Lu cori nun ‘nvecchia

Stampa questo copione

“LU CORI NUN ‘NVECCHIA”

Commedia in due atti

di Nato Stabile

PERSONAGGI:

Peppino

(il nonno)

anni 70

Giovanni

(figlio di Peppino)

anni 45

Anna

(moglie di Giovanni)

anni 40

Luisa

(figlia di Giovanni e di Anna)

anni 16

Luigino

(figlio di

“  “  “  )

anni  8

Leonardo

(amico di Peppino)

anni 75

Carla

(amica di Anna)

anni 35

Ospiti di una Casa di Riposo:

Agostino

anni 70

Francesco

anni 75

Teresa

anni 70

Colonnello

anni 75

Infermiera della Casa di Riposo

anni 30

Codice Opera S.I.A.E. 809896A

Codice Autore

100052

Per contattare l’autore:

Stabile Illuminato

Via Piemonte, 2

91011 Alcamo (TP)

TEL. 0924/502104


1


-Interno di una casa. L’arredamento, piuttosto ricco ed elegante, fa subito capire che la famiglia che vi abita conduce un tenore di vita piuttosto elevato. E’ indispensabile che in scena vi siano un tavolo, alcune sedie e un telefono –

(Squilla il telefono)

PEPPINO:              (Alzando la cornetta) Pronto….Pronto….Con chi parlo?…A chi cerca, scusi?…

L’avvocato?…No, no…non c’è…La moglie?…No, no…mancu c’è. Sugnu sulu. Si ci avi a diri cacchi cosa all’avvocato, mi la po’ lassari ditta a mia chi ci pensu iu…(Tra sé) Si ci pensu…! No, dicu…speriamu chi un mi lu scordu, và…! Parrassi…Ci devo dire all’avvocato chi lu postu a la Casa di Riposu pi so’ patri si

èliberato…Va beni, ci pensu iu…Stassi tranquilla…(Ripetendo a conferma)…Ci devo dire all’avvocato chi lu postu a la Casa di Riposo pi so’ patri si è liberato… Va beni, stassi tranquilla… Buongiorno signorina, arrivederci…(Riattacca la cornetta) Speriamo chi un mi lu scordu…(Ripassando il messaggio) Allora, cidevo dire chi lu postu a la Casa di Riposo pi so patri si liberau…Lu postu a la Casa di Ripo… (All’improvviso afferra la realtà) Pi so patri…!? Ma…ma so’ patri ‘un sugnu iu!? (Turbato)…Ma iu…veramenti…bisognu di riposu unn’haiu ! Ma com’è chi ci vinni sta pinsata a me figghiu…? Ma quali riposu…!? Ma…ma si sugnu macari stancu …di quantu haiu arripusatu!? Ma…ma chi schifiu ‘ncucchia sta signorina!? (Cercando di autoconvincersi) …Secunnu mia appi a sbagliari nummaru…’Sa…’sa a cu l’avia la testa…! (Alludendo all’ipotetico comportamento “leggero” della sua interlocutrice) Si mettinu a parrari…Iddu,ali voti basta sbagliari un nummaru…unu sulu e…No, no…sicuramenti sbaglià nummaru…Sicuru, sicuru…!

Signuri mè, m’avia fattu ammaraggiari !…Nenti, nenti…sbaglià nummaru. (Bussano alla porta. Peppino è ancora in agitazione per la telefonata. Quindi, credendo che sia il telefono, alza la cornetta) Pronto…con chi parlo ?

LEONARDO:      (Da fuori) Iè sugnu, cumpà.

PEPPINO:              (Alla cornetta) Iè…cu ?

LEONARDO:      (Da fuori) Vostru cumpari Nanà.

PEPPINO:              (Sempre alla cornetta) Ma dunni siti?!  Vi sentu comu si fussivu darrè la porta!


2


LEONARDO:     (Da fuori) E darrè la porta sugnu cumpà! Mi vuliti rapiri, chi staiu anninnannu di

lu friddu! O mi nni vaiu!

PEPPINO:              (Realizzando) Uncà veru tintu sugnu cuminatu…! Me cumpari è darrè la porta, e a

mia mi pari chi è a lu telefonu…! Unn’avissiru a ‘nvicchiari mancu li robbi!

(Apre la porta) Trasiti cumpà, trasiti…M’ata scusari.

LEONARDO:    Certu chi siti arridduttu ‘ncapu lu stolitu, però. Ma dunni l’aviti la testa !?

PEPPINO:              E dunni l’haiu…dunni…l’haiu…Mi paria chi eravu a telefonu.

LEONARDO:    A lu telefonu !?

PEPPINO:              …No, no…lu fattu è chi lu telefonu e lu campanellu s’assimigghianu…e ali voti

mi…ali voti mi…(Non trova la parola sempre a causa della telefonata iniziale

che lo ha profondamente turbato)…Li scanciu, va’. C’è diri a me figghiu

Giovanni chi fussi bonu canciallu ‘stu campanellu…

LEONARDO:      (Ironico) Iè dicu chi fussi megghiu si vi canciassivu l’aricchi vui…! Anchi un

pariceddu d’occasioni… Circannu s’attrovanu…!

PEPPINO:              (Sempre pensando ad altro)…Chi…chi dicistivu cumpà ?

LEONARDO:    Dicu chi ati a fari comu e mia… V’ ati a mettiri l’apparecchiu pi la ‘ntisa!

PEPPINO:           (Sempre soprappensiero) …Sé, sé…accussì ‘e fari…!

LEONARDO:    Spinnivi cacchi cosa, ma biniritti li sordi?

PEPPINO:           (Tanto per dire qualcosa)…Assa’ vi custà?

LEONARDO:   (Che non ha sentito bene, a dispetto dell’apparecchio)…Li deci e un quartu!

PEPPINO:            (Disorientato) Chi diciti, cumpa’?

LEONARDO:    …Quannu?

PEPPINO:            Ora…! Chi diciavu?

LEONARDO:      (Sempre ironico) Iu ?!…E cu ha parratu ! V’appiru a fari l’aricchi !

PEPPINO:              E vabbè cumpà, aviti ragiuni…V’è diri la verità…avia la testa un pocu ‘ntallariu.

Uncà …ora ora, un minutu prima di trasiri vui, mi telefonà ‘na signorina, tutta

cirimuniusa, e mi lassà dittu di diricci all’avvocatu, a me figghiu và, chi lu postu a

la Casa di Riposu pi so patri si liberau …!

LEONARDO:    E stati tranquillu, vi ci fazzu pinsari iu a dillu a vostru figghiu…Vistu chi vui

suffriti un pocu di scurdusu…!

PEPPINO:              Certu cumpà, iè soffru un pocu di scurdusu, ma vui…puru bonu siti cuminatu…!

Perciò unni l’ati caputu chiddu chi vi dissi ? …C’è diri a me figghiu chi lu postu a

la Casa di Riposu  pi so’ patri… si liberau!  Pi so’ patri…!

LEONARDO:    Pi sò patri, pi sò patri. Lu capivu !


3


PEPPINO:

(Scandendo le parole) …Cumpà, pi-sò-pa-tri !... Sò patri, finu a prova cuntraria,

avissi a essiri iu !

LEONARDO:

…Ora capisciu!

PEPPINO:

Ma si iè sugnu tantu arripusatu… chi, chi mi sentu quasi quasi aggrancatu ! Ma

chi schifiu c’è ghiri a fari a ‘sta Casa di Riposu !?

LEONARDO:

Ma po’ essiri mai cumpa ? ‘Sa a cu è chi avia a telefonari ‘ssa signorina…!

Quantu e ghica e vostru figghiu vi fa nesciri di dintra…!

PEPPINO:

(Rincuorato) Ma unn’è veru, cumpà !? Iu, puru chissu pinsava. Ma po’ essiri mai,

facia, chi me figghiu mi fa ghiri a la Casa di Riposu? Chiddu si sta un ghiornu

senza virimi, mori…! Appiru a sbagliari nummaru, unn’è veru cuimpà ?

LEONARDO:

Ragiuni aviti. Ragiuni aviti…Vostru figghiu vi adora. Vostru figghiu vi voli

troppu beni…Vostru figghiu v’avi ‘nta lu cori di ‘nmenzu…

PEPPINO:

…Ma, ma unn’è veru cumpà !

LEONARDO:

(Come se completasse il suo discorso e sottolineando le parole)  …Vostru

figghiu! …Vostra…vostra nora, forsi, un pocu menu. Forsi…!

PEPPINO:

(Accusa un po’ il colpo)…Vabbè, avi li sò ragiuni…Tuttu lu iornu cu stu vecchiu

craculu peri peri…! Iu cercu di ‘un pisari a nenti, ma certu non è chi pozzu

scumpariri…! Ma puru idda mi voli beniri, ni sugnu sicuru…Mi voli beni comu…

LEONARDO:

…Comu ‘na parti di favi allupata…!

PEPPINO:

Vui babbiati sempri, ma lu sapiti chi me nora Anna ‘nfunnu ‘nfunnu mi voli beni

comu un patri.

LEONARDO:

Se, lu sacciu…‘Nfunnu ‘nfunnu, però…! Dunni ‘un si posa!

PEPPINO:

(Pausa) Va’

cumpà,

canciamu discursu. Dicitimi   ‘na cosa, ci passastivu

stamatina di lu

piscialoru? …N’avia pisci spada ?

LEONARDO:

Ma bonu vi nutricati !

PEPPINO:

Veramenti,  fussi  pi  mia,  mi  manciassi  quattru  beddi  sardi  arrustuti  cu

l’ammogghiu, chi mi facissi novu novu…! Ma ali picciotti ‘un ci piacinu.

LEONARDO:

Eh già, costanu troppu picca !

PEPPINO:

E ch’è fari cumpà, li fazzu cuntenti, li pigghiu cu lu so’ versu.

LEONARDO:

In ogni cosa c’è lu so’

latu positivu…! Iè sugnu sulu e manciu a piaciri mè.

Stamatina scinnivu a la piscaria di prima matina…Arrivavu cu lu scuru …!

PEPPINO:

Cu lu scuru ! E cu c’era ?!


4


LEONARDO:    Mancu la scupa, cumpà ! Mi dunnuliavi nanticchia…nenti ! Nun vinia nuddu! …

Mi vannu l’occhi a lu roggiu di la chiazza…(Pausa) Li quattru e menza…!

Quasi !

PEPPINO:              Li…li quattru e menza !? E aviavu versu di truvari cristiani !

LEONARDO:    …Avia lu roggiu fermu, cumpà! Quannu mi susivu mi facia li setti menu un

quartu…D’assira, però! Chi avia a fari…? Ormai m’avia susutu!?… M’assittavi a

li scaluna di la piscaria…e aspittavi un pocu…Versu li sei e menza, setti…

accuminciaru a veniri li primi piscialora. Cumpà, satavanu…!

PEPPINO:              (Perso nei suoi pensieri) Satavanu…?!

LEONARDO:    Satavanu!

PEPPINO:              ….Li piscialora ?!

LEONARDO:    Li piscialora! (Accortosi dell’equivoco)…Ma quali piscialora e piscialora…! Li

pisci…li pisci satavanu!

PEPPINO:              Ah,     ecco!…Chi     maravigghia!        (Per     accontentarlo)…M’avissi        piaciutu

truvarimicci…!

LEONARDO:    Quannu raperu tutti li banchi…mi li firriavu tutti…! Cumpà, a mia prima

d’accattari mi piaci pirsuarimi! Quannu fu bellu soddisfattu…accattavi du’ belli

scurmi…chi stairnata m’è liccari li baffi!

