El mé Bepino

Stampa questo copione

EL ME BEPINO

Di Velise Bonfante

Scena:  Due amiche, Rachele e Gina s’incontrano dopo tanti anni. Una racconta all’altra i suoi problemi. Possono sedersi ad un bar o su una panchina. Rachele è un po’ sciocchina.

Rachele) Oh carissima, varda chi se vèt: la Gina!

Gina) Che bèla sorpresa, (abbracciandosi) ciao  Rachele.

Rachele) Come só contenta de vidìt, come stét Gina?

Gina) Mé sto benone e te Rachele?

Rachele) A parte en pó de problemi, mia  mal, ma  te che fét da chèle bande ché?

Gina) Só ignìda a fà ‘n pó de spese, a casa mia i g’ha töcc la bröta abitudine de mangià dò ólte al dé, te n’encorsarét apó té en dumà che te te spùzet, o set za spuzada (gli prende la mano sinistra) fam véder, ma che nó ghe n’è gnamó de anèi, te ghe né gnamò de cadene, ma te, ghe parlàet mia al Bepino?

Rachele) Certo, ghe parle amó se l’è per chèl.

Gina) E alura che spètet a spuzàt? De fa la möfa?

Rachele) El só gna se me spuzaró, per la verità, só en pó preocupada.

Gina) Come mai Rachele, el tò Bepino te völel pö bé?

Rachele) No, l’è mia per chèl, el me Bepino el me völ en bé de l’anima, el m’ha dit che se ghés de lasàl lü el mör, che mé só la sò vita, l’è per chèl che sóm amò ensèma.

Gina) E alura spuzìf nò!

Rachele) El fato l’è cara la me Gina, che ‘l me Bepino el g’ha en problema.

Gina) En töte le copie gh’è dei problemi Rachele.

Rachele) El me l’è ‘n problema en pó delicàt.

Gina) Ho capìt, (ruota il polso con il pollice e l’indice aperti) delicàt, ho capìt!

Rachele) Ma va là, cosa ghét capìt, l’è mia per chèl.

Gina) E alura? Ghe völet mia pö bé?

Rachele) Ghe vöi bé, ghe vöi bé.

Gina) E se apó lü l’è ‘nmanuràt, spuzif e se ‘n pàrle pö!

Rachele) E ‘l problema?

Gina) Ah! Se te me dìzet de che se tràta forse pòde dat en quach consiglio.

Rachele) Cara Gina, el me Bepino el dòrmi.

Gina) Töcc dormóm.

Rachele) Certo, ma ‘l me Bepino el dórmi mia en del lèt.

Gina) Ah nò? Ma ‘ndó dòrmel? Per tèra?

Rachele) El me Bepino el dórmi  ensö la scagna, söl divano e a olte apó en pé come i càai

Gina) En pé?

Rachele) Certo, el fa isé (lo imita: fa un largo sorriso e spalanca gli occhi in modo impressionante e fissa alcuni secondi nel vuoto).

Gina) Sèra chei öcc lé che té me fét empresiù.

Rachele) La prima olta me só spaentàda apó mé, el cridìe mort! T’el züre, en chèi momencc lé el tira pö gna cópe gna bastù.

Gina) Però l’era mia  mort?

Rachele) Certo che nò, el me Bepino el s’éra apena endormentàt.

Gina) El sarà stat strach.Pöl sücéder.

Rachele) Certo, pöl véser na ólta, dò olte, ma mia töte le ólte che ‘l vé a murùse.

Gina) Töte le ólte che ‘l vé a murùse de te?

Rachele) Certo, dopo dés minücc o ‘n quart d’ura, pànfete, lü ‘l se ‘ndormenta come en sòch.

Gina) Semper en pé?

Rachele) No, quand che l’è sintàt zó ‘l fa isé (Si siede, allunga le gambe,  le braccia sono a penzoloni, spalanca di nuovo gli occhi e fissa nel vuoto con un gran sorriso sulle labbra).

Gina) Dim Rachele, con de lü, g’hét parlàt de stó problema?

Rachele) Certo, e l’è isé mortificàt poàri el me Bepino. 

Gina) Pòde capìl, ma a la fì come s’el giüstificàt?

Rachele) El m’ha dit (imitandolo) Varda, porta pazienza, làure töt el dé e la séra só strach e quan che vègne che de te me rilàse.

