Il super enalotto

Stampa questo copione

IL SUPER ENALOTTO

IL SUPER ENALOTTO

(la scena si svolge davanti al banco dell’ENALOTTO)

GIOCATORE 1 - Mah! Viremu si sta vota pozzu arricogghiri ‘mpocu di sordi cu stu superenalotto ...

GIOCATORE 2 - Picchì macari lei ioca?

GIOCATORE 1 - Si  ... chi voli unu ci prova ma non è ca sempri si vinci ... anzi ...

GIOCATORE 2 - (estrae la calcolatrice e comincia a fare conti e ad appuntare per conto suo) Ci prova .... 70 ... non vinci ... 41 ...

GIOCATORE 1 - Ma chi fa? Si ioca i paroli ca dicu?

GIOCATORE 2 - Iucari ... 21 ... certu iu sacciu smurfiari la qualsiasi ... paroli ... 32 ...

GIOCATORE 1 - Ma allura prima ca iocu ci haiu a dumannari ‘ncunsigghiu ...

GIOCATORE 2 - ‘Ncunsigghiu ... 87 ... si mi dica.

GIOCATORE 1 - Iu all’autra notti mi ‘nsunnai a me nanna ...

GIOCATORE 2 - Nanna ... 89 ...

GIOCATORE 1 - No me nanna mossi di 83 anni ...

GIOCATORE 2 - Uttantatri e uttantanovi centusittantadui ... 17 e 2 ...

GIOCATORE 1 - Ma aspittassi ca ci u cuntu e poi smurfia ...

GIOCATORE 2 - Aspittari e cuntari 34 e 75 smurfiari 12 ...

GIOCATORE 1 - Sintissa ma cu lei non si ci po’ parrari ...

GIOCATORE 2 - Sentiri 28 e parrari 29 ...

GIOCATORE 1 - Vabbè si ... e iu ca ci dugnu ancora cuntu

GIOCATORE 2 - Cuntu 81 ...

GIOCATORE 1 - Bonu va megghiu ca m’u smurfiu sulu stu sonnu seno’ mancu all’estrazioni do dumila e unu ci arrivamu ... ( alla cassiera) Mi scusi mi po’ aiutari lei a smurfiari stu sonnu?

CASSIERA - Avanti m’u cuntassi ca ci pensu iu.

GIOCATORE 1 - Allura: mi ‘nsunnai a me nanna ...

CASSIERA - E quant’anni aveva?

GIOCATORE 1 - Iu o me nanna?

CASSIERA - A nanna.

GIOCATORE 1 - Uttantatri, allura stava dicennu: iu mi ‘nsunnai a me nanna ...

CASSIERA - Chi vistitu aveva?

GIOCATORE 1 - E ora chi m’arrivordu ...? Ni pari un vestitu niuru di chiddu ca usunu i vecchi, sa’ a uttantarianni ..

CASSIERA - Matri chi schifu ... perciò una s’arricogghi di l’aldilà e si metti un vistitu niuru di vecchia?

GIOCATORE 1 - Ma chi ni sacciu iu? Vol diri ca ddabbanna negozii non ci n’è. Allura ci stava dicennu iu mi ‘nsunnai a me nanna ...

CASSIERA - E i capiddi, i capiddi comu l’aveva?

GIOCATORE 1 - E chi sacciu ora? Ianchi, c’u tuppu darreri ..

CASSIERA - Mamma mia però! Dicu un viaggiu di chissu di dda a cca una si putissi cumminari chiù megghiu no?

GIOCATORE 1 - Ma chi ni sacciu iu di sti discursi! ‘Nsumma iu mi ‘nsunnai a me nanna ...

CASSIERA - Ma almernu na bursetta decenti l’aveva?

GIOCATORE 1 - (seccato) Si!

CASSIERA - E chi c’era d’intra?

GIOCATORE 1 - A morti subbitania ca non ti pigghia a tia! Ma è possibili ca non si po’ mancu parrari?

CASSIERA - A non sulu ca una u voli aiutari? Allura s’u smurfiassi sulu stu sonnu e mi lassassi travagghiari in paci!

GIOCATORE 1 - E certu ca m’u smurfiu sulu. (si mette da parte in silenzio con aria accigliata a comporre la sua schedina)

GIOCATRICE - (entra flessuosa facendo notare la sua avvenenza)

GIOCATORE 2 - (si accorge della nuova presenza e si riassetta pronto ad attaccare bottone)

GIOCATRICE - (si mette al bancone) Una schedina del superenalotto per favore!

CASSIERA - (la serve)

GIOCATRICE - (si mette a scrivere)

GIOCATORE 2 - (rivolto alla cassiera) Quanto fa’: Labbra carnose?

