Madame Catrin

Stampa questo copione

MADAME CATRIN

MADAME CATRIN
(ispirata alla Donna di Samo)

di

Francesco Chianese

PRIMO ATTO

SCENA 1

(normalissimo interno. Sulla scena Caterina, il figliastro Michele, figlio del suo convivente, Angelica e la madre Rosetta.) (Angelica tiene in braccio un bambino)

ROSETTA: (lavora incessantemente a maglia) Matri... matri... matri... Matri bedda aiutici tu...matri....

CATERINA:(lavora a maglia) Ma ci pinzati viautri dui. Comu diciti ca po pigghiari du povirazzu, anzi comu a ponnu pigghiari di dui povirazzi, quannu venunu a sapiri chi divintaru nonni e chi i so rispittivi figghi non erunu mancu ziti.

ANGELICA: Mamma mia.., ... quannu u veni a sapiri me patri u coddu mi sceppa e a sta criautura...matri non ci vogghiu pinzari chiddu chi ci putissi fari

ROSETTA: U coddu non tu sceppa sulu a tia, purru cu mia sa pigghia chi non ti seppi controllari...

MICHELI:(tono da coraggioso) E inveci iddu non ci faci nenti a nuddu... Non vi scuddati chi sta  criatura e purru me figghiu... E cu mia si l'avi a vidiri prima..

CATERINA: Parrò u curaggiusu... Statti mutu baccalaru.. chi purru pi tia sunnu guai, non ti scuddari chi to patri non è menu suscettibili di so patri...

MICHELI:(tono pacato) E comu si no sacciu... E ch'ema farri allura?.. Iddi dui avissaru a ternari da un mumentu all'autru...

ANGELICA: Matri bedda,... tutti i dui cumpari, me patri e to patri parteru così cuntenti pa gita di loru sogni... dopo na vita chi passaru travagghiannu... e ora, chi fannu ritornu... c'ema dari stu dispiaciri...

ROSETTA: Matri bedda... matri bedda... aiutici tu...

CATERINA: Non capì si ti preoccupi chiossà pu dispiaciri chi ci duni a to patri o pi conseguenzi 
(e fa segnale delle botte)

MICHELI: Di tutti i du cosi si preoccupa Angelica, così comu mi preoccupu purru io... Poi u sapiti beni tutti, chi me patri è di sani principi e un fattu i chistu non mu perdonassi mai... anzi cridu chi fora da casa mi ittassi.

CATERINA: Inveci di chiacchierare videmu si putemu truvari na soluzioni. U problema non è sulu Bastianu, zumma to padri, (a Micheli).U problema eni purru Nicola, u patri di Angelica...

ROSETTA: Donna Caterina, non sinni crea me maritu problemi... quannu u veni a sapiri a mmazza e non ci penza chiù...

ANGELICA: Propriu così, si me patri u veni a sapiri chi io mi concessi prima du matrimoniu... a testa mi scippa... e si addirittura sapissi chi non sulu mi concessi ma chi vinni fora na criatura.. matri, matri, matri....

MICHELI: (a Caterina in ginocchio) Pi favuri, pensici tu... purru si non si me matri, io u sacciu chi tu mi vo beni comu mi vuliva beni a me vera matri chi ora non c'è chiù... Quannu me patri ti puttò ta sta casa io ancora picciriddu era e tu non mi facisti mancari nenti mancu l'affettu... Pi favuri penzici tu, escogita qualcosa mi ni levi ta sti brogghi.

CATERINA: A susiti cretinu... videmu chiddu chi si po farri... Ma tu santa pacienza non ci putivi pinzari prima, zumma non putivi fari chiù attenzioni...

MICHELI: E io cercai di fari attenzioni... Ma u sa com'è? c'era a musica, c'era na picchicedda di vinu e c'era Angelica chi era chiu bedda du solutu... Nenti chiù capemmu e u fattu fu cosa naturali...

ANGELICA: Purru io fu presa dall'ambienti e non fui capaci mici resistu...

CATERINA: E ora, a viautri u piaciri e mia u doveri mi vi levu di te brogghi.

ROSETTA: Matri... matri, matri...

ANGELICA: O mamma, ma sulu matri sa diri tu inveci mi cerchi mi mi duni aiutu..

ROSETTA: Io na povira gnuranti sugnu e sti cosi mai i fici e me tempi e così non sacciu chi aiutu te dari... Pi chistu na fimmina esperta ci voli..., come a donna Caterina

CATERINA: Già, io sugnu l'esperta, Io e me tempi sti cosi fici..."Madame Catrin" un nomi chi non si cancella e chi non si scorda. ... e ora divintai esperta. E' assai notoa tutti chiddu chi facia io prima di canusciri a Bastianu, to patri. Eppuru, si namurò u stissu i mia, e senza criarsi scrupoli, mi fici nesciri di da casa e mi puttò cà. E io pi riconoscenza e purru p'amuri, non è vaddatu chiù omu, all'infori di Bastianu...

MICHELI: Chistu u sapemu, cà tutti u sapemu chi ora si na fimmina nammurata e fedele... e u passatu oramai è mottu e seppellitu...

CATERINA: Sulu, chi non manca occasioni mi quacchi dunu u nesci fora da cascia i mottu. Comunqui, ca a cosa chiù importanti i fari ora, eni un matrimoniu di gran primura...

MICHELI: Un matrimoniu? ma cù? fra mia e Angelica?...

ROSETTA: Picchì non ta vo mancu maritari a me figghia dopo chiddu chi ci fascisti?

MICHELI: Cettu chi ma vogghiu maritari, ma non subitu...Prima mi vogghiu godiri a me gioventù

ANGELICA: (arrabbiata) E goditi a gioventù, ma ca testa scippata però, capisti disonesto?

CATERINA: Bonu calmativi, chi Micheli u sapi ch'è megghiu pi tutti si vi maritati subitu...

ANGELICA: E to frattempu però, me patri no veni a sapiri cu matrimonio fu già consumato?

CATERINA: No veni a sapiri picchì non saprà nenti du picciriddu.

ROSETTA: Picchì, chi facemu u mucciamu? E unni è chi l'ema a mucciari?

CATERINA: Non c'è bisognu mi mucciamu u picciriddu... C'ema fari cridiri sulamenti chi è figghiu me e di Bastianu...

MICHELI: Comi si fussi facili... me patri non è fissa finu a stu puntu. E poi non sugghiu daccordo... troppu rossu eni u rischio pi tia.

CATERINA: Ma quali rischio, ci fazzu cridiri a to patri chi non ci dissi nenti du figghiu chi ni nasciu... mi ci fazzu na sorpresa pu ritornu e... chi non ci dissi prima, mancu chi era incinta...mi non ci sconzu a gita chi avia programmatu da tempu cu so cumpari.

MICHELI: No, no, no... non vogghiu mi ti pigghi sta responsabilità

CATERINA: Ti staiu dicennu chi non c'è rischiu. To patri e u papà di Angelica mancunu da casa da setti mesi... u giru du munnu si vosiru fari..., u picciriddu avi un misi chi nasciu, quindi a cunti fatti non ci sunnu problemi.