Gina) Fra ‘l rilasàs e l’endormentàs gh’è na bèla diferenza.

Rachele) Atèr fat, però, pensa cara la me Gina che ‘l me Bepino el m’ha dit che l’è culpa me.

Gina) Cosa ölarésel dì, che te set mia na fómna  enteresante? Ghét pröàt a mitìt la minigonna?

Rachele) Ché se trata mia de vistìcc. Lü el m’ha dit che g’hó na us musicale, dólsa, angelica, paradisiaca e isé quan che mé parle el me Bepino, dopo en pó che sóm ensèma, sensa ulìl lü el se ‘ndormenta. El m’ha dit che l’è pö forte de lü e che l’è töta culpa de la me us.

Gina) Ma te ghét pröàt a spisigàl?

Rachele) Certo, l’hó spisigàt. E ’l me Bepino, isé durmìt, el m’ha scambiàt per na zanzara (Rifà il gesto, con la mano destra si dà una pacca sul braccio sinistro) e isé ‘l m’ha piantàt öna gran bòta per schisàm, per en quart d’ura sö pö stada buna de möer i dicc.

Gina) E a squasàl?

Rachele) Oh, na ólta, dó olte, tre ólte, quan che ‘l se desèda el me dis (imitandolo) Oddiomemama se me gira ‘l có, l ‘è mèi che naghe en del lèt, me par de èser na tròtola.

Gina) Dim Rachele, a lasàl dórmer che sücét?

Rachele) Gnent! Pensa che na sera, el me Bepino l’era lé isé (imitandolo) come al sòlit, a me m’è ignìt fam, so nada en cuzìna, me só fada en bèl panino, g’ho mangiàt apó en bèl tòch de pizza, me só fada el cafè, e per tiràm sö la pütürina g’ho biìt apó en bèl bicirì de marsala e pó g’ho fat sparì la bòsa. E...

Gina) (Interrompendola)  E lü?

Rachele) Lü, gnent, quant che ‘l s’è desedàt el m’ha dit: el sét che g’ho sognàt de èser andàt al ristorante? Ma en ristorante de chèi de lüsso e che bé che g’ho mangiàt!

Gina) No, fam capì Rachele, töte le sere che lü el vé a muruse el se ‘ndormènta e ‘l sogna?

Rachele) Adès te spieghe Gina: na sera me g’ho giöstàt en bigaröl, lü el durmìa e me g’ho cuzìt sö la bisàca, e ‘l me Bepino el g’ha sognàt de èser en sartùr, e de èses enfinamai spunzìt en dit.

Gina) El sét che l’è ‘n bèl problema. Ma sif nacc dal dutùr?

Rachele) Certo, el nòs dutùr el gna mandat da ‘n specialista, el specialista da ‘n pisicologo.

Gina) E alura?

Rachele) A parte ‘l fato  che i g’ha dat de béer en möcc de medizine. A la fi i gna dit che per el me Bepino, l’è come ‘na fuga de la realtà, che ‘l se sènt insicuro; che, ensoma al me Bepino poarì, i ghe n’ha dit sö tante e tante. G’ho sircàt de consulàl, de tiral sö de moral, ghe dizìe: sta mia empresionàt, noater du se volóm bé e risolvaróm töcc  i nòs problemi.

Gina) E lü?

Rachele) El s’è endormentàt en pé, deànti al dutùr.

Gina) Ma de bu?

Rachele) Certo, e ‘l dutùr  l’è restat empresionàt, el vulia ricoveràl sübit per stüdià el caso, el g’ha dit che en tacc agn en laur isé el gh’era mai capitàt.

Gina) E isé?

Rachele) Entant che lü el telefonàa ai sò colèghi, me g’ho piantàt na pesadina en dei stinch al me Bepino, lü el se desmisiàt sübit e isé sóm riàcc a scapà.

Gina) A dit la verità en òm isé ‘ndorment, töt papa e nana, mé larés za molàt, a me me piàs j-òm attivi, dinamici, svegli.

Rachele) Varda che ‘l me Bepino l’è un òm attivo nè. Pensa che ‘l fa el dópe laurà, la matina el fa el fornér e ‘l dòp mesdé el marengù, en pö la sera el va a la scöla seràl, la festa el va a zöga al balù, al sàbot de matina el va a fa na partidina a tennis, en  pö ghe piàs endà en bicilèta, varda che el me Bepino l’è bèla bu de ché, per esempe, rià che só, enfin a Brèsa.

