Guai in canonica

Stampa questo copione

                                                               

Guai in Canonica

Commedia brillante in due atti

di Maurizio Nicastro

“L’ironia è la chiave della vita;

senza di essa tutto sarebbe realmente diverso

tutto sarebbe realmente tragico”.

Maurizio Nicastro

PERSONAGGI

Don Damiano                                   Il parroco

Mariannina                                       Giovane Perpetua

Jancilo                                              Sacrestano

Vito                                                   Chierichetto

Sua Eccellenza                                Vescovo

Suor Beatrice                                   Madre superiora

Masciu Papè                                     Un parrocchiano

 

La storia si svolge iu una sacrestia, a sinistra una porta che conduce in chiesa, sul fondo la porta di ingresso, sulla destra una porta che conduce alla canonica.

In scena: un mobile alto da sacrestia, un paio di sedie di cui una rotta, un paravento, un tavolo, qualche quadro di santi, candelabri, paramenti sacri.

Nell’angolo sinistro sono presenti due funi che pendono dal soffitto - sono le funi campanarie.

PRIMO ATTO

Atto 1 - Scena 1

(Vito, di spalle, sta provando a dire messa, vestito da prete, parla un latino strano, ha in mano un panino rotondo a mò di ostia, candele accese, di lato una bottiglietta di vino)

Vito: (cantando) Dominus Ibiscus! Et cum l’animaluni!…Orate fratelli, orati ppi opira i carità, ppi omnia secula seculorum!….Amen!…Questo pane è il mio corpo (addenta il panino)….questo vino… (beve) stu vinu…è propria buonu!…certu ca patri parrucu rici ru missi o juornu… chu stu vinu…A mia mi piaci fari a parti ro parrinu, specialmenti quannu c’è ri manciari… (beve da una fiaschetto e mangia, ha quasi finito il panino e a bocca piena) ite, missa quasi finita est! (si sente bussare e nasconde il panino cercando di consumare il fretta il boccone e di spogliarsi ma entra Masciu Papè)

Masciu Papè: Chi c’è permessu! Ouch! Ouch! (tossisce, si toglie la coppola ed entra a mezza porta tenendo in mano un paio di redini)… Scusati patri parrinu, jaiu bisuognu r’aiutu…

Vito: (cantando) Dominus Ibiscus! Ma iu nun…

Masciu Papè: (incalzando)  Jaiu abbisuognu r’aiutu…succiriu na risgrazia! Ouch! Ouch!

Vito: Macari a mia succeri na risgrazia se nun mi ni vaiu…(Masciu Papè lo trattiene)

Masciu Papè:Lei ha sapiri, caru patri e parrucu, ca iu ‘ntà mo vita ha statu sempri risgraziatu… ppi nun diri ra mò famigghia… Ouch! Ouch! Vossia ha pinsari ca iu mi ciamu Furtunatu ri secunnu nomi, ma a sbintura m’ha sempri perseguitatu! Quattru mugghieri muorti, e ppi ogni muggheri ca murìa appriessu mi muria a scecca. Ouch! Ouch!  (rivolgendosi fuori dalla porta e tirando una corda) Trasi vieni ccà! …A prima mugghieri ca si ciamava Pacifica, s’ammaladdiau ccu..ccu ha, si… ccu ‘n cuorpu ri…gemelli!

Vito: Miscina, morsi mentri ca parturìa?…

Masciu Papè: No, ca quali… morsi cu ‘n cuorpu, cu ‘ncuorpu.. ri…toru…

Vito: Ri Toro? E chié a ‘ncurnau?

Masciu Papè: No, ca quali… morsi cu ‘n cuorpu ri…ariete, no, sagittariu…

Vito: U capiemmu va, mischina, e allura?

Masciu Papè: E allura, caru parrinieddu, sia Pacifica ca a prima scecca ca si ciamava Mansa, tiravunu cauci ra matina a sira. S’ha fiurari ca a sira era privu ri cuccarimi ‘ntò liettu e appena pigghiava suonnu “Stumm!” e m’arrusbigghiava supra o camò… a sira dduoppu “Stumm!” e m’arrusbigghiava supra a cascia… cauci a tinchité! A unu va e unu veni… chi nuttati ri ‘nfiernu c’ha  passatu! (rivolgendosi fuori dalla porta e tirando una corda) Trasi vieni ccà ti rissi! (poi rivolgendosi a Vito) S’ha quagghiarru tutti rui ‘ntò giru ri ru jorna! Ouch! Ouch!

Vito: Eh si… Fiat voluntas Deis!

Masciu Papè: (rimasto interdetto dal non capire) Fiat, chi c’entra a Fiat!…mah! A secunna mugghieri si ciamava Santa, ma ogni parola ca ricìa era na bestemmia, a secunna scecca anveci si ciamava Bianchina…

Vito:Bianchina?

Masciu Papè:Si, si, e u sapi comu morsi Bianchina? Ccà russania!… bonarmuzza, quanti piaciri mi facìa passari! Bianchina ri ccà, Bianchina ri ddà… unni vulia mi purtava…paria na machina!

Vito: Fiat voluntas Deis! Ma iu mi n’ha ghiri…

Masciu Papè: (rimasto interdetto dal non capire) Ancora ccu sta Fiat…mah! Ppi nun parrari ra terza mugghieri Immacolata…facia a buttana!

Vito: Virissi ca siemu ‘ntà luocu sacru! M’arraccumannu…

Masciu Papè:Si, si…ma mi lassassi sfucari…e Curidda?

Vito: N’autra, e qué?

Masciu Papè: Curidda, a terza scecca ca cciù ca scecca mi paria na…Signuri pirdunatimi! … sa mittìa ccu tutti i scecchi ro vicinatu! (rivolgendosi fuori dalla porta e tirando una corda, Vito è impaziente) Trasi vieni ccà! Vieni ccà, ca c’è patri parrucu! A quarta fu Letizia… (tossisce) Ouch! Ouch!

Vito: Cui, a scecca o sò mugghieri?

Masciu Papè: Letizia, mò mugghieri!

Vito: Letizia! Bellu nomi…

Masciu Papè: Si, propria…Letizia…mai na vota ca avissa arrirrutu!

Vito: E a scecca?

Masciu Papè: Cui Cuntintizza? Morsi ….

Vito: Macari idda, ma siti sdittu forti! E comu mossi?

Masciu Papè: Era truoppu rossa e u …veteranu mi rissi…

Vito: U veteranu e què?

Masciu Papè: U veteranu, u dutturi re scecchi, mi rissi ri mittilla a dieta…

Vito: U veterinariu!..E allura?

Masciu Papè: A quannu a quannu avia addivintatu sicca e s’avia amparatu a nun mangiari… s’assittau e nun si vosi susiri acciù  e arristai a peri! (dà uno strattone e tossisce) Ouch! Ouch!

Vito: Fiat voluntas Deis! Certo ca macari viautri, siti cciù furbu ri na jaddina…

Masciu Papè: (rivolgendosi fuori dalla porta e tirando una corda) Avanti trasi vieni ccà!

Vito: Ma cu ccu l’aviti?

Masciu Papè: Sta tistarda nun vò trasiri… Ouch! Ouch!

Vito: Ma chi purtastru a vostra mugghieri ccò ciaccuolu?!?

Masciu Papè: Ma quali, purtai a Barunissa, l’ultima scecca ca m’accattai, e siccomu Teresina, mò mugghieri, r’astamatina si senti truoppu mali (si commuove)…nun vulissi ca mi lassa e muriennu idda mi scantu ca parti macari a scecca e …avia pinsatu ri farla abbiniriciri ca almenu se mori si ni và o pararisu!

Vito: Ma quali pararisu e purgatoriu! Iu mannassi a lei o ‘nfiernu! Sò mugghieri stà mali e viatri pinsati a fari abbiniriri a scecca? (guarda fuori) ma se a scecca è tranti e tisa comu na picciotta ri vint’anni, chi ci circati! Pinsati a vostra mugghieri ciuttuostu! U ciamastru o Veteranu…o veterinariu… o dutturi, Santa Matri, mi statu faciennu perdiri a testa!

Masciu Papè: Si, si, u ciamai prima ri veniri ccà e ora vulia ca viniuvu macari viatri ppi darici (fa il segno della denedizione)… l’estrema munizioni!!! Ouch! Ouch!

Vito: Si è chiè ‘n fucili i caccia! L’estrema unzione si rici!…Ma iu nun puozzu…

nun puozzu lassari a chiesa sula… ora ci piensu iu, vi mannu …o mò collega, itavinni ciuttuostu ca vostra mugghieri astura è sula…

Masciu Papè: Si, ora mi ni vaiu, ma vinissi fora abbiniricirimi  a scecca… (esce tirandosi a Vito che rimane sulla porta benedicendo l’asino e da fuori scena) Lassa stari stu biduni ca nunn’è cosa ppi tia!

(rientrando subito dopo) Eccu picchì nun vulia trasiri! Se nun s’affenni, c’iavia purtatu o vinu ra mò vigna ppò disturbu….è buonu ca fa cala cala, so vippi mò mugghieri e ci piaciu, u tastau macari a scecca e si sta alliccannu i scagghiuna!  Chiffà mu accetta?

Vito: Chi non accettas, niente meritas! Fiat voluntas Deis! Non Ford ma Opel di bene!

Masciu Papè: Attonna ccu sti machini! …Comu ricistru?

Vito: In vino veritas, ppi omnio siculo sicolorum!

Masciu Papè: Amen… Ouch! Ouch! Com’è mu accetta o no stu vinu, ca jaiu prescia!?! (tossisce) Houch, houch!

Vito: (togliendo il bidone dalle mani a Don Papè) Ma certu ca acciettu, acciettu! Ma chi brutta tussi asinina c’aviti, pigghiativi qualchi cosa ca sennò c’ammiscati macari a scecca!

Masciu Papè: Veramenti, rittu ‘ntra niautri, ‘ntò dutturi ci fui e ghié ppi curpa sò ca mi vinni a tussi asinina…

Vito: Ppi curpa ro dutturi? E chi v’ammiscau iddu?

Masciu Papè: No, fui ‘ntò dutturi quinnici jorna fa ppi farimi cuntrullari a pinsione

Vito: A pinsioni?

Masciu Papè: A pensioni… arteriosa…

Vito: A pinsioni?… a pressioni arteriosa!

Masciu Papè: Chissa, chissa!Ouch! Ouch! Iddu mi taliau e mi rissi ”Ai, ai, ai…Masciu Papè lei deve fumare solo dieci sigarette al giorno, non una di più non una di meno!” Ci lassai ru panari ri racina e m’innì.

Vito: Mi pari ghiustu…e allura? Chi c’entra u dutturi?

Masciu Papè: Comu chi c’entra? Ouch! Ouch! Javi reci jorna ca mi fumu reci sigaretti o juornu e jaiu na tussi!!… Ouch! Ouch! … iu nunn’ha fumatu mai!!!

Vito: Santu Diu ra paci, n’ha vistu scecchi ma comu a vui!  Lassassi stari i sicaretti ca ci fanu ddannu! S’innissi ora, ppi opira ri caritatis, iti o fratis, iti, iti!!!

Masciu Papè: M’arraccumannu, mi mannassi o sa collega, iu scappu…prima ca mi scappa…(saltella impaziente)

Vito: Chi vi scappa, a scecca?

Masciu Papè: Ma quali scecca, iaiu a crostàta spanata e mi perdi! (saltella impaziente) S’abbinirica!

Vito: A crostàta? ma c’aviti, na torta?

Masciu Papè: Ma quali torta e torta! A crò-sta-ta! Mi veni sempri ri fari iaccqua, u dutturi rissi ca si ciama accussì! Ouch! Ouch!  (va via)

Atto 1 - Scena 2

Vito: Ma viri tu chi m’avia succerri…iu mi stapìa esercitannu a fari u parrinu e a chiddu ci passi ca iu… mentri a fiurazza cià fazzu!…Ora mi spuogghiu prima ca veni Don Damianu e mi trova cumminatu accussì…a propuositu cià diri ca ha ghiri a visitari a mugghieri ri ddu santu cristianu ppi darici “l’estrema munizioni” … (cerca di uscire, entra Mariannina la perpetua, alla sua vista cerca di nascondere il bidoncino di vino di Mascio Papè sotto la tunica da chierichetto, sul mobile resta la bottiglietta di vino mezza piena)

Mariannina: Vitu, chi fai duocu? Leviti, o canciti, ca se ti viri Don Damianu a missa nun ta fa serviri acciù! (spegne le candele) e livamu sti cosi ro mienzu …ma ricu, chi ti passa ppà testa ri pigghiari in giru ddu santu uomminu!…

Vito: (riprende il panino che aveva nascosto prima che entrasse Masciu Papè) Ma iu nunn’u pigghiu in giru! A mia mi piaci esercitarimi, nun si sa mai… e puoi u sai chi mi piaci cciu sai?…quannu u parrinu rici “prendete e mangiate questo pane…questo è il mio corpo” …accussì u paninu mi sapi cciù austusu! (addenta il panino)

Mariannina: U parrinu rici “prendete e mangiate questo pane” parrannu ri l’ostia (gli toglie il panino dalle mani e lo guarda) ma nò u paninu ccà murtadella!

