Li cosi ci sunnu e un semu obbligati a cridirici

Stampa questo copione

r

LI COSI CI SUNNU E UN SEMU OBBLIGATI A CRIDIRICI

Commedia brillante in due atti di: Rocco Chinnici

-------

Tutti crediamo in qualcosa, ma non tutti siamo obbligati a credere in certe cose. C’è chi vede angioletti, spiriti vaganti, chi altre forme di vita alquanto strane; quello che conta è rispettare chi dice d’aver visto, perché… chissà se anche noi, un giorno, possiamo dire: io ho visto...

                                                                       Tonnarella, 28 marzo 2012

PERSONAGGI                     INTERPRETI

            CARMINU                            capu famigghia

            MUMMINA                          mugghieri

            GIGGETTU                           figghiu

            MARCU                                figghiu

            BARTULU                            Figghiu di Marcu

            ‘NZULA                                maara

            COSTANZO                         dutturi

            ANCILU                              

(Un esterno con segnali di mestiere di calzolaio. Carminu seduto in una sedia a sdraio, riposa aspettando che passino i dolori alla schiena. Ha appena finito d’avere a che fare con suo nipote, un po’ discolo, figlio di uno dei due suoi figli, ed è avvilito per quanto successo. Mummina, la moglie, esce dalla stanza per cercare di capire quanto è accaduto).

CARMINU

Ah, poviru mé, poviru mé, unni semu arrivati! Chi tempi, chi tempi! Amu a vidiri unni amu a jiri a parari!

MUMMINA

Ma chi ha, chi ha? ‘Nca sempri ca ti lamenti si!

CARMINU

Sintiti a st’avutra ‘ntollara! Talè chi ‘nveci di parrari u voi, parra aratru! Comu, sempri chi ti lamenti si! Non vidisti, non vidisti a ddu beddu di to niputi chiddu ca mi cummnò, prima ca si nni jiu?

MUMMINA

Unni, quannu, comu? Ma guarda chi è beddu st’avutru! Si nni ju! Ma si fusti tu a diricci a so patri di purtarisillu pi subitu a casa! (Non riesce ad accettarlo) Vergogna! Mannalli pa casa a patri e figghiu! (Rimprovera il marito) Bastasu! Tu, patri si?

CARMINU

Cu tia, avissi prifirutu essiri un patri di chiddi moderni, di chisti ca fannu lassa e pigghia; t’avissi mannatu a fari ‘ntoculu di poi ca dissi si davanti ‘o parrinu; malidittu ddu jornu ca fu! E dd’avutru crastu du parrinu, chi dicia puru di canusciriti bona, non mu putìa diri chi stava firmannu il contratto della mia rovina, ddu jornu! Tu cosa di fari a mugghieri si!

MUMMINA

Senti, biddittu, non parramu di ddu jornu chi è a megghi cosa! Chi mi parasti a jaggia po’ surci; e io, comu ‘na baccalàra… paft! Ristavu dda gghintra, ‘ngagghiata, senza capiri comu! Ma comu fici, comu fici a ‘ngagghiari ‘nta jaggia, cu tia!

CARMINU

Non parramu da jiaggia, sai! Picchì ‘nveci du formaggiu… ‘nta jaggia, ci havia di mettiri ‘na ghigliottina, quantu ti sautava a lingua, sparrittera e ciuciulèra e bastasunazza ca nun si avutru!

MUMMINA

A tia, a tia u signuruzzu t’avissi a fari cadiri a lingua, missere porcu ca si! (Ripete l’insoddisfazione dell’accaduto) Cu quali curaggiu, cu quali curaggiu mandasti a casa a patri e figghiu? Mancu s’avissi fattu chissà chi ddu nuccenti! (Tenera verso il nipote) Gioia da nonna!

CARMINU

Gioia da nonna si! Chiddu è u cifaru è! Avutru chi! Accuntentalu, amminzighialu, cuntinua a faricci fari chiddu ca voli. Stamu criscennu u lupu ‘n menzu a mannara! Oh, mancu deci anni havi, e viditi già comu discurri! E tempi di me patri, quannu mi rimpruvirava, mancu mi pirmittia di guardallu ‘nta l’occhi pi non scippari bastunati! E bastunati di chiddi fermi! E chistu, ‘n veci…

MUMMINA

Sempri ddi tempi havi mmucca! Ma u vò capiri ca ora i tempi su diversi!

CARMINU

Oh babbasunazza ca si! Semu nuautri a essiri diversi, no i tempi; quannu non sapemu comu giustificari i nostri fallimenti, pigghia e i scarricamu ‘o tempu; u tempu non ‘nn’havi curpa, picchì non esisti, u vo capiri? Semu nuiautri co facemu u tempu.

MUMMINA

(Confusa) Senti, a mia tutta sta filosofia di u facemu e nun lu facemu non mi ‘nteressa propriu, u vo capiri? E ora, si po’ sapiri chi fici di tantu gravi u figghittu pi fariti divintari così sarvaggiu? Pi fariti perdiri i senzi d’un tuttu?

CARMINU

E chi ti cuntu a fari, sapennu chi poi ci tiri i difisi.

MUMMINA

Io, difisi non ci nni tiru propriu a nuddu, u vo capiri! 

CARMINU

Ah, non ci nni tiri dici? E allura senti, ju u fattu tu cuntu pi daveru, ma… comu ‘ncuminci a diri chi iddu havi raggiuni, ‘nca va, chi pigghiu pi daveru ‘na seggia e ta rumpu di supra a tia, vistu chi a iddu ‘un lu potti fari!

MUMMINA

E avanti, sintemu chi fici di tantu gravi, ddu poviru figghittu… gioia da nonna.

CARMINU

Eccu, vidi? Vidi chi già partu svantaggiatu cu stu… (ironico) gioia da nonna.

MUMMINA

Ah, eccu! Allura è signu ca si tu, chi vò partiri avvantaggiatu!

CARMINU

Ju vogghiu sulu chi nuddu di dui havi a partiri favoritu.

MUMMINA

E chi è! Pari chi stassimu pi dari a partenza a ‘na gara di Formula 1! E parra, parra, e cuntami chiddu ca cumminò di tantu gravi ddu nuccenti!

CARMINU

(La interrompe ironico) Gioia da nonna!

MUMMINA

(Indisposta dall’ironia) Senti, ti vò smoviri, chi haju a lavatrici chi spetta di essiri scarricata!

CARMINU

Camurrìa a tia cu tutta a lavatrici! Va dda, va scarricala cu sapi si stanca di purtari a biancheria ‘ncoddu! Havi sempri a scusa pronta quannu si parra du so niputi; non ci ‘nteressa propriu di capirii unni sta u tortu e unni sta raggiuni.

MUMMINA

U capivu, (prende una sedia e siede) assittamunni, quantu sintemu megghiu! (Silenzio) A tia spettu ora, parra!

CARMINU

(Non riesce a mandare giù quanto gli disse il nipote) Oh! Pozzu?

MUMMINA

Smoviti però!

CARMINU

Tuttu ‘ncuminciò chi mi ricurdavu di pigghiari a pinnula. Chiamu o tò niputi…

MUMMINA

Bartulu, si chiama Bartuleddu! E u niputi è puru u tò!

CARMINU

E si, si, Bartuleddu! Dunqui, u chiamu e ci dicu di pigghiarimi a pinnula e u biccherici cu l’acqua… mancu si ci avissi cumannatu di fari un ghiornu di zappari ‘nta vigna! Ora ‘ntuppati a ricchi, picchì… sai chi mi rispunti? “Ti jarzi e ti pigghi tu!”

MUMMINA

(Silenzio) Ih, tuttu chissu era? (Sdolcinata) Gioia da nonna; ancora chi scutu!

CARMINU

Ma comu, tuttu chissu era! E finiscila ti dissi cu sta camurrìa di: gioia da nonna! Nenti ti parsi chiddu ca cumminò? Comu… ju mancu mi pozzu moviri, non mi pozzu mancu mettiri addritta e tu…   senti… Baccalàra, ma pi chi cosa penzi ca mi staju facennu i punturi? pi sport, o pu piaciri di farimilli?

MUMMINA

‘Ntantu, baccalàra ciù va dici a to matri o a una di to soru, munzeddu di fumeri ca si!

CARMINU

Chi dilicatezza di donna! Chi sensibilità ca hai! Chi fimmina di paci!

MUMMINA

U finisti l’elencu? Chi haju chiffari ti dissi.

CARMINU

Ci nni vulissiru anni pi elecari le tue dolcezze!

MUMMINA

E allura chi fazzu, mi nni vaju?

CARMINU

Ti sei offesa… (ironico) madamoisel?

MUMMINA

Senti, ‘nveci di fari tutta sta romanzata ca nun servi propriu a nenti, picchì non avissi chiamatu? Io, o to figghiu, non pensi chi avissimu vinutu a pigghiariti l’acqua, a pinnula e tuttu chiddu c’avissi vulutu!

