Finchè c’è vita…

Stampa questo copione

Giambattista Spampinato e Aldo Lo Castro


“FINCHE’ C’ E’ VITA…”

Commedia in due atti


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

P E R S O N A G G I :

Massaru Puddu

L’avvucatu Pappalardo

La ‘gna Pidda

Don Gaetano Patania

Donna Mara

Giuvanni

Santina

Rosa

Grazia

Lu Dutturi Gueli

La ‘gna Tudda

‘Gnaziu

Carminu

Fulippittu


1


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

ATTO PRIMO

Cortile di un piccolo paese della provincia d Catania, in cui si affacciano povere case di contadini. Davanti la porta di una di queste case sta seduto Massaru Puddu, intento ad intrecciare canne e virgulti per farne un cesto. Ad un’altra porta si affaccia la ‘gna Pidda, seguita da Santina, col grembiule colmo di fave da spicchiare.

SCENA PRIMA

PIDDA – (A Santina)Dammi ‘na manu a spicchiari ‘sti favi annunca non facemu in tempuad allestiri tuttu ‘u chiffari c’avemu.

SANTINA – Ma ju non l’haju fattu mai.

PIDDA – T’u ‘nsigni ca chinnici anni i cumpisti e ha’ sapiri fari tuttu.

PUDDU – Chi è, cummari Pidda, non nn’havi vogghia Santina di travagghiari ‘sta matina?

PIDDA – Oh, cumpari Puddu, scusati; non v’aveva vistu. Vi salutu. Vui sempri all’erta cch’isetti matinati!

PUDDU – Chi vuliti? E’ l’abitudini.

PIDDA – A propositu, oggi cucinu maccu. V’u priparu ‘n piattu, si non v’affinniti?

PUDDU – Vi ringraziu. Vui ppi mia aviti sempri cunsidirazioni.

PIDDA – Si non nni cunsidiramu tra di nuatri, cu’ n’ha cunsidirari?… Chiuttostu, quantum’allestu ca si fici tardu. (Siede davanti la porta e si accinge a spicchiare le fave) Santina, veni ccà, assettiti allatu a mia e fai comu fazzu ju. Pigghi ‘a fava, a poggi di ciancu supra ‘a petra e cc’a ciappedda ci nni duni ‘n colpu ‘nto nasiddu ca idda, poi, si spicchia sula.

SANTINA – (Eseguendo)Accussì?

PIDDA – Eh, propriu accussì. Ora levici ‘a spogghia e ‘a fava mettila da parti ‘ntomandali.(Continuano nelle loro faccende)

PUDDU – Brava, Santina! ‘U sacciu ca è ‘na carusa massara! Di cu’ puteva pigghiari? D’aso’ maestra!

PIDDA – Non ci faciti ‘a ripassata, vui! ‘A vera maestra è la natura. A vui cu’ v’u ‘nsignaudi fari divintari ‘n pezzu di terra incolta ‘n jardinu di delizii?

PUDDU –(Rabbuiandosi alle parole della ‘gna Pidda)E chi nn’haju a fari? Non m’a pozzugodiri cchiù comu ‘na vota!

PIDDA – Oh, e pirchì?


2


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

PUDDU – Pirchì non ‘a pozzu travagghiari cchiù comu vurrissi!… Ju non mi lamentu dil’anni ca portu supra i spaddi. “Cu’ campa, vecchiu si fa!”… Anzi, ringraziu ‘u Patreternu ca m’ha fattu arrivari a sittantacinc’anni.

PIDDA – E, allura?

PUDDU – E allura!…(Con una stizza di ribellione)Talìati ‘sti vrazza! Taliati ‘sti manu! A chiservunu ora? Hannu travagghiatu ‘na vita sana e ora?!… E’ inutili, non mi pozzu rassignari!

PIDDA – Ma pirch’ vi faciti ‘u sangu acqua? Santu Diu, aviti travagghiatu ‘na vita? E oraripusativi!

PUDDU – Quannu n’omu non havi cchiù valìa, è megghiu ca si leva d’ammenzu i pedi! E’comu ‘n ramu siccu ca ha essiri spizzatu e jttatu! Rami sicchi sunu ormai ‘sti vrazza!… Rami sicchi di jttari!

PIDDA – Non è giustu chiddu ca diciti. ‘A vita è chidda ca è; n’a desi ‘u Signuruzzu e nilivamu d’u menzu quannu piaci ad Iddu!

SANTINA – Vossia mi non si pigghia di còllira… Oh, sta arrivannu Giuvanni.

GIUVANNI – (Arrivando dall’entrata del cortile, allegro come sempre)‘Ssa benedica, zzuPuddu. Chi è ‘sta facci di funerali? Quannu vossia fa ‘sta facci, non mi piaci!

PUDDU – ‘A facci d’i vecchi non piaci a nuddu!

PIDDA – Vui non siti vecchiu, siti ‘gnirriusu! Non putiti travagghiari cchiù? Benissimu! Vifaciti ‘a santa cruci e ringraziati ‘u Signuruzzu, inveci di diri bestialità!

SANTINA – (Con tono di rimprovero)Zza Pidda!

PIDDA – Mi fa acchianari i nervi quannu parra accussì!

PUDDU – Chi vuliti? Ci voli pacienza cch’i vecchi!

PIDDA – E torna, parrina e ciuscia!

PUDDU – Aviti ragiuni, non nni parramu cchiù.

SANTINA – Oh, finalmenti! Accussì mi piaci. Avanti ora, zzu Puddu, ‘na risatedda!

GIUVANNI – Sulu Santina ci po’ ccu vossia.

PUDDU – (Per cambiare discorso)E, allura, Giuvanni, comu finìu ccu don GaetanuPatania? Non è iddu ca si voli accattari ‘a me’ terra?

GIUVANNI – Eh, propriu iddu.


3


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

PIDDA Don Gaetanu?! Beddu spicchiu di mènnula amara! S’ha fattu ‘na furtuna cc’usangu d’a povira genti, facennu l’usuraiu!

GIUVANNI – Zza Pidda, si l’ha fattu cc’u vostru sangu? No! E, allura, chi v’interessa avui?

PUDDU – E quantu mi offri don Gaetanu?

GIUVANNI – ‘A vurrissi a godi godi, a du’ liri o’ jornu.

PUDDU – Accussì s’a pigghia ppi ‘na mangiata di pasta!

GIUVANNI – E pirchì?

PUDDU – Comu, pirchì? Giuvanni, quantu pozzu campari ancora? Un annu, du’ anni?

GIUVANNI – Vossia è di pasta antica e campa quantu a Matusalemmi! Ju, o’ so’ postuaccittassi a occhi chiusi, ppi stari senza pinseri e cc’a spisa assicurata.

PUDDU – L’occhi mei prestu si chiudunu. Perciò, sia fatta la volontà di Diu. M’accuntentu.

PIDDA – Ma chi siti pazzu? V’accuntintati? A du’ liri o’ jornu? Ma quannu mai! Almenu ciaviti a dumannari tri liri!

GIUVANNI – Sì, deci liri!

SANTINA – Zza Pidda, vossia mi non s’immisca. L’importanti ca iddu è soddisfattu.

GIUVANNI – Brava, Santina, tu si’ ‘na carusa assinnata! Maria Santissima, prima o poi, tuha’ essiri me’ muggheri!

PIDDA – Chi t’ha fari ‘u panicottu? Santina è ‘na picciridda!

GIUVANNI – Pirchì, ju chi sugnu vecchiu?… Va’, quantu mi nni vaju. E allura, Zzu Puddu,cchiù tardu tornu ccu don Gaetanu. (Via)

PIDDA – Si vi faciti mettiri ‘nto saccu da don Gaetanu, quant’è veru Diu, vi pinnu!(Dalleloro case vengono fuori Rosa e Grazia)

ROSA – Cummari Pidda, ccu cu’ l’aviti?

GRAZIA – A cu’ vuliti pinnari?

PIDDA – Si stava discutennu ccu cumpari Puddu, ca ci voli cediri ‘a so’ terra a donGaetanu Patania a godi godi. Ccu ‘ddu signuri unu ha stari ccu tutti du’ occhi aperti!

ROSA – Quannu c’è di menzu ‘dda speci d’ebreu, Diu mi nni scanza!

GRAZIA – Cumpari Puddu non è ca è stupidu, ‘u sapi comu trattari ccu don Gaetanu


4


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

ROSA – Però, è troppu bonu. E certi voti tanticchia di malizia ci voli comu ‘u pani!

PUDDU – Va beni, haju a stari ccu l’occhi aperti… haju caputu.

PIDDA – Spiramu ca l’aviti caputu ppi daveru.

PUDDU – Binidittu Diu, cummari Pidda! Ma chi vuliti ca m’interessa d’a lira, d’i du’ liri o d’itri liri? Quannu unu arriva alla mia età, havi bisognu di picca. Ci basta…

PIDDA – Aviti vistu ca non aviti caputu nenti? “Haju caputu, haju caputu” e invecoi nonaviti caputu nenti!

ROSA – Don Gaetanu si fa i so’ interessi e vui v’aviti a fari i vostri!

GRAZIA – Chiddu è capaci di jttarivi ‘nto saccu! ‘A terra l’ha pavari ppi quantu vali!

PIDDA – Poi siti patruni di fari chiddu ca vuliti. I soldi i putiti jttari macari intra ‘u puzzu,ma ‘ddu briganti ha sbursari lira ppi lira!

ROSA – “Cu’ pecura si fa, lu lupu si la mangia!”. Ricurdativi ‘stu proverbiu!(Arriva dicorsa Fulippittu)

FULIPPITTU – Zzu Puddu, zza Pidda, sta arrivannu Giuvanni ccu don Gaetanu, donnaMara e l’avvucatu Pappalardu.

SANTINA – E chi ‘u ‘spittavunu ddocu a fora, a Giuvanni?

PIDDA – Ah, si purtau d’appressu la “reginotta”!… Avanti, cummareddi, trasemunninniintra. Cumpari Puddu, mi raccumannu: non menu di du’ liri.

ROSA– Non v’u scurdati: “Cu’ pecura si fa…”

PUDDU … “lu lupu si la mangia!”.(Le vicine rientrano nelle loro abitazioni)

FULIPPITTU– Zzu Puddu, si vossia havi bisognu di mia, mi duna ‘a vuci.(Via)

GIUVANNI – (Arrivando insieme a don Gaetano, donna Mara e a l’avvocato Pappalardo)Semu ccà i parenti d’a zita! Zzu Puddu, ci purtai ‘n pocu di cumpagnia.

PUDDU – ‘A me’ casa è sempri aperta.

GAETANU – Vi  salutu, massaru Puddu.

PUDDU – Bacio le mani.

GAETANU – A  me’ muggheri e all’avvucatu i canusciti, no?

PUDDU – Donna Mara, servu so’… Signor avvucatu, i me’ rispetti.


5


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

AVVUCATU – Caru massaru Puddu, sempri arzillu ! Me ne compiaccio.

PUDDU – Si volunu accumudari intra? ‘A me’ casa è modesta, ma..

AVVUCATU – Ppi carità, ccu ‘stu caudu? Ristamu ccà fora ca all’aria frisca si discutimegghiu.

