I figghi… sempri figghi su’

Stampa questo copione

CUNTENTU TU……

      I  FIGGHI….SEMPRI FIGGHI SU’

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

                di  Umberto Amato

( nella stanza da pranzo di una famiglia agiata,si svolge il dialogo tra una coppia di sposi,

mentre il marito,legge il giornale,facendo dei commenti ad alta voce,rivolti alla moglie

dedita ai lavori domestici)

Nzulu Pisacane:Mah…vaddati signuri mei chì sa

           lleggiri na sti giunnali….cosi di llautru munnu!

           Mancu quannu jù era picciottu sì sintevunu sti

           cosi,ca stanu succirennu a sti tempi!!!

           Pari ca u munnu ,stà ggirannu sutta e supra..

           Mah…nun ci capisciu cchiù nnenti!!!!!!

           Senti ccà Tina….o Tina!!!m’ascuti o si’ troppu

           ‘nchiffarata!!!!!

TINA :Chi cc’e’…Nzulu…malanova a ttìa..mi facisti

            pigghiari u malignu!!!!Parra…parra..ca ti staiu

            sintennu…..chi successi????

Nzulu :I cessi??Ma unni ci l’hai a testa??           

            Pari ca ccill’hai ne nuvuli,sempri..pinsirusa..

            …ca ogni vvota ca parru jù,pari ca parrassi nu

            mutu…arrusbigghiti!!!!!

            Senti st’articulu (leggendo)Il marito,tradito,uccide

            la moglie e l’amante e poi si suicida con la

            stessa pistola!!!!!A capitu a cchi puntu s’arriva

            cettu ca chissu a vò iessiri,tuccatu di ciriveddu

            pà rrivari a ssù puntu!!!!

Tina  -:No..tuccatu di ciriveddu!!!!a chissu a ppà cas-

            cari ra naca quann’era nnicu!!!!!a proposito

                             ===2===

            quant’anni aveva ssù maritu traditu????  

Nzulu-: U irutu?Ah..sittantanni..a vò capitu iritu!

Tina   -:e idda????

Nzulu-:Viremu….aha…cinquantanove!!!!

Tina   -:Aha…mi pareva!!!!!ma u’ sai c’avevunu ..

             ..quasi a stissa eta’ nostra!!!!!

             cettu..ca à vo’ ffari mischina,’na vota ca so’

             maritu nun era cchiu’ in grado di rispettare

             i so’ duviri matrimoniali!!!..mischina!!!

Nzulu-: Ohuuuu…a rittu ddu voti,mischina..mischina.

              Pecciò…sacunnu ri tia,chista aveva u dirittu

              di faricci i corna a ssò maritu???

Tina  -  :A propositu di corna c’e’ scrittu ddocu quanti

              anni aveva l’amante???

Nzulu -: e cchì ni sacciu!!!!

Tina    -:Leggi…leggi..ca a cosa ntirissanti si sta mit-

              -tennu!!!!

Nzulu -:Datu ca cosa ..si stà facennu ntirissanti aspetta

             ca u’ leggiu…..bla…bla…ecco..cinquantanni!

Tina  - :mu  ‘mmagginava!!!!!

Nzulu-:Ohuu…sciamunita can’ un si’ iautru….chi vvo

            riri ..mu ‘mmagginava??

            Sacunnu ri tia…idda c’aveva tuttu u dirittu ri

            mittirisi cu unu cchiu’ picciottu di so’ maritu??

Tina - :Biiii…vadda cu parra ri dirittu!!!Don Nzulu

            Pisacane…ca ..uora ..capisci macari di dirittu!

            Pero’..nun capisci nenti di duviri!!!!

                                  ===3===

            Mischina..sugnu sicura..ca sa’ puvirazza pì

            fari

            passu ri chissu,ao’ stata purtata che spaddi o 

            muru.. jè nun  ‘nni potti fari a ‘mmeno ri mit-

            -tirisi cù unu cchiu’picciottu!!!

Nzulu-:Tina..ma chi stà ‘ncucchiannu???

             Percio’..t’ha scurdatu chiddu ca ni rissi u par-

             -rinu quannu ni maritammu??

             Il matrimonio e’ sacro ed indissolubile ,e…

             durera’ cosi’ sino a quando la morte non lo

             separa!!!

Tina - ; Ju’..nun m’haiu scurdatu di nenti,quannu u

             parrinu rissi ssi’ paroli!!Però..iddu si scuddo’

             ri leggiri a pagina appressu,ca riceva ca u mat-

             rimoniu E’ SOLUBILE,quannu co maritu,nun

             c’e’…nuddu santu di priari!!!!!!!

             Peccio’….nun tuccamu cchiu’ ssù tastu..je’

             nun nni parramu cchìui!!!!

             (nel frattempo,entra,ritornando dal lavoro di infermiera,la figlia

                  Rosa che vede i genitori un po’ alterati in faccia)

Rosa  :  Bongiorno!!Papà..mamà…ca successu…ca vi

             staiu virennu nda facci…accappati frischi!!!

             Je’..nna vita c’appena ncuminciati nna discus-

             sioni,pari ca vi faciti nna dichiarazioni di

             guerra,anzicchè di parrari cu calma…nnu viri

             o papa’ca ddopu attaccu o cori,avissi stari

             tranquillu,jè nun s’avissi agitari pi stupidag-

                                   ===4===

             gini!!!Jè..tu ..macari ,ca sì..cchina di malanni

             avissutu stari tranquilla..jè…gudirivi a bedda

              pinsioni!!!!

Tina   :  Senti…Rosa…Viri c’a dichiarazioni di guerra

             na stà casa si fa…gnornu si e..gnornu nò!!!!!

             A sapiri ca chissu fa parti ra vita matrimoniali

             Tu nun nnu po’ sapiri,picchi’ sì schetta ranni..

             Quannu a ppoi ti mariti,dopu ciuri jè cunfetti,

             arrivunu troni e tempurali,ca sùnu chiddi ca

             aiutunu a campari pi nun mmoriri nsuppilu..

             nsuppilu r’annoiu jè di dispirazioni.!!!!!

Rosa  : Mamà…suddu a cosa jè raccussi’a matina..

            fallu nesciri ò papa’…fallu iri a passiari…..

            fallu iri na ncentru anziani…ddà..viri amici..

            parra…si sfoga…joca e carti…si distraie…

            raccussi’..quannu arritorna a casa..si senti

            stancu…jè nun avissi aviri mancu a valìa di

            ncuminciari a guerra cu ttìa!!!!

Nzulu :Sìiii…Propriu chissu ch’à cunsigghiari,rac-

            -cussì idda appprufitta ca jù sugnu stancu

            mortu ,p’acchianarimi ngoddu..jè nun farimi

            parrari!!!!!!

Rosa :  Papà…ma chi stà ricennu…viri ca a mamma

            ti voli troppu bbeni,jè sti cosi nun nni fa’!!!

            Veru ..mamà!!!!

Tina  :  Lassamu peddiri!!!!Lassamu peddiri!!!Nun

            cangia mai!!!

