Lu ciclopu Polifemu

Stampa questo copione

Lu ciclopu Polifemu

Lu ciclopu Polifemu
Libero adattamento in due atti de “Il Ciclope” di Euripide

di

ALDO LO CASTRO


Testo revisionato nel giugno 2003
Personaggi:

SILENO, vecchio satiro
I QUATTRO GIOVANI SATIRI
LE QUATTRO GIOVANI NINFE
ULISSE
POLIFEMO, il ciclope
Alcuni compagni di Ulisse


In Sicilia, alle falde dell’Etna, presso l’antro del Ciclope PolifemoATTO PRIMO
Luogo incolto, selvaggio, posto su un’altura. Sul fondo, l’ampia apertura d’una grotta. Roccia lavica intorno.
In scena il solo Sileno.

SILENO – M’a staiu passannu niura, Baccu !
Pì curpa tò n’haiu vistu tanti
c’abballu senza sonu e senza canti!
E mangiu sulamenti caciu e maccu!
Tuttu accuminciò pì circarti, Baccu,
quannu la dea Giunoni, salaratu,
si la pigghiò cù iddu, svinturatu
e l’assicutò comu un canu braccu
pì non ci dari abbentu a nudda banna!
Iù, comu ‘u seppi, chi puteva fari?
M’imbarcai e pigghiai lu mari.
E ddocu firmai la mè cunnanna!
Finìu comu finìu, Baccu caru:
iù e li figghi mei ‘mbarcati cù mmia
navigannu pì circari a ttia,
n’arriducemu a usu baccalaru!
E poi, ‘ntintu vintazzu, alla fini,
‘nvesti la vela e ni spraiò ccà sutta!
Sutta ‘sta timpa ‘u ventu n’ammutta
facennuni ‘u mazzu comu cufini!
Ccà ci sunu spilunchi, antri e grutti
unni ci addimuranu li ciclopi
ca comu tuttu lu munnu sapi,
hannu un occhiu sulu e sunu brutti.
Iù e li figghi mei, nuzzinteddi,
semu ‘nta li manu d’unu d’iddi...
Polifemu, ‘sta gran bestia è chiamatu...
Di li ciclopi, ‘u cchiù disgraziatu!
Dunqui, semu schiavi di Polifemu.
Iù pulizìu li staddi di ‘stu scemu
e scupu comu ‘na tinta cammarera
ridduttu peggiu di ‘nu sceccu ‘i fera!
E li figghiuzzi mei, nicareddi,
vannu a pasciri li crasti e l’agneddi
di ‘stu gran ciclopu cù ‘n’occhiu sulu
ca ‘u mannassi daveru a fari ‘nculu!
(Si sente un vocio sempre più vicino e più distinto)
Ah, li figghi mei su’ ccà, turnanu...
Sentu li vuci arrivari di luntanu...
Ah, giuiuzzi mei, chi vita amara!
Vi finìu a fari i picurara!
Ma chio sentu, chi è ‘st’allegria?
2 -
(I giovani satiri irrompono in scena e mimano rumorosamente l’inseguimento della mandria)
Ahu, beddi spicchi, parrati cù mmia!
E chi è, senza vinu siti ‘mbriachi?
A ttia, susiti e isiti li brachi!
1 SATIRO – Ma quali ‘mbriachi, o pà,
c’avemu vinu ccà?
2 SATIRO – Ca quali vinu pì Giovi !
A forza di latti e angiovi,
ccà ni vinni ‘a cacarella!
SILENO – Oh, ma chista è bella.
E allura, chi è ‘stu ballari?
1 SATIRO – (simula l’inseguimento d’un animale) Ohè, crastu, non ti firmari!
2 SATIRO – (idem) Acchiana, picuruni!
SILENO – Cù vui parru, bistiuni!
3 SATIRO – O pà, ni ficimu ziti!
CORO SATIRI – Sì, sì, ni ficimu ziti!
SILENO – E cù cui, scimuniti?
4 SATIRO – Non certu cù li muntuni!
2 SATIRO – O cù li picuruni!
1 SATIRO – (lungo fischio) Oh! Passa ccà! Passa ccà!
3 SATIRO – Acchiappa dda pecura dda!
4 SATIRO – Oh! Tirici ‘na pitrata!
1 SATIRO – O pà, ch’è bedda la mè zita!
Cchiù bedda di la luna!
SILENO – Lassa perdiri la luna!
Pensa chiuttostu alla lana!
Porta li bestii a li staddi!
(urla agli altri) Assicutati dd’agneddi!
3 SATIRO – Sugnu stancu d’assicutari!
Iù mi vogghiu ripusari!
SILENO – Ahu, vi ripusati dopu...
pirchì si spunta lu ciclopu...!
2 SATIRO - ... ni facemu du’ risati!
SILENO – Vi pigghia a vastunati !
Ammutta ddu capruni!
2 SATIRO – A furia di ‘mmuttuni
haiu li cianchi rutti!
1 SATIRO – (ai fratelli) Li bestii ci su’ tutti?
4 SATIRO – Trasemili ‘nta li grutti!
CORO SATIRI – Passa ddè! Passa ddà!
SILENO – Viniti ccà, ora, tutti quanti siti.
Chi è ‘sta storia ca vi facistivu ziti?
1 SATIRO – Senti, o pà, ficimu ‘ncolpu di manu.
SILENO – Parri o non parri, tabbaranu?
2 SATIRO – Hamu statu troppu tempu in astinenza...!
3 SATIRO – De’ fimmini, o pà, non si pò fari senza!
SILENO – E chi fa, m’u diciti a mmia, cretini?!
‘U sangu l’haiu puri iù ‘nta li vini!
4 SATIRO – Sì ma ormai tu si’ vecchiu...
SILENO – Va be’, sugnu vecchiu ma no finocchiu!
1 SATIRO – ‘Nsomma, carriamu quattru fimmini, o pà!
SILENO – Ma chi è ca stai dicennu, baccalà?
1 SATIRO – Ca ‘i pigghiamu e l’hamu purtati ccà.
SILENO – Chista è un’azioni tinta, non si fa!
3 SATIRO – O pà, cù rispèttu, chisti su’ smafiri!
4 SATIRO – Certu ca semu tinti... Semu satiri!
SILENO – Bih, chissu veru è, mi l’hava scurdatu.
E unni sunu, unn’è ca l’hata purtatu?
1 SATIRO – O’ piru su’ legati, beddi fitti!
2 SATIRO – Pì non farli scappari, ‘i ‘ttacaccamu stritti!
SILENO – Ma cu’ è ca su’? Forsi su’ furasteri?
3 SATIRO – Boh? ‘I truvamu ‘ncampagna, peri peri...
4 SATIRO – O pà, ni piaciunu... su’ troppu belle!
1 SATIRO – Per Giovi, su’ quattru caramelle!
2 SATIRO – Sunu ninfe e venunu da li munti.
SILENO – Sunu ninfe, daveru? Chi mi cunti?
Ma si pò sapiri pirchì l’hata attaccatu?
1 SATIRO – Ca pirchì n’avevanu lazzariatu!
3 SATIRO – Sissignori, parevanu quattru iatti!
2 SATIRO – Una mi desi un muzzicunu, sparti!
SILENO – E pirchì muzzicavanu, m’u diciti?
4 SATIRO – Ca pirchì non ni vulevanu pì ziti!
1 SATIRO – Avanti, fratuzzi, vo’ itili a pigghiari.
Ora li vidi, o pà, sunu bellezzi rari!
(I tre satiri escono per rientrare, un momento dopo, con le Ninfe)
3 -
SILENO – Sì ma a cummattirici siti pronti?
CORO SATIRI – Ecco qua, o pà! Ecco li ninfi di li monti!
1 SATIRO – Parra, o pà, non su’ beddi e cose rari?
SILENO – Un muzzicuni puri iù m’u facissi dari!
Sulu ca si li vidi lu ciclopi
s’i ‘mmucca comu fussiru quattru opi!
1 NINFA – Sbagghi! I ciclopi non ni fanu nenti!
Perchè siamo ninfe di li monti!
SILENO – O ninfe di li monti o di li chiani,
Polifemu vi mangia sani sani!
1 SATIRO – E va be’, ‘i putemu sempri ammucciari...
2 NINFA – Invece, perchè non ci fate andari?
2 SATIRO – No, no! Chistu propriu non si pò fari!
3 SATIRO – Oramai semu ziti, non vi pari?
3 NINFA – Sì? E chi sugnu zita cù ttia, amicu?
3 SATIRO – Pirchì, ti paru, forsi, troppu nicu?
3 NINFA – Veramenti mi pari un beccaficu!
4 NINFA – Chi bellu modu di farisi ziti!
Ma chi siti daveru sciamuniti?
1 SATIRO – Ahu, semu satiri lussuriosi!
2 NINFA – E nuatri semu ninfe virtuosi!
2 SATIRO – Semu satiri lascivi e ardenti!
3 NINFA – Pì mmia, siti quattru deficienti!
A la fimmina va fatta la corti.
4 SATIRO – Sì, va beni, vah, buona notti...!
Ni mittemu a perdiri tempu, ora?! 
4 NINFA – Siete vere bestie e zaurdi, allora!
1 SATIRO – Ahu! ‘U vo’ capiri ca semu satiri?
1 NINFA – Satiri o no, mi faciti arridiri!
SILENO – (ai figli, in disparte) Chisti ccà sunu duri di pin nari!
1 SATIRO – ‘Ntempu nenti ‘i spinnamu, lassa fari!
SILENO – ‘Mpocu difficili mi pari a mmia...
3 NINFA – (che ha sentito) Difficili mi pari puri a mmia!
2 SATIRO – Ma tu chi si’, nostru patri o amicu so’?
SILENO – Ma chi c’entra? Io parlo per saggezza.
Carusi, ‘a fimmina non è ‘na pezza!
Per giungere, figghi mei, al suo cuore
ci vuole tempo assai e tanto amore...