GAETANU – Sì, sì, megghiu fora.

MARA – Già, si soffoca macari ccà fora.

PUDDU – Comu ci piaci. Giuvanni, tu ca si’ di casa, nesci quattru seggi.(Giuvanni esegue)

GIOVANNI – (Porgendo le sedie)Mi s’assettunu.

AVVUCATU –(Dopo un istante di silenzio)Nunca, massaru Puddu, videmu di arrivari alpunto senza fare tanti preamboli. Dicu beni?… Don Gaetanu e la sua signora, aeri, hanno visitato il vostro fondo che, per la verità, non ci dispiacìu… E sarebbero seriamente intenzionati all’acquisto…

GAETANU –(Sedendo insieme agli altri)Dici giustu, avvucatu: “Sarebbero”… pirchìancora avemu a discutiri su certi particolari… Mi spiego?

AVVUCATU – Ora ci arrivamu.(Al vecchio)Comu vi stava dicennu, poiché la terra non cidispiacìu, don Gaetanu, si vui accunsintiti, sarebbe dispostu a firmari l’attu d’acquistu e a virsarivi una somma di due lire al giorno…

GAETANU – Un mumentu, avvucatu! ‘U cori mi fici diri du’ liri, non la ragione.Ripinsannucci, du’ liri o’ jornu su’ assaiceddi. E poi, ‘u sapiti megghiu di mia, ‘a terra è soggetta o’ tempu e quannu ‘u tempu è tintu, ‘a terra duna sulu lacrimi e bili! Massaru Puddu, vui siti omu di campagna e ‘sti cosi i sapiti megghiu di mia!

GIUVANNI – Ma chi tempu, chi lacrimi! Vossia m’ha pirdunari si m’intromettu, ma ‘avisitau bona ‘a proprietà? I visti ‘ddi rappi di racina? E i pira? Ogni piru è grossu accussì, bellu, profumatu… E i limuni? Donna Mara, i visti vossia ‘ddi tarocchi ca unu, sulu a guardalli, s’arricrìa ‘u cori!

GAETANU – Sì, sì, non dicu di no…

GIUVANNI – ‘U sulu ciauru fa ‘mbriacari! Signuri mei, secunnu mia, frutti comu a chiddinon si nni vidunu tantu facilmenti, ccu tuttu ‘u rispettu…

PUDDU – Ora basta, Giuvanni. Don Gaetanu l’occhi ppi vidiri ci l’havi.

GIUVANNI – Zzu Puddu, vossia havi ragiuni. Ah, non ppi vantallu di prisenza, ma ‘a virità

èvirità: n’autru omu fattu ppi travagghiari comu a iddu, non ci ha statu e non ci sarà mai! Omu d’esperienza pp’i travagghi d’a campagna! Don Gaetanu, i visti i mennuli? Iddu ‘i ‘nsitau. Arvuli massara comu a chiddi non ci nn’è: ognunu ni fa tri o quattru staja all’annu. E i piricoca? Quannu vossia n’assaggia unu, non s’u po’ cchiù livari d’a vucca! Terra comu


6


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

a chidda non si nni trova e ‘u zzu Puddu, ‘n cuscenza, s’a miritau ca l’ha saputu coltivari comu Diu cumanna. Piccatu ca ora è vicchiareddu!

GAETANU –(Scoppiando)Ma chi vicchiareddu, scimunitu, chi vicchiareddu! Non ‘u vidi casta megghiu di mia?

GIUVANNI – Vossia m’ha pirdunari…

GAETANU – Ti vo’ stari mutu, ora, santu diavuluni!? Parri cchiù assai di ‘n judici poviru!…‘A terra è bona, non dicu di no, ma…

PUDDU – Don Gaetanu, havi du’ jorna ca mi nni vinni a stari ccà, ‘nta ‘sta casuzza, estassi certu ca ci moru prestu pirchì, chiddu ca ha statu fin’ora ‘a me’ vita, ‘a lassai ddà, ‘nta terra. Non mi piaci parrari assai, ma chiddu ca è giustu l’haju a diri. Non cridissi ca ju vogghiu vinniri ‘a terra pirchì non mi piaci travagghiari. Haju travagghiatu di quann’era picciriddu, e vita e travagghiu, ppi mia, hanu statu sempri ‘na cosa sula. Ju ‘u fazzu non ppi mia, ma pp’a terra ca ccu mia oramai patisci, pirchì non sugnu cchiù bonu a travagghialla comu ‘u me’ cori vurrissi e comu l’arti cumanna. Ma ccu vossia e ccu Giuvanni, ca sapi l’arti megghiu di mia, sugnu sicuru ca alla terra non ci mancherà nenti. E sugnu prontu a vinniri oggi stissu. Ma si vossia non è cchiù dispostu, ‘u dicissi chiaru e non si nni fa cchiù nenti.

GAETANU –(A Giuvanni)E tu dicevi ca non parrava? Mizzica, si parra!(A massaruPuddu) Chi vaju a diri, allura, ca siti vecchiu, stravecchiu e in puntu di morti? ‘U fattu è cadu’ liri… ‘Nsumma, chi fazzu? bistemmiu si dicu ca vurrissi risparmiari?

PUDDU – Vossia ‘u vidi comu sugnu. L’anni mei mancu i canusciu. Sacciu, però, ca misentu stancu. E vossia po’ stari sicuru ca ccu mia soldi non nni spenni assai. Pigghiu ‘a strata d’i tri canceddi ca ppi mia è chidda giusta… e vossia si godi ‘a terra!

GAETANU – Perciò, du’ liri?

MARA – (Con un sospiro)Du’ liri!

GAETANO – (Con convinzione, guardandolo fisso?Facemu ‘na lira e menza?

AVVOCATU – (Meravigliato)‘Na lira e menza?!

MARA – (Speranzosa)Sì, ‘na lira e menza!

GIOVANNI – (Per concludere)Du’ liri!

AVVUCATU – (Confermando)Sì, du’ liri!(Prende la mano destra di Massaru Puddu e didon Gaetanu e gliele unisce in una stretta per sugellare l’accordo)

GAETANU – O’ jornu, avvucatu!

AVVUCATU –(Piano, portandoselo in disparte)Ma bisogna vidiri ppi quanti jorna, caruPatania! A occhi e cruci, mi pari ca non ci nni restunu tanti!


7


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

MARA – Spiramu!

GAETANU – E va beni.

GIUVANNI – Don Gaetanu, si ci pirmetti, ju dicu ca l’affari fu vantaggiusu!

GAETANU – ‘A lingua t’avissi a siccari a tia!

GIUVANNI – E pirchì?

GAETANU – Lassamu perdiri.(Poi, a massaru Puddu)Chi vi pozzu diri? Vui siti ‘u patrunie vui diciditi.. Du’ liri, diciti? E du’ liri sarannu!

MARA –(Melliflua)Però, don Puddu, fustiru caparbiu!

PUDDU – Donna Mara, vossia mi sta murtificannu!

AVVUCATU – E allura, chi fazzu, scrivu?

GAETANO – (A denti stretti)Ca scrivissi!

AVVUCATU – Perciò, semu d’accordu su tuttu? Du’ liri o’ jornu ca ju stissu m’impegnu acunsignari o’ zzu Puddu… ogni chinnicina. Va beni?

PUDDU – Ppi mia va beni, ‘ccillenza.

GAETANU – Comu voli Diu!

MARA – E’ ca ‘u vulemu troppu beni a massaru Puddu!

AVVUCATU – Benissimu. Ora, zzu Puddu, cc’u vostru pirmissu, avissimu a trasiri ‘nmumentu intra per le formalità… la scrittura privata, va’ … Roba di pochi minuti, insomma!

PUDDU – Accumudativi. ‘Nta me’ casa siti i patruna!(Li fa entrare)

AVVUCATU – (A Giuvanni, prima di entrare)Mi servunu du’ tistimoni: tu e n’autru.

Cerculu tu ‘st’autru.

GIUVANNI – Voscenza sarà sirvutu.

AVVUCATU –(Fa per entrare, ma tosto torna sui suoi passi)Ma tu sai firmari?

GIUVANNI – (Candidamente)Nonsignuri.

AVVUCATU – E, allura, cerchini dui tistimoni!

GIUVANNI – Comu voscenza cumanna.(Intanto rientrano in scena le vicine)

PIDDA – Mi parrava ‘u cori ca ‘ddu cosu tintu non ci vuleva dari mancu i du’ liri!


8


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

ROSA – Chi facci tosta!

SANTINA – Però, ‘u zzu Puddu, ccu du’ paroli, ‘u misi subitu a postu!

GIUVANNI – Non parrati forti ca vi sentunu!

GRAZIA – E chi stamu dicennu?

ROSA – (Facendo il verso a donna Mara)“E’ ca ‘u vulemu troppu beni a massaru Puddu!”.

GIUVANNI – Ma ci ‘a vuliti finiri? Chiuttostu, all’avvucatu ci servunu du’ tistimoni… Unni itrovu a dui ca sannu firmari? Forsi ‘nta chiazza.

AVVUCATU – (Affacciandosi)Giuvanni, i tistimoni!

GIUVANNI – Subitu, avvucatu, staju currennu!(L’avvucatu rientra)Fulippittu!…Fulippittu! FULIPPITTU – (Arrivando)Chi c’è, Giuvanni? GIUVANNI – Scinni ‘nta chiazza e cerca du’ tistimoni.

FULIPPITTU –(Fa per andare, ma ritorna subito)C’haju a circari?

GIUVANNI – Dui ca sannu leggiri e scriviri.

FULIPPITTU – Ah!

GIUVANNI – Macari ca non sannu leggiri non ci fa nenti, basta ca sannu scriviri.

FULIPPITTU– Va beni, dui ca sannu scriviri.

GIUVANNI – Aspetta, facemula cchiù facili: dui ca sannu mettiri ‘a so’ firma.(Fulippittuancora non si muove aspettando altre indicazioni) Ancora ccà si’?

FULIPPITTU – Curru.(Via di corsa. Intanto,  arrivano Carminu e ‘Gnaziu)

CARMINU – Chi è ‘sta cunfusioni?

‘GNAZIU – Chi successi?

PIDDA – ‘U zzu Puddu ci sta cidennu ‘a terra a godi godi a don Gaetanu Patania ppi du’liri o’ jornu.

‘GNAZIU – Ah, mi nni cumpiaciu; l’affari mi pari cunvenienti.

CARMINU – Si dicidìu finalmenti? Era ura!

SANTINA – Sì, però non è tantu cuntentu. Ju ‘u canusciu troppu beni. Iddu ‘a terra non ‘avurrissi lassari mancu in puntu di morti.


9


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

CARMINAU– Cuntentu o no, è giustu ca si riposa, ora, alla so’ età.

GRAZIA – Chiddu ca dicu macari ju.

ROSA – A ‘stu puntu ci voli ‘na cannata di vinu, comu bon auguriu.

GIUVANNI – Brava, cummari Rosa, sugnu d’accordu! Cummari Pidda, l’assaggiamu ‘uvostru vinu, chiddu d’a carratedda, ca sarvati ppi l’occasioni?