                                    ===5===

Rosa  : Papà…chi ddici…ncuminci uora chiddu ca ta

            ja’ rittu ????Nesci…picchì vogghiu ristari sula

            ca mamma…c’amà raggiunari ..cosi di fimmi-

            -ni!!!

Nzulu :aià capitu..aià capitu!!!arraggiunatavilla..ca jù

            staiu niscennu,jè..stavota piddaveru mi perdu u

            pilu!!!Ni viremu cchiù tardi!!!!!

            (Una volta che Nzulu esce,le due donne prendono posto vicino

                 al tavolo)

Tina  :  Chi jè u fattu…chi mma ddiri??Ca successu

             quarcosa o spitali????Cuntimi..cuntimi!!!!

Rosa  :  Mamà…ca ò succeriri o spitali!!!nu ti preoc-

             cupari..tuttu a postu jè!!!Jù fazzu u mo’ duvi-

             -ri..jè tutti mi vonu bbeni!!!!

Tina   - Jè…allura???

Rosa  :  Mamà..chisti su cosi ca sulu a ttìa ti pozzu

             cuntari!!!Sunu cosi..ca capitanu sulu nna vota

             nna vita!!!

             O spitali,nna para di simani fa’..à nà ricove-

             rato nsignore,picchì sa vò ruzzuliato de scali

             da sò casa ,jè…sa ò ruttu u femore.

             L’interventu c’ha rinusciutu bbonu..jè na ddu

             simani jè cchiu’ nnovu di prima.

             Na tutti sti jorni,jù c’haiu statu vicinu pi cun-

             -futtallu jè certi voti aiu fattu macari nuttati!!

             Jè..pi ddiriti a virità…mamà…m’ha trasutu

             ndo cori…cosi ca mai…pinsannu can un sug-

                                  ===6===

             nu cchui na picciuttedda!!!!

Tina  :  Jè..comu ti trasiu ndo cori????Cuntimi ..cunti-

              -mi

Rosa :     Mamà..Pensa ca quannu u ricoverano,mi

               faceva na pena…ma na pena!!!!

               Quannu parrava che dutturi…taliava a mmia

               Quannu parrava cu l’autri nfimmeri…taliava

               a mmia!!!

Tina   :   Allura…ci trasisti tu ndo so cori???

Rosa   :  Jè…comu trasiu!!mamà…parsi na locomoti-

              -va senza frenu…iddu parrava ..e jù addivin-

              -tava russa comu na paparina…iddu parrava

              e jù..mi sinteva arrizzari i capiddi…jè cosi ca

              mai ,quannu c’hà rispunneva jù chicchiava..

              tantu ca iddu mi rissi suddu jù era checca!!!

              Chicchiannu…chicchiannu,c’hà rispunniu ca

              jù nun era checca…iera sulu l’emozione!!!!

              Mamà..nun ti ricu jè..nun ti cuntu,t’haiu diri

              a virità chistu jè u me principi azzurru..chistu

              jè l’ominu ca mi vogghiu maritari!!!!

Tina  :   Rosa…ma rimmi na cosa stu caputrenu…scu-

              -sami,stu picciottu…t’ha fattu capiri quarchi

              cosa…ci trasisti..o..nun ci trasisti ndo so

              cori????

Rosa  :   Mamà..ci trasiu…ci trasiu..picchì ri quannu

              arrivò o spitali a manu nun mm’ha lassatu

              mai…mancu quannu mangiava…cu ll’occhi

                                ===7===

              si mangiava a mmia!!!!!

Tina  :   Mihhhh…a chissu pi ddaveru fami a vò viri!!

Rosa  : Mamà…nun abbabbiari o solitu tò,Oggi ti faz-

            -zu na sorpresa!!!!Jù e Totò,raccussì si chiama

            Vinemu ccà,picchì vi voli canusciri!!!!!

            Jù..uora staiu niscennu pì rizzittarimi npocu i

            capiddi..mamà ni viremu cchiù tardi!!!!Ciao!!

            (Tina,alle ultime parole della figlia ,entra in confusione,si tocca

                 il vestito che indossa,si tocca i capelli,si mette davanti allo

                 specchio,facendo delle smorfie di non compiacenza)

Tina  :  Matri santa..me figghia mi misi in mala confu-

            -sione,comu m’haià prisintari a mmo jenniru??

            Nenti uora..u sacciu jù chiddu ca m’haia met-

            -tiri,m’arrizzettu i capiddi..jè…

            ( nel frattempo suonano alla porta ,ed è Sara la sorella di Tina)

            Avanti!!!a porta aperta jè!!!!!

Sara  :  Tina!!!Comu sì!!!Ma rimmi na cosa…pi ccasu

            a ta statu di viaggiu???

Tina  : Ma quali viaggiu e viaggiu…unni a ma gghiri!!

           Sempri intra a ma statu!!Jù nesciu spissu …ma.

           intra sempri a Nzulu lassu ca si leggi u giunnali

Sara  : U telefunu sona …sona ..senza risposta!!

Tina  : Jè c’haia rittu a Nzulu..c’accattari ntelefunu

           ca sona comu e campani da mattrici…Jè suddu

           jè nda testa nun ci voli trasiri,rici ca a sudda

           sugnu jù!!Nù sapi ca jù cetti voti fazzu a sudda

           pi nun sintillu pi tutti i stupidaggini ca rici!!!

           Lassamu perdiri…senti a soru..t’haia cunfidari

                                  ===8===

           na cosa bellissima ..e mi fa piaciri ca tu a venut

            pecciò tu ….sì a prima a sapillu

Sara  :  Cuntimi …cuntimi…!!!

Tina  :  Mò figghia Rosa…s’ha fattu zita!!!!

Sara  :  Ma chi mmi stà ricennu!!Finalmente!!!

Tina  :  Ouhhhh.!!!ma chi significa stu<finalmente>?

            Viri ca me figghia …a testa ci ll’havi supra

             e spaddi jè su nun s’ha fattu zita prima picchi

             jè na carusa giurizziusa e non comu tanti far-

             falline ca si virunu in giru!!!Jè nun mi vog.

             ghiu riferiri a nuddu…jè tu mi capisci!!!

Sara :    Cettu ca ti capisciu….però…se ppi ccasu ti

              sta riferennu a mè figghia Nzina..viri ca ma-

              -cari idda iavi a testa chiantata supra e spaddi

              Su idda ha statu zita pi ttri vvoti,voddiri ca

              nun ha truvatu a chiddu giustu!!!Viri ca a

              idda u ciriveddu ci funziona …jè nun e’ ca

              u primu c’arriva tuppulia..rapi a porta e trasi!

              Quannu mai!!!!

Tina  :    Và bbeni…va bbeni…nun ti puliciari cchiu’!

               Nun mi staiu riferennu a nuddu!!!

               Sara…comu ti stava ricennu..pari ca Rosa ha

               truvatu chiddu ca ci spirava u so’ cori!!!!

