Luntanu ri sti vicini!

Stampa questo copione

 

Luntanu ri sti vicini!

Commedia brillante in due atti

di Maurizio Nicastro

Così come un’altalena, il destino gioca con le nostre vite.

Proprio quando ci sembra di sopraffarlo e controllarlo, lui ride di noi

…perchè sa già cosa succederà!

(Maurizio Nicastro)

                           

                  

Personaggi in ordine di apparizione                    Interpreti

Saru                sarto                                      

Lucia               moglie di Saro           

Nonno             suocero di Saro                     

‘Nzina             vicina di casa             

Robertinu        vicino di casa (marito di ‘Nzina)                                          

Samantha        suocera di Saro e maga                     

Tanu                cliente            

Pippuzzu         figlio di Saro (14 anni)          

Ninu                pazzo                                     

Rosa                moglie di Ninu                      

Donato                       l’appaltatore                                                  

 (Un baglio, casa a sinistra di Saro e famiglia, casa a destra di Robertino e ‘Nzina; un tavolo, uno sgabello e sedia a dx e così a sinistra, il tavolo di destra è pieno di vestiti, l’altro ha una tovaglietta che copre le gambe.Nella parete di sin è appesa una pentola, inoltre una scopa appoggiata a muro ed una panchina. Sullo sfondo un bastione con piante, fiori e un’asta con una bandiera italiana ammainata e una nicchia con la statua di San Giovanni)

(La scena si apre con Saru intento ad aggiustare vestiti, canticchia  una canzonetta, mentre da fuori scena si sente qualche venditore ambulante che urla la sua mercanzia)

Atto 1° - scena 1

SARU:(Incomincia a cantare, ha la forbice da sarto appesa al collo con una catenina) Quant’è laita mà mugghieri sia ri ravanti ca ri rarrieri… ahi, laita è, ciù laita ri dda nun ci n’è…(fischietta)

Ma viri tu i casi ra vita… iu ccà a cusiri vistiti ppà ghenti, m’ammazzu notti e ghiuornu pp’arrivari o fini misi e chida…ma sogghira, abbasta ca rapi a ucca, rici ru minciati… e arrivanu sordi! Fa a maga! Samantha! Ronna Milina si fa ciamari Samantha la maga che canta! Oddiu ca a mia m’avissa purtatu furtuna, anzi! E u bellu è ca mò mugghieri ci va appriessu, …ida rici “abbanè ca c’è mia madre che ha scoperto questa vocazione!”…a maga Samantha, la maga che canta… e mò sogghiru?! Nun ni parramu!… (sbircia per vedere se arriva qualcuno)…quantu mi zittu va, prima ca finisci a schifiu!

 (Entra in scena la moglie Lucia, vestita in maniera stravagante e incomincia a sistemare il tavolo con oggetti scaramantici compreso un cornetto di dimensioni giganti che tiene coperto da una custodia, toglie la custodia)

LUCIA: Saruzzu! Leva sti cosi ro mienzu c’ha priparari u tavulu ppà mamà!

SARU: E chè magari oggi è iurnata ri ricivimientu? …E iu chi fazzu staiu ccà a taliari l’altari ra patria, ccu stu pipu ardienti!…

LUCIA: Chistu nunn’è ‘n pipu ardienti comu rici tu, chista è n’antenna che capta tutti i mali-molecoli ra ghenti…i sciogghi comu se fussinu tanti ruppa antrizzati…

 

SARU: Tanti ruppa???

LUCIA: Si, tanti ruppa antrizzati…ambrugghiati, ammatassati…e trasforma i mali-molecoli ‘nta tanti boni-molecoli p’aviri giovamentu…

SARU: E, stu concentratu ri ruppa… ha stari sempri cummigghiatu accussì, ccu stu saccu i lona?

LUCIA: Si! Quannu nun veni utilizzatu ha stari ‘nta ‘n puostu o scuru, sicuru, unni nun pigghia luci…sennò lassa iri tutti i molecoli negativi, i ruppa nun si sciuogghiunu, anzi s’ambrugghianu cciùssai, e anveci r’aviri giuvamentu i mali-molecoli s’ammaladdianu ancora cciùssai e puonu purtari sbintura…

SARU: Buonu, buonu, ppi piaciri…sti cosi cuntali a ghenti e no a mia… comunqui…stu cosa, stu pipu ardienti ppi stari o scuru… u sapissi iu unni u putissimu anfilari …accussì, a tò matri, finalmenti ci turnassi a parola!

LUCIA: Nunn’abbastimiari, ca sennò i mali-molecoli si scaricanu tutti supra ri tia!E tutti i ruppa…

SARU: (interrompendola)…E u sapìa! A fini, a corda ruppa ruppa a sciogghi cu nun ci curpa!…Ma… unni avissita ghiri cumminata accussì?

LUCIA: Iu ha riciviri i clienti e m’ha vestiri eleganti…

SARU: Cumminata accussì osà quali clienti avissita arriciviri! O canciti! Chi s’avissa diri ca “Sariddu u sartu ro Pizzidu” lassa iri a so mugghieri cumminata accussì!?

LUCIA: E sta ‘nciuria t’à scisti ora?

SARU: A mia nunn’è ‘nciuria, è un dato di fatto…siemu o Pizzidu? (la moglie annuisce) Sugnu sartu? Sugnu Saru? E allura sugnu “Sariddu u sartu rò Pizzidu”!..Ta matri anveci…

LUCIA: Lassa stari a mò matri, chidu e ‘nomi d’arte… secunnu tia na maga si putia ciamari Milina? No! Non è chic, e allura si trasformau in “Samantha la maga che canta”…

SARU:S’avissa pututu ciamari per esempiu …“Milina… a maga ca t’amprina”! oppuru “Milina a maga ca ti rapina”, oppuru…

(in controscena: entra in scena il nonno, ex bersagliere – è in desabillé ma ha un cappello da bersagliere,  lentamente fa  l’alza bandiera)

LUCIA: (interrompendolo) Tu fai u spiritusu, ma se nun ci fossi a mamà manciassimu (ironicamente)  aria fritta del Pizzillo condita con ‘ncime di filo rosso alla dispirata…e capitini anfurnati….abbanè! (ricopre il grande amuleto)

SARU: Puozzu capiri ca fa a maga c’a ghenti, ma cu mia, sò enniru, parla strolica, parra cchè numeri…iu nunn’a capisciu e nun capisciu comu a ghenti veni finu a ccà ppi truvalla…

LUCIA: Nun ti lamintari…e nunn’a fari siddiari comu o solitu tò, sennò ti etta u quagghiu! M’arraccumannu!

NONNO: (parlando forte) At-tenti!!! (Lucia e Saru si bloccano sull’attenti, lui saluta la bandiera militarescamente, strombetta con la bocca) ….. Ri-poso!…Lucia unni mi mittisti i  medagli? Assira avìa lassatu supra o comò! Vuogghiu i medagli c’ha nesciri subitu!!!Avanti, March!

SARU: (Alla moglie) Lucia, ppi piaciri agguverna a tò patri prima ca fa succerri ‘n quarantuottu… e tu, o canciti ssà vistina!! Tu, ppi essiri alla moda, scissiti macari cca grancascia ri fora!

LUCIA: (Si avvia borbottando) Tu si sartu e avissita essiri aggiornato, alla moda! Ma quali! Ti firmasti e tiempi i Ciccu Peppi! Aggiornati! Istruisciti! Cancia, sennò arriesti muortu i fami! (Lucia esce seguita dal nonno)

NONNO: Antrunisciti! Aggiostrati, debosciatu e muortu i fami! (a Lucia) I medagli unni i mittisti, c’ha ghiri a radunata degli Arditi ri Vittorio Veneto?

LUCIA: (Cercando nelle tasche del nonno) Com’è ca senza sti cosi nun puoi stari, ogghi vota ti cummini ca pari ‘n lampadariu ri Ciakosky!

SARU: Si, e chiè sona stu lampadariu? Svariosky, no Ciakosky!

LUCIA: Ccà, ccà sunu, u viri?

NONNO: Aviri unn’erinu! Avanti va, aiutami a ‘ppinnilli…di corsa, un bersagliere fa tutto di corsa! (strombetta con le mani in bocca) Avanti March! Lucia, curriemu, e m’arraccumannu… saluto alla bandiera! (rivolgendosi a Saro) Debosciatu e senza patria! Ppi ttia ci vulissi u frunti! (Lucia esce correndo seguendo il nonno)

SARU: (rimasto solo) U viriti? Na sogghira maga,‘n sogghiru ancora ruoppu tant’anni ammincialutu re bummi  austriachi e na mugghieri ca nun mi capisci…E ppi mia ci vulissi u frunti… u frunti fussi sempri miegghiu ri stu manicomiu, almenu canciassi aria … canciassi casa, sogghiru, sogghira e mugghieri! E finuta fossi!…Sta casa è un mistu fra caserma, manicomiu e … (rivolgendosi alla casa di fronte) casa r’appuntamenti… (Incomincia a cantare forte) Quant’è laita mà mugghieri sia ri ravanti ca ri rarrieri… ahi, laita è ciù laita ri idda nun ci n’è…(fischietta)…

(S’affaccia, dall’abitazione di fronte quella di Saru, ‘Nzina, indisposta dal forte canto di Saru).

‘NZINA: Uhééé! Ma ricu iu, nun vi siddia sempri a stissa musica? Nun putiti cantari ciù pianu? A mò maritu hata fari arrisbigghiari ppi forza?

SARU: Carissima… Signora…, e vi ciamu accussì picchì sugnu veramenti arucatu …cara signora, iu sugnu all’aria libera, a mò casa e c’iammancassi ca vossignoria, mi  impedissi ri cantari chiddu ca vuogghiu, e (ironico) se sò maritu s’arrusbigghiassi fussi macari ura! Ma nunn’u faciti nesciri ca c’è friscu e si putissi cunsumari!

‘NZINA: (Inviperita) Lei, inveci si po’ cunsumari a lincua ri quantu l’avi lonca, lei e sò sogghira!  Biforchi cca scorcia e senza arucazioni! No, ma ri stu bagghiu ni n’ama scappari subitu! Circammu a campagna ppi stari tranquilli, ma quali, ccà è ‘n manicomiu! (E se ne rientra sbattendo la finestra)

SARU: (Meravigliato) Grannissima bi,bi,bi! (avvicinandosi e battendo alla finestra di ‘Nzina) San Giuvannuzzu m’ata scusari, ma chista e propria ‘na gran…”tapp….Tapparella”… Circau a campagna ppi putiri fari i so comodi quannu nun c’è so maritu, e a mia mi rici bifolcu! A mia? E vuostru maritu è crastu… anzi “crastuni”!

‘NZINA: (Fuori scena, al marito) U sintisti? Ccu tia parra! Smuoviti!

ROBERTINU: (Si affaccia dalla finestra. E’ molto effeminato) Chi dicistru?

SARU: ( Con lo stesso tono) Chi nunn’u sintistru?

ROBERTINU: (Il no lo esprime con un’alzata di testa) ‘Nzù!!!

SARU: (Sillabato) Cra-stu-ni!

ROBERTINU: (Col fazzoletto in mano fa un gesto effeminato) Ah, mi paria!Evoi sieteBiforco! Pensate a vostra moglie! (Se ne rientra)

SARU: Biforcu a mia? A vostra mugghieri! Ca sa fa ccu mienzu paisi. (Ricomincia a cantare forte) Quant’è bedda mà mugghieri sia i ravanti ca i rarrieri… ahi, bedda è ciù bedda ri dda nun ci n’è…

(esce Lucia)

LUCIA: Zittiti ca a i vicini ti puonu sentiti, ma picchì jetti tutti sti uci? (Mostrando al marito la veste che s’è cambiata) Ti piaciu accussì?

SARU: Ora si ca ci siemu?… (‘Nzina esce una gabbietta con l’uccellino per appenderlo fuori dalla finestra).. Ronna ‘Nzina, (sarcasticamente) chi nisciuemu aucidduzzu ri vuostru maritu?

‘NZINA: (Inviperita) Eh, ogni tantu ci faciemu canciari aria! No comu o sò, ca stannu sempri rintra fa fietu ri mucatu! (E se ne rientra sbattendo la finestra)

SARU: (cantando rivolgendosi alla moglie) … Javi i corna tisi tisi…chida sa fa ccu tuttu u paisi!…La,là,là,là là,là,là….

TANU: (Venendo dal fondo e balbettando ogni tanto) Salutamu don Saru, siti sempri allegru. Miatidu! Distinte esequie, signora Lucia! (Lucia fa un gesto scaramantico)

SARU: Oh! Carissimu don Tanu! Comu si rici “Canta che ti passa”...chi purtastru a stoffa ppi fari u vistitu nuovu?

TANU: Ma quali vistitu nuovu…i tiempi su stritti comu a sti causi, i sordi nun furrianu… purtai stu paru i causi…se ci putiuvu rari n’agghiustatazza…e mentri ca era ccà ….ni vulia apprufittari ….p’addumannari na cosa a Maga Samantha…

SARU: Virissi ca mà sogghira nunn’è tipu ca vi fa apprufittari! Chida parra se viri sordi sennò (fa segno che sta zitta)….

TANU: E qannu na cosa ci vò ci vò,… pacienza! (rivolto a Lucia) Signura, a maga chiè a casa?

SARU: Sempri! Nun m’abbannuna mai! A mà sogghira fa parti ro mobiliu…

LUCIA: Aspittassi, s’assittassi ca ora cià ciamu (esce)

SARU: Don Tanu, mentri ppà maga i sordi i truvastru, (entra la mano dentro un buco dei pantaloni di don Tanu) ppè causi no!

TANU: Dipenni sempri ra gravità ra cosa, (confidenzialmente) astura ccu mò mugghieri stamu faciennu a fami e vulia virri se era ppi qualchi malocchiu, qualchi fattura…

SARU: Don Tanu, ogni cucciara sapi i guai ra pignata c’arrimina... sti mumienti aviemu tutti… m’arriuordu ca ccu ma mugghieri, quann’erimu ancora ziti…Fami!!! E ppi manciari taiccia ri risu u sapi c’appima fari? N’appima spusari! Ah, Ah, Ah! A capistru a battuta? U risu… u matrimoniu…

TANU: A comu nunn’ha capì…Babbiati, babbiati! Però ccà a cosa è seria…..

Atto 1° - scena 2

(Entra in scena la maga Samantha con Lucia, incenso, rito propiziatorio, amuleti….Lucia recita la filastrocca con una cantilena….)

LUCIA:

Arriva Samantha a maga ca canta       leva fatturi, malanni e maluocciu.

Ti cuogghi u suli, ti scippa li ianchi,    ccù li sanguetti ti tira li sanchi.

Legghi passatu presenti e futuru     legghi macari rarrieri ro muru!

Filtri e porzioni a tinchitè       Ecco la maga che fa per te! (scopre il grande amuleto a forma di pepe sul tavolo)

SAMANTHA:

Tutto io sò, tutto io può!     T’agghiustu li pieri a chichiricò.

