I ru’ sori

Stampa questo copione

I RU’ SORI

=====di  Umberto Amato=====

( Abitazione in cui vivono due sorelle sole,la più giovane non si è mai sposata

la più anziana ,vedova del marito morto alcuni anni prima,vive nella stessa casa della sorella,sebbene abbia due figlie sposate con prole e ripete sempre

che le piace vivere nella stessa casa della sorella,perché si sente a suo agio ,

La scena inizia con la maggiore affaccendata nei servizi domestici,mentre la

sorella minore stà finendo di prepararsi per uscire, nell’altra stanza )

Rosa   : Titina!!! javi ddu uri ca si nficcata ddocu

             intra !!!Pari ca ti stài allicchittannu comu su

             avissutu a gghiri a nnà festa !!!!

             Viri ca l’ufficiu postali chiuri a mmanzion-

              -nu!!jè nun’e’ c’aspettunu a ttia!!!Uoggi

              sabbutu je’!!!A ppòi u sai ri unni a passari!

Titina  : ( Uscendo dalla stanza attigua,con borsa ed elegantemente vestita

                    Rosa,sacunnu i tia…a vò nesciri che panto-

             -fole!!!Fora staiu jennu!!E..quannu nesciu

             nun vvogghiu iri in giru comu na pillirina!!

             Nun vogghiu fari parrari a nuddu!!!

             Mi dispiaci sulu ca nun ch’aia’ pinsatu qua-

             -nnu iera chiu’ picciotta!!

             Nun aià chiusu occhiu tutta a notti!!

             Aià pinsatu ca, prima di sintirimi i peri frid-

             -di,aià cangiari vita,specialmenti quannu

             sentu tanti complimenti ne mè confronti!!

===2===

Rosa    :  Je’..cù ti fici ssì complimenti,ca nun’nesci

               mai,picchì di quannu tò niputi t’arrialò ssà

               cascittina di computer,passi tutta a jurnata

               a cafisiari dd’òcu!!!!

Titina  :  Je’..propriu chissu ..m’ha d’aputu l’occhi!!

              Tu..mai..e poi..mai..ti poi mmagginari qua-

              -ta ggenti po’ canusciri na ssà cascittina!!

              Si fanu cchiù canuscenzi dd’ocu ..ca na

              piazza dd’ò paisi!!Nun sulu..tutti i desideri,

              tutti l’aspirazioni venunu a galla,megghiu

              di quannu ti cunfessi ccò parrinu!!!

Rosa   :  A chista na’ novita’jè!!!Peccio’ tu ti cunfe-

              -ssi,macari cu ggenti ca nun canusci??

              Titina ..arrusbbigghiti!!!Viri ca je’ troppu

              periculusu a mittiriti cu ggenti can’un can-

              -usci!!!Ni’..leggi i giunnali..a televisioni

              chiddu ca succeri tutti i jiorni????

Titina  :  Rosa …a soru..ma tu chi pensi ..ca pì l’eta’

              ca iaiu..addivintaiu sciamunita???

              Viri ca ancora a testa supra e spaddi ci l’aiu

               Prima di rapiri u mò cori cu quarcunu…..

               ..ju’..fazzu interrogatori di terzo gradu,ppì

               sapiri morti e passioni di tutti chiddi ca mi

===3===

               cuntattunu!!!

               Finalmenti…propriu a simana passata pari

               c’avissi statu a vota bbona!!!

Rosa   :   ( incuriosita)Chi fu’???Chi successi???

Titina :   Moreno….si chiama!!!Quannu ntisi ssù

              nnomi…m’ha cririri…a soru..m’arrizzanu

              i capiddi e tutta a peddi..ppì l’emozioni…

              ..nnomu raccussì bellu e fantasiusu nun ao’

              ntisu mai na mò vita!!!

              Mi sinteva na n’isola tropicale e gia’ mù

              mmagginava comu nà pirsuna bruna ab-

              bronzata,bella..jè arristai ca ucca aperta qu-

              -annu mi scrissi c’aveva a stissa eta’ mìa!!

              Tu’mmaggini ..Rosa…

Rosa   :  Mù mmagginu!!!Mu mmagginu..Titina ù

              stàiu virennu rà tò facci..jè ri ll’occhi ca ti

              scintillunu!!!Mi stà parennu nautra!!!Cettu,

              dopu tantu digiunu,,,,!!!!!

Titina  : Rosa…a soru..tu cunfidu a ttia…a chissa

              fami cà m’hà vinutu!!!!

              Cettu…sinu a ora…tutti i cuntatti à nà statu

              a palori scritti…ma…ti pozzu riri ca nà mà

              rittu tuttu…iddu m’hà cuntatu a storia so’ e

===4===

                jù c’haià cuntatu tutta a storia mia!!!

                Rosa..nà cosa sula aià capitu…iddu jè

                nnamuratu pazzu di mia…e…jù sugnu

                cchiù cotta di iddu!!!!

Rosa    :   Titina…levala do focu…prima c’addiven-

                -ta sfatta!!!arraggiuna cu mmia!!!!

                Ssù Moreno..unni stà di casa…chi travag-

                -ghiu fa?? Ha statu maritatu??Javi figghi?

                Com’e’ cumminatu???

                Tu stàiu ricennu..picchì tu sì me soru,e,jù

                ti vogghiu bbeni!!!!Hà capitu?Rispunnimi

Titina   :  Nun m’hà fattu finiri di parrari!!!Propriu

               chissu ti stava cuntannu!!!

                Moreno..m’ha ddittu ca abbita a Milano,

                ppoi m’ha dittu ca travagghia ddà, cu nà

                grandi ditta internazionale,unni fa u diri-

                -genti…tu mmaggini Rosa!!U dirigenti!!

                Nun ‘nnà statu mai maritatu..Rosa…je’

                schettu ranni comu a mmia,nun sa’ mmai

                vulutu maritari,picchi’m’ha dittu ca i fim-

                -mini milanesi i ttrova tutte sofisticati,e,

                iddu e’ nà pissuna troppo semplici,ppoi

                m’ha dittu macari,cà ntisu riri re so’ colle-

===5===

               -ghi…ca i fimmini siciliani sunu cchiù sin-

               -ceri e cchiù passionali!!!

               Je’…chissa sugnu jù…Rosa!!!!

Rosa   :   Titina….pì sincera…u sacciu jù….ca sì

               troppu sincera,senò nun avissimu spartutu

               a casa ca nì lassò a bon’anima di nostru

               patri ,anzi sì troppu sincirazza,picchì ti

               fidi troppu di tutti..jè ammucchi,cetti voti

               tutti i fissarii ca ti cuntunu!!

