I svinturi ri Babbu Natali!

Stampa questo copione

 

I svinturi

ri Babbu Natali!

(Le disavventure di Babbo Natale)

di Maurizio Nicastro

Commedia brillante

in due atti

in dialetto Ragusano

                 

Personaggi e interpreti

5  uomini e 2 donne

(in ordine di apparizione)

Natale - Babbo Natale

Natalìa - Moglie di Babbo Natale

Natalina - Madre di Babbo Natale

Nonno - Padre di Babbo Natale

Natalino - Figlio di Babbo Natale

Maresciallo

Bartolo – Vedovo di Giarratana

 

La commedia si svolge  nella casa di Babbo Natale

Sul fondo:  porta d’ingresso e una finestra.

Laterali: Porta a destra (camere da letto) e porta a sinistra (cucina)

In scena: un tavolo con una tovaglia lunga che copre i piedi, una credenza, delle sedie,

una poltrona e quadri vari

 raffiguranti gli antenati di Babbo Natale.

La scena si apre con Bartolo (un uomo vestito di nero, occhiali e cappello nero, seduto su una sedia, ha in mano un pacco rosso con un nastro bianco, aspetta impaziente, singhiozza e guarda spesso l’orologio).

Bartolo: Signora babba Natale! O signura!… (entra in scena la moglie di Babbo Natale dalla cucina)

Moglie: Si, si…U sacciu ca lei avi prescia, ma virissi, mò maritu avissa essiri gia ccà, è stranu ca ritarda…

Bartolo: E allura chi dici ca u spiettu ancora?

Moglie: Chi voli ca ci ricu, ma lei voli riri a mia, chi circava ri mò maritu?

Bartolo: E’ na cosa troppu personali (e piange) a quannu a quannu…

Moglie: Ma comu mai…è vistutu ri niuru…è a luttu?

Bartolo: Peggiu! Peggiu, cara signura… (e piange ancora di più)

Moglie: Ma …puozzu fari qualchi cosa, chi sacciu, mi rassi stu paccu re manu ca u viru scomutu….

Bartolo:(gridando) Noo!… Chista ppi mia è na reliquia, a quannu a quannu… (e piange- esce la nonna dalle camere da letto)…abbulau ra finestra!!!

Nonna: Shhh! Shhh! Faciti pianu ca u picciriddu sta durmiennu! Chi succeri, chiè u fattu?

Moglie: Ma …chi sacciu…c’è stu signori c’aspetta a mò martitu…parra stranu!!

Bartolo:(si alza di scatto facenzo spaventare le due donne) Mi ni vaiu!…Basta! Nun cià fazzu acciù r’aspittari!… comu ha fari, comu ha fari!! (ed esce dal fondo – le donne restano allibite) a quannu a quannu…

Nonna: Mi fici scantari, ma qu’era stu cuccu tuttu vistutu ri niuru…

Moglie: Ma …chi sacciu…javi tri uri ca era ccà…ha cianciutu e ha spiccicatu sulu ru paroli, rici c’avia parrari cu tò figghiu e ppò riestu  nun sacciu nenti acciù…

Nonna: Sunu quasi l’unnici e ancora Natali nunn’ha rivatu, nun criru ca ci succiriu qualchi cosa?

Moglie: Speriamu ri no…stu cosa niuru… mi fici venira l’agitazioni…(Si sente rumore di campanelli, motore di slitta e di renne) Aspetta, aspetta ca forsi sta arruvannu (si affaccia alla finestra) Idu, idu è, sta arrivannu…(entra Babbo Natale dopo aver posteggiato la slitta con le renne, porta un sacco pieno di lettere)

BABBO NATALE: Buongiornu, siemu a capu ri matina e sugnu stancu muortu! Fui all’ufficiu re Posti a pigghiari i letterini re picciriddi…ma quanti su…e chistu rui e tri voti o juornu! C’è u diretturi re posti ca sta sciennu pazzu. Pari ca a signorina è in malattia e stanu faciennu sempri straordinariu… U bellu ca si lamenta iddu…e iu c’avissa diri? Sugnu sulu e ha fari tutti cosi iu: ha pigghiari, ha rapiri una ppi una, ha legghiri, ha pigghiari i riali e c’ià cunsinnari …cosa ri nesciri pazzi! Partu ppi cunsinnari nu rialu ‘America e nu rialu dduoppu è ‘n Francia, puoi capita ‘ntà Spagna e puoi ancora ntò Perù… e chié vita ca si po’ fari chista? I poviri renni ci stanu sciennu l’uocci ri ‘ncianu e sugnu cummintu ca nun passanu mancu a prossima revisioni…abbané ca quannu sugnu dassupra c’iaddumu u muturi ausiliariu accussì mischini s’arripuosunu, ma a benzina costa e quantu mi costa, ma e picciriddi nunni puozzu lassari senza rialu ri natali! Ouch! Ouch! (tossisce e si toglie la barba finta – la nonna va in cucina)

Moglie: Quanti voti t’ha diri ca t’ha mettiri a magghia ri lana pisanti, a sciarpa e u cappuottu! U viri comu ti stai cunsumannu! T’ha cautilari, stai attentu, ca se cari malatu tu…

BABBO NATALE: Nun tuccari stu tastu! ‘nta sta casa nuddu ca mi runa na manu! Tu picchì nun ci scruopi, mò matri rici ca nun sapi legghiri, mò patri rici ca si voli gorri a pinsioni e u ta figgiu ppuoi…

Moglie: Lassilu stari o picciriddu, chidu ancora è nicu…

BABBO NATALE: Nicu, Nicu? Javi 35 anni ca mancia a sbafu e oddiu c’avissa fattu qualchi cosa ri buonu; Anzi, unn’è, o ciamalu, sta arrivannu u Santu Natali e ancora siemu ammiennzu a na strata, sta vota u vuogghiu mettiri ‘o cippu, fussi ca fussi a vota bona!

Nonna: (uscendo dalla cucina) Shhh! Shhh! Faciti pianu ca u picciriddu sta durmiennu! Ma c’aviti ca sempri vi pizzuliati?

BABBO NATALE : Cara mamà, trasiti sempri  no mumientu cciù propiziu! E’ possibbili ca un patri nun po’ cumannari o so figghiu! Quannu vi ci mittiti tutti rui, anzi tutti tri, (entra il nonno dalla camera da letto) picchì macari u papà nunn’è ca munna niespuli, siti l’esempiu viventi ri comu s’addurcari ‘n figghiu!

Nonno : (entrando) Chi c’iai ri riri supra ri mia! Sempri ca ti lamienti! E chié nunn’avissa vuliri beni o mà niputiedu?

BABBO NATALE : E siemu tutti! Caru papà, u ta niputieddu è nu sciccuni ranni e avissa capiri ca è arrivata l’ura ri rarimi na manu. Chisti e ‘n mistieri ca nun si po’ scegghiri. Veni tramandatu ri patri a figghiu comu facisti tu ccu mia, comu fici u nannu ccu tia, comu fici u bisnonno ccu…

Nonno: U capì, u capì! Nunn’è ca ti paru rimbambitu, ma u picciriddu ancora nun si senti prontu…

Nonna : U picciriddu ancora nun si senti prontu…

Moglie: Tu ci addumanni cosi ca ancora nunn’è prontu a fari!

BABBO NATALE: Nunn’è prontu a fari??? E quannu po’ essiri prontu secunnu viautri, a 80 anni? A mia ajutu mi servi astura e no quannu sugnu muortu. Curru tutti i notti ri na parti all’autra ro munnu e idu anveci unni va? A discoteca!’nté locali a spassarisi a vita! Oddiu ca mi rassi na manu r’aiutu propria ora ca c’è bisuognu, e cchi puonu pinsari a ghenti!? U figghiu ri babbu Natali… bellu Babbu!

Nonno: Ma u sai ca certi voti t’aiutatu!

BABBO NATALE: Ppi piaciri nun tuccami st’argomentu! Di picca voti c’ha fattu ma anguaiatu cciù ssai ri prima!

Nonna: Na pinsieri, na pinsieri! U picciriddu nunn’u fa ppi mali!

BABBO NATALE: Certu, tu t’uddifienni sempri… comu l’annu scursu ca mi lassau apperi ‘nta vigilia ri Natali…

Moglie: Ma piensi sulu o passatu!

BABBO NATALE: Ma comu piensu sulu o passatu?!? Si purtau a slitta e i renni ppi ghirisinni a ballari nta discoteca, e iu comu a ‘n carciuofilu arristai comu a chidu e m’appa ghiri a pigghiari l’autobus!

Nonna: Ma u picciriddu s’affrunta a nesciri ancora cco calacipitu, a so età! Chi puonu riri i so amici?

BABBO NATALE: E anveci iu? Secunnu viautri Babbu Natali ha nesciri ccu l’autobus! Ma unni mai s’ha visto…ccu tutti di sacchi…u controlluri ancora si fa a cruci cca manu manca!

Nonna: Na pinsieri, na pinsieri!

BABBO NATALE: Ancora na pinsieri! Mi ni cummina sempri una; Vu riurdati…

Moglie: Natali, c’ama fari a notti i Natali a parrari sempri re stissi cosi?

BABBO NATALE: U viriti? Siti viautri ca mo stati arrovinannu!

Nonno: Shhh! Parra pianu ca urrusbigghi!

BABBO NATALE: (piano) E fussi quasi l’ura ca u signurinu s’arrusbigghiassi!

Nonna: Abbané ca ci sugnu iu, ratimi u café ca ciù vaiu a purtari, poviru picciriddu!

Moglie: Tieni, ccà ci sunu macari ru firrincozza, ca ci fanu beni…

Nonno: Eh si, chista è l’età ro sguluppu!

BABBO NATALE: E u zabaglioni nun ciù rati???…E’ inutili, iu m’ammazzu a travagghiari, curru comu a ‘nfuriettu ppa famigghia e tutti l’attenzioni sunu ppi ridu, ppò picciriddu… ca ancora rommi, all’unnici e menza ri matina! (la nonna esce a portare il caffè e i biscotti) Stamu attenti, alli voti è truoppu cauru, ciavissa abbruscari a lingua!

Moglie: Ah, sa lingua quantu parra! U tà figghiu ha capiri, ha circari ri vinirci ‘ncuontru! U sai comu su i giovani moderni…

BABBO NATALE: Ma quali giovani e giovani, astura avissa siri ghià spusatu e patri ri figghi, cu n’attività ppe fatti suoi, comu fici iu a 25 anni!

Nonno: Ma chi vuoi mettiri idu ccu tia? Iddu è intelligenti… ha fari esperienzi, ha sturiari…

Moglie: S’ha laureari…

BABBO NATALE: E ppi purtari i riali e picciriddi ci vò a laurea?

Moglie: Ppi cunsinnari i riali no, ma ppi legghiri i littri ca arrivanu ri tutti i paisi ro munnu, miricani, francisi, turchi…

Nonno: Astriachi!

BABBO NATALE: Si, comu da vota ca o sa chi capìu: perciò partu ppa ‘merica ppi cunsinnari nu rialu a na piccirida ca vulia un puma ri pelusc e mi ci apprisintai cu na slitta cina ri puma ca si mancianu…chi malafiura! A picciridda ancora cianci e nun mi voli virri mancu stampatu ‘nte cartullini!