CARMINU

Eccu ddocu! Propriu chiddu ca pinzava!

MUMMINA

E allura, si u pinzasti, picchì no facisti?

CARMINU

(Non capisce) Ma… facìa chi?

MUMMINA

Chiamari! Non dicisti puru tu co pinzasti?

CARMINU

No, no, no, non po’ essiri! Ma dimmi ‘na cosa, è sicuru ca u cidiveddu tu porta sempri pi d’appressu? Ju dicia ca pinzava, no di chiamari, ma di pinzari ca tu avissi già truvatu a soluzioni pi sviari u discursu du tò niputi… (ironico) Bartuleddu!

MUMMINA

Arreri ‘ncuminciamu cu figghittu!

CARMINU

Comu arreri ‘ncuminciamu! Ma è sicuru chi l’hai pi davveru appressu u cidiveddu? Cuntrolla bonu, pi fauri. Dicu, chi ci vulìa… (ironico) Bartuleddu, a pigghiarimi a pinnula e u bicchieri cu l’acqua? Chi ci voli a capiri puru tu, chi a to niputi… a prima tu, u sta bituannu mali? Chi non fa nenti pi ‘nsignaricci un pocu di ducazioni? Ti pari giustu, a tu ‘n’avutra, chi… sapennu ca non mi pozzu mancu ttaccari i lazza di scarpi, me sentiri diri: “ti jiarzi e ti va pigghi tu?” Non ti pari ca è megghiu addivari purceddi ca crisciri niputi? E non finiu ddocu, ha sentiri!

MUMMINA

Matri, ancora ci nn’è?

CARMINU

Ci nn’è! U megghiu ancora havi a veniri!

MUMMINA

Non putemu fari chi mi va stennu i robbi…, si nno non sciucanu, e poi mi cunti u secunnu tempu?

CARMINU

(Adirato) Eh, no! Pi mia i robbi ponnu puru ammuffiri dintra a lavatrici; ora ha finiri di sentiri chiddu ca cumminò!

MUMMINA

Senti, non po’ essiri, chi nna tuttu chissu,  u carusu un lu sapìa chi tu ha i dulura?

CARMINU

E non è ancora peggiu si fussi così? Comu, havi cchiù di ‘na simana chi sugnu ssittatu cca, e non sapi chi haju dulura! E’ normali chi mi stassi tutu u jornu cca, e misu così?

MUMMINA

(Premurosa) Senti passamu o seguitu, chi è a megghiu cosa. Sintemu, chi fici dopu?

CARMINU

Oh, ‘na scuppuledda ci desi! Mi guardò chi l’avii a vidiri! Mi puntò u jiditu dicennumi chi si l’avissi fattu ‘n’autra vota, avissi chiamatu o telefonu azzurru! Non ci visti cchiù; a mia, dissi, u telefunu azzurru? Jiazzavu di cursa u bastuni (facendo il verso), prontu mi ciù tiru, e iddu, si parò davanti, fermu comu ‘na statua di marmu e mi dissi ‘ncantilena (in cantilena): ‘un ta firi, ‘un ta firi…” ‘nca va, chi s’avissi avutu a forza di putirimi jiazzari da seggia, ci nn’avissi datu tanti ‘nto mussu, ma tanti, a iddu e a vuiavutri si avissivu currutu pi jutallu! O telefunu azzurru! Pezzu di crastu, iddu e tutti chiddi chi appruvaru ssa liggi!

MUMMINA

Senti, non ricuminciamu cu a liggi, picchì chissa fu ‘na liggi giusta; chi era bonu, secunnu tia, chi prima si scippava bastunati senza mancu sapirinni la raggiuni? Chi era giustu ca i carusi… chi non tutti avianu a furtuna di jiri a scola, eranu sfruttati mannanduli a travagghiari: unni u barberi, unni u firraru, unni u mastru muraturi e unni tant’avutri misteri?

CARMINU

Ah, no? E nun era megghiu quannu si ‘nsignavanu u misteri! Chi è giustu ora ‘nveci, ca i tinemu ‘nta vitrina? O davanti ‘na talavisioni, ca ci ‘nsigna tutti li purcarii di stu munnu? Ma non vidi, non vidi comu stannu criscennu? Chi non hannu amuri cchiù pi nenti! Pi furtuna chi c’è corcunu chi ancora si sarva. Ma l’autri… l’autri parinu tutti robot, pensanu tutti di ‘na manera, vestinu tutti di ‘na manera: cu cavusi e cammisi sfardati… dicinu chi è a moda; si jinchinu di tatuaggi: ‘nna spadda, ‘nte brazzi, ‘nta panza… pirsinu ‘nto biddicu! Prima i tatuaggi si facianu i carciarati, ora dicinu ca puru i tatuaggi su di moda! Chissa nun è moda, chissa è prigiunìa!

MUMMINA

Prigiunìa? Comu iddi dicinu di essiri libiri!

CARMINU

Dicinu, di essiri libiri! Ma nne fatti restanu ‘ntrappulati, prigionieri di tuttu chiddu chi a società di consumi ci metti davanti l’occhi: telefonini, compiuter, praisteg…

MUMMINA

U posteggiu, si! A play station!

CARMINU

E si, si, chissa ddocu! ‘Na vota circavamu i nonni pi quantu nni cuntavanu i cunta; ora vonnu chistu, vonnu chiddu; non su mai cuntenti.

MUMMINA

Ah, ma allura veru dici! U vo capiri, o no, ca i tempi non su chiddi di ‘na vota?

CARMINU

E torna cu i tempi! Ti dissi chi semu nuiautri che facemu i tempi, e cuntinuamu a falli sbagghiati. Ora, puru cu st’avutra camurrìa di telefunu azzurru, ju a finiri chi non ci putemu cchiù dari mancu ‘na timpulata quannu sa meritanu, picchì… quannu sa meritanu, ha sapiri, ca i timpulati su biniditti, e no chi ora, iddi… senza mancu nasciri, caperu sulu di putiri fari chiddu ca vonnu, pirsinu di tirarici libri, quaderni, penni e quantu avutru, e prifissura; e prifissura! Ma u capisci unni semu arrivati?

MUMMINA

Supra a chissu, forsi ha ragiuni, picchì io, quannu i scippava da maistra o du prufissuri, quannu turnava a casa, non ci dicìa nenti a me matri, picchì si nno i scippava puru d’idda.

CARMINU

E chissu fu u sbagghiu, picchì a tia l’havia a dari, non sulu to matri, ma puru to patri, pi crisciri megghiu, e no chi criscisti così, chi ancora difendi ddu murbusu.

MUMMINA

Oh, ma chi vò, u vo capiri o no chi chiddu è me niputi?

CARMINU

Ah, è to niputi! E a mia, a mia non mi veni niputi? Però non ci fazzu fari tuttu chiddu ca voli, ma chiddu chi ritegnu ca sia giustu. Picchì ora ju a finiri, chi tutti chiddi ca vannu vinennu ‘o munnu, si pirsuadinu chi nascinu tutti scienziati!

MUMMINA

Eccu ddocu! Vidi, vidi picchì non va d’accordu cu Bartuleddu? Picchì ‘n veci di discurridicci, pigghia e subitu fa scintilla.

CARMINU

Cca, cu sta camurrìa di discurriri, ju a finiri chi ognunu si pigghia a manu cu tuttu u pedi. Scusa, chi c’è di discutiri cu me niputi, si ci dicu di pigghiarimi u biccheri cu l’acqua e a pinnula? E… comu si nun bastava, mi ‘ncuminciò cu fari abballavirticchiu pi davanti! (Tenendo il palmo della mano sinistra sotto il gomito della mano destra chiusa con la punta delle dita). Oh, santissimu Patriarca!

MUMMINA

E bonu, bonu! Sai chi fai, aspetta chi ti pigghiu io ssi cosi, picchì sinnò finisci chi nnu scurdamu. E carmati, carmati! Si non voi chi pigghi ‘n’autra malatìa, e ‘nn’avemu di scumbattiri cu i duttura! (Esce a prendere l’acqua e la pillola).

CARMINU

Ma viditi a st’avutra persica ‘ngiallinusa e pilusa! Quasi ca ci duna ancora raggiuni o criaturi! Haju a ‘mprissioni chi chista, bastunati, non nni pigghiò propria quannu era nica; l’avissi a ‘ncuminciari a pigghiari ora ca è ranni. (Rientra Mummina col bicchiere e la pillola).

MUMMINA

Teni cca, avanti, prima ca ti ‘nforza u duluri. (Entra Gigetto. Ragazzo alcuanto strano, parla pronunziando le C per T… insomma come uno che ha difficoltà di pronunzia; è un po’ stupido, ma che a volte riesce a cogliere abbastanza bene il senso logico delle cose. Si ferma davanti ad una grossa margherita fatta con una forma in cemento sulla parte per dar luce alla cameretta alle spalle del cortile. Guarda e ride). Oh, guarda cu c’è, Gigettu! Eccu ddocu! Si ferma davanti a dda margherita e ridi! Ma chi c’è di ridiri, no capisciu.

