L’eredità del ziu Giuli

Stampa questo copione

PRIMO ATTO

L’eredità del Ziu Giuli

di Alfredo Caprani

PRIMO ATTO

Sala da pranzo con tavolo e quattro sedie – a destra della scena un salottino composto da due poltrone, divanetto,tavolino e televisione. Isolina, sprofondata nella poltrona, sta facendo un lavoro a maglia mentre alla televisione trasmettono un programma di quiz a premi – sul tavolo un pacco aperto dal quale si intravede una cassetta di legno. Entra Romina, ansante, con due borse di un supermercato stracolme.

ROMINA  Bestia che fadiga a fa tütt ‘sti scaal…(posa le borse sul tavolo – rivolgendosi alla madre) talmeent impegnada a guardà la televisiun che la salüda nanca

ISOLINA T’ù nanca sentida ‘rivà

ROMINA  Ma come ta fareet a sentìm cunt quèla televisiun inscì alta? Ta parat sturna

ISOLINA Ta rivereet anca tì ala mia età…forse(abbassa il volume della T.V.)

 

ROMINA   Hué, menagràmm! Certe che se vuu avanti a lavurà inscì, sarà dificil che rivi ala tua età

ISOLINA   mì, ù lavuraa altar che tì e summ chì ancamò viva e vegeta

ROMINA   (vede il pacco) Cussè che l’è ‘sta casseta?

ISOLINA  ‘l suu minga, l’à purtada ul pustìn

ROMINA   E de chi l’è?

ISOLINA  L’è per mì. La riva dal Brasil

ROMINA   Dal Brasil? Alura l’è del ziu Giüli!

ISOLINA  Ceert! De chi vött che la sia?

ROSINA   E cussè che gh’è deent?

ISOLINA  U’ minga capii…gh’è deent cumè di tuche de legn brüsaa

ROMINA   (osserva) Cussè che l’è ‘sta roba?

ISOLINA  Ta l’ù sempar dii che ul te zia l’era un puh scemu.Innüü quarant’ànn

         Che l’è partii ma dev’ess che l’è minga cambiaa

Pag.1

ROMINA  (annusa qualche pezzetto contenuto nella cassetta)Ul prufümm lè bun

ISOLINA  Sarà una quaj erba o pianta arumatica del Brasil

                                                                             

ROMINA   Ma dopu ànn che‘l sa fa minga sentì cussè che‘l manda‘sti trujaad?

ISOLINA  Cun tütt i ròbb bun che ga saràn là, varda tì cussè che ‘l ga manda! Tuchej de legn brüsaa

ROMINA   A ‘l sarà abulèta sparada, altar che furtüna

ISOLINA  Ma se ‘l scriveva che l’aveva cumpraa una faturia cunt i cavaj e tantu terén che da Comm a ‘l rivava a Vighizzöö

ROMINA   ‘l sarà falìì…ma insèma a ‘sta casseta gh’era nanca una letera?

ISOLINA  No, ù cercaa ma gh’era nagòtt

ROMINA   Cià, metèmm a post che bisögna preparà de mangià. (sposteranno a soggetto tutto ciò che si trova sul tavolo facendo spola tra la sala e la cucina che sarà ubicata dalla parte opposta all’entrata principale. La cassetta verrà sistemata sul ripiano del buffet centrale di fondo)

ISOLINA    Cussè t’è cumpraa per stasira?

 

ROMINA   Pesce azzurro: sarde e sgombri

ISOLINA   A mì ma piasan minga

ROMINA  Farèmm anca un bèl minestrùn...ala sira bisögna stà legeer

ISOLINA  I sardìn ìnn propi legeer!

ROMINA    L’è sempar pèss! E ul pèss a ‘l gh’à ul fosforo per fa cervèll

ISOLINA  Se a ‘l ta minga cressüü fina adèss ul cervèll ta podat inscì mangian de pèss…tra tì e ‘l tò òmm

ROMINA    Cussè che ‘l c’entra ul me òmm?

ISOLINA  A ‘l c’entra; perché l’abitüdin de mangià pèss ta l’à fada vegnì lüü. Mì, t’ù cressüda a pulenta e cazzöla ma da quand ta seet spusada ‘ndèmm avanti a macherùn e pèss

Pag.2

ROMINA   Dì minga scemaat! Bisögna variare l’alimentazione…la diss sempar anca la televisiün…tò! Taja giò un puu de verdüra per ul minestrùn. (le passa la verdura)                                                      

                                                                    

ISOLINA   (prende dalla cucina un tagliere ed esegue)A füria de minestrùn ma vegn ul naas cumè una carotula, i cavej cumè spinazz e i öcc cumè patati

ROMINA   Guarda che l’è propi ala tua età che bisögna riguardàss

ISOLINA  Mì, summ minga vegia,né!

          

ROMINA   Indua l’è la tusa?

ISOLINA  L’è de là nela sua stanza

ROMINA   I cumpit ‘j à faa?

ISOLINA  Cussè vörat che na sappia mì!

ROMINA   Già che ta seet a cà tütt ul dì, ta podariat dacch un’ugiada

ISOLINA  A cussè?! Mi a capissi nagòtt de cumpìt e, quand ga dumandi un quajcòss la ma fa sü cumè la vöö. E pö, apena a verdi la boca la ma rispund cumè una bissa:”tu non capisci niente”, “sei vecchia”! Un quai dì a ga tiri adréé ul bufétt

ROMINA   Fa minga la pittima, l’è una tusa muderna

ISOLINA  Perché l’è muderna la ga de mancamm de rispètt? Incöö, ma summ indurmentada davanti ala televisiün e ma summ svegliada cun tütt ul gumitul de lana rutulaa inturna, dai pè ala crapa insema ala pultruna…ù faa una fadiga del diavul a desliberam

ROMINA    Ma l’è stada léé?

ISOLINA   No! Gh’è staa lo Spirito Santo. L’ù ciamada e ga n’ù dìì de tütt i culuur e léé, niente.”non sono stata io!” la diseva

ROMINA    Magari l’è vera

ISOLINA  Alura summ stada mì a insugnamm, delirà e giramm sott-sura süla pultrona e ingarbüjamm cun la lana. Anzi, adèss ta la fuu cüntà sü da léé.(va verso la porta d’ingresso e chiama) Solange! Solange, vieni che l’è arrivata la tua mama.(ritorna a tagliare la verdura)

ROMINA    Quanti volt t’ù dìì che la sa ciama “Solange”, senza prununcià la finaal e la “ge” la ga de vèss “sg”

Pag.3

ISOLINA   Cun tütt i bej nomm che gh’è in Italia a sìì andaa a tiràn fö vün francees! Propi baüsciaad che capissi minga

ROMINA    Cussè vörat capì,tì! L’è la moda

ISOLINA   Bela moda! Solange, Gessica, Elvis…che gh’ànn nanca i Sant

ROMINA    Anca tì ta mee ciamaa Romina perché l’era de moda

ISOLINA   Almen l’è italian…

ROMINA    Pö ta parlat propi tì che t’ànn ciamaa Isolina

ISOLINA   A ‘l gh’à ul so mutiif

ROMINA    Ta ma l’eet mai cüntaa sü

ISOLINA   La mia pora mama e ul me poor pà, quand eran ancamò murusi, eran andaa ala prucessiun de San Giuvann sü l’isola Comacina. Finida la prucessiun, s’ìnn imbuscaa sota la gesèta e lüü a ‘l gh’è saltaa adòss…lì, sono stata concepita e per questu m’ànn ciamaa Isolina

ROMINA    Menu maa che t’ànn minga ciamada “Comacina”

 

SOLANGE   (entra)Ciao mami   

ROMINA    Ciao bella! Hia fatto i compiti?

SOLANGE   Non avevo niente

ISOLINA   l’à gh’à mai nagòtt! Cussè che ‘n daràn a scola a fa?

ROMINA    Cosa c’hai combinato alla nonna?

SOLANGE   Io!? Niente

ISOLINA   Come, “niente”!? Ta m’èèt ligada sü cumè una murtadèla

SOLANGE   La solita esagerata. Ho giocato un po’ con il gomitolo

ISOLINA   Te vist? Ta l’ù dìì che l’è stada léé

ROMINA    Non si fanno quelle cose alla nonna

ISOLINA   Né alla nonna, né aj altar…che se s’ciupava un incendi, seri lì ligada sü e brüsavi viva

SOLANGE   Non farmi ridere. La lana si spezza subito

Pag.4

ISOLINA   E mi ta spezzi i òss, se ta ma na feet un’altra

ROMINA    Solange, aiuta la nonna ad apparecchiare mentre io cucino

SOLANGE   Volevo finire la play-station

ISOLINA   Ecu! Gh’ànn in meent dumà quii vacaat lì

ROMINA    Va bene, ma dopo vieni ad apparecchiare…tant l’è ancamò prest

   

SOLANGE   Grazie! (ritorna nella sua camera)

ISOLINA   La fa sempar quell che la vöör léé

ROMINA    Muchela de criticà

ISOLINA   Cumè,mucala!? Ta lavurat tütt ul dì, ta rivat a cà e taq féét de mangià, pö ta féét tütt i mestéé e la tua tusa la ta dà nanca una man

ROMINA    Perché ta ma la deet minga tì?

ISOLINA   Mì summ vegia!

ROMINA    Ah! Adèss ta seet diventada vegia?

ISOLINA   Certi robb pesaant podi pü fai. E pö, dì minga che fuu nagòtt. I lètt, stirà, mundà la verdüra…

ROMINA    Sì,sì, mò tajala sü…

ISOLINA   E pö, la man, fatala dà dal to òmm…che l’è sempar in giir per i bar a cüntala sü

ROMINA    Cumincia minga a tirà scià ul me òmm, né!

ISOLINA   Va ben! Mì a ‘l lassi sta, però lassem sta anca a mì

ROMINA    Seent, mama… mì summ tütt ul dì in quell casòtt de magazzìn a lavurà e, quand vegni a cà, vöri sta un puu tranquila, ve ben?

ISOLINA    E chi parla? Mi a disi mai nagòtt!

ROMINA     Te finii de tajà la verdüra?

ISOLINA    Pronta!

Pag.5

ROMINA    (Raccogliendola in una pentola) Ma perché metumm minga deent un puu de quii robb essicaa del Brasil te dii che ìnn piant arumatich

ISOLINA    A mì, ma paran…ma naràn ben?

ROMINA     (dalla cassetta estrae un pezzetto del misterioso contenuto) L’è cumè ul ginepro

ISOLINA   Paran pussé bastuncìn de genziana

ROMINA    Mi a ga ‘n casci deent un puu

ISOLINA   Magari, a metà cutüra…(suona il campanello)ànn sunaa… sarà ul tò òmm

ROMINA     Cume mai inscì prest? (va ad aprire)

ISOLINA    Sarà turno de riposo del bar…(tra sé)canèta de vedar

 

NUTO       (si esprimerà in un linguaggio con cadenza tipicamente meridionale intercalando suoni ed espressioni lombarde)‘sera!

ISOLINA    ‘Sera!

NUTO       Ah, Romì, devo mangiare presto perché stasera c’ho un impegno importante

ISOLINA    (a parte)  L’è nemò de rivà e a ‘l gh’à già de ‘ndà via

ROMINA      Dove devi andare?

NUTO        C’ho un appuntamento       

ROMINA      De lavurà?

ISOLINA     (a parte) Facil!

NUTO        Mezzo e mezzo

ROMINA      Cussè che ‘l vöör dì “mezzo e mezzo”?

ISOLINA     (a parte) Che a ‘l narà a giügà a biliaard

NUTO        Che l’è un po’ di lavoro e un po’ di svago…l’hann già fatto ul telegiornale? (accende La televisione con il telecomando)

ROMINA      Capissi minga cumè sa po’ nà a lavurà e a svagass insèma

Pag.6

NUTO        Che palle! Devo andare in casa di uno per venderci l’enciclopedia del cacciatore e intant farem una partitina de poker

ROMINA      E inscì ta mangiat fö la percentuaal de l’enciclupedia

ISOLINA     Che pö magari la venderà nanca

NUTO        Uhé, menagramm…la smettete de purtà rogna!

ROMINA      Altar che rogna! Chì, cunt i tò bàll ta portat mai a cà nagòtt

NUTO        Non cominciamo, né!

ISOLINA    Mì a c’entri nagòtt e a vuu de là a mett sü ul minestrùn (va in cucina)

ROMINA      Come “non cominciamo”!? L’è una vita che ta tirat avanti cunt i tò gàbul che, se vuu minga mì a tirà la lima, sarium in mezz ala strada

ISOLINA     (fa capolino) E con la mia pensiun!

NUTO       perché, non lavoro, io!?

ROMINA     Gran lavurà! Veend enciclupedii porta a porta

     

NUTO       Perché,vendere coltura e sapienza, non è un bel lavoro?

ROMINA     Ceert! Ma a fàll, però. Ti a ta veet a vend ogni mort de Vescuv:cume se a ‘l savèss minga che ta steet tütt ul dì al bar

NUTO       Al bar si trovano anche i clienti

ROMINA     Bej clieent! Saria mej che ta truvassat un post fiss

NUTO       Ti pare facile trovarlo alla mia età

ROMINA     Ta duvevat truvàll prima! E pö, basta rimbucàss i manich che un lavurà a ‘l sa tröva sempar

NUTO       (facendo zapping) Ma a ‘sto cavolo di televisione non c’è mai nagòtt de bèll

ROMINA     Smorzala sü che la ma dà fastidi

NUTO       (esegue e si alza) Che c’è di buono da mangià?

ISOLINA    (entra) Sardìn con tanto fosforo!…cià, che meti giò la tuvaja (esegue)

Pag.7

NUTO     Che bbuone le sardine..e un bel piatto di pasta?

ROMINA   Per tütt i energii che ta cunsümat, l’è asséé ul pèss

ISOLINA  E pö, quand a ‘l riverà stanòtt, stracch, a ‘l puderà mangià ul minestrùn

NUTO     (vede la casetta) Cos’è ‘sta roba?

ROMINA   L’è un ragalo per la nonna dal Brasil

NUTO     Dal Brasile? Dal vostro parente…guardate che bel canguro intarsiato ci stà sopra

ROMINA   (guarda la cassetta che Nuto tiene in mano) Canguro? Ta vedat minga che l’è una cavera?!

NUTO     He! Il canguro è la capra del Brasile

ROMINA   Sarà mej che ta cunsültat l’enciclupedia degli animali

NUTO     E cossé che c’è dentro?

ROMINA   Mah! Non siamo riuscite a capire. Sembrano delle spezie

NUTO     (apre la cassetta ed osserva) Fatemi vedere che io me ne intendo

ISOLINA  Ta vendat anca l’enciclupedia de l’erburista?

NUTO     (dopo aver analizzato attentamente, con importanza sentenzia) Sembrano delle spezie!

ROMINA   Ma va!

ISOLINA  L’è rivaa lüü!

NUTO     …ma c’hanno un odore buono…bruciate dal sole

ROMINA   Per forza, in Brasil gh’è ul suu tütt l’ànn

NUTO     (le assaggia) sono un po’ pizzicanti…

ROMINA   Magari l’è peperuncìn

NUTO     No, il peperoncino c’ha un’altra forma…un altro colore

ROMINA  Sarà peperuncìn brasilian

NUTO     …no,no…vedi com’è friabbile, si sgratolano con un dito

Pag.8

ROMINA   Anca ul peperuncìn a ‘l sa sfregüja quand l’è sècch    

NUTO     Ma questi si sfregugliano più facilmente…guarda, diventano subito polvere

ROMINA   (prova) Alura bisognerà tridaj cumè pulvar

NUTO      Certo! Sono quelle spezie essicate che qui da noi ci arrivano nei vasetti, come l’origano, la maggiorana, la mentuccia

ROMINA   Come la paprika

NUTO     Brava! Però la paprika è anche lei rossa…indove sono nato io, c’erano dei funghi neri; mio nonno li faceva essiccare al sole,  poi li sbriciolava e li metteva sopra alla carne, al pesce arrosto, nelle verdure…

ROMINA   Ma questi ìnn minga fuung

NUTO     Potrebbero essere…(mostra un carboncino nero) questo sembra un gambo…oppure somiglia  di più ad un ramo…adesso che mi ricordo, ho letto su un libro che in certi paesi caldi, usano far seccare e affumicare delle pianticelle che poi le mettono nelle pietanze…come si chiamavano quelle pianticelle…? Non mi viene in mente…

ROMINA    (annusando) infatti sa seent cumè un prufüm de “affumicato”

NUTO     E’ lo stesso procedimento della scamorza affumicata, dello speck, del prosciutto di Praga

ROMINA    Alura podumm metàll deent nel minestrùn

NUTO      Certo, aiutami a sfregugliarla

ISOLINA   Mo’ tirevàss in là che meti giò la tuvaja (prende tutto l’occorrente dal buffet ed esegue)

ROMINA    (Che ha controllato in cucina) Ul minestrùn l’è già a metà cutüra, dàmm i spezi che verdi la pentula a pressiun e i casci deent

NUTO      Devo ancora finire

ROMINA    Finissi mì, senò tirumm nocc! (rientra in cucina con la cassetta)

NUTO      (che rimane seduto a tavola)Dopo ridammi la cassetta che ci dò una bella lustrata e la mettiamo come soprammobbile

Pag.9

ISOLINA   Già prunt per mangià? Guarda che manca ancamò un quart d’ura minim

NUTO      E non c’è un poco di salame per stuzzicare l’appetito?

ISOLINA   L’è finii a Nataal!… Pö, ga manca anca de “stuzzicare l’appetito”, lassal indua l’è che l’è già fìn tropp…sü, vànn là in pultrona che finissi de mètt giò la tavula (continua ad apparecchiare prendendo dalla cucina posate,bicchieri,piatti ecc.)

NUTO      Stia calma! Signora suocera stia calma che la vita è una sola,né! (lentamente si alza e si accomoda sulla poltrona)

ISOLINA   Bel filosofo! L’è bell sta calmu e fa incazzà i altar

NUTO      Dov’è mia figlia?

ISOLINA   L’è dréé a stüdià ul “game boy”

ROMINA    (rientra mettendo il vino e l’acqua sulla tavola) A ‘l gh’à un profumino quèl minestrùn che l’è una meraviglia…(a Nuto)

Ho già messo il pesce nel forno

NUTO     Con le olive e il pomodoro?

ROMINA   No, dumà cunt un filìn de oli e limùn

SOLANGE  (entra) E’ pronto da mangiare?

ROMINA   Hué! Ta gh’eet de andà a lavurà anca ti? Fra ciinq minüt!

(ritorna in cucina)

SOLANGE  Ciao papi! (Gli da un bacio)

NUTO     Ecco il bastone della mia vecchiaia

ISOLINA  Inscì borluff là tütt e düü

NUTO     Cià, vieni qui e contami su come è andata la scuola

SOLANGE  (si siede sulle ginocchia) Bene!

NUTO     Cosa avete fatto di bello?

SOLANGE  Niente!

ISOLINA  Ecu perché l’è andada ben!    

NUTO     Ma non fate mai niente in quella scuola?

Pag.10

SOLANGE  C’erano quattro ore buche perché i professori erano in assemblea

NUTO     Poi ci si lamenta che tutto va a catafascio! Un giorno ci sta l’assemblea, un altro lo sciopero dei bidelli, un altro che non vanno i caloriferi, un altro che ci stanno le elezioni…tutti mangiapane a tradimento! Se stassi io al governo…

ISOLINA  Ga mancaria anca quèla! Inscì ga demm ul culp de grazia!

NUTO     La tua nonna c’ha sempre la voglia di provocare,eh?

SOLANGE  E tu non darle retta, anche con me ha sempre da dire

ISOLINA  Talis patris, talis figlis!

NUTO     Hai sentito? Sa pure il tedesco

ISOLINA  E pö, a ‘l gh’à anca ul curagg de veend i libar

SOLANGE  Papi, mi compri il motorino?

NUTO     Il motorino?! E che c’entra il motorino, adesso?

SOLANGE  Tutte le mie amiche ce l’hanno per andare a scuola

NUTO     Ma se la scuola sta a trecento metri!

SOLANGE  Sì, ma io arrivo sempre in ritardo

ISOLINA  Svegliàss prima!

NUTO     Il motorino costa tanti soldi e, sai che stiamo pagando ancora le rate della macchina

ISOLINA  Béla carèta!

NUTO    La vuole smettere di cacciare sempre il becco dappertutto!

ISOLINA  Mì!? U’ dii nagòtt!