1 NINFA – ‘U sintistivu a vostru patri, beddi?
L’amuri non l’accatti e non l’arrobbi!
3 SATIRO – O’ papà ci nisceru i sintimenti!
SILENO – (a voce bassa, ai figli) Siti vuatri ca non capiti nenti!
Picciotti mei... cù un pocu di meli
unu acchiappa tutti ‘i muschi ca voli!
1 SATIRO – O, ca certu, patri, tu hai ragiuni...
Per Giunoni, mi dassi un timpuluni!
4 NINFA – Ci ha’ persu puri tempu, scimmiuni!
1 NINFA – Ca levami ‘sta corda e fallo in fretta!
1 SATIRO – (esegue) Certamenti. Sei contenta, cara?
1 NINFA – E sciogghi subitu macari ‘i me’ soru!
2 SATIRO – (al 3°, a voce bassa) Ma chi fa? E si poi, si ni vanu?!
3 SATIRO – Per Giovi, s’i fa ghiri, ci iettu manu!
4 SATIRO – (alla 4 Ninfa) Senti, giuiuzza, chi fa, non ti piaciu?
4 NINFA – No! Pirchì mi fai fetu di caciu!
4 SATIRO – Una volta, profumavo di mostu!
4 NINFA – ‘Nsomma, non t’ha lavatu mai, appostu!
3 NINFA – (si apparta con le altre) Su’ ‘mpocu zaurdi ma non di ittari...
2 NINFA – Mah! Forsi ni putemu accuntintari.
1 NINFA – Sì ma prima l’hamu a fari piniari!
4 NINFA – Soprattutto l’hamu a fari lavari!
3 NINFA – E allura, chi diciti? Chi s’ha fari?
1 NINFA – Calmati sorella e fammi pinsari.
1 SATIRO – (alle ninfe) E allura, giuiuzze, c’hamu a fari?
2 SATIRO – Ancora assai hamu aspittari?
1 NINFA – E va beni: facciamo conoscenza.
Ma comportatevi con creanza!
1 SATIRO – Semu satiri, è veru, ma educati.
2 SATIRO – Semu educati ma ‘mpocu arrapati!
1 NINFA – E allora conviene ca vi calmati!
4 SATIRO – Appostu! Varda chi semu abbissati!
(I Satiri si lanciano “all’assalto”)
3 NINFA – Fermu ch’e manu, animali!
3 SATIRO – Ma chi è ca fazzu di mali?
Iù vulissi sulu un baciu!
3 NINFA – Levati, soldu di caciu!
2 NINFA – Finiscila ca m’affruntu!
2 SATIRO – Senti, senti chi ti cuntu...
1 SATIRO – Veni cù mmia, ninfetta!
1 NINFA – Va beni ma senza fretta.
(Si disperdono a destra e a manca, in coppie. Escono)
4 –
SILENO – (da solo) Quant’è bella la gioventù!
Ma veni sulu ‘na vota
e non torna, non torna cchiù!
Chi è la vita? ‘Na rota.
‘Na rota ca gira lesta!
Tantu veloci, mannaggia,
ca alla fini non ti resta
ca pocu iammu e tanta raggia.
(Lancia uno sguardo verso la spiaggia)
Ma... di cu’ è dda navi? Cu’ c’è dda sutta?
(urla) Viniti ccà, carusi, non ciddiati!
Forza, nisciti fora di la grutta!
Nisciti, figghi, vi dicu... e taliati!
5 –
(Entrano rapidi i Satiri e le Ninfe)
1 SATIRO – Ma chi successi? Chi hai ‘u sbaddu, o pà?
SILENO – Porta rispettu, ‘u senti? E talìa dda!
1 SATIRO – Chi ci fa dda ciurma di furasteri?
2 SATIRO – Iù non ni vogghiu genti peri peri!
3 SATIRO – Si su’ latri, ci rumpemu li corna!
4 SATIRO – ‘Sta ciurma d’unni vinni, si ni torna!
1 NINFA – Non su’ latri, ‘u vidi? Su’ marinari---
e certu non si ponnu ittari a mari!
2 NINFA – Li furasteri vannu rispittati.
2 SATIRO – Quannu mai! Pigghiamuli a pidati!
3 NINFA – Non semu porci ma genti ospitali!
4 NINFA – Sintemu cu’ sunu, chi c’è di mali?
SILENO – Si stannu avvicinannu versu di ccà...
Arrassativi e mittitivi cchiù dda...
Videmu si su’ bona o tinta genti...
Ccè sunu. Fermi e non diciti nenti!
5 –
(Entra Ulisse, seguito da alcuni compagni).
ULISSE – Dicitimi ‘na cosa, amici cari...
Nuatri semu boni marinari...
Semu affamati tutti pari pari...
L’avissivu qualcosa di mangiari?
SILENO – Ma chi è, non v’u ‘nsignaru a salutari?
Comunqui, vi ni putiti sturnari
pirch+ chista ccà non è ‘na putìa
e poi, cu’ caddu ti canusci a ttia?
ULISSE – Scusati ma iù stava salutannu
e mi stava pu’anche presentannu.
Si m’interrompi e non mi fa’ parrari
m’u dici comu fazzu a salutari?
SILENO – Ci voli assai a diri “bona sera”?
ULISSE – Vidi ca non semu scecchi di fera
Semu boni marinari, ti dissi
e quanto a me, iù mi chiamu Ulissi.
CORO SATIRI – (a parte) Cu’ è chiddu ca ‘nvintò ‘u cavaddu di lignu?
CORO NINFE – E Silenu ‘nvintò quattru testi ‘i lignu!
ULISSE - E pur’anchi s’iu sugnu un grande re,
comu vidi, salutu e m’inchino a te.
SILENO – Comu dicisti ca ti chiami... Ulissi?
E allura, beddu valenti, Ulissi...
levici ‘a farsa e dimmi chi vulissi.
ULISSE – T’u ripetu, macari ca t’u dissi:
Circamu acqua di fonti a dissitari
e ‘mpocu di panuzzu pì mangiari.
Prima, però, dicitimi ‘na cosa:
Unni semu ccà e di cu’ è ‘sta casa?
SILENO – Chi si’ orbu? N’a vidi ca c’è l’Etna, ddà?
ULISSE – Allura semu in Sicilia! E cu’ ci sta?
SILENO – Ci stamu sulu nuatri e qualchi crastu...
ULISSE – Chistu già lu sintii di lu rastu!
SILENO – Sugnu Silenu, ‘u patri di ‘sti satiri
e ‘u soggiru di ‘sti quattru papiri...!
C’è qualchi altra cosa ca vo’ sapiri?
ULISSE – Cu’ è lu re, cu’ cumanna, vogghiu diri?
SILENO – ‘Na matina, unu e unu ‘n’altra matina.
Ccà cumanna cu’ è ca si susi prima.
ULISSE – Sulu animali e satiri ci stannu?
SILENO – No. Puri i ciclopi ci stanu stannu.
E tu d’unni veni? Com’è ca si’ ccà?
ULISSE – Vegnu da Troia. Vegnu di la guerra.
SILENO – Daveru? E ‘a pirdistivu ‘sta verra?
ULISSE – Cu’ è ca persi?! Ilio è stata bruciata!
La genti troiana tutta arrustuta!
Ma la vittoria non mi purtò gioia
pirchì, parrannu cù ttia, porca troia,
havi anni ca m’a fazzu mari mari
senza sapiri chi pisci pigghiari...!
CORO NINFE – Povero Ulisse, quantu n’ha passatu!
CORO SATIRI – E giustu giustu ccà fu sdirubbatu?!
ULISSE – Mari mossu, forti tempeste e ventu
m’ha cridiri, non mi desiru abbentu!
SILENO – Mischinu! Comu a nuatri, preciso!
Va be’, vi vogghiu aiutari, ho deciso.
ULISSE – E ora, un vintazzu bruttu e senza sosta
n’abbiò, comu stuppagghi, ‘nta ‘sta costa!
ma dimmi, Sileno, dimmi ‘na cosa:
‘Sti ciclopi su’ boni o su’ vastasa?
Sunu gentili cù li furasteri
o ‘i pigghianu a pidati ‘nto d’arreri?
SILENO – No, ‘a genti stranera è assai gradita...
Ti dicu, anzi, ca s’alliccanu li ita!
ULISSE – Amicu satiru, chi sta’ dicennu?
‘U sai ca non ti staiu capennu?
Forsi ho capito mali:
non mangianu animali?
SILENO – Veramenti, si non c’è autru, certu.
Ma pì iddi, l’omu è megghiu d’o lacertu...!
ULISSE – Dunqui, cu’ vinni ccà... morsi mangiatu?
CORO SATIRI – Dapprima scannatu e poi sbafatu!
ULISSE – ‘Sti ciclopi su’ farabutti!
SILENO – Polifemu è ‘u peggiu ‘i tutti!
ULISSE – Minchiuni! Abbissati semu!
Vardati unn’è ca finemu?
E ‘stu Polifemu cu’ è ca fussi?
SILENO – Lu mè patruni, caru Ulissi.
ULISSE – E chi è fora?
SILENO – Sì, per ora.
ULISSE – E si pì casu torna?
CORO SATIRI – Ca vi rumpi ‘i corna!
ULISSE – ‘Nsomma, è veru tostu!
SILENO – Ci piaci l’arrostu!
ULISSE – Senti, vecchiu, siccomu haiu chi fari
pretu, dammi qualcosa di mangiari...
SILENO – Mi spiaci, nenti ti putemu dari.
ULISSE – Ma vidi ca iù ti pozzu pavari.
SILENO – Prima d’ogni cosa, nesci i soldini.
Ma chi ti pari ca semu cretini?
ULISSE – Procura ‘u mangiari e non ti ni penti.
SILENO – Senza li dinari, non si fa nenti!
ULISSE – ‘Mpocu di pani, Silenu!
Chistu si pò aviri, almenu?
SILENO – E chi è, c’o pani ti fissasti?
Ccà avemu sulu carni ‘i crasti.