CARMINU

U megghiu è iddu, chi ridi e si nni futti di tutti cosi. Ah, quantu voti haju disidiratu essiri così!

MUMMINA

Ha disidiratu di essiri comu a iddu?

CARMINU

Certu! Putiri mettiri u cidiveddu ‘nfolla…

MUMMINA

Picchì ti cunvincisti di essiri megghiu? E non ti pari chi u cidiveddu l’ha sempri ‘n folla? Non ti pari ca dici chiddu ca vo e senza ca nuddu po’ contrabbattiri!

CARMINU

Chi senti diri?

MUMMINA

Tu u sai chiddu ca sentu diri. Tu pensi ca si io fussi o postu di to figghiu e mi vidissi cacciatu da casa, turnassi cchiù?

CARMINU

A vo sapiri ‘na cosa?

MUMMINA

Sintemu.

CARMINU

Si ti dicu ca si ccuzzuna, t’offenni? Me figghiu… o megghiu, nostru figghiu, sai picchì non dici nenti? Picchì nun è comu a tia chi si cunvinci chi è comu dici tu e tantu basta; no! Iddu discurri, rifletti, e capisci chi…, alla fini, u tortu è puru di iddu si so figghiu sbagghia, tantu chi si rendi contu e finisci ca torna sempri. Tu, tu non avissi turnatu propriu! E avissi statu a megghiu cosa, cridimi!

MUMMINA

Cuntinua, cuntinua si! (Si avvicina a Giggettu che ride a cuore pieno). Chi c’è, chi c’è figghiu miu, (si mette in mezzo fra Gigetto e il disegno) chi ridi così?

GIGGETTU

(Smette di ridere e si rattrista) Mi, mà (mamma), ti mittitti davanti! E unni è ora? Ppottati, ppottati! (Spostati).

MUMMINA

(Non capisce) Uhm?

CARMINU

Parracci ‘ntalianu, Giggettu, ca to matri non capisci. (Alla moglie) Cansiati, spostati, mancu! Chi Giggettu non vidi.

MUMMINA

Ma chi havi di vidiri, tu ‘n‘autru?

CARMINU

Chiddu ca non rinesci a vidiri tu! ‘Gnuranti!

MUMMINA

(Riguarda, stupita il disegno) Picchì tu… vidi puru chiddu ca vidi… iddu?

CARMINU

E certu! Picchì tu non vidi… nenti propriu?

MUMMINA

(Riguarda attentamente) Comu si dici nenti di nenti? Nenti! …Tranni a margherita!

CARMINU

E chiddu ca c’è dintra a margherita no vidi? (Mummina fa segno, con le spallucce e meravigliata, di no). Ah, no! (Dispiaciuto) O megghiu jemu!

MUMMINA

(Capendo che i due si stiano prendendo gioco di lei) Sai chi ti dicu, va jiti a fari ‘nto culu tutti dui, ca io haju ancora a lavatrici di scarricari, e nun ‘nn’haju propria tempu di perdiri cu vuiavutri dui (esce borbottando).

CARMINU

Non sulu chi non vidi, si ‘ncazza puru! (Si avvicina a Giggettu, un po’ indolenzito) Veni, veni cca o papà, e lassila perdiri dda margherita! (Guarda se rientra sua moglie) Si po’ sapiri chi ci trovi di ridiri ‘nna ddu ciuri?

GIGGETTU

(Preoccupato) Picchì, no vidi tu chiddu ca t’è (c’è) nno turi (ciuri)?

CARMINU

(Sbalordito) Nno ciuri! (Va a guardare se rientra sua moglie; poi sottovoce e sempre preoccupato che lei possa entrare) E… chi c’è, chi c’è? Senti, dimmillu ‘ntalianu, po’ essiri chi ti spieghi megghiu.

GIGGETTU

(Meravigliato e deluso nello stesso tempo) Minta (minchia), pà! Che tei timunito tei? Per vero non lo vedi quello tte nel piore? (fiore).

CARMINU

(Preoccupato che sua moglie possa sentire) Zittu, non gridari! Oh, chi c’è di mali si non ci vidu nenti?

GIGGETTU

Ah, pecché tu vedi tolo tutto quello te (che) ti vede e batta?

CARMINU

E certu! Picchì, tu no?

GIGGETTU

(Sbalordito) No, no! Io vedo attai attai di più di quello te (che) ttai vedendo tu!

CARMINU

(Più confuso che persuaso. Guarderà spesso se entra sua moglie) Nun è chi ti pari ca ti spieghi tantu megghiu ‘ntalianu.

GIGGETTU

Ah, non mi capitti nemmeno ‘ntaliano? Allora non capitti niente! T’ho detto te (che) io vedo attai, attai di più di quello te vedi tu! Hai tapito ora?

CARMINU

Eh, avogghia! Io capivu sulu: tiritì tiritì tiritì, tirità tirità tirità. Ah, quindi tu, vidi…

GIGGETTU

(Lo interrompe) Attai attai di più!

CARMINU

E… (va a guardare per la moglie) ‘nzoccu, ‘nzoccu, per esempiu?

GIGGETTU

Per etempio… il telo!

CARMINU

(S’avvicina alla margherita, indolenzito, e la osserva attentamente)  Il… telo?

GIGGETTU

No, telo! Te-lo.

CARMINU

(Non capisce più niente) Ura di quiz è! Ah, no telo… iuncjutu; te-lo, staccatu?

GIGGETTU

Pà, ma tome palli?

CARMINU

Puru! Ah, ju comu parru?

GIGGETTU

E tetto! (Certo).

CARMINU

Puru u tetto, vidi?

GIGGETTU

No, tetto! Te-tto. Te volette dire ticuro.

CARMINU

Ah, certo! Ora turnamu al telo.

GIGGETTU

(Indisposto) Mi, pà! Ancora telo diti? Non te la fidi a dire: te-lo? (cielo) Dillo attai votte (volte) e vedi te ti ‘ntegni a dillo bene. (Carmelo rimane stupito a guardarlo.) Fotta (forza), dillo, dillo di più, di più!

CARMINU

(Sta per perdere la calma. Il primo “telo” lo dirà forte, poi pensa che Mummina possa sentire e gli altri li ripeterà piano, mentre entra Mummina; ma lui non la vede perché è di spalle) Telo! (piano) telo, telo, telo…

GIGGETTU

(Meravigliato) Pà, la mamma a te tta guardanno!

CARMINU

(Scoperto, fa l’indifferente) Ti piaciu comu dissi: telo?

GIGGETTU

(Dispiaciuto perché suo padre non ha capito che telo vuol dire cielo, si rovolge a sua madre) Mà, lo tenti? Lo ha detto tento (cento) volte “telo” ma non lo ta dire bene. Fattelo vedere tu tome ti dite!

MUMMINA

Chi è, ti passaru i dulura?

GIGGETTU

Mà, lattali ttare i dolori e rippondi! Tome ti dite telo?

MUMMINA

Io no pozzu diri, figghiu, picchì non capisciu, sugnu (ironica e alludendo) scimunita, a matri, non sugnu scienziata comu a iddu!

GIGGETTU

E tu dillu, dillu attai attai!

MUMMINA

Cielo, cielo, cielo cielo cielo! Ti basto?

GIGGETTU

U viditti, pà, chi tti vulìa? E tu diti che tei ccatto! (Scaltro).

CARMINU

Eh già, cielo! E ‘nn’havia di diri: telo, telo, telo!

MUMMINA

E si po’ sapiri, ora, chi voli diri stu jocu?

CARMINU

Nenti, chi voi ca voli diri! Stavamu parrannu du celu chi c’è ‘nna margherita; (Mummina guarda, sbalordita, la margherita) non mi diri chi ‘un lu vidi!

MUMMINA

(Meravigliata, guarda a Carminu, Giggettu e la margherita. Poi a Carminu) Certu, guardannu a tia, chi cosa nni putìa veniri to figghiu? Forsi è megghiu chi va finisciu di lavari (esce borbottando). U celu ‘nna margherita! Chi cosa nni putìa veniri ddu criaturi? Mancu bonu a fari ssu sforzu fusti! Lagnusazzu ca sì! Si così lagnusu, chi mancu ‘n paradisu facissi nenti si u Patreternu non ti pagassi bonu.

CARMINU

(Giggettu è assorto a guardare sempre la margherita) Lassila perdiri a to matri. Dimmi ‘na cosa, e chi vidi, chi vidi, oltri ‘o cielu?

GIGGETTU

Ti tapitti, pà! Te (c’è) un antiuleddu (ancileddu), ti mi talìa pittu (fissu), e mi fa…, tu (cu) i jidita vitinu o natu, cotì (matte le mani una dopo l’altra, partendo col pollice che tocca il naso e muovendo le dita come le ali di una farfalla). U ta (sai) te bellu, pà! E’ bellittimu, bellittimu attai! Havi i tapiddi biunni, ti parinu gnottuli! (gnocculi) U vidi pà? Guadda tom’è mitu ttittatu (ssittatu).

