I tri causi

Stampa questo copione

I TRI CAUSI

I TRI CAUSI

                     due tempi di Nuccio Vassallo

             libera riduzione di una commedia di E. SCARPETTA

PERSONAGGI

Vincenzo

Don Carlo -Maggiore in ritiro

Eugenio

Barone  Frolli

Totò scopatore

Andrea scopatore e venditore di biscotti

Michele scopatore e aspirante portiere

Carmine scopatore e giovine di caffè

Rachele moglie di Vincenzo

Rita moglie di Totò

Elvira moglie del Maggiore

Amelia fidanzata di Carmine

Erminia amica di Elvira

comparse (scopatori)

Dal primo al secondo atto passano 6 mesi, l’azione nel pimo atto a Mirabella I., secondo a Catania. Epoca presente.

           "Tri causi" sono di fatto i protagonisti di questa commedia nella misura in cui scatenano, determinano e risolvono situazioni che costituiscono la materia di un racconto per un verso forse troppo arzigogolato nella invenzione, per altro accettabile e divertente nella formula ricca di una somma di interessi che vien tenuta desta senza soluzione di continuità.

                                                 ATTO PRIMO

           La scena rappresenta il cortile di un fondaco verso il principio di Mirabella Imbaccari. Grande apertura nel mezzo in fondo che lascia  vedere il villaggio con alberi e case. Una porta a sinistra e una a destra.Poche sedie rustiche ed un tavolino simile a sinistra.

                                                                    SCENA PRIMA                                                           

                                                                   Rachele poi Rita

Rachele -(esce dalla porta a sinistra)Ccà...ccà sugnu...ora vegnu.  Ma varda chi m’hava succeddiri giustu giustu a mia! Mi nni mancavunu guai a mia... cci vulevunu stautri. Chiddu assira spara ‘ncolpo di revolver a uno a Catania e poi si nni veni ccà iddu.... Cchi aveva a fari? L'hava mannari? Chiddu è u figghiu di la bonarma di la Marchesa Corso,.. mi l’hava  crisciutu iù si po' diri. Intanto ppi stanotte si cucca ancora ‘nta cammira nostra e iù e Vincenzo n’accumudamu ccu ‘na cuperta ccà fora. A sirata è bona.... Ma poi ppi dumani ha  vidiri chiddu ca a fari. Tutti pari sannu ca nuatri u canuscemu. Pò essere ca qualcheduno cci lu dici a polizia ca è ccà e passamu qualche guaiu! Accuntu supra ò focu cc’è sulu  l'acqua cauda.... cci vulissi ‘npocu di carne.... e cu mi Ia duna? Iù non haiu mancu u sale. Pare brutto a dumannaricci soldi a iddu. Ah! mannaggia la miseria... mannaggia!

Rita -(di dentro nel fondo a destra gridando) Senti pezzu di ialiotu stasira non ti ritirari, picchì si nò ti fazzu pizzudda pizzudda... Pò essire ca nuddu t’ammazza? Non ti potissunu ammazzari subitu subitu!...(Entra da fuori con un fascio di paglia sottobraccio e zoccoli.Porta in tasca un pezzo di pane e un pezzo di formaggio.)

Rachele - Rita chi fu? Cu ccu l’hai?

Rita - Comme non lu sai ...Ddu sfaticatu .... mè marito! Oh!  Malidittu u mumento che mi lu pigghiai.... mi puteva rumperi ‘na iamma ch’era megghiu... Ca comu iù, povira fimminedda, ca vaiu sacrificannumi a vita, caminannu tutta la iurnata, ca quannu è sera mi sentu proprio morta... e iddu havi tri ghiorna che non và a travagghiari, non va  a scupari. Mi dissi ca i cumpagni sò hanno fatto lo sciopero e non cci cummeni nesciri iddu sulu. Lu truvai intra o cafè ca stava chiacchiariannu, ca comu mi trattinii mancu iù u sacciu. Cci dissi: tu mancu oggi mi duni nenti? Chiddu mi desi ‘na vuciata ca mi trasiu ‘nto ciriveddu: Ritiriti, lassimi parrari, annunca m’ha schittu ccu tia!..... Svergognato!...

Rachele - Bisogna aviri ‘pocu di pacienza, cummari, chi ‘nci vò fari? Ognunu avemu a nostra cruci.

Rita - E iù ssa cruci non a vogghiu tenire cchiù...., iù u vogghiu lassari. lù u vogghiu lassari, non cci la fidu cchiù. Aiere, su non era ppi mia ca vuscava quaIche cosa, stavumu diuni, capisti?

Rachele -Ma iù non mi fazzu capaci, tu prima vuscavi ‘na bella iurnata :centu... duecentu liri.  Comè ca ora vuschi accussì picca?

Rita - Embè, u stà vidennu? A virità è ca seggi di pagghia  non cci nni sunnu cchiù, nuddu ni usa cchiù, tuttipari s'accattunu ddi beddi seggi tutti virdi, gialli... tutti tubulari... si chiamunu seggi Arlecchino d’ Antonietta.

Rachele -I seggi Arlecchinu? E che sunnu?

Rita -Sunnu certi seggi che venunu di fora, chi sacciu.... di Vienna... e chiddu ca i ‘mmentau si chiama Arlecchino, avissa moriri  macari iddu. Non hannu cchiù chi ‘nvintari ppi fari  muriri da fami a nuatri puvureddi. ‘U capisti?  Non cc’è pagghia... ccà non c'è pagghia.... cci voli la pagghia fina fina ‘ntrizzata a trizzi ca nuatri non sapemu maniari. Ma poi a mia non m’intaressa.... Iù si seguito a ‘mpagghiari seggi u fazzu picchì non saggiu stari senza fari nenti. lù mi maritai, e ora cci devi pinzari iddu , picchì annunca ‘nghiornu di chisti ....vi lu fazzu truvari arreri a porta scannatu...

Rachele - Ma nonsignori, cchè boni maneri s'abbessa tutto.

Rita -Iù poi, cummari, ti vuleva diri n’autra cosa, cu cci lu fà fari a Vincenzo tò maritu di  mettirisi ‘nmezzu a sti fatti?

Rachele -Picchì, chi fu?

Rita - Aiere mi dissi mè maritu ca u ficiunu presidente.

Rachele -Davero?

Rita -Sissignori.

Rachele -Mi fa meravigghia. Chiddu u sapi Diu quantu guai havi; forsi si sirvirunu d'iddu picchì sapi scriviri ‘npoco.

Rita -E diccillu ca non cci dassi corda, ca i facissi iri a travagghiari

Rachele -Va beni, non cci pinsari, chiddu ora si nni ivu ‘nto Sinnucu ca u mannau a chiamari.... quanno si ritira cci lu dico.

Rita -Gesu’,Giuseppe, sant’Anna e Maria... Vidite a che epoca semu arrivate, macari i scupaturi si mettunu ‘nsocietà. (si affaccia dalla strada come se parlasse con il marito) Dumani su a 'mmatinata non nesci a scupa, ti la rumpu ‘nta testa e poi videmu.

Rachele - Ma picchì fai vuci? Non pari ca ti senti?

Rita -E picchissu fazzu vuci... picchì non senti…Allura…(fa segno per dire che sarebbe bastonata) Almenu mi sfogu... m’arrichiu... m’allargu u cori... Mi lu diceva mè matri:” ma chi ti stà pigghiannu?”(Da una sacca esce un pezzo di pane e di formaggio ) Cummari vuoi favoriri?

Rachele -Grazie... non haiu fami...( Rita mette nel pane il formaggio e sta cominciando a mangiare) Chi è?

Rita -’Npocu di pani e furmaggiu... pecorino ‘ncanistratu di Sicilia...

Rachele -(si avvicina) Ti nn’accettu ‘npocu.. tantu ppi non pariri superba... ( Rita le porge il pane )Damminni pocu pocu tu stissa.

Rita - Ma no, chi c’entra. Pigghia...( Rachele prende il pane imbottito e ne rompe un bel pezzo per lei. Fra sè) E menu mali ca cci pareva bruttu.(guarda il pane che le è rimasto) Almenu ‘npocu di formaggiu dammillu.

Rachele -(Gliene dà un poco. Dopo il primo morso) Mille grazie.. è daveru saporito.

Rita -(ironica)Piccatu ca mangi senza appetito.. . Rachele iù ti vuleva addumannari ‘na cosa. Ddu cugnatu tò ca  vinni l’anno passato, non l'haia visto cchiù; chi si nni dici?

 Rachele - Ah, Alfonso?

Rita - Alfonso si chiamava?

Rachele -E chiddu ora è a Catania, al servizio di ‘ncantanti, ‘ntenore do teatru Massimo; iddu ogni tanto ni manna na cincumila lire, certi voti macari deci, comu pò, povureddu. U misi passato Vincenzo cci scrissi che io era malata e ni mannavu vintimila lire.

Rita - Ah! Bravo!

Rachele -E si nò mi l’havissa quagghiatu, bedda mia.

Rita -Ah! E dimmi n'autra cosa, stanotte picchì stattuvu fora finu a notti?

Rachele -Fino a ghiorno, cummaredda mia, fino a ghiorno, mi sentu morta, mi sentu tutta ‘nduluri!

Rita -Ma picchì?

Rachele -Pecchì ci appuma cedere u nostru littinu o figghiu dà marchesa Corso ca ni vinni a trovari.

Rita -E si stetti pure a durmiri?

Rachele -E già!.... picchì non aveva unni iri, picchì....cummari, iù ti cunto tutti cosi, ma ppì carità, ccà si tratta di ‘nguaiu, di ‘nguaiu grosso!

Rita -Stai tranquilla,  e chi è, mi pigghiasti ppi ‘na picciridda?

Rachele -(Si guarda intorno) Ddu carusu ca è ccà intra, è figghiu di ddà signora, unni  iù fui ppi tant'anni a fari a governanti, la Marchesa Corso. Aieri sira u giovani, appi chi diri ccu n’amicu sò a Catania, tirarunu fora i rivolver, iddu fu  cchiù lestu e cci sparavu!

Rita -E u ‘mmazzau?

Rachele -E cu ni sapi nenti. Llà ppi llà, senza perdere tempo, si ‘nficcavu ‘nta ‘n'automobili, e si nni scappanu ccà! Chi puteva fari iù, u poteva ittari fora?  A dd’ura, scantatu com'era, me l'haia crisciutu si pò diri.... mi faceva ‘na pena ca non si pò cridiri.

Rita -E si capisci. Ma intanto, cummari, ora a stari attenta, picchì vi putiti truvari ‘nte guai.

Rachele -Certu.... Intantu  videmu chi sta facennu.(Alla porta di sinistra guardando) Signurinu, signurinu..... e nisciti ‘npoco ccà fora, almenu vi pigghiati ‘npocu d'aria... non c’è nuddu, non vi scantati.

                                                                   SCENA SECONDA

                                                            Eugenio e dette

Eugenio - (pallido, uscendo)Grazie, grazie, Rachele mia.(va a guardare in fondo con preoccupazione) Ppi  chiddu ca facistuvu ve ne sarò grato fino alla morte.... Sugnu ‘npoveru disgraziato, ‘npovero infelice, ca non havi cchiù nuddu avvenire, nudda felicità. Chista fu l’ultima sciocchezza da mè vita.

Rachele -Nonsignori, picchì diciti chistu, spiramu, inveci  ca u Signuri v’aiutassi.

Eugenio -No, non po' essiri...,cchiù cci pensu e cchiù vidu ca fu ‘na rovina ppi mia.

Rachele -Ma commu fu? Commu successi a disgrazia? Putiti parrari, chista è mè cummari...

Rita -Serva vostra!

Eugenio -Grazie! L'autro iornu vinni a Mirabella ppi faricci visita  a ‘nziu nostru, vecchiu, ca è malato. ‘Stu ziu è ricchissimo, ma avaro all’ultimo grado. Non havi  a nuddu ‘ncasa, teni sulamenti ‘nsegretariu da tant’anni, con il quale haia fatto sempre quache affaruccio d'interesse. Iddu ammucciuni di mè ziu  mi dava qualche cinquantamilalire a vota, e iù cci pavava l'interesse. Erumu arrivati a centutrentamilaliri. Aiere cci dissi di daramminni n’autri settantamila e accussì erunu giusti ducentumilalire. Chistu si misi a fari vuci ca non si pò cridiri, cuminciavu a dirimi: sì scapestrato, ‘n iucaturi, ‘ntruffaturi! Fortunatamente u  ziu stava durmennu e non ‘ntisi nenti; iù mi stesi mutu picchì era ‘nculpa e non poteva rispunniri. A sira mi stava facennu na caminata  e, mentri ni stava ritirannu, verso e nove, u ‘ncuntrai ‘npunta a cantunera....   M’ avvicinai  e cci dissi: Ma comu, tu sta facennu u signore cchè denari di ddu povero vecchiu che sta ‘nta ‘nfunnu di lettu malato di dda manera, e poi chiami truffatori a mia? Ora vaiu ‘nti me ziu e cci dicu tutti cosi, cci dico che tu ti pigghi i soddi sò dà cascia e li duni ccu l’ interesse. A sti paroli iddu niscivu a pistola, dicennu: e iù stu tempu non ti lu dugnu. A genti vicinu si misi a fari vuci ... iù non cci visti di l’occhi... niscii u revolvere e sparai. Chiddu ca successi ‘nta ddu momentu non vi lu lassu immaginari. Vidennulu cascari ‘nterra feritu, non fici autru ca ‘nficcarimi ‘nta  machina e curriri ccà, ‘nta l’unica ca m’ha vuluto tanto bene.

Rachele -Ma guarda che guaiu! Che guaiu!

Rita -Ma non vi scantati... spiriamu ca sia na cosa di nenti.... Ah! Nun potevuru ammazzari a mè maritu....v’avissa fattu ‘na statua d'oro....

Rachele -Ma vostra soru u sapi?A marchesina?

Eugenio - Elvira?

Rachele -Si.

Eugenio -Chidda è na superba, fanatica, ca non nn’ha potutu vidiri mai. E poi unni sta? Doppu ca si maritò, du anni fa, ‘nmaggiore di fanteria in ritiro, sparivu senza farini sapiri nenti cchiù.

Rachele -E comu si fa? Idda sì ca vi putissi aiutari.

Eugenio-(palesemente abbattuto) E Vincenzo unni è?

Rachele -Dissi ca hava parrari cco sinnucu o Cumuni e turnava. Ma signurinu non stati accussì, non vi disperati, lassati fari a Diu.

Eugenio- (commosso) Grazie, Rachele..... scusa... Ti ricordi quannu vineva macari Vincenzo, tò maritu,....e tò niputi Carmine ....quanti risati ni facevumu... cantannu, schirzannu, si stava tutta a iurnata allegri. Ti ricordi?

Rachele -Certo! Ma i tempi sunnu canciati ora, Eugenio miu. E quanti disgrazie haia passatu d'allora. Vi riurdati quantu beddi giocattoli fabbricava mè maritu...e quanti ni vinneva...Non cci bastava tempu di falli...Ora ppi putiri campari a vita, s'appa mettiri a fari u scupastrata.

Eugenio -’U scupastrati?

Rachele -E chi s'ha  fari? Quannu sà vuscari u pani.....

Eugenio -Oh, chistu è certu.Beh, io esco ‘nmomento; torno ccù n'autro pocu.

Rachele -E unni iti ora? Stati attento?

Eugenio -No, arrivu ccà vicino, vogghiu addumannari a qualchedunu ppì sentiri chi successi e chi si dice di lu fatto, ora torno,  stati tranquilla! (Via per il fondo a sinistra)

Rita -Poviru giovane mi fa proprio compassione, su iù u putissi aiutari ccu l’occhi u facissi ccu tuttu u cori! Certi voti unu si trova ‘nte guai senza sapiri comu.... Cummari, iù mi vaiu a rizzittari ‘npoco dda cammaredda mia ca stà matina nun appi u tempu mancu di farimi u lettu.

Rachele -Fa i fatti tò, non ti preoccupari!