ANGELICA: E io a me figghiu quannu u vidu, quannu u pozzu teniri te brazza. E u me latti ? Quannu è chi ci l'è dari?

CATERINA: Sempri, e quannu e u casu... cettu chi u latti ci l'ha darri a mucciuni, ma... chista a casa du to zitu ieni e po veniri quannu vo... Poi quannu u matrimoniu è fattu ci dicemu a verità, e dal momento chi tutti i cosi sunnu a postu hanna accettari a realtà.

ROSETTA: Seconnu mia, chista è a megghiu soluzioni, anzi mi parri l'unica possibili...

CATERINA: Signora Rosetta, non è chi vui ci faciti capirmi tutti i cosi, scantulina comu siti.

ROSETTA: No, io ... non sugnu scantulina... bedda matri... aiutimi tu...

ANGELICA: Ci penzu io a me mamma... o restu pinzatici vui, donna Caterina pi favuri...

SCENA 2 

(sulla scena gli stessi personaggi e da fuori campo si sentono voci)

BASTIANU: (fuori campo) Gente di casa, aprite che arrivammo noi i cittadini dello mondo...

ROSETTA: Bedda matri... ca sunnu di ritornu...

CATERINA: Mantinemuni calmi... e tu Angelica metti u figghiu ta carrozzella e passulu da banna... non vogghiu mu vidi subitu...

ANGELICA: Ma...

MICHELI: ... Moviti fa comu ti dissi idda...

BASTIANU:(F.C.) A vari iu... vi deciditi o no... a iapriri

CATERINA: (si affaccia alla finestra) Spittati chi vi apru... Cumpari Nicola chianati purru vui picchi vostra mugghieri e vostra figghia ca sunnu...(ai presenti) vu ripetu attonna: mantinitivi calmi (ed apre)

(entrano Bastianu e Nicola vestiti da turisti con zaino sulle spalle e le valigie in mano)

BASTIANU: (con le braccia aperte) Pipol buona a sdias a tuttie aurevuar.

NICOLA: Ma chi ci pracchiasti...

BASTIANU: E chi ni sacciu cu tutti ddi paisi chi visitammu in setti misi mi bastaddii a lingua...

ANGELICA: (si butta all'abbraccio al padre) Papà, bentornato... sapissi comu mi mancasti... Saluti purru a vui cumpari Bastianu...

ROSETTA: Bedda matri... bedda matri...

NICOLA: Chi un novu tipu di salutu u to, dopo setti misi chi non ni videmu...

MICHELI: No, cumpari Nicola, è emozionata... Antura non facia autru chi dirri: ma quannu arriva me maritu... quannu arriva du beddu da mugghieri...

CATERINA: (che intanto aveva preso gli zaini e valigie al marito e sistemate senza però averle aperte, lasciandone, però una davanti all'uscio)
Veru, cumpari Nicola aviti na mugghieri primurusa e nammurata. Ma ora cuntatimi comu vannò u viaggiu....

BASTIANU: Semu stanchi ma cuntenti...

NICOLA: Non aviumu u tempu mi ni zinghiaumu na lingua, chi subitu aviumu a partiri mi ni zinghiaumu nautra...

BASTIANU: E quanti cosi belli chi vittimu... torri, ciumi, laghi, muntagni, gallerii...

MICHELI: E fimmini boni navia ?

NICOLA: A voghia Michiluzzu....

BASTIANU: Ma a cosa chi mi impressionò maggiormenti fu da torri ranni chi parri un tralicciu dill'ENEL ... Comu si chiama Nicola...

NICOLA: A torre Eiffel chidda chi si trova a Parigi...

BASTIANU: Matri comu mi cunfunnu... e chidda cu coddu stottu unni si trova allura

NICOLA: In Italia bestia, a Milanu si trova...

ANGELICA: Veramenti si trova a Pisa...

NICOLA: E va beni a Pisa o Milanu... sempri in Piemonti si trova...

BASTIANU: Figurativi chi in Spagna vistumu purru ... du sport... comu si chiama Nicola... du sport unni c'è un toru ca suguta un cristianu chi avi na tuvagghia russa e na spada te mani?

MICHELI: Corrida si chiama papà?

BASTIANU: Si, Corrida si chiama... e tu comu u sa? Non mi risulta c'ha stato ta Spagna...

NICOLA: Lassamu peddiri i tori... n'avemu tempu mi ni parramu i chistu...

BASTIANU: Già, ragiuni Nicola avi... M'avia scuddatu di regali. Intra a na valigia c'è na sorpresa pi tutti.

MICHELI: Se è pi chistu... purru niautri avemu na sorpresa pi vui.

ROSETTA: Ai, ai, ai... bedda matri... aiutimi tu...

NICOLA: chi ti pigghiò, Rosetta?

ANGELICA: Nenti, chi è tu scuddasti chi a mamma quannu travagghia ca lana si dici u Rusariu?

ROSETTA: Bedda matri aiutimi tu...

BASTIANU: Forza, chi sugnu curiusu... nisciti fora a vostra sorpresa chi poi videmu a me. E dopu stabiliremu quali è a chiu rossa...

NICOLA: Ma quali sorpresa,... prima di ogni cosa, dopu setti misi chi mancamu da casa, sunnu i nuvità chi avemu a canusciri.

BASTIANU: Già, chi nuvità ci sunnu to paisi?

MICHELI: To paisi, nessuna novità, è tuttu vecchiu..., ta sta casa...(guardando Caterina) na nuvità ci fussi...

BASTIANO : (rivolto a Caterina con tono alto) Chi geniri di novità, Caterina !!!

ROSETTA: Matri, matri, matri... ora ci scappa u mottu...

CATERINA: Nenti di importante... si tratta di dda sorpresa chi parraumu prima .... Ma penzu chi sia megghiu mi ta fazzu a vidiri ( esce un attimu e rientra con il carrozzino, prende in braccio il bimbo...) Chista, o megghiu chistu è a sorpresa...

BASTIANU: (sorpreso) E stu cosu cu sarissi???

CATERINA: Stu cosu... è .... to figghiu...

ROSETTA: (più forte) matri... matri.... matri...

BASTIANU: (si lascia cadere su una sedia) Me... me... me... figghiu??? Capì bonu, dicisti me figghiu?

CATERINA: Propriu così, non ti dissi nenti mi non ti rovinava a gita... così ti mucciai chi era incinta prima mi pattii e non ti dissi nenti quannu nasciu...

NICOLA: Auguri Bastianu... ci penzi divintasti papà pa secunna vota e pi giunta ta vecchiaia...

BASTIANU: Caterina, mu fa teniri na picca a mia u picciriddu? (glielo passa e lo coccola un pò) A proposito u nomi di me patri avi a pigghiari. Sabbaturi sava a chiamari...

MICHELI: Veramenti io avia pinzatu di chiamarlu Bastianu...

BASTIANU: E chi c'entra,... Bastianu ci sugnu già io...

