Il panettiere paninaro

Stampa questo copione

Il panettiere paninaro

Il panettiere paninaro

commedia di Nunzio Cocivera

Commedia VINCITRICE del PREMIO NAZIONALE "LUIGI CAPUANA" 1999

Personaggi:

1. LEANDRO POLI   capo famiglia

2. LETTERIO   suo figlio

3. MARTA   sua moglie

4. NONNO PIO   suo padre

5. MILENA   amica del nonno

6. ENNIO SCATTU   assicuratore

7. PANINARA   ragazza

8. NICULINA *   rappresentante

9. BERTHOLD   dottore

* Personaggio aggiunto (non indispensabile nel contesto della storia).

ATTO PRIMO

Scena soggiorno. All'apertura del sipario in scena il nonno (o nonna), età 65 anni, seduto che legge un libro; entra, da una porta laterale, il figlio Leandro, età 46 anni, in abiti da lavoro.

LEANDRO: Ciau papà, io vaiu a travaghiari, comu si stamattina?

NONNO: Io sugnu bonu, chiuttostu tu cu sta facci, pari ca matina patti pi lavori forzati, purtroppo è na necessità u travaghiu.

LEANDRO: Si 'nchiappu a chiddu chi spattiu u travaghiu u fucu, ci scippu i cannarozza.

NONNO: Ma cu cù l'ha, cu to capu canteri, chi ti fici?

LEANDRO: No seppi spattiri u travaghiu, a cù assà e a cù nenti.

NONNO: Chistu è veru, a statu sempri accussì.

LEANDRO: Si vidi chi eramu fissi i famighia.

NONNO: Ma io na vota non ni potti chiù e ciù desi un coppu i palu 'nte corna o me principali.

LEANDRO: E finisci chi io fazzu u stissu cu me capu canteri, all'autru iornu u chiamai e ci dissi: "Si può sapiri picchi io fazzu i travaghi chiù tinti?"

NONNO: E iddu chi ti dissi?

LEANDRO: "Picchì tu cacchi picca i travaghiu u fa, si mettu a nautru travaghiu non di cumpari!"

NONNO: Allura unu ava fari u lavativu?

LEANDRO: A cù u po' fari, si u facissi io mi mandassiru a casa.

NONNO: E me tempi era accussì, ora puru, ma quannè cava a canciari?

LEANDRO: Mai papà, pensu chi non cancia mai, anzi andamu sempri peggiu.

NONNO: Ma chista è cruci chi pottunu l'operai.

RAPPRESENT.: permesso, posso?

LEANDRO: Trasissi prego, lei cu è, chi voli?

NONNO: Comu trasiu, chi siete?

RAPPRESENT.: La porta era aperta, chiesi permesso ma non mi rispose nessuno, continuai a chiedere permesso e sono qua.

LEANDRO: A cù ciccava, chi voli, comu mai sta visita?

NONNO: Tu cu sì paisana?,a cù canusci a Leandru?

LEANDRO: No papà na canusciu (la guarda meglio), non mi pari.

NONNO: Chi è, chi non ti pari.

RAPPRESENT.: Pensu chi vulia diri chi non ci pari chi mi canusci.

LEANDRO: Insomma io minnè iri a travaghiari, si facissi capiri, chi voli?

NONNO: Ni dicissi cù è.

RAPPRESENT.: Sugnu Niculina a fighia chiù piccita di Sparalepri.

NONNO: Cù Silvio, chiddu chi vindi i polli in contrda carboni?

RAPPRESENT.: Sì, chiddu, fighia di donna Curriolu e Silvia Sparalepri, per servirla.

LEANDRO: Non avemu bisognu di esseri servuti, grazie u stissu.

NONNO: A facci du diavulu chi ti facistio bidditta, sti carusi crisciunu da sira a matina, non è veru chi si fici na bedda carusa?

LEANDRO: Miscula, io non ma ricuddava chiù, sa 'ncuntrava pedi pedi na canuscia, ma comu mai si cà? U pollu chi pigghà a duminica ciù pagà a to frati Iachinu, u 'ncuntrà cu motorino, avia cadutu e rumpiu i buttighi du vinu, aieri matinu vicinu u mulinu cu sò cucinu Pasqualinu.

RAPPRESENT.: Non vinni apposta, vinni pi vi diri chi fazzu a rappresentnate della ditta Sparalepri e Curriolo Company.

NONNO: Chi, rappresentanti?

LEANDRO: Ma scusari Niculina, chi voli diri raprresentanti di curriolo Sparalepri e cumpagni?

NONNO: Ci sparano tutti e lepri.

LEANDRO: E cunigghia non ci sparati?

RAPPRESENT.: Comu siti spiritusi, non ci sparamu né e lepri né e cunigghia.

LEANDRO: Ci tirati u coddu comu i iaddini.

RAPPRESENT.: Di nimali avemu sulu i polli però vinnemu tanti cosi, avemu fondato una cooperativa agricola, appunto la Curriolo Sparalepri e Company, io sugnu a rappresentanti du paisi.

LEANDRO: Fammi capiri, to mamma e to patri ficiru na ditta e chi vinniti?

RAPPRESENT.: Olio, vino, ova, frumentu, pani i casa, u fannu me mamma e me zia, bocci chi mulinciani sottoghiu, pipi, alivi scacciati insupressu e passuluna, pumadoru sicchi, ortaggi e frutta.

LEANDRO: Ottima idea, ma 'ca 'nto paisi semu quattru iatti a cù ci vinniti?

RAPPRESENT.: Ci vinnemu puru e cani

NONNO: Mi piaci sta carusa com'è spiritusa!

RAPPRESENT.: Io vinnu e paisani, i me frati chi furgoni vannu in giru 'nte paisi vicini, 'nte putii.

NONNO: Si campava to nonnu putivi vinniri panara e cufini.

LEANDRO: So nonnu… non è vivu ancora? U visti io a duminica quannu pighià u pollu, com'era arzillu!

RAPPRESENT.: Lei fosse vulia diri me nonnu Liberatu.

LEANDRO: Picchì com'era taccatu prima?

NONNO: Non mi diri chi non tu ricordi u patri i so mamma, caccia lepri.Liberatu è cufinaru, panaredda.

RAPPRESENT.: Chiddu a bonamma di me nonnu era bravissimu a fari panari e cufini, quannu nascì io mi fici u portanfà di virga, me mamma mu sarbò, quannu mi maritu mettu e me fighi.

LEANDRO: Io sapia chi ci diciunu panaredda picchì facia i panari, tu (al padre) picchì dicisti chi u chiamavanu caccia lepri?

NONNO: Quannu si ni fuiu so fighia, so mamma, iddu non vulia pi Sparalepri e si ni fuieru, iddu i circò pi na sima cù fucili, chi vulia spararici a Sparalepri pi l'affronto fatto e continuava a diri: "ci sparu a du lepru, ci sparu".

RAPPRESENT.: Sì, mu cuntaru i me genitori, dici chi a matina pattia cu fucili e i genti ci diciunu: "unni vaci don Liberatu?" E iddu ci dicia: "A caccia di lepri".

LEANDRO: E non ci sparò poi?

RAPPRESENT.: No, dopu rifriddò e i peddunò e semu cà! A prima io non c'era sennò.

LEANDRO Un veru piccatu veramenti si non c'eri.

RAPPRESENT.: Grazii. Allura chi vi vinnu? Avemu puru tanti belli foghi freschi nelle buste, di putrusinu, lauru, basilicò, accia, cappiri e rosamarina.