CARMINU

(Non capisce) Ah, è misu… ssittatu! E… chi ssu i gnottuli?

GIGGETTU

Un lu ta chi ttu (su) i gnottuli? Mih, ma un tapitti popiu nenti! Tu dicu ‘ntalianu?

CARMINU

Si, si! Po’ essiri chi u capisciu megghiu.

GIGGETTU

I gnottuli, tono… i gnottoli, quelli toi tapelli cotì (facendo il verso dei capelli a buccoli che scendono sul viso).

CARMINU

Ah, nenti di menu! Forsi vo diri i buccoli?

GIGGETTU

Ti, ti! Quetti che tendono cotì, tul vito.

CARMINU

Figghiu miu, tutti ssi T ca dici, su tutti li cruci chi u Signuri mi desi di purtari.

GIGGETTU

(Chiama suo padre perché gli presti molta attenzione) Pà, pà! Talìa, talìa chi tte ora! U vidi? (Ride come un pazzo, mentre Carminu cerca di guardare da vicino cosa possa fare ridere tanto suo figlio). Ch’è timunitu! U vidi? (Riderà sempre come un pazzo).

CARMINU

(Non capisce) Scimunitu cu, u ciuri?

GIGGETTU

No, u turi! Chiddu, ddu chittianu.

CARMINU

(Impietrito) Ah, c’è… un… cristianu puru? (Continua a guardare nel fiore) Curnutu si haju vistu ‘na cosa! (Preoccupato, guarda suo figlio) Ma… nun è chi chistu, ca pari scimunitu, voli fari divintari scimunitu a mia? (Al figlio) Senti, mu vo diri chi c’è di ridiri?

GIGGETTU

Tomu ti c’è di ridiri, pà! ‘Un lu vidi a tiddu ti voli muntiri (munciri) a jatta?

CARMINU

Puru! Ah, voli… munciri a… jatta?

GIGGETTU

Ta tomu (facendo finta di mungere i seni piccoli della gatta) a munti, ti havi i minnutti niti, niti!

CARMINU

(Ironico) Ah, havi… i… minnuzzi… nichi… nichi! Eh, no, cca u psicoccolo (psicologo) ci voli! U pitrusinu (indicando suo figlio) chi era beddu; ci pisciò a jatta… ora ci voli! Quantu videmu chi ssu, tutti sti cosi ca vidi u criaturi ‘nta ddu ciuri. (Chiama la moglie, preoccupato) Mummina, Mummina! Curri, veni cca!

MUMMINA V.F.S.

Vegnu, vegnu! Lintamu i manu a pasta e jiemu a tuccari u culu a jaddina! Dicu io, chi ci fannu sti cosi dintra a lavatrici? (Compaiono, dall’altra parte della scena, oggetti che nulla hanno a che vedere con la lavatrice) I stivali! (E va cadendo in scena tutto quello che va trovando).

CARMINU

(Che guardava assorto suo figlio, sentendo quel rumore di mezzi stivali di gomma, fa un grosso sussulto dalla paura) Corpu di sangu, un motu mi fici pigghiari!

MUMMINA V.F.S.

St’avutru cappeddu di pagghia! (Lancia in scena il cappello di paglia bagnato). U rinali! (lo lancia) No, no, va finisci ca c’è mettiri u lucchettu ‘nna lavatrici, cu arriva pigghia e ‘nfila! Ih, e chi è chistu? Arradiu! E chi ci fa st’autru arradiu dintra a lavatrici? (Lancerà anche una radio a transistor che quando cadrà al suolo, insuppato d’acqua, si sentire fuori uscire una musica che va diventando stonata).

CARMINU

(Indaffarato a schivare tutte quelle cose che arrivano in scena, e con i dolori che ha, comincia ad essere stanco e si pulisce i sudori che gli scendono dalla fronte. Ha paura di essere colpito). Ancora missili hai di lanciari? Viditi chi sorta di combattimentu! ‘Ntesta mi stavi pigghiannu! Curri ti dissi, veni cca! Chi to figghiu ‘ncuminciò cu dari i numari! Chi sudura! E chi è, ci fussi armenu quarchi cosa di

‘mbiviri! (Guarda una bottiglietta posata nei pressi e la prende) Vo vidiri chi ddu tirrimotu di Bartuleddu si scurdò a buttigghiedda cca? Capaci chi è (la guarda attentamente. Sembra tè) tè! E si, picchì u criaturi sofisticatu è! M’asciucau a bucca cu tuttu stu curri curri; ora ma ‘mbivu, e quannu veni…, sa cerca, ci dicu chi ju non nni sacciu nenti. (Va a guardare se viene sua moglie, e la beve tutta d’un fiato. Si pulisce il muso e si ferma, facendo un grossa smorfia, e cerca di capire che cosa abbia potuto bere) Chi schifu!!! Chistu è ca vivinu ora sti giuvini d’oggi? E nn’haju tortu, quannu ci dicu chi ‘mbivinu fitinzii? (Entra la moglie indisposta).

MUMMINA

Sintemu, sintemu c’avemu sta vota!

CARMINU

Finisti cu i dischi volanti? ‘Ntesta mi stavi pigghiannu!

MUMMINA

Cu sapi nun era a vota bona chi si giustava u cidiveddu! Allura, sintemu c’avemu di novu!

CARMINU

C’avemu di novu! Dda, (indicando la margherita sul muro) u vidi dda? E’ chinu di personaggi: jancileddi, genti ca muncinu i jatti…

MUMMINA

(Sbalordita) Jancili, munciri i jatti… Ma tu pensi chi vuiavutri giucati, e io haju tempu di perdiri cu tutti dui? E mi chiamasti pi chissu? E allura senti, vistu chi tu sta megghiu di saluti, picchì non va e ci porta a buttigghiedda o dutturi, ‘n veci di lintari di travagghiari e purtariccilla io. Servi chi così ti porti a (indicando Giggettu che guardava ancora la margherita e rideva) chiddu, chi è sempri ‘mpiccicatu davanti a dda margherita.

GIGGETTU

(Pulendosi di corsa la faccia schifiato) Oh, ‘nta fatti mi pigghiò cu latti da jatta! Chi cchifu!

CARMINU

(Che erano intenti a guardare Giggettu) A propositu di schifu! Chi è ca dicisti tu da buttigghiedda?

MUMMINA

A buttigghiedda chi… (guarda e la vede vuota) E com’è chi è vacanti? E ora chi ci portu o dutturi?

CARMINU

(Con la faccia schifiata) Chi è stu discursu da buttigghiedda e du dutturi?

MUMMINA

Comu, già tu scurdasti chi a oj c’era di fari l’esami di urina di Giggettu? Nun è chi (indicando Giggettu) iddu s’ambippi pinsannu chi era acqua e tu non ci dicisti nenti?

CARMINU

Oh, no! (Cade a terra privo di sensi).

MUMMINA

Eccu ddocu! Basta chi ci dicu di farimi un sirvizzu, ci pigghia un motu!

FINE PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

(Scena come la prima. Carminu indaffarato ad aggiustare scarpe, gli sputa sopra e spazzola).

MUMMINA

Comu facemu chi avemu un saccu di cosi di pagari? Acqua, luci, mundizza, ICI, telefunu… ma poi si desiru appuntamentu? Tutti stu misi! E di unni i pigghiamu tutti sti sordi? Chi poi non capisciu sti cosi di pagari! A mundizza, non nni pigghianu e l’avemu sempri strati, strati…

CARMINU

E cu i surci chi aumentanu ogni jiornu, penza ca fannu puru i nida dintra i machini! Schifiu!

MUMMINA

U telefunu, chi non si tocca mai, e avemu di pagari sulu i tassi…

CARMINU

Comu fussiru “u pizzu”. Pizzu legalizzatu!

MUMMINA

Poi c’è l’ICI, e puru chista è n’avutra bedda rugna!

CARMINU

L’ICI, curnuti! Voli diri, un cristianu si fa ‘na casa cu tanti di ddi sacrifici, e pi premiu u statu chi fa? Ti fa pagari l’ICI! Mancu dici: “a chistu chi s’ha fattu a casa cu tanti sudura, ora ci facemu un beddu premio!” No! Pi premiu ci facemu pagari ‘na tassa! U sai picchì nuiautri italiani pagamu tutti sti tassi? Picchì semu un populo di travagghiaturi, un populu ‘ncignusu, un populu educatu, un populu abbituatu a suppurtari, e siccomu già u statu u capiu bonu, si pirmetti di fari chiddu ca voli. Ci veni ‘ntesta di fari pagari? Pigghia e si ‘nventa ‘na nova tassa, e l’havi a fari! Picchì si no, nuiautri, stamu puru ‘mpinseri, quasi chi nni lamintamu si non rrivanu novi tassi di pagari!

