pirmissu....

ROMEO: Vada, vada pure

(tutti si alzano e discutendo passano nell'altra stanza)

SCENA 4

(Rimangono in scena Romeo, Clelia e Nicola che beve e mangia e poi si assopisce)

ROMEO: Lo si capisce subito che è una famiglia per bene.

CLELIA: Sì, sunnu bravi cristiani.

ROMEO: E voi cosa aspettate a sposarvi?

CLELIA: Comu si fussi facili, Alfio ancora mancu travagghia

ROMEO: (riempe due bicchieri di spumante) Lo capisco, viviamo tempi difficili...

Bhè, beviamo

un pò e non ci pensiamo… prima chi il nostro amico finisca tutto lo spumante (e

gli passa

un bicchiere)

CLELIA: (lo prende) Grazie

ROMEO: Non è granchè come spumante, ma è sempre meglio di niente

CLELIA: (imbarazzata) Già...

ROMEO: (guarda verso Nicola e lo vede che dorme) Capisco, quel che stai

pensando... A

proposito posso darti il tu?

CLELIA: Certo...

ROMEO: (di tanto in tanto guarderà verso Nicola) Stai pensando che sono

astemio... Bhè, è quel

che pensano mio figlio e mia moglie...

CLELIA: non è così ???...

ROMEO: Non che io sia un beone... Ma ogni tanto qualcosa di buono lo gusto. E

all'insaputa di mia

moglie è ancor più buono.

CLELIA: Ma si u scoprissi, penzu chi ci ristassi mali...

ROMEO: ... E farebbe di quel casino... ma il giuoco vale la candela, ed io sono

un gran giocatore, e

tu?

CLELIA: Io sacciu giucari sulu a briscula e a setti e mezzu

ROMEO: Il matrimonio soffoca e poi uccide le emozioni. Ed è proprio l'emozione

quella che mi

manca. Ed è solo trasgredendo che vivo la mia emozione...

CLELIA: Io ancora non sugnu mancu zita ufficialmente... Comunque, non cridu chi

a mia a

trasgressioni mi interessa

ROMEO: E perchè? La vita senza un pò di trasgressione sarebbe senza colore ed io

non sono

ancora vecchio per vivere in bianco e nero... E così...

CLELIA: Così????.....

ROMEO: Ogni tanto salto la corda... e quando vedo... insomma...quando vedo una

bellissima

ragazza subisco subito il suo fascino... e tu sei proprio una splendida ragazza,

Clelia

CLELIA: Ma che dice dottor Romeo....

ROMEO: (le prende una mano) Mi sei subito entrata nel cuore, appena ti ho

visto... Per un tuo

bacio pagherei qualsiasi somma....

CLELIA: Dottor Romeo... mi lasci...

ROMEO: Solo un bacio... solo un bacio è quel che ti chiedo...

CLELIA: Mi lasci...

(entra in scena Felice e vede Romeo che tiene la mano a Clelia, Nicola riapre

gli occhi)

FELICE: Cumpari dutturi???? Ma chi stati facennu???

ROMEO: (imbarazzatissimo) Io, io.... io niente... è questa ragazza... questa

ragazza non sò cosa si

sia messo in testa...

CLELIA: Ma cu iò? Ma chi diciti dutturi???

ROMEO: Che dico io??? ma siamo matti??? Caro compare mi creda questa ragazza...

è

completamente fuori di testa...

CLELIA:(disperata) ma chi stati dicennu... Si fustu vui chi mi scuncicastu???

ROMEO: Io sconcicarti??? fandonie... solo fandonie.... A chi crede, compare, a

chi crede... a me

che sono un dottore o a questa ragazza ?

FELICE: Io cridu a chiddu chi visti...

NICOLA: E chiddu chi vidisti tu, hic, caro fratello, u vitti purru io.

ROMEO: Ma che dice, se lei dormiva come un ghiro

NICOLA: Io dummia sulu cu l'occhi, ma i ricchi svigghi l'avia

ROMEO: Ho capito... avete fatto un complotto per spillarmi dei soldi...

(prende il blocchetto degli assegni dalla tasca interna dei pantaloni)

FELICE: Pusassi stu blocchettu... niautri non avemu bisognu di so soddi

(entrano tutti gli altri, Clelia ha la testa abbassata e piange)

CONCETTA: Chi furunu di buci?

ALFIO: (si avvicina a Clelia) Chi ti pigghiò Clelia... (non risponde)

ROMEO: Io non resisto più in questa casa... Andiamo e non mettiamoci più

piede... Altro che

fidanzamento

ARIANNA: Insomma, dimmi ch'è successo

ROMEO: Andiamo poi ti racconto...

NICOLA: Su puttassi signura, e ci facissi fari na doccia fridda, anzi

ghiacciata, contra i bollenti

spiriti.

RENATO: Papà, cos'è questa storia?

MARIA: Chi succidiu ca intra?... Vogghiu sapiri chi succidiu

ROMEO: Maria, è successo che sono vittima di un complotto

ALFIO: Ma chi sta dicennu stu tiziu

ROMEO: Hanno congiurato contro di me... un piano ben architettato....

CLELIA: (singhozzando) non è veru, non è vero...