Vito: No!...Murtadella e ciappari!

Mariannina: Addirittura! Picchì, cca sula murtadella nun ti piacìa?

Vito: Sapi cciù austusu, e puoi ogghi ci misi macari u sgummu!

Mariannina: (schifata) Eccu chi era ca facìa stu fietu ri sardi ammuffati! Ppi carità, livamu sti cosi ro mienzu e spogghiti, ca se veni patri parrucu e ti trova cumminatu accussì ti finisci a scumunica!

Vito: Ma a mia mi piaci fari u parrinu! Mi piaci riri a missa, viviri u vinu… (malizioso) cunfissari i fimmini…

Mariannina: Patri, figghiu…nunn’abbastimiari!…ma chi fu u truoppu vinu ca ti fa sparrari (prende la bottiglietta che sta di lato) Livamu stu vinu ca a tia ti va subito ‘n testa!…ma puoi, unni a sciurnicasti sta buttigghia, iu nu fazzu ca ammucciari vinu e tu tantu fai ca u truovi sempi! Vulissi sapiri comu fai…

Vito: Eh, comu fazzu! E ora u ricu a tia!

Mariannina: Certu! Riciammillu! Accussì ci canciu puostu…rimmillu sennò ci cuntu tutti cosi a patri parrucu!

Vito: Va beni, va beni! All’autru juornu  u truvai ‘ntò suttascala e mi ni piggiai na stizza…

Mariannina: Na stizza?!? Ccu tuttu u vinu ca ti pigghiasti si pitiunu riri almenu reci missi! Ora ci canciu puosto, e puoi, parra!

Vito: Aieri truvai n’autru fustu ‘ntò stipu ra cucina e mi ni piagghiai n’atra stizza…

Mariannina: Attonna ccu sta stizza!U biduni era cinu e ora è a mità, e iu pinsava ca era Don Damianu ca  s’allitriava…(fa il segno della croce)…santu cristianu, ora ci canciu puostu, e puoi?

Vito: E puoi, e puoi nenti! (va per andarsene ma cammina in modo strano perché fra le gambe ha nascosto il bidoncino di vino)

Mariannina: Ma chiè ca jai? Unni vai, picchì cammini accussì?

Vito: Cui? Iu?… nenti,nenti… iaiu a sciatica!

Mariannina: A sciatica?…fammi virri chi hai ccà sutta! (gli alza la tunica da chierichetto) Ecco chi c’iai! A scaitica ‘mbriaca, rammi ccà! Ma unni u pigghiasti st’autru vinu?!?

Vito: Nenti,…ogghi vinni …Masciu Papè…

Mariannina: Masciu Papè? E què?

Vito: U sai, u veduvu ca veni a ogni morti ri…

Mariannina: Ri papa?

Vito: No, ri mugghieri! Si n’ha fattu fora quattru… vinni ca ci sirvia ‘n favuri e iu ciò fici, e iddu ppi disubbligarisi…

Mariannina: (ironica) Ti resi stu vinu!…E chi favuri ci sirvìa, chiè s’avia cunfissari?

Vito: Ca quali…peggiu!

Mariannina: Peggiu? E chiè, arristau n’atra vota veduvu?

Vito: Si, si veduvu (ride) ri Bianchina, Mansa, Cuntintizza e Curidda…

Mariannina: E cu su i nomi re quattru mugghieri?

Vito: Ca quali, sunu i nomi re quattru scecchi ca c’iana murutu e ora si scanta ca se mori so mugghieri ci po’ morri macari l’ultima scecca…Barunissa…

Mariannina: Vitu, Vitu, mi stai faciennu furriari a testa comu a ‘n tuppiettu! Mi vuoi riri tu chi c’entri? Chi favuri ci facisti?

Vito: Iu era ccà ca mi stapìa esercitannu a diri a missa a muoru miu, chiddu trasiu, ansistiu e iu, nun sapiennu chi fari ci abbiniricì a scecca e chiddu ppi disubbligarisi mi lassau stu taiccia ri vinu…chistu ha ssiri buonu ppi daveru, su vippi macari a scecca….

Mariannina: Ma tu mi vuoi fari licinziari! Rici a missa, abbinirici…Pani, vinu e ova! Rammi stu vinu e nun ti permettiri acciù ri fari sti cosi ca se u sapi patri parrucu jautru ca chirichettu, ti fa serviri a missa ‘n galera! Leviti subbitu sti robbi ri ‘ncuoddu!

Vito: (scherzand toglie la bottiglietta di vino che ha in mano Mariannina e beve) Ego benedico te e la tua scecca, per omnia opira i carità! Ppi omio siculo siculorum, Amen!

Atto 1 - Scena 3

(Entra Don Damiano, Vito sputa in aria il vino per lo spavento, Mariannina occulta la bottiglia e  il bidone ed esce a dx)

Don Damiano: (lo riprende) Si dice “Per omia saecula seculorum”!

Vito: Amen! (cerca di riprendersi e si inginocchia)

Don Damiano: Vito, insisti a parlare latino, si dice “Per omia saecula seculorum”! Cerca di imparare bene se vuoi andare in seminario…alzati, su…

Vito: Ma iu nun vuogghiu iri a siminari, mi piaci fari u parrinu!

Don Damiano: E se vuoi fare il prete devi andare in seminario, devi studiare il latino per parlarlo correttamente e non in maniera macheronica!

Vito: Comu u parru iu?

Don Damiano: Tu lo parli in maniera burlesca, irregolare, macheronica…

Vito: Abbasta ca è latinu, che maccarruna o che causunedda abbasta ca si capisci…

Don Damiano: Vito, lasciamo stare, cerchiamo invece di mettere ordine perché da un momento all’altro aspettiamo la visita di Sua Eccellenza…

Vito: Ri cui???

Don Damiano: Di Sua Eccellenza…

Vito: (guardandosi in giro) Ma sò ri cui se ccà nun c’è nudu…

Don Damiano: Ah, benedetta ignoranza! Sua Eccellenza il Vescovo, il pastore di questa diocesi…

Vito: Pastore? Ma allura javi piecore, crasti, ciavorelli…

Don Damiano: Beh, il gregge di questa chiesetta è grande, con molte pecorelle smarrite, e Sua Eccellenza viene a conoscerci personalmente per…

Vito: Ppi virri se niautri i putiemu recuperari…

Don Damiano: Bravo Vito, il nostro compito è quello di salvare le pecorelle smarrite e la nostra ricompensa sarà grande… il Paradiso!

Vito: Sulu u Pararisu?|!? Chi spizzicu stu Sò Accellenza!

Don Damiano: Cosa vuoi dire?

Vito: Vuogghiu riri ca se salvamu tanti pecorelli Sò Eccellenza ni runa sulu u pararisu e Masciu Papè anveci, sulu ppi salvari na scecca ni resi reci litri i vinu, …a cosa nun mi cunvinci…Sarà Accellenza, ma assiri taccagnu forti…

Don Damiano: Non riesco a seguirti, ma chi è questo Mastro Papè?

Vito: Ah!… viri chi m’avìa scurdatu! Masciu Papè vinni ppi circari a Lei, rici ca so mugghieri sta mali e ci vò l’estrema muniz… l’estrema unzioni! Prestu, facissi prestu ca iu m’avia scurdatu!

Don Damiano: Ma come fai a dimenticare cose così importanti?!? E ora come faccio? Ma la signora è grave, cosa ha detto il marito?

Vito: No, gravi nunn’è, ma forsi nunn’arriva a stasira!

Don Damiano: Benedetto ragazzo, ma come parli? (concitato cerca i “ferri del mestiere”) Comunque, cerchiamo di sistemare tutto perché voglio fare una bella figura con Sua Eccellenza… mi raccomando, parlare poco, agire molto e poi dico a te Vito (marziale) “Ora et labora, Ora et labora”! (esce a sin verso la cappella)

Vito: Patri parrucu, (pausa)  Miegghiu ora! Labora nun sacciu chi significa ma nun mi piaci comu sona…

Atto 1 - Scena 4

(entra Jancilo il sagrestano porta gli abiti per la messa che appoggia sui ripiani)

Jancilo: Vituzzu, c’ha vistu a Mariannina? M’a furriatu tutta chiesa senza virri anima

viva…

Vito: Astura assiri ammucciari u vinu! Chiè c’ià vistu ‘ntò tettu muortu? Viri ca forsi assiri ddà, javi a mania r’ammucciari stu binirittu vinu!

Jancilo: Si, si, javi sta manìa…mentri a mia mi piaci…assai!

Vito: (confidenzialmente) Ma chi u vinu o Mariannina?

Jancilo: Tutti rui…mi fanu furriari a testa, ma chida ca è Mariannina mi sta faciennu abbruciari a cipuddina!

Vito: Asciddu ca siemu ‘ntà saristia, nun criru c’avissita sautari ‘ntò carricatu???

Jancilo: Ma quali carricatu! C’ià cunfurtatu tutti cosi, ha trattatu sempri comu na rigghina,

ma idda ancora nun si voli sbuttunari…

Vito: Avìa rittu iu… sbuttunari! Viri ca siemu ‘ntà saristìa! …E puoi chi vai circannu, certi voti… si tu ca ti cierchi ccà lanterna…

Jancilo: Picchì, chi t’arrisulta?

Vito: M’arrisulta… ca tu… si truoppu taccagnu!

Jancilo:Taccagnu, iu? Osà chi t’ana cuntatu! E chi t’arrisulta viriemu!

Vito:T’arrivuordi ddà vota… ca idda t’avia prummisu ri nesciri ccu tia?

Jancilo: (scontroso) E chi c’è, a curpa fu sò!

Vito: Ma quali curpa, aviauvu arristatu ca quannu era ura ca Don Damianu si ia a cuccari idda ra finestra ti facia u sinnali…

Jancilo: Ti ricu ca a curpa fu sò!

Vito: Ma comu fu sò… comu avieuva arristatu? Quali era u sinnali?

Jancilo: Ti ricu ca a curpa fu sò!

Vito: Nun canciari riscussu, qual’era u sinnali?

Jancilo: Ca quannu Don Damianu s’addummiscia, ida rapia a finestra ra so stanza o primu pianu e m’abbiava 500 liri!…

Vito: E allura? To riuordi comu finiu?

Jancilo: Finiu comu finiu! …a curpa fu sò!

Vito: Comu fu sò? Chida rapiu a finestra, t’abbiau i sordi e aspittau ppi tutta a nuttata a cu nun vinìa mai…certu ca si ci antrubbuliarru i uredda e s’ancazzau…

Jancilo: E inveci no! Picchì idda, inveci re 500 liri abbiau sulu 100 liri e iu appa circari l’autri 400 liri ppi tutta a nuttata! O scuru! Ppi tutta a nuttata! Ri què a curpa?

Vito: Vabbè, lassamu stari ca arragghiunari ccu tia e comu parrari ccò muru!

Jancilo: Ma comunqui, chissa acciù è storia passata! Ficimu paci…

Vito: Allura siemu supra a bona strata, continua, insisti…

Jancilo: Iu continuu, insistu, ma idda mi teni ancora supra i spini, iu cià fattu capiri ‘ntà tutti i maneri ma idda ancora teni ruru…mi fici livari u viziu re carti… u viziu ro fumu… mi rissi ca ha fari a dieta ppi dimagriri, mi fici livari macari u piaciri ri viviri qualchi bicchieri ri vinu pirchì rici ca mi fa veniri i loculi bianchi vasci e i tri-gliceri jauti…

Vito: I loculi?!?... I globuli bianchi! E puoi, i tri gliceri iauti??? E quantu avissina essiri ppi ssiri vasci, sti gliceri???

Jancilo: Ma chi sacciu, unu, rui o massimu… sacciu sulu ca se continua accussì mi fa morri ru voti prima ro mà tiempu, a prima vota p’amuri e a secunna ppi fami!

Vito: Chi mala morti, comu a chida ra scecca di Masciu Papè! Na pinsieri Janciliddu, vieni ccu mia ca ti cunsuolu iu “in cammera caritatis”… Ti fazzu tastari un vinorum cantorum ca fa arrusbigghiari i muorti ppi omnia siculo siculorum!

Jancilo: (a mò di sfottenza) Si, Amen!