LEANDRO Chissi su tutti cosi chi avemu, mi po' puttari miluna ianchi si n'aviti.

RAPPRESENT.: I miluna latini, certu, di quattru qualità, quali vuliti?

LEANDRO Pottini unu di ogni qualità.

RAPPRESENT.: Va beni, e chi vuliti iautru?

NONNO: Pottimi nà giardiniera.

RAPPRESENT.: Chi… a giardiniera? Cata zappari, u giardinu?

LEANDRO A Giardiniera chi vinnunu 'nte putii, chidda cu tutti di cosi 'miscati: cipollini, caroti, iaccia…

RAPPRESENT.: Ah capì, chidda na facemu, vi pottu i miluna camora, arrivederci. (Esce).

LEANDRO Mi ni vaiu papà, passa na bona iunnata.

MARTA (casalinga, 40 anni portati bene): Ciau papà, comu si oggi?

NONNO: Un po' mogiu, però mi doli tuttu u scheletru.

MARTA: Quali scheletru?

NONNO: Chiddu c'avemu 'nta cantina (breve pausa) hiddu u me.

MARTA: Mi facisti scantari aieri e d'autra carusa era chiù scantata di mia., avia canciatu culuri 'nta facci.

NONNO: Milena è un tesoru, si to figghiu non fussi così strambatu fussi bona pì iddu.

MARTA: Ià raggiuni, stu carusu è un problema, ora iavi na picca chi si misi a frequentari iautri carusi chiù strani di iddu.

NONNO: Chi, delinquenti?

MARTA: No, carusi u l'idei strani, vistuti strani, cu novi tendenze di moda comu dici iddu, iannu puru un modu di parrari stranu.

NONNO: Mi si ciccassi u travaghiu inveci, iavi già due anni chi nisciu da scola e travghiu non di cerca.

MARTA: Iddu l'ha ciccatu u travaghiu ma non ni trova cu tutti sti giometri chi ci su a spassu.

NONNO: Non n'avi vuluntà, cinnè tanti travaghi. (entra Letterio vestito con giubbotto di pelle e di panno, sciarpa, jeans a tubo alla caviglia strappati e rattoppati, orologio da tasca e orologio da polso, maniche tirate su, calzettoni a righe.

LETTERIO: Secunnu tia io nonno dopu chi sugnu diplomatu avissi a fari qualsiasi lavoro.

NONNO: No! Certu è un disonori fari magara u manuali, u fattorinu.

LETTERIO: Ahò! Avissi a fari u manuali, u fattorinu, allura picchì ivi a scola?

NONNO: cettu è un disonori fari u manuali, to patri non faci l'operaio?

LETTERIO: Iddu a scola non ci iu, fici sulu l'elementari!

NONNO: Cettu i tempi eranu chiddi, io non potti mannari dopo.

MARTA: E nuiatri ficimu tanti sacrifici pi ti mannari a tia e non nappumu nenti.

LETTERIO: E' colpa mia se non c'è lavoro, tu saresti contenta se facessi u manuvali dopo chi mi facisti diplomari? Fussi un onori?

NONNO: Chiddu è un disonori mentre è un onori campari supra i spaddi i to patri a 20 anni.

LETTERIO: Mi ni vaiu, niautri semu 'nta du epochi diversi, nonno cu tia non si po' parrari.(Letterio esce lasciandoli soli).

NONNO: Io no capisciu a su carusu, l'autru ionnu mi dissi chi iddu apparteni a tribù!

MARTA: Chi tribù?

NONNO: Chi ni sacciu io di tribù, sapia l'indiani, i siuux, i pedi niri, inveci iddu parrava di tribù di giovani moderni.

MARTA: Tu parrici, fatti spiegari cacchi cosa, cu mia non parra!

NONNO: Cu mia non si po' parrari dicu a verità!

MARTA: Comu e fari u vidi chi tasta chi avi.

NONNO: E me tempi un carusu a 20 anni era 10 anni chi travaghiava.

MARTA: Sì, però mancu addamanera era bonu..(Rientra letterio).

NONNO: Pi cetti così sì! Imparavanu a esseri omini maturi a vintanni, responsabili e giudiziusi, ora su tanti sciaminati e non maturanu mai.

MARTA: Non esageramu papà (lo guarda seria).

NONNO: Tu chi ci fa cà (Rivolto a Letterio).

LETTERIO: Turnà pi vidiri si parrauvu di mia, a cena di solito sono io l'argomento del giorno.

NONNO: Tu si chi vò accussì.

LETTERIO: Cu tia ci fussi i parrari in eternu e non ni capissimu mai, mi ni vaiu va!

MARTA: Unni va?

LETTERIO: A cuccare!

NONNO: Ti iazzasti ora e ti tonna va cucchi!

LETTERIO: Ma quali curcari, io vaiu a cuccare, a fiocinare.

NONNO: Chi a cucinari?

MARTA: Insomma iavi cacchi misi chi ti vidu stranu, comu parri, comu ti vesti, chi ti succidiu me figghiu?

LETTERIO: Succedi chi io sono un gallo e vado a fare qualche gallata.

NONNO: Ma chi è su modu i parrari?

LETTERIO: Ma aggiornatevi io sono un paninaro!

NONNO: Chi un panetteri?

LETTERIO: Paninaro nonno, paninaro non panetteri.

NONNO: Picchì non è u stissu paninaro e panetteri?

MARTA: Papà panetteri sarannu chiddi chi fannu u pani, paninari su chiddi chi fannu i panini.

LETTERIO: Ma quali pani e panini, chi capistu!?

NONNO: Capì! Ava esseri di barri novi chi chiamanu panetterii.

LETTERIO: Nonno chidi su i posti chi frequentano i paninari e si chiamanu paninoteche, mi ni vaiu ciau!

NONNO: Pottami un paninu cà mortadella o cà ricotta.

MARTA: Io non sacciu che fari papà.

NONNO: Non aiu chi ti diri, speriamu chi metti giudiziu.(Entra una ragazza, età 20 anni, abbigliamento da paninara).

PANINARA: Scusate, buongiorno ho chiamato ma era aperto…

MARTA: Non si preoccupi, cosa voleva?

PANINARA: Cercavo Letter.

MARTA: Che lettera, scusi?

NONNO: Cà iavi almenu sei misi chi non riva na littra.

PANINARA: Letter è sei mesi che manca di casa?

MARTA: Mi facissi capiri: non è chi lei chiama a me fighiu Letteriu accussì?

PANINARA: E' il suo diminutivo, pensavo lo sapeste.

NONNO: Ora u sapemu!

MARTA: No, non lo sapevamo.

NONNO: Comunchi Letter è nisciuto.

MARTA: Papà! (Lo guarda male).

NONNO: Uscito è.

PANINARA: Allora vado, buongiorno.

NONNO: Scusassi signorina lei cu è?

PANINARA: Un'amica di letter.

NONNO: Chi travaghiu faci lei?

PANINARA: la cubista!

MARTA: Chi è sa cubista!

PANINARA: La cubista è una nuova professione della discoteca.

NONNO: Travaghia 'nta discoteca, fa a barista?

MARTA: Travaghia o bar faci a cassera?

PANINARA: Scusate signora da quanto non va in discoteca?

MARTA: Vint'anni circa!

PANINARA: Le spiego, ai suoi tempi c'erano il disk jockey, il barista, la cassiera; ora la discoteca si è evoluta, fa moda, tendenza, ci sono le cubiste, ragazze che ballano sui cubi, le vocalist che accompagnano i brani dal vivo, le ragazze immagine, i selector, le pierre, gli attractions, i buttafuori e altri ancora, venga qualche sera con suo marito, vedrà un mondo nuovo!

