L’antenata

Stampa questo copione

L’ANTENATA


3atti di

Luzzu Maugeri


Personaggi

Sebastiano (maggiordomo del barone)

Graziella (ragazza a servizio del barone)

Barone Domenico Frazzetta

Antenata del barone

Ciccino

Turiddu (figlio del barone) Lucia (figlia del barone) Leonardo da Vinci Liborio di Roccafiorita

2


Io atto

ANTEFATTO:Il barone Domenico Frazzetta di Casale, stava preparando ibauli per sloggiare dalla “magione” che era stata l a baronia della famiglia da circa 500 anni. Le tasse, taluni investimenti sballati, qualcuno della famiglia che negli ultimi 80 anni si era dedicato allo sperpero con risultati immediati e positivi, avevano costretto il povero barone (un essere buono che stava per pagare lo scotto delle malefatte degli altri) a vendere per poter assolvere agli impegni piu’ immediati, vuoi ipoteche oppure pendenze di altro genere….. E qui’ lo troviamo mentre si appresta a preparare la roba.

LA SCENA:letto con baldacchino come ai tempi che furono, un“secretaire”, valigia, bauli, cordone con campanell o per chiamare la servitu’, quadro gigante rappresentante una donna del ‘600: l’antenata. All’alzarsi del sipario il barone si rigira nel letto ancora assonnato. Si sveglia del tutto e suona il campanello. Entrano il maggiordomo e Graziella, una deliziosa ragazza.

Magg.: Voscenza benarica, baruneddu!

Graz.:    ‘Scienza benarica.

Barone: Santi e ricchi, picciotti. Avemu nuvita’ stamatina?

Magg.:Sissignura. ‘A vigna e’ tinuta a cura du’ massaru di don Pasquali Fungia. Mi dissi ca si tuccamu macari ca fussi ‘mperi di cardedda, ni spara cca’ lupara. Dici ca havi nta’ sacchetta l’ingiunzioni du’ tribunali e percio’ di oggi in poi vossia non e’ cchiu’ patruni di nenti. Oggi e’ venerdi’ e intra a martedi’ vossignuria devi sluggiari.

Barone: (frastornato)E unni mi nni’ vaju? Santissimu e bonu Diu!(pensa poi allaragazza) Tu, Graziella ci jisti nti’ me cucinu Liboriu?

Graz.:    Sissignura, e mi fici fari ‘a cursa. Mi dissi: “ci dici a me cucinuzzu ca non ci nesci cchiu’ nenti e allocu d’aviri ancora sta’ fanaticar ia di mannari iso’ figghi nto’ megghiu culleggiu di Catania, ci ‘mparava a zappari, a putari e a rimunnari e almenu qualchi cosa additta ci ristava. Ora si chiangi a so’ pinitenza ca nuatri non avemu nenti cchiu’ chi spartiri.

Barone: E allura secunnu iddu, haju fattu mali ad educari i carusi come e’ giustu di essirieducati? Me cucinu su’ scurdau ca su havi sti’ quat tru casi e sta’ para di ettiri di tirrinu lu devi a mia ca duranti a guerra ppi’ non farici vinniri nenti l’uspitai ‘n casa mia ccu’ tutta a so’ famigghia! Su’ scurdau!.. . Ora c’avissi a ricambiari, si non altru ppu’ bon nomu di lu me casatu, e non fari sperdiri i me’ pruprieta’, si arrifardia.

Magg.: Vossia non si pigghia di collira ca ppi’ ora si nni’ veni a me’ casa e poi pensa Diu.Ju’ ‘mpocu di risparmi ci ‘ll’haju. ‘A bonarma di m e’ patri ca fu’ o so’ sirviziu ppi’ tant’anni, murennu mi raccumannau di esserici  fidili e affiziunatu e percio’

ju  non  l’abbannunu…….               Travagghiu    e       mangiamu  tutti       f  inu     a     quannu                                 ‘u

curaturi…..


3


Barone: …..si mangia tutti cosi, pirchi’ figghiu, ha sapir            i che ‘i curaturi curunu sulu i so’

portafogghi finu a quannu c’e’ di spurpari. Poi rim ettunu il mandato al Tribunale “declinando ogni ulteriore incarico” e ‘u tribunali prucedi a sdirubbari ‘u restu.

Graz.:    E ju’, si vossia si nni’ va’ nti’ bastianu, siccomu me matri sta’ a du’ passi, vi vegnu a dari versu ‘u stissu.

Barone:Grazii, figghi, ma non pozzu permettiri na’ cosa di chisti. Poi fra chinnici jornaarrivunu ‘i carusi ca cci’ sperdi ‘a scola e percio ’ non pozzu obbligari vuautri a travagghiari ppi’ tutti. Anzi, haju pinsatu, ca ‘a Lucia e Turiddu non ci dicu p’accamora nenti di stu’ fallimentu e i mannu nti’ me cumpari ‘u Baruni Frastornu ca scusa ca haju a partiri. Chiuttostu mangiasturu, vuautri? Haju ‘na fami sta’ matina!.....

Magg.: Nuautri gia’ avemu accumudatu, ma ddu’ sdisanaratu cci’ misi ‘i catinazzi macari

nto’ nostru puddaru…. Cci’ piaciunu ddu’ ficu? Ora                cci’ vaju a rabari nta’ l’autra

massaria……

Graz.:    Non c’e’ bisognu pirchi’ passannu ppi’ veniri cca’   truvai sei ova saliati ‘nterra

nta’ chiusa du’ zzu’ Nnuccenzu da Sanza e mi’ ‘zann ai.

Magg.: Bonu, facisiti ‘na banna!

Graz.:    Fammi cunchiudiri….. e mi pigghiai, vah, d’accussi    ’ …. In prestitu. Percio’ oggi

‘ccillenza acccomuta ccu’ ‘na’ bella frittata d’ova ppi’ primu e n’uviceddu vugghiutu ppi’ secunnu.

Magg.: Appoi, quannu ‘i fa’ so’ soru….. cci’ torna!

Graz.:    Sempri tu si, comu ti spercia a schirzari nta’ stu’ mumentu. Pirchi’ me soru cchi’ e’ na’ jaddina?

Barone:Non ti preoccupari Graziella ca non mi siddiu: il riso fa’ buon sangue. Pani ci

nne’?

Graz.:    Sissignura,  chiddu  di  l’ultima  ‘nfurnata,  anzi  sic comu  arristau  na’  scarda  di

farine, ci fazzu nesciri macari ddu’ lasagni…. Mi n       on si duna pinseri (via).

Barone: E vuatri mangiati ccu’ mia o solitu, s’annunca non  mi cala a mangiari sulu…..

Chiuttostu, Bastianu,mentri ca Graziella cucina, pripara a roba ca m’haju a purtari, ca ju’ m’abbersu stu’ bauli e vidu di legg iri i carti ca cci’ sunu sarvati

d’intra. Havi ‘mpezzu ca l’avissi duvutu leggiri e

non haju avutu mai vulunta’

Magg.: ‘Scienza si, sara’ sirvitu…….. Vossia viri ca mi c

hiamai n’aiutanti ppi’ traslucari

sti’ cosi. A Cicciuzzu, ‘u figghiu di lu mizzadru d i so’ cucinu.

Barone:(con dolce rimprovero)Bastianu, e comu l’avemu a pagari?

Magg.: Ca quali pagari, cchi’ dici voscienza? … Chiddu ve

ni senza soldi ppi’ du’ mutivi;

primu pirchi’ non mi po’ diri di no ppa’ scaciuni d i certi favuri ca ju’ c’haju fattu

e poi pirchi’ e’ ‘nnammuratu cottu di Graziella.

Barone:Di Graziella? E idda ‘u sapi?

Magg.: Nonsignura…..’u fattu e’ ca iddu e’ cunvintu ca Gr

aziella ‘u sapi pirchi’ qualchi

vota m’ha datu ciuri, rocculi, mazza di  ‘sparici p pi’ idda cugghiuti cchi’ so’

manu  e  ju’  c’haju  fattu  cridiri  ca  ci  l’ahju  datu

a  Graziella  e  iddu  ha  statu

cuntentu. L’autru jornu si fici scriviri ‘na littra ppi’ idda ca ci la scrissi ju’ stissu e

poi cci’ purtai ‘a risposta ca naturalmenti l’aveva

fattu ju’. E accussi’ campa

filici………… Mi dissi:”Si c’e Graziella cci’ vegnu fr

ancu…..”

Barone:(rimproverandolo con dolcezza)Bastianu, Bastianu,non vogghiu ca inventi sti’cosi. Si ddu’ criaturi ci metti testa e poi sapennu ‘a virita s’avissi a pigghiari di collira, non e’ giustu …. Ti pari?


4


Magg.: Voscenza non c’entra, mi lassa fari a mia ca m’ha spurugghiu ju.

Barone: Bastianu, tu ha statu sempri schirzusu, ma oggi, ccu’ sta’ tragedia ca ‘c’e’ intra ame’ casa non e’ mancu giustu ca tu cantinui. Abbi a lmenu rispettu ppu’ me’ dispiaciri….

Magg.: Baruneddu, e ju’ cchi’ e’ ppi’ mancarici di rispet tu ca fazzu chissu? ‘U sapivossignuria quantu sugnu pigghiatu di collira ppi’ stu’ fattu? Non vogghiu ‘saggirari, ma quasi quantu a vossia.’scienza mi pi rduna ma la so’ disgrazia e’ comu si fussi a mia……

Graz.:    (entrando con la colazione) Mi mangia ….’ccillenza…..

Magg.: Chi’ tti’ mancia?......

Graz.:    (stizzita) Cci’ purtai a culazioni!

Magg.: Vah, mentri ca vossia mangia, ju’ vaju a ‘birsari ddi’ cosi dda’ banna. (via)

Barone: E cchi’ facisti, figghia? ‘U sai ca non mi cala? S i vuautri n’accittati tanticchia ju’sugnu cchiu’ cuntentu.

Graz.:    (schernendosi) Bah! Vih! E cchi’ dici? Vossia mangia, mi s’arricr ia, a la’ facci di‘nvidiusi!....

Barone: E cchi’ m’hannu a ‘nvidiari nta’ stu’ mumentu? Sug nu l’omu cchiu’ puvuredduda’ terra! Na’ vota …forsi!.....

Graz.:    Vossignuria e’ sempri riccu: riccu di cori, riccu d’amici puvireddi comu a nuautri, riccu di spiranzi ppi’ ddi’ du’ pileri di figghi ca cci’ stanu criscennu. Vossia lassa jiri sti’ discursi, ju’ vaju ‘nmumentu dda’ banna q uantu sarvu a bianchiria pulita.

Barone: Si figghia, fai ccu’ comudu….Ah, Graziedda, tuttu    chiddu ca trovi da’ bonarma

di me’ muggheri porticcillu a to’ matri ca cci’ po’ serviri. Ci hannu a jessiri vistiti, bianchiria, scarpi ancora in boni cundizioni……. Fai tu; pigghitilli e ti

porti a casa. Non c’avemu a fari truvari mancu ‘nch iovu a sti’ cosi fitusi ca non hannu avutu ‘u puduri d’aspittari ancora na’ para d ’anni accussi mi puteva vinniri ‘u tirrinu da’ Filiciusa chiddu siminatu a pistacch iu. Vigliacchi!

Graz.:    E vossia quannu ‘u vinni voldiri ca non ci duna cunfidenza a nuddu.

Barone: A radiu e a tilivisioni portatilli macari prima ca rientrunu nel sequestro.

Graz.:    Sissignura,  cci’  sarvu  a  me’  casa  ….vah,  dda’  bann    a  staju  jennu,  vossia  ci

pirmetti. (esce mente il Barone inizia la colazione)

Magg.: (entrando)Pirmissu? ‘Ccillenza vossia varda cchi’ truvai nta ’ l’ammizzatu….

Stu’ rotulu di carta ccu’ na’ scritta ca non capisc iu. Era muratu nta’ ‘ntasseddu c’era fattu sutta ‘a finestra. Visti ca s’aveva scr ucchiulatu e allura ca martiddina ci desi quattru corpa di punta e si rapiu na’ speci di purtusu beddu asciuttu e pulitu.

Barone: (prestando attenzione)Bastianu, non la fari tantu longa…. Avanti dammi ‘     ddocu.