ROMEO: Prima la bella signorina a farmi la corte... poi è entrato il suocero e

con la complicità di

questo ubriacone... mi hanno fatto il ricatto che se non pagavo avrebbero detto

a mia moglie

che avevo, pensate, molestato la ragazza...

ALFIO: (attonito) Ma chi sta parrannu da me zita???? Ma io, a facci ci spascio

(e Felice lo trattiene)

ARIANNA: E' una vergogna...

CONCETTA: io canusciu me maritu... e cara signura, sti cosi ne faci

ARIANNA: E io conosco il mio di marito...

ALFIO: Su puttassi si no ci spaccu a facci, e poi no canusci chiù...

RENATO: dovresti passare prima sul mio corpo...

ALFIO: ... cu tantu piaciri...(e fa per aggredirlo)

CONCETTA: Felici, dici quacchi cosa, difenditi, parra...

FELICE: si, parru....(lo guarda con sdegno) si nannassi dutturi ch'è megghiu pi

tutti.

MARIA: Renato, non ti nannari...

RENATO: Mi dispiace ma non posso certo apparentarmi con gente simile

(ed escono senza salutare)

SCENA 5

MARIA: (a Clelia) u sapia, tantu facisti chi mi rovinasti u

matrimoniu...'vidiusa... e chi ci cianci

ora....

ALFIO: Muta cretina... vo diri cridi a n'estraneo e no a to cugnata e to patri ?

MARIA: Me patri? e picchì è cridiri a me patri si non dissi mancu na parola… non

iapriu a bucca

mi si discolpa... ristò fermo a farsi zuttari…

CONCETTA: Già, picchì non ci ni dicisti quattru...

CLELIA: Ciu putia diri a mugghieri du dutturi comu aviunu annatu i fatti

FELICI: Comu si fussi facili…. A mia sti cosi mi ciuncunu i iammi… e poi

picchì??? pi spricari

ciatu? si io avissi parratu.... non m'avissuru cridutu... E si m'avissiru

cridutu, chi ci

cunchiutiva, sempri tortu avissi avutu... Chidda è na famigghia chi si cridi

perfetta picchì è

titolata…. Guai a contrariarli…

CONCETTA: Ma così... ci facisti spasciari u zitamentu a to figghia...

ALFIO: E chistu fu l'unica cosa positiva ta sta storia

FELICI: Ti dissi chi non avissi canciatu nenti. E poi, forsi è megghiu così…

Com’è chi si dici ta sti

casi? Megghiu ora chi ppoi si era destinu. E poi… non è ancora dittu nenti…

magara ci

ripensa…. anzi... sugnu convintu chi a friddu ci ripensunu... e tornunu...

Renatu è nu bravu figghiolu, chi vuliti, avi na picca a puzza sutta u nasu ma di

Maria è namorato, datici tempu chi forsi … cancia.

ALFIO: Ma so patri ca intra non c'iava mettiri chiù pedi

NICOLA: (si alza) Va bò va... io mi ni vaiu... a festa finiu...

MARIA: Si finiu è purru pi coppa tò... fozza cuntinnillu almenu tu comu annaru

veramenti i fatti

NICOLA: Minzica allura è veru chi quannu una si namura diventa scunchiuduta:

ancora metti in

dubbio a serietà di to patri.... U sa chi ti dicu: chi io non c'era e si c'era

dummia... Bonanotti

a tutti (esce)

MARIA: Buonanotti a tutti... io vaiu a cianciri to me letto

(esce dalla porta interna)

FELICE: O Alfio cumpagna a to zita a casa chi si fici taddu... Io mi vaiu a

cuccari.... buonanotti

(esce dalla porta interna)

ALFIO: Mamma, vaiu a cumpagnari Clelia e arrivu... chi fa non ti cucchi, ancora?

CONCETTA: U tempu di sbarazzari e mi vaiu a cuccari purru io

CLELIA: Buonanotte

CONCETTA: Buonanotte Clelia e non ci pinzari chiù.

(i due giovani escono dalla porta esterna)

SCENA 6

(sulla scena Concetta che sistema la stanza dopo qualche secondo suona il

campanello, il suono deve essere timido, solo un colpetto)

CONCETTA: Chi ficiru sunaru? e cu po iessiri a sta ura. Pi Alfio troppu prestu

mi pari e poi avi i

chiavi (controlla dalla finestra) Mhà.... u dutturi Romeo ieni.... è chi voli

ora?

(va ad aprire)

ROMEO: (entra imbarazzato) Buona sera.... mi scusi per l'orario... ma desideravo

parlare con suo

marito....

CONCETTA: Veramenti si cuccò... era troppo nterra e preferiu mi si cucca

ROMEO: E questo mi dispiace...

CONCETTA: Comunqui ora u svigghiu...

ROMEO: No, no... non è il caso posso parlare con lui anche dopo.... io tolgo il

disturbo...

CONCETTA: Ma quali disturbo... si sittassi dutturi. Cettu chi mi piacissi

sapiri, almenu di vui

chiddu chi succidiu....

ROMEO: Perchè suo marito che gli ha detto???

