Il cantante

Stampa questo copione

IL CANTANTE

IL CANTANTE

Impresario.- Ma è possibili ca propiu a sira d’o spettaculu ddu sceccu di cantanti s’hava fari veniri u duluri di cannarozza? E ora comu fazzu?

Passante.- (passa casualmente, canticchiando una canzone)

I.- Varda varda, ca forsi u truvai a unu p’arrisolviri a situazioni... Senta, mi scusi, lei chi fa canta?

P.- (colto di sorpresa) Certu ca staiu cantannu, picchì non si po’?

I.-No, anzi lei è la mia salvezza, si non fussi ppi lei oggi era arruvinatu...

P.- Ma chi è ca voli diri? Iu stava passannu di cca ppe fatti mia e basta, arrivederci!

I.- No! Non s’arrisicassi! Si si ni va sugnu persu, non dissi ca canta?

P.- Stava cantannu ppe fatti me, ma lei chi voli di mia?

I. - M’ascutassi: stasira hava a fari u spettaculu ma u cantanti s’arrifriddau, malanova di iddu, e non po’ assolutamenti cantari, ora si lei è capaci di cantari, dicu, la qualsiasi cosa non m’intaressa, mi canta lei o postu so, accussì lei addiventa famosu e iu non ci appizzu a sirata, chi ci ni pari?

P.- Famosu? (si pavoneggia)

I.- Si capisci.

P.- (speranzoso) Ch’i luci, u fumu, i genti ca si scippunu i capiddi ppi mia?

I.- Certu!

P.- Appoi mi fermunu ppa strata e m’addumannunu l’autografu?

I.- Certamenti!

P.- (improvvisamente serio) E poi a postu d’o bilgiettu mi ci ‘nficcunu ocche cambialim iu ci a firmu senza ca mi n’addunu e m’arruvinu pi tutta a vita? No nenti non si ni parra!

I.- Ppi favuri non mi lassassi ‘nte trafichi, facemu ca l’autrografi non ci ni firma

P.- E nenti fumu ca mi fa accupari...

I.- Nenti fumu certamenti

P.- Però i capiddi ppi mia si l’hana scippari!

I.- Si capisci, tutti tignusi arrestunu...

P.- Mi piaci! Affari fattu. Quannu accuminciamu?

I.- Subbitu, ca fra deci minuti accumincia u spittaculu!

P.- E allura mittemu manu, chi ci cantu?

I.- Ca zzoccu voli cantari canta, aspetta ca ci pigghiu u microfunu, lei si priparassi na canzuna per giovani, una di chiddi ca smovunu macari i bbalati di ‘nterra (va a prendere il microfono e lo piazza)

P.- Na canzuna pp’i giovani? (riflette) Ah u sacciu, ni sacciu una ca è na meravigghia...

I.- (sistemato il microfono) Allura prontu è? Sutta cu ssa canzuna...

P.- Per giovani...

I.- Per giovani, si capisci...

P.- (canta)  Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza...

I.- Ma chi è scimuniu? Chi mi canta i canzuni di Mussolini? cca ci voli na cosa per giovani, u rock, u rap, u funky...

P.- Ma ci sunu cosi ca si mangiunu?

I.- E’ la musica dei giovani!

P.- E iu non ni capisciu nenti...

I.- Ma è facili, basta ca ci duni ‘mpocu di ritmu, t’annachi anticchia (gli mostra come fare)  e macari na canzuna vecchia ddiventa rock, avaia, provici, mancu una ni sai canzuna a memoria?

P.- Vabbè, una a sacciu

I.- E forza, avanti.

P.- (canta)  Vitti na crozza supra nu cannuni...

I.- Ma chissu chi è rock? Lassamu perdiri a canzuna, ma ti dissi ca ci voli ritmu, t’annacari tuttu, allura e genti non ci pari bella a canzuna...

P.- (esegue, più male che può le indicazioni dell’impresario, sempre cantando Vitti  na crozza)

I.- Mutu, mutu ppi favuri ca si continui n’autra anticchi a si sdurrubba u palcu, nenti pruvamu cc’u rap, u sai zoccu è u rap?