Magg. :             Vossia aspetta……. Appoi nta’ n’agnunidda cchiu’ d                da’ c’era macari sta’

speci di tabacchera vecchia ca havi ppi’ lo menu tricent’anni. Haju circatu di grapirla ma non c’haju rinisciutu. Vossia pigghia (un polverone riempie il piatto della colazione).

Barone: Ah! E s’appizzau ‘u beddu mangiari. Bastianu…. Idd            u ca non ci nne’, tu ca ci

metti i mezzi! Avanti, sparecchia ora.

Magg.: (umiliato)…. Ragiuni havi, m’ha pirdunari         (sparecchia e svicola in cucina).

Barone: (indeciso prende il plico e la tabacchiera, li ripone, ritorna a prenderli…. Li

guarda, si gira dall’altro lato poi…. Prende solo i      l plico e dopo averlo spolverato

si accinge a leggere) “Semel in dugento annis licet rediere….”        (traduce) solo

ogni duecento anni mi e’ lecito ritornare….. E chi’       e’ scrittu inlatinu? No….. cca’


5


cci’ sunu macari paroli ‘n sicilianu!...Bah….cuntin    uamu: “Per un lasso di tempu

di dugento anni in corsu di secoli dormu a sonnu profundo in mea nicchia richistata in ritratta murali appo la stanza del talamo, ma quannu li pulpastrelli di la manu manca liscianu la tabacchera vetusta di secoli et eventi, la sulleticazioni mi riporta a vita a mi fa’ risentire tutti li patimenti umani e tutti li sentimenti anca li piu’ reconditi. O figghiu del figghiu del figghiu del figghiu meu, ti pregu di farmi uscire novamenti a vita viva e ti cunsolero’ con verba e opre usque tuu saziamentu. (man mano che legge il barone ha paura di andare avanti; deglutisce, si guarda attorno ma anche contro sua volonta’…continua) …Eo

apparoquando necissitudini me lu impone et in chisto momentu la mea presenza necessaria est. Dominicus Frazzettus de Casalis. L’ava tua nomasi Provvidentia et pruvurenzia est. Terque quaterque tabacchera tacta apparo intacta cum presenzia umanitudinis et malae iacturae fugatae sunt! (Azione indecisa del barone, poi si decide a lisciare la tabacchiera. Luci rosse, intermittenti, vento,e dalla foto si stacca l’antenata e si pone sorridente quasi alle spalle di Domenico che sentendo il fruscio si gira, resta impietrito, si rigira con la speranza che la visione scompaia…. Ma e’ sempre li) ….. Sugnu mortu!.....

Anten.: Dominicus, eu to’ nanna sugnu!...

Barone: Nanna!!

Anten.: Dominicus,  sacciu  ca  bisugnusu  si;   non  perdiri  tempu….            Manna   qualchi

vassallu…..

Barone: Nanna, non semu cchiu’ ai tempi antichi; i vassalli fineru.

Anten.: ….un valvassori

Barone: Macari

Anten.: ……un valvassinu…

Barone: Nanna, i sindacati cci’ su’ ora, quali valvassini…       . Cci’ sunu ‘i Uillini, ‘i Cislini e

‘i Cigiellini ca addifennunu ddi’ catigurii ca numi nasti tu. E sparti avemu a stari

attenti a  non  sgarrari pirchi’ s’annunca su’  guai  e   tacchi  d’agghiu!  Parra

nannuzza, cchi’ haju a fari?

Anten.: Manna qualcunu ha jucari a badduzza ‘i deci fiorini d’oru ca cci’ su’ ‘nfunnu ‘a tabacchera.

Barone: Nannava non c’e’ cchiu’ stu’ jocu….Ora c’e’ ‘u lot  tu, ‘a Sisal e ‘a lotteria di

capudannu.’O lottu s’hannu a ‘nzirtari ‘i nummira,  ‘a Sisal ‘i pirati….

Anten.: E a capu di l’annu?

Barone: (facendo una mossa caratteristica)… e’ custioni di misura!!

Anten.: Allura joca a lettu.

Barone: ‘O lottu…

Anten.: Sta’ beni, all’ottu.

Barone:No, nanna, mancu ‘e novi. Si dici lotto, lotto…..

Anten.: E va’ beni. A lotto joca 14-32-9-46-80(il barone prende appunti cavando dallatabacchiera dieci fiorini d’oro; poi chiama col campanello Bastiano)

Barone: Nanna, vossia s’ammuccia s’annunca a ddu’ criartur i ci pigghia ‘ncorpu!

Anten.: Non avire tremuore ca si nun voglio, invisibile sono. E quando mi avrai a noia

non hai che da lisciare la tabacchiera e ritornero’ nella cornice del ritratto.

Magg.: (entra senza vedere l’antenata)Vossia cumanna ‘ccillenza, chi erunu cosi boni

chiddi ca cci’ purtai?


6


Anten.: (fa’ segno al nipote di non parlare e poi accarezza bastiano facendo le moine)Finicchiu est.

Magg.: (sentendo lo sfregolio in faccia pensa che si tratti di moscerini e li caccia aschiaffi)

Barone: Ma cchi’ fa’ ‘mpazzisit?

Magg.: Ne’ senti vossia?

Barone: (afferrando subito e tagliando corto)Non sentu nenti. Varda cchi’ fai, vai ‘obancu di pignu, chissi valunu centumilaliri, fattinni dari cinquantamila e jochi sti’ cinqu nummira. Pero’ devi fari jucati di cinqumilaliri pirchi’ la grossa cifra ‘u Guvernu non la paga. Curri, scappa!

Magg.: Ma unni ‘i truvau voscenza sti’ sordi? Chissi mi p ari ca si chiamunu fioretti.

Barone: Mai, giaculatorii! Vah, vattinni, scappa e non fari dumanni.

Anten.: (afferra Bastiano per la giacca e cerca di accarezzarlo)

Magg.: Avaja, Baruni, mi dici scappa a mi teni fermu? Vossia mi lassa annunca non

c’arrivu. (l’antenata ride di cuore e poi lo lascia) Ma vossia ‘i manu l’aveva a postu; unn’era ‘mpinciutu? Bah, mi nni’ staju jennu (via Bastiano; rimasti soli Provvidentia siede su una poltrona manumentale assumendo la posa di una vera regina).

Barone: (timidamente)Nanna, vossia mi scusa, sugnu ancora ‘mprissiunatu di la so’prisenza. Vossia mi spiega comu e’ possibili ca ogni tantu cumpari e poi scumpari ppi’ autri ducent’anni comu dissi antura! Ju’ sugnu annichilito, sugnu spagnatu. Vossia m’ha mettiri in cundizioni ca ju’ pozzu acci ttari questa sua invisibilita’ ccu’ l’autri senza ca mi ‘mpappinu, mi ‘mbarazzu.

Anten.: Minicus, sangu meu, ausculta et accoffulatis; Sugnu filia spuria di IppolitaGonzaga, contessa di Guastalla, mugliera di Fabrizio Colonna. Avuto me, mia mater nel 1515 mi ha dovuto ripudiare e disconoscere perche’ il principe Colonna era ritenuto picca mascolino e cosi’ sono andata a finire in mano di una fidilissima nutricia che intraprese con me un viaggio in Sicilia e che compro’ questa tinuta di Casale dove eu criscii diventando la baronessa del paise cum tutte li prirogative di una grandi dama.

Barone: Ma,allura nanna,vossia e’ figghia di…….

Anten.: ……di una Gonzaga e di Giovannidei Medici, gran cur           nutu ca non mi volli mai

ricanusciri mancu in punto di morti.

Barone: Ma allura tu non si’ di sangu sicilianu, si’ pulint una!

Anten.: Nonsi. Semu tutti siciliani; sia li Gonzaga che dalla Spagna si erano trasburdati inSicilia, sia li Medici che pruvinienti da li Turchi aviano fattu l’usura in chistu locu poi passannu a Fiorenza unni divintaru li piu’ grossi trafficanti e puliticanti di l’epuca mea.

Barone: Nannuzza, vossia mi pirduna…. Ma comu fa’ vossia a         cumpariri e poi scumpariri

d’accussi’ di bottu….

Anten.: Dominicus, est venuto lu mamentu di chiaririti tutti li mei segreti cchiu’ reconditi:

quannu mi seppelliro, eu non era morta, ma in statu di catalessi…..

Barone: Cioe’ di morte apparente.

Anten.: Non c’era niun parenti! C’era sultantu la cataless i pruvvisoria di la mia frattagliacorifira che batteva comu un oriolu sprovvidutu di miccanisimu.

Barone: Cca’ cci’ voli ‘u ‘ntreppiti: Vossia voli diri ca u so’ cori batteva alleggiu e che ‘ascangiaru ppi’ morta mentri inveci era ancora viva.


7


Anten.: ‘U vidi ca capisti, Minicus! E allura quannu mi sbrigghiai nta’ lu nicchiu meu….

Barone: Nta la nicchia, nanna, vaja,,,,,, nta’ lu sepolcru ……

Anten.: Si, nta’ li sei porci! Pirchi’ l’autri cinqu occup ati erunu di li parenti mei; quannumi sbrigghiai, dicevu, mi presi la dispirazioni d’essiri impotente cu na’ balata di marmu supra ‘u me darmusu e non putiri exire dalla immobilitati cui ero custritta. E allura prigai tutti li santi di darmi nuova vita, prigai l’anima di me’ matri di farmi rientrare in mundo anche ogni dugento anni per vendicarmi di lu duttura che m’avia datu morta senza cognoscere, lu bestia, si la freva si misurava nel pulso o nello calcagno.

Barone: E ‘u truvasti? Ti vendicasti? Cu era?

Anten.: Lu truvai, mi vendicai,ma non in tutto. Era lu conti Liborius, medicu di corti e

parenti di ddu’ porcu di me patri: Giouvanni dalle bande nere!

Barone:Nanna, ma allura ancora c’e’ me cucinu Liboriu vivu e vegitu ca non mi ha volutoaiutari nta’ la me’ disgrazia. Chissu allura devi e ssiri discindenti di chiddu ca dicisti tu!

Anten.: Si, Minicus, e ora mi la spudugghiu anca cu illo.

Barone: Ma cchi’ voi fari? Lassulu perdiri. La miglior vendetta e’ il perdono. Tu hai gia’sistemato il suo quatrisavolo.

Anten.: La miglior vendetta e’ ….la vendetta! Finu alla se    ttantesima generazione! Lu

pirsichitero’, ti addivi chiediri scusa strisciando a li to’ piramidi. Barone:Quali piramidi? Vuoi diri ai mei peri?

Anten.: Tu hai ‘na misura cchiu’ granni! Piramidi! Ho ditt u!(si siede)

Barone: Nanna, ju’ mi scantu. Non vulissi ca nta’ sta’ to’vinnitta ci trasissuru genti ‘nnuccenti e ca non hannu nenti a cchi’ vidiri cu c hiddi ca a so’ tempu ti ficiru mali.

Anten.: Niuna prioccupanza da parti tua, pirchia mi la sbrogghiu siccomu ho gia facto inillo tempora dell’Evu mediu.

Barone: Si, nannuzza, pero’, tannu, non c’erunu tutti sti’ cosi ca cci’ su’ ora. Ora ci su’l’airuplani, l’elicottiri, l’alianti…….

Anten.: Li ha ‘nvintati me’ niputi Liunardu.

Barone: Ca quali, chi cci’ ‘ncucchi?

Anten.: Zittiti dico! Li ha inventati illo, cumpriso lu bastimentu ca va’ sutt’acqua e lapignata ca vugghi sulatia…….

Barone: Voi diri la pentola a prissioni…..

Anten.: Non mi sono ancora abituata a lu linguaggiu di dugentu anni dopu e non sacciucomu nomasi nta’ sti’ sechili, ma rassicurati ca Li unardo, puppu e bonu, fu’ un gran filius di bona mater.

Barone: Nanna, naturalmenti ti troverai un pocu ‘mbarazzata a trattari cu nui: orac’avemu la lavatrici, lu frigorifitu, la radio e tilivisioni…..

Anten.: Puri jeu habeo li telepatichi visioni……..

Barone: Si, va’ beni, appostu semu……!

