I due cacciatori

Stampa questo copione

I DUE CACCIATORI

( si incontrano sulla scena, scene di saluto ) 

NINO - ( è vistosamente infasciato e medicato )  Pippu, c’ha fattu tuttu stu tempu?

PIPPO - C’ha fattu? Ca si tu cuntu non ci criri, haia statu all’Africa.

NINO - All’Africa e a fari chi?

PIPPO - Ma pi risparmiari un pocu di picciuli...

NINO - Perciò ... pi risparmairi i picciuli ti ni vai all’Africa? E picchì non ti facevi na passiata a villa, chidda è gratis, non risparmiavi chiu assai?

PIPPO - Chi centra? Iu mi ni ii all’Africa ppi risparmiari i sordi d’e scarpi.

NINO - ‘Nca picchì? Forsi picchì dda si camina a peri scausi e accussì non si spardunu i scarpi, averu?

PIPPO - Ma u viri ca non ha caputu nenti? Mi ni ii all’Africa ppi risparmiari i sordi d’e scarpi, picchì cca custavunu troppu assai.

NINO - Bellu scinziatu! Pozzu capiri ca dda i scarpi costunu chiù picca, ma i sordi d’o viaggiu non foru chiò assai?

PIPPO - Ma u sai ca ccu tia non si po’ parrari? Pigghi sempri avanti! Fatti spiegari tutti cosi e poi  u capisci.

NINO - Avanti, cunta!

PIPPO - Una, dui, tri quattru...

NINO - Ma chi fai?

PIPPO - Cuntu! non m’u dicisti tu?

NINO - No, dicu cunta, nel sensu di: cuntimi ssa storia...

PIPPO - ( perplesso )  C’era na vota un re, ca aveva na figghia ianca comu a nivi, e cc’u mussu russu comu u sangu, e si chiamava Biancanevi... ma daveru a vo’ cuntata tutta?

NINO - Bonu, va’... dicu cuntimi ssa storia d’e scarpi...

PIPPO - Ah, veru... i scarpi, allura, ascuta: Mi truvava a Via ......... ppi ccattarimi un paru di scarpi, giustu? Taliu ‘nta na vitrina e chi viru?

NINO - Boh?

PIPPO - Chi viru?

NINO - Ma chi sacciu, non è ca era dda ccu ttia, chi è ca viristi?

PIPPO - No’ sai? E allura t’u dicu iu: un bellu paru di scarpi di coccodrillu!

NINO - Tanti auguri e allura?

PIPPO - E allura? E allura erunu u paru di scarpi chiù belli ca haia vistu, belli, belli daveru!

NINO - E allura trasisti e t’i ccattasti.

PIPPO - Si ora! trasii e ci addumannai u prezzu, picchi fora non c’era scrittu

NINO - E chi ti dissuru?

PIPPO - U prezzu.

NINO - U capii, dicu: quantu ti dissuru ca custavunu?

PIPPO - Picchì ti vo’ ccattari macari tu?

NINO - Ma chi centra? Si mi sta parrannu di prezzu, dimmi quantu ti custaru, no?

PIPPO - Non mi custaru nenti.

NINO - T’i rrialaru?

PIPPO - Si ora, non mi custaru nenti picchì non m’i cattai.

NINO - E picchì?

PIPPO - Picchì custavunu troppu assai. Pensa ca ppi ‘nparu di scappi di coccodrillu vulevunu du miliuni!

NINO - E chi su’ pazzi?

PIPPO - A stissa cosa pinsai iu: chi su’ pazzi? E ci addumannai, macari: Chi siti pazzi?

NINO - E iddi chi ti dissuru? Dimmillu

PIPPO - No!

NINO - Non m’u vo’ diri?

PIPPO - No dicu mi dissuru: non semu pazzi. U fattu è ca i scappi di coccodrillu sunu merci rara e costunu accussì assai.

NINO - Vih chi cosi, u sai ca no’ sapeva

PIPPO - U sacciu ca no’ sapevi, mancu iu u sapeva, e chi ti pari ca si u sapeva ci’u ddumannava?

NINO - E allura?

PIPPO - E allura dissi: du miliuna costunu i scappi, un miliuni costa u bigliettu ppi l’Africa... dui e dui fanu tri...

NINO - No, dui e dui fanu quattru...

PIPPO - Si, ma iu n’arrisparmiava unu ... ‘nsumma dissi: mi ni vaiu all’Africa cu un miliuni, i scappi di coccodrillu mi pigghiu iu stissu, un viaggiu mi fazzu, i scappi ci l’haiu e sparti arrisparmiu un miliuni. pinsai giustu?

NINO - Giustissimu.

PIPPO - Allura arrivu dda, e subbitu mi circai u postu unni erunu i coccodrilli, appena visti a na’ para di fricani ci dissi: ho venuto per le scarpe di coccodrillo

NINO - ...sono venuto...

PIPPO - ...ho venuto per le scarpe di coccodrillo

NINO - ... sono venuto...

PIPPO - Senti Ninu, non m’arrisurta ca c’eri macari tu...

NINO - Dico si dici: sono venuto, no:ho venuto...

PIPPO - Vabbè o sono venuto o ho venuto sempri u stissu i fricani mi caperu m’u dissuru: goggodrilli stare a fiume. E iu partii subbitu p’u ciumi.

NINO - E arrivatu dda?