ANGELICA: cumpari Bastianu... comu l'americani chi chiamunu i figghi comu i patri giungenduci Junior. Zumma Bastianu Junior.

BASTIANU: Mi piaci l'idea... Bastianu Junior... picchì no...

CATERINA: Allura ti piaciu a sorpresa?

BASTIANU: E comu? Tantu chi non c'è bisognu di apriri i me valigi... Chista è a sorpresa chiù rossa…

CATERINA: e non fineru ca i sorpresi... Ci ne nautra e chista e pi tutti e dui.

NICOLA: Chi mi nasciu un figghiu magara a mia?

ROSETTA: No.... no... io no.... io nenti fici… Angelica, Angelica... bedda matri, bedda matri...

ANGELICA: A mamma voli chi tu dicu io...

MICHELI: E inveci è chiù giustu mi vu cuntu io...

NICOLA: E u cuntassi cu voli... ma cuntatulu....

MICHELI: Ci vulia diri... caru cumpari... chi io... (a Caterina) Cunticillu tu ch'è megghiu

CATERINA: Zumma, Micheli e Angelica si vonnu beni... e si ci dati a vostra benedizioni, si vonnu  farri ziti...

BASTIANU: E tuttu chistu ta setti misi chi mancammu... Sicuru chi non c'è autru?

MICHELI: Papà... io a vogghiu beni a Angelica e ma vogghiu maritari, e pì subitu...

NICOLA: Non ti parri di curriri, Angelica ancora na picciridda illibata ieni...

ANGELICA: Ma papà, ormai na signurina sugnu... e purru io mu vogghiu maritari subitu...

BASTIANU: Sti giovani di oggi tutti cosi di gran primura anna a farri? Non capì picchì tanta fretta.... Vabbè va... si vonnu beni,.. e poi oggi sugnu tantu cuntentu pi Bastaineddu Junior...chi non pozzu diri no. Io a me benedizioni ci… dugnu...

NICOLA: purru io... sugnu daccordu, ma non capiciu picchì pi subitu...

MICHELI: no subutu, subutu... U tempu mi nescimu i carti.

NICOLA: E sia... Però... viniti a stari cun mia...

ANGELICA: Evviva, grazie papà, grazie don Bastianu (ed abbraccia Michele)

NICOLA: Ou, ancora sulu ziti siti e quindi mantiniti i distanzi.

MICHELI: Non aiu paroli mi vi ringraziu (a Nicola)

NICOLA: E tu non mi ringraziari... (alla moglie) Susiti chi aiu na stanchizza... namunninni a casa...mi fazzu un beddu bagnu e poi di cursa to lettu...

ROSETTA: (si alza) Prima, però mancia qualchi cosa.

NICOLA: (ad Angelica) E tu chi fa, resti ancora ca ?

ANGELICA: No papà, vegghiu cu viautri...

NICOLA: Salutamu cari cumpari, ni videmu prestu... e a propositu... Bastianu auguri ancora pi to figghiu...

(ed escono... Michele li accompagna alla porta)

SCENA 3

BASTIANU: (sempre col bimbo in braccio) Purru io aiu na stanchizza chi non ci vidu chiù di l'occhi...

(proprio in quel momento entra in casa Rita, la figlia di Caterina e figliastra di Bastianu)

RITA: Chi si rivede... Don Bastianu Gullitta, convivente della qui presente Caterina Scopetta, nonchè mia madre... in ritorno dal suo lungo viaggio intorno al mondo... Chi mi puttasti di bonu?

BASTIANU: Na forbicia, mi ti tagghi da lingua acida chi ha ta bucca....

CATERINA: Cuminciamu? Avi setti misi chi non vi viditi e mancu vi sintiti... e inveci mi vi brazzati vi pittiguliati...

BASTIANU: Preferisciu, mi mi brazzu cu na vipira vilinusa chi cu sta... individua...

RITA: E chi ci avia fattu casu io..., Micheli, vadda chi beddu quadro... to padri cu bambineddu in coddu...

MICHELI: U bambineddu... ora parramu u presepi...

RITA: Io vulia sulu diri chi bonu staci to patri cu to figghiu te so brazza...

CATERINA: (Le da uno spintone) Cu so figghiu vulii diri... Picchì, u picciriddu è figghiu di Don Bastianu...

RITA: (non capendo) Ah... siiiii... allura fu iddu cu Angelica...

(Michele si mette vistosamente le mani nei capelli)

BASTIANU: Ma si po sapiri chi stati cucchiannu matri e figghia...

CATERINA: Rita non è ancora misa al corrente dill'ultimi novità

RITA: Picchì chi nuvità ci sunnu ?

CATERINA: (ad alta tonalità e scandendo le parole) I nuvitàsunnu... chi io ciù dissi già... chi sta criatura... chi nasciu un misi fa... è figghia sò e purru a me...zumma ciù dissi chi u picciriddu è to frati... capisti to frati...

BASTIANU: (con tono alto e scandendo le parole) ... ma non mu dicisti... chi to figghia Rita... avia divintatu sudda

RITA: (allo stesso modo) Ma... io non ... divintai sudda...

MICHELI: (allo stesso modo) E io staiu...divintannu pacciu...

BASTIANU: E allura si non è sudda, picchì ci gridi a du modu...

CATERINA: (a Rita) Capisti ???

RITA: A si... capì... (si avvicina al piccolo e lo prende in braccio) Me frati... ma quantu si beddu... , Micheli... vadda quantu è beddu, veni ca, viciniti chi purru to frati ieni... e quantu t'assumigghia... pari chi eni figghiu to...

(Michele le da una gomitata)

RITA: E a propositu... Angelica unni è...

MICHELI: Pi fattazzi so...

CATERINA: Angelica e Micheli si ficiru ziti ufficialmente propriu un mumentu fa.

RITA: Ah si... sugnu cuntenta... (stringe la mano a Michele) Sentite condoglianze Micheli...

BASTIANU: ( a Rita) I condoglianzi... ci l'avissi fattu io, si s'avissi fattu zitu cun tia...

RITA: E inveci si fici zita cu da santa figghiola... Angelica di nomi e di fattu...

BASTIANU: Propriu così, bonu dicisti... na santa è Angelica.

RITA: (a Micheli) sciglisti bonu... caro fratellastro... per la felicità… di tuo padre...

CATERINA: O Rita... mi parri chi pò bastari.

BASTIANU: Io mi vaiu a ripusari... Non cià fazzu chiù a stari cà a sentiri i fissarii di to figghia...

CATERINA: Aspetta Bastianu, prima mi ti cucchi vogghiu chi manci quacchi cosa... Ti fazzu du beddi ova fritti cu tanta cipudda... Propriu comu piaci a tia...

BASTIANU: Ova e cipudda, dicisti?

CATERINA: Propriu così.

BASTIANU: E a sottiletta i supra... ci… metti purru?

CATERINA: Si ti fa piaciri...

BASTIANU: E comu!!!!....- Avi setti misi chi non manciu comu Diu cummanna...

CATERINA: E allura passamu da banna ta cucina ... ti fazzu saggiari purru un vinu russu... chi è a fini du munnu.