NONNO: Vatinni cu Leandro 'nta su munnu novu.

MARTA: Non ci tengo grazie.

PANINARA: Bene vi saluto, dite a Letter che sono passata, buongiorno.

NONNO: Ciù dicemu, arrivederci. (Esce)

MARTA: Buongiorno.

NONNO: Cu era chidda?

MARTA: Cacchi amica di Letteriu.

NONNO: Di Letter! Ma com'era cumminata?

MARTA: Avia esseri panettera.

NONNO: E me tempi i panetteri si vestivano megghiu.

(Si sente dire "…permesso, permesso.")

MARTA: Avanti cu è!? (Appare un uomo di qualsiasi età ed abbigliamento)

ASSICURAT.: Scusate ma ho trovato la porta socchiusa e non ho suonato, posso?

NONNO: Si accomodi.

ASSICURAT.: Mi chiamano Ernestu Scattu e faccio l'assicuratore.

NONNO: E lei comu si chiama?

ASSICURAT.: Ernestu Scattu, per servirla.

NONNO: Lei dissi chi u chiamanu accussì ma inveci comu si chiama?

ASSICURAT.: (Sorride). Ho detto mi chiamano perché di solito nessuno si chiama da solo, generalmente si dice mi chiamo, ma è sbagliato.

MARTA: Si vidi chi lei è istruitu, comu parra bonu!

NONNO: Scusassi, lei di 'ngiuria comu faci, qual è u so soprannomi?

ASSICURAT.: Io non ho soprannomi.

MARTA: Mancu so patri?

ASSICURAT.: Neanche mio padre.

NONNO: Non po' essiri, tutti l'avemu u soprannomi, a famiglia da bonamma di me mughieri ci dicianu i lattari, inveci a me i ciurri.

MARTA: E lei non n'avi mancu di so nonnu?

ASSICURAT.: Veramente no.

NONNO: U capì non nu voli diri.

ASSICURAT.: Ma no signore mi creda non ne ho.

MARTA: Va beni papà non zistiri non n'avi.

NONNO: Comu dissi chi si chiama?

ASSICURAT.: Ernestu Scattu.

NONNO: Chi cugnumi… d'unni discindi a so famighia?

ASSICURAT.: Sono sardo.

NONNO: Com'è surdu?

ASSICURAT.: Non sordo, ma sardo, della Sardegna.

NONNO: Ah, sardignolo è!

MARTA: A me piacciono i scicchitti piciridditti chi su bidditti.

NONNO: Lei l'avia u scicchittu sardignolu?

ASSICURAT.: Veramente no.

NONNO: Mancu so nonnu?

ASSICURAT.: Neanche mio nonno.

NONNO: Siti tutti senza sceccu allora.

ASSICURAT.: In compenso abbiamo le macchine.

MARTA: U sceccu consuma chiù picca però.

NONNO: Ma cammina chiù leggiu.

MARTA: Cu va pianu va sanu e va luntanu.

NONNO: Ma lei chi vulia?

ASSICURAT.: Farvi qualche polizza assicurativa.

NONNO: Chi è sta cosa curativa?

MARTA: E' bona pi l'attrosi?

ASSICURAT.: Ma che avete capito?

NONNO: Lei chi dissi?

ASSICURAT.: Io ho detto che volevo farvi un'assicurazione.

MARTA: Pi quali disturbi, è sicuru stu medicinali?

NONNO: Dissi chi ieni un'assicurazioni, ava essiri na cura sicura.

ASSICURAT.: Scusate ci deve essere stato un malinteso.

NONNO: Io aiu l'attrosi, a rinella, u scompensu o cori ma su malitisi non l'aiu.

ASSICURAT.: Il malinteso non è un male ma un equivoco.

NONNO: Mamma mia chi è su cosu? Marta ava essiri un mali bruttu.

ASSICURAT.: Scusatemi non ci siamo capiti (Scuotendo il capo), potrei parlare con il capo famiglia?

MARTA: Mè maritu è a travaghiari ma mu po' diri a mia.

ASSICURAT.: Meglio di no, caso mai ritorno un'altra volta.

MARTA: Come preferisce lei.

ASSICURAT.: E' meglio, arrivederci.

NONNO: Arrivederci (esce) si curassi, mi raccumannu.

MARTA: Papà ma iddu non era malatu vinnia na cura sicura pu mali chi dissi iddu.

NONNO: Almenu è un mali chi si cura sicuru.(Suona il campanello).

MARTA: Menu mali va!

NONNO: Ava essiri Milena, mi potta o zoo.

MARTA: Ci vaiu a iapriri, sulu chi non sacciu comu ti supporta.(Marta ritorna subito con una ragazza bellissima, elegante, di circa 20 anni).

MILENA: Buongiorno, come stai nonno? (Lo bacia).

NONNO: Oggi bonu, potemu iri o zoo?

MILENA: Certo andiamo nonno (il nonno si alza).

MARTA: Ma comu fa na carusa comu a tia a supputtari dappressu un vecchiu curiusu comu a a me soggiru?

MILENA: Mi fa piacere, mi ricorda mia nonna che ho perso da bambina.

NONNO: Unni a piddisti, picchì a ciccavi?

MILENA: Io ho detto che l'ho persa per dire che è morta!

NONNO: E di chi muriu allura, condoglianze cara (le da la mano).

MARTA: (Trasportata) Condoglianze.

MILENA: Ma mia nonna è morta 13 anni fa.

MARTA: Semu in ritardu allura, un po' in ritardo.

MILENA: Direi di più di un po'.

NONNO: Megghiu taddu che mai.

MILENA: Ve bene grazie, andiamo nonno?

NONNO: Si amuninni (fanno per uscire).

MILENA: Arrivederci signora Marta.

MARTA: Arrivederci.

NONNO: Picchì non veni puru tu?

MARTA: E' meghiu di no.

MILENA: Sì, venga anche lei.

MARTA: O zoo non ci vegnu, ma putemu fari na picca di strada assemi, vaiu a fari a spisa, pighiu a borsa (Torna con la borsa). Milena tu chi si giovani ma spieghi na cosa?

MILENA: Dica, cosa vuole sapere?

MARTA: U canusci a me fighiu Letteriu?

MILENA: Solo di fama!

MARTA: Allora sai quasi tutto!

NONNO: Io vaiu un attimu o bagnu (esce).

MARTA: Mi spieghi un po' chi su sti tribù, sti novi tendenzi di moda, comu dici iddu.

MILENA: Be… sono gruppi di giovani che per moda, per mentalità si vestono, si muovono in un certo modo, vanno in un certo posto, in discoteca, al cimitero, ecc.

MARTA: Come al cimitero!

MILENA: Ad esempio cito una mia cara amica, da quando si è aggregata ai sepolcrali si comporta e si trucca in modo pazzesco!

MARTA: Seporcali?

MILENA: Sì, fanno le feste al cimitero.

MARTA: Cosi di film du terrori e poi quali ci su!

MILENA: Ma sono tantissimi… gli SKIN.

MARTA: Chi i skin?

MILENA: Sì, sono dei giovani rasati, tatuati e quasi sempre odiano gli stranieri. Poi ci sono i PUNK, tutti pelle, catene ecc. e tanti altri.

MARTA: Mi, apposta chiddu parra di tribù.

