I Ru Soru


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mhd-01/www.ateatro.info/htdocs/wp-content/themes/consulting/partials/content-post_details.php on line 8

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /home/mhd-01/www.ateatro.info/htdocs/wp-content/themes/consulting/partials/content-post_details.php on line 8

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mhd-01/www.ateatro.info/htdocs/wp-content/themes/consulting/partials/content-post_details.php on line 9

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /home/mhd-01/www.ateatro.info/htdocs/wp-content/themes/consulting/partials/content-post_details.php on line 9
Stampa questo copione

I RU’ SORU

=====di Umberto Amato========

(Abitazione in cui vivono due sorelle sole,la più giovane non si è mai sposata

la più anziana ,vedova del marito morto alcuni anni prima,vive nella stessa casa della sorella,sebbene abbia due figlie sposate con prole e ripete sempre

che le piace vivere nella stessa casa della sorella,perché si sente a suo agio ,

La scena inizia con la maggiore affaccendata nei servizi domestici,mentre la

sorella minore stà finendo di prepararsi per uscire, nell’altra stanza )

Rosa : Titina!!! javi ddu uri ca si nficcata ddocu

intra !!!Pari ca ti stài allicchittannu comu su

avissutu a gghiri a nnà festa !!!!

Viri ca l’ufficiu postali chiuri a mmanzion-

-nu!!jè nun’e’ c’aspettunu a ttia!!!

Uoggi

sabbutu je’!!!A ppòi u sai ri unni a

passari!

Titina : ( Uscendo dalla stanza attigua,con borsa ed


elegantemente vestita

Rosa,sacunnu i tia…a vò nesciri che

panto-

-fole!!!Fora staiu jennu!!E..quannu

nesciu

nun vvogghiu iri in giru comu na pillirina!!

Nun vogghiu fari parrari a nuddu!!!

Mi dispiaci sulu ca nun ch’aia’

pinsatu qua-

-nnu iera chiu’ picciotta!!

Nun aià chiusu occhiu tutta a notti!!

Aià pinsatu ca, prima di sintirimi i

peri frid-

-di,aià cangiari vita,specialmenti

quannu

sentu tanti complimenti ne mè confronti!!

===2===

Rosa : Je’..cù ti fici ssì complimenti,ca nun’nesci

mai,picchì di quannu tò niputi


t’arrialò ssà

cascittina di computer,passi tutta a

jurnata

a cafisiari dd’òcu!!!!

Titina : Je’..propriu chissu ..m’ha d’aputu l’occhi!!

Tu..mai..e poi..mai..ti poi mmagginari qua-

-ta ggenti po’ canusciri na ssà cascittina!!

Si fanu cchiù canuscenzi dd’ocu

..ca na

piazza dd’ò paisi!!Nun sulu..tutti i

desideri,

tutti l’aspirazioni venunu a galla,megghiu

di quannu ti cunfessi ccò parrinu!!! Rosa : A chista na’ novita’jè!!!Peccio’ tu ti cunfe-

-ssi,macari cu ggenti ca nun canusci??

Titina ..arrusbbigghiti!!!Viri ca je’

troppu


periculusu a mittiriti cu ggenti can’un can-

-usci!!!Ni’..leggi i giunnali..a televisioni

chiddu ca succeri tutti i jiorni???? Titina : Rosa …a soru..ma tu chi pensi ..ca pì l’eta’

ca iaiu..addivintaiu sciamunita??? Viri ca ancora a testa supra e spaddi

ci l’aiu

Prima di rapiri u mò cori cu quarcunu…..

..ju’..fazzu interrogatori di terzo gradu,ppì

sapiri morti e passioni di tutti chiddi ca mi

===3===

cuntattunu!!!

Finalmenti…propriu a simana

passata pari

c’avissi statu a vota bbona!!! Rosa : ( incuriosita)Chi fu’???Chi successi???


Titina :  Moreno….si chiama!!!Quannu

ntisi ssù

nnomi…m’ha cririri…a soru..m’arrizzanu

i capiddi e tutta a peddi..ppì l’emozioni…

..nnomu raccussì bellu e fantasiusu

nun ao’

ntisu mai na mò vita!!!

Mi sinteva na n’isola tropicale e

gia’ mù

mmagginava comu nà pirsuna bruna ab-

bronzata,bella..jè arristai ca ucca aperta qu-

-annu mi scrissi c’aveva a stissa eta’ mìa!!

Tu’mmaggini ..Rosa…

Rosa  : Mù mmagginu!!!Mu

mmagginu..Titina ù

stàiu virennu rà tò facci..jè ri ll’occhi ca ti

scintillunu!!!Mi stà parennu


nautra!!!Cettu,

dopu tantu digiunu,,,,!!!!!

Titina : Rosa…a soru..tu cunfidu a ttia…a chissa

fami cà m’hà vinutu!!!! Cettu…sinu a ora…tutti i cuntatti à

nà statu

a palori scritti…ma…ti pozzu riri ca nà mà

rittu tuttu…iddu m’hà cuntatu a storia so’ e

===4===

jù c’haià cuntatu tutta a storia

mia!!!

Rosa..nà cosa sula aià capitu…

iddu jè

nnamuratu pazzu di mia…e…jù

sugnu

cchiù cotta di iddu!!!!

Rosa : Titina…levala do focu…prima c’addiven-

-ta sfatta!!!arraggiuna cu mmia!!!!


Ssù Moreno..unni stà di casa…chi

travag-

-ghiu fa?? Ha statu maritatu??Javi

figghi?

Com’e’ cumminatu???

Tu stàiu ricennu..picchì tu sì me

soru,e,jù

ti vogghiu bbeni!!!!Hà capitu? Rispunnimi

Titina : Nun m’hà fattu finiri di parrari!!! Propriu

chissu ti stava cuntannu!!! Moreno..m’ha ddittu ca abbita a

Milano,

ppoi m’ha dittu ca travagghia ddà,

cu nà

grandi ditta internazionale,unni fa

u diri-

-genti…tu mmaggini Rosa!!U dirigenti!!

Nun ‘nnà statu mai

maritatu..Rosa…je’

schettu ranni comu a mmia,nun sa’


mmai

vulutu maritari,picchi’m’ha dittu

ca i fim-

-mini milanesi i ttrova tutte sofisticati,e,

iddu e’ nà pissuna troppo semplici,ppoi

m’ha dittu macari,cà ntisu riri re

so’ colle-

===5===

-ghi…ca i fimmini siciliani sunu cchiù sin-

-ceri e cchiù passionali!!!

Je’…chissa sugnu jù…Rosa!!!!

Rosa  :  Titina….pì sincera…u sacciu

jù….ca sì

troppu sincera,senò nun avissimu

spartutu

a casa ca nì lassò a bon’anima di

nostru

patri ,anzi sì troppu sincirazza,picchì ti


fidi troppu di tutti..jè ammucchi,cetti voti

tutti i fissarii ca ti cuntunu!! Pero’….stù fattu ca sì passiunali…

chista

nà cosa nova jè ppi mmìa!!!!