               Pero’….stù fattu ca sì passiunali…chista

               nà cosa nova jè ppi mmìa!!!!

Titina   : Passiunali…passiunali sugnu!!!!

              A ppòi ni nnì parramu..per’ora famminni

              iri,se nò a nudda parti arrivu!!!!

Rosa    : ( Dopo l’uscita di Titina,resta per un po’ a bocca aperta,dopo

                      avere scoperto queste insospettabili pensieri nascosti della sorel-

                      la,restando seduta vicino al tavolo,pensando a voce alta)

              Miih!!!E cù ù puteva pinsari ca mè soru jè

              passionali..nà tant’anni mai,,mi nn’ai’addu-

              -natu…uora ca s’ha fattu rannuzza ci stanu

              niscennu l’ugna di fora!!!

              Màh…cu sa’ comu và a finiri stà facenna!!

              ( Nel frattempo,si sente suonare alla porta)

                      Avanti…a porta aperta je’!!!!

===6===

Teresa  : E’..permesso???

Rosa     : Bihhh…Me cummari Teresa c’e’!!!

               Teresa…ma cu ti cci porta ccà a st’orariu?

               Chi vinisti sula..t’accumpagnatu to maritu

               o vinisti a pperi??

Teresa  : A pperi…a pperi aià vinutu…pì parrari

               esclusivamenti cù ttìa!!!

Rosa    :  Rimmi…rimmi…chi c’è quarchi cosa ca

               nun va’?? Non e’ ca tà rrarriatu nautra vo-

               -ta cu tò maritu??O..i tò figghi tà nà ratu

               quarchi collira???Parra…parra!!!!

Teresa  : A quali maritu e figghi…ccà a situazioni

               cchiu’ gravi je’!!!

               Tu..u canusci a mò frati Tanu??

Rosa     : A..comu nun’nu canusciu!!!L’ultima vota

               u visti quannu ci mossi a muggheri…pen-

               -su ,l’annu scussu..quann’erumu o funerali

               Chi cc’ha’ successu??C’avutu quarchi nci-

               -denti???

Teresa  : Macari!!!!

Rosa    :  Allura jè ricuviratu o spitali???

               Chi cch’anà truvatu quarchi tumuri malig-

               -nu???

===7===

Teresa  : A quali tumuri..e..tumuri,chiddu megghiu

               ri mia stà!! nun e’ tumuri je’….AMURI!!

               U svinturatu s’hà mmisu nda testa ca voli

               a TO’ SORU!!!

Rosa   :   A me’…. soru???

Teresa :  Si..si.. a to’ soru!!!Javi na simana ca mi stà

               tinennu ncruci…c’hà vinutu u sbriu ,ca su-

               -lu nun po’ stari,rici ca stà npazzennu pic-

               -chì si voli maritari nautra vota,jè menu

               mali ca picciriddi nunn’ hà n’àvutu!!!

               Rosa…rimmillu tù comu aià ffari…picchi

               comu t’haià rittu prima s’hà mmisu a piz-

               -zica tutti i santi jorni rà matina a sira c’aia

               veniri ccà ppì faravillu sapiri!!!!

               Ahhh….Finalmenti mi luvai stu pisu ddò

               stomicu!! A capitu??? Chissu ta vò ddiri!!

               Mah…Titina ….unn’e’!!!!!

Rosa   :   Teresa…jù aià capitu sulu nnà cosa….ca

               stu pisu c’avevutu supra o stomicu…uora

               m’hà misu a mmia supra a ucca l’amma!!!

               Nun sì nnì parra propriu!!!

               Viri ca mè soru…nunn’e’ a disposizioni di

               nuddu…e..in speciali modu..pì chiddi ca ci

===8===

                veni u sbriu…A capitu??

                E..viri ca mè soru Titina ancora illibata jè!

                Su nun sa maritatu sinu a ora picchì ha

                statu nà scelta so’..e nun ti ricu cchiù nen-

                -ti!!!!

Teresa   : Ma ..picchì ti stà siddiannu accussi’???

                Jù..aià fattu u duviri di nà soru…picchì

                nun pozzu viriri cchiu’ a mè frati ca cu

                ssu’ pinseri ,stà dipirennu ri ggnornu a

                nnautru!!!Rosa..aiutimi tù..mè frati si nnì

                stà gghennu nsuppilu..nsuppilu!!!

Rosa    :   je’…tu…fallu mangiari bbonu…facci

               quattru uova sbattuti a matina…racussì si

               ripigghia!!!!

Teresa  : Rosa..o solitu tò..ti piaci schizzari…viri

               ca jù…sugnu tutti i jorna ndo nfernu!!!

               Jè..ppoi..chi nni sai tu??Ammittemu c’a’

               Titina a cosa nun c’havissi a dispiaceri!!

               Chi nni sai tù???aha!!!

Rosa   :   Pi fariti cuntenta..avvicina cchiù ttardi

               quannu Titina ritorna,picchì uora e’ fora!

               A…propositu di tò frati….chi misteri fa’?

Teresa :  Tanu iàvi nmisteri r’oru!!!Fa l’idraulico!    ===9===

               U sai comu u ceccunu..iavi i manu r’oru!!

Rosa   :   Mih..Teresa nun e’ ri tutti aviri nfrati

               r’oru!!!!!Ah..l’idraulicu fa..mah….!!

               Và bbeni…và bbeni…vattinni tranquilla,

               Ca ppoi viremu unni si vò cucca ssù scec-

               -cu!!!!

               ( Teresa esce,e,Rosa,girando la stanza ,si mette a pensare a

                        voce alta)

                      Mah…vadda c’àià sentiri,avevu l’impres-

               -sioni di canusciri a mè soru Titina,ca or-

               -mai sa vò misu u cori npaci!! Ma quannu

               mai!!Nà nnà simana c’hà nà rrivatu,nò una

               ma ddui proposte di matrimoniu!!

               A mmìa..nun mà cunta giusta!!

               Pi cchissu ogni vvota ca nesci,s’ambilletta

               tutta,e nesci da cascia macari tutti i vistini

               ca si mitteva tant’anni fa!!!

               Cettu…pi ffarisi chiù attraenti!!!

               E..ppòi…chista e’ dossa,e’… passiunali!!!

               Ma ri unni ci vinni!!!!

               Iaiu l’imprissioni ca idda a sapiri pì forza

               di Tanu…l’idraulicu r’oru!!!!!

               ( nel frattempo si sente suonare alla porta,e,Rosa và ad aprire

                        trovandosi davanti la figlia Sara con il marito Salvo )

Sara    :   Ciao..mamà!!!