P.- No mai l’ha ‘ntisu diri

I.- U rap avaia, scrittu R.A.P, rap (pronuncia all’italiana)

P.- A si u capii, ma ancora non è ura...

I.- Comu non è ura?

P.- I rappi, i rappi d’a racina. Ca ancora ppi farisi i rappi di racina ci ni voli tempu...

I.- Ma quali rappi di racini, u rap è na manera di cantari. ca ‘nveci di cantari giustu comu si devi canti tutti cosi di seguitu, ‘nmpurugghiati, ca chiù picca si ci ni capisci e megghiu è. U capisti? Per esempiu ‘nveci di diri “lasciatemi cantare, con la chitarra in mano(cantato correttamente)”  si dici “Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano (con stile rap) “ u capisti?

P.- Ah si u capii, ora ci provu. (ricomincia a cantare vitti na crozza con andamento rap, al peggio che può)

I.- Mutu mutu ppi carità ca si ti sentunu cantari d’accussì ni dununu chinnic’ianni allunu per associazione a delinquere, nenti non si cosa completamentidi cantari ... ‘ntantu u tempu passa e chiddi da fora aspettunu u cantanti ... comu facemu? ... matruzza bedda... Ah, ah a truvai, u sacciu iu comu facemu (esce di corsa)

P.- Bih e chi ci pigghiau? Pareva bonu finu a ‘nminutu fa,..

I.- (rientra di corsa con un giradischi)  Chistu è la nostra salvezza! U sai chi è? Un giradischi, ora facemu accussì, ca tempu di perdiri non ci n’è chiù, iu mnettu a motu u giradischi e tu fai a finta di cantari, U capisti? Senza ca ti ‘mpurugghi ca si si capaci a fari i mossi cca vucca arrisulvemu a sirata...

P.- Ma sintissa ssu cosu non è ‘mpocu vecchiu? Non cridu ca ni fa ocche scherzu?

I.- Si certu è vicchiareddu ma ha funziunatu sempri, chi propriu ora s’hava spasciari? Avanti mettiti prontu ca ti presentu. (si avvicina al proscenio e annuncia alla platea l’imminente esibizione)  Signori e signore ecco a voi il famoso cantante Ricchy Stambo che vi canterà...

P.- (lo interrompe)  Senti ma non dicisti ca hava cantari iu, cu chissu ca hava cantari ora?

I.- (dissimulando) Mutu cruzzuni, ca tutti cosi m’arruvini, tu ha cantari, non ti preoccupari... (al pubblico)  Ecco a voi come vi dicevo il famosissimo Ricchy Stambo che vi canterà la sua famosa canzone Fanchi Gallo,un applauso ... (va al giradischi mette in moto, fa segnale al cantante di partire, il cantante parte ma il giradischi no)

P.- (si volta verso l’impressario) Comu finiuu? Chi fici ci ‘mpinciu?

I.- Zittiti cretinu n’o viri ca si spasciau u giradisci? Avanti intrattieni il pubblico e viremu comu putemu rimediari...(assesta alcuni pugni sul giriadischi)

P.- (rivolgendosi al pubblico) Signori e signore scusatelo, non è curpa so’, è ca u giradischi non funziona, bonu, iu ci l’hava dittu p’a virità...iddu non mi vosi ascutari...

I.- (interrompendolo e cercando di dissimulare) Mutu ‘mbecilli, chi mi voi arruvinari ppi daveru? Scusate il guasto tecnico, signori e signore, riprenderemo al più presto l’esibizione, scusate, scusate...

(va al giradischi mette in moto e parte la canzone)

(il giradischi funziona per un po’ correttamente e il cantante va dietro alla canzone, compresi i versi di animali all’inizio, ad un tratto comincia a saltare di canzone in canzone, a rallentare e ad accelerare e il povero cantante ceca di andarci dietro, l’impresario cerca a pugni e a morsi di far funzionare meglio che può il giradische non riuscendoci, alla fine disperato butta il giradischi addosso al cantante, il cantante lo raccoglie e comincia a darglielo in testa inseguendolo fino a fuori la scena)

    Questo copione è stato visto
  • 1 volte nelle ultime 48 ore
  • 2 volte nell' ultima settimana
  • 6 volte nell' ultimo mese
  • 73 volte nell' arco di un'anno