               Pecciò..ha dicisu tuttu ndà na vota ca oggi nu

               porta ccà ppi farannillu canusciri!!

               ( Entra il figlio Cuncittulu manifestamente gay

Cunc. :   Bii.i sorelli bannera,Mamà..bacetti..bacetti

                                       ===9===

               Zia Sara..bacetti …bacetti!!!          

                (Sara,quando lo vede entrare ,rivolgendosi al pubblico,fa dei

                       segni per dire :<macari iddu ci vuleva>)

Sara    :    Vadda cu c’e’….me niputeddu!!!!

Cunc.  :    Mamà…t.avissi a ddiri na cosa troppu inpo-

                rtanti..su a zia Sara mu permetti!!!!!

Sara    :    Cuncittulu…..nun ti preoccupari a zia…jù

                mi stava susennu pi ghiramminni ca iaiu

                npocu di chiffari a casa,mmentri m’aia ffari

                npocu di spisa!!!Ciao…Ciao!!!!!

                        ( Cuncittulu,si prende una sedia,e, si accomoda vicino alla madre,cer-

                        -cando un po’ di mascherare il suo modo di parlare)

Cunc.  :   Senti..mamà…u sacciu..ca tù..o cuntrariu do

                papà, mi capisci a volo!!!!

                Comu tu sai ..jù sugnu sistimatu,..iaiu nu

                travagghiu troppu bbonu..jè sunu quasi sei

                misi ca mi nn’aiau iutu di intra jè uora staiu

                na nu bellissimu appartamentu!!!

Tina    :   Chissu u sacciu…ca ni rasti ncoppu o cori

                quannu ti nni isti ri cca’!!!

Cunc.  :   Nun ti preoccupari mamà….u sai ca vvaia’

                vulutu bbeni…jè sempri ..vi nni vogghiu!!!

                Pero’..uora u problema jè nnautru!!!

Tina    :   Jè..va bbeni..rimmi qual’e’stautru problema!

               Ca ù circamu di risolviri comu a tutti l’autri

               ca sinu a uora a m’avutu!!Allura picchì c’e’a

               mammuzza tò!!!!!Parra…parra!!!

                             

                              ===10===

Cunc. :   Mamà..tu riordi can a para di simani fa’ ta vò

               ritto ,ca ò  ncuntratu nu ragazzu,ra stissa eta’

               mia,ca si chiama Robertino??Tu..nun tu poi

               riurdari,ma iddu ha fattu l’elementari cu

               mmia !!!Mamà..nun tu poi immaginari mai e

               poi mai a scena di quannu na mà ncuntratu!!!

               Baci…abbracci senza finiri!!!

               Jè..re primi parole a mà capitu tutti dui ca

               semu fatti..l’unu pi ll’autru!!!!

               Mamà…..ni vulemu bbeni…ma tantu..tantu!

                       (mentre cuncittulu,parla la madre resta con la bocca aperta,come se

                       davanti a lei si aprisse un mondo sconosciuto)

               Percio’…iavi na simana ca mà diciso di vivi-

               ri nsemi,n’appartamentu miu,ca jè abbastan-

               -za ranni!!!

               ( A questo punto,la madre,che e’ abbastanza contrariata,ma che non

                        vuole dare un dispiacere al figlio,di malavoglia cerca di compiacerlo)

Tina   :    Cuncittulu…figghiu miu…chi ti pozzu riri..

                Chissa jè a vita tò…ti piaci raccussì..l’impo-

                -rtante ca sì cuntentu tù….vò ddiri ca a ttò

                patri..ciù fazzu capiri npocu a vota..jè rac-

                -cussì si fa cunvintu macari iddu!!!

                        ( e poi rivolgendosi al publico)

                Matri santa…chiddu ni spara a tutti dui!!!!

Cunc.  :   Mamà..nun ti preoccupari,viri ca Robertino

               jè troppu dilicatu e sinsibili pi sti cosi,pecciò

               ha diciso ca vi voli canusciri sia a ttia ca o

               papà,pecciò uoggi u portu ccà,ca u papà jè

               intra!!!!

                               ===11===

Tina    :  Bedda matri!!!!(rivolta al publico)ri unni mi casco’

               stu tronu dill’aria!!!!!

               Cuncittulu…fammi pigghiari ciatu ..jè fam-

               -mi assittari..se nò ..nterra cascu..Marunnuz-

               -za bedda ..nù svinimentu mi stà vinennu!!!

               Viri…ca uoggi nun po’ essiri!!!!

Cunc.  :   Mamà…picchì nun po’ essiri…Robertino

               s’ha pigghiatu già npermisso dill’ufficiu pì

               vveniri ccà!!!

Tina   :   Nun po’ essiri…nun po’ essiri!!!

               Picchì tò soru s’ha fattu zita!!!!

Cunc. :   Mah…chi mmi stà ricennu ..Mamà!!!Rosa!!!

               Mihhhh…a chista nà nuvità jè,,,jè quannu..

               quannu…cu cùi??

               Pi ddiriti a virità…jù a vò pinsatu ca vuleva

               ristari schetta ranni..mi sta facennu maravig-

               ghia…però..sugnu cuntentu pi idda!!!

               Però..mamà..chi cc’entra ca uoggi nun pozzu

               veniri cu Robertino,picchì idda s’ha fattu zita

Tina   :    C’entra…c’entra…picchì propriu uoggi tò

               soru porta ccà o so zitu pi farannillo canusci-

               -ri,jè ppi giunta tò patri ,ancora,nun sapi nen-

               -ti di tuttu stu traficu!!!!!

Cunc. :    Jè va bbeni..mamà…ca facemu ncoppu jè

               ddu puttusi!!!Viri..quantu e’ bella a vita!!

               Mama’,jù mi nni vaiu ..ni viremu cchiù tardi

                                

                         

                             ===12===

                               

                       ( Stessa stanza,Tina seduta al tavolo,con i gomiti sul tavolo e le mani

                         che si tengono la testa in preda ad una enorme confusione per i fatti

                        che si sono susseguiti,ma, più preoccupata del modo di iniziare il

                        discorso con suo marito,e,cercare di convincerlo sugli eventi)

Tina    :   Ma comu aià ffari!!!Mè maritu nun sapi nen-

               -ti!!!Na ddu uri di stu focu,a nà succirutu

               cosi can un erunu mancu nda menti do Sig-

               -nuri!!!Comu c’haia ddiri a dda testa dura di

               me maritu!!!

               Pì Rosa ..pensu ca sara’ cuntentu,ca so fig-

               -ghia finalmente si sistema!!!!!Ma…..pì

               Cuncittulu…..sugnu sicura…ncoppu subita-

               -niu ci pigghia!!!!!

               Nenti…uora chi fazzu??M’ha vvinutu na

               pinsata nda testa!!!Chiamu a mmè cummari

               Cittina jè mi fazzu alluminari di idda,ca iavi

               quattru figghi fimmini tutte maritate iè ma-

               -cari niputi ca jè tuccateddu d’aricchi!!!