===10===

Salvo   : Buon giorno …mamà!!!

Rosa    : Bih..i gioia mii ci su’!!!Ma unni statu jennu

              a stura???

Sara     : Mamà..u sai ca oggi è sabatu,pecciò semu

              libberi…e stamu facennu npocu di spisa,

              pecciò…a mà pprufittatu pi viniriti a fari

              nà visita…nun sì cuntenta????

Rosa    : Ma..chi stà ricennu…cettu ca sugnu cunt-

              -enta…anzi…a prossima vota purtati maca-

              -ri e picciriddi,però senza fari ò solitu vos-

              -tru…tuccata e fuga,comu si rici..m’hatà

              stari tutta a jurnata,picchi’nautri ddu jorna,

              pì comu si stanu mittennu i cosi,mi ttruvati

              sula e abbannunata!!!!

              ( Profferendo queste parole,Titina scoppia a piangere,allarmando

                      la figlia e il genero)

Sara   :   Mamà,,,ca successu??Pi ccasu t’hà rrarri-

              -atu cà za’ Titina??Rimmi…rimmi,mamà!!

              Mi stà facennu priuccupari!!!!

Rosa   : Tu..u sai ca jù..nun mi rrarriu cu nuddu!

              Sulu…ca..tò zia Titina,quannu stamatina si

              susiu do lettu,tuttu nda nà vota addivintau

              passionali!!!

Sara    :  Mamà..chi significa..addivintò passionali??

===11===

Rosa  : Significa..ca nà nnà para di jorni a ricivutu,

            nò una ..ma..ddu proposti di matrimoniu !!

            Jè..maliricu ssù jornu di Natali..quannu i tò

            figghi ch’à rrialanu da cassettina…ddocu

            comu si chiama ..u computer??

Sara   : Mamà..jù..nun staiu capennu nenti..chi c’en-

            -tra u computer???

Rosa  : C’entra..c’entra..picchì di tannu cafisiannu

             ..cafisiannu cu ssà cascittina,rici c’hà truva-

             -tu l’anima gemella a Milanu,nù cettu

             Moreno,dirigenti industriali!!!mah!!!!

Sara  :  Jè..ll’autra proposta di matrimoniu..cu je’??

            Ri quali città veni???

Rosa  : L’autra proposta paisana je’..ri ccà vicinu a

            nniautri!!!

            A mmè cummari Teresa..a canusci…nòòò!!

            Stamatina ,s’ha prisintatu ccà,tutta angustia-

            -ta,ppì so frati Tanu,chiddu ca ci mossi a

            muggheri n’annu fa…m’ha dittu ca stu so’

            frati si voli maritari a tò zia Titina…jè nun

            voli sentiri raggiuni,e…dici macari ca mis-

            -chinu,cu ssù pinseri,stà dipirennu di gnornu

            a nnautru!!!A tà capitu ,uora qual è a situazi-

===12===

            -oni??

            Ah..nautra cosa vi vulevu riri, stu Tanu….

            comu misteri fa L’IDRAULICU!!!!!

Sara  : Mih…Mamà,a ddiriti a virità ,mai e ppoi mai

           puteva pinsari ssì cosi da zia Titina!!!!!!

           Certu…nun e’ c’ancora jè na’ picciridda,però

           ti pozzu riri..ca quannu s’arrizzetta,nun ci

           pari l’età ca javi e sa spaci macari cu chiddi

           cchiù picciotte!!

           Però…mamà…nun capisciu picchi’ tu t’an-

           -gustiari!!Iavi nà vita ca rittu sempri…mè so-

           -ru quannu s’assistema!Me soru putissi ttru-

           -vari nu bbonu partitu!!!..pecciò megghiu

           tardi ca mai!!!

           Però..mammà…cunsigghiaccillu…megghiu

           u dirigenti a Milanu..ca l’idraulicu o paisi!!!

           Pi llo menu ddà fa ‘ a signora!!Chi ti nni

           pari ..mamà??

           Salvo!!!Ma tu nenti rici!!!Chi ti nni pari??

Salvo :E..c’aià ddiri..statu facennu tutti cosi vuiautri

           A pinsata bbona jè…u dirigenti a Milanu…fà

           a signora!!..ma picchì tu cu mmia ca sugnu

           carruzzeri..chi fai a squattira.?.A signora stà

===13===

            facennu!!!!

Sara  :  M’ha siccari a lingua quannu t’addumannu

            ncunsigghiu!!!Sì ..sempri u solitu!!!

Rosa :  Uora a vuliti finiri tutti dui di pizzicarivi!!!

            Cettu Sara ..u tò cunsigghiu giustu jè…sulu

            ca su mè soru..sinnì và a Milanu,cù a viri

            cchiu’!!!!

Salvo : Ohuuu…Stati facennu manici e pignati,sen-

            -za sentiri a chidda ca fà u cummogghiu,cioè

            a zia Titina…Idda à dicidiri!!Sara..viri ca sa’

            fattu l’una e niautri ancora a m’assittari a pi-

            -gnata pi mangiari!!Jamuninni ca si fici tad-

            -du!!!

Sara  :  Mamà..niautri ni nnì jemu..picchì quannu

            arriva l’orariu di mangiari..pari ca cch’arriva

            cca’!!!aviri i peri sutta a tavula,Ciao Mamà!

            Fammi sapiri quarcosa!!Ciao..Ciao!!!

Salvo : Arrivederci…mamà!!!

F I N E  I° A T T O

======================

           

===14===

II°  A T T O

====================

( Si apre il sipario,sempre ambientato nel soggiorno dove Titina,è indaffarata

 in attesa del rientro della sorella,tavola apparecchiata per il pranzo,piatti,

 posate e bicchieri,vino ecc.In questo momento Titina fa il suo ingresso con

 borse della spesa,che appoggia in un angolo)

Titina : Ahaa…Stanca motta sugnu!!!A..chissa fila

             o supermercatu!!!

             Stanca sugnu..però Rosa..prima ca ni mit-

             -temu a tavola…nà bellissima nutizia t’haià

             ddari!!!

Rosa  :  Nautra nutizia???Ogni vvota ca tu mi runi

             nutizie…a mmia l’anchi mi tremunu!!

             Avanti…rammi stà bellissima nutizia,je u

             Signuri mà po’ mannari bbona stà vota!!!

Titina : A bella nutizia ..jè..c’ammentra stava facen-

             a spisa,mi sunò u telefoninu..jè..anzetta cu

             era??

Rosa  :  Cù era…cu era??