Vito: (tirandoselo fuori dal fondo) Si, amuninni, vieni ccu mia!

Jancilo: Ma Mariannina mi rissi ca se vivu u vinu fazzu piccatu!

Vito: E puoi ti cunfiessu iu, vieni, vieni ccu mia! (Jancilo fa un po’ di resistenza)

Jancilo: Però sulu na brizza, na stizza, na lacrima!

Vito: Si, si , na lacrima ri coccodrillu!

Jancilo: E se i tri-gliceri addiventanu quattru, cincu, siei, e mi spuntanu i buddi, chi ci cuntu a Mariannina?

Vito: Ci rici ca scierru i buddi ppi mancanza ri sfuocu e viri ca idda finalmenti ti veni incontru, amuninni!

Jancilo: E se idda nun mi veni incontru?

Vito: Bih, comu a fai lonca…u sai comu si rici? Aiutati ca Diu t’aiuta!(esce dal fondo tirandosi Jancilo)

Atto 1 - Scena 5

( dopo qualche istante entrano Don Damiano e Mariannina da sinistra)

Don Damiano: (si sta mettendo i paramenti per l’estrema unzione)

Allora, ricapitoliamo, prepara la stanza per Sua eccellenza, mi raccomando: lenzuola nuove copriletto rosso e federe bianche…

Mariannina: (prende appunti) Bianche…

Don Damiano: Poi, acqua fresca sul comodino, bicchiere in cristallo e un po’ di vino da messa, pare che gli piaccia tanto…e mi raccomando quella sedia rotta o s’aggiusta o si toglie…

Mariannina: (prende appunti) Vino da messa…sedia rotta…puoi…

Don Damiano: Se dovesse fermarsi a pranzo da noi prendiamo qualche gallina, verdura, formaggi, pane di casa, olive, uova, un coniglio, salsiccia, costolette di agnello, dolce…

Mariannina: Si, ciuriddi, casola, linticci…Ma quantu mancia stu binirittu cristianu??? E i sordi unni i pigghiamu? Ruminica cugghiemmu sulu 5.000 liri!

Don Damiano: Beh, forse hai ragione tu… prepara solo un po’ di pasta di casa, un po’ di carne, un contorno e un po’ di frutta così gli facciamo vedere che siamo parsimoniosi

Mariannina: Mi sa ca che sordi c’aviemu ci putiemu fari sulu taiccia ri broru ccà scamurza, pani i casa e aulivi abbunati e forsi taiccia ri tumazzu…

Don Damiano: Però, almeno, diamogli un po’ di vino!

Mariannina: Ppi vinu, quantu ni voli! C’è chiddu ro suttascala, chiddu ro tettu muortu, chiddu ra crirenza, chiddu ri sutta l’altari, chiddu…

Don Damiano: Basta, basta, ho capito che l’unica cosa che abbiamo è il vino.

Mariannina: Ppi vinu putiemu campari ri riennita almenu ppi tri anni…è tuttu u riestu c’ammanca! Ogghi arrivau ‘n vinu ca rici ca fa arrusbigghieri i muorti…u purtau Masciu Papè… (Don Damiano si sta per sedere sulla sedia rotta, Mariannina gridando) …a segghia rutta!

Don Damiano: (non fa il tempo a sedersi) Grazie di avermelo ricordato! Oh, si Mastro Papè, sto andando appunto da sua moglie, pare che poverina stia molto male…

Mariannina: Caru Don Damianu, c’iavissima fari capiri e parrucciani ca nun si vivi ri sulu vinu…qualchi vota purtassinu, chi sacciu, qualchi agnidduzzu, qualchi cunigghiu, vitidduzzi, jaddini…ccà portanu sulu vinu e racina, racina e vinu…viri tu chi fantasia!

Don Damiano: Cerchiamo piuttosto di fare bella figura con il Vescovo, così almeno potrà assegnarci a qualche parrocchia più ricca, …cosa vuoi questo è un paesino agricolo, qui si produce solo vino…

Mariannina: Vinu ppi viviri e racina ri manciari!

Don Damiano: Beh, accontentiamoci di quello che ci offre la provvidenza, Sua Eccellenza gradirà quel poco che abbiamo e che gli sapremo offrire… (di premura perchè deve andare via)

Mariannina: Va beni, va beni, viriemu chi puozzu cumminari…e puoi javi autri cumanni ppi mia?

Don Damiano: Eh si… (imbarazzato) Vedi, vorrei, gradirei che in presenza di Sua Eccellenza ti…vestissi un po’ più …decentemente… insomma meno scollata. Più puritana…più…

Mariannina: Cciù arriticata và!

Don Damiano: Più consona all’ambiente…corpiti quelle due… (Mariannina si copre la scollatura) …e quelle (Mariannina si abbassa la gonna) e poi…

Mariannina: U capì, m’ha vestiri ri monaca!

Don Damiano: Da monaca no, ma non devi suscitare nessun pensiero carnale, sai la carne è carne…

Mariannina: E u rici a mia? …ca javi n’annu ca mangiu sulu racina e mustu cuottu e mi sta viniennu l’ostia pelosa! (mostrando le gambe)

Don Damiano: Ma quale ostia pelosa, l’osteoporosi vorrai dire!

Mariannina: Chissa, chissa, virissi comu sugnu pilusa ‘ntè jammi!(alzandosi la gonna e mostrando le gambe)

Don Damiano: Copriti! E poi come parli Mariannina…ah, a proposito, con Sua Eccellenza cerca di parlare italiano, sforzati, dobbiamo fare bella figura altrimenti rischiamo di essere trasferiti in una parrocchia ancora più disagiata!

Mariannina: Maria no! Peggiu ri ccà unni avissima ghiri!

Don Damiano: Al peggio non c’è fondo! Comunque cerchiamo di fare del nostro meglio e che Dio ce la mandi buona…si vocifera che il vescovo cerca qualcuno da mandare a Pantelleria…

Mariannina: Maria e Gesù…Pantelleria!… sarà bellu ‘ntà stati, ma ‘ntò mmiernu n’umidu! Rici ca ddà crisciunu i funci sutta i sciddi, ‘nté letta, ‘ntà crirenza!

Don Damiano: Ma chi ti racconta queste sciocchezze, Mariannina! Cerchiamo piuttosto di fare bella figura, e adesso lasciami andare prima che sia troppo tardi per la moglie di Mastro Papè…(si avvia per uscire) Mi raccomando, copriti quelle (Mariannina copre il petto), e quelle (Mariannina le gambe curvandosi), e cerca di parlare in italiano…oh, il breviario (ed esce a sinistra  per andare a prendere il breviario) - (guardando in cielo) Signore, a te affido l’anima mia!

Mariannina: (in posizione curva e guardando in cielo) Ma cu ccu l’avia!?! Mah! Quantu mi vaiu a canciari và (esce a dx con andatura goffa – suonano alla porta – rientra) E què ca scampaniddìa comu se fussi pasqua? Viegniu, viegniu, arrivu! (apre la porta) S’accomodassi, pregu!

Atto 1 - Scena 6

(entra Masciu Papè)

Masciu Papè: Prestu, prestu, unn’è patri parrucu, …ma lei ch’iavi, mischina…chié malata ‘ntà l’ossa? (Mariannina ritorna in posizione eretta)

Mariannina: Ma quali malata e malata, lei ciuttuostu a cu cerca, chi vulia?

Masciu Papè: Prestu, prestu, unn’è patri parrucu, u ciamassi subitu, ca Teresina… mischina…

Mariannina: Teresina? E qué sta Teresina?

Masciu Papè: Teresina! Iu sugnu Masciu Papé… chi nun ci rissi nenti u parrinieddu?

Mariannina: Si si, Masciu Papé! Patri parrucu stapìa vieniennu propria ‘nti lei…

Masciu Papè: Ci ricissi ca s’allesti picchì (fa la mossa di stirare le gambe) Povira Teresina, …na mula ri travagghiu!

Mariannina: Povira Teresina, a sciccaredda sta attrantannu i jammi?

Masciu Papè: Ma comu vi pirmittiti? Iu sta parrannu ri Teresina, mò mugghieri! E’ abbiata ‘ntà ‘n funnu i liettu cca vava ‘ntà ucca, curriti, curriti, ciamati a patri parrucu, o saristanu o parrinieddu, prima ca è truoppu tardu e mori scunfissata!

Mariannina: Ora u ciamu…Don Damianu, Don Damianu, vinissi, prestu ca c’è ri fari n’ funerali!

Masciu Papè: Asciddu! Ghià a facistru morri! Teresina si senti mali, ma se nunn’allistiemu finisci ca arriestu veduvu n’atra vota… (esce Don Damiano da sin)

Don Damiano: Andiamo, non c’è tempo da perdere…e tu Mariannina, passa dal dottore e digli di venire subito a casa di Mastro Papè…ci vediamo lì… (escono tutti dal fondo)

Masciu Papè: (fuori scena) Ppi carità allistiemuni prima ca truvamu sulu l’ossa!

Atto 1 - Scena 7

(da destra entrano Vito e Jancilo barcollante perché ubriaco fradicio)

Vito: Shh! M’arraccumannu, ora o cuccati ca accussì ti passa a jatta ca jai ‘ncuoddu! Se ti cerca Mariannina ci ricu ca t’innisti o paisi p’accattari i cannili!

Jancilo: Si, si..i cannili… (ride) Chistu vinu, biancu e finuliddu, si lu vivi Janciliddu, se è russu curallinu s’ò tracanna Jancilinu, se anveci è pistammuttu iu mu vivu propria tuttu, e alla faccia ri Mariannina iu mu vivu ogni matina! Shhh! Hic, Hic!

Vito: Silenziu, zittiti ppi piaciri! Ca se ni trovanu ccà cumminati accussì siemu ‘nte guai! O cuccati, vieni ca t’accumpagnu!

Jancilo: No! Iu nun mi ni vaiu se prima nun mi fai sentiri a missa cantata!

Vito: Ma quali missa cantata, e puoi iu sugnu stunatu comu na crapa!

Jancilo: (imperioso) Ti rissi vuogghiu a missa cantata e iu ta siervu! Forza subbito prima ca suonu i campani! (prende in mano le corde delle campane che pendono dal soffitto)

Vito: Shh! Va beni, va beni, però allistiemuni ca se ni piscanu, jautru ca  missa cantata, ni cantanu u requiem! (intanto si mette i paramenti per dire messa)

Jancilo: U requiem? E chi canzuni è, chidda ri San Remu?

Vito: Si, ri Santu Liu ca cantau e murìu! Avanti ca sugnu prontu, allistiemuni…

Jancilo: Senza prescia! Aspetta ca suonu a campanedda! (dlin, dlin) Putiemu ancuminciari! (intanto dormicchia ubriaco)

Vito: (cantilenando) Domine ibiscu! Et com l’animalune! Orate fratelli, orate ppi opira i carità e pii omnia siculi siculorum! (si accorge che Jancilo sta dormento, borbotta qualcosa)…La missa si finìu andate in pace! Amenn! (ripete più forte) La missa si finìu andate in pace! Amenn!

Jancilo: (svegliandosi) E chiè ghià si finìu? Accussì prestu???

Vito: Siennu ca tu ha rummutu!

Jancilo:E allura scurriemuni u rusariu, avanti ancumincia!!! (dlin, dlin)

Vito: Lasamu perdiri ca se ni trovanu ccà…!

Jancilo:Avanti, ancumincia!!! (dlin, dlin)

Vito: VA beni, va beni, shhh! Nel primo mistero si contempla la mia passione e morte ppi opira ri patri parrucu…

Jancilo:Amen, Scurriemu! (dlin, dlin)

Vito: Santa Maria ro priculu…

Jancilo:Ora pro nobbis!

Vito: Santa Brigida ro priatuoriu…

Jancilo:Ora pro nobbis!

Vito: Santu Liu, osà comu mi finiu…

Jancilo:Ora pro nobbis!

Vito: Santu Cristianu chi mi stai facinnu fari…

Jancilo:Ora pro nobbis! (intanto si sta addormentando)

Vito: Santu…e Jhonny

Jancilo:Ora pro nobbissss! (inizia a russare)

Vito: San Remu

Jancilo:Ora pro nobbissss! (russa)

Vito: San …..

Jancilo:Nobbissss! (russa)

Vito: San ….. (cerca di svincolarsi per andarsene, ogni tanto la russata è più forte e ritorna sui suoi passi – nel frattempo, senza essere visto da Vito, dal fondo Entra il Vescovo con due valigie infiocchettate di rosso, che sentendo il rosario si toglie il cappello rosso, si siede e inizia anche lui a dire “ora pro nobis” a bassa voce – Jancilo si appisola sulla sedia col campanello in mano, Vito cerca di uscire non accorgendosi del vescovo)

Vescovo: La preghiera è il miglior strumento di redenzione…Bravi!Io sono il Buon Pastore! Dominu suobiscum! (benedice) Siete voi il parroco di questa chiesetta?