Titina  : Passiunali…passiunali sugnu!!!!

A ppòi ni nnì parramu..per’ora famminni

iri,se nò a nudda parti arrivu!!!!

Rosa : ( Dopo l’uscita di Titina,resta per un po’ a boccaaperta,dopo

avere scoperto queste insospettabili pensieri nascosti

della sorel-

la,restando seduta vicino al tavolo,pensando a voce

alta)

Miih!!!E cù ù puteva pinsari ca mè

soru jè

passionali..nà tant’anni mai,,mi nn’ai’addu-

-natu…uora ca s’ha fattu rannuzza

ci stanu

niscennu l’ugna di fora!!! Màh…cu sa’ comu và a finiri stà

facenna!!


( Nel frattempo,si sente suonare alla porta

Carmela!!!oh Carmilina…nnà ntisu sunari???O viri

cu je’!!!

=====6======

Carm. : Cu je’ ca sona??Ju’ nenti aia’ ntisu!!! Rosa : Chista cchiu’ sudda ri nà campana je’!!A matina stup-

-patilli ss’aricchi!!!NDA PORTA….NDA

PORTA..!!!

o viri cu je’..moviti!!!

Carm. : Aià capitu …signura Rosa..cu ssì vuci mi stunau a

testa!!!(Carmela và ad aprire.e,prima di fare entrare le persone,sirivolge a Rosa)

Signura Rosa…e’ so cummari Teresa..chi

fazzu..a

pozzu fari ttrasiri???

Rosa : Chi facemu ??A lassamu stari ddocu??Ca falla ttrasiri!

Teresa

: E’..permesso???

Rosa

: Bihhh…Me cummari Teresa

c’e’!!!

Teresa…ma cu ti cci porta ccà a


st’orariu?

Chi vinisti sula..t’accumpagnatu to

maritu

o vinisti a pperi??

Teresa : A pperi…a pperi aià vinutu…pì parrari

esclusivamenti cù ttìa!!!

Rosa : Rimmi…rimmi…chi c’è quarchi cosa ca

nun va’?? Non e’ ca tà rrarriatu nautra vo-

-ta cu tò maritu??O..i tò figghi tà

nà ratu

quarchi collira???Parra…parra!!!! Teresa : A quali maritu e figghi…ccà a situazioni

cchiu’ gravi je’!!!

Tu..u canusci a mò frati Tanu??

===7===

Rosa     : A..comu nun’nu canusciu!!!

L’ultima vota

u visti quannu ci mossi a muggheri…pen-


-su ,l’annu scussu..quann’erumu o

funerali

Chi cc’ha’ successu??C’avutu quarchi nci-

-denti???

Teresa

: Macari!!!!

Rosa

: Allura jè ricuviratu o spitali???

malig-

Chi cch’anà truvatu quarchi tumuri

-nu??

Teresa : A quali tumuri..e..tumuri,chiddu megghiu

ri mia stà!! nun e’ tumuri je’….AMURI!!

U svinturatu s’hà mmisu nda testa

ca voli

a TO’ SORU!!! Rosa : A me’…. soru???

Teresa : Si..si.. a to’ soru!!!Javi na simana ca mi stà

tinennu ncruci…c’hà vinutu u sbriu ,ca su-


-lu nun po’ stari,rici ca stà npazzennu pic-

-chì si voli maritari nautra vota,jè

menu

mali ca picciriddi nunn’ hà n’àvutu!!!

Rosa…rimmillu tù comu aià ffari…picchi

comu t’haià rittu prima s’hà mmisu

a piz-

-zica tutti i santi jorni rà matina a

sira c’aia

veniri ccà ppì faravillu sapiri!!!!

===8===

Ahhh….Finalmenti mi luvai stu

pisu ddò

stomicu!! A capitu??? Chissu ta vò

ddiri!!

Mah…Titina ….unn’e’!!!!!

Rosa : Teresa…jù aià capitu sulu nnà cosa….ca

stu pisu c’avevutu supra o stomicu…uora


m’hà misu a mmia supra a ucca l’amma!!!

Nun sì nnì parra propriu!!! Viri ca mè soru…nunn’e’ a

disposizioni di

nuddu…e..in speciali modu..pì chiddi ca ci

veni u sbriu…A capitu??

E..viri ca mè soru Titina ancora illibata jè!

Su nun sa maritatu sinu a ora

picchì ha

statu nà scelta so’..e nun ti ricu cchiù nen-

-ti!!!!

Teresa : Ma ..picchì ti stà siddiannu accussi’???

Jù..aià fattu u duviri di nà soru…

picchì

nun pozzu viriri cchiu’ a mè frati

ca cu

ssu’ pinseri ,stà dipirennu ri


ggnornu a

nnautru!!!Rosa..aiutimi tù..mè

frati si nnì

stà gghennu nsuppilu..nsuppilu!!!

Rosa    :  je’…tu…fallu mangiari bbonu…

facci

quattru uova sbattuti a matina…

racussì si

ripigghia!!!!

===9===

Teresa : Rosa..o solitu tò..ti piaci

schizzari…viri

ca jù…sugnu tutti i jorna ndo

nfernu!!!

Jè..ppoi..chi nni sai tu??

Ammittemu c’a’

Titina a cosa nun c’havissi a dispiaceri!!

Chi nni sai tù???aha!!!

Rosa : Pi fariti cuntenta..avvicina cchiù ttardi

quannu Titina ritorna,picchì uora e’

fora!


A…propositu di tò frati….chi

misteri fa’?

Teresa : Tanu iàvi nmisteri r’oru!!!Fa l’idraulico!!

U sai comu u ceccunu..iavi i manu

r’oru!!

Rosa : Mih..Teresa nun e’ ri tutti aviri nfrati

r’oru!!!!!Ah..l’idraulicu fa..mah….!!

Và bbeni…và bbeni…vattinni tranquilla,

Ca ppoi viremu unni si vò cucca

ssù scec-

-cu!!!!

( Teresa esce,e,Rosa,girando la stanza ,si mette a

pensare a

voce alta)

Mah…vadda c’àià sentiri,avevu

l’impres-

-sioni di canusciri a mè soru Titina,ca or-

-mai sa vò misu u cori npaci!! Ma


quannu

mai!!Nà nnà simana c’hà nà rrivatu,nò una

ma ddui proposte di matrimoniu!! A mmìa..nun mà cunta giusta!! Pi cchissu ogni vvota ca

nesci,s’ambilletta

==10==

tutta,e nesci da cascia macari tutti i

vistini

ca si mitteva tant’anni fa!!! Cettu…pi ffarisi chiù attraenti!!! E..ppòi…chista e’ dossa,e’…

passiunali!!!

Ma ri unni ci vinni!!!!

Iaiu l’imprissioni ca idda a sapiri pì

forza

di Tanu…l’idraulicu r’oru!!!!!

( nel frattempo si sente suonare alla porta,e,Rosa và

ad aprire

trovandosi davanti la figlia Sara con il marito

Salvo )


Sara    :  Ciao..mamà!


Salvo  : Buon giorno …mamà!!!

