Le amiche

Stampa questo copione

LE AMICHE

Di Velise Bonfante

Scena:  Sala o salotto, in un angolo un vaso di fiori con tre rose  rosse dal gambo lungo.

Personaggi:  Angilina, moglie di Filippo

Eugenia chiamata Genia con l’hobby di fare le carte

Daria l’altra amica

* * *

Angilina) (Fuori scena) Ciao Genia, ciao Daria, si vignide a troàm? Che bràe, sintìf zó che ‘ntant me mète sö ‘l cafè.

(Daria e Genia entrano, chiacchierando si tolgono il cappotto e si accomodano.)

Daria) Ensoma t’el züre, l’ho pròpe vist me, co’ i me öcc, el ghia en bras a spala.

Genia) S’èrel fat mae?

Daria) Ma no (Mettendo il braccio sulla pancia come quando è fasciato a tracolla perchè fa male) mia isé, isé (abbraccia Eugenia) sul che l’éra na bionda, coi caèi lónch, en pó tracagnòta...

Genia) Era bèla?

Daria) Perchè lü el bèl? Macchè, en sgarbiòt de giöna, per me l’è mia che del paés, l’ho mai vista prima en giro.

Genia) Set prope sicüra che l’era lü?

Daria) E certo, e lü, el drito, el g’ha fat finta de gnènt.

Genia) Isé ‘l  t’ha gna saludàt!

Daria) Cosa vöt che ‘l salude chèl pelabròch lé.

Genia) El pensarà de èser fürbo, lü.

Daria) A l’Angilina bisogna prope dìghel, le amiche se le conòs en cheste ocasiù ché.

Genia) Poarina l’Angilina, lé guai col sò Filipo.

Daria) Cara la me Genia, che vöt che te dìse, apó a me la me rencrès, ma, pensega sura, a me, me piasarés saìl se ‘l me òm el me fa i corègn. Te nò?

Genia) Mah, me só mia.

Daria) Te piasarès a te che ‘l tò òm el te faghe i corègn ed èser l’öltema a saìl? A me no cara té.

Genia) Varda che la moér l’è semper l’ültima a saìl, el la dis apó el proèrbe.

Daria) E alura noàltre, de bràe amiche, a l’Angilina ghe ‘l dizóm en facia, a la facia del proèrbe.

Genia) (Sospirando) Sé, ma come se fa.

Daria) Le vere amiche le se riconòs prope da chesto, perchè le g’ha ‘l coragio de parlà.

Genia) Te ‘l sét come che l’è amò ‘namurada del sò òm (imitandola) el me Filipo che, el me Filipo là, el me Filipo poarì.

Daria) El sò Filipo entant: zó cornacì! Pö bèl de le carte, te pòdet diga chèl che te ne òja, e se l’Angilina l’è fürba la la capés, te ‘l dize mé cara Genia. Te ghe dé na bela mes-ciada a le carte e po' te envèntet na bala.

Genia)  E töt chèsto per diga la verità.

Angilina) (Entrando con un vassoio con il caffè) Eco ché el cafè, bolènt, sedènt e che’l ve cósta gnènt, (ad Eugenia) alura, ghe j-ét fade le carte a la Daria?

Genia) (Sempre mescolandole) Certo e j-è ignide apó bèle.

Daria) La m’ha dit che garó en pó de fastide con i vizì de casa. Varda Angilina che finura la Genia la g’ha mai sbagliàt co’ le carte e la g’ha semper endoinàt.

Genia) A la Daria ghe riarà apó en vargót de pagà.

Daria) Dai  Angilina, sèntet zó che la te j-a fa apó a te.

Angilina) (Sedendosi) Me g’ho pora, a me le carte le me fa pora.

Daria) Ma va là, magari la te dà na buna nutizia.

Genia) Dai (ad Angilina porgendole il mazzo di carte) Taja co la mà del cör, la sinistra.

Angilina) (Alzando  alcune carte) Vardi carte de mia dim balosade né!