MUMMINA

Chi è, ura du comiziu ora? Senti ‘na cosa, dintra non avemu nenti di chi manciari, comu fazzu a fari a spisa si avemu tutti sti rugni di pagari?

CARMINU

Ah, ancora non ti l’ha ‘nsignatu tu n’avutra chi prima di tuttu ha pinsari pu manciari? Ricordati chi prima di ogni cosa ha fari a spisa, quannu avemu u manciari dintra, si nni restanu pagamu chiddu ca c’è di pagari; si nno u statu e tutti li crasti ca sunnu aspettanu, si vonnu aspittari, si nno s’a-rra-ncia-nu! Voli diri chi sordi i vannu a cercanu unni chiddi ca l’annu! Puntu e basta.

MUMMINA

E si veninu i carrabbineri e ‘nn’attaccanu?

CARMINU

Oh, locca! Avissiru attaccari a tutti chiddi ca non ponnu pagari i tassi, u sai tu quantu carciri avissiru a fari? E poi, chi ci cunveni scusa, avissiru a dari a manciari a tutti, ICI non nni pagassi cchiù nuddu, picchì stamu ‘nto carciri, u stissu vali pa luci, l’acqua, a mundizza… u telefunu non c’è di bisognu picchì ‘n carciri non si usa; mu vo diri tu si non fussi a megghiu cosa chi ni nni jissimu a stari tutti ‘nte carciri?

MUMMINA

E… a libbirtà, a chissa non ci penzi? Chi libertà è ‘ncarciri?

CARMINU

E a libbirtà unni è ‘nveci fora, chi stamu arrivannu chi non si patruna cchiù mancu di l’aria chi rispiri? Chi ogni piditu ca fa, s’havi a pagari a tassa? Chissa è a libbirtà? Ah quantu semu cucuzzuna!

MUMMINA

Finisci ca ta lamintari sempri!

CARMINU

No! U sai chi facemu d’ora ‘n poi, vistu ca i cosi non funzionanu? Pigghiamu a banna e ‘ncuminciamu a sunàri! Va dda, va dda, v’accatta chiddu ca servi pi manciari, chi pu restu, chiddu ca va vinennu vattiamu.

MUMMINA

Ah, senti, a discursu di veniri! Vidi chi sta vinennu donna ‘Nzula; tu ancora assai a fari?

CARMINU

E ju chi c’è diri a donna ‘Nzula? Idda a Giggettu havi a visitari; chi poi dicu ju, chi citrasi a majàra? Nun era megghiu chi chiamavamo u psicoccolo? Armenu chiddu è dutturi.

MUMMINA

Si, ma chista nni custa cchiù picca! Non vidi quantu cosi avemu di pagari!

CARMINU

Mummina, oh Mummina! Prima veni a saluti e u manciari e dopu, ma dopu, veninu i tassi di pagari… si restinu sordi. U capisti pi ‘na bona vota? Chi voi ca nni po’ capiri donna ‘Nzula? Capaci chi mancu fici i scoli elementari.

MUMMINA

Ah, picchì tu i cristiani i valuti ‘n basi a scola ca hannu? Allura c’avissi a diri io, di tia,  chi mancu mittisti pedi a scola materna?

CARMINU

‘Nveci tu!

MUMMINA

Io chi? Ricordati chi io, a tia, ti pozzu fari di professoressa; non tu scurdari ca mi fici finu a quinta elementari; sceccu!

CARMINU

Capaci chi dopu ssu sforzu, t’appiru a operari di morroidi. Tu, a scola ci jisti picchì to patri su potti permettiri… anchi si ssa scola pi tia fu persa. Zittuti, zittuti e mettici pani ‘nta bucca… (iroinico) professoressa!

‘NZULAV.F.S.

Si po’, si po’, donna Mummina?

MUMMINA

Cca è! Trasiti, trasiti puru, donna ‘Nzula.

‘NZULA

(Vestita da fattucchiera. Parlerà sempre a rime) Bon gionu don Carminu e donna Mummina, / veniri appi pi fari a ‘nduvina. / Dicitimmi d’unn’è Giggettu / pi quantu livarici fazzu lu difettu. / Mustratimi ora lu postu unni iddu ridi, / quantu scacciu li spiriti e nun li vidi.

MUMMINA

Cca, (la conduce sotto la margherita. Carmelo andrà con loro) cca, dici di vidiri genti e cosi strani!

CARMINU

(Preoccupato) Tantu strani, donna ‘Nzula! Cosi, chi a sulu pinsaricci, si mettinu i capiddi tisi!

‘NZULA

Pigghiatimu un piattu e un pocu d’ogghiu, / chi livarisi havi stu malocchiu. (Poi a Carminu) ‘Nto mentri vui chiamati a vostru figghiu, / purtannumi ‘na bedda trizza d’agghiu. (Comincia col fare strani rituali davanti il muro, sotto il fiore).

MUMMINA

(Arriva col piatto e una ampolla d’olio) Donna ‘Nzula, io purtavu tutta a ‘mpullina, nun sapennu quantu ogghiu servi.

‘NZULA

Bonu facistivu, donna Mummina, / chiddu ca resta mu portu cu tutta a ‘mpullina.

MUMMINA

Non c’era bisognu chi faciavu a rima, donna ‘Nzula.

‘NZULA

Ora aspittamu ca veni vostru figghiu, / pi quantu i cosi si mettinu o megghiu. (Rientra Carminu e prende la treccia d’aglio che è appesa alla parete).

MUMMINA

(A Carminu, impaurita) Bedda matri; io mi scantu pi comu chista parra e camina, nun facemu chi Giggettu…

CARMINU

Giggettu! Giggettu chi? Chi havi di perdiri nostru figghiu? Comu si dici: cchiù scuru di menzanotti ‘un po’ fari.

‘NZULA

Dicitimi don Carminu, senza pinsàri a nenti; / nun è ca vostru figghiu si nni penti? / Vi dissi di chiamallu e nun vinni, / chi pensa ca ci cadinu li pinni? / Chiamatilu vi dissi e fati prestu, / chi fuiri havi lu spiritu, lestu lestu.

CARMINU

Sta vinennu, donna ‘Nzula, si stava finennu di vestiri. (Entra Giggettu, vestito sempre alla sanfrasò).

GIGGETTU

Cca tugnu! (Si avvicina a donna ‘Nzula) E cu è vottìa? A mia tecca? (cerca).

MUMMINA

(A suo figlio) Chista u sai cu è? Dda cristiani chi nn’havi a jutari a risorviri i cosi chi tu vidi ‘nto ciuri; tu scurdasti, a matri?

GIGGETTU

Ah, ti, ti! Chidda ca ditititti tu, ti è maggita (magica).

MUMMINA

Propriu idda. Ora senti, e fai chiddu ca dici donna ‘Nzula, così nni libiramu di tutti sti genti ca tinemu casa casa. Capisti?

GIGGETTU

Ti, ti!

CARMINU

(A donna ‘Nzula) Mi dicissi, donna ‘Nzula, nun è ca… a chi ci semu, putissi fari quarchi cosa pa pronunzia di Giggettu, puru? Pi quantu si capisci quannu u criaturi dici quarchi cosa? Macari… circari di livaricci quarchi T di suprecchiu quannu parra?

‘NZULA

L’arvuli ca nascinu storti, / addirizzari li po’ sulu la morti. / E ora, girannu, viniti appressu a mia, / ripitennu comu ‘na litanìa. / Caminannu ballannu e cauti, / facennu spissu tanti sauti. / Quannu dicu alumè alumè, / sautati dicennu megghiu a tè megghiu a tè. / Forza, partemu pi comu semu, / girannu comu fussi un trenu.

MUMMINA

Donna ‘Nzula, mi scantu; mi tremanu i jammi.

‘NZULA

Diccilu tu, Carminu, e in rima, / chi a caminari, havi a essiri la prima.

CARMINU

Io è certu ci lu dicu ‘nversu, / spirannu ca nun fussi tempu persu.

‘NZULA

Camina ti dissi, e nun schirzari, / si voi ca prestu amu a finiri. / Parra, ti dissi, a Mummina, / chi sciogghiri avemu sta catina. (cominciano a camminare, gli uni con le mani sulle spalle degli altri; in testa donna ‘Nzula che va facendo scongiuri con aglio e peperoncino. Ogni volta che gireranno sotto la margherita, Gigetto saluterà i suoi personaggi).

CARMINU

(Cattedratico) Mummina, rumpiti li jammi e camina, / chi pi mia fusti ‘na gran ruvina! / Era megghiu chi di stu figghiu mi davi ‘na figghia, / Ti cadissi la lingua, prima ca morti ti pigghia.

‘NZULA

Cosci di scimia canterina, / camina e ripeti puru tu Mummina. / Alumè, alumè alumè.

GLI ALTRI

(Ripeteranno in coro e salteranno) Megghiu a tè, megghiu a tè, megghiu a tè.