Nonno: Tu ti  lamienti sempri ma nall’amplessu…

BABBO NATALE: ‘ntà chi? Ntò complessu!

Nonna: (entra dalla camera da letto e rivolta alla moglie di Babbo Natale) Ma quali complessu? Natalinu chi sona u Rock e Rock?

Moglie: Ma quali rock e rock, U papà vulia riri ca nall’insiemi…

Nonno: Facitimi parrari! Vulia riri ca ‘ntò  ..camplessu è nu bravu picciuottu!

BABBO NATALE: E da vota ca du picciriddu, nun m’arriuordu ri unni era, mi circau a pistola cche piombini, iu cià cunsinnai e iddu ri notti e notti c’ià da canciau ccu n u bambolottu,… comu si ciamava u bambolottu?

Moglie: Gegé il ballerino del Lidò!

BABBO NATALE: Gegé il ballerino del Lidò! Viri chi gran malafiura!

Nonno: E chi c’è cosa ca chi c’è! I tiempi cancianu caru Natali, Ogghi è miegghiu nu bambolottu ca na pistola!

BABBO NATALE: Ma è na pistola giocattulu!

Nonna: Sempri na pistola è, e tu u sai ca o tà figghiu sti cosi nun ci piacciunu…e ogni tantu ci piaci fari scherza canciannu i riali…

BABBO NATALE: E va beni, duocu putissi siri r’accuordiu, ma da vota ca ci rissi ri fari agghiustari a slitta e s’inniu ‘ntò maccanicu a farici muntari u turbu cumprissuri ca quannu all’impruvvisu addumai u muturi i renni ppi picca ci carianu i corna ppò scantu!!!

Nonna: Na pinsieri, na pinsieri, u picciriddu nunn’u fici ppi mali…

Moglie: Natali, nun t’ancullariari! Pigghiati stu café e ancumincia a legghiri i letterini, ca sennò quannu ha finiri, mai? U picciriddu ha circari ri capiri, javi i sa cuorpi ri testa comu a tutti i picciuotti, ma ‘nfunnu ‘nfunnu è nu bravu picciuottu…

BABBO NATALE: ‘Nfunnu ‘nfunnu aviri ‘mparu ri corna comu na mannira ri renni!Stu figghgiu nun m’asciurtiau propria!(si accascia sulla poltrona)

Moglie: Zittiti ca sta viniennu, nun’u trattari mali, aviri chié bedu! (entra il figlio con una cuffietta da walkman in testa, balla, è vestito di verde e non di rosso, saluta informalmente)

Nonno: (rivolto al figlio) T’ha rittu iu,…ancora nun si senti maturu ma nall’amplessu…

BABBO NATALE: Ma quali complessu, chistu iavi sulu a musica ca ci arribbumma ‘ntò cirvieddu…? Viriti chié bedu, ancora nunn’è maturu e è virdi ca pari ‘n citrolu! (la nonna va a sistemarlo con cura amorevole)

Nonna: Chié bedu u maniputi, tuttu u sò nannu!

BABBO NATALE: (cercando di dare un ceffone al figlio difeso dalla madre) Vieni ccà, assittiti ccu mia, cerca ri rarimi na manu, mancia pani a trarimientu!

(il figlio non sente perché ha la cuffia e si muove come se ballasse – si sente un sottofondo di musica disco)

Natalino: Comu, comu?

BABBO NATALE: Vieni ccà, assittati e levati sti cosi re uricci ca sennò arrimbambisci sepri cciu sai! (gli toglie la cuffia)

Moglie: Nunn’u maltrattari o picciriddu! Natalinu, assittiti ccò papà e aiutalu. Idu javi abbisuognu ri tia…

Natalino: Okkei Babbo!

BABBO NATALE: (seccato) Sienti Natalinu, tutti mi puonu ciamari “babbo”, ma rittu ri tia mi pari propria na sfuttenza, finiscila prima ca ti rugnu ru scorciacuoddu!

Natalino: Sorry, sorry, bagghiai,… papà!

BABBO NATALE: Eccu, ora ci siemu…rapiemu sti littri, tu pigghiti chidi stranieri e traducili, ma stai attentu… u sai a chi mi riferisciu, nun vulissi perdiri u puostu!

Nonna: E comu si permalusu, sbagghiari è umanu!

BABBO NATALE: Si, ma chistu ri umanu nunn’avi nenti!

Nonno :(alla nonna) Natalina, amuninni, lassamuli travagghiari e picciuotti, iemu a guvirnari i renni…

Nonna: (a Babbo Natale) Natali, m’arraccumannu, nunn’u maltrattari! (escono dal fondo – nella stanza rimangono Babbo Natale, moglie e figlio – Babbo Natale e figlio svuotano un sacco pieno di letterine)

Moglie: Natali, ppi piaciri, cerca ri travagghiari tranquillu, nun fari cianciri o picciriddu, iu vaiu a fari i letta, e tu Natalinu, ppi carità nun cumminari fissarii!

Natalino: Tranquilla, mamà, tranquilla!

BABBO NATALE: Tranquilla, comu u mari ‘n tempesta! Avanti Natalinu, spartiemu sti littri, viriemu se finalmenti ti puozzu amparari u mistieri. Chista è italiana e va ccà, chista è straniera e va ccà. Chista è ri ‘n picciriddu e chista è ri ‘n’anzianu…ha caputu?

Natalino: chista è ri ‘npicciriddu, chista è ri na picciridda, chista è amiricana e chista é… ra mugghieri ro maresciallu!

BABBO NATALE: Natalinu, nun mi interessa ri qué, tu ha mettiri tra chidi re picciriddi, ri l’anziani o re stranieri, nun mi interessa sapiri qué ca scrivi!

Natalino: Si, ma chista è chida ra mugghieri ro Maresciallu ca scrivi ca voli ‘n figghiu…ma niautri chi i putiemu arrialari i figghi?

BABBO NATALE: E chi fiura ci facissi se sciurtiassinu comu a tia?..Sienti, Natalinu, assittiti duocu e ancumincia a tradurri i littri stranieri, lassa stari a mugghieri ro Maresciallu ca chista nunn’è cosa ppi tia, è na cosa truoppu delicata;

Natalino: Si, però…

BABBO NATALE: Si però chi?

Natalino: Se ci putissiti fari fari ‘n figghiu a mugghieri ro maresciallu addivintassiti u Babbu Natali ciù famusu ro munnu!

BABBO NATALE: Natalinu, chidu ca puozzu fari fazzu! ppi sa cosa c’ià pinsari u Maresciallu direttamenti, nun puozzu essiri iu a…

Natalino: Si, ma u parrucu rissi ca è ida ca nunn’i po’ aviri, e u Maresciallu mischinu s’addanna e fa tutti i provi ma nenti… ora viriemu ci piensu iu!

BABBO NATALE:(gli da uno schiaffo sulla nuca) Natalinu, lassa stari e mettiti a travagghiari!(Natalino prende la lettera del Maresciallo e di nascosto la mette in tasca)…E chista chié? Nunn’è na littra normali (la guardano in controluce)

Natalino: Ah, si, iu u sacciu qué!

BABBO NATALE: Tu sai qué? E qué?

Natalino: Bartolu, u nannu ri Giaratana ca … vulia na cosa e iu…c’ià prucurai…

BABBO NATALE: Tu c’ià procurasti? E comu, quannu e picchì? Iu nun sacciu nenti!

Natalino: U sai Babb …papà, quannu tu l’autru juornu eritu malatu, iu mi misi ccà a travagghiari e truvai na littra ca mi fici pena…

BABBO NATALE: Na littra ca ti fici pena?

Natalino: Si, a littra ri Bartolu, u nannu ri Ghiarratana, ca mischinu arristau veduvu…mischinu! (singhiozza forzatamente)

BABBO NATALE: Beh, certu, arristari veduvu è bruttu…

Natalino: a 90 anni…

BABBO NATALE: A 90 anni?!?…e allura?

Natalino: Iu rapii a littra e mi misi a legghiri; Rici ca mischinu, ruoppu n’annu passatu ri quannu sa mugghieri u lassau ancora nun si capacitava ri stari sulu…c’iammancava a sa Carmilina… ca rici ca era na fimmina fucusa…

BABBO NATALE: a 90 anni…fucusa?!…e allura?

Natalino: Allura addumannava a Babbu Natali qualchi cosa ca c’avissa pututu iutari ‘nta stu mumientu ri scunfuortu…

BABBO NATALE: Certu, ‘nta sti casi, na parola ri cunfuortu ri Babbu Natali è importanti… a nostra è na missioni, aiutari a ghenti ca soffri, arrialarici qualchi cosa ca i fa sentiri menu infelici è chidu ca fa ri niautri chidu ca siemu! Bravu Natalinu! ‘nta sti casi piensu ca certi voti iu t’ha sottovalutatu!… e allura?

Natalino: E allura… mi  sprimii i mininci, ci pinsai… arragghiunai…

BABBO NATALE: Bravu, accussì si fa, e puoi?

Natalino: E puoi niscì cca to slitta e ci purtai nu bellu rialu! Ma ora passamu avanti!

BABBO NATALE: Nu bellu rialu? E chi ci purtasti? (espressione felice)

Natalino: (imbarazzato) Ma… nu rialu ca… u fa sentiri…menu sulu!Avanti papà nun pirdiemu tiempu e travagghiamu!

BABBO NATALE: Bravu Natalinu! (intanto entra la moglie con lenzuola in mano) A vistu, (rivolto alla moglie) ogni tantu i cazziati fanu! U ta figghiu finalmenti pari ca sta mittiennu a testa a puostu!

Moglie: Natali, t’ha rittu racci tiempu, seguilu, ca u picciridu è intelligenti, nunn’è comu rici tu!

(intanto entrano i nonni dal fondo e abbracciano il nipote che gioisce)

Nonna: Bravu Natalinu! Bravu ma niputi! E chi facisti, quali buona azioni cumminasti sta vota?

Nonno: (rivolto a Babbo Natale) Aviri ca pianu pianu i cosi si sistemanu? E chi c’è cosa ca chi c’è! Ci voli pacienza… Babbu Natali nunn’è ca nascìu amparatu! Ma chi facisti, chi facisti?

BABBO NATALE: A storia è commoventi e ccà c’è a littra ri ringraziamentu! Ora va liegghiu! (Apre la lettera, tutti sono interessati tranne Natalino che cerca di andarsene, ma i nonni lo trattengono)…Caru Babbu Natali…sugnu Bartolo, u veduvu ri Giarratana! (tutti si compiacciono) Quannu ti scrissi era l’uomminu cciù infelici ra terra picchì avia pirdutu a mò Carmilina, na fimmina ca facìa arrusbigghiari i muorti, tantu era beda e fucusa!

Nonno: Maria mischinu!!!

Nonna: Chistu si ca è amuri! (la moglie accarezza e abbraccia il figlio)

BABBO NATALE: (continua) ‘ntò scunfuortu cciù niuru scrissi a tia ppi circari ri truvari na soluzioni…Certu nun ti putia circari ri fari turnari a mò povira Carmilina…

Moglie: Chistu si ca è un casu difficili…E comu facisti Natalinu?