Rita -(alla ribalta) Iù dicu: succedunu tanti fatti, tanti ammazzatini e a mè maritu nuddu ù ‘mmazza?... non cci la fazzu cchiù, cummari... ti giuru ca non cci la fazzu cchiù....No, ma chistu è serviziu ca cci fazzu iù senza cuteddu e senza revolvere. ‘Na notti di chista mentre sta durmennu, chiddu dormi accussì, cca vucca aperta, cci mettu ddu ita ‘ntè cannarozza e l’affucu...ora videmu!(Via porta a destra)

Rachele -Chista s'acchiappa sempre cco marito; pari ca si scannunu, si lassunu ...e poi a sira fanno paci.

                                                                 SCENA  TERZA

                                           Maggiore, barone Frolli e detta.

Maggiore -(dal fondo a destra insieme al barone Frolli)Scusate, permettete ca m’assettu ‘nmumentu?

Rachele -Accomodatevi.

Maggiore -(si siede) Vi dispiaci darimi un bicchieri d'acqua?

Rachele -Veramenti acqua non nn’havemu...

Maggiore -Comu, comu? non aviti acqua?

Rachele -Cci l’avemu, ma non nn’esci.

Maggiore -Chi veni a diri non nn’esci?

Rachele -Mè maritu smontavu rubinetti tubu e chiummi.

Maggiore -E ppi fari cchi?

Rachele -Ppi fari a pasta cchè ciciri!

Maggiore -(sconcertato) A pasta cchè ciciri?

Rachele -(spiegando) Si li vinnivu....

Maggiore -Ah!

Rachele -Va bene, assittativi ca ora vi nni pigghiu ‘ncatu, frisca frisca, dò puzzu...(gli indica una sedia)

Maggiore -Siete troppo buona!...

Rachele -Ma niente, è dovere (Via per il fondo)

Maggiore - Barone , assittativi, macari vui.

Barone -(si siede pure. Con maniere affettate da aristocratico) Caro Maggiore, oggi mi sembrate eccessivamente nervoso. Il vostro stato psichico denuncia una situazione ben più grave di quello che mi volete fare credere. Io vi conosco bene...Non è da voi.... Mi avete fatto prendere uno spavento che non vi dico con la macchina... Una cosa impressionante.... Mi si è squagliato il sangue in corpo... come si dice...E che si guida in quel modo? Avete ucciso tre galline e solo per un pelo non avete messo sotto un vecchietto, qui all’angolo...

Maggiore - Barone, iù quannu vaiu in macchina non pozzu guidari come su issi appressu a ‘nfunerali..

Barone -No! No, aspettate. Io ho sentito quello che avete detto tra i denti mentre stavate per investire quel poveretto.Avete masticato: Su eri tu, ti schiacciava comu u maccu.” Insomma cu era questo TU che doveva essere schiacciato comu u maccu?

Maggiore - Barone, iù sugnu comu ‘na caldaia in pressione... ‘A caldaia havi a valvola di sicurezza.... e vui siti la mia valvola di sicurezza...suddu non parru scoppiu... Sintiti di quali offesa sono stato vittima....

Barone - Voi?

Maggiore -Ccu vui pozzu parrrari...  mi pozzu sfugari, picchì sacciu ca siti prudenti...

Barone -Parrati... dite pure...

Maggiore -Sangu di bacco... chiddu ca mi succedi a mia, sunnu cosi di pazzi. Da vinti iorna non sacciù cchiddu ca staiu passannu. Stati a sentiri: Appena tornato a Catania, doppu dù anni ca mancava, vado ad abitare con mia moglie al Corso Napoli a Cibali in un elegante red-sciossè con un magnifico salotto che apre nel giardino.

Barone - A vostra casa attuale. A canusciu.

Maggiore -Dopo 8 giorni verso le nove di sera, mi vinni ‘ntesta di non trasiri  da porta, ppi faricci nà  sorpresa a mia moglie. Scavalco la finestra e trovo la camera all'oscuro,... trasu intra a nautra cammira, o scuru, trasu cchiù intra, o scuro. Finalmente nel salotto c’era ‘nmozzicuni di cannila addumatu, ‘na luci fioca fioca, pianu pianu  trasu, e trovo la perfida donna al pianoforte e ‘ngiovanotto ca cantava. Ah! Svergognata  traditrice!...Mi scagliai! Ddu pezzo d'assassino, astuta a cannila, e fa ppi scappari da finestra dò giardinu, io, coraggiosamente, l’afferrai ppì 'na punta de’ causi, ma la robba si scicau, e mi ristau ‘ntè manu. (Tira fuori dalla tasca della giacca un pezzo di stoffa e la fa vedere)

Barone -(con disgusto)Di pessima qualità... si vidi...

Maggiore - Vi lu ‘mmaginati chi disperatu ava essire ppì purtari ‘sta qualità di causi ‘ncoddu! Mè muggheri stesi sei giorni ‘nto Iettu, do scantu, senza putiri parrari.

Barone - Povera signora!

Maggiore -Stamatina, finalmente, m'ha dittu, che si trattava di un povero tenore che le stava facendo sentire la romanza al finale della Lucia.

Barone -E allora? Non havita fari accussì...Non stà bene... Vi ha dato la soddisfazione.

Maggiore -E allura picchì astutavu a cannila? E picchì scappò? Chissu vulissi sapiri.

Barone - E chi nni sacciu iù? Non me lo domandate. Secondo mè avete sbagliato voi. Noi, nella nobiltà, non badiamo a queste cose... sono cose all’ordine del giorno.... Oh, santo Dio, povera signora, così fine, così avvenente...

Maggiore -(alzando la voce)’Nta nobiltà non cci badati. Ma iù non sugnu ‘nta nobiltà. Iù sugnu un onesto ex-militare e cci tengo...

Barone -E va bene.. non faciti vuci...!Che modi!

Maggiore -Havi di tannu ca giru cu ‘sta pezza ‘nta sacchetta. Sono stato in diversi teatri... haia fattu vidiri sta pezza..  ma nuddu m’ha saputo diri nenti.

Barone -Sentite, io vi consiglierei di non insistere in questo atteggiamento.. Rischiate di diventare ridicolo.. rischiate.

Maggiore -Ridicolo?

Barone -E ppi forza! Girati tutti i tiatri ccu sta pezza. Vostra moglie, donna Laura, è una donna con un animo delicato, sensibile.. uno stelo di ciclamino.. Una lieve brezza la fa vibrare.. Adesso con questo vostro sospetto la offendete. Lasciatela in pace. Con il tempo vedrete che sarà lei stessa che vorrà svelarvi l’enigma e vedrete che quel giorno, davanti alla verità, voi stesso direte: Gesù!E questo era tutto?E io mi sono logorato il fegato per questa futilità. Ma quanto sono fesso!”

Maggiore -Badate come parlate, sapete!

Barone -Lo direte voi quel giorno. Io non ho detto niente... E i vostri rapporti, in questa situazione, sono quindi tesi...

Maggiore -(Sù di voce) ‘U trovu! Come maggiore di fanteria in ritiro non mi pozzu teniri questo affronto; Sono disposto  a spendere qualunque somma per poterlo ‘ncuntrari. Intanto mè muggheri sapennu ca iù aveva veniri ccà a Mirabella stamatina, mi ha detto:Cocco, quannu voli ottenere qualche cosa mi chiama Cocco, fammi il piacere,  passa di mè ziu e domanda comu sta ca havi du’ anni che non lu vidu. Di mio fratello Eugenio non m’interessa; picchì ha statu sempri un cattivo soggetto; ha sciupato molto col gioco... Va bene, cci vaiu. Ivi ‘nto palazzo, ma c’era na’ folla; dice che ieri sera firenu u  segretariu do vecchiu  e non riciveva a nuddu, tantocchiù ca iddu macari è malato. Cci  dissi ò purtinaru: ma io sono il marito della Marchesina, sua nipote. Sono il Maggiore D. Carlo Mitraglia... è inutile, non potete salire. E fatti ammazzari tu, u tò patroni e u segretario,e mi nni ivi. Ora bevo, e poi mi nni tornu  a Catania.

                                                                 SCENA QUARTA

                                                         Rachele e detti

Rachele -(con bicchiere d'acqua in un piatto) Ecco servito.

Maggiore -Grazie! (Beve..)

Rachele -( al Barone ) Ni vuliti macari vui?

Barone - No,grazie!

Maggiore -(bevendo) Ah! Non ne poteva più. (Prende del denaro e lo dà a Rachele ) Toh, prendi!

Rachele -Ma no, signore, ppi ‘nbicchiere d'acqua.

Maggiore -Ma che,ma che,sei stata tanto buona!

Rachele -(prende le monete)’Ccillenza vulite ancora acqua?Vuliti cchiù nenti?

Maggiore -No, non vogghio nenti cchiù; (rivolto al Barone mentre vanno per il fondo) Vorrei solamente truvari dd’inbecille! Quella carogna!(batte violentemente con il bastone sul tavolo)

Rachele -(sobbalzando)Mi fici sautari l’attarizzi!

Maggiore -Cci vogghiu dari `ncauciu unni dicu iù.(Gridando) Ma chissà!(Via arrabbiato dal fondo a sinistra)

Rachele -Mamma mia, com’è  arraggiatu, mi pari ‘ncani di caccia. Accuntu mi desi sissanta liri ppi ‘nbicchieri d'acqua, sarà ‘nsignori ricco.

                                                          SCENA QUINTA

                                         Andrea e dette, poi Vincenzo e Carmine .

Andrea -(in maniche di camicia, un calzone logoro e in testa una coppola.Con le mani nelle tasche dei calzoni, e un mozzicone in sigaretta in bocca che fuma a stento; ha una scopa sotto al braccio) Saluti a zà Rachele .

Rachele -Bongiorno.

Andrea - Vincenzo  non c'è?

Rachele -Non signore... ancora s'ha ‘ritirari. Tu mancu niscisti a scupari a stà matina?

Andrea -Non niscenu l'autri e non niscivi mancu iù.  Abbiamo fatto il sciopero.

Rachele - Vattinni, sciopero; faciti chiddu ca ata fari; ccu sta miseria, cu sta fami chiddi pensunu a fari il sciopero. Ah! Picchistu non hai a blusa?

Andrea -Si capisci, ni l'ammu livatu tutti pari. Si lu Municicolo n’accorda chiddu ca vulemu, na mittemu n 'autra vota, e si nò stamu accussì.

Rachele -E faciti ‘na bella cosa; cc`à ccu  n'autru pocu ni mangiamu l’unu ccu l’autri, e chiddi fannu i vagabunni, và và iti a travagghiari, sintite a mia, chi vuliti fari? Faciti peggiu!...(Via porta a sinistra)

Andrea -Facemu peggiu? E ora videmu. Stamatina u Sinnicu, vidennu i stradi sporche s'ha ‘mannatu a chiamari u nostru prisidenti, a Vincenzo , ora videmu chi ha combinato...

Rachele -(da dentro) Ascutati a mia, iti a travagghiari!

Vincenzo -(da dentro gridando) Sissignori, tutto aggiustato, avvisa a tutti pari ca vinissunu subbitu cca.

Andrea -Ah, ccà è... ccà è... appa fari cosi boni.

Vincenzo -( entra, assieme al nipote Carmine. Giacca nera molto vecchia, calzoni lo stesso, in testa un cappello all’italiana anche vecchio, in mano un finocchietto.) Bongiorno, Andrea .

Andrea -E accussì, Vincenzo, chi ti desi ‘u sinnucu?

Vincenzo -Milli liri d’aumentu, ferie raddoppiati e casa al mare... Andrea , chi mi desi? Qualche cosa l’abbiamo ottenuta... parrai cco Sinnucu e qualche cosa....(siede vicino alla sua porta di casa, guardando il nipote che si è messo in un angolo rabbuiato) Ma chi fai tu, figghiu miu. Ridi un poco.

Carmine -(sempre nero in volto) Ma chi c’è da ridiri, vulissi sapiri.

Vincenzo -Ridi. Macari ppi chistu non nni putenu vidiri lustru.

Carmine -Amprisa ca a culpa è a mia. Sugnu iù ca portu scalogna.

Vincenzo -No, chi c’entra... ‘sti cosi non si diciunu mancu ppi scherzu. Ma comu si dici: uomo allegro il ciel l’aiuta.

Carmine -Sì, è veru. Ma a mia di unni m’avissa veniri tutta st’allegria?

Vincenzo -Non ti pigghiari collira. Ricorditi ca ‘nta ‘stu munnu niente è impossibile... la vita cambia. Quannu meno ni l’aspittamu a vita fa da così a così.

Carmine-Ma quannu fa da così a così?

Vincenzo –Ma chi nni putemu sapiri?( ad Andrea) Iù m’hava ‘nsignatu bonu a fari i giocattoli… mi l’hava ‘nsignatu mè patri e a iddu mè nonnu… Haiu tutti i disegni…Ma poi duranti a guerra non si trovava cchiù a materia prima… u lignu non si truvava cchiù.. Comu cci poteva fari a concorrenza a Germania?

Carmine – Ma chi cci vulevi fari a concorrenza a Germania?

Vincenzo –A concorrenza ppi modu di diri… nel mio piccolo.. Poi si cci misunu macari i giappunisi ca travagghiavunu ppi nenti… ‘mpugnu di risu e travagghiavunu tutta a iurnata. ‘Mpugnu di risu… a mano d’opera accussì custava nenti… Cci lu dissi a mè muggheri: Pruvamu macari nuatri ccu ‘mpugnu di risu… A sira i iammi ni facevunu “Giacumu Giacumu”. ‘Na fami…Ma comu si po’ fari?

Carmine –A virità è ca giocattoli accussì non nni voli cchiù nuddu! A virità è ca non vuoi ammettiri ca a tò pinsata dè giocattoli fu ‘nfallimentu.

Vincenzo –Eccu: desi a sentenza! A stissa famigghia mi deprime….A virità è ca sì innamorato.. (ad Andrea ) Chidu è innamorato. E con l’amore entra la tristezza e la malinconia.

Carmine -Ma chi c’entra, ziu. Iù u sacciu qual’è a mè situazioni e non sugnu u tipu di fari u passu cchiù longu da iamma.

Andrea -(scherzando)A virità è ca u passu u fai longu ma a coscia l’hai curta.

Carmine -(seccato) Curta o longa, non haia dari cuntu a tia.

Vincenzo –Iù cci curpu! Non ti nni voi iri a scola? Mi diceva mè patri... e peggio ppi tia.... cu non sapi teniri a pinna ‘nmano, non potrà mai truvari nà sistemazioni bona... Tu, diceva, arresti ‘nvagabunnu..... cu non sapi teniri a pinna, veni u' tempu ca a teniri a scupa .... e accussì fu!… Ivu mali...cci volunu i capitali.Su iù avissi ‘na piccola somma di denaro: trecento o quattrucentumilalire, chistu cci voli: tricentu o quattrucentumilalire....megghiu quattrucentu... mi rapissi ‘na bottega e lassassi ‘sta scupa...

Andrea - Quattrucentu milaliri?

Vincenzo -Già!... Ma cu mi duna? Suddu mè frati, ca fa u cammareri di ‘ntinuri a Catania, mi manna ddi cincumilaliri ca cci addumannai, m’accattu ‘nparu di scarpi, si nno haia caminari macari scausu. L'autru aiere cci scrissi ‘na littra, e videmu chi fà. ( si stiracchia mostrando segni di dolore)

Andrea -Chi hai?

Vincenzo -Chi haiu? A stanotti mi finivu arranciatu ccà fora. Sugnu tuttu di ‘mpezzu... e cu è ca ha chiurutu occhiu? Fici a nottata ianca.

Andrea -Pozzu chiamari i cumpagni?

Vincenzo -Si! Viri ca stannu  vicino o cafè, ‘nta chiazza.( Andrea via)

                                                          SCENA  SESTA

                                                Rita e detto.

Rita -(esce dalla sua casa a destra) Oh, carissimo Signor don Vincenzo .., ben tornato.Serva vostra.

Vincenzo -( la guarda meravigliato)  Padrona mia.

Rita -Su m’ha dari qualche comando, iù sugnu ccà per servirvi.

Vincenzo -Ma che significa stu parrari caricato, e chi veni a diri stu DON Vincenzo ?

Rita -Oh! Oh! Perdonate, ma adesso vi spetta il Don e tutta la inquadratura personale

Vincenzo -Chi ‘nquadratura?

Rita -(con esagerato sarcasmo) Oggi non siti cchiù ‘u Vincenzo di ‘na vota... sappiamo tutto, oggi siete il presidente degli Scopatori!