Rosa           : Bih..i gioia mii ci su’!!!Ma unni

statu jennu

a stura???

Sara : Mamà..u sai ca oggi è sabatu,pecciò semu

libberi…e stamu facennu npocu di

spisa,

pecciò…a mà pprufittatu pi viniriti

a fari

nà visita…nun sì cuntenta???? Rosa : Ma..chi stà ricennu…cettu ca sugnu cunt-

-enta…anzi…a prossima vota purtati maca-

-ri e picciriddi,però senza fari ò solitu vos-

-tru…tuccata e fuga,comu si rici..m’hatà

stari tutta a jurnata,picchi’nautri ddu jorna,

pì comu si stanu mittennu i cosi,mi

ttruvati


sula e abbannunata!!!!

==11==

(Profferendo queste parole,Titina scoppia a piangere,allarmando

la figlia e il genero)

Sara : Mamà,,,ca successu??Pi ccasu t’hà rrarri-

-atu cà za’ Titina??Rimmi… rimmi,mamà!!

Mi stà facennu priuccupari!!!! Rosa : Tu..u sai ca jù..nun mi rrarriu cu nuddu!

Sulu…ca..tò zia Titina,quannu stamatina si

susiu do lettu,tuttu nda nà vota addivintau

passionali!!!

Sara : Mamà..chi significa..addivintò passionale

Rosa : Significa..ca nà nnà para di jorni a ricivutu,

nò una ..ma..ddu proposti di matrimoniu !!


Jè..maliricu ssù jornu di Natali..quannu i tò

figghi ch’à rrialanu da cassettina…

ddocu

comu si chiama ..u computer??

Sara  : Mamà..jù..nun staiu capennu

nenti..chi c’en-

-tra u computer???

Rosa : C’entra..c’entra..picchì di tannu cafisiannu

..cafisiannu cu ssà cascittina,rici c’hà truva-

-tu l’anima gemella a Milanu,nù

cettu

Moreno,dirigenti industriali!!!

mah!!!!

Sara : Jè..ll’autra proposta di matrimoniu..cu je’??

Ri quali città veni???

Rosa : L’autra proposta paisana je’..ri ccà vicinu a

===12==

nniautri!!!


A mmè cummari Teresa..a canusci…

nòòò!!

Stamatina ,s’ha prisintatu ccà,tutta angustia-

-ta,ppì so frati Tanu,chiddu ca ci mossi a

muggheri n’annu fa…m’ha dittu ca

stu so’

frati si voli maritari a tò zia Titina…

jè nun

voli sentiri raggiuni,e…dici macari

ca mis-

-chinu,cu ssù pinseri,stà dipirennu di

gnornu

a nnautru!!!A tà capitu ,uora qual è a

situazi-

-oni??

Ah..nautra cosa vi vulevu riri, stu Tanu….

comu misteri fa L’IDRAULICU!!!!! Sara : Mih…Mamà,a ddiriti a virità ,mai e ppoi mai


puteva pinsari ssì cosi da zia Titina!!!!!!

Certu…nun e’ c’ancora jè na’ picciridda,però

ti pozzu riri..ca quannu s’arrizzetta,nun ci

pari l’età ca javi e sa spaci macari cu

chiddi

cchiù picciotte!!

Però…mamà…nun capisciu picchi’

tu t’an-

-gustiari!!Iavi nà vita ca rittu sempri…mè so-

-ru quannu s’assistema!Me soru putissi ttru-

-vari nu bbonu partitu!!!..pecciò megghiu

tardi ca mai!!!

==13==

Però..mammà…cunsigghiaccillu… megghiu

u dirigenti a Milanu..ca l’idraulicu o paisi!!!


Pi llo menu ddà fa ‘ a signora!!Chi ti

nni

pari ..mamà??

Salvo!!!Ma tu nenti rici!!!Chi ti nni

pari??

Salvo :E..c’aià ddiri..statu facennu tutti cosi vuiautri

A pinsata bbona jè…u dirigenti a Milanu…fà

a signora!!..ma picchì tu cu mmia ca

sugnu

carruzzeri..chi fai a squattira.?.A signora stà

facennu!!!!

Sara : M’ha siccari a lingua quannu t’addumannu

ncunsigghiu!!!Sì ..sempri u solitu!!!

Rosa : Uora a vuliti finiri tutti dui di pizzicarivi!!!

Cettu Sara ..u tò cunsigghiu giustu jè…sulu

ca su mè soru..sinnì và a Milanu,cù a


viri

cchiu’!!!!

Salvo : Ohuuu…Stati facennu manici e pignati,sen-

-za sentiri a chidda ca fà u cummogghiu,cioè

a zia Titina…Idda à dicidiri!!

Sara..viri ca sa’

fattu l’una e niautri ancora a m’assittari a pi-

-gnata pi mangiari!!Jamuninni ca si fici tad-

-du!!!

Sara : Mamà..niautri ni nnì jemu..picchì quannu

arriva l’orariu di mangiari..pari ca cch’arriva

cca’!!!aviri i peri sutta a tavula,Ciao

Mamà!

Fammi sapiri quarcosa!!

Ciao..Ciao!!!

Salvo : Arrivederci…mamà!!!


F I N E I° A T T O

======================

===14===

II° A T T O

====================

(Si apre il sipario,sempre ambientato nel soggiorno dove Titina,è indaffarata

in attesa del rientro della sorella,tavola apparecchiata per il pranzo,piatti,

posate e bicchieri,vino ecc.In questo momento Titina fa il suo ingresso con

borse della spesa,che appoggia in un angolo)

Titina : Ahaa…Stanca motta sugnu!!!

A..chissa fila

o supermercatu!!!

Stanca sugnu..però Rosa..prima ca

ni mit-

-temu a tavola…nà bellissima nutizia t’haià

ddari!!!


Rosa : Nautra nutizia???Ogni vvota ca tu mi runi

nutizie…a mmia l’anchi mi tremunu!!

Avanti…rammi stà bellissima nutizia,je u

==15==

Signuri mà po’ mannari bbona stà

vota!!!

Ah..Teresa…aspetta nmunutu!!! Tu

Carmi-

-lina…viri ca tavula cunzata je’…e

datu ca

ja’ parrarri cu mmò soru….vattinni

nda’

intra,picchi’ ri luntanu..r’arreri a porta sac-

-ciu ca ti veni a ntisa!!!

Carm : Ju’ nenti sacciu e…nenti vogghiu sapiri..

Signura Rosa…ju’ i fatti mei mi

fazzu!!

Titina : A bella nutizia ..jè..c’ammentra


stava facen-

a spisa,mi sunò u telefoninu..jè..anzetta cu

era??

Rosa : Cù era…cu era??

Titina : Moreno!!!Mi stà facennu nà sorpresa ..Rosa

si trova all’aeroporto di Catania… jè..a cosa

cchiù bella….u sai..qual’e’??

Stà vinennu nsemi a ssò soru!!!

Picchì,idda voli canusciri a mmia e

tutta a

nostra famigghia!!!Rosa…nun gnè

nà cosa

bella???