MILENA: Dai 13 ai 30 anni per molti giovani esiste non la famiglia ma il gruppo, lo stile, la tribù di appartenenza, per citarne alcune i rapper, i tecno, i punk, i metallari, gli ecologisti, i mistici che si aggregano a varie religioni, i fissati del fitness e chi ne ha più ne metta.

MARTA: Mi pari chi ti scurdasti u gruppu di Littiriu chi non su i panchi su… su… non mi veni a parola…

MILENA: I paninari, erano gruppi degli anni dal '70 all'80, ormai spariti o quasi, ma devo dire che erano gruppi meno pericolosi di quelli citati prima.

MARTA: Come meno pericolosi!

MILENA: In alcuni gruppi c'è violenza, razzismo, estasi, marijuana e altre droghe!

MARTA: U me scantu è chi seguennu sti modi, si gruppi, si linguaggi moderni quannu crescerà, anche si a vint'anni è beddu crisciutu, insomma al di fuori di si gruppi, saprà esprimersi, farsi capire?

MILENA: Beh, lei vuol dire che nella vita, nel lavoro poi potrebbe avere difficoltà di inserimento.

MARTA: Certu, parra stranu, cu capisci, a genti normali ci pari turcu stu so parrari.

MILENA: Beh, in fondo lui è diplomato, di fondo ha una cultura che al di fuori di certi ambienti gli dà modo di esprimersi correttamente e in modo chiaro.

MARTA: Sì sicura, convinta?

MILENA: Nel suo caso credo di sì, ma giovani meno istruiti e più giovani di lui, vivendo in quel mondo e parlando il linguaggio di quel mondo, frequentando discoteche e tribù varie si potrebbero inquinare e da adulti avere difficoltà di linguaggio e di conseguenza problemi nella società.

NONNO: Oh cà sugnu, vi mittistu a discurriri! Andiamo!

MARTA: Certo, amuninni.(Escono).

FINE I ATTO

 

II ATTO

La stessa mattina. All'apertura del sipario in scena Marta con la borsa sistema qualcosa sulla scena.

Entrano il nonno e Milena.

MARTA: Vi ricughistu, vi divirtistu?

MILENA: Il nonno sì, io di meno.

MARTA: Cu me soggiru, quantu ni cumminò?

MILENA: Io dicevo un po' meno perché non sono andata allo zoo per divertimento ma perché dovevo fare una ricerca scolastica.

NONNO: Vidisti, tu subitu "cu me soggiru cu sa quantu ni cumminò !"

MARTA: Scusa papà, mi sono sbagliata questa volta.

NONNO: E puru l'autri voti.

MARTA: Io non sbaglio mai.

NONNO: A navota a navota.

MARTA: Ho detto mai.

NONNO: Inutili chi parri italianu, sempre tu si.

MILENA: Avanti non litigate.

MARTA: Certe volte è insopportabile.

NONNO: Io cetti voti, tu sempri.

MILENA: Avanti nonno, lo so che le vuoi bene, anche allo zoo mi hai detto che eri felicissimo di tua nuora.

NONNO: Io ti dissi chi a vulia mettiri 'nta iaggia cu l'orso.

MARTA: Unni mi vulivi mettiri?

NONNO: 'Nta iaggia cu l'orso.

MILENA: Ma poi ha detto: "Meglio di no".

NONNO: Oicchì mi facia pena du poveru orsu.

MILENA: Pena l'orsu?

NONNO: Cettu, tu na canusci bona a idda, chidda è capaci chi u scucciava e si facia a pelliccia.

MILENA: Addirittura nonno.

MARTA: (Adirata) Allura io sugnu chiù feroci di un orsu?

NONNO: U vidi chi avia ragiuni!

MILENA: Avanti nonno non scherzare. Io vado ci vediamo. (ESCE).

MARTA: Ciau.

NONNO: Ciau e grazie.

MARTA: io vaiu a priparari cacchi cosa, unnè torna Leandru.

NONNO: Io sistemu cà così non dì chi non fazzu mai nenti. (Marta esce).

LETTERIO: Ciau nonno.

NONNO: (Riferendosi a Letteriu entrato da poco) Mu puttasti u paninu ca mortadella?

LETTERIO: No.

NONNO: Mu putivi puttari ca ricotta si non c'era ca murtadella.

LETTERIO: Senti nonno io sugnu un paninaro ma non trattu panini e mancu pani.

NONNO: E chi panetteri si?

LETTERIO: Sugnu paninaru.

NONNO: Chi voli diri allura, fallu capiri a tò nonnu.

LETTERIO: Paninaru voli diri chi eni un modo di vestirsi, di comportarsi, na tendenza di moda.

NONNO: Intendenza di moda e chi è?

LETTERIO: Modu di fari, di comportamento.

NONNO: E chi ci cunchiuditi, chi faciti, chi cumminati?

LETTERIO: Il paninaro fa moda, tendenza e novità e soprattutto conquista.

NONNO: E chi conquista?

LETTERIO: Stima, amicizia, rispetto e successo.

NONNO: Unni i conquista tutti sti cosi?

LETTERIO: 'Nto gruppu du amici paninari.

NONNO: Ma vuiautri cu si nuvità chi cumminati. Antura vinni una mi ti cecca.

LETTERIO: Era a me Piumina.

NONNO: Chi, to cucina?

LETTERIO: A me Piumina, a me fiocchetta.

NONNO: A Porchetta?

LETTERIO: Fiocchetta squinzia.

NONNO: Chi dì?

LETTERIO: Insomma a me panella.

NONNO: Ah finalmente ni dicisti una bona, ti buschi a panella, ti ciccasti u travaghiu.

LETTERIO: Nonno ma di unni sì! Piumina, panella, squinzia, fiocchetta, su nomi, modi di chiamare le ragazze.

NONNO: Chi su si brutti paroli nomi?

LETTERIO: Nomi di ragazze no! Modi di chiamarle!

NONNO: E cu dissi, chi 'nvintò?

LETTERIO: Ma nenti sa, sono vocaboli paninari.

NONNO: Ma! Cu vi capisci, ma chidda chi vinni antura è a to ragazza?

LETTERIO: Chidda è na skizza.

NONNO: Chi è?

LETTERIO: Na skizza!

NONNO: E chi voli diri?

LETTERIO: Una skizza è una ragaza in gamba.

NONNO: E chidda cu du iambi chi è na skizzuna?

LETTERIO: Tu fa u spiritusu. Chidda è na skizza in gamba!

NONNO: Ma quali ragazza in gamba, Milena è una ragazza in gamba, la mia amica.

LETTERIO: Si è amica tò ava essiri vecchia comu a tia.

NONNO: Vecchiu si, se la vedi te ne accorgi chi bedda fighia chi è non comu a chissi chi frequenti tu.

LETTERIO: Mu pensu! Si non è vecchia sarà acida e racchia comu a tia.

NONNO: Racchiu tu si, io ci cavia pinsatu pi ta fari canusciri ma idda è idda è un peccato pi tia, Milena è na stidda.

LETTERIO: na stidda stutata mu pensu (in quel momento entra il padre).

LEANDRO: E pensi mali comu o solitu.

LETTERIO: Tu a canusci?

LEANDRO: Certu, ed è cacchi cosa di veramente speciali da carusa, spatti chi è bedda è puru in gamba, intelligenti e ragiuna troppu bona.

LETTERIO: E magari comu e to tempi pinzasti: "fussi bona pi me fighiu".

LEANDRO: Cettu, chi c'è i mali fussi bona pi nora, bona pi idda.

NONNO: Sulu chi iddu non fussi bonu pi idda.

LEANDRO: Chissu è veru, ma sugnu sicuru chi idda u puttassi supra a bona strada a su scemu.