Vincenzo - Sì, Rita. Non cc’è bisogno di fari ‘sti caricaturi,... sugnu prisidente e mi nni vanto. Tu ‘ntrichiti di li fatti tò, hai  capito?

Rita -(forte) Ho capito!. Ma iù m’intrico puru de’ fatti di  mè maritu ca havi tri ghiorna ca non travagghia e non porta nenti ppi causa tò!(minaccia a soggetto)

Vincenzo -Ppi causa me?

Rita -Si', ppi causa di ddi sfaticati di li sò cumpagni...Ma sai chi ti dico? Faciti chiddu ca vuliti ma lassati stari a casa mia, picchì annunca di notte vi.... (fa segno di torcere il collo) e non vi cridite picchì sugnu fimmina, (grida) iù di  fimmina vi rumpu a testa a tutti pari!

Vincenzo -No, tu a mia a testa non mi la rumpi, picchì iù non t'appartegnu, iù non m’intrico de tò fatti e mancu i mè cumpagni, tu pò disporre sulu di la testa di tò maritu.... l'autri testi l’ha lassari sani... a tò maritu rumpaccilla,.... a mia chi m’intaressa!

Rita -E va beni, non ti nni ‘nteressari.

                                                        SCENA  SETTIMA

        Andrea ,Totò, e  comparse di spazzini con scope e in maniche di camicia.

Andrea -Eccocci qua!

Totò -Semu pronti.

Michele-Chi si dici? Chi facisti?

Totò -Cci parrasti cco Sinnicu? ( Rita passeggia nervosamente davanti a tutti gesticolando e parlando da sola a voce alta)

Michele -Chi ti dissi?

Totò -Che avete ottenuto?

Vincenzo -(osservando l’andiriviene di Rita ) E si chidda non si ferma iù non pozzo parrari.

Totò -’Nsumma cci la voi finiri? Vattinni intra!

Rita -Vogghiu stari ccà e nun haia dari cuntu a nuddu! (Si ferma)

Totò - Rita, t'haia dittu tanti voti di non rispunniri accussì...  picchì ‘na vota di chista mi fa fari u pazzu!

Rita -(gridando) Vattinni! Fai u pazzu! (si lancia,trattenuta dagli altri) Ppi daveru ti levu n’occhiu!

Totò -(trattenuto) A mia?

Rita -Si! A tia! (c.s.)

Totò -Ah! Sangu.....

Andrea e altri- Totò.. Totò ... finiscila... lassila stari; ma com’è possibile ca ficiti sempri ‘sta farsa?....

Andrea -Nuatri semu ccà ppi vidiri chiddu ca avemu a fari.... e tu giusto ora ta strariari cu tò muggheri? Rita statti muta macari tu!

Totò -Va beni, stasira ni parramu.

Rita -Stasira iù sugnu viduva, picchì ti scippu i cannarini (si lancia, trattenuta)

Andrea -(mentre pari che si siano calmati)Dunque?

Michele -Voi parrari o no?

Vincenzo - E ora parru... ora ca si calmanu... cca` si tratta di salvarisi a testa...

Michele -A  testa?

Vincenzo -No,nenti. Dunque, verso l'unnici u sinnicu mi mannau a chiamari, iù mi misi stu soprabito ca tineva sarvatu da tantu tempu, non è novu ma...insomma a sò cumparsa a fa, e cci ivi. Aspittai ‘na mezzura.....  Poi si rapivu a porta da sò cammira e ‘ntisi ca cci dissi all’usceri:- Fate entrare il Presidente.-( Rita ride sguaiatamente. Scena di Vincenzo ) Niscivu l'uscieri: Presidente, entrate.( Rita c.s.) Eccomi qua. Trasii mi livai u cappeddu e aspittai regolarmente ca parrava prima iddu. Dpu ‘npocu mi taliavu e mi dissi:- Comu ti chiami tu?- Vincenzo Cetrulo a servire- Sei tu il Presidente della Società dè Scupastrati? Sissignori, eccellenza.( Rita c.s.) Dimmi ‘na cosa.... quanno...(si ferma per la scena di Rita)  Eh, ma  su chidda non si ferma di ridiri, io non pozzo parari.

Andrea - Rita e finiscila.( Totò per la rabbia si mette il manico della scopa tra i denti.)

Vincenzo -Chiddu si mancia a scupa. (seguita a parlare) :-Dimmi ‘na cosa, mi hanno detto ca hai composta ‘na canzone intitolata: I’inno degli scopatori! E’ vero?- Sissignore Eccellenza, L'inno degli Scopatori- l'ho composta io, e la musica l'ha misu Don Ignazio ‘u trummuni. Quanno non travagghiamu la cantamu qualche vota a sera- -Bravo, mi fa tantu piacere! Chiddu ca voglio sapiri è picchì assira pusastuvu u mantali e stamatina non niscistuvu!- lù ccu  bella manera cci dissi: signuri....

Rita -(a parte, mentre armeggia con una sedia) Parra ‘u prisidenti!

Michele -Ppi favuri Rita, lassicci sentiri... ( Totò la minaccia)

Vincenzo -Cci dissi: Signor sindaco...  non semu nisciuti, picchì si vi ricordati sei mesi fa cci prumittistuvu n'aumento,e ancora non l'avemu avuto. Nuatri avemu statu muti e avemu continuatu a scupari. A Catania i scupaturi pigghiunu 1800 liri o iornu, e sunnu tutti vecchi, tutti sicchi, tutti malati, nuatri semmu giuvini e di bona saluti. Avemu tanta volontà di travagghiari e avemu a pigghiari cchiù picca dà mità. Vi pari ‘na cosa giusta?... Nuatri vulemu travagghiari, sissignori, vulemu moriri macari pà stanchizza, ma pinsate ca ognuno di nuatri havi famigghia, cu havi a mamma, cu havi  figghi, cu havi  muggheri, commu potiamu iri avanti…accussì cci dissi: comu potiamo?… ccu 800 liri o iorno? (ammiccando)Su poi assolutamente non ‘nci vulite aumentari a paga, nuatri niscemu, scupamu ppi fari piaceri a vostra eccellenza....che rispettiamo e a cui siamo disposti a dare la vita...

Tutti -Bravo! Bravo!

Vincenzo -Eh! 'npoco di ‘ngnegghiu l’haiu, e a lingua ‘nta vucca non cci sta ppi cumparsa. ‘U sinnucu arristau ‘mpressionato di sti paroli ... mi taliavu ‘mpocu mutu..., e poi tutto di bottu pigghiau u campanellu...

 Rita -... E cci lu ittau ‘nfaccia!

Vincenzo -(la guarda brutto)...e cci dissi all’usciere...

Rita -...Ettulu fora a cauci!

Totò -(minaccioso) Rita ,.. Rita ....Mi stà facennu veniri i nervi ....stai attenta ca su accumenciu a moviri i manu......

Andrea -Lassa perdiri Totò!

Totò -Videmu quannu ti stai muta!

Andrea -( a Vincenzo )Allura?

Vincenzo -Usciere dite al mio segretario che  venga ‘nta ‘stu mumentu ccà. Poi a mia mi dissi: iti a  mittirivi i blusi, e niscite subitu, vi dugnu a mè parola...sutta la mia responsabilità personale ca invece di 800 liri al giorno, da domani in poi avrete 805 liri.

Andrea -Chisto è tutto? (mormorio di scontento da parte di tutti)

Totò -Cincu liri d’aumentu?

Carmine -E tu ha fattu tanti chiacchiere ppi cincu liri?

Michele -E ama persu tanto tempu?

Vincenzo -Embè, chiddu all’ultimo sapite chi dissi? Si non siti cuntenti e nun niscite iù vi licenzio a tutti quanti.Tutti ca addumannunu soldi... e di unni i pigghiu... vi pari ca haiu a fabbrica?.. Iù i scopaturi li fazzu veniri, dall'alta Italia. Faciti  chiddu ca vuliti fari. Vuatri vi viditi arrivari i scupature da  Roma, da Milano, da Torino e tutti ccu scupi moderni.... leggeri leggeri....

Michele -Chi scupi?

Vincenzo -Ccà non cci nn’è... Vidi ccà (mostra una scopa) chistu non è di lignu, è leggiu di intra... e ccà sutta cci sunnu tutti puttusiddi ca quannu tu passi leggiu leggiu si sucunu tutti cosi....e poi munciunu ‘mbuttuni ccà supra e nesci ‘na specie di schiuma ca smacchia a strata. ( mormorio di incredulità) Non cci criditi? Mi fici vidiri macari u telegramma prontu... Iù comu presidenti vi cunsigghiu di iri a travagghiari ca è megghiu ppi nuatri.

Andrea -Totò, chi dici?

Totò -Almenu putissumu aviri centu, centucinquanta liri d’aumentu...

Carmine -E macari cinquanta....

Andrea -lù dicissi di non tirari troppu a codda....

Vincenzo -Chiddu ca dico macari iù. Basta, non pirdemu tempu, e poi iù già accettai, e comu presidente non credo ca mi vuliti fari mancari di parola cco Sinnicu! Cu voli iri a travagghiari  e s’accuntenta dè cincu liri, isassi a scupa.... (Tutti alzano le scope) Approvato ad unanimità! (A Rita ) Mi pari ca cci la poi finiri di ridere!

Rita -Vogghiu ridere fino a dumani!

Totò -E io dumani ti rapu tuttu chistu! (Fa il segno della fronte)

Rita -lù stanotti t'affucu... non cci pinsari! Manciapani a tradimentu! Tu u prisidente, e tutti i tò cumpagni! (Via porta dritta)

Vincenzo -( per calmare Totò )E’ fimmina, chi cci vò dire a chidda! Basta iemuninni.

Carmine -Ma dimmi ‘na cosa, Vincenzo .. nuatri ficimu tri iorna di sciopero... almenu chisti cci l’avemu rimettiri?

Vincenzo -Ah, mi l’hava scurdatu. Chista fu a prima cosa... Cci dissi:signor sindaco... comu facemu a nesciri dumilaequattrucentu liri? Non mi fici continuari. Mi dissi: stati tranquilli ddocu vi pozzu veniri incontro... Veni a diri ca, quantu sunnu? Duemilaquattrocentoliri? Ve li trattengo dall’aumento fina ca finisci.

Tutti -( lamenti a soggetto)Iamuninni.

Andrea - Vincenzo , tu davanti.

Vincenzo -A dui a dui,...silenziu  ‘nta strada. Ora emu sutta o  Municipio a ringraziari ‘u sinnucu ppi l’aumentu e tutti quanti dicemu: Viva il Sindaco!

Tutti -  Viva il Sindaco!

Vincenzo -Senza lamenti  picchì  l'aumento fu picca!(Si mettono le scope sulle spalle come fucili ) Ora cantamu l’inno nostru... mi raccumannu (si mette davanti come un maestro di musica e dà il tempo. Mentre iniziano a cantare, avviandosi all’uscita, entra uno scopatore con un pacco e li ferma)

                                                   SCENA OTTAVA

                                                         Amelia e detti

Amelia- (entra dal fondo.Anche lei è scopatore.E' evidente che c'è del tenero con Carmine) C’era ‘npiazza ‘na signurina ca vi circava don Vincenzo .Dici unn’è a casa di Vincenzo Cetrulo? Iù cci dissi ca era u nostru prisidenti e ca ci stava iennu e mi desi chistu ppi vui (ha un pacchetto ed una lettera in mano) Dici ca aveva troppa primura di turnari a Catania e non puteva veniri finu a ccà. Dici ca è da parte di vostru frati.

Vincenzo -( a tutti, fermandoli) Scusate, abbiate  pazienza.. ma chista è na cosa ca aspittava... Mè frati Alfonso! Bravo! e comu sta? comu sta?

Amelia- Dici ca sta beni e ca vi manna tanti saluti.... e sti cosi ca mi desi a mia.(si avvicina a consolare Carmine)

Vincenzo -’Sti cosi?( prende il pacco e la lettera) E di chi si tratta? (agli altri) Scusate ‘n momento, sti cosi mi l'ha mannato mè frati.

Tutti -Fate i fatti vostri.

Vincenzo -Chistu, mè frati sicuramenti mi mannau qualche cosa di soldi... iù cci mannai ‘na lettera dumannannucci qualche cosa di denaru ca haiu ‘npocu di difficoltà e iddu certamenti ( fa segno al pacco e la lettera) ma unni è a signurina ca purtau ‘sti cosi, quantu a ringraziu....

Amelia -Su vi dissi ca aveva primura... dici ca ‘u tinuri unni travagghia vostru frati hava partiri per Genova doppu l’ultima recita ‘o Massimu e iddu cci aveva iri macari...

Vincenzo -(commosso) Dappressu, mancu fussi ‘ncani... Poviru frati miu...e prima di partiri pinsavu a mia....quantu è buono...Grazi..grazi...

Amelia -Ma nente, ...nenti...

Vincenzo -Poviru frati miu...Sicuramenti mi mannau ‘na carta di decimila...(pesa la busta) o forsi ventimila... si... si sarannu vintimila... ora i pigghiu e cci li dugnu ‘o patruni di casa (a tutti) signori abbiate pacienza (Apre piano piano la lettera, la svolge e non trova niente) No, non cci sunnu soldi (legge con grossa difficoltà per la sua poca cultura e per la scrittura poco chiara del fratello) "Caro fratello,tu mi hai mandato a cercare qualche cosa di denaro, ma io ti faccio sapere che mi trovo all'ultimo grado di disperazione. I debiti mi sono saliti fino alla gola. Fortunatamente vado a Genova col mio padrone, il quale è stato scritturato lì per due mesi, se io restava in Catania un altro giorno i creditori  mi facevano la pelle, quindi ho dovuto per forza partire con lui. Nel pacchetto che ti consegnerà la ragazza, amica mia, troverai 3 oggetti che mi furono regalati dal mio padrone e che io non me ne sono servito, appunto per mandarli a te. Tu li potrai vendere e ne potrai ricavare una moneta. Appena arrivato ti scriverò. Bacioni alla cara mia cognata Rachele e credimi. Tuo Alfonso.” Iù sacciu leggiri picca , mè frati ca ppi fissarii....haia sudatu ‘na cammisa.E chi cc’è intra ‘stu pacchetto. (Tastando) robba morbida,... ha dittu ca sunnu 3 oggetti... forsi oggetti d'oro? E chi diavolo hava fari cu tutto stu paccu...  Tranni ca non mi vosi fari ‘na sorpresa e ccà intra cci misi i denari ? (svolge un angolo del pacco e mette la mano. Ne esce un calzone) ‘Nparu di causi?...e chi haia fari cu ‘sti causi?(Mette di nuovo la mano e ne esce un altro calzone del colore della stoffa che ha fatto vedere il Maggiore e con uno strappo in una gamba) N'autru pari di causi?( Lo guarda.) E chisti sunnu macari scicati...cca cci manca ‘npezzu ... u tinure sarà ca u muzzicau ‘ncani...(Mette la mano e ne tira fuori un terzo calzone) 'n’autro paru di causi? E che nn'aia fari? Chisti su mmi  vinnu  non mi dununu manco ‘na lira di tutti e tre. E bravo Alfonso, m'ha fatto ‘nbellu rialu....  Aspettati, me veni n'autro pinseri, cci misi qualche cosa di denari intra i sacchetti!! (Osserva nelle tasche) Certi voti mi fa ‘sti scherzi...Nenti, mancu ‘na spimmula. (Osserva nelle tasche del secondo) -"Niente, manco ‘nculazzu di sigaretta (Osserva nel terzo calzone ed in una tasca sente una carta) Ccà è... ‘u diceva (ha ancora la mano in tasca) Sarà ‘na carta di 5000 lire, o forsi ddu carti? Cci dugnu ‘n’accuntu o patruni di casa e cci fazzu fari quattru iorna di bona vita a dda povuredda di mè muggheri ... (Esce un’altra lettera) Eh! Ancora? Oh Madonna! (La apre e legge) "Vita mia, cuor mio, anima mia.... “All’anima dè sò morti....’na lettera amorosa. (La conserva di nuovo nella tasca del calzone ) Bravo Alfonso! Vosi fari u spiritusu! M’ha fattu sudari ‘na cammisa... (Tiene tutti e tre i calzoni sul braccio.)

Andrea - Vincenzo, ma chi fai ti metti a vinniri robbi vecchi ora?