BABBO NATALE: Aspittati ca continuo:”Iu acciù, ruoppu n’annu, nun riniscia a capacitarimi, quannu all’impruisu, na matina, rintra o furnu ra casa abbitari, truvai u tò rialu, nu scatulu russu cu na scocca bianca!…E chié, pinsai, qualcunu ca mi vò fari nu schierzu? E puoi pinsai a tia, a littra ca t’avia mannatu!

Nonna: Na scatula russa ccu na scocca bianca… che bellu! Continua!

Nonno: Continua!!!

BABBO NATALE: …U pigghiai, u rapii, ligghì l’istruzioni e …all’impruvvisu, ravanti ri mia si materializzau u suonnu ri sti ultimi anni ra mò vita!…

Moglie: Chi belli paroli, mi veni ri cianciri…Continua!

BABBO NATALE: Ora iu, oltri ca arringraziariti, ti vulia circari n’autru favuri, picchì dalla grandi felicità ritruvata passai n’atra vota o cciù ranni scunfuortu!

Nonna: Maria mischinu, e chi ci succiriu ancora? Liegghi, liegghi!

BABBO NATALE: “ Mentri ca ero ‘ntò cciù bellu, ca stava utlizzannu u tà rialu, comu fu e comu nun fu, mi truvai all’impruvvisu senza nenti ‘nté manu, picchì abbulau ra finestra!

Moglie: Ra finestra?

Nonna: Mischinu!

Nonno: E chi potti succerri?

BABBO NATALE: Abbulau ra finestra!!!…Natalinu, (si avvicina serio) ma chi c’iarrialasti o veduvu ri Giarratana?

Tutti: chi c’iarrialasti???

Natalino: C’iarrialai na…

Tutti: Na?

Natalino: Na bambola gonfiabili ccà facci si sa muggheri Carmilina!!! (e scappa per mettersi al sicuro – Babbo Natale cerca di afferrarlo – i nonni e ma madre lo proteggono - tafferuglio in scena)

BABBO NATALE: Ahi risgraziatu e delinquenti!!! M’avia illusu r’aviri ‘n figghiu intelligenti! Ma comu puoi arrialari na cosa i chista???

Natalino: (protetto da tutti) Mi facia pena mischinu!

BABBO NATALE: Luvatammillu re manu sennò finisciu ‘ngalera, Sparisci e nun ti fari virri ri mia! Vattinni!!! (il figlio va in camera da letto)

Natalino: Bagghiai, bagghiai, E chié nun si po’ bagghiari!

BABBO NATALE: (affranto si siede sconsolato) Hama fattu progressi: prima gegé il ballerino del lidò, ora na bambola…gonfiabili!!! Ma comu si fa, ci vò curagghiu! Poviru vicciarieddu!

Nonno: (incuriosito) E chi c’è cosa ca chi c’è! …Ma scusami Natali, l’idea nunn’era mali!!!

BABBO NATALE: Papà nun ti ci mettiri macari tu! Chi delinquenti!

Nonno: Chiddu circau ri ammiscari l’uteru o divertevoli!!!

Moglie: Ma chi diciti macari viu, papà!…u picciriddu u fici a fini ri beni!

BABBO NATALE: Si, protiggitilu ancora a stu sdisonestu! Perciò, chidu mischinu, veduvu, c’iarriala a bambola gonfiabili cca facci ri sa muggheri..

Nonna: Carmilina, mischina…

BABBO NATALE: (estrae un palloncino dalla stanza) Seguiu l’istruzioni, a unciau e puoi…

Nonno: E puoi??

BABBO NATALE: E puoi fici cca bambola chidu ca facia ccu Carmilina …sulu ca…

Nonno: Sulu ca???

BABBO NATALE: Ca mentri era supra o liettu ca stapia…

Nonno: Ca stapia ???

BABBO NATALE: forsi ccò movimentu …

Nonno: Cco movimentu???

BABBO NATALE: ’n ciuovu ro liettu si ci appizzau e a fici abbulari ra finestra!!! (fa scappare il palloncino nell’aria)

Nonna: A Carmilina, mischina!!!

BABBO NATALE: Quali Carmilina, a bambola!!! (piccola pausa)

Nonno: Poviru veduvu, ‘ntò cciù bellu!!!

BABBO NATALE: Poviru veduvu? Poriru iu ca ha cummattiri ccu tutti viautri e ccu du bestia ro ma figghiu! Ma chié vita ca si po’ fari chista!

Moglie: Nun t’ancullariari Natali, u picciriddu nunn’u fici ppi mali!

Nonno: Quantiu vaiu a cunsulari a Natalinu, mischinu… chidu osà comu cianci astura!

BABBO NATALE: E cu ha fari cianciri a chidu? Mancu se ci tagghi ‘m panaru ri cipuddi sutta l’uocci! (il nonno esce e va in camera da letto)

Nonna: Aspetta ca viegnu ccu tia, iu u sacciu c’ha fari tu! (rivolto a Babbo Natale e alla moglie) Chidu vò sapiri unni prucurau a bambola gonfiabili!!! (esce)

BABBO NATALE: Com’è ca nannu e niputi sunu i stessi! Chi malafiura, chi disonori! Se u vieninu a sapiri i ma colleghi finisciu ‘ntò libru re barzelletti!

Moglie: …Natali…a stu puntu… ppi nun fari malafiura ccò vicciariedu, ti cunveni mannarici n’atra bambola …

BABBO NATALE: Ma viri chi mi tocca fari! Eppuru ha fari… ma stavota, ‘nto scatulu, c’ianfulu macari quattru Tip Top e i cunsiggi p’arriparalla, accussì se scoppìa n’atra vota nunn’arresta apperi!

Moglie: Chisti si ca è parrari! (Si sente suonare alla porta) E qué a st’orariu!

BABBO NATALE: E chi sacciu, o viri qué!

Nonna: (entrando dalla camera da letto) Aspetta ca ci vaiu iu, viatri livati sti cosi ro mienzu, ca ogghi è ghiuornu ri ricivimientu! (esce dal fondo)

BABBO NATALE: Maria, ppi daveru! Oggi è iurnata ri ricivimentu e niautri siemu ancora accussì! Stu ta figghiu mi fa perdiri a testa, Natalìa, aiutami a livari sti cosi!

Moglie: Na pinsieri, assittiti ‘ntà poltrona ca ci piensu iu… sistiemiti u vistitu ca si sempri ccà panza ri fora! (si sistema sulla poltrona, lei cerca di rassettare le lettere sul tavolo – dal fondo entra la nonna)

Nonna: Natali, c’è u Maresciallu ca ti vò parrari, rici ca è na cosa importanti!

BABBO NATALE: (rivolto alla moglie) Sicuramenti u tà figghiu ni cumminau n’autra re suoi!

Moglie: U picciriddu ‘Nsia mai Signuri! E c’avia cumminari?

Nonna: Chi fazzu? U fazzu trasiri o u fazzu attrunzari ro fridu n’autru taiccia?

BABBO NATALE: Fallu trasiri, fallu accomodari, viriemu chié u fattu! Sia fatta a vuluntà i Ddiu!

(la nonna apre la porta e invita ad entrare al Maresciallo)

Moglie: S’accomoda Maresciallo, entrassi, entrassi!

(entra il Maresciallo, saluta militarescamente – ha in mano un pacco con 10 candele che poserà sul tavolo)

Maresciallo: Buon giorno signor Babbo Natale, Signore…

Moglie: Buon giorno Maresciallo, come sta?

Maresciallo: Bene, grazie…vedo che anche voi state bene…

BABBO NATALE: Riciemu bene…ogni tantu ni pigghiamu qualchi angustia, ma tuttu summatu n’addifinniemu!

Nonna: Chi notizi porta Maresciallu, buoni o tinti?

Maresciallo: No, niente di particolare, a parte qualche piccola biricchinata di vostro nipote…

BABBO NATALE: U viri c’avia arragghiuni iu? Maresciallo, m’ata crirri, nun sacciu acciù com’ha fari cò ma figghgiu! Cciù sai ci ricu ri comportarisi bene e cciù sai mi ni cummina…

Moglie: U picciriddu, a so età, hama capiri…

BABBO NATALE: A so età iu ghià facia ru voti o juornu u giru ro munnu!

Nonna: Ma chidu eranu autri tiempi!

Maresciallo: Altri tempi o no, bisogna sempre rispettare le leggi…

BABBO NATALE: Ma picchì chi cumminau sta vota?

Nonna: Chi cumminau?

Maresciallo: Conoscete il collegio delle suore del paesino qui accanto?

BABBO NATALE: Si, propria all’autra sira ci purtai i riali ppe picciriddi!

Maresciallo: Precisamente! E ricordate cosa avete consegnato?

BABBO NATALE: N’attimu ca controllu…(prende un registro) Viriemu unn’é…ah, ccà..viriemu…Trenta bambini, trenta pistole giocattolo…

Maresciallo:Ecco, si, le pistole giocattolo. Il giorno dopo della consegna, dopo che i bambini avevano giocato tutto il tempo, le pistole, di notte, sono sparite…tutte!!!

BABBO NATALE: Tutte?!?

Maresciallo: E al loro posto sa cosa hanno trovato i bambini?

Nonna: Gegé il ballerino del Lidò!

Maresciallo: E voi come fate a saperlo? Non sarete stata voi per caso a…

Nonna: E lei s’ummagina se iu, ri notti, cca slitta, mi ni vaiu a cunsinnari bambolotti…acciù sugnu rannuzza!Iautru ca Babbu Natali, avissa parri a befana!

Maresciallo: E allora come mai sapete i particolari???

BABBO NATALE: (si accasia sulla poltrona) Chi malafiura, chi disgrazia ‘ntà mò casa!

Moglie: Maresciallu, sulu na matri pò capiri! Viriti, Natalinu, u picciridu nun supporta ca so patri, Babbu Natali, arriala pistoli, macari se si tratta ri giocattoli; chidu è fattu accussì, nunn’è a prima vota ca capita. Ri notti, quannu sa patri s’arricogghi stancu e s’addummisci, pigghia a slitta, attacca i renni e va a canciari sti maliritti pistoli ccu…

BABBO NATALE: Gegé il ballerino del lidò, aviemu a casa cina!!!

Maresciallo: Capisco il fine, ma le suore non sanno se sporgere denuncia. Io li ho consigliate di lasciar perdere perché, le confesso, che preferisco che i bambini giochino con un bambolotto piuttosto che con delle pistole, ma…

Moglie: Ppi piaciri, u cunvincissi, sennò ccà finisci a schifiu!

BABBO NATALE: Maresciallu, nunn’haiu paroli ppi pregarlu, ppi supplicarlu… ri ciurri n’uocciu!

Maresciallo: Ma quanti occhi dovrei chiudere! Io ne ho solo due, ma suo figlio ne combina una al giorno! Si ricorda l’altra settimana?

Nonna: Va bé, ma chissa fu na picciuttata, cosi ri babbiari!

Maresciallo: Voi dite così perché siete la nonna, ma non è certo bello, scorazzare di notte sulle case della città con una slitta smarmittata e con la musica ad altissimo volume svegliando perfino il sindaco!

Moglie: Ma chi ci fa, musica é…

Maresciallo: Si ma alle 4 del mattino, non so se mi spiego…

BABBO NATALE: Si spiega, si spiega perfettamente…

Maresciallo: E l’altro giorno che ha lasciato la slitta in divieto di sosta davanti al municipio, sulle aiuole???