PIDDA – Ccu tuttu ‘u cori!(Tutti applaudono, improvvisando una tarantella, mentre la‘gna Pidda va a prendere il vino e i bicchieri, versandolo a tutti alla fine del ballo)

AVVUCATU – (Affacciandosi, interrompendo il brindisi)Giuvanni, i tistimoni?

GIUVANNI – Arrivunu, avvucatu! (BUIO E FINE DELLA PRIMA SCENA)

SCENA SECONDA

Sono trascorsi cinque anni dall’azione della prima scena. E’ l’alba.

ROSA –(Alla ‘gna Pidda che sta tornando dalla messa con lo scialle in testa)Oh, cummariPidda, di unni viniti accussì di bon’ura?

PIDDA – Oggi è ‘a santa duminica e, comu o’ solutu, mi nni jvi a’ prima missa. Tu quannuci vai?

ROSA – E cu’ sapi? Vui non aviti a dari cuntu a nuddu; ju, ‘nveci, haju famigghia. PIDDA – Ricorditi di santificari li festi, si non vo’ jri o’ ‘nfernu!

GRAZIA – (Apparendo alla sua porta)E Rosa ‘a santificau ‘a festa… ccu so’ maritu!(Ride)

ROSA – Stativi muta, lingua malefica, ca macari a vui piaci ‘u lettu a’ duminica a matinu!

GRAZIA – E a cu’ non ci piaci quannu è bellu caudu?

PIDDA – Ju, di quannu ristai viduva, mi pigghiai l’abitudini di cuminciari la santa jurnataascutannu ‘a prima missa.

ROSA – E comu mai ‘st’abitudini non ci ‘a facistiru pigghiari macari a Santina?

PIDDA – Pp’u stissu motivu ca i vostri matri non v’a ficiru pigghiari a vuatri. Pp’i carusicerti abitudini sunu pisanti.

GRAZIA – E cumpari Puddu non ci vinni a’ Missa?

PIDDA – No, oggi non l’haju vistu.

ROSA – Comu mai? ‘A porta ci l’havi ancora chiusa.


10


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

PIDDA – Chi ci capitau?

GRAZIA – Si nni potti jri in campagna.

PIDDA – Di duminica?

ROSA – N’avissi datu ‘a vuci.

GRAZIA – Tuppuliamuci.

PIDDA – (Si avvicina alla porta di massaru Puddu e bussa)Cumpari Puddu!… O cumpariPuddu!

ROSA – (Si avvicina anche lei)Rispunnitini, cumpari Puddu!

PIDDA – Datini almenu ‘a vuci. Vi sintiti mali?

SANTINA –(Apparendo alla porta)A cu’ chiamati?

ROSA – Cumpari Puddu non rispunni.

SANTINA – Si non rispunni, voli diri ca non è in casa.

GRAZIA – E unni po’ essiri? Iddu non s’alluntana mai senza prima dirannillu.

PIDDA – Haju ‘u prisintimentu ca sta mali e non po’ rispunniri.

ROSA – Ca, ‘a so’ bella età ci l’havi.

GRAZIA – Eccomu! Uttant’anni havi supra i spaddi e a ‘dd’età ogni mali po’ purtari allafossa.

PIDDA – Tu, figghia, si’ peju di ‘na cucca!

ROSA – Grazia havi ragiuni. E poi, ricurdativi ca ‘dd’ebreu di don Gaetanu Patania ci nnimanna una o’ minutu pp’aviri lassata ‘a terra libira.

SANTINA – Non stamu ccà a perdiri tempu; facemu qualchi cosa.

GRAZIA – Chi putissimu fari?

SANTINA – Jttamu ‘a porta ‘n terra.

PIDDA – Chi si’ pazza?!

GRAZIA – Ascutati a mia: nuatri semu ccà a fari brutti pinseri e iddu, cu’ sa’, unni codda!

PIDDA – Non è d’iddu alluntanarisi senza diri nenti. Si aveva l’intenzioni di jri a qualchibanna, ni l’avissi dittu assira.


11


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

SANTINA – A propositu, assira, mi parsi silinziusu, di picca parrari. Ci facistiru casu?

ROSA – Voli diri c’aveva autri pinseri pp’a testa.

PIDDA – No, iddu sempri di picca parrari ha statu.

SANTINA – Cuntinuamu a chiamallu.(Chiama)Zzu Puddu, vossia m’arrispunnissi! Si èveru ca mi voli beni, non mi facissi stari in pena!

PIDDA – Oh, ccà c’è Fulippittu.

FULIPPITTU –(Arriva dalla strada ignaro di quanto sta succedendo)‘Ssa benedica, zzaPidda. (Alle altre) C’è cosa?

PIDDA – Fulippittu, arrivasti a puntu giustu. Varda chi fai: furrìa arredi ‘a casa di massaruPuddu, sauta ‘u muru di l’ortu e vidi s’a porta d’a cucina è aperta.

FULIPPITTU – E dopu ca fazzu tuttu ‘stu gran traficu, si mi scangia ppi ‘n latru, non milassa curriri du’ scupittati ‘n testa? No, mi dispiaci, non ci vaju: non vogghiu moriri carusu!

PIDDA – E tu, mentri scavalchi ‘u muru, ci duni ‘a vuci.

FULIPPITTU – E si non mi senti?

PIDDA – Chi è megghiu, allura, ca ‘u facemu moriri?

FULIPPITTU – No, no, zza Pidda, ci vaju subitu.(Via di corsa)

SANTINA – Nuatri cuntinuamu a tuppuliari e a chiamallu.

GRAZIA – Ju sugnu cunvinta ca non c’è intra.(A questo punto arriva l’avvucatuPappalardo)

AVVUCATU – La santa jurnata alla piacevole compagnia!

PIDDA – Voscenza benedica, avvucatu.(Le altre salutano a soggetto)

AVVUCATU – Chi successi? Chi è ‘sta fudda davanti ‘a porta di massaru Puddu?

PIDDA – Non rispunni. L’avemu chiamatu, ci avemu jttatu quasi ‘a porta ‘n terra, ma nonnni duna cuntu.

AVVUCATU – Forsi sta mali e non po’ rispunniri. Aeri aveva a veniri o’ studiu a ritirari ‘achinnicina d’u godiliziu, ma non si fici vidiri; non era mai capitatu prima; ha statu sempri puntuali: ‘n sabutu sì e unu no, sempri a minziornu; tantu ca ju cuntrollu e aggiustu ‘u ralogiu quannu arriva. Aeri, ‘nveci, non si prisintau, accussì vinni a circallu. “Se Maometto non va alla Montagna, la Montagna va a Maometto!”

PIDDA – Assira, all’Ave Maria, ricitamu ‘nsemi li santi prijeri.


12


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

AVVUCATU – Forsi niscìu di casa a matinata?!

PIDDA – Ogni duminica si veni a scutari ‘a prima missa, ma oggi non c’era.

AVVUCATU – E ci potti veniri ‘u desideriu di vidiri il suo ex podere ppi cuntrullari siGiuvanni ci ha fattu tutti i travagghi a puntino.

PIDDA – Ma chi! Dici ca si ci spezza ‘u cori quannu vidi ‘a so’ bedda terra nontravagghiata d’i so’ manu!

AVVUCATU – Già, non pirchì non è prisenti, ma bisogna dillu: n’autru comu a massaruPuddu non nasci cchiù. Veru maestru pp’a campagna; in quantu a rimunnari, a ‘nsitari, a putari, uguali forsi sì, ma megghiu d’iddu ‘nta tutta ‘a cuntrada non si trova!

SANTINA – Avvucatu, voscenza mi pirduna, ma comu sta parranu, pari ca ci sta cantannu‘u misereri o’ zzu Puddu!

AVVUCATU – Ju, figghia? ‘U Signuri m’avissi a fulminari ora stissu se la mia intenzioneera chidda di cucchìari pp’u nostru vicchiareddu! Anzi, ‘u Signuri ci ha cuncediri cent’anni di saluti.

PIDDA – Santina, addumannicci subitu scusa all’avvucatu Pappalardu.

AVVUCATU – Lassati perdiri, ‘gna Pidda. I picciotti, si sapi, sunu impulsivi.

SANTINA – Voscenza mi pirduna. E’ ca ju sugnu affiziunata o’ zzu Puddu e sugnupreoccupata.

PIDDA –(Vedendo arrivare Fulippittu)Ccà c’è Fulippittu; sintemu chi nutizii porta.

FULIPPITTU – (Arrivando)Nenti, zza Pidda. ‘A porta d’a cucina è sprangata. ‘U chiamai,ma non mi rispunnìu.

ROSA – A ‘stu puntu è megghiu sfunnari ‘a porta.

SANTINA – Sì, sì, non pirdemu ancora tempu.

GRAZIA – Chiamamu i carrabineri.

PIDDA – Avvucatu, voscenza chi nni cunsigghia?

AVVUCATU – Effettivamente si deve rispettare la legge e avvertire la Forza Pubblica, ma,date le circostanze e la necessità di recare un beneficio al vecchio e, considerata la presenza di tanti testimoni “in loco”, ci assumiamo la responsabilità “in toto” e forziamo la porta senz’altro indugio!

ROSA – Avvucatu, voscenza parrau comu un libru stampatu!


13


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

AVVUCATU – Ju, figghia, sono un uomo di legge: “vir legis!”. E, siccome un uomo dilegge non è un uomo di forza, ma d’intelletto, e vuatri siti fimmini e non putiti sfunnari ‘a porta, vo’ jti a chiamari i vostri forzuti mariti! ( Rosa e Grazia si allontanano per tornare subito dopo con ‘Gnaziu e Carminu i quali, dopo aver forzato la porta, entrano in casa di massaru Puddu e, tosto, tornano fuori portando a braccia il vecchio, che ha gli occhi sbarrati ed è febbricitante)

‘GNAZIU – Unni ‘u purtamu?

AVVUCATU – O’ ‘spitali.

CARMINU – Ma si è già mortu!

PIDDA – Ma chi dici, aciddazzu di malu auguriu? Non ‘u vidi ca havi l’occhi aperti? CARMINU – Non l’havi aperti, l’havi sbarrati!

SANTINA – Vui stativi mutu ca non capiti nenti! Non ‘u viditi ca respira ancora?

AVVUCATU – (Toccandogli la fronte)Havi ‘a frevi di ‘n cavaddu!

GRAZIA – Annunca, havi l’occhi lucidi!

‘GNAZIU – ‘Nsumma, m’u vuliti diri unni l’avemu a purtari?

ROSA – Non è megghiu ripurtallu intra?

PIDDA – Unni? ‘Nta ‘ddu tuguriu senza luci e senza aria?

SANTINA – Ppi curcallu ‘nta ‘ddu pagghiarizzu?

CARMINU – Non ‘u putemu lassari ccà fora!

PIDDA – Facemucci respirari tanticchia d’aria pura. Assittatilu supra ‘sta panca.(Gliuomini lo adagiano sulla panca)

AVVUCATU – Ju vaju a chiamari ‘u medicu.(Via)

PIDDA – (Toccandogli la fronte)Madonna, comu brucia!… Mischinu era jttatu ‘dda ‘nterra comu ‘n cani!