La magia bianca e niura sacciu,        i nummira o lottu ra menti mi cacciu.

La dea Furtuna ri mia si vanta:       sugnu Samanta… la maga ca canta!

‘NZINA: (apre la finestra) Uhèèè! E chi cià finiemu cu sta litania! Ogni matina, ogni matina! E comu nun si po’ stari queti!

LUCIA: Signuruzza virissi ca ccà stamu travagghiannu, nun facissi nichiari a maga ca sennò ci etta u quagghiu!

‘NZINA: (dalla finestra) Si, uquagghiu, u sieru e a ricotta! Robertinu, riccillu tu ri fariccilla finiri! (la maga si muove come se fosse adirata)

LUCIA: Ascidu mamà, calmati ppi piaciri, nunn’ancuminciari…

ROBERTINU: (Entra in scena e con fare effeminato) Signora maga, virissi ca lei, ccu sta litania avissa circari ri nun vanniari, nunn’è ca ci pari ca siemu ‘ntò mircatu ro pisci!!! Se voli ittari uci i ittassi pianu!

SARU: (imitandolo) Nun siemu o mircatu ro pisci: (gridando) Jammiru, murruzzu…purpi!!! Ah, Ah, Ah!

SAMANTHA: (risponde adirata con gli occhi di fuoco) …43, 51, (e lentamente) 87!

ROBERTINU: Si, 7,14,21,28! E ficimu a tabellina ro setti! Signura quannu parra accussì nunn’a capisciu! Parrassi latinu comu parru iu!

SARU: (forzatamente effimenato) E allura c’iarrispunnu iu! A maga parra cchè numeri e stassi attentu, piccì stavota ci resi tri numeri…pisanti!!!

SAMANTHA: 43, 51, (e lentamente) 87!

LUCIA: 43 stapi ppi… poviru …51 stapi ppi maritu e u 87 …mamà l’87 stapi ppi curnutu?… (al pubblico) si, si, maritu curnutu!

SAMANTHA: (lentamente e facendo il segno delle corna) 87!

SARU: (a Tano) Curnutu, curnutu! U sanu tutti!… 87 fa curnutu!

‘NZINA: (dalla finestra) Mà maritu nun c’iarrispunni picchì e n’uomminu! Vieni ccà Robertinu, u sacciu iu c’ama fari! Nun viru l’ura ri iranninni ri stu manicomiu! …ihh! Luntanu ri sti vicini!!

LUCIA: Don Tanu, scusassi, ma fra vicini…sunu cosi ca puonu succerri…

TANU: Nun c’è bisuognu ri scusarisi…ma nun criru ca ora a maga s’ancazzau e nun m’arrispunni… picchì iu… vinni apposta apposta…

SARU: Ma ghià c’avia vinutu ppe causi!?!

LUCIA: Prestu parrati, riciti, cuntati! Li vuostri peni s’ù prestu scurdati. (Lucia sfiora Tanu con dei bastoncini scaramantici)

SAMANTHA:Tutto io so, tutto io può! La dea Furtuna ri mia si vanta: sugnu Samanta la maga ca canta!  31… 15 e 18!

(Tanu rimane interdetto perché non sa cosa fare)

LUCIA: Don Tanu, 31 …s’avvicinassi, 15 …s’assittassi e 18 …parrassi!

TANU: (a Saro) M’ata scusari ccu sti nummira m’amminchialìi!

SARU: Nun si preoccupassi, ppè nummira c’è mò mugghieri, i sapi tutti comu se fussinu anfilati ccà ugghia!

LUCIA: Mutu statti, mutu!!! (rivolta a don Tanu) S’accomodassi! (indicando la sedia vicina la tavolo della maga – mentre lui si avvicina entra Pippuzzu)

PIPPUZZU: (Figlio di Saro;14 anni,  un po’ tonto, indossa un vestito da cow-boy, si avvicina a Tanu e gli spara con una pistola giocattolo; Tanu si alza e si blocca, ha paura d’essere colpito) Pah! Pah! Pah! Ti cacasti ah !?

SARU: A ttia! (Alla moglie) O ricuogghi a chissu!

PIPPUZZU: (Continuando a far finta di combattere) Papà, si cacau e mancu u tuccai! (Si avvia di nuovo da Tanu) Ta dàh! (Gli fa delle esibizioni con la pistola, mentre Tanu continua a stare fermo per la paura) Vuoi virri ca ti pigghiu ‘ntà l’uocchiu? (Continua a fare esercizi, d’un colpo diventa serio) Oh, t’alé.Ti sparu ‘ntè carcagni e ti fazzu abballari a carioca…Ringo non perdona….Pippuzzu anveci sì! Ih.ih.ih…

LUCIA: (Interviene portandoselo) A ttia Pippuzzu! (A Tanu) Hata scusari, stu picciriddu voli iucari sempri. (A Pippuzzu) E’ veru, a mamà ca vuoi iucari sempri?

PIPPUZZU: Si,si! A n’autru taiccia ti n’amparu n’autru, ah, ah? (Va verso la casa difronte,per suonare il campanello della casa difronte e nascondersi) Ora ci fazzu u schierzu a ronna ‘Nzina!

SARU: A tia! Unni stai iennu? (Alla moglie) Ferma a chissu ca già a prima ma fici ccu donna ‘Nzina…

LUCIA: (Torna indietro insospettita) Chi ti facisti, cu donna ‘Nzina?

SARU: Chi cosa putia fari cu donna ‘Nzina? A prima sciarra!

LUCIA: Ah, mi parìa! E guai a tia, sai! (Fra sè) A prima sa fici! (A don Tanu) N’ata scusari…s’assittassi e parrassi ccà maga… ( i due cominciano a parlare piano)

‘NZINA: (dalla finestra) E’ inutili ca sunati tantu ghià sacciu què, è veru Pippuzzu!? Ppi intelligenza pigghiasti tuttu ri tò patri ca supera u sceccu sulu ‘ppè uricci! (chiude la finestra e da dentro) … Amuninni Robertinu, amuninni o paisi c’hama fari dda cosa… (esce Roberto da casa)

SARU: Levativi ravanti ri mia prima ca pigghiu a petra celesti!!!

ROBERTINU: Avanti iu sugnu prontu! Amuninni! Accussì ci faciemu virri a sti signori chi sapiemu fari.. (esce anche ‘Nzina)

SARU: E chi vulissivu fari? Stati attenti c’aviemu a Maga ca è n’arma potenti! Frrr! Frrr! (ringhiando come fosse un cane)

‘NZINA: E niatri aviemu n’avvucatu ca è cciù putenti ra Maga! Miau, miau!…(come un gatto che litiga)

ROBERTINU: (effimenato) Cciù putenti ra Maga! Miau, miau!…

NONNO: (entrando vestito da bersagliere e con le medaglie al petto) At-tenti!!! At-tenti!!! Fermi tutti!…petto in fuori, pancia in dentro!… (a Saro) Pancia in dentro!!! …(a ‘Nzina) Petto in fuori! Ppi viautri ci vulissinu cinc’anni ri frunti e vi sistimassi iu… gioventù bruciata!!! Vi sciarriati ppi fissarii…Avissa vulutu virri a viautri, a Vittorio Veneto, cca ghenti ca sautava all’aria, cca panza ca arragghiava sula ppa fami, cche fucilati re cecchini ostriaci ca bi facianu i pirtusa ppé pinnienti senza ca v’innaddunauvu e chi bummi! Bummi ca vi scoppiaunu ammienzu e pieri a dui e tri o cuorpu…  Viautri, osà c’avissiva fattu!

(BOOM - nel frattempo Pippuzzu ha sparato con la pistola dietro Robertino - tutti si spaventano - Tutti a soggetto-tafferuglio in scena)

NONNO: (infilandosi sotto il tavolo) Riparativi!!! Riparativi!!!L’Ostriachi!

SAMANTHA: (all’improvviso con cantilena) 90, 90!

ROBERTINU E ‘NZINA: (correndo per la scena vanno verso l’uscita) Aiutu, Aiutu!

LUCIA: Pippuzzu, finiscila! (e lo va a togliere dalle grinfie del padre)

SAMANTHA: (all’improvviso con cantilena) 90, 90!

SARU: 25, 25! A stu picciridu ci rassi vinticinc’anni ri calera!

‘NZINA: Chi ghenti, chi puostu! Amuninni! …ihh! Luntanu ri sti vicini!!

ROBERTINU: Si, si! Scappamu ri ccà! Ppò scantu  mi stapìa viniennu… (a sua moglie) comu si ciama? …. A culostra, si, si, a culostra!!! (sua moglie se lo tira fuori)

‘NZINA: (spazientita) Amuninni va, a culostra!

LUCIA: Shhh! Ca ccà si travagghia! E tu Pippuzzu, finisciaccilla cu sti fissarii…

SARU: (alzando la tovaglia del tavolo) Lucia, arricuogghi o curagghiusu ri tò patri ca s’anfilau ‘ntà trincea ri Vittorio Veneto… jautru ca ghenti ca sautava all’aria, i fucilati re cecchini ca bi facianu i pirtusa ppé pinnienti …’ntò cirvieddu c’iappina fari i pirtusa! …’ntò cirvieddu! (poi al nonno) Avanti, sciemu ca a guerra finiu!

(il nonno si alza e segue Lucia che accompagna Pippuzzo dentro casa  -  Nel frattempo Samantha e Tanu stanno parlottando, infine)

TANU: E allura, maga Samantha chi mi riciti ri fari?

SAMANTHA: (si alza e con cantilena) 88, 26,71 e 50!

SARU: Mà sogghira resi i nummeri!

LUCIA: (che è appena rientrata in scena, a Tanu che non ha capito) Don Tanu, vinissi ca ciù spiegu iu… virissi 88 stapi ppi “attenzioni”, 26 “ su i malilingui”  e 71 stapi ppi “casa”!

SARU: Don Tanu, a propositu ri malilingui, chi ppi casu …vostra sogghira stapi ccu viautri?

TANU: E chià di ora, javi ri quannu ni spusammu!!!

SAMANTHA: (si alza e con cantilena) 50! 50!

TANU: E ora a maga chi voli riri?

LUCIA:Ca cinquanta …sunu i mila liri c’ata paiari!

TANU: Mischiccida! 50.000 liri ppi du nummira!!!

SAMANTHA: (si alza e con cantilena) 88, 26,71!

SARU: Tri nummiri, Don Tanu! Era miegghiu ca ccu sti sordi vi facieuvu ‘n vistitu!

LUCIA:L’importanti è c’arrisulviti u vuostru problema…stati attentu: Stati attentu e malilingui c’aviti a casa! (don Tanu appena esce i  soldi la maga glieli prende dalle mani)

TANU: E abbularru i sordi…Si, si! Bi vuogghiu ccà saluti…Don Saru, virissi r’agghiustari ssi causi ca ci resi ca mi siervunu! Distinte eseguie Signora Lucia! (saluta ed esce, Lucia fa gesti scaramantici)

Atto 1° - scena 3

SARU: (guarda i pantaloni, esce la mano dal buco) Ci siervunu… e a chi ci siervunu?…ppi fari pagghiazzi! Certu ca i ma clienti nun vienunu acciù ppi farisi i vistiti, i sordi ci futtiti viautri! Qualchi vota, sti nummira me juocu o lottu, e viriemu se almenu canciassi qualchi cosa!

SAMANTHA: (con cantilena) 38, 38! (e si ritira)

LUCIA: Mutu statti, mutu!!! Ca i sordi sempri a na banna finisciunu! (esce)

da fuori scena si sente un venditore ambulante che urla la sua mercanzia

Ambulante (fuori scena): Provoletti, formaggi, caciocavalli…Ova!

SARU: (affacciandosi dal parapetto) Chi vinniti!?!?

Ambulante (fuori scena): Provoletti, formaggi, caciocavalli…Ova!

SARU: Chi vinniti!?!?

Ambulante (fuori scena scandendo): Provoletti, formaggi, caciocavalli…Ova!

SARU: Ancora? Chié v’inni-iti, ca ccà hama travagghiari!?!? (rumore di motoape che parte)

(dal fondo entrano ‘Nzina e Robertinu)

SARU:Com’è, n’atra vota ccà siemu?

ROBERTINU: Ni facistru perdiri l’autobus! E ora ppi curpa vostra hama aspittari l’autru…

‘NZINA: Non ci dare conto! (si incamminano per sedersi davanti la loro casa nel frattempo esce il nonno, Robertino si mette sull’attenti)

NONNO: Riposo, riposo, Signor Robertinu, buongiorno signura ‘Nzina… (a Saro) Ni viriemu cciù tardu (si avvia) …

ROBERTINU: Ma virissi ca l’autobbussu ghià passau e niatri no persimu!

NONNO: Si ma iu camminu apperi, anzi curru comi ogni bersaglieri ca si rispetta! (a Saro) Ni viriemu cciù tardu! (esce dal fondo correndo sgangheratamente)

ROBERTINU: Certu ca u sa sogghiru, ppi l’età ca javi…è tisu comu na corda ri violinu…

SARU: Si, comu na corda ri sausizza!!!

ROBERTINU: Comunqui, è cciù tisu re picciuotti moderni!

SARU: … I picciuotti moderni… (guardando Robertino) nun pensanu a jautru ca addivirtirisi, (Robertino annuisce) … Pensinu a discoteca, (Robertino annuisce) e motocicletti…(Robertino annuisce) e fimmini!…(Robertino si allontana indispettito)

 

ROBERTINU: Hiiii! Ccu sti fimmini!… c’è ri miegghiu! (mieloso si avvicina a Saro)

SARU: (allontanandosi) … Custioni ri gusti…(Robertino si allontana indispettito) Ppi sti cosi mi piaci rispittari a tradizioni…vu riurdati…” e Dio creò l’uomo e la donna, Adamo ed Eva”, …se è comu rici lei, chi mutivu c’iavissa statu ri perdiri stu tiempu…

ROBERTINU: Eh! U signuri …era sfarzusu e vosi strafari… ppi mia, avissa abbastatu sulu l’uomminu…tanti uommini, sulu uommini! (sospira)

SARU: E ‘ntà ssu casu, capaci ca l’unica fimmina avissa statu… (indica ‘Nzina)

‘NZINA: (A Robertinu) Don Saru nunn’avi chi fari e a tutti ci cunta a storia r’Adamo e Eva. Se avvissa statu iu u Signuruzzu a lei avissa fattu addivintari n’armali…’n serpenti, si ‘n serpenti!

SARU: Grannissima mugghieri di ‘na coperativa ri masculi allupati, a mia mi faciuvu addivintari ‘n serpenti, schifìu!  Propria a mia ca i serpenti mi fanu ‘mprissioni! (Robertino interviene mettendosi fra i due) Hata ringraziari ca vi maritastivu cu ‘na fimmineda ri scuogghiu (facendo le movenze del polipo e indicando Robertino); ppi lei ci vulia un marituni ca vi rava ‘na bedda passata ri vastunati… prima e dopo i pasti!

LUCIA: (entrando in scena da casa sua)  E buonu! Chi ssù sti cosi tra vicini?

