I bracciali miraculusi

Stampa questo copione

VITTORIA:

I BRACCIALI MIRACULUSI

DI ROBERTO MANDICA (POSIZIONE SIAE: 190975)

e-mail: robertomandica@vodafone.it

COMMEDIA BRILLANTE IN VERNACOLO CALABRESE

CODICE OPERA SIAE: 162917

NR. PERSONAGGI: 8 (Uomini 4; donne 3)

VITTORIA:

MIMMO:

PAOLO:

TURUZZU:

MARIA:

SAMANTA:

ROMEO:

GIULIETTA:

I° ATTO

(Paolo e Mimmo sono seduti ad un tavolino a giocare a carte arriva Vittoria con la scopa e si appresta a spazzare a terra)

VITTORIA: Non si finisci mai! Ca ora era finutu mi pulizzu nterra… e già è  lordu!

MIMMO: A tia! Dassa stari ddocu e trasi intra di cascitti i patati  chi i sta pigghiandu u suli!

VITTORIA: (con sarcasmo) Bongiornu Vittoria! U sacciu chi già lavurasti tantu, ma piffavuri, trasi intra ssi cascitti , chi ieu non pozzu chi mi staiu strudendu i mani du troppu lavuru!

MIMMO: Cerca non mi fai a spiritusa,  si pircasu tu spirdisti, ieu sugnu chiddu chi ti pagu!

VITTORIA: E comu fazzu mu mu sperdu! Mi dati tanti i di sordi chi mi nescinu di ricchi! Puh tirchiazzu! Dassati mu dassu stari sinnò oi non finisciu cchiù! (posa la scopa e si appresta a prendere le cassette)

MIMMO: (riprende a giocare a carte e fa scopa) Scupa!

VITTORIA: (pensando che stesse parlando con lei) Malanova a iddu! Prima dici na cosa e poi cangia idea! (riposa a terra le cassette e riprende la scopa in mano)

MIMMO: (guardando Vittoria)  A tia, ntronata di bumbi! Capiscisti chi ti dissi?

VITTORIA: (confusa)  Ma stati parrandu cu mia?

MIMMO: No cu chidd’ autra!

VITTORIA: Ma pirchì, ssumistivu a nautra? Facistivu bbonu! Cu tuttu stu lavuru chi s’avi e fari, l’aiutu non basta mai!

MIMMO: Ma statti zitta! (rivolto a Paolo) Mpari Paulu, u dicu sempri ieu, cchiù unu i tratta bboni a l’operai, e cchiù vizi mentunu!

PAOLO: ( persona poco colta, convinto di sapere tutto e che qualsiasi cosa sente è stata già vissuta da lui in prima persona) Aviti ragiuni mpari Mimmu! Quandu lavurava a Francia, aviva 10 operai sutta i mia e menu mali chi non sugnu nu fissa…..

VITTORIA: Ora… fissa, ….. stortazzu prusuntusu!

PAOLO: Chi dicistivu?

VITTORIA: Nenti! Parrava sula.

PAOLO: Vi stava dicendo mpari Mimmu, chi si non stava cu l’occhi tanti, mi rubavunu puru i mutanti!

VITTORIA: U facivunu l’affari!

MIMMO: Vittoria, ancora ddocu si! Pigghia si cascitti e trasili intra.

VITTORIA: Ma comu!...... Capiscia, mi voliti fari pacciari, ma non mi fregati.  Sicuru? Non è chi cangiati idea.

MIMMO: (Spazientito) Statti zitta e moviti!

VITTORIA: E bonu, chi vi pigghia carcosa!  (lascia la scopa e prende le cassette)

MIMMO: (che intanto ha ripreso a giocare a carte) Scupa!

VITTORIA: Natra vota! E chi mangiasumi ci vinni oi! Dassati mi fazzu i testa mia chi è megghiu! (va a riprendere la scopa, ma gli scivola dalla mano e la scopa cade e si abbassa a raccoglierla)

MIMMO: (intento a giocare) Scupa!

PAOLO: E chi culu!!!!

VITTORIA:Ah no! Chistu è troppu! Chi spittavuvu mi mi ngattu, mi mi vardati darretu! Porcherosi! E’ megghiu chi mi ndi vaiu pi intra sinnò sta scupa va rumpu nta testa a tutti i dui! (rientra lasciando tutto in scena)

MIMMO: I cascitti!!!

VITTORIA: Trasitili vui cu vostru cumpari! Anzi no, facitencilli trasiri e vostri soru.. chi l’hannu cchiù bellu!.

PAOLO: Cumpari Mimmu, pusu! Non vi faciti mentiri i pedi nta testa, chi poi na nquadrati cchiù a situazioni. A mia mi capitau già na cosa i chisti cu n’operaiu a Francia e menu mali chi non sugnu nu fissa e riniscia mu ndomitu subitu, pirchì sinnò a st’ura mi l’era fattu chiudiri a ditta.

MIMMO: Ma pirchì, l’aviti ancora a ditta a Francia?

PAOLO: No, a chiudia!

MIMMO: Ma comu?

PAOLO: Si a chiudia, ma a piaciri meu! Cusì  mandai pa casa a iddu e a tutti l’autri!

MIMMO: Scusati mpari Paulu, ma mi stati dicendu chi vui, pi licenziari a unu chi vi dava problemi, chiudistivu na ditta?

PAOLO: Allura….. vu dissi chi non sugnu nu fissa!

MIMMO: ( sarcastico) Aviti ragiuni. A mia cumpari na cosa i chissi non m’era rivatu ne ora e ne mai! A nu poverettu comu a mia, massimu, massimu ci potiva rivari…….. mu pigghia  a puntati nto culu e mu ncumpagna sinu a casa e …..forsi …. E dicu forsi….. ci putiva diri  non mi si faci vidiri cchiù! Ma chiddu chi facistivu vui … na pinzava propriu!

PAOLO: E bonu cumpari, ognunu i nui  è purtatu pi certi cosi chiù i autri. Sinnò erumu tutti i stessi. Ma vui vu magginati nu mundu aundi tutti erunu comu a mia!

MIMMO: Ndi putivumu sparari!

PAOLO: Comu cumpari, sparari?

MIMMO: Certu! Ma vi magginati si tutti erumu dritti e senza mancu nu fissa pedi pedi… e chi campavumu a fari.

PAOLO: Certu, certu. E’ giustu!

TURUZZU: (personaggio con problemi psichici entra con uno sterzo in mano come se guidasse una motocicletta e facendo con la bocca il rumore del motore, fa tutti i gesti di fermare la motocicletta e di appoggiarla delicatamente contro il muro di un’abitazione mentre i due compari si gustano la scena)

MIMMO: Turuzzu!...... ma inveci mi ti lattarii mi mpoggi u mezzu cuntra o muru, no poi mentiri supra o cavallittu? (con tono ironico)

TURUZZU: (inizia a ridere) Ahh,ahhh ahhh. Ma allura siti stortu! Comu fazzu mi nci mentu u cavallittu, non viditi chi non l’avi! Chista è na motu i competizioni.

PAOLO:  Ma iddu ne canusci bboni i motoretti. Chiuttostu chi ndai nte manu?

TURUZZU: Nu fogghiu!

PAOLO: U vitti chi è nu fogghiu! Ma chi c’è scrittu?

TURUZZU: No sacciu! Ieu canusciu sulu i figuri.

MIMMO:  E fandillu leggiri.

TURUZZU: No! E’ u meu!

PAOLO: Ma non tu pigghiamu. N’attimu quantu u leggimu e poi tu turnamu.

TURUZZU: No! Sulu chistu ndaiu ed esti u meu.

MIMMO: Si mu duni ti dugnu na caramella.

TURUZZU: cincu caramelli e na ciupa ciups.

MIMMO: du ciupa ciups

TURUZZU: du ciupa ciups e na caramella

MIMMO: E va bonu. (entra dentro prende le caramelle ed esce dandole a Turuzzu che gli da il biglietto)

TURUZZU: ( cerca di infilare le caramelle in tasca ma non entrano perché piene di foglietti, li svuota e sono tutti uguali a quello dato a Mimmo e li lascia sul tavolino) Vi rialu puru chisti. Tantu ieu non sacciu leggiri! (Si infila  tutto in tasca tranne una caramella  che la sbuccia ed inizia a mangiarla)

PAOLO: (si guardano con Mimmo) Cumpari…. E  megghiu non mu nciù cuntamu a nuddu, pirchì ndi ridunu nta facci! Turuzzu ndi fregau a tutti i dui.

MIMMO: E menumali che stortu!

PAOLO:Chi c’è scrittu liggiti.

MIMMO:   “Il solo, grande conoscitore delle arti magiche, l’unico in grado di sconfiggere il male, Il Maestro  riceve nel suo nuovo studio di questa città in via dell’Unione nr. 5. Risolve qualsiasi problema, salute, amore, ricchezza, grazie al potere del suo bracciale, sconfiggerai qualsiasi onda negativa.” U sintistivu cumpari, chistu ci mancava nti nui ora simu appostu.

PAOLO: A cumpari, ieu i canusciu bonu a sti quattru mbrugghiuni. Quandu era a Francia sapiti quantu vinivunu mi si presentunu comu Maghi, ma  vui u sapiti comu sugnu ieu. Mi bastava mi vardu nti l’occhi e capisciva si erunu mbrugghiuni o no!

MIMMO: Ma cumpari, ma su tutti mbrugghiuni. Sugnu curiusu mi sacciu quanti storti vannu mu trovunu.

PAOLO: Va bonu si fici tardu, mi ndi vaiu pa casa. Ndi vidimu cchiù tardu!

MIMMO: Iti, iti.

TURUZZU: ( riprende il manubrio ed inizia a far come se volesse mettere in moto, ma non va in moto) Malanova si ndeppi e ngolfari! (riprova e parte, mimando il motore si avvicina a Paolo) Don Paulu, vuliti nu passaggiu?

PAOLO: No Turuzzu. vaiu a pedi chi tu vai troppu veloci!

TURUZZU: Vardati, vardati comu mpernu! (escono entrambi)

MARIA: ( donna matura, ancora zitella in cerca di marito) don Mimmo, bongiornu.

MIMMO: Signurina Maria, bongiornu a vui.

MARIA: E quali bongiornu! Ieu ancora u iornu no vitti mai! Sempri sula….. senza cumpagnia….. ma vui non vi stancastivu mi stati sulu?  Non vi pari chi esti ura mi vi cercati na fimmina ( ovviamente parla di lei stessa) seria, non tantu giuvina e mancu tanta vecchia, mi vi sistemati, na vota pi sempri!

MIMMO: (che ha capito l’antifona) Non è possibili!

MARIA: Comu non è possibili? E pirchì?

MIMMO: Pirchì…… pirchì me mamma non voli!

MARIA: Ma si vostra mamma muriu!

MIMMO: Apposta! Mi dassau nu bigliettu chi c’era scrittu, “Figghiu meu, vardati di tutti e soprattutto di vicini, pirchì non sai cu ti voli beni o ti voli mali” Capiscistivu

MARIA: Ma ieu vi vogghiu beni e no mali!

MIMMO: Ma siti na vicina! Non ci pozzu fari nu sgarbu a bon’anima i me mamma! Permettiti chi trasu intra sti dui cascitti i patati, chi si spettu nautru pocu pozzu fari u purè!

MARIA: E non putiti chiamari a Vittoria? Ca vuliti a fari si non vi iuta!

MIMMO: Dassatila stari pivvavuri, chi idda voli sulu scupari da matina a sira.

MARIA: (con tono di desiderio) E pari che fissa! ….. Beata a idda.

MIMMO: (che ha capito il senso di Maria) Ma pirchì puru a vui vi piaci mi scupati?

MARIA: E mu dumandati puru!

MIMMO: E pircasu siti disposta puru ora chi non c’esti nudu mu faciti?

MARIA: Siiiiii è megghiu si c’è intimità!

MIMMO: (prende la scopa e gliela porge in mano) Ccà scialativi e quandu siti sazia pusatila cuntra o muru! Vi salutu e grazi! (entra con le cassette di patate)

MARIA: (rimasta  attonita per qualche secondo poi realizza) A bruttu porcarusu! Ieu, mi nci scupu a rua a iddu! Ieu, Chi sugnu discendenti i na famigghia benestanti! Ieu, chi si sulu stu stortazzu i Mimmu, si decidiva mi mi voli pi zita, u faciva mi ringiovanisci di na botta!.... du botti!, …..tri, ……quattru, cincu…….. Cu tuttu sr’arretratu! Ndi ivumu tutti i siri a ballari, ndi stringivumu stritti, stritti…….. di vardavimu nta l’occhi…….. e poi………….. (Inizia a ballare con la scopa in mano come se fosse il suo compagno, sulle note di un tango)

VITTORIA: ( Uscendo dalla porta nota Maria)  Maria, chi stai facendu?