S’annunca... ni vuoi latti? 
ULISSE – Ca quali e chi semu iatti?
(indica degli otri tenuti dai compagni) Ddà avemu vinu sinceru!
SILENO – Vinu, dicisti? Daveru?
CORO SATIRI – O Giovi divinu!
Chi parrò di vinu?
ULISSE – Vi ni pozzu dari in quantità!
SILENO – Vili cu’ si penti, maistà!
ULISSE – Prima, però, nesci ‘u mangiari.
SILENO – Tranquillu, non ti preoccupari.
ULISSE – Prima ‘u mangiari, ti dissi!
SILENO – (ai figli) La megghiu carni pì Ulissi!
CORO SATIRI – Carni di crastu pi Ulissi!
Sasizza e furmaggiu a Ulissi!
(I Satiri simulano di prodigarsi a cercare provviste...)
SILENO – (si accosta ad un otre di vino) Posso annusari?
ULISSE – Ma ti pari!
SILENO – Posso assaggiari?
ULISSE – (afferra un otre) Te’, cumpari! 
Basta ca non t’imbriachi!
SILENO – Forza! Pirchì non t’annachi?
(Solleva l’otre pieno di vino)
Per Baccu, vinuzzu miu!
Quant’havi ca non ti viu?
ULISSE – Ma chi è, vinu ccà non n’aviti?
CORO SATIRI – Havi anni ca muremu ‘i siti!
SILENO – Di ‘stu vinu, ni vulissi ‘mpuzzu!
CORO SATIRI – (gli sono addosso, avidi) Tannicchedda a nuatri, papuzzu!
Per Bacco e Dioniso, che emozioni!
SILENO – (ai figli) Arrassativi o vi dugnu ‘ntimpuloni! (Beve con avidità)
ULISSE – Non vi preoccupati, ci n’è pì tutti!
CORO SATIRI – Sì ma ‘u papà tuttu si lu futti!
(Sileno, dopo aver bevuto, passa l’otre ai figli che lottano per ottenereaccanitamen-te per ottenerne il possesso nonchè la sorsata più robusta).
SILENO – Ah! M’arrivò all’unghia di lu peri!
Si’ lu megghiu amicu, furasteri!
(Ai figli) Scialativi, figghiuzzi, biviti!
Ca puri vuatri aviti siti!
1 SATIRO – Grazie, papà!
2 SATIRO – Ahu, passa ccà!
3 SATIRO – Che voluttà!
4 SATIRO – Che rarità!
CORO NINFE – Senza vinu eranu già scunchiuruti!
Ora su’ ‘mbriachi e rincoglionuti!
(I Satiri e le Ninfe cantano)
SATIRI – Bellu è lu vinu, trallarallà!
Bivemu, fratuzzi, a volontà!
NINFE – Si ‘mnriacaru trallaralleru
e li ziti ‘nterra fineru!
SATIRI – Duci è lu sucu di racina!
Bivemu finu a dumani matina!
NINFE – Viditi comu su’ spaparanzati!
Comu l’armali su’ tutti sbracati! 
SILENO – Non ni vogghiu oru, caro Ulissi...
Nenti denaru ma vulissi...
‘na bella vutti di ‘stu vinu...
‘na vutti di sucu divinu!
ULISSE – Affare fatto, ci mancassi!
‘Na sula parola havi Ulissi.
SILENO – Tu sei un re grandioso Ulissi!
Iù, beddamatri, ti vasassi!
Veni ccà, fatti dari un baciu!
ULISSE – Portami, invece, carni e caciu.
Portami le provviste, prestu
accussì mi ni vaiu lestu...
Annachiti, dunque, Silenu,
prima ca torna Polifemu!
SILENO – Ti portu chiddu ca voi, Ulissi!
Puri a mè soru si ci l’avissi!
(Beve e canta)
Pì lu vinu, iù nesciu pazzu!
Ballu, cantu e sauti fazzu!
Mi s’arrizza anchi... lu lazzu!
E tornu ad essiri un ragazzu!
Chistu vinu è purtintusu!
Havi un puteri curiusu...!
Liquori miraculusu:
ti fa filici e strurusu!
Sugnu troppu cuntentu, Ulissi!
ULISSE – Pigghiami ‘u manguiari, ti dissi1
SILENO – Tornu subitu, aspettami ccà! (Via)
6 –
(I giovani satiri continuano a bere, sbracati per terra) 
1 SATIRO – Ni stamu addivittennu, opà!
ULISSE – (tra sè) Tutti i satiri sunu a panza all’aria...!
Videmu comu finisci ‘sta storia...
1 NINFA – Dimmi, Ulisse, è vero che Elena è bella?
ULISSE – Ca certu. Splendenti conu ‘na stella!
3 NINFA – Fu Paride a rubarla a Menelau?
ULISSE – Allura. Iddu fu ca si la fregau!
2 NINFA – Un grande amore, veru e genuinu!
2 SATIRO – Ca cumminò un grande e veru casinu!
3 SATIRO . Pì ‘mparu di corna scuppiò ‘na verra
ca lassò a tutti cu lu culu ‘nterra!
4 NINFA – Era troppo innamorata, per Diana!
4 SATIRO – Pì mmia era sulu troppu buttana!
1 SATIRO – Veru è. ‘I fimmini? Mancu li cani!
Su’ tutti pari grandi ruffiani!
1 NINFA – Che bella e gentili opinioni!
Fussi cosa di darti un ceffoni!
3 NINFA – I masculi su’ tutti fitenti!
1 SATIRO – Chi c’entra? N’hata caputu nenti!
Allorquando parramu di ruffiane...
4 SATIRO – O, mintemu, parramu di buttane...
2 SATIRO – Noi escludiamo ‘i fimmini presenti!
3 SATIRO – Voi non c’entrati, naturalmenti.
4 NINFA – Siti bestii, cretini e poco seri!
1 SATIRO – Non ‘ncuminciamu cù l’improperii!
4 NINFA – Ma si siti vuatri ca ‘nsurtati!
2 SATIRO – Boni, boni... Alla fini, chi successi?!
ULISSE – Scusa ma ‘u papà chi fici, si persi?
Per gli dei, iù ccà staiu friennu!
1 SATIRO – Non ti preoccupari ca sta vinennu.
T’a pozzu fari ‘na dumanna, Ulissi?
ULISSE – Sì ma... almenu ‘u papà s’arricugghissi!
1 SATIRO – La dumanna ca ti fazzu è codesta:
A Elena ci ‘a facistivu la festa?
Insomma, ve la siete sbattuta o no?
ULISSE – Giovi ti ringraziu! Tò patri turnò!
7 –
SILENO – (entra con una grossa bisaccia) ‘Sta roba non è certu per signori...
ULISSE – Ti ringraziu ‘u stissu, di tuttu cori.
SILENO – Su’ cosi alla bona, pì picurari...
ULISSE – Non ci fa nenti, non ti preoccupari.
SILENO – Caciocavallo, carni di muntuni...
(Si odono dei passi pesanti...)
Polifemu sta arrivannu...! Minchiuni!
ULISSE – E ora, comu si fa?
1 SATIRO – Scappatavinni di ddà!
2 SATIRO – No, no, no! Megghiu di ccà!
ULISSE – (gira in tondo, coi compagni) Insomma, di ccà o di ddà?
SILENO – E’ megghiu ‘nta li grutti!
3 SATIRO – Sì e chiddu li futti!
ULISSE – E’ inutili ca m’ammutti!
SILENO – Vi dissi ‘nta li grutti!
CORO NINFE – Prestu! Va’t’ammucciari!
CORO SATIRI – Circati di scappari!
SILENO – Vo’ ‘nfilati dda sutta!
CORO NINFE – Ca forza, ‘nta la grutta!
SILENO – Ma pirchì ti cunnuci?
ULISSE – Un re mori alla luci!
Di ccà nuddu mi scogna!
Non sugnu ‘na carogna!
E mancu ‘nsurgi ‘i fogna!
CORO SATIRI – Ma ccà non c’è vergogna!
ULISSE – Ca lassatimi sulu!
SILENO – E allura va’ fa ‘nculu!
Non n’hai cirivellu!
8 –
POLIFEMO – (entra minaccioso) Dunqui! Chi è ‘stu burdellu?
(Silenzio di terrore)
Si pò sapiri chi sta succidennu?
Cù vuatri sto parlando, strunziceddi!
Nuddu travagghia e nuddu sta mungennu!
Unni su’ li capri e li picureddi?
SILENO – Sunu misi al riparu, ‘nta la grutta...
POLIFEMO – E pirchì ‘i to’ figghi non fanu nenti?
Mangianu a sbafu, ‘sti malacunnutta!
Cu’ su’ ddi fimmini... e tutta ‘sta genti?
SILENO – I fimmini su’ ninfe di li munti.
POLIFEMO – Ah, sì? Appoi ni facemu li cunti!
1 SATIRO – Sunu li nostri ziti, Polifemu.
POLIFEMO – Tu statti mutu ca si’ menzu scemu!
Ziti?! E chi vi ha dato lu permessu?
S’iu non vogghiu, non gniti mancu o’ cessu!
1 NINFA – Pozzu parrari, con il tuo permesso?
POLIFEMO – E parra, stuppagghedda, ti è concesso.
1 NINFA – Semu ninfe, non fimmini comuni!
Non semu pecuri e mancu muntuni!
Dunque trattaci con grande rispetto!
POLIFEMO – (ride) Ci hai un gran bel coraggio, l’ammetto.
Ma per ora, levati da li peri
c’haiu a parrari cù ddi furasteri.
(A Sileno) Cu’ su’ chisti ddocu? D’unni scasaru?
Chi sunnu latri? Chi cosa rubaru?
Chi c’è ‘nta ddi sacchi, roba ‘i mangiari?
SILENO – Sissignori! Vinnunu p’arrubbari!
(Indica Ulisse) Chiddu - ‘u vidi? – mi pigghiò a vastunati...
e si fregò tri agneddi appena nati...
lu furmaggiu e ogni tipu d’insaccati...!