‘NZINA: Vicini… ancora pi picca (a Lucia); ni nni stamu jennu! (a Saro) E spiramu a Diu ca l’avvocatu vi trova un nuovu ‘nquilinu ca vi facissi dannari l’arma!

SARU: (Fa scongiuri) Tèh, tèh, auciddazzu ro malauguriu! (Tenta di acchiapparla) Se ha ciappu, bedda matri, a fattu a filatiedu…(cerca di prenderla, lei gira dietro il tavolo)

‘NZINA: (Impaurita, al marito) Robertinu! Robertinu! E tu chi nun fai nenti?

ROBERTINU: (frapponendosi fra i due) Don Saru! Una donna non si tocca neanche con un fiore! Tuccassi a mia…se c’iavi curagghiu!

‘NZINA: Robertinu! Ma chi risposta è chista?

ROBERTINU: (Seccato) Don Saru, Finitila! ‘Nzina amuninni ca sta passannu l’autobus!

‘NZINA: (La lite si placa, lei delusa) Grazi ppi l’aiutu! Amuninni và!

SARU: E buonu faciti. Itavinni! Acqua i ravanti e vientu i RARRIERI!!

‘NZINA: U Rarrieri? E chi sintiti a diri? (Saro va per acciuffarla ma Robertino si frappone)

ROBERTINU: Don Saru! Si cià metti ché fimmini! (mieloso) S’ha mittissi ccu mia! (poi rivolto alla moglie e prendendo la gabbietta con l’uccellino) ‘Nzina, chi fa nu purtamu aucidduzzu miu?

‘NZINA: Lassilu stari,  ca chissu è aucieddu ca nunn’abbola! (gli toglie la gabbietta della mani e la riappende) Amuninni va!

SARU: Si, si, itavinni va…Aucidduzzu!! (Robertino si gira indignato e se ne va)

LUCIA: E tu macari ca ta pigghi ccu chidu ca è buonu comu ‘mpiezzu ri pani! Quantu mi ni vaiu a fari i sirvizza, se veni qualchi clienti ppà mamà ciamami, m’arraccumannu!

SARU: Si, si, vatinni ca iu ha travagghiari ora ca mi lassastru u tavulu liberu… (Lucia esce)

Atto 1° - scena 4

SARU: (rimasto solo, prende uno scatolo da sotto il tavolo) Ora ca sugnu sulu, viriemu se puozzu cumminari qualchi cosa… (esce dei vestiti dallo scatolo, li guarda, intanto in silenzio entra Pippuzzu con la maschera di Zorro che da dietro guarda suo padre)…allura chistu puozzu riri ca era u vistitu ri…Maradona…no è truoppu luoncu, ri…Pippo Baudu…no, no truoppu curtu…a Don Turiddu Annachiti ci ricu ca chistu era u vistitu…ri…

PIPPUZZU (all’improvviso e alle spalle): Ri Zorru! Papà ri Zorru!

SARU: (spaventato) Botta ri sancu! T’avissina mangiari i surci sbilenchi! Pippuzzu ma accussì mi fai morri i scantu!…

PIPPUZZU: Ma chiè ca fai papà?

SARO: N’ama fari furbi o papà! A ghenti  pi vuccarazziarisi spinnissi macari i sordi ca nunn’avi, e iu i ciercu r’accuntintari ambrugghiannici ca prucurai i vistita ca usanu l’attori ppe telenoveli… chistu fa cuorpu e a ghenti addirittura vò sapiri macari qu’era l’attori ca su misi…però…mutu! M’arraccumannu! (ridono). Mi circau Don Turiddu Annachiti, ppò spunsaliziu ra sò figghia! (dal fondo entra il nonno stanchissimo e accaldato e ascolta)

PIPPUZZU: Che bellu, che bellu…Mamà, mamà! (Cerca di comunicarlo a sua madre ma Saro lo trattiene dalle bretelle)

SARU: (spaventato) Zittiti, Shhh! Perciò ti ricu ri stari mutu e tu….

NONNO: Belli cosi ca c’iampari o tà figghiu…’mbrugghiapopulu…qualchi vota….

PIPPUZZU: E ci l’hai …u vistitu… ri Rin-Tin-Tin?

SARU : Ma chi centra, chidu e ‘n cani!

NONNO: Ehhh!… ci n’è tanti attori ca su cani!

SARO: (ride e guardandosi attorno) …All’atra ieri mi vinnì u vistitu ra comunioni ri Don Lurio!

PIPPUZZU: (Fra sè) Don Luriu? E què… u patri parrucu ro Carminu?

NONNO: (ride) …Don Lurio, u ballerinu, chidu ca abballava che gemelli Chessari!

SARO: Kessler! Kessler! Chi c’entranu i gemelli Chessari?!?

PIPPUZZU: I gemelli chessari, ma cui, chiddi ca vinnunu i causetti?

SARO: (ride) …Ma quali causetti e mutandini…le gemelle kessler, ma tu si truoppu nicu nun te puoi arriurdari!

NONNO: Chidi ca faciaunu “dadaumpà, dadaumpà”!

PIPPUZZU: (Fra sè) A viri mentri! (Poi al padre) E ri Zorru nunn’hai nenti?

SARO: No, veramenti ancora no, nun m’ha capitatu!

PIPPUZZU: (minaccioso) E…se ti ricissi ca iu vuogghiu u vistitu ri Zorru… sennò ci cuntu tutti cosi a mamà tu chi facissiti? (e cerca di fuggire via dietro al nonno)

NONNO: …e a mia m’ha fari u vistitu ri Amedeo Nazzariu, oppuru no, ri Napuliuni…sennò parru macari iu…

SARU: Iu a vossia ci facissi ‘n vistitu ri lignu ccu na cruci ri supra…Parrati pianu, ca ccà macari i mura janui  i urucci! Vieni ccà!

PIPPUZZU: Vuogghiu u vistitu ri Zorru…Mamà! (urla mentre Saro gli fa segno di stare zitto)

SARU: Zittiti, ppi piaciri! (appena si avvicina a Pippuzzu il figlio chiama la mamma)…vabbeni m’ammuovu ccà però statti mutu…ora viriemu chi puozzu truvari…

PIPPUZZU: (uscendo contento, trascinandosi al nonno) …Mamà. Maà, u papà mi fa u vistitu ri Zorru!!!

NONNO: …e a mia chidu ri Amedeo Nazzariu o ri Napuliuni… (esce anche lui)

SARU: (rimasto solo in scena) Ma cu mu fici fari ri parrari, chiddi ora osà chi ci cuntanu?! (cerca di riporre i vestiti dentro lo scatolo e all’improvviso, senza essere vista,  entra Samantha)

SAMANTHA: (forte) 9! ..22!.. 10!

SARO:…Patriarca San Giuseppi chi scantu!…Mamà, quannu trasiti accussì, avvisati prima…mi faciti sbutari a virminia! (entra Lucia)

SAMANTHA: (forte) 9! 22! 10!

LUCIA: Saru, finiuscila picchì a mamà rissi ca se qualcunu ti sbenta…

 

SAMANTHA: (forte) 9!

LUCIA: …ciama i carrabbinieri

SAMANTHA: (forte) 22!

LUCIA: E addà finisci ‘n calerra almenu ppi 10 anni!…

SAMANTHA: (forte) 10! …e 113!

SARO: E chistu chi nummiru è, a smorfia arriva finu a novanta!?!

LUCIA: (rivolta a Saro) Significa ca se continui idda ciama u 113!

SARU: Va beni, va beni, nun vi preoccupati, ora sti vistiti i cuonzu sulu ppi mia…

PIPPUZZU: (entrando contento e sbattendo i piedi) …Papà, papà, mu fai u vistitu re tartarughui Ningia!!!

SARU: Parra pulitu picchì sennò a tia qualchi vota ti fazzu a cammisa ri forza!!!… (Saro lo rincorre uscendo di scena, seguito dalla moglie che cerca di calmarlo – a soggetto)

PIPPUZZU:…A tartaruga Ningia, papà chi capisti?

SARU: Ancora? Parra pulitu, vastasieddu!!!… (Saro lo rincorre uscendo di scena, seguito dalla moglie che cerca di calmarlo – a soggetto)

Atto 1° - scena 5

(rimane solo Samantha assorta nei suoi pensieri seduta….dal fondo  arriva Robertino, ‘Nzina e i due nuovi inquilini della casa)….

‘NZINA: (Guardando verso l’abitazione di Saru e, parlando più forte, allude) Trasiti donna Rosa... u puostu è ri na tranquillità ca viatri mancu vo mmaginati. E viatri, don Ninu, ca niscistru ro… comu si ciama…

ROSA: (Interviene cercando di non far pesare al marito la disgrazia dell’essere stato per lungo tempo in una casa di cura) Ma quali nisciutu e nisciutu, donna ‘Nzina! Mò maritu ha statu… in villeggiatura, …si ecco! In villeggiatura. (A Nino) E’ veru, Ninuzzu?

NINU: (Calmo e con gli occhi fuori dalle orbite, si avvicina a Samantha) Iu ha statu in villaggiatura; (Rosa è soddisfatta dalla risposta, ma si gira verso Robertino…) A villeggiari ccà zuoccula di vostra suoru!

‘NZINA: (Sentendosi offesa esplode) Ma, ma.. comu vi pirmittiti? Gran piezzu ri…

ROSA: (Interviene cercando di giocare sul frainteso) Ma, donna ‘Nzina! Chi capistru? Mò maritu voli riri “Zoccola”, a contrada Zoccola! Mi pari ca vostra suoru abbita duocu… 

‘NZINA: Ah,… mi parìa!…

ROBERTINU: (stizzoso) Ah, mi parìa!…

NINU: (si avvicina a Samantha) A zuoccula ri sa suoru…

SAMANTHA: (sottovoce) 19,31,55,62!

NINU: (sottovoce) 31,26,44,71!!!…

‘NZINA: (Col sorrisino inquisitorio si rivolge ad Ninu) E… sintiti, a contrada “Zoccola”, ‘ntà quali casa erivu?

NINU: Vicinu a chida ri vostra suoru …a tappinara!

‘NZINA: (Adirata si trattiene a stento) Ma…ma…viri tu chi…

ROBERTINU: Tappinara, mò cugnata…nun m’arrrisulta! Chida è picca riticata!

ROSA: (Interrompendo e cercando di recuperare) Aaahhh! (chiamandoli in disparte) u viriti? Mò maritu voli riri ca sua sorella, vostra cognata, niscìa sempri cche tappini, chè ciabatti insomma e iddu, senza malignità a ciamava accussì… 

NINU: A tappinara! (ride satanicamente e avvicinandosi a Samantha sottovoce) 82,61,54…

SAMANTHA: (sottovoce) 28,93,68,15! ( i due continuano a darsi numeri mentre gli altri parlano)

ROSA: (A ‘Nzina) Va bé, canciamu riscursu, chi ci vuliti fari… mò maritu è un pocu… comu si rici…

‘NZINA: Nenti, nun vi preoccupati, poi ciù spiegati megghiu a don Saru…

ROSA: Saru! E cu è stu Saru?

‘NZINA: Chiddu ca s’ha mangiari u ficatu! Il vostru nuovu vicinu i casa…

NINU: U ficatu, u ficatu mi mangiu macari iuuu! (ride satanicamente ed esce dalla tasca un coltellone e una forchetta)

‘NZINA: Si, chè cipudduzzi calaurisi… (cerca di riprendersi) Io… veramenti… vulia riri ‘n’autra cosa…

ROSA: Nun vi sfurniciati, (guardando il marito) …. a mia chiddu ca m’interessa cciù ssai è a tranquillità pi Ninu; Ccà m’hata rittu ca è ‘n puostu tranquillu, è veru?

ROBERTINU: Tranquillu, avogghia!?!

‘NZINA: (a bassa voce) Ccà …si sientunu vulari i muschi!

Atto 1° - scena 6

(esce Pippuzzu usando la scopa come cavallo con una spada giocattolo in mano, gira attorno a tutti e va a infastidire Nino, esce anche il nonno-col cappello da bersagliere- che lo rincorre)

PIPPUZZU: Ta,ta,tatatatataà! Combatti vigliacco, che ora t’arridduciu na purpitta scrafanzata, Ta,ta,tatatatataà! Nun scappari ca ti mangiu u gisieri, ti rapu a panza, pigghiu i budelli e ci fazzu i ‘mpanatigghi…

NONNO: (il nonno lo rincorre tenendolo dalle bretelle) Vieni ccà tu, ca t’amparu comu s’ammazza u nemicu, no accussì!

SAMANTHA: (si alza per ritirarsi per chiamare Lucia) 5,61,82,66! (esce prendendo Pippuzzu per le orecchie e tirandosi il nonno)

ROSA: A facci re muschi! Chi su tutti accussì, silenziosi?

‘NZINA (imbarazzata) Bèh, e chi pò essiri! Però virissi, (a bassa voce) …ora si sientunu i muschi c’abbolanu…

ROSA: U sienti Ninu? Si senti u rumuri… ra musca…zzzz

NINU: (Fa lentamente dei passetti e fa finta di volare) zzz….a musca…cammina…e abbola! (Vicino a Robertino incomincia a sventolarsi le orecchie e fugge via)

ROSA: (Lo chiama un po’ in disparte) Ninu, Ninuzzu!…finiscila ri iucari!

NINU: (Seccato e sottovoce) Camurrìa! Iu ddà,… iucava sempri accussì…sempri accussì…

ROSA: Mò maritu, javi sempri vogghia ri babbiari!E’ comu se arrecitassi sempri…

NINU: (all’improvviso) Vih! I farfalli!!! I farfalli!!! Mi puozzu pigghiari i farfalli? (indica in aria)

ROSA: (Che stava per perdere la pazienza) Ma quali farfalli?!? (Rabbia contenuta) Si, si pigghiali … (ironica) Si cuntentu? (A ‘Nzina) Eh!… chi ci vuliti fari… (Ninu fa finta prendere falfalle e li conserva dentro la giacca)

ROBERTINU: Mah…, mentri ca vostru maritu pigghia i farfalli, viniti ccu mia ca c’iammusciu u  rarreri …

‘NZINA: Chi c’iammusci?!?!?!

ROBERTINU: U rarrieri …ra casa, chi capisti? Viniti cu mia… (Ninu continua a prendere farfalle. Rosa,‘Nzina e Robertino escono. Dopo un attimo entra Saru, si stava sedendo al lavoro mentre si accorge di Ninu con quei suoi gesti strani, e rimane meravigliato).

SARU: (Gli si avvicina lentamente e gli batte leggermente la mano sulla spalla; quello, senza scomporsi, si gira, lo guarda e continua i suoi movimenti) Scusati, ma, vui… cu siti?

NINU: Iu?…Iu sugnu Ninu! (Riprende i suoi movimenti)

SARU: Ah, siti Ninu! (Ninu continua come se nulla fosse)  E… ccà chi ci faciti?

