Giulietta in Alfa Romeo

Stampa questo copione

Giulietta

In Alfa

Romeo

DI ROBERTO MANDICA (POSIZIONE SIAE: 190975)

e-mail: robertomandica@vodafone.it

COMMEDIA BRILLANTE IN VERNACOLO CALABRESE

CODICE OPERA SIAE: 163836

Personaggi:

TITA:

LETIZIA:

MICO:

GINO:

CANDIDA:

CLAUDIA:

COMMARE MELA:

COMPARE CICCIO:

SACERDOTE:

MECCANICO:

REGISTA:

SUGGERITRICE:

NUTRICE:

DONNE: 7 - UOMINI: 5

I° ATTO:

TITA: ( Entra di corsa in casa tutta affannata con la borsa della spesa) Malanova a mia!!! Puru oggi fici tardu. Speriamo chi me soru, cucinau carcosa, sinnò cu u senti a Micu quando riva e non trova u mangiari supra o tavulu. Letizia!! Letizia, curri ccà!!

LETIZIA: (tipino tranquillo, pure troppo. Fa tutto lentamente persino parlare) Tita, turnasti! E chi succidiu?

TITA: Si spasciau nautra vota a machina ! Ma ora basta, appena Micu è cca bona ci ndaiu e diri che ura mi nda cangiamu. A propositu iddu aundè chi riva, priparasti i mangiari?

LETIZIA: Ieu! E comu faciva…. U sai chi mi cunfundu mi cucinu pi tutti!

TITA: E già, m’era sperdutu chi tu ndai u scunfundiamentu facili!!! Cucinu ieu ma piffavuri almenu conza a tavula, cusì quando trasi e vidi apparecchiatu ci pari che prontu e non iarma.

LETIZIA: (sempre con molta calma) Ci penzu ieu, curru! (si avvia alla credenza per prendere la tovaglia)

TITA: (sarcastica) Chiu chianu!! Chi cusì veloci ti poti pigghiari carcosa nto cori!

LETIZIA: ndai raggiuni a soru. Fazzu cchiù chianu! Chi si sudu mi poti pigghiari puru na polmoniti.

TITA: Tu sudi!! Urtimamenti, cu su ghiacciu chi ndai dancoddu, prima mi vidimu na guccia i suduri, ti avissimu e ziccari ndi na caddara e mi dumamu u focu!!

LETIZIA: E chi mi pigghiasti pi na frittula?

MICO: (entrando di fretta e con molto appetito) Frittuli!! Chi cosa bella chi sentia! Chi mugghieri d’oru chi ndaiu. Mi leggisti nto pinzeru. Avi na iurnata chi pinzu a nu bellu piattu i frittuli. E tu subitu ai provviduto. Brava!! brava!! (baciandole le mani) Grazie Signore per questa donna meravigliosa. Non la meritavo così perfetta!!!

TITA: A finisti Micu!!!

MICO:  Quasi!! Grazi, Grazi pi sta  Santa mugghieri! Finia!!!

TITA: (mandando cenni minacciosi verso la sorella) Haiu ed essiri piddaveru nu pocu Santa mi supportu a tia e soprattuttu non mi nci (sempre alla sorella) sciuppu a lingua a na persona. …E poi, si l’amu è diri tutta…. (sensuale) me maritu si merita chistu e autru!!

MICO: Vabbonu, non di pirdimu in chiacchiri, chi ndaiu na fami chi non viu i l’occhi!!!

TITA: I nimali i panza! U to romanticismu si ferma a nu piattu i pasta e na buttigghia i vinu!!

MICO: (inizia a rovistare nella borsa della spesa) A fami ndavi e ghiessiri assai, pirchì…. sciurbai! Fici puru a rima!!

TITA: E’ si cchiù fissa i prima!

MICO: Ma ieu ancora ne viu…  Tita!!! Tita. Aundi sunnu?

TITA: (non sapendo dove aggrapparsi) undi sunnu chi cosa?

MICO: Comu chi cosa. ( con desiderio) I frittuli!!!

TITA: Bella dumanda!!! A propositu vidi chi a machina si spasciau e mi dassau a pedi!

MICO: Comu si spasciau! Ma si finu a ieri sira era perfetta. Pi quantu a tegnu bbona, u motori non faci mancu rumuru……. parra!!

LETIZIA: Parra? E chi dici?

MICO: Quantu è storta me cugnata!

LETIZIA: Pirchì ora puru i machini ndannu i cugnati?

TITA: Ma Letizia ma puru tu! Ma è mpossibili chi nti ndai e fari sempri pigghairi in giru!

LETIZIA: Ma scusa iddu cusì dissi! E allura i cu parravi i mia?

MICO: Ora i tia! Simmai i mia!

LETIZIA: A mi sembrava!

MICO: A cugnata storta ieu l’haiu, non tu! E si poti sapiri chi ndavi a me machina?

TITA: E chi sacciu! Pari chi sugnu meccanicu. Sacciu sulu chi dopu chi partia mi vaiu o supermercatu si dumau na spia! Ma vistu chi a machina caminava bona, pinzai mi finisciu u giru di cummissioni e mi mi cogghiu prestu prestu a casa, mi ti priparu i mangiari!

MICO: (inizia a pensare a quale guasto possa essere) Na spia dicisti!....

TITA: Si, si! Proprio na spia! Ia o supermercatu fici a  spisa, mi fici nu giru nte negozi, ma u sai quantu sconti chi ndavi. Vitti na gonna …….

MICO: Tita! Va avanti e moviti!

LETIZIA: (fa un passo avanti ed inizia a muoversi)

TITA: E bonu, bonu. Allura aundi era ristatu. A si! Niscia du supermercatu, rimisi a motu e sempri da luci ddumata era. Passai du fruttivendulu, vitti chi c’erunu l’offerti e mi firmai. Ccattai du chili i pira e unu i puma. I puma non mi cunvincivinu ma vistu u prezzu pinzai….

MICO: Va avanti! Sadda, sadda!

LETIZIA: (Inizia a saltellare)

TITA: Letizia ma chi sta facendu?

LETIZIA: Chi sacciu! Micu ti dissi mi saddi e siccome tu non facisti u fici ieu!

TITA: E si mi diciva mi sparu chi facivi ti sparavi?

LETIZIA: No! A capiscia… era nu modu i diri……

MICO: Voli u so tempu, ma i cosi i pigghia?

LETIZIA: Chi ndaiu e pigghairi?

MICO: nenti, nenti! E nu modu i diri. Dassa ma finisciu sinnò ccà non niscimu cchiù! Allura Tita vai avan…… (guardando Letizia cambia frase) … continua cu discursu!

TITA: Allura dopu du fruttivendulu, passai prima da  Cresia e poi da casa i to soru e da luci, sempri dumata era. Mi vardava fissu! Pariva chi l’aviva cu mia!

MICO: Ma non sentisti nuddu rumuru.

TITA: Nenti! A machina iva perfetta!

MICO: E’ stranu…. E poi?

TITA:  A poi appena mi ndi stava vinendu pa casa e rivai vicinu a Banca, i corpu si stutau e non ci fu versu mi parti cchiù!

MICO: ma Tita e i frittuli?

TITA: Ma è mpussibili chi sempri o mangiari penzi? Ti staiu spiegandu chiddu chi ndavi a machina e tu penzi e frittuli!

MICO:   Ma siccomu non nominasti a macelleria…..

TITA: E va beni mi spirdia mi ta nominu! Non pinzava chi vulivi sapiri puru i fisserii!

MICO: Mi facisti nu discursu i menzura. Mi cuntasti tuttu u giru chi facisti, mancava sulu mi mi dici nomu, cugnomu e codici fiscali i tutti chiddi chi cuntrasti e giustu chi frittuli ti facisti u scrupulu!

TITA: Ma dassa stari e penza  a machina. Varda, t’avvertu chi su dannu è assai, cacciti da testa chi a giusti! Ta vindi e ndi ccattamu una nova!

MICO: Mi mi cangiu a machina? Tu si paccia ieu chiuttostu cangiu mugghieri!  (pensa al danno) E chi ci potti pigghiari. Na spia russa dumata…

TITA: Ma quali russa! Cu du dissi? A spia era  arancioni!

MICO: Arancioni! Ma è stranu, i spii di guasti solitamente sunnu sempri russi. Ma Tita c’era carchi disegnu nta spia?

TITA: No. C’era sulu stu tundu arancioni dumatu!

MICO: Aspetta nu minutu. Ma a machina a pigghiau carcunu i sta matina?

LETIZIA: Si, a pigghiau  Ginu!

MICO: Allura capiscia tuttu!

TITA: Chi capiscisti! Varda non ci iettari a curpa o figghiolu si si spasciau a machina. U fattu è chi ormai l’hamu e cangiari chi si fici vecchia!

MICO: E torna. A machina non avi nenti! E chi a tia Tripodi ta rialau a patenti.

LETIZIA: Ta rialau? E pirchì a mia non ma vosi dari mancu si cia pagava u doppiu!

TITA: Ti spirdisti pirchì? Appena partisti e ti dissi mi giri a destra, tu isti a sinistra e ti ziccasti sutta o camiu parcheggiatu, chi mi vi tirunu eppiru e viniri i pomperi!

LETIZIA: E chi voi, mi cunfundia.

TITA: E tu troppu ti scunfundi! (rivolto al marito)  allura si a machina non avi nenti comu dici tu,  pirchì si dumau a spia e mi dassu a pedi?

MICO: Pirchì i machini non vannu ad aria e si tu e  to figghiu non ci mintiti a benzina, chidda prima o poi finisci. Foragabbu mancu a spia da benzina canusci! Va bbonu dopu chi mangiu vaiu ieu, ma ora pigghia ssi frittuli !!

TITA: Ma pirchì non sunnu nta borsa?

MICO: Ne vitti!

TITA: Letizia, i pigghiasti tu?

LETIZIA: Ieu…….. no! Non è chi pigghiaru strata!

MICO: Pigghiaru strata! E chi ndannu i pedi?

TITA: Pi cuscienza du pediceddi l’era cattatu!

MICO: Puru i pediceddi cattasti!!! Brava!! Bravissima, però ora vidi aundi i zziccasti chi haiu e mangiari. 

TITA: Si non sunnu intra a borsa voli diri chi ci dassai a macelleria! Piacenza,  dumani  mi scuntu cu carchi chilu i saddizzu!

MICO: E ora chi mangiu, testi …

LETIZIA: Cugnatu non essiri scustumatu chi sugnu ancora signurina!

MICO: E si continui cu ssa flemma, ora u trovi a nu fissa chi ti marita 

LETIZIA: Prima o poi u trovu o me principi azzurru, non ti proccupari. Dassa mi vi dassu stari a maritu e mugghieri. Ieu vaiu nda me stanza. appena è prontu mi chiami. (esce)

TITA: Sarà fatto duchessa!! Ma varda chi mi mbattiu cu chista. Dassa mi vaiu e mi preparu na nzalatedda i pumadoru e vistu comu iru i cosi, pi oi ndi ranciamu cusì!