Daria) Le carte le sbaglia mai, sta tranquila. Le carte le dis semper la verità.

Genia) (Distribuendo alcune carte) Alura, vardóm: el fant de spade! Cara la me Angilina, en de la vita del tò òm gh’è na fómna.

Angilina) Certo, el só za.

Daria ed Eugenia) (Insieme) T’el sét za??!

Angilina) Certo, só me!

Daria) (Guardando Eugenia) Dai nóm, va avanti a lèzer.

Genia) No, (marcando le parole) te set mia te. Te te saréset stada la regina, mia el fant, ché le dis pròpe che en de la vita del tò òm gh’è na fómna, e per la precisiù na bionda.

Angilina) La sarà  me suocera, la sò mama. La s’è tinsida i caèi de biónd prope stimana   pasada.

Genia) Angilina t’ho dit de no, no, le mia öna de famèa.

Angilina) Ma ensóma, sta fómna che völela dal me Filipo?

Genia) Palanche, soldi, solo soldi e te Angilina te ghé de sta atenta.

Daria) (ad Angilina) Varda che se le carte le dis che gh’è n’àltra fómna...

Genia) E ché gh’è el du de spade che la conferma.

Angilina) Le carte le pöl di chèl che le na òja, me no ghe crede gna se ‘l fós vera, el me  Filipo, figüràs, l’è amó isé ennamurat de me che ‘l ghe pensa mia a le altre, ma vulì scherzà ensoma, me ghe metarés la mà söl föch.

Daria) (Coprendosi  per un attimo gli occhi con la mano) Per carità! E se te la brüsèt?! Mai dì ché le stüpidade lé Angilina, te ‘l sét che la moér l’è semper l’ültima a saìl.

Angilina) Te, te dìzet en möcc de stupìdade Daria. Me te crède mia, varda, pròpe ger sera el me Filipo el m’ha portàt a casa tre röse rosse.

Genia) Tre röse?

Angilina) Rosse, con de en mànech (allargando le mani) lonch isé.

Daria) Le ghe sarà costade en patrimonio al tò Filipo!

Genia) Èrel el tò compleano ger?

Angilina) Macchè, g’ho pensat sura en bèl pó apó me, nè compleanno, nè onomastico, nè aniversario, gnènt de gnènt.

Daria) E alura?

Angilina) A la fì só riada a la conclusiù che ‘l vulìes fam ‘na sorpresa.

Daria) Na sorpresa?!

Angilina) Certo, el j-éra lasade en de machina apòsta.

Genia) En machina?

Daria) Me capise mia Angilina, perchè lasale en machina?

Angilina) Adès ve spieghe, gér g’ho pagat l’asicüraziù de la machina, e alura  gér sera so nada zó en garage a metega sö el tagliando, perchè l’éra scadìt.

Daria) El tò Filipo, entant, endó érel?

Angilina) L’èra apena turnàt del laurà e l’èra nat a fas la dòcia perchè dop sena el vulìa nda a pescà. Lü da ‘n pó de tèmp el s’è apasionàt a la pesca.

Genia) E per na a pescà el se fa la dócia? Ah!

Daria) Se vèt che ‘l sò Filipo l’è un òm nèt. E alura?

Angilina) Certo che l’è nèt, e ‘l se profuma sèmper àch. Alura, me sö nada zó en garage, mète sö el tagliando, me scapa l’öcc e no te vède söl sedil de dré tre röse rosse, con de en mànech lónch isé, e po' vardele ché che te le fó véder se no te ghé crèdet ( Va a prendere il vaso con le rose) Te, te set pès de San Tomaso, Daria, tò varda.

 Daria) Come mai el tò Filippo el j-ha lasàde en machina?

Angilina) Te Daria te capìset gnènt, perchè el vulia fam una sorpresa nò!

Daria) E gér no l’èra gna el tò compleano.

Angilina) No, me i compése en dezember j-agn.

Genia) Alura, perchè le röse?