Anten.: Non ti nichiari che est veritati chillu ca dicu. Haju la telepatia cu li visioni chiari

del subconscio altrui e percio’ vidu e sentu pria tutta quantu succeri dopu. Barone: E allura non c’e’ cchiu’ bisognu di pavari l’abbun amentu ‘a RAI!

Anten.: In dictu e factu dimmi quali su li malanni che ti affliggiunu e curriremu a li ripariimmediati. (campanello)


8


Barone: Si, nannuzza Pruvvidenzia, ora ti cuntu unu di tuttu cu\omu fu’ ca mi trovu nta’sti’ centu missi: Semu nell’anno del Signore 1960. Quindici anni fa’ finiu la guerra, una di li tanti guerri ca l’umanita’ ogni t antu fa’ ppi’ tinirisi in allenamentu. E ccu’ la scusa di la giustizia sociali, di li rivendicazioni territoriali, dell’egemonia mondiali. Di la indiscussa missioni di civilta’ fra i populi, manna tanti poviri figghiareddi di matri a moriri ppi’ nenti.

Anten.: Ma non ci stannu cchiu’ li lanzichenecchi?

Barone: Nanna, chi ci vai ‘a ‘ncucchi di sti’ lanzichenecc hi? Ci su sulu lazzarunecchi catrincerandosi arreri a ddi’ cosi ca dissi ora ora, cercunu ogni tantu di sfasciari chiddu ca si e’ criatu ccu’ tanti sacrifici di inte lligenza umana nei secoli.

Anten.: Puru me patri era un guerrafondaio, ma l’Eternu lu puniu facennulu acciuncari…

Barone: Macari ora, ogni tantu qualcunu acciunca, ma ‘u Signuri e’ unu sulu e non po’badari a tutta la massaria di l’omini, accussi’ com u successi a mia ca duvetti jiri in guerra richiamato, e abbannunari li me’ terri e li me’ figghi nichi cu la bonarma di me’ muggheri scacionevoli di saluti. E accussi’ tutto resto’ incolto, me patri aveva prima fattu qualchi affari sballatu, quannu turnai truvai tutta erba sicca, me muggheri morta e me cucinu, ca era statu ‘ncasa mia ppi’ salvarlu do’ fallimentu, si era rifattu li terri beddi pruspirusi e non si era cchiu’ ‘ntirissatu di li me figghi ca erunu praticamenti ormai in manu di li me massara.

Anten.: Ma allura sill’avia pistiatu illu lu to’ patrimoni u, senza mettiri ‘gniritu quannu cifu’ lu bisognu toiu?

Barone: Esattu!

Anten.: Ora lu conciamu ppi’ li festi. Moviti ‘ddocu e non t’annacari a cura….

Barone: M’haju a moviri o non m’haju ‘annacari?

Anten.: Zittiti! Musca!(si mette al centro della stanza facendo segni misteriosi)Schiatta,

schiatta, schiatta!.......

Barone: Nanna, e cchi’ fai? Manni jastimi? ‘A casa di ‘nco ddu ni casca!....

Anten.: No, Minicus! Ho dittu schiatta pi la invucazioni di la prugenii nostra e non tivuleva augurari malu!.... (ricomincia) Schiatta, razza di li Gunzaga, di li Medici e

di li Casalis! Schiatta di li Frazzetta, di Mungibellu e di Rocca Fiorita! Schiatta di Liunardu, di Micheli Angilu e di Galileu, tutti niputi meu! Jeu vi dumannu in chista occasioni, di fari simpriciamenti opri boni.

Barone: E cchi’ li dici ‘mpuisia?

Anten.: Si, pirchia quallu l’Alighieru si ritruvo’ nta’ la  silva scura….

Barone:(interrompendola)………..       stamu facennu cunfusioni di dati…….

Anten.: (autoritaria)……zittiti! Soru, mutu! L’Alighieru era un ascinden                ti di Giuvanni di

li Medici e quannu si fici la Biatrici ebbi dui figghioli ca foru pileri: Pippu Pirnacchia Velasquez e Araziu Capaci duca di Fenga che trasburdatisi nta’ lu regnu di Napuli ebbiru la vintura di spusari li figghi fimmini di la Sibilla Cumana.Percio’ comu ti dicevu mi rimasiru li rimi di lu Avu meu.

Barone: Ti lassau ‘a varca cu tutti i rimi!

Anten.: Minicus! Capiscimi bonu! Li rimi di la Divina Cummedia.

Barone: E allura, nanna, ripigghiannu lu discursu pricidenti e’ megghiu ca facemu opiriboni e non disidiramu mali a nuddu.

Anten.: Vidu ca tu si’ un bon’omu e jeu ti vogghiu aiutari . Pero’ na’ lizioni a to’ cucinu cil’haju a dari anchi ppi’ livarimi lu sfiziu di puni ri ddu’ sdisanuratus di lu dutturi avu so’!


9


Barone: Va’ beni, nannuzza Pruvvidenzia, fai comu voi tu, abbasta ca ni nni’ niscemu.

Anten.: E ora niputi meu ppi’ putiri stari in chista terra ‘nsemi ccu’ tia e la to’ famigghiasenza cumbinari guai, insignami cchi’ c’e’ di novu da quando eu sugnu scumparsa. Vogghiu essiri aggiurnata ppi’ putiri appariri comu essiri viventi e materializzarimi ccu’ vui.

Barone: Nannuzza, e comu facemu cchi’ me’ figghi ca ora,fi nuta ‘a scola, venunu a staricca’ ccu’ mia? Chi cci’ dicemu?

Anten.: (dopo aver ponderato bene sulla questione)Cci’ dicemu ca sugnu na’ parenti

venuta dal di la’…..

Barone:    No!   Pirchi’  “aldila’” significa   d’oltre  tomba  e   ch  iddi   si   ponu    macari

scantari…..Semmai, dal di qua’, vah, dalla Francia     mintemu……

Anten.: Non sacciu lu francisi………

Barone: Veru….. ‘i me’ figghi ‘nveci ‘u sannu! Facemu fint    a ca veni……

Anten.: …di lu Granducatu di Modina…..

Barone: Macche’!

Anten.: Da la Serenissima?

Barone: Nanna, l’Italia e’ tutta unita ora! Non ci su’ cch iu’ piccoli staterelli, semu tuttu ‘npopulu!

Anten.: Bugiardu, munsgnaru, mendace. Non ci sarannu cchiu’ li granducati pero’ haju‘ntisu ca ci sunu li regioni: la regioni lumbarda, la siciliana, la toscana, l’umbria,la regioni del lazio e la citta’ del vatic ano. Mi pari ca sempri divisa est e mai unita.

Barone: (remissivo)Va’ beni, hai ragiuni tu. Pero’ facemu finta ca si ’ na’ zia vinuta di laSpagna.

Anten.: Bravu! Canuscevu ‘n capitanu di Siviglia che fu’ i l mio amanti per tre lustri equannu parlava ci metteva l’osso. Jeu hablero’ espa nola.

Barone: Va. Beni,pero’ t’arraccumannu, nonmi fari fari bru tti figuri.

Anten.: Nada de nada, te cumpriendo e te assecundo………..

Barone:’U Signuruzzu na’ mannassi bona!..... Pero’ cerca d i intercalari ddu’ tannicchia di

sicilianu ca canusci almenu accussi’ non la sculuremu tutta…. Camina ccu’ mia

ca  ti  fazzu  canusciri  unu  di  tuttu…..   (si  spengono  le  luci  edil  barone  porta

l’antenata  a  girare   per   la  casa   spiegandole  ogni  cosa)….”questo      e’   un

frigorifero, questo e’ il telefono, chissa e’ ‘a la vatrici, chissu e’ ‘u televisori,

chissu e’ ‘u steriu…..chissa e’ ‘a cucina a gas…… chista e’ la grattuggia ……

(le voci vanno a calare mentre al buio calal realmente il sipario).

Fine primo atto


10


IIo atto

LA SCENA:Salotto in casa del barone del Casale. Tutto come ai tempibelli. Ordine e pulizia. Il dissesto finanziario e’ stato largamente coperto dalla cinquina giocata dal barone nel primo atto. Se ne parla........... ; Graziella e Sebastiano sfaccendano cantando)

Graz.:    Tu non poi cridiri quantu sugnu cuntenta. Di ddu’ mumentu in poi i cosi cangianu comu ‘u jornu cca’ notti. Mi desi 500 mila liri.

Magg.: A mia ca cci’ jii’ a fari ‘i jucati mi rialau ‘n m iliuni e mi dissi cinqucentumiladi misati arretrati e cinqucentumila di mancia pirchi’ fici precisu uguali comu vuleva iddu.

Graz.:    E tu chi n’ha fari di tuttu sti’ gran soldi? Ju’ i mei cci’ desi a me’ matri ca sta’ accattannu ‘mpizziddittu di terra vicinu a chidda ca gia’ havi, accussi’ allarga ‘u limitu e c’e’ macari ‘u puzzu ccu’ l’acqua. Ti d icu ca mi sentu ricca!

Magg.: Ju’ gia’ cci’ desi l’anticipu ppi’ bellu tupulinu.

Graz.:    E chi t’accattasti ‘u surgi?

Magg.: ‘A jatta! La Topolino nel 1960, cara mia, e’ la ma cchina dell’avvenire. L’Italiasara’ china di topolini e non ci sara’ cchiu’ unni mintirli.

Graz.:    Mettili nta’ lattera. Ju’ ‘nveci si haju a fari st a’ pazzia a fazzu o bona o nenti: o ‘na “Stutabachiri” oppuru ‘na “Giulietta e Romeo”.

Magg.: Si, Paolo e Francesca! Mizzica, boni ti jetti l’occhi tu. Accussi’ i soldi ca tidesi ‘u baruni non t’abbastunu! Pirchissu macari a mia m’avissi piaciutu ‘na machina cchiu’ grossa ma non ci pozzu arrivari almenu che’ non mi sparu tutti i soldi ‘ntuttuna. C’e’ l’Alfa supir……….

Graz.:    ‘A ‘ndigina, ‘a pupulari, i tri stelli…..

Magg.: Non schirzari! C’e’ ppi’ daveru a machina ca mi pi acissi, per esempiu ‘na bellaCitruenni, ‘na Rollaroicia, n’Austina, ‘na Lancia A priula, ‘na Prinz a tinagghi..

Graz.:    Forsi ‘a megghiu e’ chissa, ‘Apriula, accussi’ ti jetta ‘u picciu e a binzina a portunu a sittantacinqu liri ‘o litru. Chiuttostu spurigghiamuni ca oggi venunu i carusi e c’avemu a fari truvari a casa comu si nenti avissi successu. Tu ricordi ‘na simana arreri chi sdisulazioni ca c’era nta’ st a’ casa? Tutti cosi sutta e supra pirchi’ erunu sichistrati e ‘o Baruni c’aveva ristatu sulu ‘u lettu. Quanta bedda roba si stava pirdennu!

Magg.: E ni’ stavumu arridducennu tutti all’ahime’!

Graz.:    Senti, a propositu, a ddu’ beddu spicchiu di Cicciuzzu ‘u figghiu du mizzadru mi fai ‘u favuri ci dici ca quannu mi viri non c’e’ bisognu ca mi offri nenti pirchi’ de so’ cosi non n’haju chi nni’ fari. L’ult imu, a sta’ matina, mi vuleva dari ‘mpanaru di puma. Chi n’haju a fari, gia’ ca n on ni mangiu…. E macari?

(Sebastiano ride) Chi cci’ ridi tu? Non lu sai ca sugnu….. comu si d           ici?

Alaccica…..eleccica….

Magg.: Allergica,   scimunita….ma         comu  parri,   si         po’    sapiri     ?  Ju      arrireva                                                  pirchi’

Cicciuzzu e’ ‘nnammuratu cottu di tia.

Graz.:    Ni’ mancavunu scecchi ‘a fera!.........