Piccatu..ca ripartunu dumani sira,datu ca

lunedì..rientrano a lavoro!!! Pecciò…sbrigamunu a mangiari,ci

ramu

nà rizzittata a casa e ppòi


n’abbissamu

==16==

niautri!!!

Rosa :  Titina…finisti di parrari??? Viri..c’ammìa a testa mi stà

girannu!!!

Nnà capitu …ca nun sugnu cchìui

picci-

-ridda…i nutizii a mmìa m’hà

ddari co

cunta gocci…no..a tipu uraganu!!!

Assittamuni…a mangiari…prima

c’arriv-

-unu l’ospiti!!!

Titina : Si..sì…raggiuni hai…già pi strada sunu

si stavunu pigghiannu u tassì!!!

(le due sorelle,prendono posto in tavola,seguite da

un minuto

di silenzio,mentre pranzano,Titina,vedendo la

sorella un po’

imbarazzata,le rivolge la parola)

Rosa…ma..ti staiu virennu troppa

pinsi-


-rusa…chi cc’e’..a soru??? Cettu..i cosi a nà successu tuttu

ndà na’

vota…ma..a situazioni ca s’à prisintatu,su

nunn’à pigghiu a volu uora..mi

pozzu

mettiri u cori npaci!!!

Rosa : Titina..nun ti preoccupari…picchì npezzu

di ricambiu ci l’ai sempri!! Titina : Rosa..ma di quali pezzu di ricambiu stà

parrannu???

Rosa : Tu…a canusci a mè cummari Teresa,ca

==17==

iavi nfrati,ca l’annu scussu ristò

viduvu,

Tanu,ca fà l’idraulicu???

Titina : A cummari Teresa…a canusciu..a stu Ta-


-nu ca fà l’idraulicu nunn’haia

vistu mai!

E ppoi..chi cc’entrunu iddi cò

riscussu

miu???

Rosa         : C’entrunu…c’entrunu!!! Picchì..propriu stamatina..a

cummari Te-

-resa,quannu tu erutu fora,ha vinutu ccà,

tutta angustiata…priuccupata..ppì

ssò fra-

-ti Tanu..rici ca nunn’ù po’ssentiri

cchiù,

pecciò..ha vinutu a dirimi ca so

frati stà

niscennu pazzu pi ttia!!! Rimmi a virità..Titina..tu nunn’ì

sai nenti

di stu fattu???

Titina : Rosa…jù nenti sacciu di stù fattu!!!


Tu ..u sai ca ti cuntu sempri tutti

cosi!!

Nà cosa nova è ppì mmìa!!!! Però..ti pozzu riri nnà cosa….ca

javi nà

para di simana,quannu nesciu,ai’àvutu

l’impressioni ca quarcunu,diversi

voti…

..passu faceva jù,e.. npassu faceva iddu..

Però..Rosa ..tu ggiuru..mai nà mà

ncunt-

-ratu di facci!!!

Rosa : Ecco!!! Ddocu jè a facenna!!! Sugnu sicu-

-ra ..ca era iddu ca ti vineva appressu!!!

Picchì..nun si po’ spiegare..ca chistu tuttu

nnà na vota..sta niscennu pazzu pi

ttìa!!

Si viri ca è unu affruntulinu e c’ha


cunta-

-tu a so soru..ca chidda pi facci..lassamu

perdiri!!

Uora…spurugghiatilla tu….ssà

matassa!!

( le due sorelle,dopo aver finito di pranzare,si

apprestano a

sbarazzare la tavola e Rosa ,chiama carmelina per

portare via

i piatti)

Carmela…oh Carmela…mi

senti?? ma

unni si’???Viri cà mà finutu ri

parrari!!

Veni cca’…aiutimi a sbarazzari

sta’ ta-

-vula!!!Carmela !!ti vò moviri!!!

Nna’ntisu ca stamu aspittannu

genti???

Je’ tantu ci vosi??Gnerutu rarrei

a porta?

Moviti…Moviti!!!

Carm: Aià ntisu …Aia’ ntisu!!Ci pari ca sugnu


sudda???

(Rosa e Carmela,dopo aver sbarazzato tutto sulla tavola escono)

Rosa : Viri ca ju’ mi staiu jennu a cambiari!!!

Titina : Mattri santa…mè soru..mi misi nmmàla

confusioni!!!!Nenti…pensu…ca

Moreno

èchiddu ca fa’ pi mmìa!!! Già sacciu, pi ccomu m’ha

scrittu,c’av-

===18===

-iri ncarattiri bbonu,pari unu

dicisu,ca

nun s’affrunta di nuddu !!Nun sulu

chissu,

ma jè macari nu dirigenti,e sugnu

sicura

ca varaggna npuzzu di soddi e pozzu stari

cu n’anca supra all’autra,e..ppi

daveru

pozzu fari a signura altolocata!!!!


Nenti…nenti..chistu jè chiddu

giustu!!!

L’autru..stu Tanu,ntantu comu nnomu,nun

mi rici nenti,nunn’havi nenti chi

viriri cu

Moreno…picchì..ri chiddu c’haià

ntisu…

jè affruntulinu…i problemi ci fa

spurig-

-ghiari a so soru e..ppòi jè n’operaiu e su-

-gnu sicura,ca a casa, mai e ppoi

mai po’

purtari i stissi soddi di nu dirigenti!!!

Nenti …decisu…Moreno a

essiri!!!!

Rosa : ( uscendo dalla stanza attigua,già vestita di tuttopunto )

Titina..chi stà facennu ancora

ccà??

Viri ca jù,già m’haia


vistutu…o vestiti..o ti vò fari ttruvari ra-

-ccussì,quannu arrivunu???

Moviti!!!

(Titina,trasognante,si avvia nell’altra camera e Rosa

resta sola,

aggiustando qua e là il soggiorno )

Chissacciu…me soru mi pari mezza allu-

-nata…certu..sti cosi …nun e’ ca

capita-

===20===

-nu tutti i jorni!!!

Uora…nautru pinseri mi stà furriannu

nda

testa!!!Quannu chisti arrivunu…certu ca nun

ci putemu parrari a caccarara!!,vogghiu riri in

dialettu sicilianu!!!!

Mattri santa…a lingua na mà rrogghiri…a mà

parrari cu iddi pi fforza


ntalianu..mattri..mattri

nun ci vogghiu mancu pinsari!!!

A stì cuntinintali c’hàvissi a ppariri ca parra-

-mu arabu !!!!

Quannu mai….a nà ssapiri ca jù e mè

soru

troppu struiti semu..a scola c’hàma jutu!!!!

Nun mi riordu sinu a unni…ma c’hàma jutu!!

Uora..am’mentri c’aspittamu,m’ha vinutu

nnù pinseri nnà testa!!!Uora chiamu a Carmi-

-lina ,jè fazzu anticchia ri pratica cu idda a

parrari u talianu!!!

Carmilina..o CARMILINA…vveni ccà

ca tà

jà parrari!!!!

Carm:Si signura Rosa..ccà sugnu!!Hà chiamatu a


mmia??