MICO: ( deluso ed incavolato) Certu chi si curiusa. Tu a fai facili. Ieu ndaviva già u sapuri di frittuli nta bucca e ora mi dici mi mangiu pumadoru!! Muggheri ingrata!!!  Ora capisciu pirchì u Signuri scegliu a vui fimmini mi parturiti.

TITA: Si….. e pirchì sentimu?

MICO: Pirchì si a parturiri eranu i mariti accumora i figghi, nascivunu tutti chini i disii  pi curpa vostra. E chista da frittula era piddaveru brutta!!!

TITA: Certu chi comu a fai tragica tu, na faci nuddu! E comu cangi idea nti na botta!!! Signore di qua…. Santa muggheri…..  non la merito…

MICO: Ndai ragiuni Tita! Chiddu chi uni dici, non si l’avi e rimangiari (rivolge lo sguardo al Cielo) Signore…. Signuruzzu bellu. Ti confermu chiddu chi ti dissi prima: Io na muggheri cusì non ma meritu. Ripigghettilla piffavuri!!!

TITA: Bravu!!! . Sai chi ti dicu… oggi sciopiru. Non cucinu!! (esce)

MICO: Eccu ddocu. E ora comu fazzu? Sedotto dalla frittola e bandunatu !

GINO: (vuole fare l’attore ed entra recitando un passo di Romeo e Giulietta) Lui si prende gioco
di cicatrici, che non subirono mai ferita. Ma dolce! Che luce è quella che viene attraverso la finestra?

MICO: (Osserva il figlio senza capire che sta recitando e corre alla finestra) Nenti, fisserii. U lampioni da strada chi rifletti intra. (torna verso il tavolo)

GINO: (continua a recitare) E’ l’est

MICO: Cu è?

GINO:  e Giulietta

MICO: E cu catinazzu è  Giulietta?

GINO:  è il sole.

MICO: U suli? Ormai dumani, pi oi a iurnata finiu ed è quasi ura mi ndi curcamu!

GINO:  Sorgi, bel sole e uccidi la luna invidiosa,

MICO: Ma chi malanova sbantasii!! Ca ieu ora finia mi lavuru e tu voi mi tornu subitu senza mancu mi mi curcu.

GINO: Che è già stanca e pallida per il dolore.

MICO: Si na finisci mi fai u cretinu u duluri tu fazzu sentiri  ieu, cu nu corpu nta testa!!!!

GINO: (interrompendo la recitazione) Ma papà!!! Cu tia è sempri a stessa storia. E’ mpussibili chi non capisci chi quandu staiu recitando, mi trasformu!!!!

MICO: Statti attentu non mi ti llongunu i ricchi e mi ti spunta  a cuda, pirchì poi diventi a tutti gli effetti,  nu sceccu mpatentatu.

GINO: Quantu si scemu!!! Io in questo momento sono un Montecchi!!!

MICO:  Tu in questo momento, si nu muntatu…. I ciriveddu.

GINO: Quantu è brutta a nguranza! E’ cchiù brutta da fami.

MICO: Eccu!!! U vidi chi parri sempri assai. A quandu a quandu, m’era sperdutu du mangiari, tu mi l’avisti ricurdari!!

GINO:  Forsi ca compagnia da parrocchia ndi pigghiunu o teatru!!!

MICO: E’ cchiù facili chi vi pigghiunu o circu!!! E Si vi chiudunu nti na gabbia, vi buttati i nocciolini.

GINO: Quantu si cretinu. Io diventerò famoso! Sarò il nuovo Raul Bova. Guadagnerò milioni di euro a film! Mi sentu già i sacchetti chini!!

MICO: Cachiti!

GINO: Guarda che portamento (inizia a passeggiare goffamente quasi effeminato) Senti che impostazione di voce e che sguardo penetrante. Basta un mio sguardo e voilà, le donne sono mie.

MICO: Statti attentu cu ssù sguardu. Non mi penetri assai e mi menti incinta a carchi povera figghia i mamma.

GINO: Quantu si spiritusu….. Statti tranquillo chi stu periculu cu mia non ccè! A mia i fimmini  i cadunu nte pedi!

MICO: E allura figghiu lavattilli belli puliti. Pirchì si non morunu ca botta, ponnu muriri ca puzza e ndi dassi a tutti veduvi!

GINO: dassa mi ti dassu stari chi tu non poi capiri i sti cosi. Pirchì si ti ntindivi puru nu pochiceddu, u capiscivi subbitu chi davanti a tia c’è u novu Alessandro Preziosi (Atteggiandosi esageratamente)

MICO: Cchiù chi Alessandru Manzoni a mia mi stai ssumigghiandu a Petru Marrazzu!

GINO: Petru cui? Ieu a stu attori no sentia mai!

MICO: Nu grandi attori! Faciva film i guerra! E chi guerra!

GINO:Dassa mi vaiu pi mi studiu u copioni, chi cchiù tardu aiu e iri pi provi.

MICO: A propositu di to nisciuteddi! Caru Raviolu di Bova supra, quando pigghi a me machina, sei prigato mi nci fai benzina! Chi si non sai i machini non vannu ad aria.

GINO: Benzina? E cu quali sordi?

MICO: Comu cu quali? Cu tutti sti milioni  chi nda nte sacchetti, non mi diri chi non trovi 10 euri pa benzina, fammi u favuri?

GINO: Sfutti! Sfutti. U sai chi ti dicu, chi  a to machina cunzuma assai e chi rivau l’ura mi nda cangiamu cu una cchiù economica.

MICO: E torna cu stu cangiari! Ma chi va parrastivu cu to mamma?

GINO: Pirchì tu dissi puru idda? Ma vidi chi non ci voli tantu mi si capisci chi è ura mi ti cacci nda vecchia alfa  e mi ndi ccattamu una a l’urtimu gridu. Na bella tedesca oppuru una giapponesi., Vitti du modelli chi mi piacinu

MICO: A machina è comu na fimmina! E siccome a mia i fimmini mi piacinu taliani a machina mia ndavi e iessiri taliana. Viva l’Italia (comincia a cantare l’inno di mameli)

GINO: Vabbonu! Comu vo tu, basta ca cangiamu!    (esce)

CANDIDA: (entra, con in mano un libro di preghiere ed una corona del Rosario)  Ciao papà.

MICO: Ciao figghia!!! Scummetu chi ti pigghiau a fami e stavi iendu mi prepari carcosa!

CANDIDA: Le preghiere sono il mio pane quotidiano! Vuoi pregare con me?

MICO: Vulissi, ma non pozzu!! A debulizza non mi iuta mi mi concentru.

CANDIDA: Ma il Signore disseta quanti si avvicinano alla sua Fonte.

MICO:  Ma ieu non haiu siti. Haiu fami!!! Fami!!!! To mamma trasiu in scioperu e ieu ndaiu na fami chi non viu i l’occhi!!

CANDIDA: E tuttu chistu è u problema!!

MICO: E ti pari pocu?

CANDIDA: Ma ora ci pensu ieu!

MICO: Brava figghia!!! Va beni tuttu pi mia! Puru na zzalata i pumadoru!!!

CANDIDA: Ma chi capiscisti: Ci penzu ieu mi ti iutu a trovari a concentrazioni mi preghi puru diunu!!!

MICO: Senti Candida, Forsi non ndi capiscimmu! Tu fai chiddu chi catinazzu voi, ma ieu si entru 5 minuti non mangiu carcosa, cuminciu a mentiri nta bucca tuttu chiddu chi mi veni a paru! Ncuminciadu di to libri!

CANDIDA: Pregherò per la tua anima! La carne è debole ma lo spirito è forte!! (Va in camera)

MICO:  Ma dicu ieu (rivolto al Cielo) Vistu ca fimmina ta riservasti pi tia, Almenu u masculu mu potivi fari crisciri ca passioni pa cucina inveci du teatro. Cusì iddu cucinava e ieu ci faciva l’assaggiatori ufficiali.  (suona il campanello e va ad aprire) A Claudia tu si, trasi

CLAUDIA: Bonasira don Mimmu, Ginu c’è.

MICO: Cui Raviolo! Si è da intra.  si sta ripassando a sceneggiatura.

CLAUDIA: Vu dissi chi forsi di pigghiunu o teatru. Avi e viniri nu produttori mi ndi varda.

MICO: E chissu chi produci? ( con grande fame) Furmaggi? Prosciutti? Durci? Chi cosa? Chi cosa?

CLAUDIA: nenti i tuttu chistu! Produci spettacoli teatrali. E poi megghiu non mi sentu parrari i mangiari ……..

MICO: A cu ciu dici!

CLAUDIA:  pirchì sugnu china.! Me mamma stasira fici maccarruni cu sugu du maiali!!

MICO: Maccarruni……… cu sugu…….du maiali….  (ha un principio di mancamento)

CLAUDIA: Chi nd’aviti?

MICO: Nenti, nenti, non ti schiantari! Sulu mi sentu nominari u mangiari, mi sentu mali!

CLAUDIA: Su pisanti ca sira u sacciu, ma chi voliti,  chisti sunnu i spili i me patri e da me mamma u ncontenta sempri. e vui chi mangiastuvu?

MICO: Testi i….. nenti figghia!!! Nui a sira ristamu liggeri. I quando u medicu mi dissi chi ndaiu u polisterolu iaddu, a sira prima mi ndi curcamu, ndi mbivimu u tè e simu appostu.

CLAUDIA: E vi basta! E comu faciti. Ieu muriva si non mangiava carcosa a sira

MICO: (sforzandosi di imitare la propria figlia)E cara figghia!le preghiere sono il mio panino quotidiano. Dassa mi vaiu e mi recupiru a machina(esce)  

CLAUDIA: ( apre il copione ed inizia a recitare la parte di Giulietta) Non altro che il tuo nome mi è nemico. Tu sei te stesso, anche se tu non fossi un Montecchi.  (entra Gino ed inizia a recitare con Claudia) Oh prendi un altro nome! Che cos’è Montecchi? Non è una mano, non un piede, non un braccio, non una faccia, Nessun’altra parte appartenente ad un uomo. Cosa c’è in un nome? Ciò che noi chiamiamo rosa, Chiamata con un altro nome, profumerebbe come dolce.  Così Romeo, se non si chiamasse Romeo, Manterrebbe quella cara perfezione che possederebbe, Senza quel nome.  (Entra Letizia) Romeo butta via il tuo nome; E in cambio di quel nome, che non è parte di te, ……Prendimi tutta.

GINO: Ti prendo in parola. Chiamami non altro che amore, e io sarò ribattezzato;

LETIZIA: (Fraintendendo) Oh!! A cu pigghi tu! Chi ancora non niscistuvu da scorcia i ll’ovu! Cercati mi vi dati na carmata, chi ancora siti figghioli! E tu Claudia, na signurina i bona famigghia comu a tia, chi dici sti cosi!! 

CLAUDIA: Ma chi capiscistivu signurina Letizia.