NUTO     (a Solange) E quando ho finito di pagare la macchina ti compro il motorino. Però, devi essere promossa

SOLANGE   Promesso!

NUTO      Brava! E poi studierai tanto e tanto che diventerai dottoressa

SOLANGE    Io voglio studiare da cantante

Pag.11

ISOLINA    (a parte) stèss cervèll del so pà!

NUTO       Macché cantante! Tu devi prendere la laura e tutti ti dovranno chiamare o dottoressa,o avvocata,o ingegnera. Non devi stare ignorante come la tua nonna

ISOLINA    L’à parlaa Dante Alighieri! Che ‘l sa nanca mètt in cruus do paròll de italiàn

NUTO      tu non ascoltare la nonna “insulina” che parla solo per dispetto

ISOLINA   Ti, sfaciaa, guarda cume ta parlat, né!

ROMINA  (entra) Tutti a tavola! Ul minestrùn l’è pruunt

NUTO      Finalmente! C’ho una fame da lupo (tutti prendono posto)

SOLANGE   A me il minestrone non piace

ROMINA    (dopo aver servito il minestrone si accomoda) Il minestrone va mangiato perché fa bene e dopo c’è il pesce

SOLANGE   Il pesce!? A me non piace!

ROMINA    Mangia, mangia che ta seet lì magra cumè un picch!

NUTO      Mmmmh…che profumo! C’hai messo tutte le spezie?

ROMINA    Tutte

NUTO      Speriamo che non sia troppo forte

ROMINA    L’ho assaggiato e l’è perfètt. A ‘l gh’à un savuur stèss a quii piatt che mangium al risturaant cinees

NUTO      Già, la Cina è vicina al Brasile

SOLANGE   Io il minestrone non lo mangio

ROMINA    Ti invece lo mangi! E,se l’è tropp brudüüs ta ga casciat deent un tòcch de pàn

NUTO      E’ proprio saporito…anche se io avrei preferito un bel piatto di spaghetti

SOLANGE   Ecco, io voglio la pasta!

ROMINA    Mangia e taas!

Pag.12

NUTO      Ed ora, cari congiunti, che siamo riuniti alla mensa vi devo annunciare una grande notizia

SOLANGE   Quale?

NUTO      Una nuova opportunità di lavoro

ROMINA    Saria propi una bela nutizia se ta truvassat un lavurà e mandà al diavul i enciclupedii

NUTO      Eh, no! I libri restano sempre la base e, quest’altra occasione,sarà un ulteriore impeegno professionale

ROMINA    E cussè ‘l sarja?

NUTO      L’attore!

ROMINA    Cussè?!

NUTO      L’attore

ROMINA    Tiran pü scià de gabull

NUTO      In città una troupe televisiva sta facendo dei provini perché devono girare una telenovela tutta ambientata qui. Per le parti principali arrivano attori da Roma, ma per le parti meno importanti e per le comparse stanno cercando gente in loco

ISOLINA   Altar che “locco”!

ROMINA    Pitost de pensà a truvàss un post seri a ta veet sempar a tirà scià robb de barlafüüs…quii scemaat lì, lassai per i fiulòtt minga ai padar de famiglia

NUTO      Ma appunto che vanno tutti i giovani mi hanno detto che sono richieste persone della mia età e sono anche più pagati

SOLANGE     che bello! Diventerai attore

ISOLINA   ‘l ga porterà via ul post al Marlon Brando

NUTO      Certo, Solange. E se poi scoprono le mie doti artistiche, mi chiameranno a fare i film e farò cose sempre più importanti. Io c’ho sempre avuto l’attitudine di recitare

ISOLINA    L’è dree andàmm giò de traveers anca ul minestrùn

ROMINA     (a Nuto) Mucàla de dì scemaat e mètt ul cò a post

ISOLINA    Robb de ciood!

Pag.13

NUTO       Domani vado a fare il provino e vedrai se non mi prendono.Io, già quando c’avevo sei anni stavo sul palcoscenico…mi avevano fatto fare la pecorella in una commedia di…di..non mi ricordo di chi ma ricordo ancora come se fosse adesso le mia battute:”No padrone, non è questo il sentiero! Questo porta alla casa del lupo” e tutti applaudivano

ISOLINA  L’era ul teatar del Cuttelengu! Mi resisti pü a sentì certi robb (si alza e porta in cucina le fondine)

NUTO      Ed un giorno anche lei mi cercherà un autografo

ISOLINA   (dalla cucina) Su una bela cambiaal

ROMINA    La gh’à resun, ta disat una scemada dopu l’altra. Vuu a tö ul pèss (anche lei va in cucina)

SOLANGE   Papà vengo anch’io a fare il provino

NUTO      Tu devi pensare a studiare

SOLANGE   Io voglio fare l’attrice

NUTO      Prima devi crescer, studiare e poi potrai fare l’attrice

ROMINA    (rientra con la teglia del pesce) Tira minga in aria anca ‘sta chì, che l’è già un’oca asséé

ISOLINA   (mettendo in tavola i piatti) Mangièmm ul pess che l’è mej

SOLANGE   Io il pesce non lo mangio, fa schifo!

ROMINA    Mangiane un po’, è buonissimo. C’ho messo anche qui un po’ di quelle spezie del Brasile

SOLANGE   Del Brasile?! A proposito del Brasile, l’avete presa la lettera?

ROMINA    Che lettera?

SOLANGE   Ieri pomeriggio, quando la nonna era andata dal dottore, è arrivato un postino e mi ha fatto firmare per ritirare una raccomandata  che arrivava dal Brasile

ROMINA    Ieer!? E ta ‘l disat adèss!

SOLANGE   Mi sono dimenticata di dirvelo

ROMINA    E indua l’è ‘sta letera?

Pag.14

ISOLINA   Ta gh’eet propi una crapa de büsciun!

SOLANGE   Ma l’ho lasciata qui

ROMINA    Qui dove?

SOLANGE   Non mi ricordo.Quando ho ritirato la lettera suonava il telefono e sono corsa a rispondere. Era la Moira, abbiamo cominciato a parlare e mi sono dimenticata della lettera

ROMINA    (cercando la lettera nel buffet o tra le riviste) Sempar la crapa nelle nuvole! E adèss, indua l’è?

NUTO      E stai calma,non l’avrà mica mangiata.Se stava in casa, sarà ancora in casa

ROMINA    Vai a cercarla nella tua camera

SOLANGE   Va bene (esce)

ISOLINA   Mi capissi minga indua gh’ànn ul cò ‘sti fiöö

ROMINA    Senz’altar sarà una letera del ziu Giüli

ISOLINA   Dopu dees ànn a ‘l sa fa viif anca lüü

NUTO      Sono già dieci anni che non scrive?

ISOLINA   E sì! Ul teemp a‘l passa. L’ültima volta che l’à scrivüü l’è quand l’ànn uperaa de prostata

SOLANGE   (entra con la lettera) Eccola, eccola qui!L’avevo messa sul ripiano del giradischi, poi ho ascoltato un po’ di musica e le ho messo sopra le copertine e così non l’ho più vista

ROMINA    Fa minga sü un rumaanz.Damala scià

SOLANGE   Beh, io ritorno in camera (consegna la lettera ed esce)

ROMINA    (apre la lettera e la porge a Isolina) Tò, lengela ti

ISOLINA   Gh’ù minga i ugiaa, lengela ti

ROMINA    (legge) Gentile signora,…

ISOLINA   “gentile signora”? Alura l’è minga lüü che ‘l scriif

ROMINA    Già, chì gh’è l’intestaziun del “dottor Pedro Gonzales”

NUTO      Sarà il fratello di “Speedy Gonzales”

Pag.15

ISOLINA   Sü, lengela

ROMINA    Scrivo questa lettera per comunicarle la triste notizia…

ISOLINA   Triste notizia? Cussè che gh’è sucedüü

ROMINA    Della…della morte di suo fratello Giulio…

ISOLINA   Del me fradèll?

ROMINA    Già!

ISOLINA   L’è moort?

ROMINA    Dice così

ISOLINA   Oh, poor fiöö…inscì giuvìn…l’è moort…poor Giüli…che Diu ga l’abbia in gloria

NUTO      Ma se ci ha sempre detto che era un disgraziato! Mo’ è pure Santo

ISOLINA   L’è sempar ul me fradèll

NUTO      Sono quarant’anni che non lo vede e ci raccontava che ci ha venduto anche il suo corredo

ISOLINA   E’ sempre sangue del mio sangue

NUTO      Va avanti a leggere che magari ci ha lasciato un’eredità

ISOLINA   Lüü a ‘l pensa dumà ai danéé

NUTO      Servono sempre per lasciare un buon ricordo

ISOLINA   Van a guadagnaj, minga sperà sui disgrazi di altar!

ROMINA    Efetivameent chì parlan de eredità

NUTO      Avanti, vai avanti

ROMINA    …suo fratello è caduto da un albero mentre raccoglieva fichi ed ha sbattuto la testa

ISOLINA   Che mort stüpida

NUTO      E più stupido lui che va a raccattare i fichi sulla pianta alla sua età

ROMINA    …e nelle sue ultime volontà ha pensato a lei ed a sua figlia che non ha mai conosciuto…

Pag.16

NUTO      Speriamo che il pensiero sia sostanzioso e tintinnante

ISOLINA   Che bravu fiöö…

ROMINA    …lasciandovi una parte sostanziosa dei suoi bene.Nella sua condizione di scapolo, i suoi averi saranno divisi,oltreché a voi, anche ai collaboratori della sua azienda agricola…

ISOLINA   A ‘l gh’aveva anca i collaboratori; alura l’è vera che l’à faa furtüna

ROMINA    …ed alla dama di compagnia con la quale ha condiviso la sua vita…

NUTO      Quella ci mangia fuori tutto

ROMINA    …io, in qualità di notaio e curatore dei suoi beni, sono incaricato di verificare le sue ultime volontà

ISOLINA   Che volontà?

ROMINA    …infatti, affinché la vostra quota di eredità sia accordata,voi dovrete soddisfare l’ultimo desiderio del compianto

Nel riportare il suo corpo nella casa dove ha vissuto la sua infanzia e adolescenza…

ISOLINA   Il corpo nella casa!? Ma la casa indua stava l’è ‘sta chì!

NUTO      Mò ci dobbiamo tenere il morto in casa?

ROMINA    …ha desiderato per tanto tempo ritornare in Italia ma, non avendolo fatto da vivo, ha desiderato compiere questo atto da defunto…

NUTO      E come fanno i morti a desiderare?

ROMINA    Quindi, per accedere ufficialmente ai beni del vostro caro congiunto dovrete ospitare i suoi resti nella vostra casa fino all’esistenza in vita della sorella Isolina

NUTO      Speriamo per poco, allora!

ISOLINA   (facendo scongiuri) Tiè, menagramm!

ROMINA    …e dei suoi diretti discendenti. I resti, ossia le ceneri del vostro caro parente, saranno spedite insieme alla presente lettera in una cass…in una cassetta…(sguardi atterriti)

NUTO      Una cassetta!?

Pag.17

ISOLINA   Cumè, una cassetta!?

ROMINA    …una cassetta con inciso il simbolo della fattoria…una capra

NUTO      Una capra!?Ma allora è quella…

ROMINA    Cunt i ceneri del ziu Giüli

 

NUTO      Enoi…noi…l’abbiamo…

ISOLINA   Disgraziaaa1 M’ì faa mangià ul me fradèll!

ROMINA    Gh’èmm mangiaa ul ziu…

ISOLINA   Pora mì…adèss cussè che femm?

ROMINA    Andèmm a fa la lavanda gastrica

NUTO      Perché, state male?

ROMINA    (ironica) Stuu propi ben!

NUTO      Se non si sentono dolori, tutto passa…tutto passa per via naturale

ISOLINA   Vardee che fin l’à faa quel poru fiöö

ROMINA    Cussè che gh’à saltaa in meent de mangià quela roba!

ISOLINA   (rivolta a Nuto) E quell lì che ‘l faseva l’intendituur! “sano spezie affumicate”, “mio nonno sfregugliava i funghi”

NUTO      Mò, la colpa è mia?

ROMINA    Sarà mej a cuntagala sü a nessün prima che ga mandan in manicomi tütt

ISOLINA   Roba de sprufundàss

NUTO      Che “sprufundàss” e “sprufundàss”! Ormai è fatta. Ci beviamo un bel grappino per aiutare la digestione e chi s’è visto, s’è visto!

ISOLINA    Chi gh’à minga vergogna tütt ul muund l’è so

ROMINA     (continuando la lettura)…il vostro congiunto ha specificato nelle sue volontà che, se il suo desiderio non sarà esaudito, oltreché bloccare i beni ereditati, la maledizione si abbatterà nella sua casa natìa ed ogni disgrazia si abbatterà su chi ci abiterà

Pag.18

NUTO      Ci mancava anche la maledizione

ISOLINA   Per quell la malediziùn la gh’era già in sta cà (rivolta a Nuto) da quand ta seet ‘rivaa tì

ROMINA    E adèss, cumè che femm a mètt i ceneri se gh’ìnn pü?

NUTO      Ci mettiamo la cassetta senza le ceneri

ROMINA    (continua a leggere)…io stesso ho incaricato un mio collega corrispondente italiano affinché controlli le ultime volontà del grande, stimatissimo ed indimenticabile signor Giulio

NUTO      Pure il collega italiano! Beh, fa niente, mettiamo altre ceneri. Quello che ne sa se sono dello zio o di qualche pianta o di gallina?

ROMINA    La scendra de legn e di besti l’è diversa da quela ümana

NUTO      Andrò di notte al cimitero a rubare un cadavere e lo bruceremo

ISOLINA    Sì, nel furnu dela cüsina! Dì minga scemaat che ta n’eet dìì già assèè

NUTO       Allora andrò al forno crematorio, darò la mancia ad un becchino e mi farò dare un paio di chili di ceneri di qualche morto

ROMINA     Ma anche se truvassum altar ceneri, podumm inganà ul nutaar ma minga ul ziu Giüli

NUTO       Ma se è morto!

ROMINA     E l’è propi perché l’è moort. I moort vedan tütt e se ‘l veed che i so rest ìnn minga deent nela cassetta e nela sua cà, a ‘l ga manda la malediziun

ISOLINA    L’è vera. E l’è sempar staa vendicatiif

ROMINA     Mò, cussè che fèmm? Mi gh’ù pagüra!

NUTO       Non cominciamo a fare le tragedie; state calme e tutto si risolverà

ISOLINA    Ma paar che ma faga maa la gamba…la senti düra…infurmigada

NUTO       E facci quattro salti, no!

ISOLINA    Che maa! La se indürìss…

Pag.19

ROMINA     Fa vedè…(la massaggia mentre Isolina si lamenta dolorante.Improvvisamente compie un movimento brusco che fa perdere l’equilibrio a Romina la quale cade facendosi male al polso)sta atenta!!Ahi, che maa… ma summ slugada ul puuls

ISOLINA   L’è la malediziun

NUTO      Non fate sceneggiate che è peggio! Sono tutte stupidaggini che vi mettete in mente

ISOLINA   Pröva ti stuu duluur e pö vedùmm

NUTO      Con più ci pensate con più la rogna vi viene addosso (si spegne improvvisamente la luce)Che succede!?

ISOLINA   Chi l’à smurzaa la lüüs?

ROMINA    Pizzéé che mì gh’ù pagüra

NUTO      State calme che vado ad alzare l’interruttore

SOLANGE   (entra) Mamma, non c’è la luce, ho paura

ROMINA    Stai buona che adesso l’accendiamo…

NUTO      Fermi!Non muovetevi

ISOLINA   Ma manca ul fiaa

SOLANGE   (in un crescente piagnucolìo accomunata alla mamma ed alla nonna) Ho paura…mamma…papà

ROMINA    Summ chì

ISOLINA   Indua?

SOLANGE   Dove, nonna?

ROMINA    Sta ferma mama!

NUTO      State fermi, ho detto! (grande trambusto. La nonna cade) Cos’è?

ROMINA    Maaama!

SOLANGE   Nonna!

ISOLINA   (lamentandosi) Disgraziaa! Ma summ rota ul brasc…ciamèè la croce rossa…(nel trambusto generale si chiude il sipario)

FINE PRIMO ATTO

                                                           pag.20

SECONDO ATTO

Medesima scena del primo atto. In un angolo di fondo, su una struttura approntata a mo’ d’altare con esagerati fiori di plastica,luci, crocefissi e candele sta l’urna funeraria.Nuto ne sta ultimando l’addobbo.

NUTO      Ecco, così anche tu sei a posto! Un altare così, neanche San Gennaro lo tiene

ISOLINA   (entra acciaccata con una vistosa fasciatura al braccio che tiene in un foulard legato al collo) Ohi,ohi, pora mì! Ma paar che m’abbian metüü in un sacch e m’abbian daa giò una masnada de randelaat

NUTO    Ce l’avevo detto di stare ferma…se ti stava seduta non capitava niente

ISOLINA  Taas, taas, che per colpa tua gh’èmm in cà la malediziun

NUTO     Macché malediziün!La maledizione uno se la tira addosso. Basta non pensarci

ISOLINA  Già, mì ma spachi ul brasc e ga pensi minga

NUTO     Che spaccato e spaccato! E’ solo slogato

ISOLINA  Peggio! A ‘l fa püssee maa…l’ù sempar dii che l’era vendicatiif

NUTO     Ce l’ho già detto. Sono tutte fesserie che ci mettiamo in testa

ISOLINA  Ah,sì! E alura, l’altra sira. Dopu che gh’èmm mangiaa…disi…mangiaa…

NUTO      Eh! Mangiato…

ISOLINA   Vööri dì, dopu quell che gh’èmm mangiaa…te capii?

NUTO      Eh! Le ceneri

ISOLINA   Ecu, famm minga pensà ancamò…vurevi dì, cosa è successo?

NUTO      Cosa è successo? Niente

ISOLINA   Come niente!? Gh’è andaa via la lüüs

Pag.21

NUTO      Un guasto della centrale

ISOLINA  No, non dalla centrale!Gh’è saltà ul cuntör del nòss apartameent..senza alcuna ragione

NUTO      Sarà stato sovraccarico

ISOLINA   Alura a ‘l duvaria saltà tütt i sììr

NUTO      E allora è stato il fantasma a spegnerlo

ISOLINA   E poi?

NUTO      Poi, che cosa?

ISOLINA   Mì summ burlada giò e ma summ ruvinada ul brasc

NUTO      Doveva starsene seduta

ISOLINA   E poi? La Solange è stata male tutta notte

NUTO      Con quello che ha mangiato, altro che stare male

ISOLINA      A pruposit, non c’avrai detto che abbiamo mangaito le cose

NUTO      Le ceneri?Ci mancherebbe, così va a raccontarlo a tutta la città

ISOLINA   Anzi, non dirci nemmeno che è morto lo zio, l’è mej che la sappia nagòtt

NUTO      Sarò una tomba!

ISOLINA   Menu maa!E adèss, continuiamo l’elenco

NUTO      Di che cosa?

ISOLINA   Delle disgrazie. La stessa sira ta seet andaa a giügà a poker. Hai vinto?

NUTO      Beh…no…ho perso un cinquantamila

ISOLINA  Complimenti! E ta l’ét vendüda l’enciclopedia del cacciatore?

NUTO      Veramente…ha detto che cua moglie ha comprato la pelliccia di opossum a rate e…e non…

ISOLINA   …e ‘l t’à lassaa l’enciclüpedia süll göbb

pag.22

NUTO      Ma non è detto…

ISOLINA   Non è detto, non è detto!Questi sono i fatti, e l’è minga rogna tütt quèll che gh’è capitaa? E ieer matina, quand semm andaa a l’uspedaa per fasà ul brasc, t’e minga sbüsaa anca una goma dela machina?

NUTO     Sono cose che capitano

ISOLINA  E pö, t’ànn minga anca scartaa dal pruvìn per fa la cumparsa?

NUTO     Perché cercavano uno più biondo, meno maschio

ISOLINA  Sì,sì…e la Romina? Stamatina, Quand l’è levada sü per nà in bagn, l’à picaa ul didùn del pè cuntra la gamba del lett che l’à inzùpida

NUTO     Bazzeccole!