CONCETTA: Nenti… non fici ne accusi, né tantumenu si discolpò. Mancu a cannunati

parra

chiddu

ROMEO: Già, forse non avrà cultura ma ritengo che sia un vero signore...

CONCETTA: Mi fa piaciri chi chistu u ricunusciti... ma si po sapiri allura

picchì vi vintastu da

storia?

ROMEO: E perchè, perchè... La colpa è di mia moglie con la sua gelosia... Non

perde occasione

per calunniarmi... e così... messo alle strette ho dovuto arrangiarmi...

CONCETTA: Bravu o dutturi... e mi vi difinniti vui, calunniastu a me maritu... e

ci rovinastu u

zitamentu a vostru figghiu…

ROMEO: Lo so e sono pentito... per questo sono qui… per vedere di

rimediare.(pausa) Vede

signora... io ho un difetto... non riesco a resistere al fascino di una bella

donna...

CONCETTA: E così ci pruvò cu Clelia... a zita e me figghiu.

ROMEO: bhè... in un certo senso.... Ma non ho colpa, sono fatto così...

CONCETTA: Mi parri chi mali è fattu vossia... e speru chi vostru figghiu non sia

comu a vui

ROMEO: Che ci posso fare... non è colpa mia, forse mi sono sposato troppo presto

o forse non

dovevo... ma quando vedo una donna attraente, affascinante mi si surriscalda il

sangue,

rimango senza fiato e non rispondo più di me stesso...

CONCETTA: Poverazza vostra mugghieri... e vi lamintati ch’è troppu gilusa

ROMEO: Già, poveretta... (improvvisamente si butta ai suoi piedi) Concetta,

anche tu sei donna...

bella, affascinante, grintosa... fai di me quello che vuoi

CONCETTA: Ma chi stati dicennu?

ROMEO: Che ti voglio per me... anche per una volta e ti dono dieci anni della

mia vita...

CONCETTA: Si alzassi chi putissi passari me maritu

ROMEO: Solo dopo che mi dici si

FELICE: (entra in quel momento) e inveci ti dici no.... Prima cu me nora... ora

chi è....purru cu me

mugghieri mi vo fari beccu?

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

SCENA 1

(Stessa scenografia. Sulla scena Felice, la moglie e i suoi due figli)(è

mattina)

MARIA: Non è possibili... non riniscì a chiudiri occhi stanotti... non ci pozzu

pinzari... non ci

rinescio a cridiri...

ALFIO: E inveci cia cridiri... o si tanta pigghiata du fascinu du to zitu... chi

ti fa vidiri russu purru

quannu è nira

MARIA: Renato però non c'entra... iddu non è da stissa pasta i so patri

ALFIO: Ma chi dici: u vidi chi si cretina... hannu u stissu sangu tutti i dui e

quindi sunnu da stissa

pasta

FELICE: Basta così... Renatu cu so patri … speriamo…non c'entra... si vidi chi

iddu, u dutturi, non

è tantu normali .

ALFIO: Pi mia è propriu malatu

FELICE: Proprio così: ci pinzati, pozzu capiri chi va a scuncicari a Clelia...

che è bedda, giovane...

ma no a vostra matri chi ieni vecchia e malufatta...

CONCETTA: Sini beddu tu... e poi chi c'entra malatu... iddu su po pimmettiri

picchì è un bell'uomo

e poi i gusti sunnu gusti… voli a dirri chi a mia mi vidi giovani e bedda...

FELICE: e allura oltri a essiri malatu ci manca purru a vista

MARIA: O mamma, papà... ch'è fari... io a Renatu u vogghiu beni

ALFIO: E purru io vogghiu beni a Clelia, a me zita... e non vurria chi cu un

cugnatu c'assumigghia

a so patri... m'avissa a scantari a farla trasiri ta me casa.... Pertanto... la

lassari.

MARIA: Si ti scanti mi ta sconcicunu… ta chiudi intra a na cascia a to zita

CONCETTA: Ca non c'è bisognu mi nuddu lassa a nuddu... o si chiudi ta na cascia…

ema sulu

ragiunari na picca...

FELICE: Si ragiunamu… Io diria di spittari e vidiri comu si comporta almenu

iddu... Renatu

MARIA: E si iddu non mi cecca? sugnu sicuru chi non mi cecca chiù. Chi fazzu, ci

telefunu iò?

ALFIO: U vidi quantu sini cretina...

FELICE: O Alfiu, to soru non è cretina, è sulu namurata...

CONCETTA: Ma non mi pari però, chi Renatu si sta cumpurtannu da namuratu...

FELICE: Dacci tempu... Maria, si ti voli veramenti beni... ti chiama iddu...

purru si pensa chi io, to

patri, sugnu un deliguenti...

MARIA: Ma picchì no chiami tu e ci spieghi tutti cosi...

ALFIO: Allura sini babba piddaveru... Ma chi vò chi chiddu cridi a to patri e no

a so patri....

CONCETTA: E poi è bene mi niautri non ni trigamo te cosi di giovani namurati....

FELICE: Ah finalmenti u capisti chi ta fari l'affari to.