MARIA: (bloccandosi in posizione da ballo, con la scopa sempre in mano. E’ molto imbarazzata) Chi staiu facendu? ……… E non vidi, staiu scupandu a rua!

VITTORIA: E foragabbu, si scupi cusì, m’immaginu comu lavi nterra! E cu ti mparau? Dammi ccà, chi non è cosa tua. 

MARIA: Va bbonu, ieu mi ndi vaiu, salutimi a don Mimmuzzu.

VITTORIA: Ciau e quandu voi, veni chi ndi facimu na bella scupata aniti cusì ti mpari.

MARIA: (con aria sognante) E non è megghiu si mi mpara don Mimmuzzu?

VITTORIA: (che non capisce il senso di Maria)  Cui? Don Mimmu! Ah, ah…. Ma non mi fari ridiri. Spetta e spera chi si menti mi scupa cu tia o cu mia. Iddu mancu sulu è capaci mi scupa.

MARIA:    E nd’avi ragiuni! chi soddisfazioni c’è si unu si menti mi scupa sulu! (notando i foglietti)  E chi sunnu tutti sti carti?

VITTORIA: E chi sacciu, prima non c’erunu. Chi c’è scrittu? (ognuno legge un biglietto nella propria mente) U magu ci mancava o paisi, ora simu appostu! (raccoglie tutti i fogli e li butta nella pattumiera)

MARIA: Ma piddaveru! Vdimu quantu scemi vannu mu trovunu! Comunqui ti salutu chi si fici tardu. Ciau (Esce dal vicolo)

VITTORIA: Varda che bella! Quandu mai si dissi chi unu pi fari i pulizii, avi bisognu da cumpagnia! Apposta non sapi fari nenti, zitella è,…… sula stai……... M’immaginu a casa comu l’avi.

SAMANTA: (complice del mago. Ha il compito di circuire la gente del luogo, per indurli a recarsi dal mago.) Buongiono signora. E’ possibile accomodarsi?

VITTORIA: Certo. Preco si assettasse che torno subito per prendere l’ordinazione! (Si avvia all’interno del bar) Chi signura fina. Speriamu non mi facimu carchi malaviduta cu sta furistera. Sinnò chi poti  pinzari i  stu paisi. (esce e rientra subito con penna e blocchetto ) Allora signora, cosa vi serbo, abbiamo tutto!.

SAMANTA:   Bene. Allora vediamo…… quasi ….. quasi….. prenderei un coca jack!

VITTORIA: Comu?

SAMANTA: Un coca jack!

VITTORIA: Eh!!........ u finimmu giustu sta matina! Chi sfurtuna. Ma vi pozzo purtare, na bella coca cola, o si vuliti carcosa di forti nu bellu liquore, nu whisky.

SAMANTA: Bene! Visto che ha tutti gli ingredienti,  mi porti un buon….  coca jack!

VITTORIA: (pronta a scrivere rimane perplessa) Scusati signora, ma mi vole prendere in giro? Se ci ho detto che l’abbiamo finuto!

SAMANTA: Ho capito che lei non conosce il coca jack! Allora tagliamo la testa al toro..

VITTORIA: Nenti, mi dispiaci ma non avimu mancu  testi i toru !

SAMANTA: (capendo l’equivoco, ride) ahh! Ahh! Ahh! Lei è molto simpatica. Senta, facciamo così, mi porti un bicchiere di scotch whisky ed una bottiglietta di coca cola, che faccio da me! Mi scusi se mi permetto, signora?

VITTORIA: Vittoria Dellapace!

SAMANTA: Complimenti, il suo nome è così…. Come posso dire originale. Comunque signora Vittoria, le volevo chiedere se questo bar è di sua proprietà.

VITTORIA:  Magari!. Ma videte signora, io sogno una povira dipendenti. Como potisse mi mi accatto uno Bar!

SAMANTA: Come la capisco!

VITTORIA: Vui signora, accussì di classi, chi capisciti a mia! Non poti essiri.

SAMANTA: Le faccio una confidenza….

VITTORIA: Mi dispiaci ma ccà sulu ieu ci sugnu!  Magari u titolari si decidiva mi mi pigghia n’aiutu, puru a chissa vostra amica Enza  putiva chiamari, chi a mia  piaciri faciva!

SAMANTA: (sorridendo) Aah,aah… aah. Cosa ha capito! Fare una confidenza, significa raccontare un piccolo segreto.

VITTORIA: Scusate, ma io tengo  la quinta!

SAMANTA: Veramente non si direbbe. Avrei giurato che al massimo lei portasse una terza.

VITTORIA: E’ vero che la terza la fici dui vote, pirchì mi bocciaro. Ma poi mi sono pigghiata puru la quinta!

SAMANTA: Ho capito lei mi stava dicendo che ha conseguito la licenza elementare.

VITTORIA: Ecco, proprio accussì! Ho preso la licenza alimentare e tante parole non li capiscio.

SAMANTA: Non si preoccupi, anzi ha fatto bene a dirmelo, vorrà dire che parlerò usando termini più semplici. Le stavo dicendo, mia cara Vittoria, che io sino a qualche anno fa, stavo peggio di lei, intendo economicamente. Poi tutto ad un tratto ho conosciuto il mio salvatore.

VITTORIA: Vi maritastuvu! Auguri. E sicuramenti era chino di sordi.

SAMANTA: Ma quale marito! Il mio salvatore.. cioè una persona che mi ha aiutato a risolvere tutti i miei problemi ed a farmi diventare  fortunata.

VITTORIA: Chi furtuna, signura Fortunata!

SAMANTA: Non mi chiamo Fortunata, sono solo fortunata.

VITTORIA: Ieu non vi capisciu! Non vi chiamati , ma siti a signura Fortunata! Boh, comunqui dassati mi vaio a prenderi chiddo che avite ordinato.

SAMANTA: Aspetti un attimo! Le stavo dicendo che questa persona che ho conosciuto è mi ha reso felice e soprattutto ricca. Ha aiutato e continua ad aiutare tante altre persone in difficoltà, come lei.

VITTORIA: Piddavero! E sicundo voi, potisse farmi diventare ricca puru a mia?

SAMANTA: Certo!

VITTORIA: E cu esti? E soprattuttu quandu ci pozzu parrari?

SAMANTA: E’ il Maestro! E’ un grande mago che con questo bracciale magico ( fa vedere il bracciale sino ad allora nascosto) aiuta tutti quelli che si rivolgono a lui.

VITTORIA: Nu magu! Ma scusati, non sunnu tutti mbrugghiuni?

SAMANTA: Lei è stata mai da un mago?

VITTORIA: No! Ma tutti cusì dicunu

SAMANTA: Ed allora perché crede a quello che le dice la gente! Le persone sono tutte invidiose. Io, che ci sono stata le posso assicurare che il Maestro è veramente un mago serio  ed i risultati ( facendo un gesto verso la propria persona) li può vedere!

VITTORIA: Dicistivu il Maestro! Spittati nu minutu (prendendo un foglio dalla pattumiera) percaso è chisto!

SAMANTA: Si! Che coincidenza, ha aperto uno studio pure in questo paesino. Guardi faccia come crede, ma se fossi in lei non mi farei sfuggire quest’occasione.

VITTORIA: (molto confusa) ma veramente…… ieu non saccio……. Ci pensu nu pocu e poi viu! Cu permesso torno subitu. (esce)

SAMANTA: (intanto riprende i fogli dalla pattumiera e li rimette in bella vista) Ecco fatto.

PAOLO: (arrivando in piazza nota Samanta) Chi fimmina! (si avvicina) Bongiornu signora. Mi sbagghiu o siti furistera?

SAMANTA: Si è proprio così. Ma come ha fatto ad indovinare?

PAOLO: Eh cara signora. Io sono una persona morto intelligente. E sti cosi i pigghiu o volu!

SAMANTA: Oh che fortuna, intelligente e bello!

PAOLO: Comu dicistivu?

SAMANTA: Che siete proprio fortunato. Non è facile al giorno d’oggi, trovare in un uomo, l’intelligenza e la bellezza.

PAOLO: (non credendo ai suoi occhi e cominciando a pavoneggiarsi) E chi ci vuliti fari. Sta fortuna non è i tutti! Comunque mi presentu: Paolo Sorrentino, bellezza rara e ciriveddu finu. Ma tu, chiamimi  Paolo. E pozzu sapiri u nomu i sta palumba d’oru, chi si pusau nto me pettu?

SAMANTA: Ma che versi meravigliosi!

PAOLO: Pi versi sugnu n’artista. Voi mi ti fazzu chiddu du cani, du iattu, oppure chiddu du porcu, pardon du maiali. A te la scerta?

SAMANTA: No, non è il caso. Io intendevo dire, che frasi poetiche. Comunque io mi chiamo Samanta, molto piacere.    

PAOLO: U piaceri e tuttu u meu! Ti fermi assai ccà ndi nui?

SAMANTA: Se fosse per me, tutta la vita.

PAOLO: Capiscia tuttu! Non mi diri nenti! u problema è to maritu.

SAMANTA: (inizia a fare la vittima)Magari fosse tutta colpa del marito. Ma io non sono stata mai ne sposata e neppure fidanzata!

PAOLO: Comu? Una fimmina accussì bella mai zita!

SAMANTA: Caro Paolo devi sapere che io da quando ero ancora una sedicenne, sono vittima di una fattura.

PAOLO: E quali problema c’è! Ti iutu ieu!  fatturi ndi fici a milioni quando era a Francia!

SAMANTA: Ma perché sei un mago?

PAOLO: Modestamenti a parti, in Francia eru u Magu i l’edilizia! Aviva na ditta chi era a numiru unu. Ma poi a chiudia.

SAMANTA:  Ma cosa hai capito! Ho detto vittima di una fattura, una maledizione! che una mia ex amica , per gelosia mi fece fare da un mago cattivo. Da allora ogni qualvolta sono attratta da un uomo, inizio a stare male. Dolori atroci al petto (e mette in evidenza il seno) crampi fortissimi alle gambe (fa notare le gambe) un fuoco dentro che mi gonfiano persino le labbra (mette in evidenza le labbra) E devo allontanarmi subito da lui.Capisci, quanto sono sola ed infelice.

PAOLO: (rimasto scioccato dalle curve di Samanta più che dalle parole) Poveretta! E non potivi iri ndi nautru magu mi ta fai cancellari sta ricevuta.

SAMANTA: Fattura! Ci sono andata ma inutilmente. Tutti mi hanno detto la stessa cosa: Solo una persona che mi piace veramente, può chiedere ad un Mago di scacciare il maleficio.

PAOLO:E non ci fu nuddu chi ti piaciu finu ad oggi?

SAMANTA:Uno o due. Solo che togliere una fattura richiede tempo e qualche soldino ed i miei spasimanti, dopo qualche seduta si tiravano indietro. (inizia a mimare i malesseri)

PAOLO:Chi ndai?

SAMANTA:Adesso passa. Vedi come ti dicevo, questo mi succede ogni volta che sto vicino ad un uomo che mi piace tanto.

PAOLO: Ti piaciu tantu?

SAMANTA: Si e già inizio a stare male.

VITTORIA: (entra con il vassoio portando una coca cola, un bicchiere di whisky ed un rotolo di pellicola adesiva) Ecco qua signora!

SAMANTA: Samanta!

VITTORIA:E mu diciti a mia. Iddu pi qualsiasi cosa ci diciti, sa vanta chi a faci megghiu!

SAMANTA: Signora Vittoria che ha capito! Io mi chiamo Samanta.

VITTORIA: A scusati. Vi portai chiddo che avete ordinato. Whisky, coca cola e u scock!

SAMANTA: Lo scock? Ma io non glielo chiesto, sicuramente avrà capito male.

VITTORIA: No, viditi chi capiscia bonu.

PAOLO: Ma stativi zitta chi faciti cchiù veduta. Ma sicundu vui, chi vu circava a fari i scock, a chi ci potiva serviri?