CASSIERA - (resta interdetta)

GIOCATORE 2 - E capelli fluenti, quantu fa’?

CASSIERA - Mah...?!

GIOCATRICE - (si comincia a scocciare)

GIOCATORE 2 - Occhi assassini quanto fa’?

CASSIERA - (c.s.)

GIOCATORE 2 - Quanto fa’: sorriso scioccante?

CASSIERA - (non sa che pesci pigliare)

GIOCATRICE - (alla cassiera) Dassi retta a mia: quantu fa’ carnaluvari c’o giummu, bestia c’a cura e armali di gebbia?

(tutti ridono e GIOCATORE 2 se ne va con la coda tra le gambe)

GIOCATORE 1 - Mi permetta signorina bonu fici era veru scemu chissu ddocu!

GIOCATRICE - Lassamu perdiri, mi iucassa sta schedina ca mi pari ca fra un pocu ci sunu l’estrazioni, sta simana si vinciunu sissanta miliardi, non facemu ca ppi curpa di ssu scimunitu non haia a vinciri..

CASSIERA - Ragiuni havi mi dasi ddocu (prende la schedina e la gioca)

GIOCATORE 1 - Sintissa mi iucassa macari a me, cca ... (gliela porge) 1 - 6 - 7 -34 - 14 e 79 chissi mi vinnuru e chissi mi iocu speriamu ca i facissi iu ssi sissanta miliardi ca u sapissi  bonu chi farici ...

GIOCATRICE - Ah si è pi chissu macari iu u sapissi chi farici: a prima cosa mi ni issi a Roma a pigghiarimi i sordi, poi appena i pigghiassi lassassi a machina a qualche puvureddu e pigghiassi l’aereu, no u viaggu c’u l’aereu m’accattassi l’aereu direttamenti ... poi mi pigghiassi l’albergu ... tuttu, un palazzu ogni paisi m’accattassi, accussi mi passaasi u tempu afurriari munnu munnu alla facci di tutti ...

GIOCATORE 1 - Nenti iu si pighiassi si sissanta miliardi a prima cosa lassassi casa e putia ch’i porti aperti e mi ni issi, cu s’i voli pigghiari s’i pigghia mi issi a riscuotiri ssi sordi poi ppi prima cosa m’accattassi u paisi di me soggira e u bruciassi sanu sanu, mori Sansuni cu tutti i Filicisdei, appoi siccomu mi piaci u palluni m’accattassi a squatra d’o Milan, ... e Berlusconi s’hava stari mutu ca u llinchiu di sordi e chiddu quannu vidi sordi annorba, m’accattasi u stadiu d’a Favorita e mi facissi un campionatu ppi cuntu me, nenti tifosi, iu sulu assittatu in tribuna e mi scialassi daveru... speriamu a furtuna  1 - 6 - 7 -34 - 14 e 79 ...

CASSIERA - Appena in tempu fici a ghiucari ... già stanu trasmittennu i risultati a radiu, muti ca n’i ‘scutamu ...

GIOCATRICE - 5 - 24 - 35 - 46 - 57 - 68 (segni di scongiuri e preghiere)

GIOCATORE 1 -  1 - 6 - 7 - 34 - 14 e 79 (segni di scongiuri e preghiere)

RADIO - Uno ... Sei ...

GIOCATORE 1 - Matruzza mi staiu sintennu mali ...

RADIO - Sette ...

GIOCATORE 1 - Staiu svinennu (esegue ...)

RADIO - Trentaquattro ...

GIOCATRICE - (alla cassiera mentre sorregge GIOCATORE 1 - ) Prestu issa a chiamari o’ dutturi ca chistu sviniu e mi cascau ‘ncoddu comu un saccu di patati ...

CASSIERA - (scappa fuori di corsa)

RADIO - Quattordici ...

GIOCATRICE - Ma varda chi furtuna tutti ci nisceru a stu basbbu misu additta (cerca di farlo rinvenire)

RADIO - Settantanove ...

GIOCATRICE - ... e tombola! Veru tutti i fici ... sveglia

CASSIERA - (rinvenendo si scuote e poi comincia a saltare di gioia)  Riccu! Riccu! Sugnu riccu!

GIOCATRICE - Complimenti daveru! Avanti si calmassi ca sintemu a radiu si dici  qualcosa  ancora ...

RADIO - Ripetiamo 1- 6 - 7 - 34 - 14 - 79 ... telefonate a questo numero verde se volete aiutare la crociata a favore del lucertolone del Sudan: non mancate! Il lucertolone del Sudan conta su di voi !

..................................................

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 56 volte nell' arco di un'anno