Titina : Moreno!!!Mi stà facennu nà sorpresa ..Rosa

             si trova all’aeroporto di Catania…jè..a cosa

             cchiù bella….u sai..qual’e’??

             Stà vinennu nsemi a ssò soru!!!

===15===

               Picchì,idda voli canusciri a mmia e tutta a

               nostra famigghia!!!Rosa…nun gnè nà cosa

               bella???

               Piccatu..ca ripartunu dumani sira,datu ca

               lunedì..rientrano a lavoro!!!

               Pecciò…sbrigamunu a mangiari,ci ramu

               nà rizzittata a casa e ppòi n’abbissamu

               niautri!!!

Rosa  :    Titina…finisti di parrari???

               Viri..c’ammìa a testa mi stà girannu!!!

               Nnà capitu …ca nun sugnu cchìui picci-

               -ridda…i nutizii a mmìa m’hà ddari co

               cunta gocci…no..a tipu uraganu!!!

               Assittamuni…a mangiari…prima c’arriv-

               -unu l’ospiti!!!

Titina  :   Si..sì…raggiuni hai…già pi strada sunu

               si stavunu pigghiannu u tassì!!!

               (le due sorelle,prendono posto in tavola,seguite da un minuto

                         di silenzio,mentre pranzano,Titina,vedendo la sorella un po’

                         imbarazzata,le rivolge la parola)

                Rosa…ma..ti staiu virennu troppa pinsi-

                -rusa…chi cc’e’..a soru???

                Cettu..i cosi a nà successu tuttu ndà na’

                vota…ma..a situazioni ca s’à prisintatu,su

===16===

                nunn’à pigghiu a volu uora..mi pozzu

                mettiri u cori npaci!!!

Rosa   :    Titina..nun ti preoccupari…picchì npezzu

                di ricambiu ci l’ai sempri!!

Titina  :    Rosa..ma di quali pezzu di ricambiu stà

                 parrannu???

Rosa    :   Tu…a canusci a mè cummari Teresa,ca

                 iavi nfrati,ca l’annu scussu ristò viduvu,

                 Tanu,ca fà l’idraulicu???

Titina   :   A cummari Teresa…a canusciu..a stu Ta-

                 -nu ca fà l’idraulicu nunn’haia vistu mai!

                 E ppoi..chi cc’entrunu iddi cò riscussu

                 miu???

Rosa    :    C’entrunu…c’entrunu!!!

                 Picchì..propriu stamatina..a cummari Te-

                 -resa,quannu tu erutu fora,ha vinutu ccà,

                 tutta angustiata…priuccupata..ppì ssò fra-

                 -ti Tanu..rici ca nunn’ù po’ssentiri cchiù,

                 pecciò..ha vinutu a dirimi ca so frati stà

                 niscennu pazzu pi ttia!!!

                 Rimmi a virità..Titina..tu nunn’ì sai nenti

                 di stu fattu???

Titina    :   Rosa…jù nenti sacciu di stù fattu!!!

===17===

                 Tu ..u sai ca ti cuntu sempri tutti cosi!!

                 Nà cosa nova è ppì mmìa!!!!

                 Però..ti pozzu riri nnà cosa….ca javi nà

                 para di simana,quannu nesciu,ai’àvutu

                 l’impressioni ca quarcunu,diversi voti…

                 ..passu faceva jù,e..   npassu faceva iddu..

                 Però..Rosa ..tu ggiuru..mai nà mà ncunt-

                 -ratu di facci!!!

Rosa   :     Ecco!!! Ddocu jè a facenna!!!Sugnu sicu-

                 -ra ..ca era iddu ca ti vineva appressu!!!

                 Picchì..nun si po’ spiegare..ca chistu tuttu

                 nnà na vota..sta niscennu pazzu pi ttìa!!

                 Si viri ca è unu affruntulinu e c’ha cunta-

                 -tu a so soru..ca chidda pi facci..lassamu

                 perdiri!!

                 Uora…spurugghiatilla tu….ssà matassa!!

                 ( le due sorelle,dopo aver finito di pranzare,si apprestano a

                           sbarazzare la tavola e Rosa ,porta via i piatti in cucina e

                           Titina resta sola,pensierosa )

Titina   :    Mattri santa…mè soru..mi misi nmmàla

                  confusioni!!!!Nenti…pensu…ca Moreno

                  è chiddu ca fa’ pi mmìa!!!

                  Già canusciu,pi ccomu m’ha scrittu,c’av-

                  -iri ncarattiri bbonu,pari unu dicisu,ca

===18===

                nun s’affrunta di nuddu !!Nun sulu chissu,

                ma jè macari nu dirigenti,e sugnu sicura

                ca varaggna npuzzu di soddi e pozzu stari

                cu n’anca supra all’autra,e..ppi daveru

                pozzu fari a signura altolocata!!!!

                Nenti…nenti..chistu jè chiddu giustu!!!

                L’autru..stu Tanu,ntantu comu nnomu,nun

                mi rici nenti,nunn’havi nenti chi viriri cu

                Moreno…picchì..ri chiddu c’haià ntisu…

                jè affruntulinu…i problemi ci fa spurig-

                -ghiari a so soru e..ppòi jè n’operaiu e su-

                -gnu sicura,ca a casa, mai e ppoi mai po’

                purtari i stissi soddi di nu dirigenti!!!

                Nenti …decisu…Moreno a essiri!!!!

Rosa   :    ( uscendo dalla stanza attigua,già vestita di tutto punto )

                        Titina..chi stà facennu ancora ccà??

                Viri ca jù,già aià fattu a cucina e m’haia

                 vistutu…o vestiti..o ti vò fari ttruvari ra-

                 -ccussì,quannu arrivunu???Moviti!!!

                 ( Titina,trasognante,si avvia nell’altra camera e Rosa resta sola,

                                 aggiustando qua e là il soggiorno )

                             Chissacciu…me soru mi pari mezza allu-

                 -nata…certu..sti cosi …nun e’ ca capita-

                 -nu tutti i jorni!!!

===19===

         Uora…nautru pinseri mi stà furriannu nda

         testa!!!Quannu chisti arrivunu…certu ca nun

         ci putemu parrari a caccarara!!,vogghiu riri in

         dialettu sicilianu!!!!

         Mattri santa…a lingua na mà rrogghiri…a mà

         parrari cu iddi pi fforza ntalianu..mattri..mattri

         nun ci vogghiu mancu pinsari!!!

         A stì cuntinintali c’hàvissi a ppariri ca parra-

         -mu arabu !!!!

