Firriala comu voun cancia nenti

Stampa questo copione

LUCREZIA

Tonnarella, 24 apr. 08

FIRRIALA COMU VO UN CANCIA NENTI

-----

Commedia brillante in du atti di: Rocco Chinnici

 

           

PERSONAGGI

                        Alfonso                                  capu famigghia

                        Lucrezia                                 mugghieri

                        Agatina                                  figghia

                        Caloggiru                               maggiordomu

                        Sucameli                                

                        ‘Nzula                                    mugghieri

                        Lorenzu                                  figghiu

                        Spisidda                                 picciottu di Sucameli

-----

Capita spesso a chi ha il vizio del gioco delle carte, di perdere quello che in tanti anni, magari con sacrifici, ha ccumulato.  Ma... quando deve giocarsi la moglie per rifarsi dalla perdita e finire col perdere anche quella, scoprendo anche che... è proprio il caso di dire: “supra a guaddara u cravunchiu”.  

 

(Salotto di un vecchio castello del barone Alfonso...)

LUCREZIA

(Vestita come solgono fare quelle donne che vorrebbero imitare la borghesia, con indumenti alla sanfrasò) Tuttu, si veninu a pigghianu tuttu! Si po’ sapiri comu facisti? Puru u collier da buonanima di to matri! A pariurres (errori voluti) di to nonna, marchesa di Parcovecchio! Comu! ‘Na famigghia onorata comu a nostra... Lu casàtu di Pitrusìnu! E ora, chi barunissa sugnu ora si nun haju cchiu nenti, mu vo diri? Mu vo diri cu ti porta cu sta camurrìa di vizziu du jocu? Ma comu, non pensi a fini chi nni facisti fari ‘nta quattro e quattr’ottu a mia e a to figghia? Sulu a Barunìa nni ristò, oh! E menu mali chi chista nun ta po’ giucari!

CALOGGIRU

(Entrando preoccupato) Signura barunissa, signura barunissa! (S’accorge del barone e si rivolge a lui) Ah, vossignurìa puru cca eni? Ci sunnu cca fora ru’ signuri cu ‘na facci chi nun spira nudda fiducia, e chi cercanu di voscenza.

LUCREZIA

Voscenza si, voscenza... ‘na vota!

CALOGGIRU

Chi veni a diri, signura barunissa, chi don Alfonsu non è cchiù... don Alfonsu? (A don Alfonso) E allura comu l’haju a chiamari di ora nn’avanti? Basta cchiù baruni?

ALFONSO

(Gay. Parlerà come tale) Caloggiru, oh Caloggiru! Finiscila puru tu e vidi cu è ca mi cerca.

CALOGGIRU

Servu vostru, signor baruni (esce).

LUCREZIA

Vidi chi si sunnu chiddi ca veninu a pigghiarisi tuttu, ci dici chi torninu nautra vota, chi fa cuntu c’arriva to figghia du colleggiu, e vogghiu chi nun s’accorgi di nenti.

ALFONSO

Comu fa a nun addunarisi di nenti? Prima o dopu nun lu capisci? ‘Un lu veni a sapiri ca vi trascinavu ‘n menzu ‘na strata? Nun mi putiva veniri ‘nte manu quannu ‘ncuminciai a giucari e carti a prima vota!

LUCREZIA

Ah, ora, ora u dici, ora chi ti giucasti tuttu!

CALOGGIRU

(Rientrando) Unu di dui dici di chiamarisi Sucameli, (Lucrezia sbalordisce) e voli parrari a voscenza, ch’è fari, ci dicu di ‘ntrasiri o u fazzu spittari ‘nno saluni?

LUCREZIA

Viditi, signuri, quantu cademu ‘n bassu! Cu cui avemu a chi fari! Cu ddu… suca sangu! Avutru chi Sucameli!

ALFONSO

Dicci ca trasi. (Caloggiru esce a chiamarlo). Chi è, tu scurdasti quannu tu ‘mbrazzavi dicennumi chi u facivi picchì era malatu, e chi ti parìa piatusu... puureddu?

LUCREZIA

Malatu, si! Mi disidirassi chi l’avissi tu a so malatìa!

ALFONSO

(Facendo un gestaccio) Teh! Io mi sentu sanu comu un pisci!

LUCREZIA

E putiva essiri chi nun ci avianu di ‘ntrasiri i pisci!

CALOGGIRU

S’accumudassi. (Sucameli: un uomo malandato con tic nervoso come se ballasse, e sputi facili; mentre l’altro è il solito brutto ceffo che va a compagnia per riscuotere e minacciare quando occorre).

SUCAMELI

Baciamu li manu Baruni! Voscenza barunissa! A chiddu ca vju sempri bedda vui, ah! Bonu pi mia! Comu e tempi passati! In ottima forma! E veru Spisidda? (Tic e sputi a soggetto).

SPISIDDA

Su dici vossia.

LUCREZIA

Chi sintiti diri tutti dui?

SUCAMELI

E puru suscettibili! (in modo che altri non possano sentire) Chi è ti scurdasti i tempi di ‘na vota?

LUCREZIA

(Sempre che gli altri non sentano) Lassatimi stari, e scordativilli macari vui i tempi di… ‘na vota!

SUCAMELI

Ah, puru u vui mi dati? Ddivintau signura ora... (un po’ d’ironia) a signura.

LUCREZIA

(Lo strattona un po’) Vi dissi finitila! E già chi ci semu vi cunsigghiu di darimi puru u vui.

CALOGGIRU

(S’accorge di qualcosa che non va) Signura, tuttu... a postu?

LUCREZIA

Si, si, grazii Caloggiru.

SUCAMELI

Divintau ‘mpittusa a signura; veru Spisidda?

SPISIDDA

Su dici vossia.

CALOGGIRU

Ma chistu, sulu sti du paroli sapi diri?

LUCREZIA

Vai, vai tu Caloggiru, lassa perdiri.

CALOGGIRU

Cu vostru cumannu, signura barunissa (esce).

 

LUCREZIA

A li curti, signor... sucanchiostru...

SUCAMELI

Meli, sulu meli... (in confidenza) Chi è nun mi canusciti cchiù? (Ritornando a parlare normale). A li curti; vinni pi sapiri unni è a robba chi avemu di ritirari (tic e sputi).

LUCREZIA

Dicu ju ancora aviti a cuntinuari cu sti purcarìi? Mo sapiti unni vi truvati? Al castello del barone Pitrusìnu! (Al marito) E tu nautru nenti ci dici?

ALFONSO

(Facendo un saltellino molto effeminato e col fazzoletto in mano) Finitila, Sucameli!

SPISIDDA

(Lo beffeggia rifacendo il movimento e la voce) Calassi i manu... (beffeggia, facendo il saltellino, il barone che lo aveva fatto prima) baruneddu! Don Eduardu ma unni mi purtò? Mi pari di ttruvarimi... Ci cridi chi un u sacciu mancu ju unni? Chistu, chi nun si capisci bonu da chi latu penni; chist’avutra (indicando Lucrezia) chi pari ‘na... matriosca; ma sicuru ‘o casteddu semu? Mi pari unni ‘na casa d’appuntamentu.

LUCREZIA

(Al marito) Ma a cu spetti a jittalli fora a tutti dui, non sintisti pi cu nni scanciàru?

ALFONSO

(Ha paura) Veramenti nun tisi propriu nenti.

SPISIDDA

(Facendogli segno col coltello) E bonu facistivu, carissimu... donzelletta!

SUCAMELI

E allura, (sputi e tic) mu diciti unni si trovanu tutti li mmarazzi di carricari?

LUCREZIA

Pi forza l’aviti di pigghiari sti cosi? Sunnu ricordi di vecchiu barunàtu; e poi ddu beddu collier di me soggira, a pariurres (errore voluto) da nonna di me maritu...

SUCAMELI

E finitila di ricitari! U barunàtu a vostru maritu apparteni, signura... barunissa! E poi, li debiti di jocu si paganu. Nun è veru, Spisidda?

SPISIDDA

Tutti! Si nno... (ad Alfonso facendo segno di tagliargli il coso) zamt! (Alfonso si tocca impaurito e sale sul salottino).

LUCREZIA

... Si nno...?

SPISIDDA

Zamt! ...chi vulissi diri ca ci livamu l’oggettinu o baruni.

LUCREZIA

Ah, tuttu chissu è? (Al marito) E a cu spetti tu nautru? Tantu pi chiddu ca servi... ‘Nveci di livarinni l’oggetti di famigghia chi hannu un grandissimi significatu, voli diri ca...