LETIZIA: Chi capiscia? Chiddu chi vitti!! Bella mia non pirchì aiu carchi annu cchiù i tia, ma puru ieu soffru i pressioni iadda!! Ancora non rivau u momentu nostru, e ndavimu aviri piacenza! Si proprio si troppu agitata e non ci a fai mi ti tratteni, fai comu fazzu ieu: mbiviti bagghiolati di camomilla chi ti carma, ti carma, garantitu chi funziona!

GINO: Ma zia, chi dici?

LETIZIA: Statti zittu tu, chi si ti vidiva  to mamma non ta faciva sulu mbiviri, chidda inchiva na vasca i camomilla e ti cala ddà intra!

CLAUDIA: Ma signurina Letizia, chi capiscistuvu, chista è a parti i Giulietta e Romeo, gli innamorati di Verona,  chi ndi stamu priparandu pu provinu. Forsi ndi pigghianu o teatro Cilea. Ma scusati si sugnu nu pocu invadenti: Ma pirchì, vistu chi soffriti cusì, ancora non vi maritastivu?

LETIZIA: E figghia, pirchì? L’amuri è comu n’arbiru di frutta. A fimmina è comu na bella pira! E u masculu  u contadinu, e u contadinu, quandu  cogghi a frutta?

CLAUDIA: Quandu è matura!

LETIZIA: Brava. E quindi voli diri chi ieu ancora non maturai abbastanza.

GINO: (guardando la zia dalla testa ai piedi) Oh zia! Mi schiantu chi si spetti nautru pocu autru chi maturi, nfraciti!!! e poi si! chi non ti cogghi nuddu!

LETIZIA: Comu ti permetti scustumatu!

CLAUDIA: Ma signurina non pinzastivu mai mi mintiti n’annunciu ndi carchi rivista pi matrimoni!

LETIZIA: Veramenti no!

GINO: Vabbonu zia, nui ti salutamu chi ndavimu iri e provi. (escono)

LETIZIA: Ma du scustumatu i me niputi, non è chi dissi na fisseria, si spettu ancora, rischiu mi restu sula! e si pigghiu i paroli i Claudia?  Chi c’è di mali! U cchiù pozzu perdiri nu pocu i tempu e poi pari chi firmu carchi cuntrattu, si non  mi piaci u salutu e cangiu aria! Vidimu si trovu chiddu chi faci pi mia. (sfoglia il giornale e trova quello che stava cercando) Eccu, eccu! U trovai.  Annunci gratuiti.   (corre al telefono) Ma spetta nu minutu, comu ci dicu? Si ci dugnu u me nomu sicuru u veni a sapiri me cugnatu e chiddu a scusa voli mi mi pigghia in giru. Però puru si cambiu nomi appena vidunu l’indirizzu sa capisciunu u stessu chi sugnu ieu e fazzu doppia mala figura!!!..... e comu fazzu? Aspetta mi vinni na bella idea. (compone il numero) Pronto, buongiorno, Vorrei fare un annuncio sul vostro giornale, come dite? Un necro…logio? …… ma vardate, veramente non vorrei simbrare razzista ma lo priferisco bianco come a mia, necro proprio no! Comu? Morto! Ma scusate che cosa lo voglio un marito morto? Me lo bugghio! ……E certo che stavo parlando di annuncio matrimoniale. Allora scrivite: “ Giulietta 69 cerca bel Romeo per storia seria e duradura” ….. Come? …..Ma  Fati come volete o duradura o duratura….. basta chi dura! A signorina, visiono a casa mia, perché mi nescio mi sconfondo. L’indirizzo, viale dei cuori infranti 17, Prunella di Melito Porto Salvo. Grazie e arrivederci. (Appoggia la cornetta) Eccu fattu ora non mi resta chi mi spettu. Tuttu stu traficu mi fici agitari, dassa mi mi fazzu na bella camomilla (esce)

CANDIDA: (entra in scena recitando le sue preghiere)  Santa Maria, prega per noi, Santa Vergine delle vergini, prega per noi. Madre purissima, prega per noi, Madre castissima, prega per noi

TITA: (entra in scena è ancora arrabbiata con il marito) Candida,  e chi fai ccà tutta sula?

CANDIDA: Approfittai chi c’era nu pocu i paci e mi stava dicendu i me preghieri.

TITA: Brava figghia! Pregamu, pregamu o Signuri mi nci cangia a testa a chiddu to patri, chi mi faci nisciri paccia!

CANDIDA:  Mamma, u Signuri si ndavi e priari sulu pirchì ndi amau cchiù da so vita e no mi ndi faci cortesie!

TITA: Giustu figghia!

CANDIDA: Preghiamo: San Giuseppe

TITA: Prega per noi!

CANDIDA: Santa Maria

TITA: Prega per noi.

CANDIDA: Santi Pietro e Paolo

TITA: pregate per noi

CANDIDA: Santi Silvano e Nereo

TITA: Cangiati a  testa du maritu meo!

CANDIDA: Ma mamma!!

TITA: Scusa figghia  mi fuiu!

CANDIDA: (con tono di disappunto) San Pio da Pietrelcina

TITA:  Cangilu già i dumani matina!

CANDIDA: Basta! Non è modo chistu i priari! E chi ti dissi finu a ora?

TITA: E figghia ndai ragiuni, ma senza mu vogghiu, i richiesti nesciunu suli da bucca. Ma figghia, capisciu chi una ndai è priari, ma non ti pari chi si nu pocu troppu esagerata. Non è ura mi nesci e mi ti trovi  nu zitu, hai quasi diciotto anni, è ura mi penzi mi ti sistemi.

CANDIDA: Veramenti mamma ci staiu pinzando o me futuru, anzi u me cori è già occupatu!

TITA: Piddaveru figghia! E dimmi, dimmi è i bona famigghia?

CANDIDA: A megghiu chi esisti. A famigghia perfetta!!!!

TITA: Perfetta!!! Però prima mi damu u consensu, l’amu e canusciri. Eh si non di piaci? Si è nu malu figghiolu?

CANDIDA: Mu vidi avissi e fari nu viaggiu sola andata e non è dettu chi è sicuru chi rivi dritta a destinazioni e capaci chi nda fari carchi lunga sosta mi ti purifichi!!

TITA: A facci tua e non tu sciglivi cchiù luntanu!  Vabbonu capiscia ti dassu  tranquilla, vaiu in cucina. (esce)

CANDIDA: (riprende a leggere le proprie preghiere e SUONA ILCAMPANELLO) E cu è a sta ura? (va ad aprire) Bonasira cummari.

MELA: (la classica vicina pettegola) Ciau Candida, (si guarda attorno con aria curiosa) Chi tutta sula, comu mai?

CANDIDA: me mamma è da intra e me patri nisciu, vuliti mi va chiamu?

MELA: No non c’è bisognu! E tu chi fai?

CANDIDA: Prego! Ma dicitimi chi vinistu a fari? Vi servi carchi cosa?

MELA: No, e chi sta matina u postinu purtau a posta e siccomu non truvau a nuddu va ritirai ieu.

CANDIDA: Grazi cummari, datimi ccà!

MELA:Comu ma desi, va purtai. Ci mancava sulu mi leggiu a posta vostra!

CANDIDA: (con una leggera ironia)U sacciu cummari, ca vui siti una chi a riservatezza a canusciti bona.

MELA: E cu vi scriviu? Se lecitu.

CANDIDA: Nuddu in particolari, a solita pubblicità chi riva!

MELA: Ma si non mi sbaglio non c’era na littira da curia pi vui?

CANDIDA: E menu mali cummari, chi comu  va desi ma purtastivu, pirchì si pocu, pocu a vardavuvu, accumora vi avissivu fatti i fotocopi!

MELA: Capiscia mi ndi vaiu, ndi vidimu nautru mumentu e salutatimi e vostri.

CANDIDA: Vi servu grazi. Arrivederci.  (rientra in scena) Chi pittegula, u Signuri ma pirduna!Vidimu si è chiddu chi spittava. (ha n mano una lettera della curia. La  apre ed inizia a leggerla) “Gentilissima Candida, vengo a conoscenza con immensa gioia, de tuo desidero di iniziare un cammino di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Ho già contattato la Madre Superiora del Convento di Reggio Calabria che mi ha confermato la disponibilità ad accoglierti nella struttura dove inizierai il cammino da te scelto. L’unico ostacolo al momento sembra essere la tua minore età che non ci permette di accogliere direttamente la tua richiesta senza il consenso di chi esercita la patria potestà. Per questo ho incaricato un mio rappresentante, un testimone della fede, a recarsi direttamente presso la tua abitazione a parlare con i tuoi genitori e nei prossimi giorni sarà da te. Abbi fede e continua a pregare. ” Non ci pozzu cridiri u Vescuvu in persona mi scriviu. Speriamu chi me genitori capiscinu e non fannu stori supra e me scelti. Vabbonu dassa mi vaiu nda me stanza e mi continu i me preghieri. (esce)

MICO: (entra tutto fasciato) Aih! Aih! Comu mi combinai. Mi sentu tuttu ruttu! Aih a testa! Aih, i brazza! Aih i gambi! Aih a vaddira!

TITA: (entrando in scena) Micu, Micu e comu ti combinasti?

MICO:  E comu mi combinai? Mbistia!

TITA: Ca machina?

MICO: No cu triciclu!

TITA: Cu chi?

MICO: Dassa perdiri. Certu chi mbistia ca machina.

TITA: E ti ciuncasti?

MICO: No, mi vistia cusì pi seguiri a moda!

TITA: E u dissi sempri chi tu si ngurrutu!

MICO: Sicundu mia ci passi quattro punti a to soru. Ndavi essiri nu fattu ereditariu. Certu chi mi ciuncai, no vidi comu sugnu, mi sentu tuttu mbuddatu!

TITA: Certu chi ormai chi ti trovavi ti l’eri potutu puru mbuddari su mussu i purceddu chi ti ritrovi, almenu pi na para i iorna ti stavi zittu!

MICO: Senti Tita, vidi chi si non eri ristatu senza benzina ieu non sulu avissi mangiatu ma non m’era succidutu nenti.

TITA: Ma si poti sapiri comu succidiu?

MICO: Passai mi pigghiu nu bidoni i benzina e a machina, comu pinzava ieu, partiu a primu corpu! Mi ndi stava vinendu pa casa pigghiai a calata da banca, appena rivai nta curva ia mi frenu, ma a machina non frenau e niscia fori strata. A Spasciai tutta  e mi pizziai puru ieu.

TITA: Non ci faci nenti, mi sciucau a gula mi ti dicu chi era ura mi ti cangi a machina e tu, nenti. Anzi comu dicevi: “cangiu mugghieri megghiu” Ora chi minasti chi corna a cangi!

MICO: Ma è stranu, i freni l’aviva cuntrullati na para i iorna fa ed erunu boni! E u pedali du frenu funzionau correttamente eppuru scivulau comu quandu unu scivola supra a na macchia d’ogghiu.

TITA: (capendo cosa era successo) Coomu dicisti? Comu si c’era ogghiu!

MICO: (intuendo che la moglie sa qualcosa) Tita, pirchì fai sta facci?

TITA: (sempre più imbarazzata) Chi facci! Ieu non staiu facendo nudda facci!