ISOLINA  Bazzeccole che, metüü tütt insema fann una disgrazia.L’è inütil fa sü altarìn. Ul me fradèll, la sa che i ceneri gh’ìnn pü e la malediziùn l’è piumbada sü ‘sta cà. Oramai il suo spirito si è impossessato di noi

NUTO     Non mettiamoci in testa scemenzerie

ISOLINA  I fatti! Sono i fatti che parlano, altar che stà chì cunt quii trabicull lì (riferendosi all’altarino)

NUTO     E’ un segno di devozione…di ricordo del caro estinto, che, una volta arrivato il notaio a controllare se tutto è a posto come richiesto dalle volontà dello zio, sbaraccheremo baracca e burattini

ISOLINA   Cusè ceh ta gh’èèt casciaa dent nela casseta

NUTO     Per adesso niente, ma oggi al bar ho parlato con Riccardo il macellaro e gli ho detto di tenermi un po’ di ossi per il cane

ISOLINA  Che can?

NUTO     Macché cane? Ho inventato il cane per farmi dare gli ossi, poi li porto alla cava dove non ci sta nessuno, faccio un bel falò e porto a casa le ceneri

ISOLINA   E inscì femm l’altaar per i òs de vidèll e de maanz

NUTO      Bisognerà arrangiarsi in qualche maniera

SOLANGE   (entra zoppicante e lamentosa) Hi, che male!

Pag.23

NUTO      Che hai fatto?

SOLANGE   Il ginocchio…che male!

ISOLINA   (aiutandola a sedere sulla poltrona insieme a Nuto)Cussè che t’è capitaa?

SOLANGE    Sono caduta in un tombino

NUTO       E come hai fatto?

ISOLINA    Guarda chì che spelada

SOLANGE    Stavo venendo a casa con le mie amiche e ho messo un piede su un tombino traballante che è schizzato via e ci sono entrata con tutta la gamba

ISOLINA    Lassum andà a tö una binda (va in cucina)

NUTO       Ma non  hai visto che  c’era il coperchio traballante?

SOLANGE    Stavo parlando

NUTO       E con tutte le tue amiche, proprio te ci vai a cascare dentro? Cammini sempre come un’oca e non guardi dove metti i piedi

ISOLINA    (rientrando con benda, alcool e cotone) C’entra nagòtt, l’ochetta. Stavolta l’è la meldiziùn

NUTO       Non ricominciamo, né!

SOLANGE    Che maledizione?

ISOLINA    Nagòtt, nagòtt! Cià, famm vedè ‘stu ginöcc

SOLANGE    (piagnucolante) No, l’alcool, no!

ISOLINA    Fa minga scenaat. Bisögna disinfetà la ferida che l’è piena de tera

SOLANGE    (c.s.) l’alcool brucia, mi fa male… non lo voglio

ISOLINA    Sta ferma, lassa fa de mì…

SOLANGE    No, non voglio

ISOLINA    (la disinfetta mentre Nuto la tiene ferma)Ecco...brava…

SOLANGE    (urla a dismisur

a)Che male…brucia!…

pag.24

NUTO       Ecco, tutto finito

ISOLINA   Tegn sü ‘l bumbaas sül ginöcc che meti la binda (esegue)

SOLANGE   Che male, come brucia!

NUTO      Un’altra volta stai attenta a dove metti i pè

SOLANGE   Che colpa ne ho io se era trabballante?

NUTO      Non si cammina mai né sulle tombe, né sui tombini

ISOLINA   Tta colpa de quèll là (indica l’altarino)

NUTO    Mò sta attenta che lo zio Giulio viene anche a spostare i tombini

SOLANGE   Cosa c’entra lo zio Giulio  se è morto in Brasile?

ISOLINA   Chi te l’à dìì?

SOLANGE   Papà

ISOLINA   Per furtüna ‘l duveva vèss cume una tumba

NUTO      C’ho dovuto spiegare tutto per l’altarino

SOLANGE   E mi ha detto anche che arriverà l’eredità e mi comprerà il motorino

ISOLINA   (severa e preoccupata) Cussè che ta gh’èèt cüntaa sü?

NUTO      Niente, solo questo

ISOLINA   Solo?

SOLANGE   Perché, cosa c’è d’altro?

ISOLINA   Niente, niente. Tu non sai niente e non dire niente

SOLANGE   Cosa sono tutti questi misteri?

ISOLINA   Anzi, per un po’ di tempo non portare neanche le amiche qui in casa

SOLANGE   Perchè?

ISOLINA   Perché ta ‘l disi mì! E non dire niente, neanche dell’altarino

Pag.25

SOLANGE  A proposito dell’altarino, il papi ha detto che quell’altarino era per aggraziarsi i buoni auspici dello zio

NUTO     Certo! Perché?                                    

SOLANGE  Perché oggi è stata una giornata nera

ISOLINA  Cussè che t’è capitaa?

SOLANGE  Stamattina a scuola mi hanno interrogata in geografia, in tecnica e in matematica

NUTO     E allora?

SOALNGE  Non ero preparata

ISOLINA  Duvevat preparass

SOLANGE  Erano interrogazioni non previste. Hanno sorteggiato i nomi e sono uscita sempre io

NUTO      Tutte le tre volte?

SOLANGE   Già!

ISOLINA   L’è sempar lüü

SOLANGE   E poi sono andata al gabinetto, mi si è inceppata la chiave e non riuscivo ad uscire

NUTO      E che hai fatto?

SOLANGE   Mi sono messa ad urlare finchè non sono arrivati i bidelli ad hanno scassato la serratura

NUTO      Che scuola sgarruppata

SOLANGE   E adesso mi hanno detto che devo pagare la serratura

NUTO      Come? C’hanno le porte che si bloccano e le fanno pagare agli studenti?

ISOLINA   (riferendosi allo zio) L’è sempar lüü

ROMINA    (entra con due borse colme d’acquisti al supermercato) Dèmm una man

NUTO      (l’aiuta a prendere le borse per posarle su tavolo e gli si rompe il manico di plastica)Accidenti!

ROMINA    Ta seet propi bon de fa nagòtt

Pag.26

ISOLINA   Vardéé che burdèll (tutti aiutano a raccogliere la merce sparsa per terra)

NUTO      Fanno le borse con la saliva

ROMINA    (vedendo Solange con la fasciatura) Cussè che l’à faa, la tusa?

NUTO      Ha incespicato e ha graffiato il ginocchio

ISOLINA   E pö, l’à spacaa la seradüra del cèss dela scöla e la gh’à de pagàll

ROMINA    Che giurnada!

ISOLINA   E l’è minga finida! L’è stada interugada in trii materi e la saveva nagòtt

ROMINA    Tütt incöö? Chì la sa mètt propi brüta

ISOLINA   Altar che brüta, l’è tragica

ROMINA    (a Solange) Ti, hai fatto i compiti per domani?

SOLANGE   Non ancora

ROMINA    Cosa aspetti? Vai nella tua camera a studiare

SOLANGE   Va bene (esce zoppicando)

ROMINA    (appena uscita la figlia, si esprime con toni estremamente  preoccupati) Geent, mì gh’ù pagüra!

NUTO      Di che cosa?

ROMINA    Ma non vedi cosa succede? Da l’altra sira và tütt stoort

ISOLINA   L’è quèll che disi ancamì

NUTO      Sono tute fantasie che ci mettiamo in testa

ROMINA    Tütt i disgrazi che ga capitan, ìnn minga fantasii

ISOLINA   E sèmm dumà a l’inizi

NUTO      Per qualche contrattempo, non dobbiamo lasciarci prendere dal panico, è l’auto…l’auto-suggestione

ROMINA   Contrattempo!? Autosuggestione!? E cumè che ta ‘l ciamat ul fatto che tra un mees metan la mia dita in cassa integraziùn

ISOLINA  Cussè!?                                          pag.2

NUTO     In cassa integrazione?

ROMINA  Già! Incöö, in magazzin, gh’è rivaa ul rapresentaant di sindacati e l’à dii che la sa mett maa. I aziunisti de magiuranza

vöran cuncentrà l’atività in Germania e serà sü chì

ISOLINA  Ga mancaria anca questa

NUTO     E vuol dire che rimarrai senza lavoro?

ISOLINA  Sarà la volta bona che ta nareet tì a lavurà

NUTO     Già, e con questa sfortuna, chi trova il lavoro

ISOLINA  Per quèll ti ta seet sempar staa sfurtünaa

NUTO     Ma c’è sempre l’eredità che potrebbe salvare capra e cavoli

ISOLINA   Fa minga i cüünt senza l’òst…magari l’eredità l’è un tuchèll de tera in Brasil nanca asséé per fa l’oort

ROMINA    E poö l’è minga finida…

ISOLINA   Cussè che gh’è ancamò?

ROMINA    Anca se l’è nagòtt in cunfruunt al lavurà, al supermercaa me n’è capitada vüna bèla…seri dree a vegnì fö dala cassa

NUTO     Che cassa?

ROMINA   Indua sa paga,no! E intaant che metevi deent la spesa in di bursi, drììììn! Gh’è sunaa l’allarme e sa pizzan i lüüs.Che stremizi! Tütt che ma guardavan

NUTO     Che hai fatto?

ROMINA   Niente. La cassiera mi dice:”si fermi un momento” e pö, la ferma anca vüna che l’era dree de mì. Riva vünn tütt vestii de negar che ‘l ga porta in un ufizi

NUTO     E allora?

ROMINA   Che figüra!Tüta la geent che la ma guardava, vurevi sprufundà, gh’era anca la parüchèra indua vuu ogni taant a fa i cavej…e mì dumand:”dove andiamo, io non c’ho niente”…”un semplice controllo”, ma rispundan…e intaant, quèla che ànn fermaa insema a mì l’à incuminciaa a vusà:”Voi non potete!Io chiamo l’avvocato”.L’à faa un casòtt che anca chi a s’era incurgiüü de nagòtt, ìnn rivaa lì a vede cussè che sücedeva…gh’ànn purtaa in un ufizi cumè delinqueent…ma vegniva de piaang.              Pag.28

ISOLINA    pora, tusa, vardee che figüra

NUTO       E poi cos’è successo?

ROMINA     M’ànn faa tirà fö tüta la spesa per cuntrulà…pö, da l’altar ufizi, vegn fö vün e ‘l dìss:”tutto a posto.Lei signora può andare, ci scusi ma quell’altra donna che stava dietro lei è uscita con della merce rubata e con l’antifurto” E inscì, m’ànn lassaa ‘ndà…che figüür…e adèss, cussè che la penserà la geent?

ISOLINA    (facendo spola dalla cucina sistemando gli acquisti)Vardee cussè che na capitan

 

NUTO     Su, su, non abbacchiarti, tu non hai fatto niente

ROMINA     Ma la geent la pensa al cuntrari.Quand summ vegnüda fö da l’ufizi, gh’era pü nessün de quii che m’ànn vist a nàdeent, e inscì tütt pensan quèll che vöran

ISOLINA  L’è vera! Chi l’à vist la scena pensan che la sia disunesta

NUTO      Facciamo mettere dalla direzione del supermercato una bella dichiarazione su tutte le casse con tanto di fotografia che sei stata coinvolta per sbaglio in questa faccenda

ISOLINA    Cüntan pü sü

NUTO       Non è giusto che una persona venga condannata senza alcuna colpa solo per l’aparenza e per causa di un’altra

ROMINA     L’è vera

ISOLINA    L’è vera, ma l’è inscì

NUTO       E allora sapete che faccio? Vado al supermercato faccio un casino della malora e, per ripagare alla figuraccia e per non andare dall’avvocato, li obbligo ad assumerla come commessa

ISOLINA    Fatt ciapà tì cumè gurila piutost

ROMINA     E pö, ù ciapaa deent cunt ul carèll e ma summ fada una scurlera in di calzett nööf

ISOLINA    No,no, chi bisögna dacch un taj

NUTO       A che cosa?

ISOLINA    Ma ta vedat minga cussè che ga capita? Se andemm avanti inscì ga crola anca ul cundumini

Pag.29

NUTO       Effettivamente comincio a credere che un po’ di iella ci è caduta addosso                                      

ROMINA     Altroché! Va tütt maa

NUTO       Bisognerà pensare a qualche rimedio…intanto preparate la cena che ci penseremo…(prende il telecomando e cerca d’accendere la televisione)Che c’ha stò coso che non accende la televisione?

ISOLINA    L’è andada fina adèss

NUTO       E mò non va più

ROMINA     Pröva a schiscià ul butùn, sarann scarich i baterii

NUTO       Ma se le ho appena cambiate…(preme i tasti dell’apparecchio)non va proprio…mò, che facciamo stasera?

ISOLINA    Naremm in lett!

ROMINA     Ga mancava anca ul televisuur. Pröva telefunà giò al Marco che magari al vegn süa a dacch un’ugiada…per furtüna l’èmm cumprada de lüü 

NUTO       (va al telefono e compone il numero) Meno male che sta qua sotto.Se non potrà ripararla subito ce ne facciamo portare su una piccola in sostituzione…pronto? C’è il signor Marco?…è ammalato…senta, io c’ho il televisore che non funziona…ah,non può…è un apprendista…e può portarmene uno piccolo?…Non è autorizzato…l’autorizzo io…ah,il principale…e telefonaci…come non vuole essere disturbato…è così che trattate i clienti?…sì,sì…va beh!…a domani…buonanotte! (appende) Scansafatiche!

ISOLINA   (tra se) Sent chi parla!

ROMINA    Cussè che sa po’ fa per scascià sta rogna?

NUTO      Effettivamente questa è una fattucchieria

ROMINA    Cussè che l’è? Sarà una stregoneria, semmai

NUTO      In italiano si dice fattucchieria    e, per togliere questo malocchio, ci vuole un esorcista o un santone

ROMINA    Andremm in Africa a tirà scià un stregùn

NUTO      Non è necessario. Sai quanti maghi ci sono qui? Basta prendere da un giornale o dalla televisione, dove fanno pubblicità, il numero di telefono e chiamarne uno

Pag.3°

ROMINA    Tütt ciarlatan che ta mangian fö una mügia de danee e fann nagòtt.Una volta, vüna che la lavurava cun mì,l’è andada da un mago, ul mago Artù, l’è andada perché ul so marì l’era diventaa “freddino” la diseva.Dopu desènn de sedute a cinquantamila liir a bota, ul marì l’è scapaa cunt la cügnada,lee l’à ciapaa l’esaurimeent e l’è stada licenziada.Pö, dulcis in fundo, a gh’è moort anca ul gatt sota una machina

NUTO    Ammazzalo!Peggio del zio Giüli!(suona il campanello)Chi è?

ISOLINA  Sarà un quaj stregùn che l’à sentii ul riciamm

ROMINA   Vann a verd. (Nuto esegue) Chi sarà a ‘st’ura?

ISOLINA  Speremm che sia minga un’altra rogna

NUTO     (rientra accompagnando Aristide) Prego, s’accomodi

ARISTIDE  Grazie, grazie!

NUTO     (indicando) Ecco, la signora Isolina è lei

ARISTIDE  Oh, cara Isolina,come stai? Quanto tempo…(le porge la mano)

ISOLINA   (ricambia frastornata) mì stuu ben…piacere…

ARISTIDE  Altro che piacere, il piacere è tutto mio! (indicando Romina) e léé, l’è la Romina?

ISOLINA   Già, la Romina

ARISTIDE  (salutandola calorosamente) Cara Romina, come stai?

ROMINA    (pure lei imbarazzata)Ben…ben…

ARISTIDE  Allora tu sei il Nuto?

NUTO      Già, Benvenuto

ARISTIDE  Grazie!

NUTO      Di che?

ARISTIDE  Del “benvenuto”

NUTO      Veramente, Benvenuto sono io

ARISTIDE  E io, no? (ridacchiando stupidamente imitato dai forzati sorrisi dei presenti) E la Solange, dov’è?

ROMINA    (sempre più confusa) E’ di là a studiare         pag.31

ARISTIDE  Che brava, che brava tusa…la diventerà un quajvün

ISOLINA   Ma che ‘l ma scüsa, lüü che ‘l cunoss inscì ben…

ARISTIDE  Cumè, mi dai del “lei”?

ISOLINA   Ma in fin dei cüünt, chi è che ta seet?

ARISTIDE  Mì summ l’Aristide

ISOLINA   L’Aristide chi?

ARISTIDE  Ul fiöö dela Santina

ISOLINA   Santina?

ARISTIDE  La Santina,la tusa del poru Angiùl e dela poora Caterina

ISOLINA   L’Angiul! Ul cüsin del me pà?

ARISTIDE  Propi lüü

ISOLINA   Oh, cara Madona!Vardee cussè che…ma ga sii ancamò?

ARISTIDE  Come vedi…

ISOLINA   L’ultima volta che t’ù vist a ta gh’erat sees o set ànn,al füneraal del tò nonu

ARISTIDE  Eh, sì!Gh’ìnn passaa trentaciinq ànn

NUTO      (indicando la poltrona) Prego, s’accomodi

ARISTIDE   Cumè, summ pareent e ta ma deet del “lui”?

NUTO       Allora siediti

ARISTIDE   Grazie, grazie!

ROMINA     A ‘l beef un cedru?

ARISTIDE   Grazie, grazie!

ISOLINA    Daman un puh anca a mì, che ‘l ma tira un puh sü…(ad Aristide) e la tua mama?

ARISTIDE   Oh, pora dona! L’è cunsciada…l’è ‘ndada via cunt ul cò e gh’emm duvüü metela al Don Guanela, uramai ìnn già trii ànn

ISOLINA   E ta seet spusaa?

ARISTIDE   ceert! Gh’ù tri fiöö; du march e una femina     pag.32

ROMINA    (serve il cedro) Ecco il cedro

ARISTIDE   Grazie, grazie!

NUTO    Ma nonna Isolì,non c’aveva mai detto che aveva dei parenti

ISOLINA  Ma regurdavi nanca pü

ARISTIDE  Mì, invece, va porti sempar del cöör

ISOLINA   Ogni taant ta pudevat anca fass vedè…dopu tanti ànn…

ARISTIDE  Non è mai troppo tardi. (alzando il bicchiere)Salute!

NUTO      Salute!

ISOLINA   Speremm almen in quela!

ROMINA    E dove stai di casa?

ARISTIDE  A Cantü; ù spusaa una brianzöla e lavuri in una fabrica de mobil…ma anca se sii nagòtt de mì, mì ma summ sempar infurmaa de vialtar

ROMINA    Come mai?

ARISTIDE  Perché la mia dona la fa ul tumbùl

ROMINA    Cussè che la fa?

ARISTIDE  Ul tumbul, i pizz de Cantü cunt ul tumbul

ROMINA    Quii che custan l’ira de Diu?

ARISTIDE  Brava! Anzi, un quai dì v’ànn porti vün de regaal e, disevi, léé la sta tütt ul dì a fa pizz cun tre amiis e vuna de quei la gh’à la surela che la fa la bidela a Comm e, guarda caas, propi nela scöla indua la va la Solange

ROMINA    U’ capii

ARISTIDE  Per quest, parla cun vün e parla cun l’altar i ròbb sa sànn. Anca se sa vedumm minga, l’impurtaant l’è save che stii ben

ISOLINA   Per la verità, adess l’è minga tant un mumeent furtünaa

ARISTIDE  A ‘l suu, a ‘l suu!

ISOLINA   Cussè che ta seet?

ARISTIDE  Del poru ziu Giüli

Pag.33

ISOLINA   E chi ta l’à dii?

ARISTIDE  La bidela dela scöla dela Solange

ISOLINA   Bufetuna cumè ‘l so pà

ARISTIDE  Poor ziu Giuli! ma cumè che l’è sucedüü?

ROMINA    L’è burlaa giò da una pianta de fiich e l’è restaa secch

ARISTIDE  quand’è che l’è sucedüü?

ROMINA    Lla setimana passada. L’altreer gh’ìnn rivaa la letera e i so cener

ISOLINA   Già! Le sue ceneri

NUTO      Ed alle sue ceneri abbiamo dato le giuste onoranze e…modestamente quella è la mia creatività (indica l’altarino) come espressamente richiesto dalle sue ultime volontà

ARISTIDE   Ah, che bel baldachìn! E sono già arrivate?

NUTO       Le ceneri?