PEPPINO:            (Tentando di distrarsi e di alimentare la conversazione) …Chi bellezza! …Ci ati a

fari li ‘ntacchi…!

LEONARDO:   A ccu…?

PEPPINO:            Ali pisci…quannu l’arrustiti…Li ‘ntacchi e focu lentu…!

LEONARDO:   Pi chissu, lassati fari a mia…! Mi ci passu lu megghiu tempu…! (Cambiando

discorso) Dunqui cumpà, chi amu a fari, ci amu arrivari ni la chiazza, si o no?

PEPPINO:              No, ‘un pozzu nesciri. Ddà dintra c’è me niputeddu curcatu cu la frevi e unni lu

pozzu lassari sulu. Chiuttostu, facitimi un fauri. Si nisciti, viriti si truvati

nanticchia di pisci spada e mi l’accattati.

LEONARDO:    Comu diciti vui. Vi salutu chi si sta facennu tardu, va. (Esce)

PEPPINO:              Salutamu. Chi c’è di fari…? Pacenza, ci voli pacenza…

LEONRADO:    (Facendo capolino) …‘Na menza chilata v’abbasta, cumpà?

PEPPINO:              (Sovrappensiero, alludendo alla pazienza) …Ci nni vulissiru centinaia di chila!

LEONARDO:      (Rientrando del tutto) …Centu chila di pisci spada!?

PEPPINO:              (Non comprendendo) …Comu?


5


LEONARDO:    Vi   dumannavi   si   v’abbastava   ‘na   menza    chilata   di   pisci   spada.   E    vui

m’arrispunnistivu chi ci nni vulissiru centinaia di chila! Ma chi ati a fari, cacchi

trattamentu?!

PEPPINO:              Ma no cumpà…!  Iu parrava di la pacenza pi campari. Chi ci voli pacenza assà,

và…!

LEONARDO:    Ancora attentu…! E allura, ’na menza chilata v’abbasta?

PEPPINO:              (Con un sorriso, sforzandosi di scherzare un po’) …Di pacenza?

LEONARDO:    Uncà boni semu cuminati stamatina …!

PEPPINO:              M’abbasta cumpà, m’abbasta. Antura era suprapinseri, m’ati a scusari.

LEONARDO:    L’importanti è chi ni spiegamu. Vi salutu (Esce).

PEPPINO:              Vi salutu cumpà. (Guardando l’orologio) …Iddu già ura di iricci a dari lu

sciruppeddu a me niputi è! (Prende lo sciroppo da un cassetto) Quantu ci lu vaiu a dugnu.

LUIGINO:             (Entra in scena. Indossa una vestaglina sopra un pigiama. Ha in mano un

quaderno, una penna e un giocattolo) Nonno, ma perché non vieni di là?

PEPPINO:              E tu chi ci fa ccà!? No gioia mia, non ti devi susiri…! Si pigghi friscu, ti veni arrè

la frevi forti comu aeri…!

LUIGINO:             No, non ti preoccupare. Non sento freddo.

PEPPINO:              Avanti, vistu chi ti susisti, pigghiati lu sciruppeddu, e po’ subitu a lettu.

(Comincia a versare lo sciroppo)

LUIGINO:             (Con una smorfia di disappunto) No, non mi piace.

PEPPINO:              Avanti, dai…Il dottore non ha raccomandato autru…!

LUIGINO:             E noi al dottore non diciamo niente! (Porta il dito alla bocca e fa l’occhiolino al

nonno in senso di intesa)

PEPPINO:              Eh…! Comu…comu un ci dicemu nenti!? (Trasformando la situazione in gioco)

Ah, no! ‘Un po’ essiri! Li duttura sanno tutto. Hannu spie a tutti banni… (Gli

porge il cucchiaino dello sciroppo con fare “sospettoso”) Teccà, pigghiatillu…Il

nemico ci osserva!

LUIGINO:             (Ingoia assai di malavoglia lo sciroppo. Quindi fa delle linguacce all’ipotetico

nemico. Aprendo il quaderno che intanto ha posato sul tavolo) …Ho voglia difare un po’ di compiti.

PEPPINO:              No, no. Tu ora te ne vai a letto. Ti cummogghi beddu beddu, e macari iu t’addumu

la televisioni chi hai ni la stanzetta e ti viri un bellissimu cartoni animatu.

(Guarda l’orologio) A nautra anticchia accumencia propriu chiddu chi piaci a tia.


6


LUIGINO:             (Che non ha dato ascolto al nonno) Ascolta nonno, la maestra ha dato questo

compito:   “Racconta   un   pomeriggio    trascorso    al   parco-giochi    con   papà”.

(Riflettendo un po’) Io non so cosa scrivere.

PEPPINO:              Comu, non sai cosa scrivere?! Tu ci ha’ iutu tanti voti al parco-giochi.

LUIGINO:             Si, ma mai con papà.

PEPPINO:              Ah, ecco. E vabbè…(Timidamente) ci…ci ‘nventi qualcosa… fa finta chi…

LUIGINO:             (Prontamente) Nonno, non si dicono le bugie!

PEPPINO:              Eh già, veru…! Giustu…! Giustu.

LUIGINO:             (Deciso) Vuol dire che cambierò il titolo. (Correggendo il titolo sul quaderno)

“Racconta un pomeriggio trascorso al parco giochi con il… nonno”. (Ricordando

un episodio particolarmente simpatico) …Bellissimo! Così potrò parlare di quella

volta che hai vinto il titolo di “nonno simpatia” facendo il numero del clown

innamorato. Sei stato fantastico! Ti ricordi? Tutti i bambini mi guardavano con

invidia! Che forza! Dai nonno, mi fai il numero del clown innamorato?

PEPPINO:              Ma comu…accussì…?!

LUIGINO:             Dai, ti prego…!

(Si sente il campanello squillare)

PEPPINO:              (In agitazione) Forza, forza…! Vai a lettu, pi fauri…! Un ti fari viriri casa casa…

Lu sai chi si lu sapi tò matri chi ha’ statu susutu, s’arrabbia. Avanti, avanti… Portati tutti cosi ddà dintra, un ti scurdari nenti…! (Accompagna Luigino nella sua stanza. Resta su una sedia il giocattolo che Luigino aveva portato in scena. Il campanello continua a squillare. Peppino da fuori). Arrivo…Arrivo…! Unminuteddu chi arrivu. (Rientrando in scena) …E cu sarà a st’ura? (Apre la porta)

LUISA:                    (Entra. È molto nervosa. Si libera in malo modo dello zaino contenente i libri. Va

a sedere su una poltrona)

PEPPINO:              (Sorpreso) E tu, comu mai a st’ura si’dintra? Unn’avissi a essiri ancora a la scola?

LUISA:                    (Non risponde)

PEPPINO:              Signorina, cu tia parru…Cu me niputi.

LUISA:                    (Continua a non rispondere)

PEPPINO:              Chi c’è? Successi cacchi cosa? Nun mi fari stari ‘n pena…!

LUISA                     (Seccata) Non è successo niente! Niente che tu possa capire, quantomeno!

PEPPINO:              Ah, ecco!…Grazie.

LUISA:                    Non c’è di che!


7


PEPPINO:

E chi ti potti succeriri di tantu compricatu…?

LUISA:

Nonno, per favore, stai zitto. Sono molto nervosa. Anzi, sono nervosissima!

PEPPINO:

(Ironico, ma sempre con molta dolcezza)

Ci criri chi un mi nn’avia addunatu! Ah,

sei nervosa!?

LUISA:

(Parlando tra sé) Ti odio…Ti odio…Ti odio…!

PEPPINO:

Scusi, parla con me?!

LUISA:

(Sempre tra sé, quasi piangendo) Ti odio… Ti odio…!

PEPPINO:

E batti a coppi…! (Cercando di confortarla) Senti la niputi, iu un sacciu chiddu

chi successi, ma…si pozzu fari cacchi cosa pi tia, parra…! Avanti, parra…’un mi

fari stari ‘ncapu li spini, parra…!

LUISA:

Lasciami perdere, tanto tu non potresti capire.

PEPPINO:

E cu lu sapi…Ali voti…

LUISA:

(Di scatto, alzandosi) Io vado nella mia stanza. Non ci sono per nessuno!

PEPPINO:

(La guarda uscire. Sospira)…E cu ci capisci è bravu…! Però ‘sta niputedda me’

‘un mi la cunta giusta. Avi un pocu di tempu pagghiri ccà, chi unn’è chiù idda. Pi

cuscenza à statu sempri accussì rispittusa, accussì affabili. Ora ‘nveci è sempri

siddiata, sempri ‘nfelici. Sa soccu è chi la tormenta…!?

ANNA:

(Entra senza salutare)

PEPPINO:

(Accorgendosi di lei) Ohè… tu ccà sì?

ANNA:

(Con aria distaccata) Si, ho fatto prima del previsto. Avete dato lo sciroppo a

Luigino?

PEPPINO:

Sì, sì…un quartu d’ura fa.

ANNA:

(Accorgendosi del giocattolo lasciato su una sedia da Luigino) E questo sulla

sedia chi lo ha lasciato? (Fissa il suocero con aria di rimprovero) Non lo avrete

per caso fatto alzare dal letto?!

PEPPINO:

(In difficoltà) Co…come…? No…no…!

L’avia pigghiatu iu pi…pi…Ci stava

iucannu iu! Accussì, unn’avia nenti di fari e…

ANNA:

(Con tono di rimprovero per l’ennesima debolezza del suocero nei confronti di

Luigino) Siete sempre il solito!

PEPPINO:

(Tira un sospiro rassegnato. Pausa. Timidamente comincia un nuovo discorso)

Senti…senti Anna, viri chi ddà dintra, ni la so stanza, c’è… Luisa.

ANNA:

(Quasi  con  distacco)  Come mai? A quest’ora dovrebbe essere a scuola…

(Comincia a sfogliare una rivista di moda con molto interesse).


8


PEPPINO:              (Prontamente) Chiddu, chiddu chi ci dissi puru iu. Ma ‘un mi detti nudda risposta.

(Pausa. Aspetta qualche domanda dalla nuora che non arriva)… È un pocu

siddiata. (Pausa) Anzi, mi pari chi è troppu siddiata . (Pausa)… ‘Sta picciuttedda

un mi la cunta giusta…

ANNA:                    (Continua a sfogliare il giornale. Distrattamente) Sarà una delle sue solite crisi.

Le passerà.

PEPPINO:              Ma, scusami…forsi un fussi megghiu chi ci…(Continua con gesti, come per

invitarla a raggiungere la figlia)

ANNA:                    No, la conosco bene. È meglio lasciarla sfogare.

PEPPINO:              (Poco convinto) Accussì dici…?

ANNA:                    (Sempre guardando il giornale) Oh, finalmente! Ecco il modello che cercavo. (Va

al telefono, fa il numero della sarta) Pronto?…Sono la signora Mazzotti…

Buongiorno…Senta, credo di aver finalmente trovato quel modello di cui le

parlavo…!  Più tardi glielo avvicino…Bene…Bene, sì…Mi raccomando, guardi

che quest’abito mi interessa entro sabato… improrogabilmente…! Va bene…si, si

va bene…a più tardi…(Posa la cornetta e tirando un sospiro di sollievo) E anche

questa è fatta…! Una giornata dovrebbe essere di quarantotto ore. E forse non

basterebbero neppure. Il lavoro, gli impegni sociali, fare la spesa, la parrucchiera,

la sarta…

PEPPINO:              (Con intenzione)…i figli…!