         Quannu mai….a nà ssapiri ca jù e mè soru

         troppu struiti semu..a scola c’hàma jutu!!!!

         Nun mi riordu sinu a unni…ma c’hàma jutu!!

         ( Si sente suonare all’ingresso,al chè Rosa scatta all’inpiedi,confusa

               affacciandosi nell’altra stanza,e con voce sommessa chiama la sorel-

               -la )

          Titina !!!Viri ca ccà sunu…fa prestu ..nesci!!

          ( Va ad aprire e compaiono,prima la sorella di Moreno e subito lo

                 stesso Moreno che porta con sé,un piccolo trolley )

Rosa : Prego…accomodatevi…io sono Rosa la sor-

           -ella di Titina!!!

Sofia : Piacere…Io ,sono Sofia..la sorella di Moreno

Moreno:Piacere…Signora…Mi presento..Moreno!!

Rosa :   Prego…accomodatevi..Titina a momenti

             esce..e’ di la’,che si stà arrizzittando!!

             A momenti sarà qui…posso offrire qualche

===20===

               cosa??Un caffè..npoco di rosoliu??

Sofia :    Nenti..non si preoccupi..meglio un caffè,

              ( rivolta al fratello )perché non conosco cosa sia

              questo rosoliu!!!Moreno…tu lo conosci??

Moreno :Mai sentito dire!!!Rasoio???Non si preoc-

               -cupi..signora Rosa,io..la barba la faccio

               tutte le mattine!!!

Rosa    :  ( rivolta alla platea )Ma..chisti ntrunati parunu,u

               sa chi ccosa à nà caputu!!!

               ( Nel frattempo fa il suo ingresso Titina,con un gran sorriso,che

                        si và smorzando man mano che si avvicina agli ospiti,un po’

                        delusa dall’aspetto di Moreno,che,lei aveva sognato,anche dal

                        tipo di nome,un uomo alto,moro e con capelli corvini )

                        Ah..ecco..Titina!!!Titina ecco gli ospiti..

                Presentatevi..nel frattempo vado a prepa-

                -rare il caffè!!!

Titina  :   Eccomi…io sono Titina!!Moreno..Sofia..

                Come state??Spero che avete fatto un bu-

                -on viaggio!!!

Sofia

Moreno  : ( Allunisono )Lungo ma…Ottimo!!!

Sofia      : Quindi lei e’ Teresa..la nuova fiamma di

                 Moreno???

                 Ma si faccia guardare…ma lei e’bellissi-

                 -ma!!!Si giri attorno per favore…ha un

===21===

                 vestitino favoloso…guarda Moreno..co-

                 -me ti sembra??

                  ( Moreno annuisce con la testa )

                          Mai e pòi mai…potevo immaginare,di

                 trovare in Sicilia,donne vestite così eleg-

                 -antemente…Sono veramente meravigli-

                 -ata!!!

                 Sa…e’ la prima volta che vengo in Sicilia

                 e la prima impressione l’hò avuta quando

                 siamo scesi dall’aereo…vedevo gente

                 vestita come a Milano,tutte a parlare con

                 telefonino,donne sole sedute al bar..tanto

                 che ho chiesto a Moreno,se per caso ave-

                 -ssimo sbagliato aeroporto!!!Incredibile!

Titina   :   Senti ..Sofia…

Sofia    :   Le dispiace darmi del lei!!!Sà…al primo

                 impatto..io non uso mai .. dare del tù alle

                 persone,che incontro la prima volta!!!

Titina   :   ( Già,un po’ agitata,ma si trattiene )

                         Senta ..signora Sofia!!Lei e’ milanesa….

                 ..milanesa??Dall’aspetto non mi sembra

                 che sia proprio di Milano!!!

                 Sa..perchè..gliel’ho dico,perché sò che a

                 Milano…i milanesi c’e’ né sono pochis-

===22===

                 -simi!!!!

Sofia    :   Signorina Titina…ma..cosa dice???

                 Io…e mio fratello..siamo milanesi DOC!

                 Siamo nati a Milano..e cè né vantiamo!!

                 ( Moreno,vedendo che il discorso,si stava complicando,inter-

                           -viene )

Moreno :   Và bène..Sofia..glielò puoi dire a Titina,

                  che i nostri nonni erano provenienti dalla

                  Sicilia,da un paesino,che non so dove si

                  trova,se..non ricordo male Valguarnera!!

                  Pero’…Noi siamo nati a Milano!!!!

Titina    :   ( Titina,scaltra,non volendo per il momento incancrenire il

                            discorso,mentre si rode dentro,cerca d’intavolarlo sul faceto)

                  Bène…bène…E come si stà a Milano??

                  Nebbia…traffico..lavoro…..

Sofia     :   Sà.. con la nebbia e il traffico..ormai sia-

                 -mo abituati….per il lavoro cè la passia-

                 -mo..benissimo!!!

                 Moreno ha un buon impiego !!!

                 Io…invece faccio la dirigente per una co-

                 -operativa…Poi… dato che viviamo nella

                 stessa casa,la spesa e’ minima!!!

                 E la spesa..sarà ancora più minima..qua-

                 -ndo vi sposerete,e lei avrai trovato un

===23===

                  buon lavoro!!!

                  ( Titina,al sentire queste ultime parole,sobbalza e cerca d’in-

                             -tervenire,apre la bocca,e resta cosi’per l’entratadi Rosa

                             che stà portando il caffè e biscottini )

Rosa     : Ecco..il caffè e’ pronto..e vi ho portato

               pure dei biscotti d’amaretto,che..sono sicu-

               -ra..non avete mai assaggiato!!!

               Allora…avete già fatto conoscenza??

Sofia   :  Certo..certo..con sua sorella Titina ci sia-

               -mo capiti subito,e’ ..così amorevole e gi-

               -udiziosa,che mio fratello non poteva sce-

               -gliere di meglio!!!

Rosa   :   Io..mi chiamo Rosa e mi piacerebbe….

Teresa :  Rosa..femmiti dd’òcu..ammogghiala ca

               ppòi tu spiegu!!!!

Sofia   :  Cosa ha detto??Non ho capito niente!!!

Teresa :  No..niente ..ho detto,senza offesa per voi,

               mi e’ venuto spontaneo di dire a mia sorel-

               -la,in dialetto,che il caffè e squisito,come

               pure gli amaretti!!!

               Ah…Rosa..stavo pensando...dato che i

               nostri ospiti,hanno fatto un lungo viaggio,

               penso che farà loro piacere di riposare per

               qualche oretta!!Cosa né dite voi???