MICO: Tu a mia non mi pigghi pi fissa! Parra chi ci pigghiau a me machina!

TITA: Micu, non ti rrabbiari e ragiunamu! Prima quandu ti cuntai chi si spasciau a machina, mi spirdia mi ti dicu na cosa.

MICO: Non mi fari perdiri autru tempu e vai subitu o fattu!

TITA: Si, ma mi ndai promettiri chi sta carmu!

MICO: Tita!! Moviti.

TITA: Allura aundi era rivatu….

MICO: O fattu chi s’era stutata a machina davanti a Banca e chi ti ndi vinisti pa casa.

TITA: Eccu chiddu chi mi sperdia. Prima mi mi ndi vegnu pa casa, cercai ma giustu ieu…

MICO: Zittu, zittu…. Tu chi non canusci mancu a spia da benzina volivi giustari a me Giulietta. E sintimu…. (con un tono di quello che non sa se è meglio sapere o non sapere) chi facisti!!!

TITA: Quandu vitti chi non caminava, pinzai chi forsi i roti si erunu bloccati e ci passai nu bellu pocu d’ogghiu i liva a tutti e  quattro !

MICO: Chi facisti? Varda ieu carchi sospettu chi eri scemiatu na stanpa l’aviva, ma ora sugnu sicuru chi si tutta scema!!!! Maliditta a tia ca nautru pocu mi eri mmazzatu. (rivolto al Signore) Senti Tu! Cu tuttu u rispettu chi pozzu aviri nte to confronti. Ma o ta pigghi  i to spontanea volontà o ta mandu ieu cu na bastunata nto ciriveddu!!  

TITA: E quantu a fai tragica. Mancu mi era usatu ogghiu i semi.

MICO: Non nenti a mazzu a mazzu (inizia a rincorrerla per la stanza e suona il campanello)  Cu è? A compari Cicciu vui siti! Facitimi a cortesia, turnati natri  5 minuti, quantu mazzu a me muggheri!!!

CICCIO: Mpari Micu, facitimi trasiri chi vinni propriu mi vi iutu!

MICO: Grazi compari non c’è bisognu! A mazzu sulu, sinnò non c’è soddisfazioni!

CICCIO: Chi capiscistivu! Vi iutu ieu mi vi giustati a machina senza mi cacciati n’euru!

MICO:Comu, comu! Trasiti e sittativi chi a cosa è interessanti! Tita vatindi nda intra e spera sulu chi compari Cicciu, ndavi a soluzioni sinnò ti poi fari a fossa!

TITA: Bonu, carmiti quantu traficu pi na machina vecchia!! (esce)

MICO:allura cumpari dicitimi!

CICCIO: Compari Micu, si vui vuliti, ieu canusciu a na persona assai importanti, (fa un gesto con le labbra di chi sa ma non può dire tutto)

MICO: (ripetendo il gesto)  E cu è?

CICCIO: E su vu potiva diri, chi vi faciva fari u signu!

MICO: sacciu i catinazzi i signa e non signa. A mia mi pariva chi vi mangiava u mussu!

CICCIO: A pirchì a vui quandu vi magia u mussu faciti tutti sti screpiti!

MICO: E non vidistivu nenti. Pinzati inveci chi cumbinu quandu mi mangia u cu….

CICCO: (lo guarda esterrefatto)

MICO: (capisce di stare esagerando e si da un freno) Allura mi stavuvu dicendu: (ripete il gesto convenzionale)

CICCIO: A si! Chista persona importanti, si vui vuliti vi poti mandari a nu santu cristianu, chi vi faci i testimoni chi na machina vi tagghiau a strata e vi iettau fora strata. A poi ci penza l’avvocatu nostru mi vi faci pigghiari i sordi mi vi giustati a machina.

MICO: E si poti fari?

CICCIO: (rifacendo il solito gesto) Stati tranquillu!

MICO: e chistu voli pagatu?....

CICCIO: Nenti, non voli nenti! A chistu ci piaci mi iuta o prossimu!

MICO: Grazi compari Cicciu, mi sarbastivu!

CICCIO: Vabbonu ieu mi ndi vaiu, facitimi sapiri quandu ci sunnu novità (esce)

MICO:Non vi preoccupati e pinzeru meu mi vi tegnu aggiornatu. Vi salutu

TITA: (rientrando)Allura, chi ti carmasti?

MICO: Ringrazia a compari Cicciu!

TITA: E chi ti dissi i cusì interessanti mi ti carma?

MICO: Fatti mei. Tu combinasti già abbastanza guai!

TITA: Vabbonu, mi vogghiu fari pirdunari. Ora iamu nta cucina e ti preparu na bella parmigiana comu a fazzu ieu

MICO: E vistu chi ti trovi mi fai puru 4 pipi chini! (escono)

GINO: (entra assieme a Claudia) Claudia, non ci pozzu cridiri, comu dissiru?

CLAUDIA: Chi simu bravi e mi chiamami a stu  Regista chi sta cercando attori giovini comu a nui.

GINO: Ma tu mmaggini si ndi pigghiunu nti na compagnia professionista!

CLAUDIA: Diventamu famosi e poi ndi vidunu a televisioni, o cinema, o teatro.

GINO: E chi facimu? Telefonamu?

CLAUDIA: Chiama tu?

GINO: No, chiama tu chi mi vergognu!

CLAUDIA: Appostu simu! U fai forti l’attori si ti vergogni. Dammi u numiru. (compone  il numero) Pronto. Buonasera, parlo con il Maestro Tartaglia. Io, la chiamo perché assieme ad un mio amico vorremmo entrare a far parte della Vostra compagnia teatrale. Il  numero mi è stato dato da un vostro collaboratore che ci ha visti impegnati a fare le prove di Romeo e Giulietta nella nostra Parrocchia. Si io sarei la Giulietta ed il mio amico Gino Fa la parte di Romeo. Come dice? Stava cercando proprio una ragazza per la parte di Giulietta! E per Gino? Se va bene vedrà come inserirlo, anche in una parte che non sia quella di Romeo!

GINO: va beni! Va beni u stessu. Daltrondi tutti cuminciaru da gavetta!

CLAUDIA: Come dice, vuole venire a trovarci a casa per conoscerci meglio! (mettendo la mano sulla cornetta) Aundi ci dicimu, ccà o ndi mia?

GINO: Megghiu ccà!

CLAUDIA: Segnatevi l’indirizzo: Via dei cuori infranti nr. 17 - Prunella di Melito Porto Salvo. E quando pensate di venire? La prossima settimana va bene saremo qui ad aspettarvi!

GINO: Non ci pozzu cridiri. U nostru sognu si avvera

CLAUDIA: Non iamu i fretta chi ancora non di scigliu. Ora vaiu a a casa e mi ripassu megghiua  a parti. Avimu ed essiri perfetti.

GINO: Vai, chi puru ieu mi mentu sutta e comunque da ora finu a prossima settimana provi tutti i iorna:

CLAUDIA: Sicuru! Ciao (esce)

GINO: (Prende una tovaglia e si avvolge il corpo ed inizia a recitare) Essere! O non essere! Romeo o non Romeo questo è il dilemma!

MICO: (entra tutto fasciato ma sazio) Aih, aih! Chi iurnata!

GINO: E comu ti combinasti?

MICO: (notando il figlio) Comu mi combinai ieu? Ma tu ti vidisti?

GINO: Presto inizierò la mia carriera, sarò il nuovo Proietti!

MICO: Si voi fari u proiettili almenu trova na bella pistola mi ti spara luntanu. Bonanotti e non fari macellu!

GINO: Vaiu e mi curcu puru ieu chi dumani si lavora!

MICO: Tu si chi lavuri! Va curchiti chi fai cchiù veduta. Proiettili!!! (escono)

FINE I° ATTO

 

                 

II ATTO

LETIZIA: (Entra in scena accennando ad un motivetto allegro ma è molto nervosa) Fiorin Fiorello l’amore è bello vicino a te……. Mi fa sognar, mi fa tremar, chissà perché……E quando arrivi, io sarò tua e tu il mio re…. ( suona il campanello) mamma mia! Vo vidiri chi rivau! E chi fazzu! Chi ci dicu! Comu mi presentu!  (suona di nuovo il campanello) Oh e comu insisti, avi ed essiri nu tipu focosu.

TITA: (entrando dalla cucina) Letizia, no sentisti chi sonaru?

LETIZIA: Sonaru?

TITA: Sonaru, sonaru!

LETIZIA: E cu è?

TITA: Si non vai mi iapri comu facimu mu sapimu!

LETIZIA: Ma ieu mi scunfundu! (suona di nuovo il campanello)

TITA: Vai e iapri subitu!

LETIZIA: Dassa mi nci iapru non mi si penti e mi si ndi torna dundi vinni! (Apre e con tono di disappunto) A cummari Mela, tutta vui eruvu?

MELA: Cummari Letizia, chi voli diri, tutta vui eruvu! E pirchì cu aviva ed essiri?

LETIZIA: Eh….. nuddu, ca cu vuliti mi era? Vi salutu, vaiu nda intra! (esce)

MELA: Cummari Tita, chi ci vosi mi apriti!

TITA: Scusati cummari ma pinzavumu chi eranu chiddi chi vindunu inciclopedii!

MELA: Ma no sapiti chi a chist’ura sugnu ieu chi passu mi sacciu si aviti bisognu i carcosa.

TITA: Apposta!! .. eh…. No!, vuliva diri chi non aviva dubbi chi vui passavuvu mi sapiti………. .

MELA: Cummari Tita, urtimamenti ndi sta casa troppu traficu viu…. Non chi a mia m’interessa…

TITA: ( con sarcasmo) Nooo!! Chi diciti. Ca vui siti una chi vi facistivu sempri i fatti vostri!

MELA: U potiti diri forti. Ieu na fici mai a pettegola. Simmai sugnu una chi ci piaci mi teni tuttu sutta controllu! Ma comu mai vostra soru era vistuta….?

TITA: (interrompendola) Ma pirchì a vui vi risulta chi solitamenti è spughiata?

MELA: Chi cintra! Ieu ntindiva…. vistuta comu si avi e iri a carchi parti!

TITA: E scusati vistu chi vui non siti pettegula, chi u voliti sapiri  a fari?

MELA: Sulu mi tegnu tuttu sutta controllu!

TITA: A già! Chi su storta! No sacciu, forsi ndavi e iri piddaveru a carchi parti

MELA: e vui non sapiti aundi?

TITA:  Me soru è randi e vaccinata, non pi forza mi avi e diri a mia chiddu chi faci!

MELA: E comu faciti mi resistiti! Chiamatila chi ciù dumandu ieu.

TITA: Dassati stari cummari e si passastivu sulu mi sapiti si ndi servi carcosa, vi dicu chi simu appostu cusì!

MELA: Va beni, capiscia, non c’è bisognu mi vi raggiati! Si non vi servi nenti, mi ndi vaiu. Ndi vidimu cchiù tardu!

TITA: Iti, iti e si non potiti turnari, non vi faciti problemi chi nui non nda sintimu pi nenti!