LETTERIO: Io sugnu supra a bona strada e a chista na voghiu canusciri.

NONNO: Lassamulu peddiri, chistu è irrecuperabili.

LEANDRO: Chissu è veru, chissu è a me rovina morali, economica eccedera eccedera.

LETTERIO: Chi voli diri stu eccedera eccedera.

LEANDRO: Chi pistamu sempri na cosa, non travaghi, si sempri pedi pedi, vesti stranu e parri turcu. Bastanu o t'aia diri l'autri?

LETTERIO: E' chi tu non vo capiri chi io devo avere aun mio stile quando vado in discoteca.

LEANDRO: A proposito di discoteca, d'ora in poi si vo iri a discoteca e si ti vo vestiri comu un cannaluari ta circari un travaghiu, cussì i sordi ti sudi e capisci chi voli diri!

LETTERIO: Io travaghiu non n'aiu truvatu.

LEANDRO: Certo si no cerchi!

LETTERIO: Io l'aiu circatu è iddu chi non si fa truvari.

LEANDRO: Certu tu u cerchi 'nta discoteca e cu sa musica rumorosa nesci di da 'ntrunatu.

LETTERIO: Ormai 'nta discoteca c'è di tuttu, musica latino americana, merengue, salsa, reggae, musiche chi tu non capisci e anche ritmi più lenti, non si balla solo techno e underground.

LEANDRO: Io sacciu sulu chi sugnu stufu di to stramberii capisti e stufu di manteniri un fighiu menzu fusu!

LETTERIO: Io sugnu da banda (esce dalla scena).

NONNO: Quannu u discursu non ci piaci iddu è da banda.

LEANDRO: Cetti voti a chiddi chi diciunu chi i fighi su na ricchizza ci ni augurassi unu comu a iddu.

NONNO: Vo ruvinari cacchi patri i famighia?

LEANDRO: Picchì?

NONNO: Non è chi su tutti comu a tia, cacchi n'autru un fighiu così u fuca.

LEANDRO: Non esageramu papà.(Suona il campanello). Cu po' essiri.(Grida) Letteriu, vidi cu è.

LETTERIO: (Entra col dottore) papà è u dutturi.(Il dottore ha un tic nervoso).

LEANDRO: Venga dottore si accomodi.

DOTTORE: (Uomo o donna di qualsiasi età). Buongiorno come sta il signore?

NONNO: Stava meghiu antura.

LEANDRO: Chi ha papà, chi ti senti?

NONNO: Quannu veni u dutturi sulu du scantu cascu malatu.

DOTTORE: Molte volte una visita previene il male e ci permette di curare meglio.

NONNO: Ancora io non ni sugnu cunvintu, anzi pensu sempri chi i dutturi fannu cascari i genti chiù malati.

DOTTORE: Ma cosa dice…

NONNO: Dicu chiddu chi dicu, l'autru iornu per esempiu mi dulia a testa e lei mi dissi: "è solo un'emicrania, è una piccola infizioni o trigenitu"; io ristai 'ntirrutu, non sapia chi eranu tutti di cosi chi avia e poi ciù dissi a Milena e idda mi spiegò chi avia sulu un duluri i testa picchì pighià friscu.

DOTTORE: Io le avevo diagnosticato…

NONNO: Chi avia?

DOTTORE: Io le avevo trovato un'emicrania dovuta all'infiammazione del trigemino che sarebbe una cosa lieve, le cose che lei ha sono più critiche e più urgenti da curare.

NONNO: Io non aiu nenti e ci vulia diri anzi chi io a scola non ci ivi e molti paroli ne sacciu parrari chiù chiari e ci facissi capiri, lei cu si paroli scientifichi chi usa mi faci scantari.

LEANDRO: Molte volte dottore nemmeno io la capisco cu si paroli medichi chi usa.

DOTTORE: Va bene, cercherò di essere più chiaro. Ora diamo un'occhiata al signore. Mi faccia vedere la lingua.

NONNO: va bene così (Esce la lingua).

DOTTORE: Sentiamo la schiena, respiri profondamente, respiri ancora… dica 33.

NONNO: Sessantanove.

DOTTORE: Le ho detto di dire 33.

NONNO: Sessantanove.

DOTTORE: ma perché sta dicendo una cosa diversa da quella che le dico?

NONNO: A mia u 33 non mi piaci, mi piaci u 69.

DOTTORE: Va bene io non mi posso pronunciare, ora lei deve fare degli esami approfonditi, si deve ricoverare.

NONNO: Io non aiu nenti, si ricoverassi lei.

LEANDRO: Papà fatti ricoverari e non fari storii.

NONNO: Fatti ricoverari tu.

DOTTORE: Io qui non posso fari nulla, lo convinca lei che la sua salute è precaria, arrivederci. (ESCE).

NONNO: Ma chissù è scemu, dici chi a me saluti avi a caria, iddu l'avi, io i denti l'aiu tutti boni. (SUONA IL CAMPANELLO).Vidi cu è stautru. Anzi vaiu io e si è u dutturi cià dugnu io a caria. (SI AVVICINA ALLA PORTA) E' chiddu da cura sicura.

ASSICURAT.: Buongiorno c'è il capo famiglia?

NONNO: C'è u capu?

LEANDRO: Si accomodi, lei cu è, chi voli ?

NONNO: Dici chi avi nà cura sicura.

ASSICURAT.: Suo padre non mi ha capito, io sono un assicuratore.

NONNO: Iavi a cura pu mali tisu.

LEANDRO: Va beni papà, va da banda iutici a Marta, io ora vegnu.

NONNO: Va beni arrivederci, tantu piaciri.

ASSICURAT.: Arrivederci signore, molto onorato.

NONNO: Com'è operato, a chi a l'ernia, a l'appendiciti?

ASSICURAT.: Io veramente…

LEANDRO: lo scusi la prego.

NONNO: I santi si pregunu.

LEANDRO: Papà vattindi da banda pi favuri.

NONNO: Va beni mi ni vaiu (ESCE).

ASSICURAT.: Suo padre è tanto simpatico.

LEANDRO: Però è un pocu seccante veru?

ASSICURAT.: Ma no per carità!

LEANDRO: Va beni ma lei chi mi vulia diri?

ASSICURAT.: Io faccio l'assicuratore e di questi tempi tutte le famiglie debbono assicurarsi, l'assicurazione è una tranquillità, a parte quei settori dov'è obbligatoria.

LEANDRO: Ma io non n'aiu macchina!

ASSICURAT.: Ma noi assicuriamo anche i motorini.

LEANDRO: Io non aiu mancu chiddu.

ASSICURAT.: Noi assicuriamo anche le bici.

LEANDRO: Io non aiu mancu chidda.

ASSICURAT.: E come si sposta?

LEANDRO: Cu motoscarpa (mostrando le scarpe).

ASSICURAT.: Noi facciamo anche le assicurazioni sulla vita.

LEANDRO: Cià putissi fari a me papà.

ASSICURAT.: Non è conveniente.

LEANDRO: Picchì non mi cunveni?

ASSICURAT.: Non conviene a noi.

LEANDRO: Picchì non vi conveni?

ASSICURAT.: Perché le persone anziane sono assicurati che durano poco e costano molto.

LEANDRO: Paraticamente morunu prestu.

ASSICURAT.: Anche per quello.

LEANDRO: Allura nenti assicurazioni.

ASSICURAT.: Potremmo fare una polizza sulla casa.

LEANDRO: Chi na pulizia da casa?