Angilina) L’è tant semplice: perchè l’è amó ennamuràt de me no!

Daria) Per regalà chèle röse lé, che le cósta n’ócc del có, bisògna prope èser ennamuracc, dai Genia, va avanti a lèzer che le carte lè, nóm.

Genia) Le dis pö gnènt le carte, gh’è apena el fant de spade e l’è na bionda per la precisiù. El rèst a l’Angilina el va töt bé.

Angilina) Só contenta, só prope contenta.

Daria) Come te sét contenta?

Angilina) Certo, se va töt bé.

Daria) Ma la fómna, el fant de spade endo ‘l mètet?

Genia) Varda che le carte le parla ciàr, pö ciar de isé!

Daria) El du de spade el l’ha confermat.

Angilina) E me ve dìze che j-è töte stupidade, el me Filipo el g’ha mia  tèmp de pèrder per curìga dré a n’altra fómna, prope ger en parlàegn a taóla.

Daria) Debù Angilina?

Genia) El te l’ha dit ciar e nèt?

Angilina) Certo, el me Filipo adès che ‘l g’ha na certa età el völ preparàs per en dumà che l’endarà en pensiù. El völ troàs en pó de pasatèmp, de hobby.

Daria) (Pronta a sbottare guarda prima Eugenia, poi si rivolge ad Angilina) Hobby né! Ma cosa ghe fàel gér sera al pòrt de Desenzà envèrs mezanòt?

Angilina) Te l’ho dit prima, gér sera l’è nat a pescà!

Daria) Varda che gér sera gh’éra la lüna piena.

Angilina) El me la dit apó el me Filipo: el Baldo daanti a lü el paria d’arzent e la lüna la se speciàa en del lach, el m’ha dit: (imitandolo) “Na belèsa cara Angilina, m’è rencrisìt che no te ghe séret apó te per véder chèla lüna e chèl ciel pié de stèle.”

Genia) Alura gér sera co’ la lüna piena, l’era na sera buna per pescà!?

Angilina) Certo, el me Filipo el m’ha dit che co’ la lüna piena i pèss i bóca mèi.

Daria) Che bocaciù che j-è chei pèss lé!

Genia) I sarà dei pèss romantici. E i pèss che ‘l g’ha pescàt  endó èi?

Daria) Te j-hal portàcc a casa?

Angilina) No, perchè el me Filipo el té apena chei gròss per via de le rèsche, minimo minimo i g’ha de èser sèt o òt èti, se no el j-a sbat zö amó en del lach.

Daria) (Guardando di sfuggita Eugenia) Alura de pèss el n’ha mia portat a casa.

Angilina) Che culpa ghe n’hal lü se j-éra töcc tròp picinì, ringraziom el Signùr che noàlter per mangià góm mia bisogn de chel pès lé.

Daria) Te pòdet dil fòrte Angilina, ringrazia prope el Signùr.

Genia) Che el tò Filipo el pöl pescà apena per hobby.

Angilina) Prope care le me fómne, apena per hobby, adès el gha anviàt co la pèsca e pò...

Daria) E pò?

Angilina) Dato che ghe pias caminà el g’ha anviàt apó a na per fónch. El m’ha dit che adès l’è pròpe la stagiù giösta per i fónch.

Genia) Ah, ma debù?

Angilina) Però sicome el g’ha na certa età el se stràca facilment de caminà, el töl sö el plaid a ‘nda dre a le rie o nel bosch.

Daria) (Ridacchiando) Adès g’ho capìt töt. Ah, l’è pròpe en drito.

Genia) (A Daria ridacchiando apó lei) G’hét capìt che fürbo che l’è el sò Filipo.

Angilina) Gh’è prope gnènt de rìder, chèl plaid lé el fa dò funsiù.

Daria) E certo...

Genia) (Ad Angilina) Meno mal che fin a lé te ghe sét riada.

Angilina) Só mia stupida me, le só le ròbe.

Daria) E alura?

Angilina) E alura che ròba?