ANNA:                    (Non ha capito l’intenzione) E già, i figli. A proposito, vado a dare un’occhiata a

Luigino. Vediamo se la febbre gli si è abbassata un poco. (Esce)

PEPPINO:              (È in ansia per la nipote) ‘Sa si me niputedda s’ha carmatu…(Bussa alla porta

della sua stanza. Sottovoce) Luisa…Luisù, iu sugnu…! Luisa, mi senti?

LUISA :                  (Dall’interno, grida) Vattene via!!!

PEPPINO:              (Con imbarazzo, incassa il colpo)…Mi ‘ntisi!

CARLA:                 (Suona il campanello della porta)

PEPPINO:              Traficu stamatina. Arrivo, arrivo…Chi è? (Apre la porta)

CARLA:                 (Entrando) Buongiorno, come va? (L’abbigliamento e il modo di fare sono quelli

di una donna decisamente dinamica)

PEPPINO:              Oh, signora, prego si accomodi!

CARLA:                 Disturbo?

PEPPINO:              Ma che dice, signora…! Immagino che cercava a mia nuora…?

CARLA:                 Si, è in casa?


9


PEPPINO:              Sì, sì …gliela chiamo subito. (Vedendo rientrare la nuora) Ah, eccola che

arriva…!

ANNA:                    (Rientrando) Carla, che bella sorpresa!

CARLA:                 Grazie Anna. Ciao, come stai? (Bacia l’amica)

ANNA:                    Oh, bene grazie! E tu? Ti trovo in splendida forma! (Osservando la sua nuova

pettinatura) Questo nuovo taglio di capelli poi, ti sta veramente un amore!

CARLA:                 Sono veramente contenta che ti piaccia. È stata una decisione improvvisa. Mi

sono guardata allo specchio e mi son detta: qui bisogna rinnovarsi un po’. Detto…

Fatto! Qualche ora dopo ero già come mi vedi. Dovevi vedere la faccia di Giulio

quando mi ha vista per la prima volta! Adesso anche lui è entusiasta, dice che mi

trova…(Con simpatica civetteria) più interessante!

ANNA:                    (Con un sorriso d’intesa)…E se lo dice lui!

PEPPINO:              (Da quando è cominciato il dialogo tra Anna e Carla sta cercando il momento

opportuno per togliere il disturbo)…Io, con il vostro permesso, avissi arrivari un

momento qua di fronti…chi avissi a ghiri a…diri…’na …(Vedendo che nessuno

lo ascolta)…Vabbè, staiu vinennu. (Esce)

ANNA:                    Ma prego Carla, accomodati. Non vorrai mica scappare di corsa come al solito.

(Nel frattempo si sono sedute)

CARLA:                 E invece credo proprio di sì Sai, mi trovavo a passare e non ho voluto perdere

l’occasione di venirti a fare un salutino. Ma mi fermo solo qualche minuto, perché ho ancora un mare di cose da sbrigare.

ANNA:                    Allora, cosa mi racconti di bello?

CARLA:                 Cosa vuoi che ti racconti. La solita vita. Mai un attimo di respiro, mai un attimo di

riposo. Se non fosse per qualche viaggetto disintossicante che ogni tanto ci

facciamo, sarebbe veramente uno stress continuo…!        A proposito Anna, avete

saputo del viaggio a Parigi organizzato dal nostro club?

ANNA:                    Sì, sì…ci hanno invitato.

CARLA:                 E allora perché non venite anche voi? Sai, otto giorni di vacanza a Parigi fanno

ritornare la voglia di vivere!

ANNA:                    Lo sai quanto mi piacerebbe. Ma purtroppo abbiamo sempre il solito problema.

CARLA:                 Quale problema, se non sono indiscreta?

ANNA:                    (Con un gesto che manifesta un certo disappunto) Come hai potuto notare,

quando sei entrata, abbiamo ancora mio suocero in casa. Sta bene in salute, ma è


10


sempre una persona anziana, e mio marito ha paura di lasciarlo a casa da solo. Così…(Sospira) siamo legati…!

CARLA:                 Scusami Anna, ma perché non fate come noi? Perché non lo fate ospitare da una

Casa di Riposo. Oggi ce ne sono tante, e tutte veramente ben organizzate. I nostri

vecchietti è ormai da qualche anno che li abbiamo sistemati in una Casa di

Riposo, e si trovano veramente bene, non gli fanno mancare nulla.

ANNA:                    Se fosse dipeso da me, già da tempo avremmo adottato questa soluzione, ma mio

marito è stato sempre un po’ restio. Finalmente, comunque, pare convinto anche

lui.  Proprio  qualche  giorno  fa  abbiamo  parlato  con  la  direzione  di  una

modernissima e attrezzatissima Casa di Riposo, che si trova a pochi chilometri da

qui, e aspettiamo la risposta. Non appena avranno qualche posto disponibile, ce lo

comunicheranno. Dovrebbe essere solo una questione di giorni. Almeno così ci

hanno assicurato.

CARLA:                 Bene. Mancano ancora una ventina di giorni alla partenza, quindi…!

ANNA:                    Se riusciremo a risolvere il problema prima, è molto probabile che stavolta

verremo anche noi.

CARLA:                 Me lo auguro. È una cosa che farebbe piacere a tutti gli amici del Club.

ANNA:                    Ti ringrazio. (Cambiando discorso) …Scusami Carla, ho un problema che mi

assilla. Sabato sera saremo a cena dal notaio, ci saranno anche il sindaco,

l’onorevole, sai…tutta gente che conta, e… non so proprio cosa mettermi. Avrei

pensato di farmi cucire questo modellino. (Le mostra il giornale) Ti prego, dimmi

sinceramente che te ne pare, dammi qualche consiglio.

CARLA:                 Veramente delizioso. Ti starà un amore !

ANNA:                    Oh, mi liberi da un peso! Non puoi neanche immaginare quanto ho dovuto cercare

prima di trovare un modellino che mi piacesse.

CARLA:                 (Vibra il telefonino,     rispondendo) …Pronto? Ciao, sono ancora per strada. Sì,

sì… ti richiamo.     Scusa Anna, ma devo proprio scappare, ho ancora un sacco di

cose da fare…! Allora, mi auguro che possiate unirvi a noi per il viaggio a

Parigi…di cui abbiamo parlato.

ANNA:                    Lo spero proprio. Anche perché visitare Parigi è stato sempre il mio sogno.

CARLA:                 E ti assicuro che ne vale proprio la pena, guarda. Io sono stata già altre volte a

Parigi, ma ogni volta è come se fosse la prima volta. Perché Parigi ha un fascino

così…così intrigante, è una città piena di vita, cosi eccitante che… non si può

descrivere. Parigi bisogna visitarla, anzi…Parigi bisogna viverla!


11


ANNA:                    Le tue parole non fanno altro che accrescere la mia curiosità.

CARLA:                 (Con un sorriso di compiacimento) Ed è proprio quello che volevo! (Baciando

l’amica) Ciao Anna, a presto.

ANNA:                    Ciao Carla, e grazie per la visita.

(Carla esce. Anna dà un’altra occhiata al giornale di moda, poi lo mette a posto.

Quindi bussa alla porta della stanza della figlia, e con tono quasi distaccato…)

Quando dici tu la smetti con questa commedia. È durata già troppo. Ogni

momento la stessa storia! (Ritorna alle sue faccende)

LUISA:                    (Rientra in silenzio. Si siede sul divano. È ancora imbronciata)

ANNA:                    (Accortasi della figlia) …Dunque, qual’è il problema della giornata?

LUISA:                    (Fredda, sprezzante) Non c’è nessun problema. È tutto a posto. Come sempre.

ANNA:                    E allora come mai sei tornata prima dalla scuola e ti sei chiusa nella tua stanza?

LUISA:                    Ho chiesto un permesso e sono uscita prima. Semplice.

PEPPINO:              (Rientra timidamente, quasi avendo paura di disturbare. Si finge distratto, ma in

realtà segue con molto interesse il dialogo tra la nuora e la nipote)

ANNA:                    E perché hai chiesto questo permesso?

LUISA:                    Mi sentivo male.

ANNA:                    (Ad ogni battuta la sua tensione emotiva è andata via via aumentando, nonostante

si sia sforzata di controllarla) E cosa ti sentivi, se è lecito saperlo?

LUISA:                    Niente di preciso.

ANNA:                    (Non riuscendo più a controllarsi) Io proprio non capisco! Il dottore continua a

ripetere che tu scoppi di salute, e tu dici sempre di stare male! (Sforzandosi di

riprendere un tono più conciliante)…Insomma Luisa, vogliamo cercare una

buona volta per tutte di risolvere questo mistero…?!

LUISA:                    (Tentenna  un  po’.  Poi  risoluta,  come  se  volesse  cominciare  un  discorso

liberatorio)…Mamma, mamma io…

ANNA:                    (Ricordandosi    all’improvviso)     Accidenti,   ho   dimenticato   di   passare    dalla

lavanderia per ritirare la gonna! Mamma mia, non ci sto più con la testa…! (Prende la giacca e la borsa ed esce)

LUISA:                    (Delusa dell’atteggiamento della madre) Voglio morire!…Voglio morire!

PEPPINO:              (Delicatamente, sdrammatizzando) C’è tempu…C’è tempu…!

LUISA:                    (Piangendo corre ad abbracciare il nonno) Oh, nonno, aiutami! Aiutami almeno

tu!


12


PEPPINO:              (Disorientato) Sì, niputedda mè…un ti scantari, t’aiutu iu…! Carmati, dimmi

soccu è chi ti fa soffriri…?

LUISA:                    Oh nonno, no, tu…tu non potresti capire! (Ritorna nella sua stanza)

LEONARDO:      (Bussa alla porta)

PEPPINO:              (Senza riflettere)…Avanti.

LEONARDO:      (Entra) Cumpà, mi dispiaci, ma stamatina unn’avia.

PEPPINO:              (Fissando la porta della stanza della nipote, si  interroga ancora sul  suo

comportamento)…Ma soccu po’ aviri?

LEONARDO:    Ma avi…calamaricchi, scurmi, sardi, trigghi, luvari…

PEPPINO:              (Accorgendosi solo in quel momento del compare)…Comu?!…Chi diciti cumpà?

LEONARDO.    Vi stava dicennu chi lu piscialoru pisci spada unn’avia. Avia calamaricchi,

scurmi, sardi, luvari…

PEPPINO:              Ah, già…! Lu pisci spada! No, scusatimi, avia la testa a nautra banna.

LEONARDO:    La verità è chi ghiti pirdennu corpa! (Con sincera preoccupazione) Facitivi

controllari cumpa’, facitivi controllari…!

PEPPINO:            …Stati tranquillu, stati tranquillu.

LEONARDO:     Vi salutu, chi si fici veru tardu. (Esce)

PEPPINO:              Vi salutu cumpà.  E grazie.      Quantu và  bbiu si  ‘ddu picciriddu avi bisognu di

cacchi cosa. (Esce)

GIOVANNI:        (Entra. Elegante, ben curato, ha con sé una borsa) …Non c’è nessuno in casa?…

Anna…Anna…

PEPPINO:              (Rientrando) Ah, tu sì!? … No, to mugghieri arrivà a la lavanderia. Sta vinennu.

GIOVANNI:        (Esce delle carte dalla borsa e comincia a sfogliarle)

PEPPINO:              (Con   apprensione,    riferendosi    alla   telefonata    iniziale)     …Senti   Giovanni,

stamatina telefonà ‘na signorina…

GIOVANNI:        (Interrompendolo, quasi bruscamente) No papà, per favore…! Non voglio sentire

di nessuna telefonata. Mi bastano tutte le telefonate che ricevo in ufficio.

