Lu cumbattimentu di Orlando contro li saracini

Stampa questo copione

U cummattimentu di Orlando contro li saracini

                                     Lu cumbattimentu di Orlando contro li saracini

                                   (Comu lu cunta lu zu Vitu Spiciali a villa Bellini).

                                             

                          Commedia (epica- maccheronica- siculo-picaresca) in un atto

 

                                                                    Di

                                                        Antonio  Sapienza

Dicembre 2007

Personaggi:

Zu Vitu Spiciali…………………………………..puparu;

Peppino Mangiameli……………………………..suo aiutante.

Sulla scena, scarna, è stato posto un leggio, sul quale è stato poggiato un copione.

All’apertura del sipario, con una musica adatta, entra in scena Peppino Mangiameli, aiuto puparu. Egli, con movenze comico-maestose, si appresta a parlare al pubblico. Ma è accolto da una sonora pernacchia e da alcuni fischi, provenienti dalla sala. Peppino, per un attimo, resta indeciso se ritornare tra le quinte o continuare. Infine decide, teatralmente, di restare.

Pepp.- Ma comu? Mancu trasii è su già frisca e pirita? ( nuova salva c.s.) Va beni, lu capii, oggi nun’è cosa, osia: stasira chissa è la zita, cusà qualcunu nun l’avissi capitu ancora.

Comunque si sappi che tra riffi e raffi, comu si suol dire alla bonora, vi cuntamu ‘n cummattimentu co’ baffi, roba ca sinni vidi picca p’accamora.

Il narratori è lu zu Vitu Spiciali, il più meglio puparu universali, ca cu voci tunanti e mascolina, cunta cunti finu a domanimatina.

Ecco a voi popolu servaggiu, lu zu Vitu pi darivi n’assaggiu!

Attacca banna!

Rullo di tamburi. Entra Vitu Spiciali (applausi, urla fischi e pernacchie).

 Vitu -  Grazi, grazi assai, siti truppu bboni.

E ora si ci primmititi, (fischi) …pugnu di scimuniti, vi cuntu na storia, che ata sapiri a memoria, si siti veri siciliani, e no na carrittat’i ruffiani.

( a scelta della regia, Vitu, il narratore, si potrebbe alternare con Peppino, per dare voce all’uno o all’altro dei personaggi.)

Vitu:

Ordunque tanti anni fa, du cuscini,

nta la Francia di Re Carlu Magnu,

eranu ‘ntisi comu du malandrini.

Uno era Rinaldu figghiu di Amone,

l’altro era Orlando figghiu di Milone.

           

‘N jornu Orlando faceva lu bagnu           

nel mare del Nord, ammenzu e cavalluni,

quannu si vinni un grampu a lu carcagnu.

Rinaldu, ch’era abbiatu nta rina,

pinzannu Angelica sira e matina,

nun ’ntisi li gran vuciati d’Orlando.

“Ah, figlio di ‘ntrocchila” dissi u furiusu

“ mi pozzu anniari, e tu oziando,

senza mover dito, te ne giaci

comu nu minchiuni trunzu di Aci?”

Nun l’avissi mai dittu. “ Cosa fitusu”

c’arrispunniu chiddu seriuapposta

“cu ssa chiappara di tintu mafiusu,

cchi vo fari cu mia, u sciarrinu?

Pavido scecco, figlio di parrinu!”

‘Ngialliau Orlando mentr’arriva a costa

mortu stancuni e menzu sciancatu.

“Orsù!” vannia “ allur’u fai apposta?  

Mettiti in guardia e cummatti meco!

E cchi spiravi che ju in mari anneco?”

Rinaldu si susii tuttu ‘ncazzatu,

picchi si intisi offesu finu all’occhi,

sirrò li pugni comu n’ arraggiatu,

e dissi: “Ccà sugnu, omu sprudenti,

a disfida accettu senza complimenti!”

Si li sunavunu comu du allocchi,

quannu, arrivatu Re Carlu in prissuna,

parlò così: “ Ahu, e cchi siti finocchi?

Abbrazzati, nudi e mugugnanti,

comu si stila fari tra amanti?

Dio, questo losco abbraccio pridduna!

Da ora, degeneri figli del mali,

vedrete giostrare dalla tribuna,

l’omini viri a pedi e a cavallu,

ammentri s’allenanu, senza fallu.

Quinci poi, specie di armali,

c’o binoculu vardat’i saraceni.”

Orlandu mezzu pazzu criminali,

chiangennu si strappau li capiddi,

e chiamannu a tistimoni suli e stiddi,

sbarafò a lu Re :” Sire, li me peni

su tanti e tanti assai, m’astavota

vi l’aggiuru, si mi vuliti beni,

luttavumu si, comu tu n’ancuppi,

ma da mascoluni e non da puppi!”