ROSA – Ancora n’autra notti ddà intra e i surgi s’u russicavunu!

GRAZIA – Ca era ricotta salata!

ROSA – Ha succidutu autri voti. Maria Santissima, l’haju ‘ntisu diri!

SANTINA – Puvireddu, ‘sa chi ci nni vinni?


14


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

PIDDA – Chista, ppi mia è pulmuniti.

GRAZIA – Pulmuniti? Ma livativi! Chistu è tuttu malocchiu!

PIDDA –  Vi dicu ca è pulmuniti; ju mi nni ‘ntennu.

ROSA – Cu’ siti, forsi, ‘u medicu di livanti?

PIDDA – E’ ‘na bella pulmuniti di chidda sicca. Macari ‘a sant’armuzza di me’ maritu ‘apigghiau e aveva ‘a stissa facci d’u zzu Puddu.

GRAZIA – Vi dicu ca è malocchiu! Vardati c’avemu a fari: appinnemuci ‘nto muru d’a so’casa ‘na pocu di testi d’agghiu e jttamici tutt’attornu ‘na pocu di manciati di sali. Rosa, vo’ pigghia ‘ddu paru di corna di capruni ca teni supra ‘a porta di l’ortu. (Le donne corrono ad eseguire gli ordini di Grazia)

‘GNAZIU – Ju vaju a pigghiari ‘n bellu ferru di cavaddu ca è contru ‘u malocchiu.(Via)

ROSA –(Tornando)Ci volunu i scupi!(Santina corre a prendere due scope che mette ailati della porta)

PIDDA – Ma chi faciti? Su’ inutili ‘sti scongiuri! Ci voli ‘u medicu

GRAZIA – Ma chi medicu! Contru ‘u malocchiu nenti po’ fari ‘u medicu!

ROSA – Pirchì non chiamamu ‘a ‘gna Tudda, ‘a mavara? Idda ‘u sapi livari ‘u malocchiu.

GRAZIA – Giustu, ‘a ‘gna Tudda è chidda ca ci voli! Fulippittu, valla a chiamari.(Fulippittuvia)

ROSA– Cu’ sapi quantu nn’havi accumulatu malocchiu, puvirazzu!

GRAZIA – Tuttu chiddu ca ci ha mannatu don Gaetanu Patania e ‘dda vipira di so’muggheri!

PIDDA – Zittitivi tanticchia! Pariti tanti pichi vecchi ccu ‘stu parracìu. Non ‘u viditi ca havi‘a frevi forti e havi bisognu di paci? Alluntanativi! Faciticci pigghiari tanticchia d’aria! (Le donne si allontanano)

SANTINA – (Chiamando il vecchio)Zzu Puddu!… O zzu Puddu!… Sugnu Santina. Vossiam’arrispunnissi!

PIDDA – Comu ti po’ sentiri?

SANTINA – Puvireddu, fa sforzi ppi respirari.

PIDDA – Non c’è dubbiu: è pulmuniti sicca!

SANTINA – Zza Pidda, non è megghiu ca ‘u purtamu ‘nta nostra casa e ‘u curamu nuatri?


15


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

PIDDA – Non ci veni pirchì ci senti scrupulu; e poi, ci teni alla libertà. Pensa ca non simaritau ppi ristari libiru comu l’aria.

GRAZIA –(A parte, a Rosa)‘Sperta Santina!

ROSA – Pirchì, chi dissi?

GRAZIA – S’a difenni in tutti i modi la doti!

ROSA – Quali doti?

GRAZIA – Ma chi siti ‘ntrunata macari vui! Massaru Puddu non ci ha dittu sempri ca cifaceva ‘a doti?

ROSA – E vui pinsati ca ci ‘a fa?

GRAZIA – Idda ci cridi e ci spera e, perciò, si l’alliscia comu ‘n zitu.

ROSA – Ahu, siti ‘a solita lingua malefica! Santina ‘u voli beni pirchì ‘u zzu Puddu l’hacrisciutu comu si fussi ‘na parenti so’.

GRAZIA – Intantu, ‘a doti ci ‘a fa ppi daveru, pirchì quannu ‘u zu Puddu prumetti ‘nacosa, ‘a manteni.

ROSA – Siti ‘nvidiusa! Vuleuru ca ‘a faceva a vui ‘a doti?

GRAZIA – A mia m’a fici ‘a sant’arma di me’ patruzzu, jttannu suduri d’a matina a’ sira!

ROSA – E a Santina, ca non havi né patri né matri, ci hannu a pinsari i binifatturi comu ‘azza Pidda e ‘u zzu Puddu. Ju non sugnu ‘nvidiusa, anzi mi fa piaciri ppi Santina, ca s’u merita pirchì è ‘na brava carusa, affiziunata e rispittusa ccu tutti.

GRAZIA – Oh, macari ju nn’haju piaciri, chi criditi?… Si parra tantu ppi parrari.(Intantoarriva Fulippittu con la ‘gna Tudda, una vecchia megera incartapecorita)

FULIPPITTU – Ccà c’è ‘a ‘gna Tudda. Non vuleva veniri, ma quannu ‘ntisi ca si trattavad’u zzu Puddu, si pricipitau.

TUDDA –(Ordinando)‘Na scudedda china d’acqua, tanticchia d’ogghiu e ‘na mangiata disali! (Le donne si allontanano per eseguire) ‘U vecchiu assittatilu ‘n chianu. (Eseguono. A Santina) Tu ca si’ ‘a cchiù nica, vo’ pigghia ‘na cannila e tenila addumata. (Santina esegue) L’omini alla larga! (‘Gnaziu e Carminu si allontanano. La fattucchiera, dopo essersi segnata, recitata una breve preghiera, poi prende la scodella con l’acqua e la pone sul capo del vecchio, versando qualche goccia d’olio) Matri, matri, matri!… E quantu nn’haviaccumulatu malocchiu, mischinu!… Ma ora ci pensu ju! (Recita la giaculatoria di rito, mentre col dito rimescola l’acqua con l’olio) “Corna curnicchia, l’agghiu a tri spicchia, lanuci ccu tri arri, tri punti di sucarri!”. (Alle donne) Ripititi ccu mia! (Ripetono la giaculatoria a mo’ di cantilena) ‘U viditi quantu nn’havi malocchiu? (Le donne si rizzano sulla punta dei piedi per guardare, commentando ad alta voce) Silenzio! (Continua a ripetere la


16


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

giaculatoria) “’Na ‘rasta di zammara, ‘n firrettu di mavara, ‘na ‘janga di liuni, ‘na cuda difiruni!”. (Alle donne) Ripititi! (Le donne ripetono come prima) Maria Santissima, pari ‘u mari in tempesta! Eccu pirchì non si reggi, mischinu!

GRAZIA – Ma c’è spiranza ca si cogghi tuttu ‘u malocchiu?

TUDDA – Pirchissu sugnu ccà. Ancora acqua!(Gliela porgono e lei la versa nella scodellaaggiungendo qualche goccia d’olio e riattacca la giaculatoria) “Un’unghia di ‘n jattu nìurucomu ‘na siccia, l’occhi di ‘na taddarita ca non ci smiccia, chiantata ccu li spinguli ‘na cucca e la jastìma sempri ‘nta la vucca!”. (Alle donne) Ripititi! (Le donne ripetono come prima) Prujtimi ‘u sali! (Glielo danno e lei lo mescola con l’acqua e l’olio, ripetendo) “Acqua cauda cc’u mutu e spiritu ardenti, contru l’invidiusi e li mali genti; vicini e luntani, a vista o ammucciati, hannu a moriri tutti avvilinati!”. Ripititi! (C.s. Indi, comincia a spargere pugni di sale tutt’intorno) “Sciù, sciù, sciù, passa ddà ca restu ju! Sciù, sciù, sciù, nesci fora carestu ju!”. (A questo punto arrivano l’avvocato e il medico il quale, scorgendo la fattucchiera in azione, comincia ad urlare)

MEDICO – Andate via, sacrileghe ed eretiche!… Via!… ‘Gna Tudda, comu vi l’haju a faricapiri che non dovete più fare questi sortileggi? Vi devo denunziare ai carabinieri?

TUDDA – I mei non sunu sortileggi, ma pratichi religiusi! Ju, prima di ogni pratica, mifazzu ‘a cruci e recitu ‘n Patrinostru e un’Avi Maria a San Pantalìu.

MEDICO – Le vostre sono pratiche di stregoneria, autru ca San Pantalìu e Santu Nuddu!Si vi trovu ancora a riminari ogghiu supra ‘a testa d’i cristiani, vi fazzu bruciari viva comu ai tempi dell’Inquisizione!

TUDDA – Vossia è ‘nvidiusu pirchì ju sugnu capaci di guariri ‘a genti, mentri vossia non ècapaci!

GRAZIA – Havi ragiuni ‘a ‘gna Tudda. ‘U zzu Puddu sta ripigghiannu ‘u coloritu naturali epari ca sta megghiu.

MEDICO – Ma chi diciti? Comu po’ stari megghiu si stava murennu?! Almenu, accussì midissi l’avvucatu.

AVVUCATU – E, infatti, quannu ‘u truvamu, non dava segnu di vita, ma ora pari normali.

Dutturi, taliati vui stissu… visitatilu.

MEDICO – Io lo visito quannu ‘sti ‘gnuranti si levunu d’ammenzu i pedi!

PIDDA – Ju ci l’aveva dittu ca era pulmuniti e ci vuleva l’ajutu di voscenza. Non vuleva cachiamassiru ‘a mavara.

MEDICO – Non sputati sintenzi macari vui! Ju l’haju a stabiliri si è pulmuniti oppuri no! AVVUCATU – Dutturi, vi deciditi a visitallu?


17


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

MEDICO – Prima hannu a livari tutti ‘ddi sortileggi: corna, ferru di cavaddu, agghiu, scupi,peperoncinu, ca sunu un’ingiuria alla Scienza che io rappresento!

AVVUCATU – Forza, faciti comu vi sta dicennu ‘u dutturi!(Eseguono in fretta)

MEDICO – (Si avvicina al vecchio, lo guarda, gli tasta il polso, poi lo interroga)CumpariPuddu, comu vi sintiti?

PUDDU – Tanticchia megghio, ringraziannu ‘u Patreternu!

MEDICO – Rispirati beni?

PUDDU – Sissignuri. Si non fussi accussì, mi nni jssi all’autru munnu.

MEDICU – Pruvati affannu quannu rispirati?

PUDDU – Non cchiù, ‘ccillenza.

MEDICO – Quant’havi ca vi sintiti megghiu?

PUDDU – Di quannu ‘a ‘gna Tudda mi cugghìu ‘u malocchiu.

MEDICO – Allura, vui ci criditi, vecchiu stolidu?

PUDDU – Certu ca ci cridu, ‘ccillenza; ju non mi riggeva e non puteva parrari; ora ‘upozzu fari. ‘A ‘gna Tudda, ‘ccillenza, è ‘na santa!