11


Magg.: E, intantu, ddu’ carusu cci’ misi pinseri. T’ha sc rittu ‘nsaccu di’ littri.(ride tra

la meraviglia di Graziella che continua a ripetere: a mia?.....a mia?) T’ha

mannatu cufina di frutta, di virdura, di asparagi……

Graz.:    Ah, bonu,sempri tu si’! ……Sa’ cchi’ ci dasti a cap    iri a ddu’ nuzzinteddu e

chiddu ci misi testa. Ahu, Bastianu, m’ha fari ‘u f avuri ca nte’ me cosi non t’antricari mai! ‘U capisti na’ vota ppi’ sempri? S ’annunca cilu dicu a lu patruni……

Magg.: Ma su e’ ppi’ jddu ca ju’ ‘u fici….. ppi non fari              moriri di fami ‘o baruni…….

E accussi’ accumutavumu quannu i mumenti erunu daveru niuri. Graz.: E cci’ mittisti nto’ menzu a mia senza mangiarini e senza vivirini!

Magg.: Veramenti l’ha vivutu macari tu! Eppoi tra l’autri cosi, siccomu e’ ‘u figghiudo’ mizzadru du cucinu du baruni, m’ha tinutu al co rrenti di tuttu chiddu ca ha successu ‘n casa do so’ patruni e accussi’ n’avemu pututu vardari ‘a botta quannu vinnunu l’usceri ppu’ sichestru.

Graz.:    Ma ‘u capisci ca mi facisti fari a fiura di l’isca senza ca ju’ ni sapissi nenti?....

Eccu pirchi’ ogni vota ca passu si fa’ dda’ facci p iatusa e mi offri cardedda,

ciconia, sechili sarvaggi……….. cci’ pari ca sugnu n  a’ pecura?

Magg.: E chi’ pritinnevi orchidei e rose della riviera? Ca ‘u carusu chissu po’ e chissuti duna. Ppi’ iddu chiddu ca ti duna sunu rosi e ciuri. Anzi, pirchi’ nonlu ringrazi? Chiu’ tardu veni cca’, ca ‘u mannau a chi anari ‘u baruni. Fatti truvari bedda ‘mpupata ca sempri tu porta qualchi mazzu di ‘urranii!!

Graz.:    Ci duna a to’ soru….. vah, non mi fari sbagghiari     a parrari ca haju a diri missa.

T’ha misu ca’ farsa e chiddu cchi’ ha pututu pinsar i. Mittemu ca a mia piacissi ppi’ daveru, tu chi toi bullittini orvi m’ha cummin atu ‘u ‘nquacchiu! Me matri mi dissi ca e’ bonu partitu e ca ‘u limiti da terra di so’ patri cunfina ccu’ chidda nostra.

Magg.: E allura cchiu’ tardu comu veni facemu ‘u fidanzam entu ufficiali(ride).

Graz.:    Bastianu, ti dissi di non t’intricari e di fariti l’affari to’!

Magg.: Basta, menza parola, non parru cchiu’……. Ma ju’ se             nza vulirlu t’haju fattu ‘u

ruffianu e a tia tuttu stu’ discursu ti cunviniu. Ju’ vuleva sbintari a Cicciuzzu e finiu ca i cosi si ficiru ppi’ daveru.

Graz.:    E’ tanticchia mammulinu, ma poi mu bersu a modu miu e ‘u fazzu addivintari

spertu.

Magg.: Ddocu cci’ voli ‘u chianozzu, ‘a sgurbia, ‘a lima  e ‘a serra a nastru ppi’ putirlu

abbissari comu dici….

Graz.:    Chissi su’ cosi ca non t’interessunu……… su’……cosi          mei!!

Magg.: Cuntenta tu, cuntenti tutti.

Graz.:    Tu cuntinua cca’, chiuttostu, e finisci di spolverari ca ju’ c’haju a purtari a culazioni a zia do’ baruni, chidda ca vinni da’ Spa gna. Chi cristiana simpatica! Havi du’ jorna ca e’ cca’ e pari ca havi vint’anni ca mi canusci…. Appoi chi

mi chiama affiziunata: Grazias! E quantu e’ duci quannu prununzia ‘u me’ nomu.

Magg.: …e  pirchi’  a  mia  allura?  Nonmi  chiama  Sebastian?  E  ju’  mi  sentu  tuttu

spagnulettu e mi veni a manciaciumi du’ muchacitu.

Graz.:    Va’, vo’ curchiti: muchacitu. Tuttu mocciu e nenti   acitu! Dda’ banna staju

jennu (via).


12


Magg.: (rimasto solo canta assumendo la posa di un ballerino spagnolo)“Granatu, ta-

tata-tata’ …. Mi cantava la santa i me nanna quann’

era dda’ banna tutte le

canzion….mi canto’…Sant’Antuninu malato……..m’annaco

’ e m’ammuccau

‘u  gilato Tattarattattatttarattata…… Granatu, Grana

tu, tu peri di chiuppuru

miu….. Tattarattattatttarattata” Mih, ma non ni sac

ciu mancu na’ parola di

spagnulettu!!  (suonano)  Viremu  cu  e’  cca’  matinata  (si  avvia  ad  aprire

canticchiando) Oh, cu si vidi, Cicciuzzu…. Trasi, trasi quantu pi  aciri……

Cicc.:   (e’ un ragazzo al di fuori della normalita’. Piange

quando deve raccontare

fatti  allegri  e  ride  quando  si  tratta  di  disgrazie  o  comunque  fatti  tristi  e

luttuosi. Sui 25 anni, di buona salute, vestito da contadino; porta un fascio di

ravanelli a mo’ di fiori) Addiu, Vastianu, mi mannasti a chiamari e sugnu cca’.

Chi e’ ca voi?

Magg.: Aspetta ca si susi ‘u me patruni ca e’ iddu ca t’a veva a parrari. Ma cchi’purtasti i rapanelli? Chi n’ha fari?

Cicc.:      Ci purtai ppi’ Graziedda. Si mi l’accetta ju’ sugn u cuntentu (piange).

Magg.: E chiangi? E si non ti l’accetta?

Cicc.:      (ridendo) E allura mi mentu a chiangiri.

Magg.: (osservandolo)Bella ppi’ daveru e’ chissa. ‘U sapevu ca tu eri ‘ mpocu fora ‘u

Cicc.:

normali ma finu a stu’ puntu pero’….. Percio’ si ti   mori to’ patri…..

M’ha divertu a chiangiri…..quantu chiangiu!!!

Magg.:

E quannu ti mariti cchi’ fai?

Cicc.:      (piangendo) Arriru, arriru. (asciugandosi col fazzoletto) ‘U vidi comu arriru?

Magg.: ‘U  staju  virennu!  Mi  staju  scialannu  macari  ju’.  R isati….risatuna !  ……

Accussi’ quannu si cuntentu a to’ muggheri chi ci f ai ?

Cicc.:      Chiantu tumpulati!

Magg.: E quannu si ‘ncazzatu vol diri c’alliffi tuttu…..                ‘accarizzi…… ‘a pigghi cco’

bonu……..               (cambiando tono). Figghiu chi nascisti di venerdi’?

Cicc.:      Si, di venerdi’ diciassetti!

Magg.: Si tuttu stortu. Vah, aspetta ca veni ‘u baruni, anzi ‘u vaju a chiamari se no poi

Cicc.:

si siddia (esce).

(guardandosi  attorno  e  commuovendosi  perche’  e’  all egro)  Quantu  sugnu

cuntentu di essiri cca’. Sutta ‘u stissu tettu di G raziedda…..   (ridendo) Ma su

non mi voli beddamatri santissima ca ci scippu l’ossu di siccia cu tuttu ‘u

niuru! (ride a crepapelle)

Graz.:  (entrando)Oh, Cicciuzzu! Viru ca si’ cuntentu……. Chi success

i?

Cicc.:

(piangendo) Ti purtai ‘nmazzulinu di chiddi ca ti piaciunu a ttia.

Graz.:

Chi su’ gladioli o non ti scordar di me?

Cicc.:

No! Chissi su’ i rapanelli….

Graz.:

Oh, malanovu di tia! ,,,, E di matina chi n’haju a fari?

Cicc.:

(ridendo) Ah, non ti piaciunu….non ti piaciunu, mi li sdinei  ?

Graz.:    Non e’ chissu, e’ ca ddu’ ‘mpanna vaneddi di Basti anu ha misu tutti cosi in

menzu ppi’ farini fari ziti senza sapiri ca ju’ ‘mp ocu d’affettu ppi’ tia l’ahju

avutu sempri.

Cicc.:      (piangendo) Ppi’ daveru mu dici? Quantu sugnu cuntentu!!! E ju’ ca cridevu

ca mancu ti passava ppa’ testa! Quantu sugnu filici!!! (le molla uno schiaffone)

Graz.:    (risentita) E chi m’ammazzi ‘a tumpulati?

Cicc.:      No, e’ na carizza……..Quannu ni maritamu ti nni’ fa                zzu tanti.


13


Graz.:    Voldiri ca m’accucchi ‘na sugghiata di vastunati……

Cicc.:      No, su sghicciunati d’amuri. Si mi siddiu …ca mi s iddiu (ride) ti’ dugnu d’accussi’ (l’accarezza) e t’astruppiu.

Graz.:    Allura mi cuntentu ca si’ sempri siddiatu almenu ti viru arridiri e mi fai carizzi allocu di tumpulatuni e papagni.

Cicc.:      (piangendo) Brava, brava, accussi’ mi fai l’omu cchiu’ cuntent u du’ munnu (le molla un altro schiaffo).

Graz.:    (parandosi in atteggiamento di boxeur e cominciando a mollare) Chi’ sugnu

cuntenta macari ju’! Chi’ sugnu filici!! Sutta ca t i nni’ moddu unu ca ti scugnu ‘i janculera. (ha inizio una specie di danza fatta di pugilato fino all’entrata del barone)

Barone: (meravigliato)Graziedda, Cicciuzzu! E a me’ casa ‘a pigghiasturu ppi’ na’palestra di ginnastica? Carusi chi successi? Dicitammillu a mia ca abbissamu tutti cosi.

Graz.:    Nenti signor baruni, Cicciuzzu mi stava facennu na’ dichiarazioni d’amuri e dici ca mi voli maritari.

Cicc.:      Veru e’, signor baruni appoi quannu ni maritamu ni facemu l’autri carizzi.

Barone: E ju’ ppu’ matrimoniu v’arrialu l’elmetti di surda tu e ‘mparu di guantuni.Avanti Graziedda passa dda’ banna ca ti voli me zia a spagnola, dici ca voli

fattu il tuppos…s’ha viri idda …. Non lu capii bonu….

Graz.:    Ah, sissignura, voli abbissati i capillos, ora ci tagghiu ‘a gazzusa.

Barone: Vo’ tagghiaccilli ‘a sciampagnetta, abbasta ca ni  spurigghiamu. Si dice alla

“garcon”, no ‘a gazzusa!

Graz.:    ‘A stissa cosa e’, va’ …….con pirmisso   (da’ una sventola a Cicciuzzo che

inizia a piangere).

Barone: ‘U viri? Tantu facisti ca ‘u struppiasti!

Graz.:    Nonsignura, sta’ arrirennu, e’ cuntintissimu pirchi ’ e’ cunvintu ca ci fici na’ carizza (via).

Barone: (rimasti soli il barone fa’ segno a Cicciuzzo di accomodarsi, poi dopo pausa,

durante la quale cerca di captare la reazione del ragazzo…)      Senti, tu m’ha

fari ‘n favuri: ppo’ mumentu lassa stari ‘u chiangi ri e ‘u ridiri e cerca di

ascutari quantu ti dicu e di rispunniri bonu e me’ dumanni.

Cicc.:

Sissignura, vossia mi spia ca ju’ ci rispunnu.

Barone: Me cucinu Liboriu ‘u sapi ca jttai fora all’usceri

e ci ‘ntappai nta’ facci i soldi

Cicc.:

ca avanzava ‘u guvernu e chiddi di li cridituri cumprisu iddu?

Sissignura, e non si capacita ancora di unni vossia pigghiau sti’ sordi. S’ha

misu a diri ca cusa’ chi cumminau di stortu….. chi

sacciu, vah, … a usu ca fici

mali cosi…. E dici ca di chiddu ca ha dimustratu ha  essiri ppi’ forza cchiu’

riccu di prima.

Barone: E questo e’ vero. Ora, caro mio, lo potrei anche annientare pigghiannu unbonu avvocatu e dimostrando ca durante ‘a guerra, mentri ju’ era sutta l’armi, s’approprio’ del frutto delle mie terre anche pirch i’ i me’ figghi erunu nichi e non putevunu esercitari nessun controllu.