ASSICURAT.: No, un'assicurazione sulla casa per furto e incendio.

LEANDRO: Non mi cunveni, primu ca c'è pocu i rubari, secundu ca non pigghia nenti a focu, terzu non c'è soddi pi nenti.

ASSICURAT.: Allora oggi ho proprio sbagliato casa!

LEANDRO: Chi voli fai! Ciù pozzu offriri un bicchireddu i vinu?

ASSICURAT.: No grazie sono astemio.

LEANDRO: Picchì si ci offru un biccheri i vinu bestemmia?

ASSICURAT.: Mi scusi, vado di fretta non vorrei perdere tutta la giornata inutilmente. Addio (ESCE).

MARTA: (Affacciatasi mentre l'uomo usciva) Leandro è pronto vieni, cu era chiddu?

LEANDRO: Unu di sicurazioni di casi, machini e iautru.

MARTA: Ah! Chiddu da cura sicura e chi ti cattasti?

LEANDRO: nenti.

MARTA: Meghiu, picchì soddi non ci n'è.

LEANDRO: Quantu pighiu pighiu non c'è mai soddi 'nta sta casa.

MARTA: Oh! Ma chi vò! Manci puru tu, ti vesti, ti lavi, chi vò!

LEANDRO: Vulissi na mughieri menu spaddera.

MARTA: Spaddera io, ma si iavi di Natali chi non mi cattu na vesti, dicci a to fighiu mi risparmia e di non ciccari nuvità.

LEANDRO: Tu u 'nzignasti mali.

MARTA: Tu e di quannera 'nta scorcia, ora tu cianci.

LEANDRO: Io a tia cianciu.

MARTA: Io non mi pozzu chiù cu tia e cu issu, da banda c'è da brizza di vilenu, a mancia si ha fami.

LEANDRO: Tu ma fa passari a fami e puru l'autri cosi.

MARTA: Chi su l'autri cosi?

LEANDRO: Ad esempio non ti curi, ti trascuri.

MARTA: Chi voli diri non mi curu chi sugnu malata?

LEANDRO: malata fisicamente no, ma di testa.

MARTA: Ma chi è chi ha, spieghiti.

LEANDRO: Non ti trovu chiù quannu tornu a sira.

MARTA: Non sugnu sempri ca!

LEANDRO: Quannu tornu, te circari.

MARTA: Chi voli diri chi ma circari.

LEANDRO: Unneri aieri quannu io turnai, unni ti trovai?

MARTA: Aieri… aieri… 'nta terrazza a coghiri i robbi.

LEANDRO: Esatto, na vota lavi, na vota stiri, na vota scupi, non mi veni mai 'ncontru pi mi dari un baciu si bentornatu mentri na vota…

MARTA: Na vota na vota, io aiu chiffari!

LEANDRO: Troppu chiffari chi mancu ti curi fisicamente, non ti trucchi, non ti depili, insomma, ti lassi iri!

MARTA: Ora mi paru tutta, mi stiru cussi mi porti a discoteca, l'amica di to fighiu mi 'nvitò, dici chi è un munnu novu.

LEANDRO: Non fussi mali nesciri un po' ogni tantu, ancora semu giovani.

MARTA: Bene, ni emu a discoteca e ni purtamu puru a to patri.

LEANDRO: Si cussì si balla u rocchi roll.

MARTA: Ma finiscila, cammina a mancia chi è ura di turnari a travaghiari.

LEANDRO: A postu semu, picchì puru tu travaghi?

MARTA: No! I fimmini mai nenti facemu!

LEANDRO: Cuminciamu ca solita minestra.

MARTA: Oggi è cucuzza si ni vò ca pasta.

LEANDRO: A manciamuni u vilenu.(ESCONO).

FINE II ATTO

 

III ATTO

La sera dello stesso giorno. All'apertura del sipario in scena Leandro. Entra Milena.

MILENA: Buonasera signor Leandro come sta?

LEANDRO: Si stava mali mi bastava vidiri a tia e mi ripighiava.

MILENA: Lei è molto galante, come sempre.

LEANDRO: Sugnu vistutu i travaghiu chi vinni ora di travaghiari e tu mi dici chi sugnu eleganti?

MILENA: Io le dicevo che è galante, gentile.

LEANDRO: L'avia caputu a me era na battuta di spiritu.

MILENA: Dov'è il nonno?

LEANDRO: Me papà non c'è, iu undi u dutturi, truvà un bigliettu 'nta cucina.

MILENA: Sempre per i soliti disturbi?

LEANDRO: Chi ni sacciu, pensu, poi non si po mai sapiri, si dici dopu a cinquantina un disturbu ogni matina.

MILENA: Lui ne ha già tanti, dovrebbe curarsi seriamente.

LEANDRO: Cu ciù fa capiri a dà testa i sceccu!

MILENA: Effettivamente ce l'ha piuttosto dura.

LEANDRO: Quannu 'ntesta di na cosa non ragiuna.

MILENA: Io vado, più tardi torno. Arrivederci.

LEANDRO: Va bene ciao (Lei esce; lui rimasto solo, fuma).(Entra Letterio). Ciau Letteriu.

LETTERIO: Ciau papà te parrari.

LEANDRO: Va beni sugnu cà.

LETTERIO: Avissi bisognu d'un paru di scappi.

LEANDRO: Diccillu a tò mamma c'è bisognu chi mu dì a mia, sabatu vaci o miccatu e ti catta.

LETTERIO: Papà i scappi chi voghiu io non sunnu scappi di miccatu, sono le scarpe gekki gekki. (Entrano Marta e il nonno).

LEANDRO: Chi ci dissi u dutturi o papà?

NONNO: Dissi chi unnè veni piparrari cu tia pi ti diri chi staiu murendu.

MARTA: A cunvinciri a to papà mi si ricovera, iddu non senti.

NONNO: Chidu è picchiatu io sugnu bonu.

LEANDRO: Ma chi bonu e bonu, l'autru iornu ti pighiò menzu collassu.

LETTERIO: Se ti pighia l'autru menzu resti siccu.

NONNO: Siccu tu resti, cosa fitusa.

LEANDRO: Letterio…

LETTERIO: Insomma papà tunnamu o me discursu, unnè chi veni a me squinzia, è tardi.

LEANDRO: A mia non mi interessa si veni a fetenzia, voddiri to nonnu sta mali e tu pensi a iautru.

LETTERIO: Ma si dissi chi è bonu!

MARTA: Chi vò iautru, chi voli?

LEANDRO: Chi ni sacciu, un paru di scappi novi.

MARTA: Ma si ti cattà chissi chi ha e pedi chi avi 20 ionna.

LETTERIO: Mamma queste da tennis ormai sono superate.

MARTA: Superate, 125 mila liri di scappi?

LEANDRO: Quantu i cattasti un paru di scappi da tennis? Chi sugnu milionario io?

MARTA: Iddu i vosi.

LEANDRO: (Mostrando le sue scarpe) Chisti custaru 12 mila o miccatu, chissi chi annu chi custunu assai?

NONNO: U nomi, a marca.

LEANDRO: A marca ta dessi 'nta testa a tia e a to mamma.

LETTERIO: Insomma mi catti sti scarpi?

LEANDRO: E comu su si scappi chi vò cattati?

LETTERIO: Di pelle rustica, le scarpe gekki gekki.

NONNO: E chi su fatti i peddi i scecchi.

LETTERIO: No nonno.

LEANDRO: E chi annu di particolari, si camina meghiu cu sti scarpi?

LETTERIO: Fanno distinguere a cu l'avi, lo fanno sentire troppo giusto.