Rinaldo cunfirmò di vota in vota,

facennu segnu cu la so tistazza,

comu unu ca lingua nun gli è nota.

Lu Re, con un gesto menzu riali,

ci fici mettiri tuttu a virbali,

po’ parlò:”Or mittitivi a curazza,

miei fieri e arditi paladini,

picchì dda specie di cusazza,

chiamatu da tutti Agramanti,

vinni a far’a guerra –beddu sprudenti-

ccà in Francia, cu tutt’i saracini.”

Sintennu cotesta fera notizia,

satanu all’aria i du cuscini.

Orlando gridò: “ Sire, mio Signore,

prontu sugnu, come un salvatore!”

Rinaldu senza ‘n puntu di malizia,

ma ca bella Angelica nto cori,

ca ci dava cufinati di mestizia.

Disse: “ Mio Signore, a questo puntu,

lassu l’amuri, le dame e p’accuntu

sfidu ssu cunsuntu Re dei Mori,

a giostrare in singolar tenzone!”

“Và cuccati e fatti passar l’ardori.”

C’arrispunn’u Re vutannici li spaddi,

“Chiddi sunu migghiara, com’e stiddi!

Avanti mittetivi ccà, addinucchioni,

e giurati fedeltà all’Altezza Nostra

indi vi dugnu a benedizioni,

poi tutti in sella sui destrieri,

e batter impavid’i stranieri.              

 

Ma tu Orlando tinni vai a destra,

mentri Rinaldo sinni va lestamenti

e senza pipitiari, alla sinistra.”

Dissi accussì Carlu Magnu, sapennu

c’eranu ‘nnammurati, e senza sennu,

d’Angelica, puddastredda ruspanti.

Orlando arrivò tosto sull’altura

di la valli, e vitti il brulicanti

campu nimicu e tutti li Mori,

e gridò:

Pepp.- “Ccà si fa l’Italia o si mori!”

Vitu – Ma chi minchia dici? villico garzone!-

Pepp.- M’ascurdai a battuta, chiffà m’ammazzu?-

Vito – Tu m’arruvini, infido coglione,

            ma ju tostu tinni mannu se m’incazzu.(pausa per prendere fiato)

            A to battuta è chista:” Picciotti ccà si cummatti: Sursum cori!” (gesto per dire: attacca)

Pepp.- (annuendo vistosamente) Sursum cori, cca si fa l’Ita…menti pi mia: (con enfasi)

Picciotti, ccà si cummatti: Sursum cori!-                                                               

Vitu – Appena finemu ni facemu i cunti.

Pepp.- Bonu fussi, n’avanzu sordi…vostru onori…-

Vito -  Vile cajordu! Vastunati ti dugnu, e in cuntanti!

Dunchi…(scuotendo il capo riprende la narrazione)   

Indi s’apprisintò Gradasso cu primura,

e dissi a’ francisi: “Sfidu cche banni

‘n campione vostro - si ‘n’avi paura!”

In campu cristianu ci fu maretta,

picchì tutti ni vulevunu minnitta 

“Mizzica! E’ miu”, fici Rudumunni,

gran paladinu tuttu panza e cor;

ma, pa prescia, ci cascar’i mutanni,

e arristò ‘mpalatu, com’un minchion;

mentr’u Mor s’ammazzava di risaton. 

“Vastasi, d’un saracin sanza onor”,

tunò Orlandu, “ si ‘n ti falla il curaggiu,

battiti meco con lancia e ardor!

E mentri ca ci si, priparit’u tabbutu,

picchì ti fiddiu, pezzu di cunnutu!”.

“ Varda cu parra.” dissi lu moru adagiu

ammentri ca mitteva la lancia in resta,                               

prontu pi abbiarisi di slangiu.

Indi s’udì un clangore di firrazzi

ca si ‘ntisi priffinu a Ficarazzi!

Poi, tra pruvulazzu a timpesta,

li cavalieri cu lu culu a terra,

si spaccavunu, a turnu, la testa,

cu gran colpi di mazza e di spada

comu dui carusazzi di strada.

Orlando tosto, na jancata sferra,

e al moro ci cascanu i denti a mazzu.

Quinci usannu a spada comu na serra,

a pezzi pezzi tagghiò lu biccumi

facennuni sasizza e quarumi.

Fatto ciò, s’arriurdò c’era pazzu,

picchì d’Angelica era ‘nnammuratu

non corrisposto, allura pinzò:”…azzu,

a vo cercu macari in capo al mondo

‘nzamà mi tornass’u sennu vagabondo.”