Vincenzo -Embè chi haia fari? Sunnu cosi ca succedunu sulu a mia, mè frati fa veniri di Catania ‘na pirsuna ppi mannarimi tri para di causi vecchi.(Li mostra.)

Tutti- (ridono e commentano)Ah, ah...ah...bellu scherzu...

Carmine -E chi nni fai?

Vincenzo -Su dda signurina ca i purtò era ancora ccà cci avissa dittu: Pigghiatavilli e cci li riportati a mè frati! Basta, non nni parramu cchiù.(Getta i calzoni su una sedia in scena) Amuninni, picciotti.(Li fa schierare di nuovo per uscire)

                                                               SCENA NONA

                                     Eugenio e detti, poi Rachele.

Eugenio -(correndo dal fondo a sinistra) Per carità, don Vincenzo ,salvatimi, cc'è ‘npaisi chinu di guardii, chiudenu tutti l'usciti dà città... stnnu perquisennu tutti i casi... e forsi venunu macari ccà a casa vostra...

Vincenzo -Oh! Santu Diu ! E comu si fà? (I scopatori guardano in fondo a sinistra) Stati attenti ddocu! (corre alla porta di casa sua e chiama) Rachele!

Rachele -(uscendo) Chi successi?Che è stato?

Vincenzo -Nenti.(ad Eugenio) Prestu non pirditi tempo iti ‘nta mè cammira, spugghiativi subitu subitu, i vostri vistiti i ittati intra u puzzu, e mittitivi ‘stu paru di causi (gli dà uno di quei pantaloni messi sulla sedia), a blusa mia ca cc’è ddà, mittitivi u birrittu (lo toglie ad una comparsa) e pigghiativi ‘sta scupa ‘nmano (gli ne da’ una) Forza itivi a vestire subitu subitu.

Totò - Va beni ama caputu....(Via con tutti gli altri in casa di Vincenzo, meno un paio che restano a guardare per il fondo )

Vincenzo -Tu Rachele, statti intra e non ti moviri.

Rachele -Ma chi fu?

Vincenzo - Nenti, vattinni (la spinge dentro)

Michele- (dal fondo, mentre guarda)Mi pari ca stannu vinennu ccà...suddu sannu ca l'ha tinutu  ammucciatu tu passi guai seri!

Vincenzo -Guai? Chi guai? Iù non nni sacciu nenti, cu u sapi... ccà non ha vinuto nuddu... vuatri stativi muti...

Michele - E ccu parra?... Ma chiddi sì ca farannu i dumanni...

Vincenzo-Nuatri semu ccà riuniti cu tutti i cumpagni scupaturi ppi ripigghiari a travagghiari.(Alla porta a sinistra gridando.)Avanti picciotti amuninni.

                                                        SCENA DECIMA

                      Eugenio ,travestito da scopatore, tutti gli altri scopatori, e detti

Andrea -(con la scopa seguito dagli altri con le scope) Semu pronti.

Carmine -Eccocci qua!

Totò -(gridando)Evviva il Sindaco!

Vincenzo -Unn'è don Eugenio? (Eugenio avanza dal gruppo)Stativi 'nto menzo, e non vi faciti notari... poi ò mumentu opportunu scappati.... mi raccumannu.

Eugenio -Grazie. Teni questo è tutto chiddu ca haiu (gli mette in mano un anello che aveva al dito)Ti darò notizii, salutimi a tò muggheri! (si rimette in fondo al gruppo degli scopatori)

Vincenzo -(guarda l'anello) Ma.... ma chistu e brillanti.... oh, Madonna.... Chistu vali chiù di tricentomilaliri....... ppi ‘mparu di causi... Ah! Frati miu, binidittu tuttu!:..

Michele-( Che è rimasto di guardia) Vincenzo, stannu arrivannu ccà...

Vincenzo-(riprende in mano la situazione) Avanti forza... in fila ppi dui.... educati e senza scuncicari i fimmini....Inno degli scopatori:

CORO:

Siam gli eroi della ramazza

pur col vento o il sole impazza

mai stanchezza...... debolezza

questo braccio proverà

............paraparaparaparapa

Il sindaco è contento...

ma deve stare attento

se non ci dà l'aumento...

questo braccio sai che fa...

...paraparaparapa

Sciopero senza spiranza...

picchì stà panza a dà mancià

Sciopero della ramazza

che nella piazza si spezzerà

tattarattattarattà...

pappaparappàrappà........ (scena a soggetto per andare via.)

           

             Cala la tela

               

                    ATTO SECONDO

          Una piazza, a sinistra prima quinta portone con palazzina. appresso bottega di generi diversi con mostra di diversi giocattoli e pupi di cartone, con scritto sopra “Generi diversi Liquidazione volontaria”. A destra prima quinta  caffè con tavollno e due sedie di Vienna al di fuori; seconda quinta bottega di fruttivendolo con sporte di frutta e agrumi. Due sedie rustiche.

                                                      SCENA I°

                                  Rita,vicino ai frutti, poi Carmine ,indi Totò

(si avvertono i classici rumori di strada cittadina di periferia-improvvisamente si avverte un forte rumore di tazze rotte)

Rita -(Si spaventa per il rumore e si avvicina al bar)Chi fu?

Carmine -(uscendo, dopo un attimo, preoccupato) U sintistuvu ddu scrusciu di tazzi rutti? Fui iù, ca ppi scinniri dò bancuni rumpii sei tazzi, ‘na zuccarera di porcellana e una bottiglia...e il proprietario ha segnato...(per dire che glieli tratterrà dalla paga) E su non rumpu cchiù nenti, a fini misi pigghiu a terza parti dò mè stipendiu.

Rita - Mi dispiaci...veramenti.

Carmine -Vui donna Rita ,pigghì non cci nisciti i nummira... comu l’autra vota?

Rita -No, fighhiu miu!L’autra vota pigghiai beddu ternu e mi potti iammari ‘sta bottega... Ma, quannu si vinci, poi non s’ha iucari cchiù...Allura chiddu ca a pigghiautu cci lu riporti a iddi...

Carmine -Aviti ragiuni!

Totò -(viene dalla strada a sinistra) Mannaggia all'arma di sò matri, a iddu e a chiddu ca cci lassau i case...

Rita -Salute Totò ...ma chi hai? Cci parrasti cco patruni di casa da cummari?

Totò -Commu no, di ddà  vegno.

Carmine -(ironico) Totò , amprisa ca ti dissi di no?

Totò -Vidi chi pezzu d'armali,... chi core d’ursu...

Rita - Totò ..Ma chi ti  dissi?

Totò -Ha dittu ca non nni voli sapiri nente, ca su intra oggi non pava i tri misati ca avanza e i 1700 lire de spisi ca ha fatto, cci manna subito u seguestru e u sfrattu. Ascuntrai macari a Vincenzo ca cci eva cu ssò muggheri, ma non cci nesci nenti, non cci nesci nenti.

Carmine -Ccu chiddu non cc’è nenti da fari.

Rita -Che gente ci sta ‘nta stu munnu, senza cori!.....

Totò -Iù ppi mia ‘ncunsigghiu cci lu desi... (a Carmine ) Stanotte, a ora tarda, prima ca arriva u sfrattu levati tutti cose e i portati ‘ncasa nostra... ponnu lassari sulu u lettu, picchì u lettu è inseguestrabile. ‘U capisti? Quannu dumani veni l'usceri e i testimonii, restunu ccu ‘na manu davanti e l’autra d’arreri.

Rita -Magnificu!

Carmine -E cci lu dicisti a zio Vincenzo ?

Totò -Certu ca cci lu dissi.

Carmine - E chi dissi?

Totò -Dissi ca su u patruni di casa assolutamente non voli aspittari n'autru poco, stanotti ù sfrattu u facemu nuatri.

Rita -Ben fatto!

Totò -Appoi cc’è nautru fattu.

Rita -Ancora?

Totò -Stamatina, a mezziornu cc’è ‘u processu ad Eugenio . Ma, dici l’avvocato, ca cci sunnu tanti propabilità ca si nni nesci libero e franco...

Carmine - Ah,si?

Totò -L’avvocato dissi ca, prima di tutto il ferito è guarito entro i 15 giorni e poi, don Eugenio sparò sì, ma sparò con la leggittima difesa...

Carmine -Ah, nò cca pistola?

Totò - Carmine ,non fari u spiritusu... Si difese leggittimamente...Dunque iù pigghiai l’appuntamento ccu Vincenzo ppi iri ‘o tribunali, tu Carmine cci voi veniri?

Carmine -Certu ca cci vegnu.

Rita -E comu fai ccò bar?

Carmine -’Nterzu ‘da misata ggià si la trattenunu ppi ddi cosi rutti... si trattenunu macari chista e facemu cifra tunna...

Totò -E tu Rita, chi fai?

Rita -Certu ca vogghiu veniri.

Totò -E allura vatti a priparari, spurugghiti... ca ccà cci staiu iù..( Rita va per il negozio. Carmine entra al bar)

                                              SCENA SECONDA

                                    Maggiore , Barone , poi Carmine

Barone -(arriva dalla sinistra con il Maggiore ) Ma caro don Carlo, abbiate pazienza, voi avete torto; io ve lo debbo dire... Ma vi pare che una signora  una dama, una nobile come la vostra rispettabilissima consorte, può essere trattata militarmente come la trattate voi? Si capisce cbe dovete stare sempre in urto.

Maggiore -(ha nel portafogli un biglietto di invito per una serata di beneficenza ed in tasca una moneta e la pezza del pantalone. Fra sè) Stu specie di Baruni mi sta accuminciannu a farimi veniri i nervi (forte) Ma vi pari ‘na cosa regolare ca havi  sei mesi e non haiu potutu sapiri cu era quell'imbecille che stava cantannu dda sera ccu mè muggheri ca l'accumpagnava al pianoforte?

Barone - Ma ve l'ha detto tante volte, era un povero tenore che le stava facendo sentire un pezzo  di  musica. Credo che non c'era nulla di  male.

Maggiore -E vidennu a mia picchì astutavu a luci e si nni scappau da finestra?

Barone -Ma chi  lo sa...... forse per vergogna, per essere troppo  timido, in quel momento si confunnivu e scappò. Tenete presente un tenore, un artista che stà eseguendo con trasporto un pezzo d’opera, che vede all’improvviso irrompere per la stanza un armale così...

Maggiore -Come sarebbe a dire :un armale?

Barone -Scusate, volevo dire che non si è reso conto.. poteva sembrargli un animale... Sarà stato così... sono inezie, piccolezze...tra noialtri nobili succede sempre, eppure nessuno ci fa caso..... nella nobiltà non si ci bada...

Maggiore -E io ci bado. Per me non sono affatto inezie, sono insulti. Idda, vedete Barone, o mi dici cu era dda carogna, comu si chiama  e perchì scappò da flnestra, o altrimenti faremo sempre quistioni, non la faccio stari tranquilla....

Barone -Ma pensate alla nobiltà della sua famiglia....

Maggiore -Chi m’interessa a mia dà nobiltà sò? Su idda è nobile io sono stato un militare onesto.

Barone -(con aria di sufficienza)E voi volete mettere un militare con un nobile..E un’altra cosa...

Maggiore -( che comincia a irritarsi) Quanno voleva accompagnari un cantante al pianoforte, non s'avesse maritatu ccu mia. Voi capite che dopo quel fatto, ogni vota ca nesciu da casa u purtinaru mi talia suttocchi e ride, credete che sia ‘na bella cosa?

Barone -Siete voi che vi siete messo in questa situazione... Se il fatto non si sapeva.... il portinaio non aveva di che ridere.

Maggiore -E io non sono il tipo di stare zitto...

Barone -E allura tenetevi il portinaio che ride! (chiama)Cameriere...Cameriere.. prendiamo intanto qualche cosa...

Carmine -(si affaccia subito) Comandate.

Barone -Cc’è del cognac?

Carmine -Certamente, signore.

Barone -Portate due cognac, abbiate pazienza.(via Carmine )

Maggiore -(preso dal pensiero fisso) Carogna! Su l’avissi ‘nte manu mu mangiassi a muzzucuni.(esce la pezza dalla tasca della giacca) Havi sei mesi ca giru cu ‘sta pezza ‘nta sacchetta... Da sei mesi. Ma, come si dice, finchè c’è vita c’è speranza.

Barone -(intanto è arrivato Carmine con i bicchierini)Ma, caro Maggiore, prendete la vita con filosofia...La vita è bella perchè bisogna saperla vivere..(guarda Carmine )Beviamo.... beviamo e dimentichiamo... ( Carmine fraintende e prende il bicchierino )Ma chi stati facennu?

Carmine -Avete detto:beviamo.

Barone -Ma non a voi... Che tipo! Posate...posate... Bevevo con lui! Maggiore bevete. (Carmine va via)

Maggiore -Salute!

Barone -Salute!

Maggiore -Ogni iornu ne bevo una bottiglia per dimenticare...Ma non cc’è chi fari... ‘U pinseri va sempri ddà... ho un’idea fissa, qui...qui cc’è l’ho.(indica la fronte)

Barone -E ddocu..ddocu..stannu l’idei fisse... Caro Maggiore vi assicuro che siete un gran bel tipo...

Maggiore -Iù sugnu un bel tipo? Iù vulissi sapiri chi facissuvu vui nella mia situazione...

Barone -Volete sapere che farei io? Ve lo dico subito. Io cercherei di rintracciare quel giovani tenore, lo inviterei a colazione a casa mia e, nel pomeriggio, lo pregherei di cantare qualche cosa.

Maggiore -E voi avete questo coraggio; io no, io la penso diversamente.Io sono il marito.

Barone -Va bene: u maritu...u maritu...

Maggiore -Appunto: u maritu!

Barone -E che male ci sta? Voi, scusate, ma siete un marito ‘npocu pesante...vedete tutto nero, caro  Maggiore, e fatela divertire, pensate che è giovane. Vi presentati sempri cu 'sta facci...

Maggiore -Iù mi presentu cca facci ca haiu....

Barone -E  fate male, caro Maggiore , fate  malissimo,  perchè la vostra signora appartiene alla nobiltà e deve essere trattata diversamente... Lei, sposando un borghese come voi, ha onorato la vostra casa.

Maggiore -Oh, Barone ...u sapiti ca mi stati siddiannu abbondantemente? lù non haiu bisogno dei nobili per farmi  onore, io ho dato prova di chiddu ca sugnu e tutti mi canusciunu! E  basta!

Barone -(dopo un attimo di pausa.Sorpreso dallo scatto) Vi prego però di non alterarvi con me e non alzare la voce perchè io non sono abituato ad essere trattato così! Poi avete una voce così sgradevole! (Si alza) Io sono il Barone Frolli! Sono un nobile! E quando una persona esce dai limiti io sapete cosa faccio?... Sapete cosa faccio? La lascio e me ne vado! Ecco quello che faccio! Me ne vado! (Via per la strada a sinistra)

Maggiore -(Si alza a guardarlo che va via) -E io  ringrazio il Cielo... picchì su stava n'autro pocu  ccà, Barone e bonu u pigghiava a cauci (guarda il tavolo) A forma di nobili mancu pavavu!...

                                                 SCENA TERZA

                                             Totò e detto, poi Carmine

Totò -(Esce e si mette ad accomodare a frutta.Dando la voce) Mele, arance...a megghiu frutta...varda ch’è bella! (Al Maggiore)  Signore, vardati che aranci di Francofonte, cc’è u zuccuru di intra, i vuliti assaggiari?

Maggiore -No. ( Totò va al suo posto.) Giovanotto senti, veni ccà,....ti vogghiu diri ‘na cosa...

Totò -(si avvicina) Comandate.

Maggiore -Sì maritatu?

Totò -Sissignore,  eccellenza, da tre anni.

Maggiore -Bravo! E a tò casa... cu tò mugghieri, sì tu ca cumanni, no?

Totò - Certu! E cui allura?

Maggiore -E tu qualche vota a fai divertiri? La fai svagari un poco?

Totò -Quannu cc’è u tempu, caro signore, pecchì nuatri ccà semu vinnuti ..e avemu a pinsari a travagghiari.... Qualche sera ca voli iri o tiatru a vidiri ‘na bella commedia, iù cci la portu.

Maggiore -Bravo! Comu ti chiami?

Totò - Totò a servirvi.