VITTORIA: Macaria mi vi stuppa i mussa a vui!

SAMANTA:  Non se la prenda signora Vittoria, sicuramente mi sono spiegata male io. Comunque io vado, non mi sento tanto bene.  Tenga (gli porge 10 euro) Paolo se ti va, consumalo tu che io debbo andare.

VITTORIA: Aspettati chi vi portu u restu.

SAMANTA: Tenetelo voi, mancia. Purtroppo non sono i soldi il mio problema. (un sospiro verso Paolo) arrivederci. (si avvia verso l’uscita)

TURUZZU: (arriva con la solita moto e vedendo Samanta gli gira due volte intorno e poi prosegue verso il bar)

PAOLO: Aspetta Samanta!

VITTORIA: Don Paulu chi, a canusciti?

PAOLO: Ih!!!, A canuscia a Francia. Na me vecchia fiamma chi non resistiu o me fascinu e vinni mi mi trova. Ma purtroppo ndavi problemi.

VITTORIA: Si, i vista!

PAOLO: No,.. ndavi problemi seri e io, come mascolo, l’haiu e iutari.

VITTORIA: (notando che i fogli pubblicitari del mago sono sul tavolo) Certu chi aviti na mangiasumi, circati mi tiniti i mani o postu.

PAOLO: Ma chi sta dicendu. Sugnu na persona educata e seria. Si penzu mi fazzu na cosa, a fazzu, sulu pirchì mi piaci veramenti.

VITTORIA: Si vi piaci mi nzurtati i fimmini chi lavurunu, sunnu fatti vostri. Ma a prossima vota chi pigghiati chiddu chi c’esti nda spazzatura e u rimentiti nto tavulu, vi pigghiu a botti i bastuni! E poi vidimu si provati ancora piaceri. Ora viditi si vi l’aviti e mbiviri sti cosi, chi a signora i pagau. (entra nel Bar)

PAOLO: Nu biccheri i wiscky ci voli mi mi ripigghiu. ( si siede al tavolo e nota a Turuzzu che si avvicina attratto dalla coca cola)

TURUZZU: (fissando la coca cola)   Don Paulu a vidistivu da signura i prima, ch’era bona!

PAOLO: ( con una leggerissima gelosia) Bella! Da signura, comu a chiami tu, esti sulu bella!

TURUZZU: (assume per un attimo un espressione pensierosa) No, no! E puru bona! Si vu dicu ieu.

PAOLO: Ma chi mi mentu pi ti spiegu, chi si nu stortu!

TURUZZU: Scusati don Paulu, ma a coca cola è puru a vostra?

PAOLO: Si è ccà, voli diri chi è a mia.

TURUZZU: E chi faciti, va mbiviti?

PAOLO: Forsi si e forsi no! Chi Turuzzu, ndai siti?

TURUZZU: No! (continua a guardare la bottiglia) Ma si non va mbiviti, ormai che perta si perdi.

PAOLO: Turuzzu. Si nda siti mbivettilla.

TURUZZU: Ma allura non capisciti! (A cantilena) non haiu siti!

PAOLO: E allura chi catinazzu  vardi a fari a buttigghia e mi fai tutti sti dumandi.

TURUZZU: Nenti cusì! (continua a fissare la bottiglia) don Paulu, ma pozzu pigghiari chi mi servi?

PAOLO:Pigghiettilla! Era curiusu mi sacciu chi ti passa pa testa?

TURUZZU:Ci ndaiu e fari u pienu a motu!

PAOLO: Ca coca cola?

TURUZZU: E chi vi pari chi vai ad aria! Chista voli carburanti sinnò non camina.

PAOLO: E aundi a menti ?

TURUZZU: Ma quantu stortu è! Ma sicundu viu aundi l’haiu e mentiri, nto serbatoiu! Don Paulu mu faciti nu favuri. Stramenti ieu ci fazzu u pienu, vui unchiatemmilli!

PAOLO: Turuzzu, ma chi stai sbantisiandu?

TURUZZU: . Quali sbantisiari e sbantisiari. Mi vuliti piffavuri unchiarti i roti chi sunnu nu pocu sgonfi? (Paolo lo guarda esterrefatto)  Vabbò, dassati perdiri chi ci penzu ieu! (prima gonfia le ruote e poi  prende un pezzo di cartone a forma di serbatoio e lo avvicina alla bocca e beve tutta la coca cola) Eccu fattu Pieno.

MIMMO: (esce dal bar) Mpari  Paulu tornastivu?  nda facimu na partitedda e carti?

PAOLO: No, megghiu i no. Non haiu testa.

MIMMO: Comu? Nu cristianuni tuttu ciriveddu comu a vui, chi non avi testa. E chi vi succidiu?

PAOLO: Mpari Mimmu, canuscia na fimmina  bellissima e mi dissi chi nci piaciu assai. Mi dissi chi sugnu bellu e intelligenti.

MIMMO: Ma non è chi c’era carcatru vicino e parrava cu iddu.

PAOLO: No, erumu ieu e idda suli, ccà sittati.

MIMMO: Ma siti sicuru chi non va zzunnastivu?

PAOLO: Allura non mi criditi. Turuzzu a vitti spettati. Turuzzu veni ccà!

TURUZZU: Dicitimi don Paulu.

PAOLO: Quando era sittatu nto tavulinu cu c’era cu mia?

TURUZZU: A signorina Vittoria.

PAOLO: Non sulu, cu autru c’era?

TURUZZU: (sforzandosi di ricordare) A si! C’era nu biccheri cu liquori e na buttigghia i coca cola.

MIMMO: Turuzzu parra cu mia. E’ veru chi c’era na bella signura?

TURUZZU: Ah, si, c’era pur una bella signura. (guardandosi da Paolo) Chi era puru bona!

PAOLO: U viditi compari chi è veru.

MIMMO: Non vi ffinditi, ma ieu ancora non ci criu. Aspettati mi nci dumandu a Vittoria. (Chiamandola ad alta voce) Vittoria veni nu minutu ccà, prestu!

VITTORIA: (Entra) Chi succidiu.

MIMMO: Non succidiu nenti . Ti ndaiu e dumandari na cosa. E’ veru chi prima ccà c’era na signura assai bella.

VITTORIA: Si signori. Na bella furistera. Ordinau pi tri euru e mi ndi desi deci e mi dissi u restu mi mu mangiu. Ma ieu mu sarbai. Non mi vi pari chi vu dugnu a vui, pirchì è u meu. Ora si permettiti vaiu e finisciu chiddu chi stava facendu e poi vegnu e sistemu ccà fora, chi è sempri lordu, sempri lordu. (Esce)

PAOLO: Vidistivu, chi non vi pigghiava in giru.

MIMMO: Scusati è veru, dicivuvu a verità. Ma allura pirchì aviti su mussu. Aviti esseri cuntentu.

PAOLO: E non pozzu! Non pozzu.

MIMMO: Non capisciu!

PAOLO: Viditi mpari Mimmu. C’è nu problema seriu.

MIMMO: Ndavi carchi brutta malatia?

PAOLO: Non sacciu si si poti definiri malatia. U fattu è chi idda, quando è vicinu a mia, ci veni nu focu d’intra chi ci unchiunu puru i mussa e poi ci doli cca (si tocca il petto) e puru ccà ( le gambe) e i stu fattu sugnu preoccupatu.

MIMMO: Capiscia tuttu, non continuati. A vostra comu a chiamanu……. A si, ansia da prestazione. Ma vostru compari Mimmu, ndavi a medicina. ( tira fuori dal taschino una confezione di Viagra) Teniti ccà.

PAOLO: Pinnuli? E quando si lavi e pigghiari?

MIMMO:Vui vi l’aviti e pigghiari, no idda.

PAOLO:Non capisciu compari. Idda è malata  e ieu mi l’haiu e pigghiari?

MIMMO:   Sissignori. Vi raccumandu una sula prima mi vi curcati aniti  e stati sicuru chi problemi di… “tenuta” non aviti cchiù. Si a signura ndavi u focu, cu chisti a stutati! Ma non esagerati chi sinnò rischiati mi vi stutati vui, e pi sempri (gesto della morte)

PAOLO: (Capendo l’equivoco) Ma chi capiscistivu! Ieu non haiu bisogno i rinforzi. Grazi a Dio, sugnu sanu e chinu i vita. (prende le pillole e li posa sul tavolo) U fattu non è comu capiscistivu vui. E chi a Samanta, cusì si chiama, ci ficiru na maija e quando si nvicina a nu masculu chi ci piaci, si senti mali. Ci dissiru chi sulu nautra majia, a poti guariri.

TURUZZU: (nota le pillole ed inizia ad avvicinarsi con fare furtivo. Non notato dai due prende le pillole e sottovoce dice) Chi belli caramelli blu. Hannu essiri boni. (toglie due dalla confezione e li mangia riposando la scatola nel tavolino e si appresta a riprendre la moto)

MIMMO: Scoppia a ridere)  Ah, ah,ah! E vui criditi a sti cosi. A majia  e maghi.

PAOLO: Ieu ! E sicundu vui, nu cristianu ca me intelligenza poti mai cridiri a sti cosi! Mai! Però idda staci mali. Sicuru è na cosa psicologica mentali. Ma comu fazzu ma iutu.

TURUZZU: (Iniziano a fare effetto le pillole. Il rumore della moto adesso è molto più esagerato. Gira per la scena come se andasse su una ruota ed ovviamente si dimostra molto teso)

MIMMO:Turuzzu, chi ndai?

TURUZZU: Non sacciu chi ci piggiau a motu. Staci tisa!... e non rinescu ma scindu i nudda manera! Ma don Paulu. Chi mi dastivu a coca cola  i Valentino Rossi!. (esce sempre mimando l’effetto delle pillole)

MIMMO:Poverettu, vai sempri peggiorando! Sempri cchiù stortu si faci.

PAOLO: (che intanto ha notato la mancanza delle pillole) Mpari Mimmu, autru chi! Turuzzu si pigghiau du pinnuli di vostri. (riposa la confezione sul tavolo)

MIMMO:Chi cosa! Dassati mi viu su rivu mu portu o Spitali, chi a cosa poti diventari seria (corre dietro a Turuzzu)

MARIA: (arriva dal vicolo e nota Mimmo che va a passo spedito) Don Mimmuzzu, don Mimmuzzu, aundi iti i cursa (Mimmo non risponde ed esce)

PAOLO: Mpari Mimmu a faci facili, tantu a iddu chi ci interessa, pari cu problema è u soi. E poi si Samanta mi dissi chi ci ficiru na majia, pirchì non ci ndaiu e cridiri. Unu dici chi non cridi a  sti cosi, ma poi simu sicuri chi non sunnu veri. Si tanta genti vai, carcosa i veru ci avi essiri.

MARIA: Don Paulu, chi succidiu? Aundi vai don Mimmu currendu?

PAOLO : Turuzzu si pigghiau du pinnuli chi usa mpari Mimmu e iddu iu  mu riva mu porta o spitali non mi nci fannu mali.

MARIA: (nota la confezione e li prende) I pinnuli chisti sunnu? E a chi cosa ci servunu?

PAOLO: (imbarazzato) Eh….., ci servunu,……… mu carmunu!

MARIA: Pirchì e nervusu? Ciù dissi ieu che ura mi si marita. Cu na muggheri brava, una comu a mmia, non aviva bisognu mi si pigghia a pinnula.

PAOLO: Cu na muggheri comu a vui, autru chi na pinnula, non bastavunu mancu dui!

MARIA: Ma chi stati dicendu?

PAOLO: Nenti! I pinnuli si pigghia pi mmi dormi, pirchì i quantu u faci nervusiri Vittoria, non dormi cchiù! Eccu, chistu è u motivu. Però ora datemmilli a mmia.

MARIA: Non vi dugnu proprio nenti! Ci tegnu ieu e quando u viu ci dugnu, ieu.

PAOLO: Faciti comu vuliti. Mi raccumandu non mi parrati cu nuddu i stu discursu di pinnuli, pirchì si me compari Mimmu sapi chi vi cuntai carcosa, faci malucori cu mia e non vogghiu! Ieu mi ndi vaiu chi haiu e iri a na parti. Vi salutu (esce)

MARIA: Arrivederci. Ma varda tu a da porcarusa i Vittoria, chi mi voli fari cadiri malatu o me Mimmuzzu. Ca ieu sulu cu iddu ndaiu na speranza mi mi maritu. Ca si mori restu zitella e soprattutto diuna! ….. e ieu ndai fami. E quantu ndaiu.