               Menu mali …ca abita ndo cuttigghiu ccà

               rarrerri!!!

               ( Tina si alza e si affaccia dalla finestra e a squarciacola chiama)

                                  ===13===

               Cummari Cittina …ohhh..Cittina..

                       ( Cettina fuori scena,risponde)

Cettina : Siiiii…Tina..t’haia ntisu..stava raggiunannu

               cu mmò soru Filumena,ca m’ha vinutu a fari

               na visita,appena si nni và vegnu subbitu!!!

Tina   :   Veni subbitu…picchì jù nun pozzu aspittari

               Porta macari a tò soru..abbasta ca t’annachi

               picchì..jù staiu ugghennu!!!!

               ( Entra Cettina con la sorella Filumena)

               Trasiti…trasiti…assittativi!!!

Cettina  : Tina..chi ffu’…chi successi???Tutta sta pri-

                -mura!!Rimmi…rimmi..a mè soru a canusci

                veru???

Tina     :   Si…si.. a canusciu ri nnica,ri quannu iuca-

                -umu ché bambuli!!!

Cettina :  Allura..chi jè u fattu ca ma fattu allammari

Tina     :  Cettina…t’haià chiamatu,picchì..tu..sempri

                cunsigghi bboni mà ratu e jù m’haia fidatu

                di tia !!!!

                Uoggi,appena nisciu Nzulu,e,mè figghia

                Rosa,riturnò do travagghiu,acchianaiu ndo

                parariso,poi..quannu vinni Cuncittulu tuttu

                na na vota cascai ndo nfernu!!

Filumena:Mihh.Tina…pecciò…ni stà ricennu ca pri-

                -ma ierutu santa jè ppoi addivintasti diavu-

                lu?????Ma comu ha statu u fattu,cuntannillu

                                     ===14===

                cu paroli cchiù chiari,picchì nun stamu ca-

                -pennu nenti!!!!

Tina    :    Me figghia Rosa m’ha ddittu ca sa fattu zita

                Me figghiu Cuncittulu m’ha dittu ca sa fattu

                Zitu!!!!A ta capitu uora????

Cettina   :  Jè….allura sì sempri npararisu,na vota ca à

                  avutu sti belli nutizii!!!!Nun sì cuntenta ca

                  i tò figghi finalmente s’assistemunu???

Filumena : ( rivolta alla sorella )A mi putissunu arrivari maca-

                  -ri a mmia sti belli nutizii…Nò…ca iavi na

                  vita ca i me figghi nun si vonu scugnari da

                  casa..picchì,riciunu ca unni stanu sa passu-

                  -nu di padreterno,mangianu,vivunu,rom-

                  -munu , mmarazzi sempri puliti,e machina

                  ravanti a porta!!!

                  Attruvanu America …jè macari a lavan-

                  -nara!!!Assittati bboni sunu!!!Unni a na

                  gghiri iennu!!!ah!!!!!

Tina        :  ( Un po’ seccata )Ohuuu…Nun è ca và jà chia-

                  -matu,pi sentiri i lastimi vostri…ca’ a cosa

                  seria jè…Uoggi Rosa ha dicisu ca porta u

                  so zitu pi farannillu canusciri…jè sinu a

                  ddocu ci semu!!!!....jè uoggi stissu ddu

                  svinturatu di Cuncittulu,macari iddu ha di-

                  -cisu ca ha purtari o so zitu,ca nu voli fari

                  pi fforza canusciri!!!à tà capitu uora..sì o

                  nò!!!!!!!!

                                ===15===

Filumena : Comu..comu..nun staiu capennu nenti!!!

                  Ma tò figghiu Cuncittulu….gnè masculu!

                  Vulevutu diri a purtari a zita???

Cettina  :   Filumena….nun t’ammiscari ,picchì stà

                  facennu agitare a mmè cummari Tina!!

                   Quannu i cosi nun nni sai, statti muta…

                   Mi pari a mmia ca tu u canusci a Pip-

                   -pineddu,u figghiu di nostra cucina chiddi

                   ca stanu o continenti ca ogni estati venunu

                   o paisi!!tu riordi o nun tu riordi???

Filumena :  Aha…..Chiddu ca ci fanu mali aricchi!!!

                   Siii…mu staiu arriurdannu,perciò Cunc…

                   Nun parru chiu’!!!!Tina mà scusari!!!!!

Tina   :        Cittina…ricci a tò soru ca me figghiu nun

                   iavi..nè duluri nd’aricchi,né duluri di testa

                   iè…mancu di panza!!!

                   Me figghiu jè na pirsuna normali comu a

                   tutti l’autri,chè so difetti e chè so pregi,

                   sulu ca ancora ci sunu genti,comu da testa

                   dura di me maritu,ca pensunu ca u munnu

                   sacunnu iddi e’ perfettu!!!

                   Sacunnu viautri ,ca genti ca mori di fami,

                   cu tutti i mmazzatini di tutti i jorna,genti

                   ca rrobba,guerri ,sangue…Perfettu jè u

                   munnu…Perfettu je’!!!!!!!

Cettina   :   Mih!!! Tina ,a ri unni ti nisciu tutta ssa

                                        ===16===

                   scienza???Nun nu sapeva ca ierutu raccus-

                   -sì allittirata!!!!

Tina       :   Siiii…allittirata jè ngazzata cu tutti!!!!

                  Allura…jennu o fattu nostru ,sacunnu via-

                  -utri,comu cià pozzu prisintari a me maritu

                  sta facenna..non tantu chidda di Rosa,ca a

                  figghia mia,finalmente attruvò a filicità..

                  ca quannu Nzulu senti sa nutizia ,pà cun-

                  -tintizza,a satari supra a seggia!!!!!

                  Ma u problema jè chidda di Cuncittulu,

                  nun e’ca nun nu sapi com’e’ iddu,ma

                  quannu veni a sapiri ca so figghiu convive

                  cu nnautra pirsuna!!!!

                  Nzulu,u malignu pigghia ,jè, inveci di sata-

                  -ri supra a seggia ,supra o tavulu m’arriva!!

                  Bedda Matri..comu aià fari!!!cunfunnuta

                  sugnu!!!

Cettina  :   Tina…a nun fari accussi…ti stà angustian-

                  -nu tutta,a ogni cosa c’e’ sempri nu rime-

                  -diu..ccà ci sugnu jù..ca pi ttia sugnu comu

                  na soru,cu rispettu parrannu cu me soru

                  Filumena,ca jè ca cu mmia!!

Filomena : E uora semu ttri i sori,je cu sa po’ scagghi-

                  -ari!!!!

Cettina    :  Filumena …chiuriti a ucca!!ca ccà a mà

                   ddari na manu d’aiutu a Tina…nà stà

                   virennu na quali statu jè mischina!!!

                                    ===17===

                   Senti a mmia Tina…Tina mi sta sintennu?

                   L’unica cosa di fari jè chista :Quannu arri-

                   -va Rosa co so zitu,festeggiati,offritici

                   biscottini,rosolio,ammustrativi

                   cuntenti!!!!