Rosa :Carmilina!!!Nun mi fari addivintari cchiu’

nirvusa!!!!Na stà casa..cu si chiama Carmili-

===21===

-na???

Carm :Ju’ ..mi chiamu Carmilina!!!Ma… signura

Rosa…picchì stà dumanna??Chi cc’e’ nautra

Carmilina????

Rosa : Lassamu perdiri…chiuremula ddocu,senò mi

scoddu cu si’!!!

T’haià chiamatu,picchì aià fari npocu

di pra-

-tica di talianu,datu ca stanu arrivannu ddù

pirsuni di Milanu..ca..nun capisciunu

nenti

di sicilianu..pecciò ssà pratica mi servi pì


parrari ca lingua di fora,comu parruni

iddi,

prima ca fazzu o ccù mala fiura,pecciò..ju’

parru ntalianu e tu m’ha fari comu n’inter-

-locutora!!!

Carm :C’haià fari ju’???

Rosa :INTERLOCUTORA!!!!U’ capisci l’italianu?

Carm :Signura Rosa…ju’ parru e capisciu,comu mà

nsignò me matri,e…nun sacciu iautri

diavu-

lerii!!Jè..a scola nun c’haià jutu mai!!!sacciu

fari i subizzi da casa..jè chissu m’abbasta!!!

Rosa : Bedda matri!!!E cù mà purtò a chista!!!

Carmilina…tu..nun nà fari nuddu sforzu!!!

Ju’ ti parru ntalianu e tu…a calari


sulu a testa

Hà capitu

===22===

Carm :Va bbeni…haià caputu!!!!

Rosa : jeallura…PREGO…SI

ACCOMODISCA

Lei..signora si accomodisca di qua’…

e lei

Signor Moreno si accomodisca di

la’!!!!

Titina,è di là che si stà arrizzittando e

a

momenti sara’ presente!!!

Cosa posso offrire??Qualcosa da bevere o un

cafe’..a

disposizione..ditemi..ditemi!!!!!

Chi ti nnì pari,Carmilina,comu c’haià

jutu??

Carm: Signura Rosa,nà cosa sulu aià caputu..cafe’e

Titina..l’autri cosi ca dittu..pi mmìa


arabu

ierunu!!!Nun ‘naià caput unenti!!!! Rosa : Và bbeni..va bbeni..Carmilina,forsi picchì

aià parratu n’talianu troppu strittu!!!!

Nun ci fari casu..uora ti ricu nautri

pochi

paroli ntalianu,e, stavota sugnu sicura

ca tu

mi capisci!!!

Si-gnor Mo-re-no,mia so-re-lla,mi hà

pa-rla-

-to mol-to be-ne di lei,pe-ro’mi ra-cco-man-

do a lei…Ti-ti-na,se-bbe-ne e’ schi-tta gran-

-de,e’ tro-ppo stru-ita e mo-sche so-

pra il

na-so non’e fa pa-ssa-re!!!!!

Chi ti nnì pari..Carmilina,pensu ca

capitu

===23===

tutticosi!!!


Carm: Nenti capiu…e..nenti vogghiu capiri!!Mi nnì

Staiu jennu nda cucina a finirimi i

piatti!!!

Rosa : Vattinni…vattinni..ca cu ttìa tempu persu jè

E’..megghiu ca mi ripassu tutti cosi

a mme-

-moria..jè comu veni si cunta!!!

(Si sente suonare all’ingresso,al chè Rosa scatta all’inpiedi,confusa

affacciandosi nell’altra stanza,e con voce sommessa chiama la sorel-

-la )

Titina !!!Viri ca ccà sunu…fa prestu ..nesci!!

Cammilina!!!Unni sì??O rapi a porta!!!

Carm:Cca’ sugnu ..sigura Rosa..chi ffù??? Rosa :O rapi a porta..prima ca l’ospiti si nnì vanu!!

Moviti…moviti!!!

CarmLapre la porta e si rivolge a Rosa)Signura Rosa,c’e’


mmasculu

e nnà fimmina,ca mi parunu ddù straneri,co-

-mu parrunu,aià caputu nnà parola sula…

Titina..ca jà ffari..aià chiamari a signurina

Titina???

Rosa : Ca falli ttrasiri,e..ppòi arritirit nda cucina!!

Moviti!!!

Rosa : Prego…accomodatevi…io sono Rosa la sor-

===24===

-ella di Titina!!!

Sofia : Piacere…Io ,sono Sofia..la sorella di

Moreno

Moreno:Piacere…Signora…Mi

presento..Moreno!!

Rosa : Prego…accomodatevi..Titina a momenti

esce..e’ di la’,che si stà


arrizzittando!!

A momenti sarà qui…posso offrire

qualche

cosa??Un caffè..npoco di rosoliu??

Sofia :    Nenti..non si preoccupi..meglio un

caffè,

( rivolta al fratello )perché non conosco

cosa sia

questo rosoliu!!!Moreno…tu lo conosci??

Moreno :Mai sentito dire!!!Rasoio???Non si preoc-

-cupi..signora Rosa,io..la barba la

faccio

tutte le mattine!!!

Rosa : ( rivolta alla platea )Ma..chisti ntrunati parunu,u

sa chi ccosa à nà caputu!!Schiuma

ri vabba


( Nel frattempo fa il suo ingresso Titina,con un gran

sorriso,che

si và smorzando man mano che si avvicina agli

ospiti,un po’

delusa dall’aspetto di Moreno,che,lei aveva


sognato,anche dal

tipo di nome,un uomo alto,moro e con capelli

corvini )

Ah..ecco..Titina!!!Titina ecco gli

ospiti..

Presentatevi..nel frattempo vado a

prepa-

-rare il caffè!!!

Titina :  Eccomi…io sono Titina!!

Moreno..Sofia..

Come state??Spero che avete fatto

un bu-

-on viaggio!!!

===25===

Sofia

Moreno : ( Allunisono )Lungo ma…Ottimo!!! Sofia : Quindi lei e’ Teresa..la nuova fiamma di

Moreno???

Ma si faccia guardare…ma lei

e’bellissi-

-ma!!!Si giri attorno per favore…

ha un


vestitino favoloso…guarda Moreno..co-

-me ti sembra??

( Moreno annuisce con la testa )

Mai e pòi mai…potevo immaginare,di

trovare in Sicilia,donne vestite

così eleg-

-antemente…Sono veramente

meravigli-

-ata!!!

Sa…e’ la prima volta che vengo

in Sicilia

e la prima impressione l’hò avuta

quando

siamo scesi dall’aereo…vedevo

gente

vestita come a Milano,tutte a parlare con

telefonino,donne sole sedute al

bar..tanto

che ho chiesto a Moreno,se per

caso ave-


-ssimo sbagliato aeroporto!!!

Incredibile!

Titina  :  Senti ..Sofia…

Sofia

:

Le dispiace darmi del lei!!!Sà…al

primo

impatto..io non uso mai .. dare del

tù alle

persone,che incontro la prima

volta!!!

===26===

Titina

:

( Già,un po’ agitata,ma si trattiene )

Senta ..signora Sofia!!Lei e’ milanesa….