ARISTIDE   No, le ultime volontà…(s’avvicina all’altarino mentre i presenti rimangono un po’ disorientati)

ROMINA     Per adess, no. Gh’è rivaa dumà una letera che la spiega cumè l’è moort e ul desideri de mett i scendri nella casa indua l’ vivüü l’adolescenza

ARISTIDE   Bell, propi un  bell altarin…bravu Benvenuto

NUTO       Era un mio dovere                             

ARISTIDE   Sa la merita propi, poru ziu

ISOLINA    Ma se ta l’eet mai cunussüü

ARISTIDE   E’ il richiamo del sangue…(prende un fazzoletto e finge un’esagerata commozione) quand a và un pareent, sa perd sempar un quajcòss dei to urigin, dela tua storia, del tò passaa…ta vegnan in meent i tò poori noni, la tua infanzia, la tua giuvantü. La mia mama la ma parlava sempar del ziu Giüli…tütt i so aventüür. L’è cumè se ‘l fùss sempar staa un amiis, un fradèll,un pà…(piange tra gli sguardi interrogativi e basiti dei presenti)

NUTO      Su, adesso non è il caso…

Pag.34

ARISTIDE  Mi esageri minga…summ tropp sensibil…bell! L’è propi un bel altarin…ta ringrazi a nomm del me zia

NUTO      Prego, prego…su, bevi un altro cedrino che ti risollevi

ARISTIDE  Grazie, grazie… (si risiede)anzi, se pudaria avecch un puu de ceneri de purtà a cà come ricordo, ma faria piasè

NUTO      E no! Questo proprio non si può. Le ceneri sono sacre

ARISTIDE  Ma ul ziu, in Brasil, a ‘l gh’aveva famiglia?

ROMINA    Paar de no

ARISTIDE  Menu maa

ROMINA    Perché?

ARISTIDE  Almen gh’è nissün che suffriss

ISOLINA   Già, suffrissum dumà nümm!

ARISTIDE  Ma…ma a ‘l stava ben?

ISOLINA   De salud?

ARISTIDE  Anca…ma, disi…l’à faa furtüna?

ISOLINA   Mi a ‘n suu de nagòtt

ROMINA    A’l faseva ul paisàn

NUTO      Uno che muore mentre cade dalla pianta dove stava mangiando fichi, non può essere altro che un morto di fame

SOLANGE   (entra) E’ pronto da mangiare?

ROMINA    Non ancora

SOLANGE   Sono quasi le sette ed io ho fame

ARISTIDE  Questa sarebbe la Solange?

ISOLINA   Cià, Romina, imbastìss là un quajcòss de mangià

ROMINA    Va ben (va in cucina)

NUTO      Sì, è la nostra bambina

ARISTIDE  (si alza)Che bela tusa

SOLANGE   Chi è?                                   Pag.35

NUTO      E un tuo parente

ARISTIDE  Sono un tuo cugino

SOLANGE   Cugino! Così vecchio?

NUTO      Cosa dici?

ARISTIDE  L’è vera, la gh’à resun…cunfrunt a léé summ propi vecc

SOLANGE   Non sapevo nemmeno d’avere un cugino

ISOLINA   Per quell, nanca mì!

SOLANGE   Allora si mangia o no?

NUTO      Stai calma, la mamma sta preparando.(ad Aristide) Che vuoi? ‘sti ragazzi c’hanno sempre fame

ARISTIDE  La gh’à resun, l’è ura! E l’è ura che vaga anca mì

ISOLINA   (freddamente) Vai di già?

ARISTIDE  Eh, sì! Ma toca nà fina a Cantü…alura, cari parenti, va salüdi.Summ propi cunteent de aveff ritruvaa…cara Isolina…(saluti a soggetto)arrivederci a prest…Nuto…

NUTO      Arrivederci

ISOLINA   Alura salüdum la Santina,ne?

ARISTIDE  Senz’altro…ma la sa regorderà pü

ISOLINA   (chiama) Romina! Vegn a salüdà ul…ul…cumè che ta sa ciamat?

ARISTIDE   Aristide

ISOLINA    L’Aristide che ‘l va

ROMINA     (entra) Vai di già?

ARISTIDE   Sì’ ma sa vedaremm ancamò. Adess che semm truvaa, vegnaruu a fa una visitina ogni taant…anzi, vegnii vialtar a Cantü

ISOLINA    Ta ringrazium ma nümm sa mövumm mai de cà

ARISTIDE   Alura, quand riveran nutizi dal consolato del Brasile sa vedaremm, né? Saluti a tutti e ciau (saluti sempre più forzati a soggetto e Nuto l’accompagna alla porta)

Pag.36

ROMINA     Tè capii?”quand rivan nutizi dal consolato del Brasile”

TERZO ATTO

La famiglia è a tavola ed ha terminato il pranzo.La fasciatura al braccio di Isolina è sostituita da una semplice benda.

NUTO     Buone quelle polpette, erano proprio gustose

SOLANGE  A me non sono piaciute

ISOLINA  Mai nagòtt che ga vada ben a ’sta spitinfia

SOLANGE  C’era troppo aglio e l’aglio fa puzzare l’alito

ROMINA   Ma ‘l fa ben per la pressiun e per tanti malatii brütt

ISOLINA  E ‘ tegn via i verman

SOLANGE  I “verman”! Cosa sono?

ISOLINA  Le ambrotole che vegnan nel stumich

ROMINA   Cussè che ta disat,mama, uramai ga n’è pü de quii robb lì

NUTO     Volete farmi rimettere quello che ho mangiato?

ROMINA   Cià, tiremm sü la tuvaja che incöö ma meti a stirà

NUTO     E non andiamo a fare la spesa?

ROMINA   Cume fuu a nà föra de cà? Summ in malattia e se vegn ul cuntroll ma cascian via prima ancamò dela cassa integraziun

ISOLINA  Ga mancava anca ul fööch de Sant’Antoni

ROMINA   Che maa! Adèss a ‘l cumincia a passà, ma ù faa trii dì d’infernu.Ma pareva che gh’eri de dree una fiama ussidrica

SOLANGE  Io vado dalla Veronica

ROMINA   E i cumpit?

SOLANGE  Oggi ho solo storia

ROMINA   La gh’à mai nagòtt de stüdià e la ciapa sempar quatar

SOLANGE  Non è colpa mia, sono i professori che ce l’hanno con me

ROMINA   Sempar culpa di prufessuur!Se ta seet minga prumossa a ta mandi in fabrica a urlà i fulaard

SOLANGE  Sì, sì, però adesso vado

Pag.38

ROMINA   E quand ta stüdiat la storia?

SOLANGE  Quando torno

ROMINA   E quando torni?

SOLANGE  Torno presto

ROMINA   No, ta stüdiat adess e pö ta veet dala Veronica

SOLANGE(piagnucolosa)Ma siamo d’accordo di trovarci nel pomeriggio

ROMINA   E ci vai più tardi, dopo che hai studiato

SOLANGE  (c.s.)Devi sempre rovinarmi i programmi...

NUTO     Su,lasciala andare.Studiare prima o dopo è la stessa cosa

ROMINA   Ecu l’avucatt del diavul.Ga tegn sempar la corda

NUTO     E’ giovane, non si può proibirle sempre tutto

ROMINA   Ma se la fa sempar quell che la vöör

NUTO     (a Solange)Adesso vai pure, ma poi devi studiare perché quando torno io ti interrogo

ISOLINA  Alura sèmm a post!

SOLANGE  Certo, grazie papi, allora io vado

NUTO     Un paio d’orette solo, però

SOLANGE  Fidati! Ciao (esce)

ROMINA   Ga l’à sempar vinta!Vann avanti inscì e ta vedareet cume la vegn sü. (squilla il telefono) van là a sentì chi l’è (iniziacon Isolina a sparecchiare la tovaglia)

NUTO     Pronto?…sì…ah!..sì,certo…siamo in casa…d’accordo…a più tardi (appende)

ROMINA   Chi l’era?

NUTO     E’ giunto il momento!

ROMINA   Che momento?

NUTO     Finalmente è arrivato il notaio

ROMINA   L’era ul nutaar?

Pag.39

NUTO     Sì, ha detto che gli è arrivato il mandato dal Brasile per controllare le ultime volontà del nostro congiunto

ROMINA    L’era ura.Almen podumm sbaracà quell trbicul de altarìn. E quand a ‘l riva?

NUTO     Tra pochi minuti.ha detto che c’ha l’ufficio in via Garibaldi, qui vicino

ISOLINA    Alura sarà mej che vaga a metùmm un puu a post (esce)

ROMINA     La cassetta è a posto?

NUTO      Tutto a posto! C’ho messo dentro tanti begli ossicini bruciacchiati che sembrano proprio quelli dello zio

ROMINA    Ta seet andaa ala cava a brüsai?

NUTO      No, c’ho avuto unidea brillante.Mi sono fatto prestare dal Piero, quello che sta al primo piano, il suo barbe-cue, sono andato dietro ai garage e ho fatto una bella grigliata mischiando la carbonella con gli ossi che mi ha dato Riccardo il macellaro

ROMINA    E no  ti ha visto nessuno?

NUTO      Veramente, quando c’era il fumo, è arrivata subito quella ficcanaso dell’Assunta:”ma cosa fa,Nuto?”…”faccio una grigliata” rispondo io e lei:”qui, dietro ai garage?”…”perché, è proibito?”dico io e lei:”no, ma sarebbe più comodo sul terrazzo”. “e a me piace dietro ai garage”rispondo un poco seccato ma lei continua:”E la carne, dov’è la carne?”…”la porto quando è pronta la brace” e lei, ancora:”ma dopo si raffredda la carbonella”…alla fine, un po’ incazzato, c’ho detto:”cara signora Assunta, posso fare quello che c’ho voglia,io?Lei faccia gli affari suoi e io faccio le grigliate mie!” E lei:”Che permalüüs, sa po’ dicch nagòtt!” e se n’è andata

ROMINA   Te faa ben! Quela menalengua e ciciaruna lì!Adess la savarà tütt ul riun che te faa ul barbe-cue de dree ai garage

NUTO    E chi ‘sse ne frega!L’importante è che la missione sia compiuta.Tra poco arriverà il notaio, vedrà gli onori tributati allo zio con le relative ossa, ci dirà le disposizioni per l’eredità e tutto sarà finito

ROMINA   Intaant la rogna l’è minga passada; ul fööch de Sant’Antoni, due multe per divieto di sosta che te ciapaa, la pensiun dela nona che la riva minga per “disguidi burocratici” e…

NUTO    …e basta! Non capisci che più ci pensi, più le disgrazie ci vengono addosso?Vedrai che quando arriveranno i soldi dell’eredità scacceremo anche le rogne                   pag.40

ROMINA   Se la riva! Cunt tütt ‘sti malediziun gh’è de aspetass de tütt. Già gh’ìnn saltaa fö trii famigli de pareent, quell de Cantü, quii de Züriigh e quèll che l’à telefunaa a presentass cumè ul cüsìn del pronipote dela surela de l’Angiül

NUTO    Roba da matti!Ma non c’è problema, l’unica erede diretta e la tua mamma

ROMINA  Sì, ma se l’è minga specificaa ben nel testameent, anca i altar pareent gh’ànn diritto a una percentüaal

ISOLINA  (entra) Lassa che vegnan a cercà un quajcòss che ta vedat! I fuu scapà a randelaat, qui parassiti

NUTO    Con tutte le tribulazioni che stiamo patendo ci mancherebbe anche questa.Ma ce lo dico io al notaro che questi pusillanimi non si sono mai visti e sono saltati fuori solo nel momento del bisogno

ROMINA     Lassa sta ul can che ‘l dorma.Magari a ‘l sa nagòtt e ‘ndemm nümm a dicch che gh’ìnn altar pareent

ISOLINA    Macchè pareent e pareent! Inn parent del decimo grado e podan pretend nagòtt

ROMINA   E pö, ul ziu,per ul nutaar, l’à vurüü vegnì chì, in ca sua, l’ünich post indua ‘l pudeva truvà il suo calore famigliare, i suoi ricordi, indua gh’ìnn pareent che ga vöran ben

ISOLINA  Ga vurevum inscì ben che l’èmm mangiaa

NUTO     Lasciatemi accendere le candele (esegue)…ma certo che un monumento funebre senza fotografia non sta bene

ROMINA   Indua nèmm a tö la futugrafia?

ISOLINA  Ma nanca mandaa una futugrafia in quarant’ann che l’è staa via

NUTO     Nella sua stanza non ce ne sta una con tutta la famiglia?

ISOLINA  Sì, ala mia cresima

NUTO     Mettiamo quella

ISOLINA  Ma se ‘l gh’era trii ànn!

NUTO     Non fa niente, almeno da importanza al tempio sepolcrale

ROMINA   Adess la ciama anca “tempio”

NUTO     Allora va a prendere ‘sta fotografia?              Pag.41

ISOLINA  Ma ga summ sü ancamì e mì summ minga morta

NUTO     Ci metteremo su un bel nastrino nero a lutto che la copre

ISOLINA  No,no, mì quii bagianaat lì i vööri minga

NUTO     Ma è soltanto per quando arriva il notaio, poi si toglie

ISOLINA  Metan sü vüna di tò.Intaant ul nutaar la cunusseva minga

NUTO     Già, poi quando mi vede non mi riconosce? Quasi, quasi vado giù dal Piero e me ne faccio dare una delle sue

ISOLINA   Ta disat una scemada dopu l’altra (campanello)

ROMINA    L’è già rivaa

NUTO      Su state calme e compostezza…sangue freddo e tutto va bene…(va ad aprire)

ISOLINA    Speremm, perché mì de tüta sta storia ga n’ù già pien i sacocc

ROMINA   A chi ta ga ‘l disat

NUTO     Prego dotto’, si accomodi

GIULIO   (entra un signore distinto di circa sessant’anni che, poisi rivelerà come lo zio Giulio, vestito completamente in nero con una cartella nera) Onorato, notaio Pirola…(tutti si presentano a soggetto)Ah, lei è la signora Isolina! Molto lieto…

ISOLINA  Piacere

NUTO     (porgendogli una sedia) Ecco dotto’, si sieda qui…

GIULIO   Grazie…lei è il signor?

NUTO     Benvenuto, detto Nuto, il marito della signora Romina

GIULIO   (a Romina) Che sarebbe lei?

ROMINA   Esatto!

GIULIA   Che bella famiglia…ma prego signori,accomodatevi pure voi

ISOLINA  (piano a Romina) Pussee che un nudaar ma paar un bechìn

NUTO     Come no!Su, donne sedetevi qui al tavolo…(eseguono)che il nostro notaio ci deve dire tante cose ma, scusi dotto’ di solito come si vede nei film o nelle barzellette, sono gli eredi che vanno nell’ufficio del notaio e non lui dai parenti      pag.42

GIULIO   Ha ragione! Di solito ci sono tanti parenti ma, nel vostro caso, essendo gli unici eredi e trovandovi vicini al mio ufficio ho preferito farvi visita personalmente, anche perché devo controllare alcune disposizioni…

NUTO     Capisco, capisco…e così, siamo gli unici eredi?

GIULIO   Già, unici!

NUTO     Vuol dire che non c’è nessun altro, oltre noi?

GIULIO   Perché, ci sono altri parenti?

NUTO     No, no,per carità!

ISOLINA  Non c’è proprio nessuno

ROMINA   Ci mancaria anche quella

GIULIO   Nei documenti che mi sono giunti dal Brasile si nomina come unica erede la sorella Isolina…(sfoglia dei documenti contenuti nella cartella)e di conseguenza la nipote…Romina…

NUTO     Povero zio, che sensibilità! Visto che si è ricordato di voi?

ROMINA   Che bravo uomo!

ISOLINA  L’era propi un saant!

GIULIO   Comunque io devo verificare alcune volontà che ha richiesto esplicitamente il vostro congiunto…(legge)che originale… qui parla anche di una maledizione nel caso non siano rispettate le sue disposizioni

NUTO     Sì, era proprio un originale!

ROMINA   Ce l’aveva già scritto un notaio dal Brasile

GIULIO   Spero che non si sia verificato nulla

NUTO     Nulla! Proprio nulla

GIULIO   Nessuna contrarietà…nessun avvenimento spiacevole?

NUTO     Mai filato così liscio. Tutto sta andando a gonfie vele

ISOLINA  (a parte fa le corna) Tiè!

GIULIO   Bene! Significa che avete osservato i voleri del vostro parente

Pag.43

ROMINA     Possiamo offrire un cedro, dottore?

GIULIO   Grazie, volentieri! Ho mangiato un fritto misto al ristorante e mi aiuterà nella digestione

ISOLINA   Ul cedru a ‘l fa digerì anca i sàss! (Romina serve)

GIULIO   (osservando l’appartamento) Questo sarebbe l’appartamento dove il vostro parente è vissuto?

ISOLINA   Esattamente! Erano le case GESCAL che ànn faa sü dopu la guèra

GIULIO    Case vecchi ma solide

NUTO      Certo che non sono come quei condomini che fanno adesso

ROMINA    (servendo il cedro) E’ vero! Le case di oggi c’hanno le pareti di carta, da un locale all’altro si sente tutto quello che si dice e che si fa

NUTO     Un mio amico tiene la camera sotto il gabinetto di un inquilino e, tutte le volte che quello va al cesso e lui sta disteso sul letto, sembra che ce la faccia addosso

ROMINA    Ma Nuto, un po’ di discrezione!

ISOLINA   In quanto a finezza  questo qui non lo frega nessuno!

NUTO      Ma il signor notaro è adulto e vaccinato

GIULIO    Non preoccupatevi, la spontaneità è sempre apprezzata

NUTO      Bravo! Lei sì che si vede che ha studiato

GIULIO    (brinda seguito dagli altri) Alla salute!

NUTO      Speriamo almeno in quella

GIULIO    Perché, c’è qualcosa che non va?

NUTO      No,no, tutto benissimo! Dicevo…speriamo che “non” ci sia solo quella ma…qualcosa di più

GIULIO    Esempio?

NUTO      Esempio…una qualche eredità

GIULIO    Vedremo, vedremo

NUTO      Cosa, vedremo?

Pag.44

GIULIO    Per cominciare vorrei vedere dove avete sistemato le ceneri

NUTO      Sistemate con i dovuti onori (indicando) guardi là

GIULIO    (avvicinandosi all’altarino)Bello! Questo è stato proprio un bel pensiero

NUTO      Modestamente è stata una mia immaginazione e, senta…c’è pure il carillon (aziona un carillon)…per farci compagnia allo zio quando non ci siamo noi in casa

GIULIO   Bravo! Il defunto sarà proprio contento

NUTO     Anche noi siamo contenti se lui sarà contento…(con crescente plateale commozione)e abbiamo voluto tributare la nostra riconoscenza con questa modesta onoranza…noi ci volevamo bene al povero zio…(tutti lo osservano attoniti)un uomo che ha affrontato la vita con coraggio, intraprendenza…dignità…che ha saputo infondere amore e rispetto…un uomo che ha lasciato un segno forte e tangibile in questo mondo di vuotezze e sporchi interessi…(con un fazzoletto si asciuga gli occhi e soffia il naso)

GIULIO    Ma lei lo conosceva?

NUTO      No, ma è come se lo avessi conosciuto…la sua presenza è sempre stata presente in questa casa…la sua sorella ci parlava ogni giorno di lui

GIULIO    E’ vero, signora Isolina?

ISOLINA   Beh, se propi minga tütt i dì, ogni taant sa na parlava

ROMINA    Sa, quarant’anni senza vederlo…

ISOLINA   …e dieci senza neanche sentirlo o leggerne una lettera

GIULIO    Capisco, capisco! Probabilmente aveva tanti impegni

ROMINA    Senz’altro era un uomo impegnato

NUTO      E speriamo che non abbia impegnato anche la casa!

ISOLINA   (seccamente) Guarda che l’era minga cume tì, né!

NUTO      Hiii! Non si può nemmeno scherzare

GIULIO    Posso osservare il contenuto della cassetta?

NUTO      Il contenuto!?…hembè, ci sono le ceneri…i poveri resti dello zio

Pag.45

GIULIO    Sì, certo! Ma io, in qualità di notaio devo verificarne il contenuto

NUTO      Prego, osservi pure…ossa bruciate di prima qualità

GIULIO    (apre la cassetta, prende dei pezzetti di carbonella edanalizza) ma questa…questa…non si direbbe…(annusa)già, non pare…

NUTO      Qualcosa che non va?

GIULIO    Ma…si direbbe che…(scrutando nella cassetta)che non…

NUTO      Che “non” cosa?

GIULIO    …che non siano ceneri umane

NUTO      Oh! Cosa dice? Cosa vuole che siano?

GIULIO    Sembrano più delle ceneri di origine animale…

ISOLINA   (a parte) L’à già becaa!

NUTO      Animale?! Che dice dottò? Maa anche lo zio, come tutti gli esseri umani faceva parte del mondo animale

GIULIO   Ma queste ceneri sono di una bestia…di qualcosa non umano

NUTO     E come fa a saperlo?…cioè a dirlo?

GIULIO   Non ne sono sicuro e quindi necessitano delle analisi approfondite

NUTO     Ah, analisi più profonde!