BASTIANU: A cu spittamu allura, fozza Caterina, passamu ta cucina...

RITA: Non vi preoccupati pu picciriddu... ci sugnu ca iò cu tegnu a bada...

MICHELI: E purru iò... non vi preoccupati e ... buon appetitu

(Caterina e Bastianu escono dalla porta interna)

SCENA 4 

(i due presenti rimangono un attimo in silenzio)

RITA: E così sta criatura divintò figghiu di to patri e di me matri...

MICHELE: Ma sulu pi picca, dopo chi mi maritu torna a essiri me figghiu .

RITA: To frattempu però è figghiu di me matri... zumma me frati. (cambiando il tono) Ma ti rendi cuntu di chiddu chi rischia me mamma a stari a stu giocu?

MICHELE: Veramenti l'idea fu a sò... io non vulia... ma idda insistiu... e così...

RITA: ... e così .... Bà lassamu peddiri, ormai semu to ballu e non ni resta chi ballari.

(nel frattempo entra in scena Bastiano per prendere una valigia che Caterina aveva lasciato vicino l'uscio, i due non si accorgono della sua presenza e continuano a parlare, Bastiano, ascolta senza farsi notare, nascondendosi)

MICHELI: (guarda il piccino teneramente) Ma quant'è beddu...

RITA: E cettu,... è beddu comu a so patri.

MICHELI: Ma mu lassi pigghiari na picchicedda in coddu magara a mia (e glielo prende dalle braccia)

RITA: Bonu, bonu... non mu vogghiu manciari a to figghiu...

MICHELI: Muta, statti muta... Chi vò mu senti me papà chi stu piccireddu è me figghiu.

RITA: Chistu no. Si to patri u vinissi a sapiri... Matrizza bedda, cu du carattiri chi avi... Non ci vogghiu pinzari a chiddu chi cumminassi.

MICHELI: E allura statti muta e va mi ti cucchi.

RITA: Cettu, chi mi vaiu a cuccari, pi mia taddu si fici. E poi, è megghiu si ti lassu sulu... chi to pinzeri.... Buonanotti Michilizzu... e Sta a cura mi u picciriddu non ti cadi pin terra. Ancora non sini abituati a fari u patri.

(ed esce)

MICHELI: (solo con il bimbo in braccio) Ma quantu è beddu. E' così piccittu da fari tenerezza... Sulu ora chi sugnu patri pozzu capiri quantu beni si pò vuliri a un figghiu, è na cosa troppu ranni da putiri descriviri... troppu ranni... ( così dicendo esce di scena)

SCENA 5

(sulla scena Bastiano che esce allo scoperto. E' solo)

BASTIANO: ...E' così... u picciriddu non è me figghiu, ma me niputi... e cioè u figghiu di me figghiu. (sarcastico) Giuitta, sulu dopu chi mi fici curnutu capiu quantu un patri voli beni a so figghiu. Sulu ora u capiu. Prima no. (arrabbiato) Prima era troppu pigghiatu mi si facia a me conviventi sutta u me nasu... prima non ci ni viniunu scrupuli. Cretinu, sugnu cretinu...(ironico) "Io dicissi di chiamarlo Bastianu, comu all'americani"... Almenu in chistu u rispettu l'eppuru. Ci desuru u me nomi. Ma chi vulia spirari di na fimmina comu a Catarina.. Madame Catrin, si facia chiamare... Bedda, prosperosa e cu na faccitta chi facia purru tenerezza. E fu sta tenerezza chi mi fici peddiri a testa... e chi ma fici puttari intra. Bellu affari chi fici. E pinzari chi ora parria na fimmina rigittata. Sugnu sicuru chi fu idda a scuncicari a me figghiu. Sicuramenti avia voglia di carni frisca. Micheli, purru cu tantu affettu chi avi pi mia... u sangu non è acqua, c'eppa a bugghiri e a frittata fu fatta. Che fari ora, che fari?... Se esplodo ci rumpu u matrimoniu a du disgraziatu, chi dopu tuttu è me figghiu, e Angelica è na brava figghiola e si vinissi a sapiri chi è curnuta prima du tempu, l'occhi ci scippassi a Micheli... e allura me teniri i corna? Ma a idda, a Madame Catrin, fora a iettu, di sta casa ava a spariri, e cu idda da cosa fitusa i so figghia.

(entra in scena Caterina)

CATERINA: Ca sini? Pinzava chi t'avii dummintatu. Tuttu stu tempu ci voli a pigghiari na valigia? Da parti l'ova ca cipulla si stannu rifriddannu.

BASTIANU: E ch'importa, tantu io fami non aiu. E poi l'ova ca cipudda.... non mi piaciunu chiù.

CATERINA: Comu non ti piaciunu! Ma si ha stato sempri u to piattu preferito???

BASTIANU: Ha stato... bonu dicisti, ha statu. Ora i cosi canciaru. E poi non aiu chiù fami.... Sognu Abbottato abbastanza

CATERINA: Ma si finu a un mumentu fa mi dicivi chi avi na vita chi non manci comu Diu Cumanna…

BASTIANU: (alzando la voce) Ma picchì unni è scrittu... unni è chi liggisti chi u Signuri cumanna ova ca cipulla. Ta quali libru...

CATERINA: E bonu calmiti. Almenu putissi sapiri u motivu di stu agitamentu improvvisu? Si sulu tri minuti fa eri chiù cuntenti di na pasqua.

BASTIANU: Tri minuti fa era cuntentu picchì ancora non sapia chi...

CATERINA: Chi non sapivi, Bastianu.

BASTIANU: Chi tu e me figghiu... u me sangu... mi facistu 20 kilomitri di corna... E pi non sbagghiari mi vuliu fari cridiri chi u fruttu da vostra colpa, e cioè u picciriddu, era me figghiu...

CATERINA: Ma... ma ... chi sta dicennu Bastianu...

BASTIANU: Muta, ca sinti tutti i cosi. Antura quannu passà pi pigghiari a valigia. Sintì a Micheli chi discutiva cu Rita

CATERINA: Ma Bastianu...

BASTIANU: Ti dissi muta. Non parrari chiù. Ha fari sulu na cosa. Muta, muta fa a valigia, pi tia e pi da caiorda di to figghia... e in silenzio aviti a spariri di sta casa. Tutti i dui, e di gran cursa.

CATERINA: E cu Micheli... chi fa.

BASTIANU: Chisti su cavuli me. Lassu chi si marita e chi si porta il frutto della vostra vergogna. E guai a tia si ni fa parola cu quacchi dunu.

CATERINA: Non ti preoccupari... Mi ni vaiu... e cu mia portu purru a me figghia. Ma prima di lassari pi sempri sta casa, na cosa ti l'è finalmente diri.

BASTIANU: E sia... dilla. Ma moviti chi si fici tardu.

CATERINA: Io ta sta casa, anni fa... ci vinni pi comodità...picchì non vulia chiù fari a 
malafimmina... ma purru picchì mi piacivi e m'avia namuratu.(pausa) Ma c'è un motivo ben chiù ranni chi mi spinciu a veniri cun tia.