Vito: (parlando piano per non svegliare Jancilo) No, veramenti, iu sugnu…

Vescovo: Ho capito, siete il novizio che coadiuva Don Donato. Figliuolo, io sono il vostro nuovo vescovo in visita al suo gregge, le sue pecorelle…dove posso trovare il parroco? (si guarda in giroe)

Vito: (parlando piano per non svegliare Jancilo) Patri parrucu è ghiutu a fari ‘n sirvizzu fora, ma vistu ca vossia ha statu ammienzu e piecuri, se intantu ca aspetta si vulia rari na sciacquata, vinissi ca uccumpagnu ‘ntà so stanza..…

Jancilo:Nobbissss! (russa)

Vescovo: (fra sé e sé) Questi pretucci di campagna sono di una semplicità disarmante! …si, si la seguo… (a Jancilo cade il campanello dalle mani e si sveglia di soprassalto sempre ubriaco)

Jancilo: (a Vito) Unni vai? Vieni ccà ca ancora nunn’hama finutu! (al vescovo) Attia! E tu cu sì? Hama recitari ancora l’atto ri dolori, avanti, forza, scrurriemu!

Vescovo: (spaventato) Ma io sono il nuovo pastore!

Jancilo:Si senti, si senti ro fietu! Avanti ancuminciamu…atto di dolore…scurriemu! (spingendolo fuori scena a dx)

Vescovo: (spaventato) Mi pento e mi dolgo dei miei peccati… (esce seguito da Jancilo e Vito preoccupato)

Atto 1 - Scena 8

(dopo qualche istante dal fondo entrano Mariannina e Don Damiano che inizia a posare e togliersi la stola ecc- nessuno dei due si accorge delle valigie del vescovo)

Don Damiano: Cara Mariannina, quando si dice “ la mano divina”!…

Mariannina: Veramenti fu a manu ru ddutturi!

Don Damiano: Ma se la mano del dottore non era guidata da una forza divina…

Mariannina: Attonna! Comunqui, Menu mali! Se nunn’era ppi iddu a signura Teresina astura fossi all’autru munnu! Com’è ca chiddu c’ianfilau tutta a manu ‘ntà ucca ppi falla arrimettiri…

Don Damiano: Si, ma c’era anche la mano di Dio!

Mariannina: Si, e quantu avia essiri ddà ucca? Quantu ‘n furnu! Don Damianu lassamu perdiri, l’importanti è ca i cosi ierru accussì, sennò (fa il segno della benedizione) …‘ntà ‘n cuorpu sulu Masciu Papè si liquidava a mugghieri e a scecca, mischini osà comu appina soffriri!

Don Damiano: Si, si poverine, che dolori atroci… avvelenate da qualche boccone di vino!

Mariannina: ma puozzu capiri a sò mugghieri, ma stu binirittu cristianu u vinu ciò rava macari a scecca? Eccu picchì c’iana murutu quattru scecchi e quattru mugghieri!

Don Damiano: Si vede che quel pover’uomo ama tanto gli animali da dargli anche il vino…

Mariannina: Virissi ca u vinu u purtau macari ppi vossia… e puoi u dutturi rissi ca u vinu era avvilinatu ccò vilienu re surci, so mugghieri so vippi e…

Don Damiano: Sarà stato uno sbaglio…

Mariannina: E puoi su vippi macari a scecca?

Don Damiano: Sarà stato uno sbaglio…

Mariannina: Attonna ccò pupu! Virissi ca Masciu Papè astamatina purtau nu biduni ri vinu macari ppi vossia!

Don Damiano: E no! Tre sbagli sono troppi! Vino…quale vino? Cos’è questa storia del vino?

Mariannina: A storia è…lonca…nenti, u purtau astamatina e u lassau a Vitu…

Don Damiano: A Vito, e ora quel vino dov’è?

Mariannina: Comu dov’è? U biduni u mmucciai, ma prima incì na bella cannata e a misi ‘ntà stanza ppi Sò Eccellenza…comu m’avia rittu vossia…(Mariannina si accorge delle valigie)

Don Damiano: Sarà meglio buttare quel vino prima che…

Mariannina: Patri parrucu, scusassi, ma sti valigi chi su suoi???

Don Damiano: ( si inizia ad agitare) Quali valigie???

Mariannina: Comu quali valigi? Chisti!!! (ne prende una in mano)

Don Damiano: (mettendosi le mani ai capelli, disperato) Madre santissima del Rosario, Santa Beatrice degli afflitti, Santa Addolorata degli Angeli, Santi Filomeno e Martorano…(correndo per la stanza)

Mariannina: (correndogli dietro con la valigia in mano, lo interrompe) Patri parrucu, ma c’hama scurri tutti i litanii! Ri cu sunu sti valigi???

Don Damiano: Ma come di chi sono? Queste sono le valigie di Sua Eccellenza il Vescovo che forse sarà arrivato mentre noi eravamo dalla signora Teresina!!!

Mariannina: E allura? Chi ci fà? Astura a Sò Accellenza sarà ‘ntà cappella a dicirisi i preghieri, oppuru ‘ntà so stanza a ripusarisi…

Don Damiano: A riposare??? Se non lo troviamo subito rischiamo di fargli fare un riposo eterno!!! Vai a recuperare subito quel vino maledetto!

Mariannina: Si, ma cu c’iavìa purtari ‘ntà sò stanza, a Sò Eccellenza nunn’è ca sapìa unni avìa ghiri!

Don Damiano: (concitato e disperato) Sicuro? Vai a controllare subito …dovevamo fare bella figura, una bella accoglienza! Sua Eccellenza arriva e noi non ci siamo, che accoglienza è questa? Corri a vedere dov’è, io vado in chiesa, tu cercalo nelle camere e ricordati di vestirti in maniera consona, e parla italiano, mi raccomando…(esce a sin e rientra)

Mariannina: (che durante i vari consigli di Don Damiano è entrata ed uscita da destra) Chiffà mi lassa iri ora? (cerca di uscire)

Don Damiano: Chiama a Vito a Angelo che lo cerchino anche loro!

Mariannina: Nun si preoccupassi ca a tuttu c’è rimediu, e puoi…nun c’è sempri a manu divina? Ri chi si preoccupa?

Don Damiano: Non è di quella di Dio che mi preoccupo ma di quella degli uomini! Corri prima che finiamo alla Casa Circondariale…

Mariannina: A casa circondariali? E chi ci ficinu a canonica?

Don Damiano: Si la canonica con le sbarre e i secondini al posto dei chierichetti… Mariannina! In carcere, in carcere, altro che canonica!

Mariannina: Ppi piaciri nò! Patri e figghiu!  Ghià mi sientu ‘n calera ccà, fiuramuni ddà! (uscendo da dx) Sò Accellenza , Sò Accellenza, unni siti?!… (Don Damiano esce a sin)

Atto 1 - Scena 9

(dopo qualche istante furtivamente entra Vito dal fondo che inizia a togliersi la tunica)

Vito: Menu mali!…Ma a mia cu mu fici fari r’ambriacari a Jancilu!?!…ora u lassai mienzu abbauttutu …u mmucciai intra u confessionali accussì nunn’u viri nuddu finu a quannu ci passa a ‘mbriacatina…ma quanti buttuna ci misiru ‘ntà sta tuonica…cià diri a Don Damianu ca ci metti na bella ccittera accussì almenu unu s’allesti… (si è appena finito di sbottonare tutti i bottoni della tunica che entra Mariannina vestita come una suora ma senza copricapo)

Mariannina: Ah, ma tu sì ccà? Chi ppi casu ha vistu a Sò Accellenza? Appa veniri mentri erimu cu patri parrucu a casa ri Masciu Papè…

Vito: Ma chi fai cumminata accussì, chi t’ha fari monaca?

Mariannina: Ma quali monaca, Don Damianu rici ca a carni è carni!

Vito: Ma chi c’entra a carni, se ghiè ppi chissu macari u pisci è pisci!

Mariannina: Finiscila ri babbiari ca nunn’è u mumientu… Chi pi casu vinni a Sò Accellenza?

Vito: (imbarazzato) Si, si…vinni, u ricivì…e ora è…

Mariannina: Nun mi riri ca è ‘ntà stanza ca c’iavìa priparatu…

Vito: Si, c’iò ccumpagnai iu, picchì?

Mariannina: E nun mi riri ca si vippi u vinu?…

Vito: (imbarazzato) Peggiu, peggiu, sapissiti chi succiriu?

Mariannina: Maria addulurata ro carminu, talè ca so vippi!!!

Vito: Macari Diu…è ca…

Mariannina: Ma comu macari Diu, u vinu è avvilinatu! U stessu vinu so vippi a signura Teresina, a mugghieri ri Masciu Papè e ci stapìa arristannu sicca, prestu amuninni ‘ntì Sò Accellenza e ittamu su vinu prima ca finisci a schifìu, vieni ccu mia …(e se lo tira)

Vito: Allura aspetta ca mi viestu! (inizia a mettere un’altra volta la tunica) Ma quanti buttuna ci su, è inutili, ci voli na cittera!…

Mariannina: Ma lassa stari a tuonica, prestu vieni ccu mia, hama truvai na scusa ppi nun mettiri in agitazioni o viscuvu! Ti rissi lassa stari a tuonica! Vieni ccu mia!

Vito: Chista m’ha mettiri ppi forza picchì… nenti puoi to spiegu…

Mariannina: Nun c’è nenti chi spiegari amuninni prima ca a Sò Accellenza u truvamu tisu comu na pala i baccalà!!!

Vito: Aspetta, ma chi putiemu iri ‘ntò viscuvu e dicirici ca u vinu ca ci rasti è avvilinatu, ci voli na scusa, chiddu ghià era tuttu scantato…

Mariannina: Scantatu? E picchì?

Vito: Nenti, nenti puoi to spiegu…aspetta aspetta…ca mi vinni n’idea… tu si vistuta ri manaca… Maria chi pinsata! Vieni ccu mia, amuninni! A c’avissa stari ccà!

Mariannina: O manicomiu avissita stari, amuninni ca staiu friennu! (se lo tira ed escono a destra)

Atto 1 - Scena 10

(entrano in scena da sinistra Don Damiano e Jancilo ancora un po’ alticcio)

Don Damiano: Ma come ti è venuto in mente di metterti nel confessionale?!?

Jancilo: Ma chi sacciu! Iu nun m’arriuordu nenti! M’arriuordu sulu ca stamatina vinni ccà rintra ppi circari a Mariannina, e puoi… (si gratta la testa)

Don Damiano: E poi?

Jancilo: E puoi m’arrisbigghiai picchì sintìa parrari na fimmina…

Don Damiano: La signora Concettina, la moglie del macellaio…

Jancilo: Ma chi sacciu quera!A mia nun m’anteresava nenti e chidda mi cuntava tutti cosi (confidenzialmente) rici ca ci fici i corna!!

Don Damiano: Shhh! La confessione è un segreto, non dire niente!

Jancilo: Ma fussi segreta se avissa fattu ccu lei ca è parrinu…rici ca fici i corna…ma nò a so maritu…

Don Damiano: A no? E a chi?

Jancilo: Shh! Segretu! I fici all’amanti! U sapi…(si guarda in giro) o fioraiu ra ciazza…

Don Damiano: Quindi ha messo le corna anche all’amante ? …e con chi?

Jancilo: Veramenti fussi un segretu, ma a vossia ciù ricu…ccu Menu, u jarzuni ro furnaru!

Don Damiano: Ma…ma se Carmelo è anche l’amante della moglie del panettiere, della sarta e della parrucchiera, come farà a trovare il tempo?

Jancilo: Patri parrucu, a facci ro segreto ra confessioni! Quannu unu u voli u tiempu u trova! Però m’arraccumannu, (avvicinandosi al prete) acqua in bocca!

Don Damiano: Altro che acqua, io sento solo puzza di vino…e poi c’è altro?

Jancilo: …e puoi vinni a signura…Abballacazzizza…

Don Damiano: Chi è venuta?!?

Jancilo: … a signura…Abballacazzizza…comu si ciama? …Chida ca abbita ‘ntà casa ‘nfacci o palummientu…

Don Damiano: La signora Amalia Zizza!

Jancilo: Idda, idda, precisamenti, Abballacazzizza, chi cunfussauuu!

Don Damiano: E allora?

Jancilo: (guardingo) Rici c’aieri c’iarrivau na littra ri so maritu ca è a Germania a travagghiari…

Don Damiano: Una lettera? E che c’è di male, questo non è peccato!