VITTORIA: (Esce dal Bar) Ciau Maria.

MARIA: (molto acida) Ciau!!

VITTORIA: (notando che sul tavolino ci sono ancora le consumazioni) Malanova a don Mimmu.

MARIA: (senza farsi notare da Vittoria) A tia! A tia! Puh porcarusa.

VITTORIA: (sentendo il mormorio si gira e nota Maria che fa gesti) Maria, ma si poti sapiri chi catinazzu stai facendu?

MARIA: Eh…… nenti! Cercava mi mparu chiddu chi fai tu. Sai non si sapi mai, oggi dumani, mi ndaiu e iutari nto bar.

VITTORIA:Spetta e spera chi don Mimmu pigghia a tia mi lavuri ccà.

MARIA:Ieu ntendiva mi fazzu a patrona no a barista.

VITTORIA:Ma pirchì, ti vo ccattari u bar i don Mimmu?

MARIA:   S’era pi mia mi cattava u bar cu iddu compresu. Ma ieu non capisciu chi intenzioni d’avi.

VITTORIA: Ma iddu chi ti dissi, ti parrau chiaru i chiddu chi voli fari?

MARIA: Fuia ieu chi mi iettai avanti e ci fici a proposta.

VITTORIA: E iddu chi ti dissi? Ccettau?

MARIA: E si avissi ccettatu ieu era ccà! Accumora era rivatu a pedi fino a Patri Piu e c’era dumatu du ciri! Mi dissi chi non poti, pirchì ciù prumettiu a mara i so mamma!

VITTORIA: E chi voi fari, piacenza. Daltrondi don Mimmu ci vuliva assai beni e nu sgarbu a bonanima i so mamma non ciu faci ne ora e ne mai!

MARIA: (molto rattristata) E’ veru, cusì mi dissi. E ieu comu fazzu! Non è giustu! Dimmi pirchì na fimmina seria comu a mia, chi voli fari nu passu importanti mi si sistema na vota pi sempri, non poti rinisciri, sulu pi curpa i una chi si sta dimostrandu puru ora, morta e bona aund’è, na mala socira!

VITTORIA: Quali socira. So mamma , so mamma è!

MARIA: Si, u sacciu chi è so mamma!

VITTORIA:  Ma non ti lattiriari, chi prima o poi, trovi na bell’occasioni, megghiu i stu cosu vecchiu e bruttu, chi teni a dritta pi miraculu, e fai a to fortuna!

MARIA: Ma ieu u vogghiu cusi! Unu, non è tantu vecchiu, dui non è affatto bruttu e tri, si non teni a dritta è puru pi curpa tua, chi no tratti bbonu!

VITTORIA: Ma chi dici? Vidi chi chiddu chi fazzu ieu, tu, tu zzonni! U tegnu sempri rigistratu, pulitu. Chi ti penzi u lavu du voti o iornu

MARIA: U lavi tu! du voti o iornu!

VITTORIA: E allura cui! No sulu e mi ta dicu tutta, u scupu sempri da matina a sira.

MARIA: Co…co….comu! Chista poi na vuliva sentiri. E Mimmuzzu voli?

VITTORIA: E ci mancava puru! Pari chi iddu faci nenti. Staci fermu mpalatu comu u pipituni e mi faci fari tuttu a mia! Ma ciù dissi chi sta storia avi e finiri. O si menti nda testa mi faci puru iddu carcosa, oppuru mi trova a natra fimmina disposta mi mi iuta. Sinnò u bandunu e cambiu aria.

MARIA: Ma Vittoria, si cu tia e Mimmuzzu, trasi nautra fimmina, tu non si gilusa?

VITTORIA: Gilusa i chi? Varda chi don Mimmu non si supporta. Ma a tia ti piaciva mentri si pigghiata mi fai, mi ndai  a unu chi ti varda fissu, chi non ti iuta pi nenti e chi parra, parra e si lamenta in continuazioni.

MARIA: Parra?, si lamenta?

VITTORIA: Na stuta mai! Una  m’è sempri pronta e veloci mi faci chiddu chi voli, avi bisognu i concentrazioni. Dicu giustu?

MARIA: Ce…ce …. Certu!

VITTORIA: Dunca, si veni nautra sugnu contenta. Cusì a don Mimmu, nu pocu mu sciroppu ieu e nu pocu idda!

MARIA: Però tu, cerca mu tratti bonu. Non mu fai rabbiari, chi si senti mali e non dormi e avi e pigghiari medicini.

VITTORIA: Ieu! Veramenti è iddu chi mi provoca e ieu, tegnu tegnu ma poi scoppiu e non capisciu cchiù nenti! Ma tu comu fai mi sai tutti sti cosi i don Mimmu, chi mancu ieu i sacciu?

MARIA: Eh…. Comu u sacciu!  Mu dissi iddu in persona, ma non voli mi si sapi in giro.

VITTORIA: E bravu a don Mimmu! A mmia non mi cuntau nenti, iu e ciu cuntau a monaca di monza!

MARIA: E iamu Vittoria, non essiri gilusa!

VITTORIA: Ieu gilusa i tia! Ma non mi fari ridiri. Chiddu chi fazzu ieu tu, tu nzonni! Pari chi non sacciu comu scupi.  Si tu eri o me postu, a prima scupata chi ti facivi cu don Mimmu presenti, ti cacciava a mali paroli! Anzi ti dicu na cosa. Aviva pinzatu, mi ti mparu, ma vistu chi ragioni cusì, Ognunu mi scupa comu sapi che megghiu!

MARIA: ( si avvia verso l’uscio di casa sua) Chi iurnata sfortunata. E cu sa sperdi cchiù! Chista non penzu ca supiru. Sulu nu miraculu mi potiva sarvari.

VITTORIA: (notando la tristezza di Maria) E chi ti pigghiau. Iaumu , su con la vita, comu si dici, mortu nu Papa, si ndi faci nautru. Statti sicura chi nautra occasioni, prima o poi capita, e megghiu i chista.

MARIA: Non penzu propriu. Ndi sti cosi, fuia sempri sfortunata. Anzi, si ci cridiva, diciva chi mi ficiru na maija!

VITTORIA: A propositu dassa mi ti cuntu chista. Pocu fa si sittau o bar, na furistera, cu na classi. Na vera signuruna! E puru china di sordi. Don Paulu, dissi chi è na so vecchia fiamma chi vinni mu trova. Ma siccome u canuscimu, sicuru dissi carcautra mbrogghia di soi. Comunque ti stava cuntandu, chi mentri parraumu mi dissi chi idda prima mi canusci a Sarbaturi era cchiù povera e paccia i mia, ma chi poi chistu a iutau e diventau ricca!

MARIA: E mancu i fissa! Sicuru chistu Sarbaturi era chinu i sordi, su maritau e risolviu i so problemi.

VITTORIA: Puru ieu penzai a stessa cosa, ma non è cusì! Sarbaturi è u Magu du fogliettu chi leggimmu sta matina e a signura mi dissi chi comu a idda iutau a tanti cristiani. Ma tu ci cridi a stu fattu?

MARIA: Ieu, mi nci criu e maghi e a magia! Ma chi sugnu na storta.

VITTORIA: Mancu ieu. Ma idda era convinta e u fattu chi è ricca è sicuru. i sordi chi mi desi, erunu veri!

MARIA: Ma sicuru non aviva essiri tantu giusta i testa. Senti Vittoria ndi volantini chi leggimmu i iettasti?

VITTORIA: Si! Ma pirchì i volivi?

MARIA: No! Siccomu u leggimmu veloci. Mi vuliva fari ancora nautri du risati.

VITTORIA: Varda sunnu ndo cestinu supra supra (va prende uno e glielo da) Ccà scialiti e fatti du risati, almenu ti passa su mussu longu chi ndai.

MARIA: (rilegge al alta voce) :   “Il solo, grande conoscitore delle arti magiche, l’unico in grado di sconfiggere il male, Il Maestro  riceve nel suo nuovo studio di questa città in via dell’Unione nr. 5. Risolve qualsiasi problema, salute, amore, (scandisce bene l’unico argomento che gli interessa)  ricchezza, grazie al potere del suo bracciale, sconfiggerai qualsiasi onda negativa.”. Vabbonu, mi ndi vaiu. Ciao Vittoria (torna verso il vicolo)

VITTORIA: Maria, ma non stavi turnandu a casa?

MARIA: Eh, si… prima però. Mi ricordai chi aviva e fari na cosa urgenti. Ndi vidimu dopu ciao (esce)

VITTORIA: Foragabbu. Chesti scunchiuduta. …Spetta, spetta. Ma non è chi pircasu cu fattu di risati e chi non ci cridi e maghi, chista vai e diventa ricca o postu meu! E sa signura Samanta dici a verità? Se veru chi a genti dici chi i maghi su mbrugghiuni, sulu pi mi vannu pochi cristiani e mi si ricchiscinu sulu iddi? No ieu st’occasioni na pozzu perdiri. Ora vaiu ci dicu chi vogghiu diventari ricca! (si toglie il grembiule ed esce dal vicolo).

FINE I° ATTO

II° ATTO

MARIA: (E’ mattino presto, esce da casa con una boccettina in mano ed un bracciale uguale a quello di Samanta) Curaggiu u bar ancora non iapriu. Voli diri chi Vittoria è in ritardu. Megghiu! (guarda la bottiglietta) Mi custasti na barca i sordi, ma si funzioni pi comu mi garantiu u magu, prestu ieu e Mimmuzzu ndi maritamu. Mi raccumandau mi ci mentu na sula guccia nto cafè a matina  pi 20 iorna, pirchì poti fari mali. Comu mi dissi…., a si! Chi porta  sonnolenza e dissenteria.  Ma comu fazzu mi spettu tuttu stu tempu. Si penzu chi chidda, u lava tutti i iorna, nesciu paccia. Ieu ci mentu nu pocu i cchiù, cusì faci subitu u so effettu e di facimu ziti! e si ci veni siti, comu dissi u magu, non ci faci nenti e pu sonnu, megghiu! recupera tuttu chiddu chi pirdiu pi curpa i Vittoria. A propositu, cu idda comu fazzu? E’ sempri pidi pedi, si capisci chiddu chi staiu cumbinandu, sicuru faci u macellu. ( si ricorda di avere in tasca le pillole di viagra che crede siano tranquillanti) Aspetta nu minutu. (tira fuori le pillole) I calmanti i Mimmuzzu! Mi vinni na bella idea!

MIMMO: (esce dal bar aprendo l’attività) ma chi cumbinau Vittoria! Sta matina sa pigghiau comoda! Ma quando riva, ci cantu quattro e stu ritardu ciu fazzu recuperari.

MARIA: Don Mimmu, bongiornu? Chi, Vittoria vi cumbinau nautra?

MIMMO: Bongiornu signurina Maria! Capisciti ora pirchì non mi maritu, i fimmini sunnu u guaiu i l’omini!

MARIA: Ma viditi chi non è cusì. Ndavi fimmini e…. fimmini (intende lei stessa ovviamente) Comunque era possibili aviri nu bellu cafè?

MIMMO: Certu, accomodativi chi vaiu e vu preparu.

MARIA: E vui? Non mi faciti compagnia?

MIMMO: E pirchì no. A matina non c’è nenti i megghiu i nu bonu cafè mi si russigghia unu! Vittoria, quando veni  su pigghia sula

MARIA: bravu! Dassatila sula. Mi vi fazzu compagnia ci penzu ieu (Mimmo entra nel bar a prendere il caffè) Don Mimmu?

MIMMO: (v.f.s.) dicitimi!

MARIA: Chi coincidenza stamatina. Ieu mi nesciu prestu da casa, e vui mi siti sulu pirchì Vittoria non vinni!

MIMMO: (entra con il caffè) E si!Propriu na bella cuncidenza!

MARIA: Cusapi chi voli diri. Era curcata e comu si na vuci mi diciva: Maria, Maria…. Vai o bar, chi don Mimmuzzu è sulu! A sintia  e fici bonu!

MIMMO: Puru ieu stamatina quando era ancora curcatu, sintia na vuci chi mi diciva: Mimmu…. Mimmuzzu. ….statti curcatu! Statti curcatu che megghiu.  na sintia e fici malu!