Moglie: E va beni, cosi ca capitanu, quannu unu javi prescia…

Maresciallo: Premura o non premura, le renne hanno mangiato tutti i fiori e i rampicanti piantati dalla moglie del sindaco! Io ho fatto finta di non sapere niente, ma non posso coprire vostro figlio all’infinito!

BABBO NATALE: Maresciallo, u sacciu quantu hata fattu e quantu faciti ppi mia, nun sacciu comu disubbligarimi, nun ci sunu cosi ca iu putissi fari ppi livarimi stu pisu!

Maresciallo: (imbarazzato) Eppure… una cosa ci sarebbe!

Nonna: Na cosa? Rui, tri, cientu cosi…parrassi Maresciallu!

Maresciallo: Me ne basterebbe una, non chiedo tanto…

Moglie: Parrassi Maresciallu!

Maresciallo: Si…sono venuto per questo…ma…avrei bisogno…di rimanere solo con Babbo Natale; sapete la cosa è alquanto…personale…Non vorrei essere scortese, ma…

Moglie: Nun c’era chi dillu. Mamà amuninni ‘ntà cucina a priparari u café! Su pigghia ‘n café?

Maresciallo: Grazie signora, ma me lo ha fatto mia moglie prima di venire qui! (si siede vicino a Babbo Natale)

Nonna: Avanti su pigghiassi, un café chi po’ siri! Ora ciò iemu a fari! (escono per andare in cucina, nel frattempo dal lato opposto –camere da letto- entra il nonno)

Nonno: Café…Sintì parrari ri café… (rivolgendosi alle donne) priparatammillu ca mo pigghiu macari iu! Buongiorno Maresciallo  (e si siede vicino al Maresciallo)

Maresciallo: Tutto bene e lei? (imbarazzato – Babbo Natale fa segni al nonno di andarsene ma lui non capisce)

Nonno: Ma, a parti qualchi duluriedu nell’amplesso tutto bene!

BABBO NATALE: E tonna cu stu amplessu, Maresciallu, u papà vulia riri che “nel complesso” va bene…

(con la mano fa segni al nonno di andarsene ma lui non capisce)

Nonno: Sempri ca m’arripigghiari!…Ma chié ca jai, chi ti fa mali u pusu?

BABBO NATALE: No, è ca u Maresciallu vulia parrari…

Nonno: E chi c’è cosa ca chi c’è! Parrassi, parrassi ca ora arriva u café!

BABBO NATALE: Vulia parrari …

Nonno: E ccà siemu!

BABBO NATALE: Vulia parrari …ccu mia…SULU! (esce la  nonna dalla cucina e rivolta al nonno)

Nonna: Vieni ccà tu! U café se u vuoi to vieni a pigghiari ‘ntà cucina! (si trascina il nonno- appena soli in scena il Maresciallo si avvicina la sedia a quella di Babbo natale e dando le spalle alla porta delle camere da letto)

Maresciallo: Allora, siamo soli?

BABBO NATALE: Si siemu suli, ma picchì? Nun mi ricissi ca Natalinu ni cumminau una ancora cciù dossa???

Maresciallo: No, non si allarmi,…è che vorrei che questa cosa…rimanesse fra di noi…sa è una cosa molto delicata…

BABBO NATALE: (abbassando la voce) E cu n’ha sentiri, ccà ci siemu sulu iu e lei…u delinqu…u picciriddu è ddà rintra, l’autri sunu ‘ntà cucina…parrassi Maresciallu comu mi puozzu disubbligari?

Maresciallo: (circospetto) Veda, io…e mia moglie…(si avvicina ancora di più)

BABBO NATALE: Viu e vostra mugghieri?

(nel frattempo sta entrando il figlio con la cuffia in testa, appena vede il Maresciallo si mette a gattonare, si toglie la cuffia e si nasconte sotto il tavolo)

Maresciallo: Noi …non possiamo…avere figli!

BABBO NATALE: E allura???

Maresciallo: Come, e allora? Non possiamo avere figli, capisce? Mia moglie se ne sta facendo una malattia!

BABBO NATALE: Hata pruvatu a ghiri ‘nta qualchi dutturi?

Maresciallo: Li abbiamo girati tutti, ma anche loro ci hanno aperto le braccia! Pare che si tratti solo di un fatto nervoso, e mia moglia è un tipo nervoso e questo stato di cose la stressa ancora di più, peggiorando la situazione, per cui le chiedevo di…

BABBO NATALE: Di?

Maresciallo: Di darmi una mano d’aiuto, …se lei postesse…

BABBO NATALE: Se iu putissi?

Maresciallo: Se lei potesse fare qualcosa con mia moglie…

BABBO NATALE: (si alza all’improvviso) Maresciallo, ma comu ci veni ‘nta testa r’addumannari sti cosi a Babbu Natali? Iu… cu sa mugghieri? …A mò età!!!

Maresciallo: Ma cosa avete capito? Non volevo riferirmi a quello, ci mancherebbe altro!

BABBO NATALE: E allura spiegativi miegghiu! (si alza e cammina nervoso – anche il maresciallo si alza e lo segue avanti e indietro)

Maresciallo: Dicevo, se potevate trovare uno stratagemma per aiutarci, per me…per mia moglie…

BABBO NATALE: Nu stratagemma??? E c’avissa fari? Iu ‘nta sti cosi nun sugnu bravu e u risultatu viventi è u mà figghiu! Maresciallu accussì mi cunfunniti!

Maresciallo: Ma non so, voi conoscerete meglio di me qualcosa che può fare allentare lo stress, l’ansia o uno shoc che potesse aiutare mia moglie a distogliere l’attenzione dal problema, forse basterebbe solo questo per far sì che si determinino le condizioni favorevoli per…

BABBO NATALE: E chi putissi fari! Iu nun sacciu mancu ri unni ancuminciarici!

Maresciallo: La prego in ginocchio, Babbo Natale, Non ne posso più di comprare candele a mia moglie, sto spendendo una fortuna!

BABBO NATALE: Cannili??? E chi c’entranu i cannili?

Maresciallo: Ogni giorno, mia moglie, va a pregare a San Giuseppe e gli accende 10 candele…10 candele al giorno da tre anni a questa parte…non so se mi spiego…e ancora niente!!!

BABBO NATALE: (commenta mimando con le mani) E si! Ccu sti cannili nun funziona!

Maresciallo: Gliel’ho già detto io, ma lei continua imperterrita cambiando candele ancora più costose e più belle,pensando che prima o poi San Giuseppe le farà la grazia… è tanto devota! Voi cosa ne dite?

BABBO NATALE: E chi voli ca ci ricu? Continuassi accussì…ca prima o puoi…cche cannili, arriva…a razia!

Maresciallo: Vi ringrazio per queste parole di conforto, ma so che se lei potrà, cercherà di fare di tutto per aiutarmi! (Babbo Natale annuisce – intanto dalla cucina esce la moglie con un vassoio e due caffè)

Moglie: Maresciallo, u café e prontu, s’accomoda!

Maresciallo: No, grazie, ma devo correre in caserma per affari urgenti, scusatemi…Babbo Natale, mi raccomando a Voi!!!…Signora (saluta militarescamente ed esce dal fondo dimenticando sul tavolo il pacco con le candele)

Moglie: E tira ca fici u café… ma c’avia u Maresciallu, mi passi stranu. Chi ppi casu Natalinu ni cumminau n’autra re  suoi?

BABBO NATALE: No, stavota u ta figghiu nun c’entra nenti, anzi ciamalu ca u miettu o ccippu!

(Babbo Natale e la moglie bevono il caffè - Natalino esce carponi dal tavolo e va subito verso la camera da letto poi esce come se niente fosse stato)

Moglie: Natalinu, vieni ccà a mamma, racci na manu a tò patri!

Natalino: Ccà sugnu, c’ama fari? (e si mette le cuffiette)

BABBO NATALE: Comu c’ama fari? Aviemu tutti sti littri e m’addummanni c’ama fari! Prima cosa lieviti sta musica  re uricci ca t’arrimbambisci cciù sai ro ghiustu…a propositu ri musica…m’ana rittu ca a sira furrii c’a slitta e ccà musica o funnu! (cerca di inseguirlo ma la moglie si mette in mezzo)

Natalino: Ma iu nunn’avia suonnu e niscì…

BABBO NATALE: Accussì u suonnu u facisti sbaniri a tutti, bravu delinquenti! E a propositu ri slitta, unni a posteggiasti l’autru juornu ca i renni ficinu ‘n saccu ri dannu?

Natalino: A misi ravanti o municipiu picchì avia ghiri o tabacchinu a cattari i gummi!

BABBO NATALE: I gummi te rugnu ‘nta testa, se continui accussì, iautru ca Babbu Natali tu arriestu sulu Babbu!

Natalino: Bagghiai,bagghiai, Babbo!

BABBO NATALE: Ancora cu stu Babbo! (cerca di rincorrerlo, entrano in scena il nonno, la nonna che aiutano la moglie a tenere a bada Babbo Natale)

Nonna: Lassilu stari o mà niputi, u viri chi è indifesu!

Nonno: U nuostru niputi, pari nu bambolottu!

BABBO NATALE: Nun parramu ri bambolotti, ca stu delinquenti ni cummina una cciù sai ro riavulu! A cu i purtasti i trenta bambolotti na simana fa, parra!

Natalino: Ma papà, nunn’è nu bambolotto! E’ Gegé il ballerino del Lidò (tafferuglio in scena)

BABBO NATALE: Lassatimi iri prima ca finisci mali! Vai a cunsinnari i riali ca iaiu ‘nta slitta! Ah stu figghiu mi fa nesciri re gangheri! (va per uscire)

Nonno: Mi pari ca macari tu stai sciuennu ri testa…vulissi sapiri chi c’entranu i gamberi!

BABBO NATALE: Ppi piaciri papà ca nunn’è mumientu! (esce – la moglie l’accompagna all’uscio)

Moglie: Si, si, niesci, pigghia na uccata ri aria ca ti fa beni! (la scena si rasserena si sentono rumori di renne e all’improvviso una musica assordante da discoteca e motori al massimo di giri, scoppi e con Babbo Natale che urla)

BABBO NATALE (da fuori scena) Comu si stuta sta maliritta radiu, delinguenti chi ci facisti ‘nta slitta ca pari ‘n carru armatu!!!

(il figlio preoccupato si nasconte sotto il tavolo, la moglie, la nonna escono fuori per calmare Babbo Natale- rimane il nonno con il nipote – il nonno circospetto)

Nonno: Allura Natalinu, (alzando la tovaglia del tavolo e riferendosi alla bambola gonfiabile) Ppi dda cosa…ca si uncia… com’è l’indirizzu?

Natalino: (uscendo dal tavolo) Nonnu, e quanti voti t’ha diri? (gli bisbiglia qualcosa) Ha caputu?

(rientrano la moglie e la nonna)

Nonno: (rivolto alla nonna) Sienti iu ha nesciri ca jaiu chi fari… ni viriemu ciù tardu! (apre la porta di uscita)

Nonna: Ma unn’è ca ha ghiri? Aspetta ca viegnu macari iu!