Jancilo: Si, ma cca littra arrivau macari u postinu…

Don Damiano: Ahi, ahi, ahi….

Jancilo: Chi fu, chi ci pigghiau?

Don Damiano: A me niente! Il postino…

Jancilo: E chi ci pigghiau o postinu?

Don Damiano: Ma quale postino! Dico ahi, ahi, ahi per riferirmi alla situazione…una donna…sola…indifesa…senza marito…

Jancilo: Tantu indifesa nun mi passi… (guardingo) …rici ca s’inciampiccicau comu a ‘n francubbullu e timpiti e tumpiti…

Don Damiano: E’ caduta in tentazione?

Jancilo: Cariu e s’ha strafuttiu! E chiè na vota e dui? Rici ca era abbiata sempri ‘nterra…ppi mia o cinima riciunu sulu minciati…

Don Damiano: Angelo, modera i termini, a cosa ti riferisci? Cosa c’entra il cinema?

Jancilo: Certu ca c’entra! Fissarii… “Il postino suona sempre due volte”, ma quali! Jautru ca ru voti! Chiddu sunau ppi tutta a matinata…Canzuni!! A tinchitè!…ci fici nu bellu concertu!

Don Damiano: Povera figliola, è caduta nella tentazione della carne…chissà come sarà afflitta!…

Jancilo: Jautru ca fritta, l’aviri vudduta ccu tuttu stu gran travagghiu!

Don Damiano: Come? Cosa dici?

Jancilo: Nenti, nenti, pinsava tra ri mia…

Don Damiano: Ma almeno era pentita?

Jancilo: Tanta pentita nun mi ci parsi, anzi…

Don Damiano: Ma cosa vai a pensare, la signora Amalia con me si è sempre dimostrata pentita…

Jancilo: Ma allura nunn’è a prima vota!

Don Damiano: E no, purtroppo…le ho sempre detto di stare attenta e che il diavolo può presentarsi sotto mentite spoglie…

Jancilo: Jautru ca mentite spoglie, stavota si ci prisintau direttamenti spugghiatu. Iu ciù rissi “quello è il diavolo!”

Don Damiano: E lei cosa ha risposto?

Jancilo: Mi rissi “non sacciu se era u riavulu, ma facìa comu a ‘nniavulu!”

Don Damiano: Oh, Gesù e Maria! E tu cosa le hai detto?

Jancilo: Ci resi a pinitenza: Tri avimmaria e ‘n Patrinnuostru!

Don Damiano: E lei?

Jancilo: E idda si susìu e s’inniu, picchì?

Don Damiano: Ma come? Io per molto meno gli ho dato da recitare 10 Rosari! Voui mettere 10 Rosari con tre Avemaria e un Padre Nostro?

Jancilo: Eccu allura picchì arrirrìa e mi rissi qual’eranu i jorna ca cunfissava iu!?! Puoi si susìu e s’inniu ri cursa pirchì rici ca ogghi aspittava na cartullina ri sa cucina, na littra ri so suoru e ‘n telegramma ri ‘mparenti luntanu…

Don Damiano: Povera figliuola, che danni fa la solitudine…!

Jancilo: Ma quali solitudini, ogghi a so casa c’iàssiri ‘ntraficu comu a stazioni!

Don Damiano: Dio la perdoni!…mi raccomando shhh! C’è il segreto della confessione! Adesso lasciami andare… per caso hai incontrato a Sua Eccellenza?

Jancilo: A Sua ri cui?

Don Damiano: Sua Eccellenza il vescovo, al mio ritorno ho trovato qui le valigie ed ora Mariannina lo sta cercando… abbiamo commesso un grave errore, che Dio mi perdoni!

Jancilo: Maria, iu nun m’arriuordu nenti… aspittassi, aspittassi, jaiu a menti anfraschiata…chi ppi casu sta Sò Eccellenza era na cosa rossa, niura ccu na scorca russa?

Don Damiano: Si! E’ proprio lui…non mi dire che hai confessato anche lui…

Jancilo: (ironico con disappunto di Don Damiano) No, pirchì sennò osà c’avia sentiri!…m’arriuordu ca…  Vitu… uccumpagnau ‘ntà so stanza… mischinu chi facci scantata c’avìa…(ride) forsi s’ambriacau macari iddu ruoppu o scantu ca pigghiau!

Don Damiano: Il vino??? No! Quel vino Noooo! Gesù, Maria, salvate l’anima mia! (esce di corsa verso dx)

Jancilo: (rimasto solo senza capire) E chi po’ essiri taiccia ri vinu! E chiè vilienu! (si guarda intorno) …Quantu tuornu ‘ntò confessionali viriemu quali jautri stori si puonu veniri a sapiri… a fari u parrinu ci sta pruvannu gustu! (esce a sin)

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

Atto 2 - Scena 1

(Entrano in scena Don Damiano e Mariannina che ha un atteggiamento furtivo, è vestita come una suora senza il copricapo che tiene in mano)

Don Damiano: Deo Grathias! Ave Maria, grathia plena…

Mariannina: Menu mali c’arrivammu ‘n tiempu! Sò Eccellenza stava ancuminciannu a viviri u vinu ma Vitu u rinisciu a bloccari ccu nu strataggemma…

Don Damiano: E come avete fatto, come avete fatto?

Mariannina: E comu ficimu…Certi voti Vitu pari babbu, ma u cirvieddu ci camina…

Don Damiano: E come?!? …E allora???

Mariannina: E allura, vistutu ri parrinu, trasìu all’impruvvisu ‘ntà stanza e ci rissi a Sò Eccellenza ca ‘ntà saristia c’era na monaca ca si vulìa cunfissari  ccò viscuvu…

Don Damiano: Una suora? Bella idea…ma chi era questa suora?

Mariannina: E ccà chi viriti jautri fimmini?…secunnu vossia cu putìa essiri a monaca… ca mi facistru vestiri ca paru na ‘ntuppatedda!?!

Don Damiano: Tu suora? E Vito prete?!? (spaventato) Sicuramente andrò a fare il missionario in qualche paese sperduto dell’Africa! E cosa gli hai raccontato…Oh mio Dio! Oh mio Dio!

Mariannina: Nunn’addisturbassi u patruni i casa ca astura javi jautri cosi ri fari!…Ci cuntai ca iu mi vulìa spugghiari picchì m’avia nnammuratu ri…

Don Damiano: Non mi dire che anche tu …con Carmelo il garzone del fornaio???

Mariannina: Ca quali, chiddu chi javi tiempu ppi sti cosi, travagghia notti e ghiuornu…

Don Damiano: Hai detto bene…lavora notte e giorno, eccome lavora!… e poi cosa hai raccontato a Sua Eccellenza?

Mariannina: Nenti, ca iu mi vulìa spugghiari, ‘nsumma ci cuntai quattru fissarii… l’importanti è ca u salvammu, e puoi chiè, nun a putissi fari a monaca spugghiata?(inizia a spoglarsi)

Don Damiano: Stai quieta! Il problema non è questo, il problema è che ora mi ritrovo con un falso prete e una falsa suora, e bisogna stare al gioco, almeno fino a quando il vescovo non se ne andrà…e tu, piuttosto, mettiti subito il copricapo!

Mariannina: Ma c’è cauru! ….

Don Damianu, chiffà i viriemu i fuogghi re scomunicati!

Don Damiano: Degli scomunicati? Cosa vuoi dire?

Mariannina: (esce un foglio dalla tasca) I fuogghi ri l’avvisi ppe’ parrucciani…Patri parrucu, se parru italianu nun mi capiti, se parru a carcarara rici c’ha parrari italianu…

Don Damiano: Gli avvisi ai parrocchiani …i comunicati!

Mariannina: Hiii, comu a faciti lonca…chissi, chissi! Ora vi liegghiu, viriti se su fatti buoni…

Don Damiano: Leggi, leggi, vediamo che strafalcioni hai scritto oggi!

Mariannina: Giovedì alle 5 del pomeriggio ci sarà un raduno del Gruppo Mamme…

Don Damiano: Benissimo, fin qui tutto bene…continua…

 

Mariannina: Tutte quelle che vogliono diventare Mamme sono pregate di rivolgersi al parroco.

Don Damiano: Mariannina! E che sono supermen! Oh, Mio Dio! Scrivi piuttosto quelle che vogliono entrare a  far parte del gruppo devono rivolgersi a me! …Continua… (Mariannina prende appunti)

Mariannina: Martedì sera, nella sala parrocchiale, cena a base di fagioli e ceci… dopo ci sarà il concerto.

Don Damiano: Si, bel concerto! Cancella questo annuncio!

Mariannina: Ma iu ghià avìa accattatu 5 chili ri fasola e ciciri cuciviri!

Don Damiano: Ti ho detto cancella questo annuncio! … Vai avanti!

Mariannina: Venerdì sera, per tutte le parrocchiane, vendita di beneficenza!

Don Damiano: Oh, questo si che va bene… e poi… continua…

Mariannina: Care parrocchiane, la vendita di beneficienza è il modo migliore per liberarvi di quelle cose inutili che vi inpacciano la casa… Portate i vostri mariti!

Don Damiano: Si, le suocere, i bambini… ma come scrivi! (le toglie il foglio dalle mani) Lascia stare Mariannina, ho capito che questi annunci devo farmeli io! (si guarda in giro) Piuttosto indossa il copricapo che sento arrivare qualcuno…

Mariannina: Ma sientu cauru!

Don Damiano: Indossalo, subito! (Mariannina lo indossa, appena fatto entra da sin Jancilo ancora un po’ alticcio, con una fiaschetta in mano e non riconosce Mariannina che tende a nascondersi)

Atto 2 - Scena 2

Jancilo: Sia lodatu Gesù Cristu! (Mariannina e Don Damiano parlano fra di loro a bassa voce)

Don Damiano: Sempre sia lodato…   

Jancilo: (guarda incredulo, si segna con la croce) Pani, vinu e ova!…Prima vitti na cosa rossa e niura ccu na scorca russa, ora mi passi ri virri Mariannina vistuta ri monaca…(si stropicchia gli occhi e guarda il vino) Certu ca stu vinu è propria putenti… mi iu direttamenti ‘nto cirvieddu! (esce a sin)

Mariannina: Abbanè ca Jancilu era ‘mbriacu e nun m’arricanusciu…

Don Damiano: Ci mancherebbe che anche lui facesse la sua parte e il quadro sarebbe completo…Vai Mariannina, tienilo d’occhio… (Mariannina esce a sin  - Vito e il Vescovo entrano da destra)

Vito: Eccellenza, Ecce homo! (indicando Don Damiano)

Vescovo: (sorridente) Oh, finalmente posso conoscere il parroco di questa chiesetta!

Don Damiano: (inginocchiandosi e baciando l’anello) Eccellenza, sono onorato di accoglierla in questa umile dimora…

Vescovo: Umile, ma un po’ strana, don Vito mi ha accennato alcune storie che inquietano la vostra vita pastorale…il vino avvelenato, il sagrestano che poverino è un po’, come dire, fuori di testa e… la pecorella smarrita… (don Damiano non capisce)…Suor Mariannina, la sua coadiutrice (confidenzialmente a don Damiano) …dobbiamo cercare di condurla sulla retta via… di riportarla all’ovile!

Don Damiano: (verso Vito) All’ovile ci manderei qualcun altro! Signore abbi pietà di me!!!

Vescovo: La nostra è una missione difficile, ci sono tante pecorelle smarrite!

Don Damiano: (verso Vito) Più che pecorelle CRASTI!!!

Vescovo: Come dice fratello?

Don Damiano: Parlavo in latino, Eccellenza, chiedevo al buon Dio di darmi la forza per superare tutte le difficoltà! Agnus dei qui…

Vescovo: Sante parole…come disse Gesù sulla croce “Elì, Elì, lammà sabactanì! (guardando in cielo e poi a Vito che non sapendo cosa rispondere…)

Vito: Eia, Eia, A- la - là! (il vescovo rimane interdetto)

Don Damiano: (tossendo per sviare l’attenzione) Eccellenza, prima di iniziare il giro della mia umile parrocchia, gradisce un caffè? (fa segno a Vito di andare in cucina a dx)

Vescovo: E perché nò? Per me però senza zucchero, sa… mi si deposita tutto qui…(toccandosi la pancia)

Vito: (verso il pubblico) Chissu a mia mi pari u depositu ri l’autobbuss! Osà chi si cala!

Don Damiano: Io invece lo prendo molto zuccherato, sa questione di gusti…

Vescovo: De gustibus non disputandum est! (guarda Vito)

Vito: Ghiustas a parolum! Quo vadis!