Piuttosto, Luigino come sta? Ci ha passatu la frevi?

PEPPINO:              Parissi un pocu megghiu. Pocu però.

GIOVANNI:        La cosa comincia a preoccuparmi.

PEPPINO:              No, ‘un ti preoccupari. Lu dissi puru lu dutturi, ‘stu tipu di frevi dura un pocu

chiossà, ma un c’è di preoccuparisi. Tu chiuttostu, comu t’ha ‘ntisu? Un ti

scurdari chi sì susutu di lu lettu. Cacchi autru iurniceddu di riposu avissi fattu beni

puru a tia.


13


GIOVANNI:        Papà, si virissi la muntagna di carti chi haiu a lu studiu, capissi picchì un pozzu

fari tantu lu malatu.

PEPPINO:              Eh, figghiu mè, ricordati però chi prima di tuttu veni la saluti. Lu sa comu dici lu

proverbiu: sparagna la farina mentri chi la cascia è china! E lu proverbiu parra

puru di la saluti, ‘un ti lu scurdari.

GIOVANNI:        ‘Un mi lu scordu papà, ‘un mi lu scordu. ‘Un ti scantari.

PEPPINO:              Speriamu. Chiuttostu a viriri di ‘un pigghiari tantu friscu. Di caminari beddu

quatalatu. Lu friscu, pi unu livatu di lu lettu è un bruttu nemicu. Aspè, fatti tuccari

la frunti…(Gli tocca la fronte per controllare se ha la febbre)

GIOVANNI:        (Rimproverandolo  con  affetto)  Papà,  mi  tratti  comu  si  fussi  sempri  lu  tò

picciriddu! Lu vò capiri chi ormai haiu la mè bedda età, e chi mi sacciu difenniri

sulu.

PEPPINO:              Eh, un ci giurassi poi tantu! No, picchi tu ha tanti di ‘ddi cosi pi la testa, chi ali

voti ti scordi puru di pinsari a tia. (Timidamente) Ti…ti la mittisti la magghia di

lana, stamatina?

GIOVANNI:        Ma papà!?

PEPPINO:              Picchì, chi c’è di malu … ? Ti la mittisti?

GIOVANNI:        Si, mi la misi. Mi pigghiavi puru la pinnulicchia, e niscivi. Vabbeni accussì?

PEPPINO:              No, picchi t’avii a pigghiari puru lu sciroppu. Lu dutturi dissi chi anchi si la frevi

ti passava, avii a continuari a fari la cura pi tutta la simana. Ti lu scurdasti.

GIOVANNI:        E vabbene, hai ragione tu? Certo, però, bisogna riconoscere che non ti sfugge

nulla.

PEPPINO:              No lu figghiu, no. Iu mi scordu tanti di ‘ddi cosi, chi certi voti mi veni un

nirvusu…a pinsaricci! (Cerca di portare il discorso sull’argomento che gli sta più

a cuore e che intimamente lo turba. La sua espressione diventa a poco a poco più

intensa) …Però li cosi di la famigghia ‘un mi li scordu. Ma lu sa picchì? Picchì

haiu ‘ssa firnicia sula. Haiu la fortuna di stari ‘nsemmula a me figghiu, a me nora,

a li me niputeddi, e ‘un mi pari veru di putiri fari cacchi cosa pi rendimi utili, pi

dimostrarivi lu me affettu, la me gratitudini.  Viri, Giovanni, quannu l’omu

‘nvecchia, tutti l’azioni chi partinu di ccà (Si tocca la fronte) vannu pirdennu

corpa. Picchi chistu va ‘nvicchiannu puru, ‘un c’è nenti di fari. È una legge di

natura. Ma l’azioni chi partinu di ccà (Indica il cuore) …chiddi no, chiddi si

mantennu sempri li stessi. E lu sai picchi? (Con grande intensità) Picchì lu cori

nun ‘nvecchia. Pensaci figghiu miu…lu cori nun ‘nvecchia!


14


GIOVANNI:        (Turbato) Papà, ma picchì mi dici ‘sti cosi?

PEPPINO:              No, no, nenti…accussì, tantu pi parrari. È bellu pi un patri, anchi si avi

settant’anni, aviri l’illusioni di putiri essiri ancora utili a lu figghiu, di aviri ancora

qualcosa di ‘nsignaricci. ‘Un ti pari?

GIOVANNI:        (Sempre più turbato, mentre continua a sfogliare le sue carte) Certu, certu. (Con

un sorriso forzato) Senti papà, chi ni dicissi di canciari discursu…?

PEPPINO:              M’ha scusari lu figghiu. Nun ti vulia ‘ngustiari. ‘Un sacciu mancu iu picchi staiu

facennu ‘sti discursi.

GIOVANNI:        No, lu fattu è chi haiu la testa china di firnicii…Haiu un mari di sirvizzu.

Unn’haiu mancu lu tempu di respirari

PEPPINO:              Ti capisciu, ti capisciu…Però, però pirdunami lu figghiu, nautra cosa ti vulia

cuntari. (Pausa. Fissando lo sguardo nel vuoto, si appresta a “rivivere” un

episodio della sua vita che evidentemente reputa molto significativo. Il racconto

verrà sottolineato da un sottofondo musicale) …Quannu tu avii du annuzzi, pi

circari di migghiurari la nostra situazioni, mi nni ivi a travagghiari tri anni a

l’America. Dopu tri anni di travagghiari iornu e notti, ma pi diveru però,

finalmente turnavi a la casa…! Quannu arrivavi a lu paisi, lu me cori scoppiava di

felicità, e di la firmata di lu trenu a la nostra casa mi la fici tutta di cursa. (Sorride

al pensiero) Comu potti fari ancora unni l’haiu caputu! E mentri curria, avia

davanti l’occhi a tia. A lu picciridduzzu me’ chi avia lassatu e chi un viria l’ura di

strinciri ‘nta li me vrazza, pi squagghiallu di vasati.  Arrivatu a la casa, ci pensu

comu si fussi ora, tu eri assittatu davanti la porta cu natru picciridduzzu quantu e

tia. E tutti du’ iucavavu e ririavu. Chi gioia pi li me’  occhi! M’abbicinavi a tia

‘npunta di peri, pi fariti ‘na sorpresa, e quannu fu a li tò spaddi …ti chiamavu

allargannuti li vrazza! (Mima il gesto di allora) Tu…tu ti vutasti, mi taliasti e…

(Facendo cadere le sue braccia) santu piruzzu aiutatimi! …Ti nni scappasti dintra

grirannu e chiancennu: “Mamà, mamà, c’è un cristianu chi mi voli pigghiari!” Un

mi canuscii chiu! Iu pi tia avia addivintatu un cristianu straniu! E avii tutti li

ragiuni di ‘stu munnu. Tannu capivi chi li figghi si criscinu cu lu pani, ma

soprattuttu cu l’amuri! Soprattuttu stannucci vicinu. Attintannuli!

GIOVANNI:        (Scosso  da  quel  racconto,  imbarazzato)  Papà…picchì  mi  sta  dicennu  ‘sti

cosi…‘Un ti capisciu…

PEPPINO:              (Con intenzione) Picchì…picchì haiu comu lu scantu chi di un momentu all’autru

n’avissimu a lassari, n’avissimu a spartiri…E allura ti vogghiu diri tuttu chiddu


15


chi pensu, chi haiu dintra. Accussì, mi scantu… pi cusà unn’avissimu aviri chiù lu

tempu pi parrari.

GIOVANNI :       (Profondamente turbato) Papà…stamatina…un ti capisciu propriu…

PEPPINO:              (Alludendo    alla    telefonata    iniziale,    quasi    tra    sé)…Speriamu     lu    figghiu,

speriamu…! (Cambiando tono) Chiuttostu…viri chi ddà dintra c’è to figghia chi

avi un bellu pezzu chi è chiusa a chiavi. Dici chi si senti mali, ma a mia un mi

cumminci…

GIOVANNI:        (Preoccupato, va a bussare alla porta della figlia)… Luisa… Luisa apri… sono

papà… apri….ti prego Luisa… (Pausa)

LUISA:                    (Esce dalla stanza con sguardo basso)

GIOVANI:            (Con dolcezza) Allora Luisa, cosa succede? Come stai? C’è qualcosa che non va?

LUISA:                    (Nel frattempo si è seduta. Non risponde, ma si capisce che vorrebbe farlo)

GIOVANNI:        Dai, coraggio, cosa succede alla mia signorina? Papà ha il diritto e il dovere di

sapere. (Sorridendole) Non ti pare?

LUISA:                    (Con grande sforzo) Papà …io…

GIOVANNI:        Dai… (Finora è rimasto in piedi) Anzi, aspetta. (Comincia a rimettere dentro la

borsa tutta la documentazione che aveva precedentemente uscito) Tolgo via tutte

queste cartacce inutili e mi siedo accanto a te. Così possiamo parlare in tutta

tranquillità. (Sedendo accanto alla figlia) Eccoci qua. E adesso parliamo un po’. È

da un po’ di tempo che non lo facciamo. È vero?

LUISA:                    (Tentenna il capo, come per dire “Sì”)

GIOVANNI:        Forse sei diventata già grande, e non me ne sono neanche accorto! (La sua è più

una riflessione, un’autocritica)

LUISA:                    (Fa lo stesso gesto di prima)

GIOVANNI:        (Con grande tenerezza) Forza tesoro, ti prego, aiutami a recuperare il tempo che

ho perso… Parla, dimmi cos’è che ti rende infelice…

LUISA:                 Papà… io…

GIOVANNI:        Dai…! Non mi alzo di qui se non mi racconti tutto.

LUISA:                    (Alza finalmente lo sguardo, cerca quello del padre, gli sorride. Quindi con

ritrovato slancio) Papà io…

(A questo punto squilla il telefono. Luisa si irrigidisce di nuovo. Giovanni ha una

smorfia di disappunto. Il telefono continua a squillare fino a quando Peppino, che

ha seguito il dialogo tra il figlio e la nipote da una posizione alquanto defilata, va

a prendere la cornetta)


16


PEPPINO:

(Alzando la cornetta) Pronto?…Con chi parlo, scusi?…Veramente non saprei…

Un momento che mi informo…(Rivolto al figlio) È la segreteria dell’onorevole. Ti

circaru allo studio e ‘un ti truvaru. Vonnu sapiri si si’

in casa… Dici chi

l’onorevoli avi bisognu urgenti di parrari cu tia…

GIOVANNI:

(Nonostante cerchi di controllare i suoi gesti, tradisce tutta la tensione del

momento. Dopo alcuni lunghi istanti di riflessione si alza, e tenendo lo sguardo

abbassato per evitare di incontrare quello della figlia e quello del padre, va a

prendere la cornetta dalle mani di Peppino)…Pronto?…Sì, sono io…Sì, aspetto

in linea…(Cambia tono. Dall’altra parte del filo è arrivato all’apparecchio

l’onorevole  in  persona)  Pronto?…Sì  carissimo  onorevole,  sono  io,  dica…

Capisco…Sì, sì…Capisco. Vabbene, senz’altro… Ho già tutta la documentazione

pronta…La raggiungo subito…Qualche minuto e sono da lei… A più tardi.