NINU: Siti troppu curiusu… (fa come se prendesse una farfalla dalla spalla di Saro)

‘NZINA : (Da fuori scena) Aspittati ca pigghiu i ciavi. (Entra, e trova: Ninu che continua e si rivolge, in disparte, a Saru meravigliato) Don Saru, vi purtai nu beddu vicinu; u viriti, chistu ca pari ca babbìa, ma è un attore famoso! Ora si sta esercitannu a recitari a parti di unu ca pigghia i farfalli; nunn’u disturbati… io ora viegnu (ed esce, mentre Saru cerca di capire)

NINU: Oh, mi scappau!

SARU: (Meravigliato; continua a guardare quegli strani movimenti di Ninu) E… a pigghiastru?

NINU: (fa uno scatto) A  pigghiai! (e gliela mostra) A viriti, ch’è bella?

SARU: Misciccida ch’ è bella! ….

NINU: (fa uno scatto) A viri chiè rossa chida? Pari ‘n farfalluni… (meravigliato osserva Saru) a propositu ri farfalluni… tu cu sì?

SARU: Iu? Iu sugnu Saru!

NINU: Vieni ccà Saruzzu, aiutami a pigghiari chisti…. (indica un posto)

SARU: (interessato) E… unni i mettiemu?

NINU: Mettatilli intra a cammisa ca sennò abbolanu. Pianu! Fai pianu ca sennò si rumpunu….

LUCIA: (Saru esegue. Entra in scena Lucia; s’accorge dei due e rimane di stucco) Scusati, nun vulissi disturbari… (girando attorno ai due) ma chi stati faciennu?

SARU: Sssh… Aspetta ca stamu finiennu! (e prende una finta farfalla posata sulla testa di Lucia, poi a Ninu) Ninu, ci n’è ancora assai?

NINU: Arristarru i cciù ruossi...

SARU: (a Lucia imbambolata) Nun taliari, aiutanni ca ni spicciamu.

LUCIA: (Più confusa che persuasa) Ah?!?… iu…v’avissa aiutari…ppi spicciarini? (Si mette anch’essa a prendere farfalle) Sienti, ppi prima cosa vulissi sapiri chi stamu faciennu? (Adirata) e puoi…

SARU: Sss! Pianu, ca abbolanu! (la porta in disparte) Chistu è un attore famoso, sta recitannu…

‘NZINA : (Entra con Rosa) Allura chi vi ni pari ri stu puostu, … (s’accorge di Saru e di Lucia messi a carponi) Don Saru? Signura Lucia! Ah, ma viru ca ghià facistru amicizia! (indicando Ninu)

LUCIA: Sintiti… donna ‘Nzina, mi vuliti spiegari chi significa tuttu stu teatrinu?

ROSA: (Recandosi da Ninu) Ninu, finisti? I pigghiasti tutti?

SARU: A diri a virità, ci resi ‘na manu macari iu…

ROSA: (Meravigliata) Ah, picchì vui… siti… puru???

SARU: (Imbarazzato) No… veramenti, bravu com’è iddu no! Iu… ha ricitatu… qualchi vota ‘ntò teatru ra parrocchia, cosi ri babbiari… (indicando Ninu) iddu anveci no, iddu si viri ca è bravu (Rosa rimane meravigliata, non capisce) si, bravissimu! (Saro si va a sedere in disparte e inizia a lavorare estraniandosi dal contesto)

ROSA: (A Lucia, mentre Saru porta quanto ha preso, a Ninu) Mi rispiaci signura; io nun sapìa ca vostru maritu…

LUCIA: Mò maritu! Ma… mò maritu… chi? Vi vuliti spiegari miegghiu?

‘NZINA: (Interviene) Donna Lucia, chisti sunu i nuovi vicini di casa: (li presenta) a Signura Rosa; (si stringono la mano) il signor Ninu, suo marito… (Ninu non sente, parla con Saru).

ROSA: Ninu, Ninuzzu! (lo va a prendere, tirandolo per la giacca e gli fa scappare le farfalle finte) Ninu, veni ccà, chista è la signora Lucia…

NINU: I farfalli…i farfalli abbularru!!!!...

 

‘NZINA: (A Rosa) Scusate. (Conduce Lucia in disparte) Sintite, ‘nta ru paroli, chisti sunu i ru nuovi inquilini; a signura Rosa… mugghieri ri Ninu (indicandolo), m’addumannau se canuscia un puostu tranquillo unni u maritu…

LUCIA: (interrompe) Vulia fari a villiggiatura? (Rosa dissente)

‘NZINA: (A Rosa) Forsi è miegghiu ca vi spiegati viautri …(esce dirigendosi a casa sua)

ROSA: (a Lucia) Mò maritu ha statu …

LUCIA: (interrompendola) Ha statu malatu? Viriti ca ccà s’arrupigghia subitu…

ROSA: Malatu, chiè muoru! N’ama furriatu tutti i casi ri…

LUCIA: (interrompe) Tutti i casi ri campagna?!? Nenti di menu… ma viriti ca chista è na bella zona…

ROSA: E si, infatti… Circamu sulu ‘n puostu tranquillu ca ci pirmittissi ri stari serenu…Nun vi preoccupati, mò martitu è na pirsuna tranquilla, arucata… nu buonu vicinu ‘nsumma….

Atto 1° - scena 7

(mentre Rosa parla è entrata Samantha che si è posizionata vicino al tavolo – è entrato anche il nonno vestito da bersagliere che si siede vicino a Saro)

ROSA: (guardando i due che entrano) …e a propositu ri vicini… piensu ca ccà, mò maritu, si trova in buona compagnia!!!

NINU: (A Samantha) 80, 21, 3, 90!

SARU: (sarcastico) Pigghiati sti nummiri ca ne jucamu, nun si sa mai…

ROSA: Cririricci nun costa nenti… viriemmu c’arrispunni a pazza…

LUCIA: (adirata) Ma quali pazza e pazza! Signura, e chi vinistru p’affenniri? Chista e mò matri: Maga Samantha!

SAMANTHA: 15…28….51….73….60…

SARU: (Che ha contato i numeri con le mani) Cinchina! Chista sì ca va putiti jucari! Supra a rota ri Palermu…

ROBERTINU: (entra in scena da casa sua insieme a ‘Nzina e prende appunti) Chi dissi, ‘nta rota ri Palermu? (conserva il foglietto in tasca)

ROSA: Palermu, Palermu…arriurdamuni ca nisciennu ni iucamu…nun si sa mai!

SARU: Ma iu babbiava! Si, supra a rota ri Palermu…vu ‘mmaginati…

‘NZINA: Certu ca ccà so maritu s’ambientau subitu!!! Virissi comu si capisciunu a volu…

ROSA: Sugnu cuntenta ca ficiru amicizia… ‘ntra iddi si capiscinu (indica la maga, Saru, il nonno e Ninu - Lucia non capisce. Rosa chiama Ninu) Nino, Ninuzzu! Amuninni…rumani turnamu e puoi continuari a parrari ccà pazz… ccà maga, ccò surdatieddu…

NONNO: Bersagliere scelto Nicola Rapisarda, terzo battaglione, quarta compagnia, cavaliere di Vittorio Veneto…comandi! (Saro lo zittisce e lui rientra in casa)

ROSA: …ccu don Saru

SARU: (con delle smorfie) U capistru? Rumani, …turnati, ….parramuuu….

NINU: (Alla moglie, in disparte) Ma chistu chiè pazzu?

ROSA: (Interviene per non mortificare Lucia) Ma no! Chi dici? (A Lucia) Scusatelo; sicuramente voleva dire…

‘NZINA: (interrompe) Chiè scherzoso stu signor Ninu!!!Un attore nato!

LUCIA: ( a Saru) Ma l’attori chi sunu tutti accussì ???

ROBERTINU: (battendo le mani velocemente) Avanti, sbrigamuni ca sta passannu l’autobbussi!

NINU: (a Rosa) U Viri? Chistu è Purp… (interrompendolo Rosa gli copre la bocca) 

ROSA: Ma chi dici…Questo è pur…pur…puru iddu n’attori natu…

ROBERTINU: Ah!… comu m’avissa piaciutu: Via ccol Vento, La dolce vita…Casablanca!

SARU: Eccu, si ..duocu ti n’aviuta ghiri… a Casablanca,  accussì (con la forbice in mano) Zac! E ti livauti u pinsieru na vota ppi tutti!!!

ROBERTINU: (Toccandosi le parti intime) Amuninni…ccà nun ci stapissi neanche un minuto in più!! Casablanca u film, ma chi va a pinsari!!!

‘NZINA: Amuninni và, ca sta arrivannu l’autobus…. (Saluta Saru) Stativi buonu, don Saru, d’ora in poi vi auguru cent’anni di saluti ccu sti vicinieddi. Arrivederci, donna Lucia (si danno la mano) Arrivederci Maga Samantha! (escono dal fondo)

SAMANTHA: 13 e 17!… (Si alza e va dentro casa portandosi il grosso amuleto)

LUCIA: (mentre saluta) 13 Stuccarisi… 17 u cuoddu!!! (Rivolta a Samantha) Mamà, ppi piaciri!!!…’n sia mai Signuri!!!

(Ninu ritorna in dietro mentre Saru l’osserva; si ferma a prendere come se si fosse dimenticato qualcosa di ciò che stava raccogliendo  prima).

NINU: Almenu mi pigghiu a ciù bella…

SARU: (Apre e chiude le forbici minaccioso, Ninu si spaventa) Lassala stari, ca chista è mia! (lo segue fino all’uscita muovendo le forbici ridendo satanicamente)

ROSA: (Da fuori scena chiama Ninu) Ninu, amuninni! (Nino esce)

Atto 1° - scena 8

LUCIA: Ma chi fai? Ancora ca reciti! Finisciaccilla cu sta farsa ca sennò  mi mettu a recitari macari iu, mi pigghiu u “pipu ardienti” ra mamà e ti fazzu virri unni ummucciu sta vota!

SARU: U viri, tu si ciù arriticata ri na crapa streusa. Chiddu, recita! Teatro! U capisci tu chi voli riri teatro? A tia ti pari ca è pazzu? Artisti! Persone che si liberano di tutti li pregiudizii di questo mondo (Lucia lo guarda meravigliata) Eh?!?…u viri ca ti veni difficili afferrari il concerto!

LUCIA: Menu mali ca ccà c’è l’artista!

SARU: U puoi riri forti! E’ ca tu, tò matri e tò patri avete distrutto le mie ispirazioni, cu tutti i vostri discursa… terra, terra, mi avete portato a discutere come semplice gente di strapazzo…

LUCIA: Mischinu! Gente di strapazzo! Tu anveci sì accutturatu …accutturatu comu a sarsa ro pummaroru!

SARU: Ah, ma ora ccu don Ninu posso finalmente rispolverare e arricchire il mio archivio interiore, accatastato di parole da voi incomprese, in disuso, e voglio migliorarlo con vocaboli nuovi, liberi da tabù … (sale sullo sgabello, mentre Lucia lo guarda meravigliata)

LUCIA: I tabbuta? Ma chi ti sviluppau u cirvieddu tuttu a na vota? Ma comu parri?

SARU: Ecco! lo vedi? Come posso, con voi, perfezionare l’arte? Essa viene repressa, schiacciata, soffocata…

PIPPUZZU: (Entra ridendo con il nonno) Comu sugnu cuntentu! Papà… (il nonno va ad ammainare la bandiera)

SARU: (continuando) Morta! Sepolta!

PIPPUZZU: (Serio) Papà…papà…

SARU: (continuando) Vilipesa! Oltraggiata!!!

PIPPUZZU: (Serio) Papà…papà…

SARU: (come se recitasse) Si, Pippuzzo, parla, proferisci, favella, ESTRINSECATI! (guarda la moglie e il nonno compiaciuto dei vocaboli usati)

PIPPUZZU: (rimanendo allibito dai vocaboli usati) No, nenti…vulia i ssicutafimminimi …ma forsi è miegghiu ca passu cciù tardu! (esce di scena)

NONNO: E ora? ‘ntò tò vocabolariu ci su i ssicutafimmini ppò picciriddu?? Cala Saru, cala prima ca t’arrumazzi! (sbadigliando) A propositu r’arrumazzarisi,ogghi mi sientu stuccatu, osà picchì…m’avia abbiatu ‘ntò liettu p’arripusarimi  ma mi girava e mi rigirava ‘ntò suonnu, e chi suonnu stranu… jaju a carina stuccata…comu se avissa fattu a carica ri Solferino! (Saro scende dallo sgabello)

SARU: (Ironico) Eccu picchì… mi pari ca a Solferinu i scippastru ri santa arragghiuni…Stati attentu ca vi po’ veniri l’ernia!

NONNO: A ttia ti pò veniri l’ernia! ‘Ntà lingua!  …ri quantu parri! E puoi, porta rispiettu a ‘n Cavalieri ri Vittorio Veneto…

SARU: (Ironico) Si, ra via Sant’Anna e re Scappuccini! (A Lucia) Portati a tò patri ddà rintra, ca iu vulissi travagghiari tranquillu!

NONNO: (Adirato) Iu mi staiu ccà! U capisti? (Saru si gira ed lui incalza) Cu tia parru…At-tenti! Saluto alla bandiera!…(gli sventola la bandiera che ha in mano - per un attimo Saro si mette sull’attenti)

SARU: (Perdendo la pasienza) Ma ricu iu, vi ni vuliti iri ddà rintra e mi lassati travagghiari ‘n santa paci, si, o puru no?!

NONNO: Iu staiu ccà ti rissi! Oggi vuogghiu manciari aria, mi capisti? Mi vulissitu pruibiri puru ri manciari ora?

SARU: Eccu allura ri unni veni tutta l’aria ca faciti…manciati troppa aria!!!

LUCIA: (Indicandogli una panca) Assittiti ccà papà, nun ci rari cuntu…

Atto 1° - scena 9

NONNO: (piegando la bandiera) Obbedisco! Però ora vi cuntu u suonnu ca fici… (ricordando il sogno) … cosa ri nun ci crirri… era come se tuttu succiria ppi daveru! (Saru intento ad origliare, intanto entra Samantha col grosso amuleto in mano e si posiziona dietro a Saru). 

LUCIA: (Curiosa) Papà, e chi suonnu facisti?

NONNO: Ora to cuntu … (come se stesse ricordando) Mi sunnai, mi sunnai ca era circondatu ri tanti pazzi…

SAMANTHA: (dietro a Saro) 27!

LUCIA: 27, i pazzi!

NONNO: …E mi truvava ‘ntà stu bagghiu, quannnu…

SAMANTHA: (cantilenando) 61!

LUCIA: 61, u bagghiu!

NONNO: All’improvviso mi ritruvai ‘ntà n’atra casa…ranni, ranni…

SAMANTHA: (cantilenando) 85!

LUCIA: 85, casa ranni!

NONNO: E bi viria a tutti cuntenti ca brindauvu…

SARU: A tutti ca brindaumu? Bella chista…

NONNO: (rivolto a Saro) Visti a tutti, tranni ca a tia…

SAMANTHA: (cantilenando) 73!

LUCIA: 73, u brindisi, e puoi?!