Si incheru li sacchi ‘sti disgraziati!
POLIFEMO – E tu, figghiu di granni tappinara,
non ci dasti mancu ‘ncorpu ‘i quartara?
E non difinnisti, vecchiu coglioni,
la roba c’apparteni al tuo padroni?!
SILENO – Ti lu giuru, non potti fari nenti!
Chiddu mi chiantò ‘mpugnu ‘nta li denti...!
Puri li me’ figghi... tutti pistiati!
‘Sti farabutti ci hanno cunsumati!
CORO NINFE – Ma quant’è facci tosta e munzignaru!
E’ cosa di pinnarlu tuttu paru!
POLIFEMO – Ma... ci ‘u dicistivu ca sugnu un diu?
1 SATIRO – Comu no? Ci ‘u dissi macari iu!
POLIFEMO – E profanò la mia casa ‘u stissu?!
Ma cu’ è ‘sta cosa fitusa, cu’ è chissu?
Comu si permetti, ‘st’omu di nenti,
a rubbari a mmia, un diu putenti?!
(A Ulisse) Avvicinati, tu, movi li peri!
Fatti vidiri megghiu, furasteri...
ma mutu, per ora... non pipitiari!
Dunqui, Silenu, chi dici di fari?
SILENO – Per intanto, cuminciali a scannari!
E poi, alla braci falli arrostiri!
Ma ‘u sai chistu (indica Ulisse) chi si misi a diri?
POLIFEMO – Parra, parra, vecchiu, vogghiu sintiri.
SILENO – Dissi ca tinta t’a facìa finiri!
POLIFEMO – A mmia “tinta”? Chi vulissi diri?
SILENO – Ciclo’, aspetta ca t’u fazzu capiri...
Oh, satireddi, datimi ‘na manu...!
Chi si misi a diri ‘st’armali umanu?
1 SATIRO – Dissi ca prima t’avissi insurtatu!
2 SATIRO - Poi acchiappatu...
3 SATIRO - ... in terra ittatu...
4 SATIRO - ... e piriatu!
POLIFEMO – Ah, ‘sti cosi diceva ‘stu pidocchiu?
1 SATIRO – E dissi ca ti sputava ‘nta l’occhiu!
POLIFEMO – E bravu! Continuati, satireddi!
2 SATIRO – E dopu ti scippava li vureddi...
3 SATIRO - ... di lu viddicu!
POLIFEMO – Bravu l’amicu!
4 SATIRO – Ti mitteva li vureddi a lu coddu,
T’affucava e poi ti ittava a moddu!
SILENO – Ha’ caputu, patruni, 
chi dissi ‘stu minchiuni?
POLIFEMO – (a Ulisse) Dunque, tu mi scippi li vureddi?!
Priparàti lesti du’ cuteddi!
1 NINFA – Non devi cridiri a ‘sti munzignari!
‘St’omini sunu onesti marinari!
2 NINFA – Iddi vulevanu sulu accattari
tannicchedda di roba pì mangiari!
3 NINFA – E certu non vinniru pì rubari!
POLIFEMO – E iù non cridu a quattru tappinari!
Iù cridu a li satiri e a Silenu!
CORO NINFE – Vidi ca sta’ sbagghiannu, Polifemu!
CORO SATIRI – Stativi muti, fimmini ignoranti!
Zittitivi e livativi davanti!
CORO NONFE – Siti munzignari!
CORO SATIRI – Siti lavannari!
POLIFEMO – Muti tutti pari!
Muti v’hat’a stari!
ULISSE – Iù pozzu parrari?
POLIFEMO – Tu devi aspittari.
Fatti interrogari.
D’unni veni, ‘mpari?
ULISSE – A Troia abbiamo combattuto
sulu per colpa d’un cornuto.
E ora, vinciuta quella guerra,
jemu a finiri ‘nta tò terra.
POLIFEMO – M’a cuntaru macari a mmia
ìsta vostra verra di Troìa
ca fu fatta pì ‘na baldracca.
Tu chi apparteni a dda cumacca?
ULISSE – Sissignori, ciclopi miu,
ma non n’haiu curpa, fu un diu
che ha voluto ca cummatteva.
S’era per me, mi ni futteva.
E ora, Polifemu, iù ti dicu
ca vinni ccà comu ‘n amicu.
Non ti vinnimu ccà a ‘nsurtari
e ti giuru, mancu a rubbari!
Pì la gran siti e la gran fami
vinni a dumannari acqua e pani.
E ora, gran figghiu di Nettunu,
tu ni vo’ mangiari a unu a unu?!
Tu sei un dio, Polifemo,
no ‘na bestia o ‘mpezzu i scemu...!
Pì favuri, ragiuna ‘mpocu...
non dari cuntu a chissi ddocu!
CORO SATIRI – Patruni, chissu ti voli futtiri!
CORO NINFE – ‘A lingua, speriamo, vat’agghiuttiri!
POLIFEMO – Hai finito, caro omettino?
ULISSE – Aspetta... sulu un momentino.
SILENO – Forza, arrustilu ca poi lu conzu!
CORO NINFE – Caru Silenu, sei un veru stronzu!
ULISSE – Noi siamo devoti anche a tò papà!
Rispetta ‘a liggi dell’ospitalità!
Non ci puoi scannari comu agneddi!
Chi t’hamu fattu, noi, puvireddi?
Nossignori, non ci puoi mangiari
anche pirchì Giovi si pò incazzari!
Ti lassa curriri saitti e trona...!
Dunque, ciclopu, pensatilla bona...
POLIFEMO – Senti, filinia d’omu,
senti e sentimi bonu.
Iù non canusciu liggi.
Canusciu la mè liggi.
E la mè liggi dici
ca non ci sunu amici.
Mi ni futtu anchi di Nettunu!
Non m’interessa di nessunu!
Cu’ li canusci agli altri dei?
Iù mi fazzu l’affari mei.
Sai chi pensu, beddu miu?
Ca è l’oru ‘u cchiù ‘mpurtanti diu!
E se Giovi si pò ‘ncazzari,
la cosa non mi fa scantari.
Per me Giovi non vali nenti
pirchì iù sugnu cchiù putenti!
Si Giovi jetta forti trona,
iù jettu certi piritona
ca nel confronto, se si voli,
i so’ trona sunu scattiòli!
Iù mangiu e bivu in sichitanza
e pensu sulu alla mè panza!
A la panza, ‘u vidi? A chista ccà!
La sola e unica divinità!
Tuttu lu restu, m’ha’ cridiri,
sunu sulamenti chiacchiri
pì cumplicari l’esistenza
e farti stari in astinenza.
Dunqui, gioia, non t’ha’ siddiari,
ti debbo pì forza scannari.
Iù ‘a vita m’a vogghiu gudiri
e perciò vi debbo arrostiri.
Forza, trasiti, marinari!
Si mangia arrostu e zuppa ‘i mari!
(Le Ninfe si dispongono in cerchio e, al suono di una magica musica, eseguono un rituale propiziatorio per salvare le vite di quegli innocenti. Nel frattempo, Ulisse...)
ULISSE – Ma cosi de’ pazzi, accussì finìu?
Scampai puri a la guerra d’Iliu...
Da mille tempeste fui salvatu...
pì finiri in vucca a ‘stu disgraziatu
ca non canusci nè liggi nè dei
e si mangia a mmia e i cumpagni mei?!
O Giovi, cù ttia staiu parrannu!
Si non ti spiaci, non è pì cumannu,
Lancia ‘na saitta a ‘stu ciclopu
e ti sacrificu ‘n agneddu, dopu!
Giovi, si non m’ascuti e ti ni futti,
chissu ddocu a tutti pari n’agghiutti!
‘U sta’ capennu mio caro Giovi,
ca ni mangia comu fussimu angiovi?
Sentimi, Giovi, si non fai nenti,
allura tu non si’ un diu putenti!
E si stasira finisci a casinu,
tu sei sulamenti ‘nu scupini!
POLIFEMO – Carnuzzi duci, passati in cucina!
(A Ulisse) Puri cù ttia parru! Ca camina!
(Polifemo spinge Ulisse e i suoi compagni nella grotta e vi entra con loso.E sul rito propiziatorio delle Ninfe...
SIPARIO
ATTO SECONDO
La medesima scena del primo atto. In scena, Sileno, i Satiri e le Ninfe,

1 SATIRO – Puvireddi, in fondo, mi fannu pena...
2 SATIRO – Ormai ‘i pò aiutari sulu Athena...!
3 SATIRO – Secondo me, già ci stirò lu coddu!
4 SATIRO – Sì e fra pocu su’ intra ‘a pignata, a moddu!
SILENO – E’ megghiu la sò peddi ca la nostra!
CORO NINFE – Comu non grida la coscienza vostra?
SILENO – Sintiti... si iù, mintemu
diceva a Polifemu
c’hava accattatu ‘u vinu c’a robba sò,
chiddu ni piriava
e poi ni scafazzava...|
Ognunu s’ha da fari l’affari so’!
1 SATIRO – O pà, mi pari ca ‘a ficimu grossa...
Di chiddi non restanu mancu l’ossa!
SILENO . Nuatri non ci putemu fari nenti.
1 NINFA – Ma chi bellu discursu di fitenti!
2 NINFA – ‘U sapiti chi siti? Delinquenti!
3 NINFA – V’avissivu a’ffruntari veramenti!
4 NINFA – Nè omini nè satiri: siti nenti!
SILENO – E non ittati vuci, deficienti!
Oramai, putemu fari pocu...
CORO NINFE – ‘A ‘st’ura addumau lu focu
pi rustiri ddi puvireddi...
Chi brutta fini, nuzzinteddi!
VOCE DI POLIFEMO – Sileno! Dammi ‘na manu in cucina!
SILENO – Si pripara ‘na bella siratina! (Entra nella grotta. Via)
2 –
CORO SATIRI – ‘Stuta lu focu, Polifemu!
Di ‘sta carni non ni vulemu!