..milanesa??Dall’aspetto non mi

sembra

che sia proprio di Milano!!! Sa..perchè..gliel’ho dico,perché

sò che a

Milano…i milanesi c’e’ né sono

pochis-

-simi!!!!

Sofia    :  Signorina Titina…ma..cosa


dice???

Io…e mio fratello..siamo milanesi

DOC!

Siamo nati a Milano..e cè né vantiamo!!

(Moreno,vedendo che il discorso,si stava complicando,inter-

-viene )

Moreno : Và bène..Sofia..glielò puoi dire a Titina,

che i nostri nonni erano provenienti dalla

Sicilia,da un paesino,che non so

dove si

trova,se..non ricordo male Valguarnera!!

Pero’…Noi siamo nati a

Milano!!!!

Titina : ( Titina,scaltra,non volendo per il momentoincancrenire il

discorso,mentre si rode dentro,cerca d’intavolarlo

sul faceto)

Bène…bène…E come si stà a

Milano??

Nebbia…traffico..lavoro…..


Sofia : Sà.. con la nebbia e il traffico..ormai sia-

-mo abituati….per il lavoro cè la

passia-

-mo..benissimo!!!

===27===

Moreno ha un buon impiego !!!

Io…invece faccio la dirigente per

una co-

-operativa…Poi… dato che viviamo nella

stessa casa,la spesa e’ minima!!!

E la spesa..sarà ancora più

minima..qua-

-ndo vi sposerete,e lei avrai

trovato un

buon lavoro!!!

( Titina,al sentire queste ultime parole,sobbalza e

cerca d’in-

-tervenire,apre la bocca,e resta cosi’per

l’entratadi Rosa

che stà portando il caffè e biscottini )


Rosa : Ecco..il caffè e’ pronto..e vi ho portato


pure dei biscotti d’amaretto,che..sono sicu-

-ra..non avete mai assaggiato!!!

Allora…avete già fatto

conoscenza??

Sofia : Certo..certo..con sua sorella Titina ci sia-

-mo capiti subito,e’ ..così amorevole e gi-

-udiziosa,che mio fratello non poteva sce-

-gliere di meglio!!! Rosa : Io..mi chiamo Rosa e mi piacerebbe….

Teresa : Rosa..femmiti dd’òcu..ammogghiala ca

ppòi tu spiegu!!!!

Sofia : Cosa ha detto??Non ho capito niente!!!

Teresa : No..niente ..ho detto,senza offesa per voi,

mi e’ venuto spontaneo di dire a mia sorel-


===28===

-la,in dialetto,che il caffè e squisito,come

pure gli amaretti!!!

Ah…Rosa..stavo pensando...dato

che i

nostri ospiti,hanno fatto un lungo

viaggio,

penso che farà loro piacere di riposare per

qualche oretta!!Cosa né dite voi???

Moreno : Sofia…te lo avevo detto,che Teresa e’ una

donna molto sensibile,mi ha letto

nel pen-

-siero…che né dici tu??

Sofia : Ha ragione…davvero..mi sento molto af-

-fatigata,forse sarà lo sbalzo della

tempe-

-ratura,il clima..non sò ..d’accordo!!!


Titina : Rosa,falli passare nelle due stanze per gli

ospiti ..che lì staranno comodi!!!

Sofia    :    Non vi preoccupate…una stanza

sarà

sufficiente…sono abituata a dormire nel-

-la stessa stanza con mio

fratello!!!

( Le due sorelle al sentire queste parole,restano

allibite e si

guardano in faccia .

Rosa ,Moreno e Sofia si recano nell’altra

stanza,Titina resta

sola,e,rivolta verso la platea si sfoga )

Titina : Mincchucchiti!!!A chissa nnà ciaramita

pisanti je’!!!M’hà cascatu

propriu ccà

ndà testa!!!E..cu mà vò gghiri a

ddiri!!!

Chissu nmazzacani je’!!!!

===29===

Vaddati…signuri mei,senza

vulillu nà


quali vài mi misi!!!

ospiti,rientra

( Nel frattempo,Rosa,dopo avere sistemato gli

nel soggiorno,dove c’è Titina ,che ha finito di

sfogare mini-

-mamente la propria collera ,uscendo guarda

indietro face-

-ndo dei segni )

Rosa

:

Titina..mu vòi spiegari uora chi

tà suc

-cessu??...Ammogghiala!!

Tagghiala d’ò-

-cu !!!Chi fù???Parra!!! Titina : Rosa…iàiu l’imprissioni ca tì purtai l’ac-

-qua intra!!!!

Ssà mezza pulintuna…viri ca e’

nnà ma-

-rascialla e ss’autru mezzu pulintuni di sò

frati..je’..nnà scappa vecchia!! U cumanna ..comu a npupiddu!!! Nun sulu chissu…appena scinnìu

di ll’a-


eriu,ch’avà parsu ca vò scinnutu

all’Afri-

-ca,e, si maravigghiava can’ un

vireva

genti c’aneddi ndo nasu!!

E..senti st’autra,quannu isti a fari

u cafè,

quannu visti a mmia,ca trasiu ccà… tutta

liganti,sugnu sicura ca iappi nà

dilusioni,

picchì s’aspittava ca jù ttraseva cu

nnu

sciallu niuru nda testa !!!

E..senti uora a pinultima,picchi’

l’ultima

===30===

poi tà ricu e chiuru u discussu!!

U sai chi mm’ha dittu ..ssà

marescialla??

Ca quannu ni spusamu,mi ceccunu nù

travagghiu raccussì pozzu


cuntribuiri e

spisi gionaleri can’ à essiri

minimi!!!

Uora…ti ricu l’ultima jè…ppòi

nun’ni

parramu chiu’!!!

U sai di quali paisi jè a strippa di

sti mila-

-nisi???Ca parunu dù esploratori

cà nà

rrivatu all’Africa???

Di Valguarnera …CARRAPIPI!!!

A capitu???? E…nun t’arrisicari a

chia-

-malla di tù,picchì chista si senti

nà sig-

-nura altalucata!!!Assa locu!!!Ri

calafici

a idda!!!

Rosa : Titina…mi stanu carennu i frazza!!!!

Iù..nun’nàia ntisu parrari


tantu,m’appena

si prisintanu,spicialmenti idda,a

vireva ca

trasiu tutta mponenti,ca nì spugghiava cu

ll’occhi!!!A ppòì..sù sò frati… mah..meg-

-ghiu can’ un parru !!!!

( Si sente suonare il campanello d’ingresso ed entra

la comare

Teresa accompagnata dal fratello Tano )

TTrasi!!..Titina ..a cummari Teresa je’!!

===31===

Teresa : Ciao Rosa…bih..futtunati

semu..c’e’ ma-

-cari Titina !!!

Rosa..Titina..chistu e’ mè frati

Tanu,ca ti

nnà jà parratu stamatina..s’ha

pigghiatu

npocu di curaggiu jè..ha nsistutu

ca vule-


-va essiri presenti nà stù ncontru!!!