                   Inveci ,quannu arriva Cuncittulu cu ll’a-

                  -micu so’,facci capiri a tò maritu ca chistu

                  jè nvecchiu cumpagnu di scola jè uora si

                  stanu freguentannu,chissacciu..nesciunu

                  nsemi …si vanu a divettiri!!!

                  Tina…sulu ca na nnautata r’occhiu avvi-

                  sari a Cuncittulu jè faricci capire ca nun a

                  nesciri discussu di sta convivenza!!!!

                  A capitu???Racci tempu o tempu ca prima

                  o dopu a cosa s’assistema!!

Filumena : A vistu..Tina…viri ca me soru a vo’ fari a

                  culunnella…tutti i battagli avissi vinciutu!

Cettina  :   Si… raggiuni iai..l’ultima battaglia fu’…

                  quannu sabbai a tò maritu ca u pigghiaiu

                  pe capiddi picchì si stava anniannu nda

                  ciumi di vinu!!!!

Filomena ; Raggiuni…raggiuni iài..ma nun mi riur-

                  dari sempri su chiovu!!!!!

Tina         : Cittina..nun sacciu comu t’haia ringraziari

                   U cunsigghiu ca ma ratu …bbonu..bbonu

                   appiddaveru jè…ca spiranza ca nun

                   s’avissiru apprisintari iautri ntoppi!!

                                       ===18===

                   Uora…itavinni..picchì ri mmumentu a

                 all’autru s’avissi arritirari me maritu jè

                   nun vogghiu ca v’avissi a truvari cca’!!!

                   Picchi’ iddu jè cchiù curusu di na fimmi-

                   -na,,,vulissi sapiri ca mà raggiunatu!!!

                   Cchiù picca cosi sapi…megghiu je’!!!

Cettina  :     Arrivederci …arrivederci!!!

Filomena: Arrivederci…jè fanni sapiri comu và a

                 finiri ‘sta’ storia!!!

Cettina  :  Ma tivò stari muta..chiuriti a ucca ppì na

                 santa vota!!!Arrivederci!!!

                           F I N E  I° A T T O

                                   II°  A T T O

                  ( Si apre il sipario con Tina ,seduta al tavolo,con le mani giunte)

                                

                

Tina        :  Siggnuruzzu beddu!!!!!Tu sulu mi po’ rari

                   a forza di iri avanti,jè arrivari sinu nfunnu!

                   (Sente rumore alla porta,e, gira lo sguardo per vedere suo marito

                              entrare,però,assorta com’era,rimane con le mani giunte a mò di

                              preghiera)

Nzulu      :  Ma…chi stà facennu???Sta’ priannu quar-

                   -chi santu???Viri ca su c’è nsantu di priari

                   chiddu sugnu ju’!!!Santu Pacenza sugnu!!

Tina        :  Sempri u solitu sì!!!Mi stava ricennu i

                  preghieri da matina ca mà vò scurdatu!

Nzulu     :  Ohuuu!!Ma c’hai na facci npocu strana.jè..

                  nun mà cunti giusta…chi t’accappatu cu tò

                                     ===19===

                  figghia ppì ccasu???Tutti dui suli ieruvutu

                  quannu aià nisciutu!!t’hà fattu siddiari pì

                  ccasu??

Tina      :    Assettiti…assettiti..ca tu sempri o mali pe-

                  -nsi!!t’haià parrari propriu di tò figghia!!

Nzulu    :   A vistu ca   iera comu pinsava jù!!!

Tina      :    Ta vò chiuriri ssà ucca..jè mi lassi parrari!

Nzulu    :   Parra…Parra!!!

Tina      :   Ti stava ricennu di tò figghia Rosa,ca uoggi

                  m’ha purtatu na bellissima nutizia,jè…..

                            (Tina,volendo di proposito giocherellare col marito,più per

                             cercare di allentare la tensione che aveva addosso,ma anche

                             per prendere tempo)

                   Anduvina…anduvina!!!

Nzulu     :   Ohuuu..ma chi stamu jucannu che pupi!!!

                   Ca…moviti..chi ccosa jè stà bellissima

                   nutizia…ppì ccasu ha avutu l’aumentu do

                   stipendiu??S’ha ccattatu na machina nova

                   Sinnì fuivu…jè ncinta,,ca parra..parra!!!

                   Sangu di giuda…nun mi fari stari supra è

                   spini ..ca u sangu iacqua si stà facennu!!!

Tina       :    A bella nutizia,jè…ca tò figghia Rosa s’ha

                  fattu…zita!!!

                  (Al sentire questa notizia Nzulu si alza di scatto dalla sedia,e,dopo

                            alcune giravolte attorno alla sedia,abbraccia Tina per la contentezza

Nzulu    :   Tina …ppì ddaveru mi stà ricennu??A pic-

                  -ciridda mia zita je’!!!Bedda matri..quantu

                  sugnu cuntentu!!!A picciridduzza!!!Nun ci

                                   ===20===

                  a vò spiratu cchiù!!!!!

                  Jè..cù jè stu zitu??pi ccasu u canuscemu??

                  Chi travagghiu fa??Jè giovane…anzianu..

                  jè ri ccà?…unni stà di casa?Chi carattiri

                  iavi??Jè benestanti?

Tina      :   Nzulu!!!basta…fermiti ddocu…nun ti ruz-

                 -zuliari cchiù!!!Tò figghia..m’ha ddittu sulu

                 ca s’ha fattu zita cu unu c’ha canusciu o

                 spitali ca era degente!!

Nzulu   : je’..chì ccentra a ggenti???

Tina     : Nzulu ….stuppatilli s’aricchi a matina ..t’ha-

              -ià rittu degente,paziente..infortunatu!!!

Nzulu   :Certu ca jè furtunatu..ancuntrò a mè figghia!

Tina    : Bonanotti!!!!!(rivolta al publico) Cù stù sciroccu..

             stà ncuminciannu a sparrari!!Senti na cosa ppì

             nnautra!!!!Nzuluuu!!!Arrusbbigghiti!!!

             Ti vuleva riri…ca Rosa cchiù tardi u porta ccà

             ppì farannilu canusciri…pecciò su c’ha fari

             l’interrogatoriu di terzu gradu..iài tuttu u tem-

             -pu ca voi!!!

Nzulu : Ma u sai ca sì seria tù!!!Sacunnu ri tìa…unu..

             trasi na nostra casa..na’ mà sapiri di unni veni

             a cù appatteni,na quali famigghia si vò nficca

             nostra figghia..Tina una sula nn’avemu fig-

             -ghia!!!

Tina   : Ca ierutu tintu…chissu u sapeva ..ma uora ad-

                                  ===21===

                                 

             -divintasti ,macari egoista!!!Pari ca tà scurda-

             -tu ca iai macari nfigghiu,masculu,Cuncittulu!

Nzulu  : Siii…nfigghiu masculu!!!!Lassamu perdiri,

              nun nnì parramu!!!!