E mancu tu ti n’ha mangiari!
‘Sta carni non ti pò saziari!
CORO NINFE – Chistu è un sacrilegiu, ciclopu!
Vidi ca ti ni penti, dopu!
Pensa a Giovi, a papà Nettunu!
Pensa a cu’ voi, a qualchedunu!
CORO SATIRI E NINFE – ‘Stuta lu focu, Polifemu!
CORO SATIRI – Di ‘sta carni non ni vulemu!
CORO NINFE – Chisti su’ omini non su’ agneddi!
CORO SATIRI – Lassa, non li tagghiari a feddi!
CORO NONFE – Non veni bonu lu bollitu!
CORO SATIRI – Mancu l’arrostu, scimunitu!
CORO NINFE – La carni umana non si mancia!
CORO SATIRI – Ti porta duluri di pancia!
(Satiri e Ninfe si avvicinano all’ingresso della grotta.Vi sbircia dentro)
1 SATIRO – Matruzza, n’acchiappò unu pì lu coddu
e ci’u stirò comu fussi ‘na iaddina!
2 SATIRO – Lu jttò ‘ntra l’acqua bollenti, a moddu!
Non mi piaci ‘stu tipu di cucina...
3 SATIRO – Cchiù ddà, inveci, ‘na jamma sta arrustennu...!
Ci misi macari lu rosmarinu...
4 SATIRO – E ora, ‘mpocu di sali va aggiungennu...
‘na fogghia d’alloro e... lu puddisinu!
CORO SATIRI – Di cucinari, iddu cucina bonu...
Piccatu sulu ca è carni di omu!
(Si scostano disgustati e atterriti) 
CORO SATIRI E NINFE – ‘Stuta lu focu, Polifemu!
Zoccu mangi, ti fa vilenu!
3 –
(Dalla grotta, vien fuori Ulisse)
ULISSE – Ma ‘stu ciclopu è scatinatu!
Quant’havi ca non ha mangiatu?
CORO NINFE – Divorò li to’ cumpagneddi?
ULISSE – Comu si fussiru crispeddi!
1 SATIRO – Ulisse, semu desolati!
2 SATIRO – Miritassimu vastunati!
3 SATIRO – Ma dimmi, a tutti si li mangiò?
ULISSE – A dui si li cancariò!
4 SATIRO – Mi sentu propriu ‘na carogna!
CORO NINFE – A chi servi, ora, la vergogna?!
1 NINFA – Prima ci avivati a pinsari!
2 NINFA – E’ inutili, ora, lacrimari!
1 SATIRO – Ni stava facennu la festa...
2 SATIRO - ... e abbiamo perduto la testa!
3 SATIRO – Abbiamo avuto lu curaggiu
di cunsignari a ddu servaggiu
‘na pocu d’omini ‘nnucenti
ca non ficiru propriu nenti!
CORO SATIRI – Nuzzinteddi! Nostra è la curpa!
ULISSE – Non importa di cu’ è la curpa.
Sacciu sulu ca persi du’ amici...!
Speru ca mori sutta ‘a pici!
2 NINFA – Parra, Ulissi, comu successi?
ULISSE – Ca morsiru comu du’ fessi!
‘Sti me’ cumpagni finu a ieri
erano intrepidi guerrieri...!
E ora, unu finìu arrustutu,
e l’altro ‘nto brodu, vugghiutu!
Sbranati, poveri innocenti,
da un ciclopu cù ‘n’occhiu ‘n frunti!
CORO NINFE – La carni umana in salamoia?!
Polifemu, tu si’ ‘nu boia!
CORO SATIRI – La carni umana fatta a brodu?!
Ma chi si mangia ‘nta ‘stu modu?
ULISSE – E comu vuggheva dda gran quadara!
Dintra c’era sangu, ossa e carni umana...
Ma pì ttia ‘sta carni sarà amara
pirchì la vendetta cchiù disumana
s’abbatterà sopra di te, a ciumara!
Mangiava a ottu ganasci, lu maiali!
La carni, menza cruda e menza cotta,
ci sgrusceva ‘nta dda vucca d’armali,
comu si fussi ‘nparu di viscotta!
E iù ‘u sirveva comu ‘na cammarera!
Dopu, vippi un sicchiu ‘i latti ‘nta nenti
e jennu ruttannu di mala manera,
continuò a spurpari carni ‘nnucenti!
CORO SATIRI E NINFE – Avissi a jttari sangu, Polifemu!
Zoccu mangiasti t’ha fari vilenu!
ULISSE – Quannu fu saziu e puliziò ‘a pignata,
mi vinni in testa ‘na bella pinsata.
Pigghiai un grossu bucali di vinu
e ci l’ofrii, bellu chinu chinu!
“Chistu è il nettare di Baccu”, ci dissi...
CORO SATIRI E NINFE – E iddu chi fici, si lu pigghiò, Ulissi?
(I personaggi rimangono immobili. Il racconto di Ulisse si materializza: un denso fumo rosso avvolge la scena. Si ode la voce di Polifemo).
VOCE DI POLIFEMO – Bonu! Damminni ancora, ‘mpari!
Jnchi ddocu, non ti scantari!
Bellu daveru! Jnchi ‘u bicchieri!
Ni vogghiu ancora, furasteri! (Tracanna rumorosamente)
Non ti firmari, altro liquore!
Omettino, sei un amore!
Si n’hai ancora, furasteri,
ti pigghiu, gioia, pì muggheri!
(L’effetto fumo si dirada e i personaggi ricominciano a muoversi).
ULISSE – Quannu fu ‘mbriacu, ‘u ‘nfamuni,
si sbracò longu ‘nto littuni
a runfari comu un liuni!
E iù, lestu lestu e ammucciuni,
niscii d’a grutta e sugnu ccà.
CORO SATIRI – Ed ora tu chi vulissi fa’?
ULISSE – Salvare me stesso e puri a vuatri.
Iù vi portu cù mmia a tutti pari.
1 SATIRO – Ma può veniri puri nostru patri?
ULISSE – Tutti putiti pigghiari lu mari.
CORO SATIRI – Pì Minerva, magari
putissimu scappari!
ULISSE – E certu ca putiti.
2 SATIRO – Anchi li nostri ziti?
ULISSE – Puri li vostri ziti.
CORO SATIRI – (alle ninfe) Voialtre ci viniti?
CORO NINFE – Si semu vostri ziti...!
ULISSE – Muti, ora e ascutati chiddu ca dicu.
Lu beddu vinu ha fattu ‘u sò duviri
e fra pocu alluppìa l’amicu...
3 SATIRO – Iù speru ca Baccu lu fa muriri!
ULISSE – No, no, non m’interessa la sò morti. 
In verità, un’altra cosa ci haiu in menti...
Athena ha già deciso la sò sorti
e non c’è diu ca pò fari nenti.
4 SATIRO – Ma pirchì non lu jttamu ‘nto vadduni?
ULISSE – E torna! Ascutatimi, picciotti.
Quannu lu ciclopu sarà sturdutu
e ‘mbriacu, ci damu ‘a bona notti.
Pigghiu un gran ramu d0aliva appuntutu,
lu fazzu arroventari ‘nta lu focu...
Dopu di che, ficcallu sanu sanu
‘nta dd’occhiu bruttu, sarà un veru giocu!
Basta sulu aviri ferma la manu.
1 SATIRO – Bravu! Bella pinsata!
2 SATIRO – Si’ daveru un grand’omu!
4 SATIRO – Resta eternu ‘u tò nomu!
CORO NINFE – Chi bellu scherzettu c’è priparatu!
Il gran Polifemu veni annurvatu!
CORO SATIRI – Ci ‘nficcamu ‘nta l’occhiu un bellu ramu!
Poi ridemu, cantamu e ballamu!
ULISSE – Calma, carusi, non faciti vuci!
Dupu aver fatto chiddu c’hamu a fari
la nostra partenza sarà cchiù duci
e cchiù cuntenti pigghiamu lu mari!
1 SATIRO – ‘Na sula cosa iù vulissi...
Ci l’haiu ‘nto cori, Ulissi...
Iù puri ‘u vogghiu annurvari!
Non pozzu partecipari?
GLI ALTRI SATIRI – E nuatri? Puri nuatri!
ULISSE – Va beni. Puri vuatri.
Viditi ca è piriculusu, però...
1 SATIRO – Non c’è nessun problema: ce la farò!
2 SATIRO – Io puri ce la farò!
3 SATIRO – Io puri ce la farò!
4 SATIRO – Io puri ce la farò!
ULISSE – Aspittatimi, tornerò. (Via)
4 –
(I Satiri si guardano perplessi e disorientati per qualche istante...)
2 SATIRO – Semu sicuri ca finisci bonu?
Metti ca chiddu non si fa annurvari...
3 SATIRO – Si a lu ciclopu ‘u facemu incazzari
chiddu ni fa ballari senza sonu!
1 NINFA – Non siti masculi ma pecoroni!
2 NINFA – Vuatri a parrari sulu siti boni!
CORO NINFE – ‘U sapiti chi siti? Vilunazzi!
CORO SATIRI – Ora stativi muti, carcarazzi!
1 SATIRO – Chi vi pari ca nuatri ni scantamu?
2 SATIRO – No... avemu sulu ‘mpocu di paura...
3 e 4 SATIRO – Pì sapillu, nuatri non ni scantamu!
1 e 2 SATIRO – Cu’ è ca si scanta è bestia di natura!
CORO SATIRI – Pigghiamu ddu tizzuni
bellu, russu e ‘nfucatu
e già l’hamu carcatu
nell’occhiu d’o scimmiuni!
1 NINFA – Si ‘u putissivu annurvari a paroli
a ‘st’ura Polifemu fussi già orvu!
1 SATIRO – ‘U ‘nnurvamu ch’e’ fatti, non a paroli!
2 SATIRO – M’avissiru annurvari si no’ ‘u ‘nnorvu!
3 SATIRO – Muti! Qualcunu nesci di la grutta!
2 SATIRO – Ddu porcu ‘i Polifemu è di sicuru:
no’ sintiti comu pirita e rutta?