===24===

Moreno : Sofia…te lo avevo detto,che Teresa e’ una

                donna molto sensibile,mi ha letto nel pen-

                -siero…che né dici tu??

Sofia   :    Ha ragione…davvero..mi sento molto af-

                 -fatigata,forse sarà lo sbalzo della tempe-

                 -ratura,il clima..non sò ..d’accordo!!!

Titina   :    Rosa,falli passare nelle due stanze per gli

                  ospiti ..che lì staranno comodi!!!

Sofia    :    Non vi preoccupate…una stanza sarà

                  sufficiente…sono abituata a dormire nel-

                  -la stessa stanza con mio fratello!!!

                  ( Le due sorelle al sentire queste parole,restano allibite e si

                              guardano in faccia .

                              Rosa ,Moreno e Sofia si recano nell’altra stanza,Titina resta

                              sola,e,rivolta verso la platea si sfoga )

Titina   :      Mincchucchiti!!!A chissa nnà ciaramita

                   pisanti je’!!!M’hà cascatu propriu ccà

                   ndà testa!!!E..cu mà vò gghiri a ddiri!!!

                   Chissu nmazzacani je’!!!!

                   Vaddati…signuri mei,senza vulillu nà

                   quali vài mi misi!!!

                   ( Nel frattempo,Rosa,dopo avere sistemato gli ospiti,rientra

                              nel soggiorno,dove c’è Titina ,che ha finito di sfogare mini-

                              -mamente la propria collera ,uscendo guarda indietro face-

                              -ndo dei segni )

Rosa     :      Titina..mu vòi spiegari uora chi tà suc-

===25===

                 -cessu??...Ammogghiala!!Tagghiala d’ò-

                 -cu!!!Chi fù???Parra!!!

Titina    :  Rosa…iàiu l’imprissioni ca tì purtai l’ac-

                 -qua intra!!!!

                 Ssà mezza pulintuna…viri ca e’ nnà ma-

                 -rascialla e ss’autru mezzu pulintuni di sò

                 frati..je’..nnà scappa vecchia!!

                 U cumanna ..comu a npupiddu!!!

                 Nun sulu chissu…appena scinnìu di ll’a-

                 eriu,ch’avà parsu ca vò scinnutu all’Afri-

                 -ca,e, si maravigghiava can’ un vireva

                          genti c’aneddi ndo nasu!!

                 E..senti st’autra,quannu isti a fari u cafè,

                 quannu visti a mmia,ca trasiu ccà… tutta

                 liganti,sugnu sicura ca iappi nà dilusioni,

                 picchì s’aspittava ca jù ttraseva cu nnu

                 sciallu niuru nda testa!!!

                 E..senti uora a pinultima,picchi’ l’ultima

                 poi tà ricu e chiuru u discussu!!

                 U sai chi mm’ha dittu ..ssà marescialla??

                 Ca quannu ni spusamu,mi ceccunu nù

                 travagghiu raccussì pozzu cuntribuiri e

                 spisi gionaleri can’ à essiri minimi!!!

===26===

                 Uora…ti ricu l’ultima jè…ppòi nun’ni

                 parramu chiu’!!!

                 U sai di quali paisi jè a strippa di sti mila-

                 -nisi???Ca parunu dù esploratori cà nà

                 rrivatu all’Africa???

                 Di Valguarnera …CARRAPIPI!!!

                 A capitu????E…nun t’arrisicari a chia-

                 -malla di tù,picchì chista si senti nà sig-

                 -nura altalucata!!!Assa locu!!!Ri calafici

                 a idda!!!

Rosa   :    Titina…mi stanu carennu i frazza!!!!

                Iù..nun’nàia ntisu parrari tantu,m’appena

                si prisintanu,spicialmenti idda,a vireva ca

                trasiu tutta mponenti,ca nì spugghiava cu

                ll’occhi!!!A ppòì..sù sò frati…mah..meg-

                -ghiu can’ un parru!!!!

                        ( Si sente suonare il campanello d’ingresso ed entra la comare

                          Teresa accompagnata dal fratello Tano )

                TTrasi!!..Titina ..a cummari Teresa je’!!

Teresa  :  Ciao Rosa…bih..futtunati semu..c’e’ ma-

                -cari Titina !!!

                Rosa..Titina..chistu e’ mè frati Tanu,ca ti

                nnà jà parratu stamatina..s’ha pigghiatu

                npocu di curaggiu jè..ha nsistutu ca vule-

===27===

                -va essiri presenti nà stù ncontru!!!

                ( al vedere Tanu,che per l’occasione ha indossato il vestito

                         della festa,quindi elegantemente vestito con cravatta e annessi,

                         le due sorelle rimangono a bocca aperta,alto,capelli brizzolati

                         quindi non aspettandosi una visione simile,si guardano in fac-

                         -ccia,estasiate per un bel po’ )

Rosa   :    Teresa..a’ fattu cchìù ssài do tò duviri!!!

                 Nun mù riurdava bbonu a tò frati..cettu..

                 quannu u visti ò funirali,pareva nautru!!

                 Viri..u dduluri comu stracangia i pissuni!

                  Teresa..comu mi ricisti tù..stamatina ppì

                  ddaveru nfrati r’oru ìài!!!

                  Titina…ma tu nenti rici???

Titina   :     E..cc’àià ddiri!!!Mi pigghiastuvu a sp-

                   ruvvista!!!Cummari Teresa..oggi Rosa

                   mi nnì parrò…mattri santa …troppu cu-

                   -nfunnuta mi staiu sintennu!!!

Tanu     :    Signorina Titina…nun si priuccupassi

                  picchì…jù..cchiù cunfunnutu di lei sug-

                  -nu!!!Iù..nun vuleva ca cosa a vò succe-

                  -riri raccussì!!!

                  M’avissi piaciutu tantu,c’avissi ncuntra-

                  -tu pi strada,senza nuddu,e, forsi avissi

                  statu megghiu!!!

                  Sapi…aià vistu tanti voti,quannu lei nis-

===28===

                -ceva,ma ..mai m’ha puttatu a facci di

               fimmalla!!!Ma nò..picchì era timidu...sulu

               ca mi scantava cà lei s’affinneva!!!

               U sapi ..quantu voti m’haia rusicatu i ma-

               -nu,dopu ca lei scumpareva da mò vista???

               Ogni vvota cà ncuntravu,mi ricevu nda te-

               -sta…uora ciù ricu…uora ciù ricu!!!

               Picchì…do’ primu mumentu c’àià vistu..

               nun c’era cchiu’ ca testa,mi sono innamo-

               -ratu pazzu di lei!!!!