BASTIANU: E ti parri chi sugnu cretinu? Cettu chi c'era nautru motivo: Ci vulivi dari un patri a to figghia.

CATERINA: Giustu. Ma non un patri qualsiasi. Ci vulia dari u so veru patri. (pausa)

BASTIANU: E... cu chistu chi vo dirri, Caterina.

CATERINA: .... chi tu sini u veru patri di Rita.

BASTIANU: (pausa) A cammina…. A putivi diri una chiù rossa… E sintemu cà…. E si veramenti Rita eni me figghia, picchì mu sta dicennu sulu ora e non prima?

CATERINA: Picchì? Picchi? Picchi, tu m’avissi cridutu si l’avissi dittu prima o pinsavi a chi fussi nu stratagemma…

BASTIANU: …. Mi ti ziccava intra…

CATERINA: … propriu così… pi chistu non ti dissi nenti, e non ti dissi nenti purru picchì vuliva chi tu mi pigghiavi cun tia picchì mi vulivi beni e non picchì t’ avissi sintutu obbligatu… Pi chistu non ti dissi nenti (si siede piangendo)

BATIANU: Pi chistu, pi chiddu… no, non ti cridu (pausa) Brava, complimenti. Non bastò chiù un figghiu sulu... puru na figghia fimmina mi ni voli attibuiri...



FINE PRIMO ATTO


SECONDO ATTO
SCENA 1 

(Lo scenario è uguale al primo atto. E' mattina. Sulla scena la sola Rita, vicino a lei delle valigie chiuse)

RITA: (un pò agitata) Ma quann'è chi arriva... Propriu ora avia succediri tuttu stu casinu... proprio ora chi Salvatore s'avia decidutu a....

(si sente un lieve bussare alla porta)

RITA: iddu è... finalmente arrivò (va ad aprire ed entra Salvatore)

SALVATORE: (le da un bacio sulla guancia) Scusimi di stu ritardu... ma ......

RITA:. Non importa Salvatore, l'importante è chi ora si cà...

SALVATORE: E allura fozza, non aspittamu chiù... pattemu, fuiemunnini...
(e prende le valigie in mano)

RITA: ...Aspetta Salvatore... Non curriri... posa sti valigi... chi te parrari.

SALVATORE: (posa le valigie) Chi è ti ni pintisti già? E quannu... prima o dopo chi priparasti sti valigi...

RITA: No... non mi ni pintì... e poi sti valigi non sunnu i me.

SALVATORE: Non sunnu i to??? e di cu sunnu allura??

RITA: I me e... non i me...

SALVATORE: Non staiu capennu bonu... Sunnu i to? Sì o no?

RITA: Sì... ci sunnu i me e purru chiddi i me matri...

SALVATORE: (un attimo di pausa) Vadda che bella... vabbè chi i tempi canciaru... vabbè chi semu ta l’anni 60, ma non mi pari chi oggi si usa a fuitina a tri... e pi giunta cu na sorgira...

RITA: Ma quali fuitina a tri... Allura nenti capisti. E poi me mamma non sapi mancu chi sugnu zita, figurati chi minni vogghiu fuiri.

SALVATORE: E allura ha ragiuni tu...nenti capì... e perciò, spiegati megghiu...

RITA: U fattu è, caru Salvatore, chi a ieri succidiu un casinu enormi. Si ricugghiu u conviventi di me matri e così vinni a sapiri chi eppi un figghiu chi però non è so figghiu picchi è figghiu di so figghiu, e allura sa pigghiò cu me matri chi ci dissi chi du figghiu non è so figghiu però ci sugnu io chi sugnu figghia sò... Sta capennu Salvatore???

SALVATORE: (facendo cenno con le mani) eccomu!!!!

RITA: Quindi iddu si incazzò... e ittò fora da casa a me matri eppuru a mia picchì non cridiu chi iò sugnu so figghia

SALVATORE: Chi dicisti? Di cu si figghia tu?

RITA: Di don Bastianu, u conviventi i me matri... allura nenti capisti... Aspetta chi tu spiego nautra vota...

SALVATORE: No, lassa stari chi aiu già a testa confusa abbastanza. (pausa) quindi tu si figghia di Don Bastianu..

RITA: Sì... e finu a ieri notti... mancu iò sapia nenti... Capisti ora picchì ci sunnu du valigi? Io e me matri nema annari di sta casa... Ni trasfiremu pi na picca e tempu in un albergo e poi si  vedrà ….

SALVATORE: E niautri, quannu ni videmu ancora... quannu ni fuiemu....

RITA: C'è tempo... Per u mumentu non mi pari u casu di lassari sula a me mamma. Facemu calmari na picca sti acqui e poi videmu...

SALVATORE: No, no, iò oramai m’avia fissatu…. E senza i tia non reggiu… Ci parru iò a to patri e ci dico chi ti vogghiu pi zita… 

RITA: Tu pacciu sini…. Non t’azzardari

SALVATORE: No? E allura chi è che fari nell’attesa chi sti acqui si calmunu?

RITA: Nenti e intantu cumincia mi ti ni va... Unnè avissi a scinniri me matri e non vurria mi ti cuntrassi puru cu da bedda roba di me... chiamamulu patri...

(suona il campanello)

RITA: Mamma mia e cu pò essiri a sta ura... Sta fermu cà, chi mi dunu.


SCENA 2

(apre ed entra Nicola)

NICOLA: Ciao bedda (guarda il giovane) disturbo forse...

RITA: (imbarazzata) No, non disturba... stava cumpagnannu u... lattaru chi puttò u pani, a porta...Unnè scinni quacchidunu... u spittassi lei... arrivederci... (e si trascina fuori Salvatore)

SCENA 3

(dalla porta interna entra quasi contemporaneamente all'uscita dei due giovani, Caterina)

CATERINA: Allura bonu avia sintutu... Avia dubbi si avia sunatu campanellu.

NICOLA: Cettu, io u sunà e Rita mi apriu...

CATERINA: Ah Rita... e chi fici nisciu?...

NICOLA: E chissacciu.. annò a cumpagnari o lattaru chi ci puttò u pani... o almenu chistu capì iò...

CATERINA: Non ci badari Nicola... semu tutti stressati

NICOLA: E picchì ? avissimu a ghiessiri cuntenti e siti stressati?

CATERINA: Tu parri così picchì non sà a novità...

NICOLA: Picchì ci sunnu novità?

CATERINA: Purtroppu sì... Bastianu mi desi u fogghiu di via. E cu mia ava lassari sta casa purru me figghia...

NICOLA: Ma chi sta dicennu?

CATERINA: A verità... Non ci tunnaru i cunta di misi ed è convintu chi u picciriddu chi nasciu ora... non è figghiu so.

NICOLA: No?? di cu iè allura???