‘NZULA

Ciriveddu frittu di cavaddu pazzu, / aiutanni a sciogghiri stu lazzu. / Mutanni ‘ngrasciati di monachi di crausura, / scacciati ti spiriti prima ca scura. / Alumè, alumè, alumè.

GLI ALTRI

(Come prima) Megghiu a tè, megghiu a tè, megghiu a tè.

GIGGETTU

(Saluta i suoi personaggi) Tau, tau! (Ciau).

‘NZULA

(Con serio rimprovero a Gigetto che è distratto) Mutu Giggettu e nun schirzari, / si nun voi li guai piggiurari. / Ripititi forti cu mia, /  chi sciogghiri avemu sta majarìa. / Testa di rospu ‘nfurnàta, / cori di vergini ‘nnamuràta, / scrippiuna njuri di sutta balàta, / scunzàri facemu sta ‘nzalàta. / Alumè, alumè, alumè.

GLI ALTRI

(Come prima) Megghiu a tè, megghiu a tè, megghiu a tè.

GIGGETTU

(Saluta ancora i suoi personaggi) Tau, tau. TTamu (stamu) finennu.

‘NZULA

Collabbora ti dissi Giggettu, / si non voi ristari puru schettu.

CARMINU

Picchì si non collabbura, a vvidiri cu si l’havi a pigghiari!

GIGGETTU

Donna ‘Ntula, ancora attai amu a fari?

‘NZULA

Camina Giggetu e ascuta bonu e senti, / giramu sinu ca non vidi cchiù nenti.

GIGGETTU

Ah, chittu era? Io pe pinta (finta) ho talutato nel piore! Io a nuddu vidu ttu (cchiù), a nuddu.

‘NZULA

Si tu dici chi a nuddu hai cchiù viditu, / chistu è signu chi già amu finutu (si fermano).

MUMMINA

Oh, finalmente, a matri!

CARMINU

Sicuru, Giggettu, chi non vidi cchiù nenti unni a margherita?

GIGGETTU

Ti, ti!

MUMMINA

Si? Comu si! Prima dici no, e ora si!

GIGGETTU

Chi capitti, mà! Ju ditìa ti, comu diri chi non vidìa ccu unenti, u capitti?

‘NZULA

Ora ca lu ‘ncantisimu è sciugghiutu, / e lu mali luntanu si nn’ha gghjutu; / stanchi, finemu puru di sautari, / chi nni pinsàti si mi dassivu li dinàri?

CARMINU

(A Mummina) A cu spetti? Curri e pigghia un pocu di sordi, chi Giggettu, finarmenti, guariu. (Gigetto, di nascosto saluta i suoi personaggi cercando di non farsi scoprire dagli altri. A donna ‘Nzula, mentre Mummina va a prendere i soldi.). Grazii, grazii, donna ‘Nzula! Sapi Diu comu avissimu fattu senza di vossia! Ora ca i spiriti si  ni jeru, pinsàti chi c’è ancora scantu ca putissiru turnari?

‘NZULA

L’omu ca nun vidi, / è comu l’omu ca nun cridi; / ma tu, ca tantu sai, / picchì sti dumandi fai? (Torna Mummina).

MUMMINA

Tiniti, tiniti, donna ‘Nzulla, nun su granché, ma… u sapiti comu si dici? Chiddu ca cunta è u pinzeri. (Donna ‘Nzula si conserva i soldi).

‘NZULA

Ora vi salutu e mi nni vaju; / chiamatimi si aviti ‘n’autru guaju. / ‘Na frasi vi lassu e senza ridiricci: / li cosi ci sunnu e nun semu obbrigati a cridiricci. (Esce, portandosi anche l’ampolla con l’olio).

MUMMINA

(Sbalordita) E sa purtò! Oh, nun sa scurdò! U dissi e u fici! Grandissima figghia di…

CARMINU

(La interrompe) Eeeeh! Sta attenta cu donna ‘Nzula, chi chidda majiàra è!

MUMMINA

Com’è ca nun si purtò puru atrizza d’agghiu! Anzi, aspetta chi a mettu dda bbanna.  

CARMINU

Picchì, dda banna? Lassila ca a rimettu appizzata ‘o muru (la prende e la va a mettere dov’era).

MUMMINA

Ju vaju dda banna, chi ristaru di fari i letta. Aspetta chi mi portu stu piattu, prima ca si rumpi (lo prende ed esce).

CARMINU

I letta? Ha fari i letta dicisti? E a spisa pi manciari? Dici chi non avemu nenti. Curri, va dda, v’accatta a manciari, e pigghi puru ‘na bedda rota di sasizza ca facemu festa, fin armenti Giggettu guariu!

MUMMINA

Così dici?

CARMINU

Ancora!

MUMMINA

E allura, aspetta chi pigghiu i sordi e vaju. (Si avvia e dopo si gira) Ma… è sicuru chi non nni portanu a tutti o friscu? (facendo segno di carcere).

CARMINU

E non ti pari, chi cu l’estati ca sta vinennu, sparagnamu di sentiri cavuddu? (Mummina va a prendere i soldi).

CARMINU

(Guarda Giggettu che è intento a fissare la margherita. Poi, preoccupato). Giggettu, non mi diri… chi tu… ancora, vidi…

GIGGETTU

Pà, tu tti (ci) cridi a tti coti?

CARMINU

(Preoccupato) A ‘nzoccu? Chi è…, ‘ncuminciamu di novu?

GIGGETTU

No, no, ti nno veni ancora donna ‘Ntula e voli l’auti toddi (sordi). (Carmelo resta in dubbio) Pà, u tai chi mi ditti Bartuleddu?

CARMINU

Bartuleddu! E quannu? Quannu tu dissi?

GIGGETTU

Attira (arsira).

CARMINU

Arsira?

GIGGETTU

No, tu non t’eri, picchì jitti ‘o tindacatu.

CARMINU

E sintemu, sintemu chi ti dissi.

GIGGETTU

Ju guaddava dda (indicando la margherita) e ridia, e iddu mi ditti ti tugnu timunitu; ti, ti! Ditti chi tugnu timunitu picchì ridia. Iddu diti, ti unu ta ridi tulu è timunitu. Timunitu è, pà, unu ti ridi tulu?

CARMINU

Figghiu me, tu mi fa certi dumanni, chi non sacciu mancu chi risposta putiriti dari.

GIGGETTU

(Quasi piangendo) Allura puru tu penti chi tugnu timunitu?

CARMINU

E bonu, bonu, non chianciri! Ju ti dissi chi ssi scimunitu?

GIGGETTU

(Sempre piagnucoloso) Ti, però mancu mi dititti ca non ti tugnu.

CARMINU

(Cercando di capire il perché del suo ridere davanti a un fiore) E… dimmi ‘na cosa, tu… tu picchì… ridii?

GIGGETTU

Mih! Antora, pà! ‘Un lu ta, tu, pittì (picchì) ridìa?

CARMINU

Ah, già, tu vidi l’anciuleddu, a chiddu ca munci i jati! (Preoccupato) Ma ora dicisti chi…

GIGGETTU

E ti, ti, batta, batta! Non vedo più niente.

CARMINU

Senti chi fai, ‘ncumincia cu spazzulari ddi scarpi, chi ora veni u crienti a pigghiarisilli, ju rrivvu dda banna e a mumentu vegnu.

GIGGETTU

Ti, ti, i fattu lutiti, lutiti! (Carminu esce; Gigetto gli va dietro per assicurarsi che non torni a guardare). Quantu ti ttimunitu, pà! Tti criditti puru tu, ti non vidu ttu (cchiù) nenti! (Si porta sotto il fiore e gioisce) Qua tono! Vi tiete teccati (seccati) te io ho detto te non vi vedevo più? Te dovevo fare? (Guarda estasiato) Te tei bello! E te bei tapelli te hai! Pecchè non tendi (scendi) e tti ttai vitino a me, cotì io non guaddo più la ttopa (sopra), e quelli non ditono più niente. A te diti? Diti di ti? E allora ttendi (scendi) e ti ttai attanto a me. Appetta te t’hajuto (mimerà la discesa di un angioletto che starà accanto a lui). Cotì! Bravo! Ora ti ttai attanto (accanto) dove tono tempe (sempre) io. Andiamo te devo ppattolare le ttappe (scarpe), e te tu vuoi mi aiuti. (Si va a sedere al banchetto e sistemerà una sedia pure all’angioletto. Entra suo padre e gli si avvicina da dietro senza farsene accorgere) Lo tai te fai, tu tti puti e io ti patto (passo) la ppattola. Avanti tomintiamo (prende una scarpa e la mette vicino al muso dell’angioletto). Ponti, via! Bravo! Tei ttato bravo. Ora appetta te io ppattolo, e dopo fattiamo l’attra. (Comincia a spazzolare, e la guarda) Oh, lo tai te è venuta l’utida lutida! Guadda, guadda! (Preoccupato) Oh, te mi vedette mio padre! Sicuramente mi pottatte al manitomio, lo tai?