MEDICO – E, allura, facitivi fari i corna, vui e ‘a ‘gna Tudda!(Fa per andare, ma vienefermato dall’avvocato)

AVVUCATU – Dutturi, non v’a pigghiati. E’ ‘n poviru ‘gnuranti ca non sapi chiddu ca dici!

MEDICO – Non si calpesta in questo modo la Scienza, caro avvocato!…Ma dite voistesso: come può una scodella d’acqua con qualche goccia d’olio e una mangiata di sale, come può, dicevo, assorbire un male che volgarmente chiamano malocchio?!

AVVUCATU – Eppure è successo, l’aviti vistu vui stissu!

MEDICO – Vi ci mittiti puru vui, avvucatu?

AVVOCATU – Nossignore, io constato! Massaru Puddu era menzu mortu, ora, inveci, ètisu comu ‘n spicchiu d’agghiu… ergo!

MEDICO – Sì, va bene, megghiu ca mi nni vaju!(Fa per avviarsi, ma arriva di corsaGiuvanni)

GIUVANNI – Avvucatu, zza Pidda, fimmini!… ‘A sapistiru ‘a nuvità?

AVVUCATU – Chi nuvità, Giuvanni?


18


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

GIUVANNI – Morsi don Gaetanu Patania, paci all’anima so’!(Meraviglia e stupore daparte di tutti. Massaru Puddu scoppia in pianto)

AVVUCATU – Zzu Puddu, niscistiru pazzu? Pirchì chianciti?

PUDDU – Ppi don Gaetanu, mischinu! Era ‘n patri di famigghia e tantu cchiù giuvini dimia!

S I P A R I O


19


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

ATTO SECONDO

La stessa scena del primo atto. E’ trascorso qualche giorno.

GIOVANNI – (Insieme a ‘Gnaziu e a Carminu sta facendo la serenata a Santina)OSantina, Santina mia, si fussi pitturi ti facissi ‘n bellu ritrattu!… Si fussi pueta ti facissi ‘na bella puisia, tutta cc’a rima…

‘GNAZIU – E, siccomu si’ macari stunatu comu ‘na campana, ‘a sirinata m’a facisti cantaria mia!

CARMINU – Ora jemuninni ca fa’ cuntu ca agghiorna.

GIUVANNI – Chi fa fari ca non siti ‘nnamurati!

‘GNAZIU – Ma dicu, chi ci hai ‘u sbaddu? Ni vo’ fari fari ‘a notti di Natali?

GIUVANNI – (Rivolto alla casa di Santina)Bonanotti, ciatu miu!

CARMINU – Ca camina, ciatu… pisciatu!(I tre via, mentre comincia ad albeggiare. Laporta della casa di Massaru Puddu si apre lentamente e compare il vecchio che porta fuori una cesta da intrecciare; siede sulla panca e comincia a lavorare. Ad una ad una appaiono le vicine)

PIDDA – La santa jurnata, cumpari Puddu! Già mittistiru manu a travagghiari? ROSA– ‘A matinata havi l’oru ‘nta vucca!

GRAZIA – Zzu Puddu, vuliti divintari riccu ‘nta vicchiania? Cu’ v’u fa fari? I ricchizziportunu pinseri!

PUDDU – Non travagghiu ppi mia, ma ppi Santina. Ni vogghiu fari tanti di ‘sti panara, poili vaju a vinniri o’ mircatu, accussì ci fazzu ‘a doti a ‘dda povira urfanedda.

PIDDA – S’a merita, ‘a me’ Santina, senza patri e senza matri!

ROSA – Ma vui  v’a pigghiastiru in casa e ci aviti fattu di matri e di patri.

PUDDU – Diu vidi e pruvvidi!

GRAZIA– A propositu di doti e di Santina, haju l’impressioni ca Giuvanni ci sta furriannuattornu comu n’annimmulu.

ROSA – Già, comu n’api in cerca di meli.

PIDDA – ‘Ddu birbanti non ha fattu dormiri a nuddu ‘sta notti ccu ‘dd’atturna.(AppareSantina sulla porta)

GRAZIA – Oh, si parra d’u diavulu e spuntunu li corna!


20


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

SANTINA – Bongiornu a tutti. L’aviti ccu mia, cummari Grazia?

GRAZIA – Stava dicennu ca ‘sta notti avemu avutu ‘n cuncertu ‘nto bagghiu.

SANTINA – Ju non haju ‘ntisu nenti.

RISA – Povira ‘nnuccenti, li so’ aricchi su’ incontaminati!

PUDDU – Ahu, non mi stuzzicati a Santina!

SANTINA – Ju non sacciu di chi stati parranu e non ‘u vogghiu sapiri.(Vedendo arrivarel’avvucato Pappalardo) Zzu Puddu, sta arrivannu l’avvucatu.

PUDDU – E chi po’ vuliri a ‘st’ura?

AVVUCATU –Bongiornu a tutti.(Il vecchio si alza per salutarlo)Zzu Puddu, non viscumudati. Cummareddi, pirmittiti ca fazzu quattru chiacchiri ccu l’amicu nostru?

PIDDA – Voscenza ccà è ‘u patruni. Carusi, trasemunninni.(Le donne via)

AVVUCATU – Scusati e tanti grazii.(A massaru Puddu)Ogni vota ca haju a veniri a’vostra casa, caru zzu Puddu, mi tocca sputari l’anima. ‘Dda ‘cchianata, prima o poi, mi farà scoppiari!

PUDDU – Si vossia s’a fa alleggiu, mancu si nn’accorgi.

AVVUCATU – E chi m’a fazzu di cursa, ju?

PUDDU – Voscenza si vosi disturbari a veniri finu a ccà. Avissi vinutu ju in casa divoscenza oggi stissu.

AVVUCATU – A sapillu! Comunqui, cosa fatta, capu ha! Oramai sugnu ccà.(Pausa, poicon intenzione) Veramenti non ci crideva di truvarivi intra…

PUDDU – ‘Ccillenza, ju nesciu raramenti… Unni voli ca putissi jri?

AVVUCATU –(Serafico)In galera, per esempio!

PUDDU – In galera?! Ju?! E pirchì?

AVVUCATU –(Trattenendosi dal ridere)Ah, v’a vurrissivu passari liscia?

PUDDU – Chi voli diri, voscenza?

AVVUCATU – (C.s.)‘Nsumma, ancora in libertà siti? Non v’hannu arristatu? Dopu ‘a mortidi Patania, è chiddu ca vi meritati!

PUDDU – A’ morti avissiru a ‘mprigiunari. Ju, chi culpa nn’haju?


21


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

AVVUCATU – Vui e ‘dda mavara d’a ‘gna Tudda, sissignuri! ‘A morti era vinuta in casavostra, ma vui, d’accordu cc’a mavara, ‘a mannastiru in casa di don Gaetanu Patania! Tuttu ‘u paisi l’afferma. E già ‘a viduva sta pinsannu ppi vui!

PUDDU – Ppi mia ?! Oh, senza storii, avvucatu, ca ju non c’entru! Ci ‘u pozzu giurarisupra l’anima biniditta di me’ matruzza!

AVVUCATU – Ah, ‘u viditi? ‘U stati cunfissannu vui stissu ca ‘u malifiziu ci fu. Mi dispiaci,ma l’haju a tistimoniari davanti o’ giudici!

PUDDU – Ju ‘u cunfissai? E quannu? Ma si non sacciu nenti, ju! Ju era muribunnu!... Ah,ppi giunta mi volunu mannari in galera a uttant’anni? Ma c’è ‘a giustizia divina pp’i puvireddi! Già, nn’avemu avutu ‘a prova: morsi iddu ca disidirava ‘a me’ morti!

AVVUCATU –(C.s.)Basta, spiramu ca tuttu va lisciu; non nni parramu cchiù! Purtroppu,però, nell’eredità di don Gaetanu ci sunu ‘n saccu d’imbrogghi.

PUDDU – Ju non vogghiu sapiri nenti. Ppi mia c’è ‘u cuntrattu ca parra chiaru: si ‘a viduvanon pava, ju mi ripigghiu ‘a terra!

AVVUCATU – Basta, videmu comu ‘a putemu abbissari ‘sta facenna.(A questo punto,come una furia, arriva donna Mara, trattenuta a stento da Giuvanni)

MARA – Lèviti davanti, Giuvanni!

GIUVANNI – Voscenza si calmassi, donna Mara!

MARA – No, non mi calmu! Ci l’haju a vanniari in faccia chiddu ca è!

GIUVANNI – Ma chi c’entra ‘ddu poviru vecchiu?

MARA – Ah, non c’entra? Cu’ c’entra, allura?(A massaru Puddu)Assassinu! Siti cuntentu,ora? Siti soddisfattu, ora, ca ‘u facistiru moriri?

PUDDU –(Confuso)Ma chi dici, voscenza?!

MARA – Ci l’aviti ‘na cuscenza, vecchiu stolidu?

AVVUCATU – Donna Mara, ora basta!

MARA – Ccu quali curaggiu? ‘Na viduva e du’ urfaneddi jttastiru ammenzu a ‘na strata ppila vostra cattiveria! (Alle grida di Mara, intervengono aggressive le vicine)

PIDDA – (A Mara)S’avissi affruntari! Ma unni ‘u trova ‘u curaggiu di parraricci accussì a ‘npoviru vecchiu?!

MARA – (Piangendo)Assassinu!… Assassinu!

PIDDA – ‘A morti di so’ maritu non fici piaciri a nuddu, macari si…


22


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

MARA – Macari si?… Cuntinuati!

PIDDA – Nenti. I morti ju i rispettu! Ma vannu rispittati macari i vivi! ‘Stu poviru vecchiuancora non si duna paci! Macari si…

MARA – Avanti, cuntinuati!

PIDDA – Macari si don Gaetanu, paci all’anima so’, tutta ‘sta pena non s’a miritava! Eccu:mi nni libirai!… Ah, non nni puteva cchiu! (Il vecchio, scuotendo il capo, se ne entra in casa)

MARA – Siti tutti d’accordu! Tutti complici! Ma ju vi mannu ‘n galera a tutti! ‘N galera vimannu, quant’è veru Diu!

PIDDA – Lei non persi sulu ‘u maritu, persi macari i sensi!

AVVUCATU – Ora basta!… Anzi, facitimi tutti ‘u piaciri di trasiravinni intra.(Le vicine via.Poi, a Giuvanni) Tu, non hai nenti da fari?

GIUVANNI – Nonsignuri.

AVVUCATU – Voli diri ca t’u cerchi ‘u chiffari.(Lo spinge via)

GIUVANNI – Vossignuria è sicuru ca po’ fari a menu di mia?(Abbassando la voce)Si, Di’mi ni scanza, a donna Mara ci ripigghia ‘a pazzia…

AVVUCATU – (Con un grido)Ti nni vo’ jri?

GIUVANNI – Comu voli voscenza.(Via)

AVVUCATU – (Avvicinandosi a donna Mara che è ancora in lacrime)Donna Mara, nonfacissi accussì, non chiancissi cchiù…

MARA – Oh, avvucatu…

AVVUCATU – Ppi favureddu… Io non sopporto le lacrime… Vidennu chianciri, mi veni dichianciri macari a mia! (Si commuove) Non facissi accussì, donna Mara, ppi favuri!