Nonno: No ca c’è ‘nfridu ri morri e avissita fari a stissa fini ri da Carmilina, cu t’avissa vunciari!!!!

Moglie: Lassilu iri ca accussì sfoca macari idu! (il nonno esce) Ca ora niatri ni mittiemu ccà cu Natalinu e ni scurriemu taiccia ri travagghiu.(prende il sacco con le letterine – Natalino prende in mano il pacco di candele che ha lasciato il Maresciallo)

Natalino: Si, si, ca forsi truvai a miricina ppà muggheri ro marescaillu!

Moglie: Na miricina? E quannu mai Babbu Natali arriala miricini?

Natalino: (sguardo assorto) U sacciu iu chi c’ià rialari, accussì viriemu se puozzu fari cuntenta a ida e a ssa maritu!

Nonna: Nun criru ca c’iarriali n’autra bambola ca si uncia, ppi carità ca finiemu tutti ‘n galera!

Natalino: Nonna, sugnu u figghiu ri Babbu Natali, ma nun sugnu babbu! Chidu, u Maresciallu, fussi capaci ca a mittissi ‘ncinta e nascissi na bella camera d’aria!

Moglie: Nun babbiari Natalinu, nun cumminari danni ca tà patri nun ni po’ acciù!

Natalino: U sacciu iu c’à fari, anzi lassatimi sulu ca ha siri na sorpresa!…

Moglie: Natalinu, m’arraccumannu! Amuninni, mamà!

(escono e vanno in cucina, la nonna contenta lancia baci al nipote. Una volta solo in scena si guarda intorno)

Natalino: Mentri ca sugnu sulu vulissi arrisolviri u problema ra mugghieri ro Maresciallu, ca se capì buonu se pigghia nu scantu capaci ca a situazioni s’agghiusta…Sapiennu ca ida è accussì devota a San Giuseppi e va ogni ghiuornu a chiesa, ppi nun mettiri ‘nto mienzu a mò patri, ci fazzu crirri ca u santu l’aiutau,… (ed esce dallo stipetto un pacco di candele che inserisce nel pacco che ha portato il Maresciallo, alcune cadono a terra) ora chisti i canciamu ccu chidu ca sacciu i…sti cannili fanu arrusbigghiari i muorti! Ora i canciamu ccu chidi normali e viriemu se ccu stu sciocc a marescialla arresta ‘ncinta … avissa nasciri n’appuntatu!Ora u paccu u sistimamu com’era, iu nun sacciu nenti, (guardando a terra si accorge delle candele cadute, le raccoglie)…ora m’arristarru sti cannili ‘nte manu…ma sunu buoni o su bummi? (la smuove vicino all’orecchio) mi parunu buoni…mittiemuli ccà nun si sa mai…(e le sistema sulla credenza) … a c’avissa stari ccà? A mia fra qualchi annu, iautru ca Babbu Natali mi ciamanu Geniu Natali!!! (ed esce per andare nella stanza da letto ridendo fragorosamente)

Nonna: (entra dalla cucina con un vassoio di biscotti in mano) Natalinu, ti purtai ru firrincozza! Natalinu, Natalinu! …E unni s’inniu? Chidu fermu nun ci po’ stari, mah! (posando il vassoio sulla credenza si accorge della candela) E chi ci fanu cca sti cannili? Ora ni puortu una ddà rintra, alli voti avissa mancari a luci…(e va in cucina portandosi i vassoio e la candela)

(dal fondo, guardingo apre la porta ed entra il nonno con uno scatolo in mano di colore rosso con il nastro bianco,la porta resta aperta)

Nonno:S’accomoda prego, però facissi pianu ca nun vuogghiu dari all’uocciu, (Entra Bartolo con lo scatolo in mano, guardingo) Lei  mi garantisci ca sta cosa funziona?!!!

Bartolo:Stamatina era propria disperatu, puoi m’innì ntò gommista ppi virri se si putia fari qualchi cosa e chidu ma sistimau ca ora pari nova……(singhiozza)… ci canciau macari a facci picchì rici ca ‘ntò scoppiu si deformau…e ora iu ccu n’atra facci nun ma firu a…

Nonno: Ma picchì, ‘nta sti cosi… si ci po’ canciari macari a facci?

Bartolo:Si, e chidu ci misi chida ri Sofia Loren, capisce ri Sofia Loren!…(singhiozza)… a bedda Carmilina…

Nonno: (commenta)… E spatti si lamenta! Perciò se iu vulissi quannu mi stancu ci putissi canciari a facci?

Bartolo:E accussì mi rissi u gommista…viatri se vuliti ci putiti mettiri macari chida ri vostra muggheri…(singhiozza)… a bedda Carmilina…

Nonno:No, ppi piaciri, sennò c’ama fattu!…(guardando il pacco) Ma siemu sicuri ca nun… mi lassa apperi?

Bartolo: Tranquillu, u gommista a pruvau e dici ca po’ fari ancora n’atri 1.000 chilometri…

Nonno:Si, e chiè na lambretta!!!

Moglie: (dalla cucina) Què ca c’é…Chi siti vui papà?

Nonno: Allistiemuni…Allura ccà ci su i sordi, pippiaciri s’innissi prima ca finisci a schifiu..(gli da i soldi e Bartolo saluta e se ne va – il nonno con la fretta scappa in camera da letto con lo scatolo in mano lasciando la porta di casa aperta)

Moglie: (uscendo dalla cucina) Ma què ca lassa i porti apierti cu stu fridu? (va per ritornare in cucina, ma si sente rumore di campanelli e di renne, ritorna alla porta, la apre) Oh, Natali, si ghià ccà, menu mali, ccu stu fridu! Trasi rintra sennò t’arrufridi!

BABBO NATALE: (entrando dal fondo) Ma comu ha fari ccò ta figghiu!!! Ogni vota ca niescu è na malafiura!

Moglie: Malafiura? E chi succiriu sta vota?

BABBO NATALE: T’arriuordi a signorina re Posti? Chia anzianulida, senza rienti?

Moglie: Si, Teresina, picchì?

BABBO NATALE: Rici ca ‘n misi fa mi scrissi na littra p’addumannarimi na rintera nova…

Moglie: E allura?

BABBO NATALE: Tu chi sai ca iu arrialu rinteri? Perciò misi a littra ri latu e nun ci pinsai acciù…

Moglie: E allura, chi succiriu?

BABBO NATALE: Succiriu ca u ta figghiu, unn’è, unn’è?…sciurnicau a littra e, a muoru so, circau r’accuntintari a signorina…

Moglie:E allura? Avissita ssiri cuntentu!

BABBO NATALE: Cuntentu? Cuntintuni!!! C’iarrialau na rintera elettrica giapponesi ultimo grido ca quannu chida sa misi e addumau ancuminciau a masticari tutti cosi, senza putirisi firmari, si manciau macari i tendi ra so casa…appina ciamari i pompieri, i vigili urbani, u lettricista, u meccanicu…e ora è arricoverata o spitali e muzzicau macari u dutturi, i ‘nfirmieri, muzzicau macari a monaca! C’iappina angissari i masciddi… Cosi ri l’autru munnu, e iu avissa siri cuntentu?

Moglie: Ma Natalinu nunn’u fici certu ppi mali, chidu u fa ppi dariti na manu r’aiutu!

BABBO NATALE: Bell’aiutu! (va via la luce)

Moglie: Maria, chi succiriu?… Natali, Natali!

BABBO NATALE: Cà, cà sugnu, nun ti preoccupari, s’inniu a luci. C’aviemu cannili, lumi, torci…?

Moglie: No, ccà no, ma vitti a mamà cu na cannila ‘nte manu ca ia ddà rintra…!

BABBO NATALE: Mamà addumala na cannila! E vistu ca ci si, addumini n’autra ppi mia a San Giuseppi, m’avissa fari na razia, nun si sa mai…

Nonna: (da fuori scena) Si, si, aspetta c’addumu… (luce flebile in scena - si vede il chiarore dalla cucina poi si sente un’esplosione – Urla della nonna…)

 

BABBO NATALE: E chi sta succiriennu? A guerra? I tedeschi? Chi fu, Chi fu? (ritorna la luce, dalla cucina entra la nonna sbrindellata, nera in faccia, la moglie abbraccia Babbo Natale)

Moglie: Aiutu, Aiutu!  Maria chi scantu e chi scoppiau a bombola ro gas!!!

Nonna: Aiutu, Aiutu! Chi scantu ca pigghiai! Sugnu viva ppi miraculu! Chi sacciu chi succiriu all’impruvviso …BUUUM!!! (si accascia sulla poltrona soccorsa da Babbo Natale e dalla moglie - dalla camera da letto si sente un’altra esplosione – Urla del nonno)

BABBO NATALE: Attonna, e chi sta succiriennu? Chistu assiri n’attentatu contru a Babbu Natali ppe minciati ca cummina u tà figghiu!

(dalle camere da letto esce il nonno in vestaglia che sia aggiusta i pantaloni ancora abbassati, anche lui si accascia su una sedia)

Nonno: Aiutu, Aiutu! Chi scantu ca pigghiai! Sugnu vivu ppi miraculu! Propria ntò cciù bellu…buuum!

Sofia Loren s’anfilau sutta u comò!

Moglie: Certu ca a ta patri ci stanu sciennu i siensi!!!

BABBO NATALE: Chi succiriu? Sofia Loren? Sutta u comò? Papà ma si sicuru ca ti sienti buonu? Nun criru ca su l’arterii?!?

Nonno: Ma quali arterii e arterii, nun m’ha sintutu mai buonu comu a ora! Chi scantu! Chi scantu!… Sofia Loren!…Propria comu o veduvu ri Giarratana… ccià ssiri qualchi difiettu!

BABBO NATALE: (capendo finalmente di cosa sta parlando il nonno) Ccà c’è sulu nu difiettu e è chidu ca ci fazzu iu o mò figghiu! Natalinu! Natalinu unni si, delinquenti vieni ccà, prima u veduvu ri Giarratana e puoi u so nannu!(esce con una sedia in mano per andare in cucina seguito da tutti che lo vogliono fermare)

Fine primo atto - Sipario

Secondo atto

In scena Babbo Natale sulla poltrona che sta riposando con una benda sulla testa, sul tavolo una lampada accesa… all’improvviso da fuori si sente rumore di motori…è la slitta che rientra con Natalino…Babbo Natale si apposta dietro la poltrona

BABBO NATALE: Stu rumuri è inconfondibili, è u mà figghiu ca sta rientrannu…(guarda l’orologio) i 5 ri matina! U viriti comu và iennu, ccò muturi o funnu! Povira slitta e poviri renni ci fa nesciri a lingua i fora! Ma ora ca trasi u sistiemu iu,…anzi vuogghiu virri chi fa, m’ammucciu ccà rarrieri a poltrona…

(si apre la porta d’ingresso e furtivamente entra Natalino con un sacco sulle spalle, guardingo si dirige verso il lato dove c’è la credenza, la apre con una chiave, appena aperta cadono a terra un sacco di pistole giocattolo…a questo punto interviene Babbo Natale)

BABBO NATALE: Ah, risgraziatu, ti piscai cchè mani ntò saccu! Chi stai faciennu, ri unni vieni? Parra! (e gli avvicina la lampada agli occhi per fargli l’interrogatorio)

Natalino: Ma babbo!!!