(Pausa di imbarazzo. Quindi alla figlia, con sincero rammarico) Devo proprio

scappare. Si tratta di un impegno urgente…Continueremo dopo il nostro discorso,

d’accordo?…Intanto…Rilassati,  mi  raccomando…rilassati.  (Luisa  è  sempre

immobile, sguardo a terra. Giovanni si rende conto di aver perso un’altra

importante occasione di dialogo con la figlia. Con tono sommesso) A…a più

tardi. Papà, dì ad Anna che forse non torno per il pranzo. (Esce)

PEPPINO:

Ci pensu iu, ‘un ti preoccupari. (Sull’uscio gli dice) Si manci fora ‘un ti scurdari a

pigghiariti la pinnula. ‘Un fari a lu soluitu tò, mi raccumannu… (Sospirando, per

giustificare il figlio) Eh, ‘stu figghiu me’ è vinnutu…! Luisù, ci voli pacenza…

LUISA:

(Delusa, esplode) Voglio morire! Voglio morire! (Piange)

PEPPINO:

(Provando a sdrammatizzare) Ma allura, si propriu fissata!?

Attenta a mia, veru

è chi nuvatri vecchi semu un pocu stoliti, ma propiu accussì grossu è ‘stu

problema…di unni lu putiri mancu capiri..!? Parra la niputi, parra…Mi…mi

strazza l’arma a viriti sempri accussi ‘ngustiata. Tu…tu ‘unni lu sa soccu facissi pi

‘un ti viriri soffriti chiù!

LISA:

Oh, nonno! Sei la persona più buona che io conosca. Però, credimi, tu non potresti

mai comprendermi.

PEPPINO:

(Incoraggiato dalle parole della nipote) E cu lu sapi? Ali voti dunni pari chi lu

cincu liri un c’è…si ci attrova…!

LUISA:

(Accenna un sorriso) Sei grande, nonno!

PEPPINO:

Avanti dai, parra! Si vo’, si vo’ grira, rumpi tutti cosi, ma sfogati, sfogati chi ti fa

beni!


17


LUISA:                    (Decisa) E vabbene, parlo…! (Pausa) Non so proprio da dove cominciare…

PEPPINO:              (Con un sorriso) Viremu, putissi accumiciari…daccapu.

LUISA:                    (Sorride anche lei, ma non riesce a trovare le parole per cominciare)

PEPPINO:              E allura viremu, t’aiutu iu. T’haiu ‘ntisu diri chiossà di ‘na vota…”ti odio”…

LUISA:                    Sì nonno, lo odio! (Pausa) Tu, tu conosci Luca, quel ragazzo che tante volte è

venuto a prendermi sotto casa…

PEPPINO:              ‘Ddu picciottu simpaticu, slanciatu…Ci sentu, ci sentu…

LUISA:                    Nonno, io e Luca ci…ci frequentiamo, insomma è da tempo che stiamo insieme…

PEPPINO:              Insomma, vi volete bene! E chi c’è di malu…? Me ne compiaccio.

LUISA:                    (Continuando il suo discorso) Anzi, stavamo insieme… perché ci siamo lasciati.

PEPPINO:              Ah, ecco la malattia! ‘Un ti scantari. Cosi passeggeri.

LUISA:                    Nonno, io senza di lui non posso vivere. Nonno, io…io lo amo!

PEPPINO:              Capisciu.

LUISA:                    E sono sicura che anche lui mi ama!

PEPPINO:              Luisù, chissu… ‘un ni lu capisciu chiù! E allura, si vi vuliti beni tutti du’, picchì

vi lassastivu?!

LUISA:                    Perché io, per metterlo alla prova, gli ho fatto credere di essere innamorata di un

altro ragazzo. Ma così, per scherzo! Lui invece si è arrabbiato da morire, mi ha

mandato un biglietto di addio e da tre settimane non so più neanche dove sia. E

pensare che il mio voleva essere solo uno scherzo!

PEPPINO:              Certu però, si l’amu a diri, cu tanti scherzi chi ci putii fari, ci isti a fari propriu lu

menu schirzusu!

LUISA:                    Nonno, non so più cosa fare! E se gli fosse successo qualcosa!?

PEPPINO:              Ma no, chi va’ pinsannu! Dunqui, ora ti cuntu un segretu miu. Attenta. Quannnu

iu e la bonarma di la nonna eramu accurdati, lu sa chi significa accurdati no…

quannu dui ‘un sunnu ancora ziti pi li genti, ma tra di iddi già si spiegaru…

Dunqui,  stavamu  dicennu,  quannu  iu  e  la  bonarma  di  la  nonna  eramu

apparulati,un ghiornu, davanti la chiesa, ni vitti ‘nsemula so patri. Ah, chi potti

succeriri! La terza  guerra  mondiali! La  tinni  dintra  un  misi  sanu. Arresti

domiciliari! Ma lu bellu unn’è chissu. Lu bellu è chiu iu un ni sapia nenti di tutti

‘sti discursi. ‘Un mi nn’avia addunatu chi so patri n’avia vistu ‘nsemmula. E

siccomu idda mi mannà a diri cu ‘na vicina di casa chi’ un mi vulia viriri chiù, lu

puvireddu di mia nun si putia capacitari. Stesi un misi malatu, pi la corrula!

M’arridducivi ‘na frinza, ma ‘na frinza pi diveru!…”E chi  ci potti fari? Chi ci


18


vinni tuttu ‘nta ‘un corpu, picchì sta… mutanzia improvvisa?”…La peddi e l’ossa,

m’arridducivi! Finalmenti, ‘un bellu iornu, scoprivi la verità. Avia statu so patri a

mannarimi la vicina di casa, a dirimi chi so figghia ‘un mi vulia chiù! Accussì

m’allicchittavu, mi armavu di curaggiu e ci ivi a parrari. Ci pensu comu si fussi

ora. “Don Bastianu-ci dissi, me soggiru, bonarma, si chiamava Bastianu - virissi

chi vossia si sbaglia. Iu cu so figghia haiu ‘ntenzioni serii. E pi dimostrariccillu,

sugnu dispostu a fari veniri a me patri e a me matri”. Me soggiru, chi era un pezzo

d’omu avutu …du’ metri, mi dissi soru soru senza mancu taliarimi ‘nta la facci:

“Viu chi va’ accuminciannu a ragiunari”. E mi detti un corpu ‘ncapu la spadda,

chi pi miraculu unn’abbucavi! Tempu du’ iorna ni ficimu ziti dintra, e me soggiru

addimintà pi mia megghiu di un      patri. Mi turnà lu pitittu, e addivintavi l’omu

chiù felici di la terra! Ora, sta’ tranquilla la niputi, l’amuri, quannu è amuri,

acchiana li muntagni e passa li ciumi. E secunnu mia, chiddu vostru…è veru

amuri.

LUISA:                    (Sinceramente riconoscente) Grazie nonno. Mi sento un po’ meglio. Anzi…

(Sorride) pensandoci bene…ho anche un po’ di fame. Sai cosa faccio? Vado di làe mi preparo un bel panino! (Dà un bacio al nonno ed esce)

PEPPINO:              (Soddisfatto) Eh, sti picciotti d’ora! Parissiru accussì, a tistali livatu, ma ‘nfunnu

‘nfunnu su veramenti bravi picciotti!

ANNA:                    (Entra con un pacco della lavanderia) Giovanni non è ancora tornato dallo

studio?

PEPPINO:              Sì, avia vinutu, ma appi a scappari arrè. Lu circà a telefonu l’onorevoli. Avia

bisognu urgenti di parrari cu iddu.

ANNA:                    Ha lasciato detto qualcosa?

PEPPINO:              Sì, sì…dissi chi forsi non torna per il pranzo.

ANNA:                    E Luisa come sta? È di nuovo chiusa in camera?

PEPPINO:              No, sta meglio, molto meglio. È in cucina, si sta preparannu un paninu.

ANNA:                    Avevo ragione io. Meglio lasciarla sfogare da sola.

PEPPINO:              (Ironico) E già! (Fingendosi disinvolto) Ah, ora chi ci pensu, stamatina telefonaru

di ‘na Casa di Riposo…

ANNA:                    Ah, sì…!? E cosa volevano? Hanno lasciato qualche messaggio?

PEPPINO:              Sì, dissiru chi hanno un posto…(Va cominciando a capire) …chi hanno un

posto…libero (Ha pronunciato le ultime parole cercando lo sguardo della nuora)


19


ANNA:                    (Cerca di evitare lo sguardo del suocero) Ah, bene…! Aspettavamo quellatelefonata. (Esce per andare in cucina)

PEPPINO:              (Tra sé. Amaro) Allura…‘un sbagliaru nummaru…! (Crolla su una sedia, sentendo per la prima volta il peso dei suoi anni) Allura… ‘un sbagliarunummaru.

F I N E           I A T T O


20


IIA T T O

-Salone di una casa di riposo. Sei mesi dopo -

-All’apertura del sipario si sentono le note di un tema musicale piuttosto malinconico. I personaggi presenti in scena si esprimono dapprima solo mimicamente; poi, sfumate le note, comincia il dialogo -

(Peppino, Francesco, Agostino e Teresa giocano a briscola)

AGOSTINO:        (È il compagno di gioco di Peppino. Gli fa dei segni evidenti per suggerirgli la

giocata. Non appena Peppino gioca la sua carta) …Ma allura lu faciti apposta,

scusati! Perciò, mi iucati ‘na briscula ‘ncapu la me briscula…Cosa d’arristari

ammasati!

PEPPINO:              (Rispetto al primo atto appare molto invecchiato. Porterà per tutto l’atto un

bastone al quale si appoggerà) Eh…ati a scusari, pinsava a natra cosa, pacenza…

(Il suo tono è stanco, distaccato)

AGOSTINO:        Pi fauri, circati di pinsari ogni tantu puru a lu iocu. Avi dù uri chi iucamu, e

unn’amu pututu vinciri mancu ‘na partita! Accussì, macari pi agguriu!

FRANCESCO:  Un circati calunii. La verità è chi nuvatri semu troppu forti. È veru donna Teresa?

TERESA:                (Al compagno) A cuntraria, si fussi pi vui! ‘Un vi scurdati chi antura vi iucastivu

di manu lu tri di briscula cu l’arsu chi firriava. Siti bonu sului pi iucari a

minicheddu!

FRANCESCO:    Talia chi è bedda chistautra, talia!

AGOSTINO:        (Richiamando l’attenzione al gioco) Pi fauri, viremu soccu amu a fari…! Allura, a

cu tocca?

FRANCESCO:    A lu vostru compagnu tocca.

AGOSTINO:        (Rivolto  a  Peppino)  Viriti  si  aviti  cacchi  zippulicchia…(Alla  giocata  del

compagno fa cenni di disappunto)

TERESA:                (Conclusa la giocata) E chistautra è nostra.

AGOSTINO:        (Sempre più seccato) Perciò, vi dicu di metticci ‘na zippulicchia e vui ci mittiti‘un chiovu e marteddu! Uncà perciò, la donna suttu lu cavaddu ci ‘aviavu a mettiri! Picciotti me’, cuntatu un si ci cririssi! Pi fauri, stati attentu chi sunnu l’urtimi manu. Si fannu natra pigghiata, si cunsà la ‘nzalata! (Suggerendo al compagno la nuova giocata) Una vistuta…(Alla giocata di Peppino mima ancora


21


il suo sconforto. Gli avversari si aggiudicano “il giro”. Prendendo in mano la

carta giocata da Peppino)  Dicu, accussì, tantu pi parrari, ma chista vistuta è?

…Don Pippì, chista unn’avi mancu li cavusi di tila!

FRANCESCO:    (Accomodante) Amunì, ‘un faciti accussì, dopotuttu si po’ sbagliari…!