( al vedere Tanu,che per l’occasione ha indossato il

vestito

della festa,quindi elegantemente vestito con cravatta e annessi,

le due sorelle rimangono a bocca aperta,alto,capelli

brizzolati

quindi non aspettandosi una visione simile,si guardano in fac-

-ccia,estasiate per un bel po’ )

Rosa : Teresa..a’ fattu cchìù ssài do tò duviri!!!

Nun mù riurdava bbonu a tò frati..cettu..

quannu u visti ò funirali,pareva

nautru!!

Viri..u dduluri comu stracangia i

pissuni!

Teresa..comu mi ricisti tù..stamatina ppì

ddaveru nfrati r’oru ìài!!! Titina…ma tu nenti rici???

Titina : E..cc’àià ddiri!!!Mi pigghiastuvu a sp-

ruvvista!!!Cummari Teresa..oggi

Rosa


mi nnì parrò…mattri santa …

troppu cu-

-nfunnuta mi staiu sintennu!!! Tanu : Signorina Titina…nun si priuccupassi

picchì…jù..cchiù cunfunnutu di

lei sug-

-nu!!!Iù..nun vuleva ca cosa a vò

succe-

===32===

-riri raccussì!!

M’avissi piaciutu tantu,c’avissi

ncuntra-

-tu pi strada,senza nuddu,e, forsi

avissi

statu megghiu!!!

Sapi…aià vistu tanti voti,quannu

lei nis-

-ceva,ma ..mai m’ha puttatu a

facci di

fimmalla!!!Ma nò..picchì era timidu...sulu


ca mi scantava cà lei s’affinneva!!!

U sapi ..quantu voti m’haia

rusicatu i ma-

-nu,dopu ca lei scumpareva da mò

vista???

Ogni vvota cà ncuntravu,mi ricevu

nda te-

-sta…uora ciù ricu…uora ciù

ricu!!!

Picchì…do’ primu mumentu c’àià

vistu..

nun c’era cchiu’ ca testa,mi sono

innamo-

-ratu pazzu di lei!!!!

( le ultime parole di Tanu,sono seguite da un sospiro

di sollievo)

Rosa : Mihhh…Titina…ma chista e’ nnà dichia-

-razioni d’amuri cù tutti i crisma..e..spatti

ravanti a ddu testimoni oculari!!!

Titina…ma tu nenti rici???A’

capitu chid-

-du ca Tanu ti stà dicennu???


Je’..nnamuratu pazzu di tìa!!!!

T’ha mmisu u so cori..ndè tò

manu!!!!

C’à…rispunnicci!!!

===33===

Nnù stà virennu nnà facci??

Viri..ca stà spittannu nnà razia di

tìa!!!

Siiii…o…Nooo!!!!

Titina : ( Emozionata,sino all’inverosimile,cerca di

rispondere alla

sorella,ma,è lacerata dal pensiero dei due ospisti

chiusi nell’

altra stanza,pertanto la sua mente è in mezzo ad una

enorme

confusione)

Mi staiu…sintennu a testa ca mi

gira!!!

Ratimi ..minutu di ciatu..picchì

chista jè

a prima vota,ca mi stà succirennu

ca qual-

-cunu mi fa nnà dichiarazioni!!!

( dicendo queste parole,guarda la sorella,e, con la

testa,le fa


segno,che nell’altra stanza ci sono ancora i due ospiti

milanesi.

Al chè Rosa,chè ha afferrato i segni della sorella ,cerca di bruci-

-are le tappe,prima che la cosa degeneri )

Rosa : Mè soru ..raggiuni jàvi!!Ramucci npocu di

tempu,picchì sugnu sicura ca à risposta je’

pusitiva…Veru Titina???? Tanu…ti pozzu rari di tu??Uora ca

semu

nfamigghia..mi po’ chiamari

Rosa!!!

Chi ti nnì pari Teresa?? Certu…u shok..troppu mpruvvisu

hà statu

e mè soru troppu sinsibili jè!!! Uora..mentri ca semu ccà…a mà

parrari di

nautru discussu,je’…

(Teresa travisando il discorso che Rosa s’accinge a

fare,intervi-

===34===


-ene , interronpendola )


Teresa : Rosa..su u riscussu si rifirisci,a casa ca cci

porta ppì stu matrimoniu,viri ca casa e’ di

proprieta’ sò,già pajàta,e a metti tutta a dis-

-posizione di Titina,poi,nun’nì parramu di

mmarazzi,linzola…ancora curredu

novu….

novu jàvi!!!

Rosa : Teresa!!!Ma..ri unni ti venunu stì pinseri??

Jù..staiu parrannu di nautra cosa!!!

Teresa : Sintemu..Parra!!!

Rosa : Parru jù…picchì Titina,pèrora,nun po’ par-

-rari…Troppu emozioni s’hà pigghiatu og-

-gi tutti nd’ana vota!!!

Jù..sugnu troppa sincera,e tù mi canusci!!


Vi stava ricennu,ca Titina,jucannu

cò com-

-puter,quarchi simana fà,senza vulillo,però,

a cuntattò nsignore di Milanu,un grosso di-

-rigente industriale.jè….

Teresa : Ma..picchì Titina…jàvi bisognu di travag-

-ghiari???

Rosa : Ma ti vò stari muta..e mì fai finiri di parrari

Stù signore..a portu ò cuttu,a pigghiatu a

simpatia a Titina…e…c’hà vulutu

fari nà

===35===

mpruvvisata di prisintarisi ccà!!!

Nun sulu chissu…hà vinuto macari

cu ssò

soru!!!!

( Allarmati da questa notizia , Tanu e Teresa si alzano

in piedi,

Però è Teresa a prendere la parola )


Teresa : jè..unni su’???Na quali hotel si cuccunu??

Quannu partunu??

Rosa : Teresa..nun c’e’ bisognu ca tu ricu!!Tu..ù

sai,ca pi nnì autri siciliani l’ospite è

sacro!!

Per ora..sunu ndà intra ca stanu ripusannu..

pòi stasìra si nnì vanu all’hotel..ma

iàiu la

inprissioni..ca stasira stissa..si pigghiunu

l’aereu pì ritunnari a Milanu e quattru e

cursa!!!!

Tanu : M’ha scusari Rosa,pecciò..chisti a nà partu-

-tu di Milanu,e…llampa e stampa,stasira,si

nnì tornanu a Milanu???? Titina : E..và bbè…chi c’è di mali..a mà


fattu a can-

-uscenza,e…chissa a bbàstatu!!!

Poi…. u sai comu sunu stì

cuntinintali!!!!

( In questo momento,entra Sofia,con il capo girato da

dove è

uscita e rivolta al fratello dietro di sé )

Sofia : Moreno..chiudi la porta!!!

( Girandosi verso gli astanti )

E’ stato un riposo veramente salutare!!!

===36===

Oh..Moreno…abbiamo delle visite!!

Signora Rosa…ci vuole presentare

queste

persone???Sono vostri parenti??? Rosa : No…non sono nostri parenti… saranno nost-

-ri parenti al più presto!