               ( le ultime parole di Tanu,sono seguite da un sospiro di sollievo)

Rosa    :  Mihhh…Titina…ma chista e’ nnà dichia-

               -razioni d’amuri cù tutti i crisma..e..spatti

               ravanti a ddu testimoni oculari!!!

               Titina…ma tu nenti rici???A’ capitu chid-

               -du ca Tanu ti stà dicennu???

               Je’..nnamuratu pazzu di tìa!!!!

               T’ha mmisu u so cori..ndè tò manu!!!!

               C’à…rispunnicci!!!

               Nnù stà virennu nnà facci???

               Viri..ca stà spittannu nnà razia di tìa!!!

               Siiii…o…Nooo!!!!

Titina  :  ( Emozionata,sino all’inverosimile,cerca di rispondere alla

                       sorella,ma,è lacerata dal pensiero dei due ospisti chiusi nella

===29===

              altra stanza,pertanto la sua mente è in mezzo ad una enorme

                     confusione)

              Mi staiu…sintennu a testa ca mi gira!!!

              Ratimi ..minutu di ciatu..picchì chista jè

              a prima vota,ca mi stà succirennu ca qual-

              -cunu mi fa nnà dichiarazioni!!!

              ( dicendo queste parole,guarda la sorella,e, con la testa,le fa

                     segno,che nell’altra stanza ci sono ancora i due ospiti milanesi.

                     Al chè Rosa,chè ha afferrato i segni della sorella ,cerca di bruci-

                     -are le tappe,prima che la cosa degeneri )

Rosa  :   Mè soru ..raggiuni jàvi!!Ramucci npocu di

              tempu,picchì sugnu sicura ca à risposta je’

              pusitiva…Veru Titina????

              Tanu…ti pozzu rari di tu??Uora ca semu

              nfamigghia..mi po’ chiamari Rosa!!!

              Chi ti nnì pari Teresa??

              Certu…u shok..troppu mpruvvisu hà statu

              e mè soru troppu sinsibili jè!!!

              Uora..mentri ca semu ccà…a mà parrari di

              nautru discussu,je’…

              (Teresa travisando il discorso che Rosa s’accinge a fare,intervi-

                       -ene , interronpendola )

Teresa : Rosa..su u riscussu si rifirisci,a casa ca cci

              porta ppì stu matrimoniu,viri ca casa e’ di

              proprieta’ sò,già pajàta,e a metti tutta a dis-

              -posizione di Titina,poi,nun’nì parramu di

===30===

              mmarazzi,linzola…ancora curredu novu….

              novu jàvi!!!

Rosa  :   Teresa!!!Ma..ri unni ti venunu stì pinseri??

              Jù..staiu parrannu di nautra cosa!!!

Teresa : Sintemu..Parra!!!

Rosa    : Parru jù…picchì Titina,pèrora,nun po’ par-

              -rari…Troppu emozioni s’hà pigghiatu og-

              -gi tutti nd’ana vota!!!

              Jù..sugnu troppa sincera,e tù mi canusci!!

              Vi stava ricennu,ca Titina,jucannu cò com-

              -puter,quarchi simana fà,senza vulillo,però,

              a cuntattò nsignore di Milanu,un grosso di-

              -rigente industriale.jè….

Teresa : Ma..picchì Titina…jàvi bisognu di travag-

              -ghiari???

Rosa   :  Ma ti vò stari muta..e mì fai finiri di parrari

              Stù signore..a portu ò cuttu,a pigghiatu a

              simpatia a Titina…e…c’hà vulutu fari nà

              mpruvvisata di prisintarisi ccà!!!

              Nun sulu chissu…hà vinuto macari cu ssò

              soru!!!!

              ( Allarmati da questa notizia , Tanu e Teresa si alzano in piedi,

                       Però è Teresa a prendere la parola )

Teresa :  jè..unni su’???Na quali hotel si cuccunu??

===31===

              Quannu partunu??

Rosa  :   Teresa..nun c’e’ bisognu ca tu ricu!!Tu..ù

              sai,ca pi nnì autri siciliani l’ospite è sacro!!

              Per ora..sunu ndà intra ca stanu ripusannu..

              pòi stasìra si nnì vanu all’hotel..ma iàiu la

              inprissioni..ca stasira stissa..si pigghiunu

              l’aereu pì ritunnari a Milanu e quattru e

              cursa!!!!

Tanu  :  M’ha scusari Rosa,pecciò..chisti a nà partu-

             -tu di Milanu,e…llampa e stampa,stasira,si

             nnì tornanu a Milanu????

Titina : E..và bbè…chi c’è di mali..a mà fattu a can-

            -uscenza,e…chissa a bbàstatu!!!

            Poi…. u sai comu sunu stì cuntinintali!!!!

            ( In questo momento,entra Sofia,con il capo girato da dove è            

                     uscita e rivolta al fratello dietro di sé )

Sofia  : Moreno..chiudi la porta!!!

            ( Girandosi verso gli astanti )

            E’ stato un riposo veramente salutare!!!

            Oh..Moreno…abbiamo delle visite!!

            Signora Rosa…ci vuole presentare queste

            persone???Sono vostri parenti???

Rosa  : No…non sono nostri parenti…saranno nost-

            -ri parenti al più presto!!

===32===

             La signora è mia comare Teresa e il signore

             è Tanu (se a lei il nome Tanu le sembra str-

            -ano o corto,volevo informarla chè questo

             nome si usa in Sicilia per dire Gaetano)!!

Sofia :  Piacere..io sono Sofia e lui è mio fratello

             Moreno!!!

             ( Sofia,sin dall’inizio è rimasta folgorata,dall’aspetto giovanile

                      di Tanu,per cui gli si avvicina facendogli dei complimenti )

             Quindi ..lei è Tanu,..complimenti…lei e’

             molto elegante!!!

             Davvero..questa Sicilia,e’ una sorpresa do-

             -po l’altra,sa..mi deve scusare,ma come hò

             già detto alla signorina Titina,e’ la prima

             volta che vengo in Sicilia!!

Titina :  ( Rivolta alla platea ) E’……ll’ultima!!!!!

Teresa :Sai..Rosa niautri nun vvì vulemu disttubbari

             …vinemu nautru jornu!!!Aviti ospiti!!

Rosa  :  Teresa..Tanu..unni stati jennu???assittativi

             dd’ocu..ca à festa uora stà ncuminciannu!!!

             Nun’né ca vi vuliti peddiri u focu ri S.Lucia

             Chistu cchiù megghiu jè!!!

Sofia  : Io…veramente non ho capito,nemmeno una

             parola di quello che avete detto!!Tu..More-

             -no hai capito qualcosa??