AGOSTINO:        Se, ma ogni tantu, macari pi sbagliu, si putissi puru ‘nzirtari! Lu sapiti chi vi dicu?

Lintamu. Tantu ormai vincistivu puru chistautra.

FRANCESCO:    Se se, lintamu chi mi sentu puru aggrancatu di quant’avi chi iucamu.

(Vengono raccolte le carte. Finisce la partita)

AGOSTINO:        (Facendo per andarsene) Mi ritiru un pocu ni la me stanza. La prossima vota chi

iucati a li carti, facitimillu sapiri. Chi mi va’ fazzu ‘na bella partita a li bocci!

(Esce)

(Peppino ora siede su una poltrona, lateralmente, piuttosto appartato. Francesco

e Teresa si danno da fare per rimettere a posto il tavolino sul quale hanno

giocato)

TERESA:                (Rivolta a Francesco) Dicitimi ‘na cosa, aeri tuttu lu iornu un vi vitti filiari.

Aviavu cacchi cosa?

FRANCESCO:    Aeri? Ah, aeri mi vinni…

TERESA:                Vi vinni cacchi butticedda di frevi a lu solitu vostru, lu capivu.

FRANCESCO:    No no, mi vinni…

TERESA:                … La pressioni, a lu solitu. Lu capivu.

FRANCESCO:    No, no, mi vinni…

TERESA:                Ma insomma, si po’ sapiri soccu vi vinni?!

FRANCESCO:    E si ‘un mi dati lu tempu di parrari!

TERESA:                Avanti, parrati. Chi vi vinni?

FRANCESCO:   Mi vinni a pigghiari me figghiu Pavulinu. Aeri festeggià li so vinticincu anni di

matrimoniu, e appi l’agguriu di purtarimi a la so’ casa. Chiddu, ogni vota chi fa

vinticincu anni di matrimoniu, mi voli pi forza a la so’ casa!

TERESA:                Attè, iurnata di manciari chi avistivu a fari! (Ora lavora ai ferri un maglione di

lana)

FRANCESCO:   Uncà veru assà manciavi, donna Terè. Mi misi araciu araciu, e detti veramenti

piaciri! Arristaru tutti cuntenti!

TERESA:                E vui accussì faciti, ‘un mi sapiti arreulari e po’ la panza…!           Mi lu ‘mmaginu

assira duluri di stomacu chi aviavu aviri…!

FRANCESCO:    No, eppuru ci cririti… tranquillu.


22


TERESA:                Se, ma stanotti…!

FRANCESCO:    Nenti, nenti. Tranquillu.

TERESA:                (Lo fissa quasi indispettita) Ma stamatina ?!

FRANCESCO:   Mancu,  mancu…(Accortosi      dell’atteggiamento    di   donna   Teresa,    aggiunge

conciliante)    N’anticchia…Stamatina  n’anticchiedda    mi  facia  mali…!        (Poi,

approfittando del fatto che donna Teresa si è distratta un po’, rivolto a Peppino

aggiunge sottovoce) Unn’è veru…’un mi facia mali…!

TERESA:              Amu a diri la verita’, ‘sti figghi vi pensanu….!

FRANCESCO: Pi cuscenza, ‘un mi pozzu lamintari…! Pi li festi si misiru d’accordu: Natali cu lu

masculu e Capurannu cu la fimmina…

TERESA:              Bona la pinsaru…! Quannu li figghi si sannu sentiri è ‘na bella cosa!

FRANCESCO:  Si scurdaru sulu a dillu a mia…!

TERESA:             Ma li vostri niputi puru l’hannu la mania di canciarisi li nomi? …Me niputi Teresa

si fa chiamari Terri, me niputi Masinu si fa chiamari Tommi…

FRANCESCO:       (Assentendo)     Puru, puru! ….Me niputi Giuseppi si fa chiamari Francesca…!

(Pausa. Tentando di coinvolgere don Peppino nella conversazione) …Don Pippì,

stanotti mi sunnavi chi travagghiava ‘n campagna comu a li vecchi tempi! Putavi

menzu migghiaru di vigna! …Mi nn’arristà un piricineddu!…Si pari a mia di

pomeriggiu mi curcu ‘na menzurata e viu si pozzu allestiri!

PEPPINO:              (Per compiacerlo) …‘Na bella pinsata!

FRANCESCO:  Ah, quantu travagghiavi quann’era picciutteddu! …Dunni eru a finiri li picciotti di ‘na vota?  (Ostinandosi a tentare di coinvolgere nella discussione don Peppino)

…Ah, don Pippi? Dunni eru a finiri ‘ddi beddi picciotti di ‘na vota?!

PEPPINO:             (Con la sua consueta amara ironia)…’Na bona parti sunnu dintra li             Casi di

Riposu…!

TERESA:               Autri tempi…! Autri tempi…!     Quannu si putianu  lassari puru li porti aperti…!

(Rivolta a Francesco) Pruvati ora a lassari li porti aperti!

FRANCESCO: (Che non ha compreso il senso delle parole di Teresa, dopo un attimo di

smarrimento) …’Unca comu! …Si smovi ‘na correnti!

TERESA:                (Cambiando discorso) …Dicitimi ‘na cosa…Ci atu parratu cu        ‘ssu mischineddu

chi arriva’ stamatina?

FRANCESCO:                                                                                                                Di cu stati parrannu?

TERESA:                Comu, unni l’ati ‘ncuntratu?

FRANCESCO:    Picchì lu chiamati mischineddu, chi avi?


23


TERESA:

Unn’avi nenti e avi tutti cosi. Ci mancanu chisti ccà!

(Si tocca la fronte)

FRANCESCO:

(Disorientato) Li gigghia?!

TERESA:

Ma quali gigghia e gigghia! (Si tocca di nuovo la fronte) Ccà, chisti ccà…Li

sintimenti! Avi l’arterii scorosi! E pinsari chi era un colonnello di l’esercito.

Mischinu!

FRANCESCO:

E chi fa? Comu ci pigghianu, dunni ci attaccanu?

TERESA:

Nenti. È convinto di essiri ‘n guerra. Li cristiani li scancia spissu pi surdati. Duna

ordini d’attaccari, di difennisi, di priparari li fucili. Stamatina ci vinni na

crisi…‘Na battaglia!

FRANCESCO:

E ci criu!

TERESA:

Menu mali chi unn’è sempri accussì.

FRANCESCO:

Mah! Lu Signuri ni l’avà guardari sempri li sintimenti!

TERESA:

Iu sempri chissu ci dicu: Signuruzzu, sarvatinilli li sintimenti!

INFERMIERA:

(Entrando) Si accomodi colonnello, si accomodi. Ecco, qua ci sono tanti amici

suoi. State un po’ in compagnia. (Fa le presentazioni) Il signor Peppino…Il signor

Francesco… La signora Teresa,   che già abbiamo conosciuto stamattina…

(Ognuno che verrà nominato farà un cenno di saluto, mentre il colonnello resterà

impassibile, assente) Prego, si accomodi. (Lo fa sedere su una poltrona) Se ha

bisogno di qualcosa,   mi fa chiamare. (A Teresa, con cenno d’intesa) Mi

raccomando, se gli viene qualche crisi, assecondatelo. (Esce)

TERESA:

Stassi tranquilla. (Agli altri, sottovoce) Iddu è!

FRANCESCO:

Parissi tranquillu.

TERESA:

Speriamu, mischinu. Facemu finta di nenti. Parramu…! L’importanti è chi un

parramu di cosi chi ci ponnu fari pinsari a la guerra.

FRANCESCO:

(Rivolto a Peppino, sottovoce) Don Pippì, mi raccumannu …senza parrari di cosi

di guerra…!

TERESA:

(Alzando il tono, ostentando disinvoltura) …Perciò, lu sapiti soccu fannu stasira a

la televisioni?

FRANCESCO:

(Ostentando anch’egli disinvoltura) Iu lu sacciu…! Iu lu sacciu…! Stasira a lu

primu canali fannu un film bellissimu. Mi pari chi s’intitola…s’intitola…l’haiu ‘n

pizzu la lingua… (Ricordandosi, soddisfatto)

Ah! S’intitola … “Venti di

guerra”!

TERESA:

‘Nta la lingua! Uncà cu tanti canali chi ci sunnu!?


24


COLONNELLO: (Si alza. Sguardo strano, quasi allucinato, tono militaresco) …Attenzione, il

nemico si avvicina! Non ci facciamo sorprendere!

FRANCESCO:    (Spaventato. Si rivolge agli altri)  Chi amu a fari?

TERESA:                (Cerca di prendere in mano la situazione) Lu sintistivu chi dissi l’infermiera…

Assecondamulu! Facemu soccu dici iddu. Vasinò addimenta nirvusu…!

COLONNELLO: (A Peppino) Capitano, quanti uomini abbiamo a disposizione?

PEPPINO:              (Il suo atteggiamento si mantiene anche in questa circostanza distaccato) Mah…mittennuci puru a donna Teresa, saremu tri…(Francesco e Teresa gli fanno cenno di gonfiare un po’ il numero)…quattru...cin…se… (Per venirne fuori) L’avissimu ancora a cuntari, colonnello.

COLONNELLO: Bene! Pensavo fossero di meno.

PEPPINO:              (Quasi tra sé) Menu mali a cu tuttu.

COLONNELLO: Allora, ripassiamo la tattica. Se il nemico ci attacca frontalmente, noi come risponderemo? (A Francesco) Sergente, dico a lei!

FRANCESCO:    (Dopo  una  pausa  di  imbarazzo,  con  tono  militaresco  un  po’  buffo)  Noi

risponderemo…per le rime!

COLONNELLO: (Sempre con tono militaresco, verso Francesco)        E se prova ad aggirarci, noi

come risponderemo?

FRANCESCO:    (Confuso) …Arre’ a mia!?

TERESA:               (Con intenzione) Vui vi li taliati li filmi di guerra…!

COLONNELLO: Allora sergente, come risponderemo?

FRANCESCO:    (C.S.) Noi risponderemo…per le rime!

COLONNELLO: Bravo! E se il nemico si catapulta con il paracadute, noi come risponderemo? (Terribile imbarazzo generale. Rivolto a Francesco, insiste) Sergente, se ilnemico si catapulta con il paracadute, noi come risponderemo?

FRANCESCO:    (Prendendo il coraggio a due mani, ma non avendo ben compreso l’espressione del colonnello) Se il nemico si…catafutti con il paracadute, noi risponderemo per

le rime!!!

COLONNELLO: Bene! E se ci dovessero finire le rime, noi come risponderemo?

PEPPINO:              (Con il suo solito tono, quasi tra sé)…Ddocu ora ti vogghiu!

COLONNELLO: Se ci dovessero finire le rime, niente paura! Ricorreremo ai fucili!

FRANCESCO:    (Sollevato) Ah, ma avi a essiri chi ni finiscinu le rime!            (A Peppino) E’ veru,

capitanu?

PEPPINO:              Nn’avemu macaseni chini!


25


COLONNELLO: (Guardandosi intorno, col tono di chi ha paura di farsi sentire da un memico

nascosto)…Dove avete nascosto la mappa delle mine?

PEPPINO:              (C.S.) E chista è megghiu di chidda di antura!

COLONNELLO: Chi conosce il nascondiglio, parli! (Terribile) Fuori la mappa delle mine!

PEPPINO:              Va’ sciogghi ‘sta crapa a lu scuru…!

FRANCESCO:  (Spaventatissimo, trema)  Mi putia stari ni me figghiu Pavulinu…!