Don Damiano: (tossendo per sviare l’attenzione) Don Vito, avvisate di preparare qualche caffè…(fa segno a Vito di andare in cucina a dx)

Vito: (verso la cucina uscendo) Mariannina…Suor Mariannina, ‘n cafè senza zuccaru, unu ccu assai zuccaru e ‘n cappuccinu ppi mia!

(da fuori scena) Mariannina: E chi siemu o bar!

Don Damiano: (tossisce ancora per camuffare)

Vescovo: Certo che questo don Vito è un po’ sui generis…

Don Damiano: Cosa vuole Eccellenza, è un giovane che ho tolto dalla strada per fargli prendere i voti, ancora c’è molto da lavorare, ma col tempo…

Vescovo: E si, c’è molto da lavorare, il suo latino è un po’ carente, ma confido nel suo lavoro…

Atto 2 - Scena 3

(entra Jancilo da sin, si stropiccia gli occhi)

Jancilo: N’atra vota ddà cosa rossa e niura cca scorca russa! (intanto entra Mariannina da dx con un vassoio con le tazze) …No, attonna idda! (riesce fuori sempre a sin)

Mariannina: Accellenza, (fa l’inchino) ciò portato il caffè… (posa il vassoio su un ripiano e inizia a distribuire le tazzine, intanto entra anche Vito da dx)…chistu è comu u vosi vossia ccu siei cucciarini ri zuccaru (e lo da a Don Damiano) …chistu è u cappuccinu ppi Vi..Don Vitu (glielo porge, poi molto gentile) …E chistu u fici ppi Vossia senza zuccaru, s’assittassi…

Don Damiano: (in contemporanea con Vito) No! In quella sedia no!!!

Vito: (in contemporanea con Don Damiano) No! ‘ntà sà segghia no!!! (il vescovo si è ormai seduto, ma l’impeto dei due ha spinto Mariannina che versa il caffè sull’abito del vescovo che si alza e si sente un forte STRAPP) Ho, Dio mio, m’ata scusari! Buttigghia ra scecca, chi cumminai!!!

Don Damiano: Vito! Don Vito! controlli il linguaggio! Suor Mariannina, cos’ha combinato a Sua Eccellenza?!?, (tutti cercano di pulirlo) Presto prendete un panno, una spugna qualcosa per…

Vescovo: Non vi preoccupate, per qualche goccia di caffè, cose che capitano! La mano divina ha voluto così! (Don Damiano continua a pulirlo con un fazzoletto facendo girare il vescovo con le spalle al pubblico)

Vito: Eccellenza, fussi sulu ppò cafè!!! (se ne aggorge Don Damiano e cerca di mascherarlo con il fazzoletto che ha in mano)

Don Damiano: Eccellenza, che guaio, che disdetta!!!

Vescovo: Ma non vi preoccupate, cosa può essere qualche macchia di caffè, l’importante è avere la coscienza senza macchia!

Vito: (portandosi di lato Mariannina) Ma chi cummini? Stai attenta!

Mariannina: (a Vito) Sugnu truoppu ciarmuliata, ha circari ri parrari italianu, ha fari a monaca, m’ha circari r’ammucciari ri Jancilu… truoppu cosi ri pinsari e puoi viautri ca mi facistru nesciru u cori, all’impruvvisu!

Don Damiano: (cercando contemporaneamente di chiudere lo strappo e di pulire) Eccellenza, sarà bene cambiarsi, questa “macchia” non vuole andare via…(lancia delle occhiate di fuoco a Mariannina)

Vito: (a Mariannina) A cumminasti bbona, oltri a tacchiarici a tuonaca c’ià facisti strazzari!

Vescovo: Caro Don Damiano, “Mutatis mutandis”!

Mariannina: (preoccuparta verso Vito) Macari i mutanni c’iallurdiai!

Don Damiano: E si, cambiamo ciò che c’è da cambiare! Eccellenza si tolga l’abito che suor Mariannina glielo va a smacchiare subito!

Mariannina: Si, si eccellenza, si togliesse a tuonica ca ‘ntà n’attimu cià vaju a puliziari (ed inizia spogliarlo)

Vescovo: Ma no, cosa importa, l’abito si laverà dopo…(tutti vanno a spogliarlo)

Vito: Ma no, eccellenza, su luvassi, si mittissi rarrieri o paravientu ca ‘ntà cincu minuti si pulizia, chi puonu pinsari i parrucciani ca virunu u viscuvu ccà tonaca lurda ri cafè?!?

Vescovo: (con la tunica sbottonata) Se è solo l’abito sporco può essere solo un onore, è come una medaglia per un combattente! (tutti insistono – dirigendosi poi dietro il paravento)  E va bene, se proprio insistete… (porge la tunica da dietro il paravento) Ecco, a voi! (Mariannina la prende ed esce subito a dx)

Don Damiano: Eccellenza, permette che con Don Vito andiamo a chiudere la chiesa, torniamo subito…(esce quasi imprecando in silenzio)

Vescovo: (da dietro il paravento) Andate, andate, io intanto ne approfitto per recitare qualche posta di rosario…

Atto 2 - Scena 4

(passa qualche istante ed entra Jancilo dal fondo, ha la fiaschetta in mano)

Jancilo: Vivi Jancilu, vivi ppi dimenticari! (beve) Perciò, ruoppu na vita ca currui appiessu a na fimmina, ida chi fa? Si fa monaca! E iu? Ruoppo c’ha fattu a dieta, m’ha luvatu u viziu ro fumu, u viziu re carti, c’avissa fari? M’avissa fari monacu? No, nunn’è possibili… i fimmini nun si finisciunu mai ri canusciri…(dal fondo entra una suora dopo aver bussato)

Suor Beatrice: Permesso, permesso… oh, scusate buon uomo la porta era aperta e sono entrata,  cercavo …

Jancilo: (afflitto) Circava a Mariannina! Oh!… Mariannina, si fici monaca ruoppu tant’anni ca ci curru appiìriessu… purtatavilla, purtatavilla ca iu cciù sai a viru e ciù sai m’addannu!

Suor Beatrice: Ma no, cosa dite, cercavo Don Damiano, ah, ma voi siete il sagrestano… sa dalla diocesi mi hanno riferito che il Vescovo sarà in visita in questa chiesa per cui sono venuta a salutarlo…

Jancilo: U viscuvu? A, si chiddu vistutu ri niuru cca scorca russa! Vinni astamatina e ora sarà pieri pieri, aspittassi ca viru se u puozzu truvari…(beve e sente un rumore da dietro il paravento, si avvicina e guarda dietro)… E tu cu sì? Chi fai duocu a cucunieddu? Tu si ‘n latru è veru? E si macari spugghiatu! … cosi i l’autru munnu, ‘ntà na chiesa, a nura! Niesci fora dilinquenti, sacrighelo, sacriluquo, sacrilico! Virissi cara Matri supiriura, i latri vieninu macari ‘nta casa ro signuri p’arrubbari! Amuninni fora, delinquenti… (il vescovo esce in mutande nascondendosi le vergogne, cerca di rispondere in qualche modo ma è sopraffatto da Jancilo, escono dal fondo)

Suor Beatrice: Non c’è più religione, copritevi spudorato!…Che gente, non c’è più timor di Dio! Vengono perfino in chiesa a rubare, e poi, conciati in quel modo, che sacrileghi! (si siede sulla sedia rotta) … Mi hanno detto che questo vescovo voglia dare una nuova riorganizzazone alla diocesi,…sono venuta qua per presentarmi… chissà, potrei diventare la responsabile degli uffici religiosi della provincia, mi piacerebbe un po’ uscire fuori dai grigiori del convento…d’altronde ormai ho la mia esperienza, la mia età…(alle sue spalle entra Mariannina con in mano sia la tunica smacchiata che un abitino dai colori sgargianti)

Mariannina: Oh, Gesù e Maria, miegghiu a iddu ca no a mia! C’iappa cummattiri però ora vinni nova! (si accorge della madre superiora) …Oh, buon giorno, e lei què, chi circava?

Suor Beatrice: La pace sia con te sorella! Sono Suor Beatrice, la madre superiora del convento della Beata del Santo Sarcofago, ero venuta a conoscere il nuovo Pastore Sua Eccellenza il Vescovo, so che dovrebbe essere quà in visita… (Mariannina si avvicina al paravento quasi a schermare la vista)

Mariannina: Si, è ccà, ma nunn’è ccà!

Suor Beatrice: Cosa volete dire, c’è o non c’è?

Mariannina: Vulia riri ca arrivau stamatina, ma astora sta ripusando…

Suor Beatrice: Sia fatta la volontà di Dio, vorrà dire che l’aspetterò…ma vedo che lei è una consorella, di quale ordine se è lecito, la faccia non mi è nuova…

Mariannina: Io sono dell’ordine…delle sorelle… Ro Santu Scunfuortu!

Suor Beatrice: E cosa fate, devo confessare che è un ordine che non conosco…

Mariannina: E’ na nova marca ri monache, u sapi iu nun sugnu struita e a patri parrucu ci vinni ‘ntesta ri farimi trasiri ‘ntà sta…

Suor Beatrice: Ma perché non venite da noi, nel nostro convento potrebbe trovarsi meglio, il nostro motto è (battendo le mani a ritmo) “Prega e lavora, l’animo onora, ora et labora, il cuore migliora!”…le nostre sorelle sono tanto contente… (si siede sulla sedia rotta)

Mariannina: Nun viru picchì avissina essiri tantu cuntenti…Ccà c’è sulu (battendo anche lei le mani a ritmo)” lavora e lavora, ri rintra e di fora, ppi ora e sempri, e puoi ancora!” Virissi cara matri Badissa, iu ancora ha pigghiari i voti e sugnu in prova sugnu comu si rici… na primipara….

Suor Beatrice: Una primipara?!?

Mariannina: Una primizia…

Suor Beatrice: Una primizia?!?

Mariannina: Una primizia…comu si rici…

Suor Beatrice: Una novizia! si dice novizia… ma potreste comunque venire a fare il noviziato da noi…

Mariannina: Ma no, ccà staiu bona, e puoi sulu u nomi ro vuostru cummientu…comu rissi ca si ciama?

Suor Beatrice: (alzandosi si strapperà la tunica scoprendo il sedere) Il nostro è il convento della Beata (strapppp!) Oh, Dio mio!

Mariannina: (avvicinandosi e guardando dietro la suora col sedere scoperto) Ro santu sarcofagu!

Suor Beatrice: Ma cara sorella potevate dirmelo che questa è una sedia difettosa, e adesso, come posso fare, non posso certo presentarmi al Vescovo canciata così!

Mariannina: A se sapissivu comu  ci teni Sò Eccellenza (riferendosi a dietro il paravento, poi riguardando lo strappo) Certu cca ccu tuttu stu capitali ri fora rischiati a scumunica! Però, abbasta ca lei s’arripara e nun ammuscia u sarcof… u rarrieri e virissi ca nun si nota nenti, si calmassi, viriemu si mittissi accussì, (la fa appoggiare alla parete, poi la sposta con il sedere verso l’uscita di sin) si calassi (le fa fare l’inchino) s’accianassi…ri nuovu… virissi, nun si nota nenti, po’ stari tranquilla ca nun si ni adduna nudu! (in quel preciso momento da sinistra entrano Don Damiano e Vito)

Atto 2 - Scena 5

Don Damiano: (Tossisce per avvisare) Ehmmm! Ehmmm! (la suora spaventandosi e cercando di coprirsi si sposta il sedere verso l’ingresso di fondo)

Mariannina: Patri parrucu, ci rappresentu a Suor Beatrice, a matri superiura ro cunvientu ro Sarcofagu!

Don Damiano: Del Sarcofago? Ho notato, ho notato!

Suor Beatrice: Della Beata del Santo Sarcofago!

Vito: (al pubblico) Veramenti, cciù ca un sarcofagu… mi passi ‘n mausuleu!

Suor Beatrice: Ero venuta per salutare il nuovo vescovo…

Don Damiano: No, in questo momento non è qua (schermando il paravento)…ma non mi dica che si è seduta su quella sedia? (la madre superiora annuisce) Quante volte vi ho detto di fare aggiustere quella sedia! Mariannina, Suor Mariannina, cerca di dare una mano a Suor Beatrice per risolvere il problema, non può certo presentarsi al vescovo conciata così. (poi a Vito) Vito, Don Vito, non stia lì impalato, cerchi di fare qualcosa, procuri qualcosa per coprire il sarcof…lo strappo della madre superiora! Oh, santi Michele e Arcangelo quante disgrazie, il buon Dio sta proprio calcando la mano! Mariannina, accompagna suor Beatrice nella tua camera per farla cambiare, magari dagli qualcosa di tuo… No!!! forse sarà meglio rammendare l’abito!

Mariannina: Vinissi ccu mia viriemu chi ci puozzu prucurari!