Genia) Te ghe dìzet gnènt Angilina ?

Daria) El se comportarà mia bé: el töl sö el plaid per na per fónch!

Angilina) Oh, per en pó de fónch catàcc sö sensa permèso mör nüsü, te ‘l sét, al dé de ‘ncö apó a na per fónch gh’è de pagà, e permesi e mia permesi, e dé pari e dé dìsper. Lü el dis gnènt a nüsü e j-a scónt en del plaid.

Daria) Però de fónch el na càta mia.

Angilina) Ma te come fét a saìl Daria ?

Genia) Te n’hal portat a casa amó de fónch?

Angilina) Finura no, ma te vedaré che quand che el j-a tróa el me j-a porta, ma a dit la verità l’è n’hobby, ringrazióm el Signur che noàlter g’hóm mia bisògn de chèi fónch lé per mangià.

Daria)  Sé alà Angilina, ringrazia pròpe el Signùr se nò te moraréset de fam se te spètet i fónch del tò Filipo.

Angilina) El me Filipo el la fa per caminà en pó en del bosch. El me Filipo el laura sintàt zó töt el dé e per lü l’è töta salute, el g’ha bisògn de fa en pó de moimènt, per lü l’è töta ginastica a na per fónch.

Daria) Ma Angilina, e le carte? E ‘l fant de spade? E la bionda?

Angilina) Töte bale, töte bale (annusando l’aria) me par de sènter udur de brüzàt, sarà mia la turta né? Scuzì che vó a véder, se l’è pronta la tajóm sö e la mangióm, sentarì che buna (esce).

Genia) El sét Daria che ‘l proèrbe el sbaglia mia: la moér l’è semper l’ültima a saìl.

Daria) Forse perchè apó a dìghel la ghé sènti mia da chèla banda lé.

Genia) Gh’è come en rifiuto pi... pisicologico da parte de na moér per sèrte ròbe.

 Daria) Noaltre el nòs doér de amiche l’óm fat.

Genia) Volarà dì che se l’Angilina la mèt la mà söl föch...

Daria) La se brusarà le mà ...

Daria e Genia) ...e apó i brass.

Fine

LE AMICHE

TRADUZIONE LETTERALE IN ITALIANO

Nella traduzione, la scelta è stata quella di non attenersi ad un italiano corretto ma di rispettare le forme dialettali. Esempio: vo zo per le scale = vado giù per le scale (anziché scendo le scale).

Scena:  Sala o salotto, in un angolo un vaso di fiori con tre rose  rosse dal gambo lungo.

Personaggi:  Angiolina, moglie di Filippo

Eugenia chiamata Genia con l’hobby di fare le carte

Daria l’altra amica

* * *

Angiolina) (Fuori scena) Ciao Genia, ciao Daria, siete venute a trovarmi? Che brave, sedetevi che nel frattempo io metto su il caffè.

(Daria e Genia entrano, chiacchierando si tolgono il cappotto e si accomodano.)

Daria) Insomma te lo giuro, l’ho proprio visto io con i miei occhi, aveva un braccio a spalla.

Genia) Si era fatto male?

Daria) Ma no (Mettendo il braccio sulla pancia come quando è fasciato a tracolla perché fa male) non così, così (abbraccia Eugenia) solo che era una bionda, con i capelli lunghi, un po’ tracagnotta.

Genia) Era bella?

Daria) Perché lui è bello?Macché, un mostriciattolo di una, per me non è qui del paese, non l’ho mai vista prima in giro.

Genia) Ma sei proprio sicura che era lui?

Daria) E certo, e lui, il dritto, ha fatto finta di niente.

Genia) Così non ti ha nemmeno salutato.

Daria) Cosa vuoi che saluti quel pelabrocco lì.

Genia) Penserà d’essere furbo lui.

Daria) All’Angiolina bisogna proprio dirglielo, le amiche si riconoscono in queste occasioni.

Genia) Poverina l’Angiolina, lei guai col suo Filippo.