SCENA 2

(suona il campanello)

FELICE: Alfio, va a vidiri cu iè

ALFIO: (si affaccia alla finestra) Miscula, Renato e la sua famigliola ci sunnu

MARIA: (agitata) Renato vinni... vo dirri chi mi voli beni...

CONCETTA: Matri... a staura di matina???? Manteniti calma e videmu chi voli...

ALFIO: Allura chi fazzu ci iapru o i lassu arreti a porta?

(esce e rientra con i nuovi arrivati)

ARIANNA: Buongiorno a tutti

ROMEO: (imbarazzato) Buongiorno

CONCETTA: Accomodatevi... e tu Renatuccio, pigghia postu vicinu a Maria...

(La signora si accomoda mentre i due restano all'impiedi, Romeo va vicino a

Concetta)

RENATO: Veramente preferisco restare all'impiedi

ALFIO: Mamma, si vidi chi u dutturinu voli ancora lungari...

FELICE: (a denti stretti) E vui dutturi chi faciti non vi sittati?

ROMEO: (imbarazzato) No... no... io... io mi siedo... accanto a mia moglie....

(si siede vicino alla moglie)

FELICE: E stativi vicinu a vostra mugghieri

ALFIO: Picchì, chi si vulia sittari accanto a me zita chi non c’è o accanto a me

matri?

FELICE: Vicinu a so mugghieri bonu staci... Allura... comu mai u piaciri di sta

visita?

RENATO: Il piacere è tutto suo... non certo mio... Io avrei fatto volentieri a

meno di tornare in... in

questo luogo di perdizione..

ALFIO: (offeso) e allura... du mumentu chi chistu è luogo di perdizioni... veni

cà... viciniti chi ti

fazzu peddiri i denti... ( e fa per aggredirlo ma viene prontamente fermato dal

padre)

RENATO: (ad Alfio) non è il caso che lo fermi... lo faccia avvicinare e poi

vediamo chi li perde i

denti

ALFIO: Papà lassimi... m'è fari zuttari ta me casa d'un cretinu i chiddu..

RENATO: Mamma, papà... siamo venuti qui per farci insultare da questa

gentaglia...

ROMEO: (si alza) Adesso basta... Renato stai esagerando...

ARIANNA: Ti stai comportando veramente da imbecille violento

RENATO: Ma mamma...

ROMEO: niente ma... e chiedi scusa...(e si avvicina a Concetta che gli sorride)

RENATO: Ma papà...

FELICE: Fozza Renatucciu chiedi scusa a questa gentaglia....

RENATO: (nervoso) Va bene.... scusate...

MARIA: (contenta) Scusatu sini Renato... (e di corsa si avvicina a lui)

ALFIO: Ou ma chista è propriu persa....

CONCETTA: Ora chi tunnò a calma... vuliti spiegarni u motivu di sta visita???

MARIA: E chi t'importa... l'importanti è chi sunnu cà...

ALFIO: (fa la ripassetta) l'importanti chi sunnu cà....

ARIANNA: Veramente... questa visita l'ho voluta io... Mio figlio non ha dormito

tutta la notte

ALFIO: Nunciteddu....

CONCETTA: Neanche mia figlia ha dormito

FELICE: (ironico)Io inveci mi fici na gran durmuta!!!!!!

ALFIO: E vui dutturi... chi facistu dummistu???

(Romeo non risponde)

ARIANNA: Si vede lontano un miglio che i due ragazzi sono innamoratissimi l'un

dell'altro

ROMEO: Già... ed io penso che... se siete d’accordo... diamo un taglio a tutto

quello che è

successo... e non se ne parla più... senza investigare su chi a torto o ragione…

Per il bene dei

nostri figli... (a Concetta) Lei che ne dice... signora???

FELICE: Me mugghieri non dici nenti, anzi mancu parra... muta ieni...

ALFIO: chi storia commovente

RENATO: Io sono d’accordo con papà e pertanto ho deciso di fidanzarmi lo stesso

con Maria,

perchè sono innamorato, nonostante...

ALFIO:...Nonostante me patri è un delliguenti e to patri nu galantomu

RENATO: Questo lo hai detto tu... Io l'ho solo pensato...

ALFIO: Ma picchì non pensi e corna chi to patri ci fa a to mamma... Purru cu me

matri ci pru.....

(Romeo si allontana impaurito dalla moglie)

FELICE: (da uno spintone al figlio) mi pari chi aviumu dittu chi non si nava

parrari chiù...

ARIANNA: Mi pare però, che suo figlio alludesse a qualcosa...

CONCETTA: Ma quali allusioni... iddu non sapi chiddu chi dici

ROMEO: Proprio così tesoro, si sarà confuso.

MARIA: Allura... pi concludiri... siti sicuru chi ni putemu fari ziti?

ARIANNA: Certo, sei una brava figliola e per me non ci sono problemi... sempre

con il consenso

dei tuoi...

FELICE: io acconsento per la seconda volta...

CONCETTA: E vui dutturi, chi faciti acconsentiti???

ALFIO: Ma cettu cu dutturi acconsenti... Non è così caro dottore?

ROMEO: Certo, per me va bene....

FELICE: Benissimu... allura pi festeggiare ristati tutti a manciari ca a

mezziornu... Tu Alfiu va a

pigghiari a Clelia e tu Maria va a fari a spisa....