CORO SATIRI – Ridi, bistiuni ca ora resti o’ scuru!
5 –
(Entra barcollante e ubriaco fradicio, Polifemo, sorretto malamente da Ulisse e Si-leno)
POLIFEMO – Mi sentu accussì leggeru
ca poterìa abbulari
comu ‘n aceddu daveru!
Non mi faciti cascari
figghiazzi di tappinari!
Oh, cù ttia parru, omettu...
non ti fari piriari!
Chi mi fai, lu sgambettu?!
SILENO – Alleggiu, alleggiu, patruni...
POLIFEMO – Ma pirchì, staiu currennu?
CORO SATIRI – O lu bestia ‘mbriacuni!
POLIFEMO – ‘Mpari, bivenn bivennu,
s’allargò lu cannarozzu
e ‘sta panza ‘un è cchiù panza...
diventò ‘na speci ‘i pozzu
ed ancora non è manza!
CORO NINFE – Lu vinu è bellu ma è amaru!
POLIFEMO – Ma cu’ si’ tu, sciamunitu?
ULISSE – Cu’ sugnu? Lu marinaru.
POLIFEMO – E chi si’, forsi, ‘u mè zitu ?!
sciogghiti, non m’abbrazzari!
SILENO – (non meno ubriaco) Trattalu bonu, padroni...
Chissi ni fa arricriari!
POLIFEMO – (a Ulisse) Cu’ schifìu si’, coglioni?
CORO SATIRI – Pari beddu ‘mbriacatu!
ULISSE – Iù sugnu un amico di Bacco,
chiddu che t’ha rallegratu.
POLIFEMO – Bacco?! Cu’ caddu è ‘stu Bacco?
CORO NINFE – Lu diu di l’alligrizza|
SILENO – Un diu putenti assai!
ULISSE – ‘U re di la cuntintizza...!
CORO SATIRI – Ca ti fa scurdar li guai!
POLIFEMU – Ca veru è. Difatti sugnu cuntentu.
SILENO – Non ti lu dissi ca è un gran purtentu?
POLIFEMO – Marinaru, tu si’ ‘n amicu veru!
ULISSE – Iù sugnu comu ‘stu vinu: sinceru!
POLIFEMO – Beddu, ci n’hai assai di ‘stu vinu ?
ULISSE – Ci n’haiu un gran buttacciu, chinu chinu!
Hai vogghia, tu, di biviri ancora!
POLIFEMO – Oh, chi gran gioia! Ci n’è assai allora!
CORO SATIRI – No’ sintisti? Po’ biviri pì un misi!
SILENO – Secunnu mia, puri pì du’ misi.
POLIFEMO – Ci ni regalo ‘mpocu a li me’ frati
accussì iddi me ne saranno grati...
ULISSE – Iù non lu facissi, caru ciclopu.
Si lu riali, chi ti resta, dopu?
Non è megghiu ca t’u bivi tuttu tu?
Si permetti, d’accussì facissi iù.
CORO SATIRI – (alle Ninfe) Tanti buttuna e tanti acchetta!
Si lu misi già ‘nta sacchetta!
POLIFEMO – Me lo devo biviri tuttu iù, dici?
E non ci ni dugnu nenti all’amici?
ULISSE – Non ci pinsari ad amici e parenti...!
Ca futtatinni, non pinsari a nenti!
CORO NINFE – (ai Satiri) Ulisse è spirtuni
Ma chiddu è minchiuni!
ULISSE – Se no vidi ca ti ni resta picca
e finisci ca resti a vucca sicca!
POLIFEMO – Pì ‘na manu, chistu mi pari veru...
Ci hai proprio ragioni, furasteru.
(A Sileno) Tu chi dici, chiddu ca dici chissu?
SILENO – Il mio ragionamento è lu stissu.
CORO NINFE – La trappola si sta stringennu,,,
CORO SATIRI - ,,, e man manu, si va chiudennu!
SILENO – Sai chi facemu, patruni caro?
Ni jttamu ccà ‘nterra, spaparanzati...
ce lo sucamo tutto paro paro
e non ci alziamo cchiù mancu ammazzati!
ULISSE – Ascutalu a Silenu perchè è saggiu.
Havi ragiuni iddu: cu’ bivi vinu
è megghiu che sta in casa saggiu saggiu,
cù la testa appuggiata ‘nto cuscinu...!
Si, inveci, ti ni vai peri peri,
ti pò finiri a scerra cù qualcunu...
POLIFEMO – Sciarriarisi con me su’ guai seri!
Pirchì cù mmia non ci pò nessunu!
CORO SATIRI – Chistu è veru. Sbronzu o non sbronzu,
iddu rimani sempre stronzu!
POLIFEMO – (a Sileno) Tu chi fai? ‘U vinu ti sta ammucciannu?
SILENO – Per Giovi, patruni, chi sta dicennu?
Iù, veramenti, m’u staiu accucciannu...!
POLIFEMO – Portalu subitu ccà, ‘u sta’ capennu?
(A Ulisse) Comu ti chiami, carissimo amico?
Comu schifìu ti sanu sentire?
ULISSE – ‘U mè nomu? Certo che te lo dico.
Mi chiamo “Nuddu” e son pronto a servire.
POLIFEMO – “Nuddu”?! E chi nomi sarebbe, Silenu?
SILENO – Iù non sugnu pratico, Polifemu...
POLIFEMO – Bih, si chiama Nuddu!
Oh, chi nomu beddu!
‘nn’era megghiu “Neddu”?
O pur’anchi “Puddu”?
CORO NINFE E SATIRI – Ammucca, Polifemu!
Ammucca, pezzu ‘i scemu!
ULISSE – Mè oatri, ‘stu nomu, “Nuddu”, mi misi...
“Nuddu” mi chiamanu ‘nto mè paisi.
POLIFEMO – Dunque, Nuddu, un regalu t’haiu a fari...
ULISSE – Ti ringrazio ma non ti scomodari...
CORO SATIRI – Sintemu chi svommica lu cretinu!
POLIFEMO – Mi procurasti un pranzu sopraffinu,
c’o vinu mi facisti arricriari...
perciò un regalo te lo debbo fari.
A te che mi dasti ‘sta bella butti,
ti mangiu pì ultimu, dopu di tutti.
ULISSE – (ironico) Daveru? E’ troppu... non pozzu accettari.
POLIFEMO – No, chi c’entra, chiddu ca è giustu è giustu.
Nuddu, ti lu meriti veramenti.
ULISSE – Ma quali! Non lu meritu pì nenti!
POLIFEMO – Lu fazzu cù cori e cù granni gustu!
(A Sileno) Tu! Portami ccà ‘na coppa di vinu!
SILENO – (esegue) Ecco qua! Chistu è vinu genuinu!
Sugnu ‘u tò cammareri!
POLIFEMO – Inchimi lu bicchieri!
CORO SATIRI – Ci semu! Oramai ci cascò!
CORO NINFE – All’esca Polifemo abboccò!
POLIFEMO – Mi vo’ inchiri ‘u bicchieri, disgraziatu?
SILENO – Prima tu devi essere incoronato!
(Gli poggia sul capo una corona di vite)
Il vino s’ha biviri con finezza.
Si pigghia la coppa con gran dolcezza
POLIFEMO – Ti staiu calannu un pugnu ‘nta testa!
Dammi ‘u vinu e non mi fari aspittari!
SILENO – (ormai del tutto ubriaco) Ma non si beve in maniera volgari...!
E’ un rito sacro, nobili... è una festa!
CORO SATIRI – Havi ‘u sbaddu, varda ccà!
Ca fallu biviri, o pà!
POLIFEMO – Silenu, chi vo’ moriri scannatu?
SILENO – Varda comu sugnu fine e pulitu...
Intanto bisogna stari sdraiatu... (esegue)
e quannu bivi... lassa fora ‘u itu... (beve)
POLIFEMO – Chi fai, t’u bivi tu, sdisonesto?!
Portammillu ccà s’annunca t’ammazzu!
SILENO – (non lo sente nemmeno) Polifemo, mi raccomando il gesto...
e puliziiti varva e mustazzu...
Insomma, tu ha’ fari comu fazzu iù. (Beve ancora)
POLIFEMO – Ma comu bivu si bivi sempri tu?!
SILENO – Ah, che goduria, che sollazzu...
POLIFEMO – ‘U vo’ vidiri ca m’incazzu?
SILENO – (in estasi) Abbolu, abbolu e a nenti pensu!
POLIFEMO – Sì, abbola, abbola... pezzu ‘i stronzu!
SILENO – (danza barcollando) Polifemu, lassami stari...
e fammi in cielu navigari...
Cù ‘i nuvuli vaiu currennu...
e con il vento staiu iucannu!
Quanti rondini e canarini...!
POLIFEMO – T’i scippassi iù li cannarini!
(Sileno, alla fine, crolla a terra)
CORO SATIRI – Carusi, ‘u papà s’imbriacò!
CORO NINFE – A panza all’aria lui cascò!
POLIFEMO – Tu, comu ti chiami, Nuddu, veni ccà!
Vistu ca partìu ormai ‘stu scemu...
ULISSE – Cumanna pure e iù ti servo, eccomi qua!
POLIFEMO – Portaci ‘mpocu ‘i vinu a Polifemu.
(Ulisse porge da bere a Polifemo)
CORO SATIRI – Finalmenti ci semu!
CORO NINFE – E annurbò Polifemu!
ULISSE – Bivi, ciclopu, arricriiti la vita!
Vidi quant’è duci ‘u sucu ‘i racina?
‘Sta dilizia è cchiù megghiu di ‘na zita!
Liquori sacro, bevanda divina!
POLIFEMO – Bivu, bivu, cumpari...
non mi fazzu priari... (Continua a bere)
Inchi, non ti scantari...
mi ni vogghiu affunnari! 
ULISSE – (versa altro vino) Bivi ca cala solo solo...