MARIA: Ma pirchì diciti cusì? E pussibili chi piddavru vuliti restari sulu? Non va beni. I promessi, in certi casi, ponnu puru non valiri cchiù!

MIMMO: Spinzirativi signurina, chi ieu non cambiu idea!

MARIA: Scusati don Mimmu, era possibili aviri na brioscia?

MIMMO: Vaiu e va pigghiu! (entra nel bar a prendere la brioche )

MARIA: Non cambi idea. Tu fazzu vidiri ieu! (versa il  contenuto della fiala nel caffè di Mimmo) Fattu!

MIMMO: (rientra) Eccu ddocu.

MARIA: Grazi! Sittativi prestu e pigghiativi stu cafè prima mi rifridda.

MIMMO: (si siede e beve il caffè). Che bruttu stu cafè! U vostru com’è?  

MARIA: U meu è bonu! Si vidi cu facistivu cu cori!

MIMMO: su vostru  u fici cu cori. voli diri chi chistu mu fici chi pedi, malanova chi  porcheria chi vinni!  

MARIA:Va beni! Quantu pagu?

MIMMO: Nenti. Oi vu offru ieu, ma non vu pigghiati pi viziu. A mia a colazioni mi piaci ma fazzu sulu. Su..lu!

MARIA: Grazi pi l’invitu, ndi vidimu dumani matina . ora vaiu mi sbrigu carchi surbizzu. (va in casa)

MIMMO: va sciuppettilla dancoddu a chista.

VITTORIA: (è molto affannata e pure lei ha lo stesso bracciale ) Bongiornu don Mimmu, scusati ma non mi sunau a sveglia!

MIMMO:(inizia a sentire sonno) Ti cugghisti? Era ura!  Senti Vittoria, pi oi comu iu, iu! Ma non mu tu pigghi i vizu, non mi ti pari chi poi fari chiddu chi voi!

VITTORIA: E bonu, bonu! Ca mancu si erunu passati du uri! Pi nu quartu d’ura stati facendu na tragedia!

MIMMO:Senti, cerca non mi rispundi, pirchì si tu sperdisti…..

VITTORIA:siti vui chi mi pagati! U sacciu!

MIMMO: (la sonnolenza aumenta ed inizia a sentire qualche fastidio intestinale)Brava! E non tu sperdiri.

VITTORIA: Parrati sempri i pagari, ma non vi sintia mai parrari i aumentu. Pirchì!

MIMMO:Quali aumentu e aumentu! Cu sta crisi parri d’aumentu? Tagghi! Tagghi! Amu e fari tagghi!

VITTORIA: tagghiatila ccà che megghiu! Prima mi vi pigghia carcosa, chi capiscia a sunata. (Mimmo inizia ad accusare sintomi più forti) O foragabbu! E vi sintiti piddaveru mali? Ma stati tranquillu chi non vogghiu nuddu aumentu.

MIMMO: (sempre più sofferente) Ma statti zitta scema! Chi sicuru mi fici mali u cafè chi mi pigghiai stamatina.  vinni na porcheria!

VITTORIA:  Vinni comu a cu u fici!

MIMMO:stu discursu u finimu dopu. Dassa mi vaiu… e speriamo mi rivu in tempu! (entra di corsa nel bar)  

VITTORIA:  (raccoglie le tazze) Vidimu si mi ricordu tuttu. U magu mi dissi mi mi mpuntu tutti i numera chi mi dinnu e mi vaiu ndi iddu chi mi dici comu l’haiu e iucari. Chi bravu cristianu, non voli mancu n’euru da vincita, mi dissi chi voli sulu mi nci ricanusciu a so porcella! A mia chi mi custa mi dicu chi u maiali è u soi. Nenti! E’ veru chi si pigghiau 200 euru, ma boni e biniditti, quando diventu ricca i 200 euru mancu i carculu!

TURUZZU: (arriva dal vicolo sempre sulla sua moto) Signura Vittoria, bongiornu.

VITTORIA: Ciau Turuzzu. Comu mai vinisti cu prestu? Restasti senza benzina! Spetta chi vaiu e ti pigghiu a coca cola!

TURUZZU: Na vogghiu! Cambiai colonnina. A vostra non è bona! È troppu forti, e caminu mpernatu. Du stortu i don Mimmu inveci mi giusta a moto, purtau a mia o spitali! Mi ficiru cincu pungituri.  Mi doli tuttu u culu!

VITTORIA: Ma chi sbantasii! E ieu chi ti dugnu corda.

TURUZZU: Quali corda? Aundi a vidistivu! Non haiu nudda corda. Comunque signura Vittoria, chi istuvu a fari nto magu?

VITTORIA: (controlla subito che non si sia visto il bracciale) Nti quali magu?

TURUZZU: Comu quali? Non faciti a storta. Vi vitti ieu ieri chi niscivuvu du studiu.

VITTORIA: Ma non diri cretinati. A vidiri cu cui mi cunfundisti.

TURUZZU: Ma pi cu mi pigghiastivu, pi nu menzu stortu chi scangiu i cristiani! si dicu chi vi vitti, voli diri chi vi vitti!

VITTORIA: Tu non si menzu stortu, tu si tuttu stortu. E non sulu capisci ciciri pi favi, cunfundi puru i cristiani.

TURUZZU: Ma ieu su sicuru chi eruvu vui!

VITTORIA: E torna! si dicu chi mi cunfundisti. (adirandosi)Voli diri chi è cusì e basta! ndi capiscimmmu?

TURUZZU: Non c’è bisogno mi vi arrabbiati, chi capiscia! Non sugnu stortu. Non eruvu vui!

VITTORIA: Bravu! U vidi chi quando voi nu pocu ragiuni.

TURUZZU: Signura Vittoria, vistu chi non eruvu vui, va pozzu diri na cosa: non jiti nto magu chi vi frega i sordi!

VITTORIA: Vatindi chi ti pigghiu a botti i scupa! (Turuzzu si allontana ma rimane sempre in scena)

MARIA: (esce da casa e con tono autoritario) Ah, Vittoria. Era ura mi ti cogghi!

VITTORIA: Senti a chist’autra. Maria mi sembra chi ti muntasti nu pocu a testa. Vidi chi ancora non diventasti patruna! E non penzu propriu chi rinesci mi convinci a don Mimmu!

MARIA: Non ti preoccupari chi prestu si convinci! Tu chiuttostu cerca non mi ti menti nto menzu si voi restari mi lavuri ccà!

VITTORIA: Si voli pigghiari i me paroli, dassa tuttu com’è, si inveci accetta a to proposta, ieu mi licenzu e ti poi truvari nautra barista.

MARIA: Evviva a sincerità! Tu non mi voi comu patruna!

VITTORIA: No!

MARIA: Megghiu! Pirchì ieu non aviva proprio intenzioni mi tegnu a una chi faci  chiddu chi fai tu!

VITTORIA: Pirchì sentimu, chi fazzu chi non va beni?

MARIA:  Tu  scupi troppu! E si permetti quando diventu patrona, chistu u fazzu ieu!

TURUZZU: (si avvicina alle due donne) Signurina Maria, è veru chi istivu nto magu?

MARIA: (nasconde bene il bracciale e scandalizzata)  Ieu! Na fimmina seria comu a mia chi faci sti cosi, mai e poi mai! Ma Pirchì Turuzzu cu ti dissi sta fesseria?

TURUZZU: Quali fisseria!  vi vitti ieu ieri, chi niscivuvu du magu accurrenda cu na cosa nte manu.

MARIA: ( imbarazzata) Ma chi stai sbantisiandu! A vidiri pi cu mi cunfundisti.

VITTORIA:  Oh Maria e va beni chi Turuzzu pari menzu stortu, ma quando dici chi vitti a carcunu e sicuru chi è iddu!

TURUZZU: E’ veru! Brava a signura Vittoria (realizza quanto successo in precedenza)  Ma signura, ma prima non dicistivu cusì!

VITTORIA: Chiddu era nautru discursu! Vai ca motu e pigghia i giurnali, chi stamatina non fici in tempu mi passu ieu.

TURUZZU: Vaiu sgummandu e tornu subitu! (esce dal vicolo)

VITTORIA: Allura Maria, com’è sta storia du magu. Comu dicivi… fammi fari du risati cu volantinu……. e poi isti mu trovi.

MARIA: Ma pi cu mi pigghiasti!  tu arretu a Turuzzu vai, Cusapi a cu vitti.

VITTORIA:   Vabbonu! Chisti su fatti toi! Ma si ti frega i sordi poi non viniri mi ciangi nti mia. Ieu t’avvisai! Dassa mi mi sbrigu chi ancora haiu e fari colazioni.

MARIA: Chi concidenza, puru ieu! Ma non haiu tanta fami.

VITTORIA:  si voi, ndi potimu spartiri nu cornettu, menzu all’unu?

MARIA: (capendo che si sta presentando una bella occasione)  cu piaciri!

VITTORIA: (mentre si avvia nel bar) Ti portu puru u cafè?

MARIA: Grazi, cu tantu piaciri!

VITTORIA: E pi stavota offru ieu

MARIA: Grazi, cu assai, assai piaciri!

VITTORIA: Era curiusa mi sacciu chi piaciri ci sta pruvandu! (entra nel bar)

MARIA: (prende la confezione di viagra e si mette una pillola in mano) Chista è na bona occasioni, na pozzu perdiri. Tu non voi mi mi fazzu zita cu Mimmuzzu! E ieu ti purgu bella bella.

VITTORIA: (rientra con i caffè ed il cornetto tagliato a metà) Eccu ccà!

MARIA: Scusa Vittoria, mi spirdia mi ti dicu cu cafè u vogghiu cu latti!

VITTORIA: Prende il caffè di Maria e rientra al bar per macchiarlo)E menu mali chi non avivi tanta fami!Vidimu si mi faci  mangiari stamatina! (entra)

MARIA: (prende la pillola e la infila nel cornetto di Vittoria) Eccu fattu! Speriamo non mi si ndaccorgi, cusì si faci na bella durmuta e ieu ndaiu campu liberu.

VITTORIA: (esce dal bar) Cafè macchiato pronto! Ora fammi mangiari chi non viu i l’occhi! (morde il cornetto) Ahi! Chi pezzu duru chi pigghiai!

MARIA:  è a ciucculata. Mi capitau puru a mia. Ma è duci!

VITTORIA: Tantu duci na sentu. Ah….. prima mi i sperdu. (si ricorda dei numeri che deve scrivere) Allura…. 1 e 2

MARIA:  Ma chi duni numera?

VITTORIA: No è chi stava signandu chiddu chi mangiammu, nu cornettu e dui cafè!

MARIA: Ma scusa non dicisti chi pagavi tu? E ora chi fai i signi, mi pagu ieu?

VITTORIA: Ma non ti staiu signandu a ttia! (non vuole ovviamente parlare del mago) eh!.... no è chi don Mimmu voli mi scrivu tuttu chiddu chi cunzumu! Lampu mu su leva… quantu è tirchiu!

MARIA: (cercando di non farsi capire) A tia! A tia! (rivolta a Vittoria) Non è tirchiu!  E’ unu chi stai attentu a comu si spendunu i sordi. Ma Vittoria dimmi na cosa comu ti senti?

VITTORIA: Comu mi ndaiu a sentiri. Fazzu corna, ma mi sentu propriu bona!

MARIA: Non hai….. chi sacciu……. Nu pocu i sonnu ?

VITTORIA: Sonnu? Ma si durmia puru cchiù du solitu chi non sunau a sveglia.

MARIA: (pensa alla pillola) E comu mai, voli diri chi non funzionau.

VITTORIA: Certu chi non funzionau! S’era sunatu l’aviva sintuta.

MARIA: Vittoria, non ti siddiari mu pigghi nu biccheri d’acqua?

VITTORIA: Sta matina sta cullazioni ma sta facendo fari ca findomestic, a rati! (va a prendere l’acqua)

MARIA: Forsi una era pocu, nci ndi mentu nautra e vidimu si dormi! (mette un’altra pillola nel cornetto che rimame)

VITTORIA: Teni l’acqua e speriamo non mi ndai autri spili. (finisce il cornetto e beve il caffè) Malanova, pigghiai nautru pezzu i ciucculata.