SUCAMELI

Scusati, e chi mi nni fazzu ju? Spisidda ci vosi dari sulu ‘n avvirtimentu. O baruni nun ci piaciu di jucarisi puru lu mubiliu? Lu persi, e vinni cu carrettu pi ritirallu!

LUCREZIA

E a quantu ammuntassi u valuri di... sta perdita di me maritu?

SUCAMELI

Dicemu chi sarrianu... ‘ntra occhiu e cruci, centu miliuna tunni, tunni.

LUCREZIA

(Sbalordita) Centu... chi? E unni li pigghiu tutti sti sordi?

SUCAMELI

A mia, a vostru maritu aviti di dumannariccillu!

LUCREZIA

Ah, si fussi ancora vivu a buonanima di so patri u baruni! Jucarisi tutti li beni di famigghia e carti!

SUCAMELI

Ah picchì vui... nun siti beni di famigghia?

LUCREZIA

Io? E chi ci trasu io, scusati?

SUCAMELI

Ah, nun vu dissi u baruni, chi vui faciti parti del pacchetto…

LUCREZIA

Pacchettu! E chi è pacchettu viaggi?

SUCAMELI

Propriu così, picchì ora vui viniti cu mia!

LUCREZIA

(Al marito) Senti, ma…

ALFONSO

E chi sunnu… tri ghiorna?

LUCREZIA

Si non vi nni jiti subitu di ca, vi scippu l’occhi vi scippu! Finerinu i tempi di quannu... Betta fi-la-va! Ora pigghia e vegnu cu vui! Si nun vi nni jiti di cca, i guardii chiamu; o chi vipari!

SUCAMELI

E va beni, lassamu perdiri, stu argomentu; ma l’avutri cosi i vogghiu, e subbitu.

LUCREZIA

Subitu, subitu! Ora jittamu u catu ‘nto puzzu e u tiru chinu di sordi!

SUCAMELI

Sapiti si nno... si pi davveru ci tiniti a sti cosi, chi putemu fari?

LUCREZIA

Sintemu! Dicitimi ‘n zoccu!

 

SUCAMELI

Haju a me fiigghiu Lorenzu... chi di poi ca jiu a scola cu vostra figghia, nni ristò nnamuratu, e... si vuiavutri siti d’accordu, putissimu fari stu affari; (sputi e tic).

LUCREZIA

(Decisa e risoluta a non accettare lo scambio, quasi agitata) No, no! propriu chistu no! No e poi no!

SUCAMELI

E bonu, bonu! Chi vi dissi pi agitarivi tantu? Mancu si v’avissi muzzicatu ‘na vipera! Sulu di fari maritari me figghiu cu vostra figghia!

SPISIDDA

(Meravigliato, a Sucameli) Chi... dicistuu, a figghia? Picchì u baruni havi ‘na figghia? Pi davveru? E comu, pi virtù du Spiritu Santu? O chi forsi si ‘nn andò a Lourds, e... (indicandola) stu quatru divintò ‘na Madonna?

SUCAMELI

Madonna, si! Ti vo stari mutu tu nautru! (A Lucrezia, ch’era rimasta un po’ scossa dalla proposta di Sucameli) Allura, vi stava dicennu... siccomu a vostra è figghia unica e me figghiu macari; voli diri chi ‘mparintamu cu sta nubilitati e divintamu puru unica famigghia nuiautri. (Sputi e tis a volontà).

 

LUCREZIA

(Riprendendosi dalla scossa) E certu, voli diri chi... si vostra mugghieri e vostru figghiu hannu puru sti... (facendo il movimento quasi danzante di Sucameli) tic, putemu japriri ‘na scola di ballu.

SUCAMELI

Sicutati, si! Sintiti, vi dugnu vintiquattr’uri di tempu, cchiù di chistu nenti; voscenza mi capisci. (Fa segno di soldi) I ‘ntiressi... currinu! (Si congeda) Basciu li manu barunissa; signor baruni. (Lucrezia suona la campanella e accorre Calogero).

SPISIDDA

(Ad Alfonso, facendo il segnale di tagliare) E... mi raccumannu… (ironico) signurinellu; si nno... zamt! (Alfonso si tocca e risale spaventato sul salottino o divanetto). Salutamu (a Lucrezia), signura... miraculàta!

SUCAMELI

(Lo trascina interrompendolo) Ancora!. (Calogero accompagna i due fuori).

LUCREZIA

(Al marito) Ora dicu io, di barunissa, viditi cu quali nubilitati haju di juncirimi; e picchì, pu jocu di carti! Spiramu chi quantu menu ti servi d’insignamentu e abbannuni d’un tuttu ssu bruttu viziu.

ALFONSO

Ma chi ci dicisti? Cu iddi ‘n’avemu di ‘mparintari?

LUCREZIA

Hai forsi nautra soluzioni? E poi... cu mi ci portò unni sta disgrazia? (Pensierosa) E ora, comu veni to figghia? Pigghia e ciù cunti tu stu discursu.

ALFONSO

(Scandalizzato) No, no, no, no, no!

LUCREZIA

Si, si, si, si, si! E poi, ti cunveni, non vidi chi nun avemu cchiù mancu comu pagari la servitù, a Caloggiru, comu fari a spisa... Nun ti piaciu giucariti tutti li prupriità? Smoviti, ora, a pirsuadiri to figghia prima chi nni pignuranu puru u casteddu!

CALOGGIRU

(Preoccupato) Voscenza baruni, voscenza baruni! Cu chiddi ora havi a chi fari? I canuscivu cu sunnu! Vidissi chi chidda nun è genti ca scherza; sa livassi sta rugna di supra! (Si ricorda ch’è arrivata la figlia) Ah sintissi, rivò a barunissa Agatina, ci jutu a scinniri i mmarazzi da carrozza (esce).

ALFONSO

(Preoccupato, guarda la moglie) Già cca è! E chi ci dicu, chi ci dicu, ora a Aatìna?!

LUCREZIA

Senti, nun guardari a mia, chi tu a cumbinasti a frittata!

AGATINA

(Entra gioiosa) Ciao mamma! (Va ad abbracciare suo padre) Papà! Lasciati abbracciare. Come son contenta di essere finalmente ritornata a casa!

LUCREZIA

(Tra se) Fussi di tia, nun lu sarìa propriu, e mi nni turnassi di unni vinni.

AGATINA

(Non capisce) Parli con me?

LUCREZIA

No, no, cu mia parrava!

AGATINA

(S’accorge, guardandoli, che c’è un’aria strana) Sapete che vi vedo... alquanto strani? Forse c’è qualcosa che... non va?

LUCREZIA

No, no figghia mia, chi va pinsannu! Cu to patri va tuttu... benissimu! Tuttu! Pir sinu... a lettu!

AGATINA

A letto... che cosa?

LUCREZIA

(Non sa cosa rispondere e cerca d’inventarsi qualcosa) Nenti, vuliva diri chi a lettu, va pure beni anchi si...

AGATINA

Si… cosa?

LUCREZIA

Runfa, si propriu così, runfa!

AGATINA

Su, mamma! Io credo che dopo tanti anni ti sarai abituata, a...

LUCREZIA

Abituata, si! Lassamu perdiri, e canciamu discursu!

AGATINA

Sai, papà, c’è giù la carrozza che cigola, e credo proprio sia arrivata l’ora di cambiarla.

LUCREZIA

(Esclamando) U vidi! Chisti su belli nutizii! No chiddi chi havi di dariti to patri.

AGATINA

(Non capisce) Eh?

LUCREZIA

No, nenti... vulia diri... chi chisti su belli nutizii nel senzu chi... ‘nzumma, tò patri havi nautra bedda... sorpresa di fariti.

AGATINA

(Felicissima) Papà! E non mi dici niente? Su, su, dimmi! Qual è questa bella sorpresa?

LUCREZIA

Io dicissi chi prima ti ssetti... commira.

AGATINA

Seduta! E perché?

LUCREZIA

Picchì... ssittata commira, ta gusti... megghiu a… sorpresa! Eccu si, propriu così!

AGATINA

Così dici? Allora aspetto che mi siedo... anzi mi sdraio comodissima (si stende sul divano del salotto). Così! Ora, se vuoi, papà, puoi svelarmi la sorpresa.

ALFONSO

Io... veramenti... fussi cchiù cuntentu si tu dicissi to matri.

LUCREZIA

No, no! Nun guardari a mia ti dissi, chi tu ciù facisti u... (ironica) rrialu!