CATERINA: Comu di cu iè... u sò.. ma... non ci voli cridiri

NICOLA: (dolcemente) A mia mu pò diri... u sà chi tu... a mia sempri m’à piaciutu (si avvicina) e si mi dici a verità e…. si sini na picchicedda gentili, comu di famosi tempi... io ti pozzu aiutari

CATERINA: Già... propriu coì... comu di famosi tempi. Ma si duna u casu chi ddi tempi fineru e io non mi chiamu chiù madame Catrin... e da quannu staiu cu Bastianu, non canusciu autri masculi all'infuori di iddu...

NICOLA: Bonu, bonu, non t'agitari... io vulia sulu schizzari

(a questo punto si sentono delle voci da fuori campo)

SCENA 4

ANGELICA (Fuori Campo -agitata-): Ti dissi chi ora ci cuntu ogni cosa

ROSETTA: (FC) Paccia sini... ta stari muta...

(ed entrano dalla porta esterna Rita, Angelica e Rosetta)

NICOLA: Chi è sta caciara... e chi è ca cuntari tu...

RITA: Ah, lei ancora ca ieni...

NICOLA: Ancora ca sugnu...

ROSETTA: E chi ci fa ca tu

NICOLA: Io vinni mi ci fazzu visita e me compari, e vui picchì vinistu.

ROSETTA: Purru nui, visita di cortesia...

ANGELICA: Basta... io ci cuntu tuttu...

ROSETTA: Bedda matri... motti semu...

NICOLA: Zumma chi è chi m’à cuntari....

ANGELICA: Chi io sugnu...

CATERINA: (intervenendo)... A zita di Micheli.

NICOLA: E mi pigghiastu pi cretinu... propriu a ieri sira vi zitastu...

RITA: E va beni... basta... non ni pozzu chiù... a dicu iò a verità...

CATERINA: Chi sta dicennu, Rita?

RITA: Lassimi sfugari mamma....

ROSETTA: E... chi centri tu...

NICOLA: Già… tu chi centri...

RITA: E propriu io sugnu chidda chi centra... Basta non ni pozzu chiù... Ora vi cuntu ogni cosa: Io sugnu zita ammucciuni... cu du figghiolu chi lei (a Nicola) vitti ca stamatina

NICOLA: Ah sì... u lattaru chi potta u pani

RITA: E propriu stamatina naviumu a fuiri

CATERINA: Chi è chi aviva a fari tu?

RITA: Minni avia a fuiri cu me zitu... Ta sta casa cu da specie di individuo chi pigghiasti pi conviventi non ci vulia chiù stari

ROSETTA: Bedda matri chi virgogni...

CATERINA: Propriu vui di virgogni non putiti parrari

ROSETTA: (impaurita) Bedda matri, bedda matri, bedda matri...

NICOLA: Ricominciasti cu Rusariu? E poi non capisciu chi centra me figghia cu sta storia, Rita.

RITA: Bè... centra e non centra... idda sapia da me tresca e mi fici da complici...

ANGELICA: Chistu fici io? Ah sì... ma picchì allura non tinni fuisti?

NICOLA: Già picchì si tuttu era prontu...

RITA: Picchì a ieri notti vinni a sapiri chi don Bastianu...

NICOLA: Vi ittò fora da casa...

RITA: Sì... e magara chi è me patri...

( i presenti tranne Caterina restano sbigottiti)

NICOLA: To patri... Bastianu è to patri?...

CATERINA: Sì è so patri, ma non ci cridi...

NICOLA: Ou ma chistu non cridi a nenti... nè chi u picciriddu è so figghiu, ne chi sta figghiola è so figghia... Bhè veramenti purru a mia mi vinissi difficili cridiri chi all'improvvisu divintai patri di du figghi e pi giunta a chiù ranni, già cu denti du giudiziu...

SCENA 5

(entra in scena dalla porta interna Bastiano)

BASTIANO: E mancu io cridu a tutti sti brogghi... quindi convivente e prole sciò dalla mia casa e pì subito...

RITA: Ragiuni iddu avi mamma... Chistu non po essiri me patri... troppu serpenti ieni pi essiri sangu du me sangu...

BASTIANO: A mia mi dici serpenti... sanguisuga tu e da caiorda di to matri chi avi na vita chi mi suga u sangu... ma ora basta... sciò... di ca aviti a scumpariri... Tu e Madame Catrin...

ANGELICA: Non è giusto... Idda di sta casa non si nava annari picchì non navi cuppa, idda è na santa... picchì...

ROSETTA: (la interrompe)...vi vuliti beni... Bastianu... iddi dui per ora venunu a stari a me casa...Poi quannu a tia si apri u sentimentu ... veni e ti pigghi...

BASTIANO: Io apertu l'aiu u sentimentu....

(escono tutti tranne Bastiano e Nicola)

NICOLA: Io penzu chi tu sta esagerannu... arrivi troppu prestu e to conclusioni. E poi dimmi na cosa, picchì dici chi u picciriddu non è figghiu to, ha qualche sospetto?

BASTIANO: Io sospetti non naiu, io aiu certezzi

SCENA 6

(entra dalla porta interna Michele)

MICHELE: Buon giorno, cumpari Nicola

NICOLA: Buon giorno Micheli

BASTIANO: Si risvigghiò u giovanotto.

MICHELI: Già, comu si fussi facili dommiri cu tuttu stu baccanu chi faciti... A propositu ma l'autri unni sunnu?

NICOLA: Si ni passaru a me casa....

BASTIANO: Si, sì, i fici trasferiri io. E pi sempri.

MICHELI: Si po sapi chi sta succidennu?

BASTIANO: Non sta succiddennu nenti, chiddu c'avia succediti succidiu...

NICOLA: To patri piddiu a testa... non cridi chi u picciriddu e purru Rita sunnu figghi so

MICHELI: Comu? Rita è figghia to? quindi me soru?

BASTIANU: A vidi, mancu iddu ci cridi...

MICHELI: E picchì non c'iavissi a cridiri... Ma da quannu è chi u sa?

BASTIANO: Da ieri notti... dopo chi scoprì chi Bastianeddu Junior non è figghiu me... Catarina m'affibbiò Rita comu figghia

MICHELI: Allura si tu dissi Caterina cheni figghia to, cia cridiri...

BASTIANO: Purru du picciriddu dissi chi è me figghiu... ma poi... io u sinti chi me ricchi chi non è me figghiu ma figghiu di nautru chi non si creò problemi pi stamparmi 100 metri i corna.

NICOLA: Zumma mu dici allura cu iè stu scellaratu?

BASTIANO: E inveci non tu dicu...

MICHELI: Papà, tu non sa chiù chiddu chi dici... u viaggiu teppa fari mali

BASTIANO: E inveci mi fici beni, picchì mi fici apriri l'occhi

NICOLA: Mi staiu cazzannu magara io... zumma cu penzi chi ieni u patri du picciriddu....

MICHELE: Ma chi ava pinzari... cettu chi è so figghiu... Avi sulu na gran confusioni ta testa... ma chi poi ci passa

BASTIANO: E inveci chistu non mi passa... Vu ripetu pi l'ultima vota... iddu non è me figghiu... purru si avi u me stissu sangu.