Gina) En bici?! Ma se stràchel mia a fa töte chèle ròbe lé?

Rachele) Per lü ghe n’è mia de problemi, el ria a fa töt, el me Bepino el ria apó a lèzer töcc i dé i  giornai. Töte le matine el lès i quotidiani.

Gina) Se vèt che ghe piàs èser enformàt.

Rachele) Certo, el sét mia che el me Bepino töcc i dé el lès el Giornal de Brèsa e ‘l Bresciaoggi e apó en giornal sportiv.

Gina) Come fal? Endó tróel el tèmp?

Rachele) La matina quan che ‘l béf el cafè, la sò mama la ghe  fa troà pront töcc tre i giornài, isé lü el sa töt de töcc.

Gina) L’è ‘n’enciclopedia ambulante el tò Bepino!

Rachele) Lü el sa quante olte s’è spuzàt el Murizio Costanzo, come che el sta el Pippo Baudo, cosa la pensa la Parietti. El sa töt de töcc,  te dìze!

Gina) Certo che se ‘l tróa el temp apó per chèle ròbe lé, t’èl crède che  a la fi  quan che l’è sera el se ‘ndormenta! Rachele, varda, el mia el tò Bebino chèl là?

Rachele) Qual?

Gina) Vàrdel zo là ‘n fónd ensèma a chèla biundina. Varda come che i se bràsa sö, come che i se strenz. A me el me par fin tròp dessedàt el tò  Bepino. Ater fat che dórmer en pé come i caài.

Rachele) L’è pròpe lü, el me Bepino. Vöt véder che g’ha fat efèt le medizine. Vöt véder che fórse el s’è dessedàt del de bu.

Gina) Sculta el me consiglio Rachele, mòlel.

Rachele) Che dìzet sö Gina, prope adès che ‘l s’è dessedat g’hói de molà el me Bepino? Lü ’l m’ha semper dit che mé so la sò vita, che sensa de me lü el pöl mia vìver!

Gina) El problema l’è pròpe chèsto: che lü el vif za sensa de te, scùltem me, me te parle de amica. Mòlel el tò Bebino, mòlel.

Rachele) E se dopo el mör?  Lü ‘l pöl mia vìver senza de me!

Gina) Se ‘l mör! Ghe piàs dórmer al tò Bepino, vero? Isé finalment el dormarà en pace!

Fine


IL MIO BEPPINO

TRADUZIONE LETTERALE IN ITALIANO

Nella traduzione, la scelta è stata quella di non attenersi ad un italiano corretto ma di rispettare le forme dialettali. Esempio: vo zo per le scale = vado giù per le scale (anziché scendo le scale).

Scena:  Due amiche, Rachele e Gina s’incontrano dopo tanti anni. Una racconta all’altra i suoi problemi. Possono sedersi ad un bar o su una panchina. Rachele è un po’ sciocchina.

Rachele) Oh carissima, guarda chi si vede: la Gina!

Gina) Che bella sorpresa, (abbracciandosi) ciao  Rachele.

Rachele) Come sono contenta di vederti, come stai Gina?

Gina) Io sto benone e tu Rachele?

Rachele) A parte un po’ di problemi, non male, ma tu cosa ci fai da queste parti?

Gina) Sono venuta a fare un po’ di spese, a casa mia hanno tutti la brutta abitudine di mangiare due volte al giorno, te n’accorgerai anche tu un domani che ti sposi, o sei già sposata (gli prende la mano sinistra) fammi vedere, ma no, qui non ce ne sono ancora di anelli, non ne hai ancora di catene, ma tu, non parlavi al Beppino?

Rachele) Certo, e gli parlo ancora adesso se è per quello.

Gina) E allora che aspettate a sposarvi? di fare la muffa?

Rachele) Non so se mi sposerò, per la verità, sono un po’ preoccupata.

Gina) Come mai Rachele, il tuo Beppino non ti vuole più bene?

Rachele) No, non è per quello, il mio Beppino mi vuole un bene dell’anima, mi ha detto che se lo lasciassi lui morirebbe, che io sono la sua vita, è per quello che siamo ancora insieme.

Gina) E allora sposatevi!