BABBO NATALE: Ancora ccu stu “ babbu”, eccu unni finiunu tutti i pistoli ca iu arrialava e picciriddi! E chi ai ‘ntò saccu, viriemu se anziettu…ancora pistoli è veru?

Natalino: Si …ba..papà, tu u sai ca iu …

BABBO NATALE: U sacciu, u sacciu…ca tu mi vuoi fari morri ri crepacuori, e viriemu astanotti unni ha statu, parra, quali buoni azioni facisti viriemu…parra ca sennò ti stinnicciu nterra!!! (agitato- entra la moglie con lo scialle e in pantofole)

Moglie: Natale, calmati, calmati… ca accussì ti scoppia u ficatu, Natalinu chi succiriu? Chi cumminasti?

Natalino: Ma…iu…nenti, m’arricugghì ru minuti fa e truvai o papà ammucciatu ca m’accianau ‘n cuoddu…

BABBO NATALE: Iu t’accianu cche pieri supra a panza! Chi ci cumminasti a signorina re Posti? Parra! Parra! Riccillu a tò matri chi facisti!

Natalino: ma.. iu…

BABBO NATALE: Zittiti e nun parrari! Riccillu a tò matri chi purtauti intra u saccu, Parra! Unn’ha statu, Parra!

Natalino: ma.. iu……

BABBO NATALE: Zittiti e nun parrari!…

Moglie: Natali, e fallu parrari o picciriddu, ci rici parra, parra ma parri sempri tu! (toglie il figlio dall’angolo e vanno verso la cucina) Vieni ccà Natalinu, vieni ca ti priparu ‘n cafè, amuninni…parra ccu mia…

BABBO NATALE: E fiuriti se tu mi rassiti arragghiuni!…Ma si, cunfurtatillu o picciriddu tantu i colliri me pigghiu sempri e sulu iu, a viautri chi v’interessa! Natalinu, appena finisci ccò cafè, prima ca i picciriddi s’arrusbigghianu, pigghia sti pistoli e ci vai a ripurtari sennò sta vota finisci a schifiu!!!

(esce la nonna dalle camere da letto, ha una mano fasciata dall’esplosione)

Nonna: Chi sta succiriennu st’amatina ca ci su vuci?

BABBO NATALE: Chi succiriu? E’ tornato il principe della casa!

Nonna: U picciriddu? E c’ha statu fora tutta a nuttata cu stu fridu? Mischinu, e su pigghiau u cafè? Quantu addà viru va! (esce per andare in cucina)

BABBO NATALE: U cafè, i firrincozza, iu ‘ffucaparrini… Faciti, faciti! (parla rivolto alla porta della cucina) tantu …iu nunn’i vuogghiu cafè,… nunni pigghiu picchì sono nervoso a capu ri matina, …però se v’arristassi na lacrima nun fussi vilienu, e se ci fossinu macari ru firrincozza, i ‘ffuca parrini ratili tutti a iddu, o principinu, ca almenu s’affucassi ‘mpizzudu! (si mette a raccogliere le pistole che sono rimaste a terra e li ripone dentro il sacco- esce il nonno dalle camere da letto)

Nonno: Ah Natali, cchi nuttata! Haiu avutu l’incubi tuttu u tiempu!

BABBO NATALE: Miatidu, iu ccù tà niputi, l’aiu notti e juornu!

Nonno: Chi suonnu, l’hai ancora friscu friscu comu se fussi veru… mi sunnai a Sofia Loren, a Brigitte Bardò  e puoi, all’ipruvvisu a tà matri, ca cuccata o cantu ri mia, unciava,…unciava…unciava e ppuoi tuttu a na vota scoppiava, s’anfilava sotta u comò, scia fora e puoi n’atra vota girava supra ri mia finu a quannu, arrufriscu, abbulava e niscia ra finestra…iu ogni vota m’arrusbigghiava sautannu ‘ntò liettu ..e chistu ppi tri o quattru voti,  chi incubu!!! chi incubu!!!

BABBO NATALE: L’incubi mi faciti veniri tutti quanti a mia! Ma comu c’ià cummattiri cu viautri? Ma a mamà u capìu u fattu?

Nonno: Ciù spiegau ta muggheri! Ta matri rici ca iu iaiu l’arterii, e  sai chi ti ricu, miegghiu ca a pensa accussì…

BABBO NATALE: (si sente suonare alla porta ripetutamente)…e què a st’orariu ???

Nonno: Ri comu sona ha ssiri qualcunu ca javi prescia… viriemu què…(va ad aprire)…Ho!, Maresciallu e chi faciti ccà accussì prestu? (entra il Maresciallo che saluta militarescamente)

BABBO NATALE:Nun mi riciti ca Natalinu ni cumminau n’autra re suoi!!!

Maresciallo: No, no, non vi preoccupate, scusate l’orario, ma ieri sera ho dimenticato qui il pacco con le candele di mia moglie, siccome lei va alla prima messa mattutina, sono venuto per riprenderle…

Nonno: Jautru ca mattutina, ancora nun s’arrusbigghiatu mancu u jaddu! E chi c’è cosa ca chi c’è!

Maresciallo: Lo so che è presto, scusate, ma avevo visto le luci accese…ah! Ecco qui le mie candele… vado a portarle a mia moglie e poi scappo perché pare che ci siano dei movimenti strani e dobbiamo fare un appostamento…

BABBO NATALE: Un appostamento? E chi sarebbe? (il nonno si avvicina per sentire, e Babbo Natale gli dice) Papà viri se c’è ‘n cafè ppò Maresciallu… (e gli fa segno di uscire, lui a malincuore esce e va in cucina)

Maresciallo: (confidenzialmente) Da una soffiata,… pare che questa mattina… si prepara una rapina all’ufficio postale!!!

BABBO NATALE: Una rapina??? Ma siti sicuru???

Maresciallo: E’ arrivata una telefonata anonima e dobbiamo verificare, per questo mi sono svegliato presto e prima di andare via non volevo lasciare mia moglie senza candele…

BABBO NATALE: E’ ghiustu! Maresciallu, stapiti attentu ca chista è ghenti senza scrupoli, ca nun scherza, u sapiti, ccu na pistola ‘nte manu nun si babbìa!!!

Maresciallo: Lo so, del resto questo è il mio mestiere… beato voi che avete a che fare con i bambini…

BABBO NATALE: Jautru ca bambini, iu aiu a chi fari cche… rimbambiti… (rivolgendosi a suo figlio che in quel momento sta uscendo dalla cucina e saluta il maresciallo militarescamente)

Maresciallo: Mah, vogliate scusarmi adesso Babbo Natale, ma io devo andare… scusate se mi permetto di ritornare sull’argomento di ieri sera…vedete se potete fare qualcosa, per me e mia moglie, …gliene sarei veramente grato…

BABBO NATALE: Se puozzu, ccu tuttu u cori…

Maresciallo: Adesso devo scappare, arrivederci Babbo Natale! (ed esce con in mano il pacco di candele)

BABBO NATALE: (al figlio ancora spaventato con le mani dietro la schiena) Allura, a finisti ri fari colazioni? Ti manciasti i firrincozza?

Natalino: Si, papà…e ti purtai qualchi cosa macari ppi tia…

BABBO NATALE: E chi m i purtasti? U cafè? (il figlio fa cenno di no).. i firrincozza ca accussì almenu mi fazzu a ucca aruci? (il figlio fa cenno di no).. … e allura chi mi purtasti?

Natalino: Ti purtai ru affucaparrini…(e glieli porge)

BABBO NATALE: Iu affucassi a tia! O porta subitu i pistoli ca sunu ccà rintra a tutti i picciriddi a cu ha livatu prima ca agghiorna…(prende in mano il sacco con le pistole)

Natalino: Ma papà…

BABBO NATALE: Vai e nun tu fari arripetiri ru voti…

Natalino: Ma papà…

BABBO NATALE: (urlando) Vai!!!….(Natalino prende il sacco ed esce, subito dopo si sente il rumore normale della slitta che parte)

Moglie: (esce dalla cucina) Unni s’innìu Natalinu? Unni u mannasti ccu stu fridu?

BABBO NATALE: U sacciu iu e nun t’ammiscari! (dalla cucina esce la nonna, con una tazza di caffè in mano)

Nonna: Sempri ca vi pizzuliati! Tieni Natali, ti purtai u cafè…

BABBO NATALE: Finalmenti qualcunu ca pensa a mia! Ciù mittisti u zuccheru?

Nonna: Misu!

BABBO NATALE: U ruminasti?

Nonna: Ruminai!

(Babbo Natale si appresta a prendere il caffè soddisfatto ma subito dopo lo sputa a terra)

BABBO NATALE:(schifato) Chi schifu …..ma chi ci mittisti anveci ro zuccaru?

Nonna: Iu u zuccaru ci misi, chidu ra cicara russa…

Moglie. Quanti voti t’ha diri, u zuccaru è ‘nta cicara bianca, ‘nta chida gialla c’è u sali e ‘ntà cicara russa c’è u carbunatu, mamà, ma comu t’ha diri, ci rasti u cafè ccò carbunatu!!!

Nonna: Miegghiu, accussi addigerisci! Iu astamatina mi sientu uncia e mi ni pigghiai taiccia, forsi nun mi ni addunai e continuai cca stissa cicara…ri carbunatu…

BABBO NATALE: E si, cara mamà, forsi nun sbagghiasti… iu p’addiggeriri tuttu u vilienu ca mi pigghiu ogni ghiuornu m’avissa pigghiari u cafè ccu na motolapa ri bicarbonatu!… e macari astamatina ancuminciammu ccà ucca aruci!

(esce il nonno dalla cucina)

Nonno: Chi incubi! Chi incubi!  chi suonnu ca fici sta notti, cosi ri nun ci crirri…finalmenti passau a nuttata!

Nonna: Ma c’aviuti astanotti? T’ha sintutu tuttu u tiempu a lamintariti…

Nonno: Ma chiè, nunn’ha rummutu mancu tu?

Nonna: Ppopria! Sarà ca assira manciai pisanti e m’ha sintutu uncia, mi sientu cina ri aria…

Nonno: (spaventato) Propria comu all’incubu, ppi piaciri …nun vunciari!!! …nun vunciari macari tu!!!  (e scappa in camera de letto- si sentono le campane della chiesa)

BABBO NATALE: Macari iu! Mi sienu unciu stamatina, ma no ri aria, ri niervi!

Nonna: Lassimi stari, cavissa diri iu… A to patri ci pigghiarru l’arterii…Tantu si fissau cu sta bambola ca sa vò cuccari o cantu macari ri notti, arriturnau picciridu tuttu a na vota, ammenu si cuccassi cu Gegè il ballerino del Lidò ca è nicu, no ,si vo cuccari ccu sta bambola ca è ranni quantu a idu e assumigghia, assumigghia…

BABBO NATALE: a Sofia Loren ?

Nonna: Precisa, spiccicata,… ma tu chiè a vistu?

BABBO NATALE: A televisoni…

Nonna: Ma chi, a stissa bambola a televisioni? ci fanu a pubblicità?