MELA: Non mi si dici mai! E vulivuvu non mi dormu a notti! (esce)

TITA: Ma dicu ieu na vicina cusì curiusa, giustu, giustu a mia mi ndaviva e capitari. (suona il campanello) Vidimu chi autru ci manca a sta piula! Chi vi manca?

SACERDOTE: A me nulla! E questa casa Cinquemani?

TITA: Si, si bongiornu. Sugnu a signora Tita, Cinquemani da sposata,  di nascita Quattrocchi! (il prete la guarda un po’ sorpreso) U sacciu, destinu. Passai i chi aviva quattrocchi ad aviri cincu manu! Fici fortuna! Scusati pi prima reverendu, ma pinzava chi era a me vicina! Accomodatevi e dicitimi a cu cercati!

SACERDOTE: Sono stato mandato a parlare con il signor Domenico Cinquemani, per una questione molto delicata.

TITA: Assettativi che ve lo chiamo subito! (esce a chiamare Mico)

MICO: (entra è ancora fasciato ma solo in testa) Bongiorno reverendo, me muggheri mi dissi chi mi stati cercando?

SACERDOTE: Lei è il signor Domenico Cinquemani, padre di Candida.

MICO: Signorsi! E puru i du babbasuni i Ginu.

SACERDOTE: Bene signor Domenico, io sono stato mandato a fare la mia testimonianza!

MICO: Spettati nu minutu! Mi voliti diri chi vui siti u testimoni.

SACERDOTE: Beh si! In un certo senso questa definizione è un pò impropria ma il succo è quello. Sono un testimone!

MICO: (non avendo capito il senso del discorso prende per buona l’ultima frase e con tono di stupore) E scusati i quandu i Previti fannu puru i testimoni?

SACERDOTE: Ma da sempre! Un Prete se si limita  a dire solo Messa e non testimonia, non è un buon Prete ed un giorno non verrà ripagato

MICO: Ah no!. Mintimu i puntini supra i i. A mia mi dissiru chi vui pi stu serviziu non vi pigghiati nenti. Ora mi diciti chi nu iornu mi mandati u cuntu! E ccà non ci simu.

SACERDOTE: Ma signor Domenico, vi garantisco che vi hanno informato bene. Io per questa testimonianza non percepirò alcunché! Io  intendevo che sarò ripagato dal buon Dio del bene che avrò fatto sulla terra.

MICO:  Giustu, benedizioni mi ndaviti i tuttu u beni chi faciti! Ma u vostru capu (ripete il gesto di compare Ciccio) Vi spiegau tutta a situazioni!

SACERDOTE: Certo!!... il Vescovo mi ha detto tutto, anzi questa situazione gli sta molto a cuore.

MICO: Uuuh Vescuvu! A facci i me compari Cicciu, chi amicizi chi ndavi.  faciva tuttu u riservatu, tuttu u misteriosu e vui mu dicistivu subitu cu vi cumanda! . E puru cu potiva magginari chi u Vescuvu in persona si scomodava pa me situazioni.

SACERTOTE: Come le ripeto il Vescovo mi ha raccomandato di venire da voi e di sistemare il tutto nel migliore dei modi e di essere molto convincente.

MICO: E ci mancava puru. Chi mu vogghiu nu testimoni si non è convintu i chiddu chi ndavi a diri! (si lamenta un po’ dei dolori)

SACERDOTE:Ma cosa gli è successo?

MICO: Allura iapriti bonu i ricchi e memorizzati. Stava guidandu supra a me me bella Giulietta alfa romeo. Quandu a curva dopu da Banca, NA MACHINA (rafforza il tono) non si fermau o stop  e mi iettau fora strata. Ieu mi mbuddai tuttu e a Giulietta debbi belli danni! Capito?

SACERDOTE: Si,si! Ed almeno siete riuscito a sapere chi vi ha mandato fuori strada?

MICO: Bravu! Vi stati calandu do personaggiu!

SACERDOTE: Ma io veramente non capisco?

MICO: E non potiti capiri pirchì ancora cu mi iettau fora strata (con tono allusivo) ieu no sacciu, chistu mi l’avi è diri me cumpari Cicciu, dopu chi parra cu Vostru Capu.

SACERDOTE: Oh mio Dio, mi sta dicendo che forse un auto della Curia ha causato l’incidente?

MICO: Arrivatu a stu puntu tuttu poti essiri. Comunqui vistu chi ndi dissimu tuttu, chi autru avimu è fari?

SACERDOTE: Ma veramente io ero venuto per una firma vostra!

MICO: E certu chi su stortu si non firmu comu vai avanti a pratica! Datimi na pinna e dicitimi aundi haiu e firmari.

SACERDOTE: Ecco, qui! (Mico firma) E’ la prima volta che trovo una persona così disposta ad accettare certe situazioni.

MICO: E pirchì a genti non capisci nenti! A genti, scusati l’espressioni, è fissa!!! Aundi a trovava tutta sta fortuna!

SACERDOTE: Signor Domenico sono contento che lei la pensi così. Benedizioni arriveranno su questa casa d’ora innanzi. Il Signore ascolterà ogni Vostra preghiera e la esaudirà!

MICO: Siti sicuru?

SACERDOTE: Sicurissimo!

MICO: Vidimu se veru. (si mettono entrambi in posizione di preghiera) Signuruzzu bellu. Se è veru chiddu chi dissi stu reverendu, Santu cristianu chi tu raccumandu assai, assai…

SACERDOTE: Grazie!

MICO: Preco!.... Pigghiti a me mugghieri na vota pi sempri!

SACERDOTE: Ma signor Domenico, ma che dice?

MICO: Vui chi dicistivu, chi tuttu chiddu chi ci cercu u faci e ieu chistu vogghiu!

SACERDOTE: Ma non sono certo queste le richieste che uno rivolge al Signore.

MICO: Vui diciti cusì pirchì non canusciti a me muggheri. Ora vistu chi è tuttu sistematu, vi dicu na cosa, ma vui comu a sintiti vi l’aviti e sperdiri. Vui siti ccà pi curpa i me muggheri! Capiscistivu?

SACERDOTE: Vuole dirmi che la causa ostativa è sua moglie?

MICO: A causa i tuttu è me muggheri! Partendo dundi dicistivu vui i  Aosta e rivandu finu a palermu!

SACERDOTE: E’ allora non sarebbe più opportuno che parlassi pure con lei.

MICO: Allura!! E vuliti mi cumbina u quarantotto! Chidda e capaci chi ndi faci ttaccari a tutti!

SACERDOTE: Addirittura! Allora è proprio il caso che ci parli.

MICO: Dassati stari. Facimu na cosa, poi ciù spiegu ieu bellu pulitu, e viditi comu a capisci puru idda!

SACERDOTE: Va bene. Se mi dite così, vado via più tranquillo! (si alza per andare via)

CANDIDA: Buongiorno reverendo. Io sono Candida

SACERDOTE: Ciao Candida. Stai tranquilla che è tutto apposto! Hai un papà d’oro.

CANDIDA: Grazie, sono più sollevata.

SACERDOTE: Bene allora vado via. Arrivederci (esce)

CANDIDA: Bravu papà! Nto me cori u sentiva chi tu capiscivi.

MICO: Figghia, si capisciu ieu è fisseria, l’importanti e mi capisciu bbonu u reverendu e puru u  Vescuvu e soprattuttu non mi sapi nenti to mamma. Chi ma schiantu!

CANDIDA: Ma comu non ci dicistivu nenti a mamma?

MICO: Senti chiddu chi ti dicu ieu. Dassala fora i sta situazioni! (va in cucina)

CANDIDA:E comu fazzu e giustu mu sapi puru me mamma. Voli diri chi a prima occasioni chi simu suli ci spiegu tuttu ieu. Dassa mi vaiu a Cresia (esce)

LETIZIA: (entra con una tazza di camomilla in mano) Chi agitazioni, tutta st’attesa mi faci viniri i palpitazioni. Ma pirchì non riva, chiddi du giurnali mi dissiru chi c’era stata na risposta o me annunciu e chi chistu si presentava oi! (cammina nervosamente ed ogni tanto sorseggia un po’ di camomilla) Ma pirchì non riva!...... e se bruttu…… e si non mi piaci……. E si non ci piaciu…….. mamma mia chi agitazioni……. Carchi cosa mi pigghia.

TITA: (entra e nota la sorella molto agitata) Letizia, ma chi ndai?

LETIZIA: nenti!

TITA: Sacciu comu ti viu. Si tutta agitata.

LETIZIA: Ieu, ma chi dici (il suo nervosismo aumenta e bevendo la camomilla trema tutta persino la tazza)

TITA: Oh fora gabbu! Ca pari chi ti pigghiau u morbu i parkisi! Dimmi chi ndai? Parra a soru.

LETIZIA: Avi e viniri unu chi forsi mi voli pi zita!

TITA: Comu forsi ti voli pi zita! Una o ci piaci o non ci piaci! Ma non è chi pircasu chissu è unu chi i muluni ci piaci mi ccatta a prova! Pirchì si è cusì poti turnari dundi vinni!

LETIZIA: Ma pirchì tu vindi muluni?

TITA: Oh Letizia….. ma è mpussibili chi non capisci mai nenti. Ndi stu casu u muluni si tu!

LETIZIA: Oh Tita! Vabbonu chi tu si a soru cchiù randi, vabbonu chi non sugnu tanta magra, ma mi mi dici chi sugnu nu muluni, non ti pari chi stai esagerandu? ( si rattrista molto)

TITA: Senti a soru, tu l’ha finiri mi ti comporti i sta manera. Insomma! ma ti vidi, non nesci mai, che ti sconfondi! Non poi mancu mi senti nominari nu masculu, chi ti pigghia u tremoliziu! Ti cali butumeri i  camomilla, chi si sulu pi disgrazia, t’avissi e fuiri a pipì, ndi butti a tutti, randi, riddi e picciriddi.! (Letizia tiene sempre il broncio) Ma a soru, pigghia a vita cu nu pocu d’allegria e cu leggerezza! Vabbonu chi nascisti o 2 novembri e su mussu longu poti dipendiri i chistu. Ma ti chiami Letizia, LETIZIA, capiscisti! E menu mali chi a buonanima da mamma ti misi stu bellu nomu, ca si t’eri chiamata comu a mara nonna Addolorata, a chistura t’eri sparatu!!

LETIZIA: Tita, tu non capisci. Ndaiu quasi quarant’anni e forsi chistu è u primu e l’urtimu trenu chi passa…

TITA: Ma ti piaci?

LETIZIA: Boh!

TITA: Comu boh! Com’è? Artu, mbasciu?

LETIZIA: Boh!

TITA: siccu, rossu?

LETIZIA: Boh!

TITA: (spazientita)  senza capiddi, chi capiddi? Nel’istante in cui Letizia vorrebbe dire un altro boh) Alt! T’avvertu chi si mi dici nautra vota boh, ti tiru nu pugnu chi o ti giustu o ti spasciu du tuttu! insomma chi tipu è?

LETIZIA: Ma ieu no vitti mai!

TITA: No vidisti mai? Allura ti vitti iddu!