MARA – E comu fazzu?… Comu fazzu, ora?

AVVUCATU – Povira signura, quantu mi dispiaci!

MARA – Ammenzu a ‘na strata, poviri figghiuzzi mei!

AVVUCATU – E chistu è nenti, donna Mara, c’è di peggiu!

MARA – Chi voli diri, avvucatu?


23


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

AVVUCATU –(Ricomponendosi dalla commozione)Donna Mara, lei è matri di famigghia ehavi ‘u duviri di pinsari alle sue creature! Perciò, anche se non è il momemto giusto, dobbiamo parlare d’affari. Massaru Puddu…

MARA –(Con un grido)Non mi parrassi cchiù di ‘ddu malu cristianu! Ppi carità, non minni parrassi cchiù!

AVVUCATU –(Con un sospiro)Ah, s’a bon’armuzza m’avissi ascutatu!… MARA – Avvucatu, chi c’è ancora?

AVVUCATU – Purtroppu ‘mbrogghi ca lassau so’ maritu. ‘U capisciu, chistu non è ‘umumentu…Ma, purtroppu, nn’avemu a parrari…

MARA – Non nni vogghiu parrari cchiù, annunca ‘dd’assassinu è capaci di fari moririmacari a mia e a li me’ figghiareddi! Non nni vogghiu cchiù sentiri di ‘dda terra!

AVVUCATU – (Cogliendo la palla in balzo)‘Nta ‘stu casu, si non ‘a pigghia a mali, ju cifacissi ‘na proposta.

MARRA – Chi proposta? Si spiegassi!

AVVUCATU – Comu voli lei. Dunque, la questione si può risolvere in un “fiat”, perché cisarebbe chi si può assumere l’impegno del contratto col vecchio: un amico mio. Quest’amico ‘u sapi ca ‘a bon’anima di so’ maritu ha pagatu ppi cinc’anni ‘u godiliziu. Veramenti, chiddu ca mi dissi non fu incorraggianti: “Peggiu ppi iddu ca pavau!”, mi dissi. Ci parrai, allura, d’a casina nova, ca fici costruiri don Gaetanu, ca vali qualchi migghiaru di liri. Pp’a casina, dici, è dispostu a dari qualchi cosa. Ora, donna Mara, se lei accetta, ci fussi di pigghiari, du’ picciuni ccu ‘na fava, e cioè: libirarisi di ‘ddu jettaturi di don… Oh, scusi mi stava scappannu… lei, però, mi capìu di cu’ vuleva parrari… e libirarisi macari di un vecchiu debitu. Eh, sì pirchì, come lei ha potuto constatare dai documenti che le ho presentato, la buon’anima di suo marito mi doveva cinquemila lire. Le tre o quattromila lire, spiramu ca fussiru quattrumila, ca l’amicu miu ci duna pp’a casina, jssiru non a scomputo, ma a saldo del mio credito. Ju m’accuntentu. E’ cuntenta lei?

MARA – Cuntintissima, basta ca non ci haju cchiù a chi fari ccu ‘ddu vicchiazzu!

AVVUCATU – Allura, tuttu è sistimatu. Ora si nni jssi a’ casa e si rassirinassi.

MARA – Sì, mi nni vaju ca è megghiu. La saluto, avvocato.

AVVUCATU – La riverisco.(Donna Mara via. L’avvocato resta per qualche istante solo,facendo intravedere la sua soddisfazione. Indi rientra in scena Giovanni)

GIUVANNI – Avvucatu, ‘ncuntrai ‘a pazza…

AVVUCATU – Giuvanni, non ti pigghiari certi cunfidenzi! Stai al tuo posto!

GIUVANNI –  D’u me’ postu non ‘u pozzu diri ca è ‘na pazza?… Di duluri, naturalmenti!


24


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

AVVUCATU – Sì, va beni. Chiamimi, chiuttostu, a massaru Puddu ca ci haju a parrari. GIUVANNI – Chi ci havi a diri?

AVVUCATU –(Perdendo la pazienza)Ma chi l’haju a diri a tia, prima? Cu’ si’ tu, ‘u me’sigritariu?… Avanti, chiamulu!

GIUVANNI – Sissignuri.(Bussando)Zzu Puddu!… O zzu Puddu, vossia mi s’affaccia ca civoli parrari l’avvucatu Pappalardu.

PUDDU –(Viene fuori, angustiato per i rimproveri e le accuse di donna Mara)Voscenzami voli?

AVVUCATU – Massaru Puddu, vui ca siti vecchiu e saggiu, l’aviti a cumpatiri a donnaMara. Chi vuliti? Certi voti ‘u duluri fa brutti scherzi. A ‘dda mischina ci morsi ‘u maritu, non un cani!

PUDDU – Voscenza ‘u sapi ca chiancii quannu seppi d’a disgrazia. Sulu Diu sapi si vulevaessiri ju, ddà, sutta terra… ppi non piniari cchiù, ppi non sintirimi diri cchiù ca sugnu jttaturi e scruccuni!

GIUVANNI – Vossia m’i lassa parrari i mali genti! Parrannu, parrannu, vossia chi nn’hafari, si muzzicunu ‘a lingua!

AVVUCATU – Ora basta, cangiamu discursu. Massaru Puddu, pigghiai ‘na decisioni. GIUVANNI – Chi decisioni pigghiau, voscenza? AVVUCATU – Ma staju parrannu ccu tia o ccu zzu Puddu? GIUVANNI – Cc’u zzu Puddu.

AVVUCATU – E, allura, statti mutu, tu! Massaru Puddu, ‘na vota c’era ‘n patri ca silamintava: “Non chianciu pirchì me’ figghiu perdi o’ jocu. Chianciu pirchì si voli rifari, jucannu ancora!”. Aviti a sapiri ca don Gaetanu Patania mi doveva cincumila liri, ppi non pirdilli, staju ppi fari ‘a pazzia cchiù grossa d’a me’ vita. Assittamini. (Siedono) Dicitimi ‘na cosa: quant’anni aviti?

PUDDU – Uttanta, ‘ccillenza.

AVVUCATU – E non vi bastunu? Non siti ancora cuntentu? Dicu, chi ‘ntinzioniaviti?(Massaru Puddu lo guarda senza capire) Ah, faciti finta di non capiri? Aviti campatu assai, caru miu, assai! Bruttu viziu!

PUDDU – ‘A vita, ‘ccillenza, pari longa, ma passa prestu. ‘A mia passau comu si fussiaffacciatu a’ finestra.

AVVUCATU – E aviti ‘ntinzioni di staricci affacciatu ancora a ‘sta finestra?


25


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

PUDDU – Ppi mia, s’a morti m’arricogghi dumani, ju sugnu prontu! A moriri, ‘ccillenza, civoli nenti; campari apposta non si po’, si Diu non voli! Quannu voli iddu, ju sugnu prontu!

AVVUCATU – Haju caputu, vah, ‘a cosa longa è! Comunqui, nell’attesa ca ‘sta finestra sichiudi, mi l’assumu ju l’impegnu di don Gaetanu; ‘u rinnovu ju ‘u cuntrattu d’a terra.

GIUVANNI – Voli cuntinuari voscenza a pagari i du’ liri?

AVVUCATU – Ancora ccà si’ tu? Ma dicu, ti nni vo’ jri?

GIUVANNI – Si vuleva ca mi nni jeva, pirchì non m’u diceva prima? Voscenza mi cipirmetti.

AVVUCATU – Permesso accordato!(Giovanni via)E, allura, don Puddu, chi nni pinsati?

PUDDU – Ju, ppi mia, non haju nenti in contrariu. Si voscenza dicidìu accussì, voli diri cahavi li so’ ragiuni.

AVVUCATU – Ma chi ragiuni! Si vi dissi ca staju ppi fari ‘na fissaria! In ogni modu, nontornu arredi. Basta ca… (Fa segnale con le dita facendo intendere: “Non campate troppo!”. Nel frattempo rientrano le vicine che si danno da fare nelle faccende domestiche)

PIDDA –(Cominciando a pelare patate)Signor avvucatu, ci deve scusare, ma avemutanticchia di chiffari.

AVVUCATU – Ppi carità, ‘gna Pidda, ‘u curtigghiu è vostru, e poi, ‘u nostru discursu ccucumpari Puddu già ‘u tirminamu.

SANTINA –(Avvicinandosi al vecchio)Chi havi ‘stu vicchiareddu, sempri tristi e pinsirusu? AVVUCATU – Ah, comu v’invidiu, siti un omu furtunatu: beato tra le donne!

GRAZIA – Voscenza ni pirduna, ma i sirvizza di ‘na casa non finisciunu mai!(Stende dellabiancheria)

ROSA – Si sapi quannu cuminciunu, ma non quannu finisciunu!

AVVUCATU – Faciti ccu comudu. Ju, ‘ntantu, mi fumu menzu sucarru e poi mi nni vaju.

GIUVANNI – (Arrivando di corsa)Signor avvucatu, è megghiu ca vossignuria non si fatruvari: sta arrivannu…

MARA –(Arriva come una furia. Ha un fagotto sotto il braccio. Spinge di lato Giuvanni)Leviti d’ammenzu i pedi, tu! (Il vecchio si alza e, spaventato, sta per entrare in casa) No, non ci l’haju ccu vui, massaru Puddu! Vui siti ‘n galantomu ‘n cunfruntu a certi pirsuni ca si dichiarunu “amici”! Bell’amici! E poi, arredi i spaddi, ti pugnalunu! Non è forsi veru, avvucatu Pappalardu?

AVVUCATU –(Imbarazzato)Veramenti ju…(A Giuvanni)Chi ci cuntasti, ‘mbicilli’?


26


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

GIUVANNI – Ca voscenza rilivau ‘u cuntrattu d’a terra… Chi nni puteva sapiri ca ‘apigghiava accussì?

MARA – Bell’amici c’aveva ‘a bon’armuzza! Quantu ci nni mangiau soldi a me’ maritu? AVVUCATU – Signora, le proibisco certe insinuazioni!

MARA – Pirchì non l’ha avutu ‘u curaggiu di dirimi ca “l’amicu” era lei stissu? Voli diri ca,rinnuvari ‘u cuntrattu ccu massaru Puddu era cunvinienti assai! Ed ebbi ‘a facci tosta di dirimi ca vuleva ajutari ‘na povira viduva e du’ urfaneddi!

AVVUCATU – Mi lassassi spiegari, almenu…

MARA – Chi voli spiegari? Quali autri minzogni mi voli diri? Si vergognassi, chiuttostu!