GIULIO   Certo! Il testamento parla chiaramente: (legge) “affinché la quota di eredità sia accordata…ecco…il suo corpo dovrà riposare dove ha vissuto la sua infanzia e adolescenza” eccetera, eccetera

NUTO     (indicando) Ed eccolo lì!

GIULIO   E se non è il suo corpo?

NUTO     Come,no! Quello è ciò che abbiamo ricevuto dal Brasile

GIULIO   Ma non sembrano ossa umane

NUTO     E se non è lì, dov’è?

GIULIO   Che ne so,io! Se non lo sapete voi…comunque non c’è da preoccuparsi se tutto è regolare. Porterò il contenuto della cassetta in un centro d’analisi e, confermato l’esito, stabiliremo la destinazione del lascito (suona il campanello)        pag.46

NUTO     La destinazione del lascito? Chi è? Romina vai ad aprire

ROMINA   Chi sarà a ‘st’ura? (va ad aprire)

NUTO     Ma signor notaro, mi scusi, ma lei non si fida?

GIULIO   Io mi fido di tutti e di nessuno, è il mio mestiere

NUTO     E cosa vuole che ce ne siamo fatti delle ceneri del nostro zio? Mica le abbiamo mangiate!

GIULIO    Ci mancherebbe altro! Ma io devo verificare

ROMINA    (entrando con Aristide) Gh’ù dii che gh’è chì geent ma lüü a ‘l vöör vegnì deent per forza

ISOLINA   Cussè che ‘l vöör?

NUTO      (ad Aristide) Non vedi che stiamo impegnati! C’è gente

ARISTIDE  Gh’ù nutizi impurtaant…

NUTO   (accompagnandolo alla porta)Non è il momento…un’altra volta

GIULIO   Chi è questo signore?

ISOLINA   Nessuno, un conoscente alla lontana

NUTO      E’ il garzone del lattaio…

ARISTIDE  Come “nessuno”, “garzone”! Io sono un parente

GIULIO  Un parente?(rivolgendo lo sguardo interrogativo a Isolina)

ISOLINA  Sì, ma ala luntana

NUTO     Molto lontano, lontanissimo

GIULIO   Se è così, fatelo accomodare

ISOLINA  (a parte) Bel’e fada la fritada!

NUTO     (dando uno spintone ad Aristide) E ‘ssiediti!

ARISTIDE  (presentandosi a Giulio) Piacere, Aristide

GIULIO    Piacere, dottor Pirola…prego si sieda… (Aristide esegue) allora lei sarebbe un parente dei signori?

ARISTIDE   Di puro sangue!

NUTO      Come i cavalli da corsa                         pag.47

GIULIO    (a Isolina) Dicevate che non avere parenti!

ISOLINA   Ma regurdavi nanca pü

ROMINA    Io non ne sapevo niente

NUTO      Sono parenti che vanno e che vengono

ARISTIDE  Come, non sapevate niente! Summ già vegnüü l’altar dì

NUTO      Ce ne siamo già dimenticati

GIULIO    (ad Aristide) Signor Aristide, appena entrato ha detto che aveva notizie importanti da riferire

ARISTIDE  Certo! Ma lei dottore…scusi…?

GIULIO    Io sono un notaio

ARISTIDE  Notaio? Allora è qui per l’eredità?

GIULIO    Già!

ARISTIDE  Che cumbinaziun, ancamì!

ROMINA    Ma va!? Pensavumm che ta serat vegnüü a purtà un puh de danee, invece!

GIULIO    E quali sarebbero queste nuove?

ARISTIDE  M’è arrivata questa lettera dal Brasile (estrae una lettera da tasca)

GIULIO    E di chi è?

ARISTIDE  Dello zio Giulio

ISOLINA   (sbigottita come tutti gli altri)Del ziu Giüli?

ROMINA    …Ma se l’è moort

NUTO      …Stà là nella cassetta

GIULIO    Posso leggere?

ARISTIDE  Prego…ma…(gli porge la lettera)

GIULIO    Vediamo un po’…(legge)

ISOLINA   Che scherz a ‘l sarja?

ROMINA    Cun tütt quèll che gh’èmm patii!           Pag.48

NUTO      Ci mancherebbe anche quella!

GIULIO    Non è del vostro parente, è del notaio brasiliano e dice che il vostro aprente è morto

NUTO     (a parte)Meno male!(ad Aristide)Ma non sai manco leggere?

ROMINA    Vegnì chì a stremì la geent!

ISOLINA   Senza cò cumè la sua mama!

ARISTIDE  Mi nanca faa finì de parlà.Seri dree a dì che l’era ul nutaar del ziu Giüli

ROMINA    No! Ti te dii che “l’era” ul ziu Giüli!

ISOLINA   Bisögna savè cussè che sa diss quand sa parla

NUTO      Incosciente! Spaventare così la gente

GIULIO    Perché,”spaventare”? Non sareste contenti se la notizia della sua morte fosse falsa?

NUTO      No! (riprendendosi)Cioè, sì…insomma…presi così, alla sprovvista, senza preparazione…

ROMINA    Con tutte le tribolazioni che abbiamo passato

NUTO      E come mai la lettera è arrivata solo adesso?

GIULIO    E’ stata spedita dopo alcune ricerche del consolato italiano in Brasile, dopo la dipartita

NUTO      Che partita?

GIULIO    “dipartita”…la morte, del vostro congiunto…e sono risaliti a tutti i consanguinei viventi

ROMINA    Alura chissà quanti na saltaran fö adèss!

GIULIO    Vedremo, vedremo. Anch’io aspetterò notizie e direttive dal Brasile

ROMINA    La situaziun l’è sempar püssee ingarbüjada (squilla iltelefono)

NUTO      Ecco, stanno già arrivando i parenti! (risponde)Pronti! Ah, sei tu…sì..sì..stai pure fino a stasera

ROMINA   Chi l’è?

NUTO      E’ tua figlia                                   pag.49

ROMINA    Come, fino a stasera? La gh’à de stüdià storia

NUTO      La studierà un’altra volta…sì, stai pure lì che qui c’abbiamo un  impegno…ciao! (appende)Che stia con la sua amica, noi dobbiamo risolvere questo problema

GIULIO     Che problema? Non c’è nessun problema e voi non dovrete fare proprio nulla. Dovete solo attendere le decisioni della legge

NUTO      Ma noi abbiamo fatto tutto in regola,come detto nella lettera del notaio brasiliano:Abbiamo ospitato lo zio nel salotto con tanto di altare, l’abbiamo venerato e c’abbiamo pure detto le preghiere

GIULIO   Ma ci sono nuovi eventi che prolungheranno i tempi

NUTO   I nuovi eventi sarebbero‘sti parassiti?(indicando Aristide)

ARISTIDE  (con veemenza) Huè! Sta ateent cume ta parlat perché mi a ta denunci per difamaziun

NUTO     E io ti spiccico contro il muro

ARISTIDE  …e ta denünci anche per minacce

ROSINA    A ‘l gh’à resùn, cussè che ta c’entrat ti cunt ul ziu che ta savevat nanca indua l’era?

ISOLINA   

Ta seet stèssd al tò pà che l’aveva mangiaa fö tüta la cà per giügà a cart e ndà a dònn

ARISTIDE   E la mia mama ma l’à sempar dii che sii sta sempar gent tegnuna e ingurda

NUTO      Dottò, lo posso sbattere fuori dalla porta?

ARISTIDE  Pröva, se ta seet bun 

NUTO      Questa è inviolazione di domicilio

ARISTIDE  No, perché la ma verdüü lee la porta

NUTO      E adesso te la riapro per uscire

GIULIO    Smettetela, smettetela di litigare! Non è bello litigare tra parenti

ROMINA    Parenti? Propi bej parenti…l’è oüssee parent ul me pustìn, che almen ogni taant a ‘l vedi

Pag.50

GIULIO    Ecco, vedete a cosa servono i soldi? ad infrangere le armonie famigliari

ROMINA    Che armonie famigliari? Se non sappiamo neanche chi è questo qui!

ARISTIDE   A ‘l savarii prest! E impugnerremo il testamento

ROMINA     “impugneremo”! “Impugneremo” chi?

ARISTIDE   Mì e tütt i altar pareent che gh’ìnn in giir

NUTO       E noi ci daremo in mano tutto agli avvocati

GIULIO     Proprio giusto il detto: “matt e litigatt, ingrassan i avucatt”…signori, state calmi e cercherò di risolvere il caso

ROMINA     Bravo! Che ‘l ga pensa lüü

GIULIO   Per prima cosa,dovrete soprassedere,per il momento all’eredità

ROMINA     Come “soprassedere”?

NUTO       Vuol dire: “sederci sopra”?

GIULIO     No, vuol dire aspettare, rimandare, sospendere

NUTO       Perché, per analizzare gli ossi?

ROMINA     Per risolvere l’inghippo dei parenti?

GIULIO    No!…Semplicemente…come dire?…semplicemente perché…perché

Il vostro caro zio Giulio non…non è morto

ROMINA    (tra lo sbigottimento generale escluso Aristide)Come non è morto?

NUTO      Cos’è, un altro scherzo?

GIULIO    Nossignori! Non è uno scherzo perché…(si alza) perché ul ziu Giüli summ mì

ISOLINA   (si alza) Ti…ti…il Giüli!?

ROMINA    (crolla sulla sedia) Oh, cara Madona!

NUTO      (s’accascia sulla poltrona) Oh, Sant’Ignazio!

GIULIO    (avvicinandosi a Isolina) Sì, cara Isolina…summ turnaa

ISOLINA   Ti ul Giüli! Ma te seet sicüür?                pag.51 

GIULIO    Ceert! Ta sentat minga che parli ancamò ul dialett?

ISOLINA   Ti, ul me Giüli! Ul Me fradèll?

GIULIO    (con trasporto fa per abbracciarla) Già, car surela!

ISOLINA   (gli appioppa un sonoro ceffone) Tè! Disgraziaa!

GIULIO    Ma, Isolina, ta seet mata?

ISOLINA   Mata!? Altar che mata. Cussè che l’è tüta ‘sta scenegiada che te metüü in pè? Te me faa vegnì l’esaurimeent e l’infarto oltre che rumpum un brasc!

ROMINA     Già! Che scherzi ìnn?

NUTO      Prendersi gioco in questa maniera della gente

GIULIO    Beh, scüsèmm se forsi ù esageraa, ma vurevi fa ul me ritorno in Italia in una manera un puu insolita e vedè se sa regurdavuf ancamò de mì

ISOLINA   Gh’ìnn passaa i ànn, ma la crapa l’è sempar quèla

GIULIO    Su, cara surela, mò summ vegnuu per restà e ta vedareet che ul me ritorno sarà di grande giovamento per tutti

NUTO      Speriamo!

GIULIO    Mò, che gh’è passa ul primo impatto traumatico,damm un bel basìn e salüda ul tò fradelìn

ISOLINA   (intenerita) Ta seet propi un bestia…(l’abbraccia)ma cumè ta seet dimagrii, mi ta regurdavi pussee rubüst

GIULIO    L’è vera, ma da un puu de ànn summ vegetarian e cul diventà vecc cerchi de tegnim in furma cun lo sport

NUTO     Il “salto dei pasti” e il “tiro della cinghia”

GIULIO   Simpatich, quel teruncèll lì…(s’avvicina a Nuto)cià, salüdumm anca ti(l’abbraccia)cun tütt quell trabicul che te faa sü

NUTO     Sapessi la fatica!

ISOLINA   L’è südaa ancamò adèss

GIULIO   (a Romina) E ti, cara Romina, sü dà un bel basìn al ziü

ROMINA   (un po’ restìa) Summ ancamò un puu frasturnada

GIULIO    Ta capissi, ma tütt ‘l passa sveelt (l’abbraccia) pag.52

ISOLINA   Speremm! Perché ma paar un incubo

ROMINA    Ma quand ta seet rivaa?

GIULIO    L’è una setimana. Quand summ rivaa, summ andaa in un albergo a Cantü

ROMINA    Perché, Cantü?

GIULIO  Perché summ riturnaa dal Brasile cun lüü (indica Aristide) che l’è appunto de Cantü

ROMINA   Lüü!?

GIULIO   Inn vint’ànn che l’è giù a lavurà nela mia faturia,anzi,adèss l’ù faa anca socio

ISOLINA   Ma l’è minga ul fiöö de l’Angiùl?

GIULIO    Macchè, Angiùl! L’è nanca pareent

ISOLINA   Alura, ta vörat spiegà?

GIULIO    Spieghi sübit! Quand semm rivaa in Italia, lüü a ‘l s’è stabilii dai so pareent e mi, dopu tanto silenzio, vurevi fa un’impruvisada cun vialtar. Avevi cüntà sü una sera a cena che avevi spedii la cassetta dal Brasile cunt una letera del finto dutùùr Gonzales e isncì, gh’è salta fö de cuntinuà la scenegiada cun la storia dei pareent, dela bidela e de tütt ul rest

ISOLINA   A l’è propi un bel scheerz

GIULIO    Bisogna dare un po’ di sale e di emozioni alla monotonia della vita

ISOLINA   Metal nel cò ul saa che ‘l saria ura

NUTO      e tutti i parenti che sono resuscitati?

GIULIO    So che esistono o che esistevano ma ‘l suu nanca se gh’ìnn ancamò

ARISTIDE   Ceert che ul Giiüli l’è un bel fenomeno! Na sa sempar vüna püsse del diavul

GIULIO     Ma ora, la quiete dopo la tempesta! Cara sorella e cari parenti, io mi stabilirò in Italia

ISOLINA    indove?

GIULIO     Ho lasciato la mia fazenda al mio amico Molteni…

PAG.53

ISOLINA    Chi l’è?

ARISTIDE   Summ mì, Ambrogio Molteni

GIULIO     Ed il mio amico e socio Ambrogio tornerà in Brasile a curare gli interessi

ARISTIDE   Eh, sì! Là, ho moglie e due figli

NUTO       Potremmo andare anche noi in Brasile

ISOLINA    Guarda che là ta fann lavurà

GIULIO     No, no, sistemeremo tutto qui in Italia.Ora cercherò qualche podere con del terreno e , vista l’età che avanza, avrò bisogno di una famiglia che mi stia vicino

ROMINA  Vuoi dire che avremo una fattoria e staremo tutti insieme?

GIULIO    Potrebbe essere

NUTO      Caro zio, io c’avrei un’idea brillante e mi propongo per seguire tutto il settore commerciale ed organizzativo

ISOLINA Sarà mej che ta imparat a muung i vacch e tajà ul fenn,caneta de vedar!

ROMINA    Dopu tütt i peripezii,forse gh’è quajcòss che ‘l va ben

GIULIO    Perché, gh’è capitaa un quajcòss de brütt?

ROMINA    No, no, nagòtt

NUTO      Tutte cose che si sono messe nella testa

GIULIO    Sarà minga colpa de quela stüpidada dela malediziùn?

ISOLINA   Ciamala stüpidada

GIULIO    Tütt scemata! Basta minga pensacch e süceed nagòtt

ISOLINA   Ta meriteriat tì, de passà tütt quèll che gh’èmm passaa nümm

GIULIO    Adèss ta seet adréé a mandàmm la malediziun a mì?

ISOLINA   Quasi, quasi…

NUTO      …a proposito,zio,nella cassetta che ci sta di là,visto che tu stai qua, chi ci sta dentro? Delle spezie affumicate, no?

Pagina 54

GIULIO    Macchè spezie affumicate!L’ünica cumpagnia che gh’eri,oltre a l’Ambröös, l’era ul me càn lupo, ul Fulmine, e, quand l’è moort ù pensaa ben de fall cremà e tegnill visìn tüta la vita

ISOLINA   Te propi pensaa ben!

GIULIO    L’era un càn bun cumè ul pan

NUTO      Sì, proprio buono!Direi più buono di un essere umano!

GIULIO    (con espressione dolorante si strofina la gamba) Ma paar che ma faga maa la gamba…la senti düra…infurmigada…

NUTO      (dopo uno scambio di sguardi) E facci quattro salti!

GIULIO    Che maa…la se indürìss…

ISOLINA   Dì minga stüpidaat! Inn tütt robb che ta sa metat in meent

GIULIO    (sempre più preoccupato) La ma s’è blucada…l’è düra cumè un legn… (a Isolina) l’è la tua malediziun!

ISOLINA   Dìnn pü e mucala de fa scheerz!

GIULIO    (quasi tragico) Mì a scherzi minga! Summ tütt blucaa!

ARISTIDE  Fa vedè…(s’avvicina per soccorrerlo ed inciampa) Ahi, che maa! Ma summ slugaa ul puuls!

ROMINA    Anca ti!?

ISOLINA   Chi la fa l’aspetti! (tra i lamenti generali si spegne improvvisamente la luce) La lüüs!

GIULIO    Cussè che suceed!? Chi l’à smurzaa la lüüs?

NUTO      Niente, niente…ogni tanto capita! State tutti fermi! (grande trambusto come al termine del primo atto)Che succede!?

GIULIO   (con un grido) Ma summ rott ul brasc! (un attimo di silenzio interrotto da una fragorosa risata di Nuto, Romina e Isolina. Il commento musicale terminerà la scena).

FINE

Pagina 55


          

SECONDO ATTO

Medesima scena del primo atto. In un angolo di fondo, su una struttura approntata a mo’ d’altare con esagerati fiori di plastica,luci, crocefissi e candele sta l’urna funeraria.Nuto ne sta ultimando l’addobbo.

NUTO      Ecco, così anche tu sei a posto! Un altare così, neanche San Gennaro lo tiene

ISOLINA   (entra acciaccata con una vistosa fasciatura al braccio che tiene in un foulard legato al collo) Ohi,ohi, pora mì! Ma paar che m’abbian metüü in un sacch e m’abbian daa giò una masnada de randelaat

NUTO    Ce l’avevo detto di stare ferma…se ti stava seduta non capitava niente

ISOLINA  Taas, taas, che per colpa tua gh’èmm in cà la malediziun

NUTO     Macché malediziün!La maledizione uno se la tira addosso. Basta non pensarci

ISOLINA  Già, mì ma spachi ul brasc e ga pensi minga

NUTO     Che spaccato e spaccato! E’ solo slogato

ISOLINA  Peggio! A ‘l fa püssee maa…l’ù sempar dii che l’era vendicatiif

NUTO     Ce l’ho già detto. Sono tutte fesserie che ci mettiamo in testa

ISOLINA  Ah,sì! E alura, l’altra sira. Dopu che gh’èmm mangiaa…disi…mangiaa…

NUTO      Eh! Mangiato…

ISOLINA   Vööri dì, dopu quell che gh’èmm mangiaa…te capii?

NUTO      Eh! Le ceneri

ISOLINA   Ecu, famm minga pensà ancamò…vurevi dì, cosa è successo?

NUTO      Cosa è successo? Niente

ISOLINA   Come niente!? Gh’è andaa via la lüüs

Pag.21

NUTO      Un guasto della centrale

ISOLINA  No, non dalla centrale!Gh’è saltà ul cuntör del nòss apartameent..senza alcuna ragione

NUTO      Sarà stato sovraccarico

ISOLINA   Alura a ‘l duvaria saltà tütt i sììr

NUTO      E allora è stato il fantasma a spegnerlo

ISOLINA   E poi?

NUTO      Poi, che cosa?

ISOLINA   Mì summ burlada giò e ma summ ruvinada ul brasc

NUTO      Doveva starsene seduta

ISOLINA   E poi? La Solange è stata male tutta notte

NUTO      Con quello che ha mangiato, altro che stare male

ISOLINA   A pruposit, non c’avrai detto che abbiamo mangaito le…le cose

NUTO      Le ceneri?Ci mancherebbe, così va a raccontarlo a tutta la città

ISOLINA   Anzi, non dirci nemmeno che è morto lo zio, l’è mej che la sappia nagòtt

NUTO      Sarò una tomba!

ISOLINA   Menu maa!E adèss, continuiamo l’elenco

NUTO      Di che cosa?

ISOLINA   Delle disgrazie. La stessa sira ta seet andaa a giügà a poker. Hai vinto?

NUTO      Beh…no…ho perso un cinquantamila

ISOLINA  Complimenti! E ta l’ét vendüda l’enciclopedia del cacciatore?