NONNO: (a Saro) E poi all’improvviso visti a tia ca ti rispirautu, ca ti piniauti …nunn’arriniesciu a capiri chi suonnu stranu…

LUCIA: Ma quali stranu e stranu…mò maritu è sempri rispiratu!!!

SAMANTHA: (cantilenando e seriamente quasi sillabando) 81!

LUCIA: 81??? Mamà, ma chi vai a pinsari, Maria!?!

SARU: (Che prima sembrava poco interessato) E l’ 81 avissa essiri iu? E chiè stu 81?… rispiratu?

SAMANTHA: (cantilenando e seriamente quasi sillabando) 81!

LUCIA: No, no, peggiu!

SARU: Peggiu ri rispiratu? E chiè?

SAMANTHA: (cantilenando e seriamente quasi sillabando) 81!

LUCIA: 81, l’impiccatu! No, no, canciamu riscussu!!!

NONNO: Ma quali canciamu riscussu! Sti nummira s’ana ghiucari…’ntà tutti i roti! Allura 27, 61, 85, 73 e puoi ch’ieriti tu? (a Saru)…ah ,veru 81! Sienti muggheri, affucatu o abbiatu ro ponti chiè u stessu nummiru è veru???

SAMANTHA: (cantilenando e seriamente quasi sillabando) 81!

SARU: Iu a sti cosi nun ci criru… (fa le corna)

LUCIA: Maria Signuri, papà ma chi suonnu stranu!?

NONNO: (si alza e verso Lucia) Sienti, iu arritiru i sordi ra pinsioni e vai o lottu, mi juocu sti nummiri ‘ntà rota ri Bari ca m’ha purtatu sempri furtuna…capaci ca a nostra vita cancia r’accussì a accussì!

SARU: Si macari a mia.. r’accussì a accussì (fa la posa dell’impiccato)…

LUCIA: T’immagini se vinciemu…(come se sognasse) ni putissimu accattari na casa nova…E finalmenti n’innissimu ri ccà, ri sti vicini… ‘ntà na casa ranni ranni!? Aspetta papà, jocati macari i sordi nuostri, aspetta ca i vaiu a pigghiari…. (va dentro casa velocemente a prendere i soldi)

NONNO: E appuoi festeggiassimu: Cin Cin!!!

SAMANTHA: (dietro le spalle di Saru, seriamente, sillabando) 81! (fa la posa dell’impiccato)

SARU: Matri mia, siti comu na jettatura! …(si allontana)

LUCIA: (Rientra in scena da casa con i soldi in mano) Tieni papà, ccà ci sunu macari i nuostri sordi almenu se vinciemu, vinciemu assai!!!

NONNO: Allura, mi ni vaiu a ghiucari sti nummira… Cinchina sicca‘ntà Rota ri Bari! Di corsa come un vero bersagliere… Avanti Savoia! (esce con la bandiera come mantello)

LUCIA: Stai attentu ccu tutti si sordi, mettatilli intra i mutandini!!! (lo segue fuori, rimangono in scena Samantha e Saru)

SAMANTHA: (dietro le spalle di Saru, seriamente, sillabando) 81! (fa la posa dell’impiccato)

SARU: Finitaccilla vi rissi, ca mi faciti ‘mprissioni! …(si allontana)

SAMANTHA: (seguendolo con il maxi peperoncino fino a quando lui entra in casa) 81! (fa la posa dell’impiccato)

SARU: Ancora? Basta, basta, ca ccu tutti sti molecoli mi faciti imprissioni!!! …(esce)

Fine primo atto – Sipario

Secondo atto

(Scena medesima. Ninu seduto ad un tavolinetto, intento a scrivere, ogni tanto si ferma, si alza, pensa, sorride, si risiede e ricomincia a scrivere. Saru lo guarda, canticchia lavorando, poi pensa a cosa ha detto Lucia e smette di cantare)

Atto 2° - scena 1

SARU: (parlando fra sé e sé)… “Aspetta papà, jocati macari i sordi nuostri, almenu se vinciemu, vinciemu assai!”

Mu vogghiu virri stu film! A mia mi pari ca c’iappizzammu macari chisti……ma se ‘n casu mai…se propria a furtuna bindata e sbinturata, s’avissa truppicari caminannu e avissa a carri propria ccà, ravanti a mò casa e avissi vinciri qualchi sordu…u sacciu iu c’avissa fari: Intantu ppi prima cosa Via ri ccà: Casa nova, ma nò ‘ncampagna comu ccà, o paisi, o centru, ‘ntà nu bellu appartamentu ca quannu m’affacciu ro barcuni, ravanti a San Giuvannuzzu, chidu m’ha taliari ‘ntà facci e m’ha diri:”Buongiornu signor dottore e cavaleri commendaturi Sariddu sartu ro Pizzidu! Comu stapi?…E iu cià rispunnu accussì, ri facci a facci “Buongiorno buon uomo, virissi ca iu non sono più “u sartu ri Pizzudu”, ormai sono ricco e vivo di rendita!...(poi rivolgendosi alla statua di San Giovanni della nicchia)….San Giuvannuzzu, iu sta babbiannu nun criru ca v’affinniti ?…stati duocu mutu e nun parrati, ogni tantu ricitilla coccu cosa… parrati (protende l’orecchio)

 (Entra Pippuzzu con la scopa tra le gambe come fosse un cavallo ed una spada di legno in mano, s’accorge di suo padre, gli si avvicina e fa un fischio come se chiamasse gli animali. Saru si spaventa)

PIPPUZZU: Zà,zà,zà!

SARU: (Spaventatissimo) T’avissina manciari i surci ciunchi!

PIPPUZZU: Papà, ma chi parri sulu? Zà,zà,zà!

SARU: Stava parrannu ccu San Giuvanni, ca se n’aiuta iddu!

PIPPUZZU: Ci jochi ccu mia a fari u gladiatori? T’anfilu a spada ‘ntà panza, puoi ta furriu finu a faritilla nesciri ri l’atra banna finu a quannu tu cari ‘nterra e muori riciennu aiutu! aiutu! …

SARU: Pippuzzu, lassimi stari queto sennò ti fazzu jucari iu, a sautari a pirati ‘ntò rarrieri finu a quannu tu rici aiutu! Aiutu!…

PIPPUZZU: E chi juocu è chistu, accussì nunn’è ca m’addiviertu!!!

SARU: Tu no, ma iu sì!

PIPPUZZU: E ..stu juocu…papà u puozzu fari macari iu?

SARU: Fallu cu ccu vuoi, ma nò ccu mia!

PIPPUZZU: Allura, sicuru ca u puozzu fari? (si avvicina a Nino che si alza di scatto facendolo spaventare) Ora vaiu a circari u cumpagnu! (esce, intanto Saru continua a canticchiare)

NINU: Don Saru, chiffà chiedo troppo se cantati in silenzio? Sto lavorando col cervello…

SARU: Ma scusati. Col cervello, nun vi ni putiti iri intra a travagghiari?

NINU: Ma col cervello, io, lavoro piano, in silenziu!

SARU: (Lo guarda e comincia a cantare solo facendo mimica, poi sottovoce) E ora va beni? O è truoppu forti?

TANU: (entra dal fondo, gridando) Permesso? Permesso!….

SARU:Silenziu!!Shhh! E unni siti a fera?

TANU: Vi, e chi succiriu, picchì parrati pianu?

SARU:Shhh! (indicando Nino) Ccà si travagghia col cervello! (confabulano, mentre Nino fa finta di scrivere)

TANU: (indicando Nino) Ma què chistu?

SARU:Chistu è u nuovu vicinu ri casa…è n’attori famusu!…Ma chi vinistru a fari, chi pi casu vuliuvu i pantaluna?

TANU: No, vinni ppi parrari cu Maga Samantha, vostra sogghira…è a casa?

SARU:Ora a vaiu a ciamari… (esce lasciando Tano solo con Nino- Tano si siede)

Atto 2° - scena 2

(Nino si alza e parlando piano si avvicina a Tano dandogli un foglio bianco)…

NINU: Chi ci pari ri sta poesia?

TANU: (guarda e riguarda il foglio bianco) Bella è…ma ha scrissi lei?

NINU: (guardandolo con sguardo furioso) Sissignori!…Chi la legge muore!!!

TANU: (guarda e riguarda il foglio bianco) Menu mali!

NINU: (furioso) Comu menu mali !!!

TANU: Menu mali, picchì iu nun liegghiu nenti!

NINU: (furioso) E comu mai nun legghi nenti, mi voli pigghiari in giru !!!

TANU: No, è ca nun ci scruopu!!

NINU: (più calmo) Ah, menu mali!!! (ritorna a sedersi lasciando Tano sconcertato e spaventato, che cerca di allontanarsi dandogli le spalle)

(Entra in scena Pippuzzo, come prima, arriva di sorpresa dietro Tano e lo fa spaventare)

PIPPUZZU: Zà,zà,zà!

TANU: (Spaventatissimo) Aiutu, Aiutu, ppi piaciri nun m’ammazzassi!

PIPPUZZU: Ma chi vi scantastru? Ah,ah,aha! Zà,zà,zà! (e gli gira intorno dandogli calci e infilzandolo con la spada giocattolo) Zà,zà,zà! (Entrano Saro, Lucia)

LUCIA: Pippuzzu, lassilu stari a don Tanu! Saru, pigghiti o picciriddu! (Saro recupera Pippuzzu e lo porta fuori dandogli qualche schiaffo)

PIPPUZZU: Ma papà, rici ca putìa iucari cu ccu vulia iu!!! (escono, Entra Samantha con la sfera in mano)

SAMANTHA

Petri e cuticci, favi e linticci,

caricaricci, a mia rammi luocci!

4, 28, 31 e 50 – cuntati li peni a Maga Samantha!

13, 20, 60 e 81 – rugnu li nummira comu a nessunu!

5, 38, 21 e 40 – ora m’assittu ca sugnu stanca!

(si siede dietro al tavolino di destra)

NINU: (Rivolto a Samantha) Buongiorno, collega!

TANU: (a Lucia sottovoce) E chiè magu macari iddu?

LUCIA: Ma quali magu, chidu è attori... (Tanu non capisce)

SAMANTHA: 31…15 …e 18!

(Tanu rimane interdetto perché non sa cosa fare)

LUCIA: Don Tanu, 31… s’avvicinassi, 15… s’assittassi e 18… parrassi! (Lucia sta vicino a loro due - Tanu si siede e cominciano a parlare sottovoce, intanto entra Pippuzzu che va direttamente al tavolo di Nino)

PIPPUZZU: Allura, a finiu ri scriviri a poesia?

NINU: (Tragico) Caru Pippuzzu, chista è na poesia tragica… ci su masculi-fimmini e fimmini-masculi, zuoppi ca currunu, muorti ca muorunu!!!

PIPPUZZU: (dopo una brave pausa) Chiè bellu, chiè bellu! Ma cunta? (saltellando)

LUCIA: (Sentendo anche Nino) Bedda matri, ma chi ci cunta o picciriddu?

PIPPUZZU: Mamà, ma picchì ti scanti? Chidu babbìa, chiè ci sunu i masculi-fimmini?

LUCIA: (Spaventata) Ci su, ci su!

PIPPUZZU: Chi ci su zuoppi ca currunu, muorti ca muorunu?

NINU: (a Lucia) Certu … ci su chidi ca prima muorunu ppò scantu e puoi picchì vieninu ammazzati…(ride satanicamente e prende il  coltello che aveva sul tavolino)…. 

PIPPUZZU: E chistu nunn’abbabbia! Chi attori bravu!!! (si rifugia dietro la mamma, che impaurita esce di scena chiamando Saro)

(Nino col coltello in mano e con fare minaccioso si avvicina alle spalle di Tano, la maga vedendolo avvicinare gli ulra con la mano aperta in aria)

SAMANTHA: (con cantilena grave) 5! 5!5! (Tano si spaventa e sta in mezzo ai due)

NINU: (sempre minaccioso e col coltello in mano, con l’altra mano indica) 3!3!3!

SAMANTHA: (con cantilena grave) 5! 5!5!

NINU: 3!3!3!

TANU: (Tano si alza impaurito e scappa via) Chi curtigghiu ri pazzi!!!

Atto 2° - scena 3

ROSA: (Da fuori scena chiama il marito) Ninu, Ninu! (Entra in scena) Ninu, t’ha pigghiari a miricina, chiè tu scurdasti… Ma, chi stati iucannu a paru e sparu? Bravu Ninu e cu vinci! (intanto prende i fogli che stannu sul tavolo e cerca di sistemarli)

NINU: Nun toccare sti fuogghi, staiu scriviennu na poesia tragica!!! (esce)

(Entra Lucia ancora visibilmente impaurita)

LUCIA: Bella storia, Ronna Rosa! Mi fici sautari a virminia!

ROSA: Ma chi vuliti, Signura Lucia, cchè mariti c’iama cummattiri!

LUCIA: Mamà, e unn’è Don Tanu?

SAMANTHA: (con cantilena grave) 12….90! …12….90! (ed esce)

LUCIA: (accompagnandola all’uscita verso casa sua) Comu? Scappau ppò scantu? Ronna Rosa, ghià ca clienti ni vieninu picca, se si ci metti macari so maritu a falli scappari!… Se voli fari l’attori u facissi intra e no ccà quannu ci su agghenti!!!

ROSA: V’addumannu taiccia ri comprensioni, u sapiti… i geni …certi voti…sunu macari pazzi!

LUCIA: Si, ma nunn’è ca pazzi c’iama nesciri niautri?

ROSA: Scusati, ma va puozzu fari na domanda…intima?

LUCIA: Parrati....

ROSA: (Guarda un po’ se qualcuno possa sentirla) Ma, lei comu fa a esseri accussì tranquilla… (Lucia la guarda meravigliata)

LUCIA: Tranquilla? Ma chi sintiti a diri?

ROSA: Mi riferisciu o fattu ca macari vuostru maritu, mischinu è… (Lucia non capisce, intanto Ninu entra con un cappello da donna in testa) Ninuzzu, ti pigghiasti i miricini?

NINU: Si, mi pigghiai e ora mi vaiu a fari na bella caminata ccà vicinu… (esce parlando da solo, atteggiandosi da donna, le due donne lo seguono con lo sguardo)

ROSA: U viriti?

LUCIA: Maronna ro Priculu! E chiè a casa ca i fa addivintari accussì?!?

ROSA: Accussì comu?

LUCIA: Comu comu? Frù frù, Uominosessuali, dermaflorini…comu o signor Robertinu!?!C’ià diri a mò maritu ca dà rintra nun cià mettiri peri!

ROSA: Frù frù? Uominosessuali, ermafroditi?…Ma chi capistru? (Rosa prende i fogli, sono in bianco, e glieli fa vedere ad Lucia) U viriti a chi mi riferisciu… a poesia tragica ca scrissi mò maritu… (da i fogli a Lucia che li guarda e non vede niente)

LUCIA: (Prende i fogli e rimane meravigliata) Ma… sti fuogghi sunnu tutti bianchi! E a tragedia, a poesia?… I muorti ca muorunu? I zuoppi ca currunu?