Cicc.:      (guardandosi attorno) Baruni, mavari me’ patri ‘u dici, pero’ s’ha vusca ri ‘upani e non po’ jiri contra ‘i so’ ‘nteressi.

Barone:  Appunto.  Ora  c’haju  macari  i  tistimoni  e  si  vulissi….  Ma  siccomu  non

vogghiu…. Siccomu mi ‘nsignanu di fari sempri beni                a mai mali…… vai nti’


14


me’ cucinu e ci dici ca cci’ vogghiu parrari ju’ e ca veni intra sta’ simana pirchi’ c’e’ na’ nostra zia da Spagna ca ni purtau un’eredita’ a mia e a iddu….

Cicc.:      (piangendo) ……veru e’ ‘ccillenza/

Barone: Ahu, non accuminciari co’ chiantu! Veru e’! Tu dic ci d’accussi’. Anzi ci dicidi spurigghiarisi ca sta’ zia devi ripartiri e cusa’ poi quannu si fa’ vidiri n’autra vota. Ci dici ca havi ‘nsaccu di pesetas ca ni l’av emu a spartiri comu frati e amici e ca non manca!

Cicc.:      Ci dicu ca cci’ su’ ‘saccu di patatis….

Barone: ‘U bestia ca si’! Pesetas….pe-se-tas!

Cicc.:      Sissignura, mi nni’ staju jennu….. s’abbenadica             (via).

Barone: (solo)Spiramu ca stu’ scunchiurutu ‘a porta a bon fini. Havi na’ surprisapriparata… (entra l’antenata) Oh, nanna. Buongiorno, bene alzata.

Anten.: Buenas dias Domingo!

Barone: Ca quali domingo, nanna. Puoi parrari all’usu nostru, tantu semu suli e nonc’e’ nuddu.

Anten.: Ah, si? Me lo eru scurdatu. Hai fatto l’ambasciata? Hai mandato il messaggeronti’ to’ cucino Frazzetto? Da quell’uomo di poca fe de?

Barone: Si, ora ora fici tutti cosi.Spiramu ca veni pirchi’ ci mannai a diri ca na nostra

zia da’ Spagna, ca si’ tu, ni purtau n’eredita’ di  spartirini.

Anten.: Vidrai  Minicus  che  accurrira’  alla  chiamata  di  la  munita;  Aurum est  tam

praetiusum quam carnem maialis…..

Barone: Chiossai nanna, chiossai da’ carni ‘i porcu! Chidd u curri comu ‘n lepru!

Anten.: E   anchi  se  si  rifardia  a  veniri,  lu   faro’  spuntari  jeu  cu   la  me    forza

televisionepatica……..

Barone: Si dici telepatica………. A televisioni ccu’ l’epatit     i……

Anten.: A propositazione: ieri accinni’ chilla ca est nta’  lusgabuzzinu di lu tirrazzu.

C’era na gran cunfusioni di vistimenta ‘a culuri.

Barone: Avaja, nanna, ppi forza! Addumau ‘a lavatrici….

Anten.: Ma si videva bonu: ballavunu, furriavunu, poi la machina trimava tutta e sichetava.

Barone: Mentri ca faceva ‘a centrifuga, ‘u trimulizzu. Vos sia non l’ha tuccari sti’ cosipirchi ancora e’ spratica.

Anten.: Jeu spratica? La zia di Liunardu, di Galileu??

Barone: Si, ‘u sacciu tuttu chissu, ma e’ megghiu ca non l i tocca.

Anten.: Ti facciu vidiri ca lavu lu bucatu nta’ chilla la’ .

Barone: Ma chidda e’ a tilivisioni!!!

Anten.: E jeu lavu lu stissu….(cosi’ dicendo accende il televisore, si sente pr     ima la

voce dello speaker o perlomeno la sigla del telegiornale, poi al cambio del bottone da parte dell’antenata, si ascolta il rumore caratteristico della lavatrice e l’antenata va’ a prendere la biancheria gia’ strizzata dal televisore) Hai vistu? Hai vidutu?

Barone: (mettendosi le mani fra i capelli)Vossia mi cunsumau ‘u canali televisivu.

Anten.: Ha vidiri quannu ci mettunu puru lu secunnu, chi’ ti cumminu!!

Barone: Ppi’ favureddu vossia non tocca nenti. Sta’ matina ‘a radiu mi signava l’uri e‘a sveglia cantava ‘i canzunetti….


15


Anten.: Hai vistu ca l’anima di Liunardu mi suggirisci chillo ca haju a fari? Dumani tiabberso chillu coso rutunnu (fa’ segno caratteristico della rotondita’ del disco), si chillu cosu rutondo ccu’ la puntina di ferru.

Barone: Ah, ‘u giradischi? Vossia non lu tocca ppi’ carita ’, ca oggi veninu i carusi e sivolunu sentiri un pocu di musica.

Anten.: Nun lu tocco, dici?

Barone: No! Ppi’ favureddu. Vossia vidi ca l’autru aieri p igghiai a scossa nto’frigorifiru. Chi ci cumminau?

Anten.: Ca di notti avia fami, mi vuleva fari nu’picculu spuntinu e nta’ la muturella dilu culu di l’apparecchiu ci misi li spaghetta, la salsedini e na’ pirnici viva…

Barone: Pirchissu ‘u frigu era chinu di pinni cungilati?! E comu mangiau?

Anten.: Bonu, bonu, l’anima di Liunardu mi li cucino’ gius tu a puntu.

Barone: Vossia ‘u lassa jiri a Liunardu bon’arma, mi no’ m untua cchiu’ sinno’ noncridu cchiu’ mancu ca ‘nvintau ddi’ cosi ca fici!

Anten.: (guardandolo di sottecchi)Ti si ‘ncazzatu? Vuoi ca mi nni’ vaju?haju caputuca non si cchiu’ cuntentu di la me prisenza. Liscia la tabacchera e jeu scumparu.

Barone:Ma chi’ va’ dicennu, nanna Pruvvidenzia? Vossia fu’la me furtuna e ju’ ni l’avissi a mannari? (continuando) Sulu ca vulissi avvirtirla ca vossia e’ di n’autra epuca e percio’ non si po’ capacitari bona cchi’ cosi ca attruvau cca’. Non voglio offernderla ma e’ ‘u stissu ca s’arrusbi gghiassi a bon’arma di me’ patri, chepoi non e’ tantu luntanu comu tempu, e vidissi tuttu chiddu ca attualmenti c’e’.

Anten.: E Liunardu? Unni ‘u metti a Liunardu?

Barone: ‘U mittemu nto’ cantaranu!(campanello)Ma cchi’ ni sacciu ju’??....

Anten.: Liunardu mi guida, la notti parla ccu’ mia e mi aggiorna di tutti li so’‘nvinzioni. Quannu jeu finisciu cca’ nta’ la to’ ca sa, mi veni a pigghiari cu nu discu vulanti e mi porta ccu’ illu. Allura pirchi’ li ha ‘nvintati?

Barone: Bonu…. A coppi e’….            (si sente suonare la porta d’ingresso; Graziella passa

per aprire)… Menu mali!!!

Graz.:    (tornando di corsa) Signor Baruni, ci su ‘i signurini!! (entrano i due ragazzi e abbracciano a lungo il padre; l’antenata si accomoda in poltrona ma e’ invisibile; baci e abbracci a soggetto; mentre Graziella esce).

Barone: Bravi, bravi ppi’ daveru. E’ gia’ arrivata la noti zia della vostra promozioni esacciu ca fusturu veramenti meritevoli. Ora vi guditi un poco di aira paisana o si vuliti fari i bagni ni’ pigghiamu na’ bella casa ‘o mari.

Turid.: Papa’, e’ inutile che ci nascondi le tue condizion i finanziarie; abbiamo saputoa Catania della vera situazione patrimoniale nostra.

Lucia.: Si, vero, papa’, ci hanno scritto i figli del barone Frastorno, i nostri amiciPaolo e Maria e ci avevano preannunziato anzi che le nostre vacanze le avremmo passate da loro per tuo desiderio…..

Turid.: …..e per non farci assistere al sequestro dei nost            ri beni.

Barone: (ridendo per rincuorarli)Ma chi’ diciti? Tutto e’ come prima, anzi meglio diprima. Ho avuto una fortuna insperata ca mi desi la possibilita’ di togliere tutte le ipoteche e tutti i debiti nel giro di una settimana. Sta’ furtuna si chiama

Provvidenzia ed e’……me zia venuta dalla Spagna appo      sta per rimettere in

sesto la situazione. Ecco cca’ zia Provvidenzia……  (si gira ma non la vede


16


perche’ ogni qualvolta che l’antenata sara’ present e avra’ accesa sulla fronte una piccola lampada a pile.L’attrice che la impersonifichera’ avra’

l’accortezza        di         spegnere         o         accendere         a         tempo         debito         il

marchingegno)……..Zia Provvidenzia, unni si’?....Potti jiri dda’   banna….Ah,

carusi, attenzioni ca e’ suscettibili, non ci mancati di rispettu, pirchi’ e’ idda ca

mi  purtau…..  n’eredita  di  uno  zio  ……  insomma  un’ere           dita’  di  antenati

spagnoli del ramo cadetto dei Casalis…..

Turid.: Papa’ nel nostro albero genealogico questo ramo cadetto spagnolo non esiste.

Barone: Fu’ putatu!!(i due lo guardano sbalorditi)Insomma, fu’ un ramo insitatu nto’sarvaggiu e…. fu’ putatu all’epuca.

Lucia:   Esta’ zia allura? Come mai ha avuto mandato espresso da parte degli antenati spagnoli solo ora e si e’ ricordata in tempo utile di venirti a trovare? (l’antenata ascolta e si rende conto delle domande che i ragazzi fanno al

padre mettendolo in imbarazzo)

Anten.: (apparecon la solita luce accesa cercando di togliere il barone dall’imbarazzo) Buenas dias muchachos! Felicitad de vostra conoscenzia: mison la tia espagnola e cumpriendo la vostra meravija por essere venuda solo ora a portar la eredita’. El patricito vostro vi ha siempre ammucciatos le sue

origini  espagnole….   (il   barone  intercala   le   battute   a  discrezione     del

regista)…. Mi son la sorellita di tua nonna discendente dai  gitani della Sierra

Morena. Ho la faculta’ de leggere nel presiente, passato e futuro e indovinare la ventura o la mala suerte de todo el mundo…….

Turid.: Zia, sei veramente una simpaticona, permetti che ti abbraccio.

Lucia:   Anch’io ….(la osserva)..Turiddu, guardala bene, non ti sembra che sia come

una goccia d’acqua col quadro dell’antenata della s tanza di papa’?

Turid.: Ecco perche’ ritrovavo l’aria di famiglia. E’ ugua le, perfetta. Zia ma allora tusei la discendente…..

Barone: (intervenendo)E’ la discendente dei Gonzaga e dei Medici trasferitasibambina in Spagna. Ora e’ venuta a trovarmi per breve tempo.

Anten.: Porque’ per brieve tiempo? Io vorria restare por toda la vida!

Barone: Assai e’! Piuttosto, carusi, priparativi ca Graziella havi da ieri sira ca cucinappi’ farivi truvari ‘i cosi ca vi piaciunu.

I ragaz.: Allora con permesso, ci andiamo a cambiare(baciano la zia e il papa’ edescono).

Barone: (rimasto solo con l’antenata)Nanna, ‘i me’ figghi non e’ ca su’ babbi! Sevossia stava n’autru tanticchia a ‘mbrugghiari tutt i ddi’ cosi, si n’avissiru addunatu.

Anten.: Ma se jeu volli viniri in tuo aiutu cu chillu affari di lu ramu putatu ca nonfinziunava!!! Una gistificanza duvevamu truvarla, no?

Barone: SI, ma e’ megghiu d’ora inpoi ca quannu ci su’ i c arusi ni limitamu a‘nchucchiari favi!

Anten.: Chiuttostu sugnu cuntenta ca su’ beddi figghioli. ‘U masculu mi rassumigghiaa ser Jacopo Mustazzolo da Brescia e la fimmina a Monna…..

Baruni: Monna Lisa?