Rachele) Il fatto è, cara la mia Gina, che il mio Beppino ha un problema.

Gina) In tutte le doppie ci sono dei problemi Rachele.

Rachele) Il mio è un problema un po’ delicato.

Gina) Ho capito, (ruota il polso con il pollice e l’indice aperti) delicato, ho capito!

Rachele) Ma va là, cosa hai capito, non è per quello.

Gina) E allora? Non gli vuoi più bene?

Rachele) Gli voglio bene, gli voglio bene.

Gina) E se anche lui è innamorato sposatevi e che non se ne parli più.

Rachele) E il problema?

Gina) Ah! Se tu mi dici di che si tratta forse posso darti un qualche consiglio.

Rachele) Cara Gina, il mio Beppino dorme.

Gina) Tutti dormiamo.

Rachele) Certo, ma il mio Beppino non dorme nel letto.

Gina) Ah no! Dove dorme? Per terra?

Rachele) Il mio Beppino dorme sulla sedia, sul divano e a volte anche in piedi come i cavalli.

Gina) In piedi?

Rachele) Certo, fa così (lo imita: fa un largo sorriso e spalanca gli occhi in modo impressionante e fissa alcuni secondi nel vuoto).

Gina) Chiudi quegli occhi che mi fai impressione.

Rachele) La prima volta mi sono spaventata anch’io, lo credevo morto! Te lo giuro, in quei momenti non tira più né coppe né bastoni.

Gina) Però non era morto?

Rachele) Certo che no, il mio Beppino si era solo addormentato.

Gina) Sarà stato stanco, può succedere.

Rachele) Certo, può essere una volta, due volte ma non tutte le volte che viene a morose.

Gina) Tutte le volte che viene a morose da te?

Rachele) Certo, dopo 10 minuti o un quarto d’ora lui si addormenta come un sasso.

Gina) Sempre in piedi?

Rachele) No, quando è seduto fa così (Si siede, allunga le gambe,  le braccia sono a penzoloni, spalanca di nuovo gli occhi e fissa nel vuoto con un gran sorriso sulle labbra).

Gina) Dimmi Rachele, con lui, hai parlato di questo problema?

Rachele) Certo, ed è così mortificato poverino il mio Beppino. 

Gina) Posso capirlo, ma alla fine come si è giustificato?

Rachele) Mi ha detto (imitandolo) Guarda, porta pazienza, lavoro tutto il giorno e alla sera sono stanco e quando vengo da te mi rilasso.

Gina) Fra il rilassarsi e l’addormentarsi c’è una bella differenza.

Rachele) Altro che però, pensa cara la mia Gina che il mio Beppino ha detto che la colpa è mia.

Gina) Cosa vorrebbe dire, che non sei una donna interessante? Hai provato a mettere la minigonna?

Rachele) Qui non si tratta di vestiti. Lui mi ha detto che ho una voce musicale, dolce, angelica, paradisiaca e così quando io parlo il mio Beppino, dopo un po’ che siamo insieme, senza volerlo lui si addormenta. Mi ha detto che è più forte di lui e che è tutta colpa della mia voce.

Gina) Tu hai provato a pizzicarlo?

Rachele) Certo, l’ho pizzicato. E il mio Beppino, così dormendo mi ha scambiato per una zanzara (Rifà il gesto, con la mano destra si dà una pacca sul braccio sinistro) e così mi ha piantato una gran botta per schiacciarmi, per un quarto d’ora non sono più stata capace di muovere le dita.

Gina) E a scrollarlo?

Rachele) Oh, una volta, due volte, tre volte, quando si sveglia mi dice (imitandolo) Oddiomemama se mi gira la testa, è meglio che vada nel letto, mi pare di essere una trottola.

Gina) Dimmi Rachele, a lasciarlo dormire che succede?

Rachele) Niente! Pensa che una sera, il mio Beppino era lì così (imitandolo) come al solito, e a me è venuta fame, sono andata in cucina, mi sono fatta un bel panino, ho mangiato anche un bel pezzo di pizza, mi sono fatta il caffè e per tirarmi su ho anche bevuto un bel bicchierino di marsala e poi ho fatto sparire la bottiglia. E...

Gina) (Interrompendola)  E lui?

Rachele) Lui niente, quando si è svegliato mi ha detto: lo sai che ho sognato di essere al ristorante? Ma in un ristorante di quelli di lusso e che bene che ho mangiato!