ROSA: U viriti, aviemu nu destinu comuni…i nuostri mariti sunu…

LUCIA: (Butta i fogli in aria) Ma… chi statu riciennu?! Mà maritu è masculu comu ‘n carricu ri unnici!

ROSA: Sarà masculu, ma è … (fa con la mano il gesto di uno che è pazzo)

LUCIA: Pazzu??? Ma chi vi scierru i siensi?

ROSA: Ma allura picchì ccu mò maritu aieri pigghiava i farfalli?

LUCIA: Ma chidu recitava cu vuostru maritu…ma picchì vuostru maritu nunn’è un attore famoso comu mi rissi ronna ‘Nzina?

ROSA: Maria!….m’ata scusari,… perciò, ronna ‘Nzina …vi rissi ca mò maritu è…

LUCIA: N’attori! N’attori ca vinia ccà ppi sturiari, ppi stari tranquillu…e mò maritu, minciuni, cririennusi macari iddu n’attori mancatu circau r’aiutallu…

ROSA: Macari Ddiu!…Signura Lucia….  Mò maritu… è liegghiu ri cirvieddu…è Pazzu!

LUCIA: (Si riempie di paura) Ma chi stati riciennu? Pazzu!?!…E ora? Nun ci faciti capiri nenti a mò maritu ca sennò ci pigghia ‘n cuorpu, e… sti morti ca muorunu? (Preoccupata) Ronna Rosa, nunn’è ca vostru maritu… a storia a voli realizzari ppiddaveru… ccà, ‘nta stu bagghiu?

ROSA: A diri a virità, ancora ‘un ammazzatu a nuddu….

LUCIA: E chi siti tranquilla! A mia mi mittistru u pipu…Iu, ccà, iaju na famigghia… mi rispiaci ronna Rosa, ma viatri ri ccà vi n’ata ghiri!

ROSA: Comu? Niatri??? Niatri aviemu ‘n contrattu scrittu cccu l’avvucatu ca parra ciaru! Io e mò maritu, putemu stari ccà, p’almenu nautri sett’anni… al meno che…

LUCIA: A meno che???

ROSA: … al meno che…Che nummira ca ni resi a maga, vinciemu na bella carpata ri miliuna e n’accattamu a casa nova…

LUCIA: E allura campa cavaddu ca l’erba crisci! …Ma, ma se a so maritu ci veni ‘ntesta r’ammazzari a tutti, comu a mittiemu?

ROSA: Signura Lucia, ppi mia se vuliti arristari putiti stari,… ma se vi scantati ca curriti pericoli… mi dispiaci (indicando l’uscita del baglio) chista è a porta, acqua ravanti e vientu i rarrieri !

LUCIA: (segnandosi con la croce) Pani, vinu e ova!!! Viri tu chi mi tocca sentiri…

NINU: (Rientra,gridando, sempre col cappello da donna ed in mano un tridente) Rosa, Rosa, unni si?

ROSA: Ccà, ccà sugnu! Chi c’è, chi su sti vuci? E chi fai cu ssu cosa ‘ntè manu?

LUCIA: (Gli parla con un falso sorrisino e con la voce tremula, cercando di non far capire a Ninu che già sa tutto sul suo conto) Unni sta iennu a spagghiari? Assittativi ca siti stancu… (Ninu la guarda male e accarezza le punte del tridente)

Atto 2° - scena 4

(Entra in scena Saro che indossa i pantaloni di Tano che vedendo Nino con il tridente pensa che stia recitando)

SARU: Aà! Sta recitannu attonna!….( prende una scopa e una pentola appesa fuori indossandola come un elmetto) Addifienniti, vile marramao, Cano di magonza, in guardia! (come se facesse scherma, Nino si mette in guardia)

LUCIA: (preoccupata per le sorti del marito e cercando di tirarselo) Saru, ma chi fai, lassa perdiri!

ROSA: Ninu, lassa stari, amuninni a casa… (trascinandosi forzatamente suo marito)

SARU: (alla moglie piano) Stamu recitannu… (a Nino) Combatti!…Marramau… Chi fai, ti cachi?... (Nino e la moglie escono per andare a casa)

LUCIA: (preoccupata per le sorti del marito) Ma chi cummini, lassalu stari in paci ca chidu t’ammazza!!!

SARU: (ride compiaciuto) Ma ri chi ti scanti, stamu recitannu.. chidu e un attore professionista, u viri comu si immedesima…a parti ro pazzu a fici precisa!

LUCIA: Tantu a fici precisa ca c’è piddaveru! (fa il gesto per indicare che è pazzo)

SARU: Ma chi dici, tu ri teatru nun capisci nenti…

LUCIA: (tirandoselo leggermente in disparte) Mu cunfirau sò mugghieri…(fa il gesto per indicare che è pazzo) Viri ca chidu è PAZZU!!! PAZZU MALIGNU!!!

SARU: (Gli incominciano a tremare le gambe) Ma …ma chi mi rici ppi daveru? …Allura … allura

 a risgraziata ri ronna ‘Nzina n’a cumminau!… ni misi o cantu re fuoddi… e ora? Comu hama fari? Hama circari ri falli sloggiari…. 

LUCIA: Ma quali, chiddi janu ‘n contrattu fattu ri l’avvocatu e puonu stari n’atri sett’anni…

SARU: (si accascia sulla sedia) Bedda matri ro Priculu!!!

LUCIA: Saru, Saruzzu, ora ca u sai, stai attentu, ca chissu nunn’è ghiustu, osà chi po’ cumminari… (sta per antrare dentro casa ma) …ma sti causi ca jai ‘ncuoddu ri cu su?

SARU: Sunu ri don Tanu. M’avia misu ppi pruvalli…

LUCIA: Stai attentu, nun ci ruvinari ca appuoi c’iavissita paiari ppi buoni!… Iu mi ni trasu vaiu a virri a mamà ca antura pigghiau nu scantu macari idda (ed esce lasciando solo Saro con la pentola in testa e la scopa in mano)

SARU: Oh, chi bella minciata… u pazzu…ccà?!?…e iu criria ca recitava…

NINU: (Rientra,con fare minaccioso, sempre col cappello da donna ed in mano un tridente) Chi vuliuti antura? In guardia. Difenditi! Vile marrano!!! (furiosamente)

SARU: (sale sullo sgabello impaurito, mani in alto) Calma, calma…iu babbiava…stava recitannu!!!

NINU: (furiosamente e col tridente puntato e girandogli intorno)  Macari iuuuu! Però sta vota nunn’abbabbiuuuuu! Ora t’ammazzuuuu!

SARU: No, ppi carità, ppi pietà! Iu pinsava ca era n’attori ma no un pazzu!!!

NINU: (con enfasi) Pazzu iuuuu! C’è qualcunu ca rici ca sugnu pazzu?!?

SARU: No! Nuddu, nuddu!!! Mi ficiunu i uricci!

NINU: (con enfasi e girandogli intorno) E inveci si! Sugnu marmanicu …assatanatu, assitatu ri sancu! Ora …t’ammazzuuuu e ti sucu u sancu!!!

Suspance…(all’improvviso entra Pippuzzu e il Nonno. Pippuzzo è con la scopa a mò di cavallo e la pistola giocattolo con la quale spara a Ninu, dandogli calci e facendolo scappare in casa, il Nonno con il cappello da bersagliere suona la carica con una trombetta giocattolo – fanno qualche giro attorno a Saro sempre più impaurito e ad occhi chiusi )

PIPPUZZU: (Cantando la carica) Zà,zà, zà zà, zà zà zà za! Arrivano i nostri! Arrivano i nostri! All’attacco! Zorro all’attacco!!! Iihhh! Ihhhi! Zorroooo!(Pippuzzu rientra in casa sempre saltellando)

Atto 2° - scena 5

(Saru resta immobile sullo sgabello, con le gambe strette perché si è fatto addosso, il nonno si accascia stanco su una sedia)

PIPPUZZU: (ridendo) Papà, papà, nannu…u viristru comu si cacau! Amuninni nannu, o faciemu scantari a nanna, amuninni, amuninni!!!Vieni o jucamu! (Pippuzzu, cerca di tirarsi il nonno sempre saltellando, il nonno suona la trombetta con poco fiato)

NONNO: No, lassimi iri a ritirari a jucata o lottu, o joca cca tò nanna! (esce dal fondo)

PIPPUZZU: (entrando in casa) Ih, ih, Comu si cacau, comu si cacau!

SARU: (sullo sgabello, impaurito e da solo in scena) Stavota, ppò scantu mi cacai iu!

(dal fondo, guardingo entra Tano che si avvicina a Saru ancora spaventato, all’improvviso gli tira i pantaloni e lo fa spaventare)

TANU: Don Saru!!!

SARU: (senza girarsi) Matri ro Carminu, cu siti?

TANU: Iu sugnu, Don Saru… Chi succiriu?… (guardandosi in giro) Chié s’innìu u pazzu?

SARU: (sullo sgabello impaurito e parlando piano) Chiè, …ghià si spargiu a vuci?

TANU: (parlando piano) Ri chi?

SARU:Ro pazzu!

TANU: Maria, u pazzu! E ora chi fazzu? (si appende a Saro)

SARU:Asciddu ca m’arrumazzu!

TANU: Chi cacazzu! Ora unn’è u lazzu? (si appende a Saro)

SARU: Chi lazzu???

TANU: U mazzu?

SARU: Quali mazzu???

TANU: U pazzu!!! U pazzu! (si avvinghia a Saro)

SARU:Don Tanu, nun vi ci mittiti macari vui!?!…Chi vuliti, chi vinistru a fari?

TANU: (ancora avvinghiato) …Iu avia vinutu p’arritirarimi i pantaluni… (con le mani tocca i pantaloni di Saro) …ma, ma chisti sunu i mà causi, e chi faciti cché mà causi e ccu sti cosi ‘n cuoddu, ccù stu speci ri cappiedu ‘n testa?

SARU: Avia finutu ri cusiri,  e i stapia pruvannu ppi virri se vinniru buoni, sulu ca…

TANU: Sulu ca?…

SARU: Vinni u picciriddu… e mi rissi “papà …fai a …sfilata ri moda”… e sugnu ccà… (parlando si gira e il sedere di Saro arriva all’altezza del naso di Tano)

TANU: Cca pignata?…

SARU: Cca pignata!

TANU: Cca scupa???…

SARU: E’ ri moda!!!

TANU: Ri moda?…Mah!!! (odora, sniffa) Ma… Don Saru…si senti nu stranu fietu…nun criru s’ammarrau a fugnatura?

SARU: Ca quali fugnatura!…Magari Ddiu!

TANU: (odora, sniffa vicino a Saro) Ma… mentri u fietu veni ri ccà…ma chi po’ essiri?

SARU: (imbarazzato) Viriti,…è…ca mò muggheri…ogghi fici u cavulu viecciu e u sapiti chi ciauru ca fa…quanto vaiu a virri va…(scende dallo sgabello e s’incammina con le gambe strette e a passettini perché si è fatto addosso)

TANU: Ma… c’aviti ca camminati accussì stranu?

SARU: Sarà l’artrosi deformabili! Chi peni ca mi runa!!! (Tano lo segue sempre sniffando)

TANU: Ma chista nun mi pari artrosi… nun mi pari artrosi!!! Fa truoppu fietu! (entrano in casa)

(guardingo entra il nonno dal fondo con le giocate del lotto in mano, ancora visibilmente stanco)

NONNO: Ma comu ha fari ccu stu picciriddu, staricci appriessu é comu fari na carica ri fanteria…e iu ri carichi n’ha fattu, …iaiu i medagli! (mostra l’interno della giacca piena di medaglie) ma chiddu è na cura traunara e ogni tantu mi cunveni marcari visita!…Ora arritirai a jucata lo rottu… speriamo a Ddiu ca fussi a vota bona!!! (si siede e si sventola con il foglio della giocata)

PIPPUZZU: (entrando vestito da Zorro corre e toglie di mano il foglio al nonno che alzandosi lo rincorre) Zorro! Zorro! Ih,ih,ih, ruba e ricchi ppi dallo ai poveri!!!Iaouhhh! (rientra in casa)

NONNO: Attia tu, Zorru, vieni ccà, rammi ssi fuogghi! Stu picciriddu è peggiu ri l’astriachi!

(entra in casa e si scontra con Saro e Tano che stanno uscendo)

SARU: (con una tovaglia per coprire le gambe nude) …Bbi ricu ca chista è l’ultima moda, si ciama Pareo e su puonu mettiri macari i masculi….Istruitevi, aggiornatevi, siti fermo e tirmpi ri Ciccu Peppi!

TANU: E secunnu viautri, mu putissi mettiri macari iu… No, no, miegghiu i causi, i mò causi, ratammilli và ca mi ni vaiu…

SARU:…I causi…no! Nun ve puozzu rari…astura sunu tutti caca….ca… ca candeggina!

 

TANU: A candeggina??? I pantaluna miei? Ma accussì si biadisciunu!

SARU:…Speriamu! Picchì c’era na macchia marrò ca ci sdicìa!

 

TANU: Marrò???

SARU: Si, marrò, marrò! Eranu propria marrò… e ‘n fietu!!! Ma unni b’ata stricatu? (lo fagirare su sé stesso per guardarlo) …Comunqui, don Tanu, canciamu riscussu, comu ci ricia prima, ora ni truvamu ccu ‘n pazzu i catina ‘ntò stessu bagghiu e nun sacciu comu fari ppi…

TANU: Certu ca chista nunn’è na bella situazioni…hata truvari nu stratagemma ppi mannallu, sennò pirditi a paci ‘n famigghia…(odora e sniffa) ma u sapiti ca u fietu s’inniu?!?

SARU: …a mia m’interessa cha si ni va qualcunu iautru… ratimi ‘n cunsigghiu vui… comu facistru a libirarivi ri vostra sogghira?

TANU: Ma comu? Vui aviti a maga ‘n casa e circati cunsigghi a mia?

SARU: Cuntati, cuntati…chi putissi fari?

TANU: Iu, ccu mò sogghira fici accussì…ci fici crirri ca ‘ntà casa c’eranu i fantasmi ca cumparianu ri notti…

SARU: E ida?

TANU: Ma ida all’iniziu nun ci criria…rici “Chisti sunu fissarii, nun c’iana statu mai e ora all’impruvvisu…”

SARU: E allura?

TANU: E allura, ri notti, mi vistia cu nu linzuolu ri supra, trasia ‘ntà so stanza e c’iabballava o cantu ittannu uci… e chistu ppi na para ri notti ri fila…

SARU: E funzionau???

TANU: Funzionau??? Mò sogghira fici i valigi e ora è a so casa…tanta queta ida e tantu quetu iu…

Atto 2° - scena 6

SARU: Ma iu chi puozzu fari? A storia re fantasmi ccù ddu fodi capaci ca nun funziona! Chi putissi strummintari? (pensano come fare, nel frattempo entra in scena Pippuzzu con la scopa e la spada questa volta non corre, ma è seccato)

PIPPUZZU: Uffa! Uffa! Fffff!