Tina   :  Iè…inveci nà mà parrari,picchi’ figghi nostri

              sunu!!!!Jè…a  propositu di Cuncittulu,viri ca

              cchiù ttaddu veni macari iddu,picchì m’ha

              ddittu ca voli canusciri ò zitu di so soru,pero’

              veni cu n’amicu so’,ca si canusciunu di quan-

              -nu ri nnichi,ievunu a scola lementari!!!Uora

              prima ca venunu,mi nni vaiu ndà intra,quantu

              mi levu sti robbi di ngoddu jè m’arrizzettu

              npocu,prima c’arrivunu i tò figghi!!!

Nzulu :  ( Resta seduto al tavolo e fa il gesto di prendere il giornale,quando

                      suonano alla porta,si alza e và ad aprire ed appare sua cognata Sara)

              Biii.Sara…jè tu..a st’orariu chi cci fai ccà?

              Viri ca tò soru Tina nun ti po’ riceviri picchì

              jè nda’ intra ca si stà vistennu!!!

Sara  :    Mi ttruvava a passari di ccà e siccome mè

              soru ma vù rittu stà gran nuvità di tò figghia,

              pinsava di truvarli ccà…ancora nun nnà

              rrivatu???

Nzulu :  Nun nnà a n’arrivatu…nun nnà n’arrivatu!!

              Vattinni tranquilla a casa…ca appena arrivu-

               .nu ti mannamu ntelegramma a casa!!!

                                 ===22===

                                 

Sara    :  Mhiii…sempri iacidu ha statu!! viri ca Rosa

              ppì mmia ha statu sempri comu nà figghia!!

Nzulu  : Sara…pigghiala comu voi…iai tempu pi ca-

              nusciri a mè jennuru…perora vattinni,ca ppoi

              ti chiama tò soru…ca niautri nun putemo per-

              diri tempo..n’ha mà vestiri…a mà priparari

              mmunseddu di cosi pì stu ricevimentu!!

Sara   :  Aià capitu…aià capitu..ca siti spimmuli…

             spimmuli!!!mi nni staiu jennu jè llevu u dis-

             -tubbu…ricci a Tina ca passu cchiù tardi!!

             Ti salutu…basaroccu!!!!

             ( dopo che Sara è uscita,Nzulu si frega le mani,gironzolando per la stan-

                      -za soddisfatto e parlando fra sé e sé a voce alta)

Nzulu : Finalmenti mà liquidaiu….stà me cugnata jè

             nà cosa impossibile…nà tutti cosi si voli arri-

             miscare sempri idda…quannu veni ccà certi

             voti si nnì và,ritta ..ritta nda cucina ppì scum-

             -migghiari i pignati e viriri chiddu ca stamu

             cucinannu!!! A chissa rumpiscatuli!!Assalocu

             ( nel fratempo dalla camera da letto esce Tina,sfarzosamente vestita,al

                     chè Nzulu la guarda a bocca aperta,dando uno sguardo a lei ed uno al

                    publico,con dei gesti di compiacenza)

Tina   : Mentri ca mi stava vistennu…aià ntisu parrari!

             Cu ccù stavatu parrannu Nzulu??

Nzulu : A…nenti…iera tò soru Sara,ca ma dittu ca si

             ttruvava a passari di ccà pi ccasu…ci pareva

             ca jù,iera sciamunitu!!A virità iera ca vuleva

                                       ===23===

             sapiri quannu ncuminciava a festa,picchì idda

             vuleva iessiri presente in prima persona!!!

Tina  :  Jè unnè?? Chi c’hà rittu’???

Nzulu : A chi ch’ava ddiri!!!A mannai a casa…e c’ha-

             -ià rittu c’àvvisavumu rà festa cu ntelegram-

             -ma!!!Ah…ah…ah……

Tina  :   Sempri..u solitu sciamunitu a iessiri!!!Viri ca

             soru…chissa sulu iàiu jè tu a tratti peggiu di

             na strana!!!Chi c’era di mali su arristava!!!

             sempri una di famigghia jè!!!

Nzulu : Si..jè cchì famigghia!!Idda sula ci mancava!!!

Tina   :  Va bbeni…portala o curtu..vò laviti jè cangi-

             ti ssi rrobbi,ca mi stà parennu npiddizzaru!!

             Picchi’,fa cuntu ca stan’arrivannu!!Moviti!!

             ( Nzulu,va in camera da letto per cambiarsi,mentre Tina,molto nervosa

                    prima gironzola nella stanza e dopo,si siede vicino al tavolo,pensierosa,

                    poi,parlando fra sé e sé)

             Mah…cù mà vò ddiri stamatina ca mà vò su-

             -suta..raccùssì bbona,jè uora stanu succirennu

             cosi,ca mancu mi sunnava!!

             Speru sulu..ca Cuncittulu,m’ascuta,jè ca nun

             fa’ ri testa so’!!!Senò..a paci nfamigghia fini-

             -sci!!!!!

             ( Suonano alla porta,tina và ad aprire)

Tina   ;   Ciao…Rosa!!!avanti fai accomodare il signo-

              -re!!Trasiti…trasiti..ca tò patri,jè nda intra ca

              si sta’ vistennu e fa’ cuntu ca uora nesci!!!

              Rosa..com’e’ nun mù presenti stù signori rac-

                                       ===24===

              -cussi’ eleganti???

Rosa  :   Mamà…ma scusari…sugnu troppu emozio-

              -nata!!!Ecco..ti presento Toto’,la persona di

              cui t’avevo parlato!!!!

Totò  :  Signora,sono onoratissimo di conoscere la

            mamma di una cosi’ splendida creatura,io mi

            presento : Mi chiamo Salvatore Sciacqualag-

            -gua…però tutti mi canusciunu pì Toto’!!!

Tina  : Cettu..cettu..megghiu Toto’,cajè cchiu’ cuttu!!

            U piaciri jè tuttu miu..poi..Rosa mi nn’ha par-

            -ratu,ca lei je’ na pirsuna speciali pi idda!!

Totò  : Signora..la prego..mi dia del tù raccussì mi

            sento più a mio agio!!!

Tina  : Veru jè..Toto’…allora da ora in poi mi po’ chi-

            amare mamma!!

Rosa  ; Mamà…sì nna santa!!!

            (Nel frattempo,Nzulu,che aveva udito le ultime parole della figlia fa il

                   suo ingresso nella stanza)

Nzulu :A uora chi c’e’ nautra santa a mò casa???

            ( Poi ,accorgendosi di sua figlia e di un’altra persona si ricompone

                    e,facendo lo gnorri)

            Bihhh.e c’avemu n’ospiti!!!Lei à essiri u zitu

            di mò figghia Rosa!!!

Tina  :  ( rivolgendosi al publico)Chistu rusticu nascìu,jè…rus-

            -ticu mori,ddiu cc inni scanza jè llibbira!!!

            Questo signore..e’ la persona che ti avevo det-

            -to!!E’ il fidanzato di Rosa,che e’ venuto per

            fare la nostra conoscenza!!