Maggiore -Totò, accussì si fa...Varda ccà!(esce dalla tasca un biglietto d'invito per uno serata di beneficenza) Chistu è un invito ad una serata di beneficenza che si è organizzata nella buona società... si farà 'na tombolata, ci sarà uno spettacolo teatrale, si ballerà... iù ci vaiu cu mè muggheri... cci vò veniri macari tu ccu tò muggheri? I biglietti ti pigghiu iù.

Totò -(senza capire) Grazi eccellenza.

Maggiore -(scrive sul biglietto) Intantu ti dugnu chisti mè.. Pò purtari macari amici... Nn'hai amici?

Totò-Certu, cc'è mè cumpari e mè cummari... Cc'è Carminu cca sò carusa...

Maggiore-Portili! Iù ora vaiu a pigghiari l'autri...Cci scrivu ca chistu vali ppi n'amicu miu e cci vai tu, tò muggheri e i tò amici! (consegna il biglietto e lo congeda) Vai.. vai.. (Batte sul bicchiere)

Carmine -(uscendo subito) Comandate..

Maggiore -Leva cca!

Carmine -Grazie. (Prende la guantiera per andare)

Maggiore - Aspetta ‘nmomento! Dimmi ‘na cosa, tu sì maritatu?

Carmine - Nonsignore, eccellenza!.. E comu fazzu? Cu chiddu ca guadagnu...

Maggiore - Non ti maritari, ascuta a mia! Oppuri 'nsigniti comu fa  ‘u fruttaiolu di ccà.

Carmine -(sorpreso) Ah! Totò ....(stordito) Ho capito...

Maggiore -(si alza) Sangue di Bacco, vogghiu fari cosi di pazzi, vogghiu fari arristari a tutti cca vucca aperta (Via per la strada )

                                                 SCENA QUARTA

                                            Vincenzo e Rachele, poi Amelia.

Rachele -(con abito migliore da quello del primo atto, e scialle) Ah! Avissa moriri, speramu u Celu,... chi vecchiu porco! Ni fici acchianari fino aI  quinto piano, unni sta di casa, inutilmente. Viri suddu si vosi convincere...

Vincenzo -(col  pantalone con lo strappo) Ma iù u sapeva ca non cci nisceva nenti,.... iù mancu cci voleva iri....

Carmine - Non vosi sentiri nenti?

Vincenzo -Dumani manna u seguestru... Ni dissi :dormiti tranquilli ca dumani arriva u seguestro. Fici macari ‘u spiritusu.

Carmine -Va bene ziu, stai tranquillo tantu nuatri i mobili i salvamu.

Vincenzo -Salviamo i mobili. Dumani manna u sequestru e non cci facemu truvari mancu ‘na cucchiara di lignu.... Tu Carmine, non putisti fari nenti?

Carmine - Ma ziu, ti pari ca poteva iri ‘nto principali a diricci ca mi anticipassi settanta, ottantamilalire?

Vincenzo -Ma si scontano... Si possono scontare...

Carmine - Ma chi si scontano...Hava fattu u pattu cca morte... E poi iù cci stava tentannu... ma.... attruppicai e si scassanu sei tazze, ‘na buttigghia e ‘na zuccarera di porcellana... e chisti l’haia pagari...

Vincenzo -Quannu la sorte si accanisce... non cc’è niente da fare...

Carmine -Comunque non vi scantati, picchì nuatri i mobili i salvamu...

Vincenzo -Salviamo i mobili...

Carmine -Stanotte livamu tutti cosi e i purtamu ‘nta casa di Totò ... e poi ziu, sempre ddocu avevumu arrivari. Doppu ca chiddu si cunvinceva e avissa aspittatu nautri 15 iorna, non era u stissu?  A nuatri fra 15 iorna cu ni dava i soldi dè misati ca avanza e i spisi ca ha fattu? Pigghiamu u ternu?

Vincenzo -Chi significa.Fra 15 giorni a bottega puteva iri megghiu...

Carmine -Non pò iri megghiu!

Vincenzo -Non può! Desi a sentenza...

Carmine -Ziu, ti passasti ‘stu capricciu? Hai voluto provare? I giocattoli fatti a mano non si ‘ccatta nuddu... Ti cunvincisti?

Vincenzo -Ca vattinni.. A mia m’ha dari via Garibaldi, via Vitt.Emanuele o Piazza Cutelli....Mannaggia a quannu a iarmai ‘sta bottega. Chistu è u quarteri do malauguriu.... ‘nta sei mesi non haiu vinnuta mancu ‘na trombetta.....ccà intra non ci ha vinutu mai ‘npicciriddu .... dici ca ‘nSicilia si fannu assai picciriddi... e unni sunnu? Di cca sarà ca passavu Erode.... Ddi quattru ca passunu,’na lira ‘nta sacchetta non cci l’hannu... i matri i fannu chianciri ‘nfina ca morunu ma ‘na lira non cci la spennunu.... Accattai 50 pupazzi, n’avissa vinnutu unu. Niente.... niente, sunnu tutti dda. Su nni sapeva tantu ccà non cci avissa vinutu mancu mortu.... E ‘stu postu fusti tu ca u truvasti.

Carmine -Iù?

Vincenzo -Sì. Dicisti: dda è bonu..ddà è bonu...

Carmine -Ppi mia era comudu, picchì era vicinu o bar unni travagghiu...

Vincenzo -Hai visto? E ppi la comodità do signurinu ca non si voleva susiri ‘npocu prima a matina, iù passai ‘stu bellu guaiu...

Carmine -Inveci di dari a colpa a mia picchì non vuoi dire ca facisti ‘na speculazione sbagliata... Ziu dillu: sbagghiasti!

Vincenzo -A mia m’ha dari via Garibaldi,via Vitt.Emanuele o piazza Cutelli...e poi ti fazzu vidiri suddu sbagghiai...i biglietti di decimilaliri chiuvissunu...

Amelia -(dalla porta del bar) Oh, Rachele , Vincenzo vi siete ritirati finalmente?

Rachele -Sì figghia mia, ‘nta stu mumentu. (a Vincenzo che si dispera) Ma chi vò fari? Ti nni vò fari veniri ‘na malatia? Quannu non cci sunnu denari non cc'è chi fari... unu non si po' ammazzari! Cu avanza aspetta.

Vincenzo -E già comu vosi aspittari u patruni di casa.

Rachele -E nuatri stanotti i mobili i salvamu....levamu tutti i nostri cosi, comu s’hava dittu. L’importanti è salvari i mobili.

Vincenzo -Certo: salviamo i mobili! Rachele, havi 50 anni ca salviamo i mobili.... a famigghia si riunisce: come dobbiamo fare per salvare i mobili... salviamo i mobili... vendiamo questo e salviamo i mobili.....ma a nuatri cu ni salva? Fammi capire cu ni salva... Purtamo i mobili dda supra ‘nto cumpari...Chista macari è ‘na cosa facili a diri... Dd’armadio cu su ‘mpuni... chiddu è ‘nmonumentu... di palissandro...ca iù staiu cascannu da dibulizza?

Carmine -E u smuntamu, ziu. Chi voi fari?

Vincenzo -E dopu ca havemu livati i mobili di ddà, unni ni nni emu? Cu n’affitta n’autra  casa?

Amelia - Don Vincenzo non vi perditi di curaggiu ... lassati fari a Diu... sei mesi fà, vi ricordati ca eruvu cchiù dispiratu di ora? E, all’improvviso, guadagnastuvu 300milalire.

Vincenzo -Chi c'entra, allora fu pi ddu binidittu paru di causi ca mi mannau mè frati e che ho dato a don Eugenio ....

Amelia -Embè speriamo che stamattina Don Eugenio fosse assolto, e lui troverà al modo di sistemare le cose....

Vincenzo -Accussì speriamu.

Amelia -Sì...sì sarà così. Il cuore me lo dice.

Vincenzo -Figghia mai, voi siete giovane ed è giusto che abbiate speranza nell’avvenire... Ma noi oramai persumu tutti cosi: fiducia, spiranza, fede, avvenire, passato... passato prossimo... passato remoto... tutto, noi abbiamo perduto tutto...

Amelia -Non è vero. E’ ca 'nta stu mumentu siti amareggiato e per questo parlate così.... E poi stanotte ho fatto un sogno.... ‘nsonnu accussì curiusu ca non cci putiti cridiri. Carmine era diventato di colpo ricchissimo. Aveva  cavalli, carrozze, palazzi era proprio un gran signore. Io ero con lui su una bella carrozza con due bei cavalli e tutti ci guardavano e restavano incantati. Siamo passati da questa piazzetta che era piena di bambini...

Vincenzo -Ccà, bambini?

Amelia -Sì! E tutti che si accalcavano per entrare nel suo negozio....

Vincenzo -S’ammuttavu propriu?

Amelia -Certo. Tanto è vero ca vui per limitare l’afflusso avete dovuto chiudere metà porta...

Vincenzo -Lutto per morte di fame del proprietario....

Amelia -E gridavate: Uno alla volta...uno alla volta... così vi fate male...ma i bambini niente.. volevano i giocattoli antichi... In un momento la bottega è rimasta vuota...Non c’era nemmeno uno spillo.

Vincenzo -Il seguestro di domani.

Amelia -Noi abbiamo continuato a camminare in carrozza. Indovinate dove andavamo?

Rachele -Unni?

Amelia -Andavamo a passeggio, perchè eravamo sposati.

Vincenzo -(fra sè) Chi sonni ca và facennu chista.

Amelia -Poi ci siamo ritirati e vi era una festa ... ma mentre stavamo ballando mi  sono  svegliata... e mi sono ritrovata nella mia cameretta afflitta afflitta.

Vincenzo -( tutti sono commossi) Ca sunnu sogni bella mia... sogni.

Carmine -(che ha sentito tutto in disparte) Amelia, per la verità, iù ‘sti sogni l’haia fattu tanti voti... Ma sunnu cosi ca non ponnu succediri...

Amelia -Beh! Ricchezze, cavalli, carrozze.. capisco che sono cose difficili... Ma il resto perchè non potrebbe succedere? Picchì non nni putissumu maritari? Siamo giovani, onesti, abbiamo un lavoro.. che cosa ci manca? Solo i mezzi.

Carmine -E a dittu nenti!

Amelia -E che m' importa... io sarei contenta....Io t’ho voluto bene fin da bambina... E poi, lavoro pure io..... potrei trovare meglio.....

Rachele -( se la stringe al petto) Povera figghia mia...che cori ca hai.. (piangono)

Vincenzo -Fra le altre cose stiamo diventando facili al pianto.. E questo è un brutto sintomo.

 Carmine - Amelia, veramenti avissa duvutu farlu iù stu discursu...macari iù ti vogghiu beni... Ma che avveniri ti pozzu dari? (è commosso) Iù non haiu mancu i soldi ppi nesciri i carti...

Amelia -Non m’intaressa..Io mi accontento di tutto...

Vincenzo -S’accuntenta di tutto...(a Carmine ) A senti?..Oh, benedetta figliola... Beh, intanto videmu comu finisci ccu don Eugenio e poi ni parramu. Rachele vatti a priparari ca fra menz’ura emu o tribunale. Iù aspetto ccà davanti o cafè.

Rachele -Fra n'autra mezz’ura?

Vincenzo -Sì.

Rachele -Va bene(via )

Amelia-(stringe teneramente le mani di Carmine ed entra nel bar)

Vincenzo -E speriamu ca s'avverassi u primu e u secunnu sonnu.(dopo una pausa)

Carmine –Zù Vincenzo, iù mi maritu!

Vincenzo –E va bene, figghiu miu.

Carmine –Può darsi ca i cosi cangiunu… ca u matrimoniu mi porta bene… e po’ essiri macari ca nasci un bel bambino… addiventa granni, travagghia e poi sarà iddu ca manteni a nuatri.

Vincenzo –Quannu addiventa granni?

Carmine –Certo!

Vincenzo – Carmine ,quannu iddu sarà granni nuatri semu scheletriti….

Carmine -Ziu, devi esagerare sempri.

Vincenzo –Ma comu si fa granni? Prima di tuttu m’ha spiegari comu si fa granni…. Senza manciari…

                                                     SCENA QUINTA

                                                        Andrea e detto.

Michele –(entrando dalla strada) Oh, Vincenzo … ahi…ahi..(si lamenta)

Vincenzo –(fra sé) Chista è propriu a chiazza ca è sfortunata… Oh, caro Michele… ma chi hai?

Michele –Ca cchi haia aviri.. Non cci la fazzu cchiù! M’avevunu prumittutu ca mi pigghiavunu ppi purteri ‘nto palazzu… e arristai ccu sta promessa. Ogni tantu mi chiamunu ppi farimi pulizziari i scali… E siccomu cc’è dda promessa… cci l’haia fari quasi franchi… Cci cridi ca rimpiango la scopa?

Vincenzo –E picchì iù no? Si travagghiava all’aria aperta… liberi… aria pura… Iù oramai cci hava pigghiatu a manu..(fa la mossa di scopare) delicato… leggero leggero…Paga sicura: 805 liri ccu l’ultimo aumento… Ti ricordi?…Non stari accussì accasciato… Cerca di tiniriti su… Suddu ti pigghiunu a purtinaru t’abbessi… Macari iù, sù truvassi, mi livassi tutti cosi, bottega, giocattoli, tutto, e mi mittissi a fari u purtinaru: paga sicura, 13^ , ferie, riali a Pasqua e Natali…

Michele – Vincenzo cci cridi ca oggi, per esempio, non abbiamo niente di manciari… nenti! Non mittemu mancu a pignata supra….

Vincenzo –(lo guarda considerando) Daveru?

Michele –Ma non è ppi mia, ti giuru, Vincenzo … Iù ormai cci fici l’abitudini … ma è ppi dda vicchiaredda di mè matri…

Vincenzo –A matri è sempri a matri… Vedere soffrire la madre…

Michele –Che brutta cosa.

Vincenzo –Quant’anni havi?

Michele –Ottantaquattro anni.

Vincenzo –(lo guarda) Ma comu cci è arrivata…Ottantaquattro! Chistu è u manciari picca… manciari assai fa mali.. rovina l’organismo…

Michele –Va bene ma qualche cosa… macari picca l’avissa manciari.

Vincenzo – Havi ottantaquattru anni…

Michele –Certo.

Vincenzo –Falla manciari poco… poco… Viri ca s’ha mantinutu? Falla bere…bere cci fa bene… lava ‘u ficutu, si pulizzia….e campa… guarda comu campa…

Michele –Ma qualche cosa… Vincenzo, iù ti vuleva addumannari ‘npiaciri

Vincenzo – Non m’addumannari soldi picchì m’affennu!

MIchele –Non t’affennu! Ti vuleva diri: Cchiù tardu, quannu manciati…

Vincenzo –Chi facemu cchiù tardu?

Michele –Quannu manciati…

Vincenzo –Scusa, non hava sintutu… Chi facemu nuatri cchiù tardu?

Michele –Quannu v’assittati a tavola ppi manciari… Vuleva na cosa… Nò ppi mia,ppi mè matri….

Vincenzo –Ah, parra.

Michele –Non ti devi disturbare.. vegnu iù stissu a tò casa…. Quannu faciti i porzioni, ‘na frucchittata unu, ‘na frucchittata l’autru… facemu ‘npiattinu e iù cci lu portu a mamà….

Vincenzo –Dunque videmu…quannu mi mettu a tavola, dopu fatte le porzioni, iù ti chiamo…. Non mi fari susiri dà tavola, picchì quannu sugnu a tavola iù non mi susu…

Michele –No, chi c’entra!

Vincenzo –Iù ti chiamu, tu veni…. ‘na frucchittata all’unu e ti fai u tò piattinu…. ‘npezzu di carni…

Michele –Ma chiddu ca cc’è!

Vincenzo –Certu tu u pigghi e ti lu porti….( soggetto) Cchiù tardu… cchiù tardu… quannu manciamu… se manciamu…

Michele –Ma picchì cc’è qualche dubbio…

Vincenzo –No, no è sicuru. Non si mancia….Allura non ha caputu nenti…Aeri ppi fari ‘na ‘nsalata di patati, havi ca emu avanti a forza di patati , ddu pumaroru e ‘nmisurinu d’ogghiu…. Mi vinnii ‘nlinzolu e ‘na fodera di cuscinu…

Michele –Ma comu? Tu hai u magazzinu, a bottega….