MARCU

(Entra Marco, il figlio di Carminu, e suo figlio Bartolo) Ciao Papà, ci sta ‘nzignannu a Giggettu comu si giustinu i scarpi? (Giggettu s’accorge di suo padre che era alle sue spalle e rimane pensieroso.) Poi a suo figlio) E tu, a cu spetti a salutari?

BARTULU

Ciau nonnu. Ciau Giggettu. Nonnu mu ‘nsigni puru a mia comu si giustanu i scarpi? Chi così t’hajutu.

MARCU

U vidi, papà chi voli ca u ‘nsigni a cunsari i scarpi? Dici chi di ora ‘n poi voli stari cchiù vicinu ‘o nonnu.

CARMINU

Spiramu, spiramu ca dura. Veni cca, ssettati ca ti ‘nsignu (gli indica la sedia dove sta seduto l’angelo) ssettati.

GIGGETTU

(Allarmato perché sa che in quella sedia si trova seduto l’amico suo) No! Nni chitta no!

MARCU

(Un po’ indisposto) Chi è, ‘ncuminciamu? (A suo padre) Poi dici chi è Bartulu, chi fa u tostu?

CARMINU

(Pensieroso, guarda la sedia e dopo Gigetto) Aspetta, aspetta chi ti nni pigghiu ‘n’avutra seggia.

MARCU

Ma si chidda è libira, papà, picchì ‘nn’ha pigghiari ‘n’avutra? (A Giggettu) Picchì ‘un lu fa ssittari tunavutru?

GIGGETTU

Picchì tta teggia ‘un ti tocca, ti è ‘mpignata!

MARCU

(Meravigliato) ‘Mpignata! E di cu, si non c’è nuddu?

GIGGETTU

A tia pari!

BARTULU

U vidi, pà, fa sempri così cu mia; havi a vinciri sempri iddu. (Va per prendere quella sedia, e Giggettu alza il martello per minacciarlo).

GIGGETTU

Un la tuccari tai! Ti un coppu di matteddu ti dugnu!

CARMINU

Basta, basta Giggettu, e finiscila ora! (Cerca di persuaderlo, prendendolo con le buone) Avanti, fa u bravu, u sintisti chi Bartuleddu dici chi di ora ‘n poi havi ha stari spissu cu nuiautri? Fallu assittari, vidi chi vinni puru ca nni voli jutari?

GIGGETTU

(Si convince ma a condizione) E allura, ti voli, u fattu ttittari unni tidda mia, teggia.

CARMINU

Bravu, bravu Giggettu, così si fa! (A Bartolo che è rimasto immobile) Assettati, u vidi chi fu bravu Giggettu, ti desi pirsinu a so seggia.

BARTULU

E cu tu dissi chi ju vogghiu a so? Ju chidda vogghiu!

CARMINU

M’havia parsu stranu chi tu vinivi cca senza fari dannu! Allura veru tostu si! Comu, chiddu ti duna a so seggia!

MARCU

(A suo figlio) Senti chi facemu, jemu a salutari a nonna, chi poi ‘nn’andamu.

BARTULU

U vidisti? Chi ti dissi? E poi dicinu chi sugnu ju chiddu vinciuddu. (Marco e bartolo si stavano avviando, ma…).

GIGGETTU

(L’angioletto scende dalla sedia per tornarsene sul fiore e Giggettu lo segue persuadendolo a rimanere. Gli altri, vedendogli fare quei movimenti e sentendolo parlare da solo, rimangono sbigottiti) No, appetta, non ti nni jiri arreri dda tupa (supra), comu rittamu? Mih, appetta di ditti!

CARMINU

No, nun è possibili! Arreri ‘ncuminciamu?

BARTULU

Pà, (col sorriso sulle labra) tu dicìa ju ca ridia e parrava sulu? E tu non mi vulivi cridiri.

CARMINU

Zittuti, tu n’avutru, e non ti ci abbagnari u pani, chi Giggettu non è pazzu comu pinsàti vuiavutri.

MARCU

Puru tu, papà! Chi havi a fari unu, cchiù di chissu, pi dimustrari chi non è normali?

GIGGETTU

E ti, ti, appetta ca t’ajutu! (L’ngioletto è come se gli dicesse che non c’è bisogno. Gli altri, meravigliati si avvicinano a seguire la scena.) Ah, non te bitognu? E va beni (seguirà con lo sguardo la salita dell’angelo sul fiore).

BARTULU

(Impaurito) Pà, ni nni jemu ca mi scantu!

MARCU

E di chi, di chi cosa? non vidi chi nun c’è nenti!

BARTULU

Ju u stissu mi scantu, è comu si tuttu ‘nta ‘na vota sintissi friddu! Amuninni.

MARCU

Aspetta chi salutamu a nonna a chi semu cca.

CARMINU

Non c’è to matri, ju a fari un pocu di spisa. Assettati, chi a mumentu avissi a essiri di ritornu.

BARTULU

Pà, amuninni ti dissi, ca mi scantu a stari cca, pari chi ci fussinu i spirdi.

MARCU

Ju mi nni vaju, prima chi a chistu l’assartanu i vermi. Voi ca passu du… dutturi, si pensi chi c’è di bisognu? A mia non pari normali tuttu chiddu ca sta succidendu cca gghintra.

CARMINU

Donna ‘Nzula ora ora si nni ju di cca, dicennu chi tuttu era appostu!

MARCU

Donna ‘Nzula cu, a… majara? (Silenzio) E chisti cosi di majari su? Cca un bravu psicologu ci voli, avutru chi majara! Sai chi fazzu, lassu a casa a Bartulu e passu a chiamari u dutturi Costanzu, dicinu chi è un bravu medicu di sti malatii. (Escono, padre e figlio).

CARMINU

(Si avvicina a Giggettu che era intento a guardare il fiore) Giggettu, veni, lassa perdiri, ajutami a finiri di fari i scarpi, chi fa cuntu ca veni don Ancilu a pigghiarisilli.

GIGGETTU

Appetta, appetta chi ttaju vidennu ‘na cota e vegnu.

CARMINU

Ma comu, un mumentu fa, cu donna ‘Nzula, dicisti chi non vidivi cchiù nenti, e ora… Senti ma non po’ essiri chi tuttu chiddu ca vidi è ‘na ‘nvinzioni tò? Io non vidu nenti, to matri mancu, Marcu e Bertulu nemmeno, comu fa a vidilli sulu tu? Ju dicu chi tu i vivi nna to mmagginazioni ssi cosi.

GIGGETTU

Chi nni tattiu pà, ju tattiu tulu chi ‘n cata (‘n casa)  non temu tuli, tte avuta genti ta nni teni tumpagnia; u tapitti?

CARMINU

Pi furtuna chi è genti ca non mancia, allura si chi nn’avissiru d’aspittari i tassi! Ora, veni u dutturi Costanzu, dicinu chi è bravu pi ssi… camurri chi ha ‘n testa tu, videmu chi nni cunsighia.

GIGGETTU

(Preoccupato) Pà, ju nenti haju, picchì chiamatti u dutturi Cottantu?

CARMINU

Nenti, chi voi ca ti po’ fari; sicuramenti ti farà ‘na visita e macari ti dici di fari ‘na cura di midicinali.

GIGGETTU

Pà, ma diti veru? ‘Na cura di miditinali! E pi cota? Pi quantu ju vidu coti chi tu non vidi? Allura tu ti l’avitti a fari na cura pi vidiri tiddu ta vidu ju! Eh! Cuta, ju i vidu, ti ttu chi ne vidi.

CARMINU

Mi sta facennu cunfunniri tuttu; aspittamu ca veni u dutturi, iddu u sapi soccu c’è di fari.

MUMMINA

(Entra con due sacchetti della spesa) Pigghiavu unu di tuttu; sulu chi nescinu l’occhi di fora a purtari sti cosi ‘n coddu di dda via. (S’accorge che c’è l’aria strana) Chi c’è, chi successi?

CARMINU

C’è ca sta vinennu u dutturi, u mandavu a chimari cu Marcu, havia vinutu cu Bartuleddu, ma… i cosi eru pi comu eru e decisimu di chiamari u dutturi Costanzu, chi a mumentu avissi a essiri cca.

MUMMINA

(Allarmata) U dutturi Costanzu? U medicu di pazzi? E chi successi di tantu gravi?

CARMINU

Giggettu… ricominciò cu a camurrìa di prima.

MUMMINA

Comu, donna ‘Nzula dissi… (si sente rumore di passi).

CARMINU

Forsi iddu è.

COSTANZO

Oh, buon giorno, buon giorno a voi!

CARMINU

Oh, dutturi Costanzu! Quali piaciri! Comu va, comu va?

COSTANZO

Gradirei chiederlo proprio a voi! Che cosa è successo di tanto grave per essere interpellato? Chi di voi…

MUMMINA

Dutturi, c’è me figghiu Giggettu chi havi ‘na picca di tempu ca si metti davanti ddu ciuri…, u vidi? è sempre jittatu dda! (Gigetto è davanti al fiore che osserva) Dici di vidiri genti…, pirsinu anciuleddi dici di vidiri! Gravi è, dutturi?