ALFONSO

Veramenti stu... rrialu u scighisti tu!

AGATINA

Deve essere veramente un bel regalo questo, per litigare su chi deve donarmelo! Su, che importanza ha, se me lo avete fatto assieme!

LUCREZIA

Senti, dimmi ‘na cosa, ma tu... sai... ballari?

AGATINA

Ballare? Quanti misteri! E cosa c’entra il ballo col regalo?

ALFONSO

C’entra, c’entra! Picchì... si si duna lu casu chi stu rrialu ti piaci, è signu chi tu ha fari un corsu... (fa dei movimenti come quelli che faceva Sucameli) di ballu.

LUCREZIA

(Agatina non capisce) Io dicissi di ‘ncuminciaricci du zitu.

AGATINA

(Continua a non capire) Du... che?

LUCREZIA

L’ha tu u zitu, Ajatina, a matri?

AGATINA

Il fidanzato? Ah, ora capisco! Siccome per ballare bisogna essere in due... voi, con la scusa del ballo, volete sapere se io ho... E... se io non avessi... il fidanzato, allora è segno che regalo... nix!

LUCREZIA

Senti ‘na cosa, chi voli diri nix, no pi casu? (Agatina fa segno di si) No? E allura... anzi!

AGATINA

Sono così confusa che quasi mi gira la testa.

LUCREZIA

U vidi chi fici bonu a fariti ssittari!

AGATINA

Si, ma... il regalo?

ALFONSO

E’... si chiama...

AGATINA

Su, papà, ancora! E’, si chiama. Su, come si chiama?

ALFONSO

Succhia miele!

AGATINA

Oh, finalmente! Ora comincio a capire! Siccome sapete che a me il miele piace moltissimo, sarà sicuramente qualche congegno che lo amalgama con altri sapori per farmelo gustare meglio!

LUCREZIA

Si vidi a matri chi tu leggi puru libra di fantascienza. Ma quannu! Quali cuncegnu e cuncegnu! U fattu è, figghia mia, chi to patri havi a manìa di parrari ‘ntalianu e spissu sbagghia. (Al marito) Cuntaccillu ‘n sicilianu, cuntaccillu..

ALFONSO

E allura, senti, u canusci a Sucameli? U giucaturi di carti? Chiddu chi havi a so figghiu ca fici a scola cu tia?

AGATINA

Il… playboy?

LUCREZIA

(Non capisce) No, no, nun è stranieru!

AGATINA

Straniero… chi? Io ho detto playboy, nel senso che è… come dire… donnaiolo, si ecco!

LUCREZIA

Tuttu so patri!

AGATINA

Tutto suo padre… che cosa?

LUCREZIA

No, nenti, nenti!

ALFONSO

Allura, chi nni dici Aatìna?

AGATINA

Continuo a non capire! E poi… quanti quiz! E’ così difficile arrivare al dunque?

LUCREZIA

Forsi è megghi chi ta cuntu io a storia. Ha sapiri chi a to patri… successi ‘na disgrazia, e…

AGATINA

(Preoccupata) Una disgrazia? E… cosa ti sei fatto papà? E’ grave? Con chi hai investito?

LUCREZIA

(Alfonso tace; non trova il coraggio per narrare l’accaduto) Cu ‘un mazzu dicarti!

AGATINA

(Non capisce) Eh!

ALFONSO

‘Nvistiu, giucannu e carti, e persi tuttu: mubiliu, tirreni, gioielli… (quasi che non riesce a trovare pace) i gioelli di famigghia, capisci!

AGATINA

Se ho capito bene, hai perso tutto giocando a carte? (Alfonso fa segno di si). Ma... papà!

LUCREZIA

U capisti figghia mia? ‘N pochi paroli, semu ‘n menzu ‘na strata; quindi, tu…

AGATINA

(Interrompendola) Io dovrei sposare il figlio di Sucameli per evitare la catastrofe! Ho capito bene?

ALFONSO

E l’ha fari pi to patri, Aatìna, si nno semu cunzumati!

AGATINA

A saperlo me ne stavo li, in collegio! Ma cosa credete che sia merce da vendere? Che sono un oggetto da prendere e posare dove si vuole? Io sono un essere umano, e devo decidere io sul mio da farsi! Come faccio a sposare il figlio di Sucameli, che tra l’altro non conosco e non so nemmeno chi è? So solo per sentito dire che è un playboy, e basta.

LUCREZIA

Figghia mia, ma chi cridi ca l’amuri basta pi tirari avanti; ci vonnu i sordi, puru i sordi ci vonnu, figghia mia! E u signurinu, dicinu chi ‘nn’havi tanti di sordi! Certu, hannu dda camurrìa di (fa un movimento di tic) ballu, però hannu i sordi!

ALFONSO

Pensici, Aatìna, figghia mia. Putissi essiri ricca, accattariti li megghiu robbi, li megghiu carrozzi; autru chi chissa ca cigulìa tutta!

AGATINA

Io preferisco camminare a piedi, se davvero vuoi proprio saperlo; camminare a piedi anziché prendere uno che non conosco e che non ho mai visto.

CALOGGIRU

Signura barunissa, signura barunissa; cè cca fora…

LUCREZIA

L’ufficiali giudizziariu, chi nni vinni a pignurari u casteddu?

CALOGGIRU

No, no! C’è un marocchinu chi ‘nsisti d’aviri cosi di vinniri e cerca di vussignurìa.

LUCREZIA

E tu ci japristi? Ma cu ti porta di japriri a sta genti ca mancu canuscemu, e poi ‘mpiccicusa chi t’hannu a vinniri pi forza chiddu ca vonnu! Dicci can un vulemu nenti.

CALOGGIRU

Havi già d’un pezzu chi ciù dicu; ma iddu… nenti, ‘nsisti chi voli parrari cu voscenza. A diri a virità mi parsi piatusu...

AGATINA

Lascialo entrare mamma; poverino… sicuramente il bisogno induce a fare ciò che a volte non vogliamo, e poi se vende oggetti, vuol dire che compreremo qualcosa per aiutarlo.

ALFONSO

Nun l’ha caputu chi ‘un avemu mancu un centesimu? Comu ccattamu?

AGATINA

Io, ho qualcosa dei miei risparmi; non è che dobbiamo comprare chissà cosa.

LUCREZIA

E va beni, dicci ca trasi.

CALOGGIRU

Sempri a li vostri cumanni (esce).

ALFONSO

Tu si troppu bona, figghia mia! Vulissi jutari a tutti; ma… tutti, nun sunnu comu pensi tu. Certi voti pigghiamu cantunéri di pettu!

CALOGGIRU

Pregu, trasissi, trasissi. (Entra un bel giovane di colore, con addosso tanti oggetti da vendere, come usano fare molti immigrati. Parlerà con l’accento marocchino o africano).

MOAMED

Buon giorno gugini! (Cugini; è un modi di dire di queste persone).

LUCREZIA

Senti, nun cuminciamu a strinciri cu a parintela, picchì luntanu nun avemu a nuddu, quindi…

MUAMED

Quali luntanu, cugina! Io dire così a tutti, neanche io avere parenti in Sicilia! Io essere qui perché vendere, lavorare insomma. Avere tredici muglieri nello (errore voluti) mio paise! E loro avere tantissima fame!

LUCREZIA

(Sbalordita) Tridici mugghieri! Allura… attrovacci quantu figghia ha! E dimmi ‘na cosa, comu fai cu… comu si dici… cu (allusiva) ddu strumenu ’nzumma! Chi hai la… protisi?

AGATINA

(Scandalizzata) Mamma!!!

MOAMED

Io, non capire protis! Essere strumento di musica?

LUCREZIA

Di musica, si! E chi musica!

MOAMED

(Ad Agatìna) Tua nonna essere gugina scherzosa!

AGATINA

Che nonna e nonna! Ho impressione che lo scherzoso tu sei; questa mia madre è!

MOAMED

Tua madre, questa? E quello chi essere?

AGATINA

Mio padre.

ALFONSO

Picchì ‘un nni dici chiddu ca voi, ‘nveci di fari tutti sti dumanni?

MOAMED

(Meravigliato) Tuo padre… hai detto? Allora tu adottata?

LUCREZIA

Senti, mancu i carrabbineri tutti sti dumanni; nnu vò diri ‘nveci u discursu du picchì ti trovi cca?