Suor Beatrice: (a Don damiano) La ringrazio, non so come togliermi da questa situazione imbarazzante…(Beatrice si sposta rasentando il muro verso l’uscita di dx, fa un inchino a Don Damiano – dal fondo entra Jancilo con un grosso bastone in mano e il Vescovo ancora in mutande)

Jancilo: Cumplimenti matri badissa! (Beatrice, vergognata si sposta al centro dando il sedere alla porta di ingresso, Don Damiano e Vito non sanno come mascherare il loro imbarazzo, Mariannina si nasconde dietro la suora per non farsi scoprire da Jancilo, ma poi cerca l’abitino che aveva portato prima per coprire il vescovo) Patri parrucu, virissi chi truvai rarrieri o paravientu ammucciatu…c’era stu jalantuomu ca vulia arrubbari ‘ntà chiesa! Latru!

(Vito prende prima un fazzoletto, poi una sedia, poi arriva Mariannina con l’abitino colorato per coprire il Vescovo – Don Damiano non sa come scusarsi e si asciuga il sudore col fazzoletto)

Vecovo: Ma c’è un qui pro quò, io non sono un ladro…

Jancilo: Ma quali quì quò quà… Zittiti, delinquenti e mascalzoni, tutti accussì riciti…

Vescovo:  (a Don Damiano) Ma glielo dica lei chi sono a questo energumeno! (spostandosi nel lato dove ci sono le funi campanarie inavvertitamente vi si appende e iniziano a suonare le campane a festa)

Don Damiano: (cercando di placare Jancilo) Angelo, calmati, calmati, questo è il nostro nuovo vescovo!

Jancilo: U viscuvu, cumminatu accussì? (al vescovo) E chi vulìa arrubbari ca nunn’aviemu nenti?

Don Damiano: Ma quale rubare e rubare, era messo lì, dietro il paravento perché suor

Mariannina gli doveva portare l’abito pulito…

Jancilo: Suor Mariannina??? (si accorge di lei) Ma allura eritu tu, iu pinsava ca u vinu mi facia stravirri! Addivintasti monaca! Eccu picchì nun ti vuliuti cuncerri! (avvicinandosi a Beatrice spaventata) E sicuramenti ci cuppa a matri badissa… appa ssiri idda a cunvinciriti… E iu ca mi sta livannu a vita ppi viniriti appriessu! M’ha luvatu u viziu ro fumu, u viziu re carti, m’ha misu a dieta ca staiu scumpariennu e tu cuvauti ri fariti monaca! E spatti monaca ri l’ordini c’ammuscia u rarrieri!

Mariannina: Ma Janciluzzu…

Jancilo: Zittiti tu, Monaca ri Monza!

Vescovo: (ancora con l’abitino femminile addosso) Beh! Finiamola adesso! Un po’ di rispetto per il luogo in cui siamo!

Jancilo: U voi rici curnutu o scecco! Ma chi fa b’ata vistu o specciu? (esce a sin)

(dal fondo entra Mascio Papè accorso dal suono delle campane si posiziona dietro Beatrice e guarda il “panorama”)

Vescovo: Mi meraviglio di lei Don Damiano…ero venuto in visita pastorale, per curare il mio gregge, ma mi sono trovato in mezzo ai lupi! (esce a dx - don Damiano affranto si abbandona sulla sedia rotta)

Vito: Don Damianu… don Damianu…

Mariannina: Don Damianu… don Damianu…

Don Damiano: Che c’è , cosa è successo ancora?

Vito e Mariannina: V’assittastru ‘ntà segghia rutta!

Don Damiano: (si alza di scatto: STRAPP! – resta immobile, guarda in cielo) Quando vi ci mettete, fare le cose per bene…vi ci mettete proprio d’impegno! Eccellenza, Eccellenza! (ed esce anche lui a dx)

Atto 2 - Scena 6

(era già entrato dal fondo Mascio Papè posizionato dietro Beatrice guardando il “panorama”)

Masciu Papè: Cumplimenti matri badissa! (Beatrice ha un sussulto, grida e esce anche lei a dx) Bongiorno! (tutti escono a dx, Mascio Papè rimane solo) Ma chi succirìu, rissi sulu bongiorno! …Osà chi fu tutta sta scampaniata? Appa succerri qualchi cosa ri gravi… e saiddu qu’era chissu ca parrava ri curare il gregge?… Chi ppi casu avissa essiri u nuovu dutturi ri l’armali?…mi passi taiccia frù frù… ma a mia chi m’interessa, abbasta ca è bravu! (si avvicina alla porta di dx) Dutturi, dutturi…chi fa mi cià runa na taliata a scecca ca è posteggiata fora…dutturi…o dutturi! …(rimane solo in scena chiamando, esce Vito)

Vito: Silenziu, e chi ci pari ca siemu a fera o luni?

Masciu Papè: S’abbinirica patri parrinu…

Vito: Sia lodato Gesù Cristo…

Masciu Papè: Sempre sia collaudato!

Vito: Si, e chiè na machina?

Masciu Papè: Veramenti ri machini ni parrau vossia stamatina…

Vito: Vabbè, lassamu perdiri… comu stesi so mugghieri?

Masciu Papè: Ittau macari i uredda! Abbanè ca arrivammu ‘n tiempu… santa manu ro dutturi, ppi farici nesciri u vilienu c’ianfilau macari u vrazzu… e puoi, viriennu cumu si facìa fici allibbirari macari a Barunissa…

Vito: Ma a cui… a scecca? …c’ianfilastru a mano ‘ntà ucca? (entra Mariannina vestita da monaca)

Masciu Papè: E unni c’iavia anfilari? (accorgendosi della monaca parla più piano)…U sapiti ca siti curiusu!

Vito: E idda chi fici?

Masciu Papè: Mischina, ragghiava e ciancìa comu a ‘nciaurieddu, però ora sugnu sicuru ca vinu nun ni tasta acciù!

Mariannina: Chissu ci vulissi ppi tia e ppi Jancilu ca mu stai purtannu a mala strata!

Vito: Veramenti ‘ntà mala strata ghià c’è ri so… siennu ca tu…

Mariannina: Siennu ca iu chi?

Masciu Papè: Patri e parrucu, se servi na manu…parrati! (facendo il gesto di allungare la mano) …E puoi chi su sti paroli fa viatri, ghienti ri chiesa! (Mariannina si mette a sistemare alcune cose)

Vito: Masciu Papè, lassassi stari ca chisti su cosi delicati, ciuttuostu, arricugghitivi ca astura vostra mugghieri vi sta circannu…mischina, sula ‘nta ‘nfunnu ri liettu…

Masciu Papè: Si viri ca nun a canusciti…chida, ruoppu ca sbummicau tutti cosi turnau cciù tisa ri prima e ora è a cogghiri racina… comunqui forsi è ghiustu ca mi ni vaiu… (fa per uscire e rientra) …Ah, mi scurdai r’addumannarivi na cosa… comu stesi chiddu ca morsi?

Mariannina: Chiddu ca morsi? E què?

Vito: Ma chi sacciu chi voli riri stu marmanicu… Comu ricistru Masciu Papè?

Masciu Papè: No, nenti, vulia sapiri comu stesi chiddu ca morsi?

Mariannina: Ma què ca morsi?

Vito: Ma chi sacciu …!

Masciu Papè: Ma comu… nun sapiti nenti???

Mariannina: E c’avissima sapiri? Cuntati!

Masciu Papè: Ma iu ni sacciu picca quantu nenti… fui ‘ntò dutturi e aspittai ca turnava picchì rici ca fu ciamatu ppi ‘n casu urgenti…

Mariannina: Un casu urgenti? Mischinu e chi ci pigghiau?

Vito: Continuati… continuati…

Masciu Papè: Ma chi sacciu …ci pigghiau na maladdia… comu a ciamau… ICS…ICS…

Vito: Si, pareggiammu!

Mariannina: ICS? Ictus!!!

Masciu Papè: Chissu, chissu! Però puoi mi rissi n’atra parola…aspittati… ICS Ce…celentanu

Vito: Celentanu… ma chi c’entra Celentanu?

Masciu Papè: Maria iu m’arriuordu Celentanu, nun criru ca era n’atru cantanti?

Mariannina: Celentanu? Cerebrale, jautru ca Celentanu…Ictus Cerebrale!

Masciu Papè: Chissu, chissu! ICS Celentale!!!

Mariannina: Si, bona notti! E allura unni succiriu, qu’era?

Vito: Continuati… continuati…

Masciu Papè: Pianu, e chi sugnu saccu c’asdivacu?…U truvarru tuttu nuru…

Mariannina: Nuru? Maria Signuri!

Vito: Nuru? E unni, unni…

Masciu Papè: Pianu, e chi sugnu sicciu c’abbuccu?…

Mariannina: Nun siti né sicciu né saccu ma abbasta ca parrati!

Masciu Papè: U truvarru ‘nfacci o palummientu…

 

Mariannina: O palunmmientu, ‘nfacci a casa ra signura Amalia?

Masciu Papè: Precisamenti… rici ca chistu facia u postinu!

Vito: U postinu? Chi malu travagghiu, sempri fora, all’acqua e o vientu, cco friddu, cco cauru!!!

Mariannina: E ppi truvallu nuru, sicuramenti happa sentiri truoppu cauru!!! Mischinu! E ora unn’è?

Masciu Papè: Pari ca è o spitali, cciù ddà ca ccà! Javi ‘n peri ‘ntà fossa! (alita in faccia a Mariannina)

Mariannina: Ppi piaciri! E c’hata manciatu cani muorti! Cun peri ‘ntà fossa mi ci sientu macari iu! Mittitivi vicinu a porta ca accissì sbapurati taicceda! Ma chi faciti colazioni ccà naftallina?

Masciu Papè: Ca quali! Astamatina mi manciai taiccia ri ‘nsalata cipudda e pumaroru, puoi ci misi ru cipudduzzi ri ghiarratrana, na junta di sardi salati, ru ova ruri, quattru matalufi, na funcia ri pruovulu ri campagna, u sapiti, ci porta sapuri, na feda ri pani i casa…

Vito: C’iistru leggeru! E basta acciù?

Masciu Papè: Ghià! E duoppu mi ci vippi nu bellu quartu ri vinu… (avvicinandosi a Mariannina) …sapiti, u vinu fa sancu!

Mariannina: Ppi piaciri! Alluntanativi ca u sancu jacqua no faciti veniri a niatri…(va a rassettare)

Masciu Papè: U capì, và! Quantu mi ni vaiu c’ha affacciari ‘ntò dutturi….

Vito: N’atra vota? E chi succiriu?

Masciu Papè: Nenti, sugnu preoccupati ppi Vastianu….

Vito: E què? Unu ca travagghia cchu viautri?

Masciu Papè: Un lavoratore nato! E’ ‘n cavaddu patataru ri razza!...sulu ca ci vinni a tussi…

Vito: Macari a iddu? E picchi? Chiè a ‘nfluenza r’armali?

Masciu Papè: Ca quali ‘nfuenza e ‘nfluenza… sapiti, siccome e ri razza… m’o addummannarru a stazioni ri munta…

Vito: Chiè unni fanu accoppiari i cavaddi?

Masciu Papè: Asattamenti! Chidu, fioriti era ‘ntò sa centru, picchì, modestia a parti u cavaddu pigghiau ro patroni e ddi cosi ci piaciunu assai! C’eranu trenta cavalle al giorno! Nun sacciu se mi spiega! Carni frisca ogni ghiuornu ppi trenta jorna!

Vito: Certu, u cavaddu s’appa arricriari,… ma chi centra a tussi?

Masciu Papè: Comu chi c’entra? …Vastianu…ogni vota ca finia ri muntari… (si guarda in giro)…non so se mi spiegu… s’avia fumari na sigaretta! Na tussi catarrusa!

Vito: (facendosi i conti con le mani) Trenta cavalle o juornu, ppi trenta jorna…Certu, aviri i purmuna accutturati!

Masciu Papè: Quantu mi ni vaiu và!… (rivolgendosi anche a Mariannina) Sia collaudatu Gesù Cristu!

Vito: Attonna! Sia lodato Gesù Cristo!

Masciu Papè: Sempri sia lodatu! E nun s’ancazzassi! (esce dal fondo)

 

Atto 2 - Scena 7

Mariannina: U viri comu v’arridduciti se continuati a viviri vinu?… U vinu va ‘ntò cirvieddu e nun vi fa arragghiunari… u cavaddu patataru… i sigaretti… Certu ca a Jancilu m’orridducisti ‘mbriacu na pezza!... Bravu! …E u viri cchi ci cumminau o viscuvu?