Vincenzo –Ma  vattinni a bottega… macari u patruni di casa, quannu cci emu stamatina a dumannari misericordia, mi dissi: Ma aviti a bottega. Picchì a rapistuvu ‘sta bottega.-A chiamati bottega! Chista è ‘na tomba… è a fossa comune…Umida, chiovi di tutti i parti.. tocca ‘sti vestiti, sunnu vagnati… l’umidità rovina tutto… e i suggi… i suggi ca cci sunnu…

Michele –Suggi?

Vincenzo –Suggi? A principiu mi parevunu suggi normali…unni, quannu…chiddi sunnu cosi tanti (fa segno) …Stannu ddà… chiacchiariunu… iù mi scantu a trasiri… staiu fora….

Michele –Ma comu tu stai ccà e i suggi intra?

Vincenzo –E mi scantu, chi cci pozzu fari? Chiddi distruggono tutto… Iù fazzu ‘nsicchiu di codda, per esempio… tu u sai ca iù haiu bisognu dà codda… e mi la vinnu macari quannu capita…Iù a fazzu bona, acqua e farina… arriminu assai ppi non ci fari veniri i nodi… ‘na cosa raffinata…. A mettu a raffreddare e vaiu ‘npocu fora a respirari… a pigghiari ‘npocu d’aria… deci minuti, deci minuti d’aria… torno e non trovu cchiù a codda… s’a manciunu ca scotta… Ma comu fanu? Forsi sa sucunu cchè cannucci, chi sacciu…

Michele –Ma picchì non fai nenti: Trappoli, veleni…

Vincenzo –Ma chi cci fazzu? Chiddi sunnu abituati a tuttu… Manciunu tutto e poi, dopu manciatu…

Michele –Scappunu?

Vincenzo –Scappunu? Unni? Chiddi s’alliccunu i baffi, accussì (fa la mossa) E mi taliunu a mò di sfida… ccu ‘na panza tanta … chistu fussi u mumentu di putilli attaccari, vidi..

Michele –E allura?

Vincenzo –Non si può! Cci nn’è unu… nesci d’arreri ‘o bancu… L’ha vidiri, è un mostro… nesci di ‘mputtusu…, iù macari haia circatu di ‘ntuppallu cco cimentu…ma chiddu havi ‘na forza, cu ‘na spallata u rumpi … non si po’ taliari… havi i baffi ca cci calunu accussì… i sopraccigli niuri e grossi… i capiddi ccu ‘na riga a destra… nesci e mi talia… mi talia minacciandomi… ti giuro… Chistu sarà u proteggianti di l’autri…Pari ca dicissi: non tuccari i suggi… non li toccare…Mi misi in soggezione….

Michele –Hai ragiuni…Ma dimmi ‘na cosa. Ddu frati tò non t'ha datu nenti cchiù?

Vincenzo –Ma chiddu ora è in America ..

Michele –‘Nzemi o sò patrone u tinuri?

Vincenzo -No u tinuri ristau a Catania. Iddu u lassau picchì dici ca a misata era poca…  e accussì persi macari a mè frati ca ogni tanto m'aiutava.

Michele –Chiddu ti mannau tri para di causi ca non valevunu nenti e intanto uno sulu ti fici vadagnari  300 milalire. Chistu ca hai misu mi pari uno di chiddi, veru?

Vincenzo –Sì. Chistu è bonu e mi stà macari bonu veru?

Michele –Caspita! (lo guarda di dietro)Ma chi è dda pezza di n'autru culuri?

Vincenzo –Cci mancava ‘npezzu. Forse u tinuri fu muzzicatu di qualche cane, e mè muggheri cci misi ‘na pezza.

Michele -Che peccato! E l’autro com'è?

Vincenzo -No l'autru è sanu. Mi lu lassu ppi qualche occasione unni mi servi ppi fari cumparsa. Non mi l'haia misu ancora ppi non sciuparlu… ma cridu ca dumani o dopudumani mi l'haia vinniri ppi forza.

Michele -Tanto sì disperatu?

Vincenzo -Arrivai cchè spaddi ‘ntò muru… all'ultimo grado di disperazione.

                                                     SCENA SESTA

                                                      Andrea e detti.

Andrea -(con due panieri che porta in mano con taralli, ossa di morto o biscotti tipici siciliani, dando la voce)  Tarallini, ossa di mortu.. biscotti…zucchero e burro… vi che cosi squisiti….Viniti tutti… (Esce dalla strada a destra;veste miseramente)

Vincenzo –(fra sé)Arrivau n'autra allegria.

Andrea -Compagni belli comu emu?che si dice?

Michele -Chi s'ha dire. Ni stavumu cuntannu i guai  nostri.

Andrea -E vuatri aviti guai? ‘nconfrontu a mia aviti guai? Iù non sacciu cchiù unni sbattiri a testa. A lucannera avanza quinnici iorna di lettu e non me voli cchiù rivedere. U pannittere avanza 2400 lire e non mi voli fari cchiù crirenza. (mostra i biscotti) Chisti sunnu i taralli e i viscotta di quattru iorna fà.  Chisti inveci havi ‘na simana ca sunnu ccà. Vi dicu in confidenza ca non haiu mancu a cammisa di sutta.(si apre la giacca e fa vedere di essere coperto da fogli di giornale) Vardati a “Sicilia” davanti e a “gazzetta” d’arreri. E a fami … a fami ca mi sta sviluppannu….L'autru aeri mi manciai deci liri di ficusicchi …..

Vincenzo – Facevi u ‘nnomu?

Andrea –Tu cci scherzi. E assira cincu liri di ravanelli e ddu taralli di chisti ccà.

Vincenzo -(fra sé) Sa chi sangu havi chistu, a ficusicchi e rapanelli.

Andrea –Antura mi sinteva a testa ca mi girava e i iammi scunucchiati..suru friddu… Non sacciu cchi è..

Vincenzo –Sarà ‘mbarazzu di stomucu! Pigghiti ‘na purga…

Andrea –E cci cuppi tu, Vincenzo …

Vincenzo –Iù?

Andrea -Picchì iù ppi fari comu a tia e veniri a Catania stai passannu tutti ‘sti disgrazie.

Michele-Ma vinnennu i taralli e i viscotta non fai affari?

Andrea -Faceva affari. All'iniziu... Ora finivu... caminu tutta a iurnata, ma non vinnu cchiù 'mbiscottu…Havi ca non pavu a farina... e chiddu non mi duna cchiù nenti... Appoi ca l'havi ccu mia, ca dici ca cci sconcicu a sò muggheri...

Vincenzo –E tu comminatu accussì, ti metti a fari a scuncicari i fimmini… alla moglie degli altri…

Andrea –E chisti ( li mostra nel cesto), vidi? Mi stai manciannu ‘npocu a vota… Quannu poi finisciunu, mi vinnu macari u cestinu e ccu sa vistu sa vistu…

Vincenzo –(si alza e s’avvicina) Taliiti arreri ‘e spaddi…

Andrea –(si volta) Chi c’è?

Vincenzo –No,dicu a iddu(a Michele ). Taliiti arreri ‘e spaddi.. cc’è sempri qualcunu ca sta peggiu di tia…Taliiti arreri ‘e spaddi… (guarda nel cesto) Tu permetti? (indica la cesta)

Andrea –Come no? Fai,pigghia…pigghia…cc’è bisogno di dumannari permesso…

Vincenzo –(fa per prederne uno)Quali sunnu chiddi cchiù frischi?

Andrea-(cerca e ne prende uno) Chistu.

Vincenzo –E come u sai ca è chistu? (lo prende)

Andrea –I mettu spartuti… prima cercu di vinniri chiddi cchiù vecchi…

Vincenzo – Andrea ,non haiu soldi spicci… quannu ripassi…

Andrea –Ma chi dici?

Michele –(si avvicina pure lui con ingordigia) Posso?

Andrea –Pigghia , pigghia… Manciati…manciati.. quannu finiti vi putiti pigghiari l’autri…

Vincenzo –(a soggetto ad indicare la durezza della frisella e la impossibilità di mangiarla) E chi è di cimentu?

Andrea –(dando voce) Friselline…viscotta.. chisti si squagghiunu in bocca…Sunnu profumati… si rapiu a profumeria nova…. Manciati…

Michele –(Che ha fatto la stessa scena a soggetto, se la mette in tasca) Chista non sì po’ manciari… Cci la portu a mamà.

Vincenzo –(lo guarda meravigliato) Chista cci la porti a mamà…(fa segno evidente)Ti la voi livari davanti…

Michele –Prima a mettu a moddu finu a dumani e poi cci la dugnu.

Vincenzo –(Gli dà la sua) Dopudumani cci duni chista.

Michele –(la prende)A chi ura è a causa?

Vincenzo –A mezzogiorno in punto.

Michele –Allura mi nni vaiu… mi fazzu a barba… Addio Andrea ! (via)

Andrea –Ti saluto. Vincenzo , varda a mia: cu tutta a mè miseria iù sugnu sempri allegro…Ti saluto…(si allontana dando voce)…

                                                      SCENA SETTIMA

                                                       Totò e detti

Totò –(entrando saluta con un cenno Andrea che è in fondo alla strada) Cumpari, sì ccà? E comu finivu cco patruni di casa?

Vincenzo –Irremovibile! Non cci fu putenza.

Totò –Non ti preoccupari… stanotti facemu ddu travagghiu…

Vincenzo –Stanotti purtamu i mobili a tò casa… e salviamo i mobili…. Tu a causa voi veniri?

Totò –Si capisci ca vogghiu veniri…

Vincenzo E spurugghiti picchì a mezzoggiorno preciso esce la corta…

Totò –Non ti preoccupare ca fazzu ‘mtempu. Chi cci voli a livari i cosi di fora?( si dà da fare)

Andrea –(dando voce) Taralli… biscotti cca mennula…

                                                       

                                                           SCENA OTTAVA

                                                        Maggiore  e detti poi Carmine

Maggiore –(entra in furia e investe Andrea che fa due giri su sé stesso. Si siede al tavolo del bar) Cameriere!

Andrea –(si riprende. Frastornato) Ma chi fu? Vincenzo ,chi fu?

Vincenzo –Chi fu, chi?

Andrea –Dicu, cci fu ‘ncicluni… non u sintisti stu ventu?

Vincenzo –Ma no, fu ddu signore ca non ti visti… curreva…

Carmine –(esce dal bar) Comandate.

Maggiore –Purtatimi nautru bicchierinu...A mè casa non cc'è nuddu... e forsi è megghiu accussì...E' megghiu....

Andrea –(grida) ‘U tarallo che passuli…

Maggiore –(distrattamente) …u tarallo che passuli…

Andrea –(subito) Ecco qua, signore. Avete chiesto u tarallo chè passuli?

Maggiore –Ma no.

Andrea –Comu no? Avete detto :’U tarallo chè passuli… iù cci sentu bonu.

Maggiore –U dissi picchì tu d’arreri dicisti :’u tarallo chè passuli…

Andrea –Iù haiu i testimoni. Dicistuvu :’u tarallo chè pasuli…

Maggiore –Sentiti scostatevi… non nni vogghiu… scostatevi…

Andrea –(si allontana) Non fate vento, ppi favuri…

Maggiore –(a Carmine ) Ancora ccà sì? Ti dissi ca vogghiu nautru bicchierinu... Tu mi pari ca hai....

Andrea –(dà voce) A frisellina profumata….

Maggiore -… a frisellina pofumata….

Andrea –Ah! Vuliti a frisellina….

Maggiore –No… no… ma cu è chistu? Scostatevi!

Andrea –Non fate vento. Mi dumannati i cosi e poi non i vuliti… (si scosta)

Carmine –Nenti, signore, è un venditore ambulante… Scusate, ma io vado a servirvi...

Maggiore –Vai… vai.

Andrea –(da voce) ‘U biscottu cca mennula… ‘u tarallino…

Maggiore –(nervoso)E finiscila di fari vuci…

Andrea –Ma iù haia vinniri….

Maggiore –E iù vogghiu stari ‘npocu ‘npaci… Vinni a nautra banna.

Andrea –Signore… a piazza è pubblica e iù pozzu stari quantu vogghiu…

Maggiore –E iù pozzu chiamari ‘na guardia e ti pozzu fari mettiri a postu…( lo spinge) Vai via… via …con questi cenci sporchi…

Andrea –Non fate vento… Piano…(a Vincenzo ) ‘U capisti? Mi dissi ca haiu i ceci sporchi… vidi unu di chistu comu tratta? Ca mi vinissi cosa… Suddu mi fa acchianari ‘ddu pocu di sangu ca m’arresta…

Vincenzo –Lassa perdiri Andrea . Ti nni vai ‘ngalera.

Andrea –E’ megghiu, Vincenzo … ‘ngalera manciu, bevo, dormu… chi è megghiu a libertà? E non pagu nenti… A unu di chisti, vidi, mentri dormi… (voltandosi si accorge del Maggiore che ha un mazzo di soldi in mano e li conta) Vincenzo ! Varda ddà! Varda chi havi in mano ddu signori… la legge dell’uomo… i soldi… tanti soldi… E allura non cc’è dubbiu… havi ragiuni iddu… quannu cc’è a liggi non cc’è chi fari…( si avvicina al Maggiore ) Signore, scusate… scusate tanto… avete ragione lei, e abbiamo torto io… non cc’è niente da fare… (si avvia per l’uscita) Ma verrà u iornu ca ni videmu tutti dda supra (in cielo) e ddà semu tutti i stissi… vui cchè soldi e iù chè ceci sporchi… non cc’è niente da fare… ppi ora cuntati… cuntati i soldi… ppi cent’anni… ( a bassa voce) L’avissunu ammazzari prima di stasira….(esce dando voce al solito)

Maggiore –(rimette a posto i soldi e il portafogli. Si accorge di Vincenzo, seduto più distante, e soprattutto dei suoi pantaloni. Lo guarda con attenzione. Scena di disagio di Vincenzo ) ‘U culuri è chiddu… (esce la stoffa che porta sempre in tasca) Precisu… (si avvicina a Vincenzo e gli passeggia davanti) Buongiorno!

Vincenzo –(a disagio) Buongiorno.(fra sé) Ma chi voli di mia?

Maggiore –(Guarda la stoffa ed il calzone) E’ u stissu… Ora haia vidiri su è scicatu dà coscia…( forte) Stavo guardando questo calzone.

Vincenzo –Ah! Mi pareva ca avevuru vistu qualche suggi sutta a seggia.

Maggiore –No, il calzone. E’ bello. E che bel disegno.

Vincenzo –Vi piace?

Maggiore –Molto. E vi sta a pennello. Scusate, alzatevi un poco.( Vincenzo si alza) Giratevi.

Vincenzo –Ma picchì?

Maggiore –Voltatevi. Voglio vedere se anche di dietro vi sta a pennello…(vede il rattoppo) Ah! Ecco qua! ‘Na pezza di nautru culuri… Chi è? (lo strattona)

Vincenzo –Ma chi faciti?

Maggiore –Picchì cci mittistuvu ‘sta pezza?

Vincenzo –Ca picchì cci mancava e mè muggheri ‘u ‘ggiustavu… Chi vuliti?

Maggiore –(tenendolo per il collo) Dda pezza ca cci manca l’haiu iù…( la esce) Eccola qua…

Vincenzo –E datammilla ca i fazzu sistimari megghiu…

Maggiore –I faciti sistimari? I faciti sistimari?… Bravu! (non lo lascia) Voi avete cantato la romanza della Lucia in casa mia.E mia moglie vi accompagnava al pianoforte..

Vincenzo –Ma chi stati dicennu? (si sente soffocare) Siti pazzu! Stai accupannu.

Maggiore –Sì, sugnu pazzu! Ora ti portu a mè casa e ti mettu a confronto ccu mè muggheri….

Vincenzo –Ma chi vuliti? Dumannati a ccu vuliti… iù sugnu stunatu comu ‘na campana…

Maggiore –Ma tu com’è ca hai ‘sti causi?

Vincenzo –Signore, non mi taliati accussì… mi faciti scantari… mi pariti ‘ddu suggi…. non mi taliati accussì…

Maggiore –Arrispunni!

Vincenzo –‘Sti causi mi mannau mè frati Alfonso…

Maggiore –Allura è iddu u tinuri!