TERESA:                (Dopo il solito, terribile imbarazzo, Teresa mostra timidamente l’unica cosa che

le viene a portata di mano: un tovagliolo)

COLONNELLO: Che cos’è quella? …Che cos’è quella!?!

FRANCESCO:    (Tentando di risolvere la situazione) Colonnello, quella è una piccola mappa, noi

la chiamiamo…”mappina”!

COLONNELLO: E per quanto riguarda i viveri, come siamo combinati? Cosa dice la vivandiera?

(Rivolto a Teresa)

TERESA:                …Pani e pruna…!

COLONNELLO: Bene! Cibo sobrio per dei veri soldati! E allora, che avanzi pure il nemico…! Noi

lo aspetteremo qua, senza paura! (A queste parole rimane per qualche istante

immobile, come se si fosse bloccato. Quindi siede sul divano. È di nuovo

tranquillo, anzi assente)

TERESA:                (Tirando un sospiro di sollievo) …‘Un c’è nenti colonnellu, ‘un c’è nenti…!

(Chiedendo conforto a Peppino, con cenno d’intesa) …Unn’è veru, capitanu?

PEPPINO:            …Cosi chi si ponnu aggiustari!

TERESA:             (Indicando il colonnello) Mischinu, parissi chinu di saluti…e ci manca lu megghiu

e lu chiù!

FRANCESCO:   Ma comu si po’ arruidduciri accussì un omu…! Un omu chi ha cumannatu

reggimenti di surdati, ora unn’arrinesci chiù a cumannari mancu a iddu stessu!

PEPPINO:              (Amaro) Semu veramenti nenti!

FRANCESCO:    (Guarda l’orologio, profondamente provato dall’accaduto) …Intantu tra ‘na

partita a li carti e nautra, e ‘na battaglia, si fici ura di irimi a pigghiari lu sciroppu.

Lu dutturi ‘un mi raccumannà autru:         “’Un s’avi a scurdari a pigghiarisi lu

sciroppu, vasino’ la tussi ‘un ci passa chiù”! (Tossisce) …Piccio’, arre’ la tussi mi

vinni! E chi era ciaravulu ‘stu dutturi! (Continua a tossire forzatamente)              …

Donna Tere’, si ‘un fussi pi ‘sta tussi…stassi!  …Don Pippì, si ‘un fussi pi ‘sta

tussi…

PEPPINO – FRANCESCO: (Insieme) …stassi!


26


FRANCESCO:  …Veramente!  Mannaggia di la tussi! …Compermesso!  (Ed esce

tossendo,

avendo cura di non passare vicino al colonnello)

TERESA:

Iu va’ fazzu un pocu di cumpagnia a donna Carmela, chi mischinedda ‘un si po’

susiri di lu lettu. (Esce)

PEPPINO:

(Considerando la situazione paradossale)  E mi lassaru sulu cu lu colonnello…!

Speriamu chi un s’arruspigghia pi ora, picchì si arriva lu nemicu e trova a nuvatri

du’suli…avemu versu di vinciri la battaglia!

INFERMIERA:

(Entra) Don Peppino, c’è una visita per voi. Prego, si accomodi. (Fa passare

Leonardo ed esce)

LEONARDO:

(È commosso nel vedere il compare che non vedeva da sei mesi)

PEPPINO:

(Ha dapprima uno slancio verso il compare. Poi, quasi vergognandosi della sua

nuova condizione, abbassa gli occhi trattenendo a stento le lacrime)

LEONARDO:

Cumpà…cumpari Pippinu! (Considerando il nuovo stato fisico di Peppino) E diri

chi hannu passatu sulu sei misi!

PEPPINO:

(Amaro) …Sei anni! Sei secoli, cumpà!

LEONARDO:

Iu, iu avi assa’ chi v’avissi vulutu veniri a truvari… Ma vui lu sapiti, sugnu sulu,

unn’haiu a nuddu chi mi cunnuci. E ccà veni nanticchia luntaneddu. Ma stairnata

dissi: è ghiri a truvari a me cumpari, a qualunqui costu! Pigghiavi un tassì e sugnu

ccà…(Siedono  vicini.  Leonardo  sorride  al  pensiero  di  quello  che  sta  per

raccontare) Cumpa’, v’avia accattatu ‘na bedda inisi cavura cavura…!

Nenti, vui

lu canusciti lu me difitteddu…Duranti lu viaggiu m’appi a firmari pi fari…acqua,

e la pusavi ‘ncapu lu sedili.…Siccomu mi va’ piscannu puru lu scurdusu, quannu

acchianavi  arre’ ‘ncapu la machina…mi lu scurdavi e…mi ci  assittavu di

‘ncapu…! Pacienza! …Ci detti du’ vuccati, propriu pi unni la fari iri maliuta e….e

semu ccà! …Ma parratimi di vui. Comu vi la passati?

PEPPINO:

Comu si la putissi passari un peri di chiuppu. Mi vinniru a chiantari ccà…Manciu,

vivu, dormu…(Con amara ironia) Un mi manca propriu nenti…Ogni tantu

pigghiu un pocu d’aria…No, no…‘un mi manca propriu nenti… sugnu un perfettu

peri di chiuppu!

LEONARDO:

(Abbozzando un sorriso) Siti sempri lu stessu, cumpà. (Timidamente)

Avi, avi

assa’ chi ‘un viriti a li vostri?

PEPPINO:

Dapprincipiu vinianu quasi ogni ghiornu. Poi ‘na vota lu misi, ora…telefonanu.

Mi dicinu chi su’ sempri ‘mpegnati, chi appena si liberanu scappanu. Mi

dumannanu si haiu bisognu di cacchi cosa, e iu ci dicu chi unn’haiu bisognu di


27


nenti, chi ponnu stari tranquilli…Picchì iu sugnu…sugnu un peri di chiuppu di chiddi superbi! Però, però unn’è veru cumpà. Unn’è veru! Iu…iu haiu bisognu di sentiri la vuci di li me niputeddi casa casa… Haiu bisognu di taliri ‘nta l’occhi a me figghiu, di viriri siddu è serenu, si avi bisognu di ‘na parola, di ‘na fissaria, di qualcunu a cui iccari macari du’ vuci pi sfuarisi…Cumpà, haiu bisognu di essiri pigghiatu pi stolitu di me nora...Sì, sì...di essiri pigghiatu pi stolitu! Megghiu assai esssiri consideratu stolitu, chi peri di chiuppu! …Quannu travagghiava di la matina a la sira, e unn’avia mancu lu tempu di ciatari, pi circari di purtari avanti la barracca, pinsava spissu a quannu avissi addimintatu vecchiu e tra mia e mia dicia: quannu ‘un travagghiu chiù, lu me tempu l’è dedicari tuttu a la famigghia, a li me niputeddi. È recuperari lu tempu chi staiu pirdennu…! Ora chi avissi lu tempu, e chi avissi ancora tanti cosi di diri, di fari, di dari… ora dicinu chi addimintavi un peri di chiuppu!

LEONARDO:    Eh, caru cumpari, ‘stu munnu ogni ghiornu chi passa è sempri chiù pazzu…! ‘Na vota li vecchi s’attintavanu cu l’aricchi beddi aperti, picchì lu vecchiu sapia, avia l’esperienza, era la memoria di la società, la coscienza. Ora quannu li picciotti vonni sapiri cacchi cosa, hannu già a cu rivorgisi. Hannu la televisioni, lu ciramu, li compiutera, chi soccu schifiu su’ unni l’haiu ancora caputu!

PEPPINO:              (Il suo cuore è pieno di commozione. I ricordi sono pregnati di tanta nostalgia) Me patri ogni sira, dopu un ghiornu di surari, avia lu piaciri di riuniri tutta la famigghia. All’orariu tutti, dicu tutti, aviamu a essiri a tavola. Manciavamu, ririamu…(Amaro) Ririamu!…E quannu parrava me nannu Peppi, anchi si spissu dicia cacchi fissaria, picchì mischinu la testa all’urtimu tantu assà un ni l’accumpagnava, nuvatri, granni e nichi, l’attintavamu…E li so’ occhi brillavanu! Po’, ogni sira, diciamu lu Santu Rusariu e quannu ni iamu a curcari, cincu, sei ‘nta ‘na stanzicedda, aviamu spissu li peri friddi… ma lu cori sempri cavuru! Ed eravamu felici! Ed eramu…‘na famigghia!

LEONARDO:      (Anche lui preso dai ricordi) Eh…autri tempi, autri tempi…! La bonarma di menannu Nanà, ci pensu comu si fussi ora, ogni sira riunia tutti li niputi e ni cuntava lu cuntu. E ni ‘ddu cuntu, giustu giustu, c’era sempri chiddu chi avia successu duranti la iurnata. E mentri nuvatri attintavamu a vucca aperta, ni ‘nsignava la ‘ducazioni. E siddu na sira me nannu ‘un si sintia di cuntarini lu cuntu, tutti li niputi protestavamu, reclamavamu, vuliamu lu cuntu! E pi ‘stu cuntu eramu capaci di fari…‘na guerra!


28


COLONNELLO: (Alla parola “guerra” ha un sussulto. Si alza. Verso Leonardo che ancora non lo aveva notato) …All’attacco!

LEONARDO:      (Spaventato) Chi fù!?

PEPPINO:              Nenti, nenti, un vi scantati…! Soffri di arterii scorosi. Siccomu era un colonnello

di l’esercito, ogni tantu ci pari chi è ‘n guerra. Assecondamulu. Faciti finta di

nenti…!

COLONNELLO: (Indicando Leonardo) Quest’uomo deve essere una spia!

PEPPINO:              No, quannu ma’… stassi tranquillu! Chistu è di li nostri…s’arruolà ora.

COLONNELLO: Ah, si? Bravo!… Siete pronto a morire per la patria?

LEONARDO:      (Perplesso, e dopo essere stato incoraggiato a rispondere da Peppino)… Si

propriu c’è bisognu…!

COLONNELLO: Bravo, siete un uomo molto coraggioso!

LEONARDO:      (Tanto per dire qualcosa)…Sono stato così fin da bambino…!

COLONNELLO: (A Peppino) Dove sono andati gli altri soldati?

PEPPINO:              Uno è andato a pigghiarisi lo sciroppo e…

COLONNELLO: (Meravigliato) A prendere lo sciroppo ?!

PEPPINO:              (Cercando di rimediare) Sciroppo?…Ho detto, sciroppo?

LEONARDO:   (Confuso, impaurito) Ma ccà chi è parola tinta!?

PEPPINO:            No, scusate… vulia diri… uno si è nascosto a scilocco e l’altro a tramontana. Per

non farsi scoprire dal nemico…!

COLONNELLO: Bene! Anch’io mi vado a nascondere! Mi raccomando, se arriva il nemico,

avvisatemi! (Esce con passo militare)

PEPPINO e LEONARDO: (Istintivamente in coro) Agli ordini, colonnello!

PEPPINO:              S’ammucciassi bonu!

LEONARDO:    Certu chi aviti un bellu passatempu ccà!

PEPPINO:            Mischinu!

LEONARDO:    Misteru di la menti umana!

PEPPINO:              Fussi curiusu di sapiri soccu ci passa pi la menti…!

LEONARDO:    Mah! (Guarda l’orologio) Cumpà, mi dispiaci lassarivi ‘nta lu megghiu di la

battaglia…cu lu rischiu chi di un mumentu all’autru putissi arrivari lu nemicu…

Ma iu mi nn’avissi a ghiri. Haiu a chiddu di lu tassì davanti la porta chi m’aspetta,

e ‘un vulissi approfittari troppu di la so’ pacenza…

PEPPINO:              Iti, iti cumpà…‘Un ni lu faciti aspittari chiù.