Anten.: No, Monna…

Barone: Monna Beatrice?

Anten.: No!


17


Barone: Ma che Monna,allura?

Anten.: Monna Patata della Brianza. Era una gran dama, bedda comu la figghiola tua.Sapeva ricamare, cucire e tiniri li cunta. Ebbi lunga vita e muri’ giuvanissima….

Barone: Com’e’ sta’ storia? Ebbi lunga vita e muti’ giuvan issima…….

Anten.: Si, pirchi’ di vita misurava setti palmi giganti e quannu arrivo’ a lu massimu si‘ncirco’ comu ‘mperi di chiuppuru e si rumpiu ‘n qu attru.

Magg.: (entrando)Pirmissu, signor Baruni?

Barone: Avanti Bastianeddu, chi c’e’?

Magg.: C’e’ Cicciuzzu ‘u figghiu du mezzadru di so’ cucin u. Dici ca parrau ccu’so’patruni e ci sta’ purtannu a risposta.

Barone: Fallu trasiri, pero’ ci dici di non fari comu antura ca si menti a chiangiri e aridiri s’annunca mi siddiu . (Bastiano esce)……percio’ nanna, vossia si’ voli si

po’ ritirari nto’ so’ appartamentu.

Anten.: No, mi la vogghiu sentiri tutta. Macari mi rendo invisibile (spegne).

Magg.: (rientra accompagnando Cicciuzzo)Trasi, trasi ca ‘u baruni t’aspetta.

Cicc.:      (mentre esce Bastiano) Signor Baruni ci dissi a so’ cucinu tuttu chiddu ca mi

dissi di dicirici vossia….

Barone: Bonu cuminciamu! Chi scioglilingua…. E chi ti dissi?

Cicc.:      Non pozzu chiangiri,veru?

Barone: E mancu ridiri. Parra seriu se non …… mi siddiu.

Cicc.:      E allura si non voli ca chiangiu o ridu, ju’ c’ha cantu!

Barone: E cantila, abbasta ca ni nni’ niscemu.

Cicc.:      (cantilenando) Mi dissi ca puo’ ‘jittari sangu e non ci cridi e s i veni di ddi’

parti ‘u pigghia a scupittati (appare l’antenata) ….. Matri di lu Bambinu, e cu’

e’ chissa, ca accumpariu e pari ‘na badissa!

Anten.: (intervenendo cantando) Vacci di nuovo e si non vuol veniri, ciuncu di jammiaddivi addivintari e ppi’ dimustrariti lu me gran putiri, sciancatu puru tu vaccillu a diri.

Cicc.:      (spaventatissimo e ridendo) E ju’ cchi’ c’entru signura spagnuletta.

Anten.: Ah, cci’ridi puru? Aspetta ca ti consu ppi li’ fes ti! (fa’ dei gran segni nell’aria)Di-venta-na-sci-mia-di-l’afi-ca. (Cicciuzzo esegue dei movimenti come uno scimpanze’) Curri-nta’-lu-to’-patru-ni e-portu-lu-cca’. (Ciccino esce)

Barone: (mettendosi le mani fra i capelli)Nanna, ma d’accussi’ vossia si scatinaumalamenti. Avemu a fari cosi boni, non mavarii di stu’ geniri…

Anten.: Zittiti, mutu! Vidrai ca to’ cucinu currira’ spagn atu a dumannari pirdunu.

Barone: Ma ddu’ nuzzinteddu di Cicciuzzu e’ ‘u zitu di Gra ziedda e si lu sapi idda….

Anten.: Ah, si? Va’ beni, vuol diri ca lu faro’ turnari bo nu comu prima….           (entrano

Lucia e Turiddu cambiati d’abito con un tasta pane in mano) Turid.: Papa’ cosa e’ successo in questa casa? Non si capi sce piu’ niente.

Lucia:   Vero e’, papa’. Volevamo suonare il giradischi e h a fatto i ghiaccioli sulle mie mani.......

Turid.: …ho preso il tosta pane e mi suona la cornamusa!..   ..

Barone: E ancora cchi’ aviti vistu?(si guarda con l’antenata e scoppiano a ridere)Pigghia ddu’ passa salsa (lo prende da un angolo e appena gira la maniglia si sente un’assordante musica e cala il sipario fra le risate generali).

Fine secondo atto


18


IIIo atto

LA SCENA:Stessa scana come nel secondo atto. All’aprirsi del  sipario

sono in scena i figli del Barone: Turiddu e Lucia).

Lucia:   Ti assicuro che in colleggio avevo sentito molto parlare fra le compagne d parapsicologia, di precognizioni, di premonizioni ed anche di magia nera addirittura, ma quello che sta’ succedendo in casa nostra e’ al di fuori dai racconti e supera di gran lunga la fantascienza piu’ avanzata!

Turid.: (guardandosi come se qualcuno ascoltasse)Cara sorellina hai ragione tu. Tu alle

Orsoline ed io al Cutelli abbiamo appreso tante di quelle cose da fare invidia ad un testo intero sulla materia. Pero’ qui’,in casa, abbamo addirittura l’applicazione pratica di tutta quella teoria che abbiamo seguito attraverso i racconti e le esperienze dei nostri compagni. Tu pensa che stanotte, e sono sicuro chenon dormivo, ho avuto la sensazione strana dell’intrusione di un estraneo nella mia stanza.

Lucia:   E’ successo anche a me; stavo leggendo quando al di sopra delle pagine del libro un’ombra bianca aleggiava senza forma. Cgiusi gli occhi cercando di svegliarmi, perche’ credevo di dormire, ed invece nel riaprirli ho visto la zia spagnola che mi sorrideva e mi augurava la buona notte. Sono sicura pero’ di non averla vista entrare.

Turid.: Allora vuol dire che si e’ materializzata dal nulla, dall’ombra insomma…..

Lucia:   Posso azzardare anche questa ipotesi. In primo tempo ho avuto paura, poi il suo sorriso simpatico e la buena noches datami,mi hanno dato la distensione necessaria per appisolarmi; pero’ tutta la notte ho sognato dischi volanti, macchinari complicati e un uomo con la barba lunghissima e dallo sguardo dolce.

Turid.: (esaltandosi)Ma l’ho sognato anch’io! E l’ho individuato: era Le onardo da Vinci.

Lucia:   (spaventandosi) Vero e’! Era lui! Mi ha mostrato dei disegni, mi ha fatto vedere

congegni in ferro che ora sono certa che conosco: aerolani, elicotteri, sottomarini,

sistemi di pulegge a misure degradanti e poi……poi……      un rumore dapprima

fortissimo e successivamente scomparso del tutto fino a diventare un ronzio leggero quasi dolce.

Turid.: Ma e’ successo anche a me! …. E se non fosse stato   un sogno? Se in tutto quello

che abbiamo vissuto ci fosse stato lo zampino della cara zietta …. Della spagnola

zingara gitana……

Lucia:    Oh, Dio, ho paura! Turiddu, ho paura! Dobbiamo parlarne con papa’, chissa che lui che l’ha avuta in casa per tanto tempo non ci dica qualcosa inproposito. Non dimenticare che tutti gli elettrodomestici che abbiamo hanno una inversione di funzionalita’! Ieri sera un frappe’ ho dovuto farlo con la lavastoviglie!

Turid.: Ed io la barba l’ho dovuta fare col montapanna!

Lucia:   Oh Dio, Dio, Dio! Corriamo da papa’, chiediamogli aiuto (fanno per correre ed

incontrano il barone) Oh! Lui e’ qui’!

Barone: Cosa c’e’ di cosi’ importante, ah? Carusiddi….

Turid.: Papa’…..papa’…..avemu pinsatu ….abbiamo pensato co   n Lucia ca tuttu chiddu

ca seccedi cca’ ….insomma quello che succede qui’ e’ …. Opera di

magia….ecco!


19


Lucia:   Si, papa’ ….stanotte abbiamo sognato….. e neppure                sicuri siamo di aver davvero

sognato…… che…..

Barone: Che/ Su’, dimmi! …Che?

Lucia:   ….che siamo andati a fare due passi fra le nuvole      con la zia spagnola su di un

disco volante!

Barone: (ascolta serio, poi ride per rassicurarli)Ma no, figghi mei, chi vi’ mintisturu

nta’ testa? Dda’ povira zia e’ na’ muntanara…. E’ d                a Serra comu dissi idda…. Da

Serra di ceusa niuri.

Turid.: No, papa’; ha detto della Sierra Morena.

Barone: Appuntu! E percio’….dda’ puviredda    (si siedono)…. Cchi’ ni po’ sapiri di sti’

bullittini ca stati dicennu vuatri.

Lucia:   Anzi, papa’, c’era anche un uomo conla barba fluen te che abbiamo pensato che

fosse……

Barone: (saltando dalla sedia)Liunardu????

Turid.: Si…..ma tu come lo sai?

Barone: Gia’….come lo so’…..’U sacciu pirchi’ di quant’hav             i ca e’ cca’ a zia

Pruvvidenzia non ha fattu antru ca numinarlu…..vah…         . muntuarlu. E siccomi e’

un suo ascendente,pinsai ca puteva essiri iddu.

Turid.: Eccu pirchi’ nta’ sta’ casa non c’e’ cchiu’ nenti              giustu!!

Lucia:   E perche’?

Barone: E pirchi’?

Turid.: Perche’ Leonardo da Vinci fu’ il piu’ grande artis ta della storia, fu ilpiu’ grande

genio di tutti i tempi, ma e’ stato anche il piu’ g rande ….. insomma come

dire…… c’e ‘ Lucia e nonposso parlare! Era mancino              in tuttii sensi!

Lucia:   Non ti fare scrupolo perche’ lo so’ anch’io quello  che vuoi dire: difatti la sua

calligrafia era rovesciata sulla sinistra….. i suoi              appunti tecnici ed astrofisici si

leggevano dal basso verso sinistra e cosi’ fino a salire al primo rigo……

Barone: Insomma come gli orientali!

Turid.: Press’appoco! E percio’ tuttu quello che tocchiamo in casa non risponde piu’ alleesigenze per cui e’ stato creato. C’e’ tutto in-ver ti-to!

Barone: Forsi hai ragiuni figghiu miu!

Lucia:   Ma allora e’ anche vero che la zia e’…..come si di         ce? Una? …Mavara? Una

strega?

Barone: Ma no, figghia bedda, levatillu stu’ pinseri da testa….. Semmai puo’ essiri una

fata….. che fa’….. cosi tutti rivolti a fin di  ben               i.

Turid.: Papa’, dicci la verita’: la zia non esiste! E’ la  fotografia dell’antenata che si trova

accanto al camino che si e’ materializzata da un’al tra dimensione!! E’ un fantasma!!

Lucia:   Si papa’, ha ragione Turiddu. La zia e’ un sogno c he stiamo vivendo tutti assieme e dal quale ci sveglieremo morti di paura!

Barone: Ma no, carusi mei. Aviti ragiuni ca non e’ ‘a zia da Spagna…. Aviti ragiuni ca e’

inveci l’antenata do’ quadru….. ma svegliarici di p     aura no! Aviti tortu! E’ la

nostra quatertrisavola ascendente, a sua volta, dei piu’ grandi nomi del ‘500 e del ‘600. Non ha avuto una cristiana sepoltura perche’, a detta sua, fu’ sepolta viva, e aleggia ancora nello spazio alla ricerca del suo carnefice o dell’erede di questi, per vendicarsi.


20


Lucia:   Ma allora e’ veramente vendicativa se dopo quasi cinque secoli non si e’ rassegnata al suo destino voluto, peraltro, dall’ente supremo che ci guida e che dispone di noi!

Turid.: Certo, ha ragione Lucia!

Barone:Ma chi diciti, carusi? Ppi’ nuatri fu na’ manna pio vuta dal cielo! Ha aggiustato lenostre cose inmodo di putiri essiri tranquilli ppi’ tutta la vita e l’unicu suo desiderio e’ ora chiddu di dari na’ tiratina d’aric chi a me’ cucinu Liboriu pirchi’ e’ ‘u discendenti di ddu’ bestia di mericu ca ha vu rricau in istato di morte apparente.

Lucia:   Ma allora non e’ malvagia?

Barone: Ca quali malvagia!

Turid.: Non c’e’ d’aver paura?