MARIA: Va beni, ti salutu Vittoria e si pircasu non t’avissi e sentiri bona, chiamami chi rivu subitu. (va in casa)

VITTORIA: Ma chi mangiasumi chi avi oi. E mi ietta u triulu mi cadu malata. Ma tu voi vidiri chi sta brutta tappinara iu nto magu mi mi faci carchi maija mi staiu mali. Ma a fregu, idda no sapi chi ndaiu u bracciali. Comunque, appena vaiu mi mi signa i numera, ci dumandu si, comu pi l’influenza, c’è nu vaccinu cuntra a jettatura, cusì a fregu! (finito di fare colazione raccoglie tutto ed inizia a sentire molto caldo ed una forte agitazione si siede in un angolo dalla parte della casa di Maria) Malanova, e chi mi vinni? U criu chi a majia i da cavadda solitaria cuminciau! (da questo momento in avanti Vittoria avrà sbalzi d’umore e movimenti non controllati)

(arrivano dal vicolo Paolo e Samanta)

SAMANTA: Oh!! mio caro, sei stato dal mago per me!

PAOLO: Si, ma non gridari. Ieu,  Pinzai ….  E tu u sai chi ieu quando penzu…. Sugnu nu mostru!

SAMANTA: me ne sono accorta che sei un mostro! …. Volevo dire che mi sono accorta che  tu pensi sempre.

PAOLO: Ha ti ndaccurgisti! Senza offesa u me ciriveddu è  comu a nu distributori automatico! In funzioni 24 uri supra 24! E ti stava dicendu chi pinzai a chiddu chi mi dicisti supra a maija chi ti ficiru. E statti tranquilla chi u to Pauleddu non ti banduna e poi  stu magu è na persona seria, nu veru professionista, non è cumu a certi mbrugghiuni chi canuscia a Francia.

SAMANTA: Oh…. Paolo. Mi auguro solo che tu, visto che la terapia durerà un pò, non ti scoraggi e decida di abbandonarmi. Non lo sopporterei e potrei commettere qualche gesto disperato!

PAOLO:  Samanta….  Vidi chi ieu, sugnu ancora cchiù drittu i chiddu chi tu poi pinzari! Capiscia tuttu!! Confessa!

SAMANTA: (nel dubbio che Paolo abbia capito tutto) Oh mio Dio! Che cosa hai capito? Confessare cosa?

PAOLO:  ….. Che tu…

SAMANTA: (sempre più preoccupata) Che io?

PAOLO: Chi tu ti nnamurasti  i mia!

SAMANTA: (tira un sospiro di sollievo) L’hai capito? Ebbene si!

PAOLO: sai chi ti dicu? Chi prima ti fazzu guariri e poi ndi maritamu!

SAMANTA: Che bella notizia! Però prima debbo guarire!

PAOLO:  Ndi pigghiamu  carcosa al bar?

SAMANTA: Con molto piacere! (si accomodano)

PAOLO: Vittoria, si finistuvu mi vi riposati, veniti ccà chi nui vulissimu ordinari!

VITTORIA: (arriva con passo spedito,, anche nel parlare si dimostra molto nervosa ed aggressiva) Bongiornu signura Samanta!

SAMANTA: Signora Vittoria, cos’ ha? Non si sente bene?

VITTORIA: Ieu mi sentu benissimo! Dicitimi chi vi portu?

SAMANTA: Per me, un caffè?

VITTORIA: Unu?  già l’haiu! Scusati signura pirchì non vi pigghiati almenu tri cafè, cusì vi russigghiati bella, bella!

SAMANTA: Tre! Ma mi vuole far venire una tachicardia. Uno va benissimo.

VITTORIA:   E vabbeni, non vi faciti viniri i palpitazioni pi cusì pocu, capiscia, nu cafè! Basta cusì?

SAMANTA: No, mi porti anche un cornetto marmellata!

VITTORIA: Comu dicistivu vinti?

SAMANTA: Uno!

VITTORIA: chindici?

PAOLO: Unu! Unu! U…nuuu!

VITTORIA: E fannu tri. U viditi chi aviva ragiuni ieu, chi c’era u numiru tri!

PAOLO: Sentiti Vittoria, ma chi dati numera?

VITTORIA: Veramenti i numera l’avissivu e dari vui e ieu mi scrivu!

PAOLO: Ma quali numera! Nui non avimu tempu i perdiri. Piffavuri purtatindi chiddu chi ordinammu cusì ndi iamu!

SAMANTA: Si, presto signora che abbiamo…… la seduta. Prenda l’ordinazione di Paolo

VITTORIA: (un po’ titubante) Mah, chi spili! Va beni signura Samanta. Comu vuliti, mi pari na cosa non tantu giusta, ma mi vi ncuntentu, u fazzu. (prende una sedia si accomoda e si prepara a segnare l’ordinazione) Sugnu pronta, sparati don Paulu!

PAOLO: Si sapiva chi non vi pagava, vi sparava piddaveru. Ma è modu chistu pi mi lavurati? (entra in scena don Mimmo, con un paio di occhiali scuri) Compari Mimmu rivastivu a propositu. Quando vi diciva puzu, vui non pigghiastivu i me paroli e chisti sunnu i risultati. E’ modu chistu mi pigghia l’ordinazioni? E quantu sgarbata si fici

MIMMO: (sempre molto assonnato) Vittoria!!! Ma chi cumbini?

VITTORIA:  (l’effetto delle pillole aumenta ed oltre ad essere molto nervosa nel parlare  inizia ad avere più  tic nervosi) Ma comu? Mu dissi a signura mi mi ssettu! A vuliva fari contenta.

SAMANTA: Questo è troppo! Pure bugiarda.

VITTORIA: Ieu mbrugghiuna! Ora ci cacciu l’occhi!

MIMMO: Vatindi pi intra, chi ci penzu ieu!

VITTORIA: Mah!

MIMMO: Vatindi! (Vittoria entra nel bar) Scusatila, ma no faci pi mali e che storta! Dicitimi chi vi portu? (mentre aspetta si addormenta)

PAOLO:Pi Samanta, nu cafè e nu cornettu marmellata e pi mia nu cafè e na treccia. (si accorge che Mimmo è assente, ovviamente sta dormendo ) Mpari Mimmu? Mpari Mimmu? (lo scuote) Mpari Mimmu!

MIMMO: Chi è? Prego trasiti!

PAOLO: Mpari Mimmu, non vulimu trasiri, vulimu sulu ordinari.  ma durmivuvu?

MIMMO: Ieu, ma chi stati sbantisiandu! Era sulu supra pinzeru. Allura chi vi portu? (Si addormenta di nuovo)

PAOLO: natra vota! Du cafè, nu cornettu marmellata e na treccia. Scrivistivu! (nota Mimmo che dorme) Mpari Mimmu! Mpari Mimmu!

MIMMO: (si sveglia) Chi succidiu, ancora fora siti! …… A mpari Paolo dicitimi! e chi ci voli, mi pari chi oi stati durmendu vui! (si addormenta di nuovo)

SAMANTA:Ma si è di nuovo addormentato. Andiamo via Paolo, che il Mago ti aspetta ed io solo al pensiero sto un po’ meglio!

PAOLO: Iamu Samanta, però ti dissi non mi gridi. Sti discursi tenimuli pi nui e megghiu ca genti non sapi i fatti nostri!

SAMANTA: Come vuoi tu! Però presto andiamo (escono dal vicolo)

MARIA: (esce di casa e nota che Mimmo è solo ma non si accorge che dorme) Curaggiu che sulu. Sicuru Vittoria si durmentau, i pinnuli ficiru effettu. Speriamo chi funzionau puru u ntrugghiu chi mi desi u magu! (si avvicina) Mimmu, Mimmuzzu, allura chi intenzioni aviti, vuliti stari sempri sulu, oppuru vuliti mi trasu nta vostra vita? ( lo smuove)

MIMMO: (ancora dormendo risponde) Prego, prego, trasiti!

MARIA: Non ci pozzu cridiri, u magu fici effettu! Oh Mimmuzzu, quantu sugnu contenta i sta to decisioni. Senti, u sacciu chi ti pozzu pariri nu pocu presciarola, ma chi penzi, non è megghiu si ndi maritamu? (lo smuove di nuovo)

MIMMO:Sugnu prontu!

MARIA: (non crede alle sue orecchie) Addirittura, si già prontu! O che meraviglia. A stu magu ci ndaiu e fari na statua. O Mimmuzzu, quantu mi stai facendu felici! Già mi viu, chi mi porti all’altari. Pirchì mi porti veru? (lo smuove di nuovo)

MIMMO: Vui ordinati e ieu vi portu!

MARIA: Oh Mimmuzzu, ancora du vui mi duni. Chiamami Maria, Marì, Mariù! E chi fai, ora chi ndi ficimu ziti, non mi duni nu bacettu! (si mette in posizione per ricevere il bacio ma Mimmo, ancora addormentato, ovviamente non si muove) E non ti movi? Ah, già, mu dissiru chi ti piaci mi stai mpalatu. E va beni, si non mu duni tu, voli diri chi tu dugnu ieu. (sale su una sedia per baciarlo meglio ed entra in scena Vittoria)

VITTORIA:Ma don Mimmu quantu ci voli pi st’ordinazioni! Maria!, chi stai facendu supra a seggia?

MARIA: Ne, prima e ne dopu! Botta di citu, non c’è nu pocu di fortuna!

VITTORIA: Don Mimmu, Don Mimmu!

MIMMO: (svegliandosi)Si. Mpari Paulu, chi vi portu! Signurina Maria, e vui dundi rivati? E chi faciti supra a seggia?

MARIA:  Comu chi fazzu, spettu!

VITTORIA: Spetti? E chi catinazzu spetti?

MARIA: Spettu nu baciu du me zitu!

VITTORIA: E allura po fari fulinii. Aundi u trovi nu fissa, chi si pigghia stu paccu!

MARIA: (scendendo dalla sedia) Brutta nvidiusa. Su voi propriu sapiri, ndi ficimu ziti e prestu ndi maritamu! E’ veru Mimmuzzu?  

MIMMO: Vi facistivu zita signurina, auguri! Appena veni ccà, vi raccumandu mi mu presentati. L’haiu e ringraziari pa cortesia, chi mi fici.

MARIA: Comu, appena veni! Ma allura  tuttu u discursu chi ficimu, tu spirdisti?

MIMMO:  quali discursu? Vardati ieu già non mi sentu tantu bonu. Mi doli a panza, ndavi du uri chi fazzu avanti arretu du bagnu, mi calau nu sonnu chi non rinesciu mi tegnu l’occhi perti. E ndaiu a sentiri puru a vui chi mi mintiti nta bucca discursi chi non fici.

MARIA: Ma allura non ti mariti cu mia.

MIMMO: Va beni chi mi sentu mali, ma ancora ragiunu! Chi era pacciu!

MARIA: (arrabbiata) quandu fai cusì, non sacciu a  cu mi ssumigghi?

VITTORIA: A Rodolfu Lavandinu forsi?

MARIA: Povera mia, ndi chi mani ccappai! Ma non ti proccupari, chi prima o poi ti finisci stu spassu mi pigghi in giro i signurini seri.

MIMMO: Ma chi stati dicendu? Chi stati dandu  numera?

VITTORIA: Numira!! E quali dissi? Mannaia a mia ne sintia? Ripetili Maria!

MARIA: I numera? Ora ti dugnu! 30 sunnu l’anni chi ti staiu darretu. 45 i voti chi mi dicisti no e 400 sunnu l’euri chi spindia ieri pi tia!

VITTORIA: (si scrive tutti i numeri) Cuntinua! Cuntinua.

MARIA: Basta! Mi ndi vaiu, chi ci ndaiu e cantari quattru a nu mbrugghiuni, chi mi fregau i sordi. (esce con passo spedito dal vicolo)

VITTORIA: (la segue) Don Mimmu, tornu subitu. Veni ccà Maria, dammi natra para i numera cusì pozzu iri mi nci portu…. Non curruri! Fermiti, (esce dal vicolo)

TURUZZU: (rientra dal vicolo con i giornali) Don Mimmu, aundi vannu a currenda a signura Vittoria ca signurina Maria?

MIMMO: E cu capisciu nenti!

TURUZZU: Ma don Mimmu, ma certu chi vui non capisciti mai nenti! Menu mali chi ci sugnu ieu.

MIMMO: Senti Turuzzu, dassimi stari chi non è iurnata. Ma dimmi na cosa, tu sai chi ci pigghiau a chiddi dui?

TURUZZU:  Sicundu mia, stannu turnandu nto magu!

MIMMO: comu turnandu?