Daria) Cara la me Genia, che vuoi che ti dica, anche a me rincresce, ma pensasi sopra, a me piacerebbe saperlo se mio marito mi fa le corna. Tu no?

Genia) Mah, io non so.

Daria) Ti piacerebbe che tuo marito ti faccia le corna ed essere l’ultima a saperlo? A me no cara mia.

Genia) Guarda che la moglie è sempre l’ultima a saperlo, lo dice anche il proverbio.

Daria) E allora noi, da brave amiche, all’Angiolina gli e lo diciamo in faccia, alla faccia del proverbio.

Genia) (Sospirando) Sì, ma come si fa.

Daria) Le vere amiche si riconoscono proprio da questo, perché hanno il coraggio di parlare.

Genia) Lo sai com’è ancora innamorata di suo marito (imitandola) il mio Filippo qui, il mio Filippo là, il mio Filippo poverino.

Daria) Il suo Filippo intanto: giù cornetti! Ma più bello delle carte, tu puoi dirle tutto ciò che vuoi, e se l’Angiolina è furba lo capisce, te lo dico io cara Genia. Tu dai una bella mescolata alle carte e poi inventi una balla.

Genia)  E tutto questo per dirle la verità.

Angiolina) (Entrando con un vassoio con il caffè) Ecco qui il caffè, bollente sedente e che non costa niente, (ad Eugenia) allora, le hai fatte le carte alla Daria?

Genia) (Sempre mescolandole) Certo e sono uscite anche belle.

Daria) Mi ha detto che avrò un po’ di fastidi con i vicini di casa. Guarda Angiolina che finora la Genia non ha mai sbagliato con le carte e ha sempre indovinato.

Genia) Alla Daria le arriverà un qualcosa da pagare.

Daria) Dai  Angiolina, siediti che te le fa anche a te.

Angiolina) (Sedendosi) Io ho paura, a me le carte fanno un po’ paura.

Daria) Ma va là, magari ti dà una buona notizia.

Genia) Dai (ad Angiolina porgendole il mazzo di carte) Taglia con la mano del cuore, la sinistra.

Angiolina) (Alzando  alcune carte) Guardate carte di non dirmi sciocchezze.

Daria) Le carte non sbagliano mai, sta tranquilla. Le carte dicono sempre la verità.

Genia) (Distribuendo alcune carte) Allora, vediamo: il fante di spade! Cara la mia Angiolina, nella vita di tuo marito c’è una donna.

Angiolina) Certo, lo so già.

Daria ed Eugenia) (Insieme) Lo sai già?!

Angiolina) Certo, sono io!

Daria) (Guardando Eugenia) Dai andiamo, va avanti a leggere.

Genia) No, (marcando le parole) non sei tu. Tu saresti stata la regina, non il fante, qui dicono proprio che nella vita di tuo marito c’è una donna e per la precisione una bionda.

Angiolina) Sarà mia suocera, la sua mamma. Si è tinta i capelli di biondo proprio settimana scorsa.

Genia) Angiolina t’ho detto di no, no, non è una di famiglia.

Angiolina) Insomma, questa donna cosa vuole dal mio Filippo?

Genia) Palanche, soldi, solo soldi e tu Angiolina devi stare attenta.

Daria) (ad Angiolina) Guarda che se le carte dicono che c’è un’altra donna...

Genia) E qui c’è il due di spade che lo conferma.

Angiolina) Le carte possono dire quello che vogliono, io non ci credo neppure se fosse vero, il mio Filippo, figurarsi, è ancora così innamorato di me che non pensa alle altre, ma volete scherzare, insomma io mettere la mano sul fuoco per lui.

Daria) (Coprendosi  per un attimo gli occhi con la mano) Per carità! E se te la bruci?! Mai dire quelle stupidaggini Angiolina, lo sai che la moglie è sempre l’ultima a saperlo.

Angiolina) Tu, tu dici un mucchio di stupidaggini Daria. Io non ti credo, guarda, proprio ieri sera il mio Filippo mi ha portato a casa tre rose rosse.