PIPPO - Arrivatu dda, subitu mi misi in agguatu: u cuteddu ammenzu i denti, mi calai a moddu all’acqua e aspittai u coccodrillu, dopu ocche menz’ura viru na cosa ‘nta l’acqua ca galleggiava, ca pareva un truncu d’arvulu, iu subbitu m’appustai davanti e dissi comu arriva u cchiappu...

NINO - E comu u cchiappasti?

PIPPO - ...’nto mussu era veru un truncu d’arvulu... Passata ocche autra menz’ura arrivau u coccodrillu: e ddocu non ti dicu. ti l’ha vistu i film di Tarzan?

NINO - Si, quannu discurri cca scimmia?

PIPPO - No, chi centra quannu ammazza i coccodrilli...

NINO - Si si l’ha vistu: quannu si ci metti a cavaddu, poi i cchiappa do coddu, si ci metti di sutta e ci’azzicca u cuteddu...

PIPPO - Perfettu: a stissa cosa fici iu, film di Tarzan mi n’ha vistu tanti ca para ca hava fattu sempri stu misterii... ‘nsumma ammazzu stu coccodrilu, u portu a riva u votu a panza all’aria: ... nenti

NINO - Comu nenti?

PIPPO - Ca nenti! Allura mi mettu di novu a moddu, n’arriva n’autru, u mmazzu, u portu a riva u votu a panza all’aria: ... nenti

NINO - Nenti?

PIPPO - Nenti! Allura mi mettu di novu a moddu, n’arriva n’autru, u mmazzu, u portu a riva u votu a panza all’aria: ... nenti

NINO - Nenti?

PIPPO - Nenti! Allura mi mettu di novu a moddu, n’arriva n’autru, u mmazzu, u portu a riva u votu a panza all’aria: ... nenti...’nsumma dopu na iurnata n’hava ammazzatu almenu na trentina...

NINO - Mizzica... na stragi, e i scappi?

PIPPO - I scappi? e chissa fu a tragedia: oddiu ca di trenta coccodrilli ni potti ‘ncagghiari unu ca purtava i scappi!

NINO - Ma tu macari! Chi ci vulevi truvari i scppi di coccodrilu misi e peri?

PIPPO - E picchì chi l’havunu a purtari ‘nt’aricchi?

NINO - Veru spertu si perciò un paru di scarpi di coccodrillu ca costunu du miliuni pensi ca u coccodrillu è accussì besti aca si metti quannu è a moddu l’acqua, accussì ci ‘nfracitisciunu tutti?...

PIPPO - A diriti a virità non c’iarriflittii, ma comunqui ora semu cca e scappi di coccodrillu non ni potti aviri. Ma dimmi na cosa chiuttostu, tu ca si tuttu ‘nfasciatu, chi è ca ti succidiu?

NINO - Chi mi succidiu? Ca macari iu a fattu u caciaturi di sti tempi...

PIPPO - E comu fu ca t’arridducisti daccussì?

NINO - Ca chi t’haia diri... Era o bar e discurreumu di sordi e non sordi di misteri e non misteri, quannu arriva unu e fa: iu u veru misteri ppi fari sordi  u ttruvai. E tutti ddocu: e chi fai, e chi è...

PIPPO - E chi è?

NINO - Il cacciatore di orsi!

PIPPO - Mizzica un misteri piriculusu però...

NINO - Chiddu ca ci dissimu tutti, iddu inveci ni spiegau: no non è ne difficili ne piriculusu

PIPPO - E comu po’ essiri?

NINO - Iddu fa: pi cacciari l’orsu non ci voli autru ca un vastuni: si va davanti a ‘caverna unni dormi l’orsu, si ci tira na petra iddu nesci ‘nfuriatu ca testa vascia, tu ci carichi un corpu di vastuni ‘ntesta, ci levi a peddi e t’a vo’ vinni...

PIPPO - Tuttu cca?

NINO - Tuttu ccà! Allura iu dissi: prima ca ci provu vogghiu viriri comu si fa, e ci dissi: ci pozzu veniri ccu lei a viriri comu si fa?

PIPPO - E iddu?

NINO - E iddu, gentilissimu, vinissi ccu mia e ci’u fazzu viriri.

PIPPO - E tu ci isti?

NINO - Certu ca ci ii, etuttu funziunava precisu comu dissi iddu: si misi davanti a caverna, ci tirau na petram, l’orsu nisciu, iddu ci cafuddau un corpu ‘ntesta, ci livau a peddi e s’a ivu a vinniri, tempu un quartu d’ura aveva u pattafogghiu chinu.

PIPPO - Ma si è accussì favcili com’è ca ti cumminsati daccussì?

NINO - Aspetta... iu, subbitu m’attrezzai di vastuni, di petra e mi ni ii ‘ncampagna, sparti pinsai: si trovu un orsu chiu rossu varagnu chiossai, no?

PIPPO - Giustu!

NINO - Allura mi circai na caverna bella rossa, picchi pinsai: chiù grossa è a caverna, chiù grossu è l’orsu, giustu?

PIPPO - Giustu.

NINO - Mi piazzu davanti, u vastuni prontu, tiru a petra... e chi nisciu?

PIPPO - E chi nisciu?

NINO - .... u trenu...era a galleria d’u trenu....

                                                                                              F I N E

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 4 volte nell' ultima settimana
  • 8 volte nell' ultimo mese
  • 69 volte nell' arco di un'anno