TURUZZU: Certu chi siti ritardatu! E’ mpussibili chi vi ndaiu è calari i cosi ca cucchiarina! Ieri iru nto magu e oggi stannu turnandu! Non è na cosa difficili mi si capisci!

MIMMO: Aspetta nu minutu. Tu mi stai dicendu chi Vittoria e a signurina Maria iru nto magu!

TURUZZU: Ci vosi mi vi riva, ma a fini capiscistivu!

MIMMO: E chi, mpacciru tutti e dui!

TURUZZU: Sulu iddi! Tri quarti i paisi sta iendu. Prima sapiti a cu vitti trasiri nto Magu, a vostru cumpari Paulu!

MIMMO: Puru Paulu!

PAOLO: (Entra dal vicolo da solo) Mpari Mimmu, vi russigghiastivu?

MIMMO: Ieu mi russigghiai, ma vui vi mbriacastivu. Com’è sta storia du Magu?

PAOLO: (nascondendo il bracciale) quali storia? Chi sacciu ieu!

MIMMO: Turuzzu vi vitti prima chi trasistivu nto studiu.

PAOLO: (negando l’evidenza) Ma chi diciti mpari Mimmu! Iti arretu a nu poviru stortu, e vi faciti pigghiari in giru cusì! Senti Turuzzu, cerca non mi sbantasii comu a vurpi e mi dici cosi chi non sunnu veri. Ieu non ia mai e non vaiu nto magu, pirchì a ssi cosi non ci criu. Anzi sai chi ti dicu, pirchì non vai tu, mi ti menti nu pocu i ciriveddu ndi sta testa vacanti.

TURUZZU: Ieu mi vaiu nto magu! E chi era stortu! E poi, mi schiantu.

PAOLO:E chi ti schianti affari. Ndavi nu bellu studiu accoglienti chi luci blu e russi.

MIMMO: E menomali chi non istivu mai. Si eruvu iutu accumora ndi dicivuvu puru chi coluri ndavi i mutandi! Mpari Paulu ma chi stati cumbinandu!

PAOLO: Mpari Mimmu è veru ia nto magu. Ma vi dicu na cosa mi resta tra nui, Funziona! Viditi chi chistu ndavi poteri magici.

MIMMO: Ma chi mi diciti!

PAOLO: mpari Mimmu. Vi ricordati chi vi dissi di problemi chi aviva Samanta!

MIMMO: E allura chi voliti diri!

PAOLO: Stu magu a sta guarendu! Ieu non ci vuliva cridiri, ma a cosa funziona.

MIMMO: Ma non è possibili.

PAOLO: Criditimi. I so problemi stannu scumparendu e prestu ndi maritamu.

MIMMO: Vi maritati?

PAOLO: Si! E si vi faci piaciri vogghiu mi mi faciti i testimoni. Era vinutu propriu mi vi cercu chistu. Ora mi ndi vaiu pa casa. Vi salutu! (esce)

MIMMO: ( che intanto era rimasto di stucco e scontendo nel sapere di dover fare da testimone) Mu calau u tappu me cumpari! Va spendi sordi Mimmu, chistu propriu non mu spittava! Ma poi, dicu ieu:  na fimminuna i  chidda chi si marita cu unu cumu a Paulu! Chistu piddaveru è nu miraculu! E se veru chi cintra u Magu, allura piddaveru avi poteri magici. Cusapi si mi faciva parrari ca buonanima i me mamma!

VITTORIA: (arriva dal vicolo) I numira mi iucai comu mi dissi iddu, ora spettamu l’estrazioni. E sta sira diventu ricca. Però non è giustu chiddu chi fici. Prima mi dissi chi ci bastava mi ci ricanusciu u maiali e poi vosi mi nci dugnu 500,00 euri. Menumali chi stasira vinciu, pirchì mi cunzumai di quattro sordi chi aviva i parti.  Don Mimmu, sugnu ccà turnai!

MIMMO: (molto serio e pensieroso) ti vitti non sugnu orbu. Ieu vaiu a na parti e forsi dimuru nu pocu. Si non rivu in tempu chiudi tu. Ciau (esce dal vicolo)

VITTORIA: Mah! E comu mai non mi dissi nenti chi ci mbandunai u bar! Turuzzu, veni ccà!

TURUZZU:Chi vuliti signura Vittoria.

VITTORIA: Tu sai chi ndavi don Mimmu chi era nu pocu proccupatu?

TURUZZU: Si!

VITTORIA: E non ti movi mi mi dici, chi staiu cu pinzeru!

TURUZZU: Era siddiatu pu tappu!

VITTORIA: Comu pu tappu! Ma chi sbantasii Turuzzu

TURUZZU: Ieu non sbantasiu! Sa vuliti sapiri tutta, fu so compari Paulu chi nci calau u tappu!

VITTORIA: Don Paulu? E comu fici?

TURUZZU: Comu fici! Cusì nti na botta! Mentri parravinu du Magu, tuttu a nu trattu chiddu Paulu, pigghiau e zzà!! ciu  calau bellu bellu. Don Mimmu ristau ca bucca perta!

VITTORIA: Pi forza aviva aviri a bucca perta! Sinnò comu faciva.  E chi fici….. su ghiuttiu !

TURUZZU: E chi aviva e fari! Fici finta chi eppi piaciri du fattu e ghiuttiu maru.

VITTORIA: Cosi i pacci!..... Senza offesa Turuzzu!

TURUZZU:  E ieu chi cintru!

VITTORIA: Nenti. Ma dicu ieu chiddu Paulu, chi ci passau pa testa mi nci faci nu scherzu i chisti!

TURUZZU: Scherzu! Don Paulu era seriu!

VITTORIA: Allura è stortu piddaveru!.... sempri senza offesa pi presenti!

TURUZZU: Giustu! Senza offesa pi cu dicistivu vui! E don Mimmu era siddiatu pirchì penza è sordi chi ndavi e spendiri.

VITTORIA: Pi forza! Avi ragiuni. Cusapi quantu avi e cumbattiri ora mi nesci i stu mpicciu!

TURUZZU:  Nci ndavi e fari i testimoni!

VITTORIA: Aspetta nu minutu! Tu mi stai dicendu chi prima ci calau u tappu e poi ci dissi chi c’avi e fari u testimoni a iddu?

TURUZZU: No! Prima ci circau mi faci u testimoni e  ci calau u tappu!

VITTORIA: Poverettu don Mimmu! Speriamu mu su caccia senza tanti tribulamenti.

TURUZZU: E senza mi spendi assai sordi. Ca iddu, chistu ciangi.

VITTORIA: Sempri e sordi penza! Inveci mi penza a so saluti, va ciangendu quantu sordi spendi. E poi quantu spendi, spendi! Voli diri chi poi  so compari Paulu  nci torna!

TURUZZU: Ci torna sulu si si marita! E don Mimmu non ndi voli sapiri. ( si allontana da Vittoria)

VITTORIA: Capiscia tuttu! Carchi scummissa ficiru. E pi pignu seppi e mangiari nu tappu! Omini ngurruti! Turuzzu, a voi na coca cola?

TURUZZU: Vu dissi prima. Ieu coca coli ccà non ndi pigghiu cchiù!

VITTORIA: Voli diri chi ma mbivu ieu, a facci tua! (entra nel bar per prendersi una coca)

MARIA: (arriva dal vicolo con una boccetta di profumo in tasca e le solite pillole nell’altra) Avi ragiuni u Magu. Sbagliai ieu chi non fici comu mi dissi iddu. A prescia mi mi fazzu zita cu don Mimmu, u usai nti na vota e u  non funzionau. Ma ora  chistu (si tocca nella tasca) faci subitu effettu e prestu nd maritamu! Non pi nenti spindia milli euri! (si avvicina a Turuzzu) Turuzzu, vidisti a don Mimmuzzu?

TURUZZU: Non c’è! Nisciu nu pocuzzu!

MARIA:Ma comu parri?

TURUZZU:Scusati, sulu vui potiti fari i rimi. Puru ieu!

(entra dal vicolo una coppia di fidanzatini mano nella mano)

ROMEO:   Giulietta, questo paesino è davvero grazioso.

GIULIETTA: Hai ragione è davvero bello! Guarda un bar! Ci prendiamo qualcosa?

ROMEO: Ottima idea. Accomodiamoci. (si siedono al tavolino ed amoreggiano in attesa di ordinare)

VITTORIA: (esce dal bar con un bel bicchiere di coca) Non c’è nenti i megghiu i nu bellu biccheri i coca cola nghiacciata! ( si accorge dei clienti)  c’è genti! (si avvicina) Buongiorno giovanotti. Che vi serbo?

GIULIETTA: Buongiorno signora. Allora fatemi penzare…. Cosa possiamo prendere….. avete percaso Red BULL?

VITTORIA: Mi dispiaci signorina. Ma i sta roba cu nomi stranieri, avimu sulu i liquori e ieu a du giuvinotteddi comu a vui, chi sicuru aviti e guidari, non vi ndi portu!

GIULIETTA: Non sono liquori. La RED BULL!....  TORO ROSSO, và!

VITTORIA: Certu chi vu furisteri siti fissati chi tori! Chidda chi testi! A  vui addirittura non vi bastunu mancu chiddi. Vuliti du tori interi e puru culurati. E cu vi capisci a vui metropolitani!

ROMEO: Signora faccia una cosa ci porti due coca cola alla spina con ghiaccio!

VITTORIA: Du biccheri i coca cola , cu ghiacciu!

GIULIETTA: Vi raccomando signora, alla spina  grazie!

VITTORIA: Va beni, fazzo più in fretta possibile! (entra nel bar)

MARIA: (parla di Vittoria) Brutta nvidiusa e ruvina famigghi!  Stavota non mi fazzu fregari nto cchiù bellu. Dui non bastaru. Voli diri chi ti ndi dugnu 4 e vidimu si dormi! (Toglie 4 pillole dalla confezione e si avvicina senza destare sospetti all’ingresso del bar e mette le pillole nella coca cola di Vittoria) Eccu fattu! (entra in casa sua)

TURUZZU: (si avvicina ai giovani) Ciau. Ieu sugnu Turuzzu. Vui siti turisti?

GIULIETTA: Si. Piacere Turuzzu, io sono Giulietta e lui si chiama Romeo!

TURUZZU: Ciau Giulietta, ciau  Romeo. Giulietta e Romeo…… ma ieu sti nomi già i sintia…. Non è chi pi casu già vinistivu carchi autra vota ccà nto paisi?

GIULIETTA: No è la prima volta. Ma forse tu ricordi la coppia famosa  di Verona, quella di Shakespeare.

TURUZZU: Non poti essiri. Unu pirchì, ieu fora du paisi non nescia mai e dui, ccà non avimu cchiù scecchi! L’urtimu era chiddu i massaru Pinu, ma muriu quando ieu era ancora figghiolu. Mi rialati n’euru mi mi ccattu na coca cola?

GIULIETTA: Aspetta che appena la signora li porta per noi. Le chiediamo di prendere una anche per te!

TURUZZU: No! Ieu a coca cola i stu bar na vogghiu. Faci mali. L’urtima vota finia o spitali e mi ficiru cincu pungituri!

ROMEO: Come non è buona la coca cola? Ma noi proprio quello abbiamo ordinato!

TURUZZU: E chi voliti i mia! Ieu vu dissi. Mu meritai n’euru, si o no?

GIULIETTA: Eccoti l’euro e grazie! (Turuzzu esce dal vicolo con la solita moto) Stai tranquillo, non vedi che non è normale. Sicuramente si è inventato questa storia per ottenere i soldi. Poveretto!

VITTORIA: (entra con un vassoio con dentro due bicchieri pieni di coca, con attaccata a ciascun bicchiere una spina) Le coca cole sono serbite! Scusate se nci ho messo nu pocu, ma non trovavo le spine! (Lascia il vassoio e si allontana accorgendosi di avere ancora il proprio bicchiere mezzo pieno da consumare) Dassa mi mi ssettu nu momentu mi  mi finisciu sta coca cola! (Si siede e la beve tutta di un fiato) Ah, ch’era bella! Ci vuliva propriu!

GIULIETTA: (fissano i bicchieri con la spina attaccata e notando che Vittoria ha bevuto una coca cola) Che signora bizzarra! Hai visto che era come ti dicevo io. Era tutto un pretesto per ottenere l’elemosina. Dai consumiamo, paghiamo e poi proseguiamo la visita. (prima di cominciare a bere notano la reazione di Vittoria)

VITTORIA: (inizia a tremare nella sedia)

ROMEO: (spaventatissimo) Giulietta, guarda la barista! Altro che pretesto, Turuzzu diceva la verità!