                                  ===25===

            Te lò presento Salv…anzi Toto’!!!

Totò  :  Onoratissimo!!!

Nzulu : Piacere!!!s’assittassi..s’assittassi,ca uora par-

               -ramu npocu!!Tina offricci quarchi cosa nò

               frattempo,mentri niautri parramu!!!

                        ( Tina si premura ,chiamando a sé Rosa,con la scusa di farsi aiutare

                        perche’ gia’ sa che suo marito vuole restare solo con Totò)

               Allura signor Totò…..

Totò   :    Signor Pisacane pi cortesia ciu’ luvassi ssù

                Signore ..jù sugnu sulu Totò…

Nzulu :    Bbeni..bbeni..mi piaci raccussi,ca putemu

                parrari liberamenti!!!

                Rimmi na cosa…chi misteri fai??

Totò    :   Sugnu raggiuneri o’ comuni!!!

Nzulu  :   Unni stai di casa……Jè casa to’!!!

Totò    :   Si…casa mia jè..mà lassò me patri quannu

                mossi e jè tutta ristaurata!!!

Nzulu  :   Bbonu…bbonu chissa na cosa bbona jè!!

                Totò…uora a iessiri sinceru cu mmia…chi

                ssi’ schettu ranni ..o.. prima..à statu zitu o

                maritatu??Rimmi a virita’..Totò!!!!

Totò   :    Signor Pisacane…sugnu schettu ranni,ma,

                prima aiu’ statu zitu ,jè ppoi aiu statu mari-

                -tatu!!!!

Nzulu   :  Comu….comu…schettu ranni..zzitu..mari-

                -tatu!!!!Totò …mu vò riri..uora …na stu

                mumentu…comu…siii  cumminatu???

                               ===26===

Totò     :  ( Secco) Separato con prole!!!!

                ( Al che’ ,Nzulu resta di stucco,con la bocca aperta non sapendo cosa

                           dire ,con lo sguardo fisso nel vuoto e nel contempo entrano madre e

                           figlia con le bevande ed i biscottini)

Tina    :  Eccocci qua’!!!(Poi guardando Nzulu che era con la bocca

                       ancora aperta,meravigliata )

                       E..tu..cu ssa’ ucca aperta,chi stà aspittannu

               leva ssì cosi da tavula,nnù viri can un sape-

               -mu unni a ma ppuggiari sti cosi,..moviti!!!

Nzulu  :  Tina co pirmissu dill’ospiti,ti pozzu riri,ddu

                cosi nd’aricchi???

Tina    :   Aia’ capitu…aia’ capitu…Rosa ,mentri tò

                patri mi voli cunfidari nà cosa,u sai chi fai!!

                Ammustraci a casa a Totò e..mmentri ci fai

                viriri a stanza unni ti cucchi tu,Chi ddici??

Rosa   :    Va bbeni mamà…Totò veni cu mmia!!!!

                ( Appena i due escono,Tina assale il marito)

Tina    :    Chi mmà ddiri di tantu urgenti???U finisti

                 l’interrogatoriu??Ohu…nun mi fari fare o

                 ccù mala fiura o solitu tò!!Parra..Parra!!!

Nzulu   :   Ohuuu…viri ca ccà..i cosi ammalamenti si

                 stanu mittennu!!Tò figghia ..nenti t’ha dittu

                ca stu Totò jè ..schettu ranni…à statu

                 maritatu…e..separatu cu picciriddi????

 Tina    :    Ma o’ passu chi era u fattu!!! jè pi cchissu

                 t’ha truvai ca ucca aperta!!!

                 Tò figghia m’ha cuntatu tutti cosi pi filu jè

                 ppì ssegnu…pecciò ntuntutu can un sì iaut-

                 ru !!Pi prima cosa t’haia ddiri ca iddi si vo-

                                       ===27===

                 -nu bbeni,sacunna cosa iddu jè nù beddu

                  picciotto jè pà spadda di to figghia e’ per-

                  -fetto…terza cosa ..tu ..prima di maritari a

                  mmia,quantu voti ha statu zitu,jè nna vota

                  ma nà rittu ca autu arrivatu e peri dill’altari

                  cu una!!!

                  Arrivatu a stu puntu uora mi veni u dubbiu

                  ca peri peri avissutu macari aviri qualchi

                  figghiu illeggittimu!!!Tu..i cosi i facevutu

                  ammucciuni..o cuntrariu di stu picciutted-

                  -du ca ie’ tantu educatu e amorevole!!

                  Nzulu!!!,,arrusbigghiti!!!!

                            (Nzulu sentendosi toccato nel suo intimo,e, poi pensando a sua

                              figlia ,che non e’ piu’ una bambina,di malavoglia)

 Nzulu  :     Va’bbeni..và bbeni,uora nun svurricari i

                   morti ca rommunu!!!A idda ci piaci,e….

                   idda su pigghia!!!Sempri ruttamatu je’!!

                             ( In questo istante si sente suonare alla porta,Tina và ad aprire ed

                              entra Cucittulu con il suo amico Robertino)

Tina      :    Nzulu …Cuncittulu n’ha vvinutu a ttruvari

                            ( Al chè,Nzulu,rivolto alla platea con gesto eloquente )

Nzulu    :    Uora semu al completo…Iddu sulu cì ma-

                   ncava!!!!

Cunc.    :    Ciao mamà..ciao papà…jè Rosa unnè!!

Tina       :   Stà vinennu..jè nda intra..ci stà mmustran-

                   -nu a casa o so zitu!!!Ma com’e’ nun’nu

                   presenti all’amicu tò???

Cunc.    :    Papà..mamà…chistu e’ Robertino..vecchiu

                   cumpagnu di scola!!!

                                 ===28===

Robert:      Piacere…..piacere!!!

                  (Nzulu ,non degnando di un solo sguardo i due con fastidio rispon-

                             -de alle presentazioni)

Nzulu  :     Piacere!!!(rivolto alla platea)A chissu piaciri…mi

                  staiu ricriannu tuttu!!!!

                  ( A questo punto Tina ,ricordandosi i consigli avuti da sua comare

                            Cettina,trova una scusa per allontanare il marito)

Tina      :    Nzulu..fammi u favuri,vai na cucina e pig-

                   ghia i tovaglioli c’andura mi scuddai,viri

                   su mmisi no terzu sputtellu appena trasi!!!

                             ( Appena il marito esce,con mossa rapida afferra il braccio del

                             figlio e gli sussura con voce udibile dalla platea)

                   Senti…Cuncittulu…nun t’arrisicari a fari-

                   -ci sentiri a tò patri di stà convivenza cù

                   Robertinu…picchì se nò ti scannu vivu!!!

                   Tò patri..a prima collira,già s’à pigghiatu!

                   Nun ci nnì rarri n’autra tu..picchì ncoppu

                   ci pigghia,jè ppoi t’arresta sulu nna matri

                   viduva!! stai attentu a ccomu parri!!!

                   Fa finta can un t’haia rittu nenti..mutu….

                   mutu..ca ccà jè!!!