AVVUCATU – Si lei non mi lassa parrari, ju mi nni vaju.(Via seguito da Giovanni checerca di giustificarsi, mentre anche le vicine si ritirano)

MARA – Vergogna!… Approfittari di ‘na povira viduva!… Latru!… Disonestu!… PUDDU – (Le si avvicina commosso)Donna Mara…

MARA – ‘U viditi comu m’arridducii? Ju vi pirdunu a un pattu: ca a ‘ddu disonestu dil’avvucatu ci faciti chiddu ca facistiru a me’ maritu! Facitulu moriri! Facitulu cripari prima di vui e ju vi pirdunu! Non vi risicati a moriri prima! Non si l’ha godiri ‘a terra, ‘ddu furfanti! Non si l’ha viviri ‘u sangu di me’ maritu! Si siti riligiusu, si aviti cuscenza e anuri, campati! Cuntinuati a campari sempri in bona saluti, mi raccumannu, finu a quannnu iddu non crepa! Aviti caputu? Anzi, prumittitimi d’aviri cura d’a vostra saluti. Eccu, vi purtai ‘sti robbi. Erunu d’a bon’armuzza, e ju ‘i rijalu a vui. Vi farannu stari caudu, vi riparunu di l’acqua e d’u friddu. E si aviti bisognu di qualchi autra cosa, parrati. Macari ‘u pani d’a vucca mi levu, basta ca vi vidu campari!

PUDDU – Ma chi dici, voscenza?…

MARA – V’u ripetu, don Puddu: ju vi pirdunu, anzi vi pirdunai, ma vui aviti un obbliguversu di mia e d’i me’ figghi: dovete campare! (Esce, mentre il vecchio, esterefatto, rimane solo, col fagotto tra le mani. Intanto, lentamente, SI FA BUIO E FINE DELLA PRIMA SCENA)

SCENA SECONDA

La stessa scena. Sono trascorsi 14 anni. Il vecchio e le vicine sono seduti

davanti le loro case.

PIDDA –(Al vecchio)Pirchì non ci jstiru ‘nta l’avvucatu a ritirari ‘a chinnicina d’u godiliziu?

Vuliti campari d’aria?

PUDDU – Non vogghiu campari cchiù, mi stancai.


27


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

PIDDA – Siti cchiù tistardu di ‘dda mula fausa ca ci vinnistiru a Patania!(Alle vicine)Dicitaccillu vuatri si haju ragiuni oppuri no!

ROSA – Certu ca havi ragiuni cummari Pidda. Chi discursi su’ chiddi ca faciti ? Vulitimoriri? E chi dipenni di vui?

SANTINA – Quannu vossia parra accussì, mi fa chianciri!

GRAZIA – E Giuvanni, poi, non ‘a voli cchiù a Santina pirchì, una ca chianci sempri,diventa brutta.

PUDDU – Lassatimi stari ca non nn’haju vogghia di schirzari. Passannu dumaninovantaquattr’anni cumpisciu e sugnu ancora ccà ppi simenza!

SANTINA – Ccu bona saluti!

PIDDA – E alla facciazza d’invidiusi!

PUDDU – Ma vuliti cunsidirari? Vint’anni arredi, quannu d’a campagna mi nni vinni a stari‘nta ‘sta casuzza, Santina era ‘na picciridda cch’i trizzi e vuatri aveuru i capiddi biunni o nìuri. Ora, ‘nveci, grigi o annunca janchi.

PIDDA – ‘U tempu passa ppi tutti!

PUDDU – Già!… Mentri ppi mia pari ca si firmau. Don Gaetanu Patania haviquattordicianni ca morsi, senza putirisi godiri ‘a proprietà; cumpari Vitu, “Jammi longhi”, si nni jvu decianni arredi, lassannu sei criaturi urfaneddi; dopu se’ misi morsi macari mastru Giusippittu, ‘u scarparu; cumpari Calò, ‘u carritteri, ni lassau aoggi all’annu; e tutti chissi erunu cchiù picciotti di mia, ca ristai ccà, ‘nta ‘stu munnu, comu campiuni!

ROSA – Voli diri ca siti di pasta bona!

PUDDU – Pari ca ‘a morti non ci ha passatu di ‘stu bagghiu.

SANTINA – Megghiu accussì.

PIDDA – Non l’aviti a disidirari ‘a morti ca è piccatu murtali.

PUDDU – Ju non ci ‘a disidiru all’autri, ma a mia ca sugnu sulu comu ‘n cani.

SANTINA – E non ci semu nuatri?

PIDDA – ‘U sapiti c’aviti ‘na bella facci tosta? Accussì siti ricanuscenti ppi tuttu chidduc’avemu fattu e cuntinuamu a fari ppi vui?

PUDDU – Comu ‘a putiti pinsari ‘na cosa di chisti, zza Pidda? Ju vi sugnu ricanuscentiassai, anzi. Comu avissi fattu senza di vuatri?

PIDDA – E, allura, pirchì diciti ca siti sulu comu ‘n cani?


28


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

PUDDU – Pirchì non haju parenti, non haju a nuddu.

PIDDA – Mancu quann’eruvu picciottu, aveuru parenti.

ROSA – Si v’avissivu maritatu, avissivu avutu ‘na sciuccata di niputi attornu a vui.

PUDDU – “Matrimonii e Viscuvati di lu Celu su’ cumannati!”.

ROSA – E’ veru, ma c’è n’autru proverbiu ca dici: “Cu’ cerca, trova!” e vui non vi sapistirucircari ‘a cumpagna ppi la vita; accussì, ora circati ‘a morti!

PUDDU – E’ veru, ma cuminciu a cridiri ca ‘a morti s’u scurdau ca esistu e, accussì, ci fa‘na mala azioni all’avvucatu Pappalardu.

PIDDA – Ma chi jti ‘ncucchiannu?

PUDDU – Non faciti finta di non capiri. Vi pari ca non ‘u sacciu chiddu ca jti dicennu tuttipari?

GRAZIA – Sintemu, sintemu ‘sta nuvità. Chi è ca dicemu?

PUDDU – Ca cch’i soldi c’haju ricivutu da Patania e poi dall’avvucatu, l’haju avutu pavatae strapavata ‘a terra. Perciò, campu ppi fari dispettu.

ROSA – Nuatri ‘na cosa di chisti non l’avemu ditta mai e mancu l’avemu pinsata!

PIDDA – Chisti su’ tutti fantasii!

PUDDU – ‘U sacciu ca ‘u paisi ridi arredi i me’ spaddi e ci pari ca ju mi staju divirtennu acampari e’ spaddi di l’autri. Inveci, non vogghiu campari cchiù; mi siddiai; vogghiu moriri!

PIDDA – E chi dipenni di vui? Quannu arriva ‘u vostru turnu, si nni parra; ppi com’orapinsati a’ saluti!… Oh, sta arrivannu l’avvucatu. (Dalla strada arriva sbuffando l’Avvucatu)

AVVUCATU – (Al vecchio)Dicu, ci pruvati gustu a fari smoviri i muntagni?

PIDDA – Ci vasu i manu, signor avvucatu.

AVVUCATU – Saluti a tutti!(Tutte salutano, meno massaru Puddu)

PIDDA – Voscenza s’accumudassi.

AVVUCATU –(Sedendo)Grazii, ‘gna Pidda.(Al vecchio)Cc’aviti? Pirchì non parrati? Pirchìnon vinistiru a ritirari ‘a chinnicina?

PIDDA - Voscenza ‘u voli sapiri ‘u pirchì? ‘U nostru vecchiu è cchiù stortu di ‘n ramu dicirasa.

PUDDU – Nenti affattu, ‘ccillenza. Non sugnu stortu.


29


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

AVVUCATU – Havi ragiuni ‘a ‘gna Pidda. Non sulu siti stortu, ma macari ‘gnirriusu!

PUDDU – Nonsignura. Ju mi fici ‘u cuntu: ‘a terra havi ‘n pezzu ca voscenza m’a pavau.

Sugnu poviru, ma onestu. Dinari non nni vogghiu cchiù.

AVVUCATU – Caru vicchiareddu miu, siti cchiù ‘mbicilli di mia! Apprezzu la vostra onestà,ma non pozzu accittari. Ju vi vogghiu pavari finu all’ultimu centesimu, e ‘u fazzu ccu gustu e piaciri!

PIDDA – Dici giustu, voscenza.(Al vecchio)Macari ‘u signor avvucatu è ‘na pirsunaonesta. Chi crideuru?

PUDDU – Muta vui ca non c’entrati!

AVVUCATU – Lassatila parrari a’ ‘gna Pidda ca havi i capiddi janchi e non parra a vanvira.

PUDDU – Ma ‘u sapi voscenza ca si non fazzu accussì, non moru cchiù? Bedda Matri, sinon fussi piccatu, mi l’avissi livatu da tantu tempu ‘a vita cch’i me’ stissi manu!

AVVUCATU – Non diciti eresie, vecchiu stolidu! ‘Sti cosi mancu l’avissivu a pinsari!

PIDDA – Voscenza ‘u pirdunassi. ‘Nta vicchiania si rimbambìu completamenti e non sapicchiù chiddu ca dici.

PUDDU – Voscenza poi ’u vidi: appena ju non mi pigghiu cchiù mancu ‘n soldu, finalmentichiudu l’occhi. ‘A terra, voscenza m’ha cridiri, l’haju avuta pavata cchiù di quantu valeva.

AVVUCATU – Non di mia. Ju portu ‘a cruci ‘nsemi a vui da quattordicianni, è veru? Volidiri ca finu ad ora v’haju datu… eccu, ‘u cuntu mi l’haju fattu macari ju : a du’ liri o’ jornu, v’haju datu decimiladucentuvinti liri ; lira cchiù, lira menu. ‘A terra fu stimata dudicimila liri: dunca ci sunu ancora diversi anni di pavari.

PUDDU – E chiddi ca ebbi d’a bon’anima di Patania?

AVVUCATU – Non su’ affari mei.

PUDDU – I soldi, però, l’ebbi ju.

PIDDA – Ma Patania non s’a gudìu ‘a terra, cc’u fruttu, ppi oltri cinc’anni?

ROSA – Cumprisi i du’ muli e ‘a scecca.

GRAZIA – Senza diri di ‘ddu viteddu ca Giuvanni fici moriri prima d’i so’ jorna.

SANTINA – Non diciti bestialità! Giuvanni ‘u voli beni ‘u bestiami!

GRAZIA – Tu ‘u difenni pirchì è to’ maritu.

SANTINA – Ju non supportu quannu si parra mali di cu’ non si po’ difenniri!


30


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

PIDDA – E poi, quannu morsi, ‘u viteddu non era cchiù viteddu da tantu tempu.

AVVUCATU – Comunqui, ‘ddi pochi migghiara di liri ca vi desi, non cumpinsaru certu tuttuchiddi ca si gudìu.

PUDDU – Ma l’affari ‘u fici ju o voscenza? E poi, si ci pirmmtti, ju vogghiu campari a modumiu: ‘a vita è mia e ni fazzu chiddu ca mi piaci!

PIDDA – E, inveci, no, pirchì ‘a vita non v’apparteni. Non siti vui ‘u patruni d’a vostra vita,ma Dominiddiu! E finu a quannu Iddu non disponi, non c’è nenti da fari!

PUDDU – Ma chi diciti? Ju pozzu disporri d’a me’ vita a piaciri miu!

PIDDA – Nonsignuri, livatavillu di ‘dda tistazza di viddanu rifattu!

ROSA – Ricurdativi ca “l’omu proponi e Diu disponi!”.

PIDDA – Signor avvucatu, ‘u sapi voscenza c’ha fattu ‘stu tistuni ‘nta ‘st’ultimi tempi? S’èespostu o’ friddu apposta; ha nisciutu di propositu ccu l’acqua e ‘u ventu, turnannu a’ casa ‘nzuppatu comu ‘n puddicinu vagnatu.