VITTORIA: (Si alza di scatto, ovviamente è sotto l’effetto delle pillole. Nota che i giovani non consumano la coca e che la fissano terrorizzati. Si avvicina con passo spedito e con la stessa voce alterata) Chi nc’è non vi piace!

GIULIETTA: No!.. no! Va benissimo!

VITTORIA:E pirchè non bevete! Forza che caddia!

GIULIETTA: (si alzano velocemente entrambi) Eh…. Che.. noi……. Insomma!....... Scappa Romeo, andiamo via … torniamo subito in città!

ROMEO: Andiamo, via! Prestooooo! (scappano di corsa dal vicolo)

VITTORIA:Certu chi a città i stramba proprio e cristiani! E mancu pagaru!

MIMMO: (rientra dal vicolo. Anche lui ha il bracciale del Mago) Vittoria, allura tutt’appostu?

VITTORIA: Don Mimmu vui mi ndaviti e diri si è tuttu appostu! Istivu? e Chi vi dissiru?

MIMMO: (nascondendo il bracciale) Ma dimmi na cosa. Tu comu fai mi sai aundi ia ieu?

VITTORIA: Mu dissi Turuzzu! Iddu era ccà e sintiu tuttu u discursu cu don Paulu, puru quando  va iarmau!

MIMMO: Si ma carmiti! Non c’è bisognu mi ti agiti cusì!

VITTORIA: Ndavi tuttu oi chi ndaiu sti palpitazioni!

MIMMO: E Vittoria è normali a menopausa faci brutti scherzi!

VITTORIA: Vi giuru chi non mi firmai nattimu, autru chi pausa e pausa!

MIMMO: Certu chi i Paulu propriu non ma spittava. Potiva mai pinzari ca in vecchiaia nesciva pacciu!

VITTORIA: Dicistivu giustu. Ma dicitimi, chi vi ficiru? Vi visitaru?

MIMMO: Vittoria pi sti cosi, non si passa nudda visita. Vai ti setti, ti collega e poi sapiri aundi si trova e chi faci.

VITTORIA: Piddaveru! E aundi si trova?

MIMMO: Ndi nu bonu puntu! E chistu mi tranquillizza assai!

VITTORIA: Menumali! Sugnu tranquilla puru ieu!

MIMMO: Grazi Vittoria! Mi faci assai piaciri, sapiri chi puru tu ci teni. Sugnu sicuru chi puru a buonanima i me mamma u gradisci.

VITTORIA:  Speriamu sulu, non mi si avi e moviri dund’è e mi vi faci  mi vi sentiti mali!

MIMMO: Tranquilla, chi nto puntu aundi si trova non si poti moviri cchiù!

VITTORIA: Evviva! Allura sapiti chi faciti mbivitivi sta bella coca cola.

MIMMO: Vittoria, è chi ndannu sti biccheri?

VITTORIA: A nova moda da città!  Ormai a coca cola si mbivi ca spina!

MIMMO: Ma si sicura?

VITTORIA: Sicurissima! Dassati mi pulizzu stu tavulu! Comunqui, don Mimmu. Siccomu sugnu na fimmina troppu precisa , vi dugnu setti iorna i preavviso. Io mi licenzio!

MIMMO: Comu ti licenzii!

VITTORIA: Capiscistivu bonu! Trovativi a nautra chi ieu finia i lavurari! Vaiu in penzioni anticipata( entra nel Bar)

MIMMO:Chista propriu non ma spittava! E ora comu fazzu. Aiu e truvari a nautra mi pigghia u postu i Vittoria.

MARIA: (esce da casa) E’ sulu! E stavota è svegliu. Chista è a vota bona.  ( si avvicina a Mimmo) Bonasira Mimmuzzu!

MIMMO: signurina Maria. Comu iamu.

MARIA: E comu avimu e iri! Spettu!

MIMMO: Spettati? E a cui?

MARIA: (facendo capire che parla di lui) A cu non si decidi mai!

MIMMO: E spittati, spittati! ( intanto Mimmo prende un foglio ed un pennarello per scrivere)

VITTORIA: (toglie la boccetta del profumo ed inizia a spruzzarselo)

MIMMO:Malanova e chi è sta puzza!

MARIA: E allura Mimmuzzu! Chi mi diciti ora?

MIMMO: Chi vi dicu, chi haiu e trovari  nautra appostu i Vittoria!

MARIA: Pirchì, a cacciastivu?

MIMMO:Veramenti si licenziau idda.

MARIA:E pirchì ?

MIMMO: U Pirchì, non mu dissi. Ma ieu sulu non pozzu stari.

MARIA: Vu dissi sempri ieu, chi aviti bisognu i na fimmina!

MIMMO: Ma finu a ora aviva a Vittoria, chi mi faciva tuttu! Ma ora chi si licenzia,  aiu e truvari a nautra seria e di fiducia!

MARIA: (inizia a spruzzarsi molto profumo e lo spruzza anche nell’aria) Ma ci sugnu ieu! CChiù seria i mia a cu avi! E poi tra nui, a fiducia, non mancau mai!

MIMMO:  Ma vui no sentiti st’odori?

MARIA: Si, chistu è u  profumu i l’amuri!

MIMMO: Veramenti, mi pari cchiù puzza i fogna! Ma vui u cafè ca macchinetta du bar  u sapiti fari?

MARIA: No, ma mu mparu!

MIMMO: E priparari i cornetti?

MARIA: No, ma mu mparu!

MIMMO: E a cassa pi scontrini a sapiti usari?

MARIA: No, ma mu mparu!

MIMMO: Ma insomma chi sapiti fari?

MARIA: Sacciu scupari bonu!

MIMMO: Si ma non basta!

MARIA: E comu lavu! Megghiu i Vittoria sicuru!

MIMMO: Vabbeni signurina Maria, ci penzu e vi fazzu sapiri!

VITTORIA: (esce dal bar) Don Mimmu, sapiti si nisciru i numira? Malanova e chi è sta puzza i fogna?

MIMMO: Allura è veru? Na sentu sulu ieu

VITTORIA: Oh Maria, scusa si tu dicu ma mi sembra chi si tu! Chi aria brutta chi fai. E chi mangiasti? Figghioli chi scarpi i tennis!

MARIA: Parra i menu chi stai parrandu a nova patruna du bar!

MIMMO:Quali patruna! Forsi a nova barista, si mi decidu!

VITTORIA: Cui idda! Ma non mi faciti ridiri. Ma vu fici vidiri comu scupa!

MIMMO: Veramenti no! Ma mi dissi chi scupa e lava bonu. Pirchì!

VITTORIA: Pirchì si lava comu scupa, autru chi bar. Potiti apriri na discoteca.

PAOLO: (arriva dal vicolo di corsa) Mpari Mimmu, mpari Mimmu, a sapistivu a novità?

MIMMO: Chi succidiu?

PAOLO: carcunu nto paisi fici sei o superenalottu!, vinciu 100 milioni i euri!

VITTORIA: (inizia ad agitarsi e si siede su una sedia) E si sapi cu fu?

PAOLO: Ancora no! Diciti a verità, ristastivu ca bucca perta?

VITTORIA: Si! Ma si vi fidati mi tuccati nu tappu, vi pigghiu a bastunati!

PAOLO: Vu diceva ieu, chi u magu era piddaveru nu magu! I quandu rivau iddu, tanta genti eppi nu saccu i fortuna!

MIMMO: E veru! Pinzati chi ieu riniscia mi parru cu me mamma!

MARIA: Puru tu isti! Ieu, grazi a iddu, forsi, realizzu u me sognu!

PAOLO: E ieu! Grazi a iddu, fici guariri a Samanta e prestu ndi maritamu!  (tutti mostrano con orgoglio il proprio bracciale) E vui Vittoria, istivu puru vui?

VITTORIA: Si! Ia puru ieu. Piffavuri don Paulu mi dati i numera chi nesciru.

PAOLO: Ccà.

VITTORIA: (Tira dalla tasca la schedina ed inizia a controllarla)

MIMMO:Non mi diri chi vincisti propriu tu!

(Si sentono in lontananza, sirene di Polizia)

PAOLO: E  chi succidiu!

TURUZZU: (Arriva sulla sua moto tutto di fretta) Quanta Polizia chi rivau! Menomali chi ndaviva u cascu!

MIMMO: Chi succidiu?

TURUZZU: Taccaru o Magu! Pirchì mbrugghiau a nu saccu i genti! Ci truvaru n’altoparlanti aundi mandava vuci e ci diciva e cristiani chi erunu i morti chi ci parravunu!

MIMMO: (notando che tutti lo fissano) Ma ieu u sapiva! Vi vuliva fari capisciri chi sti cosi non esistunu! (Si toglie il bracciale e lo butta)

MARIA: Si però cu mia funzionau! Chiddu chi ci misi nto cafè a Mimmu, mi ndi facimu ziti, non funzionau sulu pirchì u usai tuttu nti na vota!

MIMMO: Comu? Allura apposta mi sintia mali! Signurina Maria, vui nto me bar non sulu non lavorati cchiù, ma da ora in poi, non aviti e cruciari, Ndi capisciummu?

MARIA: Va beni, non vi siddiati! (si toglie e butta il bracciale) Autru chi magia!

PAOLO: Va beni cu vui non funzionau! Ma chi voli diri. Cu mia si!  E mi maritu cu Samanta.

TURUZZU: Don Paulu. A signura Samanta a taccaru cu magu!

PAOLO:Co…co.. comu!

TURUZZU: Era a mugghieri du magu e u so lavuru era chiddu mi trova clienti mi spruppunu!

PAOLO: (si toglie il bracciale e lo butta) Mi fici fregari, comu a nu stortu! 10.000 euri, tutti i sordi da Francia! Chi virgognia. E comu fazzu ora!

MIMMO:  Aspettati! Ma chi ficiru u sei o superenalottu e veru?

PAOLO: Chiddu si, u dissi a televisioni!

MIMMO:U facisti tu Vittoria?

VITTORIA: (Rimasta con lo sguardo sulla schedina ed il biglietto. Alza lo sguardo e guarda a tutti negli occhi. Tutti pendono dalle sue labbra) ……. Mancu unu! Mancu nu numiru pi sbagghiu. Mi fregau tutti i sordi! (si toglie il bracciale e lo butta a terra)

TURUZZU:Quandu vu diciva ieu! Chi vi fregava i sordi, non mi sintistivu e ora ciangiti! Chi poi tuttu u paisi iu! E pirchì? Mancu si rialava caramelli!

TUTTI IN CORO: Ma chi capisci tu, chi si stortu!

TURUZZU:  Ieu non sugnu stortu! Ieu sugnu malatu. I storti sunnu tutti di genti chi inveci mi ringraziunu a Diu, pi chiddu chi hannu, currunu nte maghi, pirchì non sunnu mai cuntenti! Sempri i cchiù, sempri i cchiù! E finisci chi perdunu puru a cosa cchiu importanti chi hannu,…. A saluti! E si propriu è a saluti chi manca, pirchì i guai sunnu rossi, iti nte medici e si iddi vi dinnu chi sulu nu miraculu vi poti sarbari, cercatincillu a  persona giusta.(fa segno con l’indice verso il cielo) Sulu iddu poti e cu vi duna falsi speranzi, o strati diversi,  è sulu genti mgrugghiuna e senza scrupoli, chi si voli ricchiri supra e vostri disgrazi! Ma chi parru a fari, a mia non mi senti nuddu, sugnu nu poviru malatu. Signura Vittoria, sapiti chi faciti, datimi stu fogliu chi numira? (Vittoria gli porge il foglio. Turuzzu, tira dalla tasca la sua schedina e controlla) Dassati mi vaiu o tabbacchinu! (si  prepara con la moto)

VITTORIA: E chi ti pigghiau Turuzzu?

TURUZZU: Fici tombola! Fici tombola! Vaiu e ci portu a schedina chi sicuru vincia nu saccu i caramelli!

TUTTI IN CORO: Tombola!!!! (gli corrono dietro) Fermiti Turuzzu! Facisti sei! Facisti sei!

FINE

  

 

   

 

 

      

 

 

 

  

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 10 volte nell' ultimo mese
  • 31 volte nell' arco di un'anno