LEONARDO:    Ni, ni viremu cumpà…Picchì ora chi mi ‘nsignavu la strata, tornu.


29


PEPPINO:              Salutatimi l’amici a lu circulu…Dicitici chi mi la passu bona…Chi ‘un mi manca

nenti…Quasi nenti.

LEONARDO:      (Commosso) Allura ni…ni viremu cumpà…Mi nni vaiu…(Tentennando) Mi…mi

nni vaiu…(Sta per uscire. Si ferma. Si gira verso l’amico) Cumpà…

PEPPINO:              (È seduto. Guarda l’amico)

LEONARDO:    Vi …vi vulia diri chi siti…(Commosso ormai fino alle lacrime, ma sforzandosi di

sorridere)…siti lu megghiu peri di chiuppu chi haiu mai canusciutu!

(Si gira, per nascondere le lacrime che ormai bagnano il suo volto, ed esce)

PEPPINO:              (Piange ormai anche lui senza vergogna. Si asciuga le lacrime con un fazzoletto.

Appoggia il mento al bastone e piano piano chiude gli occhi)

-SI ATTENUANO LE LUCI. SI SENTE PER QUALCHE MINUTO UN TEMA MUSICALE PIUTTOSTO MALINCONICO. –

INFERMIERA:  (Entra) Ah, ma voi siete ancora qui?!

PEPPINO:              (Svegliandosi all’improvviso) Comu? Chi…chi fu?

INFERMIERA:  Gli altri è da un pezzo che sono in giardino. Oggi c’è una bella giornata di sole, ed

è un peccato non prendere un po’ d’aria. (Mentre parla sistema qualcosa per la

stanza)

PEPPINO:              (Quasi tra sé) E già, a li peri di chiuppa ci fa beni un pocu d’aria!

INFERMIERA:  Cosa avete detto, non vi ho capito?

PEPPINO:              No, niente…sparlavo tra me e me.

INFERMIERA:  Sono diversi giorni che non mangiate quasi niente. Come mai?

PEPPINO:              Mi vilissi mettiri un pocu a dieta…

INERMIERA:    Avete sempre la battuta pronta, però non me la raccontate giusta. Don Peppino,

cosa c’è che non va? Cos’è che vi rattrista?

PEPPINO:              Ma si sugnu la cuntintizza personificata! Ccà un mi manca nenti. E po’ siti tutti

accussì gentili, premurosi. C’è sulu chi ‘un sugnu chiù un picciutteddu, e a la me

età ogni matina nn’accrisci una. N’anticchia la testa, n’anticchia la panza,

n’anticchia li peri…A la me età unu unn’è chiù bonu mancu pi fari ummira!

INFERMIERA:  Ma dai, non esagerate. Avete solo …settant’anni!

PEPPINO:              (Amaro) E vui l’ati vistu mai comu s’arridduci un peri di chiuppu a settant’anni?


30


INFERMIERA:  Siete sempre il solito. Avanti dai, da bravo, andate a fare una bella passeggiata in

giardino. Vi farà bene.

PEPPINO:              Sì, sì. Ora ci vaiu.

INFERMIERA:  Io vado un poco in direzione. Però mi raccomando, se quando torno vi trovo

ancora qua…(sorridendo) mi arrabbio.

PEPPINO:              (Sorride anch’egli, ma stancamente)

AGOSTINO:        (Entrando)  Ma cu ccù mi iunciu!… Ma cu ccù mi iunciu!

INFERMIERA:  Don Agostino, come mai siete rientrato così presto? Se non sbaglio stavate

giocando a bocce in giardino insieme agli altri?

AGOSTINO:        (Continuando nelle sue lamentele) Pi fauri, pi fauri ‘un ni parramu! Ma cu ccù è

ghiucari, cu ccù è ghiucari!? Cosi di cuntariccilli a lu mericu, signuri mè!

INFERMIERA:  Cosa è successo? Parlate.

AGOSTINO:        Cosa è successo?…Cosa è successo? Attintassi chi ci lu cuntu.      Stavamu iucannu

a li bocci. Attuccava tirari a mia. Tiru…(Aiutandosi molto con la mimica)

Teccà!…Precisu a tuccari lu boccinu. ‘Un ci passava mancu un pilu! Ma chi dicu,

mancu un pilu… ‘Un ci passava mancu un pilu spaccatu a metà! Attuccava a don

Francescu…(Imitandolo) “Ci penso io…Ora vi fazzu abbiriri comu lu fazzu

stappari! Taliati tutti”. Pigghia la mira e ammeccia un grandissimu corpu…

Pigghiatu in pieno!

INFERMIERA:  Ah, bravo…l’ha preso in pieno!

AGOSTINO:        In pieno! A lu colonnellu chi taliava la partita assittatu a la banchina…Ccà, ‘nta

l’angularu!

INFERMIERA:  (Preoccupata) Ma cosa dite mai!? Allora, si sarà fatto male?!

AGOSTINO:        Uncà certu…beni beni un si fici.

INFERMIERA:  E dove si trova adesso?

AGOSTINO:        Ni la so stanza. Stà facennu ‘na guerra! Iddu già, c’era beddu cuminatu…!

INFERMIERA:  Ma perché non me lo dicevate subito?! Allora devo andare a vedere di che si tratta?!

AGOSTINO:        (Ridimensionando un po’ l’accaduto) No, no, ‘un si preoccupassi. Fortunatamenti‘un si fici nenti di gravi. Lu purtamu subitu in infermeria, c’era lu so’ collega e ci misi un pocu di ghiacciu. Nenti, la situazioni e sutta controllu. Po’ stari tranquilla.

INFERMIERA:  (Tirando un sospiro di sollievo) Sia lodato Iddio! (Cambiando discorso) Sentite,io devo andare un po’ di là. Fatemi una cortesia…restate un po’ in compangia di don Peppino… fatevi magari una bella partitina a carte.


31


AGOSTINO:

A ccù?! A mia?! Iucari a li carti cu don…? Avissi a essiri foddi! No, no… Iu è

ghiri a viriri comu si senti lu colonnellu. (Si avvia verso l’uscita. Ricordando

l’accaduto)  Chi corpu! In pieno… ccà, ni l’angularu! (Esce)

INFERMIERA:

Allora don Peppino, io vado in direzione. Però quando torno non voglio più

trovarvi seduto su quella poltrona.

PEPPINO:

(Nuovo stanco sorriso)

- qualche istante di pausa –

LUISA:

(Entra senza farsi notare e “benda” gli occhi al nonno con le sue mani.

Alterando un po’ la voce) …Chi è? Chi sono?

PEPPINO:

(Con gioia) Luisa!

LUISA:

Come hai fatto ad indovinare?

PEPPINO:

(Con sottile e delicata ironia) Certu…‘un fu facili. Cu tutti chiddi chi mi vennu a

trovanu…!

LUISA:

(Non raccoglie) Nonno, come stai?

PEPPINO:

Oh, bene, benissimu…!  Ccà dintra mi la fannu passari propiu bona. C’è la bella

pulizia, lu manciari megghiu di com’è ‘un po’ essiri. Ni fannu svagari…Insomma,

sulu un pazzu si putissi lamintari.

LUISA:

Mi fa veramente piacere. (Anche se ostenta disinvoltura, si intravede in lei, di

tanto  in  tanto,  un  certo  turbamento.  Sottovoce,  a  significare  un’affettuosa

complicità) Tanti saluti da Luca, il mio ragazzo… Gli ho parlato tanto di te, che

già ti vuole bene. (Si porta il dito alla bocca mimando la parola “silenzio”, come

per dire “è un segreto”)

PEPPINO:

(Fa anche lui lo stesso gesto) E…a la casa, chi si dici?

LUISA:

(Si fa seria) Tutto… tutto a posto…

PEPPINO:

(Vedendola turbata) E no, ti canusciu troppu bona pi cririti… Luisù, taliami ni la

facci… Chi successi?

LUISA:

(Commossa) La mamma… la mamma sta male…

PEPPINO:

(Con grande partecipazione) To matri?! E chi avi?

LUISA:

È successo tutto così all’improvviso…

PEPPINO:

Comu,  “è  successo  all’improvviso”?

Luisù,  chi  successi  all’improvviso?

Parra…

LUISA:

(Trattenendo a stento le lacrime)…Qualche giorno fa la mamma si è sentita

male…Papà l’ha accompagnata in ospedale…Pensavamo tutti che fosse una cosa

da niente, un malore passeggero…E invece…


32


PEPPINO:              (La sua ansia cresce sempre di più)…E invece?…Parra ciatu miu… E invece

soccu…?! Parra!

LUISA:                    Già appena hanno fatto i primi accertamenti, i medici hanno avuto le idee

chiare…

PEPPINO:              (Cominciando ad intuire) Hanno…hanno avuto le idee chiare…? Luisù, amuri

miu, ma chi sta’ dicennu…?!

LUISA:                    I medici dicono che ce la può fare…però…però deve operarsi immediatamente…

PEPPINO:              (Sconvolto,     ma     facendosi     forza)      Anna,    Annuzza     mia…s’avà       operari

immediatamenti…!? (Prendendola per le spalle e scuotendola) …Ma chi dici?!

LUISA:                    Oh nonno, aiutaci! (Piangendo abbraccia il nonno)

PEPPINO:              Certu, certu amuri miu. Sicuru, sicuru chi t’aiutu…ci po’ giurari!

LUISA:                    Nonno, torna a casa insieme a noi…!  Papà e mamma partiranno domani e io e

Luigino resteremo soli…Abbiamo tanto bisogno di qualcuno che ci aiuti, di

qualcuno che ci faccia coraggio…Nonno, abbiamo tanto  bisogno di te! (Piange

sulla spalla del nonno)

PEPPINO:              (Accarezzandole i capelli) Sì amuri miu, sì…!

LUISA:                    (Asciugandosi le lacrime)…Papà è andato in direzione a chiedere al direttore il

permesso di farti ritornare ora stesso a casa, insieme a noi.

PEPPINO:              Certu amuri miu, certu. E tu ‘un ti scantari, cu l’aiutu di lu Signuri, tuttu si

risolverà pi lu megghiu.

INFERMIERA:  (Entra) Don Peppino, preparatevi. Dovete tornare a casa. La valigia è già pronta.

GIOVANNI:        (Entra con una valigia contenente i vestiti e gli oggetti del padre. Ha l’aria

stanca. Dapprima mantiene lo sguardo basso per evitare di incontrare quello del

padre, in modo da controllare la commozione che sente forte dentro di sé. Poi

guarda negli occhi il padre. Vorrebbe dirgli tante cose. Ma trova solo la forza e il

coraggio di dirgli, trattenendo a stento le lacrime)…Papà!

PEPPINO:              …Figghiu miu! (Padre e figlio si abbracciano con grande tenerezza)

LUISA:                    (Interrompendo quell’abbraccio che sembra non finire più. Con voce piena di

speranza) …Coraggio papà, andiamo. Vedrai, tutti insieme ce la faremo…!

(Peppino, Giovanni e Luisa stanno per avviarsi)

INFERMIERA: (Accortasi che Peppino ha dimenticato il bastone) …Don Peppino, dimenticate il bastone…!

PEPPINO:              (Pensando già a vincere la nuova battaglia che la vita propone alla sua famiglia) No, grazii…’Un mi servi chiù!


33


(Giovanni va avanti portando la valigia, Peppino e Luisa escono mano nella mano)

S I P A R I O


34

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 5 volte nell' arco di un'anno