Barone: Ca quali paura! ‘U dicisturu vuatri stissi: e’ na’ gran simpaticuna e quannuvulemu si nni’ va’ accussi’ comu vinni, senza dari disturbi.

Lucia:   Pero’ ora che conosco il suo ed il tuo segreto, ho veramente paura di starle vicino: non la considero piu’ un essere umano, bensi’ qualc osa di sovrannaturale e che da un momento all’altro puo’ avere delle reazioni inco ntrollabili al di fuori di questa vita terrena!

Barone: Non ti preoccupare perche’ sono in possesso di un controlo chelei stessa misequale condizione della suapresenza: ho la tabacchiera. Su viniti ccu’ mia dda’ banna, vi mustru ‘u documentu ca truvai incassato nel muro (escono mormorando).

(effetti di luce, scariche elettriche, tuoni e appare l’antenata cheporta per mano Leonardo da Vinci riconoscibile dal costume e dalla lunga barba)

Anten.: Liunardus, avu meu, trasit in ista magione et facis ritratta mea!

Leon.:   (il cui portamento e’ effemminato e la sua parlata napoletana) Trasit, trasit(rifacendo il verso) in ista magione! Ma cumme parla chesta mappina? Neh, piccere’, si tu vuo’ ji d’accordo cu me’ o parle ‘o napulitane, sinno’ ti esprime in siciliane, hai capite? Pecche’ si cuntinui in lingua volgare tu me fai veni’ a nirvatura, uuuuuuuuuueeeeeee’!!!!!!! (fa’ la mossa relativa)

Anten.: Ragiuni hai, ti parlero’ ‘n sicilianu. Chiuttostu, pirchi’ vinisti stanotti e haicumminatu tuttu chillu ca successi? Jeu sacciu ca Lucia e Turiddu si su spagnati, tu ppi’ forza hai volutu fari la passiggiata cu lu discu!!!

Leon.:   Neh, Provvidenzia, ‘o taxi’ ‘mmio sta’ fora. ‘J me so’ scucciatu e t’aspitta’ ppe’ chennece jorna inta ll’aria pe te purta’ arreta……

Anten.: Tu dicisti ‘u tassi’?

Leon.:   Eh, si, ‘o taxi’ ‘o disco vulante cumme ‘o capisce  tu! Uuuuuuuueeeeeeee’!!

Anten.: Liunardeddu, habet ancora ‘npocu di pacienza e riturniremu da li nostri parti.Chiuttostu nun ti moviri di ‘ddocu ca jeu un minutu vaju dda’ parti ppi’ annunciari a me niputi Domenicus ca oggeria ci ni ripartiremu. Fra pocu verra chillu fitenti di Liboriu cunvucatu dalla mia vulunta’ e risorviremu ogni cosa. (Esce; rimasto solo Leonardo si guarda intorno toccando quello che vede e per ogni cosa si ascolta un suono diverso o una diversa corrispondenza di soni per cui l’oggetto e’ stato creato).


21


Magg.: (chiamando da dentro)Sig. Baruni, Sig. Baruni….. ‘u bagnu e’ prontu.                (entra,

chiamando ancora) Sig. Baruni, ccu’ vossia parru ….              (Leonardo si gira) Matri

maia! .. Ma vossia cu e’?.... Non e’ ‘u baruni, ‘u  me patruni …… cu e’?

Leon.:   Sono nu pariente sojo e stevo guardando tutte ste’ cianfrusaglie e chiste ninnole ca se truovane d’inta a sta’ casa…. Ma tu chi si?

Magg.: (Intimorito dalla strana presenza)Sugnu ‘u maggiordomu do’ baruni.

Leon.:   Ah, tu magne e duorme!.....

Magg.: Nonsignura, dissi maggiordomu….ora ora cci’ pripar              ai ‘u bagnu ‘o baruni e vinni

ppi’ fariccillu fari.

Leon.:   (avvicinandosi e accarezzandolo) E va’ buo’, m’ho facc’io! E quannu stongodint’all’acqua, cu’ e brivide ca mi pigliano “te fa ccio vevere o broro do’ purpitiello verace, cauro e chine e pepe”…….

Magg.: (segnandosi)nonsignura….. ju’ ci dicu unn’e’ e vossia si cci’           abbudda!! Ma mu

voli diri pirchi’ e’ vistutu di sta’ manera? Cu e’  Cacalui cacalei?

Leon.:   Ma che Galileo Galilei, chill’era nu’ scurnacchiat u,nu’ figlio ‘e ‘ntrocchia, a parte

‘o fatto ch’e’ nato aruoppo ‘e me’ e ha cupiate …..    songo accussi’ vestuto

pecche’ aggia ji’ a na’ festa ‘e ballo in maschera e aggio scelto ‘o costume di Leonardo da Vinci, che so’ jo.

Magg.: Vossia senti, ju’ non tantu ni capisciu bonu di sti’ cosi e ora chiamu ‘i signurinica iddu hannu studiatu e ci ponu arrispunniri comu s’addivi…… Sig. Turiddu,

Signurina Lucia …viniti cca’ c’e’ don Liunardu chi     Vinci.

Leon.:   E nun fa’ ammuina sinno’ te sientono puro ‘ncoppa  ‘a luna. (Turiddu e Lucia

fanno per entrare, ma si bloccano perche’ capiscono al volo la situazione; si

guradano in faccia, poi si fanno coraggio ed avanzano come se niente fosse).

Turid.: Ci hai chiamati Sebastiano? Che c’e’?

Magg.: C’e’ stu’ signuri ca dici di essiri parenti di so’  papa’!

Lucia:   (intervenendo) Ah, si! E’ nostro zio Leonardo.

Magg.: Allura ju’ mi nni vaju; ‘u lassu ccu’ vuatri. Ju’  non ci capisciu nenti(via

segnandosi).

Leon.:   Bravi, vui site doi bravi guaglioni ‘o veramente. Cumme ajte fatto a capi’ ca jie so’ Leonardo?

Lucia:   Dalla gita che stanotte nell’inconscio ci avete fatto fare su col disco.

Turid.: E poi….zio Leonardo…noi siamo addentro ai misteri               della parapsicologia e da un

complesso di cose avvenute in questa casa, ci siamo resi conto che stiamo vivendo un momento particolare e irripetibile: non era mai avvenuto che gli oggetti si muovessero da soli o gli elettrodomestici avessero ognuno di loro una funzione diversa dalla loro creazione.

Lucia:   Ecco, ci siamo fatti coraggio e ti abbiamo affrontato anche perche’ tu sei un’anima buona e non potrai mai essere cattivo!

Leon.:   Uuuuuhhhheeeee’, piccerella, tu sminuisci la mia personalita’, la mia forza fisica e morale!

Lucia:   No, la valorizzo, perche’ l’autore della Gioconda deve essere un artista dalla sensibilita’celestiale: quello sguardo, quel sorriso enigmatico, quelle mani in carne e paffutelle che si afferrano in una specie di autocarezza……

Leon.:   Neh, guaglio’, qua’ carezza, qua’ sorriso enigmatic o, qua’ sguardo interessante e dolce. Chella, la mia modella era na’ povera figliola paralitica d’inta na’ seggia cchi’ rutelle e chillu surriso ca tiene ‘nfaccia a na mezza paralisi ca ha avuto dinta


22


‘a vocca. ‘J aggio dovuto fa ‘u ritratto ppe cummis sione d’o pate ca l’ha mannato all’associazione invalidi di Milano p’ave’ n’assist enza cuntinuata.

Turid.: E allora la Gioconda…… non e’ Gioconda?

Leon.:   Ma qua’ Gioconda! ‘O pate sojo m’ha pavato co quat te uova frische e na pinta di vino annacquato: era pur’isso nu’ puviriello! Pe gi unta l’aggio dovuto raccumannare a Ludovico il Moro, il duca di Milano, pe fargli fa’ l’usciere presso il Vaticano.

Lucia:   La Santa Sede.

Leon.:   Si, a Santa Sede…..Qua’ Santa, addo’ sta’ Santa! F   orse mo’ ca tenite ‘o Papa

straniero, ma all’epoca c’era don Alessandro Sesto.

Turid.: Borgia!

Leon.:   Boia, non Borgia! E chillu m’ha mannatu a fa l’ing egniere do figlio sojo, don Cesarino, a napule. Ecco pecche’ parlo ‘o napilitan o.

Lucia:   Ma allora …..il Cenacolo? L’ultima cena……?

Leon.:   Ho dovuto ritrarre 13 affamati dicendo poi che erano gli apostoli, ma in confidenza steveno d’intra n’istituto di riposo pe viecchi.

Turid.: Ma allora della leggenda che ti circonda cosa c’e’ di vero? Tu hai avuto il sensodivinatorio dello sviluppo della scienza, neghi anche questo?

Leon.:   No, aggio copiato tutto chillo che ci hanno fatto trovare gli Incas. Dopo la scoperta di don cristoforo Colombo, dentro i loro templi e le loro tombe. Difatti pur’isse ci avevano tramandati i dischi volanti che avevano visto settantasei miliardi di anni prima sul cocuzzolo del monte Cuticchiuni ca aruoppo chiamarono Monte Palomar.

Lucia:   Ma allora, se questa e’ la verita’ delle tue inven zioni, delle tue opere, di tuo, di tuo veramente cosa c’e’?

Leon.:   Beh, nun e’ ca songo proprio ‘gnurante; …..aggio a  vuto pure io i miei parti

cerebrali e le mestruazioni nel pensiero, tant’e’ c a nun songo ne ommo ne’ femmena e so’ mancino, cioe’ a dire mi butto sempe a sinistra.

Lucia:   Allora per questo sei morto in Francia, nel castello di Claux?!

Leon.:   E si, pecche’ aggio fatto i sindacati mancini nel ducato di Milano e don Ludovico il Moro m’ha mannato in esilio. Si chiamavano CGLL e significa Confederazione Generale Lavoratori Leonardeschi: e cca’ fernesce ‘ a storia!

Turid.: Ma zio allora la storia, tutta la storia e’ falsa. Non c’e’ niente di vero in niente.C’e’ il vuoto completo, il sacrificio inutile, l’as senza di valori. Tutto cio’ che ci ammanniscono e’ menzogna!

Leon.:   Piu’ o meno. Vuie canuscete Pasqualina Detrunzio, chella ca fu chiamata poi la Fornarina?

Turid.: Si, perche’?

Leon.:   Va’ buo’, chello strunzo di Raffaello ca si chiama va Sanzio ma nun era mai sazio, tanto e’ vero ca muri’ tisico, doveva dare a Detrun zio Romolo, ‘o pate ‘e Pasqualina ‘a furnara doje sacchi di farina e quattre chile e semolino. Jsse non intendeva pava’…. Chille ‘e vuleva ppe’ subbito e a ccussi’ gli manno’ la figlia

ppe’ farsi fa’ ‘o ritratto e gli trasmise pure la t bc! Ajte capito? ‘J so’ muorte a 67 anni pecche’ me so’ tirate’e cunte e aggio sentenzi ato: “la vita bene spesa lunga e’ ”. Aggio miso nu’ cucchiaio ‘e bicarbunato d’int a na’ buttiglietta di Drepsi-

Cola e so’ scuppiato….. E quanno mi vulite vere’ so                ngo siempe d’inta nu disco

volante che sorvolo l’Italia! Aizzate ‘a capa, chiu dete l’uocchi e ‘j vi stongo


23


appriesso. Stateve bbuone….. dicite a ziate Provvid  enza ca stongo mettendo in

moto ‘o disco. Faccia ampriesso ca l’aspetto. Neh, guaglio’….. non

v’impressionate ca zio Leunardo vosto sa’ chillo ca fa’ (rumore di partenza di aereo e scompare. Turiddu e Lucia rimasti soli si guardano).

Lucia:   Stiamo vivendo dei momenti eccezionali. Non potremo raccontarlo ai nostri amici perche’ ci riderebbero in faccia, ma della autentica presenza di Leonardo da Vinci sono piu’ che sicura!

Turid.: Si Lucia, pure io, ma chissa’ che col passar del tempo i ricordi si affievoliranno equando ripenseremo questi momenti sara’ come se parlassimo del sogno di questa notte.