NICOLA: Ci vuliunu purru l'indovinelli ora... -non è to figghiu ma avi u to sangu- comu si fussi facili zittari... u to sangu u po aviri to figghiu oppuru u figghiu di to figghiu... miscula.. to figghiu di Micheli ieni!

MICHELI: Ma chi.. ma chi... chi... chi...

BASTIANO: Si incantò... u colpisti in fraganti... Io no vulia diri... ma iddu cu du ghieccamentu ha confermato le sue colpe

NICOLA: Virgogni... chisti sunnu virgogni... E io chi cridia chi eri u maritu ideali pi me figghia... Animali, sini animali

MICHELI: Ma quali animali... basta vinni u mumentu da verità

BASTIANO: Allura l’ammetti...

MICHELI: Papà, Cumpari Nicola m'aviti a scusari... vi procurai un gran duluri....

BASTIANO: To cori e ta testa....

MICHELI: Si lo confesso... io sugnu u patri du picciriddu... non dissi nenti picchì non vulia mu sapissi soprattutto cumpari Nicola. Però, sugnu convintu chi non fici nenti di mali...

NICOLA: Non facisti nenti di mali... u sintisti Bastianu? Non fici nenti di mali... sulu a conviventi di so patri misi incinta.... Pezzu di maiali... luntaniti i me figghia ca ma loddi chi to mani sudici.. (e fa per andarsene)

MICHELI: Spittati... non vi nannati chi ancora non è finutu...

NICOLA: E chi mi vo cuntari purru i particolari du vostru mumentu affettuoso.... pervertito.. Bastiano... io mi ni vaiu di sta casa e tornu sulu quannu non c'è iddu intra.

(esce sbattendo la porta)

SCENA 7

BASTIANO: Ti rendi cuntu almenu ora di chiddu chi facisti? Io sugnu to patri e prontu a perdonarti... purru picchì penzu chi sicuramenti a cuppa fu di Caterina... Idda purru si è avanti ta l'anni è sempri na bedda fimmina... teppa a provocari... tu essendu me figghiu ha u sangu cauddu comu a mia... e u fattu fu inevitabili

MICHELI: Ma quali fattu papà... ancora non ha caputu chi Caterina è tanta namurata i tia chi mai ti facissi un tortu?

BASTIANO: Un tortu no... ma un cornittu si...

MICHELI: Basta papà... a tia corna non ti ni fici nuddu... ne io, ne Caterina.

BASTIANO: Vo dirri chi u picciriddu nasciu pi virtù du Spiritu Santu...

MICHELI: U picciriddu è veru chi è me figghiu... ma non è di Caterina.

BASTIANO: Ah no? e sintemu di cu iè allura....

MICHELI: ... u me e di Angelica...

BASTIANU: Angelica? Angelica dicisti? 

MICHELI: Propriu così, Angelica, a me zita…

BASTIANO: Allura u beccu non sugnu io, ma cumpari Nicola

MICHELI: Proprio così... cioè... vulia diri....

BASTIANU: Non mi diri chiù nenti... capì tutti i cosi... Caterina finciu cu figghiu era u so e purru me pi mucciari chiddu chi facistu prima du tempu. Zumma chi a figghia di Nicola non eni chiù comu l'avia fattu so mamma.

MICHELI: Propriu così (si inginocchia) Papà, mi perdoni pi tuttu stu casinu chi fici succediri?

BASTIANO: A iazziti... non sugnu cuntentu da situazioni... ma ti perdonu...

(suona il campanello)

SCENA 8

BASTIANO: Forza... susiti e va a vidiri cu ieni...

MICHELI: (ancora in ginocchio) mi alzu sulu dopo chi mi dici chi perdoni purru a Caterina...

BASTIANO: (ci pensa un pò) si è comu dici tu... non mi nni fici corna, però mi brugghiò... puru si u fici a fin di beni... perciò... a perdonu....

MICHELI: (gli bacia una mano) Grazie papà.

(il campanello suona ancora)

BASTIANO: Ti vo susiri e va mi apri a porta?

(Micheli si alza va ad aprire senza affacciarsi prima)

(entra Salvatore)

SALVATORE: Buon giorno, scusati si vi disturbu... ma vurria parrari cu don Bastianu.

BASTIANU: Si è na cosa importanti fatti avanti...

SALVATORE: Cettu ch’è importanti, almenu pi mia...

BASTIANU: E allura... Micheli fallu accomodari...

MICHELI: Sbagghiu... o t'è vistu a quacchi parti...

SALVATORE: Sicuramenti a farmacia vicino o ponti

BASTIANO: Picchì chi fa u farmacista?

SALVATORE: Magari!!!! travagghiu dda... ci sistemu i midicinali te scaffali.

BASTIANO: Allura... quali è u motivo di sta visita.

SALVATORE: E' imbarazzanti... non sacciu comu è incuminciari

MICHELI: Cumincia dall'iniziu.

SALVATORE: Allura... zumma va... Io sugnu namuratu di Rita.

BASTIANU: E a mia picchì mu cunti...

SALVATORE: E a cu ci l'è cuntari... non siti vui so patri?

BASTIANO: Vadda ch'è bella fina a ieri sira avia sulu un figghiu masculu... e ora mi ritrovo cu na nora, cu un niputi chi prima era me figghiu, cu na figghia fimmina e pi concludiri cu un ghiennuru.

SALVATORE: Io stamatina u seppi chi vui siti so patri...

BASTIANO: E io a ieri sira... ma ancora non sugnu sicuru...

MICHELI: E io sulu antura... ma sugnu sicuru.. picchì tu dissi Caterina e Caterina non brogghia.

(suona il campanello)

SCENA 9

MICHELE: Un attimo chi vaiu a vidiri cu iè. (controlla dalla finestra) Cumpari Nicola ieni.... e chi facci chi avi..

(apre e entra Nicola)

NICOLA: (ha un'aria addolorata) (senza parlare si siede)(poi guarda Salvatore) E tu cu sini... anzi non mu diri picchì u sacciu... sini u lattaru chi potta u pani... u zitu i Rita

BASTIANO: U zitu i Rita? na cosa risaputa allura ieni… comunqui.... chi ti battiu Nicola....

NICOLA: Nenti... annai a casa... e prima di iapriri a porta, da finestra vitti.... me figghia sittata chi tiniva te brazza u picciriddu.

BASTIANO: Embè?

NICOLA: Chi brazza tiniva u picciriddu... ma chi so minni ci dava u so latti... Capistu u stava lattannu. E così... non ebbi u curaggiu di trasiri intra.... mi girai tuttu u paisi e poi tunnai cà.

SALVATORE: E tuttu chistu picchì vitti a so figghia chi lattava a so figghiu?

NICOLA: Me figghia non n'avi figghi... chiddu non è so figghiu ma di Madame Catrin chi ebbi na storia cu Micheli...

BASTIANU: Calmiti Nicola ... tuttu sacciu ora... e u criaturi non è u figghiu i Caterina... Ma tu calmiti...non è u casu mi ta pigghi così tantu... prima o poi avia a succediri... a to figghia succidiu prima...