BABBO NATALE: Mamà, ma quali televisioni e televisioni…

 Nonna: …Mah!… iu mi ni vaiu a virri a missa ca gghià sta sciennu, viriemu se u patri parrucu mi runa qualchi cunsigghiu ppi tò patri… (prende lo scialle ed esce)

Moglie: Nà pinsieri mamà, cummighiativi ca c’è fridu…(l’accompagna alla porta) Natali, ma qu’era antura ca tuppuliarru?

BABBO NATALE: Nenti, era u Maresciallu ca assira si scurdau i paccu re cannili. Sa mugghieri ha purtari a San Giuseppi p’addummannarici a razia…r’arristari ‘ncinta!

Moglie: Mischini, se piddaveru San Giuseppi ci facissi a razia!

(Si dirige in cucina - esce il nonno dalle camere da letto con un involucro bianco con un nastro rosso che cerca di nascondere)

Nonno: Natale, iu avvissa nesciri…

Moglie: E unni ha ghiri accussì prestu?

Nonno: Iaiu na commissioni urgenti ri sbrigari, appuoi to spiegu…

BABBO NATALE: Nun c’è bisuognu ca mu spieghi, si capisci perfettamenti!

Nonno: E va beni, ha purtari sta cosa ‘ntò gommista ppi farla agghiustari e assissì ci ricu ri canciarici a facci…

BABBO NATALE: Papà, finisciaccila, nun ti canusciu acciù!

Nonno: Iaiu l’arterii, iaiu l’arterii!!!(ed esce velocemente)

Moglie: (rientra dalla cucina) Tà patri fa u misteriusu, ma è comu o segretu ri ghiufà!…Certu ca c’iappa pruvari gustu… e tu?

BABBO NATALE: Iu??? Ma chi si foddi?

Moglie: No, ricu, e tu nun niesci, nun ci vai e posti a ririrari i littri re picciriddi?

BABBO NATALE: Stamatina m’arriestu rintra, e Posti nun ci vaiu!

Moglie: E chiè nuvità, chi si in sciopero?

BABBO NATALE: (piano) Ma quali sciopero e sciopero… u Maresciallu mi cunfirau…ca astamatina, a Posta, pari ca ciavissa siri …na rapina?

Moglie: Na rapina???

BABBO NATALE: Si, propriu accussì e iddu sta faciennu a guardia ammucciatu ppi pigghiari i ladri…

Moglie: Maria, mischinu, chi malu mistieri!

BABBO NATALE: Veru! Iu mi lamientu ro miu, ma chissu è piddaveru ‘n malu mistieri! (suonano alla porta insistentemente)

Moglie: Chi scantu, e què, chi fu? (apre la porta ed entra la nonna nera di fumo in faccia e spaventatissima) Mamà, c’aviti, chi succiriu???

BABBO NATALE: Mamà, assittati, chi fu u fattu, chi succiriu?

Nonna: (con difficoltà) Havia jutu a missa…

BABBO NATALE: Si, a missa, e allura???

Nonna: (con difficoltà) Arrivai, trasii e m’assittai vicinu all’altarinu ri San Giuseppi…

Moglie: San Giuvanni Battista!!!…

Nonna: (con difficoltà) No, no,  ri San Giuseppi…

BABBO NATALE: Si, si, mamà, e allura?

Nonna: (con difficoltà) Erimu arrivati o “Mea Culpa” quannu ocantu ri mia vitti…

Moglie: A cu viristi?…

Nonna: (con difficoltà) Vitti arrivari a mugghieri ro Maresciallu c’avuia ‘nte manu na puocu ri cannili…

Moglie: Si i cannili… e puoi?…

Nonna: (con difficoltà) I sistimau ravanti all’altarinu ri San Giuseppi…

Moglie: San Giuvanni Battista!!!…

Nonna: (con difficoltà) No, no, San Giuseppi…

BABBO NATALE: E allura???

Nonna: (con difficoltà) E allura pigghiau ‘n soffiru p’addumari i cannili e i ddumau!!!…

Moglie: E chi c’è ri stranu?…

Nonna: Vu riuordati chi succiriu quannu assira ammancau a luci?

BABBO NATALE: Chi succiriu? Ci fu nu bbuottu!

Nonna: Nu buottu?..Moltiplica ppi deci!Mi passunu i mascuna ra festa ri San Giuvanni e San Giorgiu assiemi! Scrusciu e fumu ca mancu si scupia… cosa ri morri! Iaiu ancora i uricci ca mi friscanu… iu m’arritruvai o centru ra chiesa stinnicciata supra u saristanu, u parrinu appinnutu ‘nta cruci supra all’altari ca paria ‘n santu Lazzaru e a tuonica c’iaddivintau na minigonna, l’autra gghenti ccu scappava a destra e ccu scappava a sinistra, e a mugghieri ro Maresciallu, mischina, abbrazzata a statua ri San Giuseppi…a tri metri ri ‘nterra!

Moglie: San Giuvanni Battista!!!…

Nonna: (con cantilena) No, no, San Giuseppi…

BABBO NATALE: Certu c’appa ssiri nu scantu forti…

Nonna: C’ha fari a guerra, passi na bumma atomica!!!

Moglie: Aspetta ca ti pigghiu qualchi cosa ppò scantu, vuoi u rosoliu, u vermuth, l’acqua cca lumìa…

Nonna: No, m’abbasta taiccia ri acqua…(la moglie va prendere un bicchiere’acqua in cucina)

BABBO NATALE: E ora? I ciamarru i pompieri, i carabbinieri, i ‘nfirmieri?

Nonna: Si, si arrivau l’ambulanza, i pompieri

BABBO NATALE: E i carrabbinieri?

Nonna: No, i carrabbinieri rici ca eranu tutti ampignati ‘nta nautru serviziu, però vinniru i viggili urbani ca ancora sunu ddà…e stanu aiutannu e dutturi a controllari cu si fici dannu…

(rientra la moglie dalla cucina con un bicchiere d’acqua)

Moglie: Maria, sta pinsannu a mugghgieri ro Maresciallu, mischina, osà chi scantu c’appa pigghiari! Tieni mamà, vivi, vivi, ca sennò ti veni a zafira…ma iu nun capisciu comu potti succerri?…

BABBO NATALE: Ma chi sacciu…c’ià ssiri in giru na partita ri cannili difittusi, prima a niautri e ppuoi u Maresciallu … mah!

Nonna: Quantu m’addaccuccu ca mi sientu tutta stuccata, ppi fortuna nun mi fici nenti, ma iaiu i iammi ca ancora liali liani, tutti ca mi triemanu!

Moglie: Si, si, o cuccativi mamà ca accussì v’arripusati taiccia (l’accompagna in camera da letto – appena uscite dalla scena entra il nonno con in mano il pacco di prima che cerca di nascondere)

BABBO NATALE: Com’è? A pottimu cunzari sa cosa???

Nonno : Shhhhhhh!, parra pianu, ca se ti senti ta matri…

BABBO NATALE: Lassila stari a chida mischina, ca s’arricugghiu ra chiesa viva ppi miraculu! Ora è ddà rintra ca sta ripusannu…

Nonno: Ppi miraculu? E chi succiriu? Quantu vaiu a virri…

BABBO NATALE: Papà, nun ti prisintari cu sa cosa ‘ntè manu ca sennò ta scuppìa n’atra vota, ettila, abbruciala…

Nonno: No, Wanda nun si tocca!

BABBO NATALE: Wanda, e qué sta Wanda!

Nonno: Wanda Osirisssssshhhh! M’arraccumannu mutu!….nun ti preoccupari ora ci piensu iu e u vaiu ammucciari buonu (va per uscire, rientra) se t’avissa serviri viri ca u mettu ‘ntà cascia, sutta u liettu…

BABBO NATALE: Papà a mia ssi cosi nun m’interessanu…

Nonno: E chi c’è cosa ca chi c’è! Alli voti, nun si sa mai…sacciu ca Wanda ti piaci…(esce)

Babbo Natale: (rimasto solo) Chistu sta arrimbambiennu tuttu a na vota (si sente suonare) E què?…Arrivu, sta viniennu!

Maresciallo: Permesso, buon giorno! Babbo Natale, devo parlare urgentemente con suo figlio Natalino…

BABBO NATALE: Attonna? E chi succiriu, chi cumminau st’avanzu ri ialera?

Maresciallo: No, non è come pensa lei, non c’è da preoccuparsi, anzi.. questa volta lo cerco per fargli un elogio solenne a nome di tutti i carabinieri…

BABBO NATALE: Macari! Un elogio solenne! E chi fici ppi miritarisi…(entra la moglie, saluta)

Maresciallo: Buongiorno! Caro Babbo Natale e cara signora, dovete essere fieri di vostro figlio…

Moglie: (rivolta al marito) U sienti chi dici u Maresciallu? Ma picchì, chi fici u mò figghiu?

Maresciallo: E’ riuscito a sventare una rapina che poteva trasformarsi in una strage!!!

BABBO NATALE: Ma picchì, chi si misi a fari u carrabbinieri macari iddu?

Maresciallo: E no, caro Babbo Natale, voi conoscete le manìe di vostro figlio, le manìe di sostituire le pistole…

BABBO NATALE: Si propria astamatina mi ni purtau na trentina, picchì ‘nta nuttata i sostituiu ccu “Gegè il ballerino del Lidò”…però iu ci rissi ri ripurtalli subitu a cu avia livatu sennò…ma è sicuru ca è meritu ri Natalinu?

(Esce il nonno dalle camere da letto, saluta e ascolta)

Maresciallo: E chi potrebbe essere stato se non lui! Solo che nel riportare le pistole giocattolo, fortunatamente si è trovato a consegnarle anche ai figli dei ladri che dovevano eseguire la rapina, ed oltre a consegnarle, ha anche sostituito quelle vere con quelle giocattolo…dovevate vedere la faccia dei ladri quando tentando di rispondere al nostro fuoco di avvertimento si sono ritrovati in mano delle pistole ad acqua!!! Ah,ah,ah,ah!

E allora posso congratularmi con vostro figlio?

Nonno : Chi niputi, ha rittu sempri iu, ca prima o puoi si facia onuri!

Moglie: Ma Natalinu nun c’è, è ancora fora, ma comu stapi sa mugghieri?

Maresciallo: Mia moglie? E che c’entra mia moglie?

BABBO NATALE: Picchì, nunn’era a chiesa sa mugghieri?

Maresciallo: Si, so che doveva andare in chiesa perché?

Moglie: Ma allura… lei nun sapi nenti?

Maresciallo: Non mettetemi agitazione, cosa dovrei sapere?

Moglie: No, nenti nun si preoccupassi… sa muggheri è o spitali!

Maresciallo: All’ospedale? (si accascia su una sedia)

Moglie: Nunn’è nenti ri gravi, scoppiau na bumma ‘ntà chiesa!

BABBO NATALE: Si, sa purtarru ccu l’ambulanza, ma nun si preoccupi!

Maresciallo: Mia moglie, una bomba, all’ospedale, ma come? (molto preoccupato)

BABBO NATALE: Maresciallu, prestu, vinissi ccu mia, nun succiriu nenti ri gravi, nun si preoccupassi, amuninni o spitale, ‘ntì sa mugghieri e strata faciennu ci cuntu u fattu…(escono tutti e due)

Moglie: Maria mischinu! Ancora nun sapi nenti ri chidu ca succiriu a chiesa! (si affaccia alla porta seguendo con lo sguardo i due)

Nonno: Chi delicatezza! Ci comunicastru a notizia ca mancu s’innaddunau!… Certu ca sa vistinu niura, nu scoppiu ri chissu… sulu cu c’ià passatu u po’ capiri!