COSTANZO

A volte l’immaginazione è così tanta che riusciamo a vedere quello che non c’è. Gli scrittori, ad esempio, scrivono tante storie…, frutto solo della loro immaginazione. Ogni volta che scrivono, si trovano a dover dialogare con i loro personaggi, frutto della loro fantasia; sono forse pazzi?

CARMINU

Dutturi, nostru figghiu non sapi mancu teniri a penna ‘n manu! Avutru chi scrittori! U vidi per ora? Sicuramenti vidi attrovacci chi! Aeri dici chi vidia pirsinu a unu chi muncia na jatta! ‘Na jatta, dutturi! Un mumentu fa, sapi chi fici, jia caminannu cu ‘n ancileddu casa casa!

COSTANZO

Sicuramente soffrirà di allucinazione! Non è che beve… che so… vino, di nascosto, e voi non lo sapete? Perché le sostanze alcoliche, quasi sempre riescono a far vedere quello che non c’è, persino un asino volare!

CARMINU

Dutturi, cu sta crisi chi c’è, cu l’havi i sordi pi ccattari u vinu? E’ già bonu chi riniscemu accattari i cosi di prima nicissità.

COSTANZO

Aspettate che lo controllo, può anche essere qualche trauma che ha a vuto da piccolo e che adesso se lo porta dietro. Chiamatelo, su, e fatelo sedere davanti a me che gli farò alcune domande.

MUMMINA

(Gli si avvicina) Giggettu, Giggettu, veni cca a matri, chi c’è u dutturi chi t’havi a fari ‘na para di domandi. (Lo porta a sedersi).

COSTANZO

E allora Gigetto, dimmi. Cosa ti tormenta?

GIGGETTU

Ti ditti, ti voli amenta? (A suo padre) E unni a vaju a pigghiu, pà?

COSTANZO

Ah, parla pure… (Cattedratico) questa è insufficienza congenita dello sviluppo psichico; ma, che… per il suo stato di fatto, ha scatenato nella sua mente la psicastenia; in parole semplici è una nevrosi caratterizzata da ansie e idee ossessive.

CARMINU

Dutturi, mi veni cchiù facili capiri a me figghiu quannu parra, ca a lei. ‘Un lu po’ spiegari cu paroli cchiù semplici?

COSTANZO

Vostro figlio non ha niente; ha solo una nevrosi caratterizzata da anzie ossessive.

MUMMINA

Dutturi, ma lei sempri così parra? E so mugghieri u capisci?

COSTANZO

L’anzia ossessiva è quando uno… come dire… insomma, volendo fare un esempio: più voi dite a lui di non guardare quel fiore, e più s’innesca in lui, la voglia di guardare. Che cosa volete che possa vedere in quel fiore? Pure voi! A momenti l’uomo va su Marte e voi ancora dite di vedere… ma fatemi il piacere!

CARMINU

Ma quali noi, dutturi! Iddu, iddu è ca dici di vidiri tutti ssi cosi!

COSTANZO

Ora Gigetto farà una curetta di antidepressivi, così toglie dalla testa tutti questi suoi tormenti ossessivi, e subito sarà guarito del tutto…, certo, quel suo modo di parlare… putroppo, gli rimarrà. (scrive alcune cose sulla ricetta e le da a Mummina). Tenga, gli darà una pillola mattina e sera.

CARMINU

Grazii, grazii, dutturi! Quant’è u disturbu?

COSTANZO

Che cosa volete che sia. Datemi cinquanta euri.

GIGGETTU

(Sbalordito per la cifra richiesta, domanda al dottore, parlando normale, se ha capito bene) ‘Nchia! Quantu dissi, dutturi? Capivu bonu? Cinquanta euri?

MUMMINA

(Si guarderanno tutti meravigliati) U miraculu, u miraculu! Giggettu guariu! Parra bonu!

COSTANZO

Eh, no signora, la smetta adesso! Anche il miracolo… mi scusi!

CARMINU

Dutturi, però nun rispunniu a me figghiu.

COSTANZO

Che cosa volete che siano cinquanta euri, dopo tanti anni che ho fatto di studiare!

MUMMINA

Dutturi, du paroli spinniu pi me figghiu, lei dici cinquanta euru.

COSTANZO

La cultura costa!

CARMINU

E la ‘gnuranza paga!

MUMMINA

Aspittassi, videmu unni rrivu. Me maritu guadagna picca, a genti non paga… (va aprendere i soldi).

GIGGETTU

Pà, cu tutti tti sordi, donna Sula (‘Nzula) putìa ttari tuttu u miti cca! E ti putìa jutari puru a mamma a fari i pulittii.

COSTANZO

Ho capito solo sula… anche se non so cosa vuol dire.

CARMINU

Sula, iddu voli diri ‘Nzula, donna ‘Nzula…

COSTANZO

(Scandalizzato) Chi, la megera?

CARMINU

(Non capisce) Uhm?

COSTANZO

La majàra come dite voi. Non vorrà dirmi che è stata anche lei qui!

GIGGETTU

E voti puru ccu picca! U majàru vottìa è ta voli tutti tti toddi!

MUMMINA

Eccu cca, dutturi, sulu chisti truvavu, si voli si pigghia, si nno si metti a turnu assiemi e tassi.

COSTANZO

Non capisco, ho capito però che devo prendere questi. Arrivederci, e… non dimentichi: una pillola mattina e sera, vedrà che guarirà quanto prima. Bay bay! (Esce).

CARMINU

Bay bay; un cani mi parsi!

MUMMINA

Un ti pari chi fu peggiu du cani, di quantu si pigghiò! E ora, cu quali sordi i pigghiu i pinnuli?

CARMINU

Aspetta chi fa cuntu ca veni don Ancilu a ritirari i scarpi.

MUMMINA

Amuninni, Giggettu, aiutami a nesciri i cosi di l’armadiu (si avviano).

CARMINU

Cinquanta euru! E nn’haju di giustari scarpi! Mah, mittemunni a travagghiari. (Siede e riprende a lavorare, mentre entra don Ancilu).

ANCILU

Salutamu, mastru Carminu, pronti su i scarpi?

CARMINU

Buon giornu a vui don Ancilu. Vi giustavu un paru di scarpi chi vinniru novi!

ANCILU

E bonu, bonu allura! Picchì a brevi haju u matrimoniu di me cumpari, e vui u sapiti, cu sta crisi ca c’è, comu si ccattanu un paru di scarpi novi! Quantu tassi! Tassi e tassi! U munnu vutau o riversu caru mastru Carminu! Stannu succidennu tanti di ddi cosi strani…

CARMINU

A discursu di cosi strani, u viditi ddu ciuri?

ANCILU

Quali ciuri?

CARMINU

Chiddu ca c’è a pareti du muru. Vi piaci? Me mugghieri dici chi fu misu stortu; vui comu u viditi?

ANCILU

Aspittati chi u guardu megghiu (si alza e gli si avvicina a guardare. Rimane imbambolato; va a prendere una sedia e gli si siede sotto cominciando a ridere. Poi alterna il sorriso con grande serietà).

CARMINU

Cca n’avutru ci nn’è! (Rimane bloccato come una statua nel vedere Angelo che ride come suo figlio Giggettu).

MUMMINA

(Entra con Giggettu e s’accorge del marito bloccato, poi vede Angelo che ride al fiore) Oh, no! (Sviene d’un colpo, mentre Giggettu prende la sedia e va a sedersi accanto ad Ancilu, a guardare e ridere pure lui. Si abbasseranno le luci ed entreranno i personaggi assumendo ognuno, bloccati, la posizione che aveva quando era in scena; poi, sotto l’occhio di bue, entrerà la megera che si porterà sul palco a narrare la morale in versi).

 ‘NZULA

Stranu finominu è la vita

di poi chi la terra è nata.

Ghiacciai ca si sciogghinu,

discursa ca si ‘mbrogghianu.

Cu si sposa, cu si fa parrinu,

cu fa u furnaru, cu l’indovinu.

Cu havi sordi e nun sapi chi fari,

cu nenti teni e non po’ manciari.

Cu havi sennu, giudiziu accanza,

cu havi ‘gnuranza, si ratta la panza.

‘Nta stu munnu, sinu ca gira

‘na cosa l’avemu sempri a pigghiari di mira.

Chiddu non servi, chiddu non vali

chiddu è cchiù duci, chiddu havi u sali.

Nuddu ha ‘nveci pinsatu all’ignotu,

certi finomini ca fannu veniri un motu,

ca sulu a cuntalli nni vennnu li crisi,

c’è pirsinu cu suda setti cammisi.

C’e cu spiegari nun po’ lu misteru

Genti ca dici chi non cridi o majàru.

Ora scutatimi, e dicu a tutti di non ridiricci:

li cosi ci sunnu, nun semu obbrigati a cridiricci.

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 12 volte nell' arco di un'anno