MOAMED

Volere vendere a voi qualche cosa: riloggio, coperte, linzola, collane, bracciali…

LUCREZIA

Ih, e chi è! Cuperti, linzola… Mancu s’avissimu ‘na figghia di maritari!

MOAMED

Allora tu non essere…come dire… maritata? Come mai? Tu essere troppo bella!

ALFONSO

E ‘nsisti! Ti pari chi a finisci ora!

MOAMED

Che avere detto! Io fatto solo complimento a vostra figlia molto bella!

LUCREZIA

Senti, forsi è megghiu chi ti nni va, picchì nuiautri nun avemu propriu nenti d’accattari.

AGATINA

(Che stava ammirando un braccialetto) Senti…

MOAMED

Moamed! Io chiamare Moamed!

AGATINA

Moamed, si. Dimmi, quanto costa questo bel braccialetto?

MOAMED

Solo questo comprare? Io essere venuto qui, perché voi famiglia ricca, baroni, altrolocale! (Altolocata).

AGATINA

(Lo corregge) Altolocata, al-to-lo-ca-ta.

MOAMED

Si, si, così dire! (Dispiaciuto) Io niente soldi, no, mobile.

LUCREZIA

Ah, guarda s’è pi chissu mancu nuiautri avemu cchiù mobili.

AGATINA

Mamma, egli voleva dire nobile, no mobile!

MOAMED

Io, non capire bene vostra lingua. Allora comprare altre cose? Avere tante mogli da mantenere!

LUCREZIA

Senti, Maomettu, ma quantu figghi ha cu tutti sti mugghieri?

MOAMED

Moamed, Moamed!

AGATINA

Mamma, lascialo stare poverino! Su, vendimi quel bracciale. Quanto costa?

MUAMED

Tu molto buona, ed io regalartelo il bracciale!

AGATINA

No, no, non sia mai! Come, io voglio aiutarti… no, no, no, no!

ALFONSO

Si, si, si, si, si! (Lo guarda attentamente) Ma u sai chi si un beddu masculuni?

LUCREZIA

Chiffari ‘un nn’ha tu navutru e ti v’assetti? Senti… Maomettu… ddocu, comu schifia ti chiami; nuiautri, prima, eramu ricchi! Aviamu i mobili… comu dici tu; ora nun avemu cchiù mancu chissi. Anzi t’haju di diri chi cademu ‘n bassa furtuna; u capisci ora picchì nun putemu ccattari nenti, e nun ti putemu jutari? Sulu me figghia putissi sarvari sta barca chi cerca di jiri ‘o funnu.

AGATINA

Mamma, non insistere! Io non voglio sposare chi pare e piace a voi! (Capisce d’essersi comportata male) Scusami Moamed. Vedi che i problemi…, chi d’un verso e chi dall’altro, li abbiamo tutti? Almeno tu hai avuto la fortuna di poterle scegliere tutte queste mogli, mentre io rischio di non avere la fortuna di poterne scegliere nemmeno uno di marito.

MOAMED

A me dispiacere tantissimo questo tuo dolore; e se tu volere, io sapere come aiutare.

LUCREZIA

Io haju ‘na strana ‘mprissioni chi tu nun sa mancu chiddu chi dici. Avemu a dari tanti di ddi sordi pi nesciri di sta storia chi mancu tu ‘mmaggini! E si nun li truvamu… me figghia…

AGATINA

T’ho detto che non prenderò mai colui che non conosco! A costo d’andarmi a fare monaca di clausura, o pure chiedere l’elemosina.

MOAMED

Assai soldi voi dovere dare?

ALFONSO

Centu miliuna tunni tunni!

AGATINA

Come hai fatto papà! Come hai potuto giocarti tutti i beni di famiglia?

LUCREZIA

E a mia? Nun si giucò puru a mia? Nun mi voli cu iddu u signor Sucameli! Ah, ma ju ‘na ‘nsaccàta di bastunati ci dugnu comu mu dici nautra vota, a iddu e a tia puru!

ALFONSO

E picchì nun ciù dici puru a iddi chi tu ci andavi puru prima chi ti giucassi e carti, unni Sucameli. Ora, ora parri, ora chi pirdivu? Unni è a diffirenza mu vo diri? Io pi chissu rischiai a giucarimi a tia; picchì pinsàva di nun truvari difficultà, puru ca pirdìa.

AGATINA

(Scandalizzata) Papà! Non starai dicendo sul serio? Quindi se io non sposo il figlio di Sucameli, la mamma dovrà andare ad abitare con quel… signore?

ALFONSO

Tri gghiorna, sulu pi tri gghiorn! Chi voi ca sunnu tri gghiorna?

LUCREZIA

Tu si pazzu! Comu, io fici tantu pi trasiri ‘nna giusta via, e tu…

MOAMED

Forse io vere capito quale esser problema. Se voi dare a questo… Sucameli, centomilioni, lui non prendere vostri terreni, mobilio, gioielli… e tu non obbligata più andare da lui?

AGATINA

Proprio così! Ed io essere libera risposare chi voglio! Ma… come si fa?

ALFONSO

Già, comu si fa? Si idda nun si voli mancu maritari so figghiu!

AGATINA

(Preoccupata) Ma come ti permetti, papà, trattarmi così?

MOAMED

Io potere aiutare; però, (Ad Agatina) tu… si, insomma tu… dovere diventare mia moglie! Così io avere pure cittadinanza Italia e non tornare più in Marocco!

LUCREZIA

(Scandalizzata) Patri, figghiu e spiditu Santu! Da padenna, unni a braci! No, no, no, no, no!

ALFONSO

Quannu mai! U baruni di pitrusinu cu jenniru niru! Ma mancu si…

AGATINA

(Quasi piangendo) Ma papà, un po’ di rispetto per le persone! La  volete smettere di pensare solamente a quello che più vi è comodo? (Quasi piangendo) Non vi passa proprio per la testa di sentire il mio parere; il parere mio, mio, che sono la diretta interessata?

MOAMED

Tu non dovere piangere. Io aiutarti lo stesso; tu essere troppo buona. Io dare a voi soldi, e voi pagare questo signore che voi dire. Tu pensare un poco di tempo se diventare mia sposa; io sapere aspettare.

LUCREZIA

Io ‘un nni staju capennu cchiù nenti! Scusa ma nun va vinnennu tutti sti strucchiuli chi a o coddu pi campari tu e tutti ddi mugghieri chi ha nno Maroccu? E sti mugghieri chi fa, l’abbannuni accussì ‘nta quattru e quattr’ottu? Nun veninu cca, a farinni tritatu di tia?

MOAMED

Questo essere mio problema, e io sapere come risolvere. Io vendere queste cose per finta, per capire se potere trovare donna che fare a modo mio… carattere diverso di quello di donne del Marocco!  Donna che... piacere insomma. In Marocco avere grandi pozzi di petrolio! E quelli lasciarli a quelle mie mogli. Ok (ad Agatina) tu dire?

AGATINA

(Emozionata) Voi siete…

MOAMED

Tu, daremi del tu, a me piacere di più se dopo… dovere diventare… mia moglie. Io, ora andare la e sistemare tutto; dopo io tornare, portare soldi, e tu dare a me risposta se maritare. Ok?

AGATINA

Ok.

MOAMED

Che Allah protegga la vostra famiglia (esce).

LUCREZIA

Allah, sulu! Cca haju a ‘mprissioni chi s’hannu a mubilitari tutti i santi du paradisu! (Restano a guardarsi meravigliati) Dicu… nun è chi fu un… sonnu? Io mi auguru di si, picchì… tu nun po’ diri di… maritariti unu di ssu culuri! Chi cosa dirà a genti? A cuntissa Geltrudi e tutti i nobili chi sunnu vicinu a nostra onorata famigghia?

ALFONSO

Havi ragiuni to matri a diri chissu. Diu mi nni scanza, a genti nni mancia la facci!

AGATINA

E’ possibile mai che voi pensate ai vostri porci comodi! Agli interessi, a quello che possa pensare la gente: la contessa, ai vostri amici nobili… e alla mia vita, a quella non pensate? 

LUCREZIA

E’ propriu a chissu chi cercu di fariti capiri di pinsàri. Po’ essiri chi un ghjornu ti putissi stancari di stu to maritu… nivuru. E navutra cosa ancora è, chi si avissivu figghi, comu fazzu io, poi, quannu ‘ncumincianu a curriri casa casa o scuru, a truvalli?

ALFONSO

U sai chi nun ci havia pinsàtu a chissu? E’ comu circari d’acchiappari ‘na crapa o scuru!