Moglie: Comu a vui papà, veru?

Nonno: E chi c’è cosa ca chi c’è! Se unu ogni tantu si pigghia taiccia ri svagu…e chi ppo ssiri! E puoi iu c’iaiu l’arterii! c’iaiu l’arterii!!!

Moglie: Aviti l’arterii a cunvinienza!

Nonno: Chi su belli l’arterii! (ironico) Viri ca se a tò maritu, c’iavissina veniri l’arterii macari a iddu e pruvassi a bambola na vota capaci ca ci turnassi attonna!

Moglie: (impettendosi) Ma maritu, ringraziuannu o signuri, nunn’avi abbisuognu!

Nonno: Nun ti fari maraviggia, nun si sa mai!!! Sofia Loren, Brigitta Bardò, Wanda Osiris!

Moglie: Ancora ci truzzati!         (entra Natalino dal fondo)

 Nonno: Oh, Natalinu, turnasti finalmenti, complimentazioni, bravu, bravu u ma niputi!

Moglie: Natalinu, figghiu ro ma cori! ( e lo abbraccia)

Natalino: (stupito) Chi c’è, m’ha ‘ncuminciari a preoccupari?

Nonno: Ma chi preoccupari e preoccupari, vinni u Maresciallu…

Natalino: (preoccupato) Allura forsi è u casu ca mi preoccupu!

Moglie: Ma comu, facisti sta bella azioni, e fai finta ri nenti! Vieni o figghiu ca ti rugnu na cosa aruci (guarda il nonno) e viniti ca a rugnu macari a vossia, macari ca nun sa merita…(rivolta al figlio) cuntami tutti cosi ca sugnu curiusa…(escono titti e tre per andare in cucina – scena vuota – entra Babbo Natale)

BABBO NATALE: Accumpagnai o Maresciallu o spitali, ci spiegai chidu ca succiriu, addivintau ghiarnu e c’attisau u ghiummu comu na pala ri baccalà….speriamu ca a sa mugghieri nun ci succeri nenti,… era ancora ciusa ‘ntà na stanza ccu tanti duttura ca a stapianu visitannu…Natalià, Papà, unni siti? Chi s’arricugghiu u fenomenu? Ma unni s’innierru? (si siede sulla poltrona e prende un giornale- dalla cucina escono tutti e tre, il nonno e Natalino hanno un biscotto in mano e mangiano, la mamma ha una cipolla e un vassoio e incomincia a sbucciare la cipolla) Ah, finalmenti scistru fora!

Nonno: Ccà c’è u to figghiu! U mà niputi! U viri ca nun mi sbagghiava: i cavadi buoni si virunu a ddistanza!

Moglie: Natale, u picciriddu è un’eroe!

BABBO NATALE: Nunn’esageramu! Fici finalmenti na cosa ghiusta, sbagghiannu anzittau!

Nonno: Vuoi carri sempri additta!

Moglie: Nun duni mai u saziu, anveci ri cumplimintariti cco ta figghiu!

BABBO NATALE: Va beni, va beni! Natalinu, (lo prende sotto braccio) sai quantu mi pisa fariti stu riscussu, ma t’ha fari ppi forza. (a moglie annuisce)

Finu a oggi, tu m’ha ratu prova ri essiri ‘n picciuottu strafuttenti, senza rietini…ha cumminatu  ri tutti i culura e iu mi cià mangiatu u figatu pinsannu ca nun mittieuti acciù giudiziu…ma oggi, cu grande sorpresa mia e ro maresciallu, mi dimostrasti ca certi tò fissazioni eranu ghiusti. Forsi è veru ca i picciriddi, iucannu cchè pistoli ponu addivintari cciù aggressivi, puonu abituarisi all’idea ca sparare è na cosa normali e è ppi chissu ca iu, ravanti a to matri e o ta nannu ti prumiettu ca ri ora in avanti nunn’arrialu acciù pistoli, ne fucili, né mitragliaturi.

Ri oggi in poi arrialamu bicicletti, compiuter, bambolotti…

Nonno: Bamboli ca si uncianu…

Moglie: Finitaccilla ri babbiari ca u riscussu è seriu!

BABBO NATALE: E ti ringraziu caru Natalinu, picchì, a muoru tò, mi facisti capiri ca tu sì cciù buonu ri quantu pinsava, tu hai u cori ranni…(si commuove)

Natalino: Basta, basta papà, sennò mi miettu in sugghizioni…(si abbracciano)

Moglie: A mia… mi stanu scappannu …i lacrimi!

Nonno: Chissa è a cipuda! (anche lui singhiozza)

Moglie: E allura Natali picchì sta cianciennu?!

Nonno: Chissu è u riflessu ra cipuda! (si sente il campanello)Vaiu a virri què…Maresciallu, trasissi, trasissi!

Maresciallo: Babbo Natale, grazie, grazie, grazie, non so come disobbligarmi, siete stato un’uomo di parola!

(Babbo Natale e tutti tranne natalino asciugandosi le lacrime rimangono stupìti) Mi avete fatto un bellissimo regalo di natale!

BABBO NATALE: Ma, veramenti…

Maresciallo: Ero sicuro che avreste trovato la soluzione, ma non pensavo così presto! (Natalino cerca di allontanarsi per mettersi in disparte)

Moglie: Chi fù, Natale?

Nonno: Chi rialu ci facisti o Maresciallu?

BABBO NATALE: Iu… veramenti…

Maresciallo: Certo la soluzione adottata rischiava di provocare dei seri danni anche ad altre persone, però come si dice, a mali estremi, estremi rimedi, e l’avere sostituito le candele normali con dei pedardi di carnevale (Babbo Natale guarda Natalino furioso) ha consentito di procurare un choc a mia moglie…distogliendola dai soliti pensieri…

BABBO NATALE: Si, si, i cannili esplosivi…

Maresciallo: Da quello che mi hanno detto i medici che hanno fatto mille accertamenti, pare che quanto sia successo abbia sbloccato la situazione e …mia moglie…e io…potremo avere presto…un bambino!

Moglie: (singhiozzando) St’avota mi veni ri cianciri, ma a cipuda nun c’entra!!!

Nonno: Complimentazioni Maresciallu! E bravu a Natali, oggi patri e figghiu si ficinu onuri!

Maresciallo: E’ proprio il caso di dirlo, Grazie a lei babbo Natale e grazie anche a te Natalino oggi per me è una giornata indimenticabile!

Natalino: Chiè ppè cannili?

Maresciallo: No, grazie per averci consentito di acciuffare i ladri senza grossi problemi! (suonano alla porta ripetutamente- esce la nonna dalle camere da letto, il Maresciallo abbraccia Babbo Natale e Natalino)

Nonna: Ah, comu nun si potti ripusari tranquilli! Chista ogghi pari a casa ri “sausizzeda”, viriemu què sta vota… (va ad aprire) Prego s’accomoda ! (entra Bartolo)

Bartolo: Buon giorno, nun vulissi disturbari, ma vulia ringraziari o signor Babbu Natali!

BABBO NATALE: Sono io, ma lei què?

Bartolo: Sugnu Bartolo, u sapi, u veduvu ri Giarratana, avia vinutu stamatina circannu ri parrari cu lei, ccò cori niuru picchì avia succirutu na cosa tremenda…

Nonno: (cerca di zittirlo) Babbu Natali sapi tutti cosi!

Bartolo: Puoi vistu ca ri lei nun c’era mancu l’ummira, mi ni stapia turnannu a Giarratana scunsulatu, ma…

Nonno: (lo zittisce) Ma puoi risulvistru tutti cosi ccu l’aiutu ri Babbu Natali u Ranni (indicando se stesso)

Bartolo: Nun sulu, arrivannu all’albergu supra u liettu truvai n’autru paccu russu, cca scocca bianca! Chi sorpresa! Grazie Babbu Natali!

BABBO NATALE: E stu paccu ciù purtau Babbu Natali (guarda il figlio minaccioso avvicinandosi a lui) Tu Natalinu sai cosi?

Moglie: (frapponendosi fra i due) Natale tutto è bene quel che finisce bene! Lassilu stari o picciriddu!

(suonano alla porta)

Nonna: Attonna! E què ancora?… (va ad aprire) …comu? Na torta? Ppi niautri? Si, si, ma lassassi.

Maresciallo: Babbo Natale, signora, signori, mi sono permesso di fare arrivare una torta a nome mio e di mia moglie, se non vi offendete, vorrei festeggiare insieme a voi la bella notizia… il bel regalo di natale che abbiamo ricevuto…

Nonno: Na torta? No, niautri nunn’affinniemu, anzi!

Moglie: Pigghiati puostu a tavola ca ora a rapiemu e na manciamu…, mamà pigghiati i forchettini, natali, pigghia i piattini e u cutieddu…

Maresciallo: Non vorrei recare disturbo, avete per caso una candelina, sapete questo sarà il primo bambino e vorrei festeggiarlo come si deve!

Moglie: Natalinu, pigghia na cannila ca a mittiemu ‘ntà torta…(tutti prendono posto a tavola, la moglie sistema la torta al centro – controscena: Natalino prende due candele, è indeciso quale dare alla madre, le scuote portandole all’orecchio, poi ne consegna una, la madre la sistema sulla torta, tutti parlottano fra di loro)

BABBO NATALE: (col coltello in mano) E ora ca i cosi pari ca si sistimarru ppi tutti, vulia augurari o Maresciallu e a sa mugghieri tanta saluti e tanti figghi masculi…anzi, Maresciallu, s’affenni se ci cantamu a canzuni? (il Maresciallo annuisce)

Tutti tranne il Maresciallo e Natalino:”Din don dan, Din don dan Tanti auguri a te, Din don dan, Din don dan tanti auguri a te! (applausi mentre la moglie accende la candelina – Natalino porta le mani alle orecchie)

BABBO NATALE: (col coltello in mano) Avantu pronti ca ora addumamu a cannila e puoi sciusciamu, pronti, attenti, uno, due  e tre!!!

(All’improvviso si sente una forte esplosione, va via la luce, urla di tutti –dopo 5 secondi ritorna la luce tutti sono neri in faccia e sporchi di panna, la candela non c’è più, Bartolo ha in mano il pacco tutto rotto, tutti si guardano in faccia)

Bartolo: Chi disgrazia, chi disgrazia! Carmilina scoppiasti n’atra vota!!

BABBO NATALE: (col coltelo in mano e minaccioso) Natalinu, Natalinu, unni si, unni si,  ca stavota ti fazzu a purpitta!!! (Natalino corre inseguito da Babbo Natale e da tutti gli altri che urlano e cercano di fermarlo- sipario)

Fine – sipario

Tutela SIAE

L'uso senza permesso da parte di chiunque, in qualunque forma, è assolutamente vietato. Per eventuali comunicazioni contattare l'autore.

Maurizio Nicastro              e mail: maurizionicastro@tiscalinet.it                        cell: 333 4183893

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 7 volte nell' arco di un'anno