MARIA: Papà... veramente io...

CONCETTA: Lassala stari a to figghia... lassala cu so zitu... Vaiu io a fari a

spisa.... (ad Arianna)

Cummari chi faci... voli veniri cun mia a fari a spisa?

ARIANNA: Veramente... io pensavo di fare un salto a casa... Sà, ho urgente

bisogno di sbrigare

qualcosa... Poi magari... ci vediamo per l'ora di pranzo...

CONCETTA: Va beni, comu diciti vui cummari... vaiu sula a fari a spisa...

ROMEO: Aspetti signora... Io debbo avvicinare al mio ambulatorio... ho degli

appuntamenti che

non posso disdire... le dò un passaggio con l'auto...

FELICE: Lassassi stari... a me mugghieri ci piaci camminari a pedi...

RENATO: …io e Maria abbiamo pensato di farci una passeggiata.... col vostro

permesso

MARIA: Papà... na passiata ni facemu... to paisi...

(ed escono dalla porta esterna)

ALFIO: Approfitto pi nesciri puru io... vaiu a pigghiari a me zita... Ni videmu

chiù taddu (ed esce)

CONCETTA: (che nel frattempo si era preparata) Allura, scusati... io vaiu... se

no si faci taddu... (ed esce)

ROMEO: A questo punto rimaniamo solo noi...

ARIANNA: Già... che facciamo. Io direi di andare... Tu vai in ambulatorio ed io

a casa... poi ci

vediamo tutti qui per l'ora di pranzo...

FELICE: Comu vuliti... tantu io cà sugnu... Già dicidì stamatina chi oggi a

travagghiari non ci saria

annatu...

(I due escono dalla porta esterna)

SCENA 3

(sulla scena il solo Felice)

FELICE: (pausa) Finalmenti sulu... ogni tantu na picca i paci ci voli... Cettu

chi fari cuntenti i

propri figghi non è assolutamenti cosa facili... e certi voti s'ava a suppurtari

puru

l'insopportabili... comu o dutturi... No digeriscio propria... ma pu beni di me

figghia, l’è

suppurtari e basta....Bha... ora passu da banna e cuminciu a parricchiari a

tavula....

(fa per uscire dalla porta interna quando suona il campanello)

SCENA 4

FELICE: E ora videmu cu iè... (si affaccia) A signura Arianna? già di ritornu?

(va ad aprire ed entra Arianna)

ARIANNA: Dovete scusarmi... ma dovevo assolutamente parlare in privato con

lei...

FELICE: E a so marito unnu u lassò....

ARIANNA: Gli ho semplicemente detto che preferivo fare due passi a piedi... e

così...

FELICE: E così, inveci di pigghiari pa so casa turnò cà...

ARIANNA: Già...

FELICE: Va beni... ora chi è cà... mu voli diri chi c'è di così importanti...

ARIANNA: Soltanto sapere...

FELICI: (imbarazzato) e chi voli sapiri i mia???

ARIANNA: Cos'è effettivamente successo qui ieri sera...

FELICE: Ma non dissimu chi non sinni avia parrari chiù?

ARIANNA: Già... per il bene dei ragazzi... Ma per il mio è giusto che io

sappia...

FELICE: E... cu... su ricorda chiù...

ARIANNA: E' successo solo ieri...

FELICE: Già, ma era briacu... avia bivutu....

ARIANNA: E così... ha pensato di fare lo scherzo a mio marito

FELICE: Ma quali scherzo....

ARIANNA: Insomma, mi vuole dire che cosa è successo?

FELICE: (pausa) M'ava a scusari... ma lei parrò cu so marito...

ARIANNA: certo che l'ho fatto

FELICE: E iddu chi ci dissi...

ARIANNA: Ha confermato quello che ha detto ieri...

FELICE: (piano) beddu strunzu... (forte) cioè... e allura picchì continua mu mu

dumanna a mia...

Chi è, non cridi a so maritu?

ARIANNA: (di scatto) Certo che ci credo.... (poi abbassando il tono) Bhè...

diciamo che vorrei

credergli.... ma in verità non gli credo per niente...

FELICE: Ah... evviva la sincerità...

ARIANNA: Lui è un bambinone.. è cresciuto solo di età... si è laureato... è

diventato un famoso

dottore... Ma in realtà.... è rimasto un bambino insoddisfatto...

FELICE: Va beni... ora lei esagera picchì è incazzata cu iddu... Bhè... in fondo

è un bravu

cristianu...

ARIANNA: Ma lo sa che io a lei non la capisco? Invece di infierire contro di mio

marito, per le

accuse che le ha fatto, lo difende pure...

FELICE: Ma quali difenniri... io penzu sulu a felicità di me figghia... e si è

cuntenta cu so figghiu...

non vidu picchì m'avissa a scurnari cu so marito.

ARIANNA: Lei nasconde un grandissimo cuore...

FELICE: Grazie...

ARIANNA: Lei è allo stesso tempo un poeta ed un filosofo...

FELICE: Matri... tutti sti cosi sugnu io???

ARIANNA: E a ben guardarla... è anche un bell'uomo...