CALOGGIRU

Voscenza barunissa, voscenza barunissa.

ALFONSO

O Diu, st’avutru Caloggiru sintiricci diri: voscenza baruni! sempri barunissa, barunissa e barunissa! U casatu miu è, no da barunissa, Caloggiru!

LUCREZIA

U casàtu, si! S’havi a vidiri ancora comu va finisci.

CALOGGIRU

(Entra preoccupato) Voscenza barunissa, c’è cca fora ddu facci di furca du signor Sucameli chi cerca di vui.

ALFONSO

Di mia?

CALOGGIRU

No, no! Dici chi voli a signura barunissa. Chi ci dicu?

LUCREZIA

Dicci chi sugnu nisciuta cu me figghia.

CALOGGIRU

Havi di quannu rrivò ca ciù dicu, e iddu dici chi spetta cca fora sinu a chi turnàti.

LUCREZIA

E allura dicci chi spetta.

CALOGGIRU

U fattu è chi c’è puru a mugghieri cca fora, e ‘nsisti di parrari cu vui urgentemente… dici.

LUCREZIA

Dicci allura chi spetta puru idda.

CALOGGIRU

Sempri a li vostri cumanni (esce).

ALFONSO

Chistu nun haju caputu si dici veru, o cuntinua a pigghiarinni pi fissa cu stu: “a li vostri cumanni”.

Fine Primo Atto

Secondo Atto

(Scena come prima)

AGATINA

Può essere, mamma, che si sia reso conto d’avere sbagliato poco fa,  e sono tornati per chiedere scusa?

CALOGGIRU

E’ pirmissu? Li fazzu accummirari, signura?

LUCREZIA

Si, si, falli trasiri. Quantu sintemu chi voli, puru... a signura!

‘NZULA

Pirmissu? E’ pirmissu? (Entra. Vestita anch’essa come volere imitare la classe borghese. Ha messo anche un cappellino. In termini nostri “’ntrusciata”) Trasi, (al marito), trasi! Tu dicìa chi eranu dintra! (Calogero esce, e Sucameli riprende il suo tic e sputi).

LUCREZIA

Ma vui cu siti? Comu vi pirmittiti a diri certi cosi, e trasiri così, senza mancu essiri annunciata?

‘NZULA

Annunziata, si! Annunziata a Madonna c’è! E vui nun mi pariti propriu ‘na… madonna! Barunissa di me stivali! Unni è, unni è u collieur e a parurres? (Errori voluti).

ALFONSO

Chiddi sunnu gioielli di me mamma e di me nonna!

‘NZULA

Leviti di cca tu navutru signurinellu!

AGATINA

Ed io che pensavo, venivate per chiedere scusa. Sentite, potete tornarvene a casa che a giorni saldiamo il debito.

‘NZULA

U debitu? Quali debitu! Oramai l’affari fattu è, e tu… chi sarai sicuramenti a barunedda, t’ammaritari a me figghiu pi comu rristamu, o ti piaci, o nun ti piaci!

LUCREZIA

‘Ntantu vi dicissi di pigghiari a vostru maritu e purtarivillu a casa chi già mista facennu lanzari tutta.

‘NZULA

A nobildonna parrò! (Poi ad Agatina) Sintisti chi ti dissi a tu navutra signurinella?

AGATINA

Io, non mi prendo un bel niente, e se non andate via subito, faccio chiamare le guardie! Che cosa credete, di trovarvi al porcile?

 

CALOGGIRU

(Lucrezia suona la campanella e accorre Calogero) A signura barunissa chiamau?

LUCREZIA

Caloggiru, pigghiati a carrozza e va un i guardii, e i fa veniri subbitu cca, curri!

SUCAMELI

(Lo ferma) Spetta, unni vai tu navutru! (Alla moglie) E camina a casa puru tu! Quali mutivu c’era di partiri e veniri cca, ora, di cursa? (A Lucrezia) Nun vi scumudati a chiamari a nuddu, ca nuiautri ora ni nni jemu, (sputi e tic) ma turnamu quantu prima e cu me figghiu, e… pi comu rristamu un mumentu fa; nun si cancia mancu ‘na virgula, ne cchiù e ne menu, faciti cuntu di vidirinni turnari.

‘NZULA

(Sempre adirata, a Lucrezia) E priparami u collieurs e a parurress ti dissi! (Ironica) Sua maestà! (Escono).

LUCREZIA

Sciò, sciò! Jitivinni aceddi di malaguriu e sancisuchi chi nun siti avutru!

ALFONSO

Io sugnu dda banna (esce).

LUCREZIA

(Amareggiata) Ma cu mi porta, cu mi porta puru a mia di mittirimi cu stu lazzu di furca di Sucameli, e tradiri…  (alludendo ad Alfonso) ddu bonu cristianu!

AGATINA

Di cosa stai parlando?

LUCREZIA

Eh, figghia mia, si sapissi! Si sapissi, chi ‘nzalata! No, no, no! Chistu è discursu chi nun po’ ghiri pi nenti avanti!

AGATINA

Che c’è ora, mamma? Perché ti torturi tanto? Lo so, è per Moamed. Tu, non devi preoccuparti per me. Io ho invece capito che è una brava persona, ed anche un bel giovane. Che importanza può avere s’è ha la pelle nera, anche altri popoli hanno la pelle diversa, e allora? Siamo tutti esseri umani, mamma! Che cosa vuoi che sia il colore della pelle? Può servire solo a distinguerne la razza: nera, gialla, bianca…

LUCREZIA

Ma quannu! Io nun mi rifirisciu a chissu.

AGATINA

E a cosa, allora?

LUCREZIA

(Va ad accertarsi che non venga Alfonso) Senti… però nun vogghiu chi avutri hannu a sapiri di chiddu ca staju pi cunfissariti.

AGATINA

Quanti misteri oggi, mamma. Parla, vuol dire che mi cucirò la bocca.

LUCREZIA

Ci fu un tempu, pocu prima di canusciri… u baruni…

AGATINA

Perché dici il barone e no mio padre?

LUCREZIA

Spetta, spetta a farimi parrari. Ti stava dicennu, chi prima di canusciri u baruni, io e Sucameli, spissu nni ‘ncuntravamu… nni friquintavamu ‘nzumma; e batti oggi e batti dumani… sai com’è, u focu ca pagghia… Finì chi… appi ‘na figghia… iddu però nun ebbi a sapillu, picchì subbitu dopu canuscivu o baruni, e… nascisti tu. Capisti, ora? Tu, nun si figghia… du baruni.

AGATINA

Allora… Sucameli è…

LUCREZIA

(Quasi piangendo) To patri, si! Chiddu è u to veru patri. Quindi, tu, nun ti po’ maritari so figghiu Lorenzu, picchì… è to frati.

AGATINA

Ma io, a questo… papà che mi ha cresciuto gli voglio un bene da morire, come faccio, ora a…

LUCREZIA

Ah, picchì tu pensi chi io nun ci nni vogghiu o nun ci nn’haju vulutu? O chi puru mu pigghiavu pi quantu mi riparava du scandalu chi spittava a tia? Io ci haju sempri vulutu beni; mi desi puru tantu unuri, benessiri… sulu chi dopu ci pigghiò stu bruttu viziu di giucari e carti, e…

AGATINA

E ha trovato chi lo ha portato sul lastrico.

LUCREZIA

E certu, nun putennu cchiù aviri a mia to patri, Sucameli, circò di farimilla pagari di nautru latu, tantu chi sturiò puru comu avirimi: cunvinciu me maritu… nun avennu cchiù nenti di chi giucarisi, di mettiri ‘ngiocu a mia; u restu u sai già com’è.

AGATINA

Ed io, io che devo fare in tutto questo imbroglio, ora?

LUCREZIA

Tu… ‘nzoccu? Tu nun ha fari nenti; sulu chiddu di nun pigghiariti a Lorenzu… o megghiu, a to frati pi maritu; di l’autri cosi nun ti nni ’ncarricari, nuddu sapi e saprà mai nenti.

AGATINA

Ma io non volevo sposare proprio il figlio di… voglio dire questo che tu dici mio fratello; figuriamoci ora! Mamma, ti sembrerà strano, pensa pure ciò che vuoi, ma io… io credo di volere già bene a Moamed. Mi dava un senso di tranquillità quando parlava che tu nemmeno immagini. Di poi che è andato via, sento un po’ la sua mancanza, non so cosa mi stia succedendo, ma credo di volergli veramente bene.