LETIZIA: Mancu.

TITA: E comu catinazzu vi canuscistivu?

LETIZIA: Misi n’annunciu nti nu giurnali e chistu rispundiu.

TITA: A varda sta iatta morta, aundi ci cunveni a pigghia l’iniziativa! Vabbonu facimu cusì ora vai nta to stanza ti carmi nu pocu, ma senza camomilla piffavuri! E appena riva chistu u ricevu ieu e ti chiamu.

LETIZIA: Grazi vaiu. Appropositu vidi chi cerca i na certa Giulietta.

TITA: Ma allura non voli a tia?

LETIZIA: No. E chi ieu pi vergogna non ci dissi u me veru nomu!

TITA: Tuttu carcolato!

LETIZIA: Ciau e grazi (esce)

TITA: ma varda a chissa me soru, cu su potiva mmagginari chi a quarantanni ci viniva tuttu stu focu! (suona il telefono) Prontu, Ciau Lucia, dimmi succidiu carcosa?........ U maru ziu Pascali, ca era tantu nu bravu cristianu. E u funerali quandu ciù fannu?..... dumani. Vabbonu ora ciù dicu a to frati, ciau e grazi. (chiude) Quantu mi dispiaci pu zi pascali, l’aviva a so età ma era nu bbonu cristianu. (suona il campanello) Eccu ci simu, rivvau u spasimanti! (va ad aprire) Cummari Mela!!, trasiti! Ca stava cu pinzeru chi ancora non eruvu passatu! Sull’ossa i me maritu stava vinendu mi vi chiamu!

MELA: Bonu ora non faciti a spiritusa! Ma chiuttostu, dicitimi na cosa, mi sbagghiu o prima trasiu nu previti?

TITA: Non vi fui nenti!

MELA: Tuttu suttacuntrollu. E comu mai vinni? Pi Candida forsi?

TITA: No, pi me maritu!

MELA: Oh Madonna bella! Mi vuliti diri ……… no, non ci vogghiu mancu pinzari!......... Cintra l’incidenti?

TITA: Ne vosi pigghiari i me paroli, mi si vindi du ferruvecchiu! E ora chisti sunnu i conseguenzi!

MELA: Mahhh, cummari, chi mi stati dicendu?

TITA: E chi vi  ndaiu  e diri da me vita, chi sempri guai novi nescinu comu e fungi!. Ca n’attimu prima mi sonati vui, mi telefonau me cugnata e mi dissi chi moriu nu…..

MELA: (interrompendola) Oh Signuri, mi sentu mali! (sviene)

TITA:Cummari Mela, cummari Mela (cerca di riprenderla con schiaffetti ma senza riuscirvi) Cummari Mela, non faciti cusì! E comu a ripigghiu? Cummari…(si guarda intorno e nota le scarpe da lavoro di Mico, estrae dall’interno di una delle due un calzino sudicio e lo avvicina al naso di Mela la quale ha un sussulto)

MELA: Chi è stu fetori! Chi succidiu?

TITA: Cummari Mela ieu sugnu Tita. Iamu isativi e sittativi ccà chi vi pigghiu nu biccheri d’acqua. (va in cucina)

MELA:Grazi! (iniziando a dare una cadenza a lamentela) E cu potiva immaginari nu guaiu i chistu ndi sta caaaa….sa! Sembrava na fisseria e inveci si ndi iiiiiu!

TITA: (rientrando) Ccà l’acqua, mbiviti!

MELA: Grazi bella! Ca cu stu guaiu randi i vostru maritu aviti e pinzari puru a mia!

TITA: Ormai cu me maritu i perdia i speranzi.

MELA: Ndaviti ragiuni. Davanti a morti tuttu finisci

TITA: U vidistivu, na telefonata e vi spasciau a iurnata!

MELA: Sulu na iurnata?

TITA: E va beni chi umanamenti dispiaci, ma ormai era randiceddu, a vita chista è!

MELA: Randiceddu? Ma pirchì quant’anni aviva?

TITA: Veramenti pirdia u cuntu, avivunu a essiri o 93 o 94 anni.

MELA: Ma chi diciti 93 o 94!  mi voliti pigghiari pi fissa?

TITA: Ma ora u voliti sapiri megghiu i mia quant’anni aviva?

MELA: Certu chi no! Sulu chi ieu tutti st’anni non ci dava. Mi pari cu viu chi nesci i dda porta cu nu paninu nta bucca.

MICO: (Esce dalla cucina con un panino in bocca) Bongiornu cummari Mela!

MELA: (indicando Mico) Uh fa…fa….!  U fa….fa! Aiu……! Aiutu!  Mi…mi, mi… mi…. Mi sentu mali! (sviene di nuovo ma sulla sedia)

MICO:Si sapiva chi ci faciva st’effettu, nisciva vint’anni fa  cu paninu!

TITA: ( che intanto soccorre Mela) Non fari u cretinu, e vai e pigghia carcosa da intra.

MICO: E chi haiu e pigghiari?

TITA: Vidi chiddu chi c’è è portila, ma moviti

MICO: Vaiu (esce)

TITA: Cummari, cummari ripigghiativi! (gli bagna  il viso con un po’ d’acqua )

MELA:Cummari Tita, chi brutta sensazioni chi ndebbi! Mi sembrau chi vitti o mortu, nesciri cu nu paninu nta bucca.

TITA: Ma non vi schiantati!  è chi vui, vi impressionastivu nu pocu.  e ccu trasi trasi, vi pari chi è iddu. Ma stati tranquilla chi u mortu non è nti sta casa.

MICO: (entrando con una bicchiere con un cucchiaino ed un pacco di zucchero) Tita, Tita purtai l’acqua e u zucchiru!

MELA: (Nel rivedere Mico si risente nuovamente male) Aahhh! (sviene)

MICO:Tita, ma non è chi cummari Mela soffri i diabeti?

TITA: (che intanto ha risoccorso Mela) E chi cintra ora u diabeti!

MICO: Comu chi cintra, Zucchiru e diabeti non vannu d’accordu e capaci chi pi chistu si senti mali.

TITA: E allura vai e pigghia carchi autra cosa!

MICO: Curru! (esce)

TITA:Cummari, cummari! Ma chi guaiu chi mi mbattiu ohi cu chista! Cummari Mela, iamu ripigghiativi,

MELA: Cummari Tita, scusatimi pi tuttu stu disturbu!

TITA: Non vi preoccupati, l’importanti è chi vi sentiti megghiu. Ccà mbivitivi nautra stampa d’acqua.

MELA: Grazi assai! (beve) Ma ora mi ndi vaiu e appena mi carmu nu pocu vegnu o luttu.

TITA: Grazi cummari, ma si non vi sentiti, dumani ci facimu u funerali, potiti veniri a Cresia.

MELA: Va beni e condoglianzi pi tutti. (esce)

MICO: (rientra di corsa con una scatola di supposte in mano) Tita, tita, chistu trovai (si gira intorno ma non trova più Mela) E cummari Mela aundi è?

TITA: Si ndi iu pa casa!

MICO: E ora cu chisti chi fazzu?

TITA: Chi ssu supposti?

MICO: Si!

TITA: E ziccattilli nto culu! A senti, prima mi mi sperdu, vidi chi chiamau to soru e dissi chi moriu u zi Pascali e dumani ci fannu u funerali.

MICO: U maru ziu, era tantu nu bravu omu! Ma quant’anni aviva? Ti ricordi?

TITA: Sicundu mia 93 o 94! Cummari Mela dici assai i menu!

MICO: Ma tu u sai chi da pittegula forsi ndavi ragiuni, mi sembra chi mancu novant’anni aviva fattu. Ma poi si poti sapiri chi ci pigghiau a cummari Mela?

TITA: Sacciu i guai. Si debbi e dispiaciri tantu pu zi Pascali. Penza cu vidiva a tutti i parti. Mi fici sudari setti camici ma ripigghiu! (si siede per riprendersi un po’)

MICO: Dassa mi vaiu mi mi cambiu e iuntu o luttu. Ma chi ndai?

TITA: Nenti, stancai arretu a da carcarazza e ora vulissi carcosa mi mi ripigghiu.

MICO: Ccà usa chisti chi funzioninu! (Gli lascia lo scatolo delle supposte ed esce)

TITA: (prendendo lo scatolo in mano) Ma quantu nguranti è! Vuliva ripigghiari a cummari Mela ca supposta i glicerina!  (suona il campanello) E cu è ora. (va ad aprire)

MECCANICO: (entra ben ordinato, pulito ma vestito da meccanico. Ha un mazzolino di fiori in mano) Bongiorno signora. Non so se ho indovinato. Sto cercando la signora Giulietta. Per caso abita qui?!

TITA: Si diciamo di si, accomodatevi.

MECCANICO: (con molto imbarazzo) Ma siete forse….. voi?

TITA: Non penzu propriu! Ieu u me paccu già l’haiu ed è puru rossu. E’ me soru chidda i l’annunciu e ora vaiu e a chiamu. (guardandolo dal capo ai  piedi) Ma va pozzu fari na dumanda?

MECCANICO: Certu signura dicitimi.

TITA: Ma pirchì vi stati presentandu, cusì?

MECCANICO: Cusì comu?

TITA: Tuttu bellu tiratu a lucidu, profumatu, chi fiuri.. ma cu na tuta i lavuru? (il meccanico accenna a rispondere ma Tita non lo lascia parlare) Forsi cadistivu in disgrazia e non vi potiti permettiri mancu nu vestitu?  (stessa situazione) Vu dicu subitu si vinistivu cu l’idea chi truvati sordi, stati sbagliando i rossu! U criu chi inveci mi ndi cacciamu a una ndamu e pigghiari a dui!

MECCANICO: Signura pozzu rispundiri?

TITA: Chi significa pozzu! Certu e v’aviti e moviri!

MECCANICO: Comu prima cosa, non moru i fami! Ndaiu a me bella officina e guadagnu abbastanza. Vistiti ndaiu tri armadi chini, ma si vinni cusì è pirchì penzu chi unu chi si voli fari canusciri seriamenti, si ndavi è fari vidiri pi com’è e pi chiddu chi faci. Ieu meccanicu sugnu e i meccanicu mi vestia.

TITA: Bravu, nu bellu ragiunamentu non c’è chi diri.

MECCANICO: Grazi!

TITA: Certu, u potiti fari pirchì faciti u meccanicu. Vuliva vidiri si facivuvu u carria morti comu vi mintivuvu! Chi rrivavivu chi casci e ca carrozza! Dassati chi vaiu e vi chiamu a Leti…Giulietta. Settativi. (esce)

MECCANICO:Speriamu non m’è comu a so soru, scatafasciu chi cavadda!

MICO: (entra in scena nota il meccanico e cerca d’indagare. È sospettoso) E chistu cu è? ……..Bongiornu!

MECCANICO: Bongiornu a vui!

MICO: (con indifferenza si siete vicino a lui) ……Chi bella iurnata, veru?

MECCANICO: (sempre molto imbarazzato) …….Uh, propriu bella…… chiovi!