Gina) No, fammi capire Rachele, tutte le sere che lui viene a morose si addormenta e sogna?

Rachele) Ora ti spiego Gina: una sera io ho rammendato un grembiule, lui dormiva ed io ho cucito la tasca; il mio Beppino ha sognato di essere un sarto e di essersi perfino punto un dito.

Gina) Lo sai che è un bel problema. Siete andati dal dottore?

Rachele) Certo, il nostro dottore lo ha mandato da uno specialista e lo specialista da uno pisicologo.

Gina) E allora?

Rachele) A parte il fatto che gli hanno dato da bere un mucchio di medicine. Alla fine hanno detto che per il mio Beppino, è come una fuga dalla realtà, che si sente insicuro; che, insomma, il mio Beppino poverino, gli e ne hanno dette tante e tante. Ho cercato di consolarlo, di tirarlo su di morale, gli dicevo: non impressionarti, noi due ci vogliamo bene e risolveremo tutti i nostri problemi.

Gina) E lui?

Rachele) Si è addormentato in piedi davanti al dottore.

Gina) Ma davvero?

Rachele) Certo, e il dottore ne è rimasto impressionato, voleva ricoverarlo subito per studiare il caso, ha detto che in tanti anni non gli era mai capitato una cosa simile.

Gina) E così?

Rachele) mentre lui telefonava ai suoi colleghi, io ho piantato una piccola pedata negli stinchi del mio Beppino, lui si è svegliato subito e così siamo riusciti a scappare.

Gina) A dire la verità un uomo così addormentato, tutta pappa e nanna, io lo avrei già lasciato, a me piacciono gli uomini attivi, dinamici, svegli.

Rachele) Guarda che il mio Beppino è un uomo attivo. Pensa che fa il doppio lavoro, la mattina fa il fornaio e il pomeriggio il falegname, alla sera va alla scuola serale, la festa va a giocare al pallone, al sabato mattina va a farsi una partitina a tennis, in più gli piace andare in bicicletta, guarda che il mio Beppino è capacissimo da qui, per esempio, arrivare che so, fino a Brescia.

Gina) In bici! Ma non si stanca a fare tutte quelle cose?

Rachele) Per lui non ce ne sono di problemi, riesce a fare tutto, il mio Beppino riesce anche a leggere tutti i giorni i giornali. Tutte le mattine legge i quotidiani.

Gina) Se vède che gli piace essere informato.

Rachele) Certo, non sai che il mio Beppino tutti i giorni legge il Giornale di Brescia, il Bresciaoggi e anche un giornale sportivo.

Gina) Come fa? Dove trova il tempo?

Rachele) La mattina quando beve il caffè, la sua mamma gli fa trovare pronti tutti e 3 i giornali, così lui sa tutto di tutti.

Gina) È un’enciclopedia ambulante il tuo Beppino!

Rachele) Lui sa quante volte si è sposato Murizio Costanzo, come sta Pippo Baudo, cosa ne pensa la Parietti. Lui sa tutto di tutti, ti dico!

Gina) Certo che se trova il tempo anche per quelle cose, lo credo che alla fine quand’è sera si addormenta. Rachele, guarda, non è il tuo Beppino quello là?

Rachele) Quale?

Gina) Guarda laggiù, in fondo, insieme a quella biondina. Guarda come si abbracciano, come si stringono. A me pare perfino troppo sveglio il tuo Beppino. Altro che dormire in piedi come i cavalli.

Rachele) È proprio lui, il mio Beppino. Vuoi vedere che gli hanno fatto effetto le medicine. Vuoi vedere che forse si è svegliato per davvero.

Gina) Ascolta il mio consiglio Rachele, lascialo.

Rachele) Che stai dicendo Gina, proprio ora che si è svegliato dovrei mollare il mio Beppino? Lui mi ha sempre detto che io sono la sua vita, che senza di me non potrebbe più vivere.

Gina) Il problema è proprio questo: che lui vive senza di te, sentimi bene, io ti parlo da amica. Lascia il tuo Beppino, lascialo.

Rachele) E se dopo muore?  Lui non può vivere senza di me!

Gina) Se muore! Piace dormire al tuo Beppino, vero? Così finalmente dormirà in pace!

Fine

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 1 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 28 volte nell' arco di un'anno