NICOLA: Io non mi calmu.... io è puniri u colpevoli, è mazzari a Micheli. Bastianu ma scusari ma io è mazzeri a to figghiu... è questioni d'onori...

BASTIANO: E no... me figghiu non si tocca...

NICOLA: I porci non putiunu spittari chi si maritavunu... O almenu.. mi pituvunu avvisari prima du fattu...

BASTIANO: Si, t'aviunu a mannari un telegramma con su scritto: Scusati putemu fari di cosi?

NICOLA: Io facci mi nesciu fora, non aiu chiù... ora vaiu e mazzu a me figghia

MICHELI: Non sia mai... Angelica lei na tocca...

NICOLA: Ma io è mazzari a quacchidunu... pi salvari u me onori... A tutti mazzu... a cuminciari du picciriddu a finiri cu me mugghieri... (si alza ed esce)

MICHELI:(Lo segue fin alla porta) Spittassi, non facissi fissarii.. Papà... l'ema a fari annari così... iddu dispirati com'è na stragi faci...

BASTIANO: Nenti faci... ora ci passa, e poi da ci sunnu Caterina e Lucia a difenniri.

SALVATORE: (si alza) Lucia è a casa di du pacciu scatinato?

BASTIANO: Ma quali pacciu... è sulu incazzato perchè ha perduto l'onore

MICHELI: E unu incazzato non è capaci di tutto?

SALVATORE: Daccordu cun tia sugnu... annamu unni stu pacciu, Micheli.

(stanno per uscire quando si sentono delle voci, Michele apre la porta ed entra Caterina con il bimbo in braccio inseguita da Nicola con un coltello in mano e dietro di lui Angelica,Rita e Rosetta. Si crea confusione)

SCENA 10

CATERINA: (si nasconde dietro Bastiano) Aiutu, u picciriddu voli mazzari

NICOLA: E nun sulu a iddu vogghiu mazzari... Dammi il frutto della colpa che lo voglio casticare...

CATERINA: Non tu dugnu

ANGELICA: Papà, pi favuri non ci fari mali a me figghiu.

NICOLA: Io invece a testa ci sceppu o bastardeddu. E poi tocca a tia e poi a to matri...

ROSETTA: Bedda matri, e io chi centru....

NICOLA: Purru tu centri...

ROSETTA: U sapia chi ci scappava u mottu.

SALVATORE: Basta così... parru io chi sugnu l'unucu straneo

RITA: Già, e tu ca chi ci fa...non t’avia dittu di spittari chi si calmavunu l’acqui?

SALVATORE: E iò spittai… ma vistu chi sti acqui non si calmavunu ….vinni mi ci dumannu a to manu a to patri e mi trovai… in mezzu a stu manicomio

NICOLA: Mi dispiaci ma Rita non si po’ maritari… picchì purru a idda è mazzari...

BASTIANO: E a me figghia picchì a vo mazzari?

CATERINA: Me figghia dicisti? Allura ci cridi ch'è purru figghia to?

BASTIANO: Cettu chi ci cridu... non vidi chi avi u carattiri sputatu a mia...

CATERINA: Chi bellezza... Si non avissi o picciriddu te brazza ti bracciria...

ROSETTA: Se è pi chistu dammillo a mia... u tegnu io.. (e Caterina le passa il piccolo e abbraccia Bastiano)(Nicola approfitta della distrazione e prende il bimbo dalle braccia di Rosetta)

NICOLA: Io l'aiu... ora è in mio possesso.... allunatanativi picchì se no u scannu...

MICHELE: Attentu a chiddu chi faci... stassi calmu...

BASTIANO: Sta bonu Nicola, ragiunamu...

NICOLA: Silenzio chi staiu ragiunannu. Staiu pinzannu se è megghio mi ci sceppu a testa o mi ci dugnu na cutiddata to stomucu

ANGELICA: Papà. pi favuri..... non ci fari mali o picciriddu. Iddu chi cuppa avi...

BASTIANO: Con chi curaggiu vo mazzari o sangu du to sangu.

SALVATORE: E' propriu un beddu picciriddu e assumigghia tuttu a vui...

NICOLA: (guarda il bimbo) Veramente a mia rassumigghia?

ROSETTA: Si, è u to ritratto..

MICHELI: E poi.... chi importanza avi si nasciu prima.... tantu io o stissu ci dugnu u me cognomi e o stissu ma maritu a vostra figghia.

BASTIANO: Capisti Nicola? Dicemu chi nostru niputeddu avia primura i nasciri e di lassù nu mannaru prima...

ROSETTA: Già... a cicogna ci cuppa cu puttò prima

NICOLA: E allura a cuppa eni da cicogna....

CATERINA: Cuppa o non cuppa, chiddu chi importa è chi i figghioli si vonnu beni... E non è mai na cuppa essiri innamurati. E iddi sunnu giovani, beddi e innamurati. I vulemu incolpari di chistu?

BASTIANU: Giustu, io già u perdonai a me figghiu, ora tocca a tia perdonari a to figghia.

ROSETTA: Forza perdonala...

NICOLA: (pausa) e sia... (e passa il bimbo ad Angelica)

CATERINA: Finalmente finiu stu casinu.

BASTIANU: Non ancora....

RITA: Chi c'è ancora....

BASTIANO: E' ciccari scusa a tia Caterina, a tia Micheli picchì dubità da vostra onestà... e purru a tia Lucia.

NICOLA: Chi facemu ni mittemu tutti a cianciri ora?

ANGELICA: Io dicissi di festeggiari con qualchi brindisi...

BASTIANO: Ci staiu... Catarina a pigghia a buttigghia di champagne chidda pi grandi occasioni.

SALVATORE: Spittassi signura... prima vurria sapiri si sti festeggiamenti sunnu purru pi mia e pi Rita.

RITA: Già, papà.... - miscula ch'è strano diri sta parola però mi piaci- allura papà chi fa na duni a Benedizioni o nostru fidanzamentu? Acconsenti.

BASTIANO: Certu figghia, però purru to mamma ava diri si

CONCETTA: Pi mia si po fari...

RITA: Evviva (e abbraccia Salvatore)

NICOLA: U iapremu stu champagne ora?

(Bastiano prende la bottiglia consegnata da Caterina la apre riempe il suo bicchiere e passa la bottiglia a Caterina e mentre versa il contenuto nei bicchieri)

BASTIANO: Sugnu cuntentu chi tuttu finiu nel migliore dei modi. Ma sugnu cuntentu chi tuttu chistu succidiu picchì ebbi a conferma chi ta vita c'è sempri tempu pi conciari e divintari na persona seria e onesta. E pi chistu- si pimmittiti tutti quanti- u primu brindisi ciù voghhiu fari a me amatissima conviventi- pardon me mugghieri- si me mugghieri, picchì si idda voli ni maritamu subitu e così muriu definitivamente madame Catrin e nasciu a signura Caterina Gullitta.
E ora cin, cin a tutti...

FINE

    Questo copione è stato visto
  • 0 volte nelle ultime 48 ore
  • 2 volte nell' ultima settimana
  • 2 volte nell' ultimo mese
  • 8 volte nell' arco di un'anno