===33===

Moreno: Veramente..io ho capito soltanto,Tanu,Te-

               -resa e Lucia!!!!

Sofia    : E..questa Lucia..e’ un’altra parente???

Rosa    : Lucia…e’ una parente di tutti e forse anche

              di lei,signora Sofia,e, di suo fratello!!!

Sofia  :  Senta signora Rosa,intanto,io..sono signo-

             -rina,non mi sono mai sposata!!!

             Però..le dispiacerebbe se cambiassimo dis-

             -corso!!!Poco fà,parlando con mio fratello..

             gli dicevo,chè,sarebbe piacevole per noi se

             uscissimo un po’,e ,potere vedere qualcosa

             in giro!! E..ora che ho visto questo baldo

             signore,Tanu..vero??Mi potrebbe accompa-

             -gnare per mostrarmi la città!!!

             Tu..Moreno…puoi restare qui..con Titina,

             Rosa e l’altra signora,chè non stò ricordan-

             -do il nome!!!

Titina  :Unni!!!!Quannu!!!!Nun ssì nnì parra prop-

             -riu,ma vadda chissa…chè bbedda!!!

Rosa    :Titina…parricci ntalianu…chisti nenti ca-

             -pisciunu!!!!

Titina  :CCì parru comu vogghiu jù..sù nun’nù ca-

             -pisciunu cciù fazzu capiri jù!!!!

===34===

            Signo..rina Sofia,sicuramente,lei non hà

            capito un fico secco,di questo piccolo dia-

            -logo,chè,ho avuto con mia sorella!!!

            Ora in poche parole le faccio la traduzione

            letterale di tutte le parole!!!

            Deve sapere che la natura di noi siculi è uni-

            -ca,siamo sinceri,cordiali,amichevoli con tu-

            -tti…siamo ospitali con i forestieri,entriamo

            subito in confidenza con quelli che lò meri-

            -tano,e tutti ci vogliono bene,senza condizi-

            -one!!!

Sofia  : Penso che lei,abbia travisato i nostri compo-

            -rtamenti e abbia capito male!!!

            Sà…noi del nord abbiamo un’altra mentalità

Titina :E..propriu dd’ocu casca u’ sceccu!!

           Mentalità..e’ una cosa..ma rapporti umani

           sono tutt’altra cosa,dove con quella sua testa

           non arriverà mai!!!

           Uora sennu jù,figghia di bbona matri…(mi

           scusi se ogni tanto intercàlo qualche parola

           in dialetto,mi serve soltanto per rafforzare il

           discorso )…quindi come le stavo dicendo :

           n°1..Quando lei è entrata in questa casa,lei si

===35===

          è subito alterata perché le davo del TU !!

          n°2..Ha detto che quando siete arrivati pensa-

          -va di avere sbagliato aeroporto,perché quello

          che vedeva in giro,le persone o cose erano

          uguali a quelle di Milano!!!

         Pensava forse di essere atterrata nella giungla?

         n°3..Quando,io sono uscita dalla mia camera,

         ho subito letto nella sua faccia il disappunto!!

         Pensava forse di vedere una Titina,vestita di

         nero e shalle in testa ,tipo talebana???

         n°4..Questa è la penultima osservazione sui

         suoi comportamenti!!!

         Il lavoro a Milano?..desidero informarla che io

         e mia sorella viviamo di rendita…abbiamo

         uliveti e oranceti,che,non ha neanche idea do-

         finisce il confine ,ca mancu ..co binolucu u

         viri!!!!

         n°5..Questa è l’ultima osservazione,ca ppòi jè

         a cchiù ddossa di tutte!!!

         Aveva messo,appena l’hà visto,gli occhi su di 

         Tanu,…quant’è elegante…questo baldo signo-

         re,ci facciamo una passeggiatina!!!

         Mi dice a mè:Tu Moreno ,resta dentro con Ti-

===36===

            -tina (e ccà vò ffari u panicottu ccù cchissu

            can’ un parra..nun dici nenti jè u ssetta unni

            voli idda) Certo la signorina ,bisogna anche

            capirla,ha sentito l’odore del maschio siculo

            e se lò voleva incartare e portarselo in conti-

            -nente!!!!

            Questo..carissima sig..norina Sofia e’ stato

            il suo più grande errore!!!!

            Perciò…chiudiamola qui…e..questa menta-

            -lità la coltivi a Milano..dove la capiscono!!

            Ora…tranquilli..tranquilli (pigghiativi i ba-

            -gattelli),le vostre cose e andate di corsa a

            prendere l’ultimo aereo che parte stasera!!!

Sofia : (mentre gli astanti ,sorpresi e festanti battono le mani al discorso

                  di Teresa,che si siede,emettemdo un sospiro di sollievo )

            Incredibile!!!Moreno..hai sentito tutte queste

            parole offensive verso tua sorella????

            Non rimango un minuto di più,in questa casa

            Prendi la valigia di là..fai presto..mi sento

            soffocare,andiamo via…ma dove mi hai por-

            -tato??Moreno parla…parla!!!

Rosa  : Senta signorina Sofia..se lei aspetta che suo

            fratello parla..ccà intra mori..picchì affuga-

            -gamu niautri chè nostri mani!!!

===37===

             Lei si è permessa di offenderci dentro la

             nostra casa,si credeva che fossimo dei sel-

             -vaggi??Ma ricordatevi solo una cosa,meno

             male ,ca tutti i continentali sono bravissimi

             ad eccezione di voi due…che sì…… siete

             nati a Milano ma siete gli ultimi rifiuti di

             Valguarnera..CARRAPIPANI SITI!!!!!!

             ( Teresa,Tanu e Titina esplodono in un fragoroso applauso,ment-

                     -re,Sofia e Moreno guadagnano,correndo l’uscita )

                     ( Titina s’abbraccia con Tanu e Rosa s’abbraccia con Teresa)

( SI CHIUDE IL SIPARIO)

F I N E

PERSONAGGI

Rosa  (sorella maggiore )

Titina ( sorella minore )

Teresa ( comare di Rosa )

Tanu ( fratello di comare Teresa )

Sara ( figlia di Rosa )

Salvo ( marito di Sara )

Moreno ( dirigente di Milano )

Sofia ( sorella di Moreno )

Carmelina ( domestica )

Commedia in due atti scritta da Umberto Amato

       *

              Nota dell'autore:Si prega prima della rappresentazione,di volermi informare della data e

                                        del luogo per potere assistere come spettatore

                                        Tel.0931-35201 cell.3420556144

                                                   

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 7 volte nell' arco di un'anno