Nzulu   :     ( rientrando con i tovaglioli in mano)

                             Nò tezzu sputtellu!…Tina…a unni ci l’hai

                   a testa??? Ierunu ndo terzu cassettu di sut-

                   -ta !!!mah!!!!

Tina   :       Ti stava ricennu di Cuncittulu..viri com’e’

                   sistimatu tò figghiu!!!L’impiegu ci ll’avi,

                   n’à casa unni stà,ca iè tanta ranni…tanta

                                    ===29===

                 ranni ca nna stanza ,ha vulutu affittare a

                 nvecchiu cumpagnu so di scola,raccussì,

                 iavi macari a cumpagnia inveci di stari sulu

Robertino:( Essendo stato zitto per tutto il tempo,sbotta per chiarire le cose,

                           senza sapere dei consigli che Tina ,poco prima ,aveva dato al figlio)

                 Signora Tina….ma quale affitto e ..affitto!!

                 Io mi sento un ospite a casa di Cuncittulu!!

                 ( Cuncittulu,vedendo precipitare le cose,prende Robertino per un

                            braccio e tirandolo a sé,gli mormora di stare zitto.

                           A questo punto,Totò e Sara fanno il loro ingresso nella stanza

                           Presentazioni tra Totò,Cuncittulu,Robertino e Rosa )

Totò    :    Complimenti..Signora!!!Avete nà bellis-

                 -sima casa…pòi…aià vistu ca ccì sunu ddu

                 stanzi can’ un c’e’ mancu mmubiliu e sunu

                 vacanti,ca potissuvu macari affittari,sinu a

                 quannu nì maritamu,picchì a ddirivi a virità

                 jù e Rosa cià ma fattu npensierinu,dopu

                 spusati,ni piacissi stari ccà,pì farivi npocu

                 di cumpagnia e quannu arrivunu i picciriddi

                 ppì llo menu i viriti crisciri!!!Chì vvi nni

                 pari????

Cuncit. :   ( dimenticando i consigli della madre) Mamà…u sai ca è

                 na bella pinsata!!!Na stanza ,quannu si spo-

                 -sano,sa pigghiunu iddi e l’autra stanza na

                 pigghiamu jù e Robertino!!!

Nzulu    :  ( Mentre Tina sobbalza dalla sedia,Nzulu rosso in viso si alza gesti-

                           colando)

                 Tina…Tinaaaa!!! Pigghimi a pinnula po’

                                 ===30===

               cori…prima ca cascu nterra..movitiiiii!!!

               Na..ddu minuti…m’ha’ ta’ misu che peri al-

               -l’aria jè cca testa sutta !!!!!

               ( rivolto alla moglie) Prima…Cuncittulu c’affitta

               stanzi a nn’amicu so!!!Ca ppoi si scopri ca

               st’amicu e’ comu  na dama di cumpagnia !!

               Cuncittuuuulu!! Talia a mmia!!!

               Allura..je’ veru,u pinseru ca mi stava furri-

               annu nda testa..t’ha misu u nnamuratu intra?

               je’…ppì ggiunta mu voi purtari a mò casa??

               Nun si nni parra propriuuuuu!!!

               Prima vi sparu a tutti ddui!!!

               ( al chè,gli astanti si gurdano in faccia sbigottiti,Totò guarda Rosa;

                       Tina guarda suo figlio,fulminandolo  con lo sguardo,senza avere la for-

                       -za di parlare)

               Ppa’sacunna facenna…forse..a cosa jè meno

               seria….si viri ca a pinnula do cori,mi stà fa-

               -cennu effettu…mi sentu megghiu!!!!

               Tu…Rosa ..ti voi pigghiari u cca’ presente

               mari..vogghiu riri Totò ppì onorallu,sirvillu,

               macari ca je’ ruttamatu,ppì tutta la vita???

               Su je’ sì…tu u voi jè tu’ tu teni!!!!

               Però….stativi è vostri caaaasi!!!!!!

Tina   :    ( che era stata in silenzio,però fremente,si alza ed investe Nzulu)

               Nzulu…Nzulu,talia a mmia,quannu ti parru!

               Uora ca ccia’ ratu a binidizioni a tò figghia

               Rosa…parramo di tò figghiu Cuncittulu,jè

                                      ===31===

                 …mettitillo nnà ssù ciriveddu ca chistu ccà

                 …ha statu tò figghiu di quannu nascìu jè…

                 uora sempri tò figghiu je’!!!

                 T’ha scurdatu comu chianceva a notti qua-

                 -nnu era addevu…t’ha scurdatu i nuttati ca’

                  passatu senza rommiri,pi passiallu ,mbraz-

                  -za jè i paroli amurusi ca ricevutu pì fallu

                  rommiri???

                  T’ha scurdatu,cu quanta tinirizza u ccum-

                  -pagnavutu all’asilu???

                  Jè quannu si diplomò,quant’erutu orgogli-

                  -oso di stu tò figghiu masculu????

                  Tu riordi..quannu vinciu u concorsu e pig-

                   -ghiò l’impiego????Tu ierutu o settimu

                  celu pà cuntintizza!!!!

                   Jè uora….Nzulu talia a mmia!!!!nun ti gi-

                   -rari a testa di ll’autru latu!!!!

                   M’ha ddiri chi razza di patri si’!!!

                   Cangiasti tuttu nn’à vota???

                   Tò figghiu sempri accussì ha statu!!!!

                   Nun ‘nnà cangiatu!!

                   Chiddu c’ha cangiatu tu…si’!!!

                   C’ha persu l’affettu pì tto’ figghiu comu

                   su forra figghiu di nuddu!!!!

                   Tu..ndò tò cori a sentiri ca i figghi sunu

                   sangu do tò sangu e..carni da tò carni!!!

                                  ===32===

                     A iddi ,ci ponu cangiari i sentimenti,

                     ponu aspirari a cosi ,ca a niautri parunu

                     strani pero’…riordati na cosa…..

                     I FIGGHI….SEMPRI FIGGHI SUNU!!!

                                   F  I  N  E

                            =============

                            

                                 

                    

                  

      

                               PERSONAGGI

1 –  Nzulu Pisacane (marito )

2 -   Tina  (moglie di Nzulu )

3 -    Rosa ( figlia )

4 -    Cuncittulu (figlio )

5 -    Sara ( sorella di Tina )

6 -    Toto' (fidanzato di Rosa )

7 -    Robertino (amico di Cuncittulu )

8 -    Cettina  (comare e vicina di Tina )

9 -    Filumena ( sorella di Cettina )

                     Commedia in due atti

                      Scritta da Umberto Amato    

              

ñSi prega vivamente,colore che vogliono mettere in scena  questa commedia,di volere informare l'autore,comunicando la data di

ñrappresentazione ed il luogo,avendo il piacere di assistere come

ñspettatore telefonandomi :

ñUmberto Amato 0931-35201                      

                                 Cell.3420556144

            

             

             

                           

                  

      

                                    

            

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 27 volte nell' arco di un'anno