NUTO      Veramente…ha detto che cua moglie ha comprato la pelliccia di opossum a rate e…e non…

ISOLINA   …e ‘l t’à lassaa l’enciclüpedia süll göbb

pag.22

NUTO      Ma non è detto…

ISOLINA   Non è detto, non è detto!Questi sono i fatti, e l’è minga rogna tütt quèll che gh’è capitaa? E ieer matina, quand semm andaa a l’uspedaa per fasà ul brasc, t’e minga sbüsaa anca una goma dela machina?

NUTO     Sono cose che capitano

ISOLINA  E pö, t’ànn minga anca scartaa dal pruvìn per fa la cumparsa?

NUTO     Perché cercavano uno più biondo, meno maschio

ISOLINA  Sì,sì…e la Romina? Stamatina, Quand l’è levada sü per nà in bagn, l’à picaa ul didùn del pè cuntra la gamba del lett che l’à inzùpida

NUTO     Bazzeccole!

ISOLINA  Bazzeccole che, metüü tütt insema fann una disgrazia.L’è inütil fa sü altarìn. Ul me fradèll, la sa che i ceneri gh’ìnn pü e la malediziùn l’è piumbada sü ‘sta cà. Oramai il suo spirito si è impossessato di noi

NUTO     Non mettiamoci in testa scemenzerie

ISOLINA  I fatti! Sono i fatti che parlano, altar che stà chì cunt quii trabicull lì (riferendosi all’altarino)

NUTO     E’ un segno di devozione…di ricordo del caro estinto, che, una volta arrivato il notaio a controllare se tutto è a posto come richiesto dalle volontà dello zio, sbaraccheremo baracca e burattini

ISOLINA   Cusè ceh ta gh’èèt casciaa dent nela casseta

NUTO     Per adesso niente, ma oggi al bar ho parlato con Riccardo il macellaro e gli ho detto di tenermi un po’ di ossi per il cane

ISOLINA  Che can?

NUTO     Macché cane? Ho inventato il cane per farmi dare gli ossi, poi li porto alla cava dove non ci sta nessuno, faccio un bel falò e porto a casa le ceneri

ISOLINA   E inscì femm l’altaar per i òss de vidèll e de maanz

NUTO      Bisognerà arrangiarsi in qualche maniera

SOLANGE   (entra zoppicante e lamentosa) Hi, che male!

Pag.23

NUTO      Che hai fatto?

SOLANGE   Il ginocchio…che male!

ISOLINA   (aiutandola a sedere sulla poltrona insieme a Nuto)Cussè che t’è capitaa?

SOLANGE    Sono caduta in un tombino

NUTO       E come hai fatto?

ISOLINA    Guarda chì che spelada

SOLANGE    Stavo venendo a casa con le mie amiche e ho messo un piede su un tombino traballante che è schizzato via e ci sono entrata con tutta la gamba

ISOLINA    Lassum andà a tö una binda (va in cucina)

NUTO       Ma non  hai visto che  c’era il coperchio traballante?

SOLANGE    Stavo parlando

NUTO       E con tutte le tue amiche, proprio te ci vai a cascare dentro? Cammini sempre come un’oca e non guardi dove metti i piedi

ISOLINA    (rientrando con benda, alcool e cotone) C’entra nagòtt, l’ochetta. Stavolta l’è la meldiziùn

NUTO       Non ricominciamo, né!

SOLANGE    Che maledizione?

ISOLINA    Nagòtt, nagòtt! Cià, famm vedè ‘stu ginöcc

SOLANGE    (piagnucolante) No, l’alcool, no!

ISOLINA    Fa minga scenaat. Bisögna disinfetà la ferida che l’è piena de tera

SOLANGE    (c.s.) l’alcool brucia, mi fa male… non lo voglio

ISOLINA    Sta ferma, lassa fa de mì…

SOLANGE    No, non voglio

ISOLINA    (la disinfetta mentre Nuto la tiene ferma)Ecco...brava…

SOLANGE    (urla a dismisura)Che male…brucia!…

pag.24

NUTO       Ecco, tutto finito

ISOLINA   Tegn sü ‘l bumbaas sül ginöcc che meti la binda (esegue)

SOLANGE   Che male, come brucia!

NUTO      Un’altra volta stai attenta a dove metti i pè

SOLANGE   Che colpa ne ho io se era trabballante?

NUTO      Non si cammina mai né sulle tombe, né sui tombini

ISOLINA   Tta colpa de quèll là (indica l’altarino)

NUTO    Mò sta attenta che lo zio Giulio viene anche a spostare i tombini

SOLANGE   Cosa c’entra lo zio Giulio  se è morto in Brasile?

ISOLINA   Chi te l’à dìì?

SOLANGE   Papà

ISOLINA   Per furtüna ‘l duveva vèss cume una tumba

NUTO      C’ho dovuto spiegare tutto per l’altarino

SOLANGE   E mi ha detto anche che arriverà l’eredità e mi comprerà il motorino

ISOLINA   (severa e preoccupata) Cussè che ta gh’èèt cüntaa sü?

NUTO      Niente, solo questo

ISOLINA   Solo?

SOLANGE   Perché, cosa c’è d’altro?

ISOLINA   Niente, niente. Tu non sai niente e non dire niente

SOLANGE   Cosa sono tutti questi misteri?

ISOLINA   Anzi, per un po’ di tempo non portare neanche le amiche qui in casa

SOLANGE   Perchè?

ISOLINA   Perché ta ‘l disi mì! E non dire niente, neanche dell’altarino

Pag.25

SOLANGE  A proposito dell’altarino, il papi ha detto che quell’altarino era per aggraziarsi i buoni auspici dello zio

NUTO     Certo! Perché?                                    

SOLANGE  Perché oggi è stata una giornata nera

ISOLINA  Cussè che t’è capitaa?

SOLANGE  Stamattina a scuola mi hanno interrogata in geografia, in tecnica e in matematica

NUTO     E allora?

SOLANGE  Non ero preparata

ISOLINA  Duvevat preparass

SOLANGE  Erano interrogazioni non previste. Hanno sorteggiato i nomi e sono uscita sempre io

NUTO      Tutte le tre volte?

SOLANGE   Già!

ISOLINA   L’è sempar lüü

SOLANGE   E poi sono andata al gabinetto, mi si è inceppata la chiave e non riuscivo ad uscire

NUTO      E che hai fatto?

SOLANGE   Mi sono messa ad urlare finchè non sono arrivati i bidelli ad hanno scassato la serratura

NUTO      Che scuola sgarruppata

SOLANGE   E adesso mi hanno detto che devo pagare la serratura

NUTO      Come? C’hanno le porte che si bloccano e le fanno pagare agli studenti?

ISOLINA   (riferendosi allo zio) L’è sempar lüü

ROMINA    (entra con due borse colme d’acquisti al supermercato) Dèmm una man

NUTO      (l’aiuta a prendere le borse per posarle su tavolo e gli si rompe il manico di plastica)Accidenti!

ROMINA    Ta seet propi bon de fa nagòtt

Pag.26

ISOLINA   Vardéé che burdèll (tutti aiutano a raccogliere la merce sparsa per terra)

NUTO      Fanno le borse con la saliva

ROMINA    (vedendo Solange con la fasciatura) Cussè che l’à faa, la tusa?

NUTO      Ha incespicato e ha graffiato il ginocchio

ISOLINA   E pö, l’à spacaa la seradüra del cèss dela scöla e la gh’à de pagàll

ROMINA    Che giurnada!

ISOLINA   E l’è minga finida! L’è stada interugada in trii materi e la saveva nagòtt

ROMINA    Tütt incöö? Chì la sa mètt propi brüta

ISOLINA   Altar che brüta, l’è tragica

ROMINA    (a Solange) Ti, hai fatto i compiti per domani?

SOLANGE   Non ancora

ROMINA    Cosa aspetti? Vai nella tua camera a studiare

SOLANGE   Va bene (esce zoppicando)

ROMINA    (appena uscita la figlia, si esprime con toni estremamente  preoccupati) Geent, mì gh’ù pagüra!

NUTO      Di che cosa?

ROMINA    Ma non vedi cosa succede? Da l’altra sira và tütt stoort

ISOLINA   L’è quèll che disi ancamì

NUTO      Sono tute fantasie che ci mettiamo in testa

ROMINA    Tütt i disgrazi che ga capitan, ìnn minga fantasii

ISOLINA   E sèmm dumà a l’inizi

NUTO      Per qualche contrattempo, non dobbiamo lasciarci prendere dal panico, è l’auto…l’auto-suggestione

ROMINA   Contrattempo!? Autosuggestione!? E cumè che ta ‘l ciamat ul fatto che tra un mees metan la mia dita in cassa integraziùn

ISOLINA  Cussè!?                                          pag.27

NUTO     In cassa integrazione?

ROMINA  Già! Incöö, in magazzin, gh’è rivaa ul rapresentaant di sindacati e l’à dii che la sa mett maa. I aziunisti de magiuranza

vöran cuncentrà l’atività in Germania e serà sü chì

ISOLINA  Ga mancaria anca questa

NUTO     E vuol dire che rimarrai senza lavoro?

ISOLINA  Sarà la volta bona che ta nareet tì a lavurà

NUTO     Già, e con questa sfortuna, chi trova il lavoro

ISOLINA  Per quèll ti ta seet sempar staa sfurtünaa

NUTO     Ma c’è sempre l’eredità che potrebbe salvare capra e cavoli

ISOLINA   Fa minga i cüünt senza l’òst…magari l’eredità l’è un tuchèll de tera in Brasil nanca asséé per fa l’oort

ROMINA    E poö l’è minga finida…

ISOLINA   Cussè che gh’è ancamò?

ROMINA    Anca se l’è nagòtt in cunfruunt al lavurà, al supermercaa me n’è capitada vüna bèla…seri dree a vegnì fö dala cassa

NUTO     Che cassa?

ROMINA   Indua sa paga,no! E intaant che metevi deent la spesa in di bursi, drììììn! Gh’è sunaa l’allarme e sa pizzan i lüüs.Che stremizi! Tütt che ma guardavan

NUTO     Che hai fatto?

ROMINA   Niente. La cassiera mi dice:”si fermi un momento” e pö, la ferma anca vüna che l’era dree de mì. Riva vünn tütt vestii de negar che ‘l ga porta in un ufizi

NUTO     E allora?

ROMINA   Che figüra!Tüta la geent che la ma guardava, vurevi sprufundà, gh’era anca la parüchèra indua vuu ogni taant a fa i cavej…e mì dumand:”dove andiamo, io non c’ho niente”…”un semplice controllo”, ma rispundan…e intaant, quèla che ànn fermaa insema a mì l’à incuminciaa a vusà:”Voi non potete!Io chiamo l’avvocato”.L’à faa un casòtt che anca chi a s’era incurgiüü de nagòtt, ìnn rivaa lì a vede cussè che sücedeva…gh’ànn purtaa in un ufizi cumè delinqueent…ma vegniva de piaang.              Pag.28

ISOLINA    pora, tusa, vardee che figüra

NUTO       E poi cos’è successo?

ROMINA     M’ànn faa tirà fö tüta la spesa per cuntrulà…pö, da l’altar ufizi, vegn fö vün e ‘l dìss:”tutto a posto.Lei signora può andare, ci scusi ma quell’altra donna che stava dietro lei è uscita con della merce rubata e con l’antifurto” E inscì, m’ànn lassaa ‘ndà…che figüür…e adèss, cussè che la penserà la geent?

ISOLINA    (facendo spola dalla cucina sistemando gli acquisti)Vardee cussè che na capitan

 

NUTO     Su, su, non abbacchiarti, tu non hai fatto niente

ROMINA     Ma la geent la pensa al cuntrari.Quand summ vegnüda fö da l’ufizi, gh’era pü nessün de quii che m’ànn vist a nàdeent, e inscì tütt pensan quèll che vöran

ISOLINA  L’è vera! Chi l’à vist la scena pensan che la sia disunesta

NUTO      Facciamo mettere dalla direzione del supermercato una bella dichiarazione su tutte le casse con tanto di fotografia che sei stata coinvolta per sbaglio in questa faccenda

ISOLINA    Cüntan pü sü

NUTO       Non è giusto che una persona venga condannata senza alcuna colpa solo per l’aparenza e per causa di un’altra

ROMINA     L’è vera

ISOLINA    L’è vera, ma l’è inscì

NUTO       E allora sapete che faccio? Vado al supermercato faccio un casino della malora e, per ripagare alla figuraccia e per non andare dall’avvocato, li obbligo ad assumerla come commessa

ISOLINA    Fatt ciapà tì cumè gurila piutost

ROMINA     E pö, ù ciapaa deent cunt ul carèll e ma summ fada una scurlera in di calzett nööf

ISOLINA    No,no, chi bisögna dacch un taj

NUTO       A che cosa?

ISOLINA    Ma ta vedat minga cussè che ga capita? Se andemm avanti inscì ga crola anca ul cundumini

Pag.29

NUTO       Effettivamente comincio a credere che un po’ di iella ci è caduta addosso                                      

ROMINA     Altroché! Va tütt maa

NUTO       Bisognerà pensare a qualche rimedio…intanto preparate la cena che ci penseremo…(prende il telecomando e cerca d’accendere la televisione)Che c’ha stò coso che non accende la televisione?

ISOLINA    L’è andada fina adèss

NUTO       E mò non va più

ROMINA     Pröva a schiscià ul butùn, sarann scarich i baterii

NUTO       Ma se le ho appena cambiate…(preme i tasti dell’apparecchio)non va proprio…mò, che facciamo stasera?

ISOLINA    la malediziun l’à ciapada anca ul televisuur Naremm in lett!

ROMINA     Ga mancava anca ul televisuur. Pröva telefunà giò al Marco che magari al vegn süa a dacch un’ugiada…per furtüna l’èmm cumprada de lüü 

NUTO       (va al telefono e compone il numero) Meno male che sta qua sotto.Se non potrà ripararla subito ce ne facciamo portare su una piccola in sostituzione…pronto? C’è il signor Marco?…è ammalato…senta, io c’ho il televisore che non funziona…ah,non può…è un apprendista…e può portarmene uno piccolo?…Non è autorizzato…l’autorizzo io…ah,il principale…e telefonaci…come non vuole essere disturbato…è così che trattate i clienti?…sì,sì…va beh!…a domani…buonanotte! (appende) Scansafatiche!

ISOLINA   (tra se) Sent chi parla!

ROMINA    Cussè che sa po’ fa per scascià sta rogna?

NUTO      Effettivamente questa è una fattucchieria

ROMINA    Cussè che l’è? Sarà una stregoneria, semmai

NUTO      In italiano si dice fattucchieria    e, per togliere questo malocchio, ci vuole un esorcista o un santone

ROMINA    Andremm in Africa a tirà scià un stregùn

NUTO      Non è necessario. Sai quanti maghi ci sono qui? Basta prendere da un giornale o dalla televisione, dove fanno pubblicità, il numero di telefono e chiamarne uno

Pag.30

ROMINA    Tütt ciarlatan che ta mangian fö una mügia de danee e fann nagòtt.Una volta, vüna che la lavurava cun mì,l’è andada da un mago, ul mago Artù, l’è andada perché ul so marì l’era diventaa “freddino” la diseva.Dopu desènn de sedute a cinquantamila liir a bota, ul marì l’è scapaa cunt la cügnada,lee l’à ciapaa l’esaurimeent e l’è stada licenziada.Pö, dulcis in fundo, a gh’è moort anca ul gatt sota una machina

NUTO    Ammazzalo!Peggio del zio Giüli!(suona il campanello)Chi è?

ISOLINA  Sarà un quaj stregùn che l’à sentii ul riciamm

ROMINA   Vann a verd. (Nuto esegue) Chi sarà a ‘st’ura?

ISOLINA  Speremm che sia minga un’altra rogna

NUTO     (rientra accompagnando Aristide) Prego, s’accomodi

ARISTIDE  Grazie, grazie!

NUTO     (indicando) Ecco, la signora Isolina è lei

ARISTIDE  Oh, cara Isolina,come stai? Quanto tempo…(le porge la mano)

ISOLINA   (ricambia frastornata) mì stuu ben…piacere…

ARISTIDE  Altro che piacere, il piacere è tutto mio! (indicando Romina) e léé, l’è la Romina?

ISOLINA   Già, la Romina

ARISTIDE  (salutandola calorosamente) Cara Romina, come stai?

ROMINA    (pure lei imbarazzata)Ben…ben…

ARISTIDE  Allora tu sei il Nuto?

NUTO      Già, Benvenuto

ARISTIDE  Grazie!

NUTO      Di che?

ARISTIDE  Del “benvenuto”

NUTO      Veramente, Benvenuto sono io

ARISTIDE  E io, no? (ridacchiando stupidamente imitato dai forzati sorrisi dei presenti) E la Solange, dov’è?

ROMINA    (sempre più confusa) E’ di là a studiare         pag.31

ARISTIDE  Che brava, che brava tusa…la diventerà un quajvün

ISOLINA   Ma che ‘l ma scüsa, lüü che ‘l cunoss inscì ben…

ARISTIDE  Cumè, mi dai del “lei”?

ISOLINA   Ma in fin dei cüünt, chi è che ta seet?

ARISTIDE  Mì summ l’Aristide

ISOLINA   L’Aristide chi?

ARISTIDE  Ul fiöö dela Santina

ISOLINA   Santina?

ARISTIDE  La Santina,la tusa del poru Angiùl e dela poora Caterina

ISOLINA   L’Angiul! Ul cüsin del me pà?

ARISTIDE  Propi lüü

ISOLINA   Oh, cara Madona!Vardee cussè che…ma ga sii ancamò?

ARISTIDE  Come vedi…

ISOLINA   L’ultima volta che t’ù vist a ta gh’erat sees o set ànn,al füneraal del tò nonu

ARISTIDE  Eh, sì! Gh’ìnn passaa trentaciinq ànn

NUTO      (indicando la poltrona) Prego, s’accomodi

ARISTIDE   Cumè, summ pareent e ta ma deet del “lui”?

NUTO       Allora siediti

ARISTIDE   Grazie, grazie!

ROMINA     A ‘l beef un cedru?

ARISTIDE   Grazie, grazie!

ISOLINA    Daman un puh anca a mì, che ‘l ma tira un puh sü…(ad Aristide) e la tua mama?

ARISTIDE   Oh, pora dona! L’è cunsciada…l’è ‘ndada via cunt ul cò e gh’emm duvüü metela al Don Guanela, uramai ìnn già trii ànn

ISOLINA   E ta seet spusaa?

ARISTIDE   ceert! Gh’ù tri fiöö; du march e una femina     pag.32

ROMINA    (serve il cedro) Ecco il cedro

ARISTIDE   Grazie, grazie!

NUTO    Ma nonna Isolì,non c’aveva mai detto che aveva dei parenti

ISOLINA  Ma regurdavi nanca pü

ARISTIDE  Mì, invece, va porti sempar del cöör

ISOLINA   Ogni taant ta pudevat anca fass vedè…dopu tanti ànn…

ARISTIDE  Non è mai troppo tardi. (alzando il bicchiere)Salute!

NUTO      Salute!

ISOLINA   Speremm almen in quela!

ROMINA    E dove stai di casa?

ARISTIDE  A Cantü; ù spusaa una brianzöla e lavuri in una fabrica de mobil…ma anca se sii nagòtt de mì, mì ma summ sempar infurmaa de vialtar

ROMINA    Come mai?

ARISTIDE  Perché la mia dona la fa ul tumbùl

ROMINA    Cussè che la fa?

ARISTIDE  Ul tumbul, i pizz de Cantü cunt ul tumbul

ROMINA    Quii che custan l’ira de Diu?

ARISTIDE  Brava! Anzi, un quai dì v’ànn porti vün de regaal e, disevi, léé la sta tütt ul dì a fa pizz cun tre amiis e vuna de quei la gh’à la surela che la fa la bidela a Comm e, guarda caas, propi nela scöla indua la va la Solange

ROMINA    U’ capii

ARISTIDE  Per quest, parla cun vün e parla cun l’altar i ròbb sa sànn. Anca se sa vedumm minga, l’impurtaant l’è save che stii ben

ISOLINA   Per la verità, adess l’è minga tant un mumeent furtünaa

ARISTIDE  A ‘l suu, a ‘l suu!

ISOLINA   Cussè che ta seet?

ARISTIDE  Del poru ziu Giüli

Pag.33

ISOLINA   E chi ta l’à dii?

ARISTIDE  La bidela dela scöla dela Solange

ISOLINA   Bufetuna cumè ‘l so pà

ARISTIDE  Poor ziu Giuli! ma cumè che l’è sucedüü?

ROMINA    L’è burlaa giò da una pianta de fiich e l’è restaa secch

ARISTIDE  quand’è che l’è sucedüü?