Genia) Tre rose?

Angiolina) Rosse, con un manico (allargando le mani) lungo così.

Daria) Saranno costate un patrimonio al tuo Filippo!

Genia) Era il tuo compleanno ieri?

Angiolina) Macché, ci ho pensato sopra un bel po’ anch’io, né compleanno, né onomastico, né anniversario, niente di niente.

Daria) E allora?

Angiolina) Alla fine sono arrivata alla conclusione che volesse farmi una sorpresa.

Daria) Una sorpresa?!

Angiolina) Certo, le aveva lasciate in macchina apposta.

Genia) In macchina?

Daria) Io non capisco Angiolina, perché lasciarle in macchina?

Angiolina) Ora vi spiego, ieri ho pagato l’assicurazione della macchina e allora ieri sera sono scesa in garage per mettervi su il tagliando, perché era scaduto.

Daria) Il tuo Filippo, nel frattempo, dov’era?

Angiolina) Era appena tornato dal lavoro ed era andato a farsi una doccia perché dopo voleva andare a pescare. Lui da un po’ di tempo si è appassionato alla pesca.

Genia) E per andare a pescare si fa la doccia? Ah!

Daria) Se vede che il suo Filippo è un uomo pulito. E allora?

Angiolina) Certo che è pulito, e si profuma sempre anche. Allora, io sono andata in garage, metto su il tagliando, mi scappa l’occhio e non ti vedo sul sedile dietro tre rose rosse, con un manico lungo così, e poi, guarda che te le faccio vedere se non mi credi. ( Va a prendere il vaso con le rose) Tu sei peggio di San Tomaso, Daria, tieni, guarda.

 Daria) Come mai il tuo Filippo le aveva lasciate in macchina?

Angiolina) Tu Daria non capisci nulla, perché voleva farmi una sorpresa no!

Daria) E ieri non era nemmeno il tuo compleanno.

Angiolina) No, io li compio in dicembre gli anni.

Genia) Ma allora, perché le rose?

Angiolina) E molto semplice: perché è ancora innamorato di me, no!

Daria) Per regalare quelle rose lì, che costano un occhio della testa, bisogna proprio essere innamorarti, dai Genia, vai avanti a leggere quelle carte, andiamo.

Genia) Non dicono più niente le carte, c’è solo il fante di spade che è una bionda per la precisione. Tutto il resto all’Angiolina va tutto bene.

Angiolina) Sono contenta, sono proprio contenta.

Daria) Come sei contenta?

Angiolina) Certo, se va tutto bene.

Daria) Ma la donna, il fante di spade dove lo metti?

Genia) Guarda che le carte parlano chiaro, più chiaro di così.

Daria) E il due di spade l’ha confermato.

Angiolina) E io vi dico che sono tutte stupidaggini, il mio Filippo non ha tempo da perdere per correre dietro ad un’altra donna, ne parlavamo proprio ieri a tavola.

Daria) Davvero Angiolina?

Genia) E te lo ha detto chiaro e netto?

Angiolina) Certo, il mio Filippo ora che ha una certa età vuole prepararsi per un domani quando andrà in pensione. Vuole trovarsi un po’ di passatempi, degli hobby.

Daria) (Pronta a sbottare guarda prima Eugenia, poi si rivolge ad Angiolina) Hobby né! Ma cosa ci faceva ieri sera al porto di Desenzano verso mezzanotte.

Angiolina) Te l’ho detto prima, ieri sera è andato a pescare!

Daria) Guarda che ieri sera c’era la luna piena.

Angiolina) me lo ha detto anche il mio Filippo: il Baldo davanti a lui sembrava d’argento e la luna si specchiava nel lago. Mi ha detto: (imitandolo) “Una bellezza cara Angiolina, mi rincresceva che non c’eri anche tu a vedere quella luna e quel cielo pieno di stelle”.

Genia) Allora ieri sera con la luna piena, era una sera buona per pescare!?