Vito: ‘Ntà sti casi c’è sempre ‘n motivu! Se tu nunn’avissita trattatu mali e avissita arricambiatu, iddu nunn’avissa avutu mutivu ri viviri…

Mariannina: Iu c’ià rittu ca ancora sugnu… indecisa… ‘mbarazzata, nun sacciu chi pisci pigghiari…

Vitu: Ma stai attenta ca u pisci ccò tiempu feti, e arristi zitella… chiddu ri rintra cuva u fuocu ppi ttia …e ri qualchi banna stu fuocu ha nesciri… stutaccillu stu fuocu! Chiddu passa i jorna scunsulatu e nun ti ricu i notti… (è irrequieto perché deve fare pipì)

Mariannina: Bih, e ‘nc’è a televisioni! S’adduma e passa tiempu! Ci sunu i film, i partiti ro palluni… i teleggiornali…

Vito: Lassa stari a televisioni, chiddu javi abbisuognu di calore…

Mariannina: E chi ci paru na stufa?

Vito: Nun c’è ciù surdu ri cu nun voli sentiri! (è irrequieto perché deve fare pipì) …Ora m’ha scusari, ma iu m’ha alluntanari?

Mariannina: Ma comu staumu parrannu e tu ti ni vai?…Unni ha ghiri!

Vito: (contorcendosi) …Avvissa ghiri a fari na telefonata!

Mariannina: Na telefonata…astura?! E a cui?

Vito: (contorcendosi) …Lassimi iri, ti rissi c’ha fari na telefonata …prima ca mi telefunu ‘ncuoddu! ( ed esce a sinistra)

Atto 2 - Scena 8

(da destra entra Jancilo prendendo di sorpresa a Mariannina che si era messa a rassettare)

Jancilo:  (non più ubriaco e guardandosi intorno) Mariannina! (avvinghiandola con calore) Ccu sta tuonica ‘ncuoddu mi fai ancora cciù sancu!

Mariannina: Maria chi scantu! Levati, alluntanati, ca sennò u sancu to fazzu nesciri ro mussu!

Jancilo: Ma comu nunn’u capisci chiddu ca pruovu ppi ttia! Appena a matina m’arrusbigghiu e piensu a ttia mi s’anturcinìa u stomacu…

Mariannina: Belli cosi ca mi rici… ti fazzu u stissu effettu ra cacaredda!

Jancilo: Nunn’abbabbiari… appena ti viru u cori m’ancumincia a truttiari… e nun sacciu comu fazzu a ‘ntrattinirimi… spusamuni, ccà, ora, subbitu… (Suor Beatrice si affaccia dal fondo ma non entra e ascolta)

Mariannina: Ma iu ancora nun mi sientu pronta… e puoi comu putissi lassari a Chiesa?

Jancilo: Ma chi c’entra a chiesa, Don Damianu! Nunn’è ca ti ricu ri canciari travagghiu, anzi, stamu sempri anziemi… travagghiamu ansiemi…

Mariannina: Si! E se puoi arrivanu i figghi, chiffà i llivamu ccà ‘ntà saristia?

Jancilo: E picchì no? Nun piensu ca ‘n picciriddu ppò dari fastidiu!…

Mariannina: Unu? Unu sulu??? Ma iu ni vuogghiu rui, tri…

Jancilo: E chi ci fa! I faciemu addivintari chierichetti, n’organizzamu (inizia a stringerla) …Avanti Mariannina… deciditi… (entra suor Beatrice, i due si staccano)

Suor Beatrice: Suor Mariannina, meglio una brava madre di famiglia che una cattiva suora! Ascolti il suo cuore e non abbia ripensamenti… se questo brav’uomo le vuole bene e se anche lei sente di amarlo, faccia la scelta giusta… il rimorso protrebbe tormentarla per tutta la vita…

Jancilo: U sintisti? U sintisti chi dissi a matri badissa?…deciditi …avanti …Si??? …avanti…

(da destra entrano in scena Don Damiano e il vescovo che stanno parlando fra di loro)

Atto 2 - Scena 9

Vescovo: Molte volte, caro don Damiano, meglio accettare la verità, senza sottarfugi, anche se di poco conto… Dio ama le cose semplici… oh, rieccoci tutti qua… suor Mariannina, suor Beatrice, il famigerato sacrestano che mi ha fatto prendere una bella paura…

Jancilo: Accellenza m’ata pirdonare, ma iu nun pinsava ca lei era…

Vesovo: Si, lo so, lo so, Don Damiano mi ha raccontato tutto, però anche lei… tutto quel vino…

Jancilo: Ci giuro e ci promettu ca ri oggi in poi addivientu astemico!

Don Damiano: Astemio! Angelo, si dice astemio…

Jancilo: …abbasta ca Mariannina…

Vescovo: Si, so anche questo. Suor Mariannina, o meglio Mariannina, togli quell’abito, non c’è più bisogno… Ho accettato lo sforzo che avete fatto per cercare di accogliermi meglio, ma non era il caso di forzare le cose…e Voi, suor Batrice, fate parte dello stesso gruppetto?

Suor Beatrice: Io veramente sono la madre superiora del convento della Beata del Santo Sarcofago ed ero venuta per conoscerla… ma non pensavo di conoscerla così…

Vescovo: Si… (imbarazzato) mi rendo conto di non aver dato spettacolo… in mutande… del resto anche lei…

Jancilo: Miegghiu accussì!…a conoscenza fu cciù intima!

Don Damiano: (lo redarguisce) Angelo! …Comunque eccellenza, l’importante è averle dimostrato la nostra buona fede… (entra Vito da sinistra)

Vescovo: Oh, ecco quì c’è anche Don Vito! Ma cos’ha, si sente male? Perché cammina così?

Vito: Accellenza… chi boli ca ci ricu… avia ghiri o bagnu… (Don Damiano di nascosto dal vescovo gli fa segnali mettendo la mano di traverso in bocca)

Vescovo: E allora? Cosa c’entra?

Vito: C’entra, c’entra! Ccu tutti sti buttuni! ‘n fussi miegghiu na bella ccittera? (Don Damiano di nascosto dal vescovo gli fa segnali mettendo la mano di traverso in bocca)

Vescovo: Ma cosa c’entrano i bottoni con il bagno?

Vito: Comu chi c’entra? U tiempu ca i sbuttunai tutti… patatrac! Mi fici ‘n cuoddu! E vossia piccì mi fa sti sinnali? Chiè ‘n piccatu farasilla ‘n cuoddu?

Don Damiano: No, io ti volevo dire che quando devi andare in bagno con quest’abito, basta prendere l’orlo e metterlo in bocca! Semplice no?

Jancilo: Don Damianu. Mi ricissi na cosa… chistu va beni ppe parrini… ma i monache a  tuonica … unni s’ana mettiri? Chi fanu, comu i fotografi?

Mariannina: (spazientita) Eccu picchì ancora nun mi puozzu decidiri… certi voti fai addumanni senza siensu! Zittiti e vieni ccà!

Suor Beatrice: Eccellenza, col suo permesso, le chiederei di convincere questa brava ragazza…

Vescovo: So a cosa si riferisce… Mariannina, il Signore si può servire in tante maniere, l’importante è farlo con amore… e se come pare quest’uomo ti vuole bene, e se anche tu gli vuoi bene…

Mariannina: Va beni, eccellenza, però a una condizione!

Jancilo: Ancora? E c’avissa fari cciù sai ri chidu ca fazzu?

Mariannina: No, tu nun c’entri nenti! A condizioni è… (diventando allegra all’improvviso) ca ni spusa u Viscuvu ccu Don Damianu!

Jancilo: (urlando per la felicità, tutti esultano) Era ura! Finalmenti! M’arraccumannu Eccellenza, nun mi facissi a negativa! (Saltando e cantando esce dal fondo incrociando a Masciu Papè) Masciu Papè, finalmenti mi spusu!!!

Atto 2 - Scena 10

Masciu Papè: (entrando) Ma chi mi cunti a mia, ca ghià mi na fattu quattru! Sia collaudato Gesù Cristo!

Vito: Sia “lodato” Gesù Cristo!

Masciu Papè: Oggi e Sempri, oh, comu siti zziccusu! A propositu ri zicchi (si avvicina al vescovo e a don Damiano) ma lei… lei è…

Vescovo: Sono il nuovo pastore in visita al suo gregge…

Masciu Papè: Se visita u gregge allura assiri macari dutturi…ghiustu?

Vescovo: Dottore delle anime… per servire il prossimo…

Masciu Papè: Se nun c’è nudu u prossimu sugnu iu… (grattandosi) Allura vistu ca lei è dutturi ci vulìa riri comu avia fari cchè zicchi…

Don Damiano: Le zecche?

Vito: Ma nun mi ricissi ca a scecca javi macari i zicchi!

Masciu Papè: E cu ha parratu ra scecca? (grattandosi)

Vito: Ma allura què ca l’avi sti zicchi? (grattandosi)

Masciu Papè: Iu! Sugnu cinu cinu e l’ahiu unneggherè! (si gratta - tutti scappano chi a destra chi a sinistra a soggetto, suor Beatrice urlando e grattandosi esce dal fondo definitivamente) Ma unni scappati, chi vi pari ca vi miscu! E puoi, macari ca fussi, ‘nsunu armaluzzi macari iddi…Chi ghenti, nun c’è acciù religioni! (esce dal fondo)

(appena uscito rientrano circospetti Don Damiano e il Vescovo)

Vescovo: Caro Don Damiano, mi rendo conto che più sto quì, più le cose si complicano…

Don Damiano: Non so come, ma le cose che stanno succedendo rasentano l’inverosimile… Allora Eccellenza per quella storia disponga di me come ritiene più opportuno… (si sente uno squillo di clacson)

Vescovo: Ecco, è arrivato il mio autista, bisogna che vada. La ringrazio per l’accoglienza…

Don Damiano: Per così poco!

Vescovo: Basta e avanza, non vorrà fare di più?!? (Don Damiano si inchina e bacia l’anello) Ci vedremo per il matrimonio di Mariannina e Angelo…decidete la data e sarò ben felice di ufficiare…La pace sia con voi! (esce dal fondo grattandosi)

Atto 2 - Scena 11

Don Damiano: (rimasto solo) Signore ti ringrazio! Anche se oggi forse sei stato distratto da chissà quali mille pensieri. Ma alla fine…(inizia a grattarsi)

Mariannina: (entrando da destra) Don Damianu, ma chi fa parra sulu? Comu finìu? …c’aviti?…parrati! Nun mi tinissi supra i spini…

Don Damiano: A proposito di spine… (grattandosi) il Vescovo mi ha proposto per un avanzamento di carriera… Mi vuole mandare a…  quel paese…

Mariannina: E n’avissi arragghiuni! E vossia è cuntentu? (inizia a grattarsi anche lei)

Don Damiano: Ma no, voglio dire che mi manda a…

Mariannina: Affan…

Don Damiano: (coprendogli la bocca) Mariannina! Ti ricordo che siamo in un luogo sacro… voglio dire che mi manda a…San Cono…si a San Cono, non mi veniva, come parroco della chiesa madre! (grattandosi)

Mariannina: San Cono? Mai sia signuri! (grattandosi)

Don Damiano: E perché? Cos’hai contro a San Cono, cè una bella chiesa grande….

Mariannina: Mai sia signuri!

Don Damiano: Ma è un bel paese!

Mariannina: Mai sia signuri!…Sarà nu bellu paisi, comu chiesa sarà bella, sarà ranni, ma nun mi piaci…

Don Damiano: E perché?

Mariannina: E’ ca ddà…a San Cono ci sunu sulu macci ri ficupali…vu immaginati chi puonu purtari i parrucciani? Ficupali e bastarduna a tinchitè! Iu finissi ca antuppassi ghià a prima simana!!! No, no, re rui miegghiu ccà, almenu aviemu frutta e vinu,

Don Damiano: Ma anche quella è frutta! (grattandosi)

Mariannina: Si ma è frutta ammarrativa! No, no e no! (grattandosi)

Don Damiano: Ma vedrai che ci farai l’abitudine!

Mariannina: Ci ricissi ri no! Iu sugnu stitica…No, no e no! Sugnu picca delicata! (esce fuori a destra grattandosi)

Don Damiano: (grattandosi) Ma Mariannina non la prendere così, vedrai che poi ti piacerà! Sia fatta la volontà di Dio! (Rincorre Mariannina cercando di convincerla - a soggetto fino all’uscita dei due)

SIPARIO – FINE

Tutela SIAE

L'uso senza permesso da parte di chiunque, in qualunque forma, è assolutamente vietato.

Per eventuali comunicazioni contattare l'autore.

Maurizio Nicastro

e mail: maurizionicastro@tiscalinet.it        

cell: 333 4183893

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 10 volte nell' arco di un'anno