FELICE: Oddio... forsi quannu mi vestu pulitu...

ARIANNA: Ha un certo non sò che... che mi affascina... (si avvicina) che mi

ammalia... che mi

stordisce...

FELICE: (imbarazzato) Signura... ma sta parrannu cu mia????

ARIANNA: (avvicinandosi sempre più e prendendogli una mano) E con chi...

allora... con te...

proprio con te...

FELICE: Signura... vidissi... chi sensibili sugnu....

ARIANNA: E allora liberati... abbracciacciami... straziami... FAMMI TUA....

FELICE: Matri bedda chi mi battiu... e che fari ora.... (si libera la mano)

Signura... non putemu

ripararni nautra vota con chiù calma...

ARIANNA: (lo insegue) No... adesso... non resisto...

FELICE: (sempre svincolandosi) Io dicu mi ni parramu poi....

(nasce un divertente inseguimento intorno alla stanza)

(poi Felice viene raggiunto da Arianna)

ARIANNA: (lo afferra abbracciandolo) Basta... ti ho preso adesso devi essere

mio...

SCENA 5

(a questo punto entrano Renato e Maria)

RENATO: Ma mamma, signor Felice... che state facendo...

ARIANNA: Gia.... che stavamo facendo... Non lo so... non capisco niente...

all'improvviso mi sono

visto questo energumeno addosso...

FELICE: Chi fici io???

MARIA: Papà... chi ci facisti a me soggira???

FELICE: Ma cu io???

RENATO: Certo, proprio lei, e chi altri... prima fa il ricatto a mio padre e poi

salta addosso a mia

madre... Ma che razza di uomo è lei???

FELICE: No sacciu chiù chi razza di uomo sugnu... sacciu sulu chi ora staiu

piddennu a pacienza.

MARIA: (piangendo) Papà, papà... e dillu... Ti vulivi vendicari du patri di

Renatu scuncicanduci a

mugghieri... proprio comu iddu fici ca mamma...

ARIANNA: Cos'è che ha fatto mio marito...

FELICE: Nenti... a lassassi parrari...

MARIA: Nenti??? comu nenti... Vinni ca a ieri sira e scuncicò a me matri...

RENATO: Calunnie... anche tu ti metti. E questo per giustificare tuo padre...

(alla mamma)

Andiamo mamma... io in questa casa non ci metterò mai più piede...

MARIA: Si, cridu chi sia a megghiu cosa...

RENATO: addio (ed esce seguito dalla mamma)

MARIA: (si butta fra le braccia del padre) Dimmi chi non è veru... dimmi chi non

veru...

FELICE: Maria... (pausa) ma propriu di du cretinu montatu t'avia annari a

namurari? Curaggio va...

statti calma prima o poi i cosi si giustunu...

SCENA 6

(entrano in scena, dalla porta esterna, Alfio, Clelia e la mamma con delle buste

in mano)

ALFIO: Chi beddu quadretto.... pariti du namurati... a propositu di namurati...

e u to zitu unni è.

(i due si staccano)

CONCETTA: (che in precedenza aveva posato le buste) Già, unni u lassasti a

Renato... Non è chi

su scodda c'ava manciari cà ca so famigghia...

FELICE: Mi parri chi stu pranzu non s'ha da fare.

MARIA: E stavota pi sempri...

CLELIA: Chi è... vi sciariastu nata vota?

ALFIO: L'amore non è bello se non è litigarello...

FELICE: Ma è na cosa siccanti quannu a liti è pi cuppa d'autri e ripetitiva

CONCETTA: picchì di cu iè stavota???

MARIA: No sacciu... A signua Arianna dissi cu u papà ci vulia chianari in

coddu...

CONCETTA: Chi è chi ci vulivi fari? incoddu ci vulivi chianari?

FELICE: Si comu u sciccareddu... Ma quali incoddu, attonna innocenti sugnu!!!

ALFIO: U papà chi ci vulia chianari incoddu a profissoressa!! ci pinzati? e tu

babbazza, ci

cridisti????

MARIA: Io no... ma Renatu sì...

CLELIA: Allura u sa chi ti dicu... megghiu peddurlu a stu tiziu....

MARIA: Già... ma iddu chi cuppa avi si sunnu i so genitori chi non mannu?

ALFIO: S'i so genitori non mannu, iddu non giuva... Tu dissi prima "buon sangue

non mente". Da

stissa pasta i so patri eni stu tiziu.

CONCETTA: e poi ora stufò purru a mia.... Io dirria di mettirci na petra supra a

stu zitamentu...

CLELIA: ed è forsi l'ura mi parramu du me zitamentu cu vostru figghiu...

MARIA: U sapia io... Non aviti mancu a delicatezza dispittari almenu mi mi passa

u duluri chi aiu

to cori

ALFIO: Va beni... io spettu mi ti passa stu duluri... ti bastunu du ionna?

Picchì io dopu u secunnu

ionnu di attesa peddu a pacenza...

FELICE: Clelia, vidi chi pi nui tu sini già zita cu nostru figghiu... purru si

ancora non n'emu

presentatu ufficialmente a to famigghia...

CLELIA: Però... mi pari puru l'ura di parrarri di matrimoniu...