Vincenzo –Nonsignore, u tinuri è u so patruni… iddu travagghia ppi ‘ntinuri…

Maggiore –E ora unn’è tò frati?

Vincenzo –Mè frati è partutu… s’è imbarcato…

Maggiore –Partito? E dove è andato?

Vincenzo –Non faciti vuci… Mi stati facennu cunfunniri…

Maggiore –Parra!

Vincenzo –E’ andato in America.

Maggiore –E macari u tinuri?

Vincenzo –No. ‘U tinuri è stato scritturato a Roma…. Signore, lassatimi… iddu ca ‘stu vistitu è già ‘na schifezza….

Maggiore –Tu vulissi scappari… ma non mi la fai…

Vincenzo –Ma iù dicu a virità… haiu macari ‘nbigliettu ca mi scrissi prima di partiri. (lo prende) Guardate.

Maggiore –(senza lasciarlo) Stai fermo…(prende il biglietto e legge) “Caro Vincenzo ... e cu è Vincenzo ?

Vincenzo –(frastornato) Ah?

Maggiore –(gridando) Vincenzo cu è? Cu è?

Vincenzo –(grida anche lui) Cu è?…

Maggiore – Vincenzo cu è?

Vincenzo –Ah! Iù, sugnu.. sugnu iù…

Maggiore –Ah! (continua a leggere) “siccome il mio padrone è stato scritturato a Roma per tre mesi, io ne approfitto per partire per l’America dove ho trovato lavoro come cameriere d’albergo” .E ‘stu tinuri comu si chiama? Cu è?

Vincenzo –Non lo so! Nò sacciu…

Maggiore –Non lo sai! Non lo sai! Io devo avere quel pantalone… Vado a Roma lo faccio vedere a tutti, e se trovo a ‘stu fitusu u tagghiu a fetti…( lascia Vincenzo che si ricompone. Dopo un attimo di pausa durante il quale lo guarda fisso, rendendo sepre più agitato Vincenzo ) Uhè! Uhè!

Vincenzo –(si ripara dietro una sedia) Uhè!

Maggiore –A mia ‘sti causi mi servunu.

Vincenzo –E macari a mia mi servunu.

Maggiore –Tu mi l’ha vinniri!

Vincenzo –Ma chi vinniri. Chistu è un ricordo di mè frati.

Maggiore –Te li pago bene.

Vincenzo –Ma non c’è somma…

Maggiore –Iù ti dugnu centomilalire…

Vincenzo –(resta con la parola strozzata in bocca) Ah..cen…centu..mila liri?…

Maggiore –(esce il portafogli)Ecco qua. Centomilalire…

Vincenzo –(incredulo) Mi dati centumilaliri? A mia?

Maggiore –Eccole qua.(le mostra)

Vincenzo –E mi dati? Signore vui schirzati con la miseria…

Maggiore –Non scherzo…Dammi i causi.

Vincenzo –E vui mi dati centumilaliri….(comincia a sbottonarsi.Per l’emozione non vi riesce)

Maggiore –Leviti i causi… Fa prestu!

Vincenzo –‘Nmumentu… ‘nmumentu… mi stai livannu… non trovu i buttuni… ecco qua… (se li è tolti) … datimi i soldi…

Maggiore –E datimi i causi…

Vincenzo –E no! Facemu assemi…( si scambiano soldi e calzoni e gridano per la diversa gioia) Ahahhhahhha…. (il Maggiore con quel paio di pantaloni in mano, come un trofeo va per la via) Ahhhah…. (escono la moglie, Rita , Carmine e Totò )

Tutti – Ma chi fu?…( si crea una gran confusione attorno a Vincenzo che salta dalla gioia) Chi successi?… Vincenzo … stai fermu….

Vincenzo –Scusati… sugnu stunatu… ‘mpazzutu.. iù guadagnai centumilaliri…

Rachele –Comu centumilaliri? (commenti da tutti)

Vincenzo –A ‘sta vota non avemu a salvari i mobili… Ora iemu ‘nto patruni di casa…

Totò –E’ tardu ppò tribunali.

Vincenzo –Amunini… amuninni ò tribunali…

Rachele –(si accorge) Ma comu sì, senza causi?

Vincenzo –Si pigghiau ddu signori…( si copre alla meno peggio ed entra in casa mentre tutti commentano la cosa vociando. Vincenzo esce  con il terzo paio di pantaloni del regalo e va via con gli altri, continuando a raccontare )

                                                              SCENA IX

                                                    Maggiore ed Erminia

Maggiore -(entra in scena accompagnando Erminia  dalla sinistra)Ma allura unni è mè muggheri?

Erminia -Ma chi successi? E picchì siete di cattivo umore?..E mi stati parennu svanito, stralunato…Stati tranquillo... vostra muggheri niscivu cu mia...E' a missa... Mi cuntavu a vostra situazione e quannu vi vistumu passari 'da piazza, vi vosi veniri a parrari prima iù.

Maggiore - Iù non dormu cchiù… non trovu riposo… su sapissuvu quanti calmanti e sonniferi mi haiu pigghiatu… Vui diciti ca vi facistuvu cuntari tuttu...

Erminia – Io ed Elvira siamo amiche d’infanzia e ci vogliamo un bene dell’anima.. E voi avreste dovuto prevedere una conclusione del genere…

Maggiore –Insomma io vi facevo la corte, e voi lo dicevate a mia moglie?

Erminia –Al principio no. Finchè la corte si limitava a semplici complimenti, a proposte di gite… non diceva nenti… era una cosa innocente, piacevole… Ma quando le vostre telefonate ogni giorno non si contavano più…. quando il telefono squillava anche la notte….

Maggiore –E questo l’avete detto a mia moglie?

Erminia – Beh, sì, devo confessarlo. Voi mi telefonavate ed io subito dopo telefonavo a vostra moglie e ci facevamo un sacco di risate (ride. Il Maggiore ride amaramente)

Maggiore –E, scommetto, le avete consegnato anche le lettere che io vi facevo avere.

Erminia –Immediatamente.

Maggiore –Chistu non si po’ perdonare…

Erminia –Ma picchì, pensate che io aspettassi il vostro perdono? Un’altra volta imparate a rispettare vostra moglie….

Maggiore –E allura ccu vostro cugino, poi…..

Erminia -…ha recitato la sua parte. Ci siamo riuniti tutti e tre, io, vostra moglie e mio cugino, e abbiamo escogitato questo piano. E la sera della sorpresa io ero nascosta in casa. Non vi dico le risate che ci facemmo quando mio cugino scavalcò la finestra e voi le correste dietro.

Maggiore –Vi siete divertite? Vi haia fattu ridire, ah? Ma su l’avissa acchiappatu, mi l’avissa manciatu a muzzucuni…(riflettendo, guardando il calzone rotto che ha ancora in mano) Ma come mai poi il calzone rotto è finito nelle mani di un vero tenore?

Erminia –Ma è semplice: mio cugino regalò questi pantaloni ed altra roba smessa ad un cameriere e questo a sua volta avrà venduto tutto ad un suo collega.

Maggiore –Un pasticcio. E ora?

Erminia –E ora addumannati scusa a vostra moglie e vedrete che vi perdonerà. Ora macari cci parru prima iù. Aspittati ccà ca vaiu a chiesa e a fazzu veniri ccà.(esce)                                    

                                                    SCENA X

                   Barone entra, mentre esce Erminia e si inchina profondamente

              

 Barone –Buonasera Maggiore... La baronessa era con voi?...Vi calmastuvu?... Vi vedo più calmo, più tranquillo.

Maggiore –Per la verità ero nervosissimo, ma poi è accaduto qualche cosa che mi ha messo in pace con il mondo…

Barone –(alludendo ad Erminia )Avete fatto bene. Del resto vi avevo detto che non avevate nessun motivo di stare nervoso… Quando si ha per moglie una donna come donna Elvira …non si può desiderare altro dalla vita…Del resto, guardate se fossi io vostro marito, vi giuro, che sarei l’uomo più felice del mondo…

Maggiore –(un po’ alterato per la gelosia) Ma, guarda caso, u maritu sugnu iù…

Barone -Siete geloso… Non avete ancora la mentalità nobile...Non c'è che fare.

Erminia –(entra con Elvira che mostra una marcata ritrosia, rimanendo in disparte. Erminia si avvicina al Maggiore che intanto si è alzato dal tavolino e resta in attesa) State tranquillo, adesso le parlo io.( le si avvicina e parlando forte) Cara Elvira, non sarai gelosa di me, spero.

Elvira –Di te no. Ma di lui sì.

Erminia –Non hai motivo, cara. Tutto il tempo non abbiamo parlato che di te. Ora ti dico quello che abbiamo detto.(la prende sotto braccio e si avvia in privato alla ribalta) Ho sistemato tutto. Ora è convinto che il tenore di quella sera era mio cugino, il barone Bagno…

Elvira –Ma se poi incontra  tuo cugino?

Erminia- Ho avvisato anche lui, stai tranquilla.

Elvira – Ma si è veramente convinto?

Erminia –Figurati che ora ti chiederà perdono.

Elvira – Erminia ti giuro:ho cercato in tutti i modi di affezionarmi a lui. Non ci sono riuscita…

Erminia –Eppure non è poi così sgradevole. Perché non provi a fargli tagliare i baffi?

Elvira –Peggio! L’ha fatto, una volta. E’ peggio. Non ci riesco! Picchì non tu pigghi tu?

Erminia –Io? Per carità… mi basta u miu, ca u sapi Diu comu u supportu…

Elvira –(indicandolo) Guardalo come è rozzo e goffo…

Erminia –Comunque ora facci paci… Fra qualche giorno trovi n’autra scusa e lo metti in quarantena per altri mesi…

Maggiore –(si avvicina con timidezza) Allora? E’ finito il concistorio? Posso sapere qual'è la mia condanna?

Erminia –Vostra moglie vi perdona… State tranquillo…e torna a voi più affettuosa di prima.

Maggiore –(felice) Elvira …

Elvira –Non avrei dovuto, non te lo meritavi… brutto mostriciattolo.

Maggiore –No, mostriciattolo no. Crederò al tuo perdono solo quando mi chiamerai ancora “COCCO”.

Elvira –No, questo no.

Maggiore –(supplichevole) Chiamami Cocco…

Erminia –Dai Elvira e accontentalo…

Elvira –No! No, tu u sai ca sugnu sincera! Quando mi verrà spontaneo lo chiamerò, così. (alle smancerie del marito) Hai ragione che la persona che avevi scelto per tradirmi era una mia carissima amica… altrimenti invece di scegliermi un falso tenore, ne avrei scelto uno vero…

Erminia –Beh! Adesso non ne parlate più. Avete fatto pace adesso?Baciatevi e riprendete la vostra vita in santa pace.

Maggiore –Per me sono pronto. Vieni fra le mie braccia!

Elvira –E va bene.(lo bacia freddamente sulla guancia)

Maggiore –E chiamami Cocco!

Elvira –No!

Erminia –Ma non insista. Fra un po’ lo farà spontaneamente. Per ora accontentatevi.

Maggiore –E va bene!

Barone –(avvicinandosi,galante)Posso baciare la manina a questa bella signora?(il Maggiore si intromette con la sua mano e involontariamente il Barone bacia la sua mano) E va bene. Non ve la tocco. Del resto è nel mio carattere, quando vedo una bella signora, di farle un po’ di corte… non posso farne a meno.

Elvira –Ma sì, non fa niente. Io sono abituata alle galanterie del Barone .

Maggiore –(secco) Se siete abituati voi…io non lo sono… E se insistete su questo tono iù non vi fazzu trasiri cchiù a mè casa.

Barone –(viene ai ripari) Ma chi c’entra… io sono fatto così.. Mi dovete prendere così come sono… io sono nato così…

Maggiore –E siete nato male….

Barone –(mimitizzando) Volete fare il burbero, ma non ci riuscite. Si vede che siete felice, oggi. Avete lo sguardo che vi luccica. Bravo! E, a proposito, a pezza… cca pezza comu finivu?

Maggiore –(tagliando) Lassati perdiri! Ognunu sapi i pezzi so! Beh, ora andiamo tutti a prendere l’aperitivo… (si avvicinano al bar) Vogliamo accomodarci? (si siedono attorno al tavolo) Elvira, a proposito, mi era sfuggito di mente con tutto quello che mi passava per la testa.Pare che tuo fratello Eugenio sia stato assolto.

Elvira –E a mia chi m’interessa?T’haia dittu tanti voti ca non vogghiu sentiri parrari cchiù di mè frati.Doppu ca persi ‘na fortuna al gioco, stava facennu macari n’omicidiu. A mè casa Eugenio non entrerà mai....mai!

Maggiore –Stai tranquilla, se tu non vuoi, in casa nostra non entrerà mai.

Barone –(corteggia Erminia ) Beh, ma cosa fanno? Non viene nessuno?(si alza per chiamare)

Maggiore -Aspettate!Andiamo dentro noi a prendere qualche cosa.(entrano nel bar)

                                                    SCENA  XI

                                             entrano Totò e Rita

Totò –(vede il Maggiore che sta entrando e lo saluta in maniera caricata )Bonasera a vossignoria… e saluti…

Barone –(che ha sentito le voci e si riaffaccia.Fra sé) Ma cu sunnu chisti?

Totò -(alla moglie) Veni Rita... Vidi, chiddu è il signore ca mi parravu antura, ca m'addumannau di tia...e ca mi desi l'invito ppà sirata.

Rita –(forte rivolta all'interno) Felicissima e santa notte.

Barone –(che è uscito) Ma chi sono? Com'è che hanno questa confidenza?...

Totò –Scusate io sogno Totò Casiello e chista è la mia signora Rita . Facciamo i fruttivendoli e siamo amici del vostro patrone…

Barone –(scandalizzato) Il mio patrone. Ma che dite? Vi state sbagliando!

Totò –Non ama sbagghiatu. Mi rialavu macari u bigliettu ppi stasira e cci scrissi.. "l'amici miei" (esce il biglietto) Chistu è u biglietto.(glielo consegna)

Rita –Voi sapete leggere? (il Barone la guarda senza potere rispondere) Sapete leggere? Ddocu cc’è u nomu del signore.

Totò –Sì, sì viditi ddocu.(lo tocca nella spalla)

Barone –(infastidito) E non mi tuccati. (Lo legge) E già è proprio del Maggiore .Deve essere impazzito!

Rita  –(a Totò )Ma dimmi 'na cosa: unni sunnu l'autri?

Totò -Ora venunu! Vincenzo si ivu a ‘ccattari ‘nsicariu ddocu all’angulu..

Barone –(che ha sentito)Ah, veni macari cco sicariu.(li guarda. Pausa) Gesù! Gesù! Gesù!

Rita –( che ha dato segni di insofferenza) Gesù! Ma scusate, picchì vi faciti tanta meravigghia ppi mia e mè maritu? (forte) Picchì!!!

Barone –(salta dallo spavento) Uh! Calma! E ca ccà ci sunnu nobili…

Rita –Non vi putemu mancu parrari? Damu forsi fastidiu, picchì non semu nobili comu a vuatri? Su non semu nobili, semu genti accreanzata e potemu stari in qualunque postu.

Totò –(cerca di calmarla) Rita , non ti agitare… stai calma…

Barone –(fra sé) Ma che modi! (forte) Beh, certamente ci sarà un equivoco.. Intanto accomodatevi più in là! Più in là!!

Rita –(Gridando) Cu è ca a iri cchiù ddà?Pi ccu ni pigghiasti? Ora ti sbattu ‘stu cappeddu in faccia.( toglie il cappello al marito) Ma varda chi genti ca si trova…Una veni ccu tanta ‘ducazioni…cchiù ddà… iù mi nn'haia iri cchiù ddà!.. (forte) Tò soru  si nni và cchiù ddà! No iù! (il Barone resta alibito)

Totò –(cercando di calmarla)  Rita , Rita stai calma, non ti pigghiari di colira. Nuatri canuscemu sulu il signore ca n’ammitau… Assettiti!

Rita –(al Barone ) Hai ragiuni ca semu ccà, … ma non ti cridiri ca non cci la facissi a rumpiriti i iammi!

Totò – Rita, finiscila. Nuatri canuscemu sulu a ddu signori e a nuddu cchiù. Amuninni 'ncasa .