LUCREZIA

Figghia mia, non tu dissi! L’amuri è un focu, è comu lu diavulu, ca spunta di mmenzu li rristucci (frascume) senza chi menu ti l’aspetti.

AGATINA

E mio padre… quello che ho sempre conosciuto, insomma? Sei sicura che lui di tutto questo non sappia niente?

LUCREZIA

Penzu di no, avianu passatu pochi jorna, di poi chi lassavu Sucameli. Anchi siddu… tu u sai lu difettu ca havi stu… baruni, nun sapemu si po’ avirinni figghi; ma iddu, tu dissi, è cuntentu d’aviri avutu a tia, e chissu ci ha sempri bastatu; è cunvintu chi tu si, so figghia! E t’ha vulutu un beni di l’anima.

AGATINA

Anch’io gliene voglio tantissimo, mamma, e non lo lascerei per nulla cosa al mondo. Mi fa molta tenerezza, ora, nel sapere che lui pensa ch’io sia sua figlia. Però, aiutami anche tu a fargli capire che io e Moamed…

LUCREZIA

Si, si, nun ti nni ‘ncarricari. E ora videmu di nun fari capiri a nuddu nenti di sti discursa.

AGATINA

(Preoccupata) E se la signora, insiste nel voler lasciare le cose per come stanno? Cioè che io devo sposare suo figlio? Oh, mamma, come faro, come farò?

LUCREZIA

Nun fari accussì! A truvamu ‘na soluzioni. Si poi videmu chi nun c’e avutru rimediu, voli diri chi… dicu tutta a virità.

AGATINA

La verità? E… a tuo marito, non pensi a tuo marito e al dolore che gli vieni a cagionare nel non sapersi più mio padre?

LUCREZIA

E va beni, figghia mia, ma tu cerca di nun mi fari confunniri cchiù di quantu già sugnu.

ALFONSO

Lucrezia, Lucrezia! (Entra un po’ come se avesse trovato una soluzione) Senti, sintiti chi haju pinsàtu: siccomu lu sbagghiu lu fici ju e vuiavutri nun ci trasiti nenti, mi cunsignu a li guardii dicennuci ca i sordi chi haju di dari a Sucameli sunnu sordi chi persi giucannu e carti, pi comu stannu veramenti i cosi; videmu si a liggi dici chi è obbrigatoriu di pagari, e, se u casu, mi nni fazzu carciri; nun pozzu finiri di ruvinari la famigghia cumpresu lu casàtu.

LUCREZIA

Ma chi dici? Di unni ti veninu certi nisciuti? Tu scurdasti a Spisìdda? Chidda è genti pagata di Sucameli, genta ca nun scherza, genti pronta a fari dannu si unu nun manteni i patti; cu chiddi ti vo mettiri?

AGATINA

(Va ad abbracciarlo) Ma no, papà! Vedrai che troveremo il da farsi. A costo di…

ALFONSO

(La interrompe) …Pigghiariti a so figghiu? A navutru Sucameli? No, no figghia mia, prifirisciu chi mi nni fazzu prigiuni chiuttostu d’aviri a chi fari cu ssa genti. Nun putemu ‘mparintarinni cu iddi, a nostra è ‘na famigghia di nobili. So figghiu havi u stissu sangu du patri, capisci ora chi nun po’ essiri?

CALOGGIRU

Signor Baruni, signor Baruni! (Entra un po’ sconvolto) Ci su ancora i Sucameli e puru Spisidda, chi hannu di parraricci. Dicinu chi a mumentu veni puru u figghiu, u signurinu Lorenzu. Ah, sintissivu, Spisidda havi ‘n manu un nervu chi spissu fa girari, chi voli diri? Che fari, li fazzu trasiri o curru a chiamari li guardii?

AGATINA

Io ho paura di questo tizio. Non so proprio quale che siano le loro intenzioni. Chissà se non è meglio chiamare veramente le guardie.

LUCREZIA

Sintiti chi facemu: io mi pigghiu un beddu bastoni, e u tegnu ‘n manu, prontu pi quarchi eventualità; tu ti pigghi a scupa, comu siddu avissi a scupari, e tu nautru u battipanni; si videmu chi iddi armanu ‘na guerra, voli diri chi scinnemu ‘n campu cu l’armi già pronti.

CALOGGIRU

E ju?

ALFONSO

Tu, ti pigghi ‘na lancia du saluni e ti metti darreri a porta a sentiri; si vidi chi ‘ncumincia a battagghia, voli diri chi trasi ‘n guerra puru tu.  Jarmamunni, jarmanmunni (prendono tutti quanto detto, tranne Calogero che la prenderà fuori la lancia). Po japriri, Caloggiru, e… mi raccumannu, aricchi a porta! (Esce).

‘NZULA

(Sono messi tutti pronti all’attacco. Entrano gli altri). Salutamu! (Appena li vede in quella posizione, rimane sbalordita). Ih, e chi è, tutti di pulizia siti?

SPISIDDA

(Entrando s’accorge anch’egli dei tre con quegli oggetti in mano) Chi è, vi pozzu… (fa roteare il nervo, e lo batte forte sul tavolo) ajutari?

ALFONSO

(Non appena Spisidda batte forte il nervo sul tavololo, Alfonso  sussulta facendo cadere il battipanni e sale velocemente sul divano per la paura) Chi voli diri ssu cosa chi havi ‘n manu l’amicu vostru, Sucameli?

SUCAMELI

(Tic e sputi sempre a soggetto) Chistu è u strumentu ca servi a fari japriri aricchi e ajutari a capiri bonu li discursa… difficili.

‘NZULA

Io dicissi di ‘ncuminciari du collieur e da pariurres: a unni sunnu? (I tre si guardano stupiti. Silenzio. A Spisidda) Spisidda. (Spisidda batte ancora il nervo sul tavolo) E allura!

LUCREZIA

(Vede Alfonso impaurito) Basta, basta! Chi ora vi pigghiu. E… vostru figghiu, vostru figghiu nun… veni? ‘Un l’avemu a canusciri, nun l’avemu a sapiri si è bonu di saluti?

SUCAMELI

‘Un vi stati a ‘ncarricari, chi a mumentu veni, e u matrimoniu lu facemu a vintiquattruri.

AGATINA

Che cosa? Così… su due piedi? Senza che io lo conosca? (Spisidda ribatte il nervo. Alfonso, come al solito si spaventa).

LUCREZIA

E finitila cu sta camurrìa di battiri!

MOAMED

(Si sentirà la voce di Moamed) Gugino Calogero! Cosa fare con lancia in mano, combattere?

AGATINA

Mamma, mamma! È arrivato Moamed!

‘NZULA

Cu è stu Maomettu?

AGATINA

Il mio fidanzato! Adesso pagherà quanto vi dobbiamo, e potete tornarvene a casa, senza bisogno di fare scomodare vostro figlio.

‘NZULA

Chi cosa! Scordatillu! Tu, a me figghiu ta pigghiari, pi comu ristamu! Quali Maomettu!

LUCREZIA

E nuiavutri avissimu a ‘mparintari cu vuiavutri?

CALOGGIRU

(Preoccupatissimo) Signura barunissa, signura barunissa! Rrivò Moamed, e dici chi nun po’ trasiri picchì nno Maroccu pigghià ‘na malatìa cuntagiusa chi rischia di purtari morti e pistilenza.

‘NZULA

(Preoccupata anch’essa, mentre gli altri hanno paura) Chi cosa?! Nun ti rrischiari di fari trasiri a chissu!

AGATINA

(Sta per svenire) Oh, no! (sviene).

‘NZULA

Nun è chi già si sciucò a prima!

ALFONSO

(Chine su Agatina, le tocca il polso) Bedda matri! Chista pari già morta!

SUCAMELI

Io dicissi di jirininni!

‘NZULA

Chi cosa! Io vogghiu u collieurs e a parurres prima!

MOAMED

(Entra con in mano un collier che mostra alla signora ‘Nzula) Questo volere voi? Eccolo qua!

‘NZULA

Non ti vvicinari, sai!

MOAMED

Io ora lanciare questo su di voi, e chi avere fortuna di toccare, morire subito, come fulmine! (Entra Calogero con la lancia in mano).

CALOGGIRU

Aspetta Moamed. Signura barunissa iu mettu sta lancia d’arreri a porta e a sbarru così non po’ nesciri nuddu di cca ghjntra. (Esce di corsa e chiude la porta)

SUCAMELI

Oh, oh! Aspetta, aspetta, chi fa!