La signora è mia comare Teresa e il

signore

èTanu (se a lei il nome Tanu le sembra str-


-ano o corto,volevo informarla chè

questo

nome si usa in Sicilia per dire Gaetano)!!

Sofia : Piacere..io sono Sofia e lui è mio fratello

Moreno!!!

( Sofia,sin dall’inizio è rimasta folgorata,dall’aspetto

giovanile

di Tanu,per cui gli si avvicina facendogli dei complimenti )

Quindi ..lei è Tanu,..complimenti…

lei e’

molto elegante!!!

Davvero..questa Sicilia,e’ una sorpresa do-

-po l’altra,sa..mi deve scusare,ma come hò

già detto alla signorina Titina,e’ la

prima

volta che vengo in Sicilia!!

Titina : ( Rivolta alla platea ) E’……ll’ultima!!!!!

Teresa :Sai..Rosa niautri nun vvì vulemu disttubbari


…vinemu nautru jornu!!!Aviti

ospiti!!

Rosa : Teresa..Tanu..unni stati jennu??? assittativi

dd’ocu..ca à festa uora stà ncuminciannu!!!

===37===

Nun’né ca vi vuliti peddiri u focu ri

S.Lucia

Chistu cchiù megghiu jè!!! Sofia : Io…veramente non ho capito,nemmeno una

parola di quello che avete detto!! Tu..More-

-no hai capito qualcosa??

Moreno: Veramente..io ho capito soltanto,Tanu,Te-

-resa e Lucia!!!!

Sofia           : E..questa Lucia..e’ un’altra

parente???

Rosa           : Lucia…e’ una parente di tutti e

forse anche


di lei,signora Sofia,e, di suo fratello!!!

Sofia : Senta signora Rosa,intanto,io..sono signo-

-rina,non mi sono mai sposata!!!

Però..le dispiacerebbe se

cambiassimo dis-

-corso!!!Poco fà,parlando con mio fratello..

gli dicevo,chè,sarebbe piacevole per

noi se

uscissimo un po’,e ,potere vedere qualcosa

in giro!! E..ora che ho visto questo

baldo

signore,Tanu..vero??Mi potrebbe accompa-

-gnare per mostrarmi la città!!! Tu..Moreno…puoi restare qui..con

Titina,

Rosa e l’altra signora,chè non stò ricordan-

-do il nome!!!


Titina :Unni!!!!Quannu!!!!Nun ssì nnì parra prop-

===38===

-riu,ma vadda chissa…chè bbedda!!!

Rosa :Titina…parricci ntalianu…chisti nenti ca-

-pisciunu!!!!

Titina :CCì parru comu vogghiu jù..sù nun’nù ca-

-pisciunu cciù fazzu capiri jù!!! Signo..rina Sofia,sicuramente,lei non

capito un fico secco,di questo piccolo dia-

-logo,chè,ho avuto con mia sorella!!!

Ora in poche parole le faccio la

traduzione

letterale di tutte le parole!!! Deve sapere che la natura di noi

siculi è uni-

-ca,siamo sinceri,cordiali,amichevoli


con tu-

-tti…siamo ospitali con i forestieri,entriamo

subito in confidenza con quelli che lò

meri-

-tano,e tutti ci vogliono bene,senza condizi-

-one!!!

Sofia : Penso che lei,abbia travisato i nostri compo-

-rtamenti e abbia capito male!!! Sà…noi del nord abbiamo un’altra

mentalità

Titina :E..propriu dd’ocu casca u’ sceccu!! Mentalità..e’ una cosa..ma rapporti

umani

sono tutt’altra cosa,dove con quella sua testa

non arriverà mai!!!

===39===

Uora sennu jù,figghia di bbona matri…(mi

scusi se ogni tanto intercàlo qualche


parola

in dialetto,mi serve soltanto per rafforzare il

discorso )…quindi come le stavo dicendo :

n°1..Quando lei è entrata in questa casa,lei si

è subito alterata perché le davo del TU

!!

n°2..Ha detto che quando siete arrivati pensa-

-va di avere sbagliato aeroporto,perché quello

che vedeva in giro,le persone o cose

erano

uguali a quelle di Milano!!! Pensava forse di essere atterrata nella

giungla?

n°3..Quando,io sono uscita dalla mia camera,

ho subito letto nella sua faccia il disappunto!!


Pensava forse di vedere una Titina,vestita di

nero e shalle in testa ,tipo talebana???

n°4..Questa è la penultima

osservazione sui

suoi comportamenti!!!

Il lavoro a Milano?..desidero informarla che io

e mia sorella viviamo di rendita… abbiamo

uliveti e oranceti,che,non ha neanche idea do-

finisce il confine ,ca mancu ..co binolucu u

viri!!!!

n°5..Questa è l’ultima osservazione,ca ppòi jè

===40===

a cchiù ddossa di tutte!!!

Aveva messo,appena l’hà visto,gli occhi su di

Tanu,…quant’è elegante…questo baldo signo-


re,ci facciamo una passeggiatina!!! Mi dice a mè:Tu Moreno ,resta dentro

con Ti-

-tina (e ccà vò ffari u panicottu ccù

cchissu

can’ un parra..nun dici nenti jè u ssetta unni

voli idda) Certo la signorina ,bisogna

anche

capirla,ha sentito l’odore del maschio siculo

e se lò voleva incartare e portarselo in conti-

-nente!!!!

Questo..carissima sig..norina Sofia e’

stato

il suo più grande errore!!!! Perciò…chiudiamola qui…e..questa

menta-

-lità la coltivi a Milano..dove la capiscono!!

Ora…tranquilli..tranquilli


di Teresa,che si siede,emettemdo un sospiro di

(mentre gli astanti ,sorpresi e festanti battono le mani al

(pigghiativi i ba-

-gattelli),le vostre cose e andate di

corsa a

prendere l’ultimo aereo che parte

stasera!!!

Sofia :

discorso

sollievo )

Incredibile!!!Moreno..hai sentito tutte queste

parole offensive verso tua sorella????

Non rimango un minuto di più,in questa casa

Prendi la valigia di là..fai presto..mi

sento

===41===

soffocare,andiamo via…ma dove mi hai por-

-tato??Moreno parla…parla!!! Rosa : Senta signorina Sofia..se lei aspetta che suo

fratello parla..ccà intra mori..picchì


uffuga-

-gamu niautri chè nostri mani!

Lei si è permessa di offenderci dentro la

nostra casa,si credeva che fossimo

dei sel-

-vaggi??Ma ricordatevi solo una cosa,meno

male ,ca tutti i continentali sono bravissimi

ad eccezione di voi due…che sì……

siete

nati a Milano ma siete gli ultimi rifiuti di

Valguarnera..CARRAPIPANI SITI!!!!!!

(Teresa,Tanu e Titina esplodono in un fragoroso

applauso,ment-

-re,Sofia e Moreno guadagnano,correndo l’uscita )

( Titina s’abbraccia con Tanu e Rosa s’abbraccia con

Teresa)

( SI CHIUDE IL SIPARIO)


F I N E

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 2 volte nell' arco di un'anno