MICO: Ah già …. Chiovi..(continua a fare lo gnorri in attesa di capire chi sia quel signore) E com’è chi vui non vi bagnastivu?

MECCANICO: (non vuole conversare, ma si limita a rispondere, in attesa di capire chi sia Mico e qual è il suo ruolo nell’appuntamento) Pirchì quandu chiovi,…. Unu… usa l’ombrellu.

MICO: Eh già!.. l’ombrellu. …. E aundi u dassastivu?

MECCANICO: Aundi vuliti mi si dassa n’ombrellu bagnatu, fora no!

MICO: Eh già… fora! Se bagnatu!! Ma scusati,  va pozzu fari na dumanda?

MECCANICO: Nautra? …..Avanti dicitimi!

MICO: (rompe gli indugi) Ma vui, cu catinazzu siti, chi ieu non vi canusciu?

MECCANICO: Ieu sugnu u meccanicu -   Romeo và!.

MICO: E chi vuliti a me casa?

MECCANICO: (capendo finalmente chi ha di fronte) A vostra casa. Eccu…. vinni mi viu a Giulietta!

MICO. Mi stati dicendu, chi già vi mandaru ma viditi?

MECCANICO: Si, si! Ndi sti cosi sunnu veloci!

MICO: U dissi subitu, chi du reverendu era in gamba! Ma già a vidistivu?

MECCANICO: No, no! Ora rivai, mi dissiru presentiti a st’indirizzu che c’è na Giulietta69 chi ti spetta!

MICO: Uttana chi organizzazioni! Puru l’annu vi dissiru! È propriu du 1969, ma appena a viditi non ci dati tutti sti anni.

MECCANICO: Pari chiù giuvina?

MICO: Almenu 20 anni i menu!

MECCANICO: Chi fortuna!

MICO: E vui a viditi ora dopu i l’incidenti?

MECCANICO: Pirchì mbistiu?

MICO: Ieu m’era quasi mazzatu e idda si mbuddau tutta!

MECCANICO: Comu si mbuddau tutta! E chi si fici?!

MICO: A parti posteriori,… l’aviti presenti a parti posteriori?

MECCANICO: E comu no!

MICO:  e tutta sbirgulata! U latu sinistru è chiù  strittu i almenu 10 centimetri.

MECCANICO: Poveretta! E comu camina?

MICO: E comu vuliti mi camina, quasi mintuta i traversu!

MECCANICO: Ma allura l’eppi e pigghiari bona  a botta!

MICO: E chi vi staiu dicendu. Finu a ora era pigghiatu sulu botticeddi davanti!

MECCANICO: Comu botticeddi davanti?.... E quantu?

MICO: Ora ndi quarant’anni i vita, vuliti mi mi ricordu quantu? Nu pocu! Nenti i seriu, cosi normali chi capitunu, non v’aviti e fari maravigghia!

MECCANICO: Non mi fazzu maravigghia, puru ieu ndi quarant’anni, carcuna a desi, ma si idda non era pigghiatu mancu na botta, ieu era cchiù cuntentu!

MICO: E mancu i fissa! Ma succidiu, anzi fummu fortunati chi nda seppimu sembri sbrugghiari e ndi pagaru tutti i voti…

MECCANICO: Pirchì puru vi pagavunu?

MICO: E chi sugnu nu fissa scusati! Chi a genti prima ci piaci mi mina e poi si ndi vai senza mi paga! Na vota sula mi fregaru, chi mi luntanai 5 minuti e carchi figghiu i bona mamma ci minau na botta nto menzu e si ndi ieu senza mu pozzu vidiri!  Sulu chi ora, dopu i l’incidenti, puru u davanti è ruvinatu bruttu! Tuttu pertu cusì!

MECCANICO: Tuttu pertu cusi! No, no! Non faci pi mia  chista, mi ndi vaiu!

MICO: Aundi iti! E sicundu vui sa situazioni non era cosa vostra, erunu mandatu a vui? Chiddi u so lavuru u canuscinu

MECCANICO: Ma, chi cintra! Non è chi pi forza unu ndavi è accettari!  si a cosa non ci piaci e si penti, poti puru mi si tira arretu!

MICO:  Ma no diciti mancu pi scherzu! Dopu tuttu u traficu chi fici! Ieu, me compari Cicciu, U vescuvu e cusapi quanti autri genti ndavi d’arretu, vui vi vuliti ritirari.

MECCANICO: Mah… ieu…. Non vogghiu mi vi ncazzati…. Ieu non sapiva i tuttu stu traficu. Ieu sugnu sulu nu poviru meccanicu.

MICO: E allura, facitivi u meccanicu e basta. Dumani viniti e va pigghiati e finu a quandu na  turnati com’era all’origini, va tiniti ddà!

MECCANICO: Ma cu mu dissi a mia mi nci dicu si. Ca era ca me paci.

MICO: Ormai dicistivu si e quandu unu dici si è comu u Si du matrimoniu, non si poti sciogghiri

MECCANICO: Iamu chianu, non currrimu chi matrimoni. E poi viditi chi ieu i me diritti i sacciu! Non c’è obbligu i matrimoniu e puru si unu si marita, c’è u divorziu. Addiu e trovativi a nautru fissa chi ssà pigghia!!!.  (Gli lascia il mazzo di fiori a Mico ed esce) Vi salutu!

MICO: Appena viu a me compari Cicciu, ci cantu quattru! Basta chi sconza addirittura o Vescuvu e poi mi manda u cchiù cretinu di meccanici. Capisciu chi non era cosa sua mi giusta a machina e si tirau arretu.

TITA: (entrando trascinando la sorella) Eh trasi e moviti! Micu e tu chi fai ccà?

MICO: Si forsi tu sperdisti, staiu ccà!

TITA: U sacciu cretinu. Ma non stavi iendu o luttu?

MICO: E si! ora vaiu!

TITA: Mah!

MICO: Ma chi? Si ti dicu chi ora vaiu, voli diri chi ora vaiu!

TITA: Ma chi fini fici ndu cristianu?

MICO: Cui du stortu du meccanicu?

TITA: Si!

LETIZIA: Tu diciva ieu chi aviva ed essiri nu stortu, mi veni ccà!

TITA: Ma dassulu stari a to cugnatu, chi u sai chi ti scherza sempri!

MICO: Stavota non scherzu! Penza chi vinni mi vidi a machina pa ssicurazioni e mancu a vosi vidiri, sa fuiu i corsa appena ci nominai sulu i danni chi avi davanti e darretu. Si chistu non è nu meccanico stortu!

TITA: A machina? A machina i to soru! Cretinu e gniuranti!

LETIZIA: (piangendo) U sapiva ieu, Mi ruvinau tuttu! (corre via)

MICO: Ma chi sbantisiati tutte e du soru!

TITA: Senti Micu, cerca mi ti duni na regulata, pirchì non ti supportu cchiù!!

MICO: A cu ciù dici!

TITA: Cu veni veni d’ora in avanti e cerca i Giulietta, tu mi nda chiamari?

MICO: Allura bella! Vonnu vidiri a me machina e chiamu a tia!

TITA:  A machina cia fazzu vidiri ieu, ndi capiscimmu?

MICO: Mai!

TITA: Mai! Aspetta chi ti giustu ieu (corre a prendere una scopa)

MICO: Ritirata!!!(esce di casa)

TITA: Ma cu mi mandau mi mi maritu!

CANDIDA: (entra con il Sacerdote) Che fortuna avervi rivisto subito in Chiesa.

SACERDOTE: Eh si,Candida. Ho l’impressione che tuo papà abbia fatto un po’ di confusione. Se poi mi dici che non avevi ancora detto niente, è chiaro che stavamo parlando di due cose diverse.

TITA: Candida, turnasti! Reverendu e comu mai vinistivu puru vui, carchi problema?

SACERDOTE: Spero proprio di no! Comunque signora visto che il discorso interessa pure lei, la prego di ascoltare un attimo quello che vostra figlia vi vuole dire. Coraggio Candida, se hai qualche difficoltà ti aiutero io.

TITA: Candida, chi succidiu? Non mi fari pigghiari schiantu!

CANDIDA: Settiti ccà, piffavuri. (Tita si siede) Ti ricordi quandu mi dumandasti comu mai ancora non m’era mai fattu zita?

TITA: Si mi ricordu. Ma tu mi dicisti chi c’era unu i bona famigghia, chi stava luntanu, chi ti piaciva!

CANDIDA: Brava. Rivau l’ura mi seguu u me destinu e mi dassu sta casa.

TITA: Ma figghia, chi vo diri chi non ti capisciu. Forsi mi stai dicendu chi ti vo maritari?

CANDIDA: Pressapocu si! Eccu pirchì chiamai u reverendu.

TITA: Mi celebra u matrimoniu?

CANDIDA: No, mi mi ndi vaiu cu iddu!

TITA: (equivocando che il Sacerdote possa essere il fidanzato) Ma dicu ieu! Non vi vergognati i chiddu chi facistivu?

SACERDOTE: Signora si calmi, non la prenda così, queste sono scelte che vengono da Dio e non da gli uomini.

TITA: Non vi permettiti mancu mu nominati a Diu, chi non siti degnu! A vidistivu, giuvina, bella e ancora ingenua e a mbrugghiastivu comu vulistivu!

CANDIDA: No mamma! Non diri cusì, pirchì tuttu partiu i mia.

TITA: No difendiri figghia a stu scomunicatu! Eh comu campi?

CANDIDA: Comu campu? Comu fannu tutti. Non sugnu ne a prima e mancu l’urtima!

TITA: Vistu che tuttu è decisu, ieu non vogghiu sapiri nenti! Ti ndi poi iri i sta casa subitu! Dopu chiddu chi sentia, ti dicu chi pi mia comu figghia muristi! Tuttu putiva suppurtari ma sta virgogna no!

SACERDOTE: Signora, adesso esagera!

TITA; Statti zittu, piedofilu!

CANDIDA: Mamma! Nu pocu i rispettu pi l’abitu chi porta!

TITA: Ora ti fai scrupulu! Prima ti l’avivi e fari, ora è troppu tardu. Comunqui, tu dicu già d’ora: nuddu da me casa si ndavi e permettiri mi veni o vostru matrimoniu! Nuddu!!!

SACERDOTE: (capendo l’equivoco) Oh Signore mio! Ma cosa ha capito. Che io e sua figlia stiamo assieme?

TITA: Pirchì non è cusì?

SACERDOTE: Ma certo che no!!! Sua figlia è qui per dirle che vuole entrare in convento per Consacrarsi a Dio. Farsi Suora. Ha capito?

TITA: (rincuorando) Piddaveru figghia?

CANDIDA: Si

TITA: E botta i citu a tutti i dui, mi stavuvu facendu muriri! Fatti mbrazzari .

CANDIDA: Si cuntentea?

TITA: Si ssi contenta tu e chistu vosi u Signuri pi tia. Tu penzi chi to mamma non è d’accordu?

CANDIDA: Grazi mamma! Ora però ci l’amu e spiegari o papà!

SACERDOTE: Si anche perché, lui non sa di avermi già autorizzato con quella firma ma per coscienza davanti a Dio, dobbiamo spiegargli tutto.