‘NZULA

Haju a ‘mprissioni che fari a fini du surci ‘nna jaggia! (Al marito) Unni mi purtasti? U collier, a parurres! (A Spisidda che era bloccato per la paura) Scappa tu, chi mi sta a talari mucca cu ssu cosa ‘n manu! E va vidi di japriri a porta!

MOAMED

(Si para davanti la porta) Da qui non passare nessuno! E oracominciare gioco (lo lancia e tutti gireranno attorno al tavolo, alle sedie... di fuggire insomma. Non prende nessuno, e quelli si fermano mezzi morti dalla paura, ma... mentre tirano fiato di sollievo...).

‘SUCAMELI

(Sputi e tic a volontà) E ora?

MOAMED

Ora avere ancora (prende dalla tasca una parure) questa da tirare.

AGATINA

(Rinvenendo) Dove mi trovo? Che mi sento strana! (S’accorge di Moamed) Moamed! (Gli corre ad abbracciarlo).

LUCREZIA

(La chiama per paura che possa contagiarsi) No! no! Aàtina, nun lu tuccari! (Spisidda stava per avvicinarsi a Moamed).

MOAMED

(Gli avvicina la parure) Fermo tu! (Spisidda si blocca). Allontanati! Ricomincia il gioco. Pronti...

‘NZULA

Ma cu mi porta, cu mi porta di veniri cca!

MOAMED

Uno... due... su correre, correre! (Quelli eseguono. Chi scappa sotto il tavolo, chi gira a vanvera...) Due e mezzo; tre! (Ride).

‘NZULA

(Meravigliata) Ma ju sta risata mi pari di canuscilla!

SUCAMELI

Allura nun era sulu io chi pinsava a stissa cosa!

SPISIDDA

Allura iddu è! Vostru figghiu Lorenzu! (Va per avvicinarsi).

MOAMED

Nun t’avvicinari!

‘NZULA

Lorenzu, Lorenzu picchì ti cumminasti così? Comu, un motu mi stavi facennu pigghiari! Picchì, picchi a matri?

LORENZU

Comu picchì? Io vuliva canusciri... prima, a quali fimmina mi vuliavu dari a spusàri! E... Agatina è propriu a ragazza giusta pi mia.

AGATINA

(Svenendo) Oh, no!

ALFONSO

(Accorrendo) E ora! Picchì sviniu? Ajatina, Ajatìna! Rispunni!

LORENZU

Comu, havia di chi essiri cuntenta e ‘nveci...

LUCREZIA

(Stava per svenire anch’essa) Tu... tu... oh, no!

‘NZULA

Ih, e chi successi? E vui... (ad Alfonso che non sa dove correre prima) Vui nun sviniti?

ALFONSO

Ah, puru! Nun va bastatu ancora chiddu c’aviti cumminatu? ‘Nni vuliti ora lassari ‘mpaci?

‘NZULA

E u matrimoniu?

LORENZU

(Che s’era abbassato a soccorrere Agatina) Agatina, Agatina, rispunni!

AGATINA

(Rinvenendo) Che mi sta succedendo? Dove sono? Tu! Oh...

LORENZU

No, no! Aspetta un mumentu, nun sveniri! (Ai genitori) Curriti a chiamari un dutturi!

SUCAMELI

(A Spisidda) Scappa tu! Ch mi sta a talari ‘n bucca! Va chiama un dutturi! (Agatina sviene ancora).

SPISIDDA

A porta è sbarrata!

ALFONSO

Caloggiru, Caloggiru! Japri ssa porta, curri!

LUCREZIA

(Rinvenendo) Chi mi sentu strana. Chi c’è, chi successi?

ALFONSO

Veramenti è chiddu ca vulissi sapiri io! Chi sorti di cala e ghisa! Caloggiru, Caloggiru! Japri ti dissi, chi avemu a chiamari u dutturi!

LUCREZIA

No, nun c’è bisognu di chiamari u dutturi. Ora, a mumentu passanu tutti cosi. Unn’è, unn’è Ajatìna?

‘NZULA

Certu chi a commedia bona a stati facennu! (A Lorenzo) E tu navutru, va lavati, chi ci fa ancora tinciutu di niru?

LORENZU

Finitila, matri, chi nun è tempu di schirze chistu! (Ad Agatina) Ajatìna, Ajatìna, rispunni!

SUCAMELI

Curnutu si nni staju capennu nenti!

SPISIDDA

Voli chi battu u nervu?

SUCAMELI

U nervu, si! Battitillu ‘ntesta u nervu! Nun vidi chi cca su cchiù morti ca vivi!

AGATINA

(Rinvenendo) La testa, mi gira la testa.

LUCREZIA

Agatina, Agatina a matri, comu ti senti? (Aiutano a sedere Agatina). Ora... basta! E sintitimi tutti quantu siti. (A Lorenzu) Puru tu Lorenzu, chi è a tia chi vogghiu parrari di cchiù. Ajatìna... nun si po’ maritari cu tia, picchì...

LORENZU

Donna Lucrezia, io a Agatina ci vogghiu beni, e nun c’è nenti a stu munnu chi mi po’ fari canciari sunàta. Nun mi ‘nteressanu i sordi o chiddu chi me patri dici di vulìri...

‘NZULA

To patri, no io! A mia u collier e a parurres m’hannu a dari, si nno di cca nun smuntu mancu cu i cannunati!

LORENZU

Ah si, chissu è u beni chi m’aviti vulutu di nicu? Chissu è l’amuri chi m’aviti datu?

CALOGGIRU

(Si apre la porta) Signor baruni, chi c’è, che fari?

ALFONSO

Ora, nentimenu! Putìamu moriri tutti! ‘Ntantu va possa ssa lancìa, chi già u spittaculu finìu.

CALOGGIRU

Sempri a li vostri cumanni (esce).

SUCAMELI

Sintiti, nuiautri ni nni jamu, ma turnamu quantu prima; (a Lorenzu) e tu camina a casa a canturanni u discursu di stu travistimentu e di sta recita di Maomettu.

LORENZU

A casa? comu! E lassu cca, a Agatina chi sta mali? Io, oramai nni sugnu nnamuratu, e vuiautri putiti diri e fari chiddu ca vuliti!

LUCREZIA

Senti, Lorenzu, a Ajatìna pensu chi ti l’ha scurdari d’un tuttu, picchì... picchì è to soru, eccu! (Rimangono tutti a guardarsi impietriti).

LORENZU

(Meravigliato) Me soru! E comu?

AGATINA

Mamma, lascia perdere. (Agli altri) No..., niente, la mamma con questo svenire e rinvenire, sicuramente... avrà battuto la testa!

ALFONSO

(Meravigliato, a Lucrezia) Chi dicisti? Chi è stu discursu di frati e soru?

AGATINA

Papà! Non vedi che la mamma è più confusa che persuasa? Sicuramente...fernetica, vaneggia, delira!

‘NZULA

(Al marito) Chi cosa dissi? Frineticu, mannaggia a lira? Allura stannu parrannu di sordi! E chi voli diri chi non nni dunanu cchiù? (Ad Agatina) Sintissi signurina, nun ‘ncuminciassi a parrari ‘n codici, picchì nun c’esci nenti, e di cca ‘un si smunta si nun si chiaremu tutti cosi!

LUCREZIA

Cca, nun c’è propriu nenti di chiariri... anzi c’è sulu ‘na cosa di chiariri, chi Lorenzu è frati di Ajatìna.

SPISIDDA

Signor Sucameli, battu u nervu e videmu si si svigghianu?

SUCAMELI

Senti chi fa ‘nveci, ‘ntrasi u carrettu, e ‘ncuminci a carricari u mubiliu. (Esce con Caloggero).

LORENZU

E inveci iddu nun carrica nenti!

‘NZULA

A mia mi basta chi mi dati u collieurs e a pariurres!

LUCREZIA

E allura è signu chi dannuvi sti cosi... nun c’è cchiù bisognu chi me figghia si marita cu...

‘NZULA

Sintiti, datimi sti cosi e nuiautri ni nni jemu, lassannuvi mubiliu e tuttu u rrestu; siti cuntenta?

LORENZU

Sintiti, matri, pi mia a barunissa vi po’ dari chiddu ca voli, e a po’ firriari comu voli, chi pia nun cancia nenti! Ju a Agatina u stissu a vogghiu pi mugghieri.

LUCREZIA

Ti dissi chi Ajatìna ti l’ha scurdari! Nun ta po’ pigghjari pi mugghieri!