POLIFEMO – Si iddu cala, iù mi n’abbolo...! (tracanna con ingordigia)
Che sia Baccu binidittu!
‘Stu vinu cala drittu drittu!
CORO SATIRI E NINFE – Ca bivi ddocu e statti zittu!
(Polifemo sta ormai per crollare)
1 SATIRO – Fratuzzi, mi pari quasi sturdutu!
1 NINFA – Pari propriu ca è menzu addurmisciutu!
POLIFEMO – A ttia, Nuddu, ancora vinu!
‘U mè panzuni non è chinu!
Ancora, ancora ci ni capi!
Cchiù duci di lu meli sapi!
CORO NINFE – Ma quali addurmisciutu!
CORO SATIRI – Chistu ccà è un gran curnutu!
ULISSE – Si non si’ saziu, bivi ancora...
Non ti firmari pi com’ora...
Dopu tuttu ddu gran mangiari
non po’ finiri di sucari!
POLIFEMO – Hai giudizio e sintimento... (Beve)
CORO SATIRI E NINFE – Havi pì panza un bastimento!
ULISSE – Gioia beddu, chi hai lu sigghiuzzu?
Avanti, mio ciclopino,
suchiti ancora lu vinuzzu...
e poi fai il sonnellino.
CORO NINFE – Lu sta facennu addormentari...!
CORO SATIRI – Speriamo ca non l’ha annacari!
(I fumi dell’alcool fanno delirare Polifemo)
POLIFEMO – Vidu lu cielu firriari...
Vidu gli dei... tutti pari...!
Caru Giovi, chi caddu vuoi?
Pensa sulu all’affari toi!
Chi è ca dici? T’haiu a vasari?!
Ma non mi fari scuncirtari!
A quelle dee puttanelle?
Nenti! Non bacio manco a quelle!
Non mi piacciono i fimmineddi!
Preferisco li masculeddi!
CORO NINFE – Ma chi è, ci piacciono i maschietti?
CORO SATIRI – Ognunu ci havi i so’ difetti.
POLIFEMO – Unni si’? Veni ccà, Silenu!
Ti prego, stammi cchiù vicinu...
SILENO – (gli si accosta) Chi è ca voi, patruni?
POLIFEMO – Dammillu un bel vasuni!
SILENO – Ti pari ca sugnu finocchiu?
POLIFEMO – Sei la luce del mio occhio!
Tu sei il preferito...
Ti vogghiu comu zitu!
SILENO – Patruni, lassa stari...
Chi è, non n’hai chi fari?
POLIFEMO – Tu si’ Elena di Troia!
SILENO – Chi dici... quali Troia?
POLIFEMO – Elena mia, chi caddu si’...
Io t’amo e tu mi schifii...?
SILENO – Non sugnu Elena, comu ti l’haiu a diri?
POLIFEMO – (lo stringe a sè) Ti fazzu passari ‘i megghiu piaciri!
Ca fatti abbrazzari, Silenu!
SILENO – ‘U vinu mi fici vilenu!
CORO NINFE – Si voli fari a vostru patri!
CORO SATIRI – E’ megghiu a iddu a a nuatri!
POLIFEMO – (lo trascina verso la grotta) Trasi, fammi cuntentu...
SILENO – No, non trasu, iù m’affruntu!
POLIFEMO – Ca moviti, pirchì iu
ti vogghiu fari miu!
SILENO . Ma comu mi finìu?!
POLIFEMO – Trasi e vidi chi provi! (lo spinge dentro la grotta, lo segue ridendo)
(Via, entrambi)
VOCE DI SILENO – Ca comu vosi Giovi!
6 –
ULISSE – Finalmenti si ivu a curcari...!
VOCE DI SILENO – Figghi! Vinitimi a salvari!
1 SATIRO – Papà, non ti preoccupari!
2 E 3 SATIRO – Tu statti fermu e lassa fari!
CORO SATIRI – S’addurmisci, non ti fa nenti!
VOCE DI SILENO – Ma quannu mai, deficienti!
Polifemu mi sta muncennu!
1 SATIRO – Non ti moviri, statti fermu!
CORO SATIRI – Prima o dopu s’ha stancari!
VOCE DI SILENO – Figghi... ‘i quattru tappinari!
ULISSE – O figli di Bacco, si siti pronti,
ora ca ddu purcazzu s’addurmisci,
giunsi ‘u mumentu di farisi i conti!
1 SATIRO – A Polifemo mali ci finisci!
2 SATIRO – E a nostru patri... comu ci finisci?
CORO SATIRI – Ormai, comu finìu finìu.
4 SATIRO – ‘Nta la grutta, pì primu ci trasu iu!
1 NINFA – Fra du’ minuti cangianu pinseri!
2, 3 E 4 NINFA – Su’ quattru scimuniti e poco seri!
ULISSE – ‘U tizzuni è misu ‘nto focu.
Mi sta aspittannu nella grutta.
Voi, per ora, stati ddocu...
Vi chiamu dopu, di dda sutta.
2 SATIRO – Moviti! A ‘st’ura ‘u papà sta suffrennu!
1 SATIRO – No, a ‘st’ura Polifemu sta durmennu..
3 E 4 SATIRO – Speriamo che ancora è sanu...!
ULISSE – Muti! Trasu piano piano... (Via)
7 –
2 SATIRO – (urla) O pà, resisti! Sta vinennu Ulissi!
ULISSE – (si affaccia dalla grotta) Cretini! Stativi muti, vi dissi!
Muti c’arrusbigghiati a Polifemu!
CORO DEGLI ALTRI SATIRI – ‘A curpa è d’a sò, di ‘stu menzu scemu!
ULISSE – Non hat’a fari vuci, pì favuri!
CORO SATIRI – Va’ sicuru e tranquillu... Trasi puri.
(Ulisse via)
(I Satiri e le Ninfe si dispongono per un rituale propiziatorio)
CORO SATIRI – Ulisse, re d’Itaca, abbrucia l’occhiu
di ‘stu cannibali, mostru assassinu
ca mangia a tutti e non capisci un cacchiu...
Non possa cchiù vidiri lu matinu!
CORO NINFE – Tu, Giovi ca ricivisti un’offesa,
Tu, sonnu, figghiu di la notti scura,
aiutate il re grecu nell’impresa!
E tu, forti Minerva, statti a cura!
CORO SATIRI – Tinitici ferma la manu!
CORO NINFE – Tinitici fermu lu cori!
8 –
(Rientra Ulisse, alquanto contrariato)
ULISSE – Ma chi è, parru c’o muru?
Vi dicu ‘i stari muti
e mi faciti ‘u coru?!
2 SATIRO – E’ ca semu linguti!
4 SATIRO – Havi ragiuni Ulissi!
ULISSE – La ragiuni è de’ fissi!
1 SATIRO – Ni stamu muti, non dicemu nenti.
ULISSE – Certu ca siti veri deficienti!
2 SATIRO – Ma chi è, ni sta ‘nsurtannu?
Ora ci dò un papagnu!
1 NINFA – Muti ca havi ragiuni!
2 SATIRO – Ci votu un timpuluni!
ULISSE – Dunque, prestu, facitimi parrari.
La situazioni è ‘mpocu delicata...
pirchì ‘u ciclopu si pò rusbigghiari
e quest’impresa finisci a frittata!
1 SATIRO – Parra pure, Ulisse, chi è c’hamu a fari?
ULISSE – Tuttu è prontu: s’ha jsari lu tizzuni.
Ormai è rovente, jemulu a pigghiari!
1 SATIRO – Carusi, jemu a ghisari ‘stu tizzuni!
2 SATIRO – Non so si lu pozzu fari...
1 SATIRO – Ci l’hamu a dari ‘na manu!
2 SATIRO – E’ ca mi veni di ittari!
4 SATIRO – Iù puri mi sentu stranu...
Ci haiu ‘nduluri a lu peri...!
3 SATIRO – A mmia fa mali ‘u ciancu!
ccà, vidi, propriu ccà arreri!
1 SATIRO – E chi ci haiu a ghiri sulu?
A mmia fa mali ‘u culu!
ULISSE – Bonu vah, con voi non c’è speranza!
2 SATIRO – Il fatto è ca ci haiu duluri ‘i panza!
3 SATIRO – Iù ci haiu l’occhi ciniri ciniri...!
1 SATIRO – Però non semu vili, non cridiri...
ULISSE – Siti vigliacchi e non valiti nenti!
1 NINFA – Non ci dari cuntu, Ulisse, a ‘sta genti!
Noialtre t’aiutiamo con piacere!
3 NINFA – Noi n’avemu niente da temere!
2 NINFA – Dicci subito chiddu c’hamu a fari!
4 NINFA – E ‘u facemu senza pipitiari!
ULISSE – Ma ‘nta li vrazza forza non n’aviti...!
CORO NINFE – N’avemu cchiù ‘ssai de’ nostri ziti!
ULISSE – No, non si può, Ci vaiu sulu iu...
e m’aiuterà lu cumpagnu miu.
(Ai Satiri) Voi stativi tranquilli e luntanu.
Però, almenu, non faciti baccanu!
1 SATIRO – Non pinsari mali, Ulisse, di nuatri...
E’ ca semu satiri, non eroi.
Cridimi: n’affruntamu comu latri...
ma non è c’avemu li forzi toi!
2 SATIRO – E poi, tu devi pinsari
ca si s’avissi arrusbigghiari,
ni duna tanti vastunati
ca ni fa cascari malati!
3 SATIRO – Ahu, chi c’è vergogna
si non vulemu rogna?
Si chiddu ni fa a feddi...?
Ulisse, ‘a peddi è peddi!
4 SATIRO – E dunque, Ulisse, figghiu,
vacci sulu ca è megghiu.
1 SATIRO – Ma di ccà fora, t’aiutamu ‘u stissu!
ULISSE – Ma daveru? E comu, se m’è concessu?