SARU: Pippuzzu, vai a jucari e larghi ca stamu parrannu…

PIPPUZZU: Uffa! Uffa! Fffff!

SARU: Chi c’iai, ti stufasti ri iucari e Coi Boi?

PIPPUZZU: Uffa! Papà, chi me cattasti i ssicutafimmini? Almenu passu tiempu…ccà, ‘n campagna sugnu sulu…almenu facissi scantari qualcunu, inveci sempri ccu sta scupa, ccu sta spada…

SARU: Pippuzzu… (lampo di genio) …Pippuzzu! Mi rasti na bella idea, ora iucamu ansiemi e t’amparu comu… Don Tanu, macari lei, m’aiutassi ca ci fazzu virri comu scacciare il nemico…

NONNO: (entrando) Fermi tutti! Ppi scacciare il nemico ci voli na bella carica!

TANU: Si e na bella briscula!

PIPPUZZU: Si, si! Il nemico, forza…forza papà, c’ha fari??? (saltella felice)

TANU: Nun sacciu chi ci stà machiniannu u cirvieddu, ma se voli na manu r’aiutu sugnu ccà! Parrassi…   

SARU: (uscendo) …Viniti ccà ca vi spiegu chi vuogghiu fari… chi geniu!!! Chi cirvieddu…viniti…viniti ccu mia…

PIPPUZZU: Forza papà, c’hama fari??? c’hama fari??? (uscendo saltella felice)

NONNO: A  carrica!

TANU: Si, a briscula!

(Scena vuota, entra dal fondo Robertino con’Nzina e Donato, si guarda in giro e va a bussare alla porta di Nino e Rosa – ‘Nzina guarda Donato con occhi famelici)

ROBERTINU: (con modo effimenato) S’accomodassi, ci fazzu furriari a casa…e accussì lei mi po’ fari u priezzu…virissi chi aria, chi tranquillità…lei stamatina fa un affarone!

DONATO: (preoccupato di restare solo con Robertino) Ma siamo sicuri che in casa c’è qualcuno…sa non vorrei trovarmi in una situazione imbarazzante…

ROBERTINU: (con modo effimenato) Ma chi, si scanta ri mia… ma iu nun muzzicu u sapi?

DONATO: (piano) Ri muzzicari no, ma nun vulissi ca coccu vuranca s’ampiccica ‘ncuoddu…

ROBERTINU: (con modo effimenato, intanto bussa) Comu ricìa, don Donatu?

DONATO: (mentre si guarda in giro) No niente, pensavo che questo è proprio un bel posto salutare…ameno…

ROBERTINU: …Vinissi ccà allura, ca ci fazzu virri u  rarreri …

‘NZINA: (entrando dal fondo) Robertinu, ancora ccu stu rarrieri! Don Donato, venghi ccu mia ca ci fazzu virri il di dietro!

DONATO: Si, si, forse è meglio che me lo fa vedere lei…(si incamminano per il retro della casa)

ROSA: (affacciandosi alla finestra) Què?…Oh, signor Robertino, Ronna ‘Nzina, chi piaciri…e chi circava, chi vulia?

ROBERTINU: (con modo effimenato) Signura Rosa, ci deve perdonari, ma stamatina vinnimu ccù Don Donatu picchì c’iavìuma fari furriari casa… u sapi, iddu è n’appaltaturi e vuliumu fari na permuta cu nu bellu appartamentu o paisi…

ROSA: Appaltatore? Chidu ca fabbrica i casi? Prego, aspittassi ca ci rapu…ma scusassi Don Donatu, nunn’è ca avissi casi libere, u sapi, mi sa ca prima o puoi ri ccà ni n’ama ghiri, aspittassi ca viegnu a rapiri…

ROBERTINU: (allisciandolo) U virissi…capaci ca ogghi ccà, fa due affari d’oro…unu ccu mia (Donato si divincola) e unu ccà signura Rosa…

ROSA: Prego, prego, ma faciti pianu ca mò maritu sta riposando… allura Don Donatu n’aviti casi libere, ca se c’è possibilità…

DONATO: Cara signora, ne possiamo parlare…in un bellissimo palazzo c’è qualcosa che può fare per voi…

ROSA: Ma comu priezzu sarà caru!

ROBERTINU: Sugnu sicuru ca puoi, qualchi carizza na fa  (allisciandolo) Trasiti, trasiti, prego…

‘NZINA: Robertinu, finiscila!…Trasissi, trasissi prego, dietro di me! (mentre Donato sta per entrare Robertino si mette in mezzo ai due - entrano in casa tutti e tre)

Atto 2° - scena 7

(a scena vuota entrano Saru rivestito,Tano, il nonno e Pippuzzu…Saro comunica il piano d’azione ai due)

SARU: (concitato) …Allura…tu Pippuzzu, ammucciti sutta u tavulu ro pazzu e quannu u nannu ti fa u sinnali tu spari, u capisti? Niatri ni mittiemu ccà a ghiucari e carti…

PIPPUZZU: Si, papà, sutta u tavulu, chiè bellu! (saltella felice, si infila sotto il tavolo con la pistola in mano) E qual’è u sinnali?

NONNO: Carricu! Appena ricu Carricu!

TANU: Attonna, ma…scusati, iu c’ha fari, ancora nunn’ha caputu…

SARU: Lei si metti ccù niatri, ri latu e faciemu finta ri jucari e carti…m’arraccumannu ha fari finta ca nun succeri nenti ri stranu…faciti finta ca nun capiti…hata caputu?

TANU: …Ha caputu…ha fari finta ri nun capiri?…iu nun ci capisciu nenti…

SARU: ‘Nsumma hata fari finta ca nun capiti…hata caputu?

TANU: Ha fari finta ri nun capiri?…u capìi!

SARU: Faciti comu fazzu iu, riciti chidu ca ricu iu, va beni?

NONNO: Avanti assittamuni, forza!

TANU: E va beni, sia fatta a vuluntà ri Diu! (si siedono vicino al tavolo di sinistra e incominciano a giocare a carte)

PIPPUZZU: (affaccia la testa da sotto il tavolo) Papà chiè sparu?!

SARU: Silenziu ca ccà è! (Saru gli fa segno di stare coperto e in silenzio, dopo un po’ esce Nino con un coltello in mano si pulisce le unghie)

NINU: (Guardando i due) Bona Siraaaaa!

SARU: (A Tano) Ancora è matina e chidu ghià rici buona sira, u viriti, è pazzu… (poi rivolto a Ninu) Bona siraaa! Siemu ghià a menzannottiiii!

PIPPUZZU: (affaccia la testa da sotto il tavolo e piano) Nannu, chiè sparu?! (Il nonno gli fa segno di stare coperto e in silenzio)

NINU: (Ai tre, minacciosamente) C’ata vistu passari na maccia ri cachì?

SARU: No, hana passatu aulivi, pira ri San Japucu, Cripopa, ma macci ri cachì mancu a parrari… (poi rivolto al nonno) Vui n’ata vistu passari?  (Tano in silenzio fa segno di no)

NONNO:NO, ma picchì?…

NINU: (minaccioso verso Tano) Picchì,se spriemu n’arancia chi nesci? …

TANU: …n’aranciata…

NINU: (minaccioso verso Saro) e se spriemu n’cachì? …Ah,ah,ah, iu vi vulia spremiri comu a du cachì  (risata satanica, poi serio) perciò nunn’hata vistu passari a nuduuuuu?

SARU: No!

NINU: (minaccioso) Nun criru ca m’ammucciati qualchi cosa?

SARU: Niautri? E c’avissima ammucciari… e puoi ri notti, ccu stu scuru…

NINU: (minaccioso) Ri notti…ccò scuru…puonu succerri cosi strani!!! (si aggira fra i due e poi si stacca per mettersi vicino al suo tavolo)

NONNO:Iucati, don Tanu…Carricu!!!…Bi rissi carricu!!!

TANU: (tirando una carta) Nun vi siddiati, ma iu jaiu sulu lisci!

PIPPUZZU: (affaccia la testa da sotto il tavolo e fa segno se può sparare, il nonno gli fa segno di si)

NONNO: (urlando) Carricu, vi rissi Carricu!!!

                           

                                      BOOOM!!! (Nino si spaventa e si avvicina ai tre)

NINU: Hata sintutu, chi succiriu? Chi fù??? (i tre fanno finta di non aver sentito nulla)

SARU: C’aviti ca siti scantatu? Chi vi sta succiriennu?

NINU: Ma comu, a bumma?!? (i tre fanno finta di nulla)

NONNO: Ma quali bumma? Chi statu sciennu pazzu?

NINU: (minaccioso a Tano) Pazzu iu?!?…E lei nun sintìu nenti?

TANU: …Iu nenti sacciu, iu jaiu sulu lisci!

NINU:Ma comu, propria ru secunni fa scoppiau na bumma e viautri….

NONNO:Iucati, don Tanu…n’atru Carricu!!!

TANU: (tirando una carta) Ancora???

NONNO: (urlando) Carricu, vi rissi Carricu!!!

BOOOM!!! (Nino si spaventa e si avvicina ai tre)

NINU:U sintiti, u sintiti?….

SARU: Ma c’avissima sentiri… (a Tano) sintiti qualchi cosa?

TANU: (impaurito) …Iu nun sientu nenti….sugnu sordomutu!

NONNO:Carricu!!! Carricu!!!

                    BOOOM!!! (Nino si spaventa e corre a casa) BOOOM!!!

NINU:Rosa, Rosa!!!…ccà ci sunu i spirdi ca sparanu!!!Rosa, unni si?!? (esce per andare dietro la propria casa)

SARU: (attento a non farsi sentire) Ah,ah,ah! Chi scantu ca pigghiau!

TANU: …Iddu… e iu?… ammanca n’atru taiccia e mi fazzu ‘ncuoddu! (verso il nonno) E puoi viautri…iu avia tutti lisci e mi circauvu sempri carricu! CARRICU!!!

PIPPUZZU: (spara altri due colpi vicino a Tano) BOOOM!!! BOOOM!!! (Tano è spaventatissimo, si alza ed esce dal fondo lamentandosi e camminando come se si fosse fatto addosso)

TANU: …e no! U schierzu è bellu se dura picca…accussì mi faciti morri ccà zafira…iu mi ni vaiu…arrivederci!

SARU: (ridendo) Nun criru c’avissima virri a sprimuta ri cachì?… Pippuzzu buonu, ca u schierzu finiu…

NONNO: (a Tano)  Ma c’aviti ca camminati accussì, chi vi pigghiau a sciatica fitusa??? ( Saro e nonno rimangono a ridere, Pippuzzo lo rincorre)

PIPPUZZU: Ti cacasti, ha? (cantando) Si cacau, si cacau, si cacau!

Atto 2° - scena 8 – (dalla casa di dx escono Robertino, Donato e ‘Nzina. Rosa si affaccia alla finestra, il nonno va dentro casa tirandosi dietro Pippuzzo, uscirà dopo con una radio in mano)

‘NZINA: Arrirriti, arrirriti…ride bene chi ride per ultimo…

SARU: U picciriddu mi cuntau na barzellatta spassusa ah,ah,ah…oh, e quantu siti intra a casa? Chi c’è n’autru inquilinu?

ROBERTINU: (con modo effimenato) No, no e no! Chistu è Don Donatu, l’appaltaturi (allisciandolo) …ci ficimu furriari a casa, u ravanti e u rarrieri…ca accussì, se u Signuri ni runa a razia…

‘NZINA:  ni livamu…ri sti peni! (sospira)

SARU: E chi peni! (sospirando) Piacere iu sugnu “Don Sariddu u sartu ro Pizzidu”… (porge la mano a Donato)

DONATO: (rispondendo) Onorato…

SARU: Ma nun si ciamava Donato? (da la mano a Donato e poi tirandoselo in disparte) … mi ricissi na cosa, lei ca è appaltaturi, chi sapi pi casu ri qualchi bellu appartamentu ca si vinni?

DONATO: Perciò, io faccio questo lavoro e lei mi chiede ah,ah, ma certo…quando vuole sono pronto a soddisfarla…questo è il mio biglietto da visita…(gli dà un bigliettino)

ROBERTINU: (con modo effimenato) U lassassi stari…soddisfacissi prima a mia! (allisciandolo)

‘NZINA: Robertinu, lassa stari, astura pinsamu a iranninni ca è tardu… (si trascina i due ed escono dal fondo)

SARU: (da la mano a Donato) E allura, se i cosi vanu comu ricu iu, ci telefunu e n’ancuntramu…

ROSA: (affacciata alla finestra, a Donato) Se voli u Signuri. ..ci telefunu macari iu…

DONATO: Con piacere…Vi saluto…(si salutano)

ROBERTINU: (a Donato, uscendo) M’arraccumannu …soddisfacissi prima a mia!

‘NZINA: (da fuori scena) Robertinu!!!

(entra in scena Pilippo con una radio in mano)

NONNO: Avanti, viniti ca ora ci sunu l’estrazioni ro lottu!! (esce Samantha, Lucia e Pippuzzo portandosi le sedie prenderanno posto attorno alla radio, ognuno dirà la sua a soggetto)

LUCIA: Avanti assittativi ca ora addumamu a radiu sshhh!… m’arraccumannu e tu papà controlla i nummiri… (accende la radio dalla finestra di fronte si affacciano Rosa e Nino con un foglio in mano)

ROSA :(a Nino ancora spaventato) Controlla, controlla macari tu!

NONNO: Silenziu!… silenziu…(gli altri continuano a parlottare)…At-tenti!!! (tutti si ammutoliscono)

RADIO: Gentili radioascoltatori eccoci ricollegati con l’ufficio del Ministero delle Finanze per completare la lettura delle estrazioni del lotto di oggi:…Ruota di Palermo …

SAMANTHA: (con gli occhi chiusi, mani al cielo) 15…

RADIO: …15!

ROSA e NINO: (affacciati alla finestra) Ccà è, l’aviemu!!

SAMANTHA: (con gli occhi chiusi, mani al cielo) …28

RADIO: …28!

ROSA e NINO: Ccà è, l’aviemu!!

SAMANTHA: (con gli occhi chiusi, mani al cielo) …51

RADIO: …51!

ROSA e NINO: Ccà è, l’aviemu!!

SAMANTHA: (con gli occhi chiusi, mani al cielo) …73

RADIO: …73!

ROSA e NINO: Ccà è, l’aviemu!!

SAMANTHA: (con gli occhi chiusi, mani al cielo) 60…

RADIO: …60!

ROSA e NINO: Ccà è, l’aviemu!!Vinciemmu! Vinciemmu! Siemu Miliardari!!! (chudono la finestra) Siemu miliardari! (si preparano per uscire)…

SARU: (Che ha contato i numeri con le mani) Maga Samantha, cinchina! Ci ‘nzittasti tutti! A iddi si… e vostra famigghia nun ci pinsati?!? (si sentono le urla di Rosa e Nino)

RADIO: …abbiamo trasmesso l’estrazione dei numeri sulla ruota di Palermo, (spazientito) …abbiamo trasmesso l’estrazione dei numeri sulla ruota di Palermo, ora se vi stati muti passeremo all’estrazione sulla ruota di Bari…

NONNO: (a Rosa e Nino) Zittitivi ca ora attocca a niautri,…zittitivi!…At-tenti!!! (tutti sull’attenti mentre escono Ninu e Rosa con le valigie in mano)

ROSA: Cari signori, ora ca siemu ricchi u sapiti chi vi riciemu? Niatri ni trasferiemu o paisi e vi lassamu ccà a fari a muffa! Questo posto nun fa per noi! Scusati ro piaciri ca v’ama ratu! Amuninni Ninuzzu!…Ihhh! Luntanu ri sti vicini!