AVVUCATU – E pirchì ‘sti capricci?

PIDDA – Ppi pigghiarisi ‘n malannu e moriri prima d’i so’ jorna.

PUDDU – Oh, chista è propriu bella: non sugnu, dunca, patruni di moriri?

AVVUCATU – No, finu a quannu non v’haju pavatu finu all’ultimu centesimu. Si poi vuliticampari ancora, tantu piaciri. E, si arrivati a cent’anni, vi promettu ca organizzu ‘na festa ‘ranni ccu musica, ballu, canti, luminarii e un banchettu da fare epoca, e tuttu a spisi mei. Anzi, ‘nvitu tuttu ‘u vicinatu sin da ora ppi fistiggiari il compimento del vostro centenario!

(BUIO E FINE DELLA SECONDA SCENA)

SCENA TERZA

Si festeggia il centenario del vecchio. I vicini stanno addobbando il cortile.

‘GNAZIU – Chi ci aspittamu a chiamari o’ zzu Puddu? GIUVANNI – Ancora non è ura. Prima ha veniri l’avvucatu.

CARMINU – Giuvanni, ccà è tuttu prontu. Avemu appenniri macari i lampiuncini?

GIUVANNI – Cc’ha’ fari cch’i lampiuncini di jornu?

FULIPPITTU – Ahu, ju vogghiu ballari. ‘A festa, perciò, ha durari finu a notti.

GIUVANNI – A tia, si non ti stai quietu, ti fazzu ballari ju, senza sonu! Chiuttostu, ifimmini unni si nni jeru?


31


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

FULIPPITTU – Ci stannu cusennu ‘u vistitu novu o’ zzu Puddu.

‘GNAZIU – E quantu ci mettunu? L’avvucatu fa’ cuntu c’arriva.

FULIPPITTU – E’ quasi prontu. Ci stannu livannu i ‘ngiumaturi.

CARMINU – Valli a chiamari ca ccà semu pronti.

FULIPPITTU – Ci staju jennu.(Via)

CARMINU – Giuvanni, chi dici? Vistu ca ccà finemu, jemu a pigghiari d’intra i trispiti e itavuli pp’a apparicchiari?

GIUVANNI – Forza, vo’ jtili a pigghiari!

‘GNAZIU – Quantu ni pigghiamu? Quanti semu l’invitati?

GIUVANNI – Ca, nuatri semu già tri, cch’i nostri muggheri fa sei, ‘a zza Pidda setti… CARMINU – Ccu Filippitu ottu; l’avvucatu novi…

GNAZIU – L’avvucatu di sicuru porta ‘u dutturi Gueli, ca su’ comu ‘u sicchiu cc’a corda… CARMINU – E su’ deci.

GIUVANNI – Vi scurdastiru ‘u pezzu cchiù forti d’a cumpagnia: ‘u fistiggiatu! ‘GNAZIU – Già, c’è ‘u zzu Puddu ca non aveumu cuntatu. Perciò, semu unnici. GIUVANNI – Allura, ci volunu almenu quattru trispiti e sei tavuli.

CARMINU – Sconzu ‘u lettu ‘ranni ca havi propriu quattru trispiti e sei tavuli. Jemuninni,‘Gnaziu, dammi ‘na manu. (Via per tornare subito dopo con le tavole e i trespoli che dispongono al centro della scena)

GIUVANNI –(Chiamando)Fulippittu, truvasti ‘u meli ‘ddocu e ci ristasti appiccicatu? FULIPPITTU – (Venendo fuori con le donne)Semu ccà.

SANTINA – Giuvanni, talìa chi bellu vistitu ca ci cusemu o’ zzu Puddu.(Glielo mostra) GRAZIA – Ha pariri un figurinu!

ROSA – Ha essiri ‘u cchiù eleganti di tutti!

SANTINA – Purtamaccillu.

GIUVANNI – Megghiu aspittamu all’avvucatu.


32


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

PIDDA – Nonsignuri, quannu arriva l’avvucatu, ‘u zzu Puddu ha essiri  già vistutu.

SANTINA – Tuppuliamuci e ‘u chiamamu:(Eseguono, ma il vecchio non risponde)

CARMINU –(Vedendo arrivare l’avvocato accompagnato dal dottor Gueli)Ccà c’èl’avvucatu cc’u dutturi.

GIUVANNI –(Gli va incontro applaudendo)Viva l’avvucatu!(Tutti applaudono)

AVVUCATU – Amici, vi ringraziu, ma non sugnu ju ‘u fistiggiatu. Cent’anni, oggi, icumpisci ‘u zzu Puddu. I manu ci l’avemu a battiri ad iddu. Chiuttostu, unn’è ‘u vicchiareddu?

SANTINA – E’ chiusu intra e non voli ‘rapiri. ‘U chiamassi voscenza.

AVVUCATU –(Bussando alla porta)Massaru Puddu, vi ordinu di ‘rapiri subitu!(Il vecchioapre apparendo sull’uscio di casa commosso. Tutti l’applaudono) E chi è, chianciti? I vostriamici vi stannu fistiggiannu e vui chianciti? Accussì i ringraziati?

PUDDU – Voscenza si voli divertiri e’ me’ spaddi?

MEDICO – Ma chi diciti, pezzu d’ingratu? Non v’accurgiti ca tutti vi volunu beni?

AVVUCATU – Cu’ arriva a cent’anni, merita rispettu e divozioni!

PIDDA – E poi, v’u scurdastiru ca l’avvucatu vi promisi ‘na festa ‘ranni? Sta mantinennu ‘aparola.

MEDICO – Chiuttostu, ringraziatilu ppi tuttu chiddu ca sta facennu ppi vui.

PUDDU – Voscenza mi pirdunassi. E’ ca ju non ci sugnu abituatu a ‘sti cosi.

AVVUCATU – Abbracciamini e pirdunamini a vicenda.(Si abbracciano)

SANTINA – Zzu Puddu, nuatri semu puvireddi e non putemu fari ppi quantu vossia meritae ppi quantu sta facennu l’avvucatu, ma tutti ‘nsemi, cch’i nostri manu e ‘u nostru cori, vi avemu cusutu ’stu vistitu pp’a festa. (Applausi, mentre spingono il vecchio a ritirarsi per indossare l’abito nuovo)

AVVUCATU – E comu? Ancora non aviti apparicchiatu ‘a tavula? Fimmini, all’opira!(Ledonne eseguono cantando e saltellando, mentre gli uomini portano le vivande e il vino)

MEDICO – Benissimo, ora ca ‘a tavula è bella apparicchiata, putemu pigghiari postu.

AVVUCATU – Benissimu, o’ zzu Puddu n’u assittamu ‘nto menzu, ju e ‘u dutturi e tuttil’autri appressu. Forza, vo’ jti a chiamari ‘u fistiggiatu. (Lo vanno a chiamare)

PIDDA – Ccà è, sta arrivanno.(Arriva, infatti, il vecchio, vestito di nuovo)Viva ‘u zzuPuddu!


33


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

TUTTI – Viva!(E applaudono)

AVVUCATU – Ccà, zzu Puddu, assittativi ccà ‘nto menzu. Prima, però, faciti ‘u discursu o’vicinatu ca vi sta fistiggiannu.

PUDDU – Chi sacciu fari discursi ju, avvucatu?

AVVUCATU – Qualchi cosa l’aviti a diri.

PUDDU – E va beni.(Si alza, prende un bicchiere colmo di vino e inizia il discorso)Ringrazio ‘u me’ benefatturi, ringraziu a tutti ppi chiddu c’aviti fattu ppi mia e pp’u beni ca m’aviti vulutu. ‘N favuri v’addumannu: si, ppi casu, viditi ‘a morti, diciticci ca ccà, ‘nta ‘stu bagghiu, c’è ‘n poviru vecchiu ca havi tant’anni ca l’aspetta. Inveci di vinirisi a pigghiari e’ picciotti, si vinissi a pigghiari a mia!

AVVUCATU – Ccu n’autri cent’anni!

GIUVANNI – Avvucatu, ora tocca a voscenza di fari ‘n bellu brindisi o’ zzu Puddu.

AVVUCATU – Ccu tuttu ‘u cori e senza farimi prijari!(Si alza in piedi col bicchiere colmo divino) “’Stu vinu, russu comu ‘u focu, tempu nenti mi leva l’affanni, mi lu vivu a pocu apocu, e brindu a cu’ oggi fa cent’anni!”.

TUTTI – Bravu l’avvucatu! Viva ‘u zzu Puddu!

PIDDA – Ora tocca o’ dutturi!

MEDICO – Ci provu. “Di ‘stu vinu ca metti alligria, ‘llinchemu i bicchieri finu o’ coddu, evivemu tutti in cumpagnia, alla saluti di lu zzu Puddu!”. (Applausi)

PIDDA - Bravu  ‘u dutturi! Ora tocca a Giuvanni. Videmu chi sa’ fari!

GIUVANNI – Sugnu prontu. “Di ‘stu vinu ca è limpidu comu ‘u specchiu, ju mi nni vivusulu ‘na l’armuzza, l’autru ci lu lassu o’ nostru vecchiu e, si pirmittiti, alla mia Santuzza!”. (Applausi)

PIDDA – Bravu, Giuvanni!. Ora ni vogghiu fari unu ju. “Haju vivutu e mi l’haju vantatu,ma prima ca mi furrìa la testa, ni vivu n’autru a’ saluti di l’avvucatu, ca ni vosi fari ‘sta bella festa!”. (Applausi)

AVVUCATU – Grazii, ‘gna Pidda. Ju vi rispunnu cc’a stissa rima. “’Stu vinu ca veni di literri forti, a panza leggia, m’ha già ‘mbriacatu, prima, perciò, ca si fa notti, l’ultimu è pp’a ‘gna Pidda e lu vicinatu!”. (Beve d’un fiato, ma improvvisamente si sente male, strabuzza gli occhi, impallidisce e si accascia sulla sedia)

PIDDA – L’avvucatu si ‘ntisi mali!

GIUVANNI – Divintau jancu comu ‘n linzolu. Dutturi, ci dassi ajutu!


34


“Finchè c’è vita…” – 2 atti di GB. Spampinato e A. Lo Castro

MEDICO – (Gli si avvicina, gli tasta il polso, l’ausculta)E’ molto grave!… Sta rantolando!

GIUVANNI – Purtamulu o’ spitali!

MEDICO – (Allargando le braccia)Sì,ma ormai è inutile!(Lo prendono, seduto così com’èsulla sedia, e lo portano via. Seguiti dagli altri, lasciando solo il vecchio)

PUDDU – Picciotti, vi raccumannu, quannu ‘ncuntrati ‘a morti, dicitici ca ccà ci sugnu ju cal’aspettu!

S I P A R I O

Giambattista Spampinato

Via Orto Limoni, 60 – 95125 – CATANIA

Tel. 095.436657 – Cell. 338.6374574

Sito Internet: www.giambattistaspampinato.it


35

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 17 volte nell' arco di un'anno