MARTA: Io dicu troppu sbaghiatu.

LEANDRO: Chi voli diri stu troppo giusto?

LETTERIO: Veramente a posto, richiesto dalle donne.

NONNO: Comu, uni chi si metti sti scappi i fimmini u richiedunu, ci piaci?

LETTERIO: Esattamente.

NONNO: Mu pensu! Appena ti vidunu cu sti scappi e pedi si tiranu i capiddi, pugna, pizzicuna, si mazzunu pi si pighiari a tia, a fila arriva sicuramenti finu a mari.

LETTERIO: Si unu è vistutu bonu po aspirari a divintari un Maxmambico.

NONNO: Comu diventa?

LETTERIO: Insomma Maxmambico, un capo.

LEANDRO: E quantu custunu sti scappi gekki gekki chi fannu u capu da babbaria cronica?

LETTERIO: Sulu 210 mila liri.

MARTA: 210 mila liri… e chi caminanu suli?

LEANDRO: Tu po livari da testa.

NONNO: Vaiu io. (Entra Nicolina).

RAPPRESENT.: Bonasira a tutti, cà ci sunnu i muluna.

LEANDRO: Grazie, i muluna puttasti, quantu pagu?

RAPPRESENT.: Novimila e ottocento lire.

LEANDRO: (Da 10 mila lire) Tieniti u restu.

MARTA: Leandro e chista cu è?

RAPPRESENT.: Sugnu Niculina Sparalepri della Sparalepri Curriolo e Company ditta, natura si dura sicura.

NONNO: Chi voli diri si dura è natura.

RAPPRESENT.: Natura si dura natura sicura è lo slogan della nostra ditta, u 'nventò me frati.

LEANDRO: Chi vulissi diri su sorocann s'è dura e s'è modda.

RAPPRESENT.: No, se dura nel senso di durare nel tempo, natura sicura perché vendiamo cose naturali.

NONNO: Ma sa natura a faciti a giardiniera?

RAPPRESENT.: Ciù dissi a me patri, disi chi prestu a facemu, cu tutti di cosi chi ni restunu, i miscamu assemi e a facemu.

MARTA: Comu? A faciti chi ristatini?

NONNO: Chi schifu, non ni voghiu chiù ma cattu a putia.

LEANDRO: Pichì secundu tia chidda chi catti a putia chi è?

MARTA: Ci sunnu broccoli, cipollini, caroti, peperoni, iaccia, alivi.

LEANDRO: Chistu u sapia puru io non c'era bisognu chi mu dicivi tu, chi c'eranu broccoli, cipollini, caroti, ecc.

NONNO: Chi vo diri ca puru 'nta chidi ci su i ristatini?

LEANDRO: Esattamente.

MARTA: Ma! Camora cu sa chi dì.

RAPPRESENT.: Secunnu mia avi ragiuni u signor Leandru cu sa chi 'nbroghi ci fannu sti ditti rossi, niautri semu a conduzioni familiari e ci stamu attenti a tuttu, chiddi cu sa chi 'mpastunu.

NONNO: io non ci cridu a chissu.

MARTA: E mancu io chiddi su ditti seri.

RAPPRESENT.: Ma sunnu ditti chi fannu tutti i tipi di conservi e perciò robba ni resta assai e chi fannu a iettunu?

MARTA: Certu chi si unu pensa a si nuvità non manciassi nenti.

LEANDRO: Ora dicisti cacchi cosa giusta, unu è sicuru sulu di cosi chi si faci chi so mani.

RAPPRESENT.: Comunqui, chiddu chi pighiati da noi è genuinu ricordate, natura se dura natura sicura. Arrivederci.

MARTA: Chissu è sicuru (Suona il Campanello).

NONNO: Vaiu io. C'è skizza.

PANINARA: Buonasera a tutti.

LETTERIO: Ciao panella.

PANINARA: Come sto?

LETTERIO: Troppo giusta.

PANINARA: Tu sei quasi architettur basic.

LETTERIO: Ma se sembro il simile.

PANINARA: Non me ne sduna un drigo, mi piaci lo stesso.

LETTERIO: Non ti vergogni di me?

PANINARA: Ma no.

LETTERIO: Io nesciu, poi parramu.(Rivolto alla ragazza dice) Andiamo al brucio.

NONNO: Unnè chi iti?

LETTERIO: in giru picchì?

NONNO: Tu comu dicisti iavi na picca chi parrati e non capì nenti.

LETTERIO: Ma chi vo sapiri.

PANINARA: Tuo nonno la lingua paninara non la sa, gliela spiego io. Dunque, lui ha detto: "andiamo al brucio" che significa di fretta, sembro il simile vuol dire che vuole diventare paninaro ma che non è perfetto.

MARTA: E chiddu chi dicisti tu "non mi sdrugia" chi era?

PANINARA: Non me ne sduna un drigo vuol dire che non me ne frega niente.

NONNO: E architettura che significava?

PANINARA: Architettura basic significa accettabile dalla norma.

NONNO: Cu è sa norma?

PANINARA: Quale norma?

MARTA: Chi vo sapiri papà sarà cacchi paninara.

PANINARA: Io non la conosco e tu?

LETTERIO: Io non conosco nessuno che si chiama Norma.

PANINARA: Non può essere, se tuo nonno parla di questa Norma tu la devi conoscere.

LETTERIO: Io na canusciu.

PANINARA: Mi dica signore, lei che sa di Norma?

NONNO: Io nenti, na canusciu.

PANINARA: Suo nipote frequenta me e lei allo stesso tempo e lei lo copre?

NONNO: Io non copru a nuddu è randi e si copri sulu.

PANINARA: Insomma ,signore, mi scusi ma io sono gelosa, lei parlò di questa Norma e mi deve spiegare chi è, per favore!

NONNO: Non giramu i catti, io parrai di sta Norma picchì u dissi lei pocu fa.

PANINARA: Io, ma se non la conosco. Lei sa chi è ! (Rivolto a Leandro).

LEANDRO: No e no vighiu sapiri.

PANINARA: Ma allora chi è (A Letterio).

LETTERIO: Non lo so.

NONNO: Sintissi lei u dissi chi era accettabili da norma quannu parrava di basic.

PANINARA: Ci deve essere stato un malinteso tra noi.

NONNO: Io non l'aiu su mali tisi, si l'avi l'avi lei.

PANINARA: Sì è un mio sbaglio.

MARTA: Si ciccassi di riguardari.

LETTERIO: Andiamo, è meglio.

NONNO: Sì andati siti tutti complicati.

PANINARA: Arrivederci (ESCONO).

LEANDRO: Marta, ma chiddu era nostru fighiu?

MARTA: Io no capisciu chiù (Suona il campanello). Quantu vidu cu è. Si accomodi dottore.

LEANDRO: S'accomodassi.

DOTTORE: Senta, vengo subito al dunque, quanto le avevo precedentemente detto, ora glielo ripeto, suo padre deve ricoverarsi, poco fa quando è venuto con sua moglie gli ho fatto una visita più accurata, deve sottoporsi a cure ospedaliere.

NONNO: Io non ci vegnu o spitali.

DOTTORE: Senta signore lei è molto malato, io ancora non mi spiego come sta in piedi, la cosa è seria.

LEANDRO: Papà il dottore ha ragione, non ti puoi curare a casa.

NONNO: Io o spitali non ma passu.

MARTA: Papà va o spitali, dà ti curunu bonu, ti sta na para i simani e si a postu.