1 SATIRO – Un rito magico putemu fari!
3 SATIRO – Arrinesci sempri, ti po’ fidari!
1 SATIRO – E dda travi ‘nfucata...
2 SATIRO – si ni va dritta dritta...
3 SATIRO – pì unn’è ch’è distinata...
4 SATIRO – senza nuddu ca ‘a ‘mmutta!
CORO NINFE – Chi bella facci tosta!
CORO SATIRI – Non t’u dicemu apposta!
1 SATIRO – Tu ha’ fari pocu e nenti!
ULISSE – Arrivederci, genti! (Via sconcertato)
9 –
1 SATIRO – Focu, abbrucia, brucia, focu!
‘Nta l’ucchiuzzu ‘i chissu ddocu!
CORO SATIRI - Focu, abbrucia, brucia, focu!
‘Nta l’ucchiuzzu ‘i chissu ddocu!
1 SATIRO – E tu, palu, trasi tuttu!
CORO SATIRI – Tisu tisu e ‘ncuttu ‘ncuttu!
1 SATIRO – Palu e focu, travagghiati!
E ‘st’armalu spirtusati!
CORO SATIRI - Palu e focu, travagghiati!
E ‘st’armalu spirtusati!
(Dall’interno della grotta, si sente Polifemo urlare di dolore).
VOCE DI POLIFEMO – Ahi! Ahiahi! Ahi!
VOCE DI SILENO – Patruni... ma chi hai?
VOCE DI POLIFEMO – L’occhiu m’annurvaru!
VOCE DI SILENO – L’occhiu ti spunnaru?!
CORO SATIRI E NINFE – Evviva! Ulisse la spuntò!
E finalmenti l’annurvò!
VOCE DI POLIFEMO – Fu ddu gran disgraziatu!
VOCE DI SILENO – Cosa tinta, mascaratu!
... Ma... di cu’ parri, patruni?
VOCE DI POLIFEMO – Va fa ‘nculu, bistiuni!
10 –
(Polifemo entra in scena urlando)
POLIFEMO – Ma di ccà intra non nesci nuddu
finu a quannu n’acchiappu a Nuddu!
Chi gran duluri, pì Nettunu!
Haiu a’mmazzari a qualchedunu!
(Dalla grotta, entra anche Sileno. Polifemo lo afferra)
SILENO – Patruni, non fari accussì!
POLIFEMO – Cu’ parra, cu’ schifìu si’?
SILENO – Iù sugnu, sugnu Silenu!
Ma pirchì mi sta’ ‘ffucannu?
POLIFEMO – Levati d’o menzu, scemu!
Iù a Nuddu staiu aspittannu!
(Ulisse e il compagno, intanto, di soppiatto escono dalla grotta).
1 SATIRO – Ciclopu, chi successi?
Pirchì sta’ jttannu vuci?
POLIFEMO – L’ucchiuzzu beddu persi!
Non vidu cchiù la luci...!
Mali sugnu arridduttu!
3 SATIRO – Minchiuni, chi si’ bruttu!
4 SATIRO – Cascasti ‘nto fucuni?
Pì forza: troppu vinu.
POLIFEMO – Statti mutu, carduni!
2 SATIRO – Oh, poviru mischinu!
SILENO – Patruni, cu’ è ca t’annurvò?
POLIFEMO – Nuddu a mmia mi cunsumò!
SILENO – Allura, pirchì ti lamenti?
POLIFEMO – Chi fai, sfutti, deficienti?
Unn’è Nuddu? Chi l’ha visto?
CORO NINFE – Propriu ccà nuddu s’ha visto.
POLIFEMO – Ma chi mi stati pigghiannu pì scemu?!
V’affucu cù ‘sti manu a tutti pari!
CORO NINFE – Chi pigghiamu pì fissa a Polifemu?
CORO NINFE E SATIRI – Non c’è nuddu, n’avissiru a ‘mmazzari!
POLIFEMO – Unn’è? Unn’è ca sta?
CORO SATIRI – Cui, maistà?
POLIFEMO . Unnu su’ i marinari?
CORO NINFE – Ca unn’è ca sunu? A mari!
CORO SATIRI – Si sunu marinari...!
POLIFEMO – Scappàru da la grutta?
CORO NINFE – Gnorsì, sunu dda sutta!
CORO SATIRI – Di ddà, di ddà!
POLIFEMO – (brancola a destra e manca) Unni, di ddà?
CORO NINFE – No, no! Di ccà!
POLIFEMO – Di ccù o di ddà?
CORO SATIRI – Sutta dda roccia!
(Polifemo, stordito e disperato, continua a brancolare)
SILENO - E ora ‘ncoccia!
POLIFEMO – (va a sbattere contro una roccia) Ahi, la frunti!
CORO NINFE – A cu’ ci ‘a cunti?
SILENO – Unni vai jennu?
POLIFEMO – Finu all’infernu!
L’haiu a truvari!
L’haiu a’mmazzari!
1 SATIRO – Curri ca su’ ddà!
1 NINFA – Forza, ca di ddà!
POLIFEMO – Staiu girannu tunnu tunnu...!
Ma ‘sti pezzi ‘i strunzi unni sunnu?
ULISSE – A cu’ cerchi, ciclopu miu?
POLIFEMO – ‘Sta vuci la canusciu bona, iu!
Unni schifìu si’, tu, Nuddu?
ULISSE – (ride) A nudda banna... Sugnu Nuddu!
POLIFEMO – Insomma... cpme ti sanu sentiri,
avvicinati, ti vogghiu parrari...
ULISSE – Daveru? E che cosa mi vuoi diri?
POLIFEMO – Veni ccà, non ti devi spaventari...
Iù ti vogghiu sulu parrari, Nuddu.
ULISSE – Io non mi chiamu Nuddu e mancu Puddu!
In verità, lu nomu miu è Ulisse!
POLIFEMO – Ah, tu si’ ddu beddu spicchiu di Ulisse...!
E pirchì t’invintasti ‘n altru nomu?
ULISSE – Pirchì mi piaci sbintari ad ogni omu!
E poi pirchì sugnu spiritusu!
POLIFEMO – Daveru! Ma quanto sei strurusu!
ULISSE – Si t’ha’ divirtutu, sugnu cuntentu!
POLIFEMO – Parra cchiù vicinu ca non ti sentu!
ULISSE – Ti dissi “spiritusu”, non cretinu!
POLIFEMO – ‘U sacciu c’hai un ciriveddu finu!
Ulisse: chiddu c’abbruciau a Troia!
ULISSE – E puri chiddu c’annurvau un boia!
POLIFEMO – Tu mi vincisti sulu cù l’ingannu!
E cù l’ingannu, bruciasti dda città!
ULISSE – Diceva ‘o spissu ‘na cosa mè nannu:
“‘U sai la forza di l’omu unni sta?
‘Nta lu ciriveddu, non ‘nta li vrazza”.
POLIFEMO – E’ inutile ca fai tanta scumazza!
Tu m’ingannasti sulu cù lu vinu...
Ulisse, non si’ ‘n omu ma ‘n ominu! 
ULISSE – E tu, Polifemo, si’ un gran curnutu!
Ti sbranasti dui de’ me’ cumpagni!
Sugnu cuntentu ca t’haiu futtutu!
E’ inutili, coglioni, ca ti lagni!
CORO NINFE – Chi causa il suo mal pianga se stesso!
ULISSE – Se permetti, ora, mi ni vaiu, fesso!
Ti fazzu un inchinu e pigghiu lu mari...
CORO SATIRI – Ciclopu, ni ni jemu tutti pari!
POLIFEMO – Puri tu, Sileno, mi lassi sulu?
SILENO – Pì forza. Si i me’ figghi si ni vanu...
POLIFEMO – E va beni, Itavinni a fari ‘nculu!
‘mbarcativi puri ma sarà invanu!
CORO SATIRI – Varda... ‘a nostra partenza lo commuove.
POLIFEMO – Vui vi ni jti ma non sapiti dove!
CORO SATIRI E NINFE – Comu no? A mari!
ULISSE – Forza, cumpari!
POLIFEMO – L’hata pagari!
CORO SATIRI – Fatti ammazzari!
POLIFEMO – Non vi darà nudda paci mè patri!
Nettuno non vi fa tuccari terra!
ULISSE – Bravu! Ora, a Nettunu lu chiami patri?
POLIFEMO – Per vendicarmi, vi farà la guerra!
Lu ventu e li tempesti tutti i jorna
vi faranno ‘na bella cumpagnia!
CORO SATIRI – Ma pirchì non ti fa’ rumpiri i corna?!
CORO NINFE – E poi è megghiu ca pensi pì ttia!
POLIFEMO – Lu mari sarà lu vostru tabbutu!
E’ chista la jastima ca iù vi mannu!
ULISSE – Ciclopu, è megghiu ca ti stai mutu!
POLIFEMO – Ad uno a uno, tutti calati o’ funnu!
Questa è la vostra morte e sarà bella!
CORO SATIRI E NINFE – E tu mori orvu e cù la cacarella!
ULISSE – Cumpagni! Tira lu ventu a favuri!
Si parti! (A Polifemo) Ti salutu e... tanti auguri!
SILENO – Ciau, Polifemu!
CORO SATIRI E NINFE – Salutamu, scemu!
(Tutti via. Polifemo rimane da solo. Disperato eal culmine dell’ira, solleva una gran roccia...)
VOCE DI ULISSE – Posalu ddu gran massu, ciclopino!
Sta’ facennu ‘a figura del cretino!
POLIFEMO – V’ammazzu a tutti si vi ‘ngagghiu!
VOCE DEL CORO – Non ni pigghi mancu pì sbagghiu!
VOCE DI ULISSE – Avanti, cumpagneddi, addizza! Addizza!
POLIFEMO – (lancia il masso) Sciruppativi ‘stu scogghiu d’a Trizza!
Si v’acchiappa, la navi si scunocchia!
VOCE DEL CORO – Acchiappala tu, ‘sta bella pirnacchia!
(Pernacchia corale... molto sonora!
E sull’urlo di rabbia di Polifemo,
SIPARIO

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 18 volte nell' arco di un'anno