CONCETTA: Già... di matrimonio... e cu quali soddi vi mantiniti... si nuddu di

dui avi un

travagghiu

ALFIO: Purtroppo chistu è veru... ma non appena aiu un travagghiu... ti giuru

Clelia... chi ni

maritamu subutu...

MARIA: E pinzari chi io di sti problemi non n'avia... Renato è quasi laureato in

medicina e pu

travagghiu non avi problemi... si non avissi a truvari postu ta quacchi

spidali.... travagghia

cu so patri, e iddu di clienti assai n'avi...

ALFIO: Assai e sunnu tutti ansiosi di aviri a Renatucciu comu dutturi...

MARIA: Sfutti tu... intantu iddu avi u futuru assicuratu, e si putissi

maritari... e tu no..

CLELIA: E chistu veru ieni... U pani spissu si trova ta tavula di cu non avi

denti.

ALFIO: A propositu di tavula... chi facemu... digiunamu pa disperazioni o

manciamu u stissu e ni

futtemu... mi pari chi è quasi l'ura...

SCENA 7

(suona il campanello)

ALFIO: Come non detto... vidumu cu ieni...

(si affaccia alla finestra)

ALFIO: E cu putia essiri... all'ura di pranzu cu si putia prisintari... u ziu

Nicola . Spittati, spittati...

non mi pari chi è sulu... già non (riguarda dalla finestra) è sulu... cu iddu

c'eni u dutturi...

propriu così... u dutturi Romeo...

MARIA: (agitata) Chi fazzu papà... ci apru...

CLELIA: Io mi ni passu da banna... non mi va di vidurlu...

ALFIO: Tu non ti movi di ca... e si sulu si azzarda mi ti vadda... ci spasciu a

facci....

CONCETTA: Non ti preoccupari Alfiu... na vadda chiù a Clelia.

FELICE: Già... na vadda chiù a to zita picchì i so occhi sunnu tutti pi to

mamma... A iaprici cretina,

prima mi sinni vannu... e non c'è bisognu mi ti giusti i capiddi

(Concetta esce un attimo dalla porta esterna e rientra subito con i nuovi

arrivati. Davanti c'è Nicola. Romeo resta all'impiedi davanti la porta.)

NICOLA: Buongiorno a tutti... (annusa) comu mai non sentu ciauru di

manciari???...

CONCETTA: Picchì ancora è cucinari... mi ricugghii taddu stamatina...

NICOLA: Va beni... vorrà diri chi mi settu e intantu saggiu quacchi cosa di

biviri...

FELICE: Maria... pottici na picca di chiddu russu a me frati. E vui dutturi...

picchì non vi

accomodati... chi bisognu c'è mi ristati addritta davanti a porta...

ROMEO: Bhè... non è il caso di sedermi... quello che devo dire... lo posso fare

in pochi minuti....

Ho appena parlato con mia moglie...

CONCETTA: Va beni... però, non mi parri un motivo chistu pi ristari addritta...

parlate assettato...

MARIA: Si dottore Romeo, accomodatevi...

ALFIO: Pigghiatici purru a seggia a du nfami.. cia daria io a seggia... ta testa

però...

CONCETTA: Scusate dottore, forse è megghiu mi io mi ni passo da banna a

cucinare...

ROMEO: prego...

CLELIA: Spittassi signura Concetta chi passu da banna cu vui...

(ed escono)

ROMEO:(si siede)(imbarazzato) Ecco... io ....

NICOLA: prima di parrari dutturi... picchì non vi biviti un beddu bicchieri di

vinu russu.. ah già...

vui astemmicu siti... anzi no... si ricordu beni... quannu non c'è vostra

mugghieri non siti

astemmicu... e allura, forza facemu cin, cin...

ROMEO: No, grazie... (facendosi coraggio) Io sono venuto qui... qui.... qui...

NICOLA: Coraggiu dutturi, chi un primu passu u fici...

ROMEO: Perchè ho saputo di quello che lei, signor Felice... ha fatto a mia

moglie stamattina...

NICOLA: Chi ci facisti Felici... non mi diri chi a scuncicasti!!!!

ROMEO: Proprio così...

MARIA: Non è veru nenti, dutturi...

ALFIO: Io a chistu a facci ci spaccu, è peggiu di butta… pigghia avanti pi non

ristari arreti

FELICE: E se anche fussi, caro dottore... adesso che vulissi da me...

ROMEO: Io... io pretendo le sue scuse....

FELICE: (pausa) U sapi caru dutturi... probabilmenti lei nonostanti i so studi,

da vita non capiu

nenti...

ROMEO: Ma come si permette...

FELICE: Mi lassassi continuari... Io non sacciu cun chi geniri di cristiani vui

siti abituatu a stari...