ROMINA    Lla setimana passada. L’altreer gh’ìnn rivaa la letera e i so cener

ISOLINA   Già! Le sue ceneri

NUTO      Ed alle sue ceneri abbiamo dato le giuste onoranze e…modestamente quella è la mia creatività (indica l’altarino) come espressamente richiesto dalle sue ultime volontà

ARISTIDE   Ah, che bel baldachìn! E sono già arrivate?

NUTO       Le ceneri?

ARISTIDE   No, le ultime volontà…(s’avvicina all’altarino mentre i presenti rimangono un po’ disorientati)

ROMINA     Per adess, no. Gh’è rivaa dumà una letera che la spiega cumè l’è moort e ul desideri de mett i scendri nella casa indua l’ vivüü l’adolescenza

ARISTIDE   Bell, propi un  bell altarin…bravu Benvenuto

NUTO       Era un mio dovere                             

ARISTIDE   Sa la merita propi, poru ziu

ISOLINA    Ma se ta l’eet mai cunussüü

ARISTIDE   E’ il richiamo del sangue…(prende un fazzoletto e finge un’esagerata commozione) quand a và un pareent, sa perd sempar un quajcòss dei to urigin, dela tua storia, del tò passaa…ta vegnan in meent i tò poori noni, la tua infanzia, la tua giuvantü. La mia mama la ma parlava sempar del ziu Giüli…tütt i so aventüür. L’è cumè se ‘l fùss sempar staa un amiis, un fradèll,un pà…(piange tra gli sguardi interrogativi e basiti dei presenti)

NUTO      Su, adesso non è il caso…

Pag.34

ARISTIDE  Mi esageri minga…summ tropp sensibil…bell! L’è propi un bel altarin…ta ringrazi a nomm del me zia

NUTO      Prego, prego…su, bevi un altro cedrino che ti risollevi

ARISTIDE  Grazie, grazie… (si risiede)anzi, se pudaria avecch un puu de ceneri de purtà a cà come ricordo, ma faria piasè

NUTO      E no! Questo proprio non si può. Le ceneri sono sacre

ARISTIDE  Ma ul ziu, in Brasil, a ‘l gh’aveva famiglia?

ROMINA    Paar de no

ARISTIDE  Menu maa

ROMINA    Perché?

ARISTIDE  Almen gh’è nissün che suffriss

ISOLINA   Già, suffrissum dumà nümm!

ARISTIDE  Ma…ma a ‘l stava ben?

ISOLINA   De salud?

ARISTIDE  Anca…ma, disi…l’à faa furtüna?

ISOLINA   Mi a ‘n suu de nagòtt

ROMINA    A’l faseva ul paisàn

NUTO      Uno che muore mentre cade dalla pianta dove stava mangiando fichi, non può essere altro che un morto di fame

SOLANGE   (entra) E’ pronto da mangiare?

ROMINA    Non ancora

SOLANGE   Sono quasi le sette ed io ho fame

ARISTIDE  Questa sarebbe la Solange?

ISOLINA   Cià, Romina, imbastìss là un quajcòss de mangià

ROMINA    Va ben (va in cucina)

NUTO      Sì, è la nostra bambina

ARISTIDE  (si alza)Che bela tusa

SOLANGE   Chi è?                                   Pag.35

NUTO      E’ un tuo parente

ARISTIDE  Sono un tuo cugino

SOLANGE   Cugino! Così vecchio?

NUTO      Cosa dici?

ARISTIDE  L’è vera, la gh’à resun…cunfrunt a léé summ propi vecc

SOLANGE   Non sapevo nemmeno d’avere un cugino

ISOLINA   Per quell, nanca mì!

SOLANGE   Allora si mangia o no?

NUTO      Stai calma, la mamma sta preparando.(ad Aristide) Che vuoi? ‘sti ragazzi c’hanno sempre fame

ARISTIDE  La gh’à resun, l’è ura! E l’è ura che vaga anca mì

ISOLINA   (freddamente) Vai di già?

ARISTIDE  Eh, sì! Ma toca nà fina a Cantü…alura, cari parenti, va salüdi.Summ propi cunteent de aveff ritruvaa…cara Isolina…(saluti a soggetto)arrivederci a presto…Nuto…

NUTO      Arrivederci

ISOLINA   Alura salüdum la Santina,ne?

ARISTIDE  Senz’altro…ma la sa regorderà pü

ISOLINA   (chiama) Romina! Vegn a salüdà ul…ul…cumè che ta sa ciamat?

ARISTIDE   Aristide

ISOLINA    L’Aristide che ‘l va

ROMINA     (entra) Vai di già?

ARISTIDE   Sì’ ma sa vedaremm ancamò. Adess che semm truvaa, vegnaruu a fa una visitina ogni taant…anzi, vegnii vialtar a Cantü

ISOLINA    Ta ringrazium ma nümm sa mövumm mai de cà

ARISTIDE   Alura, quand riveran nutizi dal consolato del Brasile sa vedaremm, né? Saluti a tutti e ciau (saluti sempre più forzati a soggetto e Nuto l’accompagna alla porta)

Pag.36

ROMINA     Tè capii?”quand rivan nutizi dal consolato del Brasile”

ISOLINA    Disgraziaa! Se ‘l stava chì ancamò un puu gas pacavi süla crapa la butiglia del cedru

NUTO       E’ un parassita: Non si è mai fatto vedere e mò, che sente odore di soldi si fa vivo

ROMINA     tütt inscì. Quand a gh’èèt bisögn ta trövat nessun, apena sànn che gh’è un quajcòss de spulpà a rivan tü            tt

NUTO        (squilla il telefono) E chi è ancora?

ROMINA      rispuund che mì a vuu a preparà de mangià (esce)

SOLANGE   Vado nella mia camera, chiamatemi quando è pronto (esce)

ISOLINA    Intaant meti giò la tuvaja (esegue)

NUTO       (risponde al telefono)Pronto?...sì…la signora Isolina? Un momento…

ISOLINA    (sottovoce) Chi l’è?

NUTO       Chi parla?...ah! Un attimo… (coprendo il ricevitore con una mano rivolgendosi a Isolina)dice che è una parente

ISOLINA    un altar? Dicch che ga summ minga

NUTO     Pronto…mia moglie dice che Isolina è scesa a prendere il latte, se vuole dire a me…dica…ah…Greta…di Zurigo…la nipote del cugino Tony…quello emigrato in Svizzera…voleva salutarla…allora la richiamerà domattina…bene…la salüdi ancamì…”aufidersen” (appende)

ISOLINA  bestia, che fàmm! A curan cumè legur. Pensa che ‘sti chì i ù mai cunussüü. Inn emigraa sessant’ànn fa

NUTO      e come l’avranno saputo fino a Zurigo?

ISOLINA   sarà andada sü la tua tusa in gita scolastica

NUTO      non c’ha mai avuto parenti come adesso

ISOLINA   gh’è propi minga cumè i danéé per fàss vuré ben e riverì

NUTO[U1]      c’ha proprio ragione Isolì, è un mondo di pescicani

ISOLINA   e de merlüzz! Perché finadèss de danéé sa na vedan minga e, se riverànn, sarà una bela guera (apparecchiando inciampa e le cadono alcuni piatti)…e per adèss, gh’èmm ereditaa dumà disgrazi!

                        FINE SECONDO ATTO                   pag.37

 

TERZO ATTO

La famiglia è a tavola ed ha terminato il pranzo.La fasciatura al braccio di Isolina è sostituita da una semplice benda.

NUTO     Buone quelle polpette, erano proprio gustose

SOLANGE  A me non sono piaciute

ISOLINA  Mai nagòtt che ga vada ben a ’sta spitinfia

SOLANGE  C’era troppo aglio e l’aglio fa puzzare l’alito

ROMINA   Ma ‘l fa ben per la pressiun e per tanti malatii brütt

ISOLINA  E ‘ tegn via i verman

SOLANGE  I “verman”! Cosa sono?

ISOLINA  Le ambrotole che vegnan nel stumich

ROMINA   Cussè che ta disat,mama, uramai ga n’è pü de quii robb lì

NUTO     Volete farmi rimettere quello che ho mangiato?

ROMINA   Cià, tiremm sü la tuvaja che incöö ma meti a stirà

NUTO     E non andiamo a fare la spesa?

ROMINA   Cume fuu a nà föra de cà? Summ in malattia e se vegn ul cuntroll ma cascian via prima ancamò dela cassa integraziun

ISOLINA  Ga mancava anca ul fööch de Sant’Antoni

ROMINA   Che maa! Adèss a ‘l cumincia a passà, ma ù faa trii dì d’infernu.Ma pareva che gh’eri de dree una fiama ussidrica

SOLANGE  Io vado dalla Veronica

ROMINA   E i cumpit?

SOLANGE  Oggi ho solo storia

ROMINA   La gh’à mai nagòtt de stüdià e la ciapa sempar quatar

SOLANGE  Non è colpa mia, sono i professori che ce l’hanno con me

ROMINA   Sempar culpa di prufessuur!Se ta seet minga prumossa a ta mandi in fabrica a urlà i fulaard

SOLANGE  Sì, sì, però adesso vado

Pag.38

ROMINA   E quand ta stüdiat la storia?

SOLANGE  Quando torno

ROMINA   E quando torni?

SOLANGE  Torno presto

ROMINA   No, ta stüdiat adess e pö ta veet dala Veronica

SOLANGE(piagnucolosa)Ma siamo d’accordo di trovarci nel pomeriggio

ROMINA   E ci vai più tardi, dopo che hai studiato

SOLANGE  (c.s.)Devi sempre rovinarmi i programmi...

NUTO     Su,lasciala andare.Studiare prima o dopo è la stessa cosa

ROMINA   Ecu l’avucatt del diavul.Ga tegn sempar la corda

NUTO     E’ giovane, non si può proibirle sempre tutto

ROMINA   Ma se la fa sempar quell che la vöör

NUTO     (a Solange)Adesso vai pure, ma poi devi studiare perché quando torno io ti interrogo

ISOLINA  Alura sèmm a post!

SOLANGE  Certo, grazie papi, allora io vado

NUTO     Un paio d’orette solo, però

SOLANGE  Fidati! Ciao (esce)

ROMINA   Ga l’à sempar vinta!Vann avanti inscì e ta vedareet cume la vegn sü. (squilla il telefono) van là a sentì chi l’è (iniziacon Isolina a sparecchiare la tovaglia)

NUTO     Pronto?…sì…ah!..sì,certo…siamo in casa…d’accordo…a più tardi (appende)

ROMINA   Chi l’era?

NUTO     E’ giunto il momento!

ROMINA   Che momento?

NUTO     Finalmente è arrivato il notaio

ROMINA   L’era ul nutaar?

Pag.39

NUTO     Sì, ha detto che gli è arrivato il mandato dal Brasile per controllare le ultime volontà del nostro congiunto

ROMINA    L’era ura.Almen podumm sbaracà quell trbicul de altarìn. E quand a ‘l riva?

NUTO     Tra pochi minuti.ha detto che c’ha l’ufficio in via Garibaldi, qui vicino

ISOLINA    Alura sarà mej che vaga a metùmm un puu a post (esce)

ROMINA     La cassetta è a posto?

NUTO      Tutto a posto! C’ho messo dentro tanti begli ossicini bruciacchiati che sembrano proprio quelli dello zio

ROMINA    Ta seet andaa ala cava a brüsai?

NUTO      No, c’ho avuto unidea brillante.Mi sono fatto prestare dal Piero, quello che sta al primo piano, il suo barbe-cue, sono andato dietro ai garage e ho fatto una bella grigliata mischiando la carbonella con gli ossi che mi ha dato Riccardo il macellaro

ROMINA    E no  ti ha visto nessuno?

NUTO      Veramente, quando c’era il fumo, è arrivata subito quella ficcanaso dell’Assunta:”ma cosa fa,Nuto?”…”faccio una grigliata” rispondo io e lei:”qui, dietro ai garage?”…”perché, è proibito?”dico io e lei:”no, ma sarebbe più comodo sul terrazzo”. “e a me piace dietro ai garage”rispondo un poco seccato ma lei continua:”E la carne, dov’è la carne?”…”la porto quando è pronta la brace” e lei, ancora:”ma dopo si raffredda la carbonella”…alla fine, un po’ incazzato, c’ho detto:”cara signora Assunta, posso fare quello che c’ho voglia,io?Lei faccia gli affari suoi e io faccio le grigliate mie!” E lei:”Che permalüüs, sa po’ dicch nagòtt!” e se n’è andata

ROMINA   Te faa ben! Quela menalengua e ciciaruna lì!Adess la savarà tütt ul riun che te faa ul barbe-cue de dree ai garage

NUTO    E chi ‘sse ne frega!L’importante è che la missione sia compiuta.Tra poco arriverà il notaio, vedrà gli onori tributati allo zio con le relative ossa, ci dirà le disposizioni per l’eredità e tutto sarà finito

ROMINA   Intaant la rogna l’è minga passada; ul fööch de Sant’Antoni, due multe per divieto di sosta che te ciapaa, la pensiun dela nona che la riva minga per “disguidi burocratici” e…

NUTO    …e basta! Non capisci che più ci pensi, più le disgrazie ci vengono addosso?Vedrai che quando arriveranno i soldi dell’eredità scacceremo anche le rogne                   pag.40

ROMINA   Se la riva! Cunt tütt ‘sti malediziun gh’è de aspetass de tütt. Già gh’ìnn saltaa fö trii famigli de pareent, quell de Cantü, quii de Züriigh e quèll che l’à telefunaa a presentass cumè ul cüsìn del pronipote dela surela de l’Angiül

NUTO    Roba da matti!Ma non c’è problema, l’unica erede diretta e la tua mamma

ROMINA  Sì, ma se l’è minga specificaa ben nel testameent, anca i altar pareent gh’ànn diritto a una percentüaal

ISOLINA  (entra) Lassa che vegnan a cercà un quajcòss che ta vedat! I fuu scapà a randelaat, qui parassiti

NUTO    Con tutte le tribulazioni che stiamo patendo ci mancherebbe anche questa.Ma ce lo dico io al notaro che questi pusillanimi non si sono mai visti e sono saltati fuori solo nel momento del bisogno

ROMINA     Lassa sta ul can che ‘l dorma.Magari a ‘l sa nagòtt e ‘ndemm nümm a dicch che gh’ìnn altar pareent

ISOLINA    Macchè pareent e pareent! Inn parent del decimo grado e podan pretend nagòtt

ROMINA   E pö, ul ziu,per ul nutaar, l’à vurüü vegnì chì, in ca sua, l’ünich post indua ‘l pudeva truvà il suo calore famigliare, i suoi ricordi, indua gh’ìnn pareent che ga vöran ben

ISOLINA  Ga vurevum inscì ben che l’èmm mangiaa

NUTO     Lasciatemi accendere le candele (esegue)…ma certo che un monumento funebre senza fotografia non sta bene

ROMINA   Indua nèmm a tö la futugrafia?

ISOLINA  Ma nanca mandaa una futugrafia in quarant’ann che l’è staa via

NUTO     Nella sua stanza non ce ne sta una con tutta la famiglia?

ISOLINA  Sì, ala mia cresima

NUTO     Mettiamo quella

ISOLINA  Ma se ‘l gh’era trii ànn!

NUTO     Non fa niente, almeno da importanza al tempio sepolcrale

ROMINA   Adess la ciama anca “tempio”

NUTO     Allora va a prendere ‘sta fotografia?              Pag.41

ISOLINA  Ma ga summ sü ancamì e mì summ minga morta

NUTO     Ci metteremo su un bel nastrino nero a lutto che la copre

ISOLINA  No,no, mì quii bagianaat lì i vööri minga

NUTO     Ma è soltanto per quando arriva il notaio, poi si toglie

ISOLINA  Metan sü vüna di tò.Intaant ul nutaar la cunusseva minga

NUTO     Già, poi quando mi vede non mi riconosce? Quasi, quasi vado giù dal Piero e me ne faccio dare una delle sue

ISOLINA   Ta disat una scemada dopu l’altra (campanello)

ROMINA    L’è già rivaa

NUTO      Su state calme e compostezza…sangue freddo e tutto va bene…(va ad aprire)

ISOLINA    Speremm, perché mì de tüta sta storia ga n’ù già pien i sacocc

ROMINA   A chi ta ga ‘l disat

NUTO     Prego dotto’, si accomodi

GIULIO   (entra un signore distinto di circa sessant’anni che, poisi rivelerà come lo zio Giulio, vestito completamente in nero con una cartella nera) Onorato, notaio Pirola…(tutti si presentano a soggetto)Ah, lei è la signora Isolina! Molto lieto…

ISOLINA  Piacere

NUTO     (porgendogli una sedia) Ecco dotto’, si sieda qui…

GIULIO   Grazie…lei è il signor?

NUTO     Benvenuto, detto Nuto, il marito della signora Romina

GIULIO   (a Romina) Che sarebbe lei?

ROMINA   Esatto!

GIULIA   Che bella famiglia…ma prego signori,accomodatevi pure voi

ISOLINA  (piano a Romina) Pussee che un nudaar ma paar un bechìn

NUTO     Come no!Su, donne sedetevi qui al tavolo…(eseguono)che il nostro notaio ci deve dire tante cose ma, scusi dotto’ di solito come si vede nei film o nelle barzellette, sono gli eredi che vanno nell’ufficio del notaio e non lui dai parenti      pag.42

GIULIO   Ha ragione! Di solito ci sono tanti parenti ma, nel vostro caso, essendo gli unici eredi e trovandovi vicini al mio ufficio ho preferito farvi visita personalmente, anche perché devo controllare alcune disposizioni…

NUTO     Capisco, capisco…e così, siamo gli unici eredi?

GIULIO   Già, unici!

NUTO     Vuol dire che non c’è nessun altro, oltre noi?

GIULIO   Perché, ci sono altri parenti?

NUTO     No, no,per carità!

ISOLINA  Non c’è proprio nessuno

ROMINA   Ci mancaria anche quella

GIULIO   Nei documenti che mi sono giunti dal Brasile si nomina come unica erede la sorella Isolina…(sfoglia dei documenti contenuti nella cartella)e di conseguenza la nipote…Romina…

NUTO     Povero zio, che sensibilità! Visto che si è ricordato di voi?

ROMINA   Che bravo uomo!

ISOLINA  L’era propi un saant!

GIULIO   Comunque io devo verificare alcune volontà che ha richiesto esplicitamente il vostro congiunto…(legge)che originale… qui parla anche di una maledizione nel caso non siano rispettate le sue disposizioni

NUTO     Sì, era proprio un originale!

ROMINA   Ce l’aveva già scritto un notaio dal Brasile

GIULIO   Spero che non si sia verificato nulla

NUTO     Nulla! Proprio nulla

GIULIO   Nessuna contrarietà…nessun avvenimento spiacevole?

NUTO     Mai filato così liscio. Tutto sta andando a gonfie vele

ISOLINA  (a parte fa le corna) Tiè!

GIULIO   Bene! Significa che avete osservato i voleri del vostro parente

Pag.43

ROMINA     Possiamo offrire un cedro, dottore?

GIULIO   Grazie, volentieri! Ho mangiato un fritto misto al ristorante e mi aiuterà nella digestione

ISOLINA   Ul cedru a ‘l fa digerì anca i sàss! (Romina serve)

GIULIO   (osservando l’appartamento) Questo sarebbe l’appartamento dove il vostro parente è vissuto?

ISOLINA   Esattamente! Erano le case GESCAL che ànn faa sü dopu la guèra

GIULIO    Case vecchi ma solide

NUTO      Certo che non sono come quei condomini che fanno adesso

ROMINA    (servendo il cedro) E’ vero! Le case di oggi c’hanno le pareti di carta, da un locale all’altro si sente tutto quello che si dice e che si fa

NUTO     Un mio amico tiene la camera sotto il gabinetto di un inquilino e, tutte le volte che quello va al cesso e lui sta disteso sul letto, sembra che ce la faccia addosso

ROMINA    Ma Nuto, un po’ di discrezione!

ISOLINA   In quanto a finezza  questo qui non lo frega nessuno!

NUTO      Ma il signor notaro è adulto e vaccinato

GIULIO    Non preoccupatevi, la spontaneità è sempre apprezzata

NUTO      Bravo! Lei sì che si vede che ha studiato

GIULIO    (brinda seguito dagli altri) Alla salute!

NUTO      Speriamo almeno in quella

GIULIO    Perché, c’è qualcosa che non va?