Lucia:   Ma bada, che abbiamo ancora una presenza effettiva ed e’ quella dell’antenata

Provvidenza, andiamola a trovare e la rassicuriamo che nulla ci potra’ far paura da oggi in poi. (escono; squillo di campanello, passa Graziella che va’ ad aprire. Graziella ritorna introducendo il Cav.Liborio di Roccafiorita, cugino del barone Casalis. E’ un tipo che tratta con alterigia Graziella e sprizza antipatia da tutti i pori; zoppica)

Graz.:    Vossia trasi cavaleri ca ppi’ subitu ci lu vo’ dic u ‘o signor baruni ca c’e’ vossignuria/ ‘U sapi? ‘U ‘spittavumu macari l’autru jornu quannu vossia non vosi veniri e caminava bonu cchi’ so’ jammi snza bisognu di vastuni. Ora, inveci…..

Liborio: Comu ti permetti, tinta sirvizzara ca non si autru! ‘U sai cu sugnu ju’? ‘U patrunidu to’ patruni! (si sente una pernacchia amplificata) ….Cchi’ fu’ ? Cu’ fu’ ?.....

(spaventandosi) Nta’ sta’ casa ‘ntisi diri ca succerunu cosi niuri : mu cuntauCicciuzzu ca mi vinni a chiamari a quattru peri comu ‘n scimmiuni e poi stesi bonu.

Graz.:    (impertinente) Iddu stesi bonu pirchi’ e’ ‘u me’ zitu e percio’ ‘ u raccumannai cuccui di duviri…. Vossia inveci accincau e ju’ no ra ccumannu mancu si mori

(Liborio fa’ l’atto di assestarle un colpo di basto ne ma Graziella scappa). Mis’accoffula ca lu vaju a chiamari!

Liborio:(solo)Sti’ morti di fami, sti’ plebei, sti’ ‘cammarirazz i si permettunu di mettersi acuspettu della nobilta’ cu quattru quarti di sangue blu’ (pernacchiona)

…..diciamo…. cu tri quarti…             (pernacchia meno aggressiva)…..beh, facemu ‘n

quartu (due pernacchiette) e na’ gazzusa! (Pernacchia dissolvente) ……

(riflessione) Mancu facemu nenti pirchi’ ‘u sacciu ca ju’ non su gnu nobili e ‘ume’ titulu i me’ antinati su cunquistanu cu latruci nii e rapini? Abbasta ca non ti fai sentiri cchiu’! (spaventato) Havi di quannu me cucinu mi mannau a chiamari ca sta’ vuci mi persechita….. E ju’ vinni, sugnu cc a’…. ‘A poi finiri, ora, no? ….

Sugnu bonu, sugnu caru….. ma si mi pigghia    (pernacchia) ….. non mi pigghia

nenti!

Magg.: (entrando)Cavaleri, mi dissi ‘u baruni di aspittari tannicchia ca sta’ passannu.

Liborio: Ah!... Veni cca’ Bastianu. A tia ti pozzu parrari comu a unu di mei: ti canusciudi quann’eri nicu e percio’ ti pozzu addumannari qu alche cosa….. no a dda’

cammarirazza d’antura….

Magg.: (diffidente)Vossia parra, addipenni di chi mi voli addumannari. Non e’ ca ju’sacciu chiddu ca voli vossia…..

Liborio: ‘Ntisi diri ca me cucinu s’ha passa n’autra vota be ni….. chi sacciu….. dici ca

havi n’autra vota i sustanzi patrimuniali ……vah, di                ciunu ca s’arricchiu!

Magg.: (ironico)No, non e’ ca arricchiu, ha statu sempri riccu.


24


Liborio: E allura pirchi si fici sichistrari tutti cosi e manno’ nti’ mia a dumannarisuffraggi?

Magg.: Cavalireddu…..so’ cucinu vosi fari n’esperimentu:      vosi vidiri ‘u cori di l’amici e

percio’ misi in giro la vuci ca era fagghiu a dinari e tutti s’alluntanaru….

Liborio: Ah….allura fu’ ‘n truccu!!??

Magg.: Sissignura, fu’ tutta un truccu e ora si sta’ addi virtennu ‘e spaddi di chiddic’ammuccunanu, cumpresu ‘u Sinnucu du’ paisi ca ppi ’ sissanta mila liri di tassa cumunali c’aveva sequestratu ‘a tinuta du Munti Ser ra ca valeva sissanta miliuni!

Liborio: (vistosi caduto nel tranello e reagendo)Ah, ma ju’ non mi prestu a farlu arririri,

ju’ mi nni’ vaju….          (cerca di alzarsi ma non puo’) aiutami a susirimi….mih, non

mi pozzu annacari……. Chi’ mi sta’ succirennu?          (Il maggiordomo cerca di

tirarlo su, ma gli cade addosso, mentre si sente la voce di Leonardo) Leon.: (da fuori)Bastia’! Levate annanze, sinno’ ti faccio adiventa ’ no’ scartillato! Magg.: (scappa dicendo a Liborio)Stanu vinennu, mi non si movi di ddocu! Liborio: (piagnucolando)Ma cu si tu? Pirchi’ ci l’hai ccu’ mia? Chi t’haju fattu?

Leon.:   (sempre da fuori) A me niente, ma tu si ‘na mappina, ‘na chiavica, ‘ a fetenzeriado piettine stritto! Tu si n’ommo ‘e niente. Tu fai male solo a guardare a gente ‘n faccia. Uuuuhhheeee’! Pero’ siente chelle ca ti dic o: da oggi in poi fila ritto

sinno’ non te fazze camina’ cchiu’……. Aizzate strun              ze! ‘O voi vere’ ca si n’ata

vota buono? E percio’ tutto cheste tu lo devi a me’ . Cerca ‘e cammina dritto cumme a fratete cugno Dummenico e appena viene fai atto di sottomissione e non

di superbia sinno’ ti schiaffo ppe’ siempe d’inta ‘ na seggia co pirtuso. (Liborio ha eseguito mimicamente quanto gli e’ stato ordinato da Leonardo ed e’ felice che riprende a camminare senza bastone).

Liborio: (guardando la’ dove proviene la voce)T’arringraziu vuci….. ma tu cu si’?

T’aggiuru ca no fazzu cchiu’, ci puoi calari a past a!

Leon.:   (da fuori) Pecche’ tu vieni a magna’ cca’?

Liborio: No, ca quali….diceva no fazzu cchiu’, puoi stari s     icuru, tranquillu, vah! Ti nni

poi jiri arrizzittatu. (si sente il sibilo dell’UFO) …… Si pigghiau ‘u dui-setti!

Graz.:    (entrando) Cavaleri, ossia aspetta n’autru tanticchia ca sta’ vinennu.

Liborio: (diventando buono)Si, figghia, a ‘tia staju ascutannu, varda quantu sugnupacinziusu. Faciti tutti con comodo.

Graz.:    (girandosi di scatto e non credendo cio’ che ascolta) Cavaleri….. ma vossi asi

senti bonu?....

Liborio: Figghia, mai comu a ora ….guarda             (fa’ l’atto di camminare spedito).

Graz.:    Ma allura chi malattia aveva antura?

Liborio: A malattia di’ mali cristianisimi….. Dimmi na’ cos  a Graziedda, Grazia, Grace,

Gra! E’ veru ca me cucinu si vuoli vendicari cu mia?

Graz.:    Ah, chissu no sacciu! ….. Veramenti vossia ha stat     u ‘n pocu sturtuliddu.

Liborio: ‘N pocu? Assai, Grazia, assai…. Ma da ora in poi b               edda mia ti fazzu cidiri comu

si po’ cangiari comu a notti co jornu. Sacciu ‘ntan tu ca si’ menza zita cu Cicciuzzu ‘u figghiu du me massaru. Tu ‘u voi?

Graz.:    Ci dicu ‘a virita…….non mi dispiaci.

Liborio: E ju’ ci fazzu a doti! Anzi fai na’ cosa vacci dda ’ banna ca ‘a stura a jessiri nta’cucina ca m’aspetta pirchi’ vinni cu lu carruzzinu.

Graz.:    Grazi, ci staju jennu. Sabbenarica (via Graziella; si sentono tuoni, lampi, luci; la luce si spegne; il Cav. Liborio si impaurisce cercando di rannicchiarsi sotto un


25


mobile e……finalmente appaiono il barone che con lar             go gesto cavalleresco

introduce l’antenata)

Liborio: (appena torna la luce respira di sollievo)Cucinu, mi pirduni? Sugnu cca’

pintutu e umiliatu di tutta chiddu ca ti fici! Non eru ju’. Lu diavulu havia trasutu d’intra di mia a mi fici cummettiri tutti ddi’ mali parti e ddi’ angherii.

Barone: (allargando le braccia per accoglierlo)Ti perdono perche’ sacciu ca mai piu’

ritornerai ad essiri chiddu di prima. Tutto lo dobbiamo alla nostra antinata che nel ritornare fra noi ha predisposto le cose in modo tale ca ‘i torti ricevuti addivintavunu favuri e ‘i dispiaciri gioi di stu’ m unnu (L’antenata ascolta sorridente).

Liborio: Comu ‘na bestia haju statu, schiavo dei soldi…. E    haju cuntiggiatu jornu ppi’

jornu macari ‘nperi di puddisinu o na’ lattuga. Sac ciu quantu su’ lira ppi’ lira chiddi ca t’arrubbai quannu turnasti di surdatu e ora cca’ ‘mprisenza di sta’ nostra parenti ti dichiaru ca ti tornu finu all’ultimu centesimu.

Barone: Tenatilli; e’ ‘u rialu ca fazzu a to’ muggheri dat u ca non aviti figghi. Chiuttostu tipresentu chidda ca ti dissi era a zia spagnola. Non e’ veru! E’ una nostra ascendente. Si vuleva vinnicari di tia pi chiddu ca mi facisti e pi chiddu ca ci fici un tuo lontano parenti a idda. L’ho pregata in tuo favore e m’ha ascutatu. Abbrazzala pirchi’ e’ l’ultima occasioni c’avemu i Casali e i Roccafiorita di vidirla.

Liborio: (Abbracciando l’antenata)E ju’ ti giuru ca ‘a morti mia e di me’ muggheri i me’pruprieta’ passunu ai to’ figghi.

Anten.: (intervenendo)Minicus, Liborius, haju caputu ca ancora cca’ sutta c’e’ qualcosadi bonu nta’ l’animi da’ genti. Basta sapirlu tirar i fora a tempu e locu. La malvagita’, la cattiveria sunu cosi ca si adopiranu accussi’ ppi riazioni alla stissa malvagita’ e cattiveria: percio’ riazioni negativi. Se la riazioni fussi ‘nveci di bonta’, di umiliazioni, di riconoscimentu di’ merit i di l’autri, tuttu caminassi comu li macchinari di lu me’ Liunardu ‘ngranati duc i ccu’ lu sciddicu lisciu…..

Liborio: ….Non capisciu….

Barone: Ti traduco: ingranaggi ben oliati e scorrevoli.

Anten.: Sissi! Jeu eru venuta per una missioni di minnitta e mi nni tornu cu na’ spiranza

di paci (si sente il clacson o le trombe che si immagginano del disco volante)…..

Vegnu, camurria!... (rivolta agli altri) Liunardu mi chiama. Liscia la tabacchera, eu scompariro’. Addio minicus, addiu liboriu.

Barone: Nanna, ma i carusi ‘a volunu salutari. I carusi sannu ca e’ ancora cca’.

Anten.: Addiu Minicu…..I carusi mi li saluti tu….. Non vir     ennimi pinsirannu ca hannu

fattu ‘n bellu sognu e mi ricurderannu sempri un po’ spagnola, un po’ viddana, un

po’ mistririusa e un po’ spartana…. Dumani tuttu ri                tornera’ comu pria e la vita

cuntinua. Addio (scompare mente il rumore del disco volante si fa’ assordante. I due cugini la vedono allontanare commossi, poi a braccetto rientrano e vanno a sedere insieme accendendo un sigaro. Dopo lunga pausa durante la quale si guardano senza parlare….)

Barone: ………..C’era ‘na vota ‘n discu vulanti ca si porto’  a nanna Pruvvidenzia!.......

Fine

Mascalucia 26 Agosto 1980 ore 12,35


26

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 11 volte nell' arco di un'anno