NONNO: Magara na para i misi, tu non vidi l'ura mi mini vaiu, ti dugnu 'mpacciu.

MARTA: Papà sei ingiusto.

LEANDRO: Papà me mughieri ti voli beni e si preocupa pi tia.

NONNO: Si ietta da timpa pi mia.

DOTTORE: Senta signore si deve curare o rischia di morire.

NONNO: Fussi a felicità i me nora.

DOTTORE: E non gliela dia questa felicità.

NONNO: Cettu chi no, ora vaiu o spitali, mi curu e cu sapi ancora quantu m'ava supputtari.

MARTA: Camina andamu a priparari a valigia.

NONNO: A propositu chi è sta macchia chi mi spuntò cà? (Mostra una gamba, il dottore la osserva bene). A pripara a valigia tu!(Marta esce).

DOTTORE: E' un lupus eritematoso discoide.

NONNO: Mali pi mia chi è su lupu cu discu.

DOTTORE: Solo una delle dermopatie sensibili esistenti.

NONNO: Chi è sa patia sensibili, non mi facissi scantari!! Chi iaiu?

DOTTORE: Nulla di grave non tema.

NONNO: Ma chi non temo, io mi scantu!

LEANDRO: Dottore se fosse più chiaro, chi è su lupus discoide mancu io capì nenti.

DOTTORE: Un'infezione della pelle, una micosi cutanea.

NONNO: Chi è sta cosa, chi c'è mettiri.

DOTTORE: Solo un unguento dermatologico.

NONNO: Chi è su argento dematogicu.

DOTTORE: Una pomata, solo una pomata.

LEANDRO: E ci vulia tantu, ci voli na pumata.

DOTTORE: Una crema o un latte che le scriverò.

NONNO: Parrò di pumata ora ora chi c'entra a crema o u latti?

DOTTORE: (Sbuffa) La pomata, le pomate si presentano anche in forma di crema, latte, polvere o schiuma!

NONNO: Schiuma pa barba?

DOTTORE: No! Scusate devo andare, l'aspetto in ospedale.

NONNO: Arrivederci.

LEANDRO: Arrivederci, ossequi dottore.

NONNO: Mi, chi parra complicatu su dutturi! Vaiu supra unni Marta.(ESCE).

LETTERIO: (Entra agitato) Papà u vidi chi…

LEANDRO: (Che era rimasto solo sobbalza) Chi c'è picchì turnasti?

LETTERIO: U me gruppu mi ittò fora, mi accusunu di esseri un cinguios, un tazzone.

LEANDRO: Comu si tu?

LETTERIO: Cinguios è uno che non si comporta da paninaro e che non si veste come tale.

LEANDRO: E' tantu importanti esseri paninari?

LETTERIO: Certu, chi fazzu ora? (Entra Milena).

MILENA: Vestiti più serio, comportati da persona di classe e frequenta altre persone e poi lasciali fare ai ragazzini i paninari che, oltre tutto, sono superati da un pezzo!

LEANDRO: Ciao Milena.

MILENA: Buonasera, mi ha aperto vostra moglie, devo accompagnare il nonno.

LEANDRO: Ormai sei di casa.

LETTERIO: Chi è è è è M M M M i i i lena, l'amica del nnnnnonno.(Balbettando).

MILENA: Sì, Milena, mio figlio.

LETTERIO: (Senza darle la mano) Pi pi piaciri Le Le Letterio.

MILENA: Tuo nonno mi parla spesso di te, solo che non mi ha detto che balbettavi.

LETTERIO: Mio nonno mi parlava sempre di te ma non pensavo che fossi così.

MILENA: Perché come sono?

LETTERIO: Tu non sei vera, non po' essiri vera.

MILENA: E che sono finta secondo te?

LETTERIO: Sì, un miraggiu, un corpu di suli.

MILENA: Sono solo una ragazza e neanche tanto bella, puoi toccarmi se vuoi.

LETTERIO: (Allunga una mano verso il seno di lei).

MILENA: (Si scansa) Ma che hai in testa?!

LETTERIO: L'hai detto tu di toccare.

MILENA: Sì ma una mano tutt'al più.

LETTERIO: (Prendendole la mano) Che dita delicate che hai, ma era megghiu dà.

MILENA: Beh piacere, dov'è tuo nonno?

LEANDRO: Vaiu a vidu si su pronti (esce).

LETTERIO: Non ti pinsava accussì bona.

MILENA: io invece ti avevo in mente come esattamente sei, tuo nonno mi aveva fatto un quadro preciso di te.

LETTERIO: Chi è non ti piaciu?

MILENA: Non sei il mio tipo, a me piacciono gli uomini in doppio petto.

LETTERIO: Ti piaciunu chi soddi, i pezzi rossi?

MILENA: Ma quali pezzi grossi e soldi, io non valuto le persone dal portafogli, ma da ciò che effettivamente valgono. Tu per esempio non mi piaceresti nemmeno carico d'oro.

LETTERIO: E chi fazzu schifu io?

MILENA: Fisicamente non saresti male ma non mi piaci per altri motivi.

LETTERIO: Perché allora?

MILENA: vedi io apprezzo le persone umili, che lavorano, che rispettano i vecchi, tu invece tuo nonno non lo sopporti, lo tratti male.

LETTERIO: Ma chi dì, io amo mio nonno e tutti i vecchi.

MILENA: Inoltre tu non ami il lavoro.

LETTERIO: Non è veru, io non voghiu fari cetti travaghi.

MILENA: Perché sei diplomato, invece una persona diplomata che fa qualsiasi lavoro è da apprezzare, da rispettare e dimostra di essere veramente a posto, e poi non esistono "cetti travaghi" il lavoro nobilita l'uomo se è fatto onestamente.

LETTERIO: Sugnu d'accoddu, l'aiu dittu sempri io chi è accusì.

MILENA: Ma perché non l'hai fatto fino ad ora?

LETTERIO: Non ho avuto l'occasione.

MILENA: Mio zio ha un forno e cerca un operaio da avviare alla panificazione.

LETTERIO: Puoi dirgli che l'ha trovato. Domani vado. (Entrano il nonno, Marta e Leandro).

MARTA: Chi fa tu dumani? Ciao Milena.

LETTERIO: Dumani vaiu a travaghiari.

MILENA: Mio zio cerca un panettiere o aspirante tale e ci va lui.

NONNO: Si vota cacchi malutempu e ni potta tutti a mari.

LETTERIO: Non è chiù un disonori fari qualsiasi travaghiu pi diplomati?

MARTA: U travaghiu nobilita l'omu.

LEANDRO: Allura ora si un panetteri paninaru pi daveru.

LETTERIO: No nonnu sugnu sulu un panetteri.

NONNO: Tu non si me niputi non ti canusciu chiù.

LETTERIO: Sugnu io nonnu.

NONNO: Unnè me niputi circatimi a me niputi.

LETTERIO: Ca sugnu nonnu! Ora ti pottu o spidali, tu ti curi e quannu torni trovi un niputi novu.

LEANDRO: Ma chi succidiu?

MILENA: Un miracolo, andiamo, un miracolo.(ESCONO).

FINE

 

Gazzetta del Sud

MERCOLEDì 19 GENNAIO 2000

Premio Capuana a Cocivera

PATTI – Il premio «Luigi Capuana» svoltosi alla Sala Costarelli del Comune di Acireale, ha visto trionfare una commedia in tre atti in vernacolo siciliano «Il panettiere paninaro» di Nunzio Cocivera, scrittore nato a Librizzi e residente a Tonnarella. (m.b.)

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 6 volte nell' arco di un'anno