S’avviò pe vaneddi do mircatu,

picchì c’avanu sciusciatu, suppergiù,

ca costà giaceva, menzu ammaccatu,

Medor Moro, insemi a na brunetta

ca lu midicava ca frinza da faretta.

Trovatala Orlando gridò:” Orsù

pigghia to la truscia e vieni meco!”

Ma Medor dissi:” Sent’amicu, Ferraù

ti st’aspettann’in campu, da stamattina,

ca, di tia vol far … surra e tunnina.”

Lu cavaler c’arrispusi: “Bada a teco!

Ju scelgu l’onori e tu aspett’e spera,

mi sbrigu sta camurria, ove m’arreco, 

e appò tornu a gran galoppu, giusu

e t’abbess’a corda, strunzu e fitusu!”

         

Ora, in Parigi, u Re nun c’era,

e fici appenniri il secuenti edittu:

“Datosi ca mi sgrava la mugghera,

ju Re Carlu cumannu a’ paladini:

curriti tutti contro i saracini.”

U primu fu Rinaldu, prod’e invittu

giallu, gilusu e pe fatti so, 

paladin e omu senza cunottu,

ca s’apprisintò in campu saracinu,

e cinni dissi na sporta e nu cufinu!

Agramanti Re dissi: “ohibò,

ju sugnu troppu bbonu e pazienti

ma chistu mi sta piagghiannu po popò,

Ora t’abbess’ju, strunz’e babbaleccu,

ca t’apprisenti costà, comu nu sceccu.

Chiamatimi Ferraù,” tunò putenti,

“dicitici ca m’abbessa stu ribaldu

e ca l’alfilassi lestu, comu nenti,

a ssu bardasciu menzu malandrinu.

Accuss’arriremu fin’a dumanimatinu”

Ferraù arriva tronfio e baldu,

pronto alla pugna con spada e uncini,

ma comu vitti in faccia lu boiardu        

sinni fuju comu nu saittune

ammentri u Re vanniava: “Fellone!”

Po’, ‘ncazzatu, sbraitò ai saracini,

strappannusi da testa la bandana:

“Do paladinu facitini grissini!”

Ma appena Rinaldu fu circondatu

si ‘ntisi sunari ‘n cornu - ‘n pocu stunatu.

Ed ecco che, tra la calca insana

picchì nto campu c’avevanu la rugna, 

s’avventa Orlando comu na sciumana!

E appena lu vitturu li saracini

firoci l’affrontanu, comu assassini.

A questo punto intenso della pugna,

con Rinaldo sopraffattu da li Mori

ca si c’eranu abbiati a pigna.

Orlando sguaina la fida durlindana,

sferra ‘n colpo, pigghiatu alla luntana,

e con un sol fendente uccisi mille saracini.-

Tutti – Cala zu Vitu!-

Vito ( rabbuiandosi in viso) Sempri a stissa storia, e c’aviti u sbaddu? Oh…(pausa teatrale, poi, convinto) E allora Orlando con un sol fendente uccise centu saracini…-

Tutti – Cala zu Vitu!-

Vito – (contrariato) E attorna! (pazientemente) e allora Orlando, eehhè eehhè, uccise dieci saracini…va beni accussì? Siti contenti?-

Tutti – Cala, cala.-

Vito (indignato e furibondo) Ahu e cchi minchia di Orlando è, se c’un sulu colpu di durlindana, ‘n ammazza almenu dieci saracini? A vo cuccativi, vah! (esce furioso)-

Pepp.- Scusatilo spittabili pubblico, è ‘n pocu nirvusu e irascibile, ma u fatto è, ca se Orlando nun s’ammucca almenu deci arancini, (mormorio del pubblico) scusati è a fami. Vulevu diri: ca se ‘n’ammazza deci saracini, cu nu sulu colpu di durlintana, u zu Vitu, pi la gran collira, s’arruffa, s’ancazza, giallu com’a cira, e ‘n pigghia sonnu pi tutta la simana….(la battuta è interrotta da fischi e pernacchie).

Vitu – (rientrando) E va bene, va bene…nemmeno dieci saracini?…vuliti accussì? E accussì facemu. Allura m’arricupigghiu:

Quindi: Orlando, sfoderando la durlindana cara - pinzannu ad Angelica, dda tappinara, ca corna cinni misi in tutt’u munnu, pi cu ci cridi o nun ci cridi attunnu, e picch’ormai u cuntu a finiri – ei fici seco ‘n riccu… harakiri!

Bonanotti a tutti.-

 

Sipario.

        

       

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 1 volte nell' ultimo mese
  • 4 volte nell' arco di un'anno