Rita –E chistu è veru… ‘stu scupinu mi voli fari passari ‘nguaiu stasira.( si allontana)

Barone –(fra sé) Ma cose di pazzi!

                                                      SCENA XII

                               Carmine e Andrea poi Vincenzo e Rachele e detti

Carmine –(entra rumorosamente con Andrea che porta la cesta con i biscotti)Ohè, Totò , arrivasti? Donna Rita …

Andrea –Salutamu a tutta la compagnia.

Totò –(saluti. Ad Andrea ) E chi ti portasti i viscotta 'ntribunali?

Andrea –Non si sa mai. Suddu avissumu  finutu tardu... almenu ni manciavumu qualche tarallo.

Totò –(a tutti) Non v'avvicinati ddà… a chiddu non ci damu cunfidenza...non vali a pena…(fanno cerchio con le sedie)

Andrea –Totò , ma cu è?

Totò –Nenti... è nobili... megghiu ca non cci damu cunfidenza.

Carmine –Iù non u taliu mancu ‘nfaccia!

Barone –(fra sé) Ma chistu è u giuvini do bar… Non si cci po’ cridiri!(entra disgustato nel bar)

Vincenzo –(entra dalla comune con Rachele )Siti tutti ccà? Bravi.

Rachele –(convenevoli rumorosi con tutti)Cummari! Oggi, dopu a sentenza, potemu essiri cuntenti!

Totò –Cumpari, e don Eugenio?

Vincenzo –Ora veni. E’ andato dallo zio che dopo a sentenza di assoluzione u vosi vidiri… e poi dici ca avissa vinutu ccà. Però Totò , che soddisfazione: libero e franco… Capisci che gioia!

Totò –Ma iù u sapeva.

Rachele –Che soddisfazione! Iù sapeva ca u picciotto era innoccente, ma crideva ca macari ‘na piccola cundanna cci l’avissuna datu… che gioia! Non m’aspittavu mai ca avissa nisciutu subitu… E’ stato il cielo…

Vincenzo –Lassù (indica il cielo) cc’è chi vede e provvede. Certi voti si cumminunu certe combinazioni ca mancu n’immaginamu. Per esempio, quannu cci fici vidiri u biglietto di l’invitu a Eugenio , chiddu u taliavu e mi dissi: Varda a combinazione, chistu è mè cugnatu... u maritu di  mè soru… la marchesa…

Carmine –Comu, comu? Chidda è a soru di Eugenio?

Rachele –L’haiu crisciutu iù a sti carusi…

Vincenzo –Mè muggheri era a servizio dalla madre della marchesa, e a questi piccoli se li è cresciuti lei… Il mondo è piccolo… è piccolo… Parunu cosi cumminati… (pausa) Per esempio, nella tasca di questo pantalone, vidi?…(a Carmine )Stai attento su veni qualcuno, non ti siddiari ‘o ziu…(continua) Chistu è unu di ddi tri causi… cci pensi?

Totò –Ddi tri causi ca ti mannau tò frati?

Vincenzo –Chiddi! Ma chistu è finu… chistu è bonu… fa a so cumparsa… I primi ddu causi fonu fortunati, tu u sai. Ma macari chisti, sugnu sicuru ca farannu a so parti. Nella tasca di questo pantalone attruvai ‘na littra…’na littra ca a marchesa, la sorella di don Eugenio scrissi al tenore, il padrone di mè frati.

Totò –Alfonso?

Vincenzo –Alfonso, sissignore.

Carmine –E chi dici?

Vincenzo –Ahhh!!!! (ride soffocato)

Rita –Ma chi fu? Chi risata è, chista?

Vincenzo –Non pozzu ridere. Haiu ‘na risata cattiva, rumorusa… macari ‘nto tiatru, quannu arriru, mi fannu nesciri fora… disturbo! Ahhhhh!

Totò –Ma picchì arriri?

Vincenzo –‘Na littra ccu certi paroli… a sucu di limone… asprigne…

Totò –E ‘sta littra a scicasti?

Vincenzo –Chi scicai? E’ ccà.(indica la tasca) La voglio consegnare personalmente alla marchesa… casu mai è ‘npinseru ca s’avissa persu… Appena posso... in un momento di solidarietà…(fa la mossa per dire che la consegna)

Totò- Bravo! Fai bene! E picchì l’ha fari stari preoccupata.

                                                

     

                                                    SCENA XIII

                                   Maggiore ,Elvira ,Barone , Erminia e detti

Barone –Chi vi diceva… Eccoli qua!

Totò –(avvicinandosi) Scusate, signore… mentri aspittavumu, misi ccà, ho voluto raccontare a tutti della vostra generosità….

Elvira –(alterata) Ma come osate avvicinarvi? Allontanatevi immediatamente.

Totò –Un momento, signora. Chi veni a diri? Noi non siamo ladri. Abbiamo avuto un invito per una serata dal signore qua presente. ( lo indica)

Elvira –(al marito)Tu?

Maggiore –(in imbarazzo) Ho voluto fare un gesto di generosità… ma non pensavo ca putevunu fari ‘na fera…

Barone –Scusate, ma… è stato un affronto…(commenti favorevoli dei nobili)Questa gente con noi.... Certe svolte… a sinistra… non sono per me…

Elvira –(rivolta al gruppo di Vincenzo e compagni) Signori, scusate… mio marito ha dei momenti di annebiamento…(seria) Restituite immediatamente l'invito...Voi non potete andare con il nostro invito....

Totò –Non c’è bisogno di agitarsi signora, noi ve lo diamo subito…

Rachele –(facendosi avanti) Aspettate un momento, aspettate… Signora, neanche  me conoscete, Rachelina vostra, che si può dire ca và crisciutu?

Elvira –Ma che dite? Che cresciuta? Io non vi conosco… io non conosco nessuno. Date qua!

Vincenzo –(con calma) Signora, ma voi non dovete trattarci così… e che siamo animali? Pinsati ca nuatri abbiamo tenuto a casa vostro fratello, che l'abbiamo aiutato… e, cca miseria ca, grazie a Dio, non nni manca,  avemu fattu chiddu ca putevumu… Non per rinfacciare, ma… va bene ni nni emu… E quannu veni vostro fratello cci diciti ca cci avete cacciati….

Elvira –Mio fratello non si azzarderà a parlare mai più con me.

                                                         SCENA XIV

                                                    Eugenio , Amelia e detti

Eugenio –(che è entrato un attimo prima con la sorella e si fa largo tra la folla)E invece  m’azzardo… e ti vogghiu diri ‘na cosa..(fa per lanciarsi sulla sorella.Viene trattenuto)

Totò –Ma chi vuliti fari?

Vincenzo –(gli si avvicina) Don Eugenio, po’ aviri n’ura ca niscistuvu…

Eugenio –Iù vinni sulu ppi diricci a mè soru ca non haiu cchiù bisognu di nuddu. ‘U ziu mi mannau a chiamari e  pinsannu a tuttu chiddu ca haia patutu, ha cacciato l’amministratore, e mi ha fatto donazione di tutto.

Tutti i popolani- Bravo!

Elvira –Non m’interessa. Iù speru sulu ca ni lassi tranquilli.

Eugenio –(fa ancora per lanciarsi) Senti…(viene trattenuto)Senti, ti vogghiu diri ‘na cosa sula: iù pinsava ca t’avissa fattu piaciri di sentiri a notizia do ziu e l’assoluzione do tribunali, ma tu cu ‘sta superbia ca hai mi meravigghiu macari comu ti putisti maritari. Sulu ‘na bestia comu o Maggiore ti potti pigghiari!

I nobili- Oh!

Maggiore –A mia bestia?

Eugenio –Bestia, sissignori, picchì non siti capaci di farivi rispettari…

Maggiore –(su di tono)Andiamoccene subito! Forza! (I nobili fanno per uscire)

Vincenzo –Aspittati! (piano agli amici) Aspittati ddocu arreri, ca ora vi fazzu trattari nautra vota a tutti.

Totò –E comu?

Vincenzo –Non cci pinsari. E purtativi macari a don Eugenio ca cci facemu fari paci...

Totò –Daveru?(escono tutti i popolani)

Maggiore –(che passeggia nervoso con Elvira che cerca di calmarlo, vedendo Vincenzo che è rimasto)E voi, cosa volete?

Vincenzo –(ride c.s.)Ahhh!!! (piano) Signore, chisti sunnu i causi ca vi dovevate comprare…Ahhh!!!! Chisti mi l’avissuvu pagatu macari un milione…

Maggiore –Non mi seccare e vattene!

Vincenzo –Non me ne posso andare. Prima devo fare un’ambasciata alla marchesa. Una cosa importantissima. Poi me ne vado.

Maggiore –A mia moglie?

Elvira –A me?

Vincenzo –Un’ambasciata di famiglia.

Elvira –E dite.

Vincenzo –Ahhhh!!! No, signora, se ne devono andare tutti. E' una cosa di famiglia e personale ca devo dire a quattr’occhi…

Erminia –(piano a Elvira )Mi porto io a tuo marito. (forte) Andiamo al bar signori…(si mette a braccetto con il maggiore e con il barone) Caro Maggiore, voi avete tutte le ragioni di questo mondo, ma dovete capire con chi avete a che fare…(escono commentando a soggetto. Restano in scena Vincenzo ed Elvira)

Elvira –(impaziente) Beh, allora? Mi volete dire di cosa si tratta?

Vincenzo – (calmo) Non devo parlare in nome della famiglia, ma sono io che vi devo dire qualche cosa… vi devo parlare necessariamente. Voi siete padrona di trattare tutti come volete, ma io sono un galantuomo… prima vi devo consegnare una lettera e poi potete andare.

Elvira –Una lettera a me?

Vincenzo –Una lettera positiva… importante…

Elvira –E dov’è?

Vincenzo –(con un risolino perfido) Un momento… senza primura…Prima c’è una storia da raccontare… picchì allura potissuvu diri: tu comu ti trovi ‘sta littra?  E’ una storiella che dimostra che il mondo gira… e prima o dopu…. Ora vi la cuntu e poi vi consegno la lettera. Dunque, dovete sapere che io ho un fratello che si chiama Allfonso….siamo gente modesta e ci arrangiamo a fare chiddu ca è possibile fare ppi campari… onestamente. Mè frati Alfonso fa il cameriere.. e fino a poco tempo fa si trovava al servizio di un tenore… ( Elvira, che si sventagliava nervosamente, si ferma di colpo) Finivu a corda!(ride forte e cattivo) Questo tenore, signora, un giorno era allegro, soddisfatto… insomma ppi ricompensa pigghiavu tri pantaloni ca non usava cchiù e cci rialavu a mè frati Alfonso…Alfonso, siccomu ogni tantu mi aiutava a sbarcare il lunario… non avennu soldi pinsavu di mannarimi ‘sti tri pantaloni…. Il primo ed il secondo mi hanno portato fortuna… il terzo, ca fussi chistu,( lo indica) farà macari iddu u so doviri… si comporterà bene. Chista è a littra (la tira fuori dalla tasca) che vi devo consegnare. Ora la leggiamo accussì vi rinfrescate la memoria.(la apre) A canusciu a memoria, non haiu bisognu di leggiri, non vi fazzu perdiri tempu.Dunque: Vita mia, cuore mio, anima mia. Tu vuoi sapere se ti amo? Ma che cosa posso fare ancora per fartelo credere? Non ti bastano i tanti baci di ieri sera? Non ti basta il vedermi piangere sempre? Credimi, credimi Alberto mio! Non mi ricordare sempre che ho sposato quello zoticone del Maggiore . Io non amo quell’uomo, anzi lo odio mortalmente. Solo te amo e amerò per tutta la vita, tua Elvira .

Elvira –(A disagio) Per carità, signore, lacerate questa lettera.

Vincenzo –Un momento! Un momento che c’è un piccolo proscritto qua sotto. Ecco (legge): Ti aspetto domani sera. Mio marito non c’è. Voglio accompagnarti io stessa al pianoforte e mi farai sentire l’aria della Lucia che tu canti con tanta grazia.

Elvira –(impaziente) Signore, vi prego.

Vincenzo –Con questa lettera, mia cara signora, mi pare ca non putiti fari tantu a superba… Ora, signora, se volete la lettera, dovete fare tre cose: dovete fare pace con vostro fratello, dovete trattare, poveretto vostro marito che è un galantuomo e dovete trattare come si deve la gente che avete insultato. Fate questo e io vi dò la lettera. Se non vuliti, iù mi nni vaiu.

Elvira –Ma come posso?….

Vincenzo –Ma avete capito che razza di lettera iù haiu in tasca? E’ ‘na cosa seria… Iù v’avissa potutu fari un ricatto. Vi puteva diri: consegnatemi i gioielli. E vui mi avissuva datu finu all’ultima spilla… Ma iù chistu non lo faccio, picchì sugnu ‘ngalantuomo… Alla fine io vi ho chiesto tre cose ca putiti fari e farannu beni alla vostra famiglia. Fare pace ccu vostru frati?… signora, siete dello stesso sangue, non si po’ stare in urto per tutta la vita…ppi carità… Il matrimonio con vostro marito? Ma si tratta di un bravo uomo, vi ama in modo genuino… signora prima o dopu i marachelli venunu a galla, perciò, promettiri di rispettarlu mi pari ca è u menu…Trattare bene la povera gente ca cc’è ddà arreri? Signora ma chiddi l'invito alla serata lo hanno avuto da vostro marito…non s'avissunu mai permesso....non si lu potevunu mancu permettiri...anche per fare fare una bella figura al Maggiore che li ha invitati… Comunque se proprio non potete, ca è cchiù forti di vui, iù mi nni vaiu.( si avvia) Mi nni vaiu!

Elvira –No, no! Aspettate.

Vincenzo –Mi nni vaiu.

Elvira –Aspettate! Però, fatto questo, mi darete la lettera?

Vincenzo –Signora io sono un galantuomo. Vi consegno la lettera, e basta! A mia non  mi serve.

Elvira –E va bene. Farò come dite voi. Fate entrare di nuovo tutta quella gente che c’è fuori.

Vincenzo –Subito, signora! Ai vostri ordini!(grida dalla traversa)Ehi! entrate.. venite. (Poi verso il bar) Venite qua, io ho finito!(entrano i nobili) Don Eugenio. Vostra sorella è pentita di quello che ha fatto e vuole fare pace con voi. (Eugenio e Amelia abbracciano la sorella)

Maggiore –Ma chi successi? Non capisciu questo improvviso cambiamento.

Elvira –E’ stato questo signore che mi ha fatto riflettere e mi ha fatto capire che facevo male…

Vincenzo –E la signora caro maggiore vi perdona, e mi ha confessato che vi ama tanto...

Maggiore –Ma... è vero?

Elvira –Abbiamo fatto la pace… tutto è finito.

Maggiore –Sarà finito per te, ma non per me… Io sono stato chiamato bestia di tò frati...

Elvira –(finta) Fai come se te l’avessi detto io, caro…caro…COCCO!

Maggiore –( si squaglia)Mi hai chiamato cocco!Mi scurdai a bestia.

Elvira –L’hai perdonato vero?

Maggiore –Tutto perdonato! (a Eugenio ) Qua la mano!( si stringono la mano)

Rita –Ma nuattri ora chi facemu?

Elvira –Venite con noi a casa mia. Staremo un poco in allegria.

Barone –(altero) Io con questa gente? Mai!

Rita –(si avvicina minacciosa) Ma picchì chi avissuvu di diri su parrati ccu mia? (il Barone si scansa pauroso)

Vincenzo –Signor Barone, ascutati a mia, vi cummeni. Facitivi ‘ngiru di valzer cu mè cummari. (parte la musica e tutti si apprestano a ballare. Vincenzo si avvicina al Maggiore che sta per iniziare un ballo con la moglie) Scusate Maggiore, permettete un giro con la signora…(esce la lettera) Anche perché avevo dimenticato a consegnare della posta per lei.

Maggiore –Ma di che si tratta? (fa per prendere la lettera)

Elvira –(Prende in fretta la lettera e la conserva in seno.Si avvia a ballare con Vincenzo) Scusa caro è una cosa vecchia di mio zio…(il Maggiore fa per replicare) Cocco! ( a questa parola il Maggiore dimentica tutto)

Tutti ballano, Andrea gira con il cesto dei taralli e biscotti, e lentamente

                                  

                                        CALA LA TELA

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 2 volte nell' arco di un'anno