Angiolina) Certo, il mio Filippo mi ha detto che con la luna piena i pesci abboccano meglio.

Daria) Che tonti che sono quei pesci lì.

Genia) Saranno dei pesci romantici. E i pesci che ha pescato dove sono?

Daria) Te li ha portati a casa?

Angiolina) No, perché il mio Filippo tiene solo quelli grossi per via delle lische, minimo minimo devono essere di setto od otto etti, altrimenti li butta ancora nel lago.

Daria) (Guardando di sfuggita Eugenia) Allora di pesci non te ne ha portato a casa.

Angiolina) Che colpa ne ha lui se erano tutti troppo piccoli, ringraziamo il Signore che noi per mangiare non abbiamo bisogno di quei pesci.

Daria) Puoi dirlo forte Angiolina, ringrazia proprio il Signore.

Genia) Che il tuo Filippo può pescare solo per hobby.

Angiolina) Proprio care le mie donne, appena per hobby, ora ha iniziato con la pesca e poi...

Daria) E poi?

Angiolina) Dato che gli piace camminare ha iniziato anche ad andare per funghi. Mi ha detto che ora è proprio la stagione giusta per i funghi.

Genia) Ah, ma davvero?

Angiolina) Però siccome ha una certa età e si stanca facilmente a camminare, prende su il plaid per andare lungo le rive o nel bosco.

Daria) (Ridacchiando) Adesso ho capito tutto. AH, è proprio un dritto.

Genia) (A Daria ridacchiando anche lei) Hai capito che furbo è il suo Filippo.

Angiolina) Non c’è proprio niente da ridere, quel plaid fa due funzioni.

Daria) E certo...

Genia) (Ad Angiolina) Meno male che fino a lì ci sei arrivata.

Angiolina) Non sono stupida io, le so le cose.

Daria) E allora?

Angiolina) E allora che roba?

Genia) Non gli dici niente Angiolina?

Daria) Non si comporterà bene: prende il plaid per andare per funghi!

Angiolina) Oh, per en po’ di funghi raccolti senza permesso non muore nessuno, lo sai anche tu, al giorno d’oggi ad andare per funghi c’è da pagare, e permessi e non permessi, e giorni pari e giorni dispari. Lui non dice niente a nessuno e li nasconde nel plaid.

Daria) Però di funghi nonne trova.

Angiolina) Ma tu come fai a saperlo Daria?

Genia) Te ne ha portato ancora a casa di funghi?

Angiolina) Finora no, ma vedrai che quando li trova me li porta. A dir la verità il suo è un hobby, ringraziamo il Signore che noi non abbiamo bisogno di quei funghi per mangiare.

Daria)  Sì Angiolina, ringrazia proprio il Signore altrimenti moriresti di fame se aspetti i funghi del tuo Filippo.

Angiolina) Il mio Filippo lo fa per camminare un poco nel bosco. Il mio Filippo lavora seduto tutto il giorno e per lui è tutta salute, ha bisogno di fare un poco di movimento, per lui è tutta ginnastica andare per funghi.

Daria) Ma Angiolina, e le carte? E il fante di spade? E la bionda?

Angiolina) Tutte balle, tutte balle (annusando l’aria) mi pare di sentire odore di bruciato, non sarà la torta per caso? Scusate che vado a vedere, se è pronta la tagliamo e ce la mangiamo, sentirete che buona (esce).

Genia) Lo sai Daria che i proverbi non sbagliano mai: la moglie è sempre l’ultima a saperlo.

Daria) Forse perché anche a dirglielo non ci sente da quella parte.

Genia) C’è come en rifiuto pi... psicologico da parte di una moglie per certe cose.

Daria) Noi il nostro dovere di amiche lo abbiamo fatto.

Genia) Vorrà dire che se l’Angiolina mette la mano sul fuoco...

Daria) Si brucerà la mano ...

Daria e Genia) ...e anche le braccia.

Fine

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 27 volte nell' arco di un'anno