Probabilmenti... e dicu probabilmente picchì speru di sbagghiari... aviti

frequentatu genti chi, magari pi bisognu o pi essiri pignata in considerazioni

vostra, è disposta a qualsiasi cosa... purru a chiddu chi ciccati vui..... E

dall'alto da vostra nasca tisa pinzastu chi cu nui poviri gnurantuni potissu

fari u beddu e u cattivu tempu... Eppuru... anche se vui e vostra mugghieri

pinzati diversamenti, nui avemu dignità... E si io non ci rumpì subutu i mussa

alla prima occasioni... non fu picchì avia soggezioni di vui e du vostru

titulu... ma sulu picchì pinzava e spirava che vostru figghiu fussi diversu da

vui e non ci vulia fari nuddu mali... Dutturi... ci dicu sulu l'ultima cosa... è

chiù difficili suppurtari chi agiri... Io supputtà abbastanza... e mi parri chi

vinni u mumentu di agiri....

ROMEO: (spaventato) Va bene, non è il caso di agitarsi... Sicuramente ci sarà

stato un equivoco...

Magari lei non voleva fare niente e mia moglie ha pensato chissà chè...

FELICE: Proprio così, dottore... diciamo che è stato così...

NICOLA: Dopu sta bedda chiacchierata picchì non ni sittamu a manciari...

ALFIO: A mia mi passò a fami...

SCENA 8

(suona il campanello)

ALFIO: (si affaccia alla finestra) Renato e a professoressa sunnu... chi fazzu

ci apru...

MARIA: E cettu, chi è i vo lassari fora...

ALFIO: Fussi pi mia.... (esce e ricompare con i due)

MARIA: Prego, accomodatevi...

ARIANNA: Grazie (e i due prendono posto. Romeo resta in silenzio)

(entra Concetta)

CONCETTA: Mi pari chi sintì sunari u campanellu... A vui siti... chi piaciri...

NICOLA: Parri chi i cosi si sistimaru... chi facemu Concetta, manciamu???

RENATO: Qui non è sistemato niente...

ROMEO: E invece è sistemato tutto... Abbiamo chiarito ogni cosa... si è trattato

solo di un

madornale equivoco...

RENATO: Non capisco...

ARIANNA: Non c'è bisogno di capire niente... l'equivoco tuo padre l'ha chiarito

e a me sta bene e

quindi sta bene anche a te....

MARIA: Allura... semu attonna ziti?

FELICE: Io direi di si... però, pi carità, che sia l'ultima volta...

ROMEO: Anche per me sta bene, anzi benissimo....

MARIA: Chi bellezza (e abbraccia Renato)

CONCETTA: Professoressa a pozzu chiamari nata vota cummari ?.

ARIANNA: ma certo (e si abbracciano)

NICOLA: Mha... a chi servunu i festeggiamenti si non ci sunnu i pasticcini

CONCETTA: Ma quali pasticcini... ora si mancia... e stavolta piddavveru...

RENATO: Io accetto volentieri...

ROMEO: Certo, anch'io

NICOLA: Picchì io no?

(entra in scena Clelia)

CLELIA: A carni a misi to funnu... quannu vuliti apparrecchiu a tavula...

MARIA: L'apparrecchiu io a tavula Clelia.... c'ema a giungiri autri tri posti:

pu me zitu e i me

soggiri...

CLELIA: E così facistu paci...

RENATO: E se vuole Dio, il prossimo anno mi laureo e potremmo subito sposarci...

CLELIA: Beati voi... pi mia e pi Alfiu chissà quannu verrà stu tempu...

FELICE: Non vi preoccupati chi purru pi vui verrà u mumentu...

ALFIO: Sì... cu sta cutra chi aiu incoddu... mi sistemu a novant'anni...

ARIANNA: A proposito... ma nel tuo ambulatorio non si è appena liberato un posto

da segretario...

ROMEO: Proprio così... però avevo pensato di assumere una donna e non più un

uomo... (a Clelia)

A proposito... se vuoi... quel posto è tuo...

CLELIA: Io... io... preferisciu di no....

CONCETTA: Mu dassi a mia, cumpari, du postu.... purru io sugnu fimmina....

ROMEO: Per me... va bene....

FELICE: Però pi mia va mali... aggiucchiti Concetta...

RENATO: Papà... fai un'eccezione e assumi un uomo... Assumi, Alfio, e così

potremo sposarci tutti

assieme il prossimo anno...

ARIANNA: Forza Romeo... fai questo sforzo...

ROMEO: (pausa) Ma quale sforzo... per me è un piacere... Alfio... il posto è

tuo... Se vuoi puoi

iniziare già domani stesso...

CLELIA: (butta le braccia al collo a Romeo) Grazie... grazie...

ALFIO: (la stacca) Va beni ringraziarlo... ma senza esagerazioni....

(pausa) (vi sarà una recitazione in silenzio, tipo congratulazioni ecc...)

FELICE: (a Romeo) Io... a vulia ringraziari di tutto e m'ava scusari si fu

scortese.... caru

signor Romeo... oh... m'aviti a scusari a chiamai signor e no dutturi...

ROMEO: No caro compare... Essere chiamato "signore" è un onore, ed io non credo

di meritare

questo onore. Dottore, professore... bello avere questi titoli conquistati con i

libri e talvolta

comprati.... Lei non ha titoli ma un gran cuore, invece io spesso dimentico di

averlo.

Mi creda, vi è una sola verità... ed è questa: Dottori si diventa...ma signori

si nasce.

F I N E

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 8 volte nell' ultimo mese
  • 61 volte nell' arco di un'anno