NINU: …Ihhh! Luntanu ri sti fantasmi!…A casa novaaaaa…. a casa novaaa!!!

ROSA: Forza Ninu ca c’è Don Donatu ca n’aspetta!! (escendo) Ora n’accattamu na casa bellissima o centru ri Rausa, nò ccà, ammienzu e lupi!!! (tutti rimangono di stucco)

RADIO: Ora se v’accquitati, (spazientito) passeremo all’estrazione sulla ruota di Bari…putiemu partiri?

NONNO: Partissi!

RADIO: …putiemu partiri?

TUTTI: Partissi!

RADIO: Ruota di Bari: (velocemente) 27, 61, 85, 73 e 81! Grazie per l’ascolto …a risentirci…

NONNO: Aohhh! Unni vai ccò sceccu! Aspetta comu ricisti? (bussa ripetutamente sulla radio) Comè signor Lei!!! Chiè scappau? (rivolto alla radio) At-tenti!

RADIO: Ripetiamo 27….!

SAMANTHA: (dietro a Saro facendolo spaventare e cantilenando) 27!

LUCIA: 27, i pazzi!

NONNO: Saru, l’aviemu?

FILIPPO: C’è!

RADIO: ….61!

SAMANTHA: (cantilenando) 61!

LUCIA: 61, u bagghiu!

NONNO: Saru, l’aviemu?

SARU: C’è!

RADIO: ….85!

SAMANTHA: (cantilenando) 85!

LUCIA: 85, casa ranni! (con entusiasmo crescente)

NONNO: Saru, l’aviemu?

SARU: C’è!

RADIO: ….73!

SAMANTHA: (cantilenando) 73!

LUCIA: 73, u brindisi…forza ca ci siemu!!!

NONNO: Saru, l’aviemu?

SARU: C’è!

LUCIA: Forza ca ci siemu!!!

RADIO: ….81!

SAMANTHA: (cantilenando e seriamente quasi sillabando facendo la mossa dell’impiccato) 81!

LUCIA: 81, l’impiccatu!!! Aviemu macari chistu?!?

NONNO e SARU: Cinchina, ficimu cinchina!!! (tutti abbracciano la maga esultando)

RADIO: E ora che abbiamo finito di leggere le estrazioni del lotto vi ringraziamo per l’ascolto e vi auguriamo buona giornata…

(tutti continuano ad esultare)

RADIO: Scusate… ho detto…auguriamo buona giornata…chi malarucati!

NONNO: (alla radio) Si, si, bona giornata macari a lei! (spegne la radio)

(tutti ad esultare, a soggetto “siamo ricchi, evviva, ecc.)

(esce Pippuzzu sparando con la pistola per festeggiare, Lucia va a prendere una brocca di vino e dei bicchieri… quando tutto si rasserena)

SARU: Allura, ora ca siemu ricchi, a facciazza ri cu ni voli mali u sapiti chi vi ricu? Brindamu ccò vinu buonu… Ni vinniemu sta casa e ni ni turnamu a Rausa!!!! (tutti esprimono la loro felicità, Pippuzzu saltella sulla scena)…shhh! Anzi u sapiti chi fazzu? Talefunu subito a…comu si ciamava? (prende il bigliettino dalla tasca)  Don Donatu, l’appaltaturi (tutti esultano, lui esce per fare il numero e rientra in scena con la cornetta in mano) Pronto? Parlo con Don Donato l’appaltatore…si iu sono “Don Sariddu u sartu ro Pizzidu”, s’arricorda ri mia?…Si…si.. io talefonavo per impignaricci na casa…si si, na casa ranni ppi tutta a famigghia…no! O centru, ravanti a chiesa ri San Giuvanni….comu? c’iarristau sulu n’appartamentu ranni? …e chi pianu?  Terzo piano? (tutti esultano, lui li zittisce ripetutamente) …comu? ‘ntò pianerottulu ci sunu n’autru ru appartamenti?  E va beni, va beni u stessu…stapi ppi mia. ..appena pigghiu a vincita ci puortu i sordi… no,no, na parola di Don Saru è n’attu… Va beni, va beni…arrivederci…staiu viniennu…arrivederci…(chiude il telefono e rivolgendosi a tutti) Iu curru a Banca arritirari i sordi ra vincita e puoi vaiu all’ufficiu ri Don Donatu ppi mittirici a firma ‘ntò contrattu, prima ca chidu si ni penti,…viatri ancuminciati a priparari i bagagli ca iu tuornu ccà machina ra ciazza…Ihhh! Luntanu ri sti vicini!!! (esce di corsa)

LUCIA: Maria comu sugnu cuntenta! Finalmenti na casa ranni, o centru ro paisi…posso scendere  ‘ntò sbizziali macari cché tappini, puozzu fare a spisa macari ccò teleficu…puozzu iri ‘ntà pilucchera a farimi bella…puozzu iri nei negozi ppi fari sckropping…

PIPPUZZU: E iu m’accattu i ssicutafimmini e stavota i puozzu assicutari ppi daveru!!! (Gira felice)

SAMANTHA: (seriamente, sillabando) 81! (fa la posa dell’impiccato)

LUCIA: Finitaccilla mamà, ca mi faciti ‘mprissioni! Quantu mi ni vaiu a priparari i valigi…(esce)

SAMANTHA: (seguendola) 81!…81!!! (fa la posa dell’impiccato)

NONNO: Caru Pippuzzu, e cu n’avia diri! A ta nanna, ruoppu na vita ca runa nummiri finalmenti resi chiddi ghiusti…e iu u sai chi fazzu? Ora m’addà accattu nu bellu scatulu ri trinciatu forti…

PIPPUZZU: Chié bellu, chié bellu! e iu m’accattu nu bellu cavadduzzu…Hiiiih, hiiih! (nitrisce)

NONNO: … no forse è miegghiu na bella scatula di sicarri …cu campa campa e cu mori mori!

PIPPUZZU: e iu na bella pistola cchè piombini veri…Pahm..pahmm!!

NONNO: …No forsi è miegghiu na bella pipa, fa cciù fiura…

PIPPUZZU: e u vistitu ri Zorru…(cantando) Zorro, Zorro!!! Hiiiih, hiiih! Zac, zac,zac!E i tartarughi Ningia!!! Tha! Tha!tha!…

NONNO: Pippuzzu, truoppi cosi vuoi fari ccu sti sordi… nunn’è ca n’avissima sparari ‘ntà ru jorna… amuninni va, iemu a cunzari i valiggi! (entrano in casa con Pippuzzo che ancora continua a sognare cosa comprare)

Atto 2° - scena 9

Stacchetto musicale a scena vuota

(dal fondo entra Tano che sorregge Saro)

TANO:: Signura Lucia, maga Samantha, Filippu, Pippuzzu, prestu…don Saru si calmassi, si calmassi ca a tutti cosi c’è rimediu…Signura….

(entrano in scena tutti con le valigie in mano che alla vista di Saro gli cadono a terra)

LUCIA: Vi, e chi succiriu, Saru, Saruzzu (lo soccorre) Papà pigghia na segghia, Pippuzzu pigghia taiccia ri acqua, mamà vui svintuliati, facitici pigghiari taiccia ri aria…(lo fanno sedere)

SAMANTHA: (cantilenando e seriamente quasi sillabando, facendo il gesto dell’impiccato) 81!

LUCIA: Mamà nunn’è chistu u mumientu…Saru chi succiriu? Don Tanu chiè u fattu? (Saro cerca di parlare ma è interrotto da Tano)

TANO: Ma chi sacciu, u truvai abbiatu ‘nterra …ca parrava ri ruppa, ri molecoli, rava nummira…

SARU :(con un filo di voce) 80…80…

SAMANTHA: (facendo il gesto dell’impiccato) 81!

LUCIA: Mamà, Saru rissi 80, ma chi vuoi riri , parra!

SAMANTHA: 81!

SARU :(attorniato da tutti, con un filo di voce) Avia statu ni Don Donato, l’appaltaturi e …avieumu fattu l’accordiu….80…

LUCIA: Si, si e allura chi c’entra stu 80!

SARU :(attorniato da tutti, con un filo di voce) Mi fici virri l’appartamentu o centru…bellissimu…a statua ri San Giuvanni si toccava che manu….80!!!

SAMANTHA: (facendo il gesto dell’impiccato) 81!

NONNO: …vulissi capiri stu 80, mah!

SARU :(attorniato da tutti) Trasiemmu ‘nta casa nova, scrissimu chiddu c’aviuma scriviri… firmai…

LUCIA: E allura, avissita essiri cuntentu!…e puoi?…

SARU: Siccomu avia passatu ra banca ppi pigghiari i sordi: 800 miliuna ri vincita…ci resi i primi 300 miliuna…(e piange)

NONNO: …300 miliuna!?! Ratimi i miei prima ca nunn’arresta nenti!

LUCIA: Zittitivi papà, lassatilu parrari…perciò ci rasti ghià 300 miliuna? E quanti ci n’hama dari ancora….

SARU :80…80!!!

SAMANTHA: (facendo il gesto dell’impiccato) 81!

LUCIA: E allura? Chi c’è…qual’è u problema?

SARU :U problema…i ruppi s’ambrugghiarru!!! Ssu malarittu pipu! Appena sciemmu ‘ntò pianerottulu u sapiti a cu ancuntrai?

TUTTI: A cu ancuntrasti???

SARU :Ancuntrai e nuostri bedi vicini ri casa ca vincierru macari iddi e s’avieunu accattatu l’appartamenti o cantu!!!! Unu a destra e unu a sinistra….(affranto si accascia su una sedia, tutti gli stanno attorno)

LUCIA: A mamà havia rittu….

SAMANTHA: (cantilenando) 27!

LUCIA: i pazzi!

SAMANTHA: (cantilenando) 61!

LUCIA: u bagghiu!

SAMANTHA: (cantilenando) 85!

LUCIA: casa ranni!

SAMANTHA: 73! (esce e rientra con una fune con un nodo da impiccato)

LUCIA: u brindisi…

NONNO: …Si, si, brindamu, avanti, viniti ca brindamu!.. (il nonno va ad alzare la bandiera)

SAMANTHA: (cantilenando e seriamente) 81! (appoggia la fune con il nodo dell’impiccato sulla spalla di Saro)

LUCIA: 81, no…ppi piaciri no, Mamà ma chi fai?!?…Malirittu a quannu vinciemmu sti sordi!!! (Saro prende la fune e mestamente esce di scena seguito dalla moglie che lo conforta, da Samantha che ripete i numeri, da Tano e dal nonno)

NONNO: …Ratimi i miei prima ca nunn’arresta nenti!…Ahò! unni vinniti! I sordi, i mò sordi…At-tenti! At-tenti! Ahò, e chi siti surdi, rissi At-tenti!…

PIPPUZZU: (rimasto solo, si guarda intorno e cantando e saltellando) …I tartarughi ningia! I tartarughi ningia! (continua a ripetere fino a chiusura sipario)

Sipario – Fine

Tutela SIAE

L'uso senza permesso da parte di chiunque, in qualunque forma, è assolutamente vietato.

Per eventuali comunicazioni contattare l'autore.

Maurizio Nicastro

e mail: maurizionicastro@tiscalinet.it        

cell: 333 4183893

Materiale di scena:

tavolinetto per il Saro e Maga
tavolinetto per Nino

sgabello

Asta e bandiera italiana

Cappello e divisa da bersagliere

medaglie

Stoffe

Scatolo stoffe

Metro da sarto

Fobici da sarto

Pantaloni di Tano (Colore sgargiante) che dovranno andare stretti a Saro

Pentola da appendere al muro di sin. (deve entrare in testa a Saro)

Scopa da appoggiare al muro di sin.

Statuetta di San Giovanni

Fioriere da balcone per finestra di dx.

Campanello elettrico per porta di dx.

Peperoncino gigante

Sfera di cristallo, Tarocchi, collane e bracciali, turbante per maga

Incenso e varie…

Specchiera da parete (lato sin.)

Gabbia con uccello

Cavalluccio, spada di legno, pistola, maschera di Zorro, cappello da cow-boy per Pippuzzo

Vecchie 50.000 lire in cartamoneta

Specchio portatile e pettine per Robertino

Bastone per Tano

Tridente e cappello da donna per Nino

Fogli bianchi e penna per poesie Nino

Tovaglia per tavolo Nino

Coltellaccio per Nino

Grossa fune con cappio da impiccato

Matita e foglietto carta per tasca Nonno

Piccole cassapanche per sedie di Saro

Foglio con le giocate del lotto

Carte da gioco

Bigliettini da visita per Donato

Radio portatile anni ’60

Brocca di vino e bicchieri

Cornetta del telefono

Valigie varie

Sedie in legno

Grossa corda con nodo dell’impiccato

Costumi di scena:

Saro: Gilet nero, camicia bianca, pantaloni neri, calzini bianchi. Porta al collo sia il metro flessibile che una catenina alla quale è appesa una grossa forbice da sarto.Occhialini sul naso, vari fili appesi.

Lucia

prima scena: Casaccone variopinto stretto in vita da renderlo a minigonna, collane, turbante con piume di pavone (deve sembrare un zingara).

successivamente: Casaccone variopinto fino al polpaccio, collane, turbante senza piume, scialle leggero.

Nonno: Divisa da bersagliere con cappello, medaglie al petto.

‘Nzina: Maglietta appariscente aderente con ampia scollatura, gonna a tubino, calze a rete, scarpe a 1/2 tacco, capelli raccolti a shignon.

Robertino: Canottiera bianca, camicia azzurra, maglioncino sulle spalle (primo atto) giacca sgargiante (secondo atto), jeans. Nei capelli ha una extension per il ciuffo biondo.

Samantha: Casaccone variopinto fino ai piedi, drappeggi, collane, anelli, turbante con diadema (deve sembrare un zingara).

Tanu: Pantaloni scuri strettissimi visibilmente corti, gilet e camicia chiara con colletto alla coreana, bastone.

Pippuzzu: Pantaloni al ginocchio, calzettoni, camice tipo asilo, parrucca per capelli scompigliati. Porterà di volta in volta o mascherina di Zorro o cappello da cow-boy. (con accessori vari: spada, pistola, cavalluccio, ecc.)

Nino: Pantaloni a righe, camicia abbinata, giacca tipo sahariana.

Rosa: Gonna normalissima, maglioncino, una borsetta.

Donato: Vestito spezzato, cravatta.

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 0 volte nell' ultima settimana
  • 0 volte nell' ultimo mese
  • 8 volte nell' arco di un'anno