ALFONSO

Ti vo spiegari bona?

AGATINA

Papà, ancora!

‘NZULA

(Ironica) E certu! No sintisti ca è... to soru?

LORENZU

Non schirzati puru vui, matri!

LUCREZIA

(Al marito) Pirdunami Alfonso, si nun t’haju mai dittu nenti; prima ca canuscissi a tia io...

‘NZULA

A li curti; a vuliti finiri di fari sti sciniggiati e mi dati u cullieurs e a pariurres? Ma quantu siti brava a ricitari, è certu chi cu me figghiu... Maomettu, ora putiti japriri ‘na scola di tiatru! (Ad Alfonso) Senti, tu nautru signurinellu, va pigghiami sti cosi quantu ni nni jemu e finemu sta commedia. (Ironica) Frati e soru! Ma di unni ci vennu certi nisciuti? E comu recita bona!

LUCREZIA

Vi dissi ca i cosi vi vaju a pigghiu, e di cursa puru, l’impurtanti è chi vi purtati a vostru figghiu.

LORENZU

Pi mia, tutti quantu siti, putiti rricitari sinu a dopudumani, ‘na cosa è certa, chi Agatina rresta cu mia!

LUCREZIA

Ajatìna, parra tu a matri, diccillu comu stannu li cosi.

SUCAMELI

Scusati, staju capennu... bonu? Voli diri chi (A Agatina) tu... si... me figghia?

ALFONSO

(Silenzio generale) Chi è, nuddu rrispunni?

‘NZULA

(Ad Alfonso) Chi è puru vossia ora recita, baruni? E nun vi vrjugnati a fari tutti sti sceneggiati pi un collieurs e ‘na pariurres?

ALFONSO

Oddiu si nni staju capennu ‘na parola, di chiddu ca sta succidennu! (Alla moglie) E allura, sunnu o no frati e soru?

LUCREZIA

Si!

‘NZULA

No!

LUCREZIA

Si, vi dissi!

‘NZULA

E ju vi tornu a dicu no! E finitila ora! E dicitimi cchiù tostu picchì nun vuliti chi me figghiu si pigghia pi mugghieri a vostra figghia!

LUCREZIA

Comu, non vu dissi!

‘NZULA

Ah, si! E... cu sarebbe, me maritu u patri di vostra figghia?

LUCREZIA

Si, propriu così! (Alfonso sta per svenire).

ALFONSO

Alurra io... nun sugnu... Oh, no! (Cade a terra, cominciando a tremare tutto).

‘NZULA

Accussì! E ‘ncuminciamu cu l’autru! (Lucrezia va aprendere un po’ d’aceto).

GATINA

Papà, papà!

SUCAMELI

(Tic e sputi a soggetto) Dicu ju, ni nni vulemu jiri a casa, e lassamu perdiri tutti cosi? Mi sta parennu di fari un sonnu! Viditi pi ‘na partita e carti, chi sorta di manicomiu!(Ritorna Lucrezia con l’aceto e glielo mette sotto il naso).

LUCREZIA

Alfonsu, alfonsu! Rispunni; ju sugnu, Lucrezia.

ALFONSO

(Smettendo di tremare e riprendendosi) Unni sugnu? Unni è, unni è Agatina?

AGATINA

Son qui, son qui, papà!

ALFONSO

Lucrezia, chi è stu discursu di frati e soru?

LUCREZIA

Io...

‘NZULA

Ma viditi chi facci di buttana! E chi recita! Non vi pari piatùsu ddu puureddu di vostru maritu? Ma chi nni vuliti dari a cridiri? E a vostra figghi, nun ci pinsàti a vostra figghia? Chisti discursa di fari su, pi nun mi dari u collieurs e a pariurres? Mettiri ‘nmenzu a me maritu... buonanima, pi nun pagari u debbitu!

ALFONSO

So... maritu... bonanima? (Gli viene di mancare) Oh, no! (Cade a terra e comincia a tremare ancora).

‘NZULA

Ma chi havi chi stautru, cu stu cala e ghijsa?

LUCREZIA

(Prende il bicchiere e glielo rimette sotto il naso). Alfonsu, Alfonsinu!

‘NZULA

Alfonsinu, si! capaci chi ci mittiti puru u pannolinu ora!

ALFONSO

Unni sugnu? Ancora dormu?

‘NZULA

Signor Alfonsu, a voli sentiri a storia, si o no? E a finissi di trimari chi mi fa ‘mprissioni!

ALFONSO

Spicciativi, spicciativi chi ju nun nni staju capennu cchiù nenti.

‘NZULA

Vi stava dicennu da bonarma di me maritu...

ALFONSO

E... allura (indicando Sucameli) iddu... cu è?

‘NZULA

Me maritu!

ALFONSO

(Come se stesse ancora per svenire) Vo-vostru, ma-ma...

SPISIDDA

(Entra, dando un colpo di frusta per fare rumore; sussultano tutti) E allura!

‘NZULA

 (Trasalita) Corpu di sangu a tia e a cu ti desi ‘n manu ssa schifìa! Va finisci di carricari! (Esce).

ALFONSO

Ju, a oj i pinni ci lassu!

AGATINA

(A ‘Nzula) Ditemi, non è che adesso riprendete voi a... recitare?

‘NZULA

Rricitari si! Vi stava dicennu chi chistu... veru è me maritu, ma... u secunnu! U primu, chi era u patri di Lorenzu, murìu cu un incidenti.

LUCREZIA

Allura... (indicando Sucameli) chistu, nun è u patri di... Lorenzu?

‘NZULA

Quali patri e patri! Chistu figghiu da buonanima è!

LORENZU

Me patri, nun è chistu, e ju nun mi chiamu Sucameli; Ginuvisi mi chiamu.

AGATINA

Lorenzu! Lorenzu!

LORENZU

Agatina, Agatina mia!

‘NZULA

(Pensierosa) E... scusati; si ‘nveci u patri di Lorenzu era... stu maritu di ora...

LUCREZIA

Di ora... chi?

AGATINA

Ancora, signora? Non gliel’ho detto che mia madre, poc’anzi aveva le traveggole, farneticava...

‘NZULA

Ura è! E ci scummettu chi ci trasinu puru i sordi!

AGATINA

(Non capisce) I soldi... a chi, a mia madre?

SUCAMELI

Mi sta parennu u cuntu di tri surda. ‘Na cosa è certa, chi cu Baruni è carta non ci jocu cchiù!

ALFONSO

Cu vui! Io nun gjocu cchiù cu nuddu e carti, e si propriu mi veni lu spinnu, voli diri chi ma fazzu cu me mugghieri...

LUCREZIA

Si!

LORENZU

‘Na partita.

‘NZULA

Si, ma... u discursu è bellu e bonu; e u me collieurs e a pariurres?

LORENZU

Matri, comu! Nun è chi... stati schirzannu? Chissi, sunnu gioielli di famigghia! Chi ora spettanu a me... mugghieri... picchì ora, u tempu di nesciri l’incartamenti e nni spusamu! E’ veru Agatina?

AGATINA

Proprio cosi! Perché... (indicando Alfonso) Papà non vede l’ora d’accompagnarmi all’altare; è vero... papà?

ALFONSO

(Va ad abbracciare Agatina) Certu, figghia mia! (Entrano stanchi Caloggero e Spisidda).

SPISIDDA

Finarmenti, finemu di carricari!

SUCAMELI

E nuiautri semu puru pronti.

CALOGGIRU

Signura barunissa, u divanu Luigi tredicesimu, puru l’aviamu di carricari?

‘NZULA

Io dicissi di scarricari tutti cosi, ‘nveci; no viditi comu sunnu ‘mbrazzati? (Rimarrano tutti bloccati, tranne Lucrezia che si porta sul proscenio a chiudere la commedia narrando una piccola morale, frutto della messa in scena).

LUCREZIA

Quantu malancunìa, gioja, e suffirenza; / quanta miseria, ‘mbrogghi e malacrianza. / Cu nasci, cu mori... / cu tradisci anchi si nun voli. / Vizii e corna a mai finiri; / cu chianci e cu fa finta d’un capiri. / ‘Na cosa vogghiu a tutti ricurdari: / si vecchi, nui vulemu divintari, / li vistita da pacenzia avemu di purtari. / E ora a ghjocu finutu e senza maravigghia, / dumannu a tutti: di cu era la figghia? / Di Alfonsu, o di Sucameli? / Vi salutu e... bonu pinséri.

 

Fine

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 8 volte nell' arco di un'anno