TITA: Non vi preoccupati reverendu! Firmau, e fregativvindi!

SACERDOTE: Ma signora non posso!

TITA: Itavindi tranquillu chi ciù dicimu nui.

SACERDOTE: Ma veramente…..

TITA: Fidativi. E si propriu non mi vuliti dari fiducia a mia. Datencilla a Candida. Tra colleghi vi capisciti.

MICO: (rientra molto agitato) Tita, Tita!!!!

TITA: Micu chi ndai?

MICO: Ginu rivau?

TITA: Ancora no, pirchì?

MICO: Mi chiamau, mi vegnu subitu a casa, u sintia troppu agitatu, cusapi chi succidiu. Reverendu e comu mai turnastivu?

TITA: Nenti, poi tu spiegamu ieu e Candida, ma ora mi mintisti in anzia, speriamo mi riva prestu.

GINO: (entra di corsa, assieme a Claudia ed a due ragazze,  sono molto agitati) Ciau a tutti!

MICO: Si poti sapiri chi succidiu?

GINO: Papà, mamma, iutatimi!

TITA: Carmiti e dindi chi succidiu?

GINO: Allura, iddu veni ccà, nui iamu ddà, poi trasimu ccà e iddu di porta ddà!!! Capiscistivu tuttu?

MICO: (guardandosi con Tita) Tita u mazzi tu o u mazzu ieu?

CLAUDIA: Signora Tita, vu spiegu ieu pirchì Ginu è troppu agitatu. sta vinendu u regista ccà ndi vui mi ndi faci nu provinu, supra all’Ortu dei Capuleti e  non simu pronti, l’aviti piffavuri intratteniri finu a quandu non nescimu, facimu u nostru pezzu  e speriamo mi ndi pigghia.

MICO: Ma si l’ha fari a menzu all’ortu! Chi mi facisti curriri a fari a casa!!! Figghiu difittusu!! Quantu pruppetti mi cumbinasti tu, penzu chi nto mundu nuddu! Ma non potivi fari u cuocu inveci i l’attori, almenu ndi mangiavumu (i ragazzi escono)

SACERDOTE: Sono proprio curioso di vedere tuo fratello all’opera. (suona il campanello)

TITA: (va ad aprire) Accomodatevi!

REGISTA: (un tipo molto miope e balbizziente) Pe..pe… pe..pe.. permesso!! So..sono, il re…..

MICO: Cala!

REGISTA: So..o.no i il Re…..

MICO: Cala ti dissi!

REGISTA: Il regista

MICO: Ora ci simu!  U regista?

REGISTA: Tar..ta!!

MICO: Tarta…

REGISTA: Taa..r.ta

MICO: Tartaruga?

REGISTA: No! Tarta… Tartaglia!

MICO: E chistu u notammu!

TITA: Ma statti zzittu scemu, chi si chiama cusì! Prego trasite e settativi, chi figghioli sunnu quasi pronti, stannu zzappandu l’ortu ma quasi finiru!!!. Piacere ieu sugnu a signora Tita, chiddu e me maritu Domenico, me figghia Candida e u reverendu da Curia. (intanto che il regista saluta Candida ed il sacerdote, marito e moglie dibattono)

MICO: Quali Curia, chiddu è u me testimoni!

TITA;  Cretinu, ca quali testimoni. Chiddu vinni mi parra cu nui pirchì Candida si voli fari Monica. E u meccanicu i prima era vinutu mi canusci a me soru e no pa machina. A quandu a quandu a potivumu sistemari u facisti fuiri!!!!

MICO: Allura finu a ora non capiscia nu catinazzu!!

TITA: Avi i quandu nascisti veramenti, ma dassamu perdiri.

MICO: Mi vinni n’idea? Scusati signor Tartaglia, siti sposatu?

REGISTA: No! Ma…ma…

MICO: Ma siti zitu!

REGISTA: No!... ma..ma.. magari!

MICO: (rivolto a Tita) Vai prestu e chiama a to soru!

TITA: Ma chi dici? No vidi chi birbiia!

MICO: Apposta! Chistu è nu matrimoniu perfettu. Tra to soru chi dormi e chistu chi birbia, ca quandu si sciarriunu chisti dui? Mai!

TITA: Curru!! (esce a prendere Letizia e poi suona il campanello)

MICO: (va ad aprire) Cumpari Cicciu trasiti

CICCIO: Allura compari? Ndaviti novità? (fa il solito gesto)

MICO: (ripetendo il gesto) Dassatimi stari cu  sti signa, chi non capiscia nenti! Ora chi vinistivu ssittativi cu nui e viditivi u provinu i Ginu.

CICCIO: Cu assai piaciri! (si accomodano tutti da un lato del palcoscenico)

TITA: (entra trascinando la sorella) Eh trasi ti dissi. Maestro Tartaglia, questa è mia sorella Letizia.

LETIZIA: (molto emozionata e con voce tremante) Piacere Maestro

REGISTA: Mo…mo!! Mo..mo!.. Molto piacere!!! Signora

LETIZIA: Signorina. Sono ancora signorina.

REGISTA: Ma..ma!! ma..ma . ma è perfetto!!!

MICO: Vi piaci?

REGISTA: No… non…

MICO: Eccu!! Era troppu bellu si iva tuttu lisciu.

REGISTA: Non c’è dubbio!!!

TITA: Letizia, chi ti piaci!

LETIZIA: Non è bruttu! Ma….

TITA: MA chi?

LETIZIA: Ma è birbu!!

TITA: Senti chi ti dicu, megghiu birbu, chi stortu comu o meu!!

LETIZIA: Ndai ragiuni. Si u vogghiu.

MICO: Allura vistu chi presentazioni i ficimu, ora vi frequentati e poi videndu facendo

LETIZIA E REGISTA: Si!! SI!!

CLAUDIA: (vfc) Ginu stai tranquillu!

GINO (vfc) Ma non mi ricordu nenti!

SUGGERITRICE: (vfc) Ci sugnu ieu chi suggerisciu. Appena si in difficoltà mu fa notari chi ieu ti dugnu  a battuta.

NUTRICE: (entra in scena) Signori e signore e soprattutto Maestro Tartaglia, vi faremo vedere la scena IV dell’Atto IV –L’Orto dei Capulleti -  tratto dall’opera Romeo e Giulietta. A tutti buona visione (Riesce)

TITA: Silenziu, chi comincia u provinu.

(solo luci dal lato del provino)

CLAUDIA: (entra con Gino) Vuoi già partire? L’alba è ancor lontana. Era dell’usignolo, non dell’allodola, il cinguettio che ha ferito poc’anzi il trepidante cavo del tuo orecchio. Un usignolo, credimi, amore; è lui che canta, a notte, laggiù sull’albero di melograno.

SUGGERITRICE: (Che ha preso posto per suggerire)  No, cara, era l’araldo del mattino,

GINO: No, cara, era l’arabo cretino….

SUGGERITRICE: L’allodola; non era l’usignolo.

GINO: La rotolas, non è spagnolo?.

SUGGERITRICE:  Le faci della notte sono spente,

GINO: eh?

SUGGERITRICE: Le faci della notte sono spente,

GINO: La feci nella notte, sono un fetente

SUGGERITRICE: e già s’affaccia il luminoso giorno

GINO: e già riscappa di nuovo al giorno.

CLAUDIA: Quel barlume laggiù, non è ancora la luce del mattino.  resta. Non devi partire.

GINO: Oh, che m’arrestino pure, m’uccidano!

SUGGERITRICE: S’è così che tu vuoi, io son felice!

GINO: S’è così che tu vuoi e zio Felice!

SUGGERITRICE: Son pronto a dir con te che quel grigiore..

GINO: Eh!!

SUGGERITRICE: Son pronto a dir con te che quel grigiore..

GINO: Son pronto a dir con te che quel rigore..

SUGGERITRICE: Laggiù non è lo sguardo del mattino

GINO: Laggiù non c’era, arbitro cretino!!

CLAUDIA: E’ giorno, invece, è giorno! Haimè fa presto! Vattene va’, si fa sempre più chiaro

SUGGERITRICE: Sempre più chiaro in cielo,

GINO: Eh….

SUGGERITRICE: Sempre più chiaro in cielo,

GINO: Sempre più caro il pelo

SUGGERITRICE: sempre più buio dentro i nostri cuori.

GINO: sempre più tuo dentro i nostri fori.

Entra la Nutrice che si affaccia  e subito si ritira.

NUTRICE: Madonna

CLAUDIA: Si?

NUTRICE: La signora, tua madre sta venendo di qua, nella tua stanza. E’ giorno. Sii prudente, Fa attenzione

GINO: Amore addio! Non perderò occasione che ti possa recare il mio saluto.

GIULIETTA: Oh Dio Romeo, quale triste presagio ho in fondo all’anima! A vederti là in basso, ho l’impressione come di vederti al fondo d’un sepolcro…. O m’inganna la vista, o tu sei pallido.

SUGGERITRICE: E pallida tu appari agli occhi miei

GINO: Eh..

SUGGERITRICE: E pallida tu appari agli occhi miei

GINO: Che palle Giulè, che sei

SUGGERITRICE: Amore mio. Quest’amarezza acerba

GINO: Amore mio, questa stitichezza cerba

SUGGERITRICE: si beve il nostro sangue. Addio! Addio!

GINO: mi fa andare sangue. Oh Dio!! Oh Dio.

SUGGERITRICE: E’ finita cretino!

GINO: E’ finita cretino.

(si accendono tutte le luci e tutti applaudono)

MICO: (rivolto a Tita) U dissi sempri chi du bbabbasuni pigghiau da razza vostra.

TITA: Statti zzittu, chi tu non capisci nenti.

(tutti aspettano il parere del regista)

REGISTA: Tu, tu… Tu, tu,,,

MICO: Presto in carrozza, chi parti u trenu!

REGISTA: No!

MICO: Non parti cchiù

LETIZIA: Ma stai zittu nu minutu.

REGISTA: Tutti presi! Re.. re… recitiamo a teatru! (esultano tutti)

MICO:Allura, vistu che cusì, vaiu e pigghiu na buttighia pi brindari. (va in cucina)

(suona il campanello)

TITA: E cu è ancora? (va ad aprire)

MELA: (entra a lutto stretto con un cuscino da morto in versione mignon in mano) Si poti.

TITA: Cummari Mela, trasiti.

MELA: A comu viu siti tutti ccà! Chistu u purtai pu mortu.

TITA: Grazi, ciù portamu nui, non vi preoccupati.

MELA: (si guarda intorno) Com’è u destinu. Non di truvammu mai tutti aniti ccà, quandu campava u buonanima e ora simu ccà mu ricordamu.

TITA: (senza farsi vedere da Mela, fa intendere agli altri di accondiscendere) Certu aviti ragiuni.

MELA: Si potiva parrari cusapi chi diciva

MICO: (entra con una bottiglia in mano) Mbivimu a facci i me cummari Mela!

MELA: (si gira lo vede e sviene) Mi sentu mali!!!!

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 41 volte nell' arco di un'anno