NUTO      No,no, tutto benissimo! Dicevo…speriamo che “non” ci sia solo quella ma…qualcosa di più

GIULIO    Esempio?

NUTO      Esempio…una qualche eredità

GIULIO    Vedremo, vedremo

NUTO      Cosa, vedremo?

Pag.44

GIULIO    Per cominciare vorrei vedere dove avete sistemato le ceneri

NUTO      Sistemate con i dovuti onori (indicando) guardi là

GIULIO    (avvicinandosi all’altarino)Bello! Questo è stato proprio un bel pensiero

NUTO      Modestamente è stata una mia immaginazione e, senta…c’è pure il carillon (aziona un carillon)…per farci compagnia allo zio quando non ci siamo noi in casa

GIULIO   Bravo! Il defunto sarà proprio contento

NUTO     Anche noi siamo contenti se lui sarà contento…(con crescente plateale commozione)e abbiamo voluto tributare la nostra riconoscenza con questa modesta onoranza…noi ci volevamo bene al povero zio…(tutti lo osservano attoniti)un uomo che ha affrontato la vita con coraggio, intraprendenza…dignità…che ha saputo infondere amore e rispetto…un uomo che ha lasciato un segno forte e tangibile in questo mondo di vuotezze e sporchi interessi…(con un fazzoletto si asciuga gli occhi e soffia il naso)

GIULIO    Ma lei lo conosceva?

NUTO      No, ma è come se lo avessi conosciuto…la sua presenza è sempre stata presente in questa casa…la sua sorella ci parlava ogni giorno di lui

GIULIO    E’ vero, signora Isolina?

ISOLINA   Beh, se propi minga tütt i dì, ogni taant sa na parlava

ROMINA    Sa, quarant’anni senza vederlo…

ISOLINA   …e dieci senza neanche sentirlo o leggerne una lettera

GIULIO    Capisco, capisco! Probabilmente aveva tanti impegni

ROMINA    Senz’altro era un uomo impegnato

NUTO      E speriamo che non abbia impegnato anche la casa!

ISOLINA   (seccamente) Guarda che l’era minga cume tì, né!

NUTO      Hiii! Non si può nemmeno scherzare

GIULIO    Posso osservare il contenuto della cassetta?

NUTO      Il contenuto!?…hembè, ci sono le ceneri…i poveri resti dello zio

Pag.45

GIULIO    Sì, certo! Ma io, in qualità di notaio devo verificarne il contenuto

NUTO      Prego, osservi pure…ossa bruciate di prima qualità

GIULIO    (apre la cassetta, prende dei pezzetti di carbonella edanalizza) ma questa…questa…non si direbbe…(annusa)già, non pare…

NUTO      Qualcosa che non va?

GIULIO    Ma…si direbbe che…(scrutando nella cassetta)che non…

NUTO      Che “non” cosa?

GIULIO    …che non siano ceneri umane

NUTO      Oh! Cosa dice? Cosa vuole che siano?

GIULIO    Sembrano più delle ceneri di origine animale…

ISOLINA   (a parte) L’à già becaa!

NUTO      Animale?! Che dice dottò? Maa anche lo zio, come tutti gli esseri umani faceva parte del mondo animale

GIULIO   Ma queste ceneri sono di una bestia…di qualcosa non umano

NUTO     E come fa a saperlo?…cioè a dirlo?

GIULIO   Non ne sono sicuro e quindi necessitano delle analisi approfondite

NUTO     Ah, analisi più profonde!

GIULIO   Certo! Il testamento parla chiaramente: (legge) “affinché la quota di eredità sia accordata…ecco…il suo corpo dovrà riposare dove ha vissuto la sua infanzia e adolescenza” eccetera, eccetera

NUTO     (indicando) Ed eccolo lì!

GIULIO   E se non è il suo corpo?

NUTO     Come,no! Quello è ciò che abbiamo ricevuto dal Brasile

GIULIO   Ma non sembrano ossa umane

NUTO     E se non è lì, dov’è?

GIULIO   Che ne so,io! Se non lo sapete voi…comunque non c’è da preoccuparsi se tutto è regolare. Porterò il contenuto della cassetta in un centro d’analisi e, confermato l’esito, stabiliremo la destinazione del lascito (suona il campanello)        pag.46

NUTO     La destinazione del lascito? Chi è? Romina vai ad aprire

ROMINA   Chi sarà a ‘st’ura? (va ad aprire)

NUTO     Ma signor notaro, mi scusi, ma lei non si fida?

GIULIO   Io mi fido di tutti e di nessuno, è il mio mestiere

NUTO     E cosa vuole che ce ne siamo fatti delle ceneri del nostro zio? Mica le abbiamo mangiate!

GIULIO    Ci mancherebbe altro! Ma io devo verificare

ROMINA    (entrando con Aristide) Gh’ù dii che gh’è chì geent ma lüü a ‘l vöör vegnì deent per forza

ISOLINA   Cussè che ‘l vöör?

NUTO      (ad Aristide) Non vedi che stiamo impegnati! C’è gente

ARISTIDE  Gh’ù nutizi impurtaant…

NUTO   (accompagnandolo alla porta)Non è il momento…un’altra volta

GIULIO   Chi è questo signore?

ISOLINA   Nessuno, un conoscente alla lontana

NUTO      E’ il garzone del lattaio…

ARISTIDE  Come “nessuno”, “garzone”! Io sono un parente

GIULIO  Un parente?(rivolgendo lo sguardo interrogativo a Isolina)

ISOLINA  Sì, ma ala luntana

NUTO     Molto lontano, lontanissimo

GIULIO   Se è così, fatelo accomodare

ISOLINA  (a parte) Bel’e fada la fritada!

NUTO     (dando uno spintone ad Aristide) E ‘ssiediti!

ARISTIDE  (presentandosi a Giulio) Piacere, Aristide

GIULIO    Piacere, dottor Pirola…prego si sieda… (Aristide esegue) allora lei sarebbe un parente dei signori?

ARISTIDE   Di puro sangue!

NUTO      Come i cavalli da corsa                         pag.47

GIULIO    (a Isolina) Dicevate che non avere parenti!

ISOLINA   Ma regurdavi nanca pü

ROMINA    Io non ne sapevo niente

NUTO      Sono parenti che vanno e che vengono

ARISTIDE  Come, non sapevate niente! Summ già vegnüü l’altar dì

NUTO      Ce ne siamo già dimenticati

GIULIO    (ad Aristide) Signor Aristide, appena entrato ha detto che aveva notizie importanti da riferire

ARISTIDE  Certo! Ma lei dottore…scusi…?

GIULIO    Io sono un notaio

ARISTIDE  Notaio? Allora è qui per l’eredità?

GIULIO    Già!

ARISTIDE  Che cumbinaziun, ancamì!

ROMINA    Ma va!? Pensavumm che ta serat vegnüü a purtà un puh de danee, invece!

GIULIO    E quali sarebbero queste nuove?

ARISTIDE  M’è arrivata questa lettera dal Brasile (estrae una lettera da tasca)

GIULIO    E di chi è?

ARISTIDE  Dello zio Giulio

ISOLINA   (sbigottita come tutti gli altri)Del ziu Giüli?

ROMINA    …Ma se l’è moort

NUTO      …Stà là nella cassetta

GIULIO    Posso leggere?

ARISTIDE  Prego…ma…(gli porge la lettera)

GIULIO    Vediamo un po’…(legge)

ISOLINA   Che scherz a ‘l sarja?

ROMINA    Cun tütt quèll che gh’èmm patii!           Pag.48

NUTO      Ci mancherebbe anche quella!

GIULIO    Non è del vostro parente, è del notaio brasiliano e dice che il vostro aprente è morto

NUTO     (a parte)Meno male!(ad Aristide)Ma non sai manco leggere?

ROMINA    Vegnì chì a stremì la geent!

ISOLINA   Senza cò cumè la sua mama!

ARISTIDE  Mi nanca faa finì de parlà.Seri dree a dì che l’era ul nutaar del ziu Giüli

ROMINA    No! Ti te dii che “l’era” ul ziu Giüli!

ISOLINA   Bisögna savè cussè che sa diss quand sa parla

NUTO      Incosciente! Spaventare così la gente

GIULIO    Perché,”spaventare”? Non sareste contenti se la notizia della sua morte fosse falsa?

NUTO      No! (riprendendosi)Cioè, sì…insomma…presi così, alla sprovvista, senza preparazione…

ROMINA    Con tutte le tribolazioni che abbiamo passato

NUTO      E come mai la lettera è arrivata solo adesso?

GIULIO    E’ stata spedita dopo alcune ricerche del consolato italiano in Brasile, dopo la dipartita

NUTO      Che partita?

GIULIO    “dipartita”…la morte, del vostro congiunto…e sono risaliti a tutti i consanguinei viventi

ROMINA    Alura chissà quanti na saltaran fö adèss!

GIULIO    Vedremo, vedremo. Anch’io aspetterò notizie e direttive dal Brasile

ROMINA    La situaziun l’è sempar püssee ingarbüjada (squilla iltelefono)

NUTO      Ecco, stanno già arrivando i parenti! (risponde)Pronti! Ah, sei tu…sì..sì..stai pure fino a stasera

ROMINA   Chi l’è?

NUTO      E’ tua figlia                                   pag.49

ROMINA    Come, fino a stasera? La gh’à de stüdià storia

NUTO      La studierà un’altra volta…sì, stai pure lì che qui c’abbiamo un  impegno…ciao! (appende)Che stia con la sua amica, noi dobbiamo risolvere questo problema

GIULIO     Che problema? Non c’è nessun problema e voi non dovrete fare proprio nulla. Dovete solo attendere le decisioni della legge

NUTO      Ma noi abbiamo fatto tutto in regola,come detto nella lettera del notaio brasiliano:Abbiamo ospitato lo zio nel salotto con tanto di altare, l’abbiamo venerato e c’abbiamo pure detto le preghiere

GIULIO   Ma ci sono nuovi eventi che prolungheranno i tempi

NUTO   I nuovi eventi sarebbero‘sti parassiti?(indicando Aristide)

ARISTIDE  (con veemenza) Huè! Sta ateent cume ta parlat perché mi a ta denunci per difamaziun

NUTO     E io ti spiccico contro il muro

ARISTIDE  …e ta denünci anche per minacce

ROSINA    A ‘l gh’à resùn, cussè che ta c’entrat ti cunt ul ziu che ta savevat nanca indua l’era?

ISOLINA   

Ta seet stèssd al tò pà che l’aveva mangiaa fö tüta la cà per giügà a cart e ndà a dònn

ARISTIDE   E la mia mama ma l’à sempar dii che sii sta sempar gent tegnuna e ingurda

NUTO      Dottò, lo posso sbattere fuori dalla porta?

ARISTIDE  Pröva, se ta seet bun 

NUTO      Questa è inviolazione di domicilio

ARISTIDE  No, perché la ma verdüü lee la porta

NUTO      E adesso te la riapro per uscire

GIULIO    Smettetela, smettetela di litigare! Non è bello litigare tra parenti

ROMINA    Parenti? Propi bej parenti…l’è oüssee parent ul me pustìn, che almen ogni taant a ‘l vedi

Pag.50

GIULIO    Ecco, vedete a cosa servono i soldi? ad infrangere le armonie famigliari

ROMINA    Che armonie famigliari? Se non sappiamo neanche chi è questo qui!

ARISTIDE   A ‘l savarii prest! E impugnerremo il testamento

ROMINA     “impugneremo”! “Impugneremo” chi?

ARISTIDE   Mì e tütt i altar pareent che gh’ìnn in giir

NUTO       E noi ci daremo in mano tutto agli avvocati

GIULIO     Proprio giusto il detto: “matt e litigatt, ingrassan i avucatt”…signori, state calmi e cercherò di risolvere il caso

ROMINA     Bravo! Che ‘l ga pensa lüü

GIULIO   Per prima cosa,dovrete soprassedere,per il momento all’eredità

ROMINA     Come “soprassedere”?

NUTO       Vuol dire: “sederci sopra”?

GIULIO     No, vuol dire aspettare, rimandare, sospendere

NUTO       Perché, per analizzare gli ossi?

ROMINA     Per risolvere l’inghippo dei parenti?

GIULIO    No!…Semplicemente…come dire?…semplicemente perché…perché

Il vostro caro zio Giulio non…non è morto

ROMINA    (tra lo sbigottimento generale escluso Aristide)Come non è morto?

NUTO      Cos’è, un altro scherzo?

GIULIO    Nossignori! Non è uno scherzo perché…(si alza) perché ul ziu Giüli summ mì

ISOLINA   (si alza) Ti…ti…il Giüli!?

ROMINA    (crolla sulla sedia) Oh, cara Madona!

NUTO      (s’accascia sulla poltrona) Oh, Sant’Ignazio!

GIULIO    (avvicinandosi a Isolina) Sì, cara Isolina…summ turnaa

ISOLINA   Ti ul Giüli! Ma te seet sicüür?                pag.51 

GIULIO    Ceert! Ta sentat minga che parli ancamò ul dialett?

ISOLINA   Ti, ul me Giüli! Ul Me fradèll?

GIULIO    (con trasporto fa per abbracciarla) Già, car surela!

ISOLINA   (gli appioppa un sonoro ceffone) Tè! Disgraziaa!

GIULIO    Ma, Isolina, ta seet mata?

ISOLINA   Mata!? Altar che mata. Cussè che l’è tüta ‘sta scenegiada che te metüü in pè? Te me faa vegnì l’esaurimeent e l’infarto oltre che rumpum un brasc!

ROMINA     Già! Che scherzi ìnn?

NUTO      Prendersi gioco in questa maniera della gente

GIULIO    Beh, scüsèmm se forsi ù esageraa, ma vurevi fa ul me ritorno in Italia in una manera un puu insolita e vedè se sa regurdavuf ancamò de mì

ISOLINA   Gh’ìnn passaa i ànn, ma la crapa l’è sempar quèla

GIULIO    Su, cara surela, mò summ vegnuu per restà e ta vedareet che ul me ritorno sarà di grande giovamento per tutti

NUTO      Speriamo!

GIULIO    Mò, che gh’è passa ul primo impatto traumatico,damm un bel basìn e salüda ul tò fradelìn

ISOLINA   (intenerita) Ta seet propi un bestia…(l’abbraccia)ma cumè ta seet dimagrii, mi ta regurdavi pussee rubüst

GIULIO    L’è vera, ma da un puu de ànn summ vegetarian e cul diventà vecc cerchi de tegnim in furma cun lo sport

NUTO     Il “salto dei pasti” e il “tiro della cinghia”

GIULIO   Simpatich, quel teruncèll lì…(s’avvicina a Nuto)cià, salüdumm anca ti(l’abbraccia)cun tütt quell trabicul che te faa sü

NUTO     Sapessi la fatica!

ISOLINA   L’è südaa ancamò adèss

GIULIO   (a Romina) E ti, cara Romina, sü dà un bel basìn al ziü

ROMINA   (un po’ restìa) Summ ancamò un puu frasturnada

GIULIO    Ta capissi, ma tütt ‘l passa sveelt (l’abbraccia) pag.52

ISOLINA   Speremm! Perché ma paar un incubo

ROMINA    Ma quand ta seet rivaa?

GIULIO    L’è una setimana. Quand summ rivaa, summ andaa in un albergo a Cantü

ROMINA    Perché, Cantü?

GIULIO  Perché summ riturnaa dal Brasile cun lüü (indica Aristide) che l’è appunto de Cantü

ROMINA   Lüü!?

GIULIO   Inn vint’ànn che l’è giù a lavurà nela mia faturia,anzi,adèss l’ù faa anca socio

ISOLINA   Ma l’è minga ul fiöö de l’Angiùl?

GIULIO    Macchè, Angiùl! L’è nanca pareent

ISOLINA   Alura, ta vörat spiegà?

GIULIO    Spieghi sübit! Quand semm rivaa in Italia, lüü a ‘l s’è stabilii dai so pareent e mi, dopu tanto silenzio, vurevi fa un’impruvisada cun vialtar. Avevi cüntà sü una sera a cena che avevi spedii la cassetta dal Brasile cunt una letera del finto dutùùr Gonzales e isncì, gh’è salta fö de cuntinuà la scenegiada cun la storia dei pareent, dela bidela e de tütt ul rest

ISOLINA   A l’è propi un bel scheerz

GIULIO    Bisogna dare un po’ di sale e di emozioni alla monotonia della vita

ISOLINA   Metal nel cò ul saa che ‘l saria ura

NUTO      e tutti i parenti che sono resuscitati?

GIULIO    So che esistono o che esistevano ma ‘l suu nanca se gh’ìnn ancamò

ARISTIDE   Ceert che ul Giiüli l’è un bel fenomeno! Na sa sempar vüna püsse del diavul

GIULIO     Ma ora, la quiete dopo la tempesta! Cara sorella e cari parenti, io mi stabilirò in Italia

ISOLINA    indove?

GIULIO     Ho lasciato la mia fazenda al mio amico Molteni…

PAG.53

ISOLINA    Chi l’è?

ARISTIDE   Summ mì, Ambrogio Molteni

GIULIO     Ed il mio amico e socio Ambrogio tornerà in Brasile a curare gli interessi

ARISTIDE   Eh, sì! Là, ho moglie e due figli

NUTO       Potremmo andare anche noi in Brasile

ISOLINA    Guarda che là ta fann lavurà

GIULIO     No, no, sistemeremo tutto qui in Italia.Ora cercherò qualche podere con del terreno e , vista l’età che avanza, avrò bisogno di una famiglia che mi stia vicino

ROMINA  Vuoi dire che avremo una fattoria e staremo tutti insieme?

GIULIO    Potrebbe essere

NUTO      Caro zio, io c’avrei un’idea brillante e mi propongo per seguire tutto il settore commerciale ed organizzativo

ISOLINA Sarà mej che ta imparat a muung i vacch e tajà ul fenn,caneta de vedar!

ROMINA    Dopu tütt i peripezii,forse gh’è quajcòss che ‘l va ben

GIULIO    Perché, gh’è capitaa un quajcòss de brütt?

ROMINA    No, no, nagòtt

NUTO      Tutte cose che si sono messe nella testa

GIULIO    Sarà minga colpa de quela stüpidada dela malediziùn?

ISOLINA   Ciamala stüpidada

GIULIO    Tütt scemata! Basta minga pensacch e süceed nagòtt

ISOLINA   Ta meriteriat tì, de passà tütt quèll che gh’èmm passaa nümm

GIULIO    Adèss ta seet adréé a mandàmm la malediziun a mì?

ISOLINA   Quasi, quasi…

NUTO      …a proposito,zio,nella cassetta che ci sta di là,visto che tu stai qua, chi ci sta dentro? Delle spezie affumicate, no?

Pagina 54

GIULIO    Macchè spezie affumicate!L’ünica cumpagnia che gh’eri,oltre a l’Ambröös, l’era ul me càn lupo, ul Fulmine, e, quand l’è moort ù pensaa ben de fall cremà e tegnill visìn tüta la vita

ISOLINA   Te propi pensaa ben!

GIULIO    L’era un càn bun cumè ul pan

NUTO      Sì, proprio buono!Direi più buono di un essere umano!

GIULIO    (con espressione dolorante si strofina la gamba) Ma paar che ma faga maa la gamba…la senti düra…infurmigada…

NUTO      (dopo uno scambio di sguardi) E facci quattro salti!

GIULIO    Che maa…la se indürìss…

ISOLINA   Dì minga stüpidaat! Inn tütt robb che ta sa metat in meent

GIULIO    (sempre più preoccupato) La ma s’è blucada…l’è düra cumè un legn… (a Isolina) l’è la tua malediziun!

ISOLINA   Dìnn pü e mucala de fa scheerz!

GIULIO    (quasi tragico) Mì a scherzi minga! Summ tütt blucaa!

ARISTIDE  Fa vedè…(s’avvicina per soccorrerlo ed inciampa) Ahi, che maa! Ma summ slugaa ul puuls!

ROMINA    Anca ti!?

ISOLINA   Chi la fa l’aspetti! (tra i lamenti generali si spegne improvvisamente la luce) La lüüs!

GIULIO    Cussè che suceed!? Chi l’à smurzaa la lüüs?

NUTO      Niente, niente…ogni tanto capita! State tutti fermi! (grande trambusto come al termine del primo atto)Che succede!?

GIULIO   (con un grido) Ma summ rott ul brasc! (un attimo di silenzio interrotto da una fragorosa risata di Nuto, Romina e Isolina. Il commento musicale terminerà la scena).

FINE

Pagina 